Lokalny Zespół do spraw SM Broszura informacyjna dla pacjentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalny Zespół do spraw SM Broszura informacyjna dla pacjentów"

Transkrypt

1 Publiczna SłuŜba Zdrowia Northumberland, Tyne and Wear Fundusz Publicznej SłuŜby Zdrowia Lokalny Zespół do spraw SM Broszura informacyjna dla pacjentów Rozjaśniając przyszłość

2 Kto moŝe skorzystać z pomocy Zespołu? Klienci Zespołu muszą mieć potwierdzoną diagnozę stwardnienia rozsianego (SM) i mieszkać na terenie miasta Newcastle (Newcastle City) lub mieć lekarza domowego (GP) z siedzibą na tym terenie. Siedziba Zespołu Lokalny Zespół ds. SM ma siedzibę przy Walkergate Park, Międzynarodowym Ośrodku Neurorehabilitacji i Neuropsychiatrii (International Centre for Neuro- Rehabilitation and Neuropsychiatry). Klienci są przyjmowani w dowolnym z następujących miejsc: Walkergate Park Dom Praca Członkowie Zespołu Zespół składa się z następujących specjalistów: Personel administracyjny Osoby, z którymi wstępnie naleŝy się kontaktować w razie wszelkich zapytań, koordynujące wizyty z innymi członkami zespołu i posiadające dostęp do szerokiego zakresu informacji, które mogą być przydatne naszym klientom i ich rodzinom. Fizjoterapeuci Przeprowadzają oceny i leczą osoby z problemami fizycznymi, stosując fizjoterapię do złagodzenia wszelkich aspektów choroby. MoŜe się to odbywać indywidualnie lub w grupie. Asystenci Wspierają pracę zespołu, a w szczególności fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych poprzez przeprowadzanie konkretnych programów leczniczych według ich zaleceń. Terapeuci zajęciowi Koncentrują się na czynnościach codziennych i samoobsłudze. Terapeuta moŝe zasugerować nowe techniki wykonywania codziennych czynności, jeśli powodują one trudności lub w razie potrzeby zalecić wyposaŝenie/adaptację domu. 2

3 Pracownicy opieki społecznej Oceniają sytuację socjalną klientów i ich rodzin. Mogą zorganizować pomoc z kwestiami praktycznymi, takimi jak: pomoc z opieką osobistą lub krótkimi przerwami porady dotyczące zasiłków lub zakwaterowania Pracownik opieki społecznej współpracuje równieŝ z innymi specjalistami, aby chronić osoby dorosłe szczególnej troski. Uwaga: Skierowań na terapię zajęciową oraz z zakresu pomocy społecznej udziela Opieka Społeczna (Social Services). Doradca psychologiczny (Counsellor) Pomaga i umoŝliwia klientom i członkom ich rodzin rozpatrywanie lub rozwiązywanie problemów natury emocjonalnej, które budzą silne uczucia. Zapisy ze spotkania/spotkań tego typu będą przechowywane w aktach klienta. Klienci mogą poprosić, aby poufne informacje ujawniane doradcy nie były odnotowywane. Psycholog kliniczny Przeprowadza oceny i interwencje psychologiczne, takie jak terapia, aby pomóc ludziom dostosować się do problemów kognitywnych (związanych z myśleniem, np. pamięcią), emocjonalnych oraz ze zdrowiem fizycznym na róŝnych etapach choroby. Osoby współpracujące z Zespołem Zespół posiada moŝliwość współpracy z innymi specjalistami, zapewniającymi przydatne usługi, co obejmuje: Specjalistę ds. rehabilitacji w celu leczenia objawów medycznych, jak równieŝ porad na temat seksu i związków. Pielęgniarki ds. trzymania moczu itp. przez chorych na SM w celu przeprowadzenia oceny i leczenia problemów z pęcherzem i jelitami. Pielęgniarki specjalizujące się w SM (z siedzibą w szpitalu RVI) w celu uzyskania specjalistycznej porady pielęgniarskiej. 3

4 Logopedzi w celu oceny problemów z mową lub przełykaniem. Protetyk w celu przeprowadzenia oceny i zapewnienia korekcji (ortozy) (urządzenia wspierającego część ciała klienta, np. szyny na stopę). Podiatra w celu ocenienia i zajęcia się problemami ze stopami. Specjaliści ds. zdolności prowadzenia pojazdów dla północnego-wschodu (North East Drive Mobility) są to specjalistyczne usługi świadczone na terenie Walkergate Park, dotyczące oceny i porad z zakresu prowadzenia pojazdów, wsiadania i wysiadania z samochodów oraz ich adaptacji. Doradcy ds. zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania porady i wsparcia w miejscu pracy. Specjalistyczne porady dotyczące zasiłków z opieki społecznej za pośrednictwem SłuŜb ds. Niepełnosprawności dla Północy (Disability North) lub SłuŜb ds. Praw do Opieki Społecznej (Welfare Rights Service) Usługi, które oferujemy Zadaniem Zespołu jest zapewnienie łatwo dostępnych i skoordynowanych usług, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb, biorąc pod uwagę potrzeby fizyczne, emocjonalne, społeczne i psychologiczne, jak równieŝ obawy rodziny i opiekunów. Zapewniane usługi będą róŝne dla poszczególnych osób i mogą obejmować między innymi: Ćwiczenia w grupach organizowane na róŝnym poziomie grupy w zaleŝności od potrzeb, zapewniające osobiste wsparcie, jak równieŝ ćwiczenia. Indywidualne sesje lecznicze z terapeutą. Mogą się one odbywać z dowolnym członkiem zespołu i koncentrować na osiągnięciu konkretnych celów określonych przez klienta. Indywidualne sesje informacyjne z członkiem Zespołu. 4

5 Kurs wprowadzający na temat SM (Getting to Grips Course) krótki program sesji wieczornych zapewniających informacje dla osób, u których niedawno zdiagnozowano SM. Zachęca się, aby uczestnicy przyprowadzili ze sobą towarzysza. Zapewnienie sprzętu do domu i poza dom. Ocena adaptacji środowiska domowego (skierowania wydawane są przez Opiekę Społeczną). Ocena pod względem opieki moŝe to nastąpić podczas wstępnej wizyty lub w późniejszym terminie, w zaleŝności od indywidualnych potrzeb. Osoba lub osoby, które zajmują się naszymi klientami równieŝ mają moŝliwość skontaktować się z Zespołem ds. SM w celu uzyskania porady i wsparcia. Usługi, których nie oferujemy Zespół nie moŝe zapewnić opieki lekarskiej lub fizjoterapeutycznej w razie nagłego zdarzenia. W takiej sytuacji prosimy skontaktować się ze swoim lekarzem domowym lub z lokalnymi słuŝbami ds. nagłych przypadków. Członkowie Zespołu nie są w stanie przyspieszyć przyjęcia osób na listach oczekujących poszczególnych instytucji lub wpłynąć na czas przydzielenia przez nie funduszy w celu szybszego podjęcia zalecanych działań. Dotyczy to równieŝ wniosków fizjoterapeutów/terapeutów zajęciowych o wyposaŝenie z WypoŜyczalni Sprzętu (Loan Equipment Services) lub wózków inwalidzkich zapewnianych przez SłuŜby ds. Wózków Inwalidzkich (Wheelchair Services). 5

6 Zwykły proces po wydaniu skierowania do Lokalnego Zespołu ds. SM (CMST) Przyjmujemy skierowania z wszelkich źródeł, co obejmuje osobę z SM lub jej rodzinę. Skierowana osoba musi mieć diagnozę SM potwierdzoną przez neurologa i musi zgodzić się na skierowanie. Po otrzymaniu skierowania: 1. Potwierdzimy diagnozę, a następnie napiszemy do klienta i do osoby wydającej skierowanie, potwierdzając otrzymanie skierowania. 2. Spotkamy się z klientem w celu omówienia i uzgodnienia wstępnego planu z klientem i w razie potrzeby z jego opiekunem i/lub rodziną. Jest to nazywane oceną wstępną (Background Assessment). 3. Zaoferujemy opiekunom i/lub rodzinie moŝliwość opisania, w jaki sposób SM wpływa na nich i w razie moŝliwości zaoferujemy wsparcie. 4. Wyślemy pismo do lekarza domowego klienta, określające uzgodniony plan działania. (Klient moŝe zaŝądać kopii wszelkiej korespondencji na jego temat wysyłanej przez Zespół). 5. Wprowadzimy w Ŝycie plan działania, obejmujący najodpowiedniejszych członków zespołu i/lub wydamy dalsze stosowne skierowania. 6. Po zakończeniu interwencji poinformujemy lekarza domowego klienta i odpowiednio lekarza specjalistę. 7. Staramy się wysyłać doroczne pismo wszystkim osobom, które są nam znane, aby przypomnieć im o naszym zespole i zapytać, czy potrzebują naszych usług. 8. Nigdy nie wykreślimy nikogo z naszej listy, chyba Ŝe wyprowadzi się z naszej okolicy lub przeniesie się do lekarza ogólnego poza tym terenem. Oznacza to, Ŝe w dowolnym momencie nasz klient lub jego opiekun moŝe skontaktować się z Zespołem, aby poprosić członka Zespołu o dalsze porady, informacje lub wkład. 6

7 Kontakt z Zespołem MoŜna skontaktować się z Zespołem w następujące sposoby: Lokalny Zespół ds. SM (Community MS Team) Walkergate Park Benfield Road Newcastle upon Tyne NE6 4QD Tel.: Faks: Uwaga: Jeśli nie ma nas w danej chwili i nie moŝemy odpowiedzieć na telefon, wszystkie telefony posiadają opcję automatycznej sekretarki. Prosimy więc nagrać krótką wiadomość, podając numer telefonu, a my na pewno oddzwonimy. Bezpieczeństwo osobiste Personel Funduszu posiada przy sobie urządzenia, które monitorują i nagrywają obraźliwe zachowanie. MoŜe powiadomić słuŝby ds. nagłych zdarzeń i otrzymać od nich wsparcie, a nagrania mogą zostać wykorzystane w postępowaniu sądowym. W jaki sposób mogę przekazać uwagę, sugestię, wyrazy uznania lub skargę w sprawie świadczonych usług? Osoby, które chcą przekazać uwagę, sugestię, wyrazy uznania lub skargę prosimy o porozmawianie z osobami bezpośrednio zaangaŝowanymi w opiekę nad nimi lub wypełnienie formularza opinii zwrotnej. Formularze opinii zwrotnej są dostępne od personelu Funduszu Wydział ds. Kontaktów z Klientami (Customer Liaison Department) Tel.: Formularz opinii zwrotnej moŝna wypełnić w wersji elektronicznej, odwiedzając witrynę internetową Funduszu (prosimy kliknąć na zakładkę Kontakt z nami ) 7

8 Przydatne kontakty Stowarzyszenie ds. SM (MS Society) Lokalny Zespół ds. SM współpracuje z róŝnymi organizacjami charytatywnymi zajmującymi się SM, co obejmuje Stowarzyszenie ds. SM. Oprócz uzyskania pomocy i porad od Lokalnego Zespołu ds. SM, nasi klienci mogą skorzystać z pomocy Stowarzyszenia ds. SM na następujące sposoby: Krajowa Infolinia ds. SM (National MS Helpline) Tel.: (Bezpłatny numer tel.) Poniedziałek do piątku od 9:00 do 21:00 Infolinia Oddziału Newcastle i Gateshead Tel.: dni w tygodniu (tylko w godzinach 10:00 18:00) Lokalne spotkania Stowarzyszenia ds. SM odbywają się regularnie i nowi członkowie są zawsze mile widziani. PALS (Patient Advice and Liaison Service SłuŜby ds. Doradztwa i Kontaktów z Pacjentami) Przedstawiciele PALS słuŝą pomocą w razie problemu w szpitalu, potrzeby porady lub wsparcia. Uzyskają konieczne informacje i wysłuchają problemów. Jeśli chce się porozmawiać z przedstawicielami PALS, klient lub członek personelu w jego imieniu powinien zadzwonić na numer North of Tyne PALS The Old Stables Grey's Yard Morpeth Northumberland NE61 1QD (ICAS) NiezaleŜne SłuŜby ds. Pełnomocnictwa przy Składaniu Skarg (Independent Complaints Advocacy Service) ICAS świadczą nowe usługi, które są bezpłatne i dostępne poprzez SłuŜby ds. Porad Obywatelskich (Citizens Advice Service), a mogą zapewnić pomoc w ramach procedury składania skarg publicznej słuŝby zdrowia. 8

9 Jest to niezaleŝna instytucja nie podlega publicznej słuŝbie zdrowia. Usługi te są zupełnie poufne osobiste czy poufne informacje nie zostaną przekazane Ŝadnej innej instytucji bez zgody klienta. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z regionalnym oddziałem ICAS pod numerem tel (Opieka zdrowotna) Forum Pacjentów (Patient s Forum) Forum ds. zaangaŝowania pacjentów i społeczności (Patient and Public Involvement Forum) uwaŝa się za główny sposób wywierania wpływu na publiczną słuŝbę zdrowia (NHS) przez społeczeństwo zarówno w zakresie priorytetów strategicznych, jak i codziennej działalności. Organizacje te określa się jako niezaleŝnego krytycznego przyjaciela Funduszu. Tel.: Forum Pacjentów (Patient's Forum) Głos Pacjentów na północ od Tyne (North of Tyne Patient's Voice) Old Stables Greys Yard Morpeth Northumberland NE61 1QB Faks:

10 Podziękowania Zespół pragnie podziękować wszystkim naszym klientom, którzy udzielili zgody na ich sfotografowanie na potrzeby tej broszury. Pragniemy równieŝ podziękować tym klientom, którzy pomagali przy sporządzeniu, korekcie i edycji tej broszury. Na Ŝądanie ta broszura moŝe być dostępna w róŝnych formach (np. alfabetem Braille a, w wersji audio, duŝą czcionką, w języku migowym BSL, w wersji uproszczonej z obrazkami lub w innych językach). Prosimy skontaktować się z Ośrodkiem Informacji Pacjentów Tel.: Publikacja: Ośrodek Informacji Pacjentów (Patient Information Centre) Prawo autorskie 2010, Northumberland, Tyne and Wear NHS Foundation Trust Znak, PIC/179/1110 Listopad Tel.:

Jak można sobie pomóc?

Jak można sobie pomóc? What you can do to help yourself: Polish Jak można sobie pomóc? Niniejsza broszura zawiera informacje o sposobach radzenia sobie dla osób żyjących z chorobą nowotworową. Wykonywanie czynności osobistych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7

Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7 Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7 Twoje prawa Twoje prawa 8 Twój najlepszy interes 8 Godność i szacunek 8 Twoje prawo do pełnej informacji

Bardziej szczegółowo

Health Services in Ireland / Służba zdrowia w Irlandii

Health Services in Ireland / Służba zdrowia w Irlandii Health Services in Ireland / Służba zdrowia w Irlandii Irlandia posiada publiczną służbę zdrowia finansowaną ze źródeł rządowych. Zarząd Służby Zdrowia (the Health Service Executive, HSE) jest organizacją

Bardziej szczegółowo

ontario.ca/seniors Informator Programów oraz Usług dla Seniorów w Prowincji Ontario

ontario.ca/seniors Informator Programów oraz Usług dla Seniorów w Prowincji Ontario ontario.ca/seniors Informator Programów oraz Usług dla Seniorów w Prowincji Ontario Premier of Ontario - Première ministre de l Ontario ORĘDZIE PREMIERA W imieniu Rządu w Ontario, serdecznie witam wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

WSIC Zintegrowany Zapis Opieki Najczęściej zadawane pytania. Najczęściej zadawane pytania dotyczące udostępniania informacji - w skrócie

WSIC Zintegrowany Zapis Opieki Najczęściej zadawane pytania. Najczęściej zadawane pytania dotyczące udostępniania informacji - w skrócie WSIC Zintegrowany Zapis Opieki Najczęściej zadawane pytania W jaki sposób udostępniamy twoje informacje? Obecnie, wszystkie miejsca w których otrzymujesz opiekę przechowują dokumentację na twój temat.

Bardziej szczegółowo

Jakim zmianom podlegać będą szpitale NHS? (What s changing in NHS hospitals?)

Jakim zmianom podlegać będą szpitale NHS? (What s changing in NHS hospitals?) Jakich standardów winni Państwo oczekiwać od swojego szpitala brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia (NHS) na podstawie nowych przepisów. (What standards to expect from the regulation of your NHS hospital)

Bardziej szczegółowo

Schizofrenia Pacjent i opiekun

Schizofrenia Pacjent i opiekun Epizod Pojedynczy przypadek kryzysu psychicznego w historii choroby pacjenta. Lekarz rodzinny To lekarz rodzinny, zazwyczaj pierwsza osoba, z którą kontaktuje się chory, gdy pojawiają się objawy. Wgląd

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki. Musisz dokonać wyboru. Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Twoja skrócona kartoteka w razie konieczności udzielenia Ci pomocy medycznej w

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZASAD ETYCZNYCH PSYCHOTERAPEUTY

KODEKS ZASAD ETYCZNYCH PSYCHOTERAPEUTY KODEKS ZASAD ETYCZNYCH PSYCHOTERAPEUTY Ogólne zasady etyki, jakimi winien się kierować psychoterapeuta, określają aktualne kodeksy etyczno-deontologiczne, zwłaszcza Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa i

Bardziej szczegółowo

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem?

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Opracowanie: Dariusz Pietrowski, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Radek Skiba, Stowarzyszenie Klon/Jawor Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Spis treści: I. Co to jest działalność poŝytku

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK IOM. Bezpośrednia pomoc ofiarom handlu ludźmi

PODRĘCZNIK IOM. Bezpośrednia pomoc ofiarom handlu ludźmi PODRĘCZNIK IOM Bezpośrednia pomoc ofiarom handlu ludźmi Jesteśmy głęboko przekonani, że uporządkowane migracje odbywające się z poszanowaniem praw człowieka przynoszą korzyści migrantom, krajom i społeczeństwom.

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania COMENIUS Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa System Ubezpieczeń Grupowych Najczęściej zadawane pytania Niniejszy dokument został opracowany przez MSH INTERNATIONAL, instytucję zajmującą się kwestiami

Bardziej szczegółowo

Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS

Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS Wskazówki dotyczące praktyk zawodowych Dla studentów studiów drugiego stopnia z zakresu przekładoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Nowy/a w Holandii. Europejska migracja zarobkowa. Broszura informacyjna

Nowy/a w Holandii. Europejska migracja zarobkowa. Broszura informacyjna Niniejsza broszura jest dostępna w różnych językach na stronach internetowych: www.nieuwinnl.nl i www.newinthenetherlands.nl Nowy/a w Holandii Europejska migracja zarobkowa Broszura informacyjna Jeśli

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Co to jest program informacyjny dla ofiar przestępstw (Victim Information Scheme)?

Co to jest program informacyjny dla ofiar przestępstw (Victim Information Scheme)? Co to jest program informacyjny dla ofiar przestępstw (Victim Information Scheme)? Program informacyjny dla ofiar przestępstw z ramienia Urzędu Nadzoru Kuratorskiego dla Irlandii Północnej (PBNI Victim

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375. o ochronie zdrowia psychicznego Uznając, że zdrowie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo