Regulamin konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie Rewitalizacja zdegradowanych obszarów ZIT AW (TYP A: Remont, przebudowę, rozbudowę, adaptację, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) - w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych oraz TYP C: Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe - tylko przebudowa albo modernizacja dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. ) Nr naboru RPDS IP /16 Wałbrzych, październik

2 Skróty i pojęcia stosowane w Regulaminie i załącznikach Beneficjent Należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt. 10 lub art. 63 rozporządzenia ogólnego Dyrektywa OOŚ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/WE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFS EFSI GBER Europejski Fundusz Społeczny Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne - fundusze zapewniające wsparcie w ramach polityki spójności, tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz fundusz w sektorze morskim i rybołówstwa, tj. środki finansowane w ramach zarządzania dzielonego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu IOK IPAW IZ RPO WD / IZ KE KM RPO WD KOP KT MR MŚP OOŚ OSI Obszar wiejski Instytucja Organizująca Konkurs, tj. Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW) Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej - gminna jednostka organizacyjna powołana przez Gminę Wałbrzych w celu realizacji zadań ZIT AW powierzonych na podstawie Porozumienia nr DEF-Z/985/15 z dn w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego Komisja Europejska Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Komisja Oceny Projektów Kontrakt Terytorialny dla Województwa Dolnośląskiego Ministerstwo Rozwoju Mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa Ocena oddziaływania na środowisko Obszary Strategicznej Interwencji zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. to obszar o małej gęstości zaludnienia (kod 03) zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie (tj. gminy, które zostały przyporządkowane do kategorii 3 klasyfikacji DEGURBA). Zestawienie gmin zamieszczone jest na stronie internetowej EUROSTAT. W województwie dolnośląskim jako obszary wiejskie zostały wskazane gminy: Bolesławiec (gmina wiejska), Gromadka, Nowogrodziec, Osiecznica, Warta 2

3 PZP RPO WD /Program Rozporządzenie ogólne Bolesławiecka, Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Kamienna Góra (gmina wiejska), Lubawka, Marciszów, Leśna, Lubań (gmina wiejska), Platerówka, Siekierczyn, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Wleń, Zawidów, Bogatynia, Sulików, Węgliniec, Zgorzelec (gmina wiejska), Wojcieszów, Pielgrzymka, Świerzawa, Zagrodno, Złotoryja (gmina wiejska), Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice, Góra, Jemielno, Niechlów, Wąsocz, Chojnów (gmina wiejska), Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja, Lubin (gmina wiejska), Rudna, Ścinawa, Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Przemków, Radwanice, Dzierżoniów (gmina wiejska), Łagiewniki, Niemcza, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko (gmin wiejska), Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Nowa Ruda (gmina wiejska), Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinkowice, Strzegom, Świdnica (gmina wiejska), Żarów, Czarny Bór, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Walim, Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok, Cieszków, Krośnice, Milicz, Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica (gmina wiejska), Syców, Twardogóra, Domaniów, Jelcz- Laskowice, Oława (gmina wiejska), Borów, Kondratowice, Przeworno, Strzelin, Wiązów, Kostomłoty, Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, Udanin, Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia, Brzeg Dolny, Wińsko, Wołów, Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina, Żmigród, Kąty Wrocławskie. Prawo Zamówień Publicznych Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego dokument zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 18 grudnia 2014 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Studium Wykonalności Samorząd Województwa Dolnośląskiego SW SWD SZOOP Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej UE Unia Europejska Umowa Partnerstwa Programowanie perspektywy finansowej Umowa Partnerstwa, dokument przyjęty przez Komisję Europejską 23 maja 2014 r. UMWD Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Uooś Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa wdrożeniowa WE Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) Wspólnota Europejska 3

4 Wniosek o dofinansowanie projektu/wniosek Wnioskodawca ZIT ZIT AW ZWD Należy przez to rozumieć formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. Załączniki stanowią integralną część wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodnie z ustawą wdrożeniową należy przez to rozumieć podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, tj. instrument rozwoju terytorialnego, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia ogólnego, który realizuje politykę rozwoju współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych największych miast, stanowiących ośrodki o największym potencjale społeczno-gospodarczym Dolnego Śląska, pełniących istotną rolę pod względem ekonomicznym i geograficznym oraz mających wyraźny wpływ na rozwój regionu. Instrument ZIT w Województwie Dolnośląskim będzie realizowany na Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym oraz na obszarach funkcjonalnych głównych miast województwa: Wałbrzycha i Jeleniej Góry. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej Zarząd Województwa Dolnośląskiego 4

5 1. Regulamin konkursu - informacje ogólne Regulamin w szczególności określa cel i zakres konkursu, zasady jego organizacji, warunki uczestnictwa, sposób wyboru projektów oraz pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie Rewitalizacja zdegradowanych obszarów ZIT AW. Nabór w trybie konkursowym dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej określonej w Strategii ZIT AW. Regulamin oraz wszystkie niezbędne do złożenia w konkursie dokumenty są dostępne na stronie internetowej RPO WD : oraz Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Wnioskodawcę postanowień regulaminu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej. Wybór projektów do dofinansowania jest przeprowadzony w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny. Wnioskodawcom zapewniony jest równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania oraz równe traktowanie. Wszelkie terminy realizacji określonych czynności wskazane w regulaminie konkursu, jeśli nie wskazano inaczej, wyrażone są w dniach kalendarzowych. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień roboczy. 2. Pełna nazwa i adres właściwej instytucji organizującej konkurs: 3. Podstawy prawne oraz inne ważne dokumenty: Instytucją Organizującą Konkurs jest Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD oraz funkcję Lidera ZIT AW. Zadania związane z naborem realizuje Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 23A, Wałbrzych. Konkurs jest prowadzony przede wszystkim w oparciu o niżej wymienione akty prawne, dokumenty programowe: 1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 5

6 i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 320) [Rozporządzenie ogólne]; 3. Rozporządzenie EFRR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 320); 4. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; (Dz. Urz. UE L 69 z , str. 65 ze zm.); 5. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z , s. 1) [GBER]; 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z , s. 1); 7. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń; 8. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe; 9. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe; 10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 6

7 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz.305 z późn. zm) 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata (Dz. U. poz. 488); 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata ; 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata ; 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U poz. 376); 16. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst. jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.); 17. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217) [ustawa wdrożeniowa]; 18. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164); 19. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U poz. 290, z późn. zm); 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 21. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r., poz. 113); 22. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst. jedn.: Dz. U.z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.); 23. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst. jedn.: Dz. U r., poz. 710 z późn. zm.) 24. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst. jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz ); 25. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm ) 26. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst. jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.); 27. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst. jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 198) 7

8 28. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568); 29. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali (Dz.U Nr 85 poz. 388 z późn. zm.); 30. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (tj. Dz.U poz. 2167); 31. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U poz. 831); 32. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tj. Dz.U poz. 712 z późn. zm.); 33. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst. jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz ); 34. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U poz. 460); 35. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. z 2012 r. Dz. U. poz. 651 z późn. zm.); 36. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 poz. 618 z późn. zm.) 37. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U Nr 114 poz. 493 z późn. zm.); 38. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2016, poz z późn. zm.); 39. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.) 40. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020; 41. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 18 grudnia 2014 r.; 42. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2016 r. 43. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Dolnośląskiego zatwierdzony Uchwałą ZWD nr 6465/IV/14 z dnia 14 listopada 2014 r. 44. Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego , zatwierdzone Uchwałą nr 42/16 z dnia 8 września 2016 r. Komitetu Monitorującego RPO WD ; 8

9 45. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata z dnia 31 marca 2015 r., wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju; 46. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata z dnia 10 kwietnia 2015 r., wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju; 47. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata z dnia 8 maja 2015 r., wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju; 48. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata z dnia 3 marca 2016 r., wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju; 49. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata z dnia 3 marca 2015 r., wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju; 50. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata z dnia 30 kwietnia 2015 r., wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju; 51. Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 19 października 2015 r., wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju; 52. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata z dnia 31 marca 2015 r., wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju; 53. Wytyczne Programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r.; 54. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata z dnia 2 sierpnia 2016 r., wydane przez Ministra Rozwoju.; 55. Porozumienie nr DEF-Z/985/15 z dnia r. w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej z póżn. zm; 56. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej przyjęta przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha w dniu r., pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego dnia r. w zakresie możliwości finansowania ZIT z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) oraz przez Ministra Rozwoju w dniu r. w 9

10 4. Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu: zakresie zgodności Strategii ZIT z Umową Partnerską, zwaną dalej Strategią ZIT. Przedmiotem konkursów są następujące typy projektów określone dla działania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, tj.: 6.3.A Remont, przebudowa, rozbudowa 1, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków 2, obiektów 3, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg). Wsparcie będzie możliwie jedynie wtedy, gdy inwestycje takie będą stanowiły element szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją (fizyczną, gospodarczą i społeczną) i będą stanowiły element lokalnego programu rewitalizacji; Inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) nie mogą być realizowane na obszarach wiejskich. Mogą one być realizowane jedynie na obszarach miejskich i miejskich obszarach funkcjonalnych, jako element programu rewitalizacji jedynie wówczas, gdy przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji ww. obszarów. Budowa nowych dróg jest możliwa tylko w przypadku projektów komplementarnych wskazanych w działaniu 1.3 RPO WD, schemat 1.3.A, dotyczących zapewnienia przez wnioskodawcę dostępu do terenów inwestycyjnych. W przypadku budowy nowej drogi w ramach projektu komplementarnego wskazanego w działaniu 1.3 RPO WD schemat 1.3.A, wnioskodawca winien przedstawić niezbędne informacje we wniosku o dofinansowanie. We wniosku o dofinansowanie należy wskazać nazwę komplementarnego projektu, nazwę wnioskodawcy i numer wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru do działania 1.3, schemat 1.3.A, dotyczącego przygotowania terenów inwestycyjnych. Umowa o dofinansowanie projektu może zostać zawarta tylko 1 Pod pojęciem rozbudowy rozumie się sytuację, w której rozbudowywana część budynku/obiektu będzie funkcjonalnie i rzeczywiście połączona z istniejącą częścią budynku/obiektu. 2 Budynek - zgodnie z definicją ujętą w Art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 3 Obiekt budowlany zgodnie z definicją ujętą w Art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) jest to budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 10

11 pod warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu komplementarnego w ramach schematu 1.3.A. Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną, analogiczne do działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym (schematy 3.3. A i 3.3. B). Wartość takich inwestycji nie może przekraczać 49% wartości wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie. Wszystkie wspierane przedsięwzięcia powinny uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie. Wysokość wsparcia projektów w zakresie kultury nie będzie przekraczać 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych projektu (tj PLN alokację przeliczono po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w momencie ogłoszenia konkursu, w październiku 2016 r., 1 euro = 4,3065 PLN) W ramach działania 6.3 nie ma możliwości wsparcia projektów z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego (chronionego, treningowego, wspieranego) i socjalnego. Wszystkie projekty planowane do realizacji muszą być ujęte w lokalnym programie rewitalizacji lub w dokumencie równorzędnym 4 i umieszczone na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WD (na dzień składania wniosku o dofinansowanie). Obszary rewitalizowane powinny być wyznaczane z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych odnoszących się do danej jednostki terytorialnej gminy. Umieszczenie projektu w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach RPO WD Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeśli projekt wraz z elementami go charakteryzującymi zostanie wpisany do programu rewitalizacji na listę: A. Na liście A zostaną umieszczone projekty z działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. IZ RPO WD prowadzi wykaz dla wszystkich pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji. Dostępny jest on na stronie Zgodność projektu z projektem ujętym w programie rewitalizacji: 4 Przez dokument równorzędny należy rozumieć lokalny, miejski lub gminny programy rewitalizacji. Dokument równorzędny to taki, który zawiera wszystkie niezbędne elementy programu rewitalizacji, zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata oraz wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej

12 Możliwe jest przystąpienie partnerów do innego partnerstwa wykazanego wcześniej w programie rewitalizacji lub projektu indywidualnego wskazanego w programie rewitalizacji tworząc nowe partnerstwo. Dodatkowo jest również możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie indywidualnie np. przez Wspólnotę, która wcześniej w programie rewitalizacji była wpisana do projektu partnerskiego. Nie ma natomiast możliwości dołączenia i stworzenia projektu partnerskiego do innej Wspólnoty Mieszkaniowej nie wymienionej wcześniej nigdzie w programie rewitalizacji. Należy w takich wypadkach, we wniosku o dofinansowanie opisać zaistniałą sytuację (m.in. przyczyny takiej zmiany). Należy ponadto wskazać pierwotny projekt w ramach którego wcześniej znajdował się przedmiotowy projekt w programie rewitalizacji oraz ten do którego jest dopisywany. W przypadku podziału partnerstwa należy również przedstawić sposób podziału całkowitego kosztu pierwotnego przy zmianie, między programem rewitalizacji a składanymi wnioskami. Tytuł projektu może ulec zmianie wobec zapisanego w programie rewitalizacji, jednakże w taki sposób, aby odzwierciedlał ogólny zakres projektu i jego lokalizację. Zakres realizowanych zadań nie może ulec zmianie (podział nie może wpłynąć na zmianę zaplanowanego zakresu prac dla poszczególnych podmiotów). Co do zasady w każdym projekcie zakres prac wskazany we wniosku o dofinansowanie nie może być większy niż wskazany wcześniej w programie rewitalizacji. Nie będą finansowane: Wydatki na części związane z prowadzeniem działalności administracyjnej we wspieranych w projekcie budynkach/obiektach (schemat 6.3.A) 5 ; Wydatki na uzbrojenie terenów inwestycyjnych 6 ; Wydatki na termomodernizację przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie; Wydatki na inwestycje drogowe, jeśli nie będą stanowiły elementu szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją (fizyczną, gospodarczą i społeczną) i nie będą stanowiły elementu lokalnego programu rewitalizacji; Wydatki na inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) na obszarach wiejskich; 5 Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności administracyjnej. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne. 6 Poprzez tereny inwestycyjne rozumie się wyłącznie tereny przeznaczone pod prowadzenie działalności gospodarczej (np. mogą to być tereny inwestycyjne zlokalizowane w strefach ekonomicznych czy też oferowane przez gminy i przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą, w tym usługi turystyczne). 12

13 Wydatki na budowę dróg jeśli projekt nie będzie komplementarny ze wskazanym projektem w działaniu 1.3 RPO WD, schemat 1.3.A, dotyczącym zapewnienia przez wnioskodawcę dostępu do terenów inwestycyjnych; Wydatki na projekty w zakresie kultury przekraczające 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych; Wydatki na zakup gruntu (zabudowanego i niezabudowanego) w projektach objętych pomocą publiczną, w tym częściowo objętych pomocą publiczną (tam gdzie występuje efekt zachęty). Kategorie interwencji dla niniejszych konkursów (zakres interwencji dominujący): 034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne) 055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego. 5. Typy beneficjentów: Wsparcie w ramach konkursu adresowane jest do obszarów Dolnego Śląska, które są objęte mechanizmem ZIT AW, tj.: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, 13

14 Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów. Wsparciem w ramach ZIT AW objęte są w całości powiaty: świdnicki, wałbrzyski, Miasto Wałbrzych oraz częściowo powiaty kamiennogórski i kłodzki. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej; wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe; towarzystwa budownictwa społecznego; organizacje pozarządowe; kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; instytucje kultury; LGD; zakłady lecznictwa uzdrowiskowego 7 ; podmioty lecznicze Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ogółem alokacja przeznaczona na konkurs wynosi EUR, tj PLN. Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w październiku 2016 r., 1 EUR = 4,3065 Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów. 7 zakłady lecznictwa uzdrowiskowego - podmioty działające na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. z 2012 r. Dz. U. poz. 651 z późn. zm.) 8 podmioty lecznicze - podmioty rozumiane zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 poz. 618 z późn. zm.) 14

15 7. Minimalna wartość projektu: 8. Maksymalna wartość projektu: 9. Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna): Minimalna całkowita wartość projektu: 100 tys. PLN Nie dotyczy Wyjątek stanowią projekty z zakresu kultury: maksymalna wartość projektu - 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych (tj PLN alokację przeliczono po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w momencie ogłoszenia konkursu, w październiku 2016 r., 1 euro = 4,3065 PLN) Przed wypełnieniem wniosku należy przeanalizować projekt pod kątem wystąpienia pomocy publicznej. Pomocą publiczną jest wszelka pomoc, która kumulatywnie spełnia następujące przesłanki: beneficjentem wsparcia jest przedsiębiorca w rozumieniu prawa unijnego 9 ; jest udzielona za pośrednictwem lub ze źródeł państwowych w jakiejkolwiek formie; stanowi korzyść dla beneficjenta oraz jest selektywna tj. uprzywilejowuje niektórych przedsiębiorców lub produkcję niektórych towarów; zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorcom; oraz wpływa na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. W niniejszym naborze występowanie pomocy publicznej zależy od typu wnioskodawcy i zakresu projektu. Wystąpienie pomocy publicznej należy każdorazowo badać indywidualnie (obowiązek taki ciąży po stronie wnioskodawcy). Istnieje możliwość realizacji projektów mieszanych, tzn. objętych w części pomocą publiczną (tj. w zakresie w jakim dot. działalności gospodarczej wnioskodawcy) a w części wsparciem niestanowiącym pomocy (tj. w zakresie prowadzonej działalności niegospodarczej). Dotyczy to wyłącznie takich projektów, gdzie istnieje możliwość wyodrębnienia elementów projektu przyporządkowanych do działalności gospodarczej i niegospodarczej wnioskodawcy. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności w przypadku gdy elementem projektu jest instalacja OZE, której wystąpienie w projekcie jeżeli wiąże się z jednoczesnym podłączeniem tych instalacji do sieci energetycznych każdorazowo będzie uznawane za wystąpienie pomocy publicznej. W takim przypadku wydatki na taką instalację objęte będą reżimem pomocy publicznej (pomocy de minimis). 9 Art. 1 załącznika nr 1 GBER 15

16 W powyższym przypadku należy pamiętać o konieczności prowadzenia rozdzielnej rachunkowości dla działalności gospodarczej i niegospodarczej przez cały okres realizacji projektu i okres trwałości. Konsekwencją niedochowania powyższych warunków w okresie trwałości projektu może być częściowy lub całkowity zwrot dofinansowania. W przypadku zastosowania zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, konieczne jest spełnienie wszystkich warunków określonych w tym rozporządzeniu, np. efektu zachęty (czyli rozpoczęcie realizacji projektu po złożeniu wniosku o dofinansowanie). W przypadku projektów mieszanych konieczność spełnienia efektu zachęty oznacza rozpoczęcie realizacji części projektu objętej pomocą publiczną po złożeniu wniosku o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia przez wnioskodawcę występowania pomocy publicznej w projekcie, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER]: art.14 Regionalna pomoc inwestycyjna; art. 37 Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych; art. 38 Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną; art. 41 Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych; art. 53 Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa narodowego; art. 55 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną; art. 56 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną; Jako alternatywę dopuszcza się także możliwość zastosowania przepisów o pomocy de minimis (wybór schematu należy do Wnioskodawcy): - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata wydane na podstawie rozporządzenia Komisji 16

17 Wszystkie ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek: 11. Warunki uwzględniania dochodu w projekcie: 12. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu: Nie przewiduje się stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków. Wysokość zaliczek: 1) do 40% przyznanej kwoty dofinansowania, wszyscy beneficjenci RPO WD otrzymujący dofinansowanie z EFRR, z zastrzeżeniem pkt. 2); 2) do 100% przyznanej kwoty dofinansowania w przypadku realizacji projektu przez: a) Województwo Dolnośląskie (dotyczy projektu własnego i realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, określonego przepisami prawa), b) podmiot, dla którego Województwo Dolnośląskie jest organem założycielskim, organizatorem lub współorganizatorem, lub w którym posiada udziały bądź akcje, pod warunkiem, że projekt nie jest objęty pomocą publiczną. c) podmiot leczniczy (zgodnie z definicją zawartą w art. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) działający w publicznym systemie ochrony zdrowia, który uzyskał pozytywną opinię Departamentu Zdrowia i Promocji UMWD. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata (luka finansowa). Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi: 1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych; 2. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%; 3. w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% ale nie więcej niż równowartość euro dla podmiotu na 3 lata podatkowe; 4. w przypadku projektu generującego dochód, dla którego dokonano wyliczenia luki finansowej zgodnie z wyliczeniem ale nie więcej niż 85%; 5. w przypadku projektu częściowo objętego pomocą publiczną, w części nie objętej tą pomocą, jeśli dla tej części dokonano wyliczenia luki finansowej zgodnie z wyliczeniem ale nie więcej niż 85%, dla części objętej pomocą publiczną w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%; 6. dla projektu generującego dochód, w którym występuję pomoc publiczna nie wymieniona w art. 61 ust. 8 rozporządzenia ogólnego, wartość dofinansowania wyliczona za pomocą luki finansowej nie może przekroczyć poziomu wynikającego z zasad pomocy publicznej i nie więcej niż 85%. 17

18 W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną powyższe zasady stosuje się do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części. W takim przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej (ale nie więcej niż 85%). Na podstawie zapisów Kontraktu Terytorialnego, projekty rewitalizacyjne (ujęte na dzień składania wniosku o dofinansowanie w obowiązującym programie rewitalizacji znajdującym się w prowadzonym przez IZ RPO WD wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji) mogą otrzymać dodatkowy wkład z Budżetu Państwa tytułem uzupełnienia wkładu krajowego, za wyjątkiem projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. Decyzja o wkładzie z Budżetu Państwa zostanie podjęta na etapie rozstrzygnięcia konkursu. 13. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: Wkład własny beneficjenta na poziomie projektu wynosi co najmniej 15%, a w przypadku projektu objętego pomocą publiczną w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej. 14. Forma konkursu (informacja na jakie etapy został podzielony konkurs): Konkurs jest postepowaniem służącym wybraniu projektów do dofinansowania, zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, tj. które spełniły kryteria wyboru projektów albo spełniły kryteria wyboru projektów i: 1) uzyskały wymaganą liczbę punktów albo 2) uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, o których mowa w pkt 1. Oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów przez projekty uczestniczące w konkursie dokonuje Komisja Oceny Projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD , zatwierdzone uchwałą nr 42/16 z dnia 08 września 2016 r. Komitetu Monitorującego RPO WD Procedury związane z wyborem projektów do dofinansowania obejmują okres od momentu zgłoszenia projektu do dofinansowania do jego wybrania do dofinansowania lub odrzucenia. Wobec powyższego, konkurs składa się z następujących etapów: I. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu, czyli składanie wniosków o dofinasowanie projektu w wyznaczonym przez IOK terminie. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektu nie może być krótszy niż 7 dni, licząc od dnia rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie projektów. II. I etap oceny projektu Ocena formalna przeprowadzana przez 2 pracowników IOK w terminie do 45 dni od dnia następnego po dniu 18

19 zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie (do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły do IOK w terminie określonym w regulaminie konkursu). W jej ramach Komisja Oceny Projektów dokonuje oceny projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD oraz weryfikuje, czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami nie zawiera braków formalnych i/lub oczywistych omyłek. Termin oceny jest zawieszany na czas wprowadzania przez wnioskodawcę wymaganych popraw i/lub uzupełnień do wniosku, wystąpienia o opinię w sprawie zagadnień związanych z ocenianym projektem lub zwróceniem się do Wnioskodawcy o wyjaśnienia. W przypadku niektórych kryteriów formalnych istnieje możliwość dokonania jednorazowej korekty kryterium. Odbywa się to na wezwanie IOK oraz w terminie przez nią podanym. III. II etap oceny projektu Ocena merytoryczna (do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone wnioski o dofinansowanie po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny formalnej) do 55 dni od zakończenia oceny formalnej: Ocena finansowo-ekonomiczna projektu w zakresie spełnienia przez projekt kryteriów merytorycznych ogólnych obligatoryjnych i punktowych, dokonywana przez 2 ekspertów z dziedziny Analiza ekonomicznofinansowa ; Ocena spełnienia przez projekt obligatoryjnych i punktowych kryteriów merytorycznych ogólnych oraz kryteriów merytorycznych specyficznych, dokonywana przez 2 ekspertów dziedzinowych. Ekspert w trakcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie oraz załączników ma możliwość 1-krotnego wystąpienia z wnioskiem o: a) uzyskanie dodatkowych wyjaśnień ze strony Wnioskodawcy, b) ponowną ocenę formalną projektu - w przypadku wskazania niespełnienia przez projekt kryteriów formalnych, c) uzyskanie opinii innego eksperta w przypadku projektu skomplikowanego, łączącego różne dziedziny specjalistycznej wiedzy. W takiej sytuacji termin na przeprowadzenie oceny zostaje wstrzymany do czasu wpływu wyjaśnień/ zakończenia ponownej oceny/ uzyskania opinii innego eksperta. IV. III etap oceny projektu Ocenę kryteriów dotyczących zgodności projektów ze Strategią ZIT AW przeprowadzają członkowie KOP i trwa do 20 dni od dnia następnego po dniu zakończenia oceny merytorycznej wszystkich projektów w ramach naboru, tj. przekazania projektów do oceny zgodności ze Strategią ZIT. Na każdym etapie oceny (zarówno oceny formalnej, merytorycznej, jak i oceny dokonywanej przez ZIT AW) Wnioskodawca ma możliwość poprawienia oczywistej omyłki lub uzupełnienia braku formalnego, o ile zostaną one stwierdzone, w trybie art. 43 ustawy wdrożeniowej. W takim przypadku wnioskodawca wzywany jest do jednokrotnego uzupełnienia danego braku formalnego we wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienia w nim danej oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem 19

20 pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia i w konsekwencji niedopuszczenia projektu do dalszej oceny. Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. W przypadku pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, Wnioskodawcy nie przysługuje protest w rozumieniu rozdziału 15 ustawy. Po każdym etapie konkursu IPAW zamieszcza na swojej stronie internetowej listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu lub listę, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy. Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie projektu, Komisja Oceny Projektów sporządza protokół zawierający informacje o przebiegu i wynikach oceny wraz listą ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny i wskazującą projekty, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zatwierdzenie ww. listy jest równoznaczne z rozstrzygnięciem konkursu. W terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania zamieszczana jest na stronie internetowej oraz Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu: Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji generator wniosków o dofinansowanie EFRR dostępnej na stronie snowipaw.dolnyslask.pl i przesyła wraz z załącznikami do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie: od godz dnia 22 listopada 2016 r. do godz dnia 1 marca 2017 r. Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji. Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz dnia 1 marca 2017 r. 20

21 Jednocześnie wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacje EXCEL z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD. Załączniki będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem. Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona: a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do sekretariatu IPAW pod adresem: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej Ul. J. Słowackiego 23A Wałbrzych II piętro, pokój nr 203 b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, na adres: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej Ul. J. Słowackiego 23A Wałbrzych Zgodnie z art KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata , którym została Poczta Polska SA. Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku ( w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Załączniki złożone w wersji elektronicznej wniosku muszą być tożsame z załącznikami złożonymi w wersji papierowej wniosku. Wnioski wypełnione odręcznie oraz/lub w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane. Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Wniosek należy umieścić w segregatorze. Grzbiet segregatora powinien być opisany w następujący sposób: 21

22 Pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru Tytuł projektu.. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na grzbiecie segregatora. Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia. Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia do wniosku o dofinansowanie oświadczenia zawierającego klauzulę o następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń. Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy. 16. Katalog możliwych do uzupełnienia braków formalnych oraz oczywistych omyłek: W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IOK zastrzega sobie możliwość zmiany terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie. W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków formalnych lub oczywistych omyłek IOK wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia i w konsekwencji niedopuszczenia projektu do oceny. Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. Przez istotną modyfikację" należy w szczególności rozumieć modyfikację dotyczącą elementów treściowych wniosku, której skutkiem jest zmiana podmiotowa wnioskodawcy lub przedmiotowa projektu bądź jego wskaźników lub celów mających wpływ na kryteria wyboru projektów. Istotne modyfikacje rozumiane są między innymi jako zmiany: - podmiotowe - np. zmiana wnioskodawcy, podmiotu/podmiotów realizujących, partnerów (przy czym dopuszcza się wyłącznie zmiany wynikające wprost z przepisów prawa),konsorcjantów, 22

Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska

Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Lipiec 0 str. Bezrobotni w gminach Dolnego Śląska I. Podregion jeleniogórski Powiat bolesławiecki gmina miejska Bolesławiec 9 8 8 89 9 gmina

Bardziej szczegółowo

6-ci333DOLNOŚLĄSKI W WAŁBRZYCHU. Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska

6-ci333DOLNOŚLĄSKI W WAŁBRZYCHU. Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska -cidolnośląski WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Marzec 0 Bezrobotni według gmin I. Podregion jeleniogórski gmina miejska

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa dolnośląskiego

Ranking gmin województwa dolnośląskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Ranking gmin województwa dolnośląskiego wg wyników uzyskach przez uczniów ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R.

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. \\ Samorządowa jednostka organizacyjna LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. OPRACOWANIE Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Świdnicka 12/16 50-068

Bardziej szczegółowo

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Powiat m. Wrocław M. Wrocław 026401 1 Delegatury: Wrocław-Fabryczna 026402 9 Wrocław-Krzyki 026403 9 Wrocław-Psie Pole 026404 9 Wrocław-Stare Miasto

Bardziej szczegółowo

I. W o j e w ó d z t w o d o l n o ś l ą s k i e

I. W o j e w ó d z t w o d o l n o ś l ą s k i e C z ę ś ć I. W o j e w ó d z t w o d o l n o ś l ą s k i e Poz. 1. Powiat bolesławiecki z siedzibą władz w Bolesławcu 1) miasto: Bolesławiec 2) Bolesławiec Gromadka Nowogrodziec Osiecznica Warta Bolesławiecka

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 19 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 19 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na realizację bieżących zadao własnych powiatu ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010

Podział dotacji na realizację bieżących zadao własnych powiatu ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010 załącznik 4 Podział dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ujęte w ustawie budżetowej na rok 2010 Dział 010 700 710 710

Bardziej szczegółowo

Średnia wartość procentowa wskażnika G. Wskaźnik G na 2016 r. Kod gminy GMINA

Średnia wartość procentowa wskażnika G. Wskaźnik G na 2016 r. Kod gminy GMINA miny woj. dolnośląskiego zostały podzielone na V grup, w zależności od wartości procentowych wskaźnika. wskaźnika dla gmin województwa dolnośląskiego wynosi 1 491,64 zł. Ocena kryterium będzie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego oraz

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego oraz Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Miasto Jelenia Góra pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia6 kwietnia 2010 f.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia6 kwietnia 2010 f. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia6 kwietnia 2010 f. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 78 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R.

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. Samorządowa jednostka organizacyjna LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. OPRACOWANIE Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Świdnicka 12/16 50-068

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /16

RPDS IP /16 Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr RPDS.07.02.04-IP.03-02-081/16 dla Poddziałania 7.2.4 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową ZIT AW (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA SAMORZĄDU URZĄD ADRES MIEJSCOWOŚĆ KOD 1. Bardo Urząd Miejski Rynek 2 Bardo

JEDNOSTKA SAMORZĄDU URZĄD ADRES MIEJSCOWOŚĆ KOD 1. Bardo Urząd Miejski Rynek 2 Bardo JEDNOSTKA SAMORZĄDU URZĄD ADRES MIEJSCOWOŚĆ KOD 1. Bardo Urząd Miejski Rynek 2 Bardo 57-256 2. Bielawa Urząd Miejski Pl. Wolności 1, Bielawa 58-260 Piastowska 1 3. Bierutów Urząd Miejski ul. S. Moniuszki

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WD Nabory w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Działania RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Miejsce zdarzenia na terenie województwa (gmina) Powiat Bolesławiecki Bolesławiec - miasto Bolesławiec - gmina Gromadka Nowogrodziec Osiecznica Warta Bolesławiecka Powiat Dzierżoniowski Bielawa Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - Gmina Wałbrzych pełniąca rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIK odbiorców pisma z dnia 16 lipca 2014 roku. Urząd Gminy i Miasta Węgliniec Gmina miejsko-wiejska ul. Sikorskiego 3, Węgliniec

ROZDZIELNIK odbiorców pisma z dnia 16 lipca 2014 roku. Urząd Gminy i Miasta Węgliniec Gmina miejsko-wiejska ul. Sikorskiego 3, Węgliniec ROZDZIELNIK odbiorców pisma z dnia 16 lipca 2014 roku Urząd Gminy i Miasta Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec Urząd Gminy Siekierczyn Siekierczyn 271, 59-818 Siekierczyn Urząd Miasta Piława

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78. z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin

ZARZĄDZENIE NR 78. z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin ZARZĄDZENIE NR 78 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim. Na

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /16

RPDS IP /16 Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr RPDS.07.01.04-IP.03-02-076/16 dla Poddziałania 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną ZIT AW (Infrastruktura szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53

Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53 Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53 2. Jelcz-Laskowice GMINA.58 3. Nysa GMINA.131 4. Oleśnica - gmina GMINA.134 5. Rudniki GMINA.173 6. Czernica GMINA.26 7.

Bardziej szczegółowo

Słownik podstawowych pojęć:

Słownik podstawowych pojęć: REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Nowe kompetencje- nowe szanse realizowanego w ramach Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii dla pacjentów dorosłych Województwo: dolnośląskie Załącznik nr 1 Miejsce zdarzenia na terenie województwa (gmina) Adres

Bardziej szczegółowo

KiM-Informacja Przstrzenna, ul. Stanisławskiego 10 lok. 3, Wrocław. ogłasza przetarg na:

KiM-Informacja Przstrzenna, ul. Stanisławskiego 10 lok. 3, Wrocław. ogłasza przetarg na: KiM-Informacja Przstrzenna, ul. Stanisławskiego 10 lok. 3, 51-638 Wrocław ogłasza przetarg na: NAJEM MODUŁÓW REKLAMOWYCH NA WORTALU CMENTARZE24.PL i KSIEGAZMARLYCH24.pl dla obszaru województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii dla pacjentów dorosłych Województwo: dolnośląskie Załącznik nr 1 Miejsce zdarzenia na terenie województwa (gmina) Adres

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY PROJEKTU. Wałbrzych, Listopad 2015 r.

PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY PROJEKTU. Wałbrzych, Listopad 2015 r. Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Regionalny Program Operacyjny. Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej

Regulamin konkursu. Regionalny Program Operacyjny. Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Regulamin konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /16

RPDS IP /16 Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-066/16 dla Poddziałania 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym ZIT AW Zmiany

Bardziej szczegółowo

Samorządowa jednostka organizacyjna ANALIZA NA POTRZEBY KRYTERIÓW KONKURSOWYCH W RAMACH RPO WD OŚ 10: EDUKACJA (AKTUALIZACJA)

Samorządowa jednostka organizacyjna ANALIZA NA POTRZEBY KRYTERIÓW KONKURSOWYCH W RAMACH RPO WD OŚ 10: EDUKACJA (AKTUALIZACJA) Samorządowa jednostka organizacyjna ANALIZA NA POTRZEBY KRYTERIÓW KONKURSOWYCH W RAMACH RPO WD 2014-2020 OŚ 10: EDUKACJA (AKTUALIZACJA) Wrocław, 2016 OPRACOWANIE Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Świdnicka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Analiza IRT

Załącznik nr 5. Analiza IRT Załącznik nr 5 Analiza IRT Samorządowa jednostka organizacyjna ANALIZA NA POTRZEBY KRYTERIÓW KONKURSOWYCH W RAMACH RPO WD 2014-2020 OŚ 10: EDUKACJA (AKTUALIZACJA) Wrocław, 2016 OPRACOWANIE Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej

Regulamin konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Regulamin konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

DATA UCHWALENIA/AKTUALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI PRZEZ SAMORZĄD GMINNY 2

DATA UCHWALENIA/AKTUALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI PRZEZ SAMORZĄD GMINNY 2 WYKAZ POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 1 weryfikacja programów zgodna z Wytycznymi MR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-

Bardziej szczegółowo

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - Gmina Wałbrzych pełniąca funkcje lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - Gmina Wałbrzych pełniąca rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - Gmina Wałbrzych pełniąca rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej

Regulamin konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Regulamin konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz GMINA

Bardziej szczegółowo

Samorządowa jednostka organizacyjna PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DLA GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DO 2035 ROKU. Wrocław, 2015

Samorządowa jednostka organizacyjna PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DLA GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DO 2035 ROKU. Wrocław, 2015 Samorządowa jednostka organizacyjna PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DLA GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DO 2035 ROKU Wrocław, 2015 Projekt Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.05.01-IP.01-02-005/15

RPDS.01.05.01-IP.01-02-005/15 RPDS.01.05.01-IP.01-02-005/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej

Regulamin konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Regulamin konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /16

RPDS IP /16 RPDS. 01.03.01-IP.01-02-181/16 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej

Regulamin konkursów. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Załącznik nr do Uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia Regulamin konkursów Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /16

RPDS IP /16 RPDS. 01.02.01-IP.01-02-179/16 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia konkursu w ramach poddziałania Dziedzictwo kulturowe ZIT WrOF i Dziedzictwo kulturowe ZIT AJ

Podstawowe założenia konkursu w ramach poddziałania Dziedzictwo kulturowe ZIT WrOF i Dziedzictwo kulturowe ZIT AJ Podstawowe założenia konkursu w ramach poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe ZIT WrOF i 4.3.3 Dziedzictwo kulturowe ZIT AJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska. Wrocław, czerwiec 2015 r.

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska. Wrocław, czerwiec 2015 r. Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska Wrocław, czerwiec 2015 r. AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie konkursu w ramach Poddziałania 2.1.4 - ZIT AW

Komunikat w sprawie konkursu w ramach Poddziałania 2.1.4 - ZIT AW Komunikat w sprawie konkursu w ramach Poddziałania 2.1.4 - ZIT AW W związku z trwającym konkursem w ramach Poddziałania 2.1.4 Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej poniżej przedstawia

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Oś priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /15

RPDS IP /15 RPDS.01.04.02-IP.01-02-022/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej

Regulamin konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Regulamin konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej

Regulamin konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Regulamin konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie warsztatowe. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Jelenia Góra, r.

Spotkanie warsztatowe. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Jelenia Góra, r. Spotkanie warsztatowe Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Jelenia Góra, 13-14.07.2016 r. Na stronie internetowej: rpo.dolnyslask.pl (w zakładce ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER 1. Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu. 2. Wniosek opatrzony podpisem osoby uprawnionej

Bardziej szczegółowo

Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii ogólnej dla pacjentów dorosłych Załącznik nr 1

Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii ogólnej dla pacjentów dorosłych Załącznik nr 1 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii dla pacjentów dorosłych Załącznik nr 1 Miejsce zdarzenia na terenie województwa (gmina) Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /16

RPDS IP /16 RPDS.01.05.01-IP.01-02-160/16 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA: 7.1.4. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną ZIT AW (Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA: 4.3.4. Dziedzictwo kulturowe ZIT AW www.rpo.dolnyslask.pl www.ipaw.walbrzych.eu www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Łukasz Tur Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami zakres zmian, harmonogram realizacji, podział na regiony i zadania dla gmin. Wydział Środowiska, luty 2012r.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami zakres zmian, harmonogram realizacji, podział na regiony i zadania dla gmin. Wydział Środowiska, luty 2012r. 1 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami zakres zmian, harmonogram realizacji, podział na regiony i zadania dla gmin Wydział Środowiska, luty 2012r. 2 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami zakres zmian, harmonogram

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 10. Edukacja

Regulamin konkursów. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 10. Edukacja Załącznik do uchwały nr... Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia... r. Regulamin konkursów Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.4

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 10. Edukacja

Regulamin konkursów. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 10. Edukacja Załącznik do uchwały nr... Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia... r. Regulamin konkursów Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.4

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15

RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15 RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Demograficzne i gospodarcze aspekty rozwoju miast Dolnego Śląska

Demograficzne i gospodarcze aspekty rozwoju miast Dolnego Śląska Demograficzne i gospodarcze aspekty rozwoju miast Dolnego Śląska dr Stanisława Górecka dr Robert Szmytkie Uniwersytet Wrocławski Miejska sieć osadnicza województwa dolnośląskiego Okres nadania praw miejskich

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Miasto Jelenia Góra pełniące rolę lidera ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Miasto Jelenia Góra pełniące rolę lidera ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Miasto Jelenia Góra pełniące rolę lidera ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu II Zmiana Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Regulamin konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Regulamin konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

POZYSKAJ ŚRODKI NA ROZWÓJ

POZYSKAJ ŚRODKI NA ROZWÓJ POZYSKAJ ŚRODKI NA ROZWÓJ Pisane wniosków w praktyce - z jakich programów mogą skorzystać Dolnośląscy Przedsiębiorcy Wałbrzych, 22.06.2016 Skąd ta kasa? Polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS Załącznik nr 1 do Uchwały nr.. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia.. 2017 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE. Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE. Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy Załącznik 11 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego Zasady oceny spełniania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 10. Edukacja

Regulamin konkursów. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 10. Edukacja Załącznik do uchwały nr... Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia... r. Regulamin konkursów Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2

Bardziej szczegółowo

Dziennika Urzędowego. Województwa Dolnośląskiego ROK (Numery: 1 307*)

Dziennika Urzędowego. Województwa Dolnośląskiego ROK (Numery: 1 307*) SKOROWIDZ ALFABETYCZNY Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego ROK 2007 (Numery: 1 307*) Skróty oznaczają: A. aneks, D. decyzję, Obw. obwieszczenie, Ogł. ogłoszenie, P. postanowienie, Por. porozumienie,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Regulamin. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne

Regulamin konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regulamin konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne Poddziałanie 2.1.4 E-usługi

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1972/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2016 r. pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 Działanie 4.2 Gospodarka odpadami 1. Numer

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Miasto Jelenia Góra pełniące rolę lidera ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Miasto Jelenia Góra pełniące rolę lidera ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Miasto Jelenia Góra pełniące rolę lidera ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (ogólne kryteria formalne)

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (ogólne kryteria formalne) ZAŁĄCZNIK NR 5 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (ogólne kryteria formalne) LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego

Bardziej szczegółowo

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 zakres EFRR, wersja nr 11 Dokument przyjęty Uchwałą ZWO nr 1939/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. Lp. Lokalizacja w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Decyzja nr.. Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego

Decyzja nr.. Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego Załącznik nr 3 do Uchwały nr 841/112/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.05.2016r. Decyzja nr.. Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Ulica Bankomat. Bardo Plac Wolności 4 BPS. Bardo Rynek 10 BPS. Bielawa ul. Piłsudskiego 74 SGB. Bielawa os.

Miejscowość Ulica Bankomat. Bardo Plac Wolności 4 BPS. Bardo Rynek 10 BPS. Bielawa ul. Piłsudskiego 74 SGB. Bielawa os. Miejscowość Ulica Bankomat Bardo Plac Wolności 4 BPS Bardo Rynek 10 BPS Bielawa ul. Piłsudskiego 74 SGB Bielawa os. Włókniarzy 1 SGB Bierutów ul. Rynek 20 BPS Bierutów Rynek 20 BPS Bogatynia ul. Daszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata ;

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata ; Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata 2014 2020; Polityka Spójności 2014 2020: zrównoważony rozwój obszarów miejskich Interwencja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska

Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska Projekt grantowy pn. Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska nr RPDS.03.01.00-02-0021/17 realizowany

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Zmiana II Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 10. Edukacja

Regulamin konkursów. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 10. Edukacja Załącznik do uchwały nr... Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia... r. Regulamin konkursów Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 10. Edukacja

Regulamin konkursów. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 10. Edukacja Załącznik do uchwały nr... Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia... r. Regulamin konkursów Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER

Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15

RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15 RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO. Lublin, lipiec 2015 r.

ZASADY NABORU PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO. Lublin, lipiec 2015 r. ZASADY NABORU PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Lublin, lipiec 2015 r. 1/9 Spis treści Wykaz najważniejszych skrótów i pojęć użytych w

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA. 1. Nazwa działania Działanie 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych 2. Cel/e szczegółowy/e działania

OPIS DZIAŁANIA. 1. Nazwa działania Działanie 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych 2. Cel/e szczegółowy/e działania OPIS DZIAŁANIA Priorytet inwestycyjny 3a. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również

Bardziej szczegółowo

RPDS.03.02.00-IP.01-02-023/15

RPDS.03.02.00-IP.01-02-023/15 RPDS.03.02.00-IP.01-02-023/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

*Liczone od dnia złożenia wniosku. Zakres doświadczenia dla danego okresu, liczony jest jednokrotnie.

*Liczone od dnia złożenia wniosku. Zakres doświadczenia dla danego okresu, liczony jest jednokrotnie. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE, INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OGŁASZA: nabór kandydatów na ekspertów

Bardziej szczegółowo

IV NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA DZIAŁANIE 4.9 ROZWÓJ ZASOBÓW ENDOGENICZNYCH

IV NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA DZIAŁANIE 4.9 ROZWÓJ ZASOBÓW ENDOGENICZNYCH DZIAŁANIE 4.9 ROZWÓJ ZASOBÓW ENDOGENICZNYCH 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych 9. Nazwa i krótki opis działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych W ramach działania będą wspierane przedsięwzięcia, które

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 6. Rozwój miast 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze użyteczności publicznej na obszarze KOF. Obniżona emisja substancji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby

Regulamin konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby Regulamin konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe

Bardziej szczegółowo