Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010

2 Nasza uczelnia to: 17 tysięcy studentów na 23 kierunkach (w tym 9 na studiach II stopnia i jednolitych magisterskich) oraz 50 specjalnościach znakomita kadra naukowa programy studiów zgodne ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowoczesny kampus przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 multimedialne sale wykładowe 9 pracowni komputerowych internetowa telewizja KTVI studenckie radio Frycz 2

3 Spis treści Władze uczelni...5 Wydział prawa i administracji kierunek: PRAWO...6 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI kierunek: Administracja Administracja publiczna...7 Administracja sądowa...9 WYDZIAŁ POLITOLOGII I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ kierunek: POLITOLOGIA Komunikacja społeczna...11 WYDZIAŁ Psychologii i NAUK O RODZINIE kierunek: Psychologia...13 kierunek: NAUKI O RODZINIE...15 Aktywizacja społeczna i praca opiekuńczo-socjalna...16 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I SZTUK PIĘKNYCH kierunek: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA...17 WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH kierunek: PEDAGOGIKA...19 kierunek: SOCJOLOGIA Socjologia ogólna...21 Psychosocjologia...22

4 WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA kierunek: ZARZĄDZANIE Zarządzanie firmą...23 Rachunkowość w zarządzaniu...24 Zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa...25 Gospodarka nieruchomościami...26 WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia wschodnie...27 Współczesna dyplomacja...29 Studia europejskie...30 Turystyka międzynarodowa...32 Handel zagraniczny...34 Amerykanistyka...36 REKRUTACJA NA STUDIA...38 OPŁATY SEMESTRALNE...39 STUDIA PODYPLOMOWE...40 STUDIA MBA...42 SEMINARIA DOKTORskIE...43

5 pierwsi rektorzy prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski ( ) prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Maciąg ( ) obecnie urzędujące władze uczelni prof. dr hab. Jerzy Malec Rektor doc. dr Klemens Budzowski Kanclerz prof. nadzw. dr hab. Barbara Stoczewska Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Maria Kapiszewska Prorektor ds. nauki i nauczania 5

6 Wydział prawa i administracji 1 kierunek PRAWO studia jednolite magisterskie stacjonarne 5 lat (10 semestrów) studia jednolite magisterskie niestacjonarne 5 lat (10 semestrów) Absolwenci po złożeniu i obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł magistra prawa, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na każdy rodzaj aplikacji, m.in. sędziowską, adwokacką, radcowską, notarialną, prokuratorską. Słuchacze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do odbycia miesięcznej praktyki w organach wymiaru sprawiedliwości, kancelariach adwokackich oraz w administracji państwowej i samorządowej. Wybrane przedmioty: prawo konstytucyjne prawo administracyjne postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne prawo międzynarodowe publiczne prawo finansowe postępowanie karne prawo karne prawo cywilne postępowanie cywilne prawo gospodarcze międzynarodowe prawo prywatne prawo pracy prawo Unii Europejskiej kryminalistyka 6

7 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 1 kierunek Administracja specjalność Administracja publiczna Studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Specjalność administracja publiczna była pierwszą specjalnością prowadzoną na Wydziale Prawa i Administracji, początkowo na studiach pierwszego stopnia, a obecnie także na studiach drugiego stopnia umożliwiając uzyskanie tytułu magistra. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę społeczną i ekonomiczną. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, a także do stosowania prawa w różnego rodzajach podmiotach niepublicznych (fundacjach, stowarzyszeniach, spółkach). Absolwent zdobędzie umiejętności komunikowania się ze współpracownikami oraz stronami, a także sprawnego posługiwania się środkami informacji i urządzeniami techniki biurowej. Wybrane przedmioty: postępowanie sądowo-administracyjne zadania administracji w zakresie ochrony środowiska fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE gospodarowanie przestrzenią komunikacja społeczna funkcjonowanie administracji rządowej w terenie rachunkowość budżetowa 7

8 polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych prawo karne skarbowe zarządzanie zasobami ludzkimi zbiorowe prawo pracy prawo cywilne w działaniu administracji publicznej Oprócz przedmiotów obowiązkowych program przewiduje obowiązek wyboru przedmiotów fakultatywnych, których listę ustala Rada Wydziału. Lista ta jest aktualizowana zgodnie z potrzebami rynku pracy. Studenci mogą więc dokonać wyboru tych przedmiotów, które budzą ich szczególne zainteresowanie lub które uznają za potrzebne do realizacji swojej kariery zawodowej. Na liście przedmiotów fakultatywnych aktualnie proponowanych, znajdują się między innymi: administracja bezpieczeństwa państwa prawo rynku kapitałowego prawo funduszy inwestycyjnych rewitalizacja przestrzenna miast i regionów podstawy międzynarodowego i europejskiego prawa pracy mienie i gospodarka finansowa samorządu terytorialnego 8

9 specjalność Administracja sądowa Studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Studia II stopnia na kierunku administracja, specjalność administracja sądowa, przeznaczone są przede wszystkim, ale nie wyłącznie, dla absolwentów studiów I stopnia tego kierunku. Na kierunku tym mogą studiować także absolwenci innych specjalności, zamierzający pozyskać nowe kwalifikacje lub zainteresowani tym przedmiotem studiów. Podstawową grupę przedmiotów objętych programem nauczania stanowią przedmioty obowiązkowe określone standardami dla kierunku administracja. Administracja sądowa jest bowiem częścią administracji publicznej, powołaną do obsługi sądów powszechnych, sądów administracyjnych i prokuratury. Wybrane przedmioty: postępowanie sądowo-administracyjne fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE gospodarowanie przestrzenią komunikacja społeczna funkcjonowanie administracji rządowej w terenie rachunkowość budżetowa podstawy inwestowania gospodarowanie przestrzenią zbiorowe prawo pracy prawo cywilne z umowami w administracji egzekucja sądowa prawo karne skarbowe 9

10 Oprócz przedmiotów obowiązkowych, program studiów magisterskich uzupełniających o specjalności administracja sądowa, przewiduje konieczność wyboru przedmiotów fakultatywnych, których celem jest przyswojenie wiedzy specjalistycznej, niezbędnej do realizacji zadań administracji sądowej. Wykaz przedmiotów fakultatywnych ustala Rada Wydziału. Na liście przedmiotów fakultatywnych aktualnie proponowanych, znajdują się między innymi: biurowość sądowa działalność administracji prokuratury administracja sądów administracyjnych pragmatyka służbowa pracowników administracyjnych sądów i prokuratury obrót prawny z zagranicą wykonywanie orzeczeń sądowych mediacja oraz alternatywne sposoby rozwiązywania sporów 10

11 WYDZIAŁ POLITOLOGII I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 1 kierunek POLITOLOGIA specjalność Komunikacja społeczna Studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Studia pogłębiają wiedzę z zakresu funkcjonowania różnorodnych sfer polityki, procesów społecznych oraz kontaktów międzyludzkich, a także umożliwiają opanowanie technik ułatwiających komunikację w społeczeństwie informacyjnym. Absolwenci będą potrafili analizować postawy i zachowania uczestników procesów politycznych oraz ich wzajemne relacje i interakcje z innymi podmiotami życia społecznego. Studia kształtują umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym, uczą kierowania zasobami ludzkimi zgodnie z zasadami etyki, podejmowania decyzji politycznych, a także zasad kontaktów z mediami. Podczas zajęć tematycznych z komunikowania politycznego, marketingu politycznego, medioznawstwa i dziennikarstwa, studenci zostaną przygotowani do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz mediach. W programie studiów przewidziane zostały także zajęcia w profesjonalnym studiu telewizyjnym oraz uczelnianej telewizji internetowej. Edukację w zakresie politologii absolwenci będą mogli kontynuować na prowadzonych przez KAAFM studiach III stopnia, uczęszczając na seminaria doktorskie prowadzone na Wydziale Stosunków Międzynarodowych. 11

12 Wybrane przedmioty: teoria polityki metodologia badań politologicznych ruchy społeczne historia instytucji politycznych filozofia i etyka polityki socjologia polityki psychologia polityki komunikowanie polityczne decydowanie polityczne prawo Unii Europejskiej W zależności od liczby kandydatów istnieje możliwość uruchomienia następujących specjalności: Doradztwo i marketing polityczny Kultura polityczna Polityka lokalna i regionalna Polityka gospodarcza i społeczna Pierwsza w Małopolsce uczelniana telewizja KTVi, projekt edukacyjny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 12

13 WYDZIAŁ PSYCHOLOGII I NAUK O RODZINIE 1 kierunek psychologia Studia i stopnia Studia jednolite magisterskie stacjonarne - 5 lat (10 semestrów) Studia jednolite magisterskie niestacjonarne 5 lat (10 semestrów) Celem kształcenia w ramach kierunku psychologia jest opanowanie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie metodologicznym, teoretycznym, etycznym i aplikacyjnym psychologii. Absolwent zdobędzie pogłębioną teoretycznie, a jednocześnie praktyczną wiedzę z zakresu: psychologii ogólnej, psychologii klinicznej, defektologicznej i psychoterapii, psychologii rozwojowej i wychowawczej, psychologii sądowej, wojskowej, policyjnej, psychologii zarządzania i biznesu oraz psychologii pracy, psychologii sportu, psychologii komunikacyjnej i ergonomii, psychologii reklamy, marketingu i mediów, psychologii społecznej, politycznej, psychologii negocjacji i mediacji, psychologii twórczości i innowacyjności. Studia zapewniają przygotowanie do pracy w sądownictwie oraz kryminalistyce jako biegły sądowy, profiler, mediator lub ekspert, w policji i wojsku jako psycholog, w systemie edukacji na stanowiskach psychologów i pedagogów szkolnych, wychowawców, nauczycieli podstaw psychologii, a także takich przedmiotów jak przedsiębiorczość, wychowanie rodzinne czy etyka, na stanowiskach terapeutów w przychodniach wychowawczo-zawodowych oraz doradców psychologicznych, edukacyjnych i wychowawczych, jako trenerów biznesu, specjalistów w zakresie doradztwa zawodowego oraz rekrutacji i selekcji personelu, diagnostów i psychoterapeutów oraz psychologów klinicznych, psychologów sportu oraz rehabilitacji, doradców w dziedzinie kształtowania wizerunku, doradców w zakresie reklamy i marketingu. Studia te dają uprawienia w zakresie wykonywania zawodu psychologa, a więc także prawo do prowadzenia praktyki psychologicznej, diagnostyki psychologicznej oraz otwierają możliwość stosowa- 13

14 nia testów psychologicznych. Student będzie mógł ukończyć prestiżowe studia w przyjaznej atmosferze, mając dostęp do bogatej literatury, testów i baz danych, pod kierunkiem życzliwych, wybitnych teoretyków i praktyków w zakresie psychologii. Wybrane przedmioty: etyka zawodu psychologa psychologia motywacji i emocji psychologia społeczna psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia psychopatologia psychiatria psychologia kliniczna psychologia zdrowia psychologia pracy psychologia ekonomiczna 14

15 1 kierunek NAUKI O RODZINIE Studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Studia mają charakter interdyscyplinarny i są realizowane w oparciu o standardy kształcenia zatwierdzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na bazie podstawowych informacji o demograficznych, socjologicznych, psychologicznych, pedagogicznych, medycznych i prawnych aspektach funkcjonowania rodziny, oferujemy studentom poszerzoną wiedzę z zakresu metodologii badań nad rodziną, historycznych, kulturowych i bioetycznych zagadnień dotyczących życia rodzinnego oraz praktycznej pomocy małżeństwu i rodzinie w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych. Wybrane przedmioty: rodzina w perspektywie interdyscyplinarnej małżeństwo i rodzina w aspekcie historycznym i kulturowym medyczne i psychologiczne problemy prokreacji elementy psychologii prenatalnej i perinatalnej początek i koniec życia ludzkiego w perspektywie humanistycznej człowiek między naturą a kulturą elementy antropologii prawo rodzinne mediacje rodzinne obrzędowość i tradycje rodzinne w różnych kulturach wybrane kierunki polityki społecznej i ich aspekty etyczne 15

16 Jeśli zgłosi się grupa osób, które w ramach studiów I stopnia nie uzyskały na swoich uczelniach przygotowania do zawodu pracownika socjalnego, zostanie uruchomiona specjalność: Aktywizacja społeczna i praca opiekuńczo- -socjalna, która przygotowuje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Absolwent specjalności może być zatrudniony w różnego typu instytucjach pomocy społecznej (np. ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych), poradniach pomocy rodzinie, szpitalach, jak również w organizacjach pozarządowych, samorządzie terytorialnym i instytucjach rynku pracy. Wybrane przedmioty: teoretyczne podstawy pracy socjalnej metodyka pracy socjalnej (z jednostką, rodziną, grupami i społecznościami lokalnymi) struktura i organizacja pomocy społecznej projekt socjalny superwizja pracy socjalnej organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego działalność pożytku publicznego i wolontariat - podstawy prawne i charakterystyka socjologiczna wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych 16

17 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I SZTUK PIĘKNYCH 1 kierunek ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 1,5 roku (3 semestry) Studia II stopnia mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego, historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych i humanistycznych, stosowania metod i procedur opracowywania projektów uwzględniających wymagania użytkowe, społeczne, ekonomiczne, koordynację projektowania z szerszymi procesami planistycznymi, twórczego kształtowania środowiska życia człowieka i podejmowania prac badawczych, rozumienia roli zawodu architekta w społeczeństwie, odpowiedzialnego i zgodnego z zasadami etyki wykonywania zawodu. Tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta poszerza zakres kompetencji i możliwości po odbyciu wymaganej praktyki zawodowej o prawo do ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie architektury do projektowania bez ograniczeń i nadzorowania prac budowlanych oraz przynależność do Izby Architektów. Pozwala to na prowadzenie praktyki zawodowej i pełnienie innych samodzielnych funkcji w budownictwie. 17

18 Wybrane przedmioty: projektowanie architektoniczne projektowanie urbanistyczne ochrona zabytków planowanie przestrzenne i regionalne konstrukcje budowlane geologia akustyka ekologia i ochrona środowiska historia sztuki współczesnej psychologia percepcji 18

19 WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH 1 kierunek Pedagogika Pedagogika - studia II stopnia Absolwenci studiów magisterskich II stopnia na kierunku Pedagogika zostaną przygotowani do pełnienia obowiązków w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz zakładach pracy na stanowiskach wymagających przygotowania pedagogicznego. Mogą być zatrudniani jako wykwalifikowani pracownicy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej w działaniach zajmujących się kreowaniem i realizacją lokalnej polityki oświatowej oraz w instytucjach i organizacjach zajmujących się wspieraniem jednostek nieradzących sobie z adaptacją do zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Będą tam mogli pełnić obowiązki wychowawców, doradców, organizatorów i realizatorów programów interwencyjnych, profilaktycznych, etc. Przygotowanie prawno-organizacyjne pozwoli absolwentom podejmować działalność również na własny rachunek, poprzez tworzenie samodzielnych firm o charakterze usługowym (projektowanie, wdrażanie, doradztwo), bądź zajmujących się diagnozowaniem i kreowaniem działań edukacyjnych. Słuchacze studiów magisterskich II stopnia na kierunku Pedagogika będą mieli możliwość wyboru przedmiotów dodatkowych współdecydując tym samym o profilu własnych studiów. Wśród występujących w tym zakresie opcji przewiduje się możliwość szczególnego pogłębienia wiedzy w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, opiekuńczej, szkolnej, interwencji wychowawczej oraz edukacji medialnej, w tym nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. 19

20 Wybrane przedmioty: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Współczesne koncepcje filozoficzne i etyczne Prawne i organizacyjne podstawy wychowania Psychologia wychowawcza Psychologia pracy umysłowej i twórczości Pedeutologia Psychologia niedostosowania społecznego Elementy pedagogiki sądowej i resocjalizacyjnej Funkcje i warsztat pracy pedagoga szkolnego Stymulacja rozwoju jednostki przez sztukę z elementami arteterapii Psychologia i profilaktyka uzależnień Psychologia odbioru mediów Gry psychokorekcyjne i psychodrama Konstruowanie programów w pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej 20

21 1 kierunek SOCJOLOGIA specjalność Socjologia ogólna Studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Studia oferują program nauczania nastawiony na zapoznanie studentów z typowo socjologicznym sposobem postrzegania zjawisk społecznych. Studenci kształcący się w tym zakresie uzyskują rozległą i uniwersalną wiedzę o rzeczywistości społecznej, stanowiącą doskonałe przygotowanie do wszelkich rodzajów działalności zawodowej. Socjologia ogólna tworzy teorie, które służą wyjaśnieniu zjawisk i procesów podstawowych (ważnych dla wszystkich dziedzin życia społecznego); jej zadaniem jest nie tylko ustalanie kategorii pojęciowych służących do opisu i interpretacji zjawisk i wydarzeń społecznych, ale także dostarczenie odpowiednich narzędzi działania w rozmaitych sferach życia społecznego. Wybrane przedmioty: antropologia kulturowa filozoficzne podstawy socjologii metodologia badań społecznych patologia życia społecznego procedury badań ewaluacyjnych socjologia płci socjologia zmiany społecznej teoria socjologiczna a praktyka społeczna teorie kultury popularnej współczesne teorie socjologiczne 21

22 1 kierunek Socjologia specjalność Psychosocjologia Studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) To dziedzina studiów koncentrująca się na psychospołecznych aspektach funkcjonowania jednostek i zbiorowości społecznych. Studenci zapoznają się z problematyką pogranicza socjologii i psychologii, szczególnie psychologii społecznej, która bada działania ludzi w kontekście psychologicznych składników procesu społecznego. W psychosocjologii mieści się problematyka osobowości społecznej, tożsamości indywidualnej i zbiorowej, a więc reguł, według których ludzie określają siebie poprzez cechy indywidualne i przynależności zbiorowe, np. rodzinne, lokalne, narodowe, europejskie itd. Studia w tym zakresie dają umiejętność analizy i interpretacji zjawisk oraz procesów społecznych przy wykorzystaniu aparatu pojęciowego i metodologicznego socjologii i psychologii, uczą też zasad strategii służących zapobieganiu rozmaitym patologiom, konfliktom i przejawom dysfunkcjonalności w życiu społecznym. 22 Wybrane przedmioty: postawy i uprzedzenia psychologia komunikacji i negocjacji społecznych psychologia ogólna psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia psychologia społeczna seksualność w perspektywie historycznej i kulturowej socjologia tożsamości subkultury młodzieżowe wstęp do psychopatologii Socjologia stosowana Socjologia władzy

23 WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA 1 kierunek ZARZĄDZANIE specjalność Zarządzanie firmą Studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Absolwent tej specjalności będzie mógł samodzielnie formułować misję i cel przedsiębiorstwa uwzględniając status własnościowy i formę organizacyjno-prawną. Rozumiał będzie mechanizmy rozwoju przedsiębiorstwa. Będzie znał zasady zintegrowanej analizy firmy i otoczenia, wspierania procesów innowacyjnych oraz zarządzania jakością w produkcji. Będzie umiał w zależności od sytuacji zastosować konkretne style przywództwa i kierowania oraz sprostać wyzwaniom stojącym przed współczesnym menedżerem. Charakteryzować się będzie znajomością zasad kultury organizacyjnej i etyki zawodowej w zarządzaniu personelem. Będzie znał zasady przygotowania się i umiejętności negocjowania w biznesie. Potrafił będzie sporządzić biznesplan przyszłego przedsięwzięcia w oparciu o dostępne dane oraz dokonywać prognoz i symulacji przyszłych wyników na podstawie podejmowanych działań. Będzie przygotowany do opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych strategii przedsiębiorstwa. Wybrane przedmioty: zarządzanie procesami nowoczesne koncepcje zarządzania marketing międzynarodowy etyka w biznesie strategie rozwoju przedsiębiorstw logistyka 23

24 specjalność Rachunkowość w zarządzaniu Studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Absolwent uzyska pogłębioną wiedzę dotyczącą rachunkowości zarządczej, pozwalającą na samodzielne planowanie i budowę systemów rachunku kosztów wraz z określeniem centrów odpowiedzialności i budżetowania na potrzeby podejmowania strategicznych decyzji. Będzie znał zasady organizacji i metody controllingu operacyjnego w jednostkach gospodarczych. Pozna uwarunkowania rachunkowości spółek kapitałowych. Absolwent będzie także potrafił przeprowadzić analizę działalności przedsiębiorstwa pod kątem optymalizacji podatku dochodowego oraz ustalania i rozliczania różnic z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W prowadzeniu własnej działalności pomocne absolwentowi będą praktyczne umiejętności dotyczące ubiegania się o przyznanie, a następnie rozliczanie dotacji unijnych. Pozna nie tylko krajowe, ale także Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Wybrane przedmioty: rachunkowość spółek kapitałowych zaawansowana rachunkowość zarządcza rachunkowośc międzynarodowa rachunkowość mikroprzedsiębiorstw a dotacje unijne prawo handlowe 24

25 specjalność Zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Absolwent tej specjalności zdobędzie pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych uwarunkowań zachowania w sytuacjach kryzysowych oraz metodyki badania dokumentów i dokumentacji zeznań. Pozna uwarunkowania wywiadu w praktyce gospodarczej i sposoby ochrony informacji, które stanowią tajemnice instytucji. Zrozumie uwarunkowania bezpieczeństwa w skali regionu, kraju i świata. Zdobędzie wiedzę na temat roli i zadań administracji w zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom. Zaznajomi się z organizacją i funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i ratownictwa medycznego. Będzie także przygotowany do pracy w firmach detektywistycznych oraz ochrony osób i mienia na średnich i wyższych szczeblach kierowniczych. Wybrane przedmioty: psychologia sytuacji kryzysowych wywiad gospodarczy ochrona informacji niejawnych światowe problemy bezpieczeństwa administracja w systemie bezpieczeństwa państwa edukacja ekologiczna 25

26 specjalność Gospodarka nieruchomościami studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Studia II stopnia na tej specjalności przygotowują absolwenta do uzyskania uprawnień w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego. Program studiów spełnia nowe minima programowe w tym zakresie dla studiów podyplomowych określone przez Ministerstwo Budownictwa. Absolwent będzie znał uwarunkowania gospodarowania nieruchomościami, oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z ustawą o rachunkowości. Będzie mógł określić skutki finansowe uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ustalić wysokość podatków związanych z posiadaniem i zbywaniem nieruchomości, uczestniczyć w procesie uzyskania kredytu bankowego, którego zabezpieczeniem jest nieruchomość. Absolwent będzie także umiał określić efektywność inwestowania w nieruchomości i analizować czynniki zmian w tym zakresie. Wybrane przedmioty: rynek nieruchomości prawo w gospodarce nieruchomościami informacja o terenie podstawy wycen wycena podmiotów gospodarczych rolnictwo, leśnictwo z wycenami 26

27 WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 1 kierunek STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność Studia wschodnie studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Studia II stopnia adresowane są do osób szczególnie zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu historii i współczesności krajów Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu, jak również krajów Afryki Północnej (Maghrebu) i obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw. Słuchacze mają możność zapoznania się z problemami życia społecznego, politycznego i gospodarczego, w szczególności mogą zdobyć wiedzę na temat mechanizmów i procesów wpływających na odrębność kulturową, obyczajową, religijną, a także polityczną tych rejonów świata. Wobec coraz większego zainteresowania tymi obszarami i postępującą wzajemną ekspansją gospodarczą, zasób wiedzy zdobytej w trakcie studiów będzie nieodzowny dla osób pragnących znaleźć zatrudnienie w polskich i zagranicznych instytucjach, firmach i przedsiębiorstwach współpracujących i działających w tych częściach świata. Studenci mają także możliwość odbycia jednego semestru studiów w Egipcie i na Tajwanie, w ramach dwustronnych umów o współpracy podpisanych przez naszą Uczelnię z tamtejszymi uczelniami. 27

28 Wybrane przedmioty: globalizm i regionalizm w stosunkach międzynarodowych międzynarodowa ochrona praw człowieka konflikty etniczne a prawa człowieka na Dalekim Wschodzie kobieta w świecie islamu prawosławie i jego uwarunkowania społeczne gospodarka Azji Wschodniej prognozowanie i symulacje międzynarodowe współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego międzynarodowe transakcje gospodarcze Dni Egipskie w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (25 27 marca 2009 r.) 28

29 specjalność Współczesna dyplomacja studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Program studiów przede wszystkim adresowany jest do osób ambitnych, o szerokich zainteresowaniach związanych z problematyką polityki europejskiej i światowej, funkcjonowaniem struktur międzynarodowych, podmiotów prawa międzynarodowego, problemami unijnymi, pragnących zaznajomić się z teoretycznymi podstawami funkcjonowania pracowników służby zagranicznej. Absolwenci po dodatkowym przeszkoleniu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, będą mogli starać się o zatrudnienie w szeroko rozumianej służbie zagranicznej, dyplomatyczno-konsularnej, w strukturach organizacji unijnych i międzynarodowych. Studia przygotowują także do pracy w agendach administracji rządowej i samorządowej mających bezpośrednie kontakty z zagranicą, w instytucjach i firmach korporacyjnych o charakterze międzynarodowym. W ramach studiów istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w polskich placówkach dyplomatyczno-konsularnych. Wybrane przedmioty: teoria stosunków międzynarodowych międzynarodowe prawo ochrony środowiska instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego prawo gospodarcze Unii Europejskiej polityka bezpieczeństwa energetycznego wpływ amerykańskiej myśli politycznej na stosunki międzynarodowe protokół dyplomatyczny 29

30 specjalność Studia europejskie studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Studenci podejmujący naukę na specjalności studia europejskie zdobywają wiedzę z zakresu historii Europy, przemian politycznych, społecznych i gospodarczych zachodzących na tym terenie. Specjalizacja przygotowuje studentów do korzystania z mechanizmów powstałych w związku z integrującą się Europą. Wiedza z zakresu prawa międzynarodowego, prawa pierwotnego i wtórnego Wspólnot Europejskich, funkcjonowanie organów głównych, problematyka pozyskiwania funduszy unijnych wszystko to winno umożliwić absolwentowi podejmowanie pracy w organach administracji państw członkowskich oraz w organach wspólnotowych. Wybrane przedmioty: współczesne zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego międzynarodowe prawo ochrony środowiska teoria stosunków międzynarodowych instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego ekonomia rozwoju międzynarodowe rynki finansowe globalizm regionalizm w stosunkach międzynarodowych międzynarodowa polityka społeczna międzynarodowe transakcje gospodarcze międzynarodowy system ochrony praw człowieka 30

31 procesy integracyjne państw bałkańskich międzynarodowe prawo transportowe zarządzanie firmą w Unii Europejskiej sytuacja polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej zarządzanie projektami finansowanymi ze środków europejskich wielokulturowość Europy Środkowo-Wschodniej perspektywy rozwoju autonomii europejskiej Ameryka Łacińska a Unia Europejska współpraca sądów i policji państw członkowskich Unii Europejskiej Polska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 31

32 specjalność Turystyka międzynarodowa studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniając magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Studia osadzone są na tle szerokiej i wszechstronnej wiedzy z dziedziny stosunków międzynarodowych, co stanowi wyjątkowy atut dla absolwentów specjalności turystyka międzynarodowa, zważywszy na globalny charakter uwarunkowań zjawisk turystycznych. Zadaniem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy na różnych stanowiskach w biznesie turystycznym w kraju i za granicą, w administracji państwowej i samorządowej oraz w organizacjach branżowych turystyki. Ukończenie studiów umożliwia także złożenie egzaminu na pilota wycieczek, przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, bez konieczności uczęszczania na komercyjne kursy pilotów. Wybrane przedmioty: współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego międzynarodowe prawo ochrony środowiska teoria stosunków międzynarodowych instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego ekonomia rozwoju międzynarodowe rynki finansowe globalizm regionalizm w stosunkach międzynarodowych międzynarodowa polityka społeczna międzynarodowe transakcje gospodarcze międzynarodowy system ochrony praw człowieka 32

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ETS na rok akademicki 2009/2010 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2008-2009 1 I. Informacje o wydziale 1. Nazwa i adres Wydział Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi:

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi: Praca socjalna studia II stopnia Praca socjalna* to kierunek adresowany do absolwentów studiów I stopnia dowolnego kierunku studiów, którzy charakteryzują się otwartością na ludzi oraz chcą świadomie i

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Rozwój regionalny i fundusze europejskie. Wydział Wydział Humanistyczny

Nazwa kierunku Rozwój regionalny i fundusze europejskie. Wydział Wydział Humanistyczny Nazwa kierunku Rozwój regionalny i fundusze europejskie Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Humanistyczny Opis kierunku Absolwent kierunku studiów Rozwój regionalny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa PRACOWNIA BADAŃ NAD INTEGRACJĄ EURUROPEJSKĄ OŚRODEK BADAŃ I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ zapraszają do udziału w PODYPLOMOWYCH STUDIACH

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Socjologia, studia stacjonarne I stopnia. Cykl kształcenia

Kierunek: Socjologia, studia stacjonarne I stopnia. Cykl kształcenia Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta Kierunek: Socjologia, studia stacjonarne I stopnia Cykl 2015 2018 SEMESTR I labora- torium Podstawy socjologii PK E 30 30 5 Historia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 20/R/08 Opłaty za zajęcia dydaktyczne * na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2008/2009 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2009/2010 semestr letni STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Program kształcenia na kierunku Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych została założona w 2002 roku. Jest uczelnią niepubliczną wpisana do rejestru MNiSW pod nr 236 (polon.nauka.gov.pl). Obecnie siedzibą uczelni jest Łódż, a od 1 października 2017 roku siedziba zostanie przeniesiona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Management instytucji publicznych i public relations. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Humanistyczny

Nazwa kierunku Management instytucji publicznych i public relations. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Humanistyczny Nazwa kierunku Management instytucji publicznych i public relations Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Humanistyczny Opis kierunku Celem studiów jest

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Kierunek: Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia) Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia SPECJALNOŚĆ: ROK STUDIÓW: I ROK AKADEMICKI: 06/07 STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin w semestrze: I oraz forma iczenia Ilość godzin w semestrze: II oraz forma iczenia. Historia polityczna Polski XX w.. Współczesna

Bardziej szczegółowo

Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10. dla kierunków:

Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10. dla kierunków: Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10 dla kierunków: I. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja studia pierwszego i drugiego stopnia II. Praca socjalna studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie

Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie 1. Ogólne dane Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 2 lata

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE Ć Ć Ć Ć Ć Ć ykłady ydział Nauk Społecznych Politologia Studia I stopnia STUDIA STACJONARNE Specjalność: integracja europejska Czas trwania studiów 6 semestrów od roku akad. 2012/13 A. tym I II 1 Nauka

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA Specjalność -... PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Czas trwania studiów 6 semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia licencjackie) specjalności do wyboru: - bezpieczeństwo antyterrorystyczne. - bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia licencjackie) specjalności do wyboru: - bezpieczeństwo antyterrorystyczne. - bezpieczeństwo cyberprzestrzeni WyŜsza Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu prowadzi nabór na studia licencjackie I stopnia. Na kaŝdym z kierunków uczelnia szereg ciekawych specjalności do wyboru. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia licencjackie)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią, edukacja

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!!

Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!! Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!! Kierunek: neofilologia Specjalność: języki i kultura krajów romańskich Wydział: Filologiczny Języki wykładowe:

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe Załącznik nr 1 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 1. Wysokość czesnego zależy od rodzaju i zakresu świadczonej usługi edukacyjnej określonej w zawartej w formie pisemnej Umowie

Bardziej szczegółowo

Publicznej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Publicznej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA 2015, 25 ISSN 2300-3952 Jarosław Utrat-Milecki 1 Uwagi nt. uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o polityce publicznej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ

SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KRYMINOLOGIA STOSOWANA Absolwenci kierunku

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna 1. Studenci zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki czasu wolnego, gerontopedagogiki. Posiadają uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach:

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: public relations PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: STUDIA

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo