Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Pocket PC. Stworzone specjalnie dla CIEBIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Pocket PC. Stworzone specjalnie dla CIEBIE"

Transkrypt

1 Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Stworzone specjalnie dla CIEBIE

2 Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Stworzone specjalnie dla CIEBIE Ka dy z nas kroczy przez ycie inn drog. Jako unikalna jednostka masz specyficzne podej cie do ka dej sprawy. Odró nia Ci to od innych ludzi zarówno w kategoriach społecznych, jak i zawodowych i w efekcie oznacza tak e wyj tkowe potrzeby. HP wprowadza na rynek cztery nowe modele komputerów kieszonkowych HP ipaq, które dodatkowo wzbogacaj nasz rozbudowan ofert. Pragniemy w ten sposób zaspokoić wszystkie Twoje wymagania, oferuj c Ci jednocze nie rozwi zania stanowi ce doskonałe poł czenie mobilno ci, funkcjonalno ci i mo liwo ci wszechstronnej komunikacji. Komputer kieszonkowy HP ipaq rz1710 jest niezwykle łatwy w u yciu i wraz ze zintegrowan aplikacj Personal Information Manager (PIM) oraz opcjonalnym modułem nawigacji GPS idealnie nadaje si do zarz dzania Twoimi spotkaniami, gwarantuj c przy tym, e zawsze i wsz dzie dotrzesz na czas. 1 Model HP ipaq rx3715 Mobile Media Companion idealnie sprawdza si jako towarzysz wirtualnych zabaw i multimedialne narz dzie, umo liwiaj ce bezprzewodow komunikacj teraz dost pn zawsze i wsz dzie. Je li zale y Ci na rozbudowanych mo liwo ciach graficznych i wyj tkowych osi gach, wybierzesz zapewne model HP ipaq hx4700. Je li natomiast chcesz być w stałym kontakcie ze wiatem, w biurze i poza nim, w dowolnym czasie i miejscu na Ziemi, umo liwi Ci to oraz wiele innych rzeczy komputer kieszonkowy HP ipaq h Ty wybierasz BEZPŁATNE oprogramowanie Mo esz wybrać z ponad 200 pozycji najlepszych aplikacji, które udost pnimy Ci, aby mógł dostosować swój komputer kieszonkowy idealnie do swoich potrzeb. Kupuj c HP ipaq, otrzymasz darmowe punkty, za które b dziesz mógł pobrać wybrane przez siebie aplikacje. Aby uzyskać wi cej informacji na temat programu ipaq Choice, wejd na stron : Akcesoria, które spełni Twoje potrzeby Aby jeszcze bardziej zwi kszyć mo liwo ci Twojego HP ipaq i sprawić, e b dzie najlepiej odpowiadał Twoim indywidualnym potrzebom pracy lub rozrywki, masz do dyspozycji szeroki wybór ekscytuj cych akcesoriów i dost pnych opcji. 1 w skład zestawu nie wchodzi oprogramowanie do nawigacji GPS. 2 korzystanie z funkcji komunikacji bezprzewodowej mo e wymagać zawarcia odr bnej umowy z dostawc usług internetowych.

3 Rodzina komputerów kieszonkowych HP ipaq We jak najwi cej z ycia Komputery kieszonkowe HP ipaq stworzono z my l, aby mogły Ci towarzyszyć zawsze, kiedy chcesz i aby pomagały w pomy lnym kierowaniu Twoim yciem osobistym i zawodowym. Rodzina ipaq obejmuje szeroki wybór urz dze o znakomitych wła ciwo ciach. W lad za sukcesem wielokrotnie nagradzanych modeli HP ipaq h1940, h2210 i h4150, rodzina komputerów kieszonkowych HP ipaq wzbogaciła si teraz o cztery nowe urz dzenia. Wnosz c now ekscytuj c jako ć, kontynuuj one najlepsze wzorce ipaq integracji innowacyjnych i przełomowych technologii, które umo liwiaj Ci nie tylko bardziej efektywn prac, ale w wolnych chwilach pozwalaj Ci tak e bardziej cieszyć si yciem. Komputery kieszonkowe HP ipaq rz1710, h1940, rx3715, h2210, h4150, hx4700 i h6340 s wyposa one w system operacyjny Microsoft Windows Nowy HP ipaq rz1710 Pomo e Ci panować nad biegiem wydarze, zapewniaj c dodatkowo rozrywk. Dzi ki opcjonalnej nawigacji GPS nigdy si nie zgubisz. 1 HP ipaq h4150 Pełen niesamowitych mo liwo ci wspartych zdolno ci bezprzewodowej komunikacji w płaskiej obudowie,elegancki i niedrogi. HP ipaq h1940 Poł czenie wspaniałych funkcji i ogromnej funkcjonalno ci płaska obudowa i modna stylistyka w przyst pnej cenie. Nowy HP ipaq hx4700 Zwi kszone mo liwo ci graficzne, wyj tkowe osi gi i efektywno ć to wszystko w Twojej kieszeni. Nowy HP ipaq rx3715 Mobile Media Companion Wirtualna rozrywka, multimedia i mo liwo ć bezprzewodowej komunikacji to wszystko, gdziekolwiek zechcesz. HP ipaq h2210 Znakomita kombinacja licznych funkcji, znakomitych osi gów i mo liwo ci rozbudowy, aby jak najlepiej zaspokoić wymagania, jakie mo esz mieć wobec podr cznego komputera. Nowy HP ipaq h6340 Gdziekolwiek si znajdziesz, pozosta w kontakcie. Poza biurem, na drugim ko cu wiata komunikacja jest mo liwa wsz dzie. 1 w skład zestawu nie wchodzi oprogramowanie do nawigacji GPS.

4 Nowy HP ipaq rz1710 CHCESZ być wietnie zorganizowany, mieć wszystko pod kontrol i dobrze si bawić? HP jest bardzo prosty w obsłudze i oferuje niezawodn technologi w przyst pnej cenie. Zapewniaj c dost p do szeregu rozbudowanych funkcji, popularnych aplikacji i multimediów, a tak e mo liwo ć rozbudowy, rz1710 pomaga Ci być na bie co i wietnie zorganizowanym. Aplikacja PIM (Personal Information Manager) zwi ksza dodatkowo efektywno ć funkcji kalendarza, kontaktów, zada i spotka. CHCESZ być zawsze na dobrej drodze? Wł cz swój HP rz1710 do systemu nawigacji GPS, instaluj c np. aplikacj TomTom Navigator. Dzi ki wizualnym i głosowym wskazówkom, które sprawnie poprowadz Ci przez wszystkie zakr ty, z łatwo ci dotrzesz pod dowolny adres w całej Europie. Znakomite oprogramowanie wraz podł czonym bezpo rednio odbiornikiem GPS, przekształc Twój HP rz1710 w kompletny samochodowy system nawigacji. 1 CHCESZ korzystać z wszechstronnej technologii, na któr mo esz sobie pozwolić? Elegancki HP rz1710 jest na tyle mały, aby zmie cić si w prawie ka dej kieszeni, mo e słu yć jako odtwarzacz MP3 i posiada 3,5 kolorowy wy wietlacz QVGA TFT ( kolorów) pochłaniaj cy zewn trzne wiatło. Komputery kieszonkowe HP ipaq rz1710 i h1940 s wyposa one w system operacyjny Microsoft Windows. HP ipaq h1940 CHCESZ mieć komputer w super płaskiej obudowie, ale nie kosztem ograniczenia jego funkcji? HP h1940 jest jednym z najmniejszych komputerów kieszonkowych na rynku, oferuj c przy tym, w bardzo atrakcyjnej cenie, prawdziwe bogactwo funkcji i niezwykł praktyczno ć. To wszechstronne urz dzenie pozwoli Ci na bie co przechowywać wszystkich informacje, zarz dzać kontaktami i planować spotkania. Posiada równie gniazdo kart SD, umo liwiaj ce rozbudow pami ci. CHCESZ być w stałym kontakcie z klientami i przyjaciółmi? Dzi ki zastosowaniu Bluetooth, HP h1940 mo e ł czyć si bezpo rednio z innymi urz dzeniami wykorzystuj cymi t technologi. Dodatkowo, mo liwo ć komunikacji bezprzewodowej zapewnia Ci swobodny dost p do Internetu, a i danych w Twojej firmie. 2 1 w skład zestawu nie wchodzi oprogramowanie do nawigacji, odbiornik GPS ani uchwyt samochodowy. 2 korzystanie z komunikacji bezprzewodowej mo e wi zać si z konieczno ci istnienia standardowej infrastruktury WLAN, posiadania innych urz dze z technologi Bluetooth, a tak e zawarcia odr bnej umowy z dostawc usług komunikacji bezprzewodowej. Podobnie, korzystanie z usługi bezprzewodowego poł czenia z Internetem wymaga zawarcia odr bnej umowy z operatorem. Zaleca si sprawdzenie, czy dana usługa oraz zasi g s dost pne na Twoim terenie. Dost p do zasobów sieciowych mo e być ograniczony.

5 Nowy HP ipaq rx3715 Mobile Media Companion CHCESZ korzystać z wirtualnej rozrywki, multimediów i bezprzewodowej komunikacji? Gdziekolwiek b dziesz, HP rx3715 pozwoli Ci bawić si w towarzystwie ulubionej muzyki, zdj ć, filmów i gier. Rozrywka przyszło ci korzysta z cyfrowych technologii, a dzi ki rx3715 masz je na skinienie palca. CHCESZ w dowolnym miejscu cieszyć si swoimi zdj ciami, muzyk, filmami i grami? Utrwal niepowtarzalne chwile i dziel si nimi z przyjaciółmi, wykorzystuj c mo liwo ci zintegrowanego aparatu fotograficznego Photosmart 1,2 MP. Dzi ki funkcji nagrywania MotionJPEG, obsługuj cej równie format MPEG4, zarejestrujesz d wi k i sekwencje wideo. Obsługuj c MP3, WMP oraz inne popularne formaty, HP rx3715 umo liwia ponadto odtwarzanie Twojej ulubionej muzyki i filmów. CHCESZ na bie co ledzić bieg wydarze? Wyj tkowo wszechstronny HP rx3715 został wyposa ony w funkcje WLAN i Bluetooth, co umo liwia bezprzewodowe ł czenie z innymi urz dzeniami, a tak e bie cy kontakt z przyjaciółmi i aktualnymi wydarzeniami. CHCESZ wirtualnej zabawy na skinienie palca? HP rx3715 umo liwia streaming danych z domowej sieci Wi-Fi, pozwalaj c z nich korzystać podczas swobodnego poruszania si po mieszkaniu. U yj komputera kieszonkowego i domowej sieci Wi-Fi, aby ku uciesze domowników, w dowolnym miejscu, odtwarzać cyfrowy przekaz z komputera stacjonarnego, telewizora lub sprz tu muzycznego. 1 Komputery kieszonkowe HP ipaq rx3715 i h2210 Mobile Media Companion s wyposa one w system operacyjny Microsoft Windows HP ipaq h1940 CHCESZ bogactwa funkcji, znakomitych osi gów i mo liwo ci rozbudowy? Niewielki i elegancki - HP h2210 został stworzony po to, aby towarzyszyć Ci w podró ach. Dzi ki temu, niezale nie, gdzie zaprowadz Ci cie ki ycia, wszystko zostanie pod kontrol, a Ty b dziesz w stałym kontakcie. Podwójne gniazdo na karty umo liwiaj ce rozbudow i powi kszenie pami ci czyni z tego wszechstronnego kieszonkowego komputera idealne narz dzie zarówno dla u ytkowników indywidualnych, jak i biznesowych. CHCESZ bezprzewodowej ł czno ci i dost pu on-line? HP h2210 daje Ci dost p do Internetu, a lub firmowej sieci za po rednictwem telefonu komórkowego z technologi Bluetooth. Mo esz dokonać bezprzewodowej synchronizacji danych ze swoim komputerem stacjonarnym, drukować na drukarce wyposa onej w Bluetooth, a tak e - nawi zuj c poł czenie z innymi urz dzeniami Bluetooth wymieniać si wizytówkami, zapisami w kalendarzu spotka i dokumentami. 2 1 niezb dna jest standardowa infrastruktura WLAN oraz komputer Media Receiver, Media Centre PC lub inny komputer stacjonarny b d przeno ny, podł czony do TV lub sprz tu odtwarzaj cego muzyk. 2 aby komunikować si bezprzewodowo, mo e być konieczne po rednictwo dostawcy usług internetowych.

6 HP ipaq h4150 CHCESZ szybkiego dost pu do Internetu i jeszcze lepszych osi gów, a wszystko to zamkni te w płaskiej obudowie? Mimo niewielkich rozmiarów, HP h4150 oferuje bogactwo rozbudowanych funkcji, w tym zintegrowany WLAN b i Bluetooth, umo liwiaj cy dost p do Internetu oraz a. Teraz mo esz ju wej ć do sieci z biura, domu, a nawet ulubionej kawiarni, je li znajduje si tam hotspot WLAN. 1 CHCESZ elastycznych rozwi za, które dostosuj si do wyj tkowych wymaga Twojej pracy? W celu zwi kszenia funkcjonalno ci, HP h4150 wyposa ono w gniazdo Secure Digital (SDIO), które pozwala na zwi kszenie pojemno ci pami ci, przenoszenie plików z wa nymi dokumentami, a tak e w zale no ci od indywidualnych potrzeb - współprac z innymi urz dzeniami, np. aparatem fotograficznym HP ipaq Photosmart lub czytnikiem kodów kreskowych SD Barcode Reader. Komputery kieszonkowe HP ipaq H4150 i hx4700 s wyposa one w system operacyjny Microsoft Windows 1 korzystanie z komunikacji bezprzewodowej mo e wi zać si z konieczno ci istnienia standardowej infrastruktury WLAN, posiadania innych urz dze z technologi Bluetooth, a tak e zawarcia odr bnej umowy z dostawc usług komunikacji bezprzewodowej. Podobnie, korzystanie z usługi bezprzewodowego poł czenia z Internetem wymaga zawarcia odr bnej umowy z operatorem. Zaleca si sprawdzenie, czy dana usługa oraz zasi g s dost pne na Twoim terenie. Dost p do zasobów sieciowych mo e być ograniczony. Nowy HP ipaq hx4700 CHCESZ znakomitych mo liwo ci graficznych i wyj tkowych osi gów? Wyj tkowy HP hx4700 oferuje w idealnych proporcjach zadziwiaj ce osi gi procesora najwy szej klasy i znakomite mo liwo ci graficzne, które mo na podziwiać na 4-calowym kolorowym wy wietlaczu TFT VGA (64 tys. kolorów) o wysokiej rozdzielczo ci (480 x 640). CHCESZ maksymalnych mo liwo ci rozbudowy i pracy poza biurem? Daj c Ci do dyspozycji du e mo liwo ci rozbudowy (gniazda kart Compact Flash II oraz SD) w celu zwi kszenia funkcjonalno ci oraz pami ć SDRAM 64 MB, HP hx4700 mo e być równie sprawny i produktywny jak jego wła ciciel. Innowacyjne rozwi zanie Touchpad, umo liwiaj ce nawigacj ekranow lub przesuwanie kursora, pomo e Ci w jeszcze bardziej efektywnej pracy. CHCESZ bezpiecznego poł czenia z sieci, w biurze i poza nim? Dzi ki zintegrowanej technologii Wi-Fi oraz Bluetooth, HP hx4700 mo e podnie ć do maksimum efektywno ć pracy, umo liwiaj c szerokopasmowy dost p do Internetu, a, a tak e komunikacj z innymi urz dzeniami wyposa onymi w technologi Bluetooth. Kodowanie za po rednictwem HP ProtectTools zapewnia wysokie bezpiecze stwo przesyłanych danych i samego urz dzenia.

7 Nowy HP ipaq h6340 CHCESZ być w stałym kontakcie w biurze, poza nim i w dowolnym miejscu na wiecie? HP h6340 jest niezast pionym narz dziem komunikacji, które potwierdza swoj przydatno ć w dowolnym miejscu i czasie. Jest kompleksowym rozwi zaniem Twoich wszystkich potrzeb zwi zanych z mobiln komunikacj. Jako pierwszy i najmniejszy komputer kieszonkowy wyposa ony w 3 systemy komunikacji bezprzewodowej (GSM/GPRS, Wi-Fi oraz Bluetooth ) umo liwia Ci wsz dzie kontakt głosowy i szybki bezprzewodowy transfer danych w domu, w pracy i w podró y. 1,2,3 CHCESZ mieć globalny dost p do bezprzewodowych sieci telefonii i wymiany danych? HP h6340 oferuje najszerszy zakres obsługi szybkich bezprzewodowych poł cze, umo liwiaj cy dost p do Internetu, a i wiadomo ci tekstowych, a tak e bezprzewodowych rozmów telefonicznych. 2, 3 Dzi ki podł czeniu do sieci GPRS, oferuj cych stały dost p do zasobów internetowych i wiatowych serwisów danych, b dziesz mógł szybko, efektywnie i na bie co odpowiedzieć na potrzeby swoich klientów. 3 Ten wszechstronny komputer kieszonkowy umo liwi Ci tak e przesyłanie i odbiór informacji za po rednictwem SMS (tekst) oraz MMS (poł czenie tekstu, d wi ku, grafiki i sekwencji wideo). HP ipaq h6340 z telefonem jest wyposa ony w system operacyjny Microsoft Windows CHCESZ mieć szybki bezprzewodowy dost p do Internetu, a i danych z firmowej sieci? Dzi ki technologii Wi-Fi, HP h6340 mo e podnie ć wydajno ć pracy, zapewniaj c szybki bezprzewodowy dost p do Internetu, a i firmowych danych. 1 To wydajne narz dzie komunikacji pozwoli Ci bardziej efektywnie współpracować z klientami i pracownikami Twojej firmy, poprzez tworzenie, wraz z innymi urz dzeniami działaj cymi w ramach WLAN, indywidualnych sieci ułatwiaj cych współprac i wymian informacji. 3 CHCESZ korzystać z szybkiej i łatwej synchronizacji danych, udost pniania plików i mo liwo ci druku? Wyposa ony w Bluetooth, HP h6340 ułatwia synchronizacj danych, udost pnianie plików i drukowanie - swoje zdj cia i dokumenty po prostu wydrukujesz bezprzewodowo na drukarkach wyposa onych w Bluetooth. Podł cz swój h6340 do systemu nawigacji GPS Bluetooth (dost pny oddzielnie), aby otrzymać szczegółowe wskazówki, jak dotrzeć pod dowolny adres w Europie. CHCESZ osi gn ć wi ksz produktywno ć z pomoc niezawodnej technologii? HP h6340 został wyposa ony w ruchom, przypinan klawiatur obsługiwan kciukami, która umo liwia łatwe pisanie i, notatek i SMS. 3,5-calowy kolorowy wy wietlacz TFT (64 tys. kolorów), zapewnia du y obraz znakomitej jako ci. Dla jeszcze lepszych osi gów i mo liwo ci rozbudowy, HP h6340 posiada zintegrowane gniazda SDIO i MMC, i jest idealnie wyposa ony, aby sprostać wymaganiom ka dego profesjonalnego u ytkownika. 1 korzystanie z komunikacji bezprzewodowej mo e wi zać si z konieczno ci istnienia standardowej infrastruktury GSM/GPRS, standardowej infrastruktury WLAN, posiadania innych urz dze z technologi Bluetooth, a tak e zawarcia odr bnej umowy z dostawc usług komunikacji bezprzewodowej. Podobnie, korzystanie z usługi bezprzewodowego poł czenia GPRS z Internetem wymaga zawarcia odr bnej umowy z operatorem. Zaleca si sprawdzenie, czy dana usługa oraz zasi g s dost pne na Twoim terenie. Dost p do zasobów sieciowych mo e być ograniczony. 2 konieczne jest zawarcie odr bnej umowy z operatorem na wiadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego przesyłu danych. 3 konieczne jest posiadanie dost pu do hotspotu (punktu bezprzewodowego dost pu do Internetu). Bezprzewodowy dost p do Internetu mo e wymagać zawarcia odr bnej umowy na wiadczenie usług internetowych. Dost pno ć publicznych bezpłatnych hotspotów jest ograniczona.

8 AKCESORIA CHCESZ korzystać ze swojego ipaq-a na swoich warunkach? Akcesoria HP ipaq stworzono po to, aby dopełniały i zwi kszały mo liwo ci Twojego ipaq-a, umo liwiaj c nadanie mu indywidualnych cech i dopasowanie do Twojego stylu ycia. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych akcesoriów i oznacze seryjnych znajdziesz w zestawieniu akcesoriów lub na stronie internetowej Accessories Locator (tabela i adres na nast pnej stronie). Zamie swojego ipaq-a w cyfrowy aparat fotograficzny i album zdj ciowy. Twoje dziecko stawia pierwsze kroki i wła nie robi sobie kołnierz z ywego kota! Na szcz cie masz pod r k przeno ny aparat cyfrowy HP Photosmart, który zmieni Twój HP ipaq w mobilne centrum fotografii. Dzi ki niemu mo esz zrobić zdj cie i natychmiast przesłać je do przyjaciół i najbli szych, wykonać odbitki 10 x 15 cm o rozdzielczo ci 1,3 megapiksela, a nawet zarejestrować sekwencje wideo z d wi kiem. Kluczowe zalety: Funkcja Instant Review, umo liwiaj ca natychmiastowe obejrzenie zrobionego zdj cia. Aplikacja ipaq Image Zone, słu ca do przegl dania, udost pniania i druku zdj ć z ipaq-a. Funkcja Image Transfer pozwalaj ca na łatwe przegranie zdj ć z ipaq-a do komputera stacjonarnego. Pisz szybko i wygodnie. Siedzisz w kawiarni i chciałby napisać długiego a do kole anki, wi c aby zrobić to szybko i wygodnie, podpinasz swojego ipaq-a do składanej klawiatury standardu QWERTY, odpowiadaj cej wielko ci klawiaturze notebooka. Kiedy ju sko czysz, zło ysz klawiatur do niewielkich rozmiarów, aby móc j wygodnie nosić. Dodatkowa pami ć na pliki muzyczne, aplikacje i cokolwiek zechcesz. Wsiadłe wła nie do tramwaju, mo esz wi c wsun ć do swojego ipaq-a kart pami ci SD z ulubion muzyk i odpr yć si, słuchaj c jej w drodze do pracy. Inne karty SD słu Ci jako backup dla najwa niejszych plików i miejsce na rzadziej u ywane programy zwalniasz w ten sposób pami ć potrzebn Ci na codzie. Kluczowe zalety: Popularny format kart ułatwiaj cy wymian plików z aparatami cyfrowymi, drukarkami, innymi komputerami kieszonkowymi, stacjonarnymi notebookami. Transfer danych z pr dko ci 2,5 MB/s. Du a pojemno ć przy małych rozmiarach. Wygodna synchronizacja i ładowanie akumulatorów. Twoim naturalnym odruchem jest to, e kiedy wracasz z pracy do domu albo siadasz przy swoim biurku, pierwsz czynno ci, któr wykonujesz, jest umieszczenie Twojego ipaq-a w stacji dokuj cej. Umo liwia ona szybkie i łatwe podł czenie do komputera stacjonarnego, oszcz dzaj c Ci walki z kablami, kiedy chcesz zsynchronizować swój ipaq z komputerem w pracy lub w domu. Kluczowe zalety: Oryginalna stacja dokuj ca zapewnia idealne dopasowanie do Twojego ipaq-a. Gniazdo do ładowania zapasowej baterii. Korzystaj c z zasilacza (sprzedawany osobno), mo esz jednocze nie naładować swój ipaq i zapasow bateri. Kluczowe zalety: 5-rz dowa klawiatura z klawiszami liter i numerycznymi. Przyciski skrótów ułatwiaj ce dost p do najwa niejszych funkcji komputera.

9 Synchronizuj dane z dala od swojego biurka Je li masz przy sobie kabel USB/Serial AutoSync, bez problemu, w biurze lub domu za po rednictwem przez portu USB lub portu szeregowego dokonasz synchronizacji danych pomi dzy Twoim komputerem kieszonkowym i komputerem stacjonarnym. Kabel zajmuje mniej miejsca ni stacja dokuj ca i dlatego jest idealnym rozwi zaniem w podró y. Kluczowe zalety: Mo liwe podł czenie do zasilacza sieciowego lub adaptera do samochodu (sprzedawane osobno), co umo liwia synchronizacj danych i jednoczesne ładowanie ipaq-a. Kompatybilno ć z wszystkimi platformami (z wyj tkiem ipaq h niedost pny port szeregowy). No swój ipaq w dobrym stylu Dzi ki eleganckiemu futerałowi, mo esz skutecznie chronić swój ipaq przed uszkodzeniami, by mógł odwdzi czyć Ci si długim, niezawodnym działaniem. HP oferuje szeroki wybór futerałów odpowiadaj cym ró norodnym wymaganiom u ytkowników. Szczegółowe informacje na temat oferty futerałów znajdziesz w zał czonej tabeli. Je li chcesz uzyskać wi cej informacji na temat akcesoriów HP lub znale ć akcesoria odpowiadaj ce Twoim indywidualnym potrzebom, skorzystaj z narz dzia Accessories Locator, dost pnego na stronie: Opis Futerały Futerał elastyczny Futerał usztywniany Futerał nylonowy h1900 Futerał skórzany h1900 Zasilanie Adapter Auto Power Zasilacz sieciowy Europa Zasilacz sieciowy Wielka Brytania Zapasowy akumulator h1900 Zapasowy akumulator h2200 Akumulator o zwi kszonej pojemno ci h2200 Akumulator standardowy h4100 Akumulator o zwi kszonej pojemno ci h4100 Akumulator standardowy h6340 Akumulator o zwi kszonej pojemno ci h6340 Akumulator standardowy hx4700 Akumulator o zwi kszonej pojemno ci hx4700 Akumulator standardowy rx3700 Akumulator o zwi kszonej pojemno ci rx3700 Pami ć/przechowywanie danych Karta pami ci SD 256MB Karta pami ci SD 512MB Karta pami ci SD 1 GB Wprowadzanie danych Składana klawiatura ipaq Wielka Brytania Składana klawiatura ipaq Grecja Składana klawiatura ipaq Francja Składana klawiatura ipaq Włochy Składana klawiatura ipaq LTNA Składana klawiatura ipaq BT Rysik trójpak h1900 Rysik trójpak h2200 Rysik zestaw h6340 Rysik zestaw uniwersalny Klawiatura Micro h2200 Klawiatura kciukowa Doł czany aparat cyfrowy Photosmart ROW Synchronizacja danych Kabel USB/Serial AutoSync Stacja dokuj ca z gniazdem na akumulator h1900 USB Stacja dokuj ca h2200 USB Stacja dokuj ca h4000 USB Stacja dokuj ca h6300 USB Numer seryjny rz1710 h1940 Stacja dokuj ca ipaq USB rz3715 h2210 h4150 hx4700 h6340 * wył cznie port USB

10 Nowy HP ipaq rz1710 HP ipaq h1940 Nowy HP ipaq rx3715 Mobile Media Companion Porównanie produktów Komunikacja bezprzewodowa System operacyjny Procesor Wy wietlacz Pami ć Port na podczerwie Microsoft Windows Mobile 2003 Edition; oprogramowanie dla komputerów kieszonkowych Microsoft (Outlook, Word, Excel oraz Internet Explorer) Samsung MHz Kolorowy TFT 3,5 (89 mm), tryb wy wietlania w pionie i poziomie, 64 tys. kolorów, rozdzielczo ć 240 x MB SDRAM, 32 MB ROM (25 MB pami ci dost pnej dla u ytkownika) Zintegrowany Bluetooth wersja 1.1 Microsoft Windows 2003 Professional Edition Samsung 266 MHz Kolorowy, dotykowy TFT LCD 64 tys. kolorów, pod wietlenie, rozdzielczo ć 240 x 320, przek tna 3,5 64 MB synchronicznej SDRAM, 32 MB ROM (56 MB pami ci głównej) Zintegrowany WLAN b, WLAN b, Bluetooth 1.2, port na podczerwie (FIR) Oprogramowanie dla komputerów kieszonkowych Microsoft Windows Mobile 2003 Second Edition; oprogramowanie Microsoft (Outlook, Word, Excel oraz Internet Explorer) Samsung S3C MHz 3,5 (89mm) dotykowy TFT LCD, tryb wy wietlania w pionie i poziomie, 65 tys. kolorów, rozdzielczo ć 240 x MB SDRAM, 128 MB ROM, (152 MB pami ci dost pnej dla u ytkownika) Wymiary (wysoko ć x szeroko ć x grubo ć) /Masa Aplikacje HP 114 x 70 x 13,4 mm / 120 g ipaq File Store pami ć nieulotna flash ROM; HP Image Zone for aplikacja do przegl dania i edycji zaj ć oraz tworzenia pokazów slajdów; HP Task Switch przeł czanie mi dzy programami lub zamykanie/otwieranie programów 113,3 x 69,8 x 12,8 mm / 124 g ipaq Image Viewer - przegl danie zdj ć i tworzenie pokazów slajdów; Utilites - Self Test, ipaq Audio, Power Status; ipaq Backup narz dzie do tworzenia kopii zapasowych/odzyskiwania danych do głównej pami ci lub karty pami ci 114,3 x 71,2 x 16,3 mm / 158,1 g ipaq Wireless; Bluetooth Manager; HP Photosmart camera; HP Mobile Printing; ipaq Entertainment niestandardowy moduł dodatkowy Today Screen, ze skrótami do aplikacji graficznych i słu cych rozrywce; ipaq Mobile Media; Nevo Universal Remote; Pocket TV Pro; File Store; Backup; HP Image Zone for ipaqs; llium Personal Edition; itask; SDIO Now! Zasilanie Akumulator litowo-jonowy 1000 mah Akumulator litowo-jonowy 900 mah Wymienny akumulator litowo-jonowy 1440 mah Rozbudowa Ergonomia Gniazdo kart 4-bit SDIO i 4-bit SD/MMC 4 programowane przyciski do uruchamiania aplikacji; 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny; ekran dotykowy współpracuj cy z rysikiem Gniazdo SD obsługuje karty typu SDIO i SD/MMC 4 programowane przyciski do uruchamiania aplikacji; 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny; ekran dotykowy współpracuj cy z rysikiem Gniazdo SD obsługuje karty SD/MMC i 4-bit SDIO 4 programowane przyciski do uruchamiania aplikacji; 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny; dotykowy ekran współpracuj cy z rysikiem Gwarancja 1 rok na podzespoły i bezawaryjn prac ; techniczne dla oprogramowania; opcjonalny pakiet serwisowy HP CarePack za dodatkow opłat 1 rok na podzespoły i bezawaryjn prac ; techniczne dla oprogramowania; opcjonalny pakiet serwisowy HP CarePack za dodatkow opłat 1 rok na podzespoły i bezawaryjn prac ; techniczne dla oprogramowania; opcjonalny pakiet serwisowy HP CarePack za dodatkow opłat

11 HP ipaq h2210 HP ipaq h4150 Nowy HP ipaq hx4700 Nowy HP ipaq h6340 Bluetooth, port na podczerwie Microsoft Windows 2003 Premium Edition Intel z technologi Xscale 400 MHz 3,5 dotykowy TFT LCD 64 tys. kolorów; rozdzielczo ć 240 x MB SDRAM (56 MB pami ci głównej); 32 MB ROM 115,4 x 76,4 x 15,4mm / 144,2 g Bluetooth(r), port na podczerwie Microsoft Windows Mobile 2003 Premium Edition Intel z technologi Xscale 400 MHz 3,5 dotykowy TFT LCD 64 tys. kolorów; rozdzielczo ć 240 x MB SDRAM (55 MB pami ci głównej); 32 MB pami ci Flash ROM 113,6 x 70,6 x 13,5mm / 132 g Zintegrowany Bluetooth wersja 1.1 Zintegrowany WLAN b Microsoft Windows Mobile 2003 Second Edition for Premium Edition; oprogramowanie Microsoft dla komputerów kieszonkowych (Outlook, Word, Excel oraz Internet Explorer) Intel z technologi PXA MHz 4 dotykowy VGA TFT, 64 tys. kolorów, rozdzielczo ć 480 x 640, tryb wy wietlania w pionie i poziomie 64 MB SDRAM (135 MB pami ci dost pnej dla u ytkownika, do 80 MB pami ci ipaq File Store), 128 MB ROM 131 x 77 x 14,9mm / 186,7 g Zintegrowany czterozakresowy GSM/GPRS, Wi-Fi b, Bluetooth 1.1, port na podczerwie Microsoft Windows Mobile 2003 for - Phone Edition; oprogramowanie Microsoft dla komputerów kieszonkowych (Outlook, Word, Excel oraz Internet Explorer) Texas Instruments OMAP ,5 dotykowy TFT LCD 64 tys. kolorów; rozdzielczo ć 240 x 320, tryb wy wietlania w pionie i poziomie 64 MB SDRAM, 64 MB pami ci Flash ROM (55 MB pami ci dla u ytkownika), do 20 MB pami ci ipaq File Store 119 x 75 x 18,7mm / 190 g ipaq Task Manager łatwe uruchamianie i dost p do programów; Diagnositc Tool Kit; ipaq Backup narz dzie do backupu/odzyskiwania danych do głównej pami ci, Memory Card, lub ipaq File Store; ipaq Image Viewer przegl danie zdj ć i tworzenie pokazów slajdów; Nevo: Universal Remote Control zdalne sterowanie; ipaq File Store przechowywanie danych w nieulotnej pami ci flash ROM (w wybranych egzemplarzach); Adjustable Standby Settings mo liwo ć ustawie trybów oszcz dzania energii; Utilities Self Test, ipaq Audio, Power Status Akumulator litowo-jonowy 900 mah Gniazda SD, CF, SD, SDIO i obsługa MMC; Compact Flash typ I i II Przycisk nawigacyjny; ekran dotykowy współpracuj cy z rysikiem; wbudowany gło nik; wyko czenie z mi kkiego materiału ułatwiaj ce uchwyt Bluetooth Manager; ipaq File Store przechowywanie w nieulotnej pami ci flash ipaq Backup narz dzia do backupu/odzyskiwania danych do głównej pami ci, Memory Card lub ipaq File Store; ipaq itask Manager łatwe uruchamianie i dost p do programów; ipaq Image Zone przegl danie zdj ć i tworzenie pokazów slajdów; Utilities Self Test, ipaq Audio, Power Status Wymienny akumulator litowo-jonowy 1000 mah Gniazdo SD - obsługuje karty SD/MMC oraz SDIO 4 programowane przyciski do uruchamiania aplikacji; tabliczka dotykowa do nawigacji; ekran dotykowy współpracuj cy z rysikiem Bluetooth Manager, Windows Media Player v 9.0, HP Mobile Printing, HP ProtectTools powered by Credant, itask Task Switcher, SDIO Now!, ipaq Wireless ipaq File Store backup w nieulotnej pami ci flash ROMiPAQ Backup; HP Image Zone for aplikacja do przegl dania zdj ć i tworzenia pokazów slajdów Wymienny akumulator litowo-jonowy 1800 mah; akumulator litowo-jonowy 3600 mah dost pny opcjonalnie Gniazdo SD - obsługuje karty 1-bit i 4-bit SDIO/MMC; gniazdo CF 4 programowane przyciski do uruchamiania aplikacji; tabliczka dotykowa do nawigacji; ekran dotykowy współpracuj cy z rysikiem ipaq Wireless narz dzie ułatwiaj ce zarz dzanie trzema trybami komunikacji bezprzewodowej; ipaq File Store przechowywanie danych w nieulotnej pami ci flash ROM; ipaq Backup narz dzie do backupu/odzyskiwania danych; HP Image Zone for przegl danie, edycja zdj ć i tworzenie pokazów slajdów Wymienny akumulator litowo-jonowy 1800 mah; akumulator litowo-jonowy 3600 mah dost pny opcjonalnie Gniazdo SD - obsługuje karty SD/MMC oraz SDIO 4 programowane przyciski do uruchamiania aplikacji; 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny; ekran dotykowy współpracuj cy z rysikiem 1 rok na podzespoły i bezawaryjn prac ; techniczne dla oprogramowania; opcjonalny pakiet serwisowy HP CarePack za dodatkow opłat 2 lata na podzespoły i bezawaryjn prac ; techniczne dla oprogramowania; opcjonalny pakiet serwisowy HP CarePack za dodatkow opłat 2 lata na podzespoły i bezawaryjn prac ; techniczne dla oprogramowania; opcjonalny pakiet serwisowy HP CarePack za dodatkow opłat 2 lata na podzespoły i bezawaryjn prac ; techniczne dla oprogramowania; opcjonalny pakiet serwisowy HP CarePack za dodatkow opłat Wi cej informacji na temat komputerów kieszonkowych HP ipaq znajdziesz na stronie:

12 Biura sprzeda y HP EMEA Albania Algieria Arabia Saudyjska Austria Bahrajn Belgia Wsparcie HP Wsparcie techniczne Bo nia-hercegowina Bułgaria Chorwacja Generalne przedstawicielstwo HP Dania Egipt Estonia Finlandia Francja Grecja (bezpłatny numer w Grecji) (numer płatny) Hiszpania Holandia Inne pa stwa Zatoki Perskiej (Oman, Katar, Kuwejt, Jemen, Syria, Liban, Jordania) Irlandia Izrael Kazachstan i Kirgistan Generalne przedstawicielstwo HP Litwa Łotwa Macedonia Malta Maroko Mołdawia Niemcy +49 (0) Norwegia Polska Portugalia Republika Czeska RPA Rumunia Serbia i Czarnogóra Generalne Przedstawicielstwo HP Słowacja Słowenia Szwajcaria HP (sprzeda dla odbiorców ko cowych) Sprzeda i wsparcie Szwecja Tunezja Turcja Ukraina W gry Wielka Brytania Włochy Zjednoczone Emiraty Arabskie Potrzebujesz szybkich odpowiedzi na pytania dotycz ce wsparcia technicznego? Portal HP Business Support Centre (HP BSC - Centrum Wsparcia Biznesu HP) mo e poprawić wydajno ć Twojego IT dzi ki natychmiastowemu dost powi do informacji i narz dzi przydatnych dla jeszcze działania Twojego sprz tu komputerowego i drukarek. W ci gu całego cyklu ycia urz dze, pocz wszy od ich instalacji i codziennego u ytkowania, poprzez usuwanie usterek i rozbudow, mo esz po kilku klikni ciach mysz otrzymać szybkie, rzeczowe odpowiedzi na swoje pytania. Je li w przyszło ci b dziesz chciał rozstrzygn ć jak w tpliwo ć, odwied portal HP BSC pod adresem: Wi cej informacji na temat komputerów kieszonkowych HP ipaq i pokrewnych rozwi za HP znajdziesz na stronie: Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Specyfikacje zawarte w tym dokumencie mog bez uprzedzenia ulec zmianie. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do Produktów i Usług HP okre lone zostały w o wiadczeniach gwarancyjnych zł czonych do ka dego produktu i usługi. aden zapis niniejszego dokumentu nie mo e być uwa any za dodatkow gwarancj. HP nie ponosi odpowiedzialno ci za bł dy techniczne i drukarskie w niniejszym dokumencie. Intel, Itanium, Pentium, Celeron i s znakami towarowymi lub zastrze onymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zale nych na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Microsoft, Windows i logo Windows s zastrze onymi znakami towarowymi b d znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Bluetooth jest znakiem towarowym nale cym do jego posiadacza i u ywanym przez firm Hewlett-Packard na podstawie udzielonej licencji. TomTom i logo TomTom s zastrze onymi znakami towarowymi TomTom BV, Holandia EEE. Wrzesie 2004 Wi cej informacji na temat wsparcia technicznego znajdziesz na stronie:

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal QPL9 SD SD Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Elementy z boku Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Zasilanie Powiadamianie Przycisk Launch (Uruchom) Głośnik 4-kierunkowy przycisk

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Komputer kieszonkowy HP ipaq rx3715 Mobile Media Companion

Komputer kieszonkowy HP ipaq rx3715 Mobile Media Companion Komputer kieszonkowy HP ipaq rx3715 Mobile Media Companion Cena HP: 1853 PLN Wyposazony w system operacyjny Microsoft Windows Mobile, umozliwia sluchanie muzyki, ogladanie zdjec i filmów oraz granie w

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr PO-225-237-1/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 15 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual SIM)

Bardziej szczegółowo

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Pools p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Bardziej szczegółowo

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik CHEVROLET MYLINK Krótki przewodnik Chevrolet MyLink to system informacyjno-multimedialny, który poprawia komfort jazdy dzięki prostym złączom, możliwości zintegrowania smartfona oraz 7-calowemu ekranowi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu Zakres I Czytnik kodów kreskowych 1 Typ czytnika - ręczny - ręczny 2 Źródło światła - dioda laserowa - dioda laserowa 3 Szybkość skanowania - min. 100 skanów na sekundę -. skanów na sekundę 4 Kontrast

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 3300/3400/3500/3700

Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach

Spis treści. 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach Spis treści 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach 1. Transcend SSD18C3 128GB Przenoszenie danych w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N95 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm

Bardziej szczegółowo

Platyna zna rozwiązanie.

Platyna zna rozwiązanie. Platyna zna rozwiązanie. Platyna. Unikalne krzesełko przyschodowe instalowane na całym świecie. PLATYNA CU Ręcznie zbudowana doskonałość Cechy krzesełka: Podwójna stalowa szyna Cicha i płynna jakość jazdy

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

Leica DISTO S910 Pomiary punktów i tworzenie planów 3D

Leica DISTO S910 Pomiary punktów i tworzenie planów 3D Leica DISTO S910 Pomiary punktów i tworzenie planów 3D Nowość na skalę światową Zmierz wszystko z dowolnego miejsca z pomocą technologii P2P 20 lat temu Leica Geosystems zaprezentowała swój pierwszy ręczny

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Toshiba Satellite Pro A50-C i Satellite Pro R50-C niezawodne laptopy dla profesjonalistów

Toshiba Satellite Pro A50-C i Satellite Pro R50-C niezawodne laptopy dla profesjonalistów Toshiba Satellite Pro A50-C i Satellite Pro R50-C niezawodne laptopy dla profesjonalistów Warszawa, 20 sierpnia 2015 r. Dziś swą premierę mają laptopy Toshiba Satellite Pro A50-C i Satellite Pro R50-C.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące zaproszenia do złożenia ofert sprzedaży niżej wyspecyfikowanego sprzętu elektronicznego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny.

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014 Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe i parametry sprzętu komputerowego oraz oprogramowania informatycznego

Zestawienie ilościowe i parametry sprzętu komputerowego oraz oprogramowania informatycznego Załącznik nr 2 do SIWZ (załącznik do formularza ofertowego) Zestawienie ilościowe i parametry sprzętu komputerowego oraz oprogramowania informatycznego Uwaga: należy dokładnie wypełnić wszystkie pozycje

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Notebook Toshiba L670-16M i3-350m 17.3" 4GB 500GB ATIHD5650-1024MB W7P black

Notebook Toshiba L670-16M i3-350m 17.3 4GB 500GB ATIHD5650-1024MB W7P black 3226 zł z VAT Zaprojektowany z myślą o dostarczaniu jak największych wrażeń wizualnych, komputer Satellite L670 oferuje wszystko, co najlepsze w dzisiejszym stylu multimedialnym, i to w wysokiej rozdzielczości.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

TABLET GOCLEVER ORION 101 4X1GHz 2GB 8CORE +KLAWIATURA BLUETOOTH +GRATIS ETUI. watermark TABLET GOCLEVER TAB ORION 101 Z KLAWIATURĄ BLUETOOTH

TABLET GOCLEVER ORION 101 4X1GHz 2GB 8CORE +KLAWIATURA BLUETOOTH +GRATIS ETUI. watermark TABLET GOCLEVER TAB ORION 101 Z KLAWIATURĄ BLUETOOTH Informacje o produkcie Utworzono 28-05-2016 TABLET GOCLEVER ORION 101 4X1GHz 2GB 8CORE +KLAWIATURA BLUETOOTH +GRATIS ETUI Cena : 790,00 zł Nr katalogowy : ORION101BIALY Producent : Goclever Dostępność

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

Zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 )

Zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ) Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 oferta techniczna. ... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA. Oferuję dostawę sprzętu w konfiguracji podanej w poniższej tabeli:

Załącznik nr 1.1 oferta techniczna. ... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA. Oferuję dostawę sprzętu w konfiguracji podanej w poniższej tabeli: Nr sprawy PS.3431.26/10 Załącznik nr 1.1 oferta techniczna... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA Zgodnie z treścią SIWZ w ofercie technicznej należy określić szczegółowe rozwiązania zawierające nazwę

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Seria HP ipaq rz1700. Opis produktu

Seria HP ipaq rz1700. Opis produktu Seria HP ipaq rz1700 Opis produktu Wstęp...3 Co nowego?...3 Możesz osiągnąć większą produktywność za pomocą zaufanych technologii...3 Gniazdo Secure Digital (SD)...3 Multimedia...3 Wewnętrzna bateria...4

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Lampka sto owa 69079/11/16 Giving light a new experience Ta g adka, l ni ca jak szlachetny kryszta górski lampa sto owa o wietla przestrze promieniami ciep ego, bia ego wiat a. Wyj tkowe

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej QUICK START GUIDE Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej Czym jest Wizualna poczta głosowa? 2 Wizualna poczta głosowa w telefonie 2 Dostęp do Wizualna

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurowad Media Gallery do obsługi sterowania gestami

Jak skonfigurowad Media Gallery do obsługi sterowania gestami Jak skonfigurowad Media Gallery do obsługi sterowania gestami Kliknij na przycisk VAIO na obudowie notebooka. Konfiguracja Media Gallery Zaznacz "Pokaż materiały przykładowe VAIO (zdjęcia, filmy i muzyka)

Bardziej szczegółowo

Tablet GOCLEVER TAB T76 GPS TV

Tablet GOCLEVER TAB T76 GPS TV Informacje o produkcie Tablet GOCLEVER TAB T76 GPS TV Cena : 365,04 zł (netto) 449,00 zł (brutto) Dostępność : Dostępność - 3 dni Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389410-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389410-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 388000-2014 z dnia 2014-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostrów Wielkopolski Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy o poniższych parametrach Typ

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @...

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Formularz ofertowy. Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.12.2014 r. UR.BAG.AGG.2142.21.2014.US.1

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.12.2014 r. UR.BAG.AGG.2142.21.2014.US.1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.12.2014 r. UR.BAG.AGG.2142.21.2014.US.1 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA. adowarka podró na. adowarka biurkowa. PrzenoÊny zestaw samochodowy HF610, HF210, HF710** Zestaw s uchawkowy stereo z radiem FM

AKCESORIA. adowarka podró na. adowarka biurkowa. PrzenoÊny zestaw samochodowy HF610, HF210, HF710** Zestaw s uchawkowy stereo z radiem FM adowarka podró na CH600, CHA2000, CH265*, CH700** Kto powiedzia, e liczy si rozmiar? Ma a, ale aduje telefon w 4 godziny lub krócej. adowarka biurkowa CH650 Doskona y gad et. Umo liwia adowanie baterii

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

MAP690TRK Nawigacja z oprogramowaniem dla samochodów ciężarowych

MAP690TRK Nawigacja z oprogramowaniem dla samochodów ciężarowych MAP690TRK Nawigacja z oprogramowaniem dla samochodów ciężarowych MAP690TRK Nawigacja dla samochodów ciężarowych Wysokiej klasy dotykowy ekran LCD o przekątnej 4,3 i rozdzielczości 480 x 272 Procesor 400MHz

Bardziej szczegółowo

Karty zewn trzne. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Numer katalogowy dokumentu: Maj 2006 r.

Karty zewn trzne. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Numer katalogowy dokumentu: Maj 2006 r. Karty zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 409916-241 Maj 2006 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Spis tre ci 1 Karty do gniazda no ników cyfrowych (tylko w wybranych modelach)

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione przez Wykonawców:

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione przez Wykonawców: ZP.271.75.2013.IS Suwałki, 24.09.2013 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.75.2013 dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu elektronicznego niezbędnego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich. Polska

Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich. Polska Warszawa, 20 października 2010 Exposure research Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich Polska Spis treści Metodologia Kim są użytkownicy mediów mobilnych? Jakie są zalety korzystania z mediów

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie multimedialne

Wyposażenie multimedialne Lp. Typ urządzenia Opis przedmiotu Ilość Zestaw komputerowy: Procesor (x86 o wydajności minimum 1500 punktów w benchmarku SYSmark 2014 Overall Office Productivity); Pamięć operacyjna RAM 4 GB; Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

TESTERY BANKNOTÓW TSERTERY BANKNOTÓW. www.officepartners.pl

TESTERY BANKNOTÓW TSERTERY BANKNOTÓW. www.officepartners.pl Nowoczesne testery posiadają niezwykle nowoczesny design, prostotę wykonania i obsługi, jak również gwarancję długoletniego użytkowania. Testery znacznie ułatwiają wykrywanie falsyfikatów wszędzie, gdzie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt System druku Technologia druku Minimalna jakość druku (w kolorze, tryb Minimalna prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) Minimalna prędkość

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Systemy automatycznej identyfikacji dla służby zdrowia.

Systemy automatycznej identyfikacji dla służby zdrowia. Systemy automatycznej identyfikacji dla służby zdrowia. W związku z nowymi przepisami Ustawy o Działalności Leczniczej (z 15 kwietnia 2011r.), chcemy zaoferować Państwu solidne i proste rozwiązania informatyczne,

Bardziej szczegółowo

HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI

HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI HERCULES DJCONTROLWAVE OMÓWIENIE Urządzenie Hercules DJControlWave to dwudeckowy kontroler DJ wyposażony w technologię bezprzewodową Bluetooth. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego FM GROUP Mobile?

Dlaczego FM GROUP Mobile? Best Move zdominujmy Polskę Dlaczego FM GROUP Mobile? Rewelacyjny zasięg w Polsce, 8 na 10 Polaków w zasięgu LTE. Super szybki Internet mobilny LTE z prędkością do 150 Mb/s. Przejrzyste taryfy. Konkurencyjna

Bardziej szczegółowo

cena jedn.netto procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor:

cena jedn.netto procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/363/4 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w zestaw nr : laptop - opis parametrów w Zadanie 2 zestaw

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo