Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Transkrypt

1 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Konkurs otwarty nr POKL/I /9.1.1/08 Wersja Departament ds. PO Kapitał Ludzki, Urząd Marszałkowski w Łodzi

2 SPIS TREŚCI I. Przedmiot konkursu... 3 II. Informacje ogólne Informacje o konkursie Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w roku Forma finansowania Procedura wyboru projektów do realizacji Podstawa prawna i dokumenty programowe III. Wymagania konkursowe Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu Wymagania odnośnie grupy docelowej Wymagania czasowe Wymagania finansowe Wymagane rezultaty Wymagania dotyczące partnerstwa Wymagania dotyczące innowacyjności i współpracy ponadnarodowej Wymagania związane z realizacją projektu Wymagane załączniki do wniosku IV. Kryteria wyboru projektów Ogólne kryteria formalne Szczegółowe kryteria dostępu Ogólne kryteria horyzontalne Ogólne kryteria merytoryczne Szczegółowe kryteria strategiczne Procedura odwoławcza Kontakt i dodatkowe informacje V. Załączniki

3 Słowniczek Stosowane w Regulaminie Konkursu terminy oznaczają: Instytucja Zarządzająca (IZ) instytucja odpowiedzialna za przygotowanie i realizację programu operacyjnego. Instytucja Pośrednicząca (IP) jednostka, której Instytucja Zarządzającą powierzyła część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego. Wnioskodawca podmiot ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu. Beneficjent podmiot realizujący projekt finansowany z krajowego komponentu regionalnego PO KL i EFS na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu. Dla uproszczenia w niniejszym Regulaminie Konkursu pojęcie Wnioskodawca stosuje się do momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, natomiast pojęcie Beneficjent - od momentu podpisania umowy o dofinansowanie. Grupa docelowa (Beneficjenci Ostateczni) adresaci pomocy udzielanej w ramach projektu, tj. osoby, instytucje, grupy społeczne, bezpośrednio korzystające z usług zakontraktowanych w ramach projektu. PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki. KOP Komisja Oceny Projektów. I. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 9.1, Poddziałania Priorytetu IX PO Kapitał Ludzki przyczyniające się do tworzenia warunków równych szans edukacyjnych, powszechnego dostępu do edukacji przedszkolnej, a takŝe do wspierania działań informacyjnych promujących edukację przedszkolną. Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów: - tworzenie przedszkoli (w tym równieŝ uruchomienie innych form wychowania przedszkolnego) 1 na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich); - wsparcie istniejących przedszkoli (w tym równieŝ funkcjonowania innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększenia uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagroŝonych likwidacją, wydłuŝenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp. - opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną. 1 W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie rodzajów form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2008r.) 3

4 II. Informacje ogólne 2.1. Informacje o konkursie Projekty, na które ogłaszany jest nabór wniosków, realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki pełni Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, Warszawa Projekty realizowane są w ramach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki. Funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu IX w województwie łódzkim pełni Województwo Łódzkie - Urząd Marszałkowski w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8, Łódź Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest Urząd Marszałkowski w Łodzi Uwaga: W przypadku zmiany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucję Zarządzającą zapisów wytycznych, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Dokumentacji Konkursowej w trakcie trwania konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie kaŝdorazowo umieszczona na stronie internetowej Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: Projekty dofinansowywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa. 4

5 2.2. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w roku 2008 Ogółem: PLN 2 w tym wsparcie finansowe EFS (85%): w tym wsparcie finansowe krajowe(15%): PLN PLN Minimalna wartość projektu wynosi PLN Forma finansowania Środki na realizację projektu są wypłacane jako dotacja rozwojowa w formie zaliczki. Środki dotacji rozwojowej są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy (lub subkonto na juŝ istniejącym rachunku bankowym), specjalnie utworzony dla danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Płatności w ramach projektu powinny być regulowane za pośrednictwem tego rachunku. W uzasadnionych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu z Instytucją Pośredniczącą moŝliwe będzie pokrywanie wydatków z innych rachunków Pierwsza transza środków na realizację projektów jest wypłacana w wysokości maksymalnie 30% wartości w terminie określonym w harmonogramie płatności, który jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie. W przypadku projektów krótkich, wysokość pierwszej transzy moŝe wynosić do 100% wartości dotacji rozwojowej na dany projekt. Decyzję w tym zakresie podejmuje Instytucja Pośrednicząca Przekazanie kolejnej (kolejnych) transzy (transz) uzaleŝnione jest od rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas otrzymanych środków w ramach dotacji rozwojowej, tj. wykazanie we wnioskach o płatność poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych co najmniej w tej wysokości (70%) i zatwierdzenie ich przez IP Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstaną w związku z realizacją projektu. Przychody uzyskane w trakcie realizacji projektu wykazywane są we wniosku o płatność. KaŜdy przychód uzyskany w ramach projektu pomniejsza kwotę kolejnych płatności w ramach projektu. Przychód pomniejsza kolejne płatności w całości lub proporcjonalnie do tego, w jakim stopniu do jego osiągnięcia przyczynił się projekt. Odsetki na wyodrębnionym rachunku bankowym na potrzeby projektu nie stanowią przychodu. Są 2 Kwota zawiera wymagane do 5% rezerwy przeznaczonej na procedurę odwoławczą oraz 5% rezerwy przeznaczonej na potencjalne negocjacje - zgodnie z Systemem Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozdziałem I Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

6 one wykazywane we wniosku o płatność i podlegają zwrotowi lub pomniejszają kwotę kolejnych płatności na rzecz Beneficjanta (decyzję podejmuje IP) Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków określa rozdział IV Zasady finansowania PO Kapitał Ludzki dokumentu System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , dostępnego na stronie internetowej: oraz Ze względu na rodzaj prowadzonej ewidencji i moŝliwość jej wykorzystania dla zapewnienia odrębnego ujęcia transakcji związanych z projektem, Beneficjentów w ramach PO KL moŝna podzielić na 2 grupy: Beneficjentów prowadzących pełną księgowość; pozostałych Beneficjentów nie prowadzących pełnej księgowości. W przypadku pierwszej grupy wymóg zapewnienia odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego oznacza prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej nie zaś odrębnych ksiąg rachunkowych. Jednostka moŝe tego dokonać poprzez odpowiednie zmiany w polityce rachunkowości. W przypadku Beneficjentów nie prowadzących pełnej księgowości wymóg zapewnienia wyodrębnionej dla projektu ewidencji moŝe być spełniony poprzez comiesięczne sporządzanie techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego Kumulatywnego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu nr na koniec miesiąca : /rok. Zestawienie kumulatywne obejmuje wydatki od początku realizacji projektu do końca danego miesiąca kalendarzowego i sporządzane jest poprzez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań oraz kosztów pośrednich (w przypadku kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków). Kumulatywne zestawienie naleŝy sporządzać w oparciu o wzór załącznika do wniosku o płatność Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem. Po zakończeniu kaŝdego miesiąca kalendarzowego zestawienie powinno zostać wydrukowane i podpisane przez osobę sporządzającą i zatwierdzającą oraz dołączone do dokumentacji projektu potwierdzającej poniesione wydatki. Wersja elektroniczna powinna zostać zarchiwizowana lub konstrukcja arkusza kalkulacyjnego powinna umoŝliwiać uzyskanie w okresie późniejszym danych według stanu na koniec poszczególnych minionych miesięcy kalendarzowych. Beneficjent zobowiązany jest jednocześnie do sporządzania przy składaniu wniosku o płatność arkusza kalkulacyjnego (oraz załączania wydruku) Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem za okres, którego wniosek dotyczy. Dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej dotycząca złoŝonego wniosku o płatność powinna być archiwizowana przez Beneficjenta Szczegółowe informacje na temat obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu przez Beneficjenta określa rozdział IV Zasady finansowania Programu Operacyjnego 6

7 Kapitał Ludzki dokumentu System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , dostępnego na stronie internetowej: oraz Wymagania odnośnie informatycznego systemu finansowo-księgowego zawiera Załącznik nr 5.9 stanowiący załącznik do umowy o dofinansowanie Procedura wyboru projektów do realizacji Konkurs ma charakter otwarty - co oznacza, Ŝe nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dany konkurs lub do dnia 31 grudnia 2008r Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 25 marca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00 lub do wyczerpania limitu środków przewidzianego na rok Wnioski złoŝone po zamknięciu naboru lub po wyczerpaniu limitu środków przewidzianego na rok 2008, nie będą rozpatrywane. Informacja o planowanej dacie zamknięcia konkursu wraz z uzasadnieniem zostanie umieszczona z wyprzedzeniem, co najmniej 5 - dniowym 3 na stronie internetowej Raz w miesiącu na stronie internetowej Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zamieszczona będzie informacja o stanie wykorzystania alokacji przeznaczonej na konkurs Miejsce składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów będą przyjmowane w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, Departament ds. PO Kapitał Ludzki Al. Piłsudskiego 8, pok. 04, Punkt Informacyjny PO KL. Wnioski moŝna składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Informacyjnego Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi Wymagania dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie powinien zostać przygotowany za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych PO KL, dostęp moŝna uzyskać za pośrednictwem stron internetowych oraz 3 Poprzez dni rozumie się dni robocze, chyba Ŝe w tekście określono inaczej. 7

8 Wniosek naleŝy przygotować i złoŝyć w dwóch zgodnych ze sobą (toŝsamych) wersjach: papierowej oraz elektronicznej. O toŝsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku. Wersja papierowa wniosku musi zostać złoŝona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia). Kopia stanowi kserokopię oryginału. Oryginał wniosku musi być opatrzony pieczęcią firmową Wnioskodawcy i czytelnymi podpisami osób upowaŝnionych do podejmowania decyzji wiąŝących, złoŝonymi w punkcie V wniosku o dofinansowanie projektu - Oświadczenie. Na wersji papierowej wniosku nie naleŝy nanosić poprawek ręcznie, gdyŝ spowoduje to rozbieŝności z wersją elektroniczną. Tym samym wersja elektroniczna wniosku nie będzie zgodna z wersją papierowa i spowoduje to odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej. Poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii wniosku odbywa się poprzez: 1) opatrzenie pierwszej strony kopii dokumentu: klauzulą za zgodność z oryginałem od strony do strony. oraz firmową pieczęcią Wnioskodawcy oraz aktualną datą oraz własnoręcznym czytelnym (z imienia i nazwiska) podpisem osoby uprawnionej do potwierdzania za zgodność z oryginałem lub 2) opatrzenie kaŝdej strony kopii dokumentu: klauzulą za zgodność z oryginałem oraz firmową pieczęcią Wnioskodawcy oraz aktualną datą oraz pieczęcią imienną Wnioskodawcy oraz własnoręcznym czytelnym podpisem osoby uprawnionej do potwierdzania za zgodność z oryginałem. Osoby podpisujące Oświadczenie w punkcie V wniosku o dofinansowanie powinny być wskazane w punkcie 2.6 wniosku - Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiąŝących w imieniu projektodawcy. W punkcie tym naleŝy wpisać imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) osoby(osób) uprawnionej (uprawnionych) do podejmowania decyzji wiąŝących w imieniu Wnioskodawcy zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru/upowaŝnieniem lub pełnomocnictwem. NaleŜy równieŝ wskazać sposób reprezentacji (czy wystarczy podpis jednej z upowaŝnionych osób, czy dwie osoby muszą działać łącznie). Pole posiada ograniczenie do 150 znaków. Brak jasnej informacji o sposobie reprezentacji Wnioskodawcy moŝe skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. Załączniki muszą być dostarczone w dwóch egzemplarzach i trwale spięte z oryginałem i kopią wniosku. Załączniki muszą być opieczętowane i podpisane przez osobę/osoby upowaŝnioną/upowaŝnione do reprezentowania Wnioskodawcy wpisaną/wpisane w punkcie 2.6 8

9 wniosku. W przypadku prowadzenia pełnej księgowości załączniki dotyczące sytuacji finansowej muszą być podpisane przez głównego księgowego. Wymóg składania dokumentów określających sytuację finansową nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. KaŜda strona wniosku i załączników musi zostać ponumerowana. Zarówno wniosek jak i kaŝdy z poszczególnych załączników musi posiadać odrębną numerację. Wniosek z załącznikami winien być trwale spięty (zszyty lub zbindowany lub włoŝony do segregatora). Wersja elektroniczna zapisana na płycie CD/DVD, musi zawierać wniosek zapisany w 2 plikach: w formacie.xml oraz.pdf. Opis na płycie CD/DVD powinien zawierać nr konkursu, nazwę Wnioskodawcy, tytuł projektu i sumę kontrolną wniosku. Płyta CD/DVD winna być zabezpieczona przed uszkodzeniami poprzez włoŝenie do pudełka lub etui lub koszulki lub koperty i trwale dołączona (spięta) z oryginałem wniosku. Wzór Wniosku o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 5.1 natomiast Instrukcję wypełniania wniosku stanowi Załącznik nr 5.1a do niniejszej dokumentacji. Wniosek naleŝy złoŝyć w jednej zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej zgodnie z poniŝszym wzorem: Pieczęć firmowa Wnioskodawcy Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Punkt Informacyjny PO KL, pokój nr 04 Al. Piłsudskiego 8, Łódź Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu [wpisać tytuł projektu]. Konkurs numer POKL/I/9.1.1/08 w ramach Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Przed zapisaniem wniosku na nośniku elektronicznym i wydrukowaniem jego wersji papierowej naleŝy sprawdzić, czy wszystkie obowiązkowe pola wniosku zostały wypełnione (dokonać walidacji wniosku przyciskiem Sprawdź w Generatorze Wniosków). Jest to szczególnie istotne z uwagi na 9

10 fakt, iŝ podczas oceny formalnej wniosku sprawdzane jest m.in. wypełnienie wszystkich pól. Wnioski, w których nie wszystkie wymagane pola zostały wypełnione, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. UWAGA! Nie wszystkie obowiązkowe pola są walidowanie przez Generator Wniosków. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na to, czy wszystkie pola wymagane Instrukcją wypełniania wniosku (przy uwzględnieniu specyfiki projektu) zostały wypełnione np. jednostki miary w części budŝetowej, liczba uczestników i łączna liczba uczestników w Harmonogramie realizacji projektu. Wnioski, które nie przeszły pomyślnie walidacji są opatrzone w nagłówku sformułowaniem: Wydruk próbny i złoŝone przez Wnioskodawcę w takiej formie, zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej. UWAGA! Przy opracowywaniu budŝetu projektu (części IV wniosku o dofinansowanie) naleŝy pamiętać o tym, Ŝe w rubrykach dotyczących kosztów personelu automatycznie wpisuje się 0. NaleŜy wyodrębnić część wydatków w ramach danego zadania będących kosztem personelu zaangaŝowanego w realizację danego zadania. W przypadku, kiedy Wnioskodawca będzie zlecał realizację danego zadania wykonawcy nie ma konieczności wyodrębnia kosztów personelu. UWAGA! RównieŜ przy opracowywaniu budŝetu projektu (części IV wniosku o dofinansowanie) naleŝy zwrócić szczególną uwagę na punkt 4.4 Wnioskowane dofinansowanie - w rubrykach nie moŝe być wpisane 0, poniewaŝ świadczy to o nie przeliczeniu budŝetu. UWAGA! We wniosku o dofinansowanie w punkcie 1.6 naleŝy wpisać poprawny numer konkursu. Numer ten jest zamieszczony na pierwszej stronie oraz w stopce na kaŝdej stronie niniejszej dokumentacji. UWAGA! W celu uniknięcia niezgodności wersji papierowej z elektroniczną po zapisaniu wersji elektronicznej wniosku i wydrukowaniu jego wersji papierowej we wniosku nie naleŝy dokonywać juŝ Ŝadnych zmian. Wszelkie zmiany w treści wniosku powodują bowiem zmianę sumy kontrolnej. W takiej sytuacji konieczne jest wydrukowanie całego wniosku jeszcze raz i dołączenie do niego wersji elektronicznej, z której został wydrukowany. Wniosek zapisany w formacie XML nie powinien być otwierany i modyfikowany w innych aplikacjach (np. Ms Word, Internet Explorer itp.). Niespełnienie wymogów określonych w punkcie będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej Instytucja Pośrednicząca dokona oceny formalnej wniosku mającej na celu sprawdzenie czy dany wniosek spełnia ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu. Wniosek, który nie spełni któregokolwiek z kryteriów określonych w rozdziale IV niniejszej dokumentacji zostanie odrzucony. Ocena formalna przebiega zgodnie z Kartą oceny formalnej Załącznik nr 5.2 do niniejszej dokumentacji. 10

11 2.4.6 Komisja Oceny Projektów powołana przez IP dokona oceny merytorycznej wniosków, które zostaną pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej. KOP składać się będzie z minimum 8 członków. W skład KOP wchodzą pracownicy IOK oraz asesorzy i przedstawiciele ministra właściwego ze względu na zakres tematyczny konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez Ministra) powołani zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Posiadają oni prawa i obowiązki członków KOP. IOK w uzasadnionych przypadkach moŝe zwrócić się o opinię do eksperta. Opinia ta jest obligatoryjna w przypadku konieczności przeprowadzenia powtórnej oceny merytorycznej wniosku w trakcie trwania procedury odwoławczej. Ekspert moŝe uczestniczyć w procesie oceny poprzez wyraŝenie opinii na temat projektu innowacyjnego i ponadnarodowego, a takŝe na wniosek Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów w innych uzasadnionych przypadkach (np. opiniowania wniosku w przypadku rozbieŝności ocen wynoszącej co najmniej 30% punktów, podczas dokonywania oceny spełniania ogólnych kryteriów merytorycznych przez członków KOP, oraz obligatoryjnie uczestniczy w ocenie wniosku jeśli projekt złoŝy podmiot, w którym samorząd województwa posiada większość udziałów lub przez jednostki organizacyjne samorządu województwa) Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o ogólne kryteria merytoryczne i horyzontalne oraz szczegółowe kryteria strategiczne określone w rozdziale IV. Aby wniosek mógł otrzymać dofinansowanie musi spełnić wszystkie ogólne kryteria horyzontalne. Za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych przyznawane będą punkty. Maksymalna liczba punktów za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi 100. Za spełnienie szczegółowych kryteriów strategicznych będzie przyznawana premia punktowa. Szczegółowe zasady przeprowadzania oceny merytorycznej zawiera rozdział IV Regulaminu Konkursu Na podstawie oceny punktowej otrzymanej przez kaŝdy z wniosków w trakcie oceny merytorycznej IP przygotuje listę rankingową projektów, na której umieszczone zostaną projekty w kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów. O wyborze projektu do realizacji decyduje pozycja (liczba punktów), jaką dany projekt uzyska na liście rankingowej. Nie jest moŝliwy wybór do realizacji projektu, który uzyskał mniej niŝ 60 punktów ogółem lub mniej niŝ 60% punktów moŝliwych do uzyskania w kaŝdym punkcie oceny, zgodnie z Kartą oceny merytorycznej Załącznik nr 5.3 do niniejszej dokumentacji Po ocenie merytorycznej Wnioskodawca otrzymuje pismo informujące o: przyjęciu projektu do realizacji pod warunkiem dostarczenia w podanym terminie wymaganych dokumentów/załączników lub moŝliwości podjęcia negocjacji lub pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nie przyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub odrzuceniu projektu wraz z uzasadnieniem. 11

12 Przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie moŝliwość podjęcia negocjacji z wybranymi podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie realizacji projektu w celu wprowadzenia niezbędnych zmian do projektu. Informację w tej sprawie Wnioskodawca otrzymuje za pośrednictwem poczty, faxu lub a w terminie 5 dni od zakończenia prac Komisji Oceny Projektów. W uzasadnionych przypadkach termin ten moŝe zostać wydłuŝony do 10 dni, o czym niezwłocznie, wraz z podaniem przyczyny wydłuŝenia terminu, informuje się wszystkich Wnioskodawców za pośrednictwem strony internetowej Negocjacje naleŝy podjąć w terminie 5 dni od skutecznego otrzymania pisma informującego (za potwierdzeniem odbioru) i muszą one zostać zakończone w ciągu kolejnych 20 dni. W wyniku negocjacji nie przewiduje się moŝliwości zmiany liczby punktów przyznanych danemu projektowi, a co za tym idzie zmiany kolejności wniosków na liście rankingowej W sytuacji, gdy Wnioskodawca, którego projekt został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania: a) wycofa się z podpisania umowy w terminie wskazanym przez IOK, b) nie złoŝy Ŝądanej przez IOK dokumentacji w komplecie w wyznaczonym terminie oznaczać będzie rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie. IOK sporządzi protokół zawierający opis zaistniałej sytuacji Podstawą zobowiązania Wnioskodawcy do realizacji projektu jest umowa dofinansowania projektu, której załącznikiem jest wniosek złoŝony do konkursu i wybrany do realizacji (z ewentualnymi zmianami wynikającymi z negocjacji podjętych przez IP) KaŜdemu Wnioskodawcy przysługuje prawo wystąpienia do IOK o wycofanie złoŝonego przez siebie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania. Aby wycofać wniosek, naleŝy dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy, wskazaną/e we wniosku w polu 2.6. Wycofanie wniosku moŝe nastąpić na kaŝdym etapie oceny, zarówno formalnym, jak i merytorycznym Podstawa prawna i dokumenty programowe Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz z późn. zm.) Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 lipca 2007 w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 sierpnia 2007 w zakresie procedury 12

13 odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 lutego 2008 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej CCI 2007 PL 051 PO 001 z dnia 28 września 2007 r Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 13 marca 2008 r System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 10 września 2007 r. z późn. zm Plan Działania na lata Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX III. Wymagania konkursowe 3.1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty, które jednocześnie spełniają szczegółowe kryteria dostępu i ogólne kryteria merytoryczne (określone w punktach 4.2 i 4.4 niniejszej dokumentacji) O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych tj. podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Niespełnienie, któregokolwiek z kryteriów dostępu powoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej. 13

14 3.2. Wymagania odnośnie grupy docelowej Projekty realizowane w ramach Działania 9.1, Poddziałania muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: - dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) 4, - rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat), - istniejące przedszkola, - funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego Wymagania czasowe Wnioskujący o dofinansowanie określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, mając na uwadze, iŝ okres realizacji projektu jest toŝsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowane. Okres kwalifikowania wydatków dla kaŝdego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie projektu. Co do zasady, środki na finansowanie projektu mogą być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowane oraz dotyczyć będą okresu realizacji projektu. Równocześnie naleŝy podkreślić, Ŝe wydatkowanie, do chwili zatwierdzenia wniosku i podpisania umowy, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność danego Wnioskodawcy W przypadku, gdy projekt nie otrzyma dofinansowania, uprzednio poniesione wydatki nie będą mogły zostać zrefundowane. Natomiast po zakończeniu realizacji projektu moŝliwe jest kwalifikowanie wydatków poniesionych po dniu wskazanym jako dzień zakończenia realizacji projektu, o ile wydatki te odnoszą się do zadań realizowanych w okresie wdraŝania projektu oraz zostały poniesione przed złoŝeniem wniosku o płatność końcową Realizacja projektu moŝe trwać maksymalnie 2 lata i musi zakończyć się najpóźniej 31 marca 2011 roku. 4 W przypadku gdy roczne przygotowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku lat 6 realizowane jest w przedszkolu, uczestniczące w nim dzieci mogą stanowić grupę docelową Poddziałania Wsparcie w Poddziałaniu w tym przypadku kierowane będzie zarówno do dzieci w wieku 3-5 lat jak i do dzieci w wieku 6 lat, przy czym ze względu na przyjęte wskaźniki monitorowania PO KL w sprawozdawczości naleŝy oddzielnie wykazywać liczbę objętych wsparciem dzieci w wieku 3-5 lat. Ze względu na ograniczenie wynikające z art. 14a ust. 5 ustawy o systemie oświaty nie jest moŝliwe natomiast objęcie dzieci 6-letnich innymi formami wychowania przedszkolnego. Natomiast wsparcie w ramach Poddziałania nie moŝe być skierowane do dzieci w wieku lat 6 objętych przygotowaniem przedszkolnym w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. W tej sytuacji dzieci te stanowią grupę docelową programów rozwojowych realizowanych przez szkoły w ramach Poddziałania

15 3.3.3 We wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (pkt.1.8 wniosku) Beneficjent określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, mając na uwadze to, iŝ okres realizacji projektu jest toŝsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Wskazany przez Beneficjenta w pkt. 1.8 wniosku okres realizacji projektu jest zarówno rzeczowym, jak i finansowym okresem realizacji. Końcowa data realizacji projektu nie musi uwzględniać czasu na złoŝenie wniosku o płatność końcową i finalne rozliczenie projektu Beneficjent od zakończenia realizacji projektu (końcowej daty realizacji) ma 30 dni na złoŝenie do IP końcowego wniosku o płatność. Informacje na temat okresu realizacji projektu zawarte w pkt. 1.8 wniosku powinny pokrywać się z analogicznymi informacjami zawartymi w Harmonogramie realizacji projektu Z uwagi na czas niezbędny na przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej oraz formalności związane z podpisaniem umowy IP sugeruje, aby czas rozpoczęcia projektu przewidzieć najwcześniej na trzy miesiące od daty złoŝenia wniosku Wymagania finansowe Minimalna wartość projektu wynosi PLN, wartość maksymalna projektu wynosi PLN Wkład własny Beneficjenta - w przypadku wniosków o dofinansowanie realizacji projektów składanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne wymagany jest wkład własny, którego wysokość wynosi 3% wartości projektu. Wkład własny moŝe być wnoszony w formie: - finansowej, - niepienięŝnej (zgodnie z regulacjami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL) Podmiot realizujący projekt ponosi wydatki związane z jego realizacją zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 lutego 2008 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wydatki zaplanowane przez Wnioskodawcę przedstawione są we wniosku aplikacyjnym w punkcie IV BudŜet Projektu oraz w Szczegółowym BudŜecie Projektu. Wypełniając wniosek aplikacyjny w Generatorze Wniosków naleŝy najpierw wypełnić Szczegółowy BudŜet Projektu, a następnie BudŜet Projektu (część informacji ze Szczegółowego BudŜetu Projektu jest przenoszona do BudŜetu Projektu). Koszty załoŝone w budŝecie projektu we wniosku o dofinansowanie przedstawione są w formie budŝetu zadaniowego, tj. z podziałem na zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu (kosztów bezpośrednich). Koszty w budŝecie dzielą się na: 15

16 koszty bezpośrednie tj. koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań realizowanych przez Beneficjenta w ramach projektu, które są bezpośrednio związane z tymi zadaniami; koszty pośrednie tj. koszty związane z obsługą techniczną projektu, których nie moŝna bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania realizowanego w ramach projektu. Koszty pośrednie stanowią koszty związane z obsługą techniczną projektu, których nie moŝna bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania realizowanego w ramach projektu. Katalog kosztów pośrednich jest zamknięty i moŝe obejmować wyłącznie następujące koszty administracyjne: koszty zarządu (tj. koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu np. kierownik jednostki); koszty personelu obsługowego (tj. koszty wynagrodzenia osób, które nie są przypisane bezpośrednio do projektu, zajmujące się bieŝącą obsługą jednostki jako podmiotu gospodarczego, dla których realizacja projektu powoduje wzrost nakładów pracy w związku ze wzrostem ilości operacji gospodarczych dokonywanych przez jednostkę np. pracownik kadr, pracownik sekretariatu, pracownik kancelarii); koszty obsługi księgowej (tj. koszty wynagrodzenia głównego księgowego lub innych osób księgujących wydatki; w przypadku zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu koszty usługi); koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (np. długopisów, papieru, teczek, toneru do drukarek, płyt CD, dyskietek) nie związanych bezpośrednio z realizacją zadań w projekcie; usługi pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, internetowe, kurierskie; usługi kserograficzne; opłaty za najem powierzchni biurowych lub czynsz; opłaty administracyjne za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę, opłaty przesyłowe, odprowadzenie ścieków itp.; amortyzacja środków trwałych (np. budynku); koszty ubezpieczeń majątkowych; koszty ochrony; sprzątanie pomieszczeń (w tym środki do utrzymania czystości pomieszczeń, dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację pomieszczeń, itp.). W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane Ŝadne wydatki objęte cross- 16

17 financingiem w projekcie, bowiem wydatki w ramach cross-financingu mogą dotyczyć wyłącznie konkretnych zadań w ramach projektu, a więc są wykazywane jako wydatki bezpośrednie. Koszty pośrednie mogą być rozliczane na dwa sposoby: I. ryczałtem; II. na postawie rzeczywiście poniesionych wydatków (tj. bez stawki ryczałtowej, z pełnym udokumentowaniem wydatków) Okres kwalifikowalności wydatków dla projektów w niniejszym konkursie jest zgodny z zasadami kwalifikowalności wydatków przewidzianymi w Planie Działania Instytucji Pośredniczącej na lata Wydatki na sfinansowanie przedsięwzięć poniesione po dniu złoŝenia wniosku o dofinansowanie projektu, a przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie, mogą być uznane za kwalifikowalne, o ile dotyczą okresu realizacji projektu Zasada cross-financingu rozszerza współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatków kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Crossfinancing moŝe dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji projektu i wiąŝe się wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w projekcie. Wysokość wydatków w ramach cross-financingu nie moŝe stanowić więcej niŝ 10% wydatków ogółem, zaplanowanych w budŝecie projektu, zgodnie z obowiązującym Generatorem Wniosków Aplikacyjnych PO KL Szczegółowe informacje m.in. na temat zasad kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL, sposobu kalkulacji budŝetu projektu, zasad stosowania cross-financingu określają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 lutego 2008 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dostępnych na stronie internetowej: oraz Wymagane rezultaty Ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu przewidywane twarde i miękkie rezultaty realizacji projektu Rezultaty twarde to jasno definiowalne, policzalne rezultaty, które osiągane są dzięki uczestnictwu w projekcie. W przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO Kapitał Ludzki jako przykładowe twarde rezultaty moŝna wymienić: liczbę nowoutworzonych 17

18 ośrodków wychowania przedszkolnego, liczbę juŝ istniejących przedszkoli, które uzyskały wsparcie, liczbę odbytych spotkań promujących edukację przedszkolną itp Rezultaty miękkie dotyczą postaw, umiejętności i innych cech, których istnienie stwierdzone moŝe być jedynie w drodze specyficznych badań czy obserwacji. W przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO Kapitał Ludzki jako przykładowe miękkie rezultaty moŝna wymienić: nabycie umiejętności interpersonalnych przez dzieci w wieku przedszkolnym, podniesienie świadomości rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, w szczególności zamieszkujących obszary wiejskie, w zakresie wagi i korzyści płynących z edukacji przedszkolnej, itp. UWAGA! NaleŜy zwrócić uwagę, iŝ za kompleksowy, wyczerpujący i klarowny opis rezultatów projektu wniosek o dofinansowanie moŝe uzyskać 25 punktów podczas oceny merytorycznej Wymagania dotyczące partnerstwa Projekt moŝe być realizowany w partnerstwie. W przypadku projektów składanych w ramach PO KL nie ma ograniczeń co do typów podmiotów (partnerem mogą być wszystkie podmioty objęte zakresem definicji beneficjenta), z którymi moŝna współpracować przy realizacji projektu, jednak ostatecznie za realizację projektu odpowiedzialny jest Beneficjent (lider projektu), którego podstawowe funkcje, takie jak np.: rozliczanie projektu, obowiązki w zakresie sprawozdawczości, kontroli, nie mogą być realizowane przez partnera. Na etapie składania wniosku, Wnioskodawcę i jego partnerów musi wiązać umowa, jednoznacznie określająca reguły partnerstwa, w tym zwłaszcza jednoznacznie wskazująca wiodącą rolę jednego podmiotu (lidera projektu) reprezentującego partnerstwo, odpowiedzialnego za całość projektu i jego rozliczanie wobec IP. Umowa musi zawierać: - cel partnerstwa, - obowiązki partnera wiodącego (lidera projektu Beneficjenta), - zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, - plan finansowy (podział środków) w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansowego, - zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie, - zasady podejmowania decyzji w partnerstwie, - sposób monitorowania i kontroli projektu. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją projektu pomiędzy Beneficjentem a partnerem/partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego Beneficjenta. 18

19 Wniosek moŝe równieŝ przewidywać realizację części projektu przez podmiot wyłoniony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, zwany wówczas Wykonawcą. Zasadą rozliczeń pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą jest wtedy faktura (rachunek) na realizację usługi/zamówienia. W przypadku, gdy Beneficjent zakłada zlecanie pewnych usług w ramach projektu Wykonawcy/om, musi zawrzeć odpowiednie zapisy we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. W przeciwnym wypadku wydatki poniesione na realizację zleconych usług przez Wykonawcę mogą zostać uznane za niekwalifikowalne na etapie rozliczania projektu Wymagania dotyczące innowacyjności i współpracy ponadnarodowej W ramach Działania 9.1, Poddziałania nie przewiduje się moŝliwości realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 sierpnia 2007 r. w zakresie wdraŝania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W roku 2008 dopuszczalne jest realizowanie projektów z komponentem ponadnarodowym zgłaszanych jako zmiana do projektu, w przypadku dostępności środków, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 16 sierpnia 2007 r. w zakresie wdraŝania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Decyzja dotycząca realizacji projektów z komponentem ponadnarodowych podejmowana jest kaŝdorazowo przez IOK Urząd Marszałkowski w Łodzi Wymagania związane z realizacją projektu Ubiegający się o dofinansowanie w przypadku wyłonienia jego projektu do dofinansowania podpisuje z Instytucją Pośredniczącą umowę o dofinansowanie projektu, której wzór stanowi załącznik nr 5.4 do niniejszej dokumentacji Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, a przed wypłatą pierwszej transzy dotacji wymagane jest złoŝenie zabezpieczenia naleŝytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w przypadku, gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie nie przekracza 1 mln PLN jest złoŝony przez Beneficjenta w terminie wskazanym w umowie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Jeśli przyznana kwota dofinansowania przekracza kwotę 1 mln PLN, wówczas zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku następujących form: 19

20 pieniądz; poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym; gwarancja bankowa; gwarancja ubezpieczeniowa; poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275); weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej; zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta; przewłaszczenie rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie; hipoteka; poręczenie według prawa cywilnego. Decyzja dotycząca wyboru formy lub form zabezpieczenia podejmowana jest przez IOK Urząd Marszałkowski w Łodzi. Zgodnie z 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, zapisy uzaleŝniające wypłacenie Beneficjentowi dotacji rozwojowej w formie zaliczki od ustanowienia i wniesienia przez Beneficjenta zabezpieczenia naleŝytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, nie stosuje się do Beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych. Zwolnienie powyŝsze nie moŝe być stosowane w stosunku do pozostałych podmiotów, w tym np. fundacji nie będących jednostkami sektora finansów publicznych, których załoŝycielem jest Skarb Państwa Wartość na jaką opiewa zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu, nie moŝe być niŝsza niŝ 150% średniej wysokości transzy w ramach projektu. Decyzja dotycząca wyboru wysokości zabezpieczenia podejmowana jest przez IOK - Urząd Marszałkowski w Łodzi Podpisując umowę o dofinansowanie projektu ubiegający się o dofinansowanie zobowiązuje się realizować projekt zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępnym na stronie internetowej: oraz 20

21 3.9 Wymagane załączniki do wniosku Załączniki wymagane na etapie złoŝenia wniosku o dofinansowanie projektu: 1. Dokumenty określające sytuację finansową Wnioskodawcy i Partnera (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie)- kopie poświadczone za zgodność z oryginałem: Instytucja Pośrednicząca wymaga następujących dokumentów określających sytuację finansową Wnioskodawcy: - w przypadku Wnioskodawców prowadzących działalność powyŝej jednego roku: sprawozdanie finansowe bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Beneficjentów sporządzających powyŝsze dokumenty zgodnie z przepisami o rachunkowości) za ostatni zamknięty rok obrotowy lub uproszczone sprawozdanie finansowe bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Beneficjentów prowadzących księgowość uproszczoną) za ostatni zamknięty rok obrotowy, zgodnie z zakresem ustalonym w załączniku Nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) - dla podmiotów prowadzących działalność poniŝej jednego roku, które nie zamykały dotychczas roku obrotowego: bilans otwarcia oraz wyciąg z rachunku bankowego (lub w miejsce wyciągu bankowego inny dokument np. zaświadczenie z banku dotyczące historii rachunku bankowego) za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc złoŝenia wniosku o dofinansowanie projektu, - jeŝeli Wnioskodawca prowadzi działalność krócej niŝ 1 kwartał, zamiast w/w dokumentów składa bilans otwarcia lub uproszczony bilans otwarcia. Wymóg składania dokumentów określających sytuację finansową nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. Wymienione powyŝej sprawozdania powinny spełniać wymogi prawne określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.z 2002 Nr 76 poz. 694 z późn. zm.). W przypadku prowadzenia pełnej księgowości załączniki dotyczące sytuacji finansowej muszą być podpisane przez głównego księgowego. Natomiast w pozostałych przypadkach przez osobę/osoby upowaŝnioną/upowaŝnione do reprezentowania Beneficjenta i określoną/określone w punkcie 2.6 wniosku o dofinansowanie. WyŜej wymienione załączniki naleŝy złoŝyć w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej, załączonych odpowiednio do oryginału i kopii wniosku. 21

22 KaŜda ze stron powinna zostać ponumerowana. Kompletność załączników podlega weryfikacji na etapie oceny formalnej Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Pośrednicząca będzie wymagać w terminie 14 dni (termin biegnie od daty otrzymania przez Wnioskodawcę informacji o moŝliwości podpisania umowy o dofinansowanie projektu) od ubiegającego się o dofinansowanie następujących dokumentów do projektu: - Kopia statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę prawną działalności Wnioskodawcy (potwierdzona za zgodność z oryginałem). PowyŜsze dokumenty nie są wymagane od jednostek sektora finansów publicznych. - Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru (np. ewidencja działalności gospodarczej), z okresu nie dłuŝszego niŝ 3 miesiące przed dniem złoŝenia wniosku lub inny dokument potwierdzający formę i charakter prowadzonej działalności (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). - Uchwała lub decyzja właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub inny właściwy dokument organu, który dysponuje budŝetem Wnioskodawcy (zgodnie z przepisami o finansach publicznych), zatwierdza projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. - Pełnomocnictwo do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie (dokument wymagany, gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/y nie posiadającą/ce statutowych uprawnień do reprezentowania Wnioskodawcy lub gdy z innych dokumentów wynika, Ŝe uprawnionymi do podpisania wniosku są co najmniej dwie osoby). - Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT, w przypadku Wnioskodawcy, który nie ma moŝliwości odzyskiwania/odliczania VAT na zasadach obowiązującego w Polsce prawa w zakresie podatku od towarów i usług (wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu załącznik nr 5.8 niniejszej dokumentacji). W przypadku partnerstwa oświadczenie o kwalifikowalności VAT składa równieŝ partner projektu. - Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych programów operacyjnych, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z projektem wg wzoru z Załącznika nr Harmonogram płatności wypełniony wg wzoru z Załącznika nr 5.5, NiezłoŜenie Ŝądanych załączników w komplecie w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie. Brak zgodności treści załączników z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie skutkuje nie zawarciem umowy o realizację projektu. Po podpisaniu umowy, przed pierwszą płatnością dotacji rozwojowej, Beneficjent musi złoŝyć zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu (Rozdział 3.8 pkt ) w terminie określonym w umowie o dofinansowaniu. Płatności na rzecz Beneficjenta są dokonywane w trakcie realizacji projektu na podstawie Wniosku o płatność (Załącznik nr 5.6) wypełnionego zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność, 22

23 stanowiącą Załącznik nr 5.7 do niniejszej dokumentacji. IV. Kryteria wyboru projektów Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów. 4.1 Ogólne kryteria formalne Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne: - wniosek złoŝono we właściwej instytucji; - wniosek złoŝono w określonym terminie (w przypadku konkursów, dla których określono ostateczną datę wpływu); - wniosek wypełniono w języku polskim; - wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu - wniosek jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, jest opatrzony pieczęcią wnioskodawcy i podpisany przez upowaŝnione osoby); - suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest toŝsama na wszystkich stronach wniosku; - wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złoŝono wymagany załącznik lub załączniki; - wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie); - wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych); - czy konkursowy nabór wniosków odnoszących się do danego typu projektu przewidziano w odpowiednim Planie Działania Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać 0-1 tzn. spełnia nie spełnia. Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, IOK przewiduje moŝliwość uzupełnienia złoŝonego wniosku o dofinansowanie lub/i złoŝonych wraz z nim załączników. Wnioskodawca moŝe dokonać tylko takich zmian, które nie będą skutkować zmianą sumy kontrolnej wniosku o dofinansowanie. Dopuszczalny przez IOK zakres uzupełnień dotyczy: 23

Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie

Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego winien zostać przygotowany za pomocą aktualnej wersji 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dostęp

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Dokumentacja konkursowa Konkurs otwarty nr: PO KL/9.5/1/07 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wniosek o dofinansowanie projektu 21 listopada 2007r. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL Zasady przekazywania środków w na dofinansowanie projektów w ramach PO KL Przekazywanie środków w ramach PO KL Komisja Europejska 85% Ministerstwo Finansów 85% 15% Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Projekty systemowe Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Konkurs otwarty Nr POKL/I/9.2/08

Konkurs otwarty Nr POKL/I/9.2/08 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia IV. Kryteria wyboru projektów Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, maj 2009 Zmiany w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczą następujących obszarach: Zabezpieczenie dotacji

Bardziej szczegółowo

Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Zasady kwalifikowalności wydatków Wydatki w ramach

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE Nr realizowanego w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków finansowanie projektów w ramach PO KL

Kwalifikowalność wydatków finansowanie projektów w ramach PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Kwalifikowalność wydatków finansowanie projektów w ramach PO KL Toruń, 20 października 2009 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych Dz.U.07.175.1232 2009.02.12 zm. Dz.U.09.23.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL

Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL KOSZTY POŚREDNIE (tj. część kosztów Beneficjenta, która nie może zostać bezpośrednio przyporządkowana do konkretnego zadania realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister

Bardziej szczegółowo

Konkurs otwarty nr POKL/I/9.4/09

Konkurs otwarty nr POKL/I/9.4/09 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Konkurs otwarty nr

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1) z dnia.

M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1) z dnia. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1) z dnia. w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Bardziej szczegółowo

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji WUP Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Zał. 8.1.2 do Dokumentacji Konkursowej w ramach Działania 6.2 PO KL Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypełniany jest poprzez

Bardziej szczegółowo

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Procedura konkursowa Procedura konkursowa-konkurs zamknięty Ogłoszenie konkursu, Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski w Łodzi. Departament ds. PO Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Urząd Marszałkowski w Łodzi. Departament ds. PO Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jednostka Wydział Finansowy, Departament Zarządzania EFS, MRR odpowiedzialna: Data Osoba obowiązywan Wersja Wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniej

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Aneta Zaraś Naczelnik Wydziału Obsługi Finansowej Departament Wdrażania EFS w MPiPS

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Działanie 7.3, Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej RPOWP na lata 2014-2020 Kwalifikowalność

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian wzorów umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytety I XIII

Tabela zmian wzorów umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytety I XIII Tabela zmian wzorów umów o anie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytety I XIII Lp. 1. Część umowy 4. Stan na maj 2009 r. Stan na czerwiec 2009r. Cecha zmiany Ogólne zmiany

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

ANEKS NR DO UMOWY O DOFINANSOWANIE ANEKS NR DO UMOWY O DOFINANSOWANIE Nr z dnia , tytuł Projektu: realizowanego w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX ROZWOJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH Działanie 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG

Bardziej szczegółowo

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe.

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe. W związku z zatwierdzeniem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 19 września 2008 r. oraz zmianą Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

1 Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszej dokumentacji w przypadku

1 Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszej dokumentacji w przypadku Załącznik do Uchwały nr269/18/iv/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 02 2011 roku w sprawie Dokumentacja 1 naboru na 2011r. projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania wsparcia w ramach projektu Szkoła Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego Innowacje i biznes

Regulamin przyznawania wsparcia w ramach projektu Szkoła Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego Innowacje i biznes Regulamin przyznawania wsparcia w ramach projektu Szkoła Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego Innowacje i biznes Z dnia 25.09.2009r. 1 Postanowienia ogólne 1) PoniŜszy regulamin stanowi uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Regulamin otwartego konkursu na nabór Partnerów w celu przygotowania i wspólnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja przeznaczona jest dla

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 PO KL Wsparcie ekonomii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO 1 Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wybrania do dofinansowania. 2 Informacje niezbędne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Ogłoszenie Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 50/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15-01-2010 r. Ogłoszenie Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w związku z Uchwałą Nr XLVII/1330/09

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 21.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Jerzmanowice-Przeginia 32-048 Jerzmanowice, Jerzmanowice 372B NIP: 677-20-19-451 REGON:351555803

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Fundusze europejskie dla przedsiębiorców 24 października 2013 r. JAK OTYRZYMAĆ ZALICZKĘ? Po podpisaniu

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarty konkurs ofert. I. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:

Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarty konkurs ofert. I. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2034/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29.12.2010 r. Ogłoszenie Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

Konkurs nr 1/7.2.2/08

Konkurs nr 1/7.2.2/08 Dokumentacja konkursowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na projekty składane w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU w konkursach ogłaszanych przez WUP w Krakowie w ramach wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w w ramach PO KL oraz Zasady finansowania PO KL - zmiany od 1 stycznia 2011 r.

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w w ramach PO KL oraz Zasady finansowania PO KL - zmiany od 1 stycznia 2011 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w w ramach PO KL oraz Zasady finansowania PO KL - zmiany od 1 stycznia 2011 r. Instytucja Pośrednicz rednicząca ca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Projekt

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 czerwca 2017 roku. ogłasza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogłoszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 czerwca 2017 roku. ogłasza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE NP.3146.33.2017.ZA Ogłoszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 czerwca 2017 roku Małopolski Kurator Oświaty, na podstawie art. 43, art. 47 i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r.

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH

ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZASADY NABORU PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Dokumentacja konkursowa Konkurs nr 1/POKL/9.5/2008

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2441/2013 Burmistrza Andrychowa z dnia 29 listopada 2013 roku

Zarządzenie nr 2441/2013 Burmistrza Andrychowa z dnia 29 listopada 2013 roku Zarządzenie nr 2441/2013 Burmistrza Andrychowa z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przyznawanej z budŝetu Gminy Andrychów dla samorządowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania załączników

Instrukcja przygotowania załączników Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o konkursie nr 1.4_3 RPO WP Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... pomiędzy:...(adres),... (regon),... (NIP), zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez:..., ...(adres),... (regon),...

Umowa nr... pomiędzy:...(adres),... (regon),... (NIP), zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez:..., ...(adres),... (regon),... Umowa nr... o subsydiowanie zatrudnienia u pracodawcy w obrębie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach zawarta w... w dniu... r. pomiędzy:...(adres),...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 5.4.5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 26 kwietnia 2010 r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.4.3/2010 Działanie 3.4 Poddziałanie 3.4.3

Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.4.3/2010 Działanie 3.4 Poddziałanie 3.4.3 DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.4.3/2010 Działanie 3.4 Poddziałanie 3.4.3 Opracowanie i pilotaŝowe wdroŝenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Dokumentacja konkursowa

Bardziej szczegółowo

a... 1 (nazwa i forma prawna/imię i nazwisko Beneficjenta) zwanym/zwaną dalej Beneficjentem",

a... 1 (nazwa i forma prawna/imię i nazwisko Beneficjenta) zwanym/zwaną dalej Beneficjentem, WZÓR ANEKSU NR (Nr U-POIG.05.02.00-00-0 /08-0...) DO UMOWY O DOFINANSOWANIE NR U-POIG.05.02.00-00-0 /08-00 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota W pkt 2_(10) naleŝy wpisać kwotę zgodną z pkt 10_ wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu kwalifikowalności wydatków i finansowania projektów w ramach PO KL

Wybrane zagadnienia z zakresu kwalifikowalności wydatków i finansowania projektów w ramach PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wybrane zagadnienia z zakresu kwalifikowalności wydatków i finansowania projektów w ramach PO KL Toruń, 29 października 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez

Bardziej szczegółowo

Wniosek jest poprawny formalnie jeśli w odpowiedzi na wszystkie pytania zaznaczono - TAK L.P. Pytanie sprawdzające TAK NIE

Wniosek jest poprawny formalnie jeśli w odpowiedzi na wszystkie pytania zaznaczono - TAK L.P. Pytanie sprawdzające TAK NIE Załącznik nr 9 Lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL dla Poddziałania 5.2.1 - konkurs numer 2/POKL/5.2.1/2009 Wniosek jest poprawny formalnie jeśli

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

FORMAT WNIOSKU KOMPLETNOŚĆ WNIOSKU 1. 2.

FORMAT WNIOSKU KOMPLETNOŚĆ WNIOSKU 1. 2. Załącznik numer 1 do Dokumentacji konkursowej dla Działania 2.2 ZPORR Nabór wniosków: 15.VII.2005r.-16.VIII.2005r. Szczegółowa instrukcja dotycząca składania wniosków w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarty konkurs ofert

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarty konkurs ofert Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 46/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15-01-2010 r. Ogłoszenie Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW Wydatek jest kwalifikowalny jeżeli: został poniesiony w ramach realizowanego projektu, został przewidziany w zatwierdzonym budżecie projektu, jest niezbędny dla realizacji projektu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie NR 10 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica z dnia 03 marca 2015 r.

Zarządzenie NR 10 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica z dnia 03 marca 2015 r. Zarządzenie NR 10 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie Organizowania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 77/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

przekracza 1 roku wówczas wartość zabezpieczenia jest równa wartości przyznanego dofinansowania.

przekracza 1 roku wówczas wartość zabezpieczenia jest równa wartości przyznanego dofinansowania. Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Procedura kontraktacji projektów.

Procedura kontraktacji projektów. Procedura kontraktacji projektów. Katowice, 23 kwietnia 2012 1 r. Termin podpisania umowy Podpisanie umowy o dofinansowanie 6 miesięcy od daty wezwania Beneficjenta o dostarczenie niezbędnych dokumentów.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAŚNIKU

ORGANIZATOR: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAŚNIKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku ogłasza konkurs na wybór 1 Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w odpowiedzi na konkurs

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej]

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej] ZAŁĄCZNIK C Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania

Instrukcja sporządzania Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania Wniosku o płatność do umowy na otrzymanie: -wsparcia finansowego, - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Kielce, 16 luty 2010 r. Ramy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo