Index The numbers in the index are Unit numbers, not page numbers.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Index The numbers in the index are Unit numbers, not page numbers."

Transkrypt

1 Index The numbers in the index are Unit numbers, not page numbers. abrupt 38 raptowny abruptly 38 raptownie absolute 43 korzyêç absolutna absorption n "kástiî/ 17 rachunek pe nych kosztów accelerated depreciation n/ 9 amortyzacja przyêpieszona account 4 rachunek accountancy 3 rachunkowoêç accountant 3 ksi gowy account book buk/ 10 ksi ga rachunkowa accounting 3 rachunkowoêç accounting period 4 okres obrachunkowy accounting policies 7 procedury ksi gowe accrued expenses Ik'spentsIz/ 13 rozliczenia mi dzyokresowe bierne accumulate 36 akumulowaç, gromadziç kapita accumulated depreciation charges n "tsa:dziz/ 12 amortyzacja skumulowana accuracy 3, 10 dok adnoêç accurately 32 dok adnie acid test /'{sid "test/ 15 stopieƒ p ynnoêci acquire r / 21, 22 nabywaç, przejmowaç acquisition n/ 22, 39 przej cie, nabycie, zakup active strategy /'{ktiv 36 strategia aktywna activity-based costing "beist "kástiî/ 17 kalkulacja kosztów wed ug rodzajów dzia alnoêci additional costs "kásts/ 46 koszty dodatkowe adequate 10 odpowiedni, stosowny advice 22 porada, doradztwo agent 47 agent allocate 17, 36 przypisaç, przyporzàdkowaç analyst 22, 32 analityk angel investor r / 28 bogaty inwestor (lokujàcy w nowe, rozwijajàce si firmy) annual 3 roczne sprawozdania finansowe annual general meeting (AGM) 'mi:tiî "ei dzi: 'em/ 6 doroczne walne zgromadzenie annual report ri'po:t/ 6 sprawozdanie roczne anticipate a loss 'lás/ 12 przewidywaç strat apply 3 stosowaç appreciate 9, 44 zyskiwaç na wartoêci n/ 9 aprecjacja, wzrost wartoêci arbitrage /"A:bI'tra:Z/ 37 arbitra arbitrageur /"A:bItrA:'ZÆ: r / 37 arbitra ysta articles of n/ 5 statut assess 20 oceniaç, szacowaç asset allocation n/ 36 alokacja aktywów asset management /'{set 36 zarzàdzanie aktywami assets /'{sets/ 2, 11, 20 aktywa, sk adnik majàtku asset-stripping /'{set"stripiî/ 40 pozbywanie si aktywów n/ 8 za o enie assurance 47 ubezpieczenie na ycie audit committee /'O:dIt 5 komisja rewizyjna auditing /'O:dItIÎ/ 3 badanie sprawozdaƒ finansowych auditor r / 10 audytor, bieg y rewident auditors report ri'po:t/ 6 sprawozdanie z audytu authorized share capital 5 kapita zak adowy automatic trading system 'treidiî 30 system automatycznego obrotu (np. gie dowego) n/ 34 integracja polegajàca na przejmowaniu kontroli nad dostawcami surowców i komponentów backward integration n/ 39 deport bad debt /"b{d 'det/ 12 nieêciàgalna nale noêç ( z y d ug ) bail out /"beil 'aut/ 23 wspieraç finansowo, por czaç balance of 43 bilans p atniczy balance of 'treid/ 43 bilans handlowy balance sheet "Si:t/ 2, 4, 11 bilans bank account 20 rachunek bankowy bank customer relations /"b{îk 26 relacje mi dzy bankiem i klientami bank deposit /'b{îk di"pázit/ 1 wk ad bankowy banknote 1 banknot bank run /'b{îk "rön/ 23 masowe wycofywanie wk adów z banku bank transfer /"b{îk 'tr{ntsfæ: r / 19 przelew bankowy base rate /'beis "reit/ 24 bazowa stopa procentowa bear (noun) r / 31 spekulant grajàcy na zni k bear (verb) r / 47 ponosiç (np. ryzyko) bear market "ma:kit/ 31 rynek wykazujàcy tendencj zni kowà benefit /'benifit/ 50 korzyêç bid /bid/ 30 oferta kupna bill /bil/ 1 rachunek bill of exchange Iks'tSeIndZ/ 45 weksel bill of lading 'leidiî/ 45 konosament blue chip /'blu: "tsip/ 30 akcja bezpieczna board of directors 5 dyrekcja Cambridge University Press Professional English in Use Finance 1

2 bond /bánd/ 2, 21, 33 obligacja bonus 1 premia bonus issue "ISu:/ 30 emisja gratisowa bookkeeping /'buk"ki:piî/ 3, 4 ksi gowoêç boom /bu:m/ 48 wysoka koniunktura (boom) boom and bust 'böst/ 48 polityka wzrostu i nag ego spadku dzia alnoêci gospodarczej boost /bu:st/ 48 stymulowaç borrow from frám/ 2 po yczaç z borrower r / 20 po yczkobiorca bottom line 'lain/ 14 zysk netto bottom out 'aut/ 38 wchodziç w faz o ywienia bought ledger /"bo:t r / 4 ksi ga zakupów branch /bra:nts/ 19 oddzia, filia brand name /'br{nd "neim/ 12 nazwa marki breakeven analysis 17 analiza progu rentownoêci breakeven point "point/ 17 próg rentownoêci broad money /'bro:d "möni/ 27 pieniàdz szeroko pojmowany broker r / 47 makler budget /'bödzit/ 1 bud et building society /'bildiî 21 kasa oszcz dnoêciowo-po yczkowa bull /bul/ 31 spekulant grajàcy na zwy k bull market /'bul "ma:kit/ 31 rynek o tendencji zwy kowej business cycle /'biznis "saikl/ 48 cykl koniunkturalny business entity /"biznis 'entiti/ 8 podmiot wydzielony business plan /'biznis "pl{n/ 28, 50 biznes plan call option /'ko:l 35 opcja kupna capital l/ 2, 11 kapita capital accumulation n/ 36 akumulacja kapita u capital adequacy ratio l 27 wspó czynnik adekwatnoêci kapita owej capital gain l 'gein/ 31, 33 zysk kapita owy (z tytu u przyrostu wartoêci) capital gains tax l 'geinz "t{ks/ 49 podatek od przyrostu wartoêci kapita u capitalization issue "ISu:/ 30 emisja kapitalizacyjna capitalization rate "reit/ 41 stopa kapitalizacji capitalize laiz/ 30 kapitalizowaç capital preservation n/ 36 zachowanie (utrzymanie) kapita u capital transfer tax l 'tr{ntsfæ: r "t{ks/ 49 podatek od przekazania kapita u (np. darowizny) carrier r / 45 przewoênik carry out /"k{ri 'aut/ 3 przeprowadzaç, realizowaç, dokonywaç cash /k{s/ 1 gotówka cash dispenser /'k{s r / 19 bankomat cash flow /'k{s 25, 32 przep yw Êrodków pieni nych cash flow statement /'k{s 11, 14 sprawozdanie z przep ywu Êrodków pieni nych central bank 'b{îk/ 21 bank centralny certificate of di'pázit/ 25 certyfikat depozytowy certificate of 'ÁrIdZIn/ 45 Êwiadectwo pochodzenia CFR cost and freight /"si: ef 'A: 'freit/ 46 koszt i fracht chairman 5 prezes charge /tsa:dz/ 20 pobieraç charge against 13 obcià aç charge against profits 'práfits/ 9 obcià aç zyski chart /tsa:t/ 32 wykres chartist /'tsa:tist/ 32 specjalista od prognozowania sytuacji na gie dzie cheque /tsek/ 19 czek chequebook /'tsekbuk/ 19 ksià eczka czekowa Chinese walls /"tsaini:z 'wo:lz/ 42 blokowanie przep ywu informacji (wewnàtrz firmy) CIF cost, insurance and freight /"si: ai 'ef 'freit/ 46 koszt, ubezpieczenie i fracht CIP carriage and insurance paid to... /"si: ai 'pi: 'peid tu:/ 46 przewóz i ubezpieczenie op acone do... clearing bank "b{îk/ 21 bank rozliczeniowy climb /klaim/ 38 wzrastaç coin /koin/ 1 bilon l/ 19 zabezpieczenie wierzytelnoêci commercial l "b{îk/ 20 bank komercyjny commercial l 'InvOIs/ 45 faktura handlowa commercial l r / 25 skrypt d u ny commission 1, 31 prowizja commodities 34 towary common currency 44 wspólna waluta company 5 spó ka comparative 43 korzyêç komparatywna comparative cost principle 'kást 43 zasada kosztu komparatywnego compensate 47 zrekompensowaç competitive 25 konkurencyjny compliance 42 przestrzeganie (np. przepisów) comply with wid/ 10 byç zgodnym z, odpowiadaç compounding 41 naliczanie (np. odsetek) confidential l/ 42 poufny conflict of interest 42 sprzecznoêç interesów 21, 40 konglomerat m/ 8, 12 konserwatyzm Cambridge University Press Professional English in Use Finance 2

3 38 znaczàcy 38 znaczàco consistency 7 spójnoêç consolidated financial statement l 8 skonsolidowane sprawozdanie finansowe consulting 10 doradztwo consulting firm "fæ:m/ 22 firma doradcza (konsultingowa) n/ 48 spo ycie continuity 8 ciàg oêç controller r / 10 rewident n/ 7 umowa, konwencja convertible 33 zamienny, wymienialny convertible bond "bánd/ 28 obligacja zamienna cool down the economy /"ku:l "daun Di 48 sch adzaç gospodark core business /"ko: 'biznis/ 40 podstawowa dzia alnoêç gospodarcza corporate bonds "bándz/ 33 obligacje korporacyjne corporate customer r / 20 klient korporacyjny corporate governance 5 ad korporacyjny corporate raider r / 40 osoba lub firma planujàca przej cie kontrolnego pakietu innej firmy n/ 6 spó ka kapita owa corporation tax "t{ks/ 49 podatek dochodowy od osób prawnych cost accounting 17 kalkulacja kosztów cost centre /'kást r/ 17 jednostka generujàca koszty (oêrodek kosztów) cost of capital l/ 41 koszt kapita u cost of goods sold "gudz 14 koszty sprzedanych towarów cost of sales 'seilz/ 14 koszty sprzeda y (zbytu) cost-plus pricing /'kást"plös "praisiî/ 18 ustalanie cen na podstawie pe nych kosztów coupon /'ku:pán/ 33 kupon cover costs 'kásts/ 17 pokryç koszty CPT carriage paid to... /"si: pi: 'ti: "k{ridz 'peid tu:/ 46 przewóz op acony do... crash /kr{s/ 31 gwa towny spadek (np. kursów akcji) create credit /kri"eit 'kredit/ 20 kreowaç kredyt creative accounting 3 rachunkowoêç kreatywna credit /'kredit/ 4 uznaç (zapis ksi gowy) credit card /'kredit "ka:d/ 19 karta kredytowa creditor r / 3 wierzyciel creditors 4, 13 wierzyciele dostawcy, zad u enie u dostawców credit rating /'kredit "reitiî/ 24, 33 ocena zdolnoêci kredytowej credits /'kredits/ 19 kredyty credit standing /'kredit "st{ndiî/ 24 zdolnoêç kredytowa creditworthiness 24 zdolnoêç p atnicza C terms /'si: "tæ:mz/ 46 warunki typu C (Incoterms) cum div /'köm "div/ 31 z prawem do dywidendy currency ntsi/ 1 waluta currency forward ntsi 34 walutowa transakcja terminowa typu forward currency future ntsi r / 34 walutowa transakcja terminowa typu future currency market ntsi "ma:kit/ 23 rynek walutowy currency speculation @ n/ 44 spekulacja walutowa current 19 rachunek bie àcy current assets '{sets/ 9, 12 Êrodki obrotowe current liabilities 13 zobowiàzania krótkoterminowe current ratio 15 wspó czynnik bie àcej p ynnoêci current replacement cost "kást/ 7, 9 aktualny koszt odtworzenia curriculum vitae (CV) 'vi:tai "si: 'vi:/ 50 yciorys customized 37 zindywidualizowany ( pod klienta ) customs clearance 46 odprawa celna DAF delivered at frontier /"di: ei r / 46 dostarczone do granicy damage to property /"d{midz 47 szkody rzeczowe day book /'dei "buk/ 4 dziennik (do zapisów ksi gowych) day trader /'dei r / 31 gracz jednodniowy na gie dzie DDP delivered duty paid /"di: di: 'pi: "dju:ti 'peid/ 46 dostarczone, c o op acone DDU delivered duty unpaid /"di: di: 'ju: "dju:ti ön'peid/ 46 dostarczone, c o nieop acone dealer r / 25 makler dealing /'di:liî/ 22 obrót akcjami death duty /'det "dju:ti/ 49 podatek spadkowy debit /'debit/ 4 debet debit card /'debit "ka:d/ 19 karta debetowa debits /'debits/ 19 salda debetowe debt /det/ 2 d ug, zad u enie debt instrument /'det 25 instrument d u ny debtors 4, 10, 12 d u nicy declare bankrupt 'b{îkröpt/ 33 og osiç upad oêç decline /di'klain/ 38 obni yç, spadaç decrease (n) /'di:kri:s/ 38 spadek, zmniejszenie decrease (v) /di'kri:s/ 38 zmniejszyç default /di'fo:lt/ 33 niedotrzymaç zobowiàzaƒ defensive stock /di'fentsiv "sták/ 30 akcja defensywna deferred taxes /di"fæ:d 't{ksiz/ 13 podatki odroczone Cambridge University Press Professional English in Use Finance 3

4 deficit /'defisit/ 43 deficyt deflationary ri/ 48 deflacyjny demand /di'ma:nd/ 23, 30 popyt deposit /di'pázit/ 20 depozyt, wk ad deposit account 19 rachunek wk adów depositor r / 20 deponent, wk adca depreciate /di'pri:sieit/ 9, 44 amortyzowaç depreciation n/ 7, 9 amortyzacja depression n/ 48 depresja DEQ delivered ex quay /"di: i: 'kju: "eks 'ki:/ 46 dostarczone na nabrze e deregulate 42 liberalizowaç n/ 21 liberalizacja derivative 35 instrument pochodny (derywat) DES delivered ex ship /"di: i: 'es "eks 'SIp/ 46 dostarczone na statek deteriorate 38 pogarszaç n/ 38 pogorszenie direct /di'rekt/ 47 bezpoêredni direct cost /di'rekt "kást/ 17, 18 koszt bezpoêredni direct debit /di"rekt 'debit/ 19 polecenie zap aty direct tax /di'rekt "t{ks/ 49 podatek bezpoêredni director r / 5 dyrektor disclose 7, 10 ujawniç disclosure r / 42 ujawnienie discount (n) /'diskaunt/ 25 dyskonto discounted cash flow /di"skauntid 'k{s 41 zdyskontowany przep yw Êrodków pieni nych discount factor /'diskaunt r / 41 wspó czynnik dyskonta discounting /di'skauntiî/ 41 dyskontowanie discount rate /'diskaunt "reit/ 24, 27, 41 stopa dyskonta distribute /di'stribju:t/ 11 dzieliç, rozdzielaç, dystrybuowaç diversification n/ 32, 39 dywersyfikacja, zró nicowanie diversified portfolio /dai"væ:sifaid 32 portfel zró nicowany diversify /dai'væ:sifai/ 36 ró nicowaç divestiture 22 sprzeda aktywów dividend /'dividend/ 2 dywidenda dividend cover /'dividend r / 15 pokrycie dywidendy documentary credit 'kredit/ 45 akredytywa dokumentowa documentation 46 dokumentacja double-entry bookkeeping /"döbl "entri 'buk"ki:piî/ 4 ksi gowoêç podwójna downswing /'daunswiî/ 48 spadek (koniunktury, produkcji) downturn /'dauntæ:n/ 48 pogorszenie koniunktury, spadek dzia alnoêci gospodarczej draft /dra:ft/ 45 trata dramatic 38 dramatyczny, spektakularny li/ 38 dramatycznie, spektakularnie draw up /"dro: 'öp/ 5 sporzàdziç drop /dráp/ 38 spadaç D terms /'di: "tæ:mz/ 46 warunki typu D (Incoterms) due diligence /"dju: 29 nale yta starannoêç dumping /'dömpiî/ 43 dumping (sprzeda towarów w handlu zagranicznym poni ej kosztów produkcji) earn /Æ:n/ 1 zarabiaç, uzyskiwaç dochód earnings /'Æ:nIÎz/ 2 zysk earnings per share /"Æ:nIÎz "pæ: r / 15 zysk na akcj e-banking /'i: "b{îkiî/ 19 bankowoêç elektroniczna EBIT /'i:bit/ 14 zysk przed odsetkami i opodatkowaniem EBITDA /"i:bit'da:/ 14 zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, amortyzacjà i umorzeniem economies of 'skeil/ 18, 43 korzyêci skali efficiency 15 efektywnoêç efficient market hypothesis 'ma:kit 32, 36 hipoteza efektywnego rynku elastic /I'l{stIk/ 18 elastyczny employment 24 zatrudnienie endorse /In'dO:s/ 45 indosowaç, yrowaç entrepreneur r / 28 przedsi biorca equities /'ekwitiz/ 2, 29 akcje zwyk e equity /'ekwiti/ 29 akcja bez ustalonej dywidendy, kapita w asny equity market /'ekwiti "ma:kit/ 30 rynek akcji establish /I'st{blIS/ 3 ustalaç estate tax /I'steIt "t{ks/ 49 podatek spadkowy E term /'i: "tæ:m/ 46 warunki typu E (Incoterms) ethical l/ 3 etyczny evaluate /I'v{ljueIt/ 10 oceniaç ex div /'eks "div/ 31 bez prawa do dywidendy examination n/ 10 badanie, sprawdzanie exchange market /Iks'tSeIndZ "ma:kit/ 44 rynek dewizowy exchange rate /Iks'tSeIndZ "reit/ 23, 44 kurs walutowy excise duty /'eksaiz "dju:ti/ 49 podatek akcyzowy (akcyza) excise tax /'eksaiz "t{ks/ 49 podatek akcyzowy (akcyza) execute orders /"eksikju:t 22 realizowaç zlecenia executive director r / 5 dyrektor wykonawczy executive summary 28, 50 streszczenie dla kierownictwa exercise an 35 realizowaç (wykonywaç) opcj exercise price "prais/ 35 cena realizacji (wykonania) opcji exit strategy /'eksit 28 strategia wyjêcia expense /Ik'spents/ 4 koszt (wydatek) expenses /Ik'spentsIz/ 2 koszty (wydatki) export (n) /'ekspo:t/ 43 eksport (wywóz) export (v) /ek'spo:t/ 43 eksportowaç (wywoziç) exporter r / 43 eksporter Cambridge University Press Professional English in Use Finance 4

5 export licence /'ekspo:t 45 pozwolenie wywozu (licencja eksportowa) external audit l 'O:dIt/ 3 audyt zewn trzny external auditor l r / 10 audytor zewn trzny extraordinary general meeting (EGM) ri l 'mi:tiî"i: dzi: 'em/ 6 nadzwyczajne zgromadzenie ogólne EXW ex works /"i: eks 'döblju: "eks 'wæ:ks/ 46 z zak adu face value /'feis "v{lju:/ 25 wartoêç nominalna fair presentation @ n/ 7 obiektywna prezentacja (przedstawienie) fall /fo:l/ 38 spadaç, obni aç si fallen angel l/ 33 obligacja o spadajàcym notowaniu FAS free alongside ship /"ef ei 'es 'SIp/ 46 franco wzd u burty statku FCA free carrier /"ef si: 'ei "fri: r / 46 franko przewoênik fee /fi:/ 22 op ata fees /fi:z/ 1, 36 op aty financial accounting 3 rachunkowoêç finansowa financial future l r / 34 finansowa transakcja terminowa typu future financial institution l n/ 21 instytucja finansowa financial instrument l 25 instrument finansowy financial planning l 'pl{niî/ 41 planowanie finansowe financial restructuring l 22 restrukturyzacja finansowa financial results l ri'zölts/ 29 wyniki finansowe financial stability l 23 stabilnoêç finansowa financial statement l 2, 3, 4 sprawozdanie finansowe financial system l 23 system finansowy financial year l r / 8 rok obrachunkowy (bud etowy, finansowy) financing /'fain{ntsiî/ 14 finansowanie fiscal policy l 48 polityka fiskalna (bud etowa) fixed assets /"fikst '{sets/ 9, 12 Êrodki trwa e (aktywa trwa e, majàtek trwa y) fixed costs /'fikst "kásts/ 17 koszty sta e fixed dividend /"fikst 'dividend/ 29 dywidenda sta a fixed exchange rate /"fikst Iks'tSeIndZ "reit/ 44 sta y kurs walutowy fixed interest payment /"fikst 33 wyp ata sta ych odsetek fixed-term /'fikst "tæ:m/ 26 terminowy (np. depozyt) floating exchange rate Iks'tSeIndZ "reit/ 44 zmienny kurs walutowy floating interest rate "reit/ 24 zmienna stopa procentowa floating-rate note "reit 33 skrypt d u ny o zmiennym oprocentowaniu n/ 29 emisja akcji fluctuate /'flöktsueit/ 34, 38 wahaç si, zmieniaç si FOB free on board 'bi: "fri: Án 'bo:d/ 46 franko statek follow rules 'ru:lz/ 3 post powaç zgodnie z przepisami forecaster r / 22 specjalista od prognozowania foreign currency /"fárin 19 waluta obca forward 34 transakcja terminowa forward contract "kántr{kt/ 34 kontrakt terminowy forward integration 39 integracja polegajàca na przejmowaniu dystrybutorów lub punktów sprzeda y detalicznej found /faund/ 5 zak adaç (np. firm ) founder r / 5, 28 za o yciel fraud /fro:d/ 3, 10 nadu ycie finansowe (oszustwo) fraudulent 42 fa szywy, oszukaƒczy freely floating exchange rate /"fri:li Iks'tSeIndZ "reit/ 44 kurs walutowy kszta tujàcy si swobodnie pod wp ywem poda y i popytu free trade /"fri: 'treid/ 43 wolny handel freight /freit/ 46 fracht friendly bid /'frendli "bid/ 39 przyjazna oferta friendly takeover /'frendli r / 39 przyjazne przej cie F terms /'ef "tæ:mz/ 46 warunki typu F (Incoterms) full capacity /"ful 48 pe na zdolnoêç (np. produkcyjna) full-disclosure /"ful r / 8 pe ne ujawnienie fundamental analysis 32 analiza fundamentalna funds /föndz/ 2 Êrodki finansowe (fundusze) funds flow statement /'föndz 14 rachunek przep ywów Êrodków finansowych futures contract "kántr{kt/ 34 kontrakt terminowy typu futures gearing 16, 37 dêwignia finansowa get better /"get r / 38 poprawiç si get worse /"get 'wæ:s/ 38 pogorszyç si gilt-edged stock /"gilt "edzd 'sták/ 33 pierwszorz dny papier wartoêciowy gilts /gilts/ 33 brytyjskie pierwszorz dne papiery wartoêciowe give the right /"giv 'rait/ 35 daç (przyznaç) prawo go bankrupt 'b{îkröpt/ 15, 29 zbankrutowaç go into liquidation 29 przejêç w stan likwidacji go public 'pöblik/ 29 publiczna sprzeda akcji going concern 7, 8 zasada ciàg oêci dzia ania going-rate pricing "reit 'praisiî/ 18 ustalanie cen na takim samym poziomie co konkurencja gold 23 z oto gold convertibility 44 system waluty z otej Cambridge University Press Professional English in Use Finance 5

6 goods /gudz/ 12 towary goods and services tax (GST) 'sæ:visiz "t{ks "dzi: es 'ti:/ 49 podatek od towarów i us ug goodwill /gud'wil/ 12 wartoêç firmy government bond "bánd/ 27, 33 obligacja paƒstwowej po yczki government expenditure r / 48 wydatki paƒstwa (sektora publicznego) gradual 38 stopniowy gradually 38 stopniowo grant a loan 20 przyznaç po yczk grant credit /"gra:nt 'kredit/ 11 przyznaç kredyt gross profit 'práfit/ 6, 14 zysk brutto gross profit margin 'práfit "ma:dzin/ 16 mar a zysku brutto grow 38 wzrastaç growth 36, 38 wzrost growth stock "sták/ 30 akcja rosnàca (przewidywany sta y wzrost jej wartoêci) health insurance /'helt 1 ubezpieczenia zdrowotne hedge against 34 zabezpieczyç si przed (np. zmianami kursu w przysz oêci) hedge fund /'hedz "fönd/ 37 fundusz zabezpieczajàcy hedging /'hedziî/ 37 zabezpieczenie high net worth individual /"hai "net "wæ:t 21, 28 osoba o wysokiej wartoêci majàtku netto highly-geared /"haili 16 firma o wysokim zad u eniu w stosunku do kapita u w asnego highly-leveraged /"haili 16 firma o wysokim zad u eniu w stosunku do kapita u w asnego hire purchase 24, 26 zakup ratalny historical cost 'kást/ 7 koszty historyczne hit bottom /"hit 38 dosi gnàç dna horizontal integration l n/ 39 integracja pozioma hostile bid /'hástail "bid/ 39 oferta wrogiego przej cia hostile takeover /'hástail r / 39 wrogie przej cie image pricing /'ImIdZ "praisiî/ 18 ró nicowanie cen ze wzgl du na wizerunek (dotyczy cen wyrobów luksusowych) implement (v) /'ImplIment/ 50 realizowaç, wdra aç import (n) /'ImpO:t/ 43 import, przywóz import (v) /Im'pO:t/ 43 importowaç, przywoziç importer r / 45 importer impose 49 nak adaç, na o yç improve /Im'pru:v/ 38 poprawiaç, ulepszaç improvement 38 poprawa in circulation /In 27 w obiegu in transit /In 'tr{nzit/ 45 w tranzycie incentive /In'sentIv/ 9 bodziec income /'IÎköm/ 1 dochód income and expenditure 14 rachunek dochodów i wydatków income stock /'IÎköm "sták/ 30 akcja dochodowa income tax /'IÎköm "t{ks/ 49 podatek dochodowy incoterms 46 warunki handlu mi dzynarodowego increase (n) /'Inkri:s/ 38 podwy ka, wzrost, zwi kszenie increase (v) /In'kri:s/ 38 podwy szaç, wzrastaç, zwi kszaç indemnify /In'demnIfaI/ 47 wyp acaç odszkodowanie, rekompensowaç independent auditor r /3 niezale ny audytor index-linked fund /"Indeks'lIÎkt "fönd/ 36 fundusz indeksowany indirect cost /"IndIrekt 'kást/ 17, 18 koszt poêredni indirect tax /"IndIrekt 't{ks/ 49 podatek poêredni inelastic /"InI'l{stIk/ 18 nieelastyczny inflation n/ 27 inflacja inflation accounting 7 rachunkowoêç uwzgl dniajàca zmiany cen inheritance tax "t{ks/ 49 podatek spadkowy initial public offering "pöblik 22 pierwotna oferta publiczna (papierów wartoêciowych) insider dealing 'di:liî/ 42 nielegalny obrót z wykorzystaniem informacji poufnych insider trading 'treidiî/ 42 nielegalny obrót z wykorzystaniem informacji poufnych insolvent 33 niewyp acalny institutional investor l r / 22 inwestor instytucjonalny instrument 35 instrument insurance 47 ubezpieczenie insurance certificate 45 Êwiadectwo ubezpieczenia insurance company 21 towarzystwo ubezpieczeniowe insure 47 ubezpieczyç od czegoê insurer r / 47 ubezpieczyciel intangible assets '{sets/ 12 aktywa niematerialne interest 2, 19 odsetki, oprocentowanie interest cover r / 16 pokrycie odsetek (zobowiàzaƒ z tego tytu u) interest-free 'fri:/ 26 bez odsetek, nieoprocentowany interest rate future "reit r / 34 transakcja terminowa typu future na stop procentowà interim report ri'po:t/ 6 sprawozdanie Êródroczne intermediary 22 poêrednictwo internal audit 'O:dIt/ 3, 10 audyt wewn trzny internal auditor l r / 10 audytor wewn trzny internal rate of return ri'tæ:n/ 41 wewn trzna stopa zwrotu internet banking "b{îkiî/ 19 bankowoêç internetowa Cambridge University Press Professional English in Use Finance 6

7 intervene 23, 44 interweniowaç in-the-money /'In "möni/ 35 w cenie (opcja z dodatnià wartoêcià wewn trznà) inversely /In'vÆ:sli/ 33 odwrotnie, w odwrotnym kierunku invest /In'vest/ 2, 24 inwestowaç, lokowaç investing /In'vestIÎ/ 14 inwestowanie, lokowanie investment 19 inwestycja, lokata investment 26 rachunek inwestycyjny, rachunek lokacyjny investment bank "b{îk/ 21 bank inwestycyjny investment company 25 spó ka lokacyjna investment fund "fönd/ 22 fundusz inwestycyjny investor r / 2, 22 inwestor invisible export "ekspo:t/ 43 eksport us ug invisible import "ImpO:t/ 43 import us ug irregularities 10 nieprawid owoêci irrevocable 45 nieodwo alny irrevocable credit 'kredit/ 45 akredytywa nieodwo alna issue /'ISu:/ 21 emisja issue currency /"ISu: 23 emitowaç pieniàdz issue securities /"ISu: 22 emitowaç papiery wartoêciowe joint venture /"dzoint r / 39 wspólne przedsi wzi cie journal l/ 4 dziennik (ksi ga zapisów ksi gowych) junk bond /'dzöîk "bánd/ 33, 40 obligacja Êmieciowa labour r / 24 praca, si a robocza launch /lo:nts/ 18 wprowadziç nowy produkt na rynek laws /lo:z/ 3 przepisy leasing /'li:siî/ 24, 26 leasing legal entity l 'entiti/ 5 osoba prawna legitimate 42 legalny, prawowity lend /lend/ 20, 28 po yczaç lend to /'lend tu:/ 2 udzieliç kredytu lender of last "la:st ri'zo:t/ 23 kredytodawca ostatniej instancji letter of 'kredit/ 45 akredytywa level off l 'Áf/ 38 wyrównywaç leverage 16, 37, 40 dêwignia leveraged 40 finansowany z kapita u po yczkowego leveraged buyout 'baiaut/ 40 wykup kredytowany levy /'levi/ 49 nak adaç (np. podatki) liabilities 2, 11, 20 pasywa, zobowiàzania liability 47 odpowiedzialnoêç liable for fo: r / 5 odpowiedzialny za life insurance /'laif 47 ubezpieczenie na ycie limited liability /"limitid 5 ograniczona odpowiedzialnoêç liquid assets /"likwid '{sets/ 15 aktywa p ynne liquidity 15, 20, 25 p ynnoêç listed company /"listid 6, 29 spó ka notowana (na gie dzie) living standards /'liviî 43 poziom ycia Lloyd s of London 47 brytyjska firma ubezpieczeniowa loan 2, 19 po yczka long position n/ 31, 37 pozycja d uga long-term liabilities /"láî "tæ:m 13 zobowiàzania d ugoterminowe loophole 49 luka prawna loss /lás/ 47 szkoda loss-leader pricing /"lás "praisiî/ 18 ustalanie ni szych cen dla wiodàcych marek loss of property 47 utrata mienia lower of cost or "kást O: 'ma:kit/ 12 zani aç koszty lub ceny rynkowe lucrative 42 lukratywny, zyskowny lump sum /"lömp 'söm/ 47 wyp ata jednorazowa make a claim 'kleim/ 47 zg osiç roszczenie make a profit 'práfit/ 31 osiàgnàç zysk make provisions /"meik 12 utworzyç rezerwy managed floating exchange rate /"m{nidzd Iks'tSeIndZ "reit/ 44 sterowany p ynny kurs walutowy management 3 rachunkowoêç zarzàdcza management buyout 'baiaut/ 40 wykup firmy przez kierownictwo management letter r / 10 pismo audytorów do kierownictwa firmy managing director /"m{nidziî r /5 dyrektor zarzàdzajàcy margin /'ma:dzin/ 24 mar a market capitalization /"ma:kit n/ 40 kapitalizacja rynkowa (przez gie d ) market forces /"ma:kit 'fo:siz/ 44 czynniki rynkowe, si y rynkowe market maker /'ma:kit r / 30 animator rynku, organizator rynku, uczestnik rynku market opportunity /"ma:kit 50 mo liwoêç stworzona przez rynek market penetration pricing /"ma:kit n "praisiî/ 18 ustalanie cen penetracji rynku market price /'ma:kit "prais/ 30 cena rynkowa, kurs gie dowy market risk /"ma:kit 'risk/ 32 ryzyko rynkowe market segment /"ma:kit 18 segment rynku market share /"ma:kit r / 18 udzia w rynku market skimming /'ma:kit "skimiî/ 18 zbieranie Êmietanki na rynku market value /"ma:kit 'v{lju:/ 9, 25 wartoêç rynkowa marketing policy /'ma:kitiî 17 polityka marketingowa, polityka zbytu marketing strategy /'ma:kitiî 50 strategia marketingowa Cambridge University Press Professional English in Use Finance 7

8 mark-up /'ma:k öp/ 30 narzut mark-up pricing /'ma:k öp "praisiî/ 18 ustalenie ceny z naliczaniem narzutu matching /'m{tsiî/ 8 dopasowywanie materiality 8 istotnoêç maturity 20, 25 zapadalnoêç maturity date "deit/ 33 termin zapadalnoêci measurement 7 wycena memorandum n/ 5 umowa spó ki merchant bank 'b{îk/ 21 bank inwestycyjny merger r / 21, 22, 39 fuzja mergers and acquisitions 39 wydzia fuzji i przej ç merge with /'mæ:dz wid/ 21 àczyç si z mezzanine financing "fain{ntsiî/ 28, 40 finansowanie poprzez emisj akcji uprzywilejowanych i akcji zamiennych middleman /'midlm{n/ 47 poêrednik misconduct /mis'kándökt/ 6 zachowanie niezgodne z etykà zawodowà moderate 38 umiarkowany moderately 38 umiarkowanie monetarist rist/ 27 monetarysta monetary authorities ri 27 w adze monetarne monetary growth ri 27 wzrost poda y pieniàdza monetary policy ri 23, 48 polityka walutowa money laundering /'möni riî/ 42 pranie pieni dzy money market /'möni "ma:kit/ 25 rynek pieni ny money supply /'möni sö"plai/ 27 poda pieniàdza list/ 18 monopolista mortgage /'mo:gidz/ 1, 19, 24 kredyt hipoteczny, hipoteka mutual fund "fönd/ 36 fundusz inwestycyjny, spó ka lokacyjna, fundusz wzajemny names /neimz/ 47 grupy bogatych osób narrow money "möni/ 27 pieniàdz wàsko pojmowany (pieniàdz w obiegu i depozyty na àdanie tzw. M1) national insurance l 49 ubezpieczenia spo eczne natural disaster l r / 47 kl ska ywio owa net assets /"net '{sets/ 12 aktywa netto net book value /"net 'buk "v{lju:/ 12 wartoêç ksi gowa netto net income /"net 'IÎköm/ 2 dochód netto net present value /"net nt "v{lju:/ 41 wartoêç obecna netto net profit /"net 'práfit/ 6, 14 zysk netto net realizable value /"net "v{lju:/ 9 wartoêç zrealizowana netto net worth /"net 'wæ:t/ 12 majàtek netto nominal ledger l r / 4 g ówna ksi ga rachunkowa nominal value l "v{lju:/ 25 wartoêç nominalna non-bank financial intermediary /"nán "b{îk l 21 niebankowa instytucja poêredniczàca non-current assets /"nán nt '{sets/ 12 Êrodki trwa e (aktywa trwa e, majàtek trwa y) non-current liabilities /"nán nt 13 zobowiàzania d ugoterminowe non-executive director /"nán r / 5 dyrektor niezarzàdzajàcy non-profit organization /"nán n/ 14 instytucja niekomercyjna non-standardized /"nán 34 nieznormalizowany note 1 banknot not-for-profit organization /"nát n/ 14 instytucja niekomercyjna objective 5, 17 obiektywny objectivity 8 obiektywnoêç obsolete 9 przestarza y odd-even pricing /"Ád "praisiî/ 18 psychologiczne ustalanie cen w liczbach nieparzystych i parzystych odd pricing /'Ád "praisiî/ 18 psychologiczne ustalanie cen w liczbach nieparzystych (np. zamiast 2.00 z 1.99 z ) offer r / 29, 30 oferta, oferowaç on credit /"Án 'kredit/ 2 na kredyt online broker /"ÁnlaIn r / 31 makler pracujàcy w systemie online on paper /"Án r / 1 na papierze open-market operations "ma:kit nz/ 27 operacje otwartego rynku operations nz/ 14 operacje, transakcje opportunity cost "kást/ 41 koszt alternatywny option n/ 35 opcja ordinary share ri r / 29 akcja zwyk a outgoings 1 wydatki out-of-the-money "möni/ 35 opcja nie jest w cenie outperform 36 przeêcignàç, zdystansowaç output /'autput/ 24 produkcja overdraft 19, 24 kredyt w rachunku bie àcym overdraw 19 przekroczyç rachunek overheads 17 koszty poêrednie overheating 48 przegrzanie (np. gospodarki) oversee 42 nadzorowaç over-subscribed 31 przekroczony limit subskrypcji (przy emisji papierów wartoêciowych) over-the-counter r / 30, 34, 37 pozagie dowy overtime 1 nadgodziny owe 2, 11 byç winnym, mieç d ug own 2 posiadaç own a 31 posiadaç papier wartoêciowy own shares 30 akcje w asne Cambridge University Press Professional English in Use Finance 8

9 par value /'pa: "v{lju:/ 25 wartoêç nominalna parent company 40 spó ka macierzysta partner r / 5 partner partnership 5 spó ka osobowa passive strategy /'p{siv 36 strategia pasywna patent nt/ 12 patent pattern n/ 32 przebieg, struktura, uk ad pay a dividend 'dividend/ 31 wyp acaç dywidend pay interest /"pei 20 p aciç odsetki peak /pi:k/ 38, 48 osiàgaç poziom szczytowy pegged against 44 ustalaç w stosunku do pension n/ 1 emerytura pension fund n "fönd/ 22 fundusz emerytalny period n/ 48 okres spadku aktywnoêci gospodarczej period of n/ 48 okres wzrostu aktywnoêci gospodarczej perk /pæ:k/ 49 dodatek (np. do pensji), dodatkowe Êwiadczenie personal customer l r / 20 komputer osobisty personal injury l 47 uszkodzenie cia a personal loan l 20 po yczka na cele indywidualne place an order r / 30 sk adaç zlecenie, zlecaç poison pill n 'pil/ 39 taktyka zniech cania do przej cia firmy policy 47 polisa political business l "biznis "saikl/ 48 polityczny cykl koniunkturalny (przed wyborami) pool /pu:l/ 37 tworzyç wspólny fundusz portfolio 36 portfel (np. papierów wartoêciowych) n/ 37 pozycja predict /pri'dikt/ 32 przewidywaç preference share r / 28, 29 akcja uprzywilejowana premises /'premisiz/ 46 pomieszczenia premium 35, 47 premia prepare r / 3 przygotowaç preserve /pri'zæ:v/ 36 utrzymaç prestige pricing /pres'ti:z "praisiî/ 18 ustalanie cen na produkty luksusowe price /prais/ 18 cena price difference /'prais 37 ró nica cen price/earnings ratio /"prais 'Æ:nIÎz 15 stosunek ceny rynkowej akcji do zysku price-sensitive /"prais 'sentsitiv/ 42 wra liwy na ceny price-sensitive information /"prais n/ 32 informacja wra liwa na ceny price variations nz/ 18 wahania cen primary market ri "ma:kit/ 30 rynek pierwotny l/ 33 kwota g ówna (kapita ) private bank /'praivit "b{îk/ 21 bank prywatny private company /'praivit 6, 28 spó ka kapita owa private pension plan /"praivit n "pl{n/ 19 indywidualny plan emerytalny produce (v) 29 przedstawiç productivity 43 wydajnoêç profit /'práfit/ 2 zysk profitability 16, 26 rentownoêç profitable 17 rentowny profit and loss account 2, 4, 11, 14 rachunek zysków i strat profit and loss sharing 'lás 26 udzia w zyskach i stratach profit target /'práfit "ta:git/ 18 zysk planowany progressive 49 progresywny projected trends 'trendz/ 50 przewidywane tendencje property, plant and equipment 12 rzeczowe aktywa trwa e l/ 49 proporcjonalny prospectus 29 prospekt emisyjny protect 43 chroniç m/ 43 protekcjonizm provisions 7 rezerwy public company /'pöblik 28 spó ka publiczna public limited company /"pöblik "limitid 6 publiczna spó ka akcyjna z ograniczonà odpowiedzialnoêcià purchasing power r / 41 si a nabywcza purchasing power parity 44 parytet si y nabywczej purpose 5 cel put option /'put n/ 35 opcja sprzeda y qualified report /'kwálifaid ri"po:t/ 10 sprawozdanie z zastrze eniami quality certificate 45 Êwiadectwo jakoêci quarterly report li ri'po:t/ 6 sprawozdanie kwartalne quick /kwik/ 38 szybki quickly /'kwikli/ 38 szybko quick ratio /'kwik 15 wspó czynnik p ynnoêci quota 43 kontyngent quoted company 6, 29 spó ka notowana na gie dzie raid /reid/ 39 sztucznie zani aç kurs akcji raise capital /"reiz l/ 21 mobilizowaç kapita raise funds /"reiz 'föndz/ 22 gromadziç fundusze random 32 losowy random walk hypothesis 'wo:k 32 hipoteza b àdzenia losowego rapid /'r{pid/ 38 gwa towny rapidly /'r{pidli/ 38 gwa townie rate of return ri'tæ:n/ 26, 28, 41 stopa zwrotu ratio 15 wskaênik raw materials /"ro: 12 surowce reach a low point "point/ 38 osiàgnàç niski punkt Cambridge University Press Professional English in Use Finance 9

10 reach a maximum 38 osiàgnàç maksimum reach a peak 'pi:k/ 38 osiàgnàç szczyt receive /ri'si:v/ 31 otrzymaç recession n/ 48 recesja recommend 10 zalecaç record (v) /ri'ko:d/ 3, 10 rejestrowaç recovery 48 poprawa koniunktury redeem /ri'di:m/ 25 wykupiç reflationary ri/ 48 reflacyjny registered office 'ÁfIs/ 5 siedziba statutowa regressive /ri'gresiv/ 49 regresywny regular income 'IÎköm/ 36 sta y dochód regulate 23 regulowaç reinsurance rnts/ 47 reasekuracja remain constant /ri"mein 38 nie ulegaç zmianie remain stable /ri"mein 'steibl/ 38 pozostawaç stabilnym rent /rent/ 1 czynsz replacement cost accounting 7 rachunkowoêç kosztów odtworzenia repossess 19 przejàç (np. za d ugi) repurchase agreement (repo) 25 umowa odkupu research (v) /ri'sæ:ts/ 22 badaç reserve requirement /ri'zæ:v 20 wymóg dotyczàcy rezerw obowiàzkowych reserve asset ratio /ri"zæ:v "{set 27 wspó czynnik aktywów rezerwowych reserves /ri'zæ:vz/ 13, 20, 23, 44 rezerwy retail bank /'ri:teil "b{îk/ 20 bank detaliczny retain /ri'tein/ 2 zatrzymaç (np. zyski) retain earnings /ri"tein 'Æ:nIÎz/ 31 zatrzymaç zyski retained earnings /ri"teind 'Æ:nIÎz/ 11 zyski zatrzymane return on assets /ri"tæ:n Án '{sets/ 16 zwrot z aktywów (rentownoêç aktywów) return on equity /ri"tæ:n Án 'ekwiti/ 16 zwrot z kapita u (rentownoêç kapita u) revalue /ri:'v{lju:/ 9 przewartoêciowaç (dokonaç ponownej wyceny) revenue 2, 4, 28 przychód revenue recognition @ n/8 ujmowanie przychodów rights issue /'raits "ISu:/ 30 emisja praw poboru rise /raiz/ 38 wzrastaç risk /risk/ 20, 47 ryzyko risk assessment /'risk 20 ocena ryzyka risk-averse 28 wykazujàcy awersj do ryzyka, konserwatywny, zachowawczy risk capital /'risk l/ 28 kapita podwy szonego ryzyka risk capitalist /"risk list/ 26 przedsi biorca podejmujàcy ryzyko rules /ru:lz/ 3 przepisy run on the bank /"rön Án 'b{îk/ 23 masowe wycofywanie wk adów z banku safekeeping /"seif'ki:piî/ 26 przechowywanie w sejfie (np. bankowym) salary 1 pensja sales forecast /'seilz "fo:ka:st/ 50 prognoza sprzeda y sales promotion n/ 50 promocja sprzeda y sales revenue /'seilz 14 przychody ze sprzeda y sales target /'seilz "ta:git/ 18 plan sprzeda y sales tax /'seilz "t{ks/ 49 podatek obrotowy (w USA) sales volume /'seilz "válju:m/ 17 wielkoêç sprzeda y save /seiv/ 20, 24, 47 oszcz dzaç savings account 19 rachunek oszcz dnoêciowy savings and loans association @ n/ 21 kasa oszcz dnoêciowo-po yczkowa scrip issue /'skrip "ISu:/ 30 emisja gratisowa secondary market ri "ma:kit/ 30 rynek wtórny securities 36 papiery wartoêciowe sell an option n/ 35 sprzedaç opcj selling, general and administrative expenses /"seliî Ik"spentsIz/ 14 koszty sprzeda y, ogólne i administracyjne separate entity 'entiti/ 8 podmiot wydzielony service charge /'sæ:vis "tsa:dz/ 26 op ata za us ugi set up /"set 'öp/ 2 utworzyç, za o yç settlement day "dei/ 31 dzieƒ rozliczenia share r / 2, 21, 29 akcja share capital 2, 5, 11 kapita akcyjny shareholder r / 2, 29 akcjonariusz shareholders equity 'ekwiti/ 11, 13 kapita w asny share premium 13 sprzeda akcji powy ej ich wartoêci nominalnej (agio) sharp /SA:p/ 38 ostry sharply /'SA:pli/ 38 ostro shipment 45 wysy ka short position n/ 37 pozycja krótka short-term /"SO:t'tÆ:m/ 25 krótkoterminowy sickness 47 choroba sight deposit /'sait di"pázit/ 27 wk ad zwrotny na àdanie significant 38 znaczny significantly 38 znacznie slight /slait/ 38 nieznaczny slightly /'slaitli/ 38 nieznacznie slow 38 powolny slowly 38 powolnie slump /slömp/ 48 gwa towne za amanie, gwa towny spadek (np. cen, kursów) social l 1, 49 ubezpieczenie spo eczne sole trader r / 5 kupiec jednoosobowy solvency 15, 24 wyp acalnoêç source and application of funds statement 'föndz 14 sprawozdanie ze êróde pochodzenia i wykorzystania funduszy Cambridge University Press Professional English in Use Finance 10

11 n/ 37 spekulacja speculative 44 spekulacyjny speculator r / 31 spekulant spend /spend/ 1 wydawaç spot price /'spát "prais/ 34 cena w transakcji z natychmiastowà dostawà spread /spred/ 24, 30 rozpi toêç (np. mi dzy stopami procentowymi, kursami walutowymi) stabilize 38 stabilizowaç stag /st{g/ 31 spekulant w obrocie akcjami standard 3 standard standardized 20, 34 standardowy, ujednolicony standing order /"st{ndiî r / 19 sta e zlecenie (np. p atnicze) start-up /'sta:töp/ 28 rozpocz cie dzia alnoêci start-up capital /'sta:töp l/ 28 kapita na rozpocz cie dzia alnoêci statement 19 sprawozdanie (raport) statement of total recognised gains l 'lásiz/ 14 sprawozdanie dotyczàce ogó u uznanych zysków i strat steadily /'stedili/ 38 stale steady /'stedi/ 38 sta y steal /sti:l/ 47 kraêç stimulate the economy Di 48 pobudzaç (stymulowaç) gospodark stock /sták/ 4, 21, 29 akcja, zapas stockbroker r / 30 makler gie dowy stockbroking 22 maklerka gie dowa stock exchange /'sták Iks"tSeIndZ/ 6, 29 gie da stock future /'sták r / 34 kontrakt terminowy na akcje stockholder r / 29 posiadacz akcji stock index /'sták "Indeks/ 31 wskaênik akcji stock index future /"sták "Indeks r / 34 kontrakt terminowy na indeks akcji stock market /'sták "ma:kit/ 29 rynek akcji stock take /'sták "teik/ 10 inwentaryzacja straight-line method /"streit 'lain 9 metoda liniowa (amortyzacji) strategic industry 43 przemys strategiczny strategic planning 'pl{niî/ 22 planowanie strategiczne strike price /'straik "prais/ 35 cena wykonania (np. opcji) structured product "prádökt/ 37 produkt zrestrukturyzowany subjective 8 subiektywny submit 10 przed o yç subsidiary 8, 22, 40 jednostka zale na l/ 38 znaczny li/ 38 znacznie sudden n/ 38 nag y suddenly nli/ 38 nagle supervise 23 nadzorowaç supplier r / 11 dostawca supply 23, 30 poda surplus 14 nadwy ka swap /swáp/ 35 transakcja swapowa syndicate 47 konsorcjum, syndykat synergy 40 synergia systematic risk 'risk/ 32 ryzyko systematyczne systems of 10 systemy kontroli tactics /'t{ktiks/ 50 taktyka take a short position n/ 31 otworzyç pozycj krótkà takeover r / 39 przej cie takeover bid "bid/ 6, 21, 39 oferta przej cia tangible assets '{sets/ 12 aktywa materialne target customer /"ta:git r / 18 klient docelowy tariff /'t{rif/ 43, 49 c o tax /t{ks/ 1, 2, 49 podatek taxation n/ 48, 49 opodatkowanie tax avoidance /'t{ks 49 unikanie podatków tax burden /'t{ks n/ 49 obcià enie podatkowe tax evasion /'t{ks n/ 49 uchylanie si od podatków tax haven /'t{ks n/ 49 raj podatkowy tax shelter /'t{ks r / 47 metoda odraczania p atnoêci podatku technical analysis l 32 analiza techniczna telephone banking "b{îkiî/ 19 bankowoêç telefoniczna terms and nz/ 20 zasady i warunki theft /Teft/ 47 kradzie time deposit /'taim di"pázit/ 25, 27 wk ad terminowy time-period /'taim 8 wartoêç pieniàdza w czasie times dividend covered /"taimz "dividend 15 wskaênik pokrycia dywidendy times interest earned /"taimz 'Æ:nd/ 16 wskaênik pokrycia odsetek time value of money /'taim "möni/ 41 wartoêç pieniàdza w czasie top out /"táp 'aut/ 38 osiàgnàç pu ap tracker fund r "fönd/ 36 fundusz indeksowany trade mark /'treid "ma:k/ 12 znak towarowy trade surplus /'treid 43 nadwy ka handlowa transaction n/ 3, 4 transakcja transfer /'tr{ntsfæ: r / 20 dokonywaç przelewów, transferowaç traveller s cheque "tsek/ 19 czek podró niczy treasury bill (T-bill) "bil/ 25 weksel skarbowy treasury bond "bánd/ 33 obligacja skarbowa treasury note 33 bilet skarbowy trend /trend/ 32 tendencja Cambridge University Press Professional English in Use Finance 11

12 trial balance 4 bilans próbny trough /tráf/ 48 dno (cyklu koniukturalnego) true and fair view 'vju:/ 3, 7, 10 prawdziwy i rzetelny obraz turnover r / 6, 14 obrót underpriced 40 zani ony undervalued 40 niedoszacowany underwrite 22, 29 gwarantowaç (np. zakup akcji) underwriter r / 47 ubezpieczyciel unique /ju:'ni:k/ 50 wyjàtkowy unit cost /"ju:nit 'kást/ 18 koszt jednostkowy unit-of-measure r / 8 jednostka miary unit trust /"ju:nit 'tröst/ 36 fundusz inwestycyjny (typu otwartego) unsecured 25 niezabezpieczony unsystematic risk 'risk/ 32 ryzyko niesystematyczne upswing /'öpswiî/ 48 poprawa koniunktury upturn /'öptæ:n/ 48 poprawa koniunktury valuation n/ 7, 22 wycena, oszacowanie value stock /'v{lju: "sták/ 30 akcja o zani onej wartoêci value-added tax (VAT) /"v{lju:"{did 't{ks "vi: ei 'ti:/ 49 podatek od wartoêci dodanej variable costs "kásts/ 17 koszty zmienne variable interest rate "reit/ 24 zmienna stopa procentowa velocity 27 szybkoêç (np. obiegu pieni nego) velocity n/ 27 szybkoêç obiegu pieni nego venture capital l/ 28 kapita podwy szonego ryzyka venture capitalist list/ 26 przedsi biorca podejmujàcy ryzyko verifiable 8 wiarygodny vertical integration l n/ 39 integracja pionowa visible trade "treid/ 43 handel towarowy volatile 36 niestabilny, zmienny wages /'weidziz/ 1 p ace warrant 35 warrant wear out 'aut/ 9 zu ywaç si weight certificate /'weit 45 Êwiadectwo wagi white knight /"wait 'nait/ 39 osoba lub firma uczestniczàca w przyjaznym przej ciu firmy withdraw /wid'dro:/ 19 podjàç z konta withdrawal 19 pobrania (np. z konta) working capital /'wæ:kiî l/ 2, 26 kapita obrotowy work-in-progress /"wæ:k In 12 produkcja niezakoƒczona World Trade Organization /"wæ:ld n/ 43 Âwiatowa Organizacja Handlu write an option n/ 35 sprzedawaç opcje write off /"rait 'Áf/ 12 odpisaç (np. w ci ar strat) wrongdoing /'ráî"du:iî/ 6 wykroczenie yield /ji:ld/ 20, 33 dochód, rentownoêç, stopa zwrotu zero coupon bond "ku:pán "bánd/ 33 obligacja zerokuponowa zero-sum game "söm "geim/ 34 gra z sumà zerowà Cambridge University Press Professional English in Use Finance 12

administracja robót publicznych public works administration administracja rządowa governmental administration;

administracja robót publicznych public works administration administracja rządowa governmental administration; abolicja podatkowa tax abolition abonament subscription; licence fee abonament roczny yearly subscription abonamentowa polisa ubezpieczeniowa floating cover abonent subscriber abritraż walutowy pośredni

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU SPIS TREÂCI str. FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020............................................... 2 INFORMACJA SZCZEGÓ OWA...............................................................

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO When Will Poland Adopt the Euro? Od kiedy euro w Polsce? Step by Step to ERM II Krok po kroku do ERM II What Will Happen to the Central Bank? Co dalej

Bardziej szczegółowo

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Project co-financed by the National Bank of Poland Projekt dofinansowany ze Êrodków Narodowego Banku Polskiego Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Polish Banking Sector Profitable and Growing

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Udziały we własności spółki.

Udziały we własności spółki. Niniejszy przewodnik został stworzony, aby ułatwić zrozumienie niektórych bardziej popularnych terminów oraz wyjaśnić ich znaczenie. Położono nacisk raczej na jasność i zwięzłość defi nicji niż na wszystkie

Bardziej szczegółowo

FINANSE MIĘDZYNARODOWE

FINANSE MIĘDZYNARODOWE Niels Bohr opowieść o wielkości profesora uczeń wysłuchał 3 wykładów rabina, gdy go pytali jakie one były: pierwszy wykład znakomity przejrzysty i precyzyjny, drugi znacznie lepszy inspirujący zrozumiałem

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki w 1 kwartale 2005 roku wg MSR IAS 1 quarter 2005 financial results

Wyniki w 1 kwartale 2005 roku wg MSR IAS 1 quarter 2005 financial results Wyniki w 1 kwartale 2005 roku wg MSR IAS 1 quarter 2005 financial results Wyniki w 1 kwartale 2005 roku wg MSR IAS 1 quarter 2005 financial results Wprowadzenie MSR/MSSF IAS/IFRS implementation Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty p atnicze wycena kosztów i korzy ci

Instrumenty p atnicze wycena kosztów i korzy ci Problemy Zarz dzania, vol. 9, nr 4 (34), t. 2: 165 182 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Instrumenty p atnicze wycena ów i korzy ci Jakub Górka W artykule przedstawiono autorski podzia i metod pomiaru

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI

AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 MAREK PAWLAK AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI Funkcjonowanie w Polsce gospodarki rynkowej spowodowa o coraz cz stsze wyst powanie zjawiska

Bardziej szczegółowo

Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange

Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange 37 Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange Adam Szyszka** Streszczenie Strategia momentum opiera si na za o eniu, e w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe sprawozdanie finansowe

Przykładowe sprawozdanie finansowe KPMG W POLSCE Przykładowe sprawozdanie finansowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kpmg.pl Przykładowe sprawozdanie finansowe a O publikacji Wersja oryginalna anglojęzyczna niniejszego

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo