STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA"

Transkrypt

1 STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009

2 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica ul. Kościuszki 32 tel/fax (014) tel. (014) wew. 21, 22 oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Krakowska Szkoła Biznesu (dawna Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania) ul. Rakowicka 27, Kraków Tel.: , , , faks: (studia podyplomowe) (studia MBA) 2

3 STUDIA PODYPLOMOWE- KIERUNKI- CENY Cena podana w tabelach poniŝej dotyczy całych studiów (bez opłaty rekrutacyjnej) Opłata rekrutacyjna 200 zł LP. DWUSEMESTRALNE CENA 1. Controlling i finanse przedsiębiorstw zł 2. Psychologia w biznesie zł 3. Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych) zł 4. Rachunkowość i sprawozdawczość według MSR i MSSF zł 5. Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów zł publicznych 6. Zarządzanie audytem wewnętrznym w organizacjach gospodarczych zł 7. Zarządzanie małymi i średnimi firmami zł 8. Zarządzanie personelem zł 9. Zarządzanie projektami zł 10. Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia menedŝerskie (typu MBA) zł 11. Zarządzanie sferą usług medycznych zł 12. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA NAUCZYCIELI (STUDIA TRZYSEMESTRALNE) zł DOKUMENTACJA WYMAGANA PRZY ZAPISIE Dyplom ukończenia szkoły wyŝszej, ewentualnie potwierdzona kserokopia, Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie Karta zgłoszenia (dostępna na stronie w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy, 2 fotografie (format legitymacyjny). Dokumenty moŝna przesłać pocztą lub złoŝyć osobiście w Biurze Wydziału Rozwoju Regionalnego w Dębicy, Dębica ul. Kościuszki 32, pok. 11 lub W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Krakowska Szkoła Biznesu, ul. Rakowicka 27, Kraków, Biuro Studiów Podyplomowych, pawilon E, pokój 078, parter (wejście przez pawilon C). 3

4 Przyjęcie na studia podyplomowe nastąpi po złoŝeniu kompletnych dokumentów i wniesieniu stosownej opłaty. WARUNKI PŁATNOŚCI Informacja o opłatach - dla osób pokrywających koszty studiów we własnym zakresie. Wpłaty dokonuje się na indywidualne konto, które otrzymuje kaŝdy słuchacz po złoŝeniu dokumentów i zapisie na studia podyplomowe. Numer indywidualnego konta podany jest na wysyłanym do słuchaczy harmonogramie opłat. MoŜna go takŝe uzyskać ze strony internetowej: Na tej stronie znajdują się równieŝ informacje o stanie rozliczeń z Uczelnią. Informacja o opłatach - dla firm i instytucji pokrywających koszty studiów swoim pracownikom. Wpłaty dokonuje się po złoŝeniu przez pracownika dokumentów i zapisie na studia podyplomowe oraz po otrzymaniu faktury, wystawionej na podstawie dostarczonej karty zgłoszenia lub innego zaświadczenia od pracodawcy, informującego o opłacaniu pracownikowi czesnego za studia podyplomowe. Faktury VAT. Dla osób indywidualnych - faktury VAT za wpłacone czesne wystawiane będą nie później niŝ siódmego dnia od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Uczelni (indywidualnym koncie słuchacza). Dla firm i instytucji - faktury VAT wystawiane będą na podstawie dostarczonej karty zgłoszenia lub innego zaświadczenia od pracodawcy, informującego o opłacaniu pracownikowi czesnego za studia podyplomowe. JeŜeli wpłata za studia została juŝ dokonana, faktura VAT będzie wystawiona w terminie do siedmiu dni od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Uczelni. Proszę zgłaszać do Biura Studiów Podyplomowych (telefonicznie lub mailem) prośbę o fakturę VAT zaraz po dokonaniu wpłaty za studia. Dotyczy to zarówno osób indywidualnych jak i firm i instytucji, które nie dostarczyły karty zgłoszenia lub innego zaświadczenia informującego o opłacaniu pracownikowi czesnego za studia podyplomowe. Faktury VAT wystawiane są wyłącznie na osobę indywidualną/firmę/instytucję, która dokona lub dokonała przelewu czesnego na konto Uczelni. 4

5 Pozostałe informacje. Rezygnacje ze studiów naleŝy składać na piśmie w sekretariacie Szkoły przed rozpoczęciem zajęć. Informacje dotyczące regulaminowych rabatów prosimy podawać przy składaniu dokumentów. Podania dotyczące podzielenia wpłaty za studia na większą liczbę rat lub przesunięcia terminu dokonania wpłaty prosimy dostarczać do sekretariatu Szkoły pisemnie, w terminach: za semestr zimowy do 10 września, za semestr letni do 10 lutego. W przypadku nieuregulowania opłaty (raty opłaty) w terminie, za kaŝdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu płatności, naliczane są odsetki w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP. W przypadku zapisu na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć i później, opłatę rekrutacyjną i pierwszą ratę za studia naleŝy wpłacić w całości do 7 dni po otrzymaniu informacji o numerze indywidualnego wirtualnego rachunku bankowego słuchacza. JeŜeli z jakichkolwiek przyczyn zajęcia rozpoczną się w trakcie semestru (zimowego lub letniego), zostaną ustalone odrębne terminy pierwszych wpłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych. Szczegółowe informacje na temat zasad dokonywania opłat za studia podyplomowe znajdują się w regulaminie odpłatności za studia dostępnym na stronie internetowej Szkoły zakładka Studia podyplomowe, boczne menu Opłaty za studia Terminy wpłat i wysokość rat. DLA OSÓB, KTÓRE WE WŁASNYM ZAKRESIE POKRYWAJĄ KOSZTY STUDIÓW Studia dwusemestralne Rata Pierwszy semestr Termin płatności (zajęcia od sem. zimowego) Termin płatności (zajęcia od sem. letniego) Opłata rekrutacyjna po przyjęciu na studia po przyjęciu na studia I rata (25% czesnego) do 20 września do 20 lutego II rata (25% czesnego) do 30 listopada do 30 kwietnia Drugi semestr III rata (25% czesnego) do 20 lutego do 20 września IV rata (25% czesnego) do 30 kwietnia do 30 listopada Studia trzysemestralne Rata Termin płatności Termin płatności Pierwszy semestr (zajęcia od sem. zimowego) (zajęcia od sem. letniego) Opłata rekrutacyjna po przyjęciu na studia po przyjęciu na studia 5

6 I rata (20% czesnego) do 20 września do 20 lutego II rata (20% czesnego) do 30 listopada do 30 kwietnia Drugi semestr III rata (15% czesnego) do 20 lutego do 20 września IV rata (15% czesnego) do 30 kwietnia do 30 listopada Trzeci semestr V rata (15% czesnego) do 30 września do 20 lutego VI rata (15% czesnego) do 30 listopada do 30 kwietnia KOSZTY STUDIÓW POKRYWA PRACODAWCA LUB INNA INSTYTUCJA Rata Pierwszy semestr - opłata rekrutacyjna i I rata (50% czesnego) Drugi semestr - II rata (50% czesnego) Rata Pierwszy semestr - opłata rekrutacyjna i I rata (40% czesnego) Drugi semestr - II rata (30% czesnego) Trzeci semestr - III rata (30% czesnego) Studia dwusemestralne Termin płatności (zajęcia od sem. zimowego) wpłata do 20 września wpłata do 20 lutego Studia trzysemestralne Termin płatności (zajęcia od sem. zimowego) wpłata do 20 września wpłata do 20 lutego wpłata do 30 września Termin płatności (zajęcia od sem. letniego) wpłata do 20 lutego wpłata do 20 września Termin płatności (zajęcia od sem. letniego) wpłata do 20 lutego wpłata do 20 września wpłata do 20 lutego INFORMACJE DODATKOWE Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyŝszych: licencjackich, inŝynierskich lub magisterskich. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, co dwa tygodnie, w soboty oraz w niedziele, w godzinach od 9.00 do w Uniwersytecie Ekonomicznym w Wydziale Rozwoju Regionalnego w Dębicy Programy studiów dwusemestralnych obejmują 200 godzin zajęć, trzysemestralnych 300 godzin. Sposób prowadzenia zajęć: wykłady monograficzne, konwersatoria, seminaria, laboratoria. Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a takŝe innych szkół wyŝszych oraz specjaliści-praktycy. Podstawowym kryterium zatrudnienia - w przypadku pracowników nauki - jest ich dorobek naukowo- 6

7 dydaktyczny i doświadczenie w zakresie wykładanego przedmiotu. Specjalistówpraktyków ocenia się na podstawie ich osiągnięć zawodowych. KaŜdy kierunek studiów podyplomowych ma przydzielonego opiekuna kierownika studiów, który dba o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego. Opiekun opracowuje harmonogram zajęć i w porozumieniu z wykładowcami przygotowuje konspekty. Organizuje obrony prac dyplomowych. Niekiedy prowadzi równieŝ zajęcia dydaktyczne. Stara się, aby studia przebiegały w miłej, przyjacielskiej atmosferze. Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują przed zajęciami konspekty i materiały pomocnicze. Materiały do zajęć przygotowywane są równieŝ w wersji elektronicznej. Słuchacze mogą korzystać z Biblioteki Uniwersytetu, na podstawie indeksu oraz z laboratoriów komputerowych, na zasadach obowiązujących w Centrum Informatyki UEK. Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa: o uregulowanie płatności za studia, o potwierdzenie w indeksie zwrotu ksiąŝek z Biblioteki, o kompletne dokumenty, o udział w zajęciach, o zaliczenie obowiązkowych egzaminów, o napisanie i obrona pracy dyplomowej, Po ukończeniu studiów podyplomowych, słuchacze otrzymują świadectwo wg wzoru ministra właściwego ds. szkolnictwa wyŝszego oraz dyplom Szkoły. 7

8 PROGRAMY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (UWAGA: PROGRAMY ZAJĘĆ MOGĄ ULEC NIEWIELKIM MODYFIKACJOM W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW) 8

9 1. CONTROLLING I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW 1. Rachunkowość finansowa 2. Analiza finansowa 3. Rachunek kosztów 4. BudŜetowanie i planowanie finansowe 5. Controlling strategiczny 6. Controlling personalny 7. Controlling operacyjny 8. Długoterminowe decyzje finansowe 9. Krótkoterminowe decyzje finansowe 10. Komputerowe systemy wspomagania controllingu 11. Techniki negocjacji 12. Prawo gospodarcze 13. System podatkowy przedsiębiorstw 14. Rynek finansowy 15. Bankowa obsługa przedsiębiorstw 16. Ekonomika przedsiębiorstwa 17. Seminarium dyplomowe Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu controllingu oraz rozwiązaniami dotyczącymi budŝetowania, narzędziami w controllingu operacyjnym i strategicznym, jak teŝ w zarządzaniu firmy. pracownicy działu controllingu i rachunkowości zarządczej pragnący podnieść swoje kwalifikacje, osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje i stan wiedzy w zakresie controllingu i finansów przedsiębiorstw, pracownicy pragnący się zmienić swój profil zawodowy. 9

10 2. PSYCHOLOGIA W BIZNESIE 1. Podstawy psychologii społecznej i zarządzania 2. Psychologia pracy 3. Zachowania społeczne w organizacji 4. Podstawy komunikowania się 5. Rozwiązywanie konfliktów 6. Techniki twórczości 7. Autoprezentacja 8. Techniki wywierania wpływu na ludzi 9. Diagnozowanie kultury organizacyjnej 10. Przywództwo 11. Podejmowanie decyzji 12. Zarządzanie zespołami pracowniczymi 13. Zatrudnianie pracowników oparte na kompetencjach 14. Sztuka negocjacji 15. Trening kreatywności i asertywności 16. Systemy motywowania pracowników 17. Coaching i mentoring w rozwoju pracowników 18. Publik Relations 19. Business Comunication 20. Socjotechniki 21. Odpowiedzialność społeczna biznesu 22. Etyka w biznesie 23. Zarządzanie czasem 24. Seminarium dyplomowe Celem studiów jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności psychologicznych i socjologicznych niezbędnych w pracy menedŝera, w szczególności umiejętności interpersonalnych, autoprezentacyjnych, komunikacyjnych i osobowościowych. W ramach studiów słuchacze poznają takŝe kluczowe zagadnienia wspierające sprawne i skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Adresatami studiów są absolwenci wyŝszych uczelni zainteresowanych rozwojem umiejętności psychologicznych i społecznych. 10

11 3. RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE (dla zaawansowanych dwa semestry) 1. Elementy prawa pracy 2. Elementy prawa cywilnego 3. Prawo gospodarcze 4. Metodologia rachunkowości oraz międzynarodowa standaryzacja 5. Rachunkowość finansowa 6. Sprawozdawczość finansowa jednostki 7. Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych 8. Auditing 9. Rachunek kosztów 10. Programy informatyczne w rachunkowości i zarządzaniu firmą 11. Polityka finansowa państwa 12. Podatek dochodowy od osób fizycznych 13. Podatek dochodowy od osób prawnych 14. Podatek od towarów i usług 15. Podatki lokalne i podatek od czynności cywilno-prawnych 16. Ordynacja podatkowa 17. Wynik finansowy w ujęciu prawa podatkowego 18. Analiza finansowa 19. Zarządzanie kapitałem obrotowym 20. Stopa zwrotu a ryzyko - elementy teorii portfela 21. Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji 22. Rynek kapitałowy 23. Rynek pienięŝny 24. Zarządzanie firmą 25. System ubezpieczeń społecznych 26. Wykład do wyboru 27. Seminarium dyplomowe Studia te mają na celu poszerzenie dotychczas posiadanej przez słuchaczy wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Ponadto, pozwalają słuchaczom na zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami prawa gospodarczego i podatkowego. dostosowany jest do zagadnień objętych egzaminem sprawdzającym kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Studia przeznaczone są dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, rachunkowości i finansów jak równieŝ dla osób pracujących w działach księgowo-finansowych i prowadzących własne biura rachunkowe. Absolwenci, którzy posiadają - między innymi - trzyletnią praktykę w księgowości, mają moŝliwość ubiegania się o świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez potrzeby zdawania egzaminu 11

12 4. RACHUNKOWOŚC I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG MSR I MSSF Lp Przedmiot MSR 1. Rozwój standaryzacji sprawozdawczości 2. Forma i treść sprawozdania finansowego wg MSSF MSR 1, 7, 10, 14, 27, 34 i pozostałe 3. Konsolidacja sprawozdań jednostek połączonych i powiązanych wg MSSF MSSF 3, MSR 21, 27, 28, 31, 36, Podatek dochodowy. Rzeczowe aktywa trwałe. MSR 12, Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle MSSF MSR 32, Zysk przypadający na 1 akcję MSR 33, 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 7. Kontrakty budowlane MSR Świadczenia pracownicze MSR 8, 19, 37 Zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów 9. Leasing MSR 17, 40 Nieruchomości i inwestycje 10 Case study I: Konsolidacja na przykładzie grupy kapitałowej OIL. Controlling 11 Case study II: Organizacja rachunkowości i zarządzanie finansowe w grupie kapitałowej 12 Seminarium, konwersatorium Liczba godzin: 180 (150 godzin wykładów i ćwiczeń + 30 godzin seminariów) Cel studiów Na studium podyplomowym w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości według standardów MSR i MSSF uczestnicy uzyskają umiejętności: 1. Poznanie treści i teoretycznych podstaw standardów MSR i MSSF 2. Praktyczną umiejętność konsolidacji sprawozdań finansowych 3. Umiejętność samodzielnego analizowania i stosowania wprowadzanych standardów 4. Umiejętność stosowania standardów amerykańskich Współpraca: BDO BDO jest piątą, co do wielkości, międzynarodową firmą audytorską i konsultingową na świecie. Aktualnie posiada 621 biur w 105 krajach, gdzie pracuje ponad osób. BDO Polska powstała w 1991r. jako jedna z pierwszych firm audytorskich w Polsce. Dysponuje oddziałami w Warszawie, Poznaniu i Katowicach. Zatrudnia ponad 200 osób, w tym aŝ 20 specjalistów posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Podobnie jak w innych krajach, BDO Polska specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw w zakresie usług audytorskich oraz doradztwa księgowego, podatkowego i finansowego. Na co dzień obsługuje czołowe zagraniczne i polskie przedsiębiorstwa, spółki giełdowe, instytucje finansowe, narodowe fundusze inwestycyjne. Uczestniczymy w programach Banku Światowego, Banku Europejskiego i PHARE. 12

13 5. ZARZĄDZANIE AUDYTEM WEWNĘTRZNYM W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH 1. Mikroekonomia 2. Podstawy rachunkowości 3. Prawo gospodarcze 4. Statystyka ekonomiczna 5. Podstawy zarządzania 6. Zarządzanie finansami w organizacji 7. Rachunkowość międzynarodowa 8. Analiza ekonomiczna 9. Realizacja funkcji kontroli w organizacjach 10. Defraudacje i oszustwa - mechanizmy wykrywania 11. Socjo - psychologiczne uwarunkowania pracy audytora wewnętrznego 12. Metodologia audytu wewnętrznego 13. Standardy audytu wewnętrznego 14. Standardy audytu wewnętrznego - zadanie audytowe 15. Proces audytowy w praktyce 16. Audyt finansowy 17. Audyt personalny 18. Audyt Information Technology (IT) 19. Przestępstwa gospodarcze 20. Corporate governance 21. Ryzyko w działalności audytora wewnętrznego 22. Seminarium dyplomowe Celem tych studiów jest przekazanie nowoczesnej wiedzy z zakresu kierowania i zarządzania jednostką audytu wewnętrznego oraz profesjonalnego wypełniania czynności monitorowania efektywności systemów nadzoru i kontroli, nauczenie posługiwania się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności audytu wewnętrznego i kreowanie poŝądanych postaw w kontaktach interpersonalnych. Studia skierowane są do osób zainteresowanych tematyką kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach funkcjonujących na rynku. 13

14 6. ZARZĄDZANIE AUDYTEM WEWNĘTRZNYM W JEDNOSTKACH FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Blok - rachunkowość i finanse a) Metodologia rachunkowości b) Międzynarodowe standardy rachunkowości i krajowe regulacje prawne c) Finanse publiczne d) Zarządzanie finansami w jednostkach finansów publicznych e) Podstawy analizy ekonomicznej 2. Blok - zagadnienia prawne a) Prawo gospodarcze b) Prawo administracyjne cz. I i II c) Prawo zamówień publicznych 3. Blok - ekonomia i zarządzanie a) Podstawy mikroekonomii b) Podstawy organizacji i zarządzania c) Statystyka ekonomiczna d) Corporate governance - nadzór korporacyjny 4. Blok - audyt wewnętrzny a) Metodologia audytu wewnętrznego b) Standardy audytu wewnętrznego c) Standardy audytu wewnętrznego - zadanie audytowe d) Audyt w administracji publicznej e) Proces planowania i wykonywania audytu f) Istota ryzyka w działalności audytora wewnętrznego g) Podstawy z zakresu wykrywania defraudacji i oszustw h) Audyt personalny i) Audyt systemów informatycznych j) Elementy socjologii i psychologii w działalności audytora 5. Seminarium dyplomowe Celem tych studiów jest przekazanie nowoczesnej wiedzy z zakresu kierowania i zarządzania jednostką audytu wewnętrznego oraz profesjonalnego wypełniania czynności monitorowania efektywności systemów nadzoru i kontroli, nauczenie posługiwania się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności audytu wewnętrznego i kreowanie poŝądanych postaw w kontaktach interpersonalnych. Studia adresowane są do osób zamierzających podjąć pracę lub pracujących na stanowisku audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 14

15 7. ZARZĄDZANIE MAŁYMI I ŚREDNIMI FIRMAMI 1. Elementy mikroekonomii 2. Zarządzanie firmą 3. Bankowość i kredyty dla małych firm 4. Podstawy rachunkowości 5. Ubezpieczenia gospodarcze 6. Zarządzanie personelem 7. Elementy prawa gospodarczego 8. Prawo podatkowe 9. Systemy informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem 10. Struktury organizacyjne 11. Zarządzanie strategiczne 12. Marketing w działalności małej firmy 13. Purchasing - polityka zakupów 14. Techniki sprzedaŝy 15. Giełdy, papiery wartościowe 16. Rachunkowość zarządcza 17. Promocja w firmie 18. Zarządzanie finansami firmy 19. Elementy biznesplanu i analiza wskaźnikowa 20. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne 21. Prawo upadłościowe 22. Programy pomocowe dla małych firm 23. Symulacyjna gra decyzyjna TEES Techniki negocjacji 25. Psychologia sukcesu 26. Seminarium dyplomowe Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi problemami działalności małej i średniej firmy. osoby prowadzące działalność gospodarczą lub zamierzające rozpocząć taką działalność, pracownicy małych i średnich firm, zainteresowani aktualizacja wiedzy ekonomicznej. 15

16 8. ZARZĄDZANIE PERSONELEM 1. Strategie, cele i funkcje zarządzania personelem 2. Rynek pracy 3. Elementy socjologii i psychologii w zarządzaniu personelem: a) zachowania w sytuacjach trudnych psychologicznie b) socjotechniczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi c) asertywność w kierowaniu ludźmi 4. Elementy prawa pracy 5. Techniki twórczego myślenia 6. Racjonalizacja zatrudnienia zatrudnianie i zwalnianie 7. Motywowanie pracowników 8. System ocen okresowych pracowników 9. Zarządzanie systemami wynagradzania 10. Szkolenie i doskonalenie zawodowe 11. Planowanie karier zawodowych 12. Tworzenie zespołów 13. Przywództwo w zarządzaniu zasobami ludzkimi 14. Ubezpieczenia społeczne 15. Podstawy komunikowania 16. Sztuka negocjacji 17. Controlling personalny 18. Zarządzanie zmianą w dziedzinie zasobów ludzkich 19. Systemy informatyczne w zarządzaniu personelem 20. Wykład do wyboru 21. Seminarium dyplomowe Celem studiów jest zaznajomienie słuchaczy ze współczesnym podejściem do zarządzania personelem, stosowanymi metodami i technikami realizacji polityki personalnej. Ze względu na interdyscyplinarny charakter tematów poruszanych w trakcie zajęć, studia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania personelem, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które pracują lub zamierzają w przyszłości podjąć pracę w komórkach personalnych. 16

17 9. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 1. Podstawy zarządzania 2. Zarządzanie projektami-zagadnienia podstawowe 3. Tworzenie i motywowanie zespołów projektowych 4. Przygotowanie dokumentacji projektów 5. Tworzenie biznes planów wg standardów europejskich 6. BudŜetowanie i rachunkowość projektów 7. Planowanie realizacji projektów 8. Prawne aspekty zarządzania projektami 9. Zarządzanie zmianą 10. Organizacja projektów w wybranych systemach jakości 11. Zarządzanie czasem 12. Problem przywództwa w zarządzaniu projektami 13. Promocja projektów 14. Zarządzanie ryzykiem w projekcie 15. Podstawy komunikowanie się i negocjacji w pracy projektowej 16. Controlling realizacji projektów 17. Wspomaganie informatyczne w realizacji projektów MS Project 18. Seminarium dyplomowe Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej zarządzaniem projektami w organizacji. Uczestnictwo w studiach pozwoli na rozszerzenie lub nabycie umiejętności wymaganych i potrzebnych w realizacji projektów organizacyjnych, w szczególności związanych ze stosowaniem metod, technik i narzędzi niezbędnych do zaplanowania i wdroŝenia projektów, tworzenia zespołów projektowych, ustalenia właściwych kanałów komunikowania się, odgrywania odpowiednich ról, w tym przywódczych. Studia przeznaczone są dla osób z wyŝszym wykształceniem, absolwentów zarówno uczelni ekonomicznych, jak i nieekonomicznych, które kierują lub zamierzają w przyszłości kierować projektami. 17

18 10. ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM - STUDIA MENEDśERSKIE (TYPU MBA) 1. Blok - nadzór w przedsiębiorstwie a) Controlling operacyjny przedsiębiorstwa b) Audyt wewnętrzny w organizacjach gospodarczych c) Nadzór korporacyjny d) Audyt personalny, restrukturyzacja zatrudnienia 2. Blok - rachunkowość i finanse a) Rachunkowość zarządcza i podatkowa b) Analiza projektów inwestycyjnych c) Analiza finansowa przedsiębiorstwa d) Zarządzanie ryzykiem gospodarczym 3. Blok - zagadnienia prawne a) Elementy prawa pracy b) Prawo gospodarcze c) Prawo upadłościowe i naprawcze d) Transformacje podmiotów gospodarczych e) Wywiad gospodarczy 4. Blok - zarządzanie przedsiębiorstwem a) Podstawy organizacji i zarządzania b) Public Relations c) Restrukturyzacja przedsiębiorstw - istota i przesłanki d) Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa e) Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania f) Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (VBM) g) Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem h) Analiza sektorów i konkurencji i) Techniki negocjacji j) Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa k) Systemy zarządzania poprzez jakość (ISO) 5. Przedmiot do wyboru 6. Seminarium dyplomowe Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy, niezbędnej w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, przeprowadzanej nie tylko w warunkach kryzysu, ale równieŝ wtedy, kiedy przedsiębiorstwo jest w doskonałej kondycji, a zarząd poszukuje metod wzrostu jego wartości. Studia maja charakter interdyscyplinarny, pokazują proces restrukturyzacji jako elementu rozwojowej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Studia przekazują wiedzę uŝyteczną, popartą wieloma praktycznymi przykładami. Studia przeznaczone są dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych 18

19 11. ZARZĄDZANIE SFERĄ USŁUG MEDYCZNYCH 1. Certyfikacja i akredytacja w sferze usług medycznych 2. Etyka w ochronie zdrowia 3. Podstawy zarządzania 4. Zarządzanie personelem 5. Prawo w ochronie zdrowia 6. Informatyka medyczna 7. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych 8. Marketing jednostek ochrony zdrowia 9. Negocjacje 10. Ochrona nazw produktów farmaceutycznych 11. Polityka zdrowotna państwa 12. Gospodarka lekami 13. Finanse podmiotów gospodarczych 14. Rachunek kosztów w lecznictwie 15. Rachunkowość zarządcza 16. Statystyka w zarządzaniu ochroną zdrowia 17. Ubezpieczenia społeczne 18. Zarządzanie jakością 19. Planowanie strategiczne w ochronie zdrowia 20. Zarządzanie szpitalami według standardów światowych 21. Zarządzanie środowiskiem 22. Komputerowe wspomaganie zarządzania usługami 23. Seminarium dyplomowe Przygotowują one do objęcia kierowniczych stanowisk w szpitalach, Zakładach Opieki Zdrowotnej, specjalistycznych zespołach diagnostyki medycznej, kasach chorych i przychodniach. W programie studiów uwzględniono - między innymi - standardy certyfikacji i akredytacji, związane z jakością usług medycznych. Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyŝszej dowolnej specjalności, pragnących uzyskać lub pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania jednostkami słuŝby zdrowia. Absolwenci studiów podyplomowych kierunku zarządzanie sferą usług medycznych są uprawnieni do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 44, poz.520., z 17 maja 2000 r.) 19

20 12. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA NAUCZYCIELI (studia trzysemestralne) 1. Podstawy ekonomii 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem 3. Podstawy prawa gospodarczego 4. Podstawy marketingu 5. Podstawy rachunkowości 6. Uproszczone formy rachunkowości 7. Zasady opodatkowania działalności gospodarczej 8. Komunikacja interpersonalna. 9. Wprowadzenie na rynek pracy 10. Projektowanie dydaktyczne 11. Seminarium dyplomowe Po ukończeniu studiów nauczyciel powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu: podstawowych kategorii ekonomicznych, mechanizmu rynkowego, funkcjonowania podmiotów gospodarczych, rynku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarki światowej, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dydaktyki przedmiotowej. Przedmiot skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli - kandydatów do nauczania przedmiotu przedsiębiorczość w szkołach ponadgimnazjalnych oraz do nauczycieli przedmiotu zarys wiedzy o gospodarce. 20

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

WWW.INEPAN.WAW.PL NA STUDIACH MBA WYKŁADAJĄ:

WWW.INEPAN.WAW.PL NA STUDIACH MBA WYKŁADAJĄ: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica, 00-330 Warszawa WWW.INEPAN.WAW.PL NA STUDIACH MBA WYKŁADAJĄ: prof. dr hab. Marek Belka prof. dr hab. Grzegorz Kołodko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2015/2016 www.kozminski.edu.pl www.podyplomowe.kozminski.edu.pl www.mba.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo