Projekt Podyplomowa Akademia MBA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Podyplomowa Akademia MBA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK A REGULAMIN STUDIÓW MBA 1. Podstawy prawne WyŜsza Szkoła Zarządzania / Polish Open University (POU) jest uczelnią niepaństwową działającą na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS-3-TBM-14/92 i jest wpisana do rejestru MEN pod nr 3. WyŜsza Szkoła Zarządzania / Polish Open University prowadzi studia podyplomowe Executive Master of Business Administration we współpracy z Oxford Brookes University i według programu, który posiada walidację tego Uniwersytetu. Regulamin niniejszy jest zgodny z zasadami regulaminów obowiązujących w Oxford Brookes University i został zatwierdzony dla programów uprawniających do uzyskania dyplomów Master of Business Administration with distinction, Master of Business Administration merit i Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Business Administration (PDBA) i Postgraduate Certificate in Business Administration (PCBA). PrzełoŜonym i opiekunem wszystkich słuchaczy w WyŜszej Szkole Zarządzania / Polish Open University jest Rektor. Bezpośrednio funkcję tę w imieniu Rektora wypełniają Dziekani Oddziałów w Warszawie i Krakowie. Opiekę merytoryczną nad studiami MBA sprawuje Dyrektor ds. Programów Nauczania i MBA. 2. Warunki przyjęcia na studia Wymagania stawiane kandydatom na studia MBA: - dyplom ukończenia studiów wyŝszych na poziomie minimum licencjata lub inny równowaŝny, - udokumentowana praktyka zawodowa po ukończeniu studiów wyŝszych (minimum 3 lata), - dobra znajomość języka angielskiego na poziomie LCCI Level II, potwierdzona odpowiednim certyfikatem lub zdaniem egzaminu English for Business Level I (EFBL1) w WyŜszej Szkole Zarządzania / Polish Open University, - stały dostęp do danych charakteryzujących funkcjonowanie wybranej instytucji (firmy), umoŝliwiających przygotowanie pracy dyplomowej. Kandydaci na studia podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu, na które składa się test psychometryczny i rozmowa kwalifikacyjna oraz, w razie potrzeby, egzamin z języka angielskiego. Powołana przez Rektora Komisja ds. MBA dokonuje selekcji kandydatów na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci zakwalifikowani na studia MBA są rejestrowani przez dziekanat po złoŝeniu kompletu wymaganych dokumentów, tj. odpisu dyplomu ukończenia wyŝszych studiów, zaświadczenia o stanie zdrowia, 2 zdjęć, 2 kopii dowodu wpłaty czesnego oraz przedstawieniu oryginału wpłaty. 3. Przypadki szczególne W przypadku kandydatów, którzy legitymują się wartościowym, przynajmniej siedmioletnim doświadczeniem menedŝerskim, i którzy udowodnią, Ŝe posiadają wiedzę i kompetencje równowaŝne kandydatom spełniającym wszystkie wymagania podane w punkcie 2 powyŝej, Strona 1 z 25

2 moŝliwe jest odstąpienie od warunku posiadania przez nich pełnego wyŝszego wykształcenia potwierdzonego dyplomem. KaŜdy z takich przypadków badany jest indywidualnie i traktowany jako wyjątkowy. IV. 4. Przyjęcie na studia z uznaniem zaliczeń uzyskanych na innej uczelni Zasadniczo nie przewiduje się moŝliwości uznania zaliczeń uzyskanych na innej uczelni. 5. Czas trwania studiów Program studiów został tak opracowany, aby jego realizacja była moŝliwa w ciągu dwóch lat w trybie niestacjonarnym. Warunkiem uzyskania dyplomu MBA jest uzyskanie wszystkich wymaganych zaliczeń w ciągu maksimum pięciu lat od momentu rejestracji na studia (wliczając przerwy w studiach). 6. Komisja Egzaminacyjna Komisja Egzaminacyjna składa się z Komisji ds. Ocen z Modułów (Subject Assessment Board - SAB), która zatwierdza indywidualne wyniki słuchaczy ze sprawdzianów i egzaminów oraz z Komisji ds. Promocji Studentów (Programme Assessment Board PAB), która zatwierdza zaliczenie przez słuchaczy kolejnych poziomów studiów i całego programu. W skład komisji SAB wchodzą: - Dyrektor ds. Programów Nauczania i MBA (jako przewodniczący). - Opiekunowie modułów lub osoby specjalnie wyznaczone. - Egzaminatorzy zewnętrzni (mianowani przez Oxford Brookes University). W skład Komisji PAB wchodzą: - Dziekan Szkoły Biznesu OBU (lub osoba przez niego wyznaczona) jako Przewodniczący. - Prorektor POU lub osoba wyznaczona, - Laison Manager z Oxford Brookes University lub osoba przez niego wyznaczona - Dyrektor ds. Programów Nauczania i MBA. - Dyrektorzy Instytutów. - Dziekani Oddziałów. - Egzaminatorzy zewnętrzni (mianowani przez Oxford Brookes University). 7. Obowiązki i uprawnienia Komisji Egzaminacyjnej Komisja jest odpowiedzialna za kontrolę i utrzymanie akademickich standardów nauczania, a w szczególności za: publikowanie terminarza egzaminów, terminów składania sprawdzianów i innych istotnych dla przebiegu studiów dat na początku roku akademickiego ocenę jakości tematów sprawdzianów i egzaminów oraz ich zgodności z kryteriami oceny poszczególnych modułów i wymaganiami stawianymi studiom MBA kontrolę poprawności oceniania prac studenckich przygotowywanie zestawień ocen i przesyłanie ich do OBU. Oxford Brookes nie ma prawa zmieniać ocen, poza sytuacjami przewidzianymi w Regulations of and Appeals against a Decision of an Examination Committee Komisja SAB dokonuje analizy i zatwierdza oceny z poszczególnych modułów. Strona 2 z 25

3 PAB rozpatruje przypadki specjalne oraz dokonuje analizy ocen poszczególnych słuchaczy w celu potwierdzenia prawa do uzyskania dyplomu Master of Business Administration lub dyplomów pośrednich (Postgraduate Certificate in Business Administration, Postgraduate Diploma in Business Administration). 8. Zasady funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnej Przygotowanie posiedzeń, ich przebieg i dokumentowanie odbywa się zgodnie z Regulaminem Oxford Brookes University. 9. Obowiązki i uprawnienia egzaminatorów zewnętrznych Obowiązki i uprawnienia egzaminatorów zewnętrznych są zgodne z ich obowiązkami i uprawnieniami określonymi przez Regulamin Oxford Brookes University. 10. Zaliczanie modułów Ocena końcowa z kaŝdego modułu jest średnią waŝoną oceny pracy w trakcie zajęć (zwykle jest to sprawdzian lub sprawdziany) oraz oceny z egzaminu. Wagi poszczególnych składników oceny podane są w opisach modułów. Warunkiem zaliczenia kaŝdego modułu jest uzyskanie 50 punktów.. Wymagane jest zarówno zaliczenie pracy w trakcie zajęć, jak i egzaminu, jakkolwiek w niektórych przypadkach (wymienionych w Suplemencie do Regulaminu) moŝna przystąpić do egzaminu pomimo niezaliczenia sprawdzianu. 11. System oceniania słuchaczy Postępy słuchaczy są oceniane poprzez ocenę pracy w trakcie zajęć (najczęściej są to sprawdziany) oraz egzaminy. Zasady i terminy składania sprawdzianów są podawane słuchaczom na piśmie na początku semestru. Oceny ze sprawdzianów są podawane do wiadomości studentów w wyznaczonych terminach z zastrzeŝeniem, Ŝe wymagają zatwierdzenia przez Komisję Egzaminacyjną, która ma prawo dokonać pewnych korekt. Oceny z egzaminów podawane są po zatwierdzeniu przez Komisję Egzaminacyjną. Sprawdziany złoŝone po wyznaczonym terminie, bez wcześniejszej zgody Dziekana, nie są poddawane ocenie. Sprawdziany i egzaminy Sprawdziany i egzaminy są oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej 50 punktów. Przy opracowywaniu tematów sprawdzianów oraz towarzyszącym im wskazówek dla słuchaczy bazuje się na właściwych dla kaŝdego modułu efektach kształcenia/uczenia się oraz ogólnych kryteriach oceny programu. JeŜeli moduł jest oceniany na podstawie więcej niŝ jednego składnika oceny, to waga kaŝdego z nich jest określona w opisie modułu. Ostateczna ocena jest średnią waŝoną wszystkich składowych. Podstawowe kryteria oceny prac na poziomie studiów podyplomowych (magisterskich) są opisane poniŝej. 70 pkt 100 pkt - wyróŝnienie Strona 3 z 25

4 WyróŜniająca się praca, całkowicie skoncentrowana na celach i pytaniach badawczych. Dowodzi, Ŝe słuchacz posiada aktualną, dogłębną oraz szeroką wiedzę dotyczącą obszaru badawczego oraz znajomość odpowiedniej literatury, która integruje teorię z praktyką. Praca musi wykazywać, Ŝe słuchacz potrafi formułować własne koncepcje w następstwie starannie przeprowadzonej analizy, dyskusji i praktycznej weryfikacji zebranego bogatego materiału badawczego. Musi równieŝ pokazać, Ŝe słuchacz potrafi w sposób krytyczny i efektywny wykorzystać uzyskane wyniki badań do formułowania wniosków i propozycji rozwoju organizacji przy uwzględnieniu ograniczeń zewnętrznych. Praca musi spełniać wszystkie wymagania formalne, a główne myśli i argumenty muszą być jasno i przekonująco wyraŝone. Wymagane jest precyzyjne i zgodne z obowiązującymi zasadami podawanie przypisów i źródeł. 60 pkt - 69 pkt - zaliczenie Poprawna praca, w przewaŝającym stopniu skoncentrowana na celach i pytaniach badawczych. Świadczy o dobrej znajomości wiedzy z danej dziedziny oraz odpowiedniej literatury. Praca musi pokazać, Ŝe słuchacz potrafi tam, gdzie jest to zasadne, w sposób wnikliwy przeanalizować podstawy teoretyczne i dobrać koncepcje, które wspierają proponowane rozwiązania praktyczne. Musi przy tym świadczyć o pewnej umiejętności formułowania własnych koncepcji analizowanych, dyskutowanych i weryfikowanych na bazie róŝnorodnego materiału badawczego. Praca musi równieŝ pokazać, Ŝe słuchacz potrafi w sposób krytyczny wykorzystać uzyskane wyniki badań do formułowania pewnych wniosków i propozycji poprawy funkcjonowania organizacji przy uwzględnieniu wybranych czynników ograniczających. Praca musi być przejrzyście zorganizowana, przekaz jasny, a argumenty poparte dowodami. Wymagane jest precyzyjne i zgodne z obowiązującymi zasadami podawanie przypisów i źródeł. 50 pkt 59 pkt - zaliczenie Praca na poziomie satysfakcjonującym, skoncentrowana na podstawowym celu pracy. Świadczy o satysfakcjonującym poziomie wiedzy słuchacza z danej dziedziny i znajomości odpowiedniej literatury. Praca musi pokazywać, Ŝe słuchacz potrafi przeprowadzić analizę zagadnień teoretycznych i/lub praktycznych odwołując się do właściwie dobranych podstawowych pojęć i praw przedstawionych w czytelny sposób z uŝyciem właściwej terminologii. Oczekuje się, Ŝe słuchacz zgromadzi w pracy najwaŝniejsze fakty i dane oraz poda w sposób opisowy, z elementami krytyki, wybrane koncepcje, co stanowić będzie podstawę do oceny bieŝących praktyk i wniosków. Praca musi być skomponowana tak, by odpowiedni materiał był spójny z przekazem, a argumenty wsparte przez ograniczoną liczbę odwołań źródłowych przedstawionych w odpowiedniej formie. 25 pkt 49 pkt - brak zaliczenia Praca niesatysfakcjonująca, nie koncentruje się na głównym celu i pytaniach badawczych. Praca zawiera pewne braki w zakresie znajomości obszaru badawczego i wymaganej wiedzy w danej dziedzinie. Niewystarczające odwołania do literatury przedmiotu. Materiał badawczy jest bardzo ograniczony, a koncepcje własne słuchacza mają niską jakość ze względu na Strona 4 z 25

5 brak krytycyzmu, przewagę opisów oraz nieudolną analizę i ocenę zagadnień teoretycznych i praktycznych. Praca jest źle zorganizowana, nie zawiera jasnego przekazu, argumentów ani wnioskowania. Odwołania są nieadekwatne i / lub jest ich zbyt mało. 0 pkt 24 pkt - brak zaliczenia Praca niezliczona, nie odwołuje się do podstawowych celów i pytań badawczych. Wskazuje na wyraźne braki słuchacza w zakresie znajomości obszaru badawczego i wiedzy z danej dziedziny. Zastosowanie literatury do przeglądu teorii i/lub praktyki jest niewłaściwe. Argumenty są słabe, a pomysły własne słuchacza mają bardzo niską jakość ze względu na brak krytycyzmu, przewagę opisów oraz nieudolną analizę i ocenę zagadnień teoretycznych i praktycznych. Praca jest niespójna, bez jasnego przekazu, argumentacji i wnioskowania. Odwołania do literatury są nieadekwatne i / lub jest ich zbyt mało. 12. Poprawki Za zgodą Komisji Egzaminacyjnej słuchacz ma prawo do poprawkowego zaliczania sprawdzianu i egzaminu z kaŝdego modułu tylko jeden raz. Nie dotyczy to modułu Dysertacja. Komisja Egzaminacyjna musi zaakceptować formę oraz termin poprawkowego zaliczenia. Słuchacz, który złoŝył pracę dyplomową, ale nie uzyskał jej zaliczenia lub nie złoŝył jej przed upływem ostatecznego, przewidzianego regulaminem terminu, musi ponownie zarejestrować się na moduł Dysertacja. Słuchacz, który nie zaliczył trzech lub więcej modułów z przyczyn innych niŝ medyczne, w zasadzie nie moŝe zostać dopuszczony do realizacji modułu Dysertacja, co jest równoznaczne z brakiem moŝliwości uzyskania dyplomu MBA. MoŜe natomiast uzyskać dyplom pośredni, o ile zaliczył wymagane do tego moduły. Ocena końcowa za moduł, który został zaliczony w trybie poprawkowym nie moŝe być wyŝsza niŝ 50 punktów. 13. Powtarzanie modułu Słuchacz, który nie zaliczył modułu moŝe za zgodą Komisji Egzaminacyjnej ponownie zarejestrować się na ten moduł tylko jeden raz. Nie moŝe to jednak spowodować przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego okresu studiowania Powtarzanie modułu związane jest z koniecznością ponownego wniesienia opłaty. 14. Skreślenie z listy słuchaczy Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego z powtarzanego modułu zostaje skreślony z listy słuchaczy. Komisja Egzaminacyjna moŝe jednak wyrazić zgodę na powtarzanie przez niego całego programu, ale bez moŝliwości uznania waŝności uzyskanych juŝ zaliczeń. Słuchacz, który nie uzyskał zgody Komisji Egzaminacyjnej na powtarzanie modułu lub którego wyniki w studiach wskazują, Ŝe w ramach obowiązującego regulaminu nie ma juŝ szans na uzyskanie dyplomu MBA, zostaje skreślony z listy słuchaczy. Otrzymuje zaświadczenie z wykazem zaliczonych modułów i uzyskanych punktów kredytowych oraz dyplom Postgraduate Diploma in Business Administration lub certyfikat Postgraduate Strona 5 z 25

6 Certificate in Business Administration, o ile Komisja Egzaminacyjna uzna, Ŝe spełnił warunki wymagane do uzyskania danego certyfikatu. 15. Postępy w studiach Aby zaliczyć pierwszy rok studiów, słuchacze muszą zaliczyć następujące moduły: Zarządzanie Organizacją Projekt Innowacyjny Globalne Środowisko Ekonomiczne 16. Warunki przyznania Dyplomu MBA Warunkiem przyznania dyplomu MBA jest uzyskanie 180 punktów kredytowych (CATS) i zaliczenie wszystkich wymienionych poniŝej modułów w ciągu maksimum pięciu lat od daty pierwszej rejestracji. Ocena z kaŝdego modułu wchodzi w skład oceny końcowej za studia proporcjonalnie do liczby punktów CATS przypisanych do danego modułu. Zarządzanie Organizacją 30 CATS Globalne Środowisko Ekonomiczne 10 CATS Projekt Innowacyjny 20 CATS Strategie Przedsiębiorstw 20 CATS Komunikacja Strategiczna 10 CATS Przywództwo a Zmiana 10 CATS Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstw 10 CATS IT a Wartość Przedsiębiorstwa 10 CATS Moduły do wyboru 20 CATS Dysertacja 40 CATS 17. Warunki przyznania wyróŝnień na dyplomach MBA Dyplom MBA with distinction przyznawany jest słuchaczom o szczególnych osiągnięciach. Wymagania: średnia waŝona ocen ze wszystkich modułów z wyłączeniem modułu Dysertacja: co najmniej 70 pkt ocena końcowa za moduł Dysertacja: co najmniej 75 pkt Dyplom MBA merit przyznawany jest słuchaczom, którzy uzyskali: średnią waŝoną ocen ze wszystkich modułów z wyłączeniem modułu Dysertacja i modułu do wyboru: co najmniej 60 pkt. ocenę końcową za moduł Dysertacja: co najmniej 60 pkt. Pozostali słuchacze otrzymują dyplom Master of Business Administration. 18. Warunki przyznania Postgraduate Diploma in Business Administration (PDBA) Strona 6 z 25

7 Aby uzyskać Dyplom PDBA słuchacz musi uzyskać 120 CATS z następujących modułów: Zarządzanie Organizacją 30 CATS Globalne Środowisko Ekonomiczne 10 CATS Projekt Innowacyjny 20 CATS Strategie Przedsiębiorstw 20 CATS Komunikacja Strategiczna 10 CATS Przywództwo a Zmiana 10 CATS Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstw 10 CATS IT a Wartość Przedsiębiorstwa 10 CATS 19. Warunki przyznania Postgraduate Certificate in Business Administration (PCBA) Aby uzyskać certyfikat PCBA kandydat musi uzyskać 60 CATS z następujących modułów: Zarządzanie Organizacją 30 CATS Globalne Środowisko Ekonomiczne 10 CATS Projekt Innowacyjny 20 CATS 20. Przerwy w studiowaniu W wyjątkowych przypadkach słuchacz moŝe przerwać studia po uzyskaniu zgody Dziekana danego Oddziału Uczelni oraz podjąć je po okresie przerwy trwającej nie dłuŝej niŝ jeden rok kalendarzowy, rejestrując się na kolejny semestr w miarę wolnych miejsc w grupach. Przerw w studiach moŝe być kilka, ale generalnie sumaryczny czas studiowania (poza wyjątkowymi sytuacjami) z wliczeniem przerw nie moŝe być dłuŝszy niŝ 5 lat. Słuchacz, który bez zgody Dziekana przerwał studia w trakcie semestru moŝe zarejestrować się ponownie jedynie za zgodą Dziekana i pełną odpłatnością. 21. Choroba lub inne wyjątkowe okoliczności POU definiuje wyjątkowe okoliczności jako okoliczności, które wykraczają poza kontrolę słuchacza i nad którymi nie moŝe on zapanować, a które w powaŝny sposób wpływają na uzyskane przez niego wyniki. Aby utrzymać standardy akademickie i zapewnić warunki do podejmowania sprawiedliwych, opartych na wiarygodnych danych decyzji, wszelkie prośby o uznanie wyjątkowych okoliczności muszą być potwierdzone dokumentami wydanymi przez obiektywną, trzecią stronę, np. zaświadczeniem lekarskim, opinią prawną lub aktem zgonu. Dokumentacja powinna być dostarczona we wszystkich przypadkach, jakkolwiek w niektórych sytuacjach z waŝnych powodów moŝe okazać się to niemoŝliwe. W takiej sytuacji niemoŝność dostarczenia dokumentów powinna być wyjaśniona, a komisja rozpatrująca sprawę ma prawo uznać przedstawione uzasadnienie niemoŝności dostarczenia dokumentów za zasadne bądź nie i konsekwentnie, wziąć pod uwagę przedstawiony wyłącznie przez słuchacza opis okoliczności lub nie. Takie sytuacje powinny być bardzo rzadkie i wyjątkowe. Za kaŝdym razem to słuchacz jest odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniej dokumentacji uzasadniającej jego prośbę o uznanie wyjątkowych okoliczności. Wszystkie prośby i wnioski w tej sprawie powinny być składane w Dziekanacie w określonym terminie. Strona 7 z 25

8 W większości przypadków wnioski o uznanie wyjątkowych okoliczności są rozpatrywane przez Komisję ds. Wyjątkowych Okoliczności, która zazwyczaj zbiera się przed kaŝdym SAB. Komisja składa się z Dziekanów Oddziałów, Kierowników Dziekanatów oraz Prorektora jako przewodniczącego. Celem działalności Komisji jest podejmowanie decyzji w sprawach wyjątkowych, niezaleŝnie od samego procesu oceny prac, oraz spójne i sprawiedliwe rozpatrywanie spraw wszystkich studentów. Komisja dba równieŝ o to, aby informacje dotyczące Ŝycia osobistego lub zawodowego słuchaczy nie zostały przekazane osobom postronnym. Po analizie dokumentów dostarczonych przez słuchacza Komisja podejmuje decyzję, czy przedstawione okoliczności moŝna uznać za wyjątkowe, i czy miały one wpływ na wyniki uzyskane przez słuchacza. Jeśli tak, to słuchacz otrzymuje moŝliwość ponownego zaliczania modułu, po zaakceptowaniu tej decyzji przez Komisję Egzaminacyjną. Choroba słuchacza Komisja Egzaminacyjna ma prawo podjąć decyzję dotyczącą oceny lub przyznać punkty kredytowe po rozpatrzeniu złoŝonego juŝ sprawdzianu, pracy słuchacza w trakcie zajęć lub innych jego osiągnięć, gdy z powodów od niego niezaleŝnych, a potwierdzonych pisemnym zaświadczeniem (np. lekarskim), moŝliwym do zaakceptowania przez Komisję, nie mógł on uczestniczyć w całym procesie oceny. W takim przypadku Komisja moŝe poczynić następujące kroki: 1. Zdecydować, Ŝe z powodu zbyt duŝej liczby nieobecności na zajęciach naleŝy anulować rejestrację na ten moduł. 2. Wziąć za podstawę oceny wyniki słuchacza uzyskane w trakcie studiowania innych części modułu. 3. Zaliczyć moduł z powodu kłopotów zdrowotnych słuchacza, ale bez oceny, o ile uzna, Ŝe słuchacza zaliczyłby moduł, gdyby zdawał egzamin. 4. Nie zaliczyć modułu, jeśli w opinii Komisji słuchacz nie zaliczyłby go, gdyby zdawał egzamin. 5. Pozwolić na ponowne zaliczanie modułu, bez uznawania go za tryb poprawkowy. W tej sytuacji przy ocenie naleŝy korzystać z pełnej skali ocen i nie obniŝać oceny rzeczywistej do 50 punktów. 6. Odroczyć decyzję, aŝ do uzyskania informacji o następnych wynikach słuchacza. 22. Obecność na zajęciach Obecność na zajęciach warsztatowych jest obowiązkowa. Słuchacze muszą przygotować się do zajęć zgodnie z wytycznymi zawartymi w syllabusach. Nieobecność na więcej niŝ jednej trzeciej zajęć normalnie powoduje, Ŝe słuchacz nie podlega ocenie z tego modułu i powinien go powtarzać. 23. Odwołania od decyzji Komisji Egzaminacyjnej Wnioski o ponowne rozpatrzenie i odwołania od decyzji Komisji Egzaminacyjnej są rozpatrywane na zasadach określonych w regulaminie (Załącznik B). 24. Sprawy dyscyplinarne Strona 8 z 25

9 Sprawy dyscyplinarne rozpatrywane są na zasadach określonych w procedurach dyscyplinarnych obowiązujących w Uczelni (Załącznik C). 25. Potwierdzenie ukończenia studiów Słuchacze, którzy ukończyli studia i nabyli prawo do dyplomu otrzymują dyplom Master of Business Administration wydany przez Oxford Brookes University. Na swoją prośbę słuchacz moŝe otrzymać oddzielny dokument zawierający wykaz zaliczonych modułów wraz z ocenami. 26. OstrzeŜenie dotyczące plagiatów i ściągania W Oxford Brookes University i w WyŜszej Szkole Zarządzania / Polish Open University obowiązują bardzo precyzyjne i rygorystyczne zasady, których celem jest zapewnienie, Ŝe przedłoŝone przez słuchacza sprawdziany i zdawane egzaminy są efektem wyłącznie jego pracy, umiejętności i wiedzy, i Ŝe nie powstały w sposób, który stawiałby słuchacza w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do innych studiujących (rozdz. 4 i Załącznik C). Suplement do Regulaminu Studiów MBA System opłat 1 Kandydaci na studia wnoszą opłatę z tytułu postępowania kwalifikacyjnego. Osoby zakwalifikowane na studia wpłacają czesne za pierwszy semestr. Wpłat moŝna dokonywać kartą płatniczą w dziekanacie lub przelewem na konto Uczelni: WyŜsza Szkoła Zarządzania Bank Zachodni WBK S. A. 8 O/Warszawa W przypadku rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na studia nie zwraca się wniesionej juŝ opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Osoby, które dokonały wpłaty czesnego i zrezygnowały ze studiów nie później niŝ 7 dni od daty zarejestrowania się na dany semestr mogą ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty pomniejszonej o 5% z tytułu kosztów manipulacyjnych. Po tym terminie Szkoła nie zwraca Ŝadnych wniesionych opłat. PowyŜsza zasada obowiązuje w ciągu całych studiów, tj. przy rejestracji na kaŝdy kolejny semestr. 1 Szczegółowe informacje dotyczące systemu opłat oraz systemu ratalnego regulowane są Zarządzeniami Rektora. Strona 9 z 25

10 Opłaty za studia wnoszone są co semestr, w terminach i w trybie określonym przez Uczelnię. Udział w zajęciach Studiowanie kaŝdego modułu obejmuje m.in. uczestnictwo w określonej liczbie zajęć warsztatowych. Obecność na zajęciach warsztatowych jest obowiązkowa. Studenci muszą przygotować się do zajęć zgodnie z wytycznymi zawartymi w syllabusach. Nieobecność na więcej niŝ jednej trzeciej zajęć bez uzasadnionych powodów powoduje, Ŝe słuchacz nie podlega ocenie z tego modułu. Sprawdziany Słuchacze są informowani o sposobach sprawdzania wiedzy w trakcie semestru oraz o formie egzaminu. Słuchacz zobowiązany jest do złoŝenia sprawdzianu w dziekanacie w wyznaczonym terminie. Przyjmowane są wyłącznie oryginały sprawdzianów. Terminy składania sprawdzianów są ustalane przez dziekanat i podawane do wiadomości słuchaczy. Termin złoŝenia sprawdzianu wynosi przynajmniej 14 dni od daty ostatnich warsztatów. Sprawdziany złoŝone po wyznaczonym terminie, bez wcześniejszej zgody Dziekana, nie są poddawane ocenie, za wyjątkiem szczególnych przypadków. Słuchacz, który nie złoŝył lub nie zaliczył sprawdzianu bezpośrednio po zakończeniu zajęć, musi złoŝyć sprawdzian w następnym semestrze. Niewywiązanie się z tego obowiązku oznacza niezaliczenie modułu. W przypadku niezaliczenia sprawdzianu, słuchacz moŝe tylko jeden raz pisać sprawdzian poprawkowy. Powinien być on złoŝony w następnym semestrze. Ocena ze sprawdzianu poprawkowego nie moŝe być wyŝsza niŝ 50 punktów. RównieŜ w przypadku powtarzania modułu wskutek uzyskania oceny niezaliczającej przy pierwszej rejestracji ocena ze sprawdzianu nie moŝe być wyŝsza niŝ 50 punktów. Słuchacz powinien otrzymać informację o ocenie ze sprawdzianu wraz z komentarzem specjalisty w ciągu 14 dni roboczych od wyznaczonego terminu złoŝenia pracy. W ciągu miesiąca od chwili ogłoszenia wyników, sprawdziany wraz z komentarzem specjalisty są do wglądu słuchaczy w Dziekanacie. Po upływie tego okresu sprawdziany przenoszone są do archiwum Szkoły i nie są udostępniane słuchaczom. Słuchacz ma dodatkowo prawo do uzyskania od specjalisty ustnej opinii o pracy uzasadniającej ocenę sprawdzianu. Jeśli pomimo tego nadal ma zastrzeŝenia do wystawionej oceny, to moŝe złoŝyć odwołanie do Dziekana. Wybrane losowo prace poddawane są podwójnemu sprawdzeniu oraz ocenie Egzaminatorów Zewnętrznych, natomiast oceny wszystkich prac podlegają zatwierdzeniu przez Komisję Egzaminacyjną. Przygotowując sprawdziany moŝna pracować w grupach. Uczelnia docenia znaczenie wymiany informacji i poglądów dla dogłębnego zbadania danego problemu. Obowiązuje jednak podstawowa zasada, Ŝe wszystkie prace złoŝone przez słuchacza muszą być opracowane samodzielnie. Wszelkie odstępstwa od tej reguły, a zwłaszcza plagiaty, stanowią powaŝne naruszenie zasad regulaminu i podlegają karom, do skreślenia z listy Strona 10 z 25

11 słuchaczy włącznie. Szczegółowe regulacje podane są w regulaminie OBU oraz w procedurze postępowania dyscyplinarnego obowiązującej w POU. Oddanie sprawdzianu po terminie Pozwolenie na złoŝenie sprawdzianu po terminie moŝe być wydane jedynie przez Dziekana odpowiedniego Oddziału. Uprawnień takich nie posiadają wykładowcy i opiekunowie modułów, promotorzy i pracownicy dziekanatu. Zezwolenie nie jest automatyczne, Dziekan wyraŝa zgodę na przesunięcie terminu jedynie w uzasadnionych, udokumentowanych przypadkach. WaŜne powody to na przykład przewlekła choroba lub nieprzewidziane problemy osobiste. Zgoda wyraŝana jest na piśmie z podaniem nowego terminu złoŝenia pracy. Maksymalny czas przedłuŝenia terminu złoŝenia sprawdzianu wynosi zwykle 2 tygodnie. Pozwolenie na późniejsze oddanie sprawdzianu musi być uzyskane przed terminem oddania pracy, chyba Ŝe przyczyna opóźnienia była niemoŝliwa do przewidzenia. JeŜeli słuchacz ubiega się o przesunięcie terminu ze względów medycznych, to musi przedstawić odpowiednie zaświadczenie lekarskie. JeŜeli słuchacz ubiega się o przesunięcie terminu ze względu na obowiązki zawodowe, to musi przedstawić odpowiednie zaświadczenie od pracodawcy. Egzaminy Egzamin jest najwaŝniejszym sprawdzianem wiedzy słuchacza. Wszystkie egzaminy są pisemne i obejmują całość materiału zawartego w programie danego przedmiotu. Słuchacz przystępuje do egzaminu po zakończeniu zajęć warsztatowych i zaliczeniu sprawdzianu w najbliŝszej lub najpóźniej następnej sesji egzaminacyjnej. Istnieje moŝliwość warunkowego dopuszczenia do egzaminu w przypadku, gdy słuchacz nie zaliczył sprawdzianu, ale jego ocena mieści się w przedziale punktów. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor ds. Programów Nauczania i MBA. Mają one charakter wyjątkowy i są podejmowane indywidualnie, w zaleŝności od wyników z innych modułów. Jeśli słuchacz zostanie dopuszczony do egzaminu w takim trybie, to warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie takiej oceny, aby średnia ze sprawdzianu i egzaminu wynosiła co najmniej 50 punktów. Jeśli średnia jest niŝsza słuchacz musi ponownie przygotować sprawdzian, z którego musi uzyskać minimum 50 punktów, a następnie przystąpić do egzaminu, o ile nie zdał go w pierwszej próbie. Słuchacze przystępujący do egzaminu w danym terminie zobowiązani są do wcześniejszego zarejestrowania się w dziekanacie. Słuchacz, który z powodu choroby nie mógł wziąć udziału w egzaminie powinien ten fakt zgłosić niezwłocznie w dziekanacie i przedłoŝyć stosowne zaświadczenie lekarskie. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie powoduje, Ŝe w następnym terminie słuchacz ponosi pełne koszty egzaminu wynoszące 5% ceny modułu. Słuchacz ma prawo do jednokrotnego zdawania egzaminu poprawkowego z danego modułu, do którego powinien przystąpić w najbliŝszej sesji egzaminacyjnej. Ocena z egzaminu poprawkowego nie moŝe być wyŝsza niŝ 50 punktów. Strona 11 z 25

12 W przypadku negatywnego wyniku egzaminu poprawkowego, słuchacz moŝe w ciągu roku ponownie zarejestrować się na moduł wnosząc pełną opłatę. W takim przypadku ostateczna ocena ze sprawdzianu i egzaminu nie moŝe być wyŝszy niŝ 50 punktów. Niezaliczenie studiowanego po raz drugi modułu powoduje skreślenie z listy słuchaczy. Jeśli w celu zaliczenia modułu słuchacz musiał pisać sprawdzian poprawkowy lub zdawać egzamin poprawkowy, to ocena końcowa za moduł nie moŝe być wyŝsza niŝ 50 punktów. Dysertacja Dysertacja MBA (praca dyplomowa) jest przygotowywana w ramach seminarium dyplomowego i pod indywidualną opieką promotora. Seminarium dyplomowe rozpoczyna się na początku II roku studiów i trwa dwa semestry. Pierwsze trzy zajęcia seminaryjne prowadzi koordynator seminarium. Zajęcia te dotyczą wymagań stawianych pracom dyplomowym, pomagają wybrać temat pracy oraz słuŝą doskonaleniu znajomości metodologii badań naukowych. JuŜ po pierwszych zajęciach, na wniosek koordynatora słuchaczowi przydziela się odpowiedniego promotora, pod którego indywidualną opieką słuchacz przygotowuje dysertację. Słuchacz ma obowiązek regularnego kontaktowania się z promotorem (przynajmniej trzy osobiste spotkania z promotorem w okresie przygotowywania dysertacji oraz kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem ). W trakcie pierwszego semestru musi uzyskać akceptację tematu pracy oraz uzgodnić wagi kryteriów oceny. Znajduje to odbicie w złoŝeniu w dziekanacie w wyznaczonym terminie podpisanych przez promotora formularzy: Końcowa Propozycja Dysertacji MBA i Formularz Uzgodnionych Kryteriów Oceny Pracy (załączniki 2 i 3 w Przewodniku do dysertacji MBA ). W przypadku, gdy słuchacz notorycznie unika kontaktu z promotorem lub jego postępy nie są satysfakcjonujące, promotor moŝe po pierwszym semestrze zrezygnować z pełnionej funkcji. Decyzja ta musi być zatwierdzona przez Dyrektora ds. Programów Nauczania i MBA. Słuchaczowi przydziela się wtedy nowego promotora, ale obowiązujący go termin złoŝenia pracy i zasady ewentualnych przedłuŝeń nie ulegają zmianie. Trzy ostatnie zajęcia warsztatowe, które odbywają się w okresie bezpośrednio poprzedzającym złoŝenie dysertacji, poświęcone są ustnej prezentacji najwaŝniejszych wyników badań uzyskanych w ramach przygotowywania pracy lub wybranego, waŝnego problemu ściśle związanego z tematyką pracy. Prezentacje są oceniane przez komisję, a uzyskana ocena jest uwzględniana przy określaniu końcowej oceny za moduł Dysertacja. W przypadku nieprzygotowania prezentacji lub nieobecności na seminarium, na które zaplanowano prezentację, słuchacz otrzymuje zero punktów. Wystawiona ocena moŝe być podana do wiadomości słuchaczy dopiero po zakończeniu obron prac MBA. Słuchacze składają gotową, zaakceptowaną przez promotora pracę w dziekanacie. Decyzja o dopuszczeniu do jej obrony podejmowana jest przez Dziekana po spełnieniu przez słuchacza następujących warunków: zaliczeniu wszystkich modułów objętych programem studiów, uzyskaniu dwóch pozytywnych ocen pracy MBA. Obrony prac MBA odbywają się przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Rektora. Ocena z obrony niŝsza niŝ 50 punktów jest równoznaczna z niezaliczeniem pracy. Strona 12 z 25

13 Zasady przygotowania i obrony pracy oraz kryteria jej oceny zapisane są szczegółowo w Poradniku dla studentów przygotowujących pracę magisterską/mba. Praca dyplomowa powinna być złoŝona w ciągu jednego roku, licząc od daty rozpoczęcia drugiego poziomu studiów. Jednak w trosce o wysoką jakość dysertacji, Szkoła daje słuchaczowi prawo do przedłuŝenia studiów o jeden semestr. W ciągu tego semestru, słuchacz ma zapewnioną dalszą bezpłatną opiekę promotora. Okres ten powinien być wykorzystany na dopracowanie i złoŝenie dysertacji oraz uzupełnienie wszystkich zaległości. Słuchacz, który nie złoŝy pracy w przedłuŝonym terminie lub nie uzupełni wszystkich innych zaległości, moŝe ubiegać się o zgodę na dodatkowe przesunięcie terminu ukończenia studiów o jeszcze jeden semestr. Niezbędne warunki to: - pozytywna opinia promotora o stanie zaawansowania pracy i szansach na jej ukończenie, - wniesienie dodatkowej opłaty Słuchacz, który nie uzyska zgody na przedłuŝenie terminu lub nie złoŝy dysertacji w przedłuŝonym terminie nie zalicza modułu Dysertacja. Decyzje w odniesieniu do słuchaczy, którzy nie zaliczyli modułu Dysertacja podejmuje Komisja Egzaminacyjna. Studenci tacy nie mogą ponownie składać tej samej pracy. Mogą natomiast złoŝyć podanie o pozwolenie na przygotowanie nowej pracy na nowy temat. W przypadku uzyskania zgody muszą powtórnie zarejestrować się na seminarium dyplomowe i uiścić opłatę za moduł. Praca dyplomowa moŝe być napisana w języku angielskim pod warunkiem uzyskania zgody promotora. ZAŁĄCZNIK B PODANIA O PONOWNE ROZPATRZENIE DECYZJI I ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI EGZAMINACYJNEJ 1. Uczelnia ustaliła następujące zasady składania podań o ponowne rozpatrzenie decyzji Komisji Egzaminacyjnej i odwołań od decyzji Komisji Egzaminacyjnej. 2. Nadzór nad realizacją procedury odwoławczej sprawuje Prorektor lub wyznaczony przez niego pracownik Uczelni. Analogicznie Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej moŝe mianować wiceprzewodniczącego, który będzie działał w jego imieniu. Podania o ponowne rozpatrzenie decyzji Komisji Egzaminacyjnej. 3. Podania o ponowne rozpatrzenie decyzji Komisji Egzaminacyjnej są przyjmowane przez miesiąc od dnia ogłoszenia wyników egzaminów. Słuchacz, który nie moŝe wnieść w ciągu miesiąca podania o ponowne rozpatrzenie decyzji powinien w tym czasie złoŝyć pisemną deklarację o takim zamiarze do Prorektora. Prorektor moŝe przedłuŝyć termin przedłoŝenia w pełni udokumentowanego wniosku. KaŜde podanie złoŝone po terminie musi zawierać uzasadnienie przyczyn i dowody wskazujące dlaczego (wykluczając winę słuchacza) podanie nie mogło być przedłoŝone w stosownym czasie. Jeśli w opinii Prorektora przyczyny te nie są wystarczające, to odrzuca on prośbę i informuje słuchacza pisemnie o przyczynach swojej decyzji. 4. Podanie moŝna składać tylko na podstawie pkt. 7 i 10. Niezgoda słuchacza z merytoryczną oceną pracy pisemnej lub jakichkolwiek innych jego dokonań wyraŝonych Strona 13 z 25

14 w postaci uzyskanych punktów lub ocen nie moŝe stanowić podstawy wniosku o ponowne rozpatrzenie oceny. Słuchacz nie moŝe teŝ złoŝyć odwołania argumentując, Ŝe na poziom jego pracy wpłynęło złe nauczanie, nadzór lub konsultacje. W takich okolicznościach słuchacz moŝe złoŝyć skargę stosując Procedurę Skarg i ZaŜaleń. 5. Wszystkie podania złoŝone do Prorektora muszą mieć formę pisemną i zawierać informację, która z wymienionych w pkt. 2.5 i 2.8 podstaw ma zastosowanie w przypadku wnioskującego oraz podanie przyczyn uzasadniających złoŝenie wniosku. Jeśli Prorektor uzna, Ŝe podane przyczyny nie są wystarczające, moŝe zaŝądać złoŝenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 6. Jeśli Prorektor uzna, Ŝe uzasadnienie wniosku nie dotyczy okoliczności przewidzianych w pkt. 2.5 i 2.8, lub jest całkowicie pozbawione podstaw czy teŝ jest błahe lub złośliwe, to odrzuca wniosek i pisemnie informuje słuchacza o przyczynach swojej decyzji. W przeciwnym razie, o ile nie ma miejsca sytuacja podana w pkt. 2.6, Prorektor przesyła prośbę do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, który w porozumieniu i za zgodą członka Komisji Egzaminacyjnej ponownie rozpatruje decyzję. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna. Podania o ponowne rozpatrzenie decyzji Komisji Egzaminacyjnej uzasadnione względami zdrowotnymi i/ lub innymi okolicznościami 7. Słuchacz moŝe wnosić o ponowne rozpatrzenie oceny uzasadniając swoją prośbę tym, Ŝe choroba lub inne okoliczności wcześniej nie znane Komisji Egzaminacyjnej miały niekorzystny wpływ na wyniki sprawdzianu lub egzaminu, lub Ŝe te wcześniej nie znane okoliczności uniemoŝliwiły oddanie pracy domowej lub uczestnictwo w egzaminie. Do prośby tej musi być dołączone zaświadczenie lekarskie lub inny dokument akceptowalny przez Komisję Egzaminacyjną i podający przyczyny, dla których słuchacz nie był w stanie lub nie chciał ujawnić właściwych faktów Komisji Egzaminacyjnej, zanim podjęła ona pierwotną decyzję. 8. JeŜeli w opinii Prorektora przyczyny podawane przez słuchacza (pkt. 2.5) nie są wystarczające, aby uznać, Ŝe niezaleŝne od niego okoliczności uniemoŝliwiły mu podanie do wiadomości Komisji Egzaminacyjnej stosownych faktów, zanim podjęła ona pierwotną decyzję, wówczas odrzuca on prośbę i informuje słuchacza pisemnie o przyczynach swojej decyzji. 9. Jeśli zaświadczenie lekarskie lub inne przedstawione przez słuchacza przyczyny były znane Komisji Egzaminacyjnej i w pełni wzięte pod uwagę podczas podejmowania pierwotnej decyzji, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej potwierdza pierwotnie wystawioną ocenę. W przeciwnym razie Przewodniczący rozwaŝa, czy jest moŝliwa zmiana decyzji w świetle nowo podanych faktów i w ramach Regulaminu Uczelni. Decyzja Przewodniczącego jest ostateczna. Podania o ponowne rozpatrzenie decyzji Komisji Egzaminacyjnej uzasadnione innymi względami Strona 14 z 25

15 10. Słuchacz moŝe wnioskować o ponowne rozpatrzenie decyzji w sprawie oceny w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) Procedura oceny słuchacza nie była zgodna z zasadami Regulaminu; b) Wpływ na ocenę miało osobiste uprzedzenie egzaminatora; c) Wystąpił błąd o charakterze administracyjnym lub inna nieprawidłowość w procedurze oceniania tak, Ŝe gdyby one nie zaistniały, ocena byłaby inna. ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI EGZAMINACYJNEJ 11. JeŜeli rozpatrzenie wniosku wynikającego z zastosowania punktu 10 nie doprowadzi do zmiany decyzji, lub jeŝeli zmieniona (całkowicie lub częściowo) decyzja nie satysfakcjonuje słuchacza, lub jeŝeli po upływie stosownego czasu brak jest odpowiedzi, słuchacz moŝe złoŝyć pisemne odwołanie do Prorektora. KaŜde takie odwołanie musi być złoŝone w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania decyzji podjętej po rozpatrzeniu sprawy, lub, jeśli pojawia się duŝe, nieuzasadnione opóźnienie, w ciągu 3 miesięcy od momentu złoŝenia pierwszego odwołania. 12. KaŜde odwołanie musi zawierać oświadczenie wymieniające fakty, które stanowią podstawę do odwołania. JeŜeli Prorektor uzna je za niewystarczające, moŝe zaŝądać przedłoŝenia dodatkowych oświadczeń i wyznaczyć nowy termin dla ich złoŝenia. 13. Prorektor biorąc pod uwagę odpowiedź Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej na podanie o ponowne rozpatrzenie decyzji oraz oświadczenie słuchacza odnośnie faktów, na których oparte jest odwołanie moŝe uznać, Ŝe odwołanie to jest całkowicie pozbawione podstaw, jest błahe czy złośliwe i nie jest poparte dowodami i odrzucić je, pisemnie informując słuchacza o przyczynach swojej decyzji. W przeciwnym razie kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Komisję ds. Odwołań. Komisja ds. Odwołań 14. Komisja ds. Odwołań składa się z Prorektora (lub osoby przez niego wyznaczonej) jako Przewodniczącego, Dziekana, pracownika dydaktycznego powołanego przez Przewodniczącego i dwóch przedstawicieli słuchaczy. 15. Członkiem komisji nie moŝe być osoba, która pozostaje w bliskim osobistym lub zawodowym związku z wnoszącym odwołanie lub z przedmiotem odwołania. Procedura odwołań 16. Prorektor (lub osoba działająca w jego imieniu) powinien zebrać i rozesłać członkom Komisji ds. Odwołań pisemne oświadczenia, informacje i dowody w omawianej sprawie przed zaplanowanym posiedzeniem Komisji tak, aby mogli oni pisemnie ustosunkować się do rozpatrywanego odwołania. 17. Prowadzenie procedury odwoławczej pozostaje w gestii Przewodniczącego, ale wnoszący odwołanie i Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, której dotyczy sprawa, powinni mieć prawo przedstawiania pisemnych uzasadnień, uczestniczenia w posiedzeniu Komisji, powoływania świadków, ich przesłuchiwania. Wnoszącemu Strona 15 z 25

16 odwołanie przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniu w towarzystwie wybranej przez siebie osoby, która nie musi być prawnikiem. Osoba ta moŝe mówić w imieniu lub reprezentować interesy wnoszącego apelację, ale moŝe jedynie prezentować znane jej osobiście fakty. Decyzje Komisji ds. Odwołań 18. Komisja ds. Odwołań moŝe: a) Utrzymać w mocy decyzję Komisji Egzaminacyjnej; b) Zobowiązać Komisję Egzaminacyjną do ponownego rozpatrzenie decyzji i przedstawić rekomendacje do rozwaŝenia ; c) Anulować poprzednią decyzję Komisji Egzaminacyjnej, jeśli nie jest moŝliwe ponowne zwołanie posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej d) Przedstawić swoje zalecenia w celu uniknięcia wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości. 19. Jeśli Komisja ds. Odwołań anulowała decyzję Komisji Egzaminacyjnej, to Rektor powołuje, jeśli to konieczne, nowych egzaminatorów lub narzuca Komisji Egzaminacyjnej własną decyzję. 20. Jeśli rekomendacje Komisji ds. Odwołań nie są wdroŝone przez Komisję Egzaminacyjną naleŝy powiadomić Rektora, który zdecyduje, czy i jakie kroki powinny być podjęte. Strona 16 z 25

17 Ponowne niezaleŝne rozpatrzenie decyzji Komisji ds. Odwołań 21. Jeśli wnoszący odwołanie nie jest usatysfakcjonowany decyzją Komisji ds. Odwołań, moŝe prosić by decyzja została ponownie rozpatrzona przez niezaleŝną osobę wyznaczoną w tym celu. MoŜe to mieć miejsce tylko w przypadku zaistnienia powaŝnego błędu lub nieprawidłowości w działaniach proceduralnych lub w przypadku, gdy decyzja Komisji ds. Odwołań była inna od tej, którą podjęłoby racjonalnie i uczciwie działające gremium. KaŜda taka prośba musi być wniesiona na piśmie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i złoŝona w biurze Rektora w ciągu dwóch tygodni od rozesłania decyzji Komisji ds. Odwołań. Prośba taka jest rozpatrywana przez Kolegium Rektorskie. 22. JeŜeli Przewodniczący Kolegium Rektorskiego uzna, Ŝe wnoszącemu apelację brakuje racjonalnych przesłanek do ubiegania się o powtórne rozpatrzenie odwołania, wtedy odrzuca podanie, informując pisemnie odwołującego się o przyczynach decyzji. Decyzja Przewodniczącego jest ostateczna. 23. Jeśli Przewodniczący uzna, Ŝe istnieją przesłanki (nieprawidłowość lub brak racjonalnego działania) wówczas po konsultacji z odwołującym się, wyznacza osobę mającą odpowiednie kwalifikacje do rozpatrzenia odwołania. Osoba ta nie moŝe być aktualnym słuchaczem, pracownikiem, ani przedstawicielem Uczelni czy słuchaczy. 24. Podczas ponownego rozpatrywania sprawy bada się, czy nie popełniono powaŝnego błędu lub czy nie miały miejsca nieprawidłowości i czy podjęta decyzja nie była niesprawiedliwa lub nieracjonalna. JeŜeli uznane zostanie, Ŝe pierwotna procedura i decyzja były sprawiedliwe, ogłasza się to odwołującemu się i Kolegium Rektorskiemu. Decyzja taka jest ostateczna. 25. W przypadku stwierdzenia, Ŝe pierwotna procedura i decyzja nie były słuszne, formułuje się odpowiednie zalecenia, aby umoŝliwić naprawienie błędów oraz nie dopuścić do powtórzenia się podobnych sytuacji w przyszłości. Decyzję, czy i jakie podjąć kroki podejmuje Kolegium Rektorskie. Inne sprawy proceduralne 26. Jeśli słuchacz nie jest usatysfakcjonowany decyzją Prorektora w sprawach dotyczących punktów: 3, 6, 8, 13 moŝe zwrócić się z pisemną prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Rektora. KaŜda taka prośba musi wpłynąć w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna. 27. JeŜeli ktoś z pracowników, będąc w posiadaniu materiałów, które jako poufne nie mogą być przekazane słuchaczowi, chce wnieść prośbę o ponowne rozpatrzenie decyzji Komisji Egzaminacyjnej w imieniu słuchacza, to w świetle obowiązujących przepisów i mając jego pisemną zgodę, moŝe to zrobić. Strona 17 z 25

18 ZAŁĄCZNIK C PROCEDURY DYSCYPLINARNE W POU Obowiązujące w Uczelni zasady postępowania słuchaczy określa tekst ślubowania oraz Regulamin Studiów. W przypadku ich naruszenia stosuje się podaną poniŝej procedurę 1. Procedura dyscyplinarna stosowana w przypadku plagiatów, prac będących efektem niedozwolonej współpracy lub innych przypadków nieuczciwego postępowania słuchaczy 1.1. Wszystkie sprawdziany, testy i prace końcowe (w tym dyplomowe) mają na celu ocenę umiejętności, uzdolnień, kompetencji i wiedzy słuchacza. Słuchacz postępujący nieuczciwie lub pomagający innemu słuchaczowi w oszukiwaniu popełnia wykroczenie i podlega postępowaniu dyscyplinarnemu. PoniŜej podano najczęściej występujące przejawy nieuczciwego postępowania słuchacza: Plagiat podawanie myśli, prac lub pomysłów innej osoby jako własne. Aby uniknąć podejrzenia o plagiat, naleŝy zaznaczać cytowane fragmenty i podawać źródła, z których skorzystano. NaleŜy uŝywać przyjętych standardowych zasad podawania źródeł. Niewystarczające jest podawanie jedynie bibliografii, bez zaznaczania cytatów w tekście pracy. Niedopuszczalne jest równieŝ dokonywanie zmian w cytowanym tekście i podawanie go za własny. Szczegółowe informacje na temat obowiązującego w POU systemu cytowania moŝna znaleźć m.in. w przewodnikach po studiach w POU. Niedozwolona współpraca kaŝda praca musi być samodzielna, chyba Ŝe w instrukcji przygotowania pracy wyraźnie zalecono zbiorowe jej opracowanie i napisanie. Niedozwolone jest jednak przygotowywanie pracy we współpracy z osobą, która nie została do tego upowaŝniona (np. w instrukcji przygotowania pracy), jak równieŝ umoŝliwienie innemu słuchaczowi skopiowania swojej pracy. Fałszowanie danych zmyślanie danych, wprowadzanie do nich zmian, uzyskiwanie informacji w sposób nieuczciwy, zmyślanie cytatów lub odnośników do literatury. Powtórne składanie własnej pracy juŝ raz ocenionej w POU lub na innej uczelni bez wyraźnego wskazania fragmentów składanych ponownie. Zaliczanie modułu w imieniu innego słuchacza - podszywanie się pod innego słuchacza lub zgoda na to, aby w naszym imieniu zdawał ktoś inny Nadrzędną zasadą, która leŝy u podstaw funkcjonowania systemu kar jest niedopuszczenie do sytuacji, w której słuchacz w efekcie złamania zasad Regulaminu Studiów mógłby znaleźć się w sytuacji uprzywilejowanej zarówno w odniesieniu do wysokości oceny pracy zaliczeniowej, jak i terminu jej złoŝenia Niektóre drobne błędy popełniane przez słuchaczy w pisemnych pracach zaliczeniowych w zakresie dokumentowania wykorzystywanych źródeł i będące tylko efektem niestaranności skutkują zwykle obniŝeniem oceny. Nie stanowią jednak jeszcze złamania zasad Regulaminu, w przeciwieństwie do powaŝniejszych błędów, które podlegają opisanemu poniŝej postępowaniu dyscyplinarnemu Kryteria oceny wszystkich prac zaliczeniowych, które wymagają korzystania ze źródeł powinny umoŝliwiać ocenę poprawności dokumentowania ich wykorzystania (przypisy, cytowanie źródeł, objętość, itd.) poprzez jednoznaczne przeznaczenie na ten cel pewnej Strona 18 z 25

19 liczby punktów. Oceniający pracę powinien wyraźnie wskazać powód, podstawę i skalę obniŝenia oceny z tytułu popełnionych przez słuchacza błędów tego typu NiezaleŜnie od tego, czy kryteria oceny pracy przewidują pewną liczbę punktów na ocenę poprawności podawania źródeł, kaŝda praca, w której stwierdzono popełnienie błędów typu: przytoczono dosłownie fragment tekstu i podano odesłanie do źródła, ale nie uŝyto cudzysłowu; lub przytoczono fragment cudzego tekstu bez wskazania źródła lub uŝycia cudzysłowu; lub nie podano źródła prezentowanych cudzych poglądów lub pomysłów; lub inne tego typu uchybienia musi być poddana szczegółowemu badaniu, gdyŝ moŝe stanowić plagiat lub inny przypadek nieuczciwego postępowania słuchacza W ogólności przyjmuje się postępowanie słuchacza za nieuczciwe, jeśli: a) popełnił on zdefiniowane poniŝej przewinienie i jest to jego drugie przewinienie dotyczące dokumentowania wykorzystania źródeł więcej niŝ 5% tekstu złoŝonej do oceny pracy zostało zacytowane bez podania źródła lub jest identyczne jak w pracy innego słuchacza lub takie samo jak w złoŝonej juŝ wcześniej pracy tego słuchacza; lub więcej niŝ 10% tekstu złoŝonej do oceny tekstu zostało zacytowane bez podania źródła lub jest identyczne jak w pracy innego słuchacza lub takie samo jak w złoŝonej juŝ wcześniej pracy tego słuchacza, ale wystąpiło to w uzupełniającej części pracy np. w aneksie; lub więcej niŝ 10% pracy to tekst, którego źródło pochodzenia zostało wprawdzie wskazane, ale który albo został w mylący sposób przeformułowany, albo dosłownie przytoczony bez uŝycia cudzysłowu b) zakres przewinienia jest tak duŝy, Ŝe stoi w raŝącej sprzeczności z przyjętymi obyczajami akademickimi (np. więcej niŝ 20% tekstu zostało zacytowane bez podania źródła lub jest identyczna jak w pracy innego słuchacza lub taka sama jak w złoŝonej juŝ wcześniej pracy tego słuchacza lub więcej niŝ 30% pracy to tekst, którego źródło pochodzenia zostało wprawdzie wskazane, ale który albo został w mylący sposób przeformułowany, albo dosłownie przytoczony bez uŝycia cudzysłowu) c) słuchacz przyznał się lub, Dziekan z bardzo wysoką dozą prawdopodobieństwa stwierdził, Ŝe nastąpiło złamania zasad Regulaminu Studiów, w wyniku czego słuchacz znalazł się w sytuacji uprzywilejowanej (patrz punkt 1.2) 1.7. W przypadku podejrzenia o wystąpienie jednego z wymienionych w punkcie 1.1 przypadków nieuczciwego postępowania słuchacza, oceniający pracę jest zobowiązany do złoŝenia formalnego pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Odpowiednie pismo kierowane jest do Dziekana, który po konsultacji z osobą oceniającą, opiekunem modułu lub dyrektorem instytutu decyduje, czy sprawie naleŝy nadać dalszy bieg. Decyzja w tej sprawie musi być podjęta na piśmie, którego kopia winna być zachowana w dokumentacji. Przed podjęciem decyzji o nadaniu (lub Strona 19 z 25

20 nienadaniu) sprawie dalszego biegu, Dziekan ma prawo do przeprowadzenia ze słuchaczem rozmowy sprawdzającej dotyczącej przedłoŝonej do oceny pracy JeŜeli Dziekan uzna, Ŝe podejrzenie nie było zasadne, praca podlega ocenie na ogólnie obowiązujących zasadach JeŜeli przewinienie naleŝy do kategorii opisanej w punkcie 1.6(a) i słuchacz popełnił je pierwszy raz, to praca powinna zostać zwrócona oceniającemu z zaleceniem obniŝenia oceny o maksimum 10 punktów JeŜeli Dziekan uzna, Ŝe sprawa wymaga dalszego badania, to wówczas przekazuje ją do rozpatrzenia przez Komisję Dyscyplinarną. Komisję Dyscyplinarną oraz Odwoławczą Komisję Dyscyplinarna powołuje Rektor. W skład Komisji wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli akademickich oraz przedstawiciel słuchaczy. Nie moŝna być równocześnie członkiem dwóch komisji. W skład Komisji Dyscyplinarnej nie moŝe wchodzić osoba, która pierwsza oceniała pracę. Kadencja Komisji trwa dwa lata Dziekan informuje na piśmie słuchacza, Ŝe został mu postawiony zarzut naruszenia zasad Regulaminu, co moŝe wiązać się z nałoŝeniem przez Komisję kar dyscyplinarnych. Prosi go równieŝ o wzięcie udziału w posiedzeniu Komisji Dyscyplinarnej w podanym w piśmie terminie Na posiedzenie Komisji słuchacz moŝe zaprosić osobę towarzyszącą. Słuchacz, który z uzasadnionych i udokumentowanych przyczyn nie moŝe uczestniczyć w posiedzeniu Komisji w wyznaczonym terminie musi niezwłocznie skontaktować się z Dziekanatem w celu ustalenia nowego terminu. W przypadku nieobecności słuchacza na posiedzeniu, Komisja ma prawo do podejmowania wiąŝących decyzji, w tym do nakładania kar dyscyplinarnych Postępowanie moŝe zakończyć się przyjęciem jednego z następujących rozwiązań: uznanie, Ŝe nie było naruszenia zasad Regulaminu, udzielenie ustnego ostrzeŝenia o konsekwencjach groŝących w przypadku ponownego złamania zasad Regulaminu (z odpowiednią adnotacją o przewinieniu w aktach słuchacza), dodatkowe, w stosunku do kryterium oceniającego poprawność cytowania i tworzenia przypisów, obniŝenie oceny pracy o maksimum 10 punktów, obniŝenie oceny pracy do 0 punktów, udzielenie pisemnej nagany z wpisem do indeksu, uznanie modułu za niezaliczony (ocena 0 punktów) i stwierdzenie konieczności ponownej rejestracji na moduł za pełną opłatą, zakaz rejestracji na określony czas, kombinacja kilku wymienionych rozwiązań, skreślenie z listy słuchaczy Decyzja o skreśleniu z listy Słuchaczów staje się obowiązująca po zaakceptowaniu jej przez Rektora KaŜde ponowne naruszenie zasad regulaminu podlega zwykle surowszej karze niŝ wcześniejsze. JednakŜe złamanie regulaminu moŝe być uznane za kolejne tylko w tym przypadku, jeśli praca, która ma być przedmiotem kolejnego postępowania została złoŝona do oceny juŝ po poinformowaniu słuchacza o wynikach poprzedniego postępowania dyscyplinarnego. Strona 20 z 25

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Podstawa prawna: Ogólne zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI Informacja o wynikach kontroli OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH MARZeC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

REGULAMINY WEWNĘTRZNE 5.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 65/41 REGULAMINY WEWNĘTRZNE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WPROWADZENIE Komitet Regionów, na podstawie art. 306 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 4 kwietnia 2013 r. Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman

WYROK. z dnia 4 kwietnia 2013 r. Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Sygn. akt: KIO 672/13 WYROK z dnia 4 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo