STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA"

Transkrypt

1 STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009

2 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica ul. Kościuszki 32 tel/fax (014) tel. (014) wew. 21, 22 oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Krakowska Szkoła Biznesu (dawna Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania) ul. Rakowicka 27, Kraków Tel.: , , , faks: (studia podyplomowe) (studia MBA) 2

3 STUDIA PODYPLOMOWE- KIERUNKI- CENY Cena podana w tabelach poniŝej dotyczy całych studiów (bez opłaty rekrutacyjnej) Opłata rekrutacyjna 200 zł LP. DWUSEMESTRALNE CENA 1. Controlling i finanse przedsiębiorstw zł 2. Psychologia w biznesie zł 3. Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych) zł 4. Rachunkowość i sprawozdawczość według MSR i MSSF zł 5. Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów zł publicznych 6. Zarządzanie audytem wewnętrznym w organizacjach gospodarczych zł 7. Zarządzanie małymi i średnimi firmami zł 8. Zarządzanie personelem zł 9. Zarządzanie projektami zł 10. Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia menedŝerskie (typu MBA) zł 11. Zarządzanie sferą usług medycznych zł 12. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA NAUCZYCIELI (STUDIA TRZYSEMESTRALNE) zł DOKUMENTACJA WYMAGANA PRZY ZAPISIE Dyplom ukończenia szkoły wyŝszej, ewentualnie potwierdzona kserokopia, Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie Karta zgłoszenia (dostępna na stronie w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy, 2 fotografie (format legitymacyjny). Dokumenty moŝna przesłać pocztą lub złoŝyć osobiście w Biurze Wydziału Rozwoju Regionalnego w Dębicy, Dębica ul. Kościuszki 32, pok. 11 lub W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Krakowska Szkoła Biznesu, ul. Rakowicka 27, Kraków, Biuro Studiów Podyplomowych, pawilon E, pokój 078, parter (wejście przez pawilon C). 3

4 Przyjęcie na studia podyplomowe nastąpi po złoŝeniu kompletnych dokumentów i wniesieniu stosownej opłaty. WARUNKI PŁATNOŚCI Informacja o opłatach - dla osób pokrywających koszty studiów we własnym zakresie. Wpłaty dokonuje się na indywidualne konto, które otrzymuje kaŝdy słuchacz po złoŝeniu dokumentów i zapisie na studia podyplomowe. Numer indywidualnego konta podany jest na wysyłanym do słuchaczy harmonogramie opłat. MoŜna go takŝe uzyskać ze strony internetowej: Na tej stronie znajdują się równieŝ informacje o stanie rozliczeń z Uczelnią. Informacja o opłatach - dla firm i instytucji pokrywających koszty studiów swoim pracownikom. Wpłaty dokonuje się po złoŝeniu przez pracownika dokumentów i zapisie na studia podyplomowe oraz po otrzymaniu faktury, wystawionej na podstawie dostarczonej karty zgłoszenia lub innego zaświadczenia od pracodawcy, informującego o opłacaniu pracownikowi czesnego za studia podyplomowe. Faktury VAT. Dla osób indywidualnych - faktury VAT za wpłacone czesne wystawiane będą nie później niŝ siódmego dnia od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Uczelni (indywidualnym koncie słuchacza). Dla firm i instytucji - faktury VAT wystawiane będą na podstawie dostarczonej karty zgłoszenia lub innego zaświadczenia od pracodawcy, informującego o opłacaniu pracownikowi czesnego za studia podyplomowe. JeŜeli wpłata za studia została juŝ dokonana, faktura VAT będzie wystawiona w terminie do siedmiu dni od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Uczelni. Proszę zgłaszać do Biura Studiów Podyplomowych (telefonicznie lub mailem) prośbę o fakturę VAT zaraz po dokonaniu wpłaty za studia. Dotyczy to zarówno osób indywidualnych jak i firm i instytucji, które nie dostarczyły karty zgłoszenia lub innego zaświadczenia informującego o opłacaniu pracownikowi czesnego za studia podyplomowe. Faktury VAT wystawiane są wyłącznie na osobę indywidualną/firmę/instytucję, która dokona lub dokonała przelewu czesnego na konto Uczelni. 4

5 Pozostałe informacje. Rezygnacje ze studiów naleŝy składać na piśmie w sekretariacie Szkoły przed rozpoczęciem zajęć. Informacje dotyczące regulaminowych rabatów prosimy podawać przy składaniu dokumentów. Podania dotyczące podzielenia wpłaty za studia na większą liczbę rat lub przesunięcia terminu dokonania wpłaty prosimy dostarczać do sekretariatu Szkoły pisemnie, w terminach: za semestr zimowy do 10 września, za semestr letni do 10 lutego. W przypadku nieuregulowania opłaty (raty opłaty) w terminie, za kaŝdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu płatności, naliczane są odsetki w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP. W przypadku zapisu na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć i później, opłatę rekrutacyjną i pierwszą ratę za studia naleŝy wpłacić w całości do 7 dni po otrzymaniu informacji o numerze indywidualnego wirtualnego rachunku bankowego słuchacza. JeŜeli z jakichkolwiek przyczyn zajęcia rozpoczną się w trakcie semestru (zimowego lub letniego), zostaną ustalone odrębne terminy pierwszych wpłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych. Szczegółowe informacje na temat zasad dokonywania opłat za studia podyplomowe znajdują się w regulaminie odpłatności za studia dostępnym na stronie internetowej Szkoły zakładka Studia podyplomowe, boczne menu Opłaty za studia Terminy wpłat i wysokość rat. DLA OSÓB, KTÓRE WE WŁASNYM ZAKRESIE POKRYWAJĄ KOSZTY STUDIÓW Studia dwusemestralne Rata Pierwszy semestr Termin płatności (zajęcia od sem. zimowego) Termin płatności (zajęcia od sem. letniego) Opłata rekrutacyjna po przyjęciu na studia po przyjęciu na studia I rata (25% czesnego) do 20 września do 20 lutego II rata (25% czesnego) do 30 listopada do 30 kwietnia Drugi semestr III rata (25% czesnego) do 20 lutego do 20 września IV rata (25% czesnego) do 30 kwietnia do 30 listopada Studia trzysemestralne Rata Termin płatności Termin płatności Pierwszy semestr (zajęcia od sem. zimowego) (zajęcia od sem. letniego) Opłata rekrutacyjna po przyjęciu na studia po przyjęciu na studia 5

6 I rata (20% czesnego) do 20 września do 20 lutego II rata (20% czesnego) do 30 listopada do 30 kwietnia Drugi semestr III rata (15% czesnego) do 20 lutego do 20 września IV rata (15% czesnego) do 30 kwietnia do 30 listopada Trzeci semestr V rata (15% czesnego) do 30 września do 20 lutego VI rata (15% czesnego) do 30 listopada do 30 kwietnia KOSZTY STUDIÓW POKRYWA PRACODAWCA LUB INNA INSTYTUCJA Rata Pierwszy semestr - opłata rekrutacyjna i I rata (50% czesnego) Drugi semestr - II rata (50% czesnego) Rata Pierwszy semestr - opłata rekrutacyjna i I rata (40% czesnego) Drugi semestr - II rata (30% czesnego) Trzeci semestr - III rata (30% czesnego) Studia dwusemestralne Termin płatności (zajęcia od sem. zimowego) wpłata do 20 września wpłata do 20 lutego Studia trzysemestralne Termin płatności (zajęcia od sem. zimowego) wpłata do 20 września wpłata do 20 lutego wpłata do 30 września Termin płatności (zajęcia od sem. letniego) wpłata do 20 lutego wpłata do 20 września Termin płatności (zajęcia od sem. letniego) wpłata do 20 lutego wpłata do 20 września wpłata do 20 lutego INFORMACJE DODATKOWE Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyŝszych: licencjackich, inŝynierskich lub magisterskich. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, co dwa tygodnie, w soboty oraz w niedziele, w godzinach od 9.00 do w Uniwersytecie Ekonomicznym w Wydziale Rozwoju Regionalnego w Dębicy Programy studiów dwusemestralnych obejmują 200 godzin zajęć, trzysemestralnych 300 godzin. Sposób prowadzenia zajęć: wykłady monograficzne, konwersatoria, seminaria, laboratoria. Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a takŝe innych szkół wyŝszych oraz specjaliści-praktycy. Podstawowym kryterium zatrudnienia - w przypadku pracowników nauki - jest ich dorobek naukowo- 6

7 dydaktyczny i doświadczenie w zakresie wykładanego przedmiotu. Specjalistówpraktyków ocenia się na podstawie ich osiągnięć zawodowych. KaŜdy kierunek studiów podyplomowych ma przydzielonego opiekuna kierownika studiów, który dba o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego. Opiekun opracowuje harmonogram zajęć i w porozumieniu z wykładowcami przygotowuje konspekty. Organizuje obrony prac dyplomowych. Niekiedy prowadzi równieŝ zajęcia dydaktyczne. Stara się, aby studia przebiegały w miłej, przyjacielskiej atmosferze. Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują przed zajęciami konspekty i materiały pomocnicze. Materiały do zajęć przygotowywane są równieŝ w wersji elektronicznej. Słuchacze mogą korzystać z Biblioteki Uniwersytetu, na podstawie indeksu oraz z laboratoriów komputerowych, na zasadach obowiązujących w Centrum Informatyki UEK. Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa: o uregulowanie płatności za studia, o potwierdzenie w indeksie zwrotu ksiąŝek z Biblioteki, o kompletne dokumenty, o udział w zajęciach, o zaliczenie obowiązkowych egzaminów, o napisanie i obrona pracy dyplomowej, Po ukończeniu studiów podyplomowych, słuchacze otrzymują świadectwo wg wzoru ministra właściwego ds. szkolnictwa wyŝszego oraz dyplom Szkoły. 7

8 PROGRAMY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (UWAGA: PROGRAMY ZAJĘĆ MOGĄ ULEC NIEWIELKIM MODYFIKACJOM W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW) 8

9 1. CONTROLLING I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW 1. Rachunkowość finansowa 2. Analiza finansowa 3. Rachunek kosztów 4. BudŜetowanie i planowanie finansowe 5. Controlling strategiczny 6. Controlling personalny 7. Controlling operacyjny 8. Długoterminowe decyzje finansowe 9. Krótkoterminowe decyzje finansowe 10. Komputerowe systemy wspomagania controllingu 11. Techniki negocjacji 12. Prawo gospodarcze 13. System podatkowy przedsiębiorstw 14. Rynek finansowy 15. Bankowa obsługa przedsiębiorstw 16. Ekonomika przedsiębiorstwa 17. Seminarium dyplomowe Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu controllingu oraz rozwiązaniami dotyczącymi budŝetowania, narzędziami w controllingu operacyjnym i strategicznym, jak teŝ w zarządzaniu firmy. pracownicy działu controllingu i rachunkowości zarządczej pragnący podnieść swoje kwalifikacje, osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje i stan wiedzy w zakresie controllingu i finansów przedsiębiorstw, pracownicy pragnący się zmienić swój profil zawodowy. 9

10 2. PSYCHOLOGIA W BIZNESIE 1. Podstawy psychologii społecznej i zarządzania 2. Psychologia pracy 3. Zachowania społeczne w organizacji 4. Podstawy komunikowania się 5. Rozwiązywanie konfliktów 6. Techniki twórczości 7. Autoprezentacja 8. Techniki wywierania wpływu na ludzi 9. Diagnozowanie kultury organizacyjnej 10. Przywództwo 11. Podejmowanie decyzji 12. Zarządzanie zespołami pracowniczymi 13. Zatrudnianie pracowników oparte na kompetencjach 14. Sztuka negocjacji 15. Trening kreatywności i asertywności 16. Systemy motywowania pracowników 17. Coaching i mentoring w rozwoju pracowników 18. Publik Relations 19. Business Comunication 20. Socjotechniki 21. Odpowiedzialność społeczna biznesu 22. Etyka w biznesie 23. Zarządzanie czasem 24. Seminarium dyplomowe Celem studiów jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności psychologicznych i socjologicznych niezbędnych w pracy menedŝera, w szczególności umiejętności interpersonalnych, autoprezentacyjnych, komunikacyjnych i osobowościowych. W ramach studiów słuchacze poznają takŝe kluczowe zagadnienia wspierające sprawne i skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Adresatami studiów są absolwenci wyŝszych uczelni zainteresowanych rozwojem umiejętności psychologicznych i społecznych. 10

11 3. RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE (dla zaawansowanych dwa semestry) 1. Elementy prawa pracy 2. Elementy prawa cywilnego 3. Prawo gospodarcze 4. Metodologia rachunkowości oraz międzynarodowa standaryzacja 5. Rachunkowość finansowa 6. Sprawozdawczość finansowa jednostki 7. Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych 8. Auditing 9. Rachunek kosztów 10. Programy informatyczne w rachunkowości i zarządzaniu firmą 11. Polityka finansowa państwa 12. Podatek dochodowy od osób fizycznych 13. Podatek dochodowy od osób prawnych 14. Podatek od towarów i usług 15. Podatki lokalne i podatek od czynności cywilno-prawnych 16. Ordynacja podatkowa 17. Wynik finansowy w ujęciu prawa podatkowego 18. Analiza finansowa 19. Zarządzanie kapitałem obrotowym 20. Stopa zwrotu a ryzyko - elementy teorii portfela 21. Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji 22. Rynek kapitałowy 23. Rynek pienięŝny 24. Zarządzanie firmą 25. System ubezpieczeń społecznych 26. Wykład do wyboru 27. Seminarium dyplomowe Studia te mają na celu poszerzenie dotychczas posiadanej przez słuchaczy wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Ponadto, pozwalają słuchaczom na zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami prawa gospodarczego i podatkowego. dostosowany jest do zagadnień objętych egzaminem sprawdzającym kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Studia przeznaczone są dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, rachunkowości i finansów jak równieŝ dla osób pracujących w działach księgowo-finansowych i prowadzących własne biura rachunkowe. Absolwenci, którzy posiadają - między innymi - trzyletnią praktykę w księgowości, mają moŝliwość ubiegania się o świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez potrzeby zdawania egzaminu 11

12 4. RACHUNKOWOŚC I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG MSR I MSSF Lp Przedmiot MSR 1. Rozwój standaryzacji sprawozdawczości 2. Forma i treść sprawozdania finansowego wg MSSF MSR 1, 7, 10, 14, 27, 34 i pozostałe 3. Konsolidacja sprawozdań jednostek połączonych i powiązanych wg MSSF MSSF 3, MSR 21, 27, 28, 31, 36, Podatek dochodowy. Rzeczowe aktywa trwałe. MSR 12, Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle MSSF MSR 32, Zysk przypadający na 1 akcję MSR 33, 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 7. Kontrakty budowlane MSR Świadczenia pracownicze MSR 8, 19, 37 Zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów 9. Leasing MSR 17, 40 Nieruchomości i inwestycje 10 Case study I: Konsolidacja na przykładzie grupy kapitałowej OIL. Controlling 11 Case study II: Organizacja rachunkowości i zarządzanie finansowe w grupie kapitałowej 12 Seminarium, konwersatorium Liczba godzin: 180 (150 godzin wykładów i ćwiczeń + 30 godzin seminariów) Cel studiów Na studium podyplomowym w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości według standardów MSR i MSSF uczestnicy uzyskają umiejętności: 1. Poznanie treści i teoretycznych podstaw standardów MSR i MSSF 2. Praktyczną umiejętność konsolidacji sprawozdań finansowych 3. Umiejętność samodzielnego analizowania i stosowania wprowadzanych standardów 4. Umiejętność stosowania standardów amerykańskich Współpraca: BDO BDO jest piątą, co do wielkości, międzynarodową firmą audytorską i konsultingową na świecie. Aktualnie posiada 621 biur w 105 krajach, gdzie pracuje ponad osób. BDO Polska powstała w 1991r. jako jedna z pierwszych firm audytorskich w Polsce. Dysponuje oddziałami w Warszawie, Poznaniu i Katowicach. Zatrudnia ponad 200 osób, w tym aŝ 20 specjalistów posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Podobnie jak w innych krajach, BDO Polska specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw w zakresie usług audytorskich oraz doradztwa księgowego, podatkowego i finansowego. Na co dzień obsługuje czołowe zagraniczne i polskie przedsiębiorstwa, spółki giełdowe, instytucje finansowe, narodowe fundusze inwestycyjne. Uczestniczymy w programach Banku Światowego, Banku Europejskiego i PHARE. 12

13 5. ZARZĄDZANIE AUDYTEM WEWNĘTRZNYM W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH 1. Mikroekonomia 2. Podstawy rachunkowości 3. Prawo gospodarcze 4. Statystyka ekonomiczna 5. Podstawy zarządzania 6. Zarządzanie finansami w organizacji 7. Rachunkowość międzynarodowa 8. Analiza ekonomiczna 9. Realizacja funkcji kontroli w organizacjach 10. Defraudacje i oszustwa - mechanizmy wykrywania 11. Socjo - psychologiczne uwarunkowania pracy audytora wewnętrznego 12. Metodologia audytu wewnętrznego 13. Standardy audytu wewnętrznego 14. Standardy audytu wewnętrznego - zadanie audytowe 15. Proces audytowy w praktyce 16. Audyt finansowy 17. Audyt personalny 18. Audyt Information Technology (IT) 19. Przestępstwa gospodarcze 20. Corporate governance 21. Ryzyko w działalności audytora wewnętrznego 22. Seminarium dyplomowe Celem tych studiów jest przekazanie nowoczesnej wiedzy z zakresu kierowania i zarządzania jednostką audytu wewnętrznego oraz profesjonalnego wypełniania czynności monitorowania efektywności systemów nadzoru i kontroli, nauczenie posługiwania się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności audytu wewnętrznego i kreowanie poŝądanych postaw w kontaktach interpersonalnych. Studia skierowane są do osób zainteresowanych tematyką kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach funkcjonujących na rynku. 13

14 6. ZARZĄDZANIE AUDYTEM WEWNĘTRZNYM W JEDNOSTKACH FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Blok - rachunkowość i finanse a) Metodologia rachunkowości b) Międzynarodowe standardy rachunkowości i krajowe regulacje prawne c) Finanse publiczne d) Zarządzanie finansami w jednostkach finansów publicznych e) Podstawy analizy ekonomicznej 2. Blok - zagadnienia prawne a) Prawo gospodarcze b) Prawo administracyjne cz. I i II c) Prawo zamówień publicznych 3. Blok - ekonomia i zarządzanie a) Podstawy mikroekonomii b) Podstawy organizacji i zarządzania c) Statystyka ekonomiczna d) Corporate governance - nadzór korporacyjny 4. Blok - audyt wewnętrzny a) Metodologia audytu wewnętrznego b) Standardy audytu wewnętrznego c) Standardy audytu wewnętrznego - zadanie audytowe d) Audyt w administracji publicznej e) Proces planowania i wykonywania audytu f) Istota ryzyka w działalności audytora wewnętrznego g) Podstawy z zakresu wykrywania defraudacji i oszustw h) Audyt personalny i) Audyt systemów informatycznych j) Elementy socjologii i psychologii w działalności audytora 5. Seminarium dyplomowe Celem tych studiów jest przekazanie nowoczesnej wiedzy z zakresu kierowania i zarządzania jednostką audytu wewnętrznego oraz profesjonalnego wypełniania czynności monitorowania efektywności systemów nadzoru i kontroli, nauczenie posługiwania się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności audytu wewnętrznego i kreowanie poŝądanych postaw w kontaktach interpersonalnych. Studia adresowane są do osób zamierzających podjąć pracę lub pracujących na stanowisku audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 14

15 7. ZARZĄDZANIE MAŁYMI I ŚREDNIMI FIRMAMI 1. Elementy mikroekonomii 2. Zarządzanie firmą 3. Bankowość i kredyty dla małych firm 4. Podstawy rachunkowości 5. Ubezpieczenia gospodarcze 6. Zarządzanie personelem 7. Elementy prawa gospodarczego 8. Prawo podatkowe 9. Systemy informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem 10. Struktury organizacyjne 11. Zarządzanie strategiczne 12. Marketing w działalności małej firmy 13. Purchasing - polityka zakupów 14. Techniki sprzedaŝy 15. Giełdy, papiery wartościowe 16. Rachunkowość zarządcza 17. Promocja w firmie 18. Zarządzanie finansami firmy 19. Elementy biznesplanu i analiza wskaźnikowa 20. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne 21. Prawo upadłościowe 22. Programy pomocowe dla małych firm 23. Symulacyjna gra decyzyjna TEES Techniki negocjacji 25. Psychologia sukcesu 26. Seminarium dyplomowe Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi problemami działalności małej i średniej firmy. osoby prowadzące działalność gospodarczą lub zamierzające rozpocząć taką działalność, pracownicy małych i średnich firm, zainteresowani aktualizacja wiedzy ekonomicznej. 15

16 8. ZARZĄDZANIE PERSONELEM 1. Strategie, cele i funkcje zarządzania personelem 2. Rynek pracy 3. Elementy socjologii i psychologii w zarządzaniu personelem: a) zachowania w sytuacjach trudnych psychologicznie b) socjotechniczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi c) asertywność w kierowaniu ludźmi 4. Elementy prawa pracy 5. Techniki twórczego myślenia 6. Racjonalizacja zatrudnienia zatrudnianie i zwalnianie 7. Motywowanie pracowników 8. System ocen okresowych pracowników 9. Zarządzanie systemami wynagradzania 10. Szkolenie i doskonalenie zawodowe 11. Planowanie karier zawodowych 12. Tworzenie zespołów 13. Przywództwo w zarządzaniu zasobami ludzkimi 14. Ubezpieczenia społeczne 15. Podstawy komunikowania 16. Sztuka negocjacji 17. Controlling personalny 18. Zarządzanie zmianą w dziedzinie zasobów ludzkich 19. Systemy informatyczne w zarządzaniu personelem 20. Wykład do wyboru 21. Seminarium dyplomowe Celem studiów jest zaznajomienie słuchaczy ze współczesnym podejściem do zarządzania personelem, stosowanymi metodami i technikami realizacji polityki personalnej. Ze względu na interdyscyplinarny charakter tematów poruszanych w trakcie zajęć, studia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania personelem, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które pracują lub zamierzają w przyszłości podjąć pracę w komórkach personalnych. 16

17 9. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 1. Podstawy zarządzania 2. Zarządzanie projektami-zagadnienia podstawowe 3. Tworzenie i motywowanie zespołów projektowych 4. Przygotowanie dokumentacji projektów 5. Tworzenie biznes planów wg standardów europejskich 6. BudŜetowanie i rachunkowość projektów 7. Planowanie realizacji projektów 8. Prawne aspekty zarządzania projektami 9. Zarządzanie zmianą 10. Organizacja projektów w wybranych systemach jakości 11. Zarządzanie czasem 12. Problem przywództwa w zarządzaniu projektami 13. Promocja projektów 14. Zarządzanie ryzykiem w projekcie 15. Podstawy komunikowanie się i negocjacji w pracy projektowej 16. Controlling realizacji projektów 17. Wspomaganie informatyczne w realizacji projektów MS Project 18. Seminarium dyplomowe Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej zarządzaniem projektami w organizacji. Uczestnictwo w studiach pozwoli na rozszerzenie lub nabycie umiejętności wymaganych i potrzebnych w realizacji projektów organizacyjnych, w szczególności związanych ze stosowaniem metod, technik i narzędzi niezbędnych do zaplanowania i wdroŝenia projektów, tworzenia zespołów projektowych, ustalenia właściwych kanałów komunikowania się, odgrywania odpowiednich ról, w tym przywódczych. Studia przeznaczone są dla osób z wyŝszym wykształceniem, absolwentów zarówno uczelni ekonomicznych, jak i nieekonomicznych, które kierują lub zamierzają w przyszłości kierować projektami. 17

18 10. ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM - STUDIA MENEDśERSKIE (TYPU MBA) 1. Blok - nadzór w przedsiębiorstwie a) Controlling operacyjny przedsiębiorstwa b) Audyt wewnętrzny w organizacjach gospodarczych c) Nadzór korporacyjny d) Audyt personalny, restrukturyzacja zatrudnienia 2. Blok - rachunkowość i finanse a) Rachunkowość zarządcza i podatkowa b) Analiza projektów inwestycyjnych c) Analiza finansowa przedsiębiorstwa d) Zarządzanie ryzykiem gospodarczym 3. Blok - zagadnienia prawne a) Elementy prawa pracy b) Prawo gospodarcze c) Prawo upadłościowe i naprawcze d) Transformacje podmiotów gospodarczych e) Wywiad gospodarczy 4. Blok - zarządzanie przedsiębiorstwem a) Podstawy organizacji i zarządzania b) Public Relations c) Restrukturyzacja przedsiębiorstw - istota i przesłanki d) Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa e) Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania f) Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (VBM) g) Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem h) Analiza sektorów i konkurencji i) Techniki negocjacji j) Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa k) Systemy zarządzania poprzez jakość (ISO) 5. Przedmiot do wyboru 6. Seminarium dyplomowe Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy, niezbędnej w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, przeprowadzanej nie tylko w warunkach kryzysu, ale równieŝ wtedy, kiedy przedsiębiorstwo jest w doskonałej kondycji, a zarząd poszukuje metod wzrostu jego wartości. Studia maja charakter interdyscyplinarny, pokazują proces restrukturyzacji jako elementu rozwojowej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Studia przekazują wiedzę uŝyteczną, popartą wieloma praktycznymi przykładami. Studia przeznaczone są dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych 18

19 11. ZARZĄDZANIE SFERĄ USŁUG MEDYCZNYCH 1. Certyfikacja i akredytacja w sferze usług medycznych 2. Etyka w ochronie zdrowia 3. Podstawy zarządzania 4. Zarządzanie personelem 5. Prawo w ochronie zdrowia 6. Informatyka medyczna 7. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych 8. Marketing jednostek ochrony zdrowia 9. Negocjacje 10. Ochrona nazw produktów farmaceutycznych 11. Polityka zdrowotna państwa 12. Gospodarka lekami 13. Finanse podmiotów gospodarczych 14. Rachunek kosztów w lecznictwie 15. Rachunkowość zarządcza 16. Statystyka w zarządzaniu ochroną zdrowia 17. Ubezpieczenia społeczne 18. Zarządzanie jakością 19. Planowanie strategiczne w ochronie zdrowia 20. Zarządzanie szpitalami według standardów światowych 21. Zarządzanie środowiskiem 22. Komputerowe wspomaganie zarządzania usługami 23. Seminarium dyplomowe Przygotowują one do objęcia kierowniczych stanowisk w szpitalach, Zakładach Opieki Zdrowotnej, specjalistycznych zespołach diagnostyki medycznej, kasach chorych i przychodniach. W programie studiów uwzględniono - między innymi - standardy certyfikacji i akredytacji, związane z jakością usług medycznych. Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyŝszej dowolnej specjalności, pragnących uzyskać lub pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania jednostkami słuŝby zdrowia. Absolwenci studiów podyplomowych kierunku zarządzanie sferą usług medycznych są uprawnieni do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 44, poz.520., z 17 maja 2000 r.) 19

20 12. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA NAUCZYCIELI (studia trzysemestralne) 1. Podstawy ekonomii 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem 3. Podstawy prawa gospodarczego 4. Podstawy marketingu 5. Podstawy rachunkowości 6. Uproszczone formy rachunkowości 7. Zasady opodatkowania działalności gospodarczej 8. Komunikacja interpersonalna. 9. Wprowadzenie na rynek pracy 10. Projektowanie dydaktyczne 11. Seminarium dyplomowe Po ukończeniu studiów nauczyciel powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu: podstawowych kategorii ekonomicznych, mechanizmu rynkowego, funkcjonowania podmiotów gospodarczych, rynku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarki światowej, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dydaktyki przedmiotowej. Przedmiot skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli - kandydatów do nauczania przedmiotu przedsiębiorczość w szkołach ponadgimnazjalnych oraz do nauczycieli przedmiotu zarys wiedzy o gospodarce. 20

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

RESTRUKTURYZACJA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

RESTRUKTURYZACJA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE RESTRUKTURYZACJA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE - ZARZĄDZANIE POPRZEZ INSTRUMENTY I PROCEDURY RESTRUKTURYZACJI I PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH STUDIA PODYPLOMOWE ZAŁOśENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA. Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica

AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA. Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia AUDYT WEWNĘTRZNY

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Nazwa: Rodzaj: Charakterystyka: Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zaprasza do Tarnobrzega na prestiżowe dwusemestralne studia podyplomowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Planowane rozpoczęcie zajęć październik 2015 r. Zakończenie marzec 2015 r. W zajęciach może

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI Rodzaj studiów: doskonalące Liczba

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2008/2009. Studia Podyplomowe Rachunkowości i Rewizji Finansowej

Rok akademicki 2008/2009. Studia Podyplomowe Rachunkowości i Rewizji Finansowej Oferta edukacyjna (Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) Rok akademicki 2008/2009 Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość od podstaw

Rachunkowość od podstaw Rachunkowość od podstaw WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość od podstaw - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Zarządzanie studia niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki specjalność/i: Kompetencje menedżerskie, Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość budżetowa Rachunkowość budżetowa WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość budżetowa - studia w WSB we Wrocławiu - III edycja Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu. Jednakże rachunkowość

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli Łódź, marzec 2007 Kierownik studiów: dr Halina Waniak-Michalak Katedra/adres: Katedra

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 164 Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (studia modułowe)

Rachunkowość (studia modułowe) Rachunkowość (studia modułowe) WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu Rachunkowość to uniwersalny język biznesu, który dostarcza wiedzy niezbędnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

OPŁATY PODSTAWOWE STUDIA PODYPLOMOWE

OPŁATY PODSTAWOWE STUDIA PODYPLOMOWE OPŁATY PODSTAWOWE Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Załącznik Nr 1 2012/2013 do Regulaminu Odpłatności za studia podyplomowe w WSZP Obowiązuje od 01.05 2012 ROK AKADEMICKI 2012 / 2013 - semestr zimowy

Bardziej szczegółowo

Audyt podatkowy i finansowy (studia modułowe)

Audyt podatkowy i finansowy (studia modułowe) Audyt podatkowy i finansowy (studia modułowe) WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Audyt podatkowy i finansowy - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu Audyt podatkowy polega na dokładnym przyjrzeniu

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów:

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów: BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI Partner studiów: Odbiorcy: Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć

Bardziej szczegółowo

Kierunek FINANSE I BANKOWOŚĆ Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne Struktura programu wraz z liczbą punktów ROK 1, SEMESTR ZIMOWY A. y kształcenia ogólnego 1. Historia gospodarcza B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

BIZNES NA RYNKACH WSCHODNICH - STUDIA PODYPLOMOWE. pracowników przedsiębiorstw działających na rynkach państw dawnego ZSRR, nie

BIZNES NA RYNKACH WSCHODNICH - STUDIA PODYPLOMOWE. pracowników przedsiębiorstw działających na rynkach państw dawnego ZSRR, nie BIZNES NA RYNKACH WSCHODNICH - STUDIA PODYPLOMOWE CEL: Celem PODYPLOMOWEGO STUDIUM BIZNESU na rynkach wschodnich jest przygotowanie pracowników przedsiębiorstw działających na rynkach państw dawnego ZSRR,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 61712 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 17 Listopad - 3 Marzec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE 50% STUDIA PODYPLOMOWE - 2 SEMESTRALNE

STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE 50% STUDIA PODYPLOMOWE - 2 SEMESTRALNE OPŁATY PODSTAWOWE Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Załącznik Nr 1 2011/2012 do Regulaminu Odpłatności za studia podyplomowe w WSZP Obowiązuje od 26.09 2011 ROK AKADEMICKI 2011 / 2012 - semestr zimowy(od

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami Badawczymi udział jest bezpłatny Misja programu kształcenia Misją studiów podyplomowych Zarządzanie projektami badawczymi prowadzonych w Uczelni Łazarskiego w

Bardziej szczegółowo

DLA KANDYDATÓW NA DYPLOMOWANYCH KSIĘGOWYCH

DLA KANDYDATÓW NA DYPLOMOWANYCH KSIĘGOWYCH IV stopień ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego Program nr 545 wpisany do Banku Programów 1 września 2010 r. RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU DLA KANDYDATÓW NA DYPLOMOWANYCH

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Zastosowania informatyki w finansach i rachunkowości. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Zastosowania informatyki w finansach i rachunkowości. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Zastosowania informatyki w finansach i rachunkowości Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 340 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Aleksandra Tomaszewska Koszt

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa PRACOWNIA BADAŃ NAD INTEGRACJĄ EURUROPEJSKĄ OŚRODEK BADAŃ I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ zapraszają do udziału w PODYPLOMOWYCH STUDIACH

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu Załącznik do Uchwały Rady Instytutu INHS w Płocku Nr /16 z dnia 8 września 16 roku Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe inżynierskie, licencjackie, magisterskie.

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 4 Liczba punktów : 122 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

WWW.INEPAN.WAW.PL NA STUDIACH MBA WYKŁADAJĄ:

WWW.INEPAN.WAW.PL NA STUDIACH MBA WYKŁADAJĄ: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica, 00-330 Warszawa WWW.INEPAN.WAW.PL NA STUDIACH MBA WYKŁADAJĄ: prof. dr hab. Marek Belka prof. dr hab. Grzegorz Kołodko

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4 Kierunek: Zarządzanie Studia: II stopnia, stacjonarne Specjalności: Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych Przedsiębiorczość Specjalność menedŝerska Zarządzanie finansowe Zarządzanie marketingowe

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV.

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość jest międzynarodowym językiem biznesu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych,

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych w roku akademickim 2013/2014 Wrocław, dnia 30 czerwca 2013 r. Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r. Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia magisterskie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIODAWCY MEDYCZNI W POLSKIM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

ŚWIADCZENIODAWCY MEDYCZNI W POLSKIM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH ŚWIADCZENIODAWCY MEDYCZNI W POLSKIM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH - UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W GOSPODARCE FINANSOWEJ ZOZ. KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE. STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział: Zarządzania i Administracji Kierunek: Zarządzanie Rok ak. 2014/2015 Rodzaj zajęć: Lp. Przedmiot kod M ZARZII _01 - MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY I W/WS II C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE /KZ Rozkład godzin forma

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1063 Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 470,00 zł Cena netto za godzinę 85,71 zł Cena brutto za godzinę 105,00

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami

Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Katedra Rachunkowości ci UŁU Oferta dla studentów Wydziału Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Marketing Rzut oka na rachunkowość RZECZYWISTOŚĆ Transakcje

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02 Ekonomia Studia stacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia trwają trzy lata (sześć semestrów).

Bardziej szczegółowo

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami Katedra Rachunkowości UŁ Kierunek: Finanse i Rachunkowość Studia II stopnia SPECJALNOŚĆ Rachunkowość i zarządzanie finansami SKŁAD RADY SPECJALNOŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI zaprasza do Tarnobrzega na kolejną edycję prestiżowych dwusemestralnych studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI Planowane rozpoczęcie zajęć 3 października 2015 r. Zakończenie 30 marca 2016 r. W zajęciach

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO CEL: Celem PODYPLOMOWEGO STUDIUM AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jest uporządkowanie i poszerzenie wiedzy pracowników

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI. Rodzaj studiów:

STUDIA PODYPLOMOWE WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI. Rodzaj studiów: STUDIA PODYPLOMOWE WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 200 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku.

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. FAQ TERMINY Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. Czy będę mógł zacząć studia już w semestrze letnim (od

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna - studia podyplomowe w WSB w Toruniu W praktyce controlling

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB)

Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB) Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB) Studia licencjackie Moduł H- do wyboru dla WSZYSTKICH kierunków i specjalności na Wydziale Zarządzania UŁ Dr GraŜyna Broniewska Katedra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja zawodu księgowego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Certyfikacja zawodu księgowego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Certyfikacja zawodu księgowego Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 1 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu 1907 2011 ZADANIA STATUTOWE SKwP Działalność wydawnicza w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPŁATY PODSTAWOWE STUDIA PODYPLOMOWE

OPŁATY PODSTAWOWE STUDIA PODYPLOMOWE OPŁATY PODSTAWOWE Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem ROK AKADEMICKI 2013 / 2014 Załącznik Nr 1 2013/2014 do Regulaminu Odpłatności za studia podyplomowe w WSZP Obowiązuje od 01.05 2013 STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANÓW STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH UJ: ZARZADZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE ROK AKADEMICKI

AKTUALIZACJA PLANÓW STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH UJ: ZARZADZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE ROK AKADEMICKI AKTUALIZACJA PLANÓW STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH UJ: ZARZADZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE ROK AKADEMICKI 2010-2011 I ROK STUDIÓW LICENCJACKICH I semestr Lp. Nazwa Liczb a DZIE NNE ZAOCZ

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości dla Projektu pt. Kompetentny absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i informatyki.

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości dla Projektu pt. Kompetentny absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i informatyki. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Szkoleniowe Oddziału Okręgowego w Częstochowie 42-216 Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22 tel/fax (34) 363 38 54; (34) 363 05 69 biuro@czestochowa.skwp.pl ;

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo