People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens."

Transkrypt

1 BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota pieniężna przyznawana przez władze brytyjskie osobom o niskich dochodach lub ich braku oraz osobom wymagającym specjalnej pomocy ze względu na chorobę bądź kalectwo. People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. Osoby posiadające status uchodźcy bądź inną formę zezwolenia na pobyt w Zjednoczonym Królestwie mają takie same prawa do ubiegania się o zasiłki co obywatele brytyjscy. It is important to claim as soon as you are granted status, or you may lose money. Ważnym jest, by ubiegać się o nie zaraz po otrzymaniu odpowiedniego statusu, gdyż, w przeciwnym razie, mogą Państwo stracić pieniądze. When applying for welfare benefits you will have to show that you are not receiving money from any other source, for example, from National Asylum Support Service (NASS). If you have been supported by NASS you will be asked to show a NASS 35 form. This form is issued by NASS and gives the exact date when they stopped supporting you. You should receive this form at the same time as the letter giving you a positive decision on your asylum application. W przypadku ubiegania się o świadczenia socjalne należy wykazać, iż nie otrzymują Państwo pieniędzy z żadnego innego źródła, na przykład, z Ogólnokrajowego Biura Pomocy dla Osób Starających się o Azyl (National Asylum Support Service [NASS]). Jeśli korzystali Państwo uprzednio z pomocy NASS, poproszeni zostaną o okazanie formularza NASS 35. Jest on wystawiany przez NASS i zawiera dokładną datę upływu świadczonej pomocy. Powinni go Państwo otrzymać równocześnie z zawiadomieniem o pozytywnej decyzji w sprawie podania o azyl. You will not be sent a NASS 35 form if you received refugee status or another form of leave to remain in the UK whilst in emergency accommodation and you were never given another home to live in. However, in order to claim benefits you still need to show a NASS letter confirming that NASS refuses to support you because you have had a positive decision on your asylum claim. To get this letter, call NASS on and give them your Immigration and Nationality Directorate and NASS reference numbers. Nie otrzymają Państwo formularza NASS 35, jeśli przyznany został Państwu status uchodźcy bądź inna forma zezwolenia na pobyt w Zjednoczonym Królestwie, podczas, gdy zamieszkują Państwo lokal zastępczy i nigdy nie przydzielono Państwu innego miejsca zamieszkania. Tym niemniej, aby ubiegać się o zasiłek, należy okazać pismo NASS potwierdzające odmowę pomocy ze względu na pozytywne rozpatrzenie Państwa podania o azyl. Aby otrzymać pismo, należy zadzwonić pod numer NASS i podać dane Państwa Wydziału ds. Imigracji i Spraw Obywatelskich (Immigration and Nationality Directorate) oraz numery referencyjne NASS. When you prove your status, the Department for Work and Pensions should begin payments, even if you have not yet received a NASS 35 form. Jak tylko udokumentują Państwo swój status, Departament Pracy, Emerytur i Rent (Department for Work and Pensions) powinien zacząć wypłacanie zasiłku, nawet jeśli nie otrzymali Państwo jeszcze formularza NASS 35. If you have not received a NASS 35 form and you need one, telephone NASS on Jeśli nie otrzymali Państwo formularza NASS 35 a potrzebują go, prosimy dzwonić pod numer NASS

2 National Insurance (NI) Number When you apply for benefits you will be asked for your national insurance (NI) number. You can apply for a NI number at the same Department for Work and Pensions office. You will be asked for evidence of your identity and should take with you any documents from NASS or Immigration and Nationality Directorate. If you have a passport or birth certificate, you should take that too. Numer ubezpieczenia społecznego (NI) Z chwilą ubiegania się o zasiłek, zostaną Państwo poproszeni o podanie numeru ubezpieczenia społecznego (NI). O przyznanie numeru można ubiegać się w tym samym biurze Departamentu Pracy, Emerytur i Rent. Należy przedstawić dowód tożsamości i zabrać ze sobą dokumenty otrzymane z NASS bądź z Wydziału ds. Imigracji i Spraw Obywatelskich. Jeśli posiadają Państwo paszport lub świadectwo urodzenia, powinni je Państwo również zabrać ze sobą. These are the benefits available to people on low or no income: * Income Support * Income-based Job-Seeker's Allowance * Housing Benefit * Council Tax Benefit * Child Benefit * Child Tax Credit * Social Fund * Working Tax Credit * Pension Credit * Severe Disablement Allowance Oto rodzaje zasiłków dostępnych dla osób posiadających niskie dochody bądź tych, które w ogóle nimi nie dysponują: * zasiłek dla osób otrzymujących niskie dochody * zasiłek dla osób szukających pracy * zasiłek mieszkaniowy * dodatek na podatek lokalny od nieruchomości * zasiłek wychowawczy * zasiłek dla rodzin pracujących z dziećmi * fundusz socjalny * zasiłek dla osób pracujących o niskich zarobkach * dodatek emerytalny * świadczenia dla osób niepełnosprawnych These are the benefits paid to people who have extra care needs because of illness or disability, or who look after a severely disabled person: * Attendance Allowance * Disability Living Allowance * Carer's Allowance Zasiłki wypłacane osobom o szczególnych potrzebach, wynikających z choroby lub kalectwa, lub osobom opiekującym się niepełnosprawnymi w stopniu ciężkim: * zasiłek na opiekę * zasiłek na życie dla osób niepełnosprawnych * dodatek pielęgnacyjny If you have been granted refugee status or another form of leave to remain in the UK, you can claim backdated Income Support, Pension Credit, Council Tax Benefit, and/or tax credits to cover the period that you were excluded from these benefits. Any other support paid to you will be deducted.

3 Jeśli został Państwu przyznany status uchodźcy bądź inna forma zezwolenia na pobyt w Wielkiej Brytanii, mogą Państwo wysunąć roszczenie z datą wsteczną o zasiłek dla osób o niskich dochodach, dodatek emerytalny, dodatek na podatek lokalny i/lub inne zasiłki podatkowe, w celu pokrycia okresu czasu, w którym byli Państwo wyłączeni z pobierania świadczeń. Wszelkie inne zasiłki już wypłacone Państwu zostaną odliczone. You must claim within 28 days (or for tax credits, 3 months) of receiving the Home Office letter granting you indefinite leave to remain as a refugee. O wypłatę świadczenia należy zwrócić się w ciągu 28 dni (lub, w przypadku dodatków podatkowych, w ciągu 3 miesięcy) od daty otrzymania pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, udzielającego zezwolenia na pobyt nieokreślony w przypadku uchodźców. Income Support Zasiłek dla osób o niskich dochodach Income Support provides money for basic living expenses. People who are entitled to Income Support are: * People looking after children on their own * People looking after someone who cannot look after themselves * People who are not able to work because of health reasons including stress. You will need a medical certificate from your doctor. To claim Income Support, go to the Social Security/Jobcentre Plus office. Zasiłek dla osób o niskich dochodach przeznaczony jest na pokrycie podstawowych wydatków na utrzymanie. Osoby uprawnione do otrzymywania go to: * osoby samotnie wychowujące dzieci * osoby opiekujące się kimś niezdolnym do samodzielnego życia * osoby niezdolne do pracy z powodów zdrowotnych, włączających stres. Wymagane będzie przedstawienie świadectwa zdrowia od lekarza. W celu ubiegania się o zasiłek dochodowy należy udać się do Biura Pomocy Społeczej / agencji pośrednictwa pracy Jobcentre. Pension Credit Dodatek emerytalny Pension Credit is for people aged 60 and over. Dodatek emerytalny przeznaczony jest dla osób w wieku 60 lat i powyżej. It provides a contribution towards a guaranteed level of income. People with caring responsibilities, severe disability or certain housing costs may be entitled to more than the minimum amount. Stanowi wsparcie mające na celu zagwarantowanie stałego poziomu dochodu. Osoby odpowiedzialne za opiekę nad innymi, niepełnosprawne lub pokrywające określone wydatki mieszkaniowe mogą być uprawnione do otrzymywania kwoty wyższej od minimalnej wysokości świadczenia. For pensioners aged 65 and over Pension Credit may also provide a reward for some of the savings and income they have for their retirement. Dla emerytów w wieku 65 lat i powyżej wsparcie emerytalne może również obejmować dodatek za oszczędności i dochody zgromadzone na czas emerytury.

4 To apply for Pension Credit contact the Pension Credit Application Line on or contact your Pension Centre or social security office. W celu ubiegania się o wsparcie emerytalne, należy skontaktować się z Linią Zgłoszeń ds. Dodatków Emerytalnych pod numerem lub z Centrum Emerytalno-Rentowym bądź Biurem Pomocy Społecznej. Housing Benefit and Council Tax Benefit Zasiłek mieszkaniowy i dodatek na podatek lokalny od nieruchomości If you have been granted refugee status or another form of leave to remain in the UK, you may get Housing Benefit or Council Tax Benefit if you are receiving Income Support or Income-based Job Seeker's Allowance. Jeśli przyznany został Państwu status uchodźcy bądź też inna forma zezwolenia na pobyt w Zjednoczonym Królestwie, mogą być Państwo uprawnieni do otrzymywania zasiłku mieszkaniowego lub dodatku na podatek lokalny, o ile pobierają Państwo zasiłek dla osób o niskich dochodach, bądź też zasiłek dla osób szukających pracy. You may also claim Housing Benefit and/or Council Tax Benefit if you are on low income. O zasiłek mieszkaniowy i/lub dodatek na podatek lokalny mogą się Państwo ubiegać również, jeśli osiągają Państwo niskie dochody. You claim these benefits from your local authority, not from the Social Security/Jobcentre Plus office. You may not receive the full amount to cover your rent. You can check with the council before hand, to find out how much you will receive. Po powyższe świadczenia należy zgłaszać się do lokalnych organów władzy, a nie do Biura Pomocy Społecznej/ agencji pośrednictwa pracy Jobcentre. Możliwe jest, iż nie otrzymają Państwo pełnej kwoty na pokrycie czynszu. W radzie miejskiej można otrzymać informację odnośnie wysokości przyszłego zasiłku. If you are offered a job or training your benefits may be reduced. Z chwilą znalezienia pracy, bądź podjęcia szkolenia, kwota zasiłków może ulec zmniejszeniu. Child Benefit Zasiłek wychowawczy If you have been granted refugee status or another form of leave to remain in the UK, you may claim Child Benefit if you are responsible for a child under 16 years old (or under 19 years old if the child is in school or college for more than 12 hours a week). This benefit is not affected by how much money you have or if you are working. Jeśli przyznany został Państwu status uchodźcy bądź też inna forma zezwolenia na pobyt w Zjednoczonym Królestwie, mogą być Państwo uprawnieni do ubiegania się o zasiłek wychowawczy, o ile ponoszą Państwo odpowiedzialność za dziecko w wieku poniżej 16 lat (lub poniżej 19 lat, jeśli uczęszcza do szkoły lub na uczelnię przez ponad 12 godzin w tygodniu). Zasiłek ten nie jest zależny od wysokości posiadanych środków finansowych czy też zatrudnienia. To claim Child Benefit, obtain a form from any Inland Revenue enquiry centre, Jobcentre Plus office or the Department for Work and Pensions website. Aby ubiegać się o zasiłek wychowawczy, należy pobrać formularz w jednym z ośrodków informacyjnych Urzędu Podatkowego(Inland Revenue), w agencji pośrednictwa pracy Jobcentre lub na stronie internetowej Departamentu Pracy, Emerytur i Rent.

5 Social Fund Fundusz socjalny If you have been granted refugee status or another form of leave to remain in the UK, you may apply for help from the Social Fund if you need it in an emergency, or to buy things for your new home. Jeśli przyznany został Państwu status uchodźcy bądź też inna forma zezwolenia na pobyt w Zjednoczonym Królestwie, mogą Państwo ubiegać się o fundusz socjalny w ramach pomocy w wyjątkowych sytuacjach lub też w ramach zakupu wyposażenia nowego domu. The Social Fund can lend you money interest free or give you a grant. You do not have a right to this money. The Social Security /Jobcentre Plus office decides whether or not to give you this money. It is paid only in emergencies. Fundusz socjalny może udzielać nieoprocentowanych pożyczek pieniężnych lub też przyznawać subwencje. Pieniądze te nie są Państwu należne. Biuro Pomocy Społecznej / agencja pośrednictwa pracy Jobcentre podejmuje decyzję o ich przyznaniu lub nieprzyznaniu Państwu. Wypłacane są wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. If you were housed by NASS and are moving into a new home you can apply for a Community Care Grant to pay for furniture and other items. Jeśli zamieszkiwali Państwo w miejscu przydzielonym przez NASS i przeprowadzają się do nowego domu, mogą Państwo ubiegać się o przyznanie dotacji z opieki społecznej na pokrycie kosztów umeblowania i innego wyposażenia. To claim a Social Fund loan or Community Care grant, go to the Social Security/Jobcentre Plus office. If you are refused a Social Fund payment you can ask for a review of the decision. W celu ubiegania się o pożyczkę z funduszu socjalnego lub dotacje z opieki społecznej, należy udać się do Biura Pomocy Społecznej / agencji pośrednictwa pracy Jobcentre. W razie uzyskania odmowy wypłaty z funduszu socjalnego, można składać odwołanie od decyzji. The Social Fund can also help people who get certain income related benefits or tax credits. W ramach funduszu socjalnego może również zostać udzielona pomoc dla osób pobierających określone zasiłki związane z dochodami lub podatkami. Sure Start Maternity Grants can help with the costs of things for a new baby and do not have to be paid back. Zasiłki macierzyńskie Pewny start mogą pomóc w pokryciu kosztów związanych z zakupem rzeczy dla nowonarodzonego dziecka i nie podlegają one spłacie. Funeral Payments help towards the costs of a funeral. They depend on your circumstances, not those of the person who has died. Świadczenia pogrzebowe pomagają przy pokrywaniu kosztów pogrzebu. Zależne są one od Państwa sytuacji finansowej, a nie od sytuacji osoby, która zmarła. To apply for a Sure Start Maternity Grant or a Funeral Payment, contact your local Social Security or Jobcentre Plus office. Aby móc ubiegać się o zasiłek macierzyński Pewny start czy świadczenie pogrzebowe, należy skontaktować się z lokalnym Biurem Pomocy Społecznej lub agencją pośrednictwa pracy Jobcentre. Disability and Carer Benefits Zasiłki dla osób niepełnosprawnych i zasiłki pielęgnacyjne

6 If you have been granted refugee status or another form of leave to remain in the UK, you may claim if: * You have a severe disability and are under 65 years old and have been in the UK for six months. You can claim Disability Living Allowance (DLA) if as a result of a severe disability you have extra personal care needs or mobility needs. * You have a severe disability and are over 65 years old and have been in the UK over six months. You can claim Attendance Allowance (AA) if as a result of a severe disability you have extra personal care needs. * You cannot work or have low earnings because you spend 35 hours a week or more caring for a disabled or elderly person who receives either Disability Living Allowance or Attendance Allowance or Constant Attendance Allowance. You can claim Carer s Allowance. To claim disability benefits, contact your nearest office of the Department for Work and Pensions. Jeśli przyznany został Państwu status uchodźcy bądź też inna forma zezwolenia na pobyt w Zjednoczonym Królestwie, mogą być Państwo uprawnieni do ubiegania się o nie o ile: * Są Państwo osobami niepełnosprawnymi w stopniu ciężkim, w wieku poniżej 65 lat i przebywają w Wielkiej Brytanii od sześciu miesięcy. O zasiłek na życie dla osób niepełnosprawnych (DLA) można ubiegać się, jeśli w wyniku niepełnosprawności w stopniu ciężkim wymagają Państwo specjalnej opieki lub pomocy w poruszaniu się. * Są Państwo osobami niepełnosprawnymi w stopniu ciężkim, w wieku powyżej 65 lat i przebywają w Wielkiej Brytanii od ponad sześciu miesięcy. O zasiłek na opiekę (AA) można ubiegać się, jeśli w wyniku niepełnosprawności w stopniu ciężkim wymagają Państwo specjalnej opieki. * Nie mogą Państwo podjąć pracy lub uzyskują niskie zarobki ponieważ przez 35 godzin w tygodniu lub więcej opiekują się Państwo osobą niepełnosprawną lub w podeszłym wieku, która otrzymuje albo zasiłek na życie dla osób niepełnosprawnych lub zasiłek na opiekę bądź też zasiłek na stałą opiekę. Mogą się Państwo ubiegać o dodatek pielęgnacyjny. Aby ubiegać się o zasiłki dla osób niepełnosprawnych, należy skontaktować się z najbliższym biurem Departamentu Pracy, Emerytur i Rent. Attendance Allowance If you have been granted refugee status or another form of leave to remain in the UK, you may claim Attendance Allowance if you have extra personal care needs because of your severe disability. You must be aged 65 or over and: * Not living permanently in hospital or living in accommodation provided by or funded by a local authority. * You must have lived in the UK for six out of the last twelve months, actually be resident in the UK when you claim, and normally live in the UK. Different rules apply if you are terminally ill. To claim Attendance Allowance, go to the Department for Work and Pensions. Zasiłek na opiekę Jeśli przyznany został Państwu status uchodźcy bądź też inna forma zezwolenia na pobyt w Zjednoczonym Królestwie, mogą być Państwo uprawnieni do ubiegania się o zasiłek na opiekę, o ile wymagają Państwo specjalnej opieki ze względu na ciężki stopień niepełnosprawności. Powinni być Państwo w wieku 65 lat lub powyżej oraz: * Nie przebywają Państwo na stałe w szpitalu bądź w miejscu zamieszkania udostępnionym bądź finansowanym przez lokalne władze. * Powinni Państwo przebywać w Zjednoczonym Królestwie od sześciu miesięcy na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy, być rzeczywistym rezydentem w Wielkiej Brytanii w momencie składania podania i zamieszkiwać Wielką Brytanię. Inne zasady obowiązują w przypadku osób

7 terminalnie chorych. Aby ubiegać się o zasiłek na opiekę, należy udać się do Departamentu Pracy, Emerytur i Rent. Carers Allowance If you have been granted refugee status or another form of leave to remain in the UK, you may claim Carers Allowance if you are aged 16 or more and: * You spend at least 35 hours a week caring for a person with a disability who is getting Attendance Allowance or middle or highest rate care component of Disability Living Allowance, or certain rates of Constant Attendance Allowance * You are not earning more than per per week from 7 April 2003, after allowable expenses * You have been in Great Britain for not less than 26 weeks in the 12 months before the day you make a claim * You are not in full-time education. To claim Carers Allowance, go to the Department for Work and Pensions. Dodatek pielęgnacyjny Jeśli przyznany został Państwu status uchodźcy bądź też inna forma zezwolenia na pobyt w Zjednoczonym Królestwie, mogą być Państwo uprawnieni do ubiegania się o dodatek pielęgnacyjny, o ile mają Państwo ukończone 16 lat lub więcej oraz: * Poświęcają Państwo conajmniej 35 godzin tygodniowo na opiekę nad osobą niepełnosprawną otrzymującą zasiłek na opiekę albo średnią lub najwyższą kwotę zasiłku na życie dla osób niepełnosprawnych, bądź też określoną kwotę zasiłku na stałą opiekę * Państwa zarobki nie przekraczają 77,00 funtów tygodniowo od 7 kwietnia 2003, po odliczeniu dopuszczalnych wydatków * Przebywali Państwo w Wielkiej Brytanii przynajmniej 26 tygodni na przestrzeni 12 miesięcy przed datą złożenia podania * Nie uczestniczą Państwo w programie edukacyjnym w pełnym wymiarze godzin. W celu ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny należy udać się do Departamentu Pracy, Emerytur i Rent. Working Tax Credit Zasiłek dla osób pracujących o niskich zarobkach If you have been granted refugee status or another form of leave to remain in the UK, you may claim Working Tax Credit: Jeśli przyznany został Państwu status uchodźcy bądź też inna forma zezwolenia na pobyt w Zjednoczonym Królestwie, mogą Państwo ubiegać się o zasiłek dla osób pracujących o niskich zarobkach: You have a child under 16 years old (19 if at school), work at least 16 hours a week and have less than 8,000 savings. Mają Państwo na utrzymaniu dziecko w wieku poniżej 16 lat (19, o ile chodzi do szkoły), pracują Państwo przynajmniej 16 godzin tygodniowo i dysponują oszczędnościami poniżej 8000 funtów. This benefit is not claimed through an agency ask your employer for more information. O zasiłek nie ubiega się za pośrednictwem agencji prosimy o zgłoszenie się do pracodawcy w celu otrzymania szczegółowych informacji na ten temat. Disabled Persons Tax Credit is an allowance for people who are working but who are low paid and who have a mental or physical disability. Zasiłek dla osób niepełnosprawnych o niskich zarobkach to zasiłek dla osób pracujących, które pobierają niskie wynagrodzenie oraz posiadają niesprawność umysłową bądź fizyczną. If you think you qualify, ask your employer for more information. Jeśli uważają Państwo, iż kwalifikują się do zasiłku, prosimy zapytać pracodawcę o dalsze informacje.

8 Child Tax Credit If you have been granted refugee status or another form of leave to remain in the UK, you may claim Child Tax Credit if you or your partner are aged 16 or over and: * You are responsible for at least one child aged under 16 or a qualifying young person up to the age of 19 who is in full-time education * You are responsible for a child aged under 18 who finished full time education in the last 20 weeks and who has registered with the Careers service * You have gross income less than 50,000 a year. Ring the tax credit helpline on or visit the Inland Revenue website for further information on Child Tax Credit. The helpline can send you an application pack and guidance notes on how to complete the form. Zasiłek dla rodzin pracujących z dziećmi Jeśli przyznany został Państwu status uchodźcy bądź też inna forma zezwolenia na pobyt w Zjednoczonym Królestwie, mogą być Państwo uprawnieni do ubiegania się o zasiłek dla rodzin pracujących z dziećmi, o ile mają Państwo lub Państwa partner ukończony 16 rok życia oraz: * Odpowiadają Państwo za conajmniej jedno dziecko w wieku poniżej 16 lat lub młodą osobę w wieku do 19 lat, uczęszczającą do szkoły i zdobywającą kwalifikacje zawodowe w pełnym wymiarze czasu * Odpowiadają Państwo za dziecko w wieku poniżej 18 lat, które ukończyło edukację dzienną w przeciągu ostatnich 20 tygodni i zostało zarejestrowane w agencji pośrednictwa pracy Careers Service * Państwa roczne dochody brutto wynoszą poniżej funtów Prosimy zadzwonić pod numer infolinii lub odwiedzić stronę internetową Urzędu Podatkowego (Inland Revenue) w celu uzyskania dalszych informacji na temat zasiłku dla rodzin pracujących z dziećmi.pomoc telefoniczna może wysłać Państwu pakiet zgłoszeniowy oraz broszurę informacyjną na temat jak wypełnić formularz. Income-Based Job Seeker's Allowance Job Seeker s Allowance (JSA) is a benefit for unemployed people who are capable of work and actively seeking full-time employment. Zasiłek dla osób szukających pracy Zasiłek dla osób szukających pracy (JSA) jest świadczeniem dla osób bezrobotnych, zdolnych do pracy i czynnie poszukujących zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin. Entitlement to Income-Based JSA depends on a person s income and capital (savings or property). The income and capital rules are the same as for Income Support, except for the treatment of part-time earnings. Uprawnienie do pobierania zasiłku JSA zależne jest od dochodów i kapitału osoby (oszczędności bądź nieruchomość). Obowiązują te same zasady dotyczące dochodu i kapitału jak w przypadku zasiłku dla osób o niskich dochodach, za wyjątkiem sposobu traktowania wynagrodzeń za pracę w niepełnym wymiarze godzin. You can claim Job Seeker's Allowance if: * You are unemployed and aged 18 years old and you are capable of work * You are actively seeking full-time work * You are in work for which you receive no wages. Some part-time workers may also be able to claim Job Seeker's Allowance (depending on how many hours you work). To claim this benefit or find out more information, go to your nearest Jobcentre Plus office. Mogą się Państwo ubiegać o zasiłek dla osób szukających pracy, jeśli: * Są Państwo bezrobotni, mają ukończony 18 rok życia oraz są zdolni do wykonywania zawodu * Poszukują Państwo aktywnie zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin * Wykonują Państwo pracę, lecz nie otrzymują za nią wynagrodzenia. Niektóre osoby zatrudnione na pół etatu mogą również ubiegać się o zasiłek dla osób szukających pracy (zależnie od tygodniowej liczby godzin pracy).

9 W celu ubiegania się o ten zasiłek lub uzyskania dalszych informacji, prosimy o udanie się do najbliższej agencji pośrednictwa pracy Jobcentre.

10 What is council tax? Co to jest podatek lokalny od nieruchomości? Council tax is a system of local taxation collected by local authorities. It is a tax on domestic property. Generally, the bigger the property is, the more tax will be charged. Some property will be exempt from council tax. Podatek lokalny to system opodatkowania nakładany przez lokalne organy władzy. Jest to podatek od posiadanej nieruchomości. Ogólnie mówiąc im większa nieruchomość, tym wyższy jest pobierany podatek. Niektóre nieruchomości są zwolnione od podatku lokalnego. Properties exempt from council tax Some property is exempt from council tax. It may be exempt for a short period, for example, six months, or for longer. Properties, which may be exempt: * empty property * property which is undergoing major repairs or alterations * condemned property * property which has been re-possessed by a mortgage lender * property which is unoccupied because the person who lived there now lives elsewhere because they need to be cared for, for example, they now live in hospital or with relatives * property which is unoccupied because the person who lived there has gone to care for someone else * any property that only students live in. This may be a hall of residence or a house * a property where all the people who live in it are aged under 18 * a property where all the people who live in it are either severely mentally impaired or are students, or where there is a mixture of both. Nieruchomości zwolnione od podatku lokalnego Pewne nieruchomości nie obowiązuje opłata podatku lokalnego. Mogą one być zwolnione od uiszczania go przez krótki okres czasu, na przykład, przez okres sześciu miesięcy lub dłużej. Nieruchomości, które mogą być zwolnione: * nieruchomość przez nikogo nie zajmowana * nieruchomość przechodząca poważniejsze prace renowacyjne lub przebudowę * nieruchomość przeznaczona do rozbiórki * nieruchomość przejęta przez podmiot udzielający pożyczki hipotecznej * nieruchomość niezamieszkana, ponieważ osoba dotychczas w niej zamieszkująca przeniosła się ze względu na wymóg stałej opieki, na przykład, do szpitala lub krewnych * nieruchomość niezamieszkana, ponieważ osoba dotychczas w niej zamieszkująca przeprowadziła się, by opiekować się inną osobą * każda nieruchomość, którą zamieszkują studenci. Może to być połowa akademika lub domu. * nieruchomość zamieszkiwana wyłącznie przez osoby w wieku poniżej 18 lat * nieruchomość zamieszkiwana wyłącznie przez osoby z poważnym upośledzeniem umysłowym bądź przez studentów, lub też, przez przedstawicieli tych obu grup.

11 In Scotland, the following properties are also exempt: * unoccupied agricultural dwellings * housing association 'trial' housing * a building owned by a registered social landlord which is waiting for demolition. W Szkocji, od podatku lokalnego zwolnione są również następujące nieruchomości: * niezamieszkane posiadłości rolnicze * eksperymentalne mieszkania spółdzielcze * budynek w posiadaniu zarejestrowanego właściciela socjalnego, przeznaczony do zburzenia. Who has to pay council tax? Usually one person, called the liable person must pay council tax. Nobody under the age of 18 can be a liable person. Any a man and woman living together as husband and wife will both be liable, even if there is only one name on the bill. Kto musi uiszczać podatek lokalny? Z reguły osoba, zwana osobą podlegającą, zobowiązana jest do uiszczania podatku lokalnego. Nikt poniżej 18 roku życia nie może stać się osobą podlegającą. Każdy mężczyzna i kobieta, żyjący razem jako mąż i żona, będą podlegać uiszczaniu podatku, nawet, jeśli na rachunku widnieje tylko jedno nazwisko adresata. Usually the person living in a property will be the liable person, but sometimes the owner of the property will be liable to pay instead. The owner will be liable if: * the property is in multiple occupation, for example, a house lived in by a number of people who all pay rent, but no-one is responsible for paying the whole of the rent; or * the property is occupied by more than one household where the people living there have exclusive access to separate parts of the dwelling, but may perhaps share cooking or washing facilities. Examples are some hostels, nurses homes, or groups of bedsits; or * the people who live in the property are all under the age of 18; or * the people who live in the property are all asylum seekers who are not entitled to claim benefits including council tax benefit; or * the people who are staying in the property have their main homes somewhere else in the UK; or * the property is a care home. Z reguły osoba zamieszkująca nieruchomość jest osobą podlegającą. Tym niemniej, czasami to właściciel nieruchomości podlega uiszczaniu podatku. Właściciel stanie się osobą podlegającą o ile: * nieruchomość jest zamieszkiwana przez kilka osób, na przykład, przez grupę osób płacących czynsz, w której nikt nie odpowiada za uiszczanie pełnej kwoty czynszu; lub * nieruchomość zajmowana jest przez kilka rodzin, posiadających oddzielne wejście do poszczególnych części domu, ewentualnie wspólnie korzystających z pomieszczenia kuchennego i z pomieszczeń sanitarnych. Przykładami są tutaj niektóre hotele, domy pielęgniarek lub zespoły kawalerek bądź też * wszystkie osoby zamieszkujące nieruchomość są w wieku poniżej 18 lat, lub * osoby zamieszkujące nieruchomość są osobami starającymi się o azyl i nie są

12 uprawnione do ubiegania się o zasiłki, łącznie z dodatkiem na podatek lokalny; lub * osoby zamieszkujące nieruchomość mają własne domy na terytorium Zjednoczonego Królestwa; lub * posiadłość jest domem opieki społecznej. How much is the council tax? Each year, every local authority sets a rate of council tax for each valuation band. They will contact you to advise you of the amount. Jak wysoki jest podatek lokalny? Każdego roku lokalne organy władzy ustalają stawkę podatku lokalnego w zależności od szacunkowej wartości nieruchomości. Skontaktują sie z Państwem w celu określenia kwoty podatku. Council tax benefit and second adult rebate A person who is liable to pay council tax may be able to claim council tax benefit. The amount of benefit they get will depend on their income and capital. Dodatek na podatek lokalny i ulga na drugą osobę dorosłą Osoba obowiązana do zapłaty podatku lokalnego może ubiegać się o dodatek na podatek lokalny. Wysokość dodatku zależy od dochodów i posiadanego kapitału. If you have someone living with you who is not liable to pay the council tax, you may be able to claim a benefit called a 'second adult rebate'. You will not be able to claim a second adult rebate as well as council tax benefit, so if you are entitled to both, you will receive whichever is the higher. Jeśli mieszkają Państwo z drugą osobą, która nie podlega uiszczaniu podatku lokalnego, mogą się Państwo ubiegać o zasiłek zwany ulgą na drugą osobę dorosłą. Nie można ubiegać się zarówno o ulgę na drugą osobę dorosłą jak i o dodatek na podatek lokalny. Z tego też względu, jeśli uprawnieni są Państwo do obu, otrzymają Państwo tylko ten dodatek, który jest wyższy. How to pay council tax Council tax bills should be sent out in April each year. You may pay by 10 monthly instalments. Local authorities may accept weekly or fortnightly payments. Some may also offer a reduction in the total bill if it is paid all at once, at the beginning of the year, however this is solely at the discretion of the individual local authority. Jak uiszczać podatek lokalny? Rachunki za podatek lokalny powinny być wysłane w kwietniu każdego roku. Podatek można uiszczać w 10 ratach miesięcznych. Organy lokalne mogą przyjmować opłaty co tydzień bądź co dwa tygodnie. Niektóre z nich mogą również zaoferować redukcję łącznej kwoty rachunku, jeśli zostanie ona uiszczona jednorazowo, na początku roku. Jednakże zależne jest to wyłącznie od indywidualnej decyzji organu lokalnego.

13 Local Authority Housing (Councils) Mieszkania komunalne (Councils) Councils offer houses and flats, and homes designed for people with special needs (for example, sheltered housing for older people). There are two ways you can rent a house from the council: * by applying for a house and being placed on a waiting list until the council offers you a suitable house. * by being assessed as homeless. The council then must offer you temporary accommodation. Rady miejskie oferują domy i mieszkania, a także lokale zaprojektowane dla osób ze specjalnymi potrzebami (na przykład domy pomocy środowiskowej dla osób starszych). Istnieją dwa sposoby wynajmu domu od rady miejskiej: * składając podanie o lokal mieszkalny i zostając umieszczonym na liście oczekujących dopóki rada nie zaoferuje odpowiedniego lokalu * będąc zakwalifikowanym jako bezdomny. Wówczas rada miejska musi zaoferować Państwu tymczasowe miejsce zamieszkania. Who can apply? You must be at least 16 years of age. You must also: * be living in the area, or * have had work offered to you in the area, or * wish to move to the area to look for work, or * be 60 years of age or in poor health and want to move closer to your family, or * have medical reasons for moving to the area, or * want to move to the area to care for a family member who already lives there. Kto może się ubiegać? Muszą mieć Państwo ukończony 16 rok życia. Poza tym należy: * zamieszkiwać w danym obszarze, lub * posiadać propozycję pracy w okolicy, bądź * zamierzać przeprowadzkę do okolicy celem znalezienia pracy, lub * być w wieku 60 lat lub cechować się złym stanem zdrowia, a także chcieć zamieszkać bliżej krewnych, lub * planować przeprowadzkę ze względów zdrowotnych, bądź * planować przeprowadzkę do danego obszaru w celu opieki nad krewnym, który już tam mieszka. How to apply Go to your local council office and fill out an application form. If you need help filling it in, just ask. The council should provide translated information and interpreters. When you are applying to the council for accommodation, they will give you information about the application process. This includes information on how the

14 council assesses you for a house. It is important to understand how the system works before filling in your application. Jak się ubiegać? Należy udać się do biura lokalnej rady miejskiej i wypełnić formularz podaniowy. Prosimy zwrócić się o pomoc w razie trudności przy wypełnianiu go. Rada miejska powinna zapewnić informację przetłumaczoną na język obcy oraz tłumaczy. W chwili składania wniosku o lokal mieszkaniowy w radzie miejskiej, otrzymają Państwo informacje na temat procedury aplikacyjnej. Zawierać ona będzie informacje o tym, w jaki sposób zostaną Państwo zakwalifikowani przez radę w sprawie wniosku o lokal mieszkaniowy. Ważne jest, by przed wypełnieniem podania zrozumieć sposób funkcjonowania owego systemu. How your application is awarded points Your application will be assessed and you will be given priority 'points' and put on a waiting list. The council awards 'points' according to your housing need. This means that the people most in need are housed as quickly as possible. You will be awarded points if you are: * living in overcrowded conditions (for example, if children over the age of 16 have to share a bedroom with another family member) * without a kitchen, bathroom, living room, or hot and cold water system for your own use * in medical need (for example, you cannot walk without assistance or need a wheelchair, or you are chronically ill). You will need a letter from your doctor explaining your condition * being racially or sexually harassed * a victim of domestic violence * wanting to move closer to family or community support (for example, you need to be near a mosque or closer to family members). W jaki sposób Państwa wniosek zdobywa punkty? Państwa podanie zostanie rozpatrzone,otrzymają Państwo punkty priorytetowe i zostaną umieszczeni na liście oczekujących. Rada miejska przyznaje punkty w zależności od potrzeb mieszkaniowych petenta. Oznacza to, iż osobom w największej potrzebie lokal mieszkaniowy zostaje przyznany jak najszybciej. Przyznane zostaną Państwu punkty o ile: * mieszkają Państwo w przepełnionym lokalu(np. jeśli dzieci w wieku powyżej 16 lat muszą dzielić pokój sypialny z innym członkiem rodziny) * mieszkają Państwo w lokalu bez pomieszczenia kuchennego, łazienki, pokoju dziennego bądź bez bieżącej ciepłej i zimnej wody na własny użytek * wymagają Państwo opieki lekarskiej (np. nie są Państwo w stanie samodzielnie się poruszać bądź korzystają z wózka inwalidzkiego lub są chronicznie chorzy). Konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego opisujacego Państwa kondycję. * są Państwo szykanowani na tle rasowym lub seksualnym

15 * stykają się Państwo z przemocą domową * istnieje potrzeba przeniesienia się bliżej rodziny lub społeczności (na przykład pragną Państwo mieszkać bliżej meczetu lub krewnych). It is important to provide complete and up-to-date information when you fill in the application form, especially about your current housing situation. If you are not sure what to mention, ask council staff members and they will help you. All applications are confidential and will not be seen by anyone who is not dealing with your case. Ważne jest, by podczas wypełniania formularza podaniowego podać kompletne i aktualne informacje, szczególnie na temat Państwa obecnej sytuacji mieszkaniowej. Jeśli nie są Państwo pewni tego, o czym należy wspomnieć, prosimy o zwrócenie się o pomoc do pracowników rady miejskiej. Wszystkie wnioski są poufne i nie będą udostępniane do wglądu nikomu, kto nie zajmowałby się Państwa sprawą. What happens once the council has your application? Getting accommodation from the council can take some time. Check with the council about how they will keep you informed of the progress of your application. Once a house becomes available in a suitable location, the council will make you an offer of a house. Co następuje z chwilą,gdy rada miejska otrzyma Państwa wniosek? Procedura przyznawania zakwaterowania przez radę miejską może zabrać trochę czasu. Prosimy upewnić się w radzie miejskiej, w jaki sposób będą Państwo informowani o postępach w sprawie Państwa wniosku. Jak tylko zwolni się zakwaterowanie w odpowiedniej okolicy, rada miejska przedstawi Państwu ofertę mieszkaniową. If you are a council tenant but want to move house You may be living in council accommodation but want to move to another council house. You have three choices: * HOMES scheme: you can move from one council area to another. Apply at your local council office and tell them why you want to move * Transfer scheme: you can move to another house within the same council area. Apply at your council office. * Homeswap: you can trade houses with another family who has one more suitable to your needs. You must get the permission of your landlord and register on the free 'Homeswap' national register at your local council office. Jeśli są Państwo lokatorem najmującym od rady miejskiej, lecz pragną przeprowadzić się Możliwe, iż zajmują Państwo obecnie lokal przyznany przez radę miejską, lecz pragną przenieść się do innego domu komunalnego. Mają Państwo trzy możliwości: * Plan mieszkaniowy (HOMES scheme): Mogą się Państwo przeprowadzić z jednej dzielnicy komunalnej do drugiej.w tym celu należy złożyć wniosek do rady miasta i wyjaśnić powód. * Plan transferowy: Mogą się Państwo przeprowadzić do innego domu w tej samej dzielnicy komunalnej. W tym celu należy złożyć podanie w biurze rady miejskiej w

16 Państwa dzielnicy. * Zamiana domu: Mogą Państwo wymienić domy z inną rodziną, która posiada dom bardziej odpowiadający Państwa wymaganiom. W tym celu należy zdobyć pozwolenie właściciela Państwa nieruchomości oraz zarejestrować się w bezpłatnym rejestrze krajowym o nazwie Zamiana domu (Homeswap) w biurze lokalnej rady miejskiej.

17 Private Landlords Prywatni właściciele Private landlords rent to all types of people. The type of accommodation they can offer depends on the location and type of neighbourhood it is in. Renting from a private landlord offers a lot of choice, but it is usually more expensive than renting from the council or from a Housing Association. Właściciele prywatni wynajmują wszystkim typom lokatorów. Rodzaj zakwaterowania, jaki oferują zależy od położenia oraz otoczenia, w którym jest ono usytuowane. Wynajmowanie od właścicieli prywatnych oferuje szeroki wybór, lecz jest z reguły droższe niż wynajmowanie od rady miejskiej czy od Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej. How to find private rented housing You can check with your local council and get their list of approved registered landlords. The council may be able to give you advice on renting from a private landlord. You can also find out about private rentals in local newspapers, in shop windows, on notice boards in stores or community centres, and in property management agencies and estate agents. You can advertise in a local newspaper yourself. Ask friends and people you know if they have heard of any private accommodation in the area you want to live in. This is often the best way to find a good place to live. Jak znaleźć prywatną nieruchomość do wynajęcia? Można skontaktować się z lokalną radą miejską i poprosić o listę uznanych zarejestrowanych właścicieli nieruchomości. Rada może udzielić Państwu wskazówek odnośnie wynajmu od osób prywatnych. Mogą Państwo również znaleźć informacje na temat lokali prywatnych do wynajęcia w lokalnych gazetach, w witrynach sklepowych, na tablicach informacyjnych w sklepach i w ośrodkach wspólnotowych oraz w agencjach własnościowych i u agentów nieruchomości. Mogą Państwo również sami dać ogłoszenie w lokalnej gazecie. Radzimy zapytać przyjaciół i znajomych, czy nie słyszeli o możliwości prywatnego zakwaterowania w dzielnicy, w której chcieliby Państwo mieszkać. To często najlepsza droga, by znaleźć odpowiednie miejsce do zamieszkania. Rent deposit A private landlord will usually ask you for one month's rent in advance, plus rent for the first month, before you can move into the house. He or she will also ask you for a deposit in case you damage the furnishings. The deposit is usually the same as a month's rent. This means you will need to pay about three times your first month's rent in order to move in. Kaucja za wynajem Zanim będą mogli Państwo się wprowadzić, właściciel, z reguły, poprosi o uiszczenie zaliczki w wysokości jednomiesięcznego czynszu, łącznie z czynszem za pierwszy miesiąc. Zażąda on także wpłacenia kaucji na wypadek uszkodzenia umeblowania.

18 Kaucja wynosi z reguły równowartość miesięcznego czynszu. Oznacza to, iż, aby się wprowadzić, będą musieli Państwo wpłacić trzykrotnie kwotę czynszu za pierwszy miesiąc. Before you rent Before you sign any agreement with a landlord, get legal advice to be sure that your tenancy agreement is correct. This will ensure that both you and your landlord have your legal rights protected if anything goes wrong. Once you have signed the agreement, get a rent book from your landlord and make sure you get receipts for any payments you make. Przed wynajmem Przed podpisaniem umowy z właścicielem nieruchomości, prosimy zasięgnąć porady prawnika, celem upewnienia się, że jest ona poprawna. Zapewni to ochronę Państwa praw oraz praw właściciela nieruchomości na wypadek pojawienia się jakichkolwiek problemów. Po podpisaniu umowy, należy poprosić właściciela o książeczkę czynszową i upewnić się, że otrzymają Państwo pokwitowanie za uiszczane comiesięcznych płatności.

19 Scottish Secure Tenancy Szkockie zabezpieczenia w kwestii dzierżawy This information is about your rights as a tenant Niniejsza informacja dotyczy Państwa praw jako lokatora This is for everyone who rents their house from the council or from a housing association. You are the tenant. Your landlord is: Both of you have signed a tenancy agreement about this. A tenancy agreement is a legally binding contract. Ask your landlord for a copy of the Tenant s Handbook. Przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy wynajmują dom od rady miejskiej bądź od spółdzielni budowlano-mieszkaniowej. Są Państwo lokatorami. Właściciel Państwa lokalu to: Wspólnie podpisaliście umowę o dzierżawie. Umowa o dzierżawie jest kontraktem wiążącym prawnie. Prosimy o zwrócenie się do właściciela zamieszkiwanego lokalu po kopię Poradnika Lokatora. Things you must do Obowiązki, które należy wypełniać You must pay your rent but you may get help. You must let people come into your house to do repairs. Remember if someone comes to your door, do not let them in until you are sure you know who they are! You must take care of your house and garden. Należy uiszczać czynsz. Jednakże może Państwu w tej kwestii zostać udzielona pomoc. Należy zezwalać na przeprowadzanie prac naprawczych w lokalu. Nie należy otwierać drzwi nieznajomym bez upewnienia się kim są! Należy dbać o dom i ogród.

20 Things you must not do Rzeczy, których nie wolno robić You must not disturb your neighbours. You must not move away without telling your landlord. You must not move away without giving (_) months notice Nie należy przeszkadzać sąsiadom. Nie wolno wyprowadzić się bez poinformowania o tym właściciela lokalu. Nie wolno wyprowadzić się bez (_)-miesięcznego wymówienia. What to do if you have a problem: Jak postępować w razie problemów? If you have a problem you can talk to your landlord. If your neighbours annoy you, you should tell your landlord. If the landlord does not sort out the problem you can complain. Your landlord must tell you how to complain. Jeśli zaistnieje problem, można porozmawiać z właścicielem lokalu. Jeśli sąsiedzi są uciążliwi, należy powiedzieć o tym właścicielowi lokalu. Jeśli właściciel nie rozwiąże problemu, można złożyć skargę. Właściciel powinien poinformować Państwa odnośnie procedury składania skarg. Things your landlord must do Obowiązki właściciela lokalu Your landlord must do repairs. Your landlord must consult you before he puts up the rent. Your landlord must stop unacceptable behaviour by other tenants. Właściciel zobowiązany jest do przeprowadzania napraw. Właściciel zobowiązany jest do skonsultowania się z Państwem przed wprowadzeniem podwyżki czynszu. Właściciel obowiązany jest do powstrzymywania niewłaściwego zachowania się innych lokatorów. Things to ask your landlord before you sign Rzeczy, o które należy zapytać właściciela lokalu przed podpisaniem umowy

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik (A guide to Housing Benefit and Council Tax Benefit for Students) Polish Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Immigration Housing. Housing - Renting. Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something. pokoju (mianownik: pokój) Type of accommodation

Immigration Housing. Housing - Renting. Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something. pokoju (mianownik: pokój) Type of accommodation - Renting Polish Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something Korean pokoju (mianownik: pokój) mieszkania (mianownik: mieszkanie) kawalerki (mianownik: kawalerka) domu (mianownik: dom)

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Polish NDL42 New Deal For Partners NDL42 p.2-3 Dla kogo przeznaczony jest program? Program New Deal dla Partnerów jest programem, z

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny informacje dla właścicieli i pośredników nieruchomości

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny informacje dla właścicieli i pośredników nieruchomości Polish Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny informacje dla właścicieli i pośredników nieruchomości (Housing and Council Tax Benefits information for landlords and agents) Ulotka ta jest adresowana

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Program New Deal dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Program New Deal dla rodziców samotnie wychowujących dzieci Program New Deal dla rodziców samotnie wychowujących dzieci Polish ND41 New Deal Lone Parents ND41 Page 1 Wstęp Jesteś rodzicem samotnie wychowującym dzieci? Chciałbyś znaleźć pracę, ale nie wiesz od czego

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Opłaty za podejmowanie gotówki Can I withdraw money in [country] without paying fees? Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Can I withdraw money in [country] without paying fees? Opłaty za podejmowanie gotówki Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? What are the fees if I use external ATMs? Opłaty

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Zakwaterowanie

Życie za granicą Zakwaterowanie - Wynajem polski Szukam do wynajęcia. Wynajmowanie lokum pokoju (mianownik: pokój) mieszkania (mianownik: mieszkanie) kawalerki (mianownik: kawalerka) domu (mianownik: dom) bliźniaka (mianownik: bliźniak)

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie chorobowe (ang. Statutory Sick Pay, SSP) Zasiłek uniwersalny (ang. Universal Credit) W przypadku nieuleczalnej choroby

Wynagrodzenie chorobowe (ang. Statutory Sick Pay, SSP) Zasiłek uniwersalny (ang. Universal Credit) W przypadku nieuleczalnej choroby Claiming benefits: Polish Więcej informacji w języku polskim na temat nowotworów znajduje się na stronie: www.macmillan.org.uk/translations Zasiłki socjalne Niniejsza broszura przedstawia informacje na

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue Inland Revenue National Insurance contributions Centre for Non-Residents Room BP1301 Benton Park View Newcastle Upon Tyne NE98 1ZZ United Kingdom Phone: +44 (0) 191 22- Fax: +44 (0) 191 22- Textphone:

Bardziej szczegółowo

Housing Benefit Bedroom Tax Non-Dependent Deductions

Housing Benefit Bedroom Tax Non-Dependent Deductions Housing Benefit Bedroom Tax Non-Dependent Deductions Dodatek Mieszkaniowy Housing Benefit - Kto i kiedy może wystąpić oraz najczęściej spotykane problemy. Kto może wystąpić o Housing Benefit? Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską

Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską Australijski system zabezpieczenia społecznego Australijski system zabezpieczenia społecznego różni się od systemów obowiązujących w większości

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia w Szkocji dla osób przyjeżdzających do pracy w Szkocji

Służba zdrowia w Szkocji dla osób przyjeżdzających do pracy w Szkocji English Polish / Polski Health care in Scotland for people coming to Scotland to work In Scotland, most health care is provided by the National Health Service (NHS). If you are coming from overseas to

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

Informacje i porady mieszkaniowe

Informacje i porady mieszkaniowe Informacje i porady mieszkaniowe Niezależne organizacje współpracujące ze sobą w regionie północno-wschodnim (North East) i oferujące mieszkania/domy do wynajmu lub niedrogiego kupna WSTĘP W Szkocji jest

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wydawnictwo "Demart" s.c Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych przepisach dotyczących Lokalnego zasiłku mieszkaniowego

Przewodnik po nowych przepisach dotyczących Lokalnego zasiłku mieszkaniowego Polish Przewodnik po nowych przepisach dotyczących Lokalnego zasiłku mieszkaniowego (A guide to Local Housing Allowance) Niniejsza ulotka opisuje nowe sposoby na obliczanie maksymalnej wysokości dodatku

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Chciałabym/Chciałabym zapisać się na. studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie studia

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work English Health care for people coming to Scotland to work Polish / Polski Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji In Scotland, most health care is provided by the National Health

Bardziej szczegółowo

Statutory Maternity Pay oraz Maternity Allowance

Statutory Maternity Pay oraz Maternity Allowance Statutory Maternity Pay oraz Maternity Allowance Płatny Urlop Macierzyński - Statutory Maternity Pay czy Zasiłek Macierzyński - Maternity Allowance oraz najczęściej występujące problemy. Pierwsza podstawowa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe zasiłki

Wsparcie finansowe zasiłki Financial support - benefits: POLISH Wsparcie finansowe zasiłki Niniejsza broszura zawiera informacje na temat zasiłków. Informacje przedstawione w niniejszej publikacji obejmują: Czym są zasiłki? Osoby,

Bardziej szczegółowo

Accommodation Sprawy mieszkaniowe

Accommodation Sprawy mieszkaniowe Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Accommodation Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Sprawy mieszkaniowe Accommodation Sprawy

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Adviceguide Advice that makes a difference

Adviceguide Advice that makes a difference Choroba w pracy Sickness at work POLISH / POLSKI Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas? Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad 111 funtów tygodniowo,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce 26-021 11.10.2012 r. 01.12.2012 r. 6.11.2012 r. Strona 1 / 2 Karta usługi Nazwa usługi: Dodatki mieszkaniowe Jednostka świadcząca usługi: Miejsce świadczenia usługi: Termin załatwienia sprawy: Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce 26-021 11.10.2012 r. 01.12.2012 r. 6.11.2012 r. Strona 1 / 2 Karta usługi Nazwa usługi: Dodatki mieszkaniowe Jednostka świadcząca usługi: Miejsce świadczenia usługi: Termin załatwienia sprawy: Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Język polski - Polish Twoje zdrowie, Twoje prawa Karta Praw i Obowiązków Pacjenta

Język polski - Polish Twoje zdrowie, Twoje prawa Karta Praw i Obowiązków Pacjenta English Your health, your rights The Charter of Patient Rights and Responsibilities Information for you The Charter of Patient Rights and Responsibilities was published in October 2012. It tells you what

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi (Housing Benefit and Council Tax Benefit a guide to overpayments and debt) Polish Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady postępowania w przypadkach

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej Polish Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej (Help with rent and Council Tax for people of working age) Ulotka ta jest adresowana do osób w wieku aktywności

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: wie, że czas present perfect

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica Daleszyce KARTA USŁUGI

URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica Daleszyce    KARTA USŁUGI URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica 9 26-021 Daleszyce e-mail: kancelaria@daleszyce.pl gmina@daleszyce.pl Opracowała: Małgorzata Zychowicz Obowiązuje od: 04.11.2013r. Zatwierdził: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018

Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 DSS.228.19.2017.MK Wrocław, dnia 4 sierpnia 2017 roku Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 Na liście znajdują się

Bardziej szczegółowo

Two-Year-Old Funding Information. Polish / English

Two-Year-Old Funding Information. Polish / English Two-Year-Old Funding Information Polish / English 1 Free Early Education Entitlement for Two-Year-Olds (Two-Year-Old Funding) Good childcare provision is important to children s development to help them

Bardziej szczegółowo

Mieszkalnictwo Housing

Mieszkalnictwo Housing Devon Strategic Partnership Mieszkalnictwo Housing Mieszkanie zapewnione przez pracodawcę Jeśli Twój pracodawca zapewnił Twoje zakwaterowanie: Podlega ono wytycznym dotyczących ilości osób, które mogą

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Adviceguide Advice that makes a difference

Adviceguide Advice that makes a difference Choroba w pracy Sickness at work POLISH / POLSKI Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas? Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad 97 funtów tygodniowo,

Bardziej szczegółowo

Informacja o dodatkach mieszkaniowych

Informacja o dodatkach mieszkaniowych Informacja o dodatkach mieszkaniowych Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego ( bądź wydatkami ponoszonymi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych Definicje: Dochód- wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Right to Reside i Habitual Residence Test - Zasady legalnego przebywania i stałego zamieszkania w Wielkiej Brytanii najczęstsza przyczyna odmawiania prawa do benefitów. Right to Reside i Habitual Residence

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Informacje i porady mieszkaniowe

Informacje i porady mieszkaniowe Informacje i porady mieszkaniowe Niezależne organizacje współpracujące ze sobą w regionie północno-wschodnim (North East) i oferujące mieszkania/domy do wynajmu lub niedrogiego kupna WSTĘP W Szkocji jest

Bardziej szczegółowo