WZÓR VOID. Application Form

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR VOID. Application Form"

Transkrypt

1 Application Form Please provide your answers in English. Prosimy o wype nienie lewej cz Êci wniosku w j zyku angielskim. Wersja polska zosta a wype niona przyk adowo. Thank you for applying for Citibank UK account. Please note the following: All applicants must be 18 years of age or over. Citibank UK accounts are for personal use only. Documents we need to open your account: Option 1: If you have held a UK credit product (current account with an overdraft or a cheque guarantee card, Credit Card, Personal Loan, Mortgage etc.) for more than 9 months, or currently hold two or more UK credit products, please provide us with: A certified* copy of Your Passport or Polish national ID card One original document to confirm your current address in the UK: UK photo driving licence, your most recent monthly UK bank statement, a UK utility bill (not older than 3 months, e.g. gas, electricity, fixed telephone), a local authority tax bill (valid for current year), or a UK tenancy agreement. Option 2: If you have held one UK credit product for less than 9 months or you do not hold any UK credit products, please provide us with the following documents: A certified* copy of Your Passport or Polish national ID card Your most recent UK bank statement (original), showing monthly deposits of at least 750, or if you do not have a UK bank statement, then provide a UK salary slip showing monthly salary of at least 750 together with documentary proof of your UK address as specified in Option 1. A certified* copy of your Home Office approval confirming your employment rights in the UK (for example a WRS letter) or an original letter of recommendation from your employer including full contact details of yourself and your employer, as well as your job position and annual salary. Before you finish To ensure we can open your account as quickly as possible, please complete and sign the application form and enclose your documentation as outlined above. Please send this to us, either in the pre-paid envelope provided or to the following address, free of charge: Freepost RLST-ZRCJ-BJLA Citibank PO Box LONDON SE5 7XT *Certified means documents have been confirmed as being true copies of the original and are signed and dated by a lawyer, notary public or banker using an official stamp, and with their name and address written on it. Dzi kujemy za z o enie wniosku o konto w Citibank UK. Informujemy, e: Wnioskodawca musi mieç ukoƒczone 18 lat. Konta Citibank UK sà przeznaczone wy àcznie do u ytku prywatnego. Dokumenty, których potrzebujemy, aby otworzyç konto: Opcja 1: Je eli obecnie korzysta Pan(i) w Wielkiej Brytanii z dwóch lub wi cej produktów kredytowych (rachunek bie àcy z linià kredytowà lub karta gwarantujàca czeki, karta kredytowa, kredyt konsumpcyjny, hipoteczny lub inny produkt kredytowy) lub z jednego produktu kredytowego od ponad 9 miesi cy, prosimy o dostarczenie: Uwierzytelnionej* kopii paszportu lub polskiego dowodu osobistego Orygina u jednego dokumentu potwierdzajàcego Pana(i) aktualny adres w Wielkiej Brytanii: brytyjskie prawo jazdy ze zdj ciem, ostatni miesi czny wyciàg z dowolnego banku w Wielkiej Brytanii, nie starszy ni trzymiesi czny rachunek z Wielkiej Brytanii (np. gaz, pràd, telefon stacjonarny), wa ny w bie àcym roku rachunek za podatek lokalny lub umowa najmu w Wielkiej Brytanii. Opcja 2: Je eli korzysta Pan(i) w Wielkiej Brytanii z jednego produktu kredytowego krócej ni 9 miesi cy lub nie korzysta Pan(i) w Wielkiej Brytanii z adnych produktów kredytowych, prosimy o dostarczenie: Uwierzytelnionej* kopii paszportu lub polskiego dowodu osobistego Orygina u ostatniego wyciàgu z dowolnego banku w Wielkiej Brytanii, który wykazuje miesi czne wp ywy nie ni sze ni 750 funtów lub dwa dokumenty: odcinek pensji uzyskiwanej w Wielkiej Brytanii z kwotà co najmniej 750 funtów wraz z jednym z dokumentów potwierdzajacych adres zamieszkania, wymienionych w Opcji 1. Uwierzytelnionej* kopii pozwolenia z Home Office potwierdzajàcego Pana(i) prawo do pracy w Wielkiej Brytanii (np. WRS) lub orygina u listu polecajàcego od Pana(i) pracodawcy zawierajàcego pe ne dane kontaktowe Pana(i) i Pana(i) pracodawcy, nazw Pana(i) stanowiska i rocznà p ac. Zanim wyêlesz wniosek Aby umo liwiç nam jak najszybsze otwarcie konta, prosimy o wype nienie i podpisanie wniosku oraz do àczenie do wniosku wymienionych wy ej dokumentów. Wniosek wraz z dokumentami prosimy odes aç w do àczonej op aconej kopercie lub bezp atnie na poni szy adres: Freepost RLST-ZRCJ-BJLA Citibank PO Box LONDON SE5 7XT *Uwierzytelnienie oznacza, ze dokumenty zosta y poêwiadczone jako faktyczne kopie orygina u oraz zosta y opatrzone podpisem (z imieniem, nazwiskiem i adresem oraz oficjalnà piecz cià i datà) przez osob wykonujàcà zawód bankiera (w jakimkolwiek banku w Wielkiej Brytanii), prawnika lub notariusza. The Citibank Easy Current Account is designed specifically for Polish people in the UK. Further information and documentation in Polish is available online at An account with Citibank means you can manage your money on your terms, by phone and online anywhere in the world, 24 hours a day, 7 days a week. Simply complete this application form to apply and include the required documentation as listed. If you require any assistance to complete this form please call us on (toll-free, service in Polish). Please select the account below to open Citibank UK Easy Current Account If you do not wish to apply for an overdraft please tick here* *Overdrafts are subject to status Remember to enclose your documentation as outlined above. Citibank Alerting Service With our mobile banking service you will always know what is going on with your account, no matter where you are. Please tick below to subscribe to this service. Free Citibank Standard Alerting Service Citibank Tailored Alerting Service ( 2.50 per month) Please select how you would like to receive your Citibank Alerts. SMS text messages Both Once your account has been opened you will automatically be set up on the Citibank Alerting Service. To customise the timing and frequency of your alerts or to stop them at any time, visit Further information in Polish about the Citibank Alerting Service is available online at Citibank Easy Current Account jest przeznaczony dla Polaków przebywajàcych w Wielkiej Brytanii. Informacje o koncie oraz dokumentacja w j zyku polskim sà dost pne na Konto w Citibank UK umo liwia swobodne zarzàdzanie pieni dzmi przez telefon i Internet przez ca à dob, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na Êwiecie. Wystarczy wype niç wniosek i do àczyç do niego wy ej wymienione dokumenty. Je eli potrzebuje Pan(i) pomocy w wype nieniu wniosku, prosimy o telefon na numer (linia bezp atna z Wielkiej Brytanii, obs uga w j zyku polskim). Prosz zaznaczyç poni ej, aby otworzyç konto x Citibank UK Easy Current Account Prosimy zaznaczyç, jeêli nie wnioskuje Pan(i) o lini kredytowà w rachunku* *Decyzje o udzieleniu linii podejmowane sà na podstawie analizy historii kredytowej Wnioskodawcy. Prosimy pami taç o do àczeniu wy ej wymienionych dokumentów. Citibank Alerting Service Dzi ki naszej us udze bankowoêci mobilnej b dzie Pan(i) zawsze wiedzieç, co si dzieje na Pana(i) koncie, gdziekolwiek Pan(i) si znajduje. Aby skorzystaç z us ugi, prosimy wskazaç wybranà opcj. Bezp atny Citibank Standard Alerting Service Citibank Tailored Alerting Service (2,50 funta miesi cznie) Prosimy wskazaç sposób otrzymywania Citibank Alerts. SMS Obie metody Us uga Citibank Alerting Service zostanie uruchomiona automatycznie po otwarciu konta. Aby wybraç terminy i cz stotliwoêç otrzymywania informacji lub wstrzymaç ich wysy anie, nale y wejêç na Wi cej informacji w j zyku polskim o us udze Citibank Alerting Service dost pne jest na stronie Please remember to fill in your mobile number and address on the following page. Opt in to text and communications by ticking the relevant boxes below. Please tick if you would like to be advised by of relevant products, services and offers from Citi and carefully selected third parties that we believe will be of interest to you. Please tick if you would like to be advised by text of relevant products, services and offers from Citi and carefully selected third parties that we believe will be of interest to you. Prosimy pami taç o podaniu numeru telefonu komórkowego i adresu na nast pnej stronie wniosku. JeÊli chce Pan(i) otrzymywaç dodatkowe informacje SMS lub , prosimy wskazaç wybranà opcj. Prosimy zaznaczyç, je eli chce Pan(i) otrzymywaç em informacje o produktach, us ugach i ofertach Citi oraz innych starannie wybranych dostawców, które - naszym zdaniem mogà Pana/Panià zainteresowaç. Prosimy zaznaczyç, je eli chce Pan(i) otrzymywaç SMS-em informacje o produktach, us ugach i ofertach Citi oraz innych starannie wybranych dostawców, które - naszym zdaniem mogà Pana/Panià zainteresowaç. Please read the Data Protection Notice on page 5. 1 Prosimy o zapoznanie si z OÊwiadczeniem o Ochronie Danych na stronie 5.

2 Title (Mr, Mrs, Miss, Ms, Other) Surname First name(s) Date of birth (DD/MM/YY) Nationality Country of permanent residence Flat/House No. or Name (If applicable) Street Time at current address If less than 3 years, please provide all your addresses within the last 3 years (including non-uk addresses), attaching a separate sheet if necessary. Previous surname (if applicable) Previous address City Personal details Time at previous address Country Dane osobowe Tytu (Pan, Pani, Panna, inny) M R Nazwisko KOWALSKI Imi /imiona JAN SEBASTIAN Data urodzenia (DD/MM/RR) Obywatelstwo POLISH Kraj sta ego pobytu GREAT BRITAIN Nr mieszkania/nr lub nazwa domu (je eli ma zastosowanie) 101 BAKER HOUSE Ulica CASSILIS ROAD Kod pocztowy E14 5LB Okres zamieszkania pod obecnym adresem 2 lat 8 miesi cy W przypadku okresu krótszego ni 3 lata nale y podaç wszystkie adresy w ciàgu ostatnich 3 lat (w tym adresy poza Wielkà Brytanià), które w razie potrzeby prosimy wymieniç na dodatkowym arkuszu. Poprzednie nazwisko (je eli ma zastosowanie) Poprzedni adres MARSZA KOWSKA 302/45 Kraj POLAND Miasto WARSAW Kod pocztowy Okres zamieszkania pod poprzednim adresem 4 lat 5 miesi cy Contact details Home tel no. (including STD code) Work tel no. (including STD code) Mobile address Please remember to provide this information to benefit from our mobile banking service. Dane kontaktowe Nr telefonu domowego (z nr. kierunkowym) Nr telefonu s u bowego (z nr. kierunkowym) Nr telefonu komórkowego Adres Prosimy pami taç o podaniu tych informacji w celu korzystania z naszej us ugi bankowoêci mobilnej. Security Information Dane identyfikacyjne There may be times when we have to ask further security questions to identify you. Please provide us with the following: Mother s maiden name Your place of birth W pewnych sytuacjach mo emy zadaç dodatkowe pytania w celu potwierdzenia Pana(i) to samoêci. W tym celu prosimy podaç: Nazwisko panieƒskie matki MAZUR Pana(i) miejsce urodzenia CRACOW Personal details Title (Mr, Mrs, Miss, Ms, Other) Surname First name(s) Date of birth (DD/MM/YY) Nationality Country of permanent residence Flat/House No. or Name (If applicable) Street Time at current address If less than 3 years, please provide all your addresses within the last 3 years (including non-uk addresses), attaching a separate sheet if necessary. Previous surname (if applicable) Previous address Dane osobowe Tytu (Pan, Pani, Panna, inny) MRS Nazwisko KOWALSKA Imi /imiona ANNA Data urodzenia (DD/MM/RR) Obywatelstwo POLISH Kraj sta ego pobytu GREAT BRITAIN Nr mieszkania/nr lub nazwa domu (je eli ma zastosowanie) 101 BAKER HOUSE Ulica CASSILIS ROAD Kod pocztowy E14 5LB Okres zamieszkania pod obecnym adresem 3 lat 1 miesi cy W przypadku okresu krótszego ni 3 lata nale y podaç wszystkie adresy w ciàgu ostatnich 3 lat (w tym adresy poza Wielkà Brytanià), które w razie potrzeby prosimy wymieniç na dodatkowym arkuszu. Poprzednie nazwisko (je eli ma zastosowanie) KWIATKOWSKA Poprzedni adres Country Kraj City Miasto Kod pocztowy Time at previous address Okres zamieszkania pod poprzednim adresem lat miesi cy 2

3 Contact details Home tel no. (including STD code) Work tel no. (including STD code) Mobile address Please remember to provide this information to benefit from our mobile banking service. Dane kontaktowe Nr telefonu domowego (z nr. kierunkowym) Nr telefonu s u bowego (z nr. kierunkowym) Nr telefonu komórkowego Adres Prosimy pami taç o podaniu tych informacji w celu korzystania z naszej us ugi bankowoêci mobilnej. Security Information Dane identyfikacyjne There may be times when we have to ask further security questions to identify you. Please provide us with the following: Mother s maiden name Your place of birth W pewnych sytuacjach mo emy zadaç dodatkowe pytania w celu potwierdzenia Pana(i) to samoêci. W tym celu prosimy podaç: Nazwisko panieƒskie matki NOWAK Pana(i) miejsce urodzenia BYDGOSZCZ Your account activity ONLY Sposób korzystania z konta To help us protect you from fraudulent activity, please complete the following questions. You may select more than one option: What is the intended use of the account? Personal/General household expenses Investment opportunities Foreign currency services Other (please specify) Please estimate the value and number of transactions you are likely to undertake per month across your Citibank relationship. Estimated monthly value of your transactions Deposits/Incoming funds Other deposits (cheques, salary, Withdrawals/Outgoing funds Other withdrawals (cheques, salary, Less than 10,000 If 10,000 or more please state amount Estimated number of transactions per month If 7 or more, 0-6 please state amount Deposits/Incoming funds Other deposits (cheques, salary, Chcemy chroniç Pana(ià) przed nadu yciami, dlatego prosimy odpowiedzieç na poni sze pytania. Mo na wybraç wi cej ni jednà odpowiedê: Jakich transakcji zamierza Pan(i) dokonywaç na koncie? Wydatki osobiste/ogólne wydatki gospodarstwa domowego Inwestycje Us ugi walutowe Inne (prosimy wyszczególniç) MONEY TRANSFERS TO POLAND Prosimy podaç szacunkowà miesi cznà wartoêç i liczb transakcji, których chce Pan(i) dokonywaç za poêrednictwem Citibank UK. Szacunkowa miesi czna wartoêç transakcji Wp aty/przelewy przychodzàce Inne wp aty (czeki, wynagrodzenie, Wyp aty/przelewy wychodzàce Inne wyp aty (czeki, wynagrodzenie, Mniej ni JeÊli wi cej ni funtów funtów prosimy podaç wartoêç Szacunkowa miesi czna liczba transakcji JeÊli 7 lub wi cej 0-6 prosimy podaç liczb Wp aty/przelewy przychodzàce Inne wp aty (czeki, wynagrodzenie, Withdrawals/Outgoing funds Other withdrawals (cheques, salary, Wyp aty/przelewy wychodzàce Inne wyp aty (czeki, wynagrodzenie, Switching your UK current account to Citibank UK (Please complete a separate switching form for joint applicants) ONLY We will help you transfer your account from any bank in UK to Citibank UK. You can choose more than one option: Transfer all my direct debits and standing orders to my new Citibank UK current account Transfer the credit balance in my existing current account over to my new Citibank UK current account Close my existing current account Przeniesienie rachunku bie àcego do Citibank UK (Wspó wnioskodawcy wype niajà dodatkowy formularz na przeniesienie rachunku) U atwimy przeniesienie Pana(i) rachunku z jakiegokolwiek banku w Wielkiej Brytanii do Citibank UK. Mo na wybraç wi cej ni jednà opcj : Przeniesienie wszystkich poleceƒ zap aty i sta ych zleceƒ na nowy rachunek bie àcy w Citibank UK Przelew salda kredytowego z obecnego rachunku bie àcego na nowy rachunek bie àcy w Citibank UK Zamkni cie obecnego rachunku bie àcego Please complete the following sections if you have ticked any of the boxes above: Name on existing Current Account Existing Current Account Sort Code Existing Current Account Number Je eli zaznaczy (a) Pan(i) którekolwiek pole powy ej, prosimy podaç: Imi i nazwisko, na które za o ony jest Pana(i) obecny rachunek w Wielkiej Brytanii JAN KOWALSKI Numer rozliczeniowy obecnego rachunku bie àcego Numer obecnego rachunku bie àcego

4 Employment details Informacje o zatrudnieniu Source of income/wealth (tick all that apply) Salary Pension Other, please specify (on a separate sheet if necessary) Gross annual income Employer/Business name Occupation How long in current employment Transfer my salary/pension to my new Citibank UK current account. If you would like us to transfer your salary to Citibank UK please complete the information below, otherwise move to next section. Employer/Business address Employee number (if known) Employment details Source of income/wealth (tick all that apply) Salary Pension Other, please specify (on a separate sheet if necessary) Gross annual income Employer/Business name Occupation How long in current employment Transfer my salary/pension to my new Citibank UK current account. If you would like us to transfer your salary to Citibank UK please complete the information below, otherwise move to next section. Employer/Business address Employee number (if known) Do you want to switch more than one account? Call (toll-free, service in Polish) or visit For US persons only èród o dochodów/majàtku (prosimy zaznaczyç wszystkie w aêciwe odpowiedzi) Wynagrodzenie Emerytura Inne, prosimy wyszczególniç (w razie potrzeby mo na u yç dodatkowego arkusza) Roczne dochody brutto w funtach Nazwa pracodawcy/przedsi biorstwa ONEBANK Zawód BANKER Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy 1 lat 3 miesi cy Prosz o przekazywanie mojego wynagrodzenia/emerytury na nowy rachunek bie àcy w Citibank UK. Prosimy o podanie poni szych informacji, jeêli chce Pan(i) otrzymywaç wynagrodzenie na konto w Citibank UK. W przeciwnym wypadku prosimy przejêç do nast pnego punktu. Adres pracodawcy/przedsi biorstwa 8 OXFORD STR. Kod pocztowy E12 3LB Numer pracownika (je eli jest znany) JK Informacje o zatrudnieniu èród o dochodów/majàtku (prosimy zaznaczyç wszystkie w aêciwe odpowiedzi) Wynagrodzenie Emerytura Inne, prosimy wyszczególniç (w razie potrzeby mo na u yç dodatkowego arkusza) Roczne dochody brutto w funtach Nazwa pracodawcy/przedsi biorstwa POLISH RESTAURANTS LTD. Zawód MANAGER Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy 2 lat 0 miesi cy Prosz o przekazywanie mojego wynagrodzenia/emerytury na nowy rachunek bie àcy w Citibank UK. Prosimy o podanie poni szych informacji, jeêli chce Pan(i) otrzymywaç wynagrodzenie na konto w Citibank UK. W przeciwnym wypadku prosimy przejêç do nast pnego punktu. Adres pracodawcy/przedsi biorstwa 771 HIGH STREET KENSINGTON Kod pocztowy E11 4LB Numer pracownika (je eli jest znany) Czy chce Pan(i) przenieêç wi cej ni jeden rachunek? Zadzwoƒ (linia bezp atna z Wielkiej Brytanii, obs uga w j zyku polskim) lub wejdê na lub wejść na Tylko dla rezydentów USA I am a US person.* I understand that I must also complete form W-9. Forms can be found on in Citibank UK branches or posted to you on request (simply call ). Jestem rezydentem USA*. Rozumiem, e musz równie wype niç formularz W-9. Formularz mo na pobraç na w oddzia ach Citibank UK lub zamówiç przes anie pocztà (telefon ). Primary applicant s US Social Security number Numer ubezpieczenia spo ecznego w USA g ównego Wnioskodawcy *A US person is defined as a US citizen, green card holder or resident in the US for 183 days or more in a calendar year. Please note that we may disclose information about you and your account to any tax or other authority in the US or other country if you are subject to the jurisdiction of that authority. * Rezydent USA to obywatel Stanów Zjednoczonych, posiadacz zielonej karty lub osoba przebywajàca w USA przez 183 dni lub wi cej w ciàgu roku kalendarzowego. Nale y pami taç, e mo emy ujawniç informacje na Pana(i) temat oraz Pana(i) rachunku wszelkim w adzom podatkowym lub innym w Stanach Zjednoczonych lub w innym kraju, którego jurysdykcji Pan(i) podlega. For US persons only Tylko dla rezydentów USA I am a US person.* I understand that I must also complete form W-9. Forms can be found on in Citibank UK branches or posted to you on request (simply call ). Jestem rezydentem USA*. Rozumiem, e musz równie wype niç formularz W-9. Formularz mo na pobraç na w oddzia ach Citibank UK lub zamówiç przes anie pocztà (telefon ). Joint applicant s US Social Security number Numer ubezpieczenia spo ecznego w USA Wspó wnioskodawcy *A US person is defined as a US citizen, green card holder or resident in the US for 183 days or more in a calendar year. Please note that we may disclose information about you and your account to any tax or other authority in the US or other country if you are subject to the jurisdiction of that authority. * Rezydent USA to obywatel Stanów Zjednoczonych, posiadacz zielonej karty lub osoba przebywajàca w USA przez 183 dni lub wi cej w ciàgu roku kalendarzowego. Nale y pami taç, e mo emy ujawniç informacje na Pana(i) temat oraz Pana(i) rachunku wszelkim w adzom podatkowym lub innym w Stanach Zjednoczonych lub w innym kraju, którego jurysdykcji Pan(i) podlega. 4

5 Data Protection Notice Please remember to read the notice and declaration below and sign where indicated. Please include any documentation required as specified on the front of this form. Citibank International plc is a member of the Citigroup group of companies and is the data controller. We will use your information to open and administer your account (including if appropriate arranging insurance benefits which will be provided by third party insurance companies and those companies will use your information to process and administer any insurance policies arranged for you) and for other business purposes, including the following: make any enquiries that we consider necessary to confirm your identity and for credit assessment purposes, use credit scoring techniques when considering your application, managing your account(s) or making credit decisions (you have a right to make representations against any adverse decisions which have been taken on a solely automated basis); make searches against your name at licensed credit reference agencies (they will add to your record details of our search and your application. This will be seen by other organisations carrying out later searches), and to fulfil any promotional offers. This may be for credit, address verification or money laundering prevention purposes and we may use this information to make credit decisions after your account has been opened, register information about you and your account with a licensed credit reference agency on a regular basis. It is important that you give us accurate information. We will check your details with a fraud prevention agency/agencies and if you give us false information and we suspect fraud we will record this. Law enforcement agencies may access and use this information. We and other organisations may access and use from other countries the information recorded by fraud prevention agencies. We, members of the Citigroup group of companies, and other companies, may use and search these records to: Check details on applications for credit and credit related or other facilities Manage credit and credit related accounts or facilities Recover debt Check details on proposals and claims for all types of insurance. We, the credit reference agency and the fraud prevention agency will also use the records for statistical analysis about credit, insurance and fraud. We may also use the information we have about you, including the nature of your transactions, for marketing analysis and to contact you or arrange for carefully selected third parties to contact you, by post or telephone in order to bring to your attention various products and services offered by the Citigroup group of companies (of which Citibank is a member) and carefully selected groups of companies which may be of interest to you. Please tick if you don t want to be advised by post or telephone of relevant products, services and offers that we believe will be of interest to you. Please telephone us on if you want to have details of those credit reference and fraud prevention agencies from whom we obtain and with whom we record information about you. You have a legal right to these details. *We will monitor and/or record telephone calls from and to you in the interests of customer service and for training purposes. This may be done either by ourselves or reputable organisations carefully selected by us to ensure consistent servicing levels and account operations. In this Data Protection Notice we means Citibank International plc. Please read the declaration below and sign your application DECLARATION This must be signed by each applicant. Note: when two or more people sign this Declaration, then the following applies to each of them and to accounts which they or either of them open. I am over 18 years of age. Please issue me with a Citibank Card. I confirm that I have read this form carefully and that the information in it about me is accurate. I confirm that I will be liable to compensate Citibank for any loss that Citibank may suffer as a result of any inaccuracy in this information. I have been given adequate opportunity to read and understand, and agree to be bound by the Citibank Account General Terms and Conditions, Interest Rates and Charges leaflet and the Specific Terms and Conditions relating to any account or promotion which I have applied for or may apply to open. I confirm that I have been made aware of the General Terms and Conditions and have been given the opportunity to request them. I understand that these General Terms and Conditions form part of My Agreement with Citibank and I am bound by them. I understand that Citibank has the right to alter any Terms and Conditions in the manner set out in the Terms and Conditions. I do understand that the Terms and Conditions in English prevail over any versions containing Terms and Conditions translated into Polish and that in the event of any inconsistencies or discrepancies, the English Terms and Conditions apply. I accept that Citibank may decline my application. Switching Account Request (to Citibank UK) If I, as a Primary Applicant, have indicated that I want to transfer all my direct debits and standing orders to my new Citibank current account, I authorise Citibank to: Contact my UK bank or building society detailed above to obtain a list of the standing orders and direct debits set up on my current account with them Contact all UK companies that I pay by direct debit and ask them to collect future payments from my Citibank UK account Set up standing orders and bill payments Instruct my old UK bank to cancel Standing Orders and Direct Debits If I have indicated that I want to close my existing current account and/or transfer the balance in my existing current account to my/our new current account, I authorise Citibank to close my/our account detailed above and/or transfer any credit balance(s) to my Citibank account as appropriate in accordance with my instructions If I have indicated that I want my salary, as detailed above, to be paid into my/our new Citibank current account, I authorise Citibank to advise my UK employer to redirect my salary and/or regular credits into my/our new account Please note: if we do not hear from you within 10 working days of sending the list of existing direct debits and standing orders for you to review, we will proceed with your transfer. I confirm that I have fully completed this application to allow you to switch my existing account and transfer my salary if I have indicated that I want you to. I also authorise Citibank to contact my current employer, using the necessary details contained on this form, to instruct them to pay my salary into my Citibank UK current account. OÊwiadczenie o Ochronie Danych Prosimy o zapoznanie si z oêwiadczeniem i deklaracjà poni ej oraz podpisanie we wskazanych miejscach. Prosimy o za àczenie wszelkich wymaganych dokumentów, wymienionych na pierwszej stronie wniosku. Citibank International plc nale y do grupy spó ek Citigroup i jest administratorem danych. Pana(i) dane zostanà wykorzystane do otwarcia i prowadzenia Pana(i) rachunku (w tym je eli dotyczy do odpowiedniego zapewnienia Êwiadczeƒ ubezpieczeniowych przez zewn trzne firmy ubezpieczeniowe, które b dà korzystaç z danych w celu przetwarzania i prowadzenia Pana(i) polis ubezpieczeniowych) oraz w innych celach biznesowych, w tym: zadawanie pytaƒ, które uznamy za konieczne w celu potwierdzenia Pana(i) to samoêci oraz w celu przeprowadzenia oceny zdolnoêci kredytowej; zastosowanie technik scoringu kredytowego podczas rozpatrywania Pana(i) wniosków, prowadzenia Pana(i) rachunku(ów) oraz podejmowania decyzji kredytowych (jest Pan(i) uprawniony(a) do odwo ywania si od wszelkich niekorzystnych decyzji, jakie zosta y podj te w trybie automatycznym); podejmowanie czynnoêci sprawdzajàcych przy u yciu Pana(i) nazwiska w licencjonowanych biurach informacji kredytowych (szczegó owe informacje na temat naszych zapytaƒ i Pana(i) wniosku zostanà przez te biura do àczone do Pana(i) dokumentacji, która b dzie dost pna dla innych organizacji, sk adajàcych podobne zapytania w przysz oêci) oraz w celu przygotowywania wszelkich ofert promocyjnych. Dzia ania takie mogà byç podejmowane w celu udzielenia kredytu, weryfikacji adresu lub zapobiegania praniu brudnych pieni dzy, ainformacje te mogà zostaç przez nas wykorzystane w celu podejmowania decyzji kredytowych po otwarciu Pana(i) rachunku; regularnej rejestracji informacji na temat Pana(i) i Pana(i) rachunku w licencjonowanym biurze informacji kredytowej. Dlatego istotne jest uzyskanie od Pana(i) prawdziwych informacji. Podane przez Pana(ià) informacje sprawdzimy przy pomocy agencji zapobiegania oszustwom, a wypadki podania przez Pana(ià) nieprawdziwych informacji czy próby oszustwa zostanà przez nas zarejestrowane. Agencje wymiaru sprawiedliwoêci i Êcigania mogà mieç dost p do tych informacji i je wykorzystywaç. Zarówno nasza, jak inne organizacje posiadajà dost p i mo liwoêç korzystania z informacji pochodzàcych z innych krajów, zarejestrowanych przez agencje zapobiegania oszustwom. Zarówno spó ki wchodzàce w sk ad grupy Citigroup, jak i inne spó ki mogà przeszukiwaç i wykorzystywaç tak zarejestrowane dane w celu: Sprawdzenia szczegó owych danych we wnioskach o kredyt oraz o produkty kredytowe i inne Zarzàdzania kredytami oraz rachunkami lub produktami zwiàzanymi z kredytem Odzyskiwania d ugów Sprawdzenia szczegó owych danych zawartych w propozycjach lub roszczeniach, zwiàzanych z wszelkiego rodzaju ubezpieczeniami. My, biuro informacji kredytowej oraz agencja zapobiegania oszustwom b dziemy tak e wykorzystywaç te informacje w celu przeprowadzenia analizy statystycznej na temat kredytów, ubezpieczeƒ i oszustw. Mo emy tak e wykorzystywaç informacje, jakie posiadamy na Pana(i) temat, dotyczàce np. charakteru realizowanych przez Pana(ià) transakcji, w celu przeprowadzenia analizy marketingowej lub skontaktowania si z Panem(ià) czy te umo liwienia kontaktu z Panem(ià) pocztà lub przez telefon - dok adnie wybranym trzecim stronom w celu przedstawienia Panu(i) produktów oraz us ug oferowanych przez spó ki nale àce do grupy Citigroup (do których nale y Citibank) oraz przez szczegó owo dobrane grupy spó ek, które mogà byç przedmiotem Pana/i zainteresowania. Prosimy zaznaczyç, jeêli nie yczy Pan(i) sobie otrzymywania drogà pocztowà lub telefonicznà informacji dotyczàcych produktów, us ug oraz ofert, które naszym zdaniem mogà byç dla Pana/i interesujàce. Je eli yczy Pan(i) sobie otrzymaç szczegó owe informacje na temat biura informacji kredytowej oraz zapobiegania oszustwom, od których otrzymujemy i w których rejestrujemy informacje na Pana(i) temat, prosimy o kontakt pod telefonem (linia dost pna z Wielkiej Brytanii, obs uga w j zyku angielskim). Posiada Pan(i) prawo do otrzymania takich informacji. *B dziemy monitorowaç i/lub rejestrowaç rozmowy telefoniczne z Panem/ià w celu zapewnienia sprawnej obs ugi oraz dla celów szkoleniowych. Dzia ania te b dziemy realizowaç samodzielnie lub zlecimy ich realizacj renomowanym, starannie wybranym organizacjom tak, aby zapewniç niezmiennie najwy szy poziom obs ugi Pana(i) konta. W niniejszym OÊwiadczeniu o Ochronie Danych termin my oznacza Citibank International plc. Prosimy o zapoznanie si z poni szà deklaracjà oraz podpisanie Pana(i) wniosku DEKLARACJA Dokument ten musi zostaç podpisany przez ka dego z Wnioskodawców. Uwaga: W przypadku podpisania niniejszej deklaracji przez dwie lub wi cej osób, ka da z tych osób oraz rachunki, które te osoby lub którakolwiek z tych osób otwierajà, muszà spe niç wyszczególnione poni ej wymogi. Mam ukoƒczone 18 lat. Prosz o wystawienie Karty Citibank. Niniejszym potwierdzam, e przeczyta em(am) dok adnie niniejszy formularz, oraz e zawarte w nim informacje na mój temat sà prawdziwe. Niniejszym zobowiàzuj si do zadoêçuczynienia bankowi Citibank wszelkich strat, jakie Citibank mo e ponieêç na skutek jakichkolwiek nieprawid owoêci w tych informacjach. Otrzyma em(am) wystarczajàce mo liwoêci przeczytania i zapoznania si oraz akceptuj Ogólne Warunki i Postanowienia Rachunku Citibank (Citibank Account General Terms and Conditions), Oprocentowanie i Op aty (Interest Rates and Charges) oraz Szczególne Warunki i Postanowienia (Specific Terms and Conditions) dotyczàce wszelkich rachunków i promocji, o jakie wnioskuj lub mog wnioskowaç w przysz oêci. Niniejszym potwierdzam, e zapozna em(am) si z Ogólnymi Warunkami i Postanowieniami, oraz e otrzyma em(am) mo liwoêç zwrócenia si o ich udost pnienie. Rozumiem, e Ogólne Warunki i Postanowienia stanowià cz Êç mojej Umowy z Citibank, oraz e sà one dla mnie wià àce. Rozumiem, e Citibank posiada prawo do zmiany wszelkich Warunków i Postanowieƒ w sposób okreêlony w rzeczonych Warunkach i Postanowieniach. Rozumiem, e Warunki i Postanowienia w j zyku angielskim majà pierwszeƒstwo przed wszelkimi wersjami Warunków i Postanowieƒ t umaczonymi na j zyk polski, oraz e w wypadku wszelkich niezgodnoêci czy rozbie noêci zastosowanie ma angielska wersja Warunków i Postanowieƒ. Przyjmuj, e Citibank mo e odrzuciç mój wniosek. Zlecenie Przeniesienia Rachunku (do Citibank UK) Je eli jako G ówny Wnioskodawca wskaza em(am) opcj przeniesienia wszystkich moich poleceƒ zap aty i sta ych zleceƒ na mój nowy rachunek bie àcy Citibank, niniejszym upowa niam Citibank do: Nawiàzania kontaktu z moim bankiem w Wielkiej Brytanii lub kasà oszcz dnoêciowo-mieszkaniowà (building society) okreêlonà powy ej w celu uzyskania wykazu sta ych zleceƒ i poleceƒ zap aty, z o onych w zwiàzku z posiadanym w tym banku lub kasie rachunkiem. Nawiàzania kontaktu ze wszystkimi przedsi biorstwami w Wielkiej Brytanii, na rzecz których dokonuj p atnoêci w drodze polecenia zap aty w celu zwrócenia si do nich o pobieranie przysz ych p atnoêci z mojego rachunku w Citibank UK. Ustanowienia sta ych zleceƒ i p atnoêci rachunków. Uniewa nienia w moim poprzednim banku w Wielkiej Brytanii sta ych zleceƒ i poleceƒ zap aty. Je eli zleci em(am) zamknàç mój istniejàcy rachunek bie àcy i/lub przenieêç Êrodki znajdujàce si na moim istniejàcym rachunku bie àcym na mój/nasz nowy rachunek bie àcy, niniejszym upowa niam Citibank do zamkni cia mojego/naszego rachunku wskazanego powy ej i/lub przeniesienia wszelkich Êrodków na mój rachunek Citibank zgodnie z moimi instrukcjami. Je eli zleci em(am) przekazywanie mojego wynagrodzenia, okreêlonego powy ej, na mój/nasz nowy rachunek bie àcy Citibank, niniejszym upowa niam Citibank do powiadomienia mojego pracodawcy w Wielkiej Brytanii, by przekazywa moje wynagrodzenie i/lub regularne p atnoêci na mojà rzecz na mój/nasz nowy rachunek. Uwaga: - je eli w ciàgu 10 dni roboczych nie otrzymamy uwag do wys anej do Pana(i) listy istniejàcych poleceƒ zap aty i sta ych zleceƒ, b dziemy kontynuowaç proces ich przenoszenia. Niniejszym potwierdzam, e wype ni em(am) w ca oêci niniejszy formularz w celu umo liwienia przeniesienia mojego istniejàcego rachunku oraz dokonywania przelewów mojego wynagrodzenia, o ile wskaza em(am), e sobie tego ycz. Niniejszym upowa niam tak e Citibank do nawiàzania kontaktu z moim obecnym pracodawcà, przy u yciu informacji zawartych w niniejszym formularzu, w celu powiadomienia go, by dokonywa przelewów mojego wynagrodzenia na mój rachunek bie àcy w Citibank UK. 5

6 Your signature Pana(i) podpis I have read, understood and agreed to the Data Protection Notice and Declaration. Przeczyta em(am), zrozumia em(am) i akceptuj OÊwiadczenie o Ochronie Danych oraz Deklaracj. Primary applicant s signature Podpis G ównego Wnioskodawcy Date of signature (DD/MM/YY) Data (DD/MM/RR) Your signature Pana(i) podpis I have read, understood and agreed to the Data Protection Notice and Declaration. Przeczyta em(am), zrozumia em(am) i akceptuj OÊwiadczenie o Ochronie Danych oraz Deklaracj. Joint applicant s signature Podpis Wspó wnioskodawcy Date of signature (DD/MM/YY) Data (DD/MM/RR) OFFICE USE ONLY: REFERENCE NUMBER SOURCE CODE: 3674 AGENT NAME: OFFER CODE: Citibank Citibank is a registered service mark of Citibank, N.A. or Citigroup Inc. Citibank and Arc Design is a service mark of Citibank, N.A. or Citigroup Inc. Citibank International plc is authorised and regulated by the Financial Services Authority. FSA reference number Registered in England No Registered Office: Citigroup Centre, Canada Square, London E14 5LB. VAT No. GB Ultimately owned by Citigroup Inc., New York, USA. Citibank Citibank jest zarejestrowanym znakiem towarowym Citibank, N.A. lub Citigroup Inc. Citibank oraz Arc Design jest znakiem towarowym Citibank, N.A. lub Citigroup Inc. Citibank International plc dzia a na podstawie licencji i podlega Urz dowi Regulacji Rynków Finansowych (Financial Services Authority FSA). Numer referencyjny FSA Zarejestrowano w Anglii pod nr Siedziba: Citigroup Centre, Canada Square, Londyn E14 5LB. Nr rej. VAT GB W asnoêç Citigroup Inc., Nowy Jork, USA /07 6

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Opłaty za podejmowanie gotówki Can I withdraw money in [country] without paying fees? Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Can I withdraw money in [country] without paying fees? Opłaty za podejmowanie gotówki Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? What are the fees if I use external ATMs? Opłaty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

Request for Information Social Security Agreement between Poland and Australia

Request for Information Social Security Agreement between Poland and Australia Request for Information Social Security Agreement between Poland and Australia Prośba o informacje Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską i Australią AU-PL 5 To assess your entitlement to a Polish

Bardziej szczegółowo

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue Inland Revenue National Insurance contributions Centre for Non-Residents Room BP1301 Benton Park View Newcastle Upon Tyne NE98 1ZZ United Kingdom Phone: +44 (0) 191 22- Fax: +44 (0) 191 22- Textphone:

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

APPLICATION FORM. Overseas Criminal Record Check POLAND

APPLICATION FORM. Overseas Criminal Record Check POLAND APPLICATION FORM Overseas Criminal Record Check POLAND Overseas Criminal Record Check Application Form Guidance Notes This application form captures the data required by GB Group Plc, in order to process

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻ 1. Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola uwzględniając: wszystkie daty wjazduwyjazdu doz UK (pomijając

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

New Hire Form - Poland

New Hire Form - Poland NEW HIRE FORM INSTRUCTIONS New Hire Form - Poland INSTRUKCJE: Formularz zatrudnienia nowego pracownika lub powtórnego zatrudnienia powinien zostać wypełniony przez Przełożonego lub lokalny HR. Należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty od X-Rite Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty od X-Rite Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty od X-Rite Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do otrzymania części zapłaty za zakupione w

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

2.2. Address: 2.2. Adres: 2.2.1. Street and number/po box: 2.2.1. Ulica i numer/skrytka pocztowa:

2.2. Address: 2.2. Adres: 2.2.1. Street and number/po box: 2.2.1. Ulica i numer/skrytka pocztowa: ANNEX VI ZAŁĄCZNIK VI APPLICATION FORM WITH A VIEW FORMULARZ WNIOSKU W TO THE RECOGNITION, POSTĘPOWANIU O UZNANIE, DECLARATION OF ENFORCEABILITY STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI OR ENFORCEMENT OF A DECISION LUB

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie The Adam Mickiewicz Foundation in Canada (REV 2015) PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA przeczytaj uważnie

INSTRUKCJA przeczytaj uważnie INSTRUKCJA przeczytaj uważnie 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Złóż tylko podpisy w zaznaczonych krzyżykiem miejscach ( uwaga na niektórych formularzach dwa razy ) na dokumentach: 64-8 jeden podpis,

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 2 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską

Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską Australijski system zabezpieczenia społecznego Australijski system zabezpieczenia społecznego różni się od systemów obowiązujących w większości

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 lutego 2011 r. w LEGNICY w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona, ul. Sejmowa 5A.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Otworzyć konto realne

Otworzyć konto realne Otworzyć konto realne Wypełniać z uwagą aktualnymi danymi, TYLKO LATINSKIMI LITERAMI -------------------------- < Indywidualne / Firmowe ------------------------- < Mężczyzna / Kobieta < Imię < Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Wypełniający Poręczyciel Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/40067056.aspx Внешний ID тендера 321508-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-)

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-) Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT Miejscowość /Place... Dnia/Date... Referencje Banku Handlowego w Warszawie S.A.( Bank ) / Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions v053013 License Certificate Certificate Date: Serial #: Product key: Maximum Concurrent Authorized Users: Customer #: Contact E-Mail: Contact Phone: Product Description: Language: SAP Material #: License:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych 1. Słowniczek Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Bank Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE 1. Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola uwzględniając: wszystkie daty wjazduwyjazdu doz UK

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 1. F-WOŚ/PG2.1/1 - formularz wniosku i karty usług dot. udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 15 F-WOŚ/PG2.1/1 WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

NatWest Welcome Account Current Account with Debit Card plus Money Transfer Account with Money Transfer Card. Wniosek o otwarcie konta

NatWest Welcome Account Current Account with Debit Card plus Money Transfer Account with Money Transfer Card. Wniosek o otwarcie konta Wniosek o otwarcie konta Konto NatWest Welcome Konto NatWest Welcome zawiera Konto Osobiste NatWest Welcome z kartą debetową oraz Konto do Przelewu Pieniędzy z kartą do przelewu pieniędzy Application Form

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Rachunki rozliczeniowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA BIZNES PLUS MOJA FIRMA NON-PROFIT WSPÓLNOTA AGRO 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Generator units. Инфо. Покупатель. Изменение версии Contract award. Описание. Версия 4. Дата публикации 02.08.2013 5:19

Generator units. Инфо. Покупатель. Изменение версии Contract award. Описание. Версия 4. Дата публикации 02.08.2013 5:19 Generator units Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/38309058.aspx Внешний ID тендера 259925-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения Open

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo