ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR"

Transkrypt

1 ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł dynamiczny, niespotykany w dotychczasowej historii wzrost znaczenia wiedzy jako podstawowego czynnika rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego. wiadomo znaczenia wiedzy jest dzisiaj w krajach rozwini tych powszechna, chocia jej tworzenie i skuteczne wykorzystywanie nie jest łatwe. Koncepcja zarz dzania wiedz jest przedmiotem zainteresowania naukowców, a tak e stosowana w praktyce w wielu ró nych organizacjach. Realizacja koncepcji zarz dzania wiedz w organizacjach ucz cych si, takich jak uczelnia wy sza, bazuje na wykorzystaniu zaawansowanych technologii multimedialnych umo liwiaj cych szybk i ograniczaj c koszty komunikacj. W tym celu wykorzystuje si platformy edukacyjne pozwalaj ce organizowa mi dzynarodowe telekonferencje, seminaria czy spotkania robocze. Słowa kluczowe: zarz dzanie wiedz, distance seminar, społecze stwo informacyjne, platformy edukacyjne, technologie informacyjne 1. Wprowadzenie Post p techniczny i technologiczny drugiej połowy XX wieku doprowadził do powstania nowych, wysoko zaawansowanych technologicznie gał zi przemysłu oraz do rewolucyjnych zmian w metodach i sposobach wytwarzania i zarz dzania. Współczesny wiat zdominowały technologie informacyjne, które wkraczaj do ka dej dziedziny ycia gospodarczego. Powstanie sieci komputerowych, a zwłaszcza Internetu, oraz rozwój nowoczesnych rodków ł czno ci sprawiły, e mniej istotne staj si bariery w komunikacji mi dzyludzkiej. W nowoczesnym społecze stwie informacyjnym oraz gospodarce opartej na wiedzy istnieje mo liwo błyskawicznego przesłania ogromnych ilo ci informacji w dowolne miejsce na wiecie. W nowoczesnej globalnej gospodarce konkurencyjno organizacji zale y od ich dost pu do informacji, posiadanej wiedzy i innowacyjnych rozwi za. Fundamentem rozwoju organizacji jest umiej tno wykorzystania informacji oraz wiedzy zgromadzonej w organizacji. Wdro enie wła ciwego systemu informacyjnego jest czynnikiem pozwalaj cym na efektywne wykorzystanie zasobów informacji. Zarz dzanie wiedz jest przedmiotem zainteresowania naukowców teoretyków, a tak e koncepcja ta jest stosowana w praktyce w wielu ró nych organizacjach. Realizacja koncepcji zarz dzania wiedz w organizacjach ucz cych si, takich jak uczelnia wy sza, bazuje na wykorzystaniu zaawansowanych technologii multimedialnych, jak platformy edukacyjne, internetowe bazy danych oraz inne platformy do pracy wspólnej.

2 156 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, 2009 Peter M. Senne, który w 1990 roku zdefiniował poj cie Learning Organisation, okre la organizacj słowami: Gdzie pracownicy w sposób ci gły poszerzaj swoje kompetencje niezb dne do osi gni cia celów w obszarze ich działania, gdzie rozwijane s nowe wzorce my lenia innowacyjno i swobodna współpraca, gdzie pracownicy nieustannie ucz si, jak uczy si razem. 1 Autorzy prezentowanego artykułu przedstawiaj mi dzy innymi swoje do wiadczenia z udziału w projektach na odległo, a tak e próbuj wskaza ewentualne problemy wynikaj ce z obecnego kryzysu na rynkach finansowych. 2. Idea zarz dzania wiedz w organizacji Zarz dzanie wiedz (ang. Knowledge management) to zespół sformalizowanych sposobów gromadzenia i wykorzystywania wiedzy formalnej oraz wiedzy personalizowanej uczestników organizacji. Jest to metodyka najlepszego wykorzystania wiedzy, która jest dost pna w organizacji, tworzenie nowej wiedzy oraz zwi kszanie jej zrozumienia. Podział na wiedz formaln, znajduj c si w bazach informacyjnych w postaci danych, informacji i dokumentów elektronicznych oraz wiedz cich, która znajduje si w umysłach współpracowników pozwala wytłumaczy ró ne podej cia do zarz dzania wiedz. Jedno podej cie charakteryzuje przykładanie wi kszego znaczenia kodyfikacji, drugie natomiast personalizacji. Oba podej cia wymagaj jednak wykorzystania nowoczesnych technologii jako bazy umo liwiaj cej naukowcom, studentom, pracownikom organizacji wykorzystanie do wiadcze innych osób. Aktualnie kwestia definicji zarz dzania wiedz, która byłaby powszechnie akceptowana zarówno w teorii, jak i w praktyce jest ci gle otwarta. Bezsporne s jednak fakty, e zarz dzanie wiedz : powinno mie charakter kompleksowy; powinno przekształca aktywa intelektualne organizacji w wynik ekonomiczny; powinno by wspierane przez technologi i kultur organizacyjn powinno kreowa sie współpracy tych, którzy posiadaj wiedz z tymi, którzy jej potrzebuj. W ród teoretyków najwi kszy wkład w opracowanie definicji zarz dzania wiedz wnie li naukowcy z Wielkiej Brytanii. W wyniku ich prac i bada powstała nast puj ca definicja: Zarz dzanie wiedz to ogół procesów umo liwiaj cych tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy do realizacji celów organizacji. 2 Z bada przeprowadzonych w ponad 700 firmach ameryka skich wynika, e wiedza przydatna do zarz dzania firm znajduje si zarówno w formalnych dokumentach, jak i umysłach pracowników. Wyniki tych bada przedstawia Rysunek 1. 1 Senege P. (1990), The Fifth Discipline, New York Doubleday 2 M. Grudzewski, I. Hejduk, Przedsi biorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.

3 Maria Parli ska, Marcin Adamczyk Aspekty ekonomiczne zarz dzania wiedz w organizacji na bazie Distance Seminar 157 ródło: Neumann Management Review 3 Rys. 1 Knowledge Management 3. Praktyczne wykorzystanie technologii na odległo Platformy edukacyjne Informacja i jej szybki przepływ, s cz sto kluczowymi elementami buduj cymi sukces organizacji. Informatycy stworzyli platformy informacyjne, które zostały zaadoptowane przez naukowców i pedagogów. Stosuje si je szczególnie w przypadkach, gdy jest konieczno zredukowania lub wyeliminowania odległo ci partnerów. Gdy praca powinna by zrealizowania, w krótkim czasie, a jednoczesne uczestnictwo w niej obu stron nie jest mo liwe. Platforma mo e by te wykorzystana w pracy długoterminowej, która wymaga przemy le i dost pu do ró nych zasobów informacji, indywidualnych działa, a potem poł czenia, gdy jest to projekt realizowany przez wspólnych partnerów. Platforma edukacyjna jest systemem LMS (Learning Management System) tzn. Systemem zdobywania wiedzy za po rednictwem Internetu lub sieci lokalnej (intranetu). Oferta rynkowa internetowych platform edukacyjnych jest bardzo bogata, ale wybór odpowiedniej platformy nie zawsze le y w mo liwo ciach u ytkownika, bowiem s to rozwi zania drogie. Obok komercyjnych platform edukacyjnych s równie platformy oparte na licencji promowanej przez Free Software Foundation, której celem jest swoboda udost pniania u ytkownikowi oprogramowania, a tak e mo liwo zmiany udost pnionego oprogramowania (systemy Open Source, które oferowane s nieodpłatnie razem z kodem ródłowym). Tempo rozwoju systemów Open Source jest nawet szybsze, ni aplikacji komercyjnych. 4 Najpopularniejszym systemem edukacyjnym opartym na Open Source jest platforma Moodle, autorstwa Martina Dougiamasa. W ród innych systemów zarz dzania nauczaniem z tej grupy w Polsce dost pne s : - Ilias (ma do wysokie oceny) - Caroline (mniej interakcyjny, skupiony na wspieraniu procesu samokształcenia), - ATutor (mocn stron s mo liwo ci administratora projektowania strony estetycznej plat- 3 Knowledge Management. Neumann Management Review [w:] System informacji strategicznej, praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Warszawa Nowicki K., Hasse M., Analiza porównawcza systemów zarz dzania nauczaniem opartych na licencji Open Source, [w:] Kształcenie na odległo metody i narz dzia, Z. Wi niewski (red.) Akademia Morska, Gdynia 2004

4 158 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, 2009 formy), - Bazar (mniej rozbudowany, o nieco mniejszej popularno ci),5 jak równie : Eduzope, CHEF, Adept, LRN, eclass,net, WBT-Master, Open Course i kilkadziesi t innych6 Platforma Microsoft Office SharePoint Server 2007 SharePoint Server 2007 jest zintegrowan komercyjn platform słu c do udost pniania i przetwarzania informacji. Program ten słu y do zarz dzanie informacj, usprawnia i upraszcza wewn trzne procesy w organizacji, dzi ki czemu obieg wiedzy jest prostszy, szybszy i bardziej efektywny. Technologia SharePoint umo liwia tak e współprac z partnerami zewn trznymi. 7 SharePoint wchodzi w skład wi kszego pakietu roboczego jakim jest Office System. Dzi ki temu pozwala na integracj z programami pakietu Microsoft Office (Word, Excel, InfoPath). Dodatkowo u ytkownicy systemu SharePoint 2007 maj do dyspozycji wydajny silnik wyszukiwania pozwalaj cy na indeksowanie tre ci z wielu ródeł jak: strony internetowe, pliki udost pnione czy zewn trze systemy informatyczne. SharePoint Server 2007 jest produktem skierowanym do zespołów i u ytkowników indywidualnych, du ych i rednich organizacji, których celem jest m.in. usprawnienie pracy grupowej, komunikacji w ród pracowników, zarz dzania portalami i tre ci witryn, a tak e zarz dzania projektami i procesami w organizacji. Platforma SharePoint jest narz dziem prostym w obsłudze, posiadaj cym przyjazny i spójny interfejs, dzi ki czemu mo e by obsługiwana przez u ytkowników posiadaj cych podstawow znajomo pakietu Office. Platforma SharePoint Server 2007 umo liwia organizacjom: łatwe przechowywanie i zarz dzanie dokumentami, usprawnienie procesu podejmowania wiadomych decyzji dzi ki prezentowaniu kluczowych dla firmy informacji w jednym miejscu, zwi kszenie wydajno ci pracy, ł czenie pracowników z informacjami i wiedz, elektroniczn implementacje procesów biznesowych, społeczno ciow wymian wiedzy (blog, wiki, RSS), pełn integracj z istniej cymi systemami typu CRM, ERP, wydajne wyszukiwanie informacji Z kolei program Windows SharePoint Services 3.0 jest produktem rozprowadzanym w ramach darmowej licencji, poniewa korzysta z modelu licencjonowania systemu operacyjnego, na którym został zainstalowany - Windows 2003 Server lub Windows 2008 Server. Organizacje posiadaj ce licencj na Windows Server mog wdro y Windows SharePoint Services 3.0 bez dodatkowych opłat licencyjnych. Projekt Support For Virtual Study In V4 Countries Przykładem wykorzystania nowoczesnych technologii mo e by projekt realizowany w 2007 roku dotycz cy wsparcia działa w zakresie studiów wirtualnych pod oryginalnym tytułem, Support For Virtual Study in V4 Countries, którego głównym koordynatorem był Wydział Stu- 5 Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległo Podstawy dydaktyki, Warszawa Meyer I., Porównanie i klasyfikacja wybranych systemów zdalnego nauczania o otwartym kodzie ródłowym, [w:] Kształcenie na odległo metody i narz dzia, Z. Wi niewski (red.) Akademia Morska, Gdynia

5 Maria Parli ska, Marcin Adamczyk Aspekty ekonomiczne zarz dzania wiedz w organizacji na bazie Distance Seminar 159 diów Regionalnych Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze, a personalnie doc. Eleonora Marisova Projekt miał struktur modułow, w skład której wchodziły trzy moduły: Moduł 1: Regional development Rozwój regionalny Moduł 2: Public administration of the EU Administracja publiczna UE Moduł 3: Rural tourism development Rozwój turystyki wiejskiej Wszystkie moduły zostały podzielone na trzy obszary obejmuj ce wprowadzenie do omawianych zagadnie, szersz prezentacj tematu oraz charakterystyk problemów w czterech krajach V4 tj. Słowacji, Czech, W gier i Polski. Zagadnienia opracowane przez naukowców dydaktyków z Uczelni Rolniczych krajów V4 zostały posadowione na platformie Moodle trzy miesi ce przed planowan na wrzesie sesj podsumowuj c prac. W ci gu tych 3 miesi cy miało miejsce kilka sesji z wykorzystaniem technologii ICT. Projekt mi dzynarodowych seminariów naukowych na zasadach Distance Seminar Celem projektu było zbadanie wpływu i kompatybilno ci dost pnych narz dzi informatycznych na proces wspomaganej elektronicznie (ró ne, dost pne w krajach uczestnicz cych, platformy komunikacyjne TCPiP, posiadane oprogramowanie, do wiadczenia i dokumenty normatywne) integracji rodowisk naukowych w procesach realizacji mi dzynarodowych seminariów i wypracowanie okre lonej naukowej i technicznej metodologii realizacji tych zagadnie na bazie SGGW Warszawa oraz Consortium of Cooperating Universities in the Field Virtual Study and Scientific Programmes. Metody badawcze ustalane w trybie roboczym w trakcie zaplanowanych sesji z kooperuj cymi uczelniami w zale no ci od post pu i uzyskiwanych rezultatów ka dej sesji dały zró nicowane rezultaty. Dla realizowania zało onego celu w pierwszym roku zakupiono: notebook z wbudowanymi ró nymi urz dzeniami komunikacyjnymi, kamer internetow i mikrofonem. Efektem realizowanego grantu w pierwszym roku projektu była przeprowadzona pilota owa konferencja w grudniu 2007 roku, w ramach Consortium of Cooperating Universities in the Field Virtual Study and Scientific Programmes z Wydziałem Regionalnego Rozwoju Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze na Słowacji (info: prodziekan Eleonora Marisova). Projekt był kontynuowany w 2008 roku i w tym celu zakupiono dalszy sprz t, jakim jest bezprzewodowy, przeno ny projektor wizyjny. W 2008 roku planowane były kolejne konferencje w ramach konsorcjum, ale ze wzgl dów formalnych proces ten przesuni ty został na 2009 rok. Realizacja zakupu sprz tu miała miejsce dopiero w grudniu 2008 r., nast piła te zmiana współpracuj cych Uczelni. Aktualnie tego typu spotkania słu ce do wymiany my li naukowej, a tak e prowadzenia wspólnych projektów naukowych oraz dydaktycznych s realizowane w ramach współpracy z naukowcami uniwersytetów ELLS. Dzi ki zastosowanej technice, skrócono czas potrzebny na odbycie spotka do minimum, a jednocze nie uzyskano obni enie kosztów mi dzynarodowych seminariów naukowych, co przy ograniczonych funduszach na badania i sporych obci eniach dydaktycznych ma niebagatelne znaczenie. Halo HP Wideokonferencje XXI wieku Halo HP jest now generacj wideokonferencji pozwalaj c na doskonał komunikacj z osobami znajduj cymi si w ró nych miejscach na wiecie. Wideokonferencja odbywa si w pomieszczeniach organizacji, w których znajduj si du e wy wietlacze (np.: telewizory LCD), dzi ki którym mo na prowadzi dyskusj z osobami znajduj cymi si w dowolnym punkcie na wiecie. Technologia ta pozwala na uzyskanie bardzo dobrej jako ci obrazu i d wi ku.

6 160 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, 2009 Rys.2. Pokój Halo, w którym odbywaj si mi dzynarodowe wideokonferencje ródło: Serwis HP.com Mimo, i zakup takiego rozwi zania, wi e si z du ymi wydatkami dla organizacji, to je li pracownicy cz sto musz podró owa, w zwi zku z udziałem w seminariach i konferencjach, a jednocze nie s ograniczeni ze wzgl du na inne obowi zki i czas jaki przy tym trac, to aparatura do wideokonferencji HP jest dla nich idealnym rozwi zaniem. Dzi ki zastosowaniu innowacyjnych rozwi za Halo HP uczestnicy wideokonferencji po minutach maj wra enie, e znajduj si w jednym pomieszczeniu zapominaj c, e cz sto dziel ich tysi ce kilometrów. Technologia Halo HP pozwala na wł czenie w proces komunikacji na odległo komunikatów niewerbalnych, jak mimika twarzy i ró nego rodzaju gesty. HP zainstalowało obecnie ok. 60 pokoi Halo, które słu wła nie do tego rodzaju zdalnych konferencji. HP dostarcza rozwi zania technologiczne klientom indywidualnym, przedsi biorstwom i instytucjom na całym wiecie. Oferta firmy obejmuje infrastruktur informatyczn, urz dzenia komputerowe i dost powe, kompleksowe usługi informatyczne oraz przetwarzania obrazu i druku. 4. Nowoczesne technologie w warunkach kryzysu finansowego Firma Sybase Polska od 27 listopada do 15 grudnia 2008 r. przeprowadziła badanie na temat prognoz i trendów na rynku IT w Polsce w 2009 roku. W badaniu wzi ło udział 149 osób, spo ród klientów i partnerów firmy Sybase. Ponad połowa respondentów pracuje dla du ych organizacji zatrudniaj cych ponad 500 osób. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej na wiecie z wyników ankiet płyn stosunkowo optymistyczne wnioski.

7 Maria Parli ska, Marcin Adamczyk Aspekty ekonomiczne zarz dzania wiedz w organizacji na bazie Distance Seminar 161 Rys. 3 Wpływ kryzysu finansowego na inwestycje w IT w 2009 roku ródło: Sybase Polska Wyniki bada, wskazuj, e wiatowy kryzys gospodarczy b dzie miał ograniczony wpływ na inwestycje w IT w 2009 roku. Respondenci wypełnili anonimow ankiet składaj c si z 4 pyta : Czy kryzys finansowy wpłynie na Pa stwa inwestycje planowane w IT 2009 roku? W jakich obszarach IT planuj Pa stwo inwestycje w 2009 roku? Jakie dostrzegaj Pa stwo bariery rozwoju w Pani/Pana firmie? Liczba zatrudnionych osób? W ród ankietowanych osób, 66% uwa a, e kryzys finansowy nie wpłynie na planowane inwestycje. Badania wykazały równie, e dla firm du o wi ksz barier rozwoju s problemy kadrowe (37%), natomiast brak rodków finansowych jest barier rozwoju IT w 16% ankietowanych firm. Firmy maj zamiar inwestowa głównie w sprz t IT i narz dzia programistyczne (16% ankietowanych) oraz rozwi zania mobilne i Business Intelligence (12%).

8 162 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, 2009 Rys. 4 Plany inwestycyjne w IT w 2009 roku ródło: Sybase Polska Z drugiej strony agencje analityczne, m.in. IDC oraz DiS, które jeszcze przed pierwszym uderzeniem kryzysu prognozowały du y wzrost rynku systemów ERP w Polsce, aktualnie weryfikuj te prognozy uwa aj c, e wzrost ten b dzie du o ni szy. Organizacje b d bowiem ogranicza bud ety na rozwi zania TCI, podobnie jak w latach i , podczas kryzysów azjatyckiego i rosyjskiego oraz po 11 wrze nia 2001 r. Zdaniem ekspertów sektora IT zatrudnionych w polskich firmach wdro eniowych, w takich sytuacjach firmy redukuj przede wszystkim bud ety na wdro enia nowych technologii. Jak wynika z informacji nieoficjalnych, oszcz dzanie ju si rozpocz ło - polskie oddziały globalnych koncernów i du ych firm zagranicznych otrzymały instrukcje ze swoich central, aby wstrzyma wszystkie wdro enia i zakupy sprz tu, które nie s niezb dne. 8 Organizacje maj tak e oszcz dza na inwestowaniu w sprz t i licencje oprogramowania. W najlepszym wypadku decyzje dotycz ce wdra anych systemów informatycznych przekładane s na nast pny rok. Przed polskimi firmami stoi kolejny problem, zwi zany z Prawem o zamówieniach publicznych, które obliguje organizacje, aby wybieraj c dostawców, kierowały si cen. Wdra aj c ERP mo na uzyska oszcz dno poprzez dobry wybór systemu, wej cie na szybk cie k wdro eniow, obni enie kosztu analizy przed wdro eniem i zatrudnienie dobrego mened era projektu. Oszcz dno na samym procesie wdro enia, według firm wdro eniowych, oznacza, e mo e si znów upowszechni, tak jak to miało miejsce podczas ostatniego kryzysu na pocz tku dekady, szybka cie ka wdro eniowa typu rapid implementation. Chodzi o szybkie wdro enie systemu 8 Mejssner B., Wielkie oszcz dzanie CIO Magazyn Dyrektorów IT grudzie 2008

9 Maria Parli ska, Marcin Adamczyk Aspekty ekonomiczne zarz dzania wiedz w organizacji na bazie Distance Seminar 163 w konfiguracji standardowej, praktycznie bez modyfikacji. W ten sposób mo na zaoszcz dzi na wdro eniu nawet do 50%, gdy takie s orientacyjne koszty analizy systemu, analizy biznesowej i mapowania procesów. W przypadku standardowego systemu wydatki s znacz co mniejsze. W Europie Zachodniej wdro enie systemu w konfiguracji standardowej nie jest niczym nadzwyczajnym. Liczba modyfikacji jest wtedy niewielka. Tymczasem u nas wi kszo bud etu po eraj wła- nie modyfikacje - mówi Piotr Szczerbiak z Columbus IT Podsumowanie O wadze poruszanych w niniejszym artykule zagadnie wiadczy fakt, i problematyka społecze stwa informacyjnego była jednym trzech głównych pól badawczych projektu Narodowy Program Foresight - Polska Pole badawcze Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne zostało podzielone na kilka szczegółowych tematów: dost p do Informacji, ICT a społecze stwo, ICT a edukacja, e-biznes, Nowe Media. 10 Wykorzystanie technologii na odległo zwi ksza efektywno wykorzystania wiedzy w organizacji, zwi ksza szybko podejmowania decyzji. Łatwiejsza i du o ta sza w stosunku do spotka face-to-face staje si wymiana do wiadcze pomi dzy współpracuj cymi organizacjami niezale nie od odległo ci, redukuj c znacz co ilo, a tym samym koszty podró y. Ograniczenie liczby podró y ma tak e znacz cy wymiar ekologiczny. Według danych HP zespół składaj cy si z czterech osób, który zamiast odby podró na trasie Nowy York Londyn wykorzysta urz dzenia Halo HP zaoszcz dzi z tytułu emisji 6000 kg CO 2, co stanowi równowarto wył czenia z ruchu drogowego 360 samochodów na jeden dzie. Bibliografia 1. Senege P. (1990), The Fifth Discipline, New York Doubleday 2. Nowicki K., Hasse M., Analiza porównawcza systemów zarz dzania nauczaniem opartych na licencji Open Source, [w:] Kształcenie na odległo metody i narz dzia, Z. Wi niewski (red.) Akademia Morska, Gdynia 3. Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległo Podstawy dydaktyki, Warszawa Meyer I., Porównanie i klasyfikacja wybranych systemów zdalnego nauczania o otwartym kodzie ródłowym, [w:] Kształcenie na odległo metody i narz dzia, Z. Wi niewski (red.) Akademia Morska, Gdynia Mejssner B., Wielkie oszcz dzanie CIO Magazyn Dyrektorów IT grudzie Kleiber M., Narodowy Program Foresight - Polska 2020, Rzeczpospolita, Serwis HP.com 9 Mejssner B., Wielkie oszcz dzanie CIO Magazyn Dyrektorów IT grudzie Kleiber M., Narodowy Program Foresight - Polska 2020, Rzeczpospolita,

10 164 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, 2009 ECOMOMICS ASPECTS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT ON THE BASE OF DISTANCE SEMINAR Summary Last years of the XX and XXI century are years of unexpected, not seen in the history increase of the importance of knowledge as the basic factor of civilization and economy development. The importance of knowledge is known very well in developed countries, although the building and successful using of new knowledge is not easy. The concept of knowledge management is the topic of interests for scientists as well is used in many different organizations. The realization of the concept of the knowledge management in learning organizations like universities, basis on the using of the advanced multimedia technology, which allow rapid and costs limiting communication. For this reason educational platforms are used for organizing the teleconferences, seminars and other meetings. The authors also present some of own experiences in taking part in distance projects and also try to show problems going out from the financial crisis. Keywords: knowledge management, distance seminar, information society, educational platforms, information technology Maria Parli ska Zakład Metod Ilo ciowych Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Mi dzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawa, ul. Nowoursynowska Marcin Adamczyk Katedra Informatyki Wydział Zastosowa Matematyki i Informatyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawa, ul. Nowoursynowska

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja kart zbli eniowych, jako innowacji produktowej w bankowo ci

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI

WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI Streszczenie Odpowiedni dobór systemu zarz dzania informacj o kliencie,

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA ZBIGNIEW FILUTOWICZ, JÓZEF PASZKOWSKI, KRZYSZTOF PRZYBYSZEWSKI, GRZEGORZ SOWA Streszczenie Istnieje wiele metod tworzenia oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo