JESSICA INNOWACYJNY INSTRUMENT NA RZECZ FINANSOWANIA ROZWOJU MIAST. JESSICA Task Force 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JESSICA INNOWACYJNY INSTRUMENT NA RZECZ FINANSOWANIA ROZWOJU MIAST. JESSICA Task Force 2008"

Transkrypt

1 JESSICA INNOWACYJNY INSTRUMENT NA RZECZ FINANSOWANIA ROZWOJU MIAST JESSICA Task Force 2008

2 POLSCE Prognozowane zmiany w strukturze demograficznej społeczeństwa w Polsce w latach (źródło: Eurostat 2008) Liczba ludności zmniejszy się o 7,5 mln (włączając w to dodatnie saldo migracji 530 tys.); Spadek liczby osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata) o 10,7 mln; Wzrost liczby osób w wieku emerytalnym (powyŝej 65 lat) o 6,1 mln. Struktura demograficzna w Polsce mln Pozostali Oznacza to Ŝe: Znacząco wzrośnie w społeczeństwie udział osób starszych, mających inne oczekiwania odnośnie otaczającej ich infrastruktury społecznej; Miasta zaczną w jeszcze większym stopniu konkurować ze sobą w celu przyciągnięcia do siebie mieszkańców, o duŝym potencjale (oszczędności, bieŝące dochody, wiedza); Mniej atrakcyjne miasta zaczną tracić mieszkańców, co moŝe oznaczać ich stopniową degradację.

3 roŝenia: Migracja ludności do bardziej zaludnionych i zurbanizowanych obszarów w poszukiwaniu lepszych warunków pracy i moŝliwości inwestowania; W wyniku ww. migracji, mniejsze miasta zaczną tracić atrakcyjność inwestycyjną; Monocentryczny rozwój gospodarczy kraju z dynamicznie rozwijającym się centrum (Warszawa) i słabnącymi ekonomicznie mniejszymi ośrodkami. zwania: Policentryczny rozwój gospodarczy kraju oznaczający bardziej zrównowaŝony wzrost gospodarczy miast; Implementacja instrumentów, które podniosą atrakcyjność inwestycyjną miast, przyciągną wykwalifikowaną siłę roboczą i tym samym wpłyną na poprawę ich sytuacji ekonomicznej.

4 MOśLIWE ROZWIĄZANIA: Polityka imigracyjna - moŝe częściowo złagodzić niekorzystne skutki ww. trendu, jednak prawdopodobnie nie będzie ona w stanie wystarczająco zbilansować niekorzystnej wiekowej struktury populacji. Ponadto imigranci zasilą głównie wysok zurbanizowane obszary, co nie poprawi ekonomicznej sytuacji ośrodków peryferyjnych. Saldo imigracji w wybranych krajach UE ,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, ,526 11,820 8,067 7,708 4, , ,196 Pl CZ SK HU DE ES IT UK FR SE

5 MOśLIWE ROZWIĄZANIA: Bardziej elastyczny system emerytalny; Realizacja projektów podnoszących atrakcyjność inwestycyjną miast JESSICA - skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie Funduszów Strukturalnych dzięki utworzeniu Funduszów Rozwoju Obszarów Miejskich, które staną się waŝnymi podmiotami rynku kapitałowego inwestującymi w projekty przyczyniające się do rozwoju miast.

6 CO TO JEST JESSICA? Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, EBI oraz Banku Rozwoju Rady Europy, w celu wsparcia projektów urbanistycznych zapoczątkowana w 2005 roku. Innowacyjny i bardziej skuteczny sposób wykorzystania Funduszów Strukturalnych przez uŝycie zwrotnych instrumentów finansowych lepiej stymulujących proces realizacji projektu oraz umoŝliwiających wielokrotne wykorzystanie ograniczonych zasobów ( recycling ).

7 JAK DZIAŁA JESSICA?- podstawowe elementy Utworzenie funduszów inwestycyjnych tzw. Funduszów Rozwoju Obszarów Miejskich dysponujących środkami unijnymi, które będą inwestować (na zasadach komercyjnych) w projekty z zakresu rozwoju obszarów miejskich. Inwestycje te kierowane będą do projektów w formie kapitału właścicielskiego, kredytów bądź gwarancji. Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich inwestujące w partnerstwa publicznoprywatne będą mogły łączyć potencjał finansowy i know-how sektora publicznego i prywatnego. Ideą jest, aby Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich był aktywnym partnerem / doradcą dla władz miast w stymulowaniu rozwoju poszczególnych obszarów. Utworzenie Funduszu Powierniczego (opcjonalnie) w celu inwestowania w kilka Funduszów Rozwoju Obszarów Miejskich, który zapewni doradztwo przy ich wyborze, przyśpieszenie absorpcji funduszów strukturalnych i moŝliwość uzyskania przychodów finansowych z lokaty środków Funduszu.

8 Instytucja Zarządzająca Dotacje Wkład do funduszu Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Projekty niekomercyjne Kredyty, Gwarancje, Mezzanine, Equity Projekty będące częścią zintegrowanego planu rozwoju obszarów miejskich Model tradycyjny (dotacje) JESSICA

9 JESSICA? W przeciwieństwie do projektów finansowanych tradycyjnie z funduszy strukturalnych w formie pomocy bezzwrotnej, celem JESSICA jest przekształcenie części dotacji w inwestycje przynoszące dochody. Inwestycje te (w formie kapitału właścicielskiego, kredytów bądź gwarancji) kierowane będą do projektów za pośrednictwem Funduszów Rozwoju Obszarów Miejskich. Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich umoŝliwią lepszą mobilizację dodatkowych zasobów finansowych pochodzących ze źródeł prywatnych oraz publicznych. MoŜliwość wcześniejszego uzyskania środków juŝ na etapie tworzenia Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich. Łączenie know-how i doświadczenia sektora publicznego i prywatnego. JESSICA moŝe połączyć interesy: spółek komunalnych, miast, banków komercyjnych, banków spółdzielczych, funduszy inwestycyjnych, firm deweloperskich, etc.

10 JESSICA?, C.D. JESSICA umoŝliwia realizację projektów, które nie kwalifikowałyby się do finansowania ze środków pomocowych przy pomocy tradycyjnego mechanizmu dotacji. Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich stworzy portfel inwestycji zarządzanych przy pomocy jednorodnych narzędzi z zachowaniem odrębności ekonomicznej poszczególnych projektów. Powinno to wygenerować synergie, które pozwolą na realizację wielu projektów w dłuŝszym czasie, co byłoby znacznie trudniejsze bez pomocy funduszu. Dzięki temu nakłady na kaŝdy projekt zostaną zoptymalizowane, a projekty będą realizowane przy mniejszym zaangaŝowaniu środków. Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich moŝe słuŝyć miastu (miastom) przez wiele lat, takŝe w następnych okresach programowych.

11 MIEJSKICH Regulacje dotyczące JESSICA nie rozstrzygają o formie prawnej oraz modelu biznesowym funkcjonowania Funduszu; MoŜe być on utworzony, jako osoba prawna lub wydzielony blok finansowy w ramach istniejącej instytucji; Musi być to jednak podmiot o charakterze inwestycyjnym, a nie wykonawczym. ZaangaŜowanie Funduszu w poszczególne projekty powinno się odbywać poprzez inwestycje w spółki wykonawcze, a nie przez faktyczne wykonawstwo projektowe; Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich moŝe powstać, jako fundusz zarządzany przez TFI, spółka kapitałowa załoŝona przez podmioty prywatne i publiczne (np. spółki komunalne w ramach ich kompetencji), fundusz utworzony w ramach funkcjonowania banku.

12 BANKOWEGO Bank uzyskuje korzyść finansową z finansowania EBI, którą przekazuje projektowi; Ograniczone ryzyko dla banku dzięki gwarancji z funduszu/ wyŝszemu skapitalizowaniu projektu (mezzanine); MoŜliwość uzyskania dźwigni finansowej na poziomie projektu. EBI (opcjonalnie) Global Loan Bank FUNDUSZ ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH Kredyt Gwarancja lub Mezzanine PROJEKTY BĘDĄCE CZĘŚCIĄ ZINTEGROWANEGO PLANU ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH

13 PUBLICZNEGO Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich będą mogły łączyć potencjał finansowy i know-how sektora publicznego i prywatnego; Inwestorzy mogą liczyć na: wpływ na wybór portfela projektów w ramach uzgodnionych kompetencji; współpracę z odpowiednimi instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za proces planowania urbanistycznego; wynagrodzenie za zarządzanie środkami JESSICA; długofalowy udział w zintegrowanym programie słuŝącym poprawie infrastruktury urbanistycznej regionów.

14 RóŜne modele funkcjonowania JESSICA (1) (2) (3) MANAGING AUTHORITY MANAGING AUTHORITY MANAGING AUTHORITY Holding Fund - EIB with Technical Assistance Holding Fund (Tender) UDF UDF UDF UDF UDF UDF UDF UDF UDF Call for expression of interest Call for expression of interest Call for expression of interest Technical Assistance - EIB Technical Assistance - EIB (OPTIONAL) (OPTIONAL)

15 Z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury inwestycyjnej na rynku polskim (ale takŝe w innych krajach) oraz zakres niezbędnych prac przygotowawczych, aktywny udział EBI w tworzeniu JESSICA w Polsce wydaje się być właściwą opcją. MoŜliwe formy prawne prowadzenia przez EBI funduszu powierniczego: W ramach swojego bilansu (analogicznie do depozytu); Poza bilansem, w ramach osobnego bloku finansowego; Stworzenie osobnego regulowanego podmiotu (SPV) na bazie przepisów odnoszących się do funduszy inwestycyjnych z moŝliwością pozyskiwania dodatkowych inwestorów; MoŜliwość pozyskania lokalnych partnerów do zarządzania lub administracji funduszem.

16 Podstawowe usługi: bieŝące zarządzanie płynnością; organizowanie przetargów na tworzenie funduszy rozwoju obszarów miejskich; ocena ofert (doradztwo techniczne); negocjowanie umów inwestycyjnych; księgowość i monitoring; zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Dodatkowe usługi: badania rynku, feasibility studies; przygotowanie biznes planów; propagowanie programu, organizacja konferencji, szkoleń; doradztwo w zakresie zintegrowanych programów rozwoju obszarów miejskich; moŝliwość utworzenia lokalnego biura.

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Agenda Inwestycje infrastrukturalne Samodzielność finansowa i inwestycyjna j.s.t. Źródła finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2004-2007 WRAZ Z PERSPEKTYWĄ DO 2011 ROKU

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2004-2007 WRAZ Z PERSPEKTYWĄ DO 2011 ROKU ZARZĄD POWIATU SUSKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2004-2007 WRAZ Z PERSPEKTYWĄ DO 2011 ROKU Załącznik ANALIZA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH 6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH Najbezpieczniejszym źródłem finansowania w całości lub części gospodarki

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca:

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: Część III Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: 1. Część I Zarys ogólny koncepcji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała 2. Część II ZałoŜenia techniczne

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH SPIS TREŚCI Streszczenie... 1 Założenia Unii Rynków Kapitałowych... 2 Plan

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników Ministerstwo Gospodarki Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników listopad 2011 1. Na czym polega akcjonariat pracowniczy?... 3 2. Jakie są zalety i wady akcjonariatu pracowniczego?...

Bardziej szczegółowo

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE Produkt sieci Miast Przemian Miasta Przemian Sieć Miast w Europie Środkowej i Wschodniej Pomimo zachowania przez rządy krajowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie doświadczeń KfW Bankengruppe dla potrzeb doskonalenia działalności Banku Gospodarstwa Krajowego

Wykorzystanie doświadczeń KfW Bankengruppe dla potrzeb doskonalenia działalności Banku Gospodarstwa Krajowego GDAŃSKA AKADEMIA BANKOWA Wykorzystanie doświadczeń KfW Bankengruppe dla potrzeb doskonalenia działalności Banku Gospodarstwa Krajowego Ekspertyzę zgodnie z umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zawartą

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo