ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR"

Transkrypt

1 ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł dynamiczny, niespotykany w dotychczasowej historii wzrost znaczenia wiedzy jako podstawowego czynnika rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego. wiadomo znaczenia wiedzy jest dzisiaj w krajach rozwini tych powszechna, chocia jej tworzenie i skuteczne wykorzystywanie nie jest łatwe. Koncepcja zarz dzania wiedz jest przedmiotem zainteresowania naukowców, a tak e stosowana w praktyce w wielu ró nych organizacjach. Realizacja koncepcji zarz dzania wiedz w organizacjach ucz cych si, takich jak uczelnia wy sza, bazuje na wykorzystaniu zaawansowanych technologii multimedialnych umo liwiaj cych szybk i ograniczaj c koszty komunikacj. W tym celu wykorzystuje si platformy edukacyjne pozwalaj ce organizowa mi dzynarodowe telekonferencje, seminaria czy spotkania robocze. Słowa kluczowe: zarz dzanie wiedz, distance seminar, społecze stwo informacyjne, platformy edukacyjne, technologie informacyjne 1. Wprowadzenie Post p techniczny i technologiczny drugiej połowy XX wieku doprowadził do powstania nowych, wysoko zaawansowanych technologicznie gał zi przemysłu oraz do rewolucyjnych zmian w metodach i sposobach wytwarzania i zarz dzania. Współczesny wiat zdominowały technologie informacyjne, które wkraczaj do ka dej dziedziny ycia gospodarczego. Powstanie sieci komputerowych, a zwłaszcza Internetu, oraz rozwój nowoczesnych rodków ł czno ci sprawiły, e mniej istotne staj si bariery w komunikacji mi dzyludzkiej. W nowoczesnym społecze stwie informacyjnym oraz gospodarce opartej na wiedzy istnieje mo liwo błyskawicznego przesłania ogromnych ilo ci informacji w dowolne miejsce na wiecie. W nowoczesnej globalnej gospodarce konkurencyjno organizacji zale y od ich dost pu do informacji, posiadanej wiedzy i innowacyjnych rozwi za. Fundamentem rozwoju organizacji jest umiej tno wykorzystania informacji oraz wiedzy zgromadzonej w organizacji. Wdro enie wła ciwego systemu informacyjnego jest czynnikiem pozwalaj cym na efektywne wykorzystanie zasobów informacji. Zarz dzanie wiedz jest przedmiotem zainteresowania naukowców teoretyków, a tak e koncepcja ta jest stosowana w praktyce w wielu ró nych organizacjach. Realizacja koncepcji zarz dzania wiedz w organizacjach ucz cych si, takich jak uczelnia wy sza, bazuje na wykorzystaniu zaawansowanych technologii multimedialnych, jak platformy edukacyjne, internetowe bazy danych oraz inne platformy do pracy wspólnej.

2 156 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, 2009 Peter M. Senne, który w 1990 roku zdefiniował poj cie Learning Organisation, okre la organizacj słowami: Gdzie pracownicy w sposób ci gły poszerzaj swoje kompetencje niezb dne do osi gni cia celów w obszarze ich działania, gdzie rozwijane s nowe wzorce my lenia innowacyjno i swobodna współpraca, gdzie pracownicy nieustannie ucz si, jak uczy si razem. 1 Autorzy prezentowanego artykułu przedstawiaj mi dzy innymi swoje do wiadczenia z udziału w projektach na odległo, a tak e próbuj wskaza ewentualne problemy wynikaj ce z obecnego kryzysu na rynkach finansowych. 2. Idea zarz dzania wiedz w organizacji Zarz dzanie wiedz (ang. Knowledge management) to zespół sformalizowanych sposobów gromadzenia i wykorzystywania wiedzy formalnej oraz wiedzy personalizowanej uczestników organizacji. Jest to metodyka najlepszego wykorzystania wiedzy, która jest dost pna w organizacji, tworzenie nowej wiedzy oraz zwi kszanie jej zrozumienia. Podział na wiedz formaln, znajduj c si w bazach informacyjnych w postaci danych, informacji i dokumentów elektronicznych oraz wiedz cich, która znajduje si w umysłach współpracowników pozwala wytłumaczy ró ne podej cia do zarz dzania wiedz. Jedno podej cie charakteryzuje przykładanie wi kszego znaczenia kodyfikacji, drugie natomiast personalizacji. Oba podej cia wymagaj jednak wykorzystania nowoczesnych technologii jako bazy umo liwiaj cej naukowcom, studentom, pracownikom organizacji wykorzystanie do wiadcze innych osób. Aktualnie kwestia definicji zarz dzania wiedz, która byłaby powszechnie akceptowana zarówno w teorii, jak i w praktyce jest ci gle otwarta. Bezsporne s jednak fakty, e zarz dzanie wiedz : powinno mie charakter kompleksowy; powinno przekształca aktywa intelektualne organizacji w wynik ekonomiczny; powinno by wspierane przez technologi i kultur organizacyjn powinno kreowa sie współpracy tych, którzy posiadaj wiedz z tymi, którzy jej potrzebuj. W ród teoretyków najwi kszy wkład w opracowanie definicji zarz dzania wiedz wnie li naukowcy z Wielkiej Brytanii. W wyniku ich prac i bada powstała nast puj ca definicja: Zarz dzanie wiedz to ogół procesów umo liwiaj cych tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy do realizacji celów organizacji. 2 Z bada przeprowadzonych w ponad 700 firmach ameryka skich wynika, e wiedza przydatna do zarz dzania firm znajduje si zarówno w formalnych dokumentach, jak i umysłach pracowników. Wyniki tych bada przedstawia Rysunek 1. 1 Senege P. (1990), The Fifth Discipline, New York Doubleday 2 M. Grudzewski, I. Hejduk, Przedsi biorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.

3 Maria Parli ska, Marcin Adamczyk Aspekty ekonomiczne zarz dzania wiedz w organizacji na bazie Distance Seminar 157 ródło: Neumann Management Review 3 Rys. 1 Knowledge Management 3. Praktyczne wykorzystanie technologii na odległo Platformy edukacyjne Informacja i jej szybki przepływ, s cz sto kluczowymi elementami buduj cymi sukces organizacji. Informatycy stworzyli platformy informacyjne, które zostały zaadoptowane przez naukowców i pedagogów. Stosuje si je szczególnie w przypadkach, gdy jest konieczno zredukowania lub wyeliminowania odległo ci partnerów. Gdy praca powinna by zrealizowania, w krótkim czasie, a jednoczesne uczestnictwo w niej obu stron nie jest mo liwe. Platforma mo e by te wykorzystana w pracy długoterminowej, która wymaga przemy le i dost pu do ró nych zasobów informacji, indywidualnych działa, a potem poł czenia, gdy jest to projekt realizowany przez wspólnych partnerów. Platforma edukacyjna jest systemem LMS (Learning Management System) tzn. Systemem zdobywania wiedzy za po rednictwem Internetu lub sieci lokalnej (intranetu). Oferta rynkowa internetowych platform edukacyjnych jest bardzo bogata, ale wybór odpowiedniej platformy nie zawsze le y w mo liwo ciach u ytkownika, bowiem s to rozwi zania drogie. Obok komercyjnych platform edukacyjnych s równie platformy oparte na licencji promowanej przez Free Software Foundation, której celem jest swoboda udost pniania u ytkownikowi oprogramowania, a tak e mo liwo zmiany udost pnionego oprogramowania (systemy Open Source, które oferowane s nieodpłatnie razem z kodem ródłowym). Tempo rozwoju systemów Open Source jest nawet szybsze, ni aplikacji komercyjnych. 4 Najpopularniejszym systemem edukacyjnym opartym na Open Source jest platforma Moodle, autorstwa Martina Dougiamasa. W ród innych systemów zarz dzania nauczaniem z tej grupy w Polsce dost pne s : - Ilias (ma do wysokie oceny) - Caroline (mniej interakcyjny, skupiony na wspieraniu procesu samokształcenia), - ATutor (mocn stron s mo liwo ci administratora projektowania strony estetycznej plat- 3 Knowledge Management. Neumann Management Review [w:] System informacji strategicznej, praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Warszawa Nowicki K., Hasse M., Analiza porównawcza systemów zarz dzania nauczaniem opartych na licencji Open Source, [w:] Kształcenie na odległo metody i narz dzia, Z. Wi niewski (red.) Akademia Morska, Gdynia 2004

4 158 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, 2009 formy), - Bazar (mniej rozbudowany, o nieco mniejszej popularno ci),5 jak równie : Eduzope, CHEF, Adept, LRN, eclass,net, WBT-Master, Open Course i kilkadziesi t innych6 Platforma Microsoft Office SharePoint Server 2007 SharePoint Server 2007 jest zintegrowan komercyjn platform słu c do udost pniania i przetwarzania informacji. Program ten słu y do zarz dzanie informacj, usprawnia i upraszcza wewn trzne procesy w organizacji, dzi ki czemu obieg wiedzy jest prostszy, szybszy i bardziej efektywny. Technologia SharePoint umo liwia tak e współprac z partnerami zewn trznymi. 7 SharePoint wchodzi w skład wi kszego pakietu roboczego jakim jest Office System. Dzi ki temu pozwala na integracj z programami pakietu Microsoft Office (Word, Excel, InfoPath). Dodatkowo u ytkownicy systemu SharePoint 2007 maj do dyspozycji wydajny silnik wyszukiwania pozwalaj cy na indeksowanie tre ci z wielu ródeł jak: strony internetowe, pliki udost pnione czy zewn trze systemy informatyczne. SharePoint Server 2007 jest produktem skierowanym do zespołów i u ytkowników indywidualnych, du ych i rednich organizacji, których celem jest m.in. usprawnienie pracy grupowej, komunikacji w ród pracowników, zarz dzania portalami i tre ci witryn, a tak e zarz dzania projektami i procesami w organizacji. Platforma SharePoint jest narz dziem prostym w obsłudze, posiadaj cym przyjazny i spójny interfejs, dzi ki czemu mo e by obsługiwana przez u ytkowników posiadaj cych podstawow znajomo pakietu Office. Platforma SharePoint Server 2007 umo liwia organizacjom: łatwe przechowywanie i zarz dzanie dokumentami, usprawnienie procesu podejmowania wiadomych decyzji dzi ki prezentowaniu kluczowych dla firmy informacji w jednym miejscu, zwi kszenie wydajno ci pracy, ł czenie pracowników z informacjami i wiedz, elektroniczn implementacje procesów biznesowych, społeczno ciow wymian wiedzy (blog, wiki, RSS), pełn integracj z istniej cymi systemami typu CRM, ERP, wydajne wyszukiwanie informacji Z kolei program Windows SharePoint Services 3.0 jest produktem rozprowadzanym w ramach darmowej licencji, poniewa korzysta z modelu licencjonowania systemu operacyjnego, na którym został zainstalowany - Windows 2003 Server lub Windows 2008 Server. Organizacje posiadaj ce licencj na Windows Server mog wdro y Windows SharePoint Services 3.0 bez dodatkowych opłat licencyjnych. Projekt Support For Virtual Study In V4 Countries Przykładem wykorzystania nowoczesnych technologii mo e by projekt realizowany w 2007 roku dotycz cy wsparcia działa w zakresie studiów wirtualnych pod oryginalnym tytułem, Support For Virtual Study in V4 Countries, którego głównym koordynatorem był Wydział Stu- 5 Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległo Podstawy dydaktyki, Warszawa Meyer I., Porównanie i klasyfikacja wybranych systemów zdalnego nauczania o otwartym kodzie ródłowym, [w:] Kształcenie na odległo metody i narz dzia, Z. Wi niewski (red.) Akademia Morska, Gdynia

5 Maria Parli ska, Marcin Adamczyk Aspekty ekonomiczne zarz dzania wiedz w organizacji na bazie Distance Seminar 159 diów Regionalnych Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze, a personalnie doc. Eleonora Marisova Projekt miał struktur modułow, w skład której wchodziły trzy moduły: Moduł 1: Regional development Rozwój regionalny Moduł 2: Public administration of the EU Administracja publiczna UE Moduł 3: Rural tourism development Rozwój turystyki wiejskiej Wszystkie moduły zostały podzielone na trzy obszary obejmuj ce wprowadzenie do omawianych zagadnie, szersz prezentacj tematu oraz charakterystyk problemów w czterech krajach V4 tj. Słowacji, Czech, W gier i Polski. Zagadnienia opracowane przez naukowców dydaktyków z Uczelni Rolniczych krajów V4 zostały posadowione na platformie Moodle trzy miesi ce przed planowan na wrzesie sesj podsumowuj c prac. W ci gu tych 3 miesi cy miało miejsce kilka sesji z wykorzystaniem technologii ICT. Projekt mi dzynarodowych seminariów naukowych na zasadach Distance Seminar Celem projektu było zbadanie wpływu i kompatybilno ci dost pnych narz dzi informatycznych na proces wspomaganej elektronicznie (ró ne, dost pne w krajach uczestnicz cych, platformy komunikacyjne TCPiP, posiadane oprogramowanie, do wiadczenia i dokumenty normatywne) integracji rodowisk naukowych w procesach realizacji mi dzynarodowych seminariów i wypracowanie okre lonej naukowej i technicznej metodologii realizacji tych zagadnie na bazie SGGW Warszawa oraz Consortium of Cooperating Universities in the Field Virtual Study and Scientific Programmes. Metody badawcze ustalane w trybie roboczym w trakcie zaplanowanych sesji z kooperuj cymi uczelniami w zale no ci od post pu i uzyskiwanych rezultatów ka dej sesji dały zró nicowane rezultaty. Dla realizowania zało onego celu w pierwszym roku zakupiono: notebook z wbudowanymi ró nymi urz dzeniami komunikacyjnymi, kamer internetow i mikrofonem. Efektem realizowanego grantu w pierwszym roku projektu była przeprowadzona pilota owa konferencja w grudniu 2007 roku, w ramach Consortium of Cooperating Universities in the Field Virtual Study and Scientific Programmes z Wydziałem Regionalnego Rozwoju Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze na Słowacji (info: prodziekan Eleonora Marisova). Projekt był kontynuowany w 2008 roku i w tym celu zakupiono dalszy sprz t, jakim jest bezprzewodowy, przeno ny projektor wizyjny. W 2008 roku planowane były kolejne konferencje w ramach konsorcjum, ale ze wzgl dów formalnych proces ten przesuni ty został na 2009 rok. Realizacja zakupu sprz tu miała miejsce dopiero w grudniu 2008 r., nast piła te zmiana współpracuj cych Uczelni. Aktualnie tego typu spotkania słu ce do wymiany my li naukowej, a tak e prowadzenia wspólnych projektów naukowych oraz dydaktycznych s realizowane w ramach współpracy z naukowcami uniwersytetów ELLS. Dzi ki zastosowanej technice, skrócono czas potrzebny na odbycie spotka do minimum, a jednocze nie uzyskano obni enie kosztów mi dzynarodowych seminariów naukowych, co przy ograniczonych funduszach na badania i sporych obci eniach dydaktycznych ma niebagatelne znaczenie. Halo HP Wideokonferencje XXI wieku Halo HP jest now generacj wideokonferencji pozwalaj c na doskonał komunikacj z osobami znajduj cymi si w ró nych miejscach na wiecie. Wideokonferencja odbywa si w pomieszczeniach organizacji, w których znajduj si du e wy wietlacze (np.: telewizory LCD), dzi ki którym mo na prowadzi dyskusj z osobami znajduj cymi si w dowolnym punkcie na wiecie. Technologia ta pozwala na uzyskanie bardzo dobrej jako ci obrazu i d wi ku.

6 160 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, 2009 Rys.2. Pokój Halo, w którym odbywaj si mi dzynarodowe wideokonferencje ródło: Serwis HP.com Mimo, i zakup takiego rozwi zania, wi e si z du ymi wydatkami dla organizacji, to je li pracownicy cz sto musz podró owa, w zwi zku z udziałem w seminariach i konferencjach, a jednocze nie s ograniczeni ze wzgl du na inne obowi zki i czas jaki przy tym trac, to aparatura do wideokonferencji HP jest dla nich idealnym rozwi zaniem. Dzi ki zastosowaniu innowacyjnych rozwi za Halo HP uczestnicy wideokonferencji po minutach maj wra enie, e znajduj si w jednym pomieszczeniu zapominaj c, e cz sto dziel ich tysi ce kilometrów. Technologia Halo HP pozwala na wł czenie w proces komunikacji na odległo komunikatów niewerbalnych, jak mimika twarzy i ró nego rodzaju gesty. HP zainstalowało obecnie ok. 60 pokoi Halo, które słu wła nie do tego rodzaju zdalnych konferencji. HP dostarcza rozwi zania technologiczne klientom indywidualnym, przedsi biorstwom i instytucjom na całym wiecie. Oferta firmy obejmuje infrastruktur informatyczn, urz dzenia komputerowe i dost powe, kompleksowe usługi informatyczne oraz przetwarzania obrazu i druku. 4. Nowoczesne technologie w warunkach kryzysu finansowego Firma Sybase Polska od 27 listopada do 15 grudnia 2008 r. przeprowadziła badanie na temat prognoz i trendów na rynku IT w Polsce w 2009 roku. W badaniu wzi ło udział 149 osób, spo ród klientów i partnerów firmy Sybase. Ponad połowa respondentów pracuje dla du ych organizacji zatrudniaj cych ponad 500 osób. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej na wiecie z wyników ankiet płyn stosunkowo optymistyczne wnioski.

7 Maria Parli ska, Marcin Adamczyk Aspekty ekonomiczne zarz dzania wiedz w organizacji na bazie Distance Seminar 161 Rys. 3 Wpływ kryzysu finansowego na inwestycje w IT w 2009 roku ródło: Sybase Polska Wyniki bada, wskazuj, e wiatowy kryzys gospodarczy b dzie miał ograniczony wpływ na inwestycje w IT w 2009 roku. Respondenci wypełnili anonimow ankiet składaj c si z 4 pyta : Czy kryzys finansowy wpłynie na Pa stwa inwestycje planowane w IT 2009 roku? W jakich obszarach IT planuj Pa stwo inwestycje w 2009 roku? Jakie dostrzegaj Pa stwo bariery rozwoju w Pani/Pana firmie? Liczba zatrudnionych osób? W ród ankietowanych osób, 66% uwa a, e kryzys finansowy nie wpłynie na planowane inwestycje. Badania wykazały równie, e dla firm du o wi ksz barier rozwoju s problemy kadrowe (37%), natomiast brak rodków finansowych jest barier rozwoju IT w 16% ankietowanych firm. Firmy maj zamiar inwestowa głównie w sprz t IT i narz dzia programistyczne (16% ankietowanych) oraz rozwi zania mobilne i Business Intelligence (12%).

8 162 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, 2009 Rys. 4 Plany inwestycyjne w IT w 2009 roku ródło: Sybase Polska Z drugiej strony agencje analityczne, m.in. IDC oraz DiS, które jeszcze przed pierwszym uderzeniem kryzysu prognozowały du y wzrost rynku systemów ERP w Polsce, aktualnie weryfikuj te prognozy uwa aj c, e wzrost ten b dzie du o ni szy. Organizacje b d bowiem ogranicza bud ety na rozwi zania TCI, podobnie jak w latach i , podczas kryzysów azjatyckiego i rosyjskiego oraz po 11 wrze nia 2001 r. Zdaniem ekspertów sektora IT zatrudnionych w polskich firmach wdro eniowych, w takich sytuacjach firmy redukuj przede wszystkim bud ety na wdro enia nowych technologii. Jak wynika z informacji nieoficjalnych, oszcz dzanie ju si rozpocz ło - polskie oddziały globalnych koncernów i du ych firm zagranicznych otrzymały instrukcje ze swoich central, aby wstrzyma wszystkie wdro enia i zakupy sprz tu, które nie s niezb dne. 8 Organizacje maj tak e oszcz dza na inwestowaniu w sprz t i licencje oprogramowania. W najlepszym wypadku decyzje dotycz ce wdra anych systemów informatycznych przekładane s na nast pny rok. Przed polskimi firmami stoi kolejny problem, zwi zany z Prawem o zamówieniach publicznych, które obliguje organizacje, aby wybieraj c dostawców, kierowały si cen. Wdra aj c ERP mo na uzyska oszcz dno poprzez dobry wybór systemu, wej cie na szybk cie k wdro eniow, obni enie kosztu analizy przed wdro eniem i zatrudnienie dobrego mened era projektu. Oszcz dno na samym procesie wdro enia, według firm wdro eniowych, oznacza, e mo e si znów upowszechni, tak jak to miało miejsce podczas ostatniego kryzysu na pocz tku dekady, szybka cie ka wdro eniowa typu rapid implementation. Chodzi o szybkie wdro enie systemu 8 Mejssner B., Wielkie oszcz dzanie CIO Magazyn Dyrektorów IT grudzie 2008

9 Maria Parli ska, Marcin Adamczyk Aspekty ekonomiczne zarz dzania wiedz w organizacji na bazie Distance Seminar 163 w konfiguracji standardowej, praktycznie bez modyfikacji. W ten sposób mo na zaoszcz dzi na wdro eniu nawet do 50%, gdy takie s orientacyjne koszty analizy systemu, analizy biznesowej i mapowania procesów. W przypadku standardowego systemu wydatki s znacz co mniejsze. W Europie Zachodniej wdro enie systemu w konfiguracji standardowej nie jest niczym nadzwyczajnym. Liczba modyfikacji jest wtedy niewielka. Tymczasem u nas wi kszo bud etu po eraj wła- nie modyfikacje - mówi Piotr Szczerbiak z Columbus IT Podsumowanie O wadze poruszanych w niniejszym artykule zagadnie wiadczy fakt, i problematyka społecze stwa informacyjnego była jednym trzech głównych pól badawczych projektu Narodowy Program Foresight - Polska Pole badawcze Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne zostało podzielone na kilka szczegółowych tematów: dost p do Informacji, ICT a społecze stwo, ICT a edukacja, e-biznes, Nowe Media. 10 Wykorzystanie technologii na odległo zwi ksza efektywno wykorzystania wiedzy w organizacji, zwi ksza szybko podejmowania decyzji. Łatwiejsza i du o ta sza w stosunku do spotka face-to-face staje si wymiana do wiadcze pomi dzy współpracuj cymi organizacjami niezale nie od odległo ci, redukuj c znacz co ilo, a tym samym koszty podró y. Ograniczenie liczby podró y ma tak e znacz cy wymiar ekologiczny. Według danych HP zespół składaj cy si z czterech osób, który zamiast odby podró na trasie Nowy York Londyn wykorzysta urz dzenia Halo HP zaoszcz dzi z tytułu emisji 6000 kg CO 2, co stanowi równowarto wył czenia z ruchu drogowego 360 samochodów na jeden dzie. Bibliografia 1. Senege P. (1990), The Fifth Discipline, New York Doubleday 2. Nowicki K., Hasse M., Analiza porównawcza systemów zarz dzania nauczaniem opartych na licencji Open Source, [w:] Kształcenie na odległo metody i narz dzia, Z. Wi niewski (red.) Akademia Morska, Gdynia 3. Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległo Podstawy dydaktyki, Warszawa Meyer I., Porównanie i klasyfikacja wybranych systemów zdalnego nauczania o otwartym kodzie ródłowym, [w:] Kształcenie na odległo metody i narz dzia, Z. Wi niewski (red.) Akademia Morska, Gdynia Mejssner B., Wielkie oszcz dzanie CIO Magazyn Dyrektorów IT grudzie Kleiber M., Narodowy Program Foresight - Polska 2020, Rzeczpospolita, Serwis HP.com 9 Mejssner B., Wielkie oszcz dzanie CIO Magazyn Dyrektorów IT grudzie Kleiber M., Narodowy Program Foresight - Polska 2020, Rzeczpospolita,

10 164 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 19, 2009 ECOMOMICS ASPECTS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT ON THE BASE OF DISTANCE SEMINAR Summary Last years of the XX and XXI century are years of unexpected, not seen in the history increase of the importance of knowledge as the basic factor of civilization and economy development. The importance of knowledge is known very well in developed countries, although the building and successful using of new knowledge is not easy. The concept of knowledge management is the topic of interests for scientists as well is used in many different organizations. The realization of the concept of the knowledge management in learning organizations like universities, basis on the using of the advanced multimedia technology, which allow rapid and costs limiting communication. For this reason educational platforms are used for organizing the teleconferences, seminars and other meetings. The authors also present some of own experiences in taking part in distance projects and also try to show problems going out from the financial crisis. Keywords: knowledge management, distance seminar, information society, educational platforms, information technology Maria Parli ska Zakład Metod Ilo ciowych Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Mi dzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawa, ul. Nowoursynowska Marcin Adamczyk Katedra Informatyki Wydział Zastosowa Matematyki i Informatyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawa, ul. Nowoursynowska

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych Spotkania Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji, 8 kwietnia 2016, MEN Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych dr Anna Beata Kwiatkowska Rada ds. Informatyzacji Edukacji Motto dla działań

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego. Grant badawczy KBN

Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego. Grant badawczy KBN Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego Grant badawczy KBN Agenda Wstęp Założenia Funkcjonalność Cele badawcze i utylitarne Urządzenia w projekcie Proponowany zakres współpracy Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Warszawa, 30 czerwca 2008 r. MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. ZAMAWIAJ CY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., z siedzib w Warszawie ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP)

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) EKOINNOWACJE Dr Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 dla przemysłu

HORYZONT 2020 dla przemysłu Warszawa, 15 marca 2016 Dzień Informacyjny HORYZONT 2020 dla przemysłu Marta Krutel Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN www.kpk.gov.pl W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu w

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Joanna Makocka NCBR kim jesteśmy? agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencja powołana w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Śląskiego Klastra Nano

Regulamin Śląskiego Klastra Nano Regulamin Śląskiego Klastra Nano PREAMBUŁA Misją Klastra jest stworzenie platformy współpracy przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu na rzecz zwiększenia

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie Badań Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski Podstawy realizacji LEEAP

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Zarządzanie Innowacjami Innovation management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Symbol szkolenia: PUZIMG SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK WYDZIAŁ MAEMAYCZNO PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów dla programu. Studia podyplomowe z informatyki i technologii informacyjnych dla nauczycieli Nazwa kierunku studiów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP

Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP Realizacja: OTAWA GROUP na zlecenie Stowarzyszenia RYTM ŚLĄSKA Katowice, czerwiec 2013 Zleceniodawca badania Stowarzyszenie RYTM ŚLĄSKA,

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

rozwiązania informacyjnego V Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 27-28 września 2012 Robert Dondajewski ZETO Bydgoszcz SA

rozwiązania informacyjnego V Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 27-28 września 2012 Robert Dondajewski ZETO Bydgoszcz SA rozwiązania dla społeczeństwa informacyjnego V Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 27-28 września 2012 Robert Dondajewski ZETO Bydgoszcz SA agenda: ZETO Bydgoszcz SA: profil i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA

Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA Warszawa, 10 maja 2016 Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA dr Maria Śmietanka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07 1 Wprowadzenie.................................. 1 2 Kierunki rozwoju procesów myślowych teorii naukowych, organizacji, zarządzania i problemów decyzyjnych..................... 7 2.1 Teorie naukowe a problemy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Mariusz Ulicki Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1 Cel

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo