Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010

2 Nasza uczelnia to: 17 tysięcy studentów na 23 kierunkach (w tym 9 na studiach II stopnia i jednolitych magisterskich) oraz 50 specjalnościach znakomita kadra naukowa programy studiów zgodne ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowoczesny kampus przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 multimedialne sale wykładowe 9 pracowni komputerowych internetowa telewizja KTVI studenckie radio Frycz 2

3 Spis treści Władze uczelni...5 Wydział prawa i administracji kierunek: PRAWO...6 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI kierunek: Administracja Administracja publiczna...7 Administracja sądowa...9 WYDZIAŁ POLITOLOGII I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ kierunek: POLITOLOGIA Komunikacja społeczna...11 WYDZIAŁ Psychologii i NAUK O RODZINIE kierunek: Psychologia...13 kierunek: NAUKI O RODZINIE...15 Aktywizacja społeczna i praca opiekuńczo-socjalna...16 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I SZTUK PIĘKNYCH kierunek: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA...17 WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH kierunek: PEDAGOGIKA...19 kierunek: SOCJOLOGIA Socjologia ogólna...21 Psychosocjologia...22

4 WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA kierunek: ZARZĄDZANIE Zarządzanie firmą...23 Rachunkowość w zarządzaniu...24 Zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa...25 Gospodarka nieruchomościami...26 WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia wschodnie...27 Współczesna dyplomacja...29 Studia europejskie...30 Turystyka międzynarodowa...32 Handel zagraniczny...34 Amerykanistyka...36 REKRUTACJA NA STUDIA...38 OPŁATY SEMESTRALNE...39 STUDIA PODYPLOMOWE...40 STUDIA MBA...42 SEMINARIA DOKTORskIE...43

5 pierwsi rektorzy prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski ( ) prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Maciąg ( ) obecnie urzędujące władze uczelni prof. dr hab. Jerzy Malec Rektor doc. dr Klemens Budzowski Kanclerz prof. nadzw. dr hab. Barbara Stoczewska Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Maria Kapiszewska Prorektor ds. nauki i nauczania 5

6 Wydział prawa i administracji 1 kierunek PRAWO studia jednolite magisterskie stacjonarne 5 lat (10 semestrów) studia jednolite magisterskie niestacjonarne 5 lat (10 semestrów) Absolwenci po złożeniu i obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł magistra prawa, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na każdy rodzaj aplikacji, m.in. sędziowską, adwokacką, radcowską, notarialną, prokuratorską. Słuchacze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do odbycia miesięcznej praktyki w organach wymiaru sprawiedliwości, kancelariach adwokackich oraz w administracji państwowej i samorządowej. Wybrane przedmioty: prawo konstytucyjne prawo administracyjne postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne prawo międzynarodowe publiczne prawo finansowe postępowanie karne prawo karne prawo cywilne postępowanie cywilne prawo gospodarcze międzynarodowe prawo prywatne prawo pracy prawo Unii Europejskiej kryminalistyka 6

7 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 1 kierunek Administracja specjalność Administracja publiczna Studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Specjalność administracja publiczna była pierwszą specjalnością prowadzoną na Wydziale Prawa i Administracji, początkowo na studiach pierwszego stopnia, a obecnie także na studiach drugiego stopnia umożliwiając uzyskanie tytułu magistra. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę społeczną i ekonomiczną. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, a także do stosowania prawa w różnego rodzajach podmiotach niepublicznych (fundacjach, stowarzyszeniach, spółkach). Absolwent zdobędzie umiejętności komunikowania się ze współpracownikami oraz stronami, a także sprawnego posługiwania się środkami informacji i urządzeniami techniki biurowej. Wybrane przedmioty: postępowanie sądowo-administracyjne zadania administracji w zakresie ochrony środowiska fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE gospodarowanie przestrzenią komunikacja społeczna funkcjonowanie administracji rządowej w terenie rachunkowość budżetowa 7

8 polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych prawo karne skarbowe zarządzanie zasobami ludzkimi zbiorowe prawo pracy prawo cywilne w działaniu administracji publicznej Oprócz przedmiotów obowiązkowych program przewiduje obowiązek wyboru przedmiotów fakultatywnych, których listę ustala Rada Wydziału. Lista ta jest aktualizowana zgodnie z potrzebami rynku pracy. Studenci mogą więc dokonać wyboru tych przedmiotów, które budzą ich szczególne zainteresowanie lub które uznają za potrzebne do realizacji swojej kariery zawodowej. Na liście przedmiotów fakultatywnych aktualnie proponowanych, znajdują się między innymi: administracja bezpieczeństwa państwa prawo rynku kapitałowego prawo funduszy inwestycyjnych rewitalizacja przestrzenna miast i regionów podstawy międzynarodowego i europejskiego prawa pracy mienie i gospodarka finansowa samorządu terytorialnego 8

9 specjalność Administracja sądowa Studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Studia II stopnia na kierunku administracja, specjalność administracja sądowa, przeznaczone są przede wszystkim, ale nie wyłącznie, dla absolwentów studiów I stopnia tego kierunku. Na kierunku tym mogą studiować także absolwenci innych specjalności, zamierzający pozyskać nowe kwalifikacje lub zainteresowani tym przedmiotem studiów. Podstawową grupę przedmiotów objętych programem nauczania stanowią przedmioty obowiązkowe określone standardami dla kierunku administracja. Administracja sądowa jest bowiem częścią administracji publicznej, powołaną do obsługi sądów powszechnych, sądów administracyjnych i prokuratury. Wybrane przedmioty: postępowanie sądowo-administracyjne fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE gospodarowanie przestrzenią komunikacja społeczna funkcjonowanie administracji rządowej w terenie rachunkowość budżetowa podstawy inwestowania gospodarowanie przestrzenią zbiorowe prawo pracy prawo cywilne z umowami w administracji egzekucja sądowa prawo karne skarbowe 9

10 Oprócz przedmiotów obowiązkowych, program studiów magisterskich uzupełniających o specjalności administracja sądowa, przewiduje konieczność wyboru przedmiotów fakultatywnych, których celem jest przyswojenie wiedzy specjalistycznej, niezbędnej do realizacji zadań administracji sądowej. Wykaz przedmiotów fakultatywnych ustala Rada Wydziału. Na liście przedmiotów fakultatywnych aktualnie proponowanych, znajdują się między innymi: biurowość sądowa działalność administracji prokuratury administracja sądów administracyjnych pragmatyka służbowa pracowników administracyjnych sądów i prokuratury obrót prawny z zagranicą wykonywanie orzeczeń sądowych mediacja oraz alternatywne sposoby rozwiązywania sporów 10

11 WYDZIAŁ POLITOLOGII I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 1 kierunek POLITOLOGIA specjalność Komunikacja społeczna Studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Studia pogłębiają wiedzę z zakresu funkcjonowania różnorodnych sfer polityki, procesów społecznych oraz kontaktów międzyludzkich, a także umożliwiają opanowanie technik ułatwiających komunikację w społeczeństwie informacyjnym. Absolwenci będą potrafili analizować postawy i zachowania uczestników procesów politycznych oraz ich wzajemne relacje i interakcje z innymi podmiotami życia społecznego. Studia kształtują umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym, uczą kierowania zasobami ludzkimi zgodnie z zasadami etyki, podejmowania decyzji politycznych, a także zasad kontaktów z mediami. Podczas zajęć tematycznych z komunikowania politycznego, marketingu politycznego, medioznawstwa i dziennikarstwa, studenci zostaną przygotowani do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz mediach. W programie studiów przewidziane zostały także zajęcia w profesjonalnym studiu telewizyjnym oraz uczelnianej telewizji internetowej. Edukację w zakresie politologii absolwenci będą mogli kontynuować na prowadzonych przez KAAFM studiach III stopnia, uczęszczając na seminaria doktorskie prowadzone na Wydziale Stosunków Międzynarodowych. 11

12 Wybrane przedmioty: teoria polityki metodologia badań politologicznych ruchy społeczne historia instytucji politycznych filozofia i etyka polityki socjologia polityki psychologia polityki komunikowanie polityczne decydowanie polityczne prawo Unii Europejskiej W zależności od liczby kandydatów istnieje możliwość uruchomienia następujących specjalności: Doradztwo i marketing polityczny Kultura polityczna Polityka lokalna i regionalna Polityka gospodarcza i społeczna Pierwsza w Małopolsce uczelniana telewizja KTVi, projekt edukacyjny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 12

13 WYDZIAŁ PSYCHOLOGII I NAUK O RODZINIE 1 kierunek psychologia Studia i stopnia Studia jednolite magisterskie stacjonarne - 5 lat (10 semestrów) Studia jednolite magisterskie niestacjonarne 5 lat (10 semestrów) Celem kształcenia w ramach kierunku psychologia jest opanowanie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie metodologicznym, teoretycznym, etycznym i aplikacyjnym psychologii. Absolwent zdobędzie pogłębioną teoretycznie, a jednocześnie praktyczną wiedzę z zakresu: psychologii ogólnej, psychologii klinicznej, defektologicznej i psychoterapii, psychologii rozwojowej i wychowawczej, psychologii sądowej, wojskowej, policyjnej, psychologii zarządzania i biznesu oraz psychologii pracy, psychologii sportu, psychologii komunikacyjnej i ergonomii, psychologii reklamy, marketingu i mediów, psychologii społecznej, politycznej, psychologii negocjacji i mediacji, psychologii twórczości i innowacyjności. Studia zapewniają przygotowanie do pracy w sądownictwie oraz kryminalistyce jako biegły sądowy, profiler, mediator lub ekspert, w policji i wojsku jako psycholog, w systemie edukacji na stanowiskach psychologów i pedagogów szkolnych, wychowawców, nauczycieli podstaw psychologii, a także takich przedmiotów jak przedsiębiorczość, wychowanie rodzinne czy etyka, na stanowiskach terapeutów w przychodniach wychowawczo-zawodowych oraz doradców psychologicznych, edukacyjnych i wychowawczych, jako trenerów biznesu, specjalistów w zakresie doradztwa zawodowego oraz rekrutacji i selekcji personelu, diagnostów i psychoterapeutów oraz psychologów klinicznych, psychologów sportu oraz rehabilitacji, doradców w dziedzinie kształtowania wizerunku, doradców w zakresie reklamy i marketingu. Studia te dają uprawienia w zakresie wykonywania zawodu psychologa, a więc także prawo do prowadzenia praktyki psychologicznej, diagnostyki psychologicznej oraz otwierają możliwość stosowa- 13

14 nia testów psychologicznych. Student będzie mógł ukończyć prestiżowe studia w przyjaznej atmosferze, mając dostęp do bogatej literatury, testów i baz danych, pod kierunkiem życzliwych, wybitnych teoretyków i praktyków w zakresie psychologii. Wybrane przedmioty: etyka zawodu psychologa psychologia motywacji i emocji psychologia społeczna psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia psychopatologia psychiatria psychologia kliniczna psychologia zdrowia psychologia pracy psychologia ekonomiczna 14

15 1 kierunek NAUKI O RODZINIE Studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Studia mają charakter interdyscyplinarny i są realizowane w oparciu o standardy kształcenia zatwierdzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na bazie podstawowych informacji o demograficznych, socjologicznych, psychologicznych, pedagogicznych, medycznych i prawnych aspektach funkcjonowania rodziny, oferujemy studentom poszerzoną wiedzę z zakresu metodologii badań nad rodziną, historycznych, kulturowych i bioetycznych zagadnień dotyczących życia rodzinnego oraz praktycznej pomocy małżeństwu i rodzinie w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych. Wybrane przedmioty: rodzina w perspektywie interdyscyplinarnej małżeństwo i rodzina w aspekcie historycznym i kulturowym medyczne i psychologiczne problemy prokreacji elementy psychologii prenatalnej i perinatalnej początek i koniec życia ludzkiego w perspektywie humanistycznej człowiek między naturą a kulturą elementy antropologii prawo rodzinne mediacje rodzinne obrzędowość i tradycje rodzinne w różnych kulturach wybrane kierunki polityki społecznej i ich aspekty etyczne 15

16 Jeśli zgłosi się grupa osób, które w ramach studiów I stopnia nie uzyskały na swoich uczelniach przygotowania do zawodu pracownika socjalnego, zostanie uruchomiona specjalność: Aktywizacja społeczna i praca opiekuńczo- -socjalna, która przygotowuje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Absolwent specjalności może być zatrudniony w różnego typu instytucjach pomocy społecznej (np. ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych), poradniach pomocy rodzinie, szpitalach, jak również w organizacjach pozarządowych, samorządzie terytorialnym i instytucjach rynku pracy. Wybrane przedmioty: teoretyczne podstawy pracy socjalnej metodyka pracy socjalnej (z jednostką, rodziną, grupami i społecznościami lokalnymi) struktura i organizacja pomocy społecznej projekt socjalny superwizja pracy socjalnej organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego działalność pożytku publicznego i wolontariat - podstawy prawne i charakterystyka socjologiczna wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych 16

17 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I SZTUK PIĘKNYCH 1 kierunek ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 1,5 roku (3 semestry) Studia II stopnia mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego, historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych i humanistycznych, stosowania metod i procedur opracowywania projektów uwzględniających wymagania użytkowe, społeczne, ekonomiczne, koordynację projektowania z szerszymi procesami planistycznymi, twórczego kształtowania środowiska życia człowieka i podejmowania prac badawczych, rozumienia roli zawodu architekta w społeczeństwie, odpowiedzialnego i zgodnego z zasadami etyki wykonywania zawodu. Tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta poszerza zakres kompetencji i możliwości po odbyciu wymaganej praktyki zawodowej o prawo do ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie architektury do projektowania bez ograniczeń i nadzorowania prac budowlanych oraz przynależność do Izby Architektów. Pozwala to na prowadzenie praktyki zawodowej i pełnienie innych samodzielnych funkcji w budownictwie. 17

18 Wybrane przedmioty: projektowanie architektoniczne projektowanie urbanistyczne ochrona zabytków planowanie przestrzenne i regionalne konstrukcje budowlane geologia akustyka ekologia i ochrona środowiska historia sztuki współczesnej psychologia percepcji 18

19 WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH 1 kierunek Pedagogika Pedagogika - studia II stopnia Absolwenci studiów magisterskich II stopnia na kierunku Pedagogika zostaną przygotowani do pełnienia obowiązków w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz zakładach pracy na stanowiskach wymagających przygotowania pedagogicznego. Mogą być zatrudniani jako wykwalifikowani pracownicy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej w działaniach zajmujących się kreowaniem i realizacją lokalnej polityki oświatowej oraz w instytucjach i organizacjach zajmujących się wspieraniem jednostek nieradzących sobie z adaptacją do zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Będą tam mogli pełnić obowiązki wychowawców, doradców, organizatorów i realizatorów programów interwencyjnych, profilaktycznych, etc. Przygotowanie prawno-organizacyjne pozwoli absolwentom podejmować działalność również na własny rachunek, poprzez tworzenie samodzielnych firm o charakterze usługowym (projektowanie, wdrażanie, doradztwo), bądź zajmujących się diagnozowaniem i kreowaniem działań edukacyjnych. Słuchacze studiów magisterskich II stopnia na kierunku Pedagogika będą mieli możliwość wyboru przedmiotów dodatkowych współdecydując tym samym o profilu własnych studiów. Wśród występujących w tym zakresie opcji przewiduje się możliwość szczególnego pogłębienia wiedzy w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, opiekuńczej, szkolnej, interwencji wychowawczej oraz edukacji medialnej, w tym nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. 19

20 Wybrane przedmioty: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Współczesne koncepcje filozoficzne i etyczne Prawne i organizacyjne podstawy wychowania Psychologia wychowawcza Psychologia pracy umysłowej i twórczości Pedeutologia Psychologia niedostosowania społecznego Elementy pedagogiki sądowej i resocjalizacyjnej Funkcje i warsztat pracy pedagoga szkolnego Stymulacja rozwoju jednostki przez sztukę z elementami arteterapii Psychologia i profilaktyka uzależnień Psychologia odbioru mediów Gry psychokorekcyjne i psychodrama Konstruowanie programów w pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej 20

21 1 kierunek SOCJOLOGIA specjalność Socjologia ogólna Studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Studia oferują program nauczania nastawiony na zapoznanie studentów z typowo socjologicznym sposobem postrzegania zjawisk społecznych. Studenci kształcący się w tym zakresie uzyskują rozległą i uniwersalną wiedzę o rzeczywistości społecznej, stanowiącą doskonałe przygotowanie do wszelkich rodzajów działalności zawodowej. Socjologia ogólna tworzy teorie, które służą wyjaśnieniu zjawisk i procesów podstawowych (ważnych dla wszystkich dziedzin życia społecznego); jej zadaniem jest nie tylko ustalanie kategorii pojęciowych służących do opisu i interpretacji zjawisk i wydarzeń społecznych, ale także dostarczenie odpowiednich narzędzi działania w rozmaitych sferach życia społecznego. Wybrane przedmioty: antropologia kulturowa filozoficzne podstawy socjologii metodologia badań społecznych patologia życia społecznego procedury badań ewaluacyjnych socjologia płci socjologia zmiany społecznej teoria socjologiczna a praktyka społeczna teorie kultury popularnej współczesne teorie socjologiczne 21

22 1 kierunek Socjologia specjalność Psychosocjologia Studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) To dziedzina studiów koncentrująca się na psychospołecznych aspektach funkcjonowania jednostek i zbiorowości społecznych. Studenci zapoznają się z problematyką pogranicza socjologii i psychologii, szczególnie psychologii społecznej, która bada działania ludzi w kontekście psychologicznych składników procesu społecznego. W psychosocjologii mieści się problematyka osobowości społecznej, tożsamości indywidualnej i zbiorowej, a więc reguł, według których ludzie określają siebie poprzez cechy indywidualne i przynależności zbiorowe, np. rodzinne, lokalne, narodowe, europejskie itd. Studia w tym zakresie dają umiejętność analizy i interpretacji zjawisk oraz procesów społecznych przy wykorzystaniu aparatu pojęciowego i metodologicznego socjologii i psychologii, uczą też zasad strategii służących zapobieganiu rozmaitym patologiom, konfliktom i przejawom dysfunkcjonalności w życiu społecznym. 22 Wybrane przedmioty: postawy i uprzedzenia psychologia komunikacji i negocjacji społecznych psychologia ogólna psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia psychologia społeczna seksualność w perspektywie historycznej i kulturowej socjologia tożsamości subkultury młodzieżowe wstęp do psychopatologii Socjologia stosowana Socjologia władzy

23 WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA 1 kierunek ZARZĄDZANIE specjalność Zarządzanie firmą Studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Absolwent tej specjalności będzie mógł samodzielnie formułować misję i cel przedsiębiorstwa uwzględniając status własnościowy i formę organizacyjno-prawną. Rozumiał będzie mechanizmy rozwoju przedsiębiorstwa. Będzie znał zasady zintegrowanej analizy firmy i otoczenia, wspierania procesów innowacyjnych oraz zarządzania jakością w produkcji. Będzie umiał w zależności od sytuacji zastosować konkretne style przywództwa i kierowania oraz sprostać wyzwaniom stojącym przed współczesnym menedżerem. Charakteryzować się będzie znajomością zasad kultury organizacyjnej i etyki zawodowej w zarządzaniu personelem. Będzie znał zasady przygotowania się i umiejętności negocjowania w biznesie. Potrafił będzie sporządzić biznesplan przyszłego przedsięwzięcia w oparciu o dostępne dane oraz dokonywać prognoz i symulacji przyszłych wyników na podstawie podejmowanych działań. Będzie przygotowany do opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych strategii przedsiębiorstwa. Wybrane przedmioty: zarządzanie procesami nowoczesne koncepcje zarządzania marketing międzynarodowy etyka w biznesie strategie rozwoju przedsiębiorstw logistyka 23

24 specjalność Rachunkowość w zarządzaniu Studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Absolwent uzyska pogłębioną wiedzę dotyczącą rachunkowości zarządczej, pozwalającą na samodzielne planowanie i budowę systemów rachunku kosztów wraz z określeniem centrów odpowiedzialności i budżetowania na potrzeby podejmowania strategicznych decyzji. Będzie znał zasady organizacji i metody controllingu operacyjnego w jednostkach gospodarczych. Pozna uwarunkowania rachunkowości spółek kapitałowych. Absolwent będzie także potrafił przeprowadzić analizę działalności przedsiębiorstwa pod kątem optymalizacji podatku dochodowego oraz ustalania i rozliczania różnic z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W prowadzeniu własnej działalności pomocne absolwentowi będą praktyczne umiejętności dotyczące ubiegania się o przyznanie, a następnie rozliczanie dotacji unijnych. Pozna nie tylko krajowe, ale także Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Wybrane przedmioty: rachunkowość spółek kapitałowych zaawansowana rachunkowość zarządcza rachunkowośc międzynarodowa rachunkowość mikroprzedsiębiorstw a dotacje unijne prawo handlowe 24

25 specjalność Zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Absolwent tej specjalności zdobędzie pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych uwarunkowań zachowania w sytuacjach kryzysowych oraz metodyki badania dokumentów i dokumentacji zeznań. Pozna uwarunkowania wywiadu w praktyce gospodarczej i sposoby ochrony informacji, które stanowią tajemnice instytucji. Zrozumie uwarunkowania bezpieczeństwa w skali regionu, kraju i świata. Zdobędzie wiedzę na temat roli i zadań administracji w zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom. Zaznajomi się z organizacją i funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i ratownictwa medycznego. Będzie także przygotowany do pracy w firmach detektywistycznych oraz ochrony osób i mienia na średnich i wyższych szczeblach kierowniczych. Wybrane przedmioty: psychologia sytuacji kryzysowych wywiad gospodarczy ochrona informacji niejawnych światowe problemy bezpieczeństwa administracja w systemie bezpieczeństwa państwa edukacja ekologiczna 25

26 specjalność Gospodarka nieruchomościami studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Studia II stopnia na tej specjalności przygotowują absolwenta do uzyskania uprawnień w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego. Program studiów spełnia nowe minima programowe w tym zakresie dla studiów podyplomowych określone przez Ministerstwo Budownictwa. Absolwent będzie znał uwarunkowania gospodarowania nieruchomościami, oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z ustawą o rachunkowości. Będzie mógł określić skutki finansowe uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ustalić wysokość podatków związanych z posiadaniem i zbywaniem nieruchomości, uczestniczyć w procesie uzyskania kredytu bankowego, którego zabezpieczeniem jest nieruchomość. Absolwent będzie także umiał określić efektywność inwestowania w nieruchomości i analizować czynniki zmian w tym zakresie. Wybrane przedmioty: rynek nieruchomości prawo w gospodarce nieruchomościami informacja o terenie podstawy wycen wycena podmiotów gospodarczych rolnictwo, leśnictwo z wycenami 26

27 WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 1 kierunek STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność Studia wschodnie studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Studia II stopnia adresowane są do osób szczególnie zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu historii i współczesności krajów Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu, jak również krajów Afryki Północnej (Maghrebu) i obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw. Słuchacze mają możność zapoznania się z problemami życia społecznego, politycznego i gospodarczego, w szczególności mogą zdobyć wiedzę na temat mechanizmów i procesów wpływających na odrębność kulturową, obyczajową, religijną, a także polityczną tych rejonów świata. Wobec coraz większego zainteresowania tymi obszarami i postępującą wzajemną ekspansją gospodarczą, zasób wiedzy zdobytej w trakcie studiów będzie nieodzowny dla osób pragnących znaleźć zatrudnienie w polskich i zagranicznych instytucjach, firmach i przedsiębiorstwach współpracujących i działających w tych częściach świata. Studenci mają także możliwość odbycia jednego semestru studiów w Egipcie i na Tajwanie, w ramach dwustronnych umów o współpracy podpisanych przez naszą Uczelnię z tamtejszymi uczelniami. 27

28 Wybrane przedmioty: globalizm i regionalizm w stosunkach międzynarodowych międzynarodowa ochrona praw człowieka konflikty etniczne a prawa człowieka na Dalekim Wschodzie kobieta w świecie islamu prawosławie i jego uwarunkowania społeczne gospodarka Azji Wschodniej prognozowanie i symulacje międzynarodowe współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego międzynarodowe transakcje gospodarcze Dni Egipskie w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (25 27 marca 2009 r.) 28

29 specjalność Współczesna dyplomacja studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Program studiów przede wszystkim adresowany jest do osób ambitnych, o szerokich zainteresowaniach związanych z problematyką polityki europejskiej i światowej, funkcjonowaniem struktur międzynarodowych, podmiotów prawa międzynarodowego, problemami unijnymi, pragnących zaznajomić się z teoretycznymi podstawami funkcjonowania pracowników służby zagranicznej. Absolwenci po dodatkowym przeszkoleniu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, będą mogli starać się o zatrudnienie w szeroko rozumianej służbie zagranicznej, dyplomatyczno-konsularnej, w strukturach organizacji unijnych i międzynarodowych. Studia przygotowują także do pracy w agendach administracji rządowej i samorządowej mających bezpośrednie kontakty z zagranicą, w instytucjach i firmach korporacyjnych o charakterze międzynarodowym. W ramach studiów istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w polskich placówkach dyplomatyczno-konsularnych. Wybrane przedmioty: teoria stosunków międzynarodowych międzynarodowe prawo ochrony środowiska instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego prawo gospodarcze Unii Europejskiej polityka bezpieczeństwa energetycznego wpływ amerykańskiej myśli politycznej na stosunki międzynarodowe protokół dyplomatyczny 29

30 specjalność Studia europejskie studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Studenci podejmujący naukę na specjalności studia europejskie zdobywają wiedzę z zakresu historii Europy, przemian politycznych, społecznych i gospodarczych zachodzących na tym terenie. Specjalizacja przygotowuje studentów do korzystania z mechanizmów powstałych w związku z integrującą się Europą. Wiedza z zakresu prawa międzynarodowego, prawa pierwotnego i wtórnego Wspólnot Europejskich, funkcjonowanie organów głównych, problematyka pozyskiwania funduszy unijnych wszystko to winno umożliwić absolwentowi podejmowanie pracy w organach administracji państw członkowskich oraz w organach wspólnotowych. Wybrane przedmioty: współczesne zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego międzynarodowe prawo ochrony środowiska teoria stosunków międzynarodowych instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego ekonomia rozwoju międzynarodowe rynki finansowe globalizm regionalizm w stosunkach międzynarodowych międzynarodowa polityka społeczna międzynarodowe transakcje gospodarcze międzynarodowy system ochrony praw człowieka 30

31 procesy integracyjne państw bałkańskich międzynarodowe prawo transportowe zarządzanie firmą w Unii Europejskiej sytuacja polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej zarządzanie projektami finansowanymi ze środków europejskich wielokulturowość Europy Środkowo-Wschodniej perspektywy rozwoju autonomii europejskiej Ameryka Łacińska a Unia Europejska współpraca sądów i policji państw członkowskich Unii Europejskiej Polska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 31

32 specjalność Turystyka międzynarodowa studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne 2 lata (4 semestry) uzupełniając magisterskie niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Studia osadzone są na tle szerokiej i wszechstronnej wiedzy z dziedziny stosunków międzynarodowych, co stanowi wyjątkowy atut dla absolwentów specjalności turystyka międzynarodowa, zważywszy na globalny charakter uwarunkowań zjawisk turystycznych. Zadaniem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy na różnych stanowiskach w biznesie turystycznym w kraju i za granicą, w administracji państwowej i samorządowej oraz w organizacjach branżowych turystyki. Ukończenie studiów umożliwia także złożenie egzaminu na pilota wycieczek, przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, bez konieczności uczęszczania na komercyjne kursy pilotów. Wybrane przedmioty: współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego międzynarodowe prawo ochrony środowiska teoria stosunków międzynarodowych instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego ekonomia rozwoju międzynarodowe rynki finansowe globalizm regionalizm w stosunkach międzynarodowych międzynarodowa polityka społeczna międzynarodowe transakcje gospodarcze międzynarodowy system ochrony praw człowieka 32

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2008-2009 1 I. Informacje o wydziale 1. Nazwa i adres Wydział Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2009/2010 semestr letni STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI 1. Uchwała Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Marketing

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo