Index The numbers in the index are Unit numbers, not page numbers.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Index The numbers in the index are Unit numbers, not page numbers."

Transkrypt

1 Index The numbers in the index are Unit numbers, not page numbers. abrupt 38 raptowny abruptly 38 raptownie absolute 43 korzyêç absolutna absorption n "kástiî/ 17 rachunek pe nych kosztów accelerated depreciation n/ 9 amortyzacja przyêpieszona account 4 rachunek accountancy 3 rachunkowoêç accountant 3 ksi gowy account book buk/ 10 ksi ga rachunkowa accounting 3 rachunkowoêç accounting period 4 okres obrachunkowy accounting policies 7 procedury ksi gowe accrued expenses Ik'spentsIz/ 13 rozliczenia mi dzyokresowe bierne accumulate 36 akumulowaç, gromadziç kapita accumulated depreciation charges n "tsa:dziz/ 12 amortyzacja skumulowana accuracy 3, 10 dok adnoêç accurately 32 dok adnie acid test /'{sid "test/ 15 stopieƒ p ynnoêci acquire r / 21, 22 nabywaç, przejmowaç acquisition n/ 22, 39 przej cie, nabycie, zakup active strategy /'{ktiv 36 strategia aktywna activity-based costing "beist "kástiî/ 17 kalkulacja kosztów wed ug rodzajów dzia alnoêci additional costs "kásts/ 46 koszty dodatkowe adequate 10 odpowiedni, stosowny advice 22 porada, doradztwo agent 47 agent allocate 17, 36 przypisaç, przyporzàdkowaç analyst 22, 32 analityk angel investor r / 28 bogaty inwestor (lokujàcy w nowe, rozwijajàce si firmy) annual 3 roczne sprawozdania finansowe annual general meeting (AGM) 'mi:tiî "ei dzi: 'em/ 6 doroczne walne zgromadzenie annual report ri'po:t/ 6 sprawozdanie roczne anticipate a loss 'lás/ 12 przewidywaç strat apply 3 stosowaç appreciate 9, 44 zyskiwaç na wartoêci n/ 9 aprecjacja, wzrost wartoêci arbitrage /"A:bI'tra:Z/ 37 arbitra arbitrageur /"A:bItrA:'ZÆ: r / 37 arbitra ysta articles of n/ 5 statut assess 20 oceniaç, szacowaç asset allocation n/ 36 alokacja aktywów asset management /'{set 36 zarzàdzanie aktywami assets /'{sets/ 2, 11, 20 aktywa, sk adnik majàtku asset-stripping /'{set"stripiî/ 40 pozbywanie si aktywów n/ 8 za o enie assurance 47 ubezpieczenie na ycie audit committee /'O:dIt 5 komisja rewizyjna auditing /'O:dItIÎ/ 3 badanie sprawozdaƒ finansowych auditor r / 10 audytor, bieg y rewident auditors report ri'po:t/ 6 sprawozdanie z audytu authorized share capital 5 kapita zak adowy automatic trading system 'treidiî 30 system automatycznego obrotu (np. gie dowego) n/ 34 integracja polegajàca na przejmowaniu kontroli nad dostawcami surowców i komponentów backward integration n/ 39 deport bad debt /"b{d 'det/ 12 nieêciàgalna nale noêç ( z y d ug ) bail out /"beil 'aut/ 23 wspieraç finansowo, por czaç balance of 43 bilans p atniczy balance of 'treid/ 43 bilans handlowy balance sheet "Si:t/ 2, 4, 11 bilans bank account 20 rachunek bankowy bank customer relations /"b{îk 26 relacje mi dzy bankiem i klientami bank deposit /'b{îk di"pázit/ 1 wk ad bankowy banknote 1 banknot bank run /'b{îk "rön/ 23 masowe wycofywanie wk adów z banku bank transfer /"b{îk 'tr{ntsfæ: r / 19 przelew bankowy base rate /'beis "reit/ 24 bazowa stopa procentowa bear (noun) r / 31 spekulant grajàcy na zni k bear (verb) r / 47 ponosiç (np. ryzyko) bear market "ma:kit/ 31 rynek wykazujàcy tendencj zni kowà benefit /'benifit/ 50 korzyêç bid /bid/ 30 oferta kupna bill /bil/ 1 rachunek bill of exchange Iks'tSeIndZ/ 45 weksel bill of lading 'leidiî/ 45 konosament blue chip /'blu: "tsip/ 30 akcja bezpieczna board of directors 5 dyrekcja Cambridge University Press Professional English in Use Finance 1

2 bond /bánd/ 2, 21, 33 obligacja bonus 1 premia bonus issue "ISu:/ 30 emisja gratisowa bookkeeping /'buk"ki:piî/ 3, 4 ksi gowoêç boom /bu:m/ 48 wysoka koniunktura (boom) boom and bust 'böst/ 48 polityka wzrostu i nag ego spadku dzia alnoêci gospodarczej boost /bu:st/ 48 stymulowaç borrow from frám/ 2 po yczaç z borrower r / 20 po yczkobiorca bottom line 'lain/ 14 zysk netto bottom out 'aut/ 38 wchodziç w faz o ywienia bought ledger /"bo:t r / 4 ksi ga zakupów branch /bra:nts/ 19 oddzia, filia brand name /'br{nd "neim/ 12 nazwa marki breakeven analysis 17 analiza progu rentownoêci breakeven point "point/ 17 próg rentownoêci broad money /'bro:d "möni/ 27 pieniàdz szeroko pojmowany broker r / 47 makler budget /'bödzit/ 1 bud et building society /'bildiî 21 kasa oszcz dnoêciowo-po yczkowa bull /bul/ 31 spekulant grajàcy na zwy k bull market /'bul "ma:kit/ 31 rynek o tendencji zwy kowej business cycle /'biznis "saikl/ 48 cykl koniunkturalny business entity /"biznis 'entiti/ 8 podmiot wydzielony business plan /'biznis "pl{n/ 28, 50 biznes plan call option /'ko:l 35 opcja kupna capital l/ 2, 11 kapita capital accumulation n/ 36 akumulacja kapita u capital adequacy ratio l 27 wspó czynnik adekwatnoêci kapita owej capital gain l 'gein/ 31, 33 zysk kapita owy (z tytu u przyrostu wartoêci) capital gains tax l 'geinz "t{ks/ 49 podatek od przyrostu wartoêci kapita u capitalization issue "ISu:/ 30 emisja kapitalizacyjna capitalization rate "reit/ 41 stopa kapitalizacji capitalize laiz/ 30 kapitalizowaç capital preservation n/ 36 zachowanie (utrzymanie) kapita u capital transfer tax l 'tr{ntsfæ: r "t{ks/ 49 podatek od przekazania kapita u (np. darowizny) carrier r / 45 przewoênik carry out /"k{ri 'aut/ 3 przeprowadzaç, realizowaç, dokonywaç cash /k{s/ 1 gotówka cash dispenser /'k{s r / 19 bankomat cash flow /'k{s 25, 32 przep yw Êrodków pieni nych cash flow statement /'k{s 11, 14 sprawozdanie z przep ywu Êrodków pieni nych central bank 'b{îk/ 21 bank centralny certificate of di'pázit/ 25 certyfikat depozytowy certificate of 'ÁrIdZIn/ 45 Êwiadectwo pochodzenia CFR cost and freight /"si: ef 'A: 'freit/ 46 koszt i fracht chairman 5 prezes charge /tsa:dz/ 20 pobieraç charge against 13 obcià aç charge against profits 'práfits/ 9 obcià aç zyski chart /tsa:t/ 32 wykres chartist /'tsa:tist/ 32 specjalista od prognozowania sytuacji na gie dzie cheque /tsek/ 19 czek chequebook /'tsekbuk/ 19 ksià eczka czekowa Chinese walls /"tsaini:z 'wo:lz/ 42 blokowanie przep ywu informacji (wewnàtrz firmy) CIF cost, insurance and freight /"si: ai 'ef 'freit/ 46 koszt, ubezpieczenie i fracht CIP carriage and insurance paid to... /"si: ai 'pi: 'peid tu:/ 46 przewóz i ubezpieczenie op acone do... clearing bank "b{îk/ 21 bank rozliczeniowy climb /klaim/ 38 wzrastaç coin /koin/ 1 bilon l/ 19 zabezpieczenie wierzytelnoêci commercial l "b{îk/ 20 bank komercyjny commercial l 'InvOIs/ 45 faktura handlowa commercial l r / 25 skrypt d u ny commission 1, 31 prowizja commodities 34 towary common currency 44 wspólna waluta company 5 spó ka comparative 43 korzyêç komparatywna comparative cost principle 'kást 43 zasada kosztu komparatywnego compensate 47 zrekompensowaç competitive 25 konkurencyjny compliance 42 przestrzeganie (np. przepisów) comply with wid/ 10 byç zgodnym z, odpowiadaç compounding 41 naliczanie (np. odsetek) confidential l/ 42 poufny conflict of interest 42 sprzecznoêç interesów 21, 40 konglomerat m/ 8, 12 konserwatyzm Cambridge University Press Professional English in Use Finance 2

3 38 znaczàcy 38 znaczàco consistency 7 spójnoêç consolidated financial statement l 8 skonsolidowane sprawozdanie finansowe consulting 10 doradztwo consulting firm "fæ:m/ 22 firma doradcza (konsultingowa) n/ 48 spo ycie continuity 8 ciàg oêç controller r / 10 rewident n/ 7 umowa, konwencja convertible 33 zamienny, wymienialny convertible bond "bánd/ 28 obligacja zamienna cool down the economy /"ku:l "daun Di 48 sch adzaç gospodark core business /"ko: 'biznis/ 40 podstawowa dzia alnoêç gospodarcza corporate bonds "bándz/ 33 obligacje korporacyjne corporate customer r / 20 klient korporacyjny corporate governance 5 ad korporacyjny corporate raider r / 40 osoba lub firma planujàca przej cie kontrolnego pakietu innej firmy n/ 6 spó ka kapita owa corporation tax "t{ks/ 49 podatek dochodowy od osób prawnych cost accounting 17 kalkulacja kosztów cost centre /'kást r/ 17 jednostka generujàca koszty (oêrodek kosztów) cost of capital l/ 41 koszt kapita u cost of goods sold "gudz 14 koszty sprzedanych towarów cost of sales 'seilz/ 14 koszty sprzeda y (zbytu) cost-plus pricing /'kást"plös "praisiî/ 18 ustalanie cen na podstawie pe nych kosztów coupon /'ku:pán/ 33 kupon cover costs 'kásts/ 17 pokryç koszty CPT carriage paid to... /"si: pi: 'ti: "k{ridz 'peid tu:/ 46 przewóz op acony do... crash /kr{s/ 31 gwa towny spadek (np. kursów akcji) create credit /kri"eit 'kredit/ 20 kreowaç kredyt creative accounting 3 rachunkowoêç kreatywna credit /'kredit/ 4 uznaç (zapis ksi gowy) credit card /'kredit "ka:d/ 19 karta kredytowa creditor r / 3 wierzyciel creditors 4, 13 wierzyciele dostawcy, zad u enie u dostawców credit rating /'kredit "reitiî/ 24, 33 ocena zdolnoêci kredytowej credits /'kredits/ 19 kredyty credit standing /'kredit "st{ndiî/ 24 zdolnoêç kredytowa creditworthiness 24 zdolnoêç p atnicza C terms /'si: "tæ:mz/ 46 warunki typu C (Incoterms) cum div /'köm "div/ 31 z prawem do dywidendy currency ntsi/ 1 waluta currency forward ntsi 34 walutowa transakcja terminowa typu forward currency future ntsi r / 34 walutowa transakcja terminowa typu future currency market ntsi "ma:kit/ 23 rynek walutowy currency speculation @ n/ 44 spekulacja walutowa current 19 rachunek bie àcy current assets '{sets/ 9, 12 Êrodki obrotowe current liabilities 13 zobowiàzania krótkoterminowe current ratio 15 wspó czynnik bie àcej p ynnoêci current replacement cost "kást/ 7, 9 aktualny koszt odtworzenia curriculum vitae (CV) 'vi:tai "si: 'vi:/ 50 yciorys customized 37 zindywidualizowany ( pod klienta ) customs clearance 46 odprawa celna DAF delivered at frontier /"di: ei r / 46 dostarczone do granicy damage to property /"d{midz 47 szkody rzeczowe day book /'dei "buk/ 4 dziennik (do zapisów ksi gowych) day trader /'dei r / 31 gracz jednodniowy na gie dzie DDP delivered duty paid /"di: di: 'pi: "dju:ti 'peid/ 46 dostarczone, c o op acone DDU delivered duty unpaid /"di: di: 'ju: "dju:ti ön'peid/ 46 dostarczone, c o nieop acone dealer r / 25 makler dealing /'di:liî/ 22 obrót akcjami death duty /'det "dju:ti/ 49 podatek spadkowy debit /'debit/ 4 debet debit card /'debit "ka:d/ 19 karta debetowa debits /'debits/ 19 salda debetowe debt /det/ 2 d ug, zad u enie debt instrument /'det 25 instrument d u ny debtors 4, 10, 12 d u nicy declare bankrupt 'b{îkröpt/ 33 og osiç upad oêç decline /di'klain/ 38 obni yç, spadaç decrease (n) /'di:kri:s/ 38 spadek, zmniejszenie decrease (v) /di'kri:s/ 38 zmniejszyç default /di'fo:lt/ 33 niedotrzymaç zobowiàzaƒ defensive stock /di'fentsiv "sták/ 30 akcja defensywna deferred taxes /di"fæ:d 't{ksiz/ 13 podatki odroczone Cambridge University Press Professional English in Use Finance 3

4 deficit /'defisit/ 43 deficyt deflationary ri/ 48 deflacyjny demand /di'ma:nd/ 23, 30 popyt deposit /di'pázit/ 20 depozyt, wk ad deposit account 19 rachunek wk adów depositor r / 20 deponent, wk adca depreciate /di'pri:sieit/ 9, 44 amortyzowaç depreciation n/ 7, 9 amortyzacja depression n/ 48 depresja DEQ delivered ex quay /"di: i: 'kju: "eks 'ki:/ 46 dostarczone na nabrze e deregulate 42 liberalizowaç n/ 21 liberalizacja derivative 35 instrument pochodny (derywat) DES delivered ex ship /"di: i: 'es "eks 'SIp/ 46 dostarczone na statek deteriorate 38 pogarszaç n/ 38 pogorszenie direct /di'rekt/ 47 bezpoêredni direct cost /di'rekt "kást/ 17, 18 koszt bezpoêredni direct debit /di"rekt 'debit/ 19 polecenie zap aty direct tax /di'rekt "t{ks/ 49 podatek bezpoêredni director r / 5 dyrektor disclose 7, 10 ujawniç disclosure r / 42 ujawnienie discount (n) /'diskaunt/ 25 dyskonto discounted cash flow /di"skauntid 'k{s 41 zdyskontowany przep yw Êrodków pieni nych discount factor /'diskaunt r / 41 wspó czynnik dyskonta discounting /di'skauntiî/ 41 dyskontowanie discount rate /'diskaunt "reit/ 24, 27, 41 stopa dyskonta distribute /di'stribju:t/ 11 dzieliç, rozdzielaç, dystrybuowaç diversification n/ 32, 39 dywersyfikacja, zró nicowanie diversified portfolio /dai"væ:sifaid 32 portfel zró nicowany diversify /dai'væ:sifai/ 36 ró nicowaç divestiture 22 sprzeda aktywów dividend /'dividend/ 2 dywidenda dividend cover /'dividend r / 15 pokrycie dywidendy documentary credit 'kredit/ 45 akredytywa dokumentowa documentation 46 dokumentacja double-entry bookkeeping /"döbl "entri 'buk"ki:piî/ 4 ksi gowoêç podwójna downswing /'daunswiî/ 48 spadek (koniunktury, produkcji) downturn /'dauntæ:n/ 48 pogorszenie koniunktury, spadek dzia alnoêci gospodarczej draft /dra:ft/ 45 trata dramatic 38 dramatyczny, spektakularny li/ 38 dramatycznie, spektakularnie draw up /"dro: 'öp/ 5 sporzàdziç drop /dráp/ 38 spadaç D terms /'di: "tæ:mz/ 46 warunki typu D (Incoterms) due diligence /"dju: 29 nale yta starannoêç dumping /'dömpiî/ 43 dumping (sprzeda towarów w handlu zagranicznym poni ej kosztów produkcji) earn /Æ:n/ 1 zarabiaç, uzyskiwaç dochód earnings /'Æ:nIÎz/ 2 zysk earnings per share /"Æ:nIÎz "pæ: r / 15 zysk na akcj e-banking /'i: "b{îkiî/ 19 bankowoêç elektroniczna EBIT /'i:bit/ 14 zysk przed odsetkami i opodatkowaniem EBITDA /"i:bit'da:/ 14 zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, amortyzacjà i umorzeniem economies of 'skeil/ 18, 43 korzyêci skali efficiency 15 efektywnoêç efficient market hypothesis 'ma:kit 32, 36 hipoteza efektywnego rynku elastic /I'l{stIk/ 18 elastyczny employment 24 zatrudnienie endorse /In'dO:s/ 45 indosowaç, yrowaç entrepreneur r / 28 przedsi biorca equities /'ekwitiz/ 2, 29 akcje zwyk e equity /'ekwiti/ 29 akcja bez ustalonej dywidendy, kapita w asny equity market /'ekwiti "ma:kit/ 30 rynek akcji establish /I'st{blIS/ 3 ustalaç estate tax /I'steIt "t{ks/ 49 podatek spadkowy E term /'i: "tæ:m/ 46 warunki typu E (Incoterms) ethical l/ 3 etyczny evaluate /I'v{ljueIt/ 10 oceniaç ex div /'eks "div/ 31 bez prawa do dywidendy examination n/ 10 badanie, sprawdzanie exchange market /Iks'tSeIndZ "ma:kit/ 44 rynek dewizowy exchange rate /Iks'tSeIndZ "reit/ 23, 44 kurs walutowy excise duty /'eksaiz "dju:ti/ 49 podatek akcyzowy (akcyza) excise tax /'eksaiz "t{ks/ 49 podatek akcyzowy (akcyza) execute orders /"eksikju:t 22 realizowaç zlecenia executive director r / 5 dyrektor wykonawczy executive summary 28, 50 streszczenie dla kierownictwa exercise an 35 realizowaç (wykonywaç) opcj exercise price "prais/ 35 cena realizacji (wykonania) opcji exit strategy /'eksit 28 strategia wyjêcia expense /Ik'spents/ 4 koszt (wydatek) expenses /Ik'spentsIz/ 2 koszty (wydatki) export (n) /'ekspo:t/ 43 eksport (wywóz) export (v) /ek'spo:t/ 43 eksportowaç (wywoziç) exporter r / 43 eksporter Cambridge University Press Professional English in Use Finance 4

5 export licence /'ekspo:t 45 pozwolenie wywozu (licencja eksportowa) external audit l 'O:dIt/ 3 audyt zewn trzny external auditor l r / 10 audytor zewn trzny extraordinary general meeting (EGM) ri l 'mi:tiî"i: dzi: 'em/ 6 nadzwyczajne zgromadzenie ogólne EXW ex works /"i: eks 'döblju: "eks 'wæ:ks/ 46 z zak adu face value /'feis "v{lju:/ 25 wartoêç nominalna fair presentation @ n/ 7 obiektywna prezentacja (przedstawienie) fall /fo:l/ 38 spadaç, obni aç si fallen angel l/ 33 obligacja o spadajàcym notowaniu FAS free alongside ship /"ef ei 'es 'SIp/ 46 franco wzd u burty statku FCA free carrier /"ef si: 'ei "fri: r / 46 franko przewoênik fee /fi:/ 22 op ata fees /fi:z/ 1, 36 op aty financial accounting 3 rachunkowoêç finansowa financial future l r / 34 finansowa transakcja terminowa typu future financial institution l n/ 21 instytucja finansowa financial instrument l 25 instrument finansowy financial planning l 'pl{niî/ 41 planowanie finansowe financial restructuring l 22 restrukturyzacja finansowa financial results l ri'zölts/ 29 wyniki finansowe financial stability l 23 stabilnoêç finansowa financial statement l 2, 3, 4 sprawozdanie finansowe financial system l 23 system finansowy financial year l r / 8 rok obrachunkowy (bud etowy, finansowy) financing /'fain{ntsiî/ 14 finansowanie fiscal policy l 48 polityka fiskalna (bud etowa) fixed assets /"fikst '{sets/ 9, 12 Êrodki trwa e (aktywa trwa e, majàtek trwa y) fixed costs /'fikst "kásts/ 17 koszty sta e fixed dividend /"fikst 'dividend/ 29 dywidenda sta a fixed exchange rate /"fikst Iks'tSeIndZ "reit/ 44 sta y kurs walutowy fixed interest payment /"fikst 33 wyp ata sta ych odsetek fixed-term /'fikst "tæ:m/ 26 terminowy (np. depozyt) floating exchange rate Iks'tSeIndZ "reit/ 44 zmienny kurs walutowy floating interest rate "reit/ 24 zmienna stopa procentowa floating-rate note "reit 33 skrypt d u ny o zmiennym oprocentowaniu n/ 29 emisja akcji fluctuate /'flöktsueit/ 34, 38 wahaç si, zmieniaç si FOB free on board 'bi: "fri: Án 'bo:d/ 46 franko statek follow rules 'ru:lz/ 3 post powaç zgodnie z przepisami forecaster r / 22 specjalista od prognozowania foreign currency /"fárin 19 waluta obca forward 34 transakcja terminowa forward contract "kántr{kt/ 34 kontrakt terminowy forward integration 39 integracja polegajàca na przejmowaniu dystrybutorów lub punktów sprzeda y detalicznej found /faund/ 5 zak adaç (np. firm ) founder r / 5, 28 za o yciel fraud /fro:d/ 3, 10 nadu ycie finansowe (oszustwo) fraudulent 42 fa szywy, oszukaƒczy freely floating exchange rate /"fri:li Iks'tSeIndZ "reit/ 44 kurs walutowy kszta tujàcy si swobodnie pod wp ywem poda y i popytu free trade /"fri: 'treid/ 43 wolny handel freight /freit/ 46 fracht friendly bid /'frendli "bid/ 39 przyjazna oferta friendly takeover /'frendli r / 39 przyjazne przej cie F terms /'ef "tæ:mz/ 46 warunki typu F (Incoterms) full capacity /"ful 48 pe na zdolnoêç (np. produkcyjna) full-disclosure /"ful r / 8 pe ne ujawnienie fundamental analysis 32 analiza fundamentalna funds /föndz/ 2 Êrodki finansowe (fundusze) funds flow statement /'föndz 14 rachunek przep ywów Êrodków finansowych futures contract "kántr{kt/ 34 kontrakt terminowy typu futures gearing 16, 37 dêwignia finansowa get better /"get r / 38 poprawiç si get worse /"get 'wæ:s/ 38 pogorszyç si gilt-edged stock /"gilt "edzd 'sták/ 33 pierwszorz dny papier wartoêciowy gilts /gilts/ 33 brytyjskie pierwszorz dne papiery wartoêciowe give the right /"giv 'rait/ 35 daç (przyznaç) prawo go bankrupt 'b{îkröpt/ 15, 29 zbankrutowaç go into liquidation 29 przejêç w stan likwidacji go public 'pöblik/ 29 publiczna sprzeda akcji going concern 7, 8 zasada ciàg oêci dzia ania going-rate pricing "reit 'praisiî/ 18 ustalanie cen na takim samym poziomie co konkurencja gold 23 z oto gold convertibility 44 system waluty z otej Cambridge University Press Professional English in Use Finance 5

6 goods /gudz/ 12 towary goods and services tax (GST) 'sæ:visiz "t{ks "dzi: es 'ti:/ 49 podatek od towarów i us ug goodwill /gud'wil/ 12 wartoêç firmy government bond "bánd/ 27, 33 obligacja paƒstwowej po yczki government expenditure r / 48 wydatki paƒstwa (sektora publicznego) gradual 38 stopniowy gradually 38 stopniowo grant a loan 20 przyznaç po yczk grant credit /"gra:nt 'kredit/ 11 przyznaç kredyt gross profit 'práfit/ 6, 14 zysk brutto gross profit margin 'práfit "ma:dzin/ 16 mar a zysku brutto grow 38 wzrastaç growth 36, 38 wzrost growth stock "sták/ 30 akcja rosnàca (przewidywany sta y wzrost jej wartoêci) health insurance /'helt 1 ubezpieczenia zdrowotne hedge against 34 zabezpieczyç si przed (np. zmianami kursu w przysz oêci) hedge fund /'hedz "fönd/ 37 fundusz zabezpieczajàcy hedging /'hedziî/ 37 zabezpieczenie high net worth individual /"hai "net "wæ:t 21, 28 osoba o wysokiej wartoêci majàtku netto highly-geared /"haili 16 firma o wysokim zad u eniu w stosunku do kapita u w asnego highly-leveraged /"haili 16 firma o wysokim zad u eniu w stosunku do kapita u w asnego hire purchase 24, 26 zakup ratalny historical cost 'kást/ 7 koszty historyczne hit bottom /"hit 38 dosi gnàç dna horizontal integration l n/ 39 integracja pozioma hostile bid /'hástail "bid/ 39 oferta wrogiego przej cia hostile takeover /'hástail r / 39 wrogie przej cie image pricing /'ImIdZ "praisiî/ 18 ró nicowanie cen ze wzgl du na wizerunek (dotyczy cen wyrobów luksusowych) implement (v) /'ImplIment/ 50 realizowaç, wdra aç import (n) /'ImpO:t/ 43 import, przywóz import (v) /Im'pO:t/ 43 importowaç, przywoziç importer r / 45 importer impose 49 nak adaç, na o yç improve /Im'pru:v/ 38 poprawiaç, ulepszaç improvement 38 poprawa in circulation /In 27 w obiegu in transit /In 'tr{nzit/ 45 w tranzycie incentive /In'sentIv/ 9 bodziec income /'IÎköm/ 1 dochód income and expenditure 14 rachunek dochodów i wydatków income stock /'IÎköm "sták/ 30 akcja dochodowa income tax /'IÎköm "t{ks/ 49 podatek dochodowy incoterms 46 warunki handlu mi dzynarodowego increase (n) /'Inkri:s/ 38 podwy ka, wzrost, zwi kszenie increase (v) /In'kri:s/ 38 podwy szaç, wzrastaç, zwi kszaç indemnify /In'demnIfaI/ 47 wyp acaç odszkodowanie, rekompensowaç independent auditor r /3 niezale ny audytor index-linked fund /"Indeks'lIÎkt "fönd/ 36 fundusz indeksowany indirect cost /"IndIrekt 'kást/ 17, 18 koszt poêredni indirect tax /"IndIrekt 't{ks/ 49 podatek poêredni inelastic /"InI'l{stIk/ 18 nieelastyczny inflation n/ 27 inflacja inflation accounting 7 rachunkowoêç uwzgl dniajàca zmiany cen inheritance tax "t{ks/ 49 podatek spadkowy initial public offering "pöblik 22 pierwotna oferta publiczna (papierów wartoêciowych) insider dealing 'di:liî/ 42 nielegalny obrót z wykorzystaniem informacji poufnych insider trading 'treidiî/ 42 nielegalny obrót z wykorzystaniem informacji poufnych insolvent 33 niewyp acalny institutional investor l r / 22 inwestor instytucjonalny instrument 35 instrument insurance 47 ubezpieczenie insurance certificate 45 Êwiadectwo ubezpieczenia insurance company 21 towarzystwo ubezpieczeniowe insure 47 ubezpieczyç od czegoê insurer r / 47 ubezpieczyciel intangible assets '{sets/ 12 aktywa niematerialne interest 2, 19 odsetki, oprocentowanie interest cover r / 16 pokrycie odsetek (zobowiàzaƒ z tego tytu u) interest-free 'fri:/ 26 bez odsetek, nieoprocentowany interest rate future "reit r / 34 transakcja terminowa typu future na stop procentowà interim report ri'po:t/ 6 sprawozdanie Êródroczne intermediary 22 poêrednictwo internal audit 'O:dIt/ 3, 10 audyt wewn trzny internal auditor l r / 10 audytor wewn trzny internal rate of return ri'tæ:n/ 41 wewn trzna stopa zwrotu internet banking "b{îkiî/ 19 bankowoêç internetowa Cambridge University Press Professional English in Use Finance 6

7 intervene 23, 44 interweniowaç in-the-money /'In "möni/ 35 w cenie (opcja z dodatnià wartoêcià wewn trznà) inversely /In'vÆ:sli/ 33 odwrotnie, w odwrotnym kierunku invest /In'vest/ 2, 24 inwestowaç, lokowaç investing /In'vestIÎ/ 14 inwestowanie, lokowanie investment 19 inwestycja, lokata investment 26 rachunek inwestycyjny, rachunek lokacyjny investment bank "b{îk/ 21 bank inwestycyjny investment company 25 spó ka lokacyjna investment fund "fönd/ 22 fundusz inwestycyjny investor r / 2, 22 inwestor invisible export "ekspo:t/ 43 eksport us ug invisible import "ImpO:t/ 43 import us ug irregularities 10 nieprawid owoêci irrevocable 45 nieodwo alny irrevocable credit 'kredit/ 45 akredytywa nieodwo alna issue /'ISu:/ 21 emisja issue currency /"ISu: 23 emitowaç pieniàdz issue securities /"ISu: 22 emitowaç papiery wartoêciowe joint venture /"dzoint r / 39 wspólne przedsi wzi cie journal l/ 4 dziennik (ksi ga zapisów ksi gowych) junk bond /'dzöîk "bánd/ 33, 40 obligacja Êmieciowa labour r / 24 praca, si a robocza launch /lo:nts/ 18 wprowadziç nowy produkt na rynek laws /lo:z/ 3 przepisy leasing /'li:siî/ 24, 26 leasing legal entity l 'entiti/ 5 osoba prawna legitimate 42 legalny, prawowity lend /lend/ 20, 28 po yczaç lend to /'lend tu:/ 2 udzieliç kredytu lender of last "la:st ri'zo:t/ 23 kredytodawca ostatniej instancji letter of 'kredit/ 45 akredytywa level off l 'Áf/ 38 wyrównywaç leverage 16, 37, 40 dêwignia leveraged 40 finansowany z kapita u po yczkowego leveraged buyout 'baiaut/ 40 wykup kredytowany levy /'levi/ 49 nak adaç (np. podatki) liabilities 2, 11, 20 pasywa, zobowiàzania liability 47 odpowiedzialnoêç liable for fo: r / 5 odpowiedzialny za life insurance /'laif 47 ubezpieczenie na ycie limited liability /"limitid 5 ograniczona odpowiedzialnoêç liquid assets /"likwid '{sets/ 15 aktywa p ynne liquidity 15, 20, 25 p ynnoêç listed company /"listid 6, 29 spó ka notowana (na gie dzie) living standards /'liviî 43 poziom ycia Lloyd s of London 47 brytyjska firma ubezpieczeniowa loan 2, 19 po yczka long position n/ 31, 37 pozycja d uga long-term liabilities /"láî "tæ:m 13 zobowiàzania d ugoterminowe loophole 49 luka prawna loss /lás/ 47 szkoda loss-leader pricing /"lás "praisiî/ 18 ustalanie ni szych cen dla wiodàcych marek loss of property 47 utrata mienia lower of cost or "kást O: 'ma:kit/ 12 zani aç koszty lub ceny rynkowe lucrative 42 lukratywny, zyskowny lump sum /"lömp 'söm/ 47 wyp ata jednorazowa make a claim 'kleim/ 47 zg osiç roszczenie make a profit 'práfit/ 31 osiàgnàç zysk make provisions /"meik 12 utworzyç rezerwy managed floating exchange rate /"m{nidzd Iks'tSeIndZ "reit/ 44 sterowany p ynny kurs walutowy management 3 rachunkowoêç zarzàdcza management buyout 'baiaut/ 40 wykup firmy przez kierownictwo management letter r / 10 pismo audytorów do kierownictwa firmy managing director /"m{nidziî r /5 dyrektor zarzàdzajàcy margin /'ma:dzin/ 24 mar a market capitalization /"ma:kit n/ 40 kapitalizacja rynkowa (przez gie d ) market forces /"ma:kit 'fo:siz/ 44 czynniki rynkowe, si y rynkowe market maker /'ma:kit r / 30 animator rynku, organizator rynku, uczestnik rynku market opportunity /"ma:kit 50 mo liwoêç stworzona przez rynek market penetration pricing /"ma:kit n "praisiî/ 18 ustalanie cen penetracji rynku market price /'ma:kit "prais/ 30 cena rynkowa, kurs gie dowy market risk /"ma:kit 'risk/ 32 ryzyko rynkowe market segment /"ma:kit 18 segment rynku market share /"ma:kit r / 18 udzia w rynku market skimming /'ma:kit "skimiî/ 18 zbieranie Êmietanki na rynku market value /"ma:kit 'v{lju:/ 9, 25 wartoêç rynkowa marketing policy /'ma:kitiî 17 polityka marketingowa, polityka zbytu marketing strategy /'ma:kitiî 50 strategia marketingowa Cambridge University Press Professional English in Use Finance 7

8 mark-up /'ma:k öp/ 30 narzut mark-up pricing /'ma:k öp "praisiî/ 18 ustalenie ceny z naliczaniem narzutu matching /'m{tsiî/ 8 dopasowywanie materiality 8 istotnoêç maturity 20, 25 zapadalnoêç maturity date "deit/ 33 termin zapadalnoêci measurement 7 wycena memorandum n/ 5 umowa spó ki merchant bank 'b{îk/ 21 bank inwestycyjny merger r / 21, 22, 39 fuzja mergers and acquisitions 39 wydzia fuzji i przej ç merge with /'mæ:dz wid/ 21 àczyç si z mezzanine financing "fain{ntsiî/ 28, 40 finansowanie poprzez emisj akcji uprzywilejowanych i akcji zamiennych middleman /'midlm{n/ 47 poêrednik misconduct /mis'kándökt/ 6 zachowanie niezgodne z etykà zawodowà moderate 38 umiarkowany moderately 38 umiarkowanie monetarist rist/ 27 monetarysta monetary authorities ri 27 w adze monetarne monetary growth ri 27 wzrost poda y pieniàdza monetary policy ri 23, 48 polityka walutowa money laundering /'möni riî/ 42 pranie pieni dzy money market /'möni "ma:kit/ 25 rynek pieni ny money supply /'möni sö"plai/ 27 poda pieniàdza list/ 18 monopolista mortgage /'mo:gidz/ 1, 19, 24 kredyt hipoteczny, hipoteka mutual fund "fönd/ 36 fundusz inwestycyjny, spó ka lokacyjna, fundusz wzajemny names /neimz/ 47 grupy bogatych osób narrow money "möni/ 27 pieniàdz wàsko pojmowany (pieniàdz w obiegu i depozyty na àdanie tzw. M1) national insurance l 49 ubezpieczenia spo eczne natural disaster l r / 47 kl ska ywio owa net assets /"net '{sets/ 12 aktywa netto net book value /"net 'buk "v{lju:/ 12 wartoêç ksi gowa netto net income /"net 'IÎköm/ 2 dochód netto net present value /"net nt "v{lju:/ 41 wartoêç obecna netto net profit /"net 'práfit/ 6, 14 zysk netto net realizable value /"net "v{lju:/ 9 wartoêç zrealizowana netto net worth /"net 'wæ:t/ 12 majàtek netto nominal ledger l r / 4 g ówna ksi ga rachunkowa nominal value l "v{lju:/ 25 wartoêç nominalna non-bank financial intermediary /"nán "b{îk l 21 niebankowa instytucja poêredniczàca non-current assets /"nán nt '{sets/ 12 Êrodki trwa e (aktywa trwa e, majàtek trwa y) non-current liabilities /"nán nt 13 zobowiàzania d ugoterminowe non-executive director /"nán r / 5 dyrektor niezarzàdzajàcy non-profit organization /"nán n/ 14 instytucja niekomercyjna non-standardized /"nán 34 nieznormalizowany note 1 banknot not-for-profit organization /"nát n/ 14 instytucja niekomercyjna objective 5, 17 obiektywny objectivity 8 obiektywnoêç obsolete 9 przestarza y odd-even pricing /"Ád "praisiî/ 18 psychologiczne ustalanie cen w liczbach nieparzystych i parzystych odd pricing /'Ád "praisiî/ 18 psychologiczne ustalanie cen w liczbach nieparzystych (np. zamiast 2.00 z 1.99 z ) offer r / 29, 30 oferta, oferowaç on credit /"Án 'kredit/ 2 na kredyt online broker /"ÁnlaIn r / 31 makler pracujàcy w systemie online on paper /"Án r / 1 na papierze open-market operations "ma:kit nz/ 27 operacje otwartego rynku operations nz/ 14 operacje, transakcje opportunity cost "kást/ 41 koszt alternatywny option n/ 35 opcja ordinary share ri r / 29 akcja zwyk a outgoings 1 wydatki out-of-the-money "möni/ 35 opcja nie jest w cenie outperform 36 przeêcignàç, zdystansowaç output /'autput/ 24 produkcja overdraft 19, 24 kredyt w rachunku bie àcym overdraw 19 przekroczyç rachunek overheads 17 koszty poêrednie overheating 48 przegrzanie (np. gospodarki) oversee 42 nadzorowaç over-subscribed 31 przekroczony limit subskrypcji (przy emisji papierów wartoêciowych) over-the-counter r / 30, 34, 37 pozagie dowy overtime 1 nadgodziny owe 2, 11 byç winnym, mieç d ug own 2 posiadaç own a 31 posiadaç papier wartoêciowy own shares 30 akcje w asne Cambridge University Press Professional English in Use Finance 8

9 par value /'pa: "v{lju:/ 25 wartoêç nominalna parent company 40 spó ka macierzysta partner r / 5 partner partnership 5 spó ka osobowa passive strategy /'p{siv 36 strategia pasywna patent nt/ 12 patent pattern n/ 32 przebieg, struktura, uk ad pay a dividend 'dividend/ 31 wyp acaç dywidend pay interest /"pei 20 p aciç odsetki peak /pi:k/ 38, 48 osiàgaç poziom szczytowy pegged against 44 ustalaç w stosunku do pension n/ 1 emerytura pension fund n "fönd/ 22 fundusz emerytalny period n/ 48 okres spadku aktywnoêci gospodarczej period of n/ 48 okres wzrostu aktywnoêci gospodarczej perk /pæ:k/ 49 dodatek (np. do pensji), dodatkowe Êwiadczenie personal customer l r / 20 komputer osobisty personal injury l 47 uszkodzenie cia a personal loan l 20 po yczka na cele indywidualne place an order r / 30 sk adaç zlecenie, zlecaç poison pill n 'pil/ 39 taktyka zniech cania do przej cia firmy policy 47 polisa political business l "biznis "saikl/ 48 polityczny cykl koniunkturalny (przed wyborami) pool /pu:l/ 37 tworzyç wspólny fundusz portfolio 36 portfel (np. papierów wartoêciowych) n/ 37 pozycja predict /pri'dikt/ 32 przewidywaç preference share r / 28, 29 akcja uprzywilejowana premises /'premisiz/ 46 pomieszczenia premium 35, 47 premia prepare r / 3 przygotowaç preserve /pri'zæ:v/ 36 utrzymaç prestige pricing /pres'ti:z "praisiî/ 18 ustalanie cen na produkty luksusowe price /prais/ 18 cena price difference /'prais 37 ró nica cen price/earnings ratio /"prais 'Æ:nIÎz 15 stosunek ceny rynkowej akcji do zysku price-sensitive /"prais 'sentsitiv/ 42 wra liwy na ceny price-sensitive information /"prais n/ 32 informacja wra liwa na ceny price variations nz/ 18 wahania cen primary market ri "ma:kit/ 30 rynek pierwotny l/ 33 kwota g ówna (kapita ) private bank /'praivit "b{îk/ 21 bank prywatny private company /'praivit 6, 28 spó ka kapita owa private pension plan /"praivit n "pl{n/ 19 indywidualny plan emerytalny produce (v) 29 przedstawiç productivity 43 wydajnoêç profit /'práfit/ 2 zysk profitability 16, 26 rentownoêç profitable 17 rentowny profit and loss account 2, 4, 11, 14 rachunek zysków i strat profit and loss sharing 'lás 26 udzia w zyskach i stratach profit target /'práfit "ta:git/ 18 zysk planowany progressive 49 progresywny projected trends 'trendz/ 50 przewidywane tendencje property, plant and equipment 12 rzeczowe aktywa trwa e l/ 49 proporcjonalny prospectus 29 prospekt emisyjny protect 43 chroniç m/ 43 protekcjonizm provisions 7 rezerwy public company /'pöblik 28 spó ka publiczna public limited company /"pöblik "limitid 6 publiczna spó ka akcyjna z ograniczonà odpowiedzialnoêcià purchasing power r / 41 si a nabywcza purchasing power parity 44 parytet si y nabywczej purpose 5 cel put option /'put n/ 35 opcja sprzeda y qualified report /'kwálifaid ri"po:t/ 10 sprawozdanie z zastrze eniami quality certificate 45 Êwiadectwo jakoêci quarterly report li ri'po:t/ 6 sprawozdanie kwartalne quick /kwik/ 38 szybki quickly /'kwikli/ 38 szybko quick ratio /'kwik 15 wspó czynnik p ynnoêci quota 43 kontyngent quoted company 6, 29 spó ka notowana na gie dzie raid /reid/ 39 sztucznie zani aç kurs akcji raise capital /"reiz l/ 21 mobilizowaç kapita raise funds /"reiz 'föndz/ 22 gromadziç fundusze random 32 losowy random walk hypothesis 'wo:k 32 hipoteza b àdzenia losowego rapid /'r{pid/ 38 gwa towny rapidly /'r{pidli/ 38 gwa townie rate of return ri'tæ:n/ 26, 28, 41 stopa zwrotu ratio 15 wskaênik raw materials /"ro: 12 surowce reach a low point "point/ 38 osiàgnàç niski punkt Cambridge University Press Professional English in Use Finance 9

10 reach a maximum 38 osiàgnàç maksimum reach a peak 'pi:k/ 38 osiàgnàç szczyt receive /ri'si:v/ 31 otrzymaç recession n/ 48 recesja recommend 10 zalecaç record (v) /ri'ko:d/ 3, 10 rejestrowaç recovery 48 poprawa koniunktury redeem /ri'di:m/ 25 wykupiç reflationary ri/ 48 reflacyjny registered office 'ÁfIs/ 5 siedziba statutowa regressive /ri'gresiv/ 49 regresywny regular income 'IÎköm/ 36 sta y dochód regulate 23 regulowaç reinsurance rnts/ 47 reasekuracja remain constant /ri"mein 38 nie ulegaç zmianie remain stable /ri"mein 'steibl/ 38 pozostawaç stabilnym rent /rent/ 1 czynsz replacement cost accounting 7 rachunkowoêç kosztów odtworzenia repossess 19 przejàç (np. za d ugi) repurchase agreement (repo) 25 umowa odkupu research (v) /ri'sæ:ts/ 22 badaç reserve requirement /ri'zæ:v 20 wymóg dotyczàcy rezerw obowiàzkowych reserve asset ratio /ri"zæ:v "{set 27 wspó czynnik aktywów rezerwowych reserves /ri'zæ:vz/ 13, 20, 23, 44 rezerwy retail bank /'ri:teil "b{îk/ 20 bank detaliczny retain /ri'tein/ 2 zatrzymaç (np. zyski) retain earnings /ri"tein 'Æ:nIÎz/ 31 zatrzymaç zyski retained earnings /ri"teind 'Æ:nIÎz/ 11 zyski zatrzymane return on assets /ri"tæ:n Án '{sets/ 16 zwrot z aktywów (rentownoêç aktywów) return on equity /ri"tæ:n Án 'ekwiti/ 16 zwrot z kapita u (rentownoêç kapita u) revalue /ri:'v{lju:/ 9 przewartoêciowaç (dokonaç ponownej wyceny) revenue 2, 4, 28 przychód revenue recognition @ n/8 ujmowanie przychodów rights issue /'raits "ISu:/ 30 emisja praw poboru rise /raiz/ 38 wzrastaç risk /risk/ 20, 47 ryzyko risk assessment /'risk 20 ocena ryzyka risk-averse 28 wykazujàcy awersj do ryzyka, konserwatywny, zachowawczy risk capital /'risk l/ 28 kapita podwy szonego ryzyka risk capitalist /"risk list/ 26 przedsi biorca podejmujàcy ryzyko rules /ru:lz/ 3 przepisy run on the bank /"rön Án 'b{îk/ 23 masowe wycofywanie wk adów z banku safekeeping /"seif'ki:piî/ 26 przechowywanie w sejfie (np. bankowym) salary 1 pensja sales forecast /'seilz "fo:ka:st/ 50 prognoza sprzeda y sales promotion n/ 50 promocja sprzeda y sales revenue /'seilz 14 przychody ze sprzeda y sales target /'seilz "ta:git/ 18 plan sprzeda y sales tax /'seilz "t{ks/ 49 podatek obrotowy (w USA) sales volume /'seilz "válju:m/ 17 wielkoêç sprzeda y save /seiv/ 20, 24, 47 oszcz dzaç savings account 19 rachunek oszcz dnoêciowy savings and loans association @ n/ 21 kasa oszcz dnoêciowo-po yczkowa scrip issue /'skrip "ISu:/ 30 emisja gratisowa secondary market ri "ma:kit/ 30 rynek wtórny securities 36 papiery wartoêciowe sell an option n/ 35 sprzedaç opcj selling, general and administrative expenses /"seliî Ik"spentsIz/ 14 koszty sprzeda y, ogólne i administracyjne separate entity 'entiti/ 8 podmiot wydzielony service charge /'sæ:vis "tsa:dz/ 26 op ata za us ugi set up /"set 'öp/ 2 utworzyç, za o yç settlement day "dei/ 31 dzieƒ rozliczenia share r / 2, 21, 29 akcja share capital 2, 5, 11 kapita akcyjny shareholder r / 2, 29 akcjonariusz shareholders equity 'ekwiti/ 11, 13 kapita w asny share premium 13 sprzeda akcji powy ej ich wartoêci nominalnej (agio) sharp /SA:p/ 38 ostry sharply /'SA:pli/ 38 ostro shipment 45 wysy ka short position n/ 37 pozycja krótka short-term /"SO:t'tÆ:m/ 25 krótkoterminowy sickness 47 choroba sight deposit /'sait di"pázit/ 27 wk ad zwrotny na àdanie significant 38 znaczny significantly 38 znacznie slight /slait/ 38 nieznaczny slightly /'slaitli/ 38 nieznacznie slow 38 powolny slowly 38 powolnie slump /slömp/ 48 gwa towne za amanie, gwa towny spadek (np. cen, kursów) social l 1, 49 ubezpieczenie spo eczne sole trader r / 5 kupiec jednoosobowy solvency 15, 24 wyp acalnoêç source and application of funds statement 'föndz 14 sprawozdanie ze êróde pochodzenia i wykorzystania funduszy Cambridge University Press Professional English in Use Finance 10

11 n/ 37 spekulacja speculative 44 spekulacyjny speculator r / 31 spekulant spend /spend/ 1 wydawaç spot price /'spát "prais/ 34 cena w transakcji z natychmiastowà dostawà spread /spred/ 24, 30 rozpi toêç (np. mi dzy stopami procentowymi, kursami walutowymi) stabilize 38 stabilizowaç stag /st{g/ 31 spekulant w obrocie akcjami standard 3 standard standardized 20, 34 standardowy, ujednolicony standing order /"st{ndiî r / 19 sta e zlecenie (np. p atnicze) start-up /'sta:töp/ 28 rozpocz cie dzia alnoêci start-up capital /'sta:töp l/ 28 kapita na rozpocz cie dzia alnoêci statement 19 sprawozdanie (raport) statement of total recognised gains l 'lásiz/ 14 sprawozdanie dotyczàce ogó u uznanych zysków i strat steadily /'stedili/ 38 stale steady /'stedi/ 38 sta y steal /sti:l/ 47 kraêç stimulate the economy Di 48 pobudzaç (stymulowaç) gospodark stock /sták/ 4, 21, 29 akcja, zapas stockbroker r / 30 makler gie dowy stockbroking 22 maklerka gie dowa stock exchange /'sták Iks"tSeIndZ/ 6, 29 gie da stock future /'sták r / 34 kontrakt terminowy na akcje stockholder r / 29 posiadacz akcji stock index /'sták "Indeks/ 31 wskaênik akcji stock index future /"sták "Indeks r / 34 kontrakt terminowy na indeks akcji stock market /'sták "ma:kit/ 29 rynek akcji stock take /'sták "teik/ 10 inwentaryzacja straight-line method /"streit 'lain 9 metoda liniowa (amortyzacji) strategic industry 43 przemys strategiczny strategic planning 'pl{niî/ 22 planowanie strategiczne strike price /'straik "prais/ 35 cena wykonania (np. opcji) structured product "prádökt/ 37 produkt zrestrukturyzowany subjective 8 subiektywny submit 10 przed o yç subsidiary 8, 22, 40 jednostka zale na l/ 38 znaczny li/ 38 znacznie sudden n/ 38 nag y suddenly nli/ 38 nagle supervise 23 nadzorowaç supplier r / 11 dostawca supply 23, 30 poda surplus 14 nadwy ka swap /swáp/ 35 transakcja swapowa syndicate 47 konsorcjum, syndykat synergy 40 synergia systematic risk 'risk/ 32 ryzyko systematyczne systems of 10 systemy kontroli tactics /'t{ktiks/ 50 taktyka take a short position n/ 31 otworzyç pozycj krótkà takeover r / 39 przej cie takeover bid "bid/ 6, 21, 39 oferta przej cia tangible assets '{sets/ 12 aktywa materialne target customer /"ta:git r / 18 klient docelowy tariff /'t{rif/ 43, 49 c o tax /t{ks/ 1, 2, 49 podatek taxation n/ 48, 49 opodatkowanie tax avoidance /'t{ks 49 unikanie podatków tax burden /'t{ks n/ 49 obcià enie podatkowe tax evasion /'t{ks n/ 49 uchylanie si od podatków tax haven /'t{ks n/ 49 raj podatkowy tax shelter /'t{ks r / 47 metoda odraczania p atnoêci podatku technical analysis l 32 analiza techniczna telephone banking "b{îkiî/ 19 bankowoêç telefoniczna terms and nz/ 20 zasady i warunki theft /Teft/ 47 kradzie time deposit /'taim di"pázit/ 25, 27 wk ad terminowy time-period /'taim 8 wartoêç pieniàdza w czasie times dividend covered /"taimz "dividend 15 wskaênik pokrycia dywidendy times interest earned /"taimz 'Æ:nd/ 16 wskaênik pokrycia odsetek time value of money /'taim "möni/ 41 wartoêç pieniàdza w czasie top out /"táp 'aut/ 38 osiàgnàç pu ap tracker fund r "fönd/ 36 fundusz indeksowany trade mark /'treid "ma:k/ 12 znak towarowy trade surplus /'treid 43 nadwy ka handlowa transaction n/ 3, 4 transakcja transfer /'tr{ntsfæ: r / 20 dokonywaç przelewów, transferowaç traveller s cheque "tsek/ 19 czek podró niczy treasury bill (T-bill) "bil/ 25 weksel skarbowy treasury bond "bánd/ 33 obligacja skarbowa treasury note 33 bilet skarbowy trend /trend/ 32 tendencja Cambridge University Press Professional English in Use Finance 11

12 trial balance 4 bilans próbny trough /tráf/ 48 dno (cyklu koniukturalnego) true and fair view 'vju:/ 3, 7, 10 prawdziwy i rzetelny obraz turnover r / 6, 14 obrót underpriced 40 zani ony undervalued 40 niedoszacowany underwrite 22, 29 gwarantowaç (np. zakup akcji) underwriter r / 47 ubezpieczyciel unique /ju:'ni:k/ 50 wyjàtkowy unit cost /"ju:nit 'kást/ 18 koszt jednostkowy unit-of-measure r / 8 jednostka miary unit trust /"ju:nit 'tröst/ 36 fundusz inwestycyjny (typu otwartego) unsecured 25 niezabezpieczony unsystematic risk 'risk/ 32 ryzyko niesystematyczne upswing /'öpswiî/ 48 poprawa koniunktury upturn /'öptæ:n/ 48 poprawa koniunktury valuation n/ 7, 22 wycena, oszacowanie value stock /'v{lju: "sták/ 30 akcja o zani onej wartoêci value-added tax (VAT) /"v{lju:"{did 't{ks "vi: ei 'ti:/ 49 podatek od wartoêci dodanej variable costs "kásts/ 17 koszty zmienne variable interest rate "reit/ 24 zmienna stopa procentowa velocity 27 szybkoêç (np. obiegu pieni nego) velocity n/ 27 szybkoêç obiegu pieni nego venture capital l/ 28 kapita podwy szonego ryzyka venture capitalist list/ 26 przedsi biorca podejmujàcy ryzyko verifiable 8 wiarygodny vertical integration l n/ 39 integracja pionowa visible trade "treid/ 43 handel towarowy volatile 36 niestabilny, zmienny wages /'weidziz/ 1 p ace warrant 35 warrant wear out 'aut/ 9 zu ywaç si weight certificate /'weit 45 Êwiadectwo wagi white knight /"wait 'nait/ 39 osoba lub firma uczestniczàca w przyjaznym przej ciu firmy withdraw /wid'dro:/ 19 podjàç z konta withdrawal 19 pobrania (np. z konta) working capital /'wæ:kiî l/ 2, 26 kapita obrotowy work-in-progress /"wæ:k In 12 produkcja niezakoƒczona World Trade Organization /"wæ:ld n/ 43 Âwiatowa Organizacja Handlu write an option n/ 35 sprzedawaç opcje write off /"rait 'Áf/ 12 odpisaç (np. w ci ar strat) wrongdoing /'ráî"du:iî/ 6 wykroczenie yield /ji:ld/ 20, 33 dochód, rentownoêç, stopa zwrotu zero coupon bond "ku:pán "bánd/ 33 obligacja zerokuponowa zero-sum game "söm "geim/ 34 gra z sumà zerowà Cambridge University Press Professional English in Use Finance 12

fallen angel floatation forward integration FSA -Financial Services Authority (UK) Financial Supervision Commission/Authority (Poland) golden share

fallen angel floatation forward integration FSA -Financial Services Authority (UK) Financial Supervision Commission/Authority (Poland) golden share Stock Exchange (stock) market capitalization acquirer (in M&A) allotment allotment certificate asset-stripping backward integration bear investor bear market bearer share bid price black knight blue chips

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period 01.01.2012 to 30.06.2012 obejmuj cy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Date of submission/ Data przekazania 31.08.2012 1. Full name of the Issuer /Pe na nazwa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES I A. EMISJE / ISSUES Stan na 1 października 2004 / As at 1 October 2004 Emisje zarejestrowane w KDPW / Security issues registered in KDPW 1. Papiery wartościowe w obrocie publicznym / Securities in the

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy Spis treści Przedmowa O Autorach Wstęp Część I. Finanse i system finansowy Rozdział 1. Co to są finanse? 1.1. Definicja pojęcia finanse 1.2. Dlaczego należy studiować finanse? 1.3. Decyzje finansowe gospodarstw

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

al. Jana Paw a II 23, Warszawa infolinia:

al. Jana Paw a II 23, Warszawa infolinia: al. Jana Paw a II 23, 00-854 Warszawa infolinia: 0-801 888 444 www.cu.com.pl 234151616 567444462890 56770098789 67900098 199990087265 1000065 6000067000 2002 199990087265 0087587624367900098 0007655555551

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Professional English in Use Finance indeks angielsko-polski

Professional English in Use Finance indeks angielsko-polski Professional English in Use Finance indeks angielsko-polski A abrupt raptowny abruptly raptownie absolute advantage korzyść absolutna absorption costing rachunek pełnych kosztów accelerated depreciation

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Spis treści Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 1.1. Pojęcie i cechy 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków 1.3. Model

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results Presentation of results for GETIN Holding Group Q1 2010 Presentation for investors and analyst of audited financial results Warsaw, 14 May 2010 Basic financial data of GETIN Holding Higher net interest

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o stanie firmy

Sprawozdanie o stanie firmy - 1 - Sprawozdanie o stanie firmy Raporty dostępne są w zakładce REPORTS i w formie wydruku. Sprawozdanie o stanie firmy (Company Report) Każda firma otrzyma również sprawozdanie o własnej sytuacji. Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II)

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II) Dane do wniosku o kredyt uproszczona księgowość (księga przychodów i rozchodów, ryczałt) Informacja o majątku przedsiębiorstwa i źródłach finansowania WYSZCZEGÓLNIENIE 2011r. 2012r. 03.2013 06.2013 09.2013

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK PODSTAWOWYCH TERMINÓW Z OBSZARU FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

SŁOWNIK PODSTAWOWYCH TERMINÓW Z OBSZARU FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI SŁOWNIK PODSTAWOWYCH TERMINÓW Z OBSZARU FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI ANGIELSKI ACCA - Association of Chartered Certified Accountants Actual cost Actuals Administrative costs Administrative expense Administrative

Bardziej szczegółowo

Łukasz Goczek Makroekonomia I Ćwiczenia 2

Łukasz Goczek Makroekonomia I Ćwiczenia 2 RUCH OKRĘŻNY I SYSTEM RACHUNKOWOŚCI NARODOWEJ (ver. 27-02-2007) Ruch okrężny w gospodarce: Założenia: 1) brak państwa i zagranicy 2) gospodarstwa domowe dysponują czynnikami produkcji (w tym nakłady pracy)

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Opłaty za podejmowanie gotówki Can I withdraw money in [country] without paying fees? Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Can I withdraw money in [country] without paying fees? Opłaty za podejmowanie gotówki Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? What are the fees if I use external ATMs? Opłaty

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE PRIVATE EQUITY Z PERSPEKTYWY BANKU

FUNDUSZE PRIVATE EQUITY Z PERSPEKTYWY BANKU FUNDUSZE PRIVATE EQUITY Z PERSPEKTYWY BANKU Michał Popiołek, mbank Michał Surowski, Société Générale październik 2015, Warszawa CO KRĘCI TYM ŚWIATEM dług netto EBITDA wycena mnożnik 2 WSPÓŁPRACA FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Kamień 1: stłumienie hiperinflacji Warunki początkowe: hiperinflacja ponad 250% średniorocznie w 1989 r. niedobory na rynku załamanie produkcji niskie zaufanie do

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2006 ROK Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący A.Przychody z dzialalności statutowej: 164 871,29

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

HANDEL MIĘDZYNARODOWY. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM. ROZLICZENIA FINANSOWE

HANDEL MIĘDZYNARODOWY. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM. ROZLICZENIA FINANSOWE HANDEL MIĘDZYNARODOWY. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM. ROZLICZENIA FINANSOWE Autorzy: Tadeusz T. Kaczmarek, Joanna Królak-Werwińska Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera 2.. Źródła ryzyka w transakcjach

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska Warunki zaliczenia 40 pkt praca samodzielna (szczegóły na kolejnym wykładzie) 60 pkt egzamin (forma testowa) 14 punktów obecności W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele działalności gospodarczej firmy określa się mianem finansów przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro-

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmencie są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA KONTEKST EKONOMICZNY W POLSCE IMPONUJĄCE WYNIKI W ZAKRESIE WZROSTU Wzrost PKB per capita w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat wyniósł

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI TABELE WYKRESY

SPIS TREÂCI TABELE WYKRESY BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2002 SPIS TREÂCI TABELE.................................................................................. 5 INFORMACJE O GOSPODARCE.............................................................

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 15 lutego 2016 r. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Dodatkowe informacje:

Zadanie. Dodatkowe informacje: Zadanie Jesteś Managerem spółki produkującej obuwie Ze względu na Twoją zaawansowaną wiedzę z tematyki rachunkowości zostałeś poproszony o pomoc nowemu księgowemu przy ujęciu w księgach rachunkowych poniższych

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE EMITENTÓW KRAJOWYCH / SHARES OF DOMESTIC ISSUERS Notowania jednolie / Single price system 1 030-26,74% 36 238 342-46,56% 1 060 186-24,86% Notowania ciągłe / Continuous trading system 818 374 16,17%

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo