WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN A. Zgodny z systemem ISO 9001

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001"

Transkrypt

1 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001

2 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario Niniejszy dokument i zawarte w nim informacje s¹ w³asnoœci¹ firmy Psion Teklogix Inc. i nie mog¹ byæ reprodukowane i kopiowane w ca³oœci ani czêœciowo za wyj¹tkiem przypadku, gdy celem tego bêdzie promowanie sprzeda y wyrobów i us³ug firmy Psion Teklogix. Ponadto niniejszy dokument nie mo e byæ podstaw¹ projektowania, produkcji, podzlecania lub jakichkolwiek innych czynnoœci szkodz¹cych interesom firmy Psion Teklogix Inc. Wszystkie znaki handlowe nale ¹ do ich w³aœcicieli. Gwarancja zwrotu produktu do producenta Psion Teklogix gwarantuje mo liwoœæ reklamacji produktów w okresie jednego roku. W niektórych rejonach, gwarancja ta mo e byæ d³u sza. Szczegó³y dotycz¹ce tego mo na uzyskaæ w lokalnym biurze Psion Teklogix. Wspomniana gwarancja nie dotyczy wyrobów, które mia³y zdjête plomby fabryczne, by³y zmieniane lub naprawiane przez osoby nie bed¹ce pracownikami organizacji serwisowych firmy Psion Teklogix. Prosimy o zapoznanie siê z warunkami sprzeda y celem uzyskania informacji szczegó³owych. Naprawy W przypadku koniecznoœci naprawy sprzêtu, nale y podaæ informacje dotycz¹ce natury uszkodzenia i sposobu, w jaki sprzêt by³ u ywany w momencie pojawienia siê niesprawnoœci. Nale y równie podaæ typ komputera, model oraz jego numer fabryczny. Przed przes³aniem jakichkolwiek wyrobów do firmy Psion Teklogix nale y skontaktowaæ siê z Customer Services Group (Dzia³ napraw) celem uzyskania numeru autoryzacji wysy³ki. Pomoc techniczna Psion Teklogix zapewnia pe³na pomoc techniczn¹ dla swoich u ytkowników dla wszystkich rodzajów urz¹dzeñ. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce pomocy mo na znaleÿæ w czêœci Pomoc techniczna na str. 30. Ograniczenie odpowiedzialnoœci Do³o ono wszelkich starañ, aby niniejszy dokument by³ kompletny, rzetelny i aktualny. Do niniejszej informacji bêd¹ wprowadzane okresowo zmiany; te zmiany bêd¹ zamieszczane w nowych edycjach niniejszej publikacji. Psion Teklogix Inc. zastrzega sobie prawo wprowadzania ulepszeñ i/lub zmian w urz¹dzeniu i/lub programie (-ach) opisanych w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia i nie bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek szkody, w³¹czaj¹c w to lecz nie ograniczaj¹c ich do szkód dodatkowych wynikaj¹cych z korzystania z niniejszej instrukcji, w tym spowodowanych ewentualnymi jej b³êdami drukarskimi.

3 Spis treœci 1. Podstawowe czynnoœci wstêpne adowanie akumulatorów Instalowanie akumulatorów W³¹czanie komputera Wy³¹czanie komputera (hibernacja) Podstawowe wiadomoœci o komputerze WORKABOUT PRO W³aœciwoœci komputera WORKABOUT PRO C W³aœciwoœci komputera WORKABOUT PRO S Akumulatory Zamiana akumulatorów i czas ich pracy Klawiatura Klawiatura komputera WORKABOUT PRO C Klawiatura komputera WORKABOUT PRO S Klawisze modyfikuj¹ce Inne klawisze Wyœwietlacz i podœwietlanie klawiatury Kalibracja wyœwietlacza dotykowego Sygnalizatory Dioda LED Sygnalizator dÿwiêkowy Nawigacja w systemie Windows Mobile Nawigacja po ekranie dotykowym Nawigacja po ekranie Dziœ (Today Screen) Pasek nawigacji Bie ¹ca data, zegar i alarm Informacje o w³aœcicielu Powiadamianie o odebranej poczcie Powiadamianie o zadaniach do wykonania U ywanie kalendarza Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 1

4 3.8 Menu Start Personalizacja menu Start Zarz¹dzanie plikami i folderami Tworzenie nowego folderu Zmiana nazwy pliku Kopiowanie pliku Usuwanie pliku U ywanie menu Paski menu Menu rozwijalne Aplikacje Zamykanie aplikacji Ustawienia Pomoc Wprowadzanie tekstu Klawiatura programowa Ogólne zasady konserwacji Konserwacja ekranu dotykowego Czyszczenie komputera WORKABOUT PRO Serwis oraz oddzia³y firmy Pomoc techniczna Naprawy wyrobów Oddzia³y firmy Wykaz uzyskanych dopuszczeñ i zasad bezpiecznego u ytkowania Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

5 1. Podstawowe czynnoœci wstêpne Wa ne: Wszystkie informacje o certyfikatach i zasadach bezpieczeñstwa podane s¹ w Instrukcji u ytkowania komputera rêcznego WORKABOUT PRO z systemem operacyjnym Windows Mobile 2003 SE - nr zamówieniowy Wymieniona instrukcja jest dostêpna na stronie Przed rozpoczêciem ³adowania akumulatorów i u yciem skanera nale y bezwzglêdnie zapoznaæ siê z zasadami bezpiecznego ich u ytkowania. Skrócona instrukcja u ytkowania podaje podstawowe informacje o dzia³aniu i w³aœciwoœciach komputerów rêcznych WORKABOUT PRO z systemem operacyjnym Windows Mobile 2003 firmy Psion Teklogix. Bardziej szczegó³owe informacje zamieszczone s¹ w Instrukcji u ytkowanie komputerów rêcznych WORKABOUT PRO z systemem Windows Mobile (nr katalogowy PN ) lub w dokumentacji dostarczanej z u ywan¹ aplikacj¹. Z regu³y WORKABOUT PRO jest skonfigurowany w zak³adzie produkcyjnym i u ytkownik otrzymuje urz¹dzenie gotowe ju do u ycia. 1.1 adowanie akumulatorów Akumulatory wysy³ane z fabryki nie s¹ na³adowane. Przed pierwszym u yciem winny byæ w pe³ni na³adowane. Pe³n¹ pojemnoœæ mog¹ osi¹gn¹æ dopiero po co najmniej 5 pe³nych cyklach ³adowania i roz³adowania. Wa ne: Bateria podtrzymuj¹ca jest do³adowywana ma³ym pr¹dem z akumulatora g³ównego. Aby przed³u yæ okres u ytkowania tego akumulatora, nale y unikaæ nadmiernego roz³adowywania i ³adowania baterii podtrzymuj¹cej poprzez utrzymywanie akumulatora g³ównego w stanie pe³nego na³adowania. PO W CZENIU NOWEGO KOMPUTERA, na jego ekranie mo e pojawiæ siê komunikat ostrzegawczy o niskiej pojemnoœci baterii podtrzymuj¹cej. Aby na³adowaæ tê bateriê, trzeba najpierw na³adowaæ akumulator g³ówny zainstalowany w komputerze WORKABOUT PRO. Zaleca siê ca³onocne ³adowanie. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 3

6 1.2 Instalowanie akumulatora w komputerze Obróciæ przeciwnie do ruchu wskazówek zegara obrotowe zamkniêcia pokrywy akumulatora i zdj¹æ j¹. W³o yæ do gniazda na³adowany akumulator. Za³o yæ pokrywê gniazda akumulatora i nastêpnie przekrêciæ przeciwnie do ruchu wskazówek zegara obrotowe zamkniêcia. Uwaga: Przy u yciu stacji dokuj¹cej, komputer z umieszczonym w nim akumulatorami nale y w³o yæ do stacji dokuj¹cej i nastêpnie j¹ w³¹czyæ. 1.3 W³¹czanie komputera Aby w³¹czyæ komputer, nale y przez co najmniej 1 sekundê przytrzymaæ wciœniêty klawisz <ENTER/ON>. Klawisz <ENTER/ON> nale y zwolniæ, gdy dioda LED zacznie migaæ œwiat³em zielonym. Na wyœwietlaczu w³¹czonego komputera pojawi siê ekran aplikacji Today (Dzisiaj). Uwaga: Jeœli komputer by³ ju u ywany komputer mo e byæ wy³¹czony (w stanie hibernacji) to wciœniêcie <ENTER/ON> budzi wówczas komputer z tego stanu. Pojawi siê wtedy ten ekran, który by³ wyœwietlany w momencie hibernacji komputera. 1.4 Wy³¹czanie komputera (hibernacja) W celu wy³¹czenia komputera WORKABOUT PRO nale y wcisn¹æ klawisz <BLUE>, a nastêpnie <ENTER/ON>. 4 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

7 2. Komputer WORKABOUT PRO 2.1 Podstawowe w³aœciwoœci komputera WORKABOUT PRO C g³oœnik piórko (do nawigacji po ekranie) LED (dioda elektroluminescencyjna) mikrofon Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 5

8 2.2 Podstawowe w³aœciwoœci komputera WORKABOUT PRO S g³oœnik piórko (do nawigacji po ekranie) LED (dioda elektroluminescencyjna) mikrofon 6 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

9 pokrywa górna pokrywa tylna umieszcza siê tu opcjonalny modu³ skanera kodów kreskowych pokrywa zasobnika akumulatorów zamkniêcia pokrywy zasobnika akumulatorów port Tether gniazdo audio gniazdo LIF (Low Insertion Force) Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 7

10 2.3 Akumulatory WORKABOUT PRO C mo e byæ zasilany standardowym zestawem akumulatorów litowo-jonowych, zestawem akumulatorów litowo-jonowych o podwy szonej pojemnoœci lub trzema bateriami alkalicznymi typu AA. Zestawy akumulatorów litowo-jonowych, przed w³o eniem do komputera, winny byæ wczeœniej na³adowane. WORKABOUT PRO S mo na zasilaæ standardowym zestawem akumulatorów litowojonowych lub zestawem akumulatorów litowo-jonowych o podwy szonej pojemnoœci. Nie mo na zasilaæ go z baterii alkalicznych typu AA. Ostrze enie: Przed rozpoczêciem ³adowania lub u ywania tych zestawów istotne jest, aby wczeœniej zapoznaæ siê dok³adnie z zasadami bezpieczeñstwa podanymi w niniejszym rozdziale i œciœle ich przestrzegaæ. BATERIE I AKUMULATORY S ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI. Wszystkie zu yte baterie i akumulatory, w celu w³aœciwej ich utylizacji, nale y przes³aæ na adres: AXED Spó³ka Jawna ul. Fredry Poznañ tel.: fax: Ostrze enie: Celem unikniêcia wycieku kwasu z baterii i akumulatorów, nagrzewania siê lub ich eksplodowania nale y przestrzegaæ podanych poni ej regu³: Zestawy akumulatorowe wyposa one s¹ w specjalne uk³ady gwarantuj¹ce bezpieczn¹ pracê. Celem zapewnienia poprawnego ich dzia³ania, nie wolno rozmontowywaæ tych zestawów ani zmieniaæ jakichkolwiek ich elementów. Nale y unikaæ zwierania ich biegunów przez bezpoœrednie ³¹czenie ich przedmiotami metalowymi takimi jak drut. Nie nale y ich przechowywaæ lub transportowaæ razem z przedmiotami metalowymi takimi jak bransoletki, spinki do w³osów itp. Nie wolno wrzucaæ akumulatorów do ognia. Nie nale y przechowywaæ ich w pobli u Ÿróde³ ciep³a takich jak ogieñ lub grzejniki. Nie nale y zanurzaæ ich do wody. Akumulatory nale y ³adowaæ tylko w przewidzianych do tego ³adowarkach. Nie wolno ich dziurawiæ, rzucaæ nimi, uderzaæ w nie lub ich deptaæ. Nie nale y ich bezpoœrednio lutowaæ. 8 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

11 Nie wolno do³¹czaæ ich bezpoœrednio do gniazdek sieci elektrycznej, gniazd zapalniczek samochodowych itp. Nie wolno wk³adaæ ich do kuchenek mikrofalowych i pojemników ciœnieniowych. Nie wolno u ywaæ jednoczeœnie akumulatorów i baterii oraz baterii i akumulatorów o ró nych pojemnoœciach i od ró nych producentów. Nale y natychmiast usun¹æ baterie lub akumulatory z komputera lub ³adowarki oraz zaprzestaæ ich u ytkowania w przypadku stwierdzenia wydzielania siê z nich jakiegoœ zapachu, nadmiernego rozgrzewania siê, zmiany pierwotnej barwy i kszta³tu lub pracy odbiegaj¹cej od przyjêtej za normaln¹. Nale y zaprzestaæ ³adowania akumulatorów, jeœli nie na³adowa³y siê w przewidzianym do tego czasie. Akumulatory lub baterie mog¹ wybuchn¹æ lub zapaliæ siê, w przypadku wyst¹pienia wycieku. Nale y dbaæ, aby nie znajdowa³y siê one w pobli u otwartego ognia. W przypadku dostania siê wyciekaj¹cego p³ynu z baterii lub akumulatorów do oczu, nale y przemyæ je pod czyst¹, bie ¹c¹ wod¹ i udaæ siê natychmiast do lekarza. Nie nale y trzymaæ baterii i akumulatorów w bardzo wysokich temperaturach (np. w samochodzie, wystawionych bezpoœrednio na dzia³anie promieni s³onecznych itp.), gdy mo e to spowodowaæ ich przegrzanie lub zap³on. Ponadto zmniejsza to znacznie ich wydajnoœæ i skraca czas u ytkowania. Nie nale y u ywaæ baterii i akumulatorów w obszarze elektrycznoœci statycznej wy szej ni zalecana przez producenta. Do baterii i akumulatorów nie powinny mieæ dostêpu dzieci Zamiana akumulatorów i czas ich pracy W normalnych warunkach pracy, ca³kowicie na³adowany akumulator o standardowej pojemnoœci utrzymuje ³adunek do 8 godzin. Akumulatory o podwy szonej pojemnoœci utrzymuj¹ ³adunek do 12 godzin. Akumulatory powinny byæ wymienione w przeci¹gu 10 do 15 minut wymiana w tym przedziale czasu nie powoduje utraty danych. Nale y mieæ œwiadomoœæ, e dane s¹ przechowywane domyœlnie w folderze umieszczonym w pamiêci typu RAM dane w tym folderze zostan¹ utracone w przypadku, gdy bateria g³ówna (akumulator) i podtrzymuj¹ca bêd¹ ca³kowicie wy³adowane lub zostanie dokonany zimny reset. Najbezpieczniejszym miejscem do przechowywania danych jest folder \Storage (onboard FFS) lub modu³ pamiêci typu SD lub MMC. W celu ochrony danych, urz¹dzenie wy³¹cza siê automatycznie przy pojemnoœci akumulatora wystarczaj¹cej na ich utrzymanie jeszcze przez 72 godziny. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 9

12 2.4 Klawiatura Uwaga: Wszelkie ró nice pomiêdzy komputerami WORKABOUT PRO C a WORKABOUT PRO S bêd¹ wyraÿnie wyszczególnione Klawiatura WORKABOUT PRO C Klawisz przesuwania strza³ek Klawisz skanera Klawisz regulacji kontrastu Klawisz pomarañczowy (Orange) Klawisz skanera Klawisz niebieski (Blue) Klawisz podœwietlania wyœwietlacza 10 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

13 2.4.2 Klawiatura WORKABOUT PRO S Klawisz skanera Klawisz skanera Klawisz przesuwania strza³ek Klawisz skanera Klawisz skanera Klawisz FN niebieski (Blue) Klawisz podœwietlania wyœwietlacza Klawisz pomarañczowy ALPHA (Orange) Klawiatura sk³ada siê ze standardowych klawiszy oraz klawiszy modyfikuj¹cych <ORANGE> i <BLUE> pozwalaj¹cych na dostêp do dodatkowych klawiszy i funkcji. Nad standardowymi klawiszami, które mog¹ byæ u ywane jako dodatkowe, naniesiony jest pomarañczowy lub niebieski nadruk Klawisze modyfikuj¹ce Klawisze <SHIFT>, <CRTL>, <ALT>, <ORANGE> i <BLUE> s¹ klawiszami modyfikuj¹cymi. Naciœniêcie klawisza modyfikuj¹cego zmienia funkcjê wykonywan¹ przez wciœniêty po nim klawisz. Przyk³adowo, w klawiaturze komputera WORKABOUT PRO C nad klawiszem<4> znajduje siê nawias prostok¹tny w kolorze pomarañczowym. Wobec tego przyciœniêcie klawisza <ORANGE> a nastêpnie klawisza <4> spowoduje pojawienie siê na ekranie nawiasu kwadratowego a nie cyfry 4. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 11

14 Klawisze <SHIFT>, <CRTL> i <ALT> dzia³aj¹ prawie tak samo jak w klawiaturze komputera PC z ta ró nic¹, e nie mog¹ one byæ wciskane równoczeœnie. Klawisz modyfikuj¹cy musi byæ wciœniêty zawsze przed klawiszem, którego funkcja bêdzie modyfikowana. Aktywacja klawiszy modyfikuj¹cych Jednorazowe wciœniêcie klawisza modyfikuj¹cego powoduje pojawienie siê ikony stanu klawiszy modyfikuj¹cych zamiast ikony programowej klawiatury na pasku zadañ w dolnej czêœci wyœwietlacza. Po naciœniêciu nastêpnego klawisza(modyfikowanego), klawisz modyfikuj¹cy staje siê nieaktywny- a ikona stanu klawiszy modyfikuj¹cych znika z paska zadañ. Nale y pamiêtaæ, e niektóre klawisze modyfikuj¹ce staj¹ siê permanentnie aktywnym tylko po jednorazowym ich naciœniêciu. Wiêcej szczegó³ów na ten temat podaje rozdzia³ 6 Tylko raz Instrukcji u ytkowania rêcznego komputera WORKABOUT PRO z systemem Windows Mobile 2003 SE. Blokada klawiszy modyfikuj¹cych Dwukrotne naciœniêcie klawisza modyfikuj¹cego powoduje jego zablokowanie. U ytkownik informowany jest o zablokowaniu klawisza modyfikuj¹cego poprzez pojawieniem siê tego klawisza w ikonie stanu klawiszy modyfikuj¹cych w czarnej obwódce. Zablokowany klawisz modyfikuj¹cy pozostaje aktywny do momentu, a zostanie naciœniety trzeci raz celem odblokowania go lub wy³¹czenia. Po odblokowaniu klawisza modyfikuj¹cego, ikona programowej klawiatury ponownie zastêpuje na pasku zadañ ikonê stanu klawiszy modyfikuj¹cych Inne klawisze Klawisz <ALPHA> (tylko dla WORKABOUT PRO S) Umo liwia pisanie znaków alfabetu naniesionych w kolorze pomarañczowym nad klawiszami numerycznymi <1> do <9> Klawisz <CAPS> (tylko dla WORKABOUT PRO S) Umo liwia wprowadzanie du ych liter alfabetu. Aktywacja tego klawisza odbywa siê przez wciœniêcie klawiszy <ALPHA/ORANGE> <.>. 12 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

15 Klawisz <SHIFT> (tylko dla WORKABOUT PRO C) U ywany do wprowadzania du ych liter oraz umo liwia dostêp do symboli w górnej czêœci klawiszy numerycznych. Klawisz sterowania kursorem (strza³kami) Do sterowania kursorem u ywany jest okr¹g³y klawisz umieszczony w górnej czêœci klawiatury. Przy jego u yciu mo liwe jest przesuwanie kursora po ca³ym ekranie w górê, w dó³, w lewo i w prawo. Klawisz <BKSP/DEL> Klawisz ten przesuwa kursor o jeden znak w lewo, usuwaj¹c niepoprawnie wprowadzony znak. Klawisz <DEL> (<BLUE> <BSKP>) usuwa znak w pozycji kursora. Klawisze <CRTL> i <ALT> Klawisze te modyfikuj¹ funkcje wciskanych po nich klawiszy i s¹ wykorzystywane w zale noœci od u ywanej aplikacji. Klawisz <TAB> Przewa nie przesuwa kursor na nastêpne pole w prawo lub w dó³. Kombinacja <ORANGE> <TAB> przesuwa kursor do ty³u. Klawisz <ESC> Ogólnie u ywany jako klawisz skrótu do zamykania u ywanego menu, okien dialogowych i aktualnych czynnoœci oraz powrotu do poprzednich. Klawisz <SPACE> U ywany do wstawiania spacji miêdzy s¹siednie znaki. W oknach dialogowych systemu Windows klawisz <SPACE> u ywany do wstawiania/usuwania znaku (tzw. ptaszka ) s³u ¹cego do zaznaczania wybranej opcji. Aktywacja tego klawisza w modelu S przez wciœniêcie <ALPHA/ORANGE> i <0>. Klawisze <SCAN> S³u ¹ do aktywacji g³owicy skranera. W modelach bez wewnêtrznego skanera te klawisze s¹ nieaktywne. Klawisze funkcyjne <F1> do <F10> Spe³niaj¹ specjalne, zdefiniowane przez u ytkownika funkcje. Wywo³ywanie ich odbywa siê przez wciœniêcie klawisza <BLUE> (<FN/BLUE> w modelu S), a nastêpnie jednego z klawiszy numerycznych od <1> do <0>. Mog¹ byæ u ywane przez system operacyjny Windows Mobile 2003 SE lub inn¹ aplikacjê. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 13

16 Klawisze makro <M1> do <M3> (tylko dla WORKABOUT PRO C) Oferuj¹ u ytkownikowi ³¹cznie do 20 programowalnych znaków ( pozycji ) i klawiszy wykonawczych. U ycie tych klawiszy jest mo liwe po wciœniêciu klawisza <ORANGE>, a nastêpnie klawiszy literowych <O>, <P> lub <Q>. U ycie klawiszy makro generuje ci¹g okreœlonych przez u ytkownika znaków, ³¹cznie z klawiszami wykonawczymi Regulacja podœwietlenia wyœwietlacza i klawiatury Regulacja podœwietlenia wyœwietlacza z klawiatury Wciœniêcie klawisza Backlight (podœwietlenie) < > powoduje zmianê podœwietlenia przez co zmienia siê ono od najs³abszego do najwiêkszego i z powrotem do najmniejszego. Wciœniêcie <ORANGE> i < > powoduje zmianê podœwietlenia w odwrotnym kierunku od najwiêkszego do najmniejszego. Ustawianie podœwietlenia wyœwietlacza i klawiatury Wybraæ kolejno Start, Settings. Nastêpnie wybraæ zak³adkê System, potem ikonê Backlight. W oknie dialogowym Backlight wybraæ zak³adkê Intensity Tym suwakiem zmieniaæ intensywnoœæ podœwietlania wyœwietlacza Tym suwakiem zmieniaæ intensywnoœæ podœwietlania klawiszy Regulacja (kalibrowanie) wyœwietlacza dotykowego Jeœli wyœwietlacz nigdy nie by³ kalibrowany lub gdy dotykanie go piórkiem nie powoduje po ¹danej czynnoœci, nale y: 14 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

17 Wybraæ kolejno Start, Settings. Nastêpnie wybraæ zak³adkê System; w oknie dialogowym pojawi siê ikona Screen Wybraæ teraz ikonê Screen, a nastêpnie przycisk Alignment (Regulacja) Teraz nale y wybraæ polecenie Align Screen (Reguluj wyœwietlacz) i dalej postêpowaæ zgodnie z wyœwietlonymi podpowiedziami. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 15

18 2. 6 Sygnalizatory W komputerach WORKABOUT PRO do sygnalizacji u ywa siê diody LED, komunikatów pokazywanych na ekranie i sygna³ów akustycznych Dioda LED Po lewej stronie komputera, powy ej klawisza <BKSP> znajduje siê pojedyncza, dwukolorowa dioda LED. Po wciœniêciu klawisza <ENTER/ON>, dioda miga œwiat³em zielonym informuj¹c, e komputer ma w³¹czone zasilanie. Zamieszczona poni ej tabela informuje, co siê dzieje, gdy komputer zostanie umieszczony w stacji dokuj¹cej. Nale y pamiêtaæ, e prac¹ wspomnianej diody mog¹ sterowaæ te aplikacje wykonywane przez komputer WORKABOUT PRO. Dlatego nale y szczegó³owo zapoznaæ siê z dokumentacj¹ dostarczonej aplikacji, eby wiedzieæ, jak mo e zachowywaæ siê ewentualnie dioda sygnalizacyjna LED. Wskazania diody LED Œwiat³o zielone ci¹g³e Œwiat³o zielone migaj¹ce Œwiat³o czerwone ci¹g³e Œwiat³o czerwone migaj¹ce Aktualna sytuacja Koniec ³adowania akumulatorów adowanie akumulatorów Przekroczona temperatura baterii Akumulator uszkodzony - nie ³aduje siê Sygnalizacja dÿwiêkowa G³oœnik mo e emitowaæ ró ne dÿwiêki i mo e byæ tak skonfigurowany, aby wydawa³ je zale nie od okreœlonej sytuacji. Szczegó³y podano w rozdziale Sygna³y dÿwiêkowe i powiadamianie w Instrukcji u ytkowania komputera rêcznego WORKABOUT PRO z systemem Windows Mobile 2003 SE. 16 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

19 Regulacja g³oœnoœci g³oœnika Klawisz regulacji g³oœnoœci g³oœnika dla modelu WORKABOUT PRO C znajduje siê nad klawiszami <A> i <B>, natomiast w modelu WORKABOUT PRO S nad klawiszem sterowania strza³kami. Klawisz zwiêkszania g³oœnoœci jest oznaczony symbolem ze znakiem plus, klawisz zmniejszania g³oœnoœci jest oznaczony symbolem ze znakiem minus. W modelu WORKABOUT PRO C: Wcisn¹æ dwukrotnie klawisz <BLUE> w celu jego aktywacji i zablokowania. Nale y kolejne wciskaæ klawisz zwiêkszania g³oœnoœci <A> lub klawisz zmniejszania g³oœnoœci <B> do momentu, a uzyska siê po ¹dany poziom. Wcisn¹æ ponownie klawisz <BLUE> aby go dezaktywowaæ. W modelu WORKABOUT PRO S: Wcisn¹æ dwukrotnie klawisz <FN/BLUE> w celu jego aktywacji. Nale y wciskaæ klawisz zwiêkszania g³oœnoœci strza³ka <RIGHT> lub klawisz zmniejszania g³oœnoœci strza³ka<left> do momentu, a uzyska siê po ¹dany poziom. Wcisn¹æ ponownie klawisz <FN/BLUE>, aby go dezaktywowaæ. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 17

20 3.Nawigacja w systemie Windows Mobile W komputerze WORKABOUT PRO odpowiednikiem wybrania i klikniêcia mysz¹ w komputerze PC jest dotkniêcie piórkiem odpowiedniego miejsca na wyœwietlaczu dotykowym Poruszanie siê po wyœwietlaczu dotykowym Ka dy komputer WORKABOUT PRO wyposa ony jest w wyœwietlacz dotykowy i s³u ¹ce do dotykania go specjalne piórko. Aby unikn¹æ uszkodzenia ekranu, nale y u ywaæ wy³¹cznie piórka dostarczanego z komputerem nigdy nie nale y u ywaæ œrubokrêta lub innych ostrych przedmiotów. Aby wybraæ ikonê, otworzyæ plik lub folder, uruchomiæ aplet, nale y: Dotkn¹æ piórkiem odpowiedni¹ ikonê. Uwaga: Jeœli ekran nie reaguje w³aœciwie na dotykanie piórkiem, nale y zapoznaæ siê z rozdzia³em Regulacja (kalibrowanie) wyœwietlacza dotykowego na stronie Poruszanie siê po ekranie aplikacji Today (Dzisiaj) Przycisk Start Aktualna data Informacje o u ytkowniku Powiadomienie o nades³anej poczcie Zadania do wykonania Kalendarz zaplanowane spotkania Po³¹czenia Regulacja g³oœnoœci Zegar Pasek nawigacji Pasek zadañ Klawiatura programowa 18 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

21 3.2.1 Pasek nawigacji Przycisk Start Regulacja g³oœnoœci Po³¹czenia Data i czas, pojemnoœæ akumulatora, zaplanowane spotkania Uwaga: Po do³¹czeniu urz¹dzenia zewnêtrznego do portu Tether lub LIF komputera WORKABOUT PRO, na krótko pojawia siê ikona na pasku nawigacji informuj¹ca, e komputer ustanowi³ po³¹czenie. Dotkniêcie poszczególnych ikon na pasku nawigacji wywo³uje nastêpuj¹ce skutki: Przycisk Start Wyœwietlenie menu Start. Po³¹czenia Podaje skróty do zak³adek Po³¹czenia w oknie dialogowym Settings (Ustawienia). Pokazane zostan¹ ikony do ustawieñ dla Bluetooth, sieci, karty sieciowej i po³¹czenia internetowego. Regulacja g³oœnoœci Pokazany zostanie suwak do regulacji g³oœnoœci g³oœnika oraz przyciski w³¹czenia lub wy³¹czenia g³oœnika. Zegar Wyœwietlenie aktualnej daty i czasu. Informacja o sposobie zasilania komputera z w³asnego akumulatora lub z sieci zewnêtrznej. Wybranie Zegara pokazuje równie listê zaplanowanych spotkañ. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 19

22 3.3 Aktualna data, czas oraz alarm Na ekranie aplikacji Dzisiaj nale y wybraæ aktualn¹ datê, aby wyœwietliæ dialog do ustawiania zegara i alarmu. Rozwijalne menu ze strza³kami pozwala na ustawienie czasu GMT oraz wskazywanej aktualnie daty i czasu w aplikacji Dzisiaj. Uwaga: Aby zostaæ powiadomionym o nadchodz¹cym spotkaniu, nale y wybraæ zak³adkê Alarm i w odpowiednim jej okienku zaznaczyæ w³¹czenie alarmu, a nastêpnie ustawiæ datê i godzinê powiadomienia alarmem o spotkaniu. 3.4 Dane o w³aœcicielu Na ekranie aplikacji Dzisiaj nale y wybraæ opcjê W³aœciciel. Po pojawieniu siê jej okna dialogowego mo na wprowadziæ w odpowiednich polach informacje o w³aœcicielu. Uwaga: Informacje mo na wprowadzaæ z klawiatury komputera WORKABOUT albo z programowej klawiatury wyœwietlonej na ekranie, po wybraniu jej przy pomocy ikony znajduj¹cej siê w prawym dolnym rogu wyœwietlacza na pasku zadañ. 20 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

23 3.5 Powiadamianie o nades³anej poczcie. Jeœli zostanie przes³ana jakakolwiek wiadomoœæ pocztowa, informacja o tym zostanie pokazana obok wykazu otrzymanych wiadomoœci w ekranie Dzisiaj. Informacje o synchronizacji poczt elektronicznej mo na znaleÿæ w rozdziale Przesy³anie wiadomoœci - skrzynka poczty przychodz¹cej Instrukcji u ytkowania komputera rêcznego WORKABOUT PRO z systemem Windows Mobile 2003 SE (PN ). 3.6 Powiadamianie o zadaniach do wykonania Na ekranie aplikacji Dzisiaj wybraæ ikonê Powiadamianie o zadaniach do wykonania celem pokazania ekranu tej opcji Wybraæ niniejsze pole i wprowadziæ opis zadania przy pomocy klawiatury programowej lub klawiatury komputera. Aby dodaæ to zadanie do listy Aktywnych zadañ ekranu dzisiaj nale y dotkn¹æ jakiegokolwiek punktu wolnej czêœci ekranu lub wcisn¹æ klawisz <ENTER>. Aby oznaczyæ zadanie jako zakoñczone, nale y go wybraæ w ekranie aplikacji Dzisiaj, a nastêpnie odznaczyæ w przewidzianym na to polu w linii tego zadania. Odznaczenie informuje o wykonaniu zadania, które nie bêdzie siê ju pojawia³o w liœcie Aktywnych zadañ ekranu aplikacji Dzisiaj. Uwaga: W celu edycji zadania, nale y je najpierw wybraæ w tym ekranie a nastêpnie wybraæ opcje Szczegó³y zadania (Task Details). Nastêpnie nale y wybraæ menu Edycja (Edit menu ) i dokonaæ zmian lub dodaæ nowe informacje dotycz¹ce tego zadania. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 21

24 3.7 U ywanie kalendarza W ekranie aplikacji Dzisiaj wybraæ ikonê Kalendarza, aby wyœwietliæ listê ustalonych spotkañ. Aby wprowadziæ nowe zapis do kalendarza, wybraæ menu Nowe na pasku zadañ aplikacji. W celu zmiany formatu informacji w kalendarzu nale y wybraæ jedna z tych ikon ikonê Dzisiaj, aby zobaczyæ plan danego dnia, ikonê Dzieñ, aby otrzymaæ harmonogram godzinowy, ikonê Tydzieñ, aby zobaczyæ plan ca³ego tygodnia oraz ikony Miesi¹c lub Rok, aby zobaczyæ plan d³ugoterminowy. Dzisiaj Dzieñ Tydzieñ Rok Miesi¹c Uwaga: Szczegó³y dotycz¹ce synchronizacji Kalendarza z komputerem PC mo na znaleÿæ w rozdziale Opcja Active Sync w Instrukcji u ytkowania komputera rêcznego WORKABOUT PRO z systemem Windows Mobile 2003 SE Dodawanie spotkañ Po wybraniu menu Nowe w ekranie aplikacji Kalendarz poka e siê ekran opcji Szczegó³y spotkania. Do wpisanie szczegó³ów spotkania w odpowiednie pola mo na u yæ klawiatury programowej lub klawiatury komputera. 22 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

25 3.8 Menu Start W celu pokazania menu nale y wybraæ przycisk Start w górnym lewym rogu paska nawigacji Przycisk Start Pasek nawigacji 7 programów wybranych przez u ytkownika 5 ostatnio najczêœciej u ywanych aplikacji Komendy systemowe Windows Mobile Nale y z tego menu wybraæ aplikacjê, z któr¹ chce siê pracowaæ Personalizacja menu Start Aplikacje, które powinny ukazywaæ siê w menu Start, nale y odznaczyæ w polach znajduj¹cych siê przy tych aplikacjach. Uwaga: Nale y pamiêtaæ, e u ytkownik mo e wybraæ najwy ej 7 aplikacji, które mog¹ pojawiæ siê w menu Start Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 23

26 3.9 Zarz¹dzanie plikami i folderami Nale y wybraæ Start a nastêpnie Eksplorator plików (File Explorer). Jeœli ta opcja nie jest widoczna w menu Start, nale y wybraæ Start, potem Programy i ikonê Eksplorator plików (File Explorer). Folder przechowuj¹cy automatycznie dokumenty Wybraæ katalog, aby go otworzyæ Menu ze specyficznymi poleceniami do aplikacji Wewnêtrzna pamiêæ plików Karta pamiêci Pliki z sieci Tworzenie nowego folderu Wybraæ Start, File explorer (Eksplorator plików). Wybraæ polecenie Edit (Edycja) w pasku menu. Nadaæ nazwê folderowi przy pomocy klawiatury komputera lub klawiatury programowej Zmiana nazwy pliku Dotkn¹æ i przytrzymaæ piórkiem plik, którego nazwa ma byæ zmieniona. Pojawi siê pierœcieñ z kropek a po nim menu rozwijalne. Wybraæ Rename (Zmieñ). Nazwa pliku zostanie podœwietlona. Teraz nale y wpisaæ now¹ nazwê. 24 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

27 3.9.3 Kopiowanie pliku Dotkn¹æ i przytrzymaæ piórkiem plik, którego ma byæ skopiowany. Pojawi siê pierœcieñ z kropek, a po nim menu rozwijalne. Wybraæ Copy (Kopiuj) w menu rozwijalnym. Ustawiæ piórko w miejscu, do którego nale y skopiowaæ plik. Dotkn¹æ i przytrzymaæ piórko w wolnym polu z dala od innych ikon a poka e siê menu rozwijalne. Wybraæ Paste (Wklej) aby skopiowaæ plik do nowej lokalizacji Kasowanie pliku Dotkn¹æ i przytrzymaæ piórkiem plik lub folder, które maj¹ byæ skasowane, a poka e siê menu rozwijalne. Wybraæ Delete (Kasuj) z tego menu w celu usuniêcia pliku U ywanie menu W systemie Windows Mobile 2003 SE ró ne dostêpne menu pokazywane s¹ w dolnej czêœci ekranu danej aplikacji Paski menu Aby wykonaæ polecenie dostêpne w pasku menu, nale y: Wybraæ menu, aby pokazaæ zwi¹zane z nim polecenia, Wybraæ polecenie, które ma byæ wykonane Menu rozwijalne W wielu ekranach i aplikacjach dostêpne s¹ rozwijalne menu, umo liwiaj¹ce szybki dostêp do grup ró nych poleceñ. W celu pokazania menu rozwijalnego nale y: Delikatnie nacisn¹æ i przytrzymaæ piórko na ekranie. Na ekranie poka e siê pierœcieñ z kropek, a nastêpnie menu rozwijalne. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 25

28 Wybraæ polecenie, które ma byæ wykonane Programy (aplikacje) Przyciœnij Start, Aplikacje aby pokazaæ aplikacje zainstalowane w komputerze. Wybraæ ikonê aplikacji, która ma byæ wykonywana. Aby zminimalizowaæ ekran aplikacji, nale y dotkn¹æ X w prawym górnym rogu ekranu. Nale y pamiêtaæ, e czynnoœæ ta minimalizuje widoczny ekran a nie zamyka aplikacji. 26 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

29 Zamykanie aplikacji Wybraæ Start, Ustawienia. Wybraæ System a nastêpnie ikonê Memory (Pamiêæ) otworzy siê ekran Pamiêæ. Wybraæ opcjê Running Program (Aplikacje uruchomione) aby zobaczyæ ich listê. Wybraæ tê aplikacjê, która ma byæ zamkniêta, a nastêpnie przycisk Stop (Stop). Wybraæ Stop All (Zatrzymaj wszystkie), aby zamkn¹æ wszystkie aktywne aplikacje. Wybraæ Activate (Aktywuj), aby uaktywniæ aplikacjê Ustawienia Wybraæ Start, Settings(Ustawienia), aby pokazaæ dostêpne opcje ustawieñ w komputerze. Wybraæ odpowiedni¹ zak³adkê w ustawieniach, które maj¹ byæ zmienione. Wybraæ ikonê odpowiadaj¹c¹ ustawieniom, które maj¹ byæ zmienione Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 27

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA VER. 05.12.2007

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA VER. 05.12.2007 INSTRUKCJA U YTKOWNIKA VER. 05.12.2007 Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Workabout Pro G2 2 Psion Teklogix WORKABOUT PRO G2 Instrukcja obs³ugi Spis treœci: Spis Treœci 1 Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Transmisja radiowa umo liwia wiêksz¹ dowolnoœæ przy instalowaniu i u ytkowaniu urz¹dzeñ. Protokó³ X2D jest

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243071 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia do swoich potrzeb Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia

Bardziej szczegółowo

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N95 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Witamy. Szybki start. philips. Pod³¹cz. Zainstaluj. U ywaj

Witamy. Szybki start. philips. Pod³¹cz. Zainstaluj. U ywaj Witamy Szybki start 1 2 3 Pod³¹cz Zainstaluj U ywaj philips + Zawartoœæ opakowania Baza CD640 ALBO - Connect Install Enjoy S³uchawka CD640/CD645 Baza CD645 Zasilacz bazy Welcome Quick start guide 3 1 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal QPL9 SD SD Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Elementy z boku Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Zasilanie Powiadamianie Przycisk Launch (Uruchom) Głośnik 4-kierunkowy przycisk

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji Wydanie 1.

Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji Wydanie 1. Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji 9238694 Wydanie 1. Copyright 2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

POLSKI Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126

POLSKI Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126 Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126 Kabel ten s³u y do przesy³ania i synchronizacji danych miêdzy kompatybilnym komputerem i urz±dzeniem Nokia. Mo na go jednocze nie u ywaæ do ³adowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u baterii podtynkowej. Master

Instrukcja monta u baterii podtynkowej. Master Instrukcja monta u baterii podtynkowej Master Przed rozpoczêciem 1 monta u Przed rozpoczêciem monta u baterii, prosimy o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹. Zawarte w instrukcji schematy maj¹ charakter

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02 MLX LASKOMEX Instalacja i uruchomienie interfejsu ISD-02 SPIS TREŒCI ISD-02 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji...2 2. Przeznaczenie zestawu ISD-02...2 3. Sk³ad zestawu ISD-02...3 Interfejs ISD-02...3

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243065 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej danych Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236250 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Wykonywanie kopii zapasowej danych Uwagi prawne Firma Nokia promuje politykê

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02 MLX LASKOMEX Instalacja i uruchomienie interfejsu ISD-02 SPIS TREŒCI ISD-02 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji...2 2. Przeznaczenie zestawu ISD-02...2 3. Sk³ad zestawu ISD-02...3 Interfejs ISD-02...3

Bardziej szczegółowo

Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243173 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Pobieranie kontaktów do zestawu samochodowego Nokia 616 Nokia 9300i Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt PT-8

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

RF SET MT140. Instrukcja obs³ugi

RF SET MT140. Instrukcja obs³ugi SP@CECOM RF SET MT140 Instrukcja obs³ugi Witamy Zestaw SP@CECOM RF SET to klawiatura i mysz komunikuj¹ca siê z komputerem za poœrednictwem fal radiowych, co przede wszystkim likwiduje problem pl¹cz¹cych

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

SCI6. Polski...Strona WB-01

SCI6. Polski...Strona WB-01 SCI6 Polski...Strona 63 0099001290WB-01 POLSKI Model: SCI6 Prostownik akumulatorowy / urz dzenie podtrzymuj ce stan akumulatorów PODR CZNIK U YTOWNIKA Ryzyko wydzielania gazów wybuchowych. elektrycznym.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI Przeczytaj przed u yciem i zachowaj Przyciski pilota zdalnego sterowania Nadajnik sygna³u Skieruj pilot t¹ stron¹ w kierunku odbiornika sygna³u na jednostce

Bardziej szczegółowo

Kiedy zamawiamy czêœci zamienne do wyposa enia aplikacyjnego, proszê podawaæ nastêpuj¹c¹ specyfikacjê:

Kiedy zamawiamy czêœci zamienne do wyposa enia aplikacyjnego, proszê podawaæ nastêpuj¹c¹ specyfikacjê: Aneks A Lista Czêœci Zamiennych Sposób zamawiania czêœci Kiedy zamawiamy czêœci zamienne do wyposa enia aplikacyjnego, proszê podawaæ nastêpuj¹c¹ specyfikacjê: 1. Typ i numer seryjny wyposa enia 2. Numer

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 539 Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 2 AQUATHERM 1. Wstêp Niniejsza Instrukcja s³u y do zapoznania odbiorców z warunkami prawid³owej eksploatacji ciep³omierzy AT 539 SUPERCAL w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Base 6T - widok z przodu

Base 6T - widok z przodu PL ase 6T - widok z przodu JP JP10 JP9 JP8 JP7 X3 JP14 JP12 NTC 40 50 JP6 JP5 JP4 JP3 JP2 JP1 30 60 R26 9 10 3 COMM JP13 TEST 4 18 2 12 1 17 8 X1 X7 X10 X4 X8 POMP LL UX LINE 16 7 5 6 15 13 14 2 ase 6T

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

MIC+.../IU/TC INSTRUKCJA OBS UGI CZUJNIKI ULTRAD WIÊKOWE MIC+ Z JEDNYM WYJŒCIEM ANALOGOWYM

MIC+.../IU/TC INSTRUKCJA OBS UGI CZUJNIKI ULTRAD WIÊKOWE MIC+ Z JEDNYM WYJŒCIEM ANALOGOWYM INSTRUKCJA OBS UGI CZUJNIKI ULTRAD WIÊKOWE MIC+ Z JEDNYM WYJŒCIEM ANALOGOWYM MIC+.../IU/TC Wydanie grudzieñ 2005 r. PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a GWARANCJA GWARANCJA ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl SAMOCZYNNY ZA CZNIK REZERWY S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a g o o d i d e a s g o o d s

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo