OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sportowo rekreacyjnych o zróżnicowanym charakterze dla uprawnionych Użytkowników, tj. pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego, ich dzieci oraz osób towarzyszących. 2) Przedmiotem zamówienia podstawowego jest świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych polegających na zapewnieniu nielimitowanego dostępu do obiektów i zajęć sportoworekreacyjnych na terenie całego kraju. 3) Okres realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące, z możliwością przedłużenia w ramach opcji (OPCJA I) na kolejne 24 miesiące. 4) Zakres usług dla pracowników i osób towarzyszących musi obejmować minimum następujące usługi sportowo - rekreacyjne: basen, gimnastyka, joga, siłownia, aerobic, nauka sztuk walki, nauka tańca, pilates, fitness, aqua aerobic. Dla dzieci (do ukończenia 18-go roku życia) Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp co najmniej - w zależności od typu oferty - do: a) wyznaczonych obiektów basenowych; b) wyznaczonych obiektów basenowych oraz nauki sztuk walki i nauki tańca. 5) Zamawiający przewiduje w ramach opcji (OPCJA II) możliwość zapewnienia limitowanego dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie całego kraju, tj., korzystanie z karty zgodnie z liczbą wejść zapisanych na karcie, maksymalnie raz dziennie, 8 wejść w miesiącu. 6) Zamawiający informuje, że maksymalna przewidywana liczba Użytkowników, którzy mogą skorzystać z usług sportowo-rekreacyjnych, wynosi miesięcznie łącznie (wraz z opcją nr II): 1600 pracowników, 900 osób towarzyszących, 200 dzieci pracowników a w tym 200 dzieci korzystających tylko z obiektów basenowych: a) w ramach zamówienia podstawowego: 1000 pracowników, 900 osób towarzyszących, 100 dzieci pracowników, a w tym 100 dzieci korzystających tylko z obiektów basenowych, b) w ramach zamówienia OPCJA II: 600 pracowników, 300 osób towarzyszących, 100 dzieci pracowników, a w tym 100 dzieci korzystających tylko z obiektów sportowych. 7) Powyższe liczby są danymi szacunkowymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych dla w/w liczby osób. Zmniejszenie liczby Użytkowników nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną liczbę Użytkowników w danym okresie 1

2 rozliczeniowym (miesiącu), jednakże Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty w trakcie trwania Umowy wynagrodzenie jedynie za faktycznie zrealizowaną część przedmiotu Umowy, tj. karty nielimitowane i limitowane, zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie oraz OPZ. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego tj., kart nielimitowanych wg wartości określonych w Formularzu cenowym (Tabela nr 1) dla podstawowej części zamówienia. 8) Osoba uprawniona może korzystać tylko z jednej z form dostępności usług sportoworekreacyjnych, nielimitowanej bądź limitowanej (opisanej w opcji nr II). Posiadacze kart z dostępem nielimitowanym mogą przechodzić do systemu z limitowanym dostępem i odwrotnie. 9) W ramach jednego obiektu Użytkownicy będą mogli skorzystać z kilku form aktywności sportowej i rekreacyjnej w ciągu jednego dnia np. z basenu, siłowni i fitnessu, w zależności od usług dostępnych w obiekcie. Użytkownicy będą mieli możliwość skorzystania z dowolnej liczby obiektów w ciągu jednego dnia. 10) Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy zobowiązany będzie do zapewnienia Użytkownikom dostępu nielimitowanego do minimum 2000 obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie całego kraju w dni robocze i weekendy w godzinach otwarcia obiektów. 11) Przez obiekt sportowo-rekreacyjny Zamawiający rozumie budynek lub samodzielny lokal, w którym świadczone są przez niezależne podmioty usługi objęte zamówieniem. Zajęcia oferowane w jednym obiekcie (pod jednym adresem administracyjnym) przez ten sam podmiot, traktowane będą jako jeden obiekt. 12) Dostęp do obiektów sportowo - rekreacyjnych musi mieć charakter open, przez co rozumie się nielimitowany dostęp do różnych usług (bez dopłaty) w różnych obiektach sportowo-rekreacyjnych tego samego dnia. Ponadto, dostępność obiektów nie może być ograniczona porą dnia, tzn. Użytkownik będzie miał prawo korzystania z obiektu w pełnym zakresie czasu jego otwarcia dla korzystających. 13) Zamawiający dopuszcza stosowanie limitów czasowych dla niektórych usług świadczonych w wybranych obiektach zgodnie z obowiązującymi w tych obiektach regulaminami stosowanymi dla ich klientów, przy czym wymaga, aby jednorazowy dostęp do każdej usługi nie był krótszy niż 45 minut, a w przypadku sauny i vacu (body space) nie krótszy niż 30 minut dziennie. 14) Dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych i oferowanych usług musi być zapewniony przez 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem ograniczeń wprowadzonych przez dany obiekt, wynikających z obowiązujących w nim godzin pracy, regulaminów i grafików. Użytkownicy nie mogą być zobligowani do deklaracji korzystania z określonej lokalizacji. 15) Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostępu dla Użytkownika do obiektu sportowo rekreacyjnego na zasadzie zniżki lub upustu cenowego. 16) Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Użytkowników dodatkowych opłat za niektóre usługi świadczone przez obiekty sportowo rekreacyjne w szczególnych sytuacjach, gdy dopłaty pobierane będą przez same obiekty, a jednostkowa wartość takiej dopłaty nie będzie wyższa niż 25 PLN, z zastrzeżeniem, że w obiektach tych zgodnie z obowiązującym regulaminem, opłata dodatkowa pobierana jest od wszystkich klientów Wykonawcy korzystających z danej usługi w ramach wcześniej wykupionego abonamentu. Ewentualna dopłata będzie dokonywana indywidualnie przez Użytkownika, bez udziału Zamawiającego. 17) Zamawiający nie uznaje za dopłatę kaucji zwrotnej pobieranej w obiekcie jak również jednorazowego zakupu karty członkowskiej, o ile obowiązek takich opłat wynika z regulaminu danego obiektu sportowo rekreacyjnego i dotyczy wszystkich klientów korzystających z usług danego obiektu. 2

3 18) Użytkownik musi być upoważniony do wejścia oraz korzystania z usług w obiektach, z którymi Wykonawca ma podpisane Umowy, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Aktualny zakres dostępnych usług sportowo-rekreacyjnych musi być zamieszczony na stronie internetowej Wykonawcy. 19) Przed rozpoczęciem świadczenia usługi Zamawiający przekaże Wykonawcy listę Użytkowników, zawierającą imię i nazwisko Użytkownika, a w przypadku dzieci datę urodzenia. Zamawiający nie przewiduje podawania numerów PESEL Użytkowników. 20) Jedynym dopuszczonym przez Zamawiającego sposobem weryfikacji i dostępu użytkowników do obiektów sportowo-rekreacyjnych jest imienna karta (magnetyczna, chipowa lub zbliżeniowa, po okazaniu której wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i podpisem na liście użytkownik jest wpuszczany do obiektu. 21) Zamawiający nie dopuszcza innych form weryfikacji uczestników jak np. stosowanie kodów PIN otrzymywanych poprzez wiadomości sms, czy weryfikację danych biometrycznych. 22) Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją usług sportowo-rekreacyjnych poza ustalonym wynagrodzeniem. 23) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany nazwisk Użytkowników w trakcie obowiązywania Umowy na imiennej liście i uaktualniania jej co miesiąc bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. 24) W przypadku zmiany liczby Użytkowników, rozliczenie nastąpi w odniesieniu do aktualnej liczby osób objętych świadczeniem przedmiotowych usług w danym okresie rozliczeniowym. Zamawiający przekaże Wykonawcy zmodyfikowaną listę imienną do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego kolejny okres rozliczeniowy. W sytuacji, gdy nie nastąpi zmiana Użytkowników, obowiązywać będzie lista z poprzedniego miesiąca. 25) Wykonawca w ramach Umowy umożliwi także korzystanie z nowo dostępnych usług sportoworekreacyjnych, świadczonych przez podmioty, z którymi Wykonawca nawiąże współpracę na terenie Polski w trakcie trwania Umowy bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. Aktualna lista placówek realizujących usługi będzie zawsze dostępna na stronie internetowej Wykonawcy. 26) Zamawiający dopuszcza zgłaszanie nowych Użytkowników i rezygnacje dotychczasowych za pomocą platformy internetowej lub w formie wysyłanych mailem plików Excel. 27) Warunki realizacji zamówienia zawierają również istotne postanowienia Umowy stanowiące załącznik nr 2 do OGŁOSZENIA 28) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 29) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 30) Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie wskazanie części przeznaczonej do podzlecenia będzie rozumiane, że zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi Wykonawcy. 31) Lista placówek Zamawiającego: 1. Bank Gospodarstwa Krajowego Centrala w Warszawie 2. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie 3. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku 3

4 4. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział we Gdańsku 5. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach 6. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach 7. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie 8. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie 9. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi 10. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie 11. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu 12. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu 13. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie 14. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie 15. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu 16. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu 17. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze II. ZAMÓWIENIE W RAMACH PRAWA OPCJI W ramach Opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa do poniżej przedstawionych Opcji. Prawo Opcji jest prawem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa Opcji w całości lub części Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, ani jakiekolwiek roszczenie. OPCJA I : 1. W ramach części zamówienia objętej prawem opcji Zamawiający przewiduje możliwość powtórzenia zamówienia opisanego w ust. I - zlecenie świadczenia przez Wykonawcę usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia przez okres kolejnych 24 miesięcy, począwszy od dnia podpisania umowy, z uwzględnieniem opcji korzystania również z limitowanego dostępu do usług sportowo rekreacyjnych (opisanego w opcji nr II). 2. Zlecenie kontynuacji świadczenia usług w ramach prawa opcji zostanie skierowane w formie pisemnej lub elektronicznej na adres przedstawiciela Wykonawcy wskazany w Umowie nie później niż przed upływem 24 miesięcy realizacji zamówienia w części podstawowej przez osobę posiadającą odpowiednie umocowanie ze strony Zamawiającego. OPCJA II: 1. W okresie obowiązywania umowy w ramach świadczenia usług dostępnych dla osób uprawnionych Zamawiającego, Wykonawca zaproponuje dodatkową kartę zapewniającą limitowany dostęp do obiektów i zajęć sportowo rekreacyjnych na terenie całego kraju. 2. W ramach jednego obiektu Użytkownicy będą mogli skorzystać z jednej formy aktywności sportowej i rekreacyjnej w ciągu dnia np. z basenu, siłowni lub fitnessu, w zależności od usług 4

5 dostępnych w obiekcie zgodnie z liczbą wejść zapisanych na karcie, maksymalnie 8 razy w miesiącu. 3. Zakres usług dla pracowników i osób towarzyszących musi obejmować minimum następujące usługi sportowo - rekreacyjne: basen, gimnastyka, joga, siłownia, aerobic, nauka sztuk walki, nauka tańca, pilates, fitness, aqua aerobic. Dla dzieci (do ukończenia 18-go roku życia) Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp co najmniej - w zależności od typu oferty - do: a) wyznaczonych obiektów basenowych; b) wyznaczonych obiektów basenowych oraz nauki sztuk walki i nauki tańca. 4. Zamawiający informuje, że maksymalna przewidywana liczba Użytkowników, którzy mogą skorzystać z usług sportowo-rekreacyjnych, wynosi miesięcznie: 1000 pracowników, 600 osób towarzyszących, 100 dzieci pracowników, a w tym 100 dzieci korzystających tylko z obiektów basenowych. 5. Powyższe liczby są danymi szacunkowymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych dla w/w liczby osób. Zmniejszenie liczby Użytkowników nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną liczbę Użytkowników w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu). 6. Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy zobowiązany będzie do zapewnienia Użytkownikom kart limitowanych dostępu do minimum 1700 obiektów sportoworekreacyjnych na terenie całego kraju w dni robocze i weekendy w godzinach otwarcia obiektów. 7. Przez obiekt sportowo-rekreacyjny Zamawiający rozumie budynek lub samodzielny lokal, w którym świadczone są przez niezależne podmioty usługi objęte zamówieniem. Zajęcia oferowane w jednym obiekcie (pod jednym adresem administracyjnym) przez ten sam podmiot, traktowane będą jako jeden obiekt. 8. Dostępność obiektów nie może być ograniczona porą dnia, tzn. Użytkownik będzie miał prawo korzystania z obiektu w pełnym zakresie czasu jego otwarcia dla korzystających. 9. Zamawiający dopuszcza stosowanie limitów czasowych dla niektórych usług świadczonych w wybranych obiektach zgodnie z obowiązującymi w tych obiektach regulaminami stosowanymi dla ich klientów, przy czym wymaga, aby jednorazowy dostęp do każdej usługi nie był krótszy niż 45 minut, a w przypadku sauny i vacu (body space) nie krótszy niż 30 minut dziennie. 10. Dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych i oferowanych usług musi być zapewniony przez 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem ograniczeń wprowadzonych przez dany obiekt, wynikających z obowiązujących w nim godzin pracy, regulaminów i grafików. Użytkownicy nie mogą być zobligowani do deklaracji korzystania z określonej lokalizacji. 11. Osoba uprawniona może korzystać tylko z jednej z form dostępności usług sportoworekreacyjnych nielimitowanej bądź limitowanej. Posiadacze kart z dostępem nielimitowanym mogą przechodzić do systemu z limitowanym dostępem i odwrotnie. 12. Pozostałe warunki korzystana z OPCJI II realizowane będą zgodnie z Zamówieniem opisanym w ust. I pkt Realizacja OPCJI II będzie odbywała się na zasadach przewidzianych dla zamówienia podstawowego, tj. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę Użytkowników, zawierającą imię i nazwisko Użytkownika, a w przypadku dzieci datę urodzenia. Zamawiający nie przewiduje podawania numerów PESEL Użytkowników. 5

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 26.03.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 26.03.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 26.03.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120A-27/EG/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

AKCPEPTUJĘ Łódź, dn. 15 grudnia 2015r. Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego i Gospodarczego Sławomir Wasilewski ZAPYTANIE OFERTOWE

AKCPEPTUJĘ Łódź, dn. 15 grudnia 2015r. Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego i Gospodarczego Sławomir Wasilewski ZAPYTANIE OFERTOWE AKCPEPTUJĘ Łódź, dn. 15 grudnia 2015r. Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego i Gospodarczego Sławomir Wasilewski ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie w ramach Programu Korzyści Pracowniczych usług w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO OBIEKTÓW I ZAJĘĆ SPORTOWO- REKREACYJNYCH PRACOWNIKOM ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO OBIEKTÓW I ZAJĘĆ SPORTOWO- REKREACYJNYCH PRACOWNIKOM ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ Łódź, dnia 6 grudnia 2017 r. ZATWIERDZIŁ.. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ. Zapytania cenowego. I Część Zamawiający

FORMULARZ. Zapytania cenowego. I Część Zamawiający FORMULARZ Zapytania cenowego I Część Zamawiający 1. Data: 09.03.2015 r. 2. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni ( MOPS Gdynia ), zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług dostępu

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbr.gov.pl ZATWIERDZAM Zastępca Dyrektora Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z następujących części:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z następujących części: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z następujących części: CZĘŚĆ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 z 7 CZĘŚĆ II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 3 z 7 I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/UR/51/2014 Rzeszów, 17.04.2014 r. Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

Znak sprawy: ZP/UR/51/2014 Rzeszów, 17.04.2014 r. Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów Znak sprawy: ZP/UR/51/2014 Rzeszów, 17.04.2014 r. Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów Do Wykonawców, zainteresowanych udziałem w przetargu Wyjaśnienia treści Siwz / Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa tel: , fax:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa tel: , fax: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Warszawa, 08.02.2013 r. 993200/370/IN-124/13 UNP 2013-17928 TZ/370/92/2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-01-22 09:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: ZP.272.00004.2016, ZP.ZD-00016/16. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 20. 11.2015 r. Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ, zmiana terminu składania ofert Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie przez okres dwunastu miesięcy usług

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP /2013. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez...

UMOWA NR ZP /2013. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez... UMOWA NR ZP 322-../2013 Zawarta w dniu. 2013 roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 Zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. p. Brygidę

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/IN- 803/2015 Warszawa, dnia 7 października 2015 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 02 do SIWZ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

Załącznik nr 02 do SIWZ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 02 do SIWZ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Nr. zawarta w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź Zamawiającego: Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi korzyści pracowniczych (korzystanie z obiektów sportowych i zajęć sportowych) przez pracowników Filharmonii Narodowej.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i ich najbliŝszych Numer ogłoszenia: 119913-2013; data zamieszczenia: 20.06.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.anr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.anr.gov.pl 1 z 6 2016-06-22 13:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.anr.gov.pl Wrocław: Usługi umożliwiające dostęp do korzystania z obiektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl 1 z 5 2015-01-22 12:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Wrocław: Przetarg nr UMW/AZ/PN-6/15: Usługa polegająca na

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Usługi sportowo-rekreacyjne dla Pracowników Zamawiającego oraz ich Dzieci/Osób Towarzyszących Numer ogłoszenia: 321726-2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia r. ul. Bankowa 12, KATOWICE NIP ; REGON

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia r. ul. Bankowa 12, KATOWICE NIP ; REGON UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 25.02.2016 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA NR DZP.381.4.2016.UG WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ ZMIANA SIWZ Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 listopada 2014 r. Wg. rozdzielnika

Warszawa, dnia 17 listopada 2014 r. Wg. rozdzielnika Warszawa, dnia 17 listopada 2014 r. BDG.741.33.2014 / 8 Wg. rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Poznań: Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportoworekreacyjnych

Poznań: Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportoworekreacyjnych 1 z 5 2011-11-21 14:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć

Bardziej szczegółowo

i Terenów Rolnych w Krakowie

i Terenów Rolnych w Krakowie Postępowanie: Zakup kart sportowo rekreacyjnych dla pracowników Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie W dniu 07.09.2017r. jeden z Wykonawców przesłał do Zamawiającego pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do specyfikacji. UMOWA nr

Załącznik nr 5 do specyfikacji. UMOWA nr Załącznik nr 5 do specyfikacji UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu.. roku pomiędzy:.., reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części Wykonawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.77.2014 Zielona Góra, 2014-12 - 09 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DA.III Zielona Góra,

Znak sprawy: DA.III Zielona Góra, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 68 456 52 00, 320 20 37 fax +48 68 456 52 96 www.lubuskie.pl Znak sprawy: DA.III.272.2.2.2016 Zielona Góra, 12.01.2016

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Abonament sportowy Numer ogłoszenia: 15819-2015; data zamieszczenia: 05.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Abonament sportowy Numer ogłoszenia: 15819-2015; data zamieszczenia: 05.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Abonament sportowy Numer ogłoszenia: 15819-2015; data zamieszczenia: 05.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA nr /MOW NFZ/WAG II/14

Wzór umowy. UMOWA nr /MOW NFZ/WAG II/14 Załącznik nr 5 do specyfikacji Wzór umowy UMOWA nr /MOW NFZ/WAG II/14 zawarta w. w dniu.. roku pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części Wykonawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia - Małopolskim

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: Zakup usług dla pracowników w postaci kart abonamentowych uprawniających do korzystania z programu sportowo- -rekreacyjnego Numer ogłoszenia: 4301-2012; data zamieszczenia: 04.01.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo rekreacyjnych dla pracowników MPGK SP. z o.o. w Stargardzie WZÓR UMOWY nr EZ-ZR

świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo rekreacyjnych dla pracowników MPGK SP. z o.o. w Stargardzie WZÓR UMOWY nr EZ-ZR WZÓR UMOWY nr EZ-ZR zawarta... 2017r. w Stargardzie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie, ul. Stefana Okrzei 6, 73-110 Stargard, NIP 854-001-15-20, Regon

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla Pracowników Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego.

na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla Pracowników Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO 1 Znak sprawy: DZ-A30-240-1-20/15 W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

Część II Wzór umowy (WU)

Część II Wzór umowy (WU) Umowa nr. W dniu.2015 r. pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA WAW-FA zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: Oznaczenie stron

UMOWA WAW-FA zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: Oznaczenie stron UMOWA WAW-FA.2720.52.2016 zawarta w dniu.. 2016 roku w Warszawie, pomiędzy: Oznaczenie stron 1 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr W/2016/25 z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr W/2016/25 z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr W/2016/25 z dnia 11-01-2016 Działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.20.2015.13.BP Warszawa, 15 czerwca 2015 r.

BDG.WZP.311.20.2015.13.BP Warszawa, 15 czerwca 2015 r. BDG.WZP.311.20.2015.13.BP Warszawa, 15 czerwca 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Usługa sportoworekreacyjna (znak postępowania: BDG.WZP.311.20.2015.9.BP). ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi Katowice: ZAKUP KARNETÓW IMIENNYCH NA USŁUGI REKREACYJNE I SPORTOWE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2. CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13

CZĘŚĆ 2. CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 CZĘŚĆ 2 CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 USŁUGI - pływalnia Pływanie rekreacyjne. Cena obowiązuje codziennie w godzinach otwarcia. K 1 Wstęp 1h pływanie 14 zł K 2 Wstęp ulgowy1h

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2. CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13

CZĘŚĆ 2. CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 CZĘŚĆ 2 CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 USŁUGI - pływalnia POZYCJA CENNIKA NAZWA USŁUGI CENA BRUTTO STAWKA PODATKU VAT OPIS USŁUGI Pływanie rekreacyjne. Cena obowiązuje codziennie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO - REKREACYJNYCH

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO - REKREACYJNYCH WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO - REKREACYJNYCH Załącznik nr 2 Nr sprawy DH.772.1.2014 zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Wojskową Agencją Mieszkaniową, z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 6 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy., zgodnie

Bardziej szczegółowo

KARTA FITPROFIT Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

KARTA FITPROFIT Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania '' Ruch może zastąpić wszystkie lekarstwa, ale żadne lekarstwo nie jest w stanie zastąpić ruchu '' (Tissot) KARTA FITPROFIT Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 1. Dlaczego GŻ wprowadza karty? Grupa

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej OPS-ZP.321.22.2013 Gliwice, 23-09-2013 r. Dotyczy: świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych w obiektach sportowych i rekreacyjnych dla pracowników OPS w Gliwicach Odpowiedź na

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System kart sportowych Numer ogłoszenia: 17830-2013; data zamieszczenia: 11.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: System kart sportowych Numer ogłoszenia: 17830-2013; data zamieszczenia: 11.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: System kart sportowych Numer ogłoszenia: 17830-2013; data zamieszczenia: 11.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE (dalej Ogłoszenie )

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE (dalej Ogłoszenie ) Znak sprawy: ZP.260.4.2017 Warszawa dnia 06.02.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE (dalej Ogłoszenie ) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI DO NICH

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI DO NICH Frequently Asked Questions (FAQ) NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI DO NICH Szczegółowe informacje na temat oferty fitwro dostępne są w Regulaminie serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowie o

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK INFLANCKA- WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG 1. PŁYWALNIA KRYTA

OŚRODEK INFLANCKA- WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG 1. PŁYWALNIA KRYTA OŚRODEK INFLANCKA- WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG 1. PŁYWALNIA KRYTA Lp. Usługa Opis usługi Czas korzystania Wiek i status osób uprawnionych Cena usługi 1 Bilet jednorazowy

Bardziej szczegółowo

Program sportowo-rekreacyjny OK System. Dbaj z nami o lepsze samopoczucie każdego dnia!

Program sportowo-rekreacyjny OK System. Dbaj z nami o lepsze samopoczucie każdego dnia! Program sportowo-rekreacyjny OK System Dbaj z nami o lepsze samopoczucie każdego dnia! 1 KARTA (KARNET) OK SYSTEM 1. Warunki korzystania 2. Karta, rejestracja Użytkownika w systemie, aktywacja karnetu

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla Pracowników Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego.

na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla Pracowników Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO 1 Znak sprawy: DZ-A30-240-1-17/17 W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4001-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 2016/S 004-004001 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przestrzeni wspólnej pracy o nazwie Centroom w ramach Inkubatora Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

Regulamin przestrzeni wspólnej pracy o nazwie Centroom w ramach Inkubatora Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Regulamin przestrzeni wspólnej pracy o nazwie Centroom w ramach Inkubatora Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez:

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez: UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez:.... zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o

Bardziej szczegółowo

mlinia: (42)

mlinia: (42) WARUNKI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO dotyczące udostępnienia usługi DWUPAK w mbanku I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze Warunki programu pilotażowego dotyczące udostępnienia usługi DWUPAK w mbanku, zwane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SPORTOWO-REKREACYJNY MULTIKARNET OK

PROGRAM SPORTOWO-REKREACYJNY MULTIKARNET OK . PROGRAM SPORTOWO-REKREACYJNY MULTIKARNET OK DBAJ Z NAMI O LEPSZE SAMOPOCZUCIE KAŻDEGO DNIA! Instrukcja dla Użytkowników Uniwersytetu Rzeszowskiego 2015 MULTIKARNET OK SYSTEM 1. Warunki korzystania 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Katolickiego

Załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Katolickiego Załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK INFLANCKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG

OŚRODEK INFLANCKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG OŚRODEK INFLANCKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG I. PŁYWALNIA KRYTA normalny w 60 min. Bez ograniczeń 8% 0,00zł normalny w Bez ograniczeń 8%,00zł normalny w 0 min.

Bardziej szczegółowo

DATA: LICZBA STRON: 6

DATA: LICZBA STRON: 6 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego DATA: 07.02.2013 LICZBA STRON: 6 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług sportoworekreacyjnych na podstawie kart abonamentowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 KWOTA PODATKU VAT CENA NETTO. Pływanie rekreacyjne. Cena obowiązuje codziennie w godzinach otwarcia. K 1 Wstęp 1h pływanie 14 zł 8

CZĘŚĆ 2 KWOTA PODATKU VAT CENA NETTO. Pływanie rekreacyjne. Cena obowiązuje codziennie w godzinach otwarcia. K 1 Wstęp 1h pływanie 14 zł 8 CZĘŚĆ 2 CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 USŁUGI - pływalnia Pływanie rekreacyjne. Cena obowiązuje codziennie w godzinach otwarcia. K 1 Wstęp 1h pływanie 14 zł 8 K 2 Wstęp ulgowy1h

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Z /2014

U M O W A NR Z /2014 Załącznik nr 2 - wzór umowy U M O W A NR Z /2014 Zawarta dnia...2014 r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną Numer postępowania: DAZ/ZP/1/2016 Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną Nazwa zamówienia: Usługa społeczna polegająca na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć

Bardziej szczegółowo

CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13

CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 USŁUGI - pływalnia K 1 Wstęp 1h pływanie 14 zł 8 K 2 Wstęp ulgowy1h pływanie 10 zł 8 Pływanie rekreacyjne. Cena obowiązuje codziennie w godzinach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. - 1 dziecko (8 lat) w wymiarze 2 godzin dziennie 3 razy w tygodniu łącznie średnio 78 godzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE. - 1 dziecko (8 lat) w wymiarze 2 godzin dziennie 3 razy w tygodniu łącznie średnio 78 godzin. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Derdowskiego 25 84-240 Reda tel. 58 678 58 65 fax 58 678 60 69 mops@mopsreda.pl Reda, 04-12-2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA DLA FIRM, INSTYTUCJI I STOWARZYSZEŃ

OFERTA CENOWA DLA FIRM, INSTYTUCJI I STOWARZYSZEŃ OFERTA CENOWA DLA FIRM, INSTYTUCJI I STOWARZYSZEŃ AQUAPARK POLKOWICE REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE S.A. ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice, tel. 76/746-27-27, faks: 76/746-27-60 I. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) e-wuś Gabinet lekarski 5) Zestawienie e-wuś UWAGA! Sprawdzanie pacjenta w systemie EWUŚ z poziomu programu Eurosoft

Bardziej szczegółowo

M u l t i S p o r t. dla Pracowników

M u l t i S p o r t. dla Pracowników Warszawa, 03.04.2012r. M u l t i S p o r t Najlepszy Program Sportowo Rekreacyjny dla Pracowników Oferta ważna jest przez 30 dni od daty sporządzenia. Podstawowe informacje o Benefit Systems Spółka Benefit

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym, zwana dalej Promocją organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

SPORT I REKREACJA. Cena za Kartę FitSport w zł brutto za 1 okres rozliczeniowy Opis (1 miesiąc) (1 miesiąc) Karta dla Członka 125,00 59,00

SPORT I REKREACJA. Cena za Kartę FitSport w zł brutto za 1 okres rozliczeniowy Opis (1 miesiąc) (1 miesiąc) Karta dla Członka 125,00 59,00 INSTRUKCJA - procedura dokonywania wpłat i zgłoszeń do Programu przez Użytkowników (Członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie oraz ich osób towarzyszących i ich dzieci). SPORT I REKREACJA OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej Załącznik nr 2 Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy urzędy podległe i nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych)

O G Ł O S Z E N I E. ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) O G Ł O S Z E N I E ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę, pod nazwą : Usługi pocztowe w

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYSTĘPOWANIA I REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE REKREACYJNO SPORTOWYM. Zgłaszanie lub rezygnacja pracownika

PROCEDURA PRZYSTĘPOWANIA I REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE REKREACYJNO SPORTOWYM. Zgłaszanie lub rezygnacja pracownika PROCEDURA PRZYSTĘPOWANIA I REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE REKREACYJNO SPORTOWYM Zgłaszanie lub rezygnacja pracownika 1. Zgłoszenia lub rezygnacji z korzystania z programu rekreacyjno sportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zajęć wyrównawczych ( korepetycji) prowadzonych w ramach CENTRUM EDUKACJI MŁYNOWA w Białymstoku

REGULAMIN zajęć wyrównawczych ( korepetycji) prowadzonych w ramach CENTRUM EDUKACJI MŁYNOWA w Białymstoku REGULAMIN zajęć wyrównawczych ( korepetycji) prowadzonych w ramach w Białymstoku I. Informacje ogólne 1. Centrum Edukacji Młynowa ( CEM) jest placówką realizującą kursy wyrównawcze ( korepetycje) dla 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 200 R. NR 3, POZ. 759, NR 6, POZ. 078 I NR 82, POZ. 228 ORAZ Z 20 R. NR 5, POZ. 3, NR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PILOTAŻOWEGO KARTA MULTISPORT SENIOR

REGULAMIN PROJEKTU PILOTAŻOWEGO KARTA MULTISPORT SENIOR 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU PILOTAŻOWEGO KARTA MULTISPORT SENIOR 1. Organizatorem projektu pilotażowego MultiSport Senior jest Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac

Bardziej szczegółowo

Program sportowo-rekreacyjny OK System. Dbaj z nami o lepsze samopoczucie każdego dnia!

Program sportowo-rekreacyjny OK System. Dbaj z nami o lepsze samopoczucie każdego dnia! Program sportowo-rekreacyjny OK System Dbaj z nami o lepsze samopoczucie każdego dnia! 1 KARNET OK SYSTEM 1. Warunki korzystania 2. Obiekty i usługi dostępne w ramach karnetu OK System 3. Rejestracja danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU OPOLE@ANR.GOV.PL Opole, dn. 21.01.2015 r. Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. 1. Przedmiot zamówienia.

Bardziej szczegółowo

OK SYSTEM Polska S.A.

OK SYSTEM Polska S.A. OK SYSTEM Polska S.A. 00-355 Warszawa ul. Tamka 38 tel.:(022) 290 80 70 oddział Katowice ul Dulęby 5 NIP: 525-23-54-272 KRS: 0000402558 Kapitał zakładowy: 4 635 805,00 PLN OK SYSTEM to: Odnowa biologiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ

REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu oraz korzystania z Programu EUROPEJSKA KARTA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Katowice: Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w formie karnetów imiennych - DZP.381.61.2013.UG Numer ogłoszenia: 255737-2013; data zamieszczenia: 28.11.2013

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

AQUAPARK POLKOWICE REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE S.A. ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice tel. 76/746-27-27, faks: 76/746-27-60

AQUAPARK POLKOWICE REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE S.A. ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice tel. 76/746-27-27, faks: 76/746-27-60 OFERTA CENOWA DLA FIRM, INSTYTUCJI I STOWARZYSZEŃ AQUAPARK POLKOWICE REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE S.A. ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice tel. 76/746-27-27, faks: 76/746-27-60 Aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Czy Zamawiający dopuszcza konieczność posiadania przez Użytkowników telefonów komórkowych w celu wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia?

Czy Zamawiający dopuszcza konieczność posiadania przez Użytkowników telefonów komórkowych w celu wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia? MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Grabowo 2 81-265 Gdynia Gdynia 29.01.2014 r. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Grabowo 2 81-265 Gdynia Dotyczy: postępowanie prowadzone w

Bardziej szczegółowo

Program sportowo-rekreacyjny OK System. Dbaj z nami o lepsze samopoczucie każdego dnia!

Program sportowo-rekreacyjny OK System. Dbaj z nami o lepsze samopoczucie każdego dnia! Program sportowo-rekreacyjny OK System Dbaj z nami o lepsze samopoczucie każdego dnia! 1 KARNET OK SYSTEM 1. Warunki korzystania 2. Obiekty i usługi dostępne w ramach karnetu OK System 3. Rejestracja danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) Zestawienie e-wuś 5) e-wuś Gabinet lekarski 6) e-wuś Izba przyjęć 7) e-wuś - Oddział UWAGA! Sprawdzanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@.

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Zawarta w dniu Data Miejscowość Pomiędzy Dane, pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000496085, NIP 525-257-76-29,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Tańca Freestyle Dance Zone w Nadarzynie Szkoły Tańca Dance Zone Alchemia w Grójcu

Regulamin Szkoły Tańca Freestyle Dance Zone w Nadarzynie Szkoły Tańca Dance Zone Alchemia w Grójcu Regulamin Szkoły Tańca Freestyle Dance Zone w Nadarzynie Szkoły Tańca Dance Zone Alchemia w Grójcu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w Szkole Tańca Freestyle Dance Zone i Dance

Bardziej szczegółowo

Program sportowo-rekreacyjny OK System. Dbaj z nami o lepsze samopoczucie każdego dnia!

Program sportowo-rekreacyjny OK System. Dbaj z nami o lepsze samopoczucie każdego dnia! Program sportowo-rekreacyjny OK System Dbaj z nami o lepsze samopoczucie każdego dnia! 1 KARNET OK SYSTEM 1. Warunki korzystania 2. Obiekty i usługi dostępne w ramach karnetu OK System 3. Rejestracja danych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na: Dostarczenie usług dla PSE S.A., PSE Inwestycje S.A. oraz PSE Innowacje Sp. z o.o. w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad dzieckiem

Umowa o opiekę nad dzieckiem Leśny Skrzat - Żłobek ul. Wojska Polskiego 56H 56-400 Oleśnica Tel. +48 500 569 003 www.lesny-skrzat.pl e-mail: biuro@lesny-skrzat.pl Umowa o opiekę nad dzieckiem Zawarta w dniu 2015 r. w Oleśnicy przez

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DANE OSOBOWE DZIECKA IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA ADRES ZAMIESZKANIA NAZWA SZKOŁY / PRZEDSZKOLA NR PESEL DANE OSOBOWE RODZICA / OPIEKUNA IMIĘ I NAZWISKO E-MAIL TEL. KOMÓRKOWY TEL.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl 1 z 5 2015-03-05 12:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Kraków: Dostawa bonów w formie elektronicznych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo