SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 GMINA ŻURAWICA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o szacowanej wartości przedmiotu zamówienia poniżej EURO Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz biletów ulgowych na terenie Gminy Żurawica w 2018 roku Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1579) Zatwierdzono: Wójt Gminy Żurawica / / Krzysztof Składowski Żurawica, 7 listopad 2017 r. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

2 SPIS TREŚCI: I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 4 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 4 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4 IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 8 V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 8 VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 11 VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 12 VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 16 IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 17 X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 17 XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 18 XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 20 XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 20 XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 21 XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 24 XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 25 XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 25 XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 26 XIX. POZOSTAŁE INFORMACJE 27 XX. ZAŁĄCZNIKI 29 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO 30 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 35 str. 2

3 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 11 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 40 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI 41 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR UMOWY 47 str. 3

4 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Żurawica ul. Ojca Św. Jana Pawła II Żurawica tel wewn. 48 fax Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz z późń. zm.). Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych w przywołanych przepisach - przepisy ustawy z dnia r. - kodeks cywilny. UWAGA: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w niniejszym postępowaniu z tzw. procedury odwróconej, w wyniku której najpierw dokonana zostanie ocena ofert a następnie zbadane zostanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp). III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz biletów ulgowych na terenie Gminy Żurawica w 2018 roku 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca w ramach prowadzonego transportu publicznego w dni nauki szkolnej, dostosowywać będzie rozkłady jazdy w sposób zapewniający przywóz uczniów do szkół na zajęcia rozpoczynające się - nie wcześniej niż o godz. 6:50 z przystanków na poszczególnych trasach. Wszystkie dzieci, które rozpoczynają zajęcia lekcyjne muszą być przywiezione do poszczególnych szkół co najmniej na godz. 7:50. oraz dwukrotnie odwożone po zakończeniu str. 4

5 zajęć z każdej placówki. W przypadku zmiany organizacji zajęć Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o zmianie terminu dowozu lub odwozu uczniów. 2. Wykaz placówek oświatowych, do których dowożeni będą uczniowie: - Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego w Bolestraszycach nr 156, - Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Wyszatycach nr 154, - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Żurawicy ul. Ojca Św. Jana Pawła II Żurawica, - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żurawicy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Żurawica, - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orzechowcach nr 60, - Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Maćkowicach nr 64, - Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Kosienicach. 3. Wykonawca w ramach prowadzonego transportu publicznego zobowiąże się prowadzić komunikację pomiędzy miejscowościami gminy Żurawica a miastem Przemyśl na poniższych liniach autobusowych: - Przemyśl Żurawica Rozrządowa, - Przemyśl Dworskiego Wyszatyce, - Przemyśl Zakłady Płyt Pilśniowych Wyszatyce, - Przemyśl Orzechowce Batycze, - Przemyśl Zakłady Płyt Pilśniowych Maćkowice, - Przemyśl Dworskiego Maćkowice, - Przemyśl Polna Maćkowice, - Przemyśl Wyszatyce przez Żurawicę, - Przemyśl Kosienice przez Maćkowice, - Buszkowice - Żurawica Szkoła przez Bolestraszyce. 4. Komunikacja na liniach o których mowa w ust 3 prowadzona będzie zgodnie z rozkładami jazdy przedłożonymi przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, iż wszelkie zmiany rozkładu przewozów dotyczące trasy lub godzin kursowania muszą być uzgadniane co najmniej na 7 dni przed terminem ich wprowadzenia. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Prognozowana ilość przewożonych uczniów z terenu gminy Żurawica na poszczególnych trasach w roku szkolnym 2017/2018 wynosi: 1) Buszkowice Ceg. Wyszatyce Pocz. 3 uczniów 2) Buszkowiczki DL. Wyszatyce Pocz. 3 uczniów 3) Bolestraszyce Most Wyszatyce Pocz. 1 uczeń 4) Bolestraszyce Skrz. Wyszatyce Pocz. 5 uczniów 5) Bolestraszyce Wola Wyszatyce Pocz. 1 uczeń 6) Buszkowice Kuź. Żurawica Szkła 7 uczniów 7) Buszkowiczki DL. Żurawica Szkła 4 uczniów 8) Bolestraszyce Most. Żurawica Szkła 1 uczniów 9) Bolestraszyce Wol. Żurawica Szkła 23 uczniów 10) Żurawica Roz. Żurawica Szkła 43 uczniów str. 5

6 11) Żurawica Dyr. Żurawica Szkła 1 uczniów 12) Żurawica PKP. Żurawica Szkła 8 uczniów 13) Żurawica Baż. Żurawica SKR 3 uczniów 14) Batycze Orzechowce Ceg. 29 uczniów 15) Maćkowice Wieś Maćkowice Szkoła 23 uczniów 16) Maćkowice Koniec Maćkowice Szkoła 7 uczniów 17) Maćkowice NŻ.I. Maćkowice Szkoła 1 uczniów 18) Kosienice Maćkowice Szkoła 23 uczniów Łącznie: 186 uczniów 7. Prognozowana ilość sprzedaży biletów jednorazowych oraz miesięcznych uprawniających do ulg o których mowa w Uchwały Rady Gminy w Żurawicy z dnia 29 stycznia 2009 r. nr XXIII/229/09 w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za przewozy środkami komunikacji drogowej na terenie Gminy Żurawica wynosi: 1) 100% dla honorowych obywateli gminy Żurawica 32 bilety jednorazowe, 2) 100% dla osób które znalazły się na wykazie osób uprawnionych do darmowych przejazdów prowadzonym przez Wójta Gminy Żurawica bilety jednorazowe, 3) 50% dla osób zamieszkałych na terenie gminy Żurawica, które ukończyły 70 rok życia bilety jednorazowe, 4) 50% dla osób zamieszkałych na terenie gminy Żurawica, które nabyły prawa emerytalne bilety jednorazowe, 5) Uczniowie dojeżdżający do szkół biletów miesięcznych. 6. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV Usługi w zakresie transportu drogowego 7. Wymagania Zamawiającego w zakresie obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy. W przedmiotowym zamówieniu wykonywanie czynności w zakresie realizacji zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.). a) Określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę dziesięciu kierowców wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegających na kierowaniu autobusami dowożącymi i odwożącymi młodzież szkolną (tj; osób posiadających prawo jazdy kategorii D ). str. 6

7 b) Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, oświadczenia o liczbie osób (min. 10) zatrudnionych/które zostaną zatrudnione/ na podstawie umowy o pracę, do wykonywania czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, polegających na kierowaniu autobusami. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, Wykonawca nie później niż do dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz przedstawi do wglądu Zamawiającemu kopie wymienionych wyżej umów o pracę poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zatrudnionych na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy (pokrywająca się z datą rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotowego zamówienia), rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. c) Określenie uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegających na kierowaniu autobusami. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia przekazania wezwania), wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności polegające na kierowaniu autobusami. Zamawiający może zażądać następujących dokumentów: 1) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę zanonimizowane kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności lub, 2) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Niezłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako str. 7

8 niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na kierowaniu autobusami. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 8. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 9. Informacja o możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 10. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 12. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i dostępności dla wszystkich użytkowników Zamawiający dokonał analizy przedmiotu zamówienia pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych i ustalił, iż w przedmiotowym zamówieniu nie zachodzi potrzeba określania szczegółowych wymagań w tym zakresie. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: str. 8

9 a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do podjęcia i wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016 r poz.1907 ze zm.), b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie przez wykonawcę, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż ,00 zł. w przypadku walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w BZP. c) zdolności technicznej lub zawodowej. W ramach badania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy do wykonania zamówienia Zamawiający określa następujące warunki: 1) w zakresie doświadczenia; o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub są w trakcie wykonywania co najmniej jednej usługi polegającej na transporcie młodzieży do szkół na łączną kwotę minimum zł, w ciągu następujących po sobie 10 miesięcy, 2) w zakresie posiadania lub dysponowania urządzeniami skierowanymi do realizacji zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 5-ma pojazdami z których każdy: - dopuszczony jest do ruchu zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, - posiada liczbę pełnowymiarowych miejsc siedzących: 30 50, - z układem drzwi 2-2 lub 1-2 skrzydłowe rozmieszczone równomiernie po prawej stronie, - całkowicie niskopodłogowy lub częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach. 2. Wstępna ocena spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub str. 9

10 zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) c. 1) niniejszej SIWZ zostanie spełniony w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Uwaga!!! Ze względu na szczególny charakter zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy Pzp. Warunek posiadania lub dysponowania urządzeniami skierowanymi do realizacji zamówienia o którym mowa w rozdz. V. 1. 2) c. 2) niniejszej SIWZ w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega sumowaniu oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się posiadaniem co najmniej 5-ma pojazdami, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się posiadaniem co najmniej 5 ma pojazdami (warunek doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się posiadaniem co najmniej 5-ma pojazdami, ale żaden z nich nie posiadał wymaganych co najmniej 5 pojazdów). W sytuacji, gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego potencjału technicznego (nie posiada co najmniej 5 pojazdów) i polega na zasobach innego podmiotu podmiot ten musi wykazać, że posiada co najmniej 5 pojazdów. 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż stosowna sytuacja, o której mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP. 7. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w oparciu o przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tj.: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: str. 10

11 - pkt 1 w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.); - pkt 8 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 8. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: a) którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V.1.c warunki mogą być spełnione łącznie. b) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 23, w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy każdy z osobna. Każdy z wykonawców z osobna zobligowany jest złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale V SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, str. 11

12 o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ - w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym samym postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (o ile inny wykonawca należący do tej samej grupy kapitałowej również złożył ofertę). Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, następujących aktualnych na dzień złożenia oświadczeń: 1) Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu; a) Aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika; zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego; zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej w zakresie sytuacji ekonomicznej; c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z str. 12

13 uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia; d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie posiadania lub dysponowania potencjałem technicznym skierowanym do realizacji zamówienia; 2) Potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Analogicznie do treści 7 ust. 2 rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od str. 13

14 Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczącego terminu wystawienia odpowiednich dokumentów składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, odpis o którym mowa w VI. ust. 6 pkt 2) lit c) SIWZ winien być wystawiony także nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; Załącznik nr 7 do SIWZ e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; Załącznik nr 8 do SIWZ f) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Załącznik nr 9 do SIWZ 3) Każdy z wykonawców występujących wspólnie, przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na swoje zasoby o których mowa w dział VI ust. 6 pkt. 1 lit. a - d SIWZ oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o których mowa w dział VI ust. 6 pkt 2 lit. a - f SIWZ. 4) Wykonawca, który polega na zasobach innego podmiotu, przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - w zakresie w jakim powołuje się na jego zasoby o których mowa w dział VI ust. 6 pkt 1 lit. a - d SIWZ oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postepowania o których mowa w dział VI ust. 6 pkt 2 lit. a f. 5) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w dział VI ust. 6 pkt 1 lit c budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 6) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dział VI ust. 6 pkt 2: 2) lit. a), b), c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał str. 14

15 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7) Dokumenty, o których mowa w dział VI ust. 6 tiret 2) lit b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w dział VI ust. 6 pkt 6) tiret 2) lit a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 8) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz oraz z 2016 r. poz. 352). VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Pełnomocnictwo winno stanowić załącznik do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty). 3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowę regulującą swoją współpracę. str. 15

16 VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej korespondencją ) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Zamawiający wskazuje, że preferowaną formą jest załączenie scanu opieczętowanych i podpisanych wniosków, zawiadomień i informacji. Zgodnie z rozporządzeniem oświadczenia należy złożyć w oryginale. Pozostałe dokumenty (inne niż oświadczenia) wykonawca powinien złożyć w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Taki wymóg wprowadza wprost 14 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów ( ). 3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na adres , podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 5. Korespondencję w niniejszym postępowaniu należy kierować na adres e - mail: nr tel. 16/ Osobami uprawnionymi do kontaktu (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 15:30) z Wykonawcami są: w kwestiach związanych z procedurą przetargową: - Leszek Lenart tel. 16/ wew. 48, 7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 9. Zamawiający nie przewiduje organizacji spotkania z Wykonawcami, celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 10. Oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej, podpisanych bezpiecznym str. 16

17 podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości; 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert i posiadać ważność, co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być w oryginale zdeponowane w kasie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert; zaleca się, aby poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu była dołączona do oferty. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: z podaniem tytułu: Bank Spółdzielczy Żurawicy nr Wadium dot. postępowania znak IZP.II Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert (tj. przed str. 17

18 upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert) kwota wniesionego wadium będzie zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 3. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z pełnomocnictwem jeśli wymagane, 2) oświadczenie wymienione w rozdziale VI. 1 niniejszej SIWZ, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3) kopie proponowanych rozkładów jazdy na poszczególne linie autobusowe wymienione dz. III ust. 2 pkt 3 SIWZ, 4) kopie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób o których mowa w Dz. XIX ust. 1 SIWZ, 5) kopie obowiązujących cenników służących do wyliczenia ceny ofertowej, 6) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. str. 18

19 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumentach rejestracyjnych (ewidencyjnych) Wykonawcy, do których Zamawiający może uzyskać dostęp za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane/zaparafowane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 13. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. 14. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie str. 19

20 o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Żurawicy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II nr 1, Żurawica w terminie do dnia 20 listopada 2017 r. do godz. 10: Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie którą należy opisać następująco: OFERTA W PRZETARGU NA Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz biletów ulgowych na terenie Gminy Żurawica w 2018 roku - nie otwierać przed dniem 20 listopada 2017 r., godz. 10:05 3. Opakowanie winno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy składającego daną ofertę (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci). 4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Sali Narad Urzędu Gminy w Żurawica (pok. nr 23), ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1 w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 10: Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie informacje dotyczące: a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; str. 20

21 b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Cena równa jest sumie cen za bilety jednorazowe i miesięczne na wszystkich trasach razem za cały okres realizacji zamówienia. 2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 3. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. 4. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 5. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej. 6. Rozliczenia miedzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą miesięcznie w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 1) Cena oferty brutto (C) 2) Termin płatności faktur (T) str. 21

22 Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: Lp. Opis kryteriów oceny Symbol Waga (%) Liczba punktów 1. Cena oferty brutto C 60 % Dysponowanie taborem autobusowym T 40% 40 Razem 100 % 100 1) Kryterium: Cena oferty brutto(c) Ocena oferty w zakresie kryterium cena oferty zostanie dokonana wg następującej zasady: Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium cena oferty 60 punktów. Do oceny w kryterium C będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez wykonawcę na Formularzu Ofertowym Wykonawcy, czyli zawierająca należny podatek od towarów i usług (VAT). Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru zastosowanego do obliczania punktowego. C= najniższa cena brutto x 60 pkt = liczba punktów C cena brutto oferty ocenianej Punktacja przyznawana ofertom w kryterium: cena - będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2) Kryterium: Dysponowanie taborem autobusowym (T) Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować pojazdami z których każdy: - dopuszczony jest do ruchu zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, - posiada liczbę pełnowymiarowych miejsc siedzących: 30 50, - z układem drzwi 2-2 lub 1-2 skrzydłowe rozmieszczone równomiernie po prawej stronie, - całkowicie niskopodłogowy lub częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach. Lp. Dysponowanie taborem Liczba przyznanych punktów 1 co najmniej 5 lecz nie więcej niż 6 0 str. 22

23 2 co najmniej 6 lecz nie więcej niż co najmniej 8 lecz nie więcej niż co najmniej 10 lecz nie więcej niż co najmniej 12 lecz nie więcej niż Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w ramach tego kryterium 40 punktów. Ocena kryterium dokonana zostanie na podstawie Wykazu narzędzi zamieszczonego przez Wykonawcę jako załącznik do oferty. 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w podanych kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: Sp = C + T gdzie : Sp suma punktów przyznana wykonawcy we wszystkich kryteriach oceny ofert C - ilość punktów przyznana w kryterium: Cena (C) T ilość punktów przyznana w kryterium: Dysponowanie taborem autobusowym (T) 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 6. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a nie można dokonać wyboru, o którym mowa w punkcie 5, ponieważ dwie lub więcej ofert uzyskało taką samą liczbę punktów w kryterium ceny, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy otrzymali taką samą liczbę punktów do złożenia ofert dodatkowych. 7. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. str. 23

24 XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy: a) w przypadku wyboru, jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, b) przedstawić zamawiającemu kopie (co najmniej dziesięciu) umów o pracę poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę - pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy autobusu posiadającego prawo jazdy kategorii D. c) kopię aktualnych zezwoleń wraz z rozkładami jazdy na poszczególne linie autobusowe wymienione dz. III ust. 2 pkt 3 SIWZ tj; - Przemyśl Żurawica Rozrządowa, - Przemyśl Dworskiego Wyszatyce, - Przemyśl Zakłady Płyt Pilśniowych Wyszatyce, - Przemyśl Orzechowce Batycze, - Przemyśl Zakłady Płyt Pilśniowych Maćkowice, - Przemyśl Dworskiego Maćkowice, - Przemyśl Polna Maćkowice, - Przemyśl Wyszatyce przez Żurawicę, - Przemyśl Kosienice przez Maćkowice, - Buszkowice - Żurawica Szkoła przez Bolestraszyce. 2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 3. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom a ich zmiana przed podpisaniem umowy możliwa jest jedynie w przypadku usunięcia błędu lub niespójności. 4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza. str. 24

25 6. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy PZP. XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie a także: 1) zmiany dotyczące wynagrodzenia: a) możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany liczby sprzedanych biletów szkolnych lub biletów uprawnionych do ulgowych przejazdów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żurawica; W przypadku zmiany liczby sprzedanych biletów szkolnych lub biletów uprawniających do ulgowych przejazdów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żurawica wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w taki sposób, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczną liczbę sprzedanych biletów szkolnych oraz ulgowych. 2) pozostałe zmiany: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana danych teleadresowych itp.); b) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, c) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot; A. W szczególnych okolicznościach możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, iż w miejsce Wykonawcy, przejmując ogół jego praw i obowiązków, wstąpi inny podmiot, np. podwykonawca lub zespół osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. B. W szczególnych okolicznościach możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, iż prawa i obowiązki wszystkich członków konsorcjum/wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie/ przejmie jeden lub niektórzy z członków Konsorcjum /jeden lub niektórzy z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie/. d) zmiana w zakresie podwykonawstwa; str. 25

26 A. Możliwe jest samodzielne zrealizowanie umowy, pomimo zadeklarowania udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia. B. Możliwe jest zlecenie podwykonawcy innego zakresu zamówienia, aniżeli wskazany przez Wykonawcę w ofercie. C. Możliwe jest zlecenie części zamówienia podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zadeklarował samodzielną realizację zamówienia. D. Możliwa jest zmiana podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. 3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest: a) inicjowanie zmian przez wykonawcę lub zamawiającego, b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, c) forma pisemna pod rygorem nieważności. XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. str. 26

27 7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. XIX. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia - polegającej na prowadzeniu transportu publicznego w zakresie umożliwiającym przywóz uczniów do szkół na zajęcia rozpoczynające się - nie wcześniej niż o godz. 6:50 z przystanków na poszczególnych trasach. Wszystkie dzieci, które rozpoczynają zajęcia lekcyjne muszą być przywiezione do poszczególnych szkół co najmniej na godz. 7:50. oraz dwukrotnie odwożone po zakończeniu zajęć z każdej placówki. W celu zapewnienia dojazdu oraz odwozu dzieci tj. realizacji ww. kluczowej części zamówienia, Wykonawca musi osobiście wykonywać w ramach regularnych przewozów osób w transporcie drogowym kursy na poniższych liniach do: 1) placówki oświatowej; Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Wyszatycach nr 154, kursy na linii; Przemyśl Dworskiego Wyszatyce lub Przemyśl Zakłady Płyt Pilśniowych Wyszatyce, 2) placówki oświatowej; Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Żurawicy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 194, kursy na linach; Buszkowice - Żurawica Szkoła przez Bolestraszyce oraz Przemyśl Żurawica Rozrządowa, 3) placówki oświatowej; Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żurawicy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, kursy na linii; Przemyśl Zakłady Płyt Pilśniowych Maćkowice, lub Przemyśl Orzechowce Batycze, lub Przemyśl Dworskiego Maćkowice, lub Przemyśl Polna Maćkowice lub Przemyśl Kosienice przez Maćkowice, 4) placówka oświatowa; Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orzechowcach nr 60 (filia Batycze), kursy na linii; Przemyśl Orzechowce Batycze, 5) placówki oświatowej - Szkoła Podstawowa im. Św. St. Kostki w Maćkowicach nr 64, str. 27

28 kursy na linii; Przemyśl Zakłady Płyt Pilśniowych Maćkowice, lub Przemyśl Dworskiego Maćkowice, lub Przemyśl Polna Maćkowice, 6) placówki oświatowej - Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Kosienicach, kursy na linii; Przemyśl Kosienice przez Maćkowice. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu realizacji usługi dojazdu oraz odwozu dzieci tj. realizacji ww. kluczowej części zamówienia, Wykonawca musi osobiście posiadać i wykorzystywać w ramach regularnych przewozów osób w transporcie drogowym na ww. liniach co najmniej 5-ma pojazdami z których każdy: - dopuszczony jest do ruchu zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, - posiada liczbę pełnowymiarowych miejsc siedzących: 30 50, - z układem drzwi 2-2 lub 1-2 skrzydłowe rozmieszczone równomiernie po prawej stronie, - całkowicie niskopodłogowy lub częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach. W celu wykazania obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia do oferty należy dostarczyć zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób. Zamawiający dokona potwierdzenia, zapewnienia odpowiedniego poziomu realizacji usługi - wstępnie na podstawie oferty oraz na podstawie Wykazu narzędzi i wyposażenia po wezwaniu do uzupełnienia dokumentów. 2. Informacja o możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3. Informacja o możliwości zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Informacja o kosztach udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5. Informacja o możliwości rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 6. Informacja o standardach jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a. Zamawiający nie określa standardów jakościowych realizacji przedmiotu zamówienia, ponieważ cena nie stanowi kryterium o wadze przekraczającej 60%. str. 28

29 XX. ZAŁĄCZNIKI 1) Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego 2) Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy 3) Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 4) Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 5) Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 6) Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 7) Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 8) Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 9) Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych 10) Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o zobowiązaniu innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia str. 29

30 Załącznik nr 1 do SIWZ wzór formularza ofertowego... GMINA ŻURAWICA... ul. Ojca Św. Jana Pawła II Żurawica... (nazwa i adres Wykonawcy) O F E R T A Odpowiadając na ogłoszenie Gminy Żurawica dotyczące przetargu nieograniczonego na: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz biletów ulgowych na terenie Gminy Żurawica w 2018 roku, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: CENA OFERTOWA... PLN brutto Słownie złotych:... Powyższa cena zawiera, doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT, który w dniu złożenia oferty wynosi:...%, tj...zł, (słownie:..złotych). *Cena oferty brutto stanowi sumę łącznego kosztu wykonania usługi za rok 2018 wyliczoną zgodnie z poniższą kalkulacją poz. 35), ceny jednostkowe brutto biletów jednorazowych i miesięcznych pochodzą z obowiązujących cenników stanowiących załącznik nr.. do niniejszej oferty. Kalkulacja ceny wykonania usługi za rok 2018 (dopłaty do biletów szkolnych) L.p. Nazwa trasy Kilom etraż Ilość biletów miesięcznych 1. Buszkowice Ceg. Wyszatyce Pocz Buszkowice DL. Wyszatyce Pocz Bolestraszyce Most. Wyszatyce Pocz Bolestraszyce Skrz. Wyszatyce Pocz Bolestraszyce Wola. Wyszatyce Pocz Buszkowice Kuź. Żurawica Szkła Buszkowiczki DL. Żurawica Szkła Bolestraszyce Most. Żurawica Szkła Bolestraszyce Wol. Żurawica Szkła Żurawica Roz. Żurawica Szkła Żurawica Dyr. Żurawica Szkła Żurawica PKP. Żurawica Szkła Żurawica Baż. Żurawica SKR Batycze Orzechowce Ceg Maćkowice Wieś Maćkowice Szkoła Maćkowice Koniec Maćkowice Szkoła Maćkowice NŻ.I. Maćkowice Szkoła Kosienice Maćkowice Szkoła Cena jednostk owa brutto Łączna przewidywana sprzedaż biletów szkolnych w 2018 roku (suma wartości brutto poz. 1 18) Łączna przewidywana dopłata do biletów szkolnych w 2018 roku (wartości poz. 20 x 0,51) Wartość brutto str. 30

31 Kalkulacja ceny wykonania usługi za rok 2018 (dopłaty do biletów ulgowych jednorazowych) L.p. Nazwa trasy Kilom Cena biletu etraż jednorazowego 22. Przemyśl - Żurawica Przemyśl - Wyszatyce Przemyśl - Batycze przez Orzechowce Przemyśl ul. Lwowska - Maćkowice Przemyśl ul. Słowackiego - Maćkowice Przemyśl ul. Słowackiego Kosienice przez Maćkowice Ustalenie średniej ceny biletów jednorazowych (suma wartości brutto poz ) 29. Ustalenie średniej ceny biletów jednorazowych (wartości poz. 28 6) Rodzaj ulgi Honorowy obywatele Gminy Żurawica Osoby które znalazły się na wykazie osób uprawnionych do darmowych przejazdów prowadzonym przez Wójta Gminy Żurawica Osoby zamieszkałych na terenie gminy Żurawica, które ukończyły 70 rok życia Osoby zamieszkałych na terenie gminy Żurawica, które nabyły prawa emerytalne 34. Łącznie (dopłata po uwzględnieniu ulg) Średnia cena biletu (wartość pozycji 30) Przewidy wana ilość sprzedaży biletów Kalkulacja ceny wykonania usługi za rok 2018 (obliczenie ceny oferty) Kwota % ulgi Dopłata po uwzgl. ulgi 35. Cena ofertowa (Wartość pozycji ) Czas podstawienia autobusu zastępczego na linii obsługującej dowóz dzieci do szkół Posiadam/dysponuje odpowiednim taborem autobusowym (zgodnie z Dz. V ust.1 pkt 2 lit. c tir.2) w ciągu. godzin.autobusów Oświadczam(y), że: 1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń; 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia; str. 31

32 3) akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego; 4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert; 5) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego; 6) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 7) informujemy, że kluczową część zamówienia o której mowa w dz. XIX ust.1 SIWZ zrealizujemy sami na nw. regularnych liniach autobusowych; a).. b).. c) d) e) f). g) Kopie ww. zezwoleń stanowią załączniki do niniejszej oferty od nr... do nr.; 8) zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*(niewłaściwe wykreślić); 9) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: a).. b).. Brak skreślenia w pkt 8 i niewypełnienie pola w pkt 9 oznaczać będzie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. 10) nazwy/imiona i nazwiska/ podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie wyżej określonych części zamówienia: a).. b).. Nie wypełnienie pola w pkt 10 oznaczać będzie, że firmy podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie wskazanych w pkt 9 części zamówienia, nie są znane na etapie składania oferty. 11) Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od... do... i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. Wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa znajduje się na stronach.. Niewypełnienie pola w pkt 11 oznaczać będzie, że Wykonawca nie załącza do oferty żadnych dokumentów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. 12) Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego *(niewłaściwe wykreślić) Poniższe oświadczenie należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z tym, że wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, podaję: Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie str. 32

33 prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Niewypełnienie pola w pkt 12 oznaczać będzie, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 13) Oświadczam, że czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na kierowaniu autobusami, wykonywane będą przez... osoby/osób zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 14) Oświadczam, że należę/nie należę do sektora MŚP 1 (niewłaściwe wykreślić) W przypadku braku skreślenia w pkt 14 Zamawiający przyjmie dla celów zamieszczenia informacji w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, że Wykonawca należy do sektora MŚP 15) Oświadczam, że dokonujemy sprzedaży biletów przy użyciu kas rejestrujących umieszczonych w autobusach, posiadających pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiających określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg uchwalonych przez Radę Gminy Żurawica. 16) Oświadczam, że oprócz ulg obowiązujących na podstawie uchwały Rady Gminy Żurawica w cenie podanej w ofercie honorowane będą niżej oznaczone ulgi (należy zaznaczyć odpowiednio Tak lub Nie): Lp. Opis ulgi % udzielonej ulgi 1 Osoby, zamieszkałe na terenie gminy Żurawica, które nabyły prawa do renty. % 2 Dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i studentów na miesiąc lipiec i sierpień na bilety jednorazowe % 3 Dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Żurawica posiadających bilety miesięczne szkolne na dojazd z miejsca zamieszkania do przemyśla na.% bilety jednorazowe 4 Dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żurawica dojeżdżających do szkół na odległość do 3 km- na bilety miesięczne szkolne w cenie.. zł - Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie 17) Oświadczam, że zobowiązujemy się do prowadzenia komunikacji na liniach wymienionych w dziale III ust 2 pkt 3 SIWZ zgodnie z zaproponowanymi rozkładami jazdy stanowiącymi załącznik nr. do niniejszej oferty. 1 [MŚP - Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z , s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR] str. 33

34 Informacje dotyczące Wykonawcy: Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: Numer telefonu: Numer faksu: Adres dnia roku... /podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/ str. 34

35 Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Wykonawca: (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: Zamawiający: GMINA ŻURAWICA ul. Ojca Św. Jana Pawła II Żurawica (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz biletów ulgowych na terenie Gminy Żurawica w 2018 roku, prowadzonego przez Gminę Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, Żurawica oświadczam, co następuje: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp... (miejscowość), dnia.. r. (podpis)

36 Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ,.... (miejscowość), dnia. r. (podpis) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia... (miejscowość), dnia. r. (podpis) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia... (miejscowość), dnia. r. (podpis) str. 36

37 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji... (miejscowość), dnia. r. (podpis) str. 37

38 Wykonawca: Zamawiający: GMINA ŻURAWICA ul. Ojca Św. Jana Pawła II Żurawica (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz biletów ulgowych na terenie Gminy Żurawica w 2018 roku, prowadzonego przez Gminę Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, Żurawica oświadczam, co następuje: INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia... (miejscowość), dnia.. r. (podpis) str. 38

39 INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: , w następującym zakresie:.... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)... (miejscowość), dnia.. r. (podpis) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji... (miejscowość), dnia.. r. (podpis) str. 39

40 Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (nazwa i adres Wykonawcy) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz biletów ulgowych na terenie Gminy Żurawica w 2018 roku, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam, że przynależę/nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym samym postępowaniu (miejscowość i data) (czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) *niewłaściwe wykreślić str. 40

41 Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (nazwa i adres Wykonawcy) Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz biletów ulgowych na terenie Gminy Żurawica w 2018 roku, Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych L.p. Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że do realizacji zamówienia (zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ): Wartość umowy Rodzaj usługi brutto Data wykonania (w okresie od do) Miejsce wykonania Podmiot, na rzecz którego wykonano usługi * należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,., dnia... (podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

42 Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (nazwa i adres Wykonawcy) Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz biletów ulgowych na terenie Gminy Żurawica w 2018 roku, Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że do realizacji zamówienia (zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ) zamierzam wykorzystać następujące autobusy; 1 Opis(nazwa, typ, marka, nr rejestracyjny) Pojazd dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem polskim Łączna liczba miejsc Liczba pełnowymiarowych miejsc siedzących Układ drzwi: 2-2 lub 1-2 rozmieszczone równomiernie na całej długości prawej ściany nadwozia, (niepotrzebne skreślić) Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach (niepotrzebne skreślić) Uwagi* zasób własny/innego podmiotu. tak/nie... tak/nie Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach zasób własny /innego podmiotu* str. 42

43 2 Opis(nazwa, typ, marka, nr rejestracyjny) Pojazd dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem polskim Łączna liczba miejsc Liczba pełnowymiarowych miejsc siedzących Układ drzwi: 2-2 lub 1-2 rozmieszczone równomiernie na całej długości prawej ściany nadwozia, (niepotrzebne skreślić) Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach (niepotrzebne skreślić) Uwagi* zasób własny/innego podmiotu 3 Opis(nazwa, typ, marka, nr rejestracyjny) Pojazd dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem polskim Łączna liczba miejsc Liczba pełnowymiarowych miejsc siedzących Układ drzwi: 2-2 lub 1-2 rozmieszczone równomiernie na całej długości prawej ściany nadwozia, (niepotrzebne skreślić) Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach (niepotrzebne skreślić) Uwagi* zasób własny/innego podmiotu 4 Opis(nazwa, typ, marka, nr rejestracyjny) Pojazd dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem polskim Łączna liczba miejsc Liczba pełnowymiarowych miejsc siedzących Układ drzwi: 2-2 lub 1-2 rozmieszczone równomiernie na całej długości prawej ściany nadwozia, (niepotrzebne skreślić) Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach (niepotrzebne skreślić) Uwagi* zasób własny/innego podmiotu. tak/nie... tak/nie Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach zasób własny /innego podmiotu*. tak/nie... tak/nie Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach zasób własny /innego podmiotu*. tak/nie... tak/nie Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach zasób własny /innego podmiotu* str. 43

44 5 Opis(nazwa, typ, marka, nr rejestracyjny) Pojazd dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem polskim Łączna liczba miejsc Liczba pełnowymiarowych miejsc siedzących Układ drzwi: 2-2 lub 1-2 rozmieszczone równomiernie na całej długości prawej ściany nadwozia, (niepotrzebne skreślić) Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach (niepotrzebne skreślić) Uwagi* zasób własny/innego podmiotu 6 Opis(nazwa, typ, marka, nr rejestracyjny) Pojazd dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem polskim Łączna liczba miejsc Liczba pełnowymiarowych miejsc siedzących Układ drzwi: 2-2 lub 1-2 rozmieszczone równomiernie na całej długości prawej ściany nadwozia, (niepotrzebne skreślić) Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach (niepotrzebne skreślić) Uwagi* zasób własny/innego podmiotu 7 Opis(nazwa, typ, marka, nr rejestracyjny) Pojazd dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem polskim Łączna liczba miejsc Liczba pełnowymiarowych miejsc siedzących Układ drzwi: 2-2 lub 1-2 rozmieszczone równomiernie na całej długości prawej ściany nadwozia, (niepotrzebne skreślić) Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach (niepotrzebne skreślić) Uwagi* zasób własny/innego podmiotu. tak/nie... tak/nie Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach zasób własny /innego podmiotu*. tak/nie... tak/nie Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach zasób własny /innego podmiotu*. tak/nie... tak/nie Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach zasób własny /innego podmiotu* str. 44

45 8 Opis(nazwa, typ, marka, nr rejestracyjny) Pojazd dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem polskim Łączna liczba miejsc Liczba pełnowymiarowych miejsc siedzących Układ drzwi: 2-2 lub 1-2 rozmieszczone równomiernie na całej długości prawej ściany nadwozia, (niepotrzebne skreślić) Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach (niepotrzebne skreślić) Uwagi* zasób własny/innego podmiotu 9 Opis(nazwa, typ, marka, nr rejestracyjny) Pojazd dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem polskim Łączna liczba miejsc Liczba pełnowymiarowych miejsc siedzących Układ drzwi: 2-2 lub 1-2 rozmieszczone równomiernie na całej długości prawej ściany nadwozia, (niepotrzebne skreślić) Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach (niepotrzebne skreślić) Uwagi* zasób własny/innego podmiotu 10 Opis(nazwa, typ, marka, nr rejestracyjny) Pojazd dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem polskim Łączna liczba miejsc Liczba pełnowymiarowych miejsc siedzących Układ drzwi: 2-2 lub 1-2 rozmieszczone równomiernie na całej długości prawej ściany nadwozia, (niepotrzebne skreślić) Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach (niepotrzebne skreślić) Uwagi* zasób własny/innego podmiotu. tak/nie... tak/nie Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach zasób własny /innego podmiotu*. tak/nie... tak/nie Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach zasób własny /innego podmiotu*. tak/nie... tak/nie Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach zasób własny /innego podmiotu* str. 45

46 11 Opis(nazwa, typ, marka, nr rejestracyjny) Pojazd dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem polskim Łączna liczba miejsc Liczba pełnowymiarowych miejsc siedzących Układ drzwi: 2-2 lub 1-2 rozmieszczone równomiernie na całej długości prawej ściany nadwozia, (niepotrzebne skreślić) Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach (niepotrzebne skreślić) Uwagi* zasób własny/innego podmiotu 12 Opis(nazwa, typ, marka, nr rejestracyjny) Pojazd dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem polskim Łączna liczba miejsc Liczba pełnowymiarowych miejsc siedzących Układ drzwi: 2-2 lub 1-2 rozmieszczone równomiernie na całej długości prawej ściany nadwozia, (niepotrzebne skreślić) Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach (niepotrzebne skreślić) Uwagi* zasób własny/innego podmiotu. tak/nie... tak/nie Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach zasób własny /innego podmiotu*. tak/nie... tak/nie Autobus całkowicie niskopodłogowy lub autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach zasób własny /innego podmiotu* *Z informacji o podstawie do dysponowania powinno wynikać czy Wykonawca dysponuje potencjałem własnym czy też polega na zasobach innego podmiotu na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych., dnia... (podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) str. 46

47 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR: zawarta w Żurawicy, dnia.2017 r. pomiędzy Gminą Żurawica z siedzibą w Żurawicy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, Żurawica, REGON , NIP zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez; Pana mgr Krzysztofa Składowskiego - Wójta Gminy Żurawica przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani mgr Nataszy Pomykalskiej a... w ul.. działające na podstawie wpisu do.pod nr.. REGON NIP zwane w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowane przez:.. umowa o następującej treści Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017, poz. 1579) pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz biletów ulgowych na terenie Gminy Żurawica w 2018 roku. Wykonawca zobowiązuje się w ramach prowadzonych regularnych przewozów osób zapewnić warunki niezbędne do bezpiecznego i punktualnego dojazdu do szkół oraz powrót do domu uczniów szkół podstawowych oraz prowadzić komunikację pomiędzy miejscowościami gminy a miastem Przemyśl. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach prowadzonego transportu publicznego w dni nauki szkolnej, dostosować rozkłady jazdy w sposób zapewniający przywóz uczniów do szkół na zajęcia rozpoczynające się - nie wcześniej niż o godz. 6:50 z przystanków na poszczególnych trasach. Wszystkie dzieci, które rozpoczynają zajęcia lekcyjne muszą być przywiezione do poszczególnych szkół co najmniej na godz. 7:50. oraz dwukrotny odwóz uczniów po zakończeniu zajęć z każdej placówki. W przypadku zmiany organizacji zajęć Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o zmianie terminu dowozu lub odwozu uczniów. 3. Wykaz placówek oświatowych, do których dowożeni będą uczniowie: - Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego w Bolestraszycach nr 156, - Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Wyszatycach nr 154, - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Żurawicy ul. Ojca Św. Jana Pawła II Żurawica, - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żurawicy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 Strona 47

48 Żurawica, - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orzechowcach nr 60, - Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Maćkowicach nr 64, - Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Kosienicach. 4. Wykonawca w ramach prowadzonego transportu publicznego zobowiązuje się prowadzić komunikację pomiędzy miejscowościami gminy a miastem Przemyśl na poniższych liniach autobusowych: - Przemyśl Żurawica Rozrządowa, - Przemyśl Dworskiego Wyszatyce, - Przemyśl Zakłady Płyt Pilśniowych Wyszatyce, - Przemyśl Orzechowce Batycze, - Przemyśl Zakłady Płyt Pilśniowych Maćkowice, - Przemyśl Dworskiego Maćkowice, - Przemyśl Polna Maćkowice, - Przemyśl Wyszatyce przez Żurawicę, - Przemyśl Kosienice przez Maćkowice, - Buszkowice - Żurawica Szkoła przez Bolestraszyce. 5. Strony uzgadniają, że komunikacja na liniach o których mowa w ust 4 prowadzona będzie zgodnie z rozkładami jazdy przedłożonymi przez Wykonawcę i stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie iż wszelkie zmiany rozkładu przewozów dotyczące trasy lub godzin kursowania muszą być uzgadniane co najmniej na 7 dni przed terminem ich wprowadzenia. 6. Wykonawca zapewni pojazdy dostosowane do przewozu osób, posiadające aktualne badania techniczne, których stan techniczny spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U tj. ze zm.). Wszystkie pojazdy muszą posiadać ubezpieczenie OC. 7. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest zapewnić kierowanie autobusami przez osoby, posiadające kwalifikacje zawodowe do kierowania autobusami i przeszkolenie uprawniające do przewozu osób, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U z późn. zm.), przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U ) oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa przewożonej młodzieży szkolnej na trasach obsługujących dowóz i odwóz ze szkół, Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę kierowców których zestawienie stanowi załącznik nr 2 do umowy. 8. Wykonawca oświadcza, że wykona zamówienie siłami własnymi/przy udziale Strona 48

49 podwykonawców 2. 2 Umowa obowiązuje w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r Całkowita wartość umowy w okresie realizacji zamówienia wynosi:. zł brutto (słownie:..zł), w tym: a) w części dotyczącej dopłat do biletów szkolnych..... zł, b) w części dotyczącej dopłaty do biletów ulgowych Rady Gminy Żurawica....zł. 2. W przypadku, gdy wartość zobowiązania osiągnie maksymalną kwotę o której mowa ust. 1, umowa ulegnie rozwiązaniu, co nie rodzi po stronie Wykonawcy prawa do jakichkolwiek roszczeń - Zamawiający zastrzega sobie prawo podwyższenia kwoty po uprzednim uwzględnieniu tegoż w swoim planie finansowym. 3. Miesięczny koszt dopłaty do biletów szkolnych obliczony będzie jako suma sprzedanych biletów miesięcznych na poszczególnych trasach w danym miesiącu stanowiąca różnicę pomiędzy ceną biletu miesięcznego wynikającą z zaproponowanego w ofercie cennika (zał. nr 3 do umowy), a ceną po uwzględnieniu ulg 49% o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniu do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, (Dz. U. z 2012 poz. 1138). 4. Miesięczny koszt dopłaty do biletów ulgowych wynikających z Uchwały Rady Gminy w Żurawicy z dnia 29 stycznia 2009 r. nr XXIII/229/09 w sprawie zwolnień i ulg na terenie Gminy Żurawica, stanowiącej (zał. nr 4 do umowy) obliczony zostanie, jako suma sprzedanych biletów ulgowych - stanowiąca różnicę pomiędzy ceną biletów wynikającą z zaproponowanego w ofercie cennika (zał. nr 3 do umowy), a ceną po uwzględnieniu ulg odpowiednio w wysokości: - 100% dla honorowych obywateli gminy Żurawica, - 100% dla osób które znalazły się na wykazie osób uprawnionych do darmowych przejazdów prowadzonym przez Wójta Gminy Żurawica, - 50% dla osób zamieszkałych na terenie gminy Żurawica, które ukończyły 70 rok życia, - 50% dla osób zamieszkałych na terenie gminy Żurawica, które nabyły prawa emerytalne Podstawą do wypłaty wynagrodzenia w części dotyczącej biletów ulgowych o których mowa w 3 ust. 3, będzie przedłożenie faktur wystawianych przez Wykonawcę w rozbiciu na poszczególne szkoły wraz z załączeniem imiennej listy sprzedaży biletów miesięcznych. 2 Niewłaściwe skreślić Strona 49

50 2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia w części dotyczącej biletów ulgowych o których mowa w 3 ust. 4 odbywać się będzie na podstawie faktury wstawionej przez Wykonawcę wraz z załączeniem wniosku o wypłatę rekompensaty, którego wzór stanowi (zał. nr 5 do umowy). 3. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć wniosek, o którym mowa w ust. 2, do Urzędu Gminy w Żurawicy, Żurawica ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wniosek dotyczy wraz z wydrukami z kas rejestrujących ukazującymi ilość sprzedanych biletów w rozbiciu na poszczególne rodzaje ulg. 4. Zamawiający w każdym czasie, może zażądać od Wykonawcy przedstawienia szczegółów obliczenia rekompensaty. 5. Niedostarczenie wniosku w terminie określonym wyżej będzie traktowane jako brak wykonania przewozów objętych rekompensatą tj. brak sprzedaży biletów w danym miesiącu. 6. Rekompensata zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, chyba że w okresie 7 dni od daty dostarczenia wniosku, zostanie on zakwestionowany. W takim przypadku faktura zostanie zwrócona, a termin o którym mowa wyżej liczony będzie od daty dostarczenia wniosku ze skorygowanym rozliczeniem. 7. Niezależnie od rozliczeń miesięcznych, Wykonawca sporządza zbiorcze zestawienie rekompensaty, które przedkłada wraz z rozliczeniami miesięcznymi na druku którego wzór stanowi (zał. nr 6 do umowy). 8. Do korzystania ze zwrotu kosztów za bilety szkolne upoważnieni są uczniowie spełniający warunki określone w art. 39 ust 3 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r., poz. 59 ze zm.). Podstawą wystawienia biletu miesięcznego dla danego ucznia jest lista/zapotrzebowanie sporządzone przez dyrektorów poszczególnych szkół upoważnionych przez Zamawiającego. 9. Zwolnienia i ulgi o których mowa w Uchwale Rady Gminy w Żurawicy z dnia 29 stycznia 2009r. nr XXIII/229/09 honorowane będą na podstawie biletów jednorazowych wystawionych przez kierowcę Wykonawcy - po okazaniu ważnej legitymacji ulgowej o treści zgodnej z zał. nr 7 do niniejszej umowy. 10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wydawania lub potwierdzania ważności wcześniej wydanych legitymacji ulgowych. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania listy wydanych legitymacji i przekazywania jej Zamawiającemu - systematycznie w miarę aktualizacji w formie załącznika do wniosku o rekompensatę o którym mowa w 4 ust 2 umowy. 11. Legitymacje ulgowe wydawane są dla osób: a) które ukończyły 70 - ty rok życia, zameldowanych na terenie gminy Żurawica, po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem, b) które nabyły prawa emerytalne, po okazaniu decyzji emerytalnej właściwego organu emerytalno rentowego i dokumentu tożsamości ze zdjęciem, c) bez względu na zameldowanie, które otrzymały tytuł honorowego mieszkańca gminy Żurawica, wg. załącznika nr 8 do niniejszej umowy. d) znajdujących się na wykazie osób uprawnionych do darmowych przejazdów prowadzonym przez Wójta Gminy Żurawica, wg. załącznika nr 9 do niniejszej umowy, po okazaniu dowodu osobistego. 12. Wykonawca wprowadza własne ulgi (handlowe), których zestawienie stanowi zał. nr 10 do niniejszej umowy. Ulgi handlowe nie podlegają rekompensacie wynikającej z niniejszej umowy. Strona 50

51 5 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przewozów regularnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania niżej wymienionych wymagań dotyczących autobusów: 1) liczba miejsc siedzących adekwatna do ilości przewożonych uczniów na danej trasie; 2) pojazdy powinny być sprawne technicznie przez cały okres wykonywania umowy i gwarantować maksimum bezpieczeństwa przewożonych uczniów; 3) sprawny system ogrzewania wnętrza; 4) pojazdy winne być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami; 5) pojazdy powinny być ubezpieczone w zakresie OC przez cały okres wykonywania umowy Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które w trakcie realizacji przedmiotowej umowy wykonywać będą czynności polegające na kierowaniu autobusami. 2. Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 1 były zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz z późn. zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszej umowy. 3. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo zapisy, o których mowa w ust. 1 i W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia przekazania wezwania), wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności polegające na kierowaniu autobusami. 5. Zamawiający może zażądać następujących dokumentów: 1) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę zanonimizowane kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności lub, 2) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Niezłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na kierowaniu autobusami. Strona 51

52 7. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w 10 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy. 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego za dowożone dzieci i osoby trzecie oraz za szkody, będące następstwem wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku, gdyby wobec zamawiającego skierowane zostaną jakiekolwiek roszczenia powstałe w związku z realizowanymi przez wykonawcę usługami w ramach przedmiotu umowy, wykonawca przejmie wszelką odpowiedzialność z tego tytułu i we własnym zakresie zaspokoi te roszczenia. 2. W przypadku, gdy na mocy obowiązujących przepisów prawa albo orzeczenia sądu lub innego organu orzekającego, zamawiający byłby zobowiązany do zaspokojenia roszczeń powstałych w związku z przedmiotem zamówienia realizowanym przez wykonawcę, wykonawca niezwłocznie pokryje w pełni takie szkody lub zwróci zamawiającemu wszelkie wypłacone przez niego kwoty. 3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż zł (trzysta tysięcy złotych) oraz dodatkowo ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę nie mniejszą niż na każde zdarzenie, obejmujące szkody w postaci szkód osobowych i rzeczowych w postaci straty rzeczywistej jak i utraconych korzyści. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu w terminie do dnia 1 grudnia 2018 roku dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych) potwierdzające, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące wraz z dowodami opłacenia składki. 5. W przypadku opóźnienia wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 4, zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości określonej odpowiednio w 10 ust. 2 pkt 4 lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy. 6. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności Wykonawca zapewni zastępczy autobus w przypadku awarii autobusu dowożącego uczniów w czasie nie dłuższym niż.. minut 3 od chwili uzyskania przez Wykonawcę informacji o awarii. 3 Zgodnie z ofertą Wykonawcy Strona 52

53 2. W przypadku braku zabezpieczenia pojazdu zastępczego Zamawiający wynajmie pojazd we własnym zakresie, a kosztami wynajmu obciąży Wykonawcę. 3. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni pojazdu zastępczego, Zamawiający niezależnie od postanowień ust. 2, naliczy karę umowną, o której mowa w 10 ust. 2 pkt Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wypowiedzenia w następujących sytuacjach: 1) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty a w szczególności nie realizuje transportu na liniach autobusowych o których mowa w 1 ust 4 zgodnie z rozkładami jazdy stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, i pomimo dodatkowego wezwania nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków, 2) W razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości, 3) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa w artykule 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) Wykonawca utraci uprawnienia do prowadzenia działalności jako przewoźnik w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. z 2016r. Dz. U. poz z późn. zm.). 5) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi w terminie bez uzasadnionych przyczyn - odstąpienie może nastąpić w trybie natychmiastowym. 6) W przypadku nieprzedłożenia lub opóźnienia w przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia, o których mowa w 7 ust. 3 i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku terminowej zapłaty faktur, mimo pisemnego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty faktury. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne. 2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 1) Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy za każdorazowe spóźnienie przywozu lub odwozu uczniów z winy Wykonawcy kary umownej w wysokości 100 zł; 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w podstawieniu pojazdu zastępczego, każdorazowo 100 zł; 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w sytuacji, gdy nie zapewni pojazdu zastępczego w razie awarii autobusu każdorazowo 300 zł; 4) Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy za nieprzedłożenie lub opóźnienia w przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia, o których mowa w 7 ust. 3 i 4, zapłaty kary umownej w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto wynikającego z realizacji niniejszej umowy; 5) Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy za niespełnienie przez wykonawcę lub Strona 53

54 podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (kierowca autobusu) zapłaty kary umownej w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto wynikającego z realizacji niniejszej umowy; 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto, wynikającego z realizacji niniejszej umowy; 7) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne - za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego - w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto, wynikającego z realizacji niniejszej umowy. 3. W sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 1) - 6) kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa zapłaconą karę umowną oraz odszkodowania za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, gdyby z tego powodu Zamawiający miał ponieść straty Dopuszczalne są zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą obu stron. 4. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo przewozowe, ustawy - Prawo zamówień publicznych. 6. Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca.. Strona 54

55 Załącznik nr 1 do umowy Nr.. Obowiązujące Rozkłady jazdy Przemyśl Żurawica Rozrządowa, Przemyśl Dworskiego - Wyszatyce Przemyśl Zakłady Płyt Pilśniowych Wyszatyce Przemyśl Orzechowce Batycze, Przemyśl Zakłady Płyt Pilśniowych Maćkowice Przemyśl Dworskiego -Maćkowice Przemyśl Polna - Maćkowice Przemyśl Wyszatyce przez Żurawicę Przemyśl Kosienice przez Maćkowice Buszkowice Kuźnia Żurawica Szkoła. Strony od. do. Strona 55

56 - Załącznik Nr 2 do Umowy Wykaz wykonawcy dotyczący osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę tj. w sposób określony zgodnie z art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy Czynność w zakresie realizacji zamówienia Kierowca autobusu na linii autobusowej Kierowca autobusu na linii autobusowej Kierowca autobusu na linii autobusowej Kierowca autobusu na linii autobusowej Kierowca autobusu na linii autobusowej Kierowca autobusu na linii autobusowej Kierowca autobusu na linii autobusowej Kierowca autobusu na linii autobusowej Kierowca autobusu na linii autobusowej Kierowca autobusu na linii autobusowej Imię i nazwisko Sposób dysponowania Strona 56

57 Wykonawca oświadcza, że wyżej wskazana liczba osób będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Strona 57

58 Załącznik nr 3 do umowy Nr Oferowany cennik Wykonawcy Strona 58

59 Załącznik nr 4 do umowy Nr Strona 59

60 Strona 60

61 Załącznik nr 5 do umowy Nr. Pieczęć firmy Gmina Żurawica Data. ul. Ojca Św. Jana Pawła II Żurawica Wniosek o wypłatę rekompensaty z tytułu sprzedaży biletów ulgowych wynikających z Uchwały Rady Gminy w Żurawicy z dnia 29 stycznia 2009 r. nr XXIII/229/09 w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za przewozy środkami komunikacji drogowej na terenie Gminy Żurawica zgodnie umową Nr z dnia. Za okres od.. do. Ulga Opis pozycji Liczba biletów Kwota dopłaty brutto Uwagi Bilety jednorazowe Honorowy obywatel gminy Żurawica 100% Osoby które znalazły się na wykazie osób upoważnionych do darmowych przejazdów prowadzonym przez Wójta Gminy Żurawica. 50% Osoby zamieszkałe na terenie gminy Żurawica, które ukończyły 70 rok życia Osoby zamieszkałe na terenie gminy Żurawica, które nabyły prawa emerytalne Razem bilety ulgowe Powyższe dane są zgodne z zestawieniem raportów kas fiskalnych. Proszę o przekazanie rekompensaty na konto naszej Firmy Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Strona 61

62 Załącznik nr 6 do umowy Nr. Pieczęć firmy Data... Gmina Żurawica ul. Ojca Św. Jana Pawła II Żurawica Zbiorcze zestawienie rekompensaty za 2018 rok Ulga Opis pozycji Liczba biletów Kwota dopłaty brutto Uwagi Bilety jednorazowe Honorowy obywatel gminy Żurawica 100% Osoby które znalazły się na wykazie osób upoważnionych do darmowych przejazdów prowadzonym przez Wójta Gminy Żurawica. 50% Osoby zamieszkałe na terenie gminy Żurawica, które ukończyły 70 rok życia Osoby zamieszkałe na terenie gminy Żurawica, które nabyły prawa emerytalne Razem bilety ulgowe 100% Zakup miesięcznych biletów szkolnych Razem rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień i biletów szkolnych Sporządził:. Strona 62

63 Załącznik nr 7 do umowy Nr Wzór legitymacji uprawniających do korzystania z ulg RG Żurawica Strona 63

Polska-Dęblin: Samoloty 2017/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2017/S )

Polska-Dęblin: Samoloty 2017/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2017/S ) 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69526-2017:text:pl:html Polska-Dęblin: Samoloty 2017/S 038-069526 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, ul. Dywizjonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Numer: Data:

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Numer: Data: Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 348443-2016 z dnia 22-11-2016 - Cewice 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ul. Kwiatowej w Łebuni 2. Zakres robót obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Iłowa ul. Żeromskiego 27 68-120 Iłowa tel.(68) 368 14 00 fax. 368 14 01 strona internetowa: www.ilowa.info.pl ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. Gorzów Wlkp., r. w Gorzowie Wlkp. ul. Dekerta 1, Gorzów Wlkp.

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. Gorzów Wlkp., r. w Gorzowie Wlkp. ul. Dekerta 1, Gorzów Wlkp. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. Gorzów Wlkp., 07.02.2017 r. w Gorzowie Wlkp. ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp. Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Niemodlin: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Świnoujście: Ochrona fizyczna i monitoring budynku oraz monitoring terenu wokół budynku położonego w Świnoujściu przy ul. Steyera 51 Numer ogłoszenia: 408060-2014; data zamieszczenia: 12.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Bogatynia: Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2012/2013 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia Numer ogłoszenia: 157847-2012; data zamieszczenia: 19.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Żarów: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Żarów: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Żarów: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Nr ogłoszenia: 205586 Data zamieszczenia: 18.06.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Warszawa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 5 2015-11-04 13:47. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 5 2015-11-04 13:47. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 5 2015-11-04 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Żary: Świadczenie usługi gminnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, woj. Warszawa: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz członków ich rodzin. Numer ogłoszenia: 26582-2015; data zamieszczenia: 05.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1380 Mikołów: Dowóz i odwóz dzieci oraz młodzieży Mikołowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Polska-Nysa: Techniki operacyjne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Nysa: Techniki operacyjne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355638-2016:text:pl:html Polska-Nysa: Techniki operacyjne 2016/S 197-355638 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl Warszawa: Świadczenie usług polegających na kierowaniu osób do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 8 2015-03-10 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Druk i sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W KRAKULICACH, BIAŁOGARDZIE, NOWĘCINIE ORAZ WICKU W GMINIE WICKO - realizowany w ramach projektu pt. Remont z wyposażeniem świetlic

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, woj. opolskie, tel. 077 4871172, faks 077 4871140.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, woj. opolskie, tel. 077 4871172, faks 077 4871140. Cisek: Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 259636-2014;

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Roźwienica: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2014-2015 Numer ogłoszenia: 221740-2014; data zamieszczenia: 02.07.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: ; data zamieszczenia:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: ; data zamieszczenia: Osie, 11.07.2013 r. ROŚBiGK, 271.6.2013.ZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do Szkoły Podstawowej w Wierzchach oraz Zespołu Szkół w Osiu w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 tel. +48 85 655 28 25 email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl Siemiatycze dnia 01.06.2017r Dotyczy postępowania

Bardziej szczegółowo

z 5 budynków w Suwałkach Oznaczenie według CPV: Usługi usuwania azbestu W

z 5 budynków w Suwałkach Oznaczenie według CPV: Usługi usuwania azbestu W Suwałki: DEMONTAŻ WYROBÓW AZBESTOWYCH Z BUDYNKÓW W SUWAŁKACH - II Numer ogłoszenia: 116304-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi pocztowe i kurierskie 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi pocztowe i kurierskie 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1 / 12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:410258-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi pocztowe i kurierskie 2017/S 199-410258 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. KRAJOWE CENTRUM ds. AIDS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. KRAJOWE CENTRUM ds. AIDS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamawiająceg0: KRAJOWE CENTRUM ds. AIDS Adres siedziby Zamawiającego: 02-829 Warszawa, ul. Samsonowska 1. Dane kontaktowe: tel. (22) 331-77- 77 fax. (22)

Bardziej szczegółowo