Podyplomowych Studiach Ochrony Środowiska w roku 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podyplomowych Studiach Ochrony Środowiska w roku 2013/2014"

Transkrypt

1 Podyplomowych Studiach Ochrony Środowiska w roku 2013/2014 Imienny wykaz Wykładowców (w kolejności alfabetycznej): Lp. Nazwisko i imię Afiliacja Związek z profilem studiów 1. Dr Hanna Boszczyk- Maleszak Emerytowany pracownik Instytutu Mikrobiologii, Zakład Mikrobiologii Stosowanej,. Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii uzyskała na tej samej uczelni. Wieloletni pracownik Instytutu Mikrobiologii, gdzie była koordynatorem i prowadzącym wykłady i ćwiczenia w ramach przedmiotów: "Mikrobiologia środowiskowa", Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska, Technologie stosowane w ochronie środowiska, Biologiczne metody usuwania odpadów i ścieków oraz opiekunem studentów na studiach licencjackich i magisterskich. Dziedzina badań: Mikrobiologia środowiskowa, Biotechnologia, Bioremediacja. Główne realizowane tematy badawcze: 1. Biologiczne oczyszczanie ścieków; 2. Utylizacja odpadów przemysłowych metodami biologicznymi. 2. Dr hab. Grażyna Bystrzejewska-Piotrowska Kierownik Pracowni izotopowej na Wydziale Biologii UW. Zainteresowania naukowe: Promieniowanie jonizujące w środowisku Badanie oddziaływania radionuklidów na organizmy. Ochrona radiologiczna przed promieniowaniem jonizującym w świetle prawa atomowego. Nanotechnologie i ich zastosowanie w środowisku. 3. Mgr inż. Magda Gosk Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Zarządzanie środowiskiem, prawo w ochronie środowiska. Mgr inż. Magda Gosk, od 2000 r. pracownik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, obecnie naczelnik Wydziału Transgranicznego Przemieszczania odpadów w GIOŚ. Nadzoruje postępowania administracyjne w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. Bierze udział w pracach legislacyjnych na poziomie krajowym oraz UE (m.in. reprezentowała Polskę podczas prac nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów w Radzie UE). Bierze udział w tworzeniu globalnych regulacji w zakresie ochrony środowiska na forum ONZ - Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych.

2 4. Dr Takao Ischikawa 5. Dr Iwona Jasser Zakład Biologii Molekularnej, Instytut Biochemii,. W swoich badaniach zajmuje się badaniem wpływu struktury białek na ich wzajemne oddziaływanie. Jednym z celów prowadzonych badań jest wyjaśnienie mechanizmu działania enzymu wykazującego, w zależności od struktury przestrzennej, odmienne aktywności. Narzędziami do badań są nie tylko bakterie produkujące białka właściwe dla ludzkich komórek, ale także modelowanie komputerowe struktur przestrzennych białek. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Biologii UW, m.in. ćwiczenia z biochemii, a od 2007 r. również wykłady z podstaw biochemii na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii uzyskała w Instytucie Ekologii PAN. Obecnie pracuje w Zakładzie Ekologii Mikroorganizmów, Instytutu Botaniki, Wydziału Biologii UW. Prowadzi zajęcia (wykłady i ćwiczenia) w ramach kursów Algologia i Mykologia oraz Ochrona i rekultywacjia środowisk wodnych oraz ćwiczenia na kursach z Ekofizjologii mikroorganizmów, Mikrobiologii i samooczyszczania się wód oraz Hydrobiologii. Jest opiekunem prac licencjackich i magisterskich. Dziedzina badań: Ekofizjologia mikroorganizmów wodnych, Ekologia glonów fitoplanktonowych i cyjanobakterii, Hydrobiologia. Główne realizowane tematy badawcze: 1) Potencjalna i realizowana toksyczność cyjanobakteriiw wodach Wielkich Jezior Mazurskich na podstawie analizy genów markerowych, stężenia toksyn i analiz środowiskowych. 2) Izolacja i badanie właściwości ekofizjologicznych oraz molekularna analiza różnorodności biologicznej cyjanobakterii pikoplanktonowych z wybranych jezior systemu Wielkich Jezior Mazurskich 6. Dr Borys Jurgiel Quantum GIS Polska Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Geoinformatyk, popularyzator wolnego i otwartego oprogramowania, członek Fundacji OSGeo, programista związany z projektem Quantum GIS (członek Zespołu Rozwojowego, współzałożyciel grupy Quantum GIS Polska, autor kilkunastu rozszerzeń), autor i wykonawca sieciowych serwisów prezentujących dane przestrzenne. Zainteresowania: ekologia krajobrazu, modelowanie zjawisk przestrzennych, percepcja przestrzeni, psychogeografia.

3 7. Prof. Dr hab. Michał Kozakiewicz Ekologia - Zakład Ekologii, Instytut Zoologii,. Zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół zagadnień związanych z wpływem heterogenności środowiska na funkcjonowanie populacji i zespołów zwierząt, dotyczą także szeroko pojętej ekologii krajobrazu oraz wpływu skażeń antropogenicznych na populacje. W dorobku naukowym znajdują się także prace dotyczące genetyki populacji, ekologii oddziaływań międzygatunkowych i toksykologii środowiskowej. Obiektem badań są przede wszystkim drobne ssaki, lecz również ptaki i bezkręgowce. 8. Dr inż. Iwona Kuczyńska AGH Kraków Dr inżynier chemik, ceramik - Wybitna specjalistka w zakresie technologii zagospodarowywania odpadów. Studiowała problematykę gosp. Odpadami w kraju i za granicą: Gospodarka Odpadami Niebezpiecznymi - Politechnika Gdańska, Zintegrowana Gospodarka Odpadami Stałymi - Uniwersytet z Florydy, Studia Podyplomowe: Środowisko Morza Bałtyckiego - Uniwersytet w Uppsali w AR w Poznaniu. Zatrudniona w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Katedra Ekologii Terenów Przemysłowych, obecnie Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki. W 2008 roku opracowała Model zintegrowanej gospodarki odpadami komunalnymi dla aglomeracji wielkomiejskich w ramach projektu INTERREG IIIC. Dotychczas prowadzone zajęcia na PSOŚ na Wydziale Biologii UW cieszyły się największym powodzeniem wśród słuchaczy. Dr inż. I. Kuczyńska była rzeczoznawcą - Ministerstwa Środowiska i Biegłą Wojewody w zakresie:- Ocen Oddziaływania na Środowisko - Prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko. Jest autorem ponad dwustu publikacji, i około czterystu opracowań dla przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu gospodarki odpadami oraz OOŚ. 9.

4 Mgr Anna Majewska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10. Dr Antoni Miernik Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja hydrogeologia. Wieloletnia praktyka i uprawnienia w zakresie projektowania i dokumentowania ujęć wody. Ukończone studia MBA. Certyfikat skutecznego zarządzania programami MSP i projektami PRINCE2. Podyplomowe Studium Coachingu w Laboratorium Psychoedukacji - Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Od kilkunastu lat pracownik Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ocena finansowa i merytoryczna wniosków o dofinansowanie z zakresu edukacji ekologicznej. Koordynacja projektów dotyczących doposażenia bazy do prowadzenia edukacji ekologicznej, programów i kampanii edukacyjnych, szkoleń, konferencji i innych projektów edukacyjnych, obejmująca opracowywanie wniosków, podpisywanie i kontrole umów oraz rozliczanie prowadzonych projektów. Współtworzenie strategii wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Instrumentu LIFE +. Udział w pracach zespołu ds. oceny projektów składanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu EOG. W latach kierowanie Wydziałem, a następnie Departamentem Edukacji Ekologicznej. Aktualnie doradca w Departamencie Strategii, Edukacji i Rozwoju - Wydziale Edukacji Ekologicznej. Pracownik Instytutu Mikrobiologii, Zakład Mikrobiologii Stosowanej, Wydział Biologii UW. Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii uzyskał na tej samej uczelni. Pracownik Instytutu Mikrobiologii, gdzie jest koordynatorem i prowadzącym wykłady i ćwiczenia w ramach przedmiotów: "Mikrobiologia środowiskowa", Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska, Technologie stosowane w ochronie środowiska, Biologiczne metody usuwania odpadów i ścieków oraz opiekunem studentów na studiach licencjackich i magisterskich. Dziedzina badań: Mikrobiologia środowiskowa, Fizjologia bakterii, Biotechnologia, Bioremediacja. Główne realizowane tematy badawcze: 1. Biologiczne oczyszczanie ścieków; 2. Utylizacja odpadów przemysłowych metodami biologicznymi. 11.

5 Mgr Grażyna Omarska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Koordynator ds. ekspertyz i stanowisk. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada długoletnie doświadczenie zarówno w pracy w administracji publicznej różnych szczebli, jak i w jednostkach naukowych. Pracowała m.in. w Komitecie Badań Naukowych, na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie jest zatrudniona w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej, afiliowanym przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. W trakcie kilkuletniej pracy w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy Unii Europejskiej uczestniczyła m.in. w negocjacjach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań. Grażyna Omarska ma również doświadczenie jako ekspert Komisji Europejskiej, uczestniczący w pracach 6 i 7 Programu Ramowego, a także jako delegat do jednego z komitetów programowych 5 Programu Ramowego w dziedzinie badań. 12. Dr hab. Magdalena Popowska 13. Dr Marzena Rzeczycka Pracownik Instytutu Mikrobiologii,. Kierownik Studiów Podyplomowych Ochrony Środowiska (od roku 2012). Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk biologicznych oraz habilitację w zakresie biologii uzyskała na tej samej uczelni. Pracownik Instytutu Mikrobiologii, gdzie jest koordynatorem i prowadzącym wykłady i ćwiczenia w ramach Fakultetu "Fizjologia Bakterii", jest opiekunem studentów na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Dziedzina badań: Mikrobiologia, Fizjologia bakterii, Biotechnologia, Bioremediacja. Główne tematy badawcze: 1. Charakterystyka białek powierzchniowych Listeria monocytogenes w ramach poszukiwania nowych celów dla leków; 2. Badania poziomu antybiotykooporności w szczepach bakterii środowiskowych; 3. Zastosowanie autochtonicznych szczepów bakterii w bioremediacji gleby zanieczyszczonej aromatycznymi związkami nitrowymi i metalami ciężkimi. Pracownik Instytutu Mikrobiologii, Zakład Mikrobiologii Stosowanej, Wydział Biologii UW. Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii uzyskała na tej samej uczelni. Pracownik Instytutu Mikrobiologii, gdzie jest koordynatorem i prowadzącym wykłady i ćwiczenia w ramach przedmiotów: "Mikrobiologia środowiskowa", Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska, Technologie stosowane w ochronie środowiska, Biologiczne metody usuwania odpadów i ścieków oraz opiekunem studentów na studiach licencjackich i magisterskich. Dziedzina badań: Mikrobiologia środowiskowa, Fizjologia bakterii, Biotechnologia, Bioremediacja.

6 Główne realizowane tematy badawcze: 1. Biologiczne oczyszczanie ścieków; 2. Utylizacja odpadów przemysłowych metodami biologicznymi (mikrobiologiczna transformacja fosfogipsów; mikrobiologiczna konwersja lignocelulozy. 14. Dr hab. Waldemar Siuda Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie biologii uzyskał na tej samej uczelni w r. Habilitacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii rok Pracownik Instytutu Botaniki UW gdzie jest koordynatorem i prowadzącym wykłady i ćwiczenia: Mikrobiologia i samooczyszczanie się wód powierzchniowych; Ochrona i rekultywacja środowisk wodnych - panel: Mikrobiologiczne podstawy ochrony i rekultywacji środowisk wodnych ; Ekofizjologia mikroorganizmów wodnych oraz Globalne zagrożenia środowiska (Zagrożenia hydrosfery). Opiekun licznych prac licencjackich i magisterskich. Dziedzina badań: Ekolofizjologia mikroorganizmów wodnych. Główne realizowane tematy badawcze: Produkcja, respiracja i dekompozycja materii organicznej przez mikroorganizmy planktonowe. Mikrobiologiczne aspekty procesów krążenia fosforu i azotu w ekosystemach wodnych. Badania nad rolą, znaczeniem i mechanizmami działania enzymów pozakomórkowych mikroorganizmów wodnych. Zależności pomiędzy strukturą mikrobiocenoz a ich funkcją w łańcuchach i sieciach troficznych ekosystemów wodnych. Regeneracja mineralnych form N i P w wodach. Eutrofizacja wód przyczyny, mechanizmy i skutki. Ewolucja statusu troficznego Wielkich Jezior Mazurskich. Ochrona i rekultywacja ekosystemów wodnych. 15. Dr hab. Małgorzata Suska- Malawska Pracuje w Instytucie Botaniki w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska. Zajmuje się zagrożeniami pedosfery i siedliskoznawstwem. Prowadzi badania dotyczące właściwości fizycznych i chemicznych gleb oraz wpływu działalności człowieka na ochronę różnorodności biologicznej gleb i przeciwdziałaniu zagrożeniom pedosfery. 16. Prof. dr hab. Ewa Symonides Pracuje w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska. Autorka pierwszego

7 17. Prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka 18. Prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski polskiego podręcznika Ochrona Przyrody (2007, 2008), nagrodzonego przez Ministra NiSzW nagrodą I-go stopnia. Była przez dwie kadencje z-cą przewodniczącego i przewodniczącą Państwowej Rady Ochrony Przyrody, wiceministrem i Głównym Konserwatorem Przyrody, członkiem rady naukowej kilku parków narodowych oraz delegatem rządu ds. różnorodności biologicznej w Strasbourgu. Od lat wykłada ochronę przyrody na Uniwersytecie Warszawskim. Instytut Botaniki - Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora, doktora habilitowanego jak i tytuł profesora uzyskała na tej samej uczelni. Pracownik Instytutu Botaniki o specjalności ekotoksykologia, czyli nauki z pogranicza biologii i ochrony środowiska. Prowadzi wykłady i ćwiczenia ze studentami w ramach obowiązkowych przedmiotów j : Ekotoksykologia, Monitoring i Bioindykacja, Toksykologia - jak również zajęć fakultatywnych: Techniki Mikroskopii Elektronowej. Promotor prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Dziedzina badań : biologia komórki, ekotoksykologia, fitoremediacja, fizjologia roślin Główne realizowane tematy badawcze: 1) Pobieranie i akumulacja metali ciężkich przez rośliny, 2) Mechanizm wchodzenia ksenobiotyków do obiegu biologicznego, 3) Rośliny o szczególnych cechach umożliwiających życie w warunkach ekstremalnego skażenia ( np. hałdy cynkowo-ołowiowe) Profesor i Kierownik Zakładu Biogeochemii Ekosystemów Lądowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W swojej pracy naukowej zajmuje się chemią i toksykologią środowiska ze szczególnym uwzględnieniem organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń terenów kolejowych oraz ekosystemów torfowiskowych. Na na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, między innymi z Globalnych zagrożeń środowiska, Gospodarowania surowcami odnawialnymi i nieodnawialnymi oraz Współczesnych problemów środowiska

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY Organizator: Sponsor: Patroni honorowi: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - wdrażanie białych certyfikatów Prezydent Bronisław Komorowski 29 kwietnia 2011 roku podpisał

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

W swojej 25 letniej karierze zawodowej związanej z Instytutem pełniła wiele funkcji na różnych

W swojej 25 letniej karierze zawodowej związanej z Instytutem pełniła wiele funkcji na różnych WYKŁADOWCY Wykładowcy prowadzący zajęcia a ze słuchaczami to przede wszystkim praktycy, menedżerowie, członkowie kadry zarządzającej, rozwijający przedsiębiorstwa w branży life science na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Profesor Jerzy Ważny (1927-2010)

Profesor Jerzy Ważny (1927-2010) NAUKA 1/2011 171-175 ANDRZEJ GRZYWACZ Profesor Jerzy Ważny (1927-2010) Jerzy Ważny urodził się 18 grudnia 1927 roku w Borysławiu w ówczesnym województwie lwowskim. Studia ukończył na Wydziale Leśnym SGGW

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014.

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014. 2014 - Jaki efekt będzie miał przyszły klimat na interakcje między owadami, roślinami i wirusami? dr Piotr Trębicki, Reaserch Scientist Plant Vector Borne Diseases Departament of Environment and Primary

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW 6 7 września 2012 Jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego? Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum, Gołębia 24 Honorowy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r. Opis kandydatur do Rady Nadzorczej. Sławomir Bichajło Wykształcenie mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Opiekunowie merytoryczni. i trenerzy Akademii POLRISK

Opiekunowie merytoryczni. i trenerzy Akademii POLRISK Opiekunowie merytoryczni 2014 i trenerzy Akademii POLRISK Partner honorowy Akademii POLRISK Partner prawny Akademii POLRISK Copyright by Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Warszawa 2013-2014 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Konkluzje BAT ich wymogi i status prawny w świetle Dyrektywy IPPC Wpływ wymagań BAT na kształt pozwolenia zintegrowanego Efektywna eksploatacja instalacji energetycznego spalania BAT-AEPL

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo