WIELOKRYTERIALNA OCENA WARIANTÓW ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNO- KONSTRUKCYJNYCH W CENTRACH LOGISTYCZNYCH PRZY WYKORZYSTANIU METODY PUNKTU IDEALNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELOKRYTERIALNA OCENA WARIANTÓW ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNO- KONSTRUKCYJNYCH W CENTRACH LOGISTYCZNYCH PRZY WYKORZYSTANIU METODY PUNKTU IDEALNEGO"

Transkrypt

1 Marola KSIĄśEK, Mchał KRZEMIŃSKI WIELOKRYTERIALNA OCENA WARIANTÓW ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNO- KONSTRUKCYJNYCH W CENTRACH LOGISTYCZNYCH PRZY WYKORZYSTANIU METODY PUNKTU IDEALNEGO Streszczene W artykule zaprezentowano welokryteralną ocenę wybranych rozwązań technologcznokonstrukcyjnych dla obektów przemysłowych przy zastosowanu metody punktu dealnego. Zaproponowana metoda umoŝlwa uporządkowane analzowanych warantów oraz wybór optymalnego rozwązana, dzęk wykorzystanu koncepcj agregacj z pojedynczym kryterum syntetycznym, usuwającej całą neporównywalność według logk nekompensacyjnej. Autorzy przeprowadzl badana anketowe, w wynku których wyselekcjonowano podstawową grupę kryterów oceny oraz określono ch stopeń waŝnośc w odnesenu do rozpatrywanych warantów rozwązań technologczno-konstrukcyjnych dla obektów przemysłowych. Model analzy zaprezentowano na przykładze oceny pęcu wybranych centrów logstycznych zlokalzowanych na terene duŝych mast w Polsce. WSTĘP Oddzaływane procesu budowlanego na otoczene w ujęcu ogólnym rozpoczyna sę juŝ w chwl pobrana zasobów, nezbędnych do produkcj wyrobów elementów budowlanych, a kończy sę w momence rozbórk obektu oraz utylzacj tego, co po nm pozostało. Rozwązywane problemów decyzyjnych w praktyce nŝynerskej obejmuje wybór róŝnych warantów np.: ofert, rozwązań konstrukcyjnych, technologcznych organzacyjnych, opsanych przez wskaźnk technczno-ekonomczne wyraŝone w określonych jednostkach. Ocena rozwązań technologczno-konstrukcyjnych w budownctwe przemysłowym ze względu na ch złoŝoność ne jest łatwa, co wynka przede wszystkm z ch charakteru specyfk. Trudność tego zagadnena polega m.n. na właścwym określenu cech budowlanego obektu przemysłowego ocenanych loścowo lub jakoścowo. Zdanem autorów, z uwag na fakt, Ŝ do oceny róŝnego typu budowlanych obektów przemysłowych z reguły przyjmuje sę nnego typu krytera oceny, to ocena rozpatrywanej nwestycj budowlanej (np. centrum logstycznego) pownna być weloaspektowa, uwzględnająca jej ndywdualny charakter przeznaczene. Zaproponowano analzę welokryteralną wybranych obektów przemysłowych przy zastosowanu metody punktu dealnego. AUTOBUSY 74

2 . OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE METOD I TECHNIK POZYSKIWANIA DANYCH BADAWCZYCH W socjolog stneje wele technk badań (określanych jako sposób zberana danych) oraz metod badań, stanowących nezawodną powtarzalną procedurę rozwązana ogólnego problemu badawczego, spośród których badający moŝe wybrać sposób najbardzej przydatny do oceny rozpatrywanego problemu [7]. Zasadę tę wykorzystała do badana obektów budowlanych (waduktów) G. Łagoda [9]. Syntetyczny podzał technk pozyskwana danych badawczych zaproponowany przez jednego z czołowych polskch metodologów emprycznych badań socjologcznych J. Lutyńskego [], [2], [8] zaprezentowano ponŝej w tabel. Tab.. Podzał technk otrzymywana materałów badawczych [5] Technk ne standaryzowane Technk standaryzowane Źródło [], [2], [7], [8], [9] Technk obserwacyjne Technk obserwacj ne kontrolowanej Technk obserwacj kontrolowanej Technk oparte na wzajemnym komunkowanu sę bezpośrednm Technk wywadu swobodnego (wolnego) Technk wywadu standaryzowanego (kwestonaruszowego) pośrednm Technk otrzymywana wypowedz psemnych ne standaryzowanych Technk ankety Natomast do grupy najbardzej stotnych z punktu wdzena socjolog metod badań zalcza sę odpowedno: a) metodę badań terenowych (tzw. monografczną) polegającą na traktowanu układu społecznego jako pewnej całośc dąŝącej do zanalzowana układu relacj mędzy częścam tej całośc, zasad jej funkcjonowana dynamk [], [2], [7], [8], [9]. b) metodę reprezentacyjną (tzw. sondaŝową lub anketową) umoŝlwającą pozyskane wedzy o danej zborowośc poprzez przebadane jej reprezentacj [], [2], [7], [8], [9]. c) metodę eksperymentalną polegającą na przeprowadzenu określonych dzałań, pozwalających badającemu na sformułowane zaleŝnośc (praw) przyczynowych pomędzy dwoma zjawskam [], [2], [7], [8], [9]. d) metodę opartą na materałach hstorycznych czyl badana pełnące rolę zasadnczą lub pomocnczą (wykorzystują tzw. źródła zastane) [], [2], [7], [8], [9]. e) metodę socjometryczną polegającą na opsanu społecznych (oddzaływań) układów pomędzy członkam określonej zborowośc [], [2], [7], [8], [9]. Zagadnenem waŝnym jest spełnene warunku reprezentatywnośc próby. Welkość tzw. populacj próbnej dobera sę zaleŝne od wymaganej (w danej sytuacj) dokładnośc wnosków lub w zaleŝnośc od opłacalnej moŝlwej do osągnęca dokładnośc wynków w odnesenu do danego problemu. W socjolog powszechne akceptowany jest pogląd, Ŝ jeŝel spełnone są warunk dla szczególnego statystycznego przypadku, rezultaty z prób zawerających od około 200 do około 2000 elementów mogą spokojne konkurować z pomaram, które w Ŝycu codzennym uwaŝane są za rzetelne wąŝące. Ponadto podstawę badań anketowych stanow socjologczno-statystyczna zasada reprezentatywnośc, która polega na zestawenu równomerne zmnejszonego modelu badanej populacj, odpowadającego swom składem całej grupe respondentów [9]. W zwązku z powyŝszym, uwzględnając moŝlwośc fnansowe autorów przeprowadzono badana anketowe, których wynk zaprezentowano w dalszej częśc opracowana. 742 AUTOBUSY

3 2. PODSTAWOWE ZAŁOśENIA BADAWCZE Zasadnczym mernkem oceny warantów technologczno-konstrukcyjnych w budownctwe przemysłowym jest stopeń spełnena kryterów określonych przez decydenta (w nnejszym opracowanu oznaczającego nwestora, względne nabywcę obektu przemysłowego, decydującego o jego lokalzacj, ostatecznej postac przeznaczenu). Kwesta doboru kryterów jest nezwykle waŝna podobne, jak właścwa ocena pozomu ch spełnena. Krytera oceny walorów kaŝdego rozpatrywanego rozwązana pownny być sformułowane zdefnowane w sposób jasny czytelny dla decydenta. Według R. Kolmana [4] kryteram jakośc są róŝnego rodzaju cechy właścwośc przydatne do opsana stanu, w jakm znajduje sę badany przedmot analzy. Krytera jakośc obektu z reguły wynkają z jego przeznaczena, wymagań technczno-uŝytkowych [4], względów fnansowych estetyk. Natomast w opn J. Szwabowskego [] w kaŝdym procese oceny welokryteralnej określa sę charakter przyjętych kryterów. Dana cecha analzowanego rozwązana decyzyjnego moŝe być stymulantą (zaletą, walorem) lub teŝ - destymulantą (wadą, mankamentem). WyŜsza wartość stymulanty powoduje korzystnejszą ocenę globalną warantu. Natomast wyŝsza wartość destymulanty pogarsza globalną ocenę danego rozwązana. Oczywśce take oznaczane charakteru kryterów odnos sę dla określonej sytuacj decyzyjnej konkretnego decydenta [7]. W faze planowana przygotowana nwestycj często zdarza sę, Ŝ wartośc ocen nektórych kryterów mają charakter przyblŝony, trudno merzalny subektywny, ponewaŝ ocenający (np.: w obawe przed popełnenem błędu) preferują wyraŝane swoch opn wyłączne na pozome jakoścowym. Na zachowana decydentów nejednokrotne wpływają opne oceny ekspertów (przede wszystkm nŝynerów budowlanych). Od ekspertów bowem oczekuje sę ocen zgodnych z wedzą budowlaną, rzetelnych, obektywnych uwzględnających specyfkę danej sytuacj decyzyjnej. Opne decydentów, formułowane na podstawe ch pozomu wedzy dośwadczena, są dodatkowo uzaleŝnone od dostępnośc nformacj o analzowanym probleme decyzyjnym, stanu emocjonalnego danego eksperta, jego poczuca własnej wartośc, nastroju, otoczena środowskowego sposobu postrzegana zjawska. Punkt wdzena eksperta jest w duŝej merze uzaleŝnony równeŝ od subektywnych preferencj decydenta, na którego rzecz sporządzana jest dana opna lub ocena. Inne bowem zapatrywana w odnesenu do walorów technologcznokonstrukcyjnych obektu przemysłowego będze przyjmował nwestor, a odrębne - nabywca, czy projektant [7]. W opn autorów, aparat teoretyczny obejmujący mędzy nnym analzę decyzyjną róŝnorodne metody oceny welokryteralnej, przyczyna sę do usprawnena procesu decyzyjnego pozwala unknąć błędów znekształcających jakość rzetelność podejmowanej decyzj. Autorzy przeprowadzl badana anketowe, w wynku których wyselekcjonowano podstawową grupę kryterów oceny rozwązań technologczno-konstrukcyjnych dla obektów przemysłowych oraz określono ch stopeń waŝnośc. Dla oceny kryterów przyjęto skalę pęcopunktową, gdze oznacza stan neodpowedn (nemoŝlwy do zaakceptowana) 5 bardzo dobry (rozwązane wzorcowe). Natomast wag poszczególnych kryterów określono w sposób subektywny (w skal od 0 do, gdze 0 oznacza najmnej stotny, najwaŝnejszy), z uwzględnenem stopna waŝnośc znaczena wybranej cechy w aspekce samej realzacj uŝytkowana obektu. Szczegółowy ops kryterów oraz rezultaty badań anketowych zaprezentowano w pracach [4], [6]. Model analzy welokryteralnej przy wykorzystanu metody punktu dealnego [3], [7], [0] przedstawono na przykładze oceny pęcu wybranych centrów logstycznych, zlokalzowanych na terene duŝych mast w Polsce. W tabel 2 zaprezentowano wartośc ocen rozpatrywanych warantów decyzyjnych w odnesenu do przyjętych kryterów ch oceny. AUTOBUSY 743

4 Tab.. Zestawene ocen analzowanych warantów centrów logstycznych NAZWA KRYTERIUM WAGA OCENA POSZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ Krytera podstawowe 0,89 Warant I Warant II Warant III Warant IV Warant V A. Technologa wykonana elementów obektu 0,3 0,92 0,83 0,8 0,89 0,80 czas wykonana 0, 0,77 0,92,00 0,8 0,95 koszt wykonana 0,,00 0,80 0,70 0,90 0,70 trwałość 0,03,00 0,75,00,00,00 stopeń skomplkowana technologcznego przy 0,07,00 0,80 0,60,00 0,60 wykonywanu prac ekologczność zastosowanego 0,0 0,80 0,60,00 0,60,00 rozwązana B. Adaptowalność w aspekce rozwązań 0,36 0,80 0,87 0,68 0,62 0,85 konstrukcyjnych wysokość uŝytkowa 0,2,00 0,80 0,80,00 0,80 przestrzeń mędzy elementam 0,8,00,00 0,50 0,50 0,90 konstrukcyjnym technologa konstrukcja wykonana ścan 0,06 0,40 0,80,00 0,20 0,80 osłonowych C. Funkcjonalność walory uŝytkowe obektu 0,22,00,00,00,00 0,90 stopeń spełnena wymagań jakośc 0,,00,00,00,00 0,80 stopeń spełnena wymagań bezpeczeństwa 0,06,00,00,00,00,00 moŝlwość powtórnego zastosowana 0,05,00,00,00,00 0,80 Krytera dodatkowe 0, Warant I Warant II Warant III Warant IV Warant V D. Lokalzacja obektu 0,07 0,83 0,86 0,93 0,94 0,79 blskość kolejk mejskej 0,04 0,80 0,80,00,00 0,75 blskość tramwajów autobusów 0,0,00,00,00,00 0,80 blskość drog szybkego ruchu 0,0 0,60 0,80,00 0,60 0,80 sąsedztwo zakładu wytwórczego (np. 0,0,00,00 0,50,00 0,80 wytwórn kruszywa) E. Standard wykończena obektu 0,04 0,79 0,90 0,94 0,95 0,83 ścany zewnętrzne 0,0 0,75,00 0,75,00 0,80 ścany wewnętrzne 0,0 0,80 0,80,00 0,80,00 pomeszczena admnstracyjne 0,0 0,80 0,80,00,00 0,60 pomeszczena socjalne 0,0 0,80,00,00,00,00 Źródło [6] Dane wejścowe do przeprowadzanej analzy odnoszą sę do najwaŝnejszych, z punktu wdzena oceny jakoścowej, cech centrum logstycznego w warunkach polskej 744 AUTOBUSY

5 rzeczywstośc rynkowej. Ocenę rozpatrywanych obektów wykonal dośwadczen kompetentn decydenc. Otrzymaną opnę przyjęto za najbardzej marodajną o wysokm pozome zaufana. 3. OCENA WYBRANYCH CENTRÓW LOGISTYCZNYCH PRZY WYKORZYSTANIU METODY PUNKTU IDEALNEGO 3.. Wprowadzene do metody punktu dealnego Metoda punktu dealnego została rozwnęta po raz perwszy zastosowana przez K. Yoona C. L. Hwanga. NaleŜy do grupy metod optymalzacj welokryteralnej. Wykorzystuje koncepcję agregacj z pojedynczym kryterum syntetycznym, usuwającą całą neporównywalność według logk nekompensacyjnej. Pozwala na uporządkowane analzowanych rozwązań na podstawe ustalena najmnejszej odległośc od rozwązana dealnego najwększej od warantu antydealnego [3], [7], [0]. Metoda punktu dealnego wymaga podana dodatkowych nformacj o cechach opsujących poszczególne krytera. Ma ona charakter weloetapowy moŝe być stosowana do porządkowana klasyfkacj zborów tego samego typu warantów [7]. Procedurę postępowana przy zastosowanu metody punktu dealnego zaprezentowano ponŝej Etapy oblczeń w metodze punktu dealnego ETAP I normalzacja wejścowej macerzy rozwązań P, której poszczególne wyrazy stanową oceny końcowe warantów w odnesenu do poszczególnych kryterów. Pozwala to sformułować tablcę pokazaną jako tabela 3. Tab. 3. Wejścowa macerz rozwązań KRYTERIUM WARIANT Kryterum I Kryterum II Kryterum III Kryterum IV Kryterum V OCENA STOPNIA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW Warant I 0,90 0,80,00 0,83 0,79 Warant II 0,83 0,87,00 0,86 0,90 Warant II 0,8 0,68,00 0,93 0,94 Warant IV 0,89 0,62,00 0,94 0,95 Warant V 0,80 0,85 0,90 0,79 0,83 Źródło opracowane własne Wyrazy znormalzowanej macerzy P oblcza sę według wzoru [3], [7], [0]: pj p = =, m, j =, n j m = gdze: m lczba warantów, n lczba kryterów. Znormalzowana macerz P przedstawa sę następująco: [ P] p 2 j 0,475 0,438 = 0,428 0,470 0,422 0,465 0,505 0,395 0,360 0,494 0,40 0,426 0,44 0,477 0,482 0,405 0,400 0,455 0,475 0,480 0,420 ETAP II określene znormalzowanej macerzy rozwązań V z uwzględnenem waŝnośc (znaczena) poszczególnych kryterów. () AUTOBUSY 745

6 Wyrazy znormalzowanej macerzy V oblcza sę według wzoru [3], [7], [0: V j = pj qj =, m, j =, n Wektor wag poszczególnych kryterów Q opsano ponŝej [3], [7], [0]: n [ ] = = q j q j j= (2) Q (3) Wag kryterów podano w postac znormalzowanej tzn. przyjmują wartośc z przedzału (0, ). Wektor wag Q dla rozpatrywanych kryterów przedstawono ponŝej: 0,3 0,36 [ Q] = 0,22 0,07 0,04 Jeśl wszystke krytera są jednakowo waŝne, bądź ne występuje wektor wag, to: [ V ] = [ P] (4) Po podstawenu macerz V przyjmuje postać: [ V ] 0,475 0,438 = 0,428 0,470 0,422 0,465 0,505 0,395 0,360 0,494 0,40 0,426 0,44 0,477 0,482 0,405 0,400 0,3 0,47 0,455 0,36 0,58 0,475 0,22 = 0,094 0,480 0,07 0,033 0,420 0,04 0,7 0,44 0,82 0,087 0,025 0,020 0,4 0,64 0,00 0,032 0,06 0,32 0,59 0,05 0,034 0,06 0,24 0,64 0,05 0,034 0,7 ETAP III określene rozwązana dealnego antydealnego [3], [7], [0]. [ ] Poszczególne wyrazy rozwązana dealnego A = a, oblcza sę według wzoru: ' a = maxvj / j J, maxvj / j J, =, m = V, V2,..., Vn, j =, {( ) ( ) } { } n Natomast wyrazy rozwązana antydealnego [ ] A = a dla rozwązana dealnego oblcza sę zgodne ze wzorem: ' a = mnvj / j J Vj / j J, mnvj / j J, =, m = V, V2,..., Vn, j =, {( ) ( ) } { } n gdze: J krytera, dla których najwększa wartość jest najlepsza (krytera typu zysk ) J krytera, dla których najmnejsza wartość jest najlepsza (krytera typu koszt ) Rozwązane dealne dla rozpatrywanego przykładu przyjmuje postać: A = 0,58; 0,82; 0,64; 0,59; 0,64 [ ] Rozwązane negatywne przedstawa sę następująco: A = 0,07; 0,020; 0,06; 0,06; 0,07 [ ] ETAP IV określene mary odległośc rozpatrywanych warantów od rozwązana dealnego antydealnego [3], [7], [0]. Odległość od rozwązana dealnego oblczamy na podstawne wzoru: n 2 ( V V ) = m (5) A, L = j j, (7) j= gdze: oznacza kolejne rozwązane. Odległośc poszczególnych warantów od w rozwązana dealnego są następujące: = 0,066 L L2 = 0, 000 L3 = 0, 54 = 0, L4 300 L 5 = 0, 332 Odległość od rozwązana antydealnego oblczamy na podstawne wzoru: (6) 746 AUTOBUSY

7 n 2 ( V V ) = m L = j j, ` (8) j= Odległośc poszczególnych warantów od w rozwązana negatywnego przyjmują odpowedno wartośc: = 0,270 L = 0, L2 332 L3 = 0, 82 = 0, L4 033 L 5 = 0, 000 ETAP V oblczene względnej odległośc poszczególnych rozwązań w odnesenu do rozwązana dealnego ze wzoru [3], [7], [0]: L K = 0 K, =, m (9) L L Im wartość ( ) K (ocena danego rozwązana) wększa, tym dane rozwązane jest lepsze. W szczególnym przypadku: K =, gdy A = A K = 0, gdy A = A. Wartośc ocen K dla poszczególnych warantów przedstawają sę następująco: K = 0,803, K 2 =, 000, K = 0, K 4 = 0,00, K 5 = 0, 000 Wartośc K stanową podstawę do utworzena szeregu preferencyjnego, w którym wyŝszą pozycję zajmują rozwązana o wększych wartoścach K [3], [7], [0]. W rozpatrywanym przypadku szereg optymalnych warantów przedstawa sę następująco: K 2 K K3 K 4 K5 Oblczena wykonano przy zastosowanu programu MS Excel w opracowanym do metody punktu dealnego arkuszu kalkulacyjnym. PODSUMOWANIE Z przytoczonej analzy wynka, Ŝ: w śwetle przyjętych kryterów oceny obekt drug jest najlepszy najbardzej preferowany, metoda punktu dealnego umoŝlwa porównane skończonej lczby warantów jedyne tego samego typu obektów budowlanych, zaproponowana metoda oceny jakoścowej moŝe być pomocna w procese podejmowana decyzj, ponewaŝ umoŝlwa uporządkowane zboru kryterów oraz wyłonene optymalnego warantu. BIBLIOGRAFIA. Choynowsk M.: Elementy teor testów psychologcznych. Przegląd Psychologczny 959, nr Holm K., Hübner P.: Wprowadzene do metod socjolog emprycznej. Państwowe Wydawnctwo Naukowe, Warszawa Kaplńsk O. red.: Informatyka stosowana w nŝyner produkcj budowlanej. Praca zborowa, Wydawnctwo Poltechnk Poznańskej, Poznań Kolman R.: Iloścowe określane jakośc. Państwowe Wydawnctwo Ekonomczne, Warszawa Krzemńsk M., KsąŜek M.: Przykład oblczenowy oceny rozwązań technologczno konstrukcyjnych w centrach logstycznych. Logstyka 202, nr 6. AUTOBUSY 747

8 6. KsąŜek M., Krzemńsk M.: Ocena rozwązań technologczno-konstrukcyjnych w centrach logstycznych. Logstyka 202, nr KsąŜek M.: Welokryteralna ocena rozwązań projektowych budynków. Rozprawa doktorska, Wydawnctwa Poltechnk Warszawskej, Warszawa Kuczyńska A. red.: Sztuka a społeczeństwo. Praca zborowa, Państwowe Wydawnctwo Naukowe, Warszawa Łagoda G.: Wadukty nad autostradam. Wybrane zagadnena kształtowana konstrukcyjnego estetycznego. Prace Naukowe Poltechnk Warszawskej z. 37, Ofcyna Wydawncza Poltechnk Warszawskej, Warszawa Słowńsk R.: Modelowane preferencj w welokryteralnych problemach decyzyjnych. Zeszyty Naukowe Poltechnk Śląskej, Automatyka Z. 67, Glwce Szwabowsk J., Deszcz J.: Metody welokryteralnej analzy porównawczej. Podstawy teoretyczne przykłady zastosowań w budownctwe. Wydawnctwo Poltechnk Śląskej, Glwce 200. MULTICRITERIA ASSESSMENT OF LOGISTIC CENTRES STRUCTURE WITH USE OF IDEAL POINT METHOD Abstract Paper presents multcrtera assessment of logstc centres structure wth use of deal pont method. Authors have used questonnare to select a basc crtera group for assessment to defne an mportance rank of ndustral buldngs structure varants. The analyss model llustrates an example of assessment of logstc centres based n fve man Polsh ctes. Autorzy: dr nŝ. Marola KSIĄśEK Poltechnka Warszawska dr nŝ. Mchał KRZEMIŃSKI Poltechnka Warszawska 748 AUTOBUSY

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów.

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów. Opracowane: Dorota Mszczyńska METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównane obektów przy ocene welokryteralnej. Rankng obektów. Porównane wybranych obektów (warantów decyzyjnych) ze względu na różne cechy (krytera)

Bardziej szczegółowo

Zjawiska masowe takie, które mogą wystąpid nieograniczoną ilośd razy. Wyrazów Obcych)

Zjawiska masowe takie, które mogą wystąpid nieograniczoną ilośd razy. Wyrazów Obcych) Statystyka - nauka zajmująca sę metodam badana przedmotów zjawsk w ch masowych przejawach ch loścową lub jakoścową analzą z punktu wdzena nauk, do której zakresu należą.

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) mułu/przedmotu Budownctwo (Nazwa kerunku studów) Studa I Stopna Przedmot: Materały budowlane II Constructon materals Rok: II Semestr: MK_26 Rzaje zajęć lczba gzn: Studa stacjonarne Studa

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012)

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012) 30/04! 2012 PON 13: 30! t FAX 22 55 99 910 PKPP Lewatan _..~._. _., _. _ :. _._..... _.. ~._..:.l._.... _. '. _-'-'-'"." -.-.---.. ----.---.-.~.....----------.. LEWATAN Pol~ka KonfederacJa Pracodawcow

Bardziej szczegółowo

ASPEKT SYTUACJI STATUS QUO WE WSPOMAGANIU WIELOKRYTERIALNEGO WYBORU BAZUJĄCEGO NA TEORII GIER

ASPEKT SYTUACJI STATUS QUO WE WSPOMAGANIU WIELOKRYTERIALNEGO WYBORU BAZUJĄCEGO NA TEORII GIER Macej Wolny ASPEKT SYTUACJI STATUS QUO WE WSPOMAGANIU WIELOKRYTERIALNEGO WYBORU BAZUJĄCEGO NA TEORII GIER Wprowadzene Zagadnena welokryteralne dotyczą sytuacj, w których rozpatruje sę elementy zboru dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Mara Konopka Katedra Ekonomk Organzacj Przedsęborstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wejskego w Warszawe Analza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Wstęp Polska prywatyzacja

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmotu Budownctwo (Nazwa kerunku studów) Studa I Stopna Przedmot: Kerowane procesem nwestycyjnym Management of constructon process Rok: III Semestr: 5 MK_48 Rodzaje zajęć lczba

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Adranna Mastalerz-Kodzs Unwersytet Ekonomczny w Katowcach KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Wprowadzene W dzałalnośc nstytucj fnansowych, takch

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium Projektowanie w systemach CAD-CAM-CAE. 1. Wprowadzenie do metody elementów skończonych

Materiały do laboratorium Projektowanie w systemach CAD-CAM-CAE. 1. Wprowadzenie do metody elementów skończonych Materały do laboratorum Projektowane w systemach CAD-CAM-CAE Opracowane: dr nŝ. Jolanta Zmmerman 1. Wprowadzene do metody elementów skończonych Przebeg zjawsk fzycznych, dzałane rzeczywstych obektów, procesów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XVI/3, 2015, str. 248 257 ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ Sławomr

Bardziej szczegółowo

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA . OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA Defncja grafu Pod pojęcem grafu G rozumemy następującą dwójkę uporządkowaną (defncja grafu Berge a): (.) G W,U gdze: W zbór werzchołków grafu, U zbór łuków grafu, U W W,

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB Rozwązywane zadań optymalzacj w środowsku programu MATLAB Zagadnene optymalzacj polega na znajdowanu najlepszego, względem ustalonego kryterum, rozwązana należącego do zboru rozwązań dopuszczalnych. Standardowe

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

W praktyce często zdarza się, że wyniki obu prób możemy traktować jako. wyniki pomiarów na tym samym elemencie populacji np.

W praktyce często zdarza się, że wyniki obu prób możemy traktować jako. wyniki pomiarów na tym samym elemencie populacji np. Wykład 7 Uwaga: W praktyce często zdarza sę, że wynk obu prób możemy traktować jako wynk pomarów na tym samym elemence populacj np. wynk x przed wynk y po operacj dla tego samego osobnka. Należy wówczas

Bardziej szczegółowo

Badania sondażowe. Braki danych Konstrukcja wag. Agnieszka Zięba. Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa

Badania sondażowe. Braki danych Konstrukcja wag. Agnieszka Zięba. Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Badana sondażowe Brak danych Konstrukcja wag Agneszka Zęba Zakład Badań Marketngowych Instytut Statystyk Demograf Szkoła Główna Handlowa 1 Błędy braku odpowedz Całkowty brak odpowedz (UNIT nonresponse)

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 286. Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 286. Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 86 Analza dyskrymnacyjna regresja logstyczna w procese oceny zdolnośc kredytowej przedsęborstw Robert Jagełło Warszawa, 0 r. Wstęp Robert Jagełło Narodowy Bank Polsk. Składam

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE METOD PROSTYCH ORAZ METODY REGRESJI HEDONICZNEJ DO KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN MIESZKAŃ

PORÓWNANIE METOD PROSTYCH ORAZ METODY REGRESJI HEDONICZNEJ DO KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN MIESZKAŃ PORÓWNANIE METOD PROSTYCH ORAZ METODY REGRESJI HEDONICZNEJ DO KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN MIESZKAŃ Radosław Trojanek Katedra Inwestycj Neruchomośc Unwersytet Ekonomczny w Poznanu e-mal: r.trojanek@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych NAFTA-GAZ styczeń 2011 ROK LXVII Anna Rembesa-Śmszek Instytut Nafty Gazu, Kraków Andrzej Wyczesany Poltechnka Krakowska, Kraków Zastosowane symulatora ChemCad do modelowana złożonych układów reakcyjnych

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej w doborze spó³ek do portfela inwestycyjnego Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej...

Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej w doborze spó³ek do portfela inwestycyjnego Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej... Adam Waszkowsk * Adam Waszkowsk Zastosowane welowymarowej analzy porównawczej w doborze spó³ek do portfela nwestycyjnego Zastosowane welowymarowej analzy porównawczej... Wstêp Na warszawskej Ge³dze Paperów

Bardziej szczegółowo

Bryła fotometryczna i krzywa światłości.

Bryła fotometryczna i krzywa światłości. STUDIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA Laboratorum PODSTAW TECHNIKI ŚWIETLNEJ Temat: WYZNACZANIE BRYŁY FOTOMETRYCZNEJ ŚWIATŁOŚCI Opracowane wykonano na podstawe: 1. Laboratorum z technk śwetlnej (praca

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda BADANIA OPERACYJNE Podejmowane decyzj w warunkach nepewnośc dr Adam Sojda Teora podejmowana decyzj gry z naturą Wynk dzałana zależy ne tylko od tego, jaką podejmujemy decyzję, ale równeż od tego, jak wystąp

Bardziej szczegółowo

Analiza i diagnoza sytuacji finansowej wybranych branż notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach

Analiza i diagnoza sytuacji finansowej wybranych branż notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach Jacek Batóg Unwersytet Szczecńsk Analza dagnoza sytuacj fnansowej wybranych branż notowanych na Warszawskej Gełdze Paperów Wartoścowych w latach 997-998 W artykule podjęta została próba analzy dagnozy

Bardziej szczegółowo

Model oceny ryzyka w działalności firmy logistycznej - uwagi metodyczne

Model oceny ryzyka w działalności firmy logistycznej - uwagi metodyczne Magdalena OSIŃSKA Unwersytet Mkołaja Kopernka w Torunu Model oceny ryzyka w dzałalnośc frmy logstycznej - uwag metodyczne WSTĘP Logstyka w cągu ostatnch 2. lat stała sę bardzo rozbudowaną dzedzną dzałalnośc

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmotu: Termnologa ekonomczna prawncza 2. Kod przedmotu: FGB-23 3. Okres ważnośc karty: 2015-2018 4. Forma kształcena: studa perwszego

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1 METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XI/2, 2010, str. 102 111 PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1

Bardziej szczegółowo

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie Proste modele ze złożonym zachowanem czyl o chaose 29 kwetna 2014 Komputer jest narzędzem coraz częścej stosowanym przez naukowców do ukazywana skrzętne ukrywanych przez naturę tajemnc. Symulacja, obok

Bardziej szczegółowo

Natalia Nehrebecka. Wykład 2

Natalia Nehrebecka. Wykład 2 Natala Nehrebecka Wykład . Model lnowy Postad modelu lnowego Zaps macerzowy modelu lnowego. Estymacja modelu Wartośd teoretyczna (dopasowana) Reszty 3. MNK przypadek jednej zmennej . Model lnowy Postad

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ DO BADANIA POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

WYKORZYSTANIE ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ DO BADANIA POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XV/4, 2014, str. 62 70 WYKORZYSTANIE ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ DO BADANIA POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Mchał Koścółek Katedra Ekonom

Bardziej szczegółowo

WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI W HARMONOGRAMOWANIU PROJEKTÓW 1

WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI W HARMONOGRAMOWANIU PROJEKTÓW 1 DECYZJE nr 13 czerwec 2010 WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI W HARMONOGRAMOWANIU PROJEKTÓW 1 Tomasz Błaszczyk* Akadema Ekonomczna w Katowcach Macej Nowak** Akadema Ekonomczna w Katowcach Streszczene:

Bardziej szczegółowo

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 88/2010 13 Potr Bogusz Marusz Korkosz Jan Prokop POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wydzał Elektrotechnk Informatyk BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ METODY AHP

WYBÓR PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ METODY AHP Ewa Pośpech Unwersytet Ekonomczny w Katowcach Wydzał Zarządzana Katedra Matematyk posp@ue.katowce.pl WYBÓR PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ METODY AHP Streszczene: W artykule rozważano zagadnene

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Budowlanej Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Budowlanej Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie Poltechnka Warszawska Wydzał Inżyner Lądowej Instytut Inżyner Budowlanej Zespół Inżyner Produkcj Zarządzana w Budownctwe Imę nazwsko dyplomanta: Łukasz Krańsk Rodzaj studów: stacjonarne I stopna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 83 Budownctwo Inżynera Środowska z. 59 (4/1) 01 Bożena BABIARZ Barbara ZIĘBA Poltechnka Rzeszowska ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie lokalizacji obiektu logistycznego z zastosowaniem metody wyważonego środka ciężkości studium przypadku

Wyznaczanie lokalizacji obiektu logistycznego z zastosowaniem metody wyważonego środka ciężkości studium przypadku B u l e t y n WAT Vo l. LXI, Nr 3, 2012 Wyznaczane lokalzacj obektu logstycznego z zastosowanem metody wyważonego środka cężkośc studum przypadku Emla Kuczyńska, Jarosław Zółkowsk Wojskowa Akadema Technczna,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY TWORZENIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO SELECTED METHODS FOR DEVELOPING SUSTAINABLE URBAN TRANS- PORT STRATEGIES

WYBRANE METODY TWORZENIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO SELECTED METHODS FOR DEVELOPING SUSTAINABLE URBAN TRANS- PORT STRATEGIES Zbgnew SKROBACKI WYBRANE METODY TWORZENIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO SELECTED METHODS FOR DEVELOPING SUSTAINABLE URBAN TRANS- PORT STRATEGIES W artykule przedstawone systemowe podejśce

Bardziej szczegółowo

Metody gradientowe poszukiwania ekstremum. , U Ŝądana wartość napięcia,

Metody gradientowe poszukiwania ekstremum. , U Ŝądana wartość napięcia, Metody gradentowe... Metody gradentowe poszukwana ekstremum Korzystają z nformacj o wartośc funkcj oraz jej gradentu. Wykazując ch zbeŝność zakłada sę, Ŝe funkcja celu jest ogranczona od dołu funkcją wypukłą

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 ZESZYTY NAUKOWE NSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANE MASOWEGO MOMENTU BEZWŁADNOŚC WZGLĘDEM OS PODŁUŻNEJ DLA SAMOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWE WZORÓW DOŚWADCZALNYCH 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE GOTOWOŒCI W SYSTEMACH EKSPLOATACJI ŒRODKÓW TRANSPORTU

STEROWANIE GOTOWOŒCI W SYSTEMACH EKSPLOATACJI ŒRODKÓW TRANSPORTU UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 68 Klaudusz Mgawa STEROWANIE GOWOŒCI W SYSTEMACH EKSPLOATACJI ŒRODKÓW TRANSPORTU BYDGOSZCZ 23 REDAKTOR NACZELNY

Bardziej szczegółowo

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości Podstawowe pojęca procesu pomarowego kreślene jakośc poznana rzeczywstośc Δ zmerzone rzeczywste 17 9 Zalety stosowana elektrycznych przyrządów 1/ 1. możlwość budowy czujnków zamenających werne każdą welkość

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów kombinacyjnych

Diagnostyka układów kombinacyjnych Dagnostyka układów kombnacyjnych 1. Wprowadzene Dagnostyka obejmuje: stwerdzene stanu układu, systemu lub ogólne sec logcznej. Jest to tzw. kontrola stanu wykrywająca czy dzałane sec ne jest zakłócane

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW (88)/01 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANIE ASOWEGO OENTU BEZWŁADNOŚCI WZGLĘDE OSI PIONOWEJ DLA SAOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWIE WZORU EPIRYCZNEGO 1. Wstęp asowy moment

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU EKONOMICZNEGO POWIATÓW POLSKI WSCHODNIEJ

ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU EKONOMICZNEGO POWIATÓW POLSKI WSCHODNIEJ Studa Materały. Mscellanea Oeconomcae Rok 19, Nr 4/2015, tom I Wydzał Zarządzana Admnstracj Unwersytetu Jana Kochanowskego w Kelcach Zntegrowane podejśce do spójnośc rola statystyk publcznej Paweł Dykas

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Ćwczene nr 1 Statystyczne metody wspomagana decyzj Teora decyzj statystycznych WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Problem decyzyjny decyzja pocągająca za sobą korzyść lub stratę. Proces decyzyjny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Potr Mchalsk Węzeł Centralny OŻK-SB 25.12.2013 rok ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Celem ponższej analzy jest odpowedź na pytane: czy wykształcene radnych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

Eksploatacyjne aspekty

Eksploatacyjne aspekty IJAKOŚĆ ZA GRANICĄ Eksploatacyjne aspekty oceny jakośc Jerzy SZKODA Ustalane wartośc wag preferencyjnych ma charakter ndywdualny. System eksploatacyjnej oceny jakośc Rzeczywsta jakość ujawna sę dopero

Bardziej szczegółowo

NAFTA-GAZ marzec 2011 ROK LXVII. Wprowadzenie. Tadeusz Kwilosz

NAFTA-GAZ marzec 2011 ROK LXVII. Wprowadzenie. Tadeusz Kwilosz NAFTA-GAZ marzec 2011 ROK LXVII Tadeusz Kwlosz Instytut Nafty Gazu, Oddzał Krosno Zastosowane metody statystycznej do oszacowana zapasu strategcznego PMG, z uwzględnenem nepewnośc wyznaczena parametrów

Bardziej szczegółowo

Klasyfkator lnowy Wstęp Klasyfkator lnowy jest najprostszym możlwym klasyfkatorem. Zakłada on lnową separację lnowy podzał dwóch klas mędzy sobą. Przedstawa to ponższy rysunek: 5 4 3 1 0-1 - -3-4 -5-5

Bardziej szczegółowo

Badania operacyjne w logistyce i zarządzaniu produkcją

Badania operacyjne w logistyce i zarządzaniu produkcją Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Badana operacyne w logstyce zarządzanu produkcą cz. I Andrze Woźnak Nowy Sącz Komtet Redakcyny doc. dr Zdzsława Zacłona przewodncząca, prof. dr hab. nż. Jarosław

Bardziej szczegółowo

WADY W PROCEDURZE OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA DEFECT IN PROCEDURE OF CALCULATION OF COEFFICIENT OF PENETRATION OF WARMTH

WADY W PROCEDURZE OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA DEFECT IN PROCEDURE OF CALCULATION OF COEFFICIENT OF PENETRATION OF WARMTH ANDRZEJ DYLLA, KRZYSZTOF PAWŁOWSKI WADY W PROCEDURZE OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA DEFECT IN PROCEDURE OF CALCULATION OF COEFFICIENT OF PENETRATION OF WARMTH Streszczene Głównym celem nnejszego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POSTACI FUNKCJI JAKOŚCI ORAZ WAG KRYTERIÓW CZĄSTKOWYCH NA WYNIKI OPTYMALIZACJI ZDERZENIA METODĄ GENETYCZNĄ

WPŁYW POSTACI FUNKCJI JAKOŚCI ORAZ WAG KRYTERIÓW CZĄSTKOWYCH NA WYNIKI OPTYMALIZACJI ZDERZENIA METODĄ GENETYCZNĄ PIOTR KRZEMIEŃ *, ANDRZEJ GAJEK ** WPŁYW POSTACI FUNKCJI JAKOŚCI ORAZ WAG KRYTERIÓW CZĄSTKOWYCH NA WYNIKI OPTYMALIZACJI ZDERZENIA METODĄ GENETYCZNĄ THE INFLUENCE OF THE SHAPE OF THE QUALITY FUNCTION AND

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki Metody Planowana Eksperymentów Rozdzał 1. Strona 1 z 14 METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW dr hab. nż. Marusz B. Bogack Marusz.Bogack@put.poznan.pl www.fct.put.poznan.pl/cv23.htm Marusz B. Bogack 1 Metody

Bardziej szczegółowo

Określanie mocy cylindra C w zaleŝności od ostrości wzroku V 0 Ostrość wzroku V 0 7/5 6/5 5/5 4/5 3/5 2/5 Moc cylindra C 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 > 2

Określanie mocy cylindra C w zaleŝności od ostrości wzroku V 0 Ostrość wzroku V 0 7/5 6/5 5/5 4/5 3/5 2/5 Moc cylindra C 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 > 2 T A R C Z A Z E G A R O W A ASTYGMATYZM 1.Pojęca ogólne a) astygmatyzm prosty (najbardzej zgodny z pozomem) - najbardzej płask połudnk tzn. o najmnejszej mocy jest pozomy b) astygmatyzm odwrotny (najbardzej

Bardziej szczegółowo

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20 Darusz Letkowsk Unwersytet Łódzk BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG0 Wprowadzene Teora wyboru efektywnego portfela nwestycyjnego zaproponowana przez H. Markowtza oraz jej rozwnęca

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW

OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW Inżynera Rolncza 8(96)/2007 OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW Jolanta Królczyk, Marek Tukendorf Katedra Technk Rolnczej Leśnej,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA METOD MATEMATYCZNYCH W EKONOMII I ZARZĄDZANIU

ZASTOSOWANIA METOD MATEMATYCZNYCH W EKONOMII I ZARZĄDZANIU ZASTOSOWANIA METOD MATEMATYCZNYCH W EKONOMII I ZARZĄDZANIU Studa Ekonomczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ZASTOSOWANIA METOD MATEMATYCZNYCH W EKONOMII I ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA

SZTUCZNA INTELIGENCJA SZTUCZNA INTELIGENCJA WYKŁAD 15. ALGORYTMY GENETYCZNE Częstochowa 014 Dr hab. nż. Grzegorz Dudek Wydzał Elektryczny Poltechnka Częstochowska TERMINOLOGIA allele wartośc, waranty genów, chromosom - (naczej

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielokryterialne

Programowanie wielokryterialne Prgramwane welkryteralne. Pdstawwe defncje znaczena. Matematyczny mdel sytuacj decyzyjnej Załóżmy, że decydent dknując wybru decyzj dpuszczalnej x = [ x,..., xn ] D keruje sę szeregem kryterów f,..., f.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja belki wspornikowej

Optymalizacja belki wspornikowej Leszek MIKULSKI Katedra Podstaw Mechank Ośrodków Cągłych, Instytut Mechank Budowl, Poltechnka Krakowska e mal: ps@pk.edu.pl Optymalzacja belk wspornkowej 1. Wprowadzene RozwaŜamy zadane optymalnego kształtowana

Bardziej szczegółowo

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Autor: Joanna Wójcik

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ   Autor: Joanna Wójcik Opracowane w ramach projektu System Przecwdzałana Powstawanu Bezroboca na Terenach Słabo Zurbanzowanych ze środków Europejskego Funduszu Społecznego w ramach Incjatywy Wspólnotowej EQUAL PARTNERSTWO NA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOKŁADNOŚCI OBLICZANIA OBJĘTOŚCI MAS ZIEMNYCH

ANALIZA DOKŁADNOŚCI OBLICZANIA OBJĘTOŚCI MAS ZIEMNYCH Budownctwo 2 Wtold Paleczek ANALIZA DOKŁADNOŚCI OBLICZANIA OBJĘTOŚCI MAS ZIEMNYCH Wprowadzene We współcześne realzowanych projektach budowlanych, wykorzystujących opracowana geodezyjne, do oblczana objętośc

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA W PRZESIEWACZACH WIELOPOKŁADOWYCH

OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA W PRZESIEWACZACH WIELOPOKŁADOWYCH Prace Naukowe Instytutu Górnctwa Nr 136 Poltechnk Wrocławskej Nr 136 Studa Materały Nr 43 2013 Jerzy MALEWSKI* Marta BASZCZYŃSKA** przesewane, jakość produktów, optymalzacja OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 280 (59), 13 20

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 280 (59), 13 20 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Fola Pomer. Unv. Technol. Stetn. 2010, Oeconomca 280 (59), 13 20 Iwona Bą, Agnesza Sompolsa-Rzechuła LOGITOWA ANALIZA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

POJAZDY SZYNOWE 2/2014

POJAZDY SZYNOWE 2/2014 ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW USZKODZEŃ (FMEA) W ZASTOSOWANIU DO POJAZDÓW SZYNOWYCH dr nż. Macej Szkoda, mgr nż. Grzegorz Kaczor Poltechnka Krakowska, Instytut Pojazdów Szynowych al. Jana Pawła II 37, 31-864

Bardziej szczegółowo

Wizyjny system nadzoru zajętości parkingu

Wizyjny system nadzoru zajętości parkingu STAWOWY Marek 1 Wzyjny system nadzoru zajętośc parkngu Słowa kluczowe: nadzór wdeo, kontrola zajętośc mejsc parkngowych. Streszczene W pracy zaproponowano metodę detekcj zajętośc mejsc parkngowych wykorzystującą

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010 EKONOMETRIA I Spotkane, dn. 5..2 Dr Katarzyna Beń Program ramowy: http://www.sgh.waw.pl/nstytuty/e/oferta_dydaktyczna/ekonometra_stacjonarne_nest acjonarne/ Zadana, dane do zadań, ważne nformacje: http://www.e-sgh.pl/ben/ekonometra

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3831/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2013

Zarządzenie Nr 3831/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2013 Zarządzene Nr 3831/2013 Prezydenta Masta Płocka z dna 25 lstopada 2013 w sprawe ustalena szczegółowych zasad kryterów oblczana wynków egzamnów zewnętrznych poszczególnych szkół oraz średnej tych wynków

Bardziej szczegółowo

Analiza korelacji i regresji

Analiza korelacji i regresji Analza korelacj regresj Zad. Pewen zakład produkcyjny zatrudna pracownków fzycznych. Ich wydajność pracy (Y w szt./h) oraz mesęczne wynagrodzene (X w tys. zł) przedstawa ponższa tabela: Pracownk y x A

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe Efekty Kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunkowe Efekty Kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Intytut Studów Mędzynarodowych Wydzał Nauk Społecz Unwersytet Wrocławsk Kerunkowe Efekty Kształcena dla kerunku studów: Stosunk mędzynarodowe Pozom studów: studa perwszego stopna Profl: ogólnoakademck

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: logistycznym

Sylabus przedmiotu: logistycznym Sylabus przedmotu: Specjalność: Bezpeczeństwo produktu w łańcuchu Zarządzane rozwojem Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznka: 2015/2016 Kerunek: Wydzał: Zarządzane nżynera produkcj Inżyneryjno-Ekonomczny

Bardziej szczegółowo

Prawdziwa ortofotomapa

Prawdziwa ortofotomapa Prawdzwa ortofotomapa klasyczna a prawdzwa ortofotomapa mnmalzacja przesunęć obektów wystających martwych pól na klasycznej ortofotomape wpływ rodzaju modelu na wynk ortorektyfkacj budynków stratege opracowana

Bardziej szczegółowo

Egzamin ze statystyki/ Studia Licencjackie Stacjonarne/ Termin I /czerwiec 2010

Egzamin ze statystyki/ Studia Licencjackie Stacjonarne/ Termin I /czerwiec 2010 Egzamn ze statystyk/ Studa Lcencjacke Stacjonarne/ Termn /czerwec 2010 Uwaga: Przy rozwązywanu zadań, jeśl to koneczne, naleŝy przyjąć pozom stotnośc 0,01 współczynnk ufnośc 0,99 Zadane 1 PonŜsze zestawene

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ Ćwczene nr 1 cz.3 Dyfuzja pary wodnej zachodz w kerunku od środowska o wyższej temperaturze do środowska chłodnejszego. Para wodna dyfundująca przez przegrody budowlane w okrese zmowym napotyka na coraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności Jacek Batóg Unwersytet Szczecńsk Propozycja modyfkacj klasycznego podejśca do analzy gospodarnośc Przedsęborstwa dysponujące dentycznym zasobam czynnków produkcj oraz dzałające w dentycznych warunkach

Bardziej szczegółowo

5. CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE

5. CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE 5. CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE Oprócz transmtancj operatorowej, do opsu członów układów automatyk stosuje sę tzw. transmtancję wdmową. Transmtancję wdmową G(j wyznaczyć moŝna dzęk podstawenu do wzoru

Bardziej szczegółowo

PROSTO O DOPASOWANIU PROSTYCH, CZYLI ANALIZA REGRESJI LINIOWEJ W PRAKTYCE

PROSTO O DOPASOWANIU PROSTYCH, CZYLI ANALIZA REGRESJI LINIOWEJ W PRAKTYCE PROSTO O DOPASOWANIU PROSTYCH, CZYLI ANALIZA REGRESJI LINIOWEJ W PRAKTYCE Janusz Wątroba, StatSoft Polska Sp. z o.o. W nemal wszystkch dzedznach badań emprycznych mamy do czynena ze złożonoścą zjawsk procesów.

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie procesów decyzyjnych w sklepach wielkopowierzchniowych z wykorzystaniem optymalizacji wielokryterialnej i metod przybliżonych

Komputerowe wspomaganie procesów decyzyjnych w sklepach wielkopowierzchniowych z wykorzystaniem optymalizacji wielokryterialnej i metod przybliżonych Instytut Badań Systemowych Polskej Akadem Nauk Janusz Mrofords Komputerowe wspomagane procesów decyzyjnych w sklepach welkopowerzchnowych z wykorzystanem optymalzacj welokryteralnej metod przyblżonych

Bardziej szczegółowo

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją Olgopol dynamczny Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencj loścowej jako gra jednokrotna z pełną doskonalej nformacją (1934) Dwa okresy: t=0, 1 tzn. frma 2 podejmując decyzję zna decyzję frmy 1 Q=q 1 +q

Bardziej szczegółowo

MIARY ZALEŻNOŚCI ANALIZA STATYSTYCZNA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WALORÓW RYNKU METALI NIEŻELAZNYCH

MIARY ZALEŻNOŚCI ANALIZA STATYSTYCZNA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WALORÓW RYNKU METALI NIEŻELAZNYCH Domnk Krężołek Unwersytet Ekonomczny w Katowcach MIARY ZALEŻNOŚCI ANALIZA AYYCZNA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WALORÓW RYNKU MEALI NIEŻELAZNYCH Wprowadzene zereg czasowe obserwowane na rynkach kaptałowych

Bardziej szczegółowo

Badanie optymalnego poziomu kapitału i zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach - ocena i klasyfikacja

Badanie optymalnego poziomu kapitału i zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach - ocena i klasyfikacja Jacek Batóg Unwersytet Szczecńsk Badane optymalnego pozomu kaptału zatrudnena w polskch przedsęborstwach - ocena klasyfkacja Prowadząc dzałalność gospodarczą przedsęborstwa kerują sę jedną z dwóch zasad

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 1 Statystyka opsowa ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 W statystyce opsowej mamy pełne nformacje

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Analiza empiryczna struktury handlu międzynarodowego. Zajęcia z TWM dr Leszek Wincenciak

Analiza empiryczna struktury handlu międzynarodowego. Zajęcia z TWM dr Leszek Wincenciak Analza empryczna struktury handlu mędzynarodowego Zajęca z TWM dr Leszek Wncencak 15.12.2014 Uwag ogólne Celem zajęć jest przedstawene dwóch zagadneń: analzy służącej określanu specyfk struktury przewag

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup Jednoczynnkowa Analza Waranc (ANOVA) Wykład 11 Przypomnene: wykłady zadana kursu były zaczerpnęte z podręcznków: Statystyka dla studentów kerunków techncznych przyrodnczych, J. Koronack, J. Melnczuk, WNT

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 285 (62), 37 44

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 285 (62), 37 44 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Fola Pomer. Unv. Technol. Stetn. 2011, Oeconomca 285 (62), 37 44 Katarzyna Cheba TAKSONOMICZNA ANALIZA PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo