WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN A. Zgodny z systemem ISO 9001

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001"

Transkrypt

1 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001

2 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario Niniejszy dokument i zawarte w nim informacje s¹ w³asnoœci¹ firmy Psion Teklogix Inc. i nie mog¹ byæ reprodukowane i kopiowane w ca³oœci ani czêœciowo za wyj¹tkiem przypadku, gdy celem tego bêdzie promowanie sprzeda y wyrobów i us³ug firmy Psion Teklogix. Ponadto niniejszy dokument nie mo e byæ podstaw¹ projektowania, produkcji, podzlecania lub jakichkolwiek innych czynnoœci szkodz¹cych interesom firmy Psion Teklogix Inc. Wszystkie znaki handlowe nale ¹ do ich w³aœcicieli. Gwarancja zwrotu produktu do producenta Psion Teklogix gwarantuje mo liwoœæ reklamacji produktów w okresie jednego roku. W niektórych rejonach, gwarancja ta mo e byæ d³u sza. Szczegó³y dotycz¹ce tego mo na uzyskaæ w lokalnym biurze Psion Teklogix. Wspomniana gwarancja nie dotyczy wyrobów, które mia³y zdjête plomby fabryczne, by³y zmieniane lub naprawiane przez osoby nie bed¹ce pracownikami organizacji serwisowych firmy Psion Teklogix. Prosimy o zapoznanie siê z warunkami sprzeda y celem uzyskania informacji szczegó³owych. Naprawy W przypadku koniecznoœci naprawy sprzêtu, nale y podaæ informacje dotycz¹ce natury uszkodzenia i sposobu, w jaki sprzêt by³ u ywany w momencie pojawienia siê niesprawnoœci. Nale y równie podaæ typ komputera, model oraz jego numer fabryczny. Przed przes³aniem jakichkolwiek wyrobów do firmy Psion Teklogix nale y skontaktowaæ siê z Customer Services Group (Dzia³ napraw) celem uzyskania numeru autoryzacji wysy³ki. Pomoc techniczna Psion Teklogix zapewnia pe³na pomoc techniczn¹ dla swoich u ytkowników dla wszystkich rodzajów urz¹dzeñ. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce pomocy mo na znaleÿæ w czêœci Pomoc techniczna na str. 30. Ograniczenie odpowiedzialnoœci Do³o ono wszelkich starañ, aby niniejszy dokument by³ kompletny, rzetelny i aktualny. Do niniejszej informacji bêd¹ wprowadzane okresowo zmiany; te zmiany bêd¹ zamieszczane w nowych edycjach niniejszej publikacji. Psion Teklogix Inc. zastrzega sobie prawo wprowadzania ulepszeñ i/lub zmian w urz¹dzeniu i/lub programie (-ach) opisanych w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia i nie bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek szkody, w³¹czaj¹c w to lecz nie ograniczaj¹c ich do szkód dodatkowych wynikaj¹cych z korzystania z niniejszej instrukcji, w tym spowodowanych ewentualnymi jej b³êdami drukarskimi.

3 Spis treœci 1. Podstawowe czynnoœci wstêpne adowanie akumulatorów Instalowanie akumulatorów W³¹czanie komputera Wy³¹czanie komputera (hibernacja) Podstawowe wiadomoœci o komputerze WORKABOUT PRO W³aœciwoœci komputera WORKABOUT PRO C W³aœciwoœci komputera WORKABOUT PRO S Akumulatory Zamiana akumulatorów i czas ich pracy Klawiatura Klawiatura komputera WORKABOUT PRO C Klawiatura komputera WORKABOUT PRO S Klawisze modyfikuj¹ce Inne klawisze Wyœwietlacz i podœwietlanie klawiatury Kalibracja wyœwietlacza dotykowego Sygnalizatory Dioda LED Sygnalizator dÿwiêkowy Nawigacja w systemie Windows Mobile Nawigacja po ekranie dotykowym Nawigacja po ekranie Dziœ (Today Screen) Pasek nawigacji Bie ¹ca data, zegar i alarm Informacje o w³aœcicielu Powiadamianie o odebranej poczcie Powiadamianie o zadaniach do wykonania U ywanie kalendarza Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 1

4 3.8 Menu Start Personalizacja menu Start Zarz¹dzanie plikami i folderami Tworzenie nowego folderu Zmiana nazwy pliku Kopiowanie pliku Usuwanie pliku U ywanie menu Paski menu Menu rozwijalne Aplikacje Zamykanie aplikacji Ustawienia Pomoc Wprowadzanie tekstu Klawiatura programowa Ogólne zasady konserwacji Konserwacja ekranu dotykowego Czyszczenie komputera WORKABOUT PRO Serwis oraz oddzia³y firmy Pomoc techniczna Naprawy wyrobów Oddzia³y firmy Wykaz uzyskanych dopuszczeñ i zasad bezpiecznego u ytkowania Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

5 1. Podstawowe czynnoœci wstêpne Wa ne: Wszystkie informacje o certyfikatach i zasadach bezpieczeñstwa podane s¹ w Instrukcji u ytkowania komputera rêcznego WORKABOUT PRO z systemem operacyjnym Windows Mobile 2003 SE - nr zamówieniowy Wymieniona instrukcja jest dostêpna na stronie Przed rozpoczêciem ³adowania akumulatorów i u yciem skanera nale y bezwzglêdnie zapoznaæ siê z zasadami bezpiecznego ich u ytkowania. Skrócona instrukcja u ytkowania podaje podstawowe informacje o dzia³aniu i w³aœciwoœciach komputerów rêcznych WORKABOUT PRO z systemem operacyjnym Windows Mobile 2003 firmy Psion Teklogix. Bardziej szczegó³owe informacje zamieszczone s¹ w Instrukcji u ytkowanie komputerów rêcznych WORKABOUT PRO z systemem Windows Mobile (nr katalogowy PN ) lub w dokumentacji dostarczanej z u ywan¹ aplikacj¹. Z regu³y WORKABOUT PRO jest skonfigurowany w zak³adzie produkcyjnym i u ytkownik otrzymuje urz¹dzenie gotowe ju do u ycia. 1.1 adowanie akumulatorów Akumulatory wysy³ane z fabryki nie s¹ na³adowane. Przed pierwszym u yciem winny byæ w pe³ni na³adowane. Pe³n¹ pojemnoœæ mog¹ osi¹gn¹æ dopiero po co najmniej 5 pe³nych cyklach ³adowania i roz³adowania. Wa ne: Bateria podtrzymuj¹ca jest do³adowywana ma³ym pr¹dem z akumulatora g³ównego. Aby przed³u yæ okres u ytkowania tego akumulatora, nale y unikaæ nadmiernego roz³adowywania i ³adowania baterii podtrzymuj¹cej poprzez utrzymywanie akumulatora g³ównego w stanie pe³nego na³adowania. PO W CZENIU NOWEGO KOMPUTERA, na jego ekranie mo e pojawiæ siê komunikat ostrzegawczy o niskiej pojemnoœci baterii podtrzymuj¹cej. Aby na³adowaæ tê bateriê, trzeba najpierw na³adowaæ akumulator g³ówny zainstalowany w komputerze WORKABOUT PRO. Zaleca siê ca³onocne ³adowanie. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 3

6 1.2 Instalowanie akumulatora w komputerze Obróciæ przeciwnie do ruchu wskazówek zegara obrotowe zamkniêcia pokrywy akumulatora i zdj¹æ j¹. W³o yæ do gniazda na³adowany akumulator. Za³o yæ pokrywê gniazda akumulatora i nastêpnie przekrêciæ przeciwnie do ruchu wskazówek zegara obrotowe zamkniêcia. Uwaga: Przy u yciu stacji dokuj¹cej, komputer z umieszczonym w nim akumulatorami nale y w³o yæ do stacji dokuj¹cej i nastêpnie j¹ w³¹czyæ. 1.3 W³¹czanie komputera Aby w³¹czyæ komputer, nale y przez co najmniej 1 sekundê przytrzymaæ wciœniêty klawisz <ENTER/ON>. Klawisz <ENTER/ON> nale y zwolniæ, gdy dioda LED zacznie migaæ œwiat³em zielonym. Na wyœwietlaczu w³¹czonego komputera pojawi siê ekran aplikacji Today (Dzisiaj). Uwaga: Jeœli komputer by³ ju u ywany komputer mo e byæ wy³¹czony (w stanie hibernacji) to wciœniêcie <ENTER/ON> budzi wówczas komputer z tego stanu. Pojawi siê wtedy ten ekran, który by³ wyœwietlany w momencie hibernacji komputera. 1.4 Wy³¹czanie komputera (hibernacja) W celu wy³¹czenia komputera WORKABOUT PRO nale y wcisn¹æ klawisz <BLUE>, a nastêpnie <ENTER/ON>. 4 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

7 2. Komputer WORKABOUT PRO 2.1 Podstawowe w³aœciwoœci komputera WORKABOUT PRO C g³oœnik piórko (do nawigacji po ekranie) LED (dioda elektroluminescencyjna) mikrofon Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 5

8 2.2 Podstawowe w³aœciwoœci komputera WORKABOUT PRO S g³oœnik piórko (do nawigacji po ekranie) LED (dioda elektroluminescencyjna) mikrofon 6 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

9 pokrywa górna pokrywa tylna umieszcza siê tu opcjonalny modu³ skanera kodów kreskowych pokrywa zasobnika akumulatorów zamkniêcia pokrywy zasobnika akumulatorów port Tether gniazdo audio gniazdo LIF (Low Insertion Force) Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 7

10 2.3 Akumulatory WORKABOUT PRO C mo e byæ zasilany standardowym zestawem akumulatorów litowo-jonowych, zestawem akumulatorów litowo-jonowych o podwy szonej pojemnoœci lub trzema bateriami alkalicznymi typu AA. Zestawy akumulatorów litowo-jonowych, przed w³o eniem do komputera, winny byæ wczeœniej na³adowane. WORKABOUT PRO S mo na zasilaæ standardowym zestawem akumulatorów litowojonowych lub zestawem akumulatorów litowo-jonowych o podwy szonej pojemnoœci. Nie mo na zasilaæ go z baterii alkalicznych typu AA. Ostrze enie: Przed rozpoczêciem ³adowania lub u ywania tych zestawów istotne jest, aby wczeœniej zapoznaæ siê dok³adnie z zasadami bezpieczeñstwa podanymi w niniejszym rozdziale i œciœle ich przestrzegaæ. BATERIE I AKUMULATORY S ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI. Wszystkie zu yte baterie i akumulatory, w celu w³aœciwej ich utylizacji, nale y przes³aæ na adres: AXED Spó³ka Jawna ul. Fredry Poznañ tel.: fax: Ostrze enie: Celem unikniêcia wycieku kwasu z baterii i akumulatorów, nagrzewania siê lub ich eksplodowania nale y przestrzegaæ podanych poni ej regu³: Zestawy akumulatorowe wyposa one s¹ w specjalne uk³ady gwarantuj¹ce bezpieczn¹ pracê. Celem zapewnienia poprawnego ich dzia³ania, nie wolno rozmontowywaæ tych zestawów ani zmieniaæ jakichkolwiek ich elementów. Nale y unikaæ zwierania ich biegunów przez bezpoœrednie ³¹czenie ich przedmiotami metalowymi takimi jak drut. Nie nale y ich przechowywaæ lub transportowaæ razem z przedmiotami metalowymi takimi jak bransoletki, spinki do w³osów itp. Nie wolno wrzucaæ akumulatorów do ognia. Nie nale y przechowywaæ ich w pobli u Ÿróde³ ciep³a takich jak ogieñ lub grzejniki. Nie nale y zanurzaæ ich do wody. Akumulatory nale y ³adowaæ tylko w przewidzianych do tego ³adowarkach. Nie wolno ich dziurawiæ, rzucaæ nimi, uderzaæ w nie lub ich deptaæ. Nie nale y ich bezpoœrednio lutowaæ. 8 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

11 Nie wolno do³¹czaæ ich bezpoœrednio do gniazdek sieci elektrycznej, gniazd zapalniczek samochodowych itp. Nie wolno wk³adaæ ich do kuchenek mikrofalowych i pojemników ciœnieniowych. Nie wolno u ywaæ jednoczeœnie akumulatorów i baterii oraz baterii i akumulatorów o ró nych pojemnoœciach i od ró nych producentów. Nale y natychmiast usun¹æ baterie lub akumulatory z komputera lub ³adowarki oraz zaprzestaæ ich u ytkowania w przypadku stwierdzenia wydzielania siê z nich jakiegoœ zapachu, nadmiernego rozgrzewania siê, zmiany pierwotnej barwy i kszta³tu lub pracy odbiegaj¹cej od przyjêtej za normaln¹. Nale y zaprzestaæ ³adowania akumulatorów, jeœli nie na³adowa³y siê w przewidzianym do tego czasie. Akumulatory lub baterie mog¹ wybuchn¹æ lub zapaliæ siê, w przypadku wyst¹pienia wycieku. Nale y dbaæ, aby nie znajdowa³y siê one w pobli u otwartego ognia. W przypadku dostania siê wyciekaj¹cego p³ynu z baterii lub akumulatorów do oczu, nale y przemyæ je pod czyst¹, bie ¹c¹ wod¹ i udaæ siê natychmiast do lekarza. Nie nale y trzymaæ baterii i akumulatorów w bardzo wysokich temperaturach (np. w samochodzie, wystawionych bezpoœrednio na dzia³anie promieni s³onecznych itp.), gdy mo e to spowodowaæ ich przegrzanie lub zap³on. Ponadto zmniejsza to znacznie ich wydajnoœæ i skraca czas u ytkowania. Nie nale y u ywaæ baterii i akumulatorów w obszarze elektrycznoœci statycznej wy szej ni zalecana przez producenta. Do baterii i akumulatorów nie powinny mieæ dostêpu dzieci Zamiana akumulatorów i czas ich pracy W normalnych warunkach pracy, ca³kowicie na³adowany akumulator o standardowej pojemnoœci utrzymuje ³adunek do 8 godzin. Akumulatory o podwy szonej pojemnoœci utrzymuj¹ ³adunek do 12 godzin. Akumulatory powinny byæ wymienione w przeci¹gu 10 do 15 minut wymiana w tym przedziale czasu nie powoduje utraty danych. Nale y mieæ œwiadomoœæ, e dane s¹ przechowywane domyœlnie w folderze umieszczonym w pamiêci typu RAM dane w tym folderze zostan¹ utracone w przypadku, gdy bateria g³ówna (akumulator) i podtrzymuj¹ca bêd¹ ca³kowicie wy³adowane lub zostanie dokonany zimny reset. Najbezpieczniejszym miejscem do przechowywania danych jest folder \Storage (onboard FFS) lub modu³ pamiêci typu SD lub MMC. W celu ochrony danych, urz¹dzenie wy³¹cza siê automatycznie przy pojemnoœci akumulatora wystarczaj¹cej na ich utrzymanie jeszcze przez 72 godziny. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 9

12 2.4 Klawiatura Uwaga: Wszelkie ró nice pomiêdzy komputerami WORKABOUT PRO C a WORKABOUT PRO S bêd¹ wyraÿnie wyszczególnione Klawiatura WORKABOUT PRO C Klawisz przesuwania strza³ek Klawisz skanera Klawisz regulacji kontrastu Klawisz pomarañczowy (Orange) Klawisz skanera Klawisz niebieski (Blue) Klawisz podœwietlania wyœwietlacza 10 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

13 2.4.2 Klawiatura WORKABOUT PRO S Klawisz skanera Klawisz skanera Klawisz przesuwania strza³ek Klawisz skanera Klawisz skanera Klawisz FN niebieski (Blue) Klawisz podœwietlania wyœwietlacza Klawisz pomarañczowy ALPHA (Orange) Klawiatura sk³ada siê ze standardowych klawiszy oraz klawiszy modyfikuj¹cych <ORANGE> i <BLUE> pozwalaj¹cych na dostêp do dodatkowych klawiszy i funkcji. Nad standardowymi klawiszami, które mog¹ byæ u ywane jako dodatkowe, naniesiony jest pomarañczowy lub niebieski nadruk Klawisze modyfikuj¹ce Klawisze <SHIFT>, <CRTL>, <ALT>, <ORANGE> i <BLUE> s¹ klawiszami modyfikuj¹cymi. Naciœniêcie klawisza modyfikuj¹cego zmienia funkcjê wykonywan¹ przez wciœniêty po nim klawisz. Przyk³adowo, w klawiaturze komputera WORKABOUT PRO C nad klawiszem<4> znajduje siê nawias prostok¹tny w kolorze pomarañczowym. Wobec tego przyciœniêcie klawisza <ORANGE> a nastêpnie klawisza <4> spowoduje pojawienie siê na ekranie nawiasu kwadratowego a nie cyfry 4. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 11

14 Klawisze <SHIFT>, <CRTL> i <ALT> dzia³aj¹ prawie tak samo jak w klawiaturze komputera PC z ta ró nic¹, e nie mog¹ one byæ wciskane równoczeœnie. Klawisz modyfikuj¹cy musi byæ wciœniêty zawsze przed klawiszem, którego funkcja bêdzie modyfikowana. Aktywacja klawiszy modyfikuj¹cych Jednorazowe wciœniêcie klawisza modyfikuj¹cego powoduje pojawienie siê ikony stanu klawiszy modyfikuj¹cych zamiast ikony programowej klawiatury na pasku zadañ w dolnej czêœci wyœwietlacza. Po naciœniêciu nastêpnego klawisza(modyfikowanego), klawisz modyfikuj¹cy staje siê nieaktywny- a ikona stanu klawiszy modyfikuj¹cych znika z paska zadañ. Nale y pamiêtaæ, e niektóre klawisze modyfikuj¹ce staj¹ siê permanentnie aktywnym tylko po jednorazowym ich naciœniêciu. Wiêcej szczegó³ów na ten temat podaje rozdzia³ 6 Tylko raz Instrukcji u ytkowania rêcznego komputera WORKABOUT PRO z systemem Windows Mobile 2003 SE. Blokada klawiszy modyfikuj¹cych Dwukrotne naciœniêcie klawisza modyfikuj¹cego powoduje jego zablokowanie. U ytkownik informowany jest o zablokowaniu klawisza modyfikuj¹cego poprzez pojawieniem siê tego klawisza w ikonie stanu klawiszy modyfikuj¹cych w czarnej obwódce. Zablokowany klawisz modyfikuj¹cy pozostaje aktywny do momentu, a zostanie naciœniety trzeci raz celem odblokowania go lub wy³¹czenia. Po odblokowaniu klawisza modyfikuj¹cego, ikona programowej klawiatury ponownie zastêpuje na pasku zadañ ikonê stanu klawiszy modyfikuj¹cych Inne klawisze Klawisz <ALPHA> (tylko dla WORKABOUT PRO S) Umo liwia pisanie znaków alfabetu naniesionych w kolorze pomarañczowym nad klawiszami numerycznymi <1> do <9> Klawisz <CAPS> (tylko dla WORKABOUT PRO S) Umo liwia wprowadzanie du ych liter alfabetu. Aktywacja tego klawisza odbywa siê przez wciœniêcie klawiszy <ALPHA/ORANGE> <.>. 12 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

15 Klawisz <SHIFT> (tylko dla WORKABOUT PRO C) U ywany do wprowadzania du ych liter oraz umo liwia dostêp do symboli w górnej czêœci klawiszy numerycznych. Klawisz sterowania kursorem (strza³kami) Do sterowania kursorem u ywany jest okr¹g³y klawisz umieszczony w górnej czêœci klawiatury. Przy jego u yciu mo liwe jest przesuwanie kursora po ca³ym ekranie w górê, w dó³, w lewo i w prawo. Klawisz <BKSP/DEL> Klawisz ten przesuwa kursor o jeden znak w lewo, usuwaj¹c niepoprawnie wprowadzony znak. Klawisz <DEL> (<BLUE> <BSKP>) usuwa znak w pozycji kursora. Klawisze <CRTL> i <ALT> Klawisze te modyfikuj¹ funkcje wciskanych po nich klawiszy i s¹ wykorzystywane w zale noœci od u ywanej aplikacji. Klawisz <TAB> Przewa nie przesuwa kursor na nastêpne pole w prawo lub w dó³. Kombinacja <ORANGE> <TAB> przesuwa kursor do ty³u. Klawisz <ESC> Ogólnie u ywany jako klawisz skrótu do zamykania u ywanego menu, okien dialogowych i aktualnych czynnoœci oraz powrotu do poprzednich. Klawisz <SPACE> U ywany do wstawiania spacji miêdzy s¹siednie znaki. W oknach dialogowych systemu Windows klawisz <SPACE> u ywany do wstawiania/usuwania znaku (tzw. ptaszka ) s³u ¹cego do zaznaczania wybranej opcji. Aktywacja tego klawisza w modelu S przez wciœniêcie <ALPHA/ORANGE> i <0>. Klawisze <SCAN> S³u ¹ do aktywacji g³owicy skranera. W modelach bez wewnêtrznego skanera te klawisze s¹ nieaktywne. Klawisze funkcyjne <F1> do <F10> Spe³niaj¹ specjalne, zdefiniowane przez u ytkownika funkcje. Wywo³ywanie ich odbywa siê przez wciœniêcie klawisza <BLUE> (<FN/BLUE> w modelu S), a nastêpnie jednego z klawiszy numerycznych od <1> do <0>. Mog¹ byæ u ywane przez system operacyjny Windows Mobile 2003 SE lub inn¹ aplikacjê. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 13

16 Klawisze makro <M1> do <M3> (tylko dla WORKABOUT PRO C) Oferuj¹ u ytkownikowi ³¹cznie do 20 programowalnych znaków ( pozycji ) i klawiszy wykonawczych. U ycie tych klawiszy jest mo liwe po wciœniêciu klawisza <ORANGE>, a nastêpnie klawiszy literowych <O>, <P> lub <Q>. U ycie klawiszy makro generuje ci¹g okreœlonych przez u ytkownika znaków, ³¹cznie z klawiszami wykonawczymi Regulacja podœwietlenia wyœwietlacza i klawiatury Regulacja podœwietlenia wyœwietlacza z klawiatury Wciœniêcie klawisza Backlight (podœwietlenie) < > powoduje zmianê podœwietlenia przez co zmienia siê ono od najs³abszego do najwiêkszego i z powrotem do najmniejszego. Wciœniêcie <ORANGE> i < > powoduje zmianê podœwietlenia w odwrotnym kierunku od najwiêkszego do najmniejszego. Ustawianie podœwietlenia wyœwietlacza i klawiatury Wybraæ kolejno Start, Settings. Nastêpnie wybraæ zak³adkê System, potem ikonê Backlight. W oknie dialogowym Backlight wybraæ zak³adkê Intensity Tym suwakiem zmieniaæ intensywnoœæ podœwietlania wyœwietlacza Tym suwakiem zmieniaæ intensywnoœæ podœwietlania klawiszy Regulacja (kalibrowanie) wyœwietlacza dotykowego Jeœli wyœwietlacz nigdy nie by³ kalibrowany lub gdy dotykanie go piórkiem nie powoduje po ¹danej czynnoœci, nale y: 14 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

17 Wybraæ kolejno Start, Settings. Nastêpnie wybraæ zak³adkê System; w oknie dialogowym pojawi siê ikona Screen Wybraæ teraz ikonê Screen, a nastêpnie przycisk Alignment (Regulacja) Teraz nale y wybraæ polecenie Align Screen (Reguluj wyœwietlacz) i dalej postêpowaæ zgodnie z wyœwietlonymi podpowiedziami. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 15

18 2. 6 Sygnalizatory W komputerach WORKABOUT PRO do sygnalizacji u ywa siê diody LED, komunikatów pokazywanych na ekranie i sygna³ów akustycznych Dioda LED Po lewej stronie komputera, powy ej klawisza <BKSP> znajduje siê pojedyncza, dwukolorowa dioda LED. Po wciœniêciu klawisza <ENTER/ON>, dioda miga œwiat³em zielonym informuj¹c, e komputer ma w³¹czone zasilanie. Zamieszczona poni ej tabela informuje, co siê dzieje, gdy komputer zostanie umieszczony w stacji dokuj¹cej. Nale y pamiêtaæ, e prac¹ wspomnianej diody mog¹ sterowaæ te aplikacje wykonywane przez komputer WORKABOUT PRO. Dlatego nale y szczegó³owo zapoznaæ siê z dokumentacj¹ dostarczonej aplikacji, eby wiedzieæ, jak mo e zachowywaæ siê ewentualnie dioda sygnalizacyjna LED. Wskazania diody LED Œwiat³o zielone ci¹g³e Œwiat³o zielone migaj¹ce Œwiat³o czerwone ci¹g³e Œwiat³o czerwone migaj¹ce Aktualna sytuacja Koniec ³adowania akumulatorów adowanie akumulatorów Przekroczona temperatura baterii Akumulator uszkodzony - nie ³aduje siê Sygnalizacja dÿwiêkowa G³oœnik mo e emitowaæ ró ne dÿwiêki i mo e byæ tak skonfigurowany, aby wydawa³ je zale nie od okreœlonej sytuacji. Szczegó³y podano w rozdziale Sygna³y dÿwiêkowe i powiadamianie w Instrukcji u ytkowania komputera rêcznego WORKABOUT PRO z systemem Windows Mobile 2003 SE. 16 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

19 Regulacja g³oœnoœci g³oœnika Klawisz regulacji g³oœnoœci g³oœnika dla modelu WORKABOUT PRO C znajduje siê nad klawiszami <A> i <B>, natomiast w modelu WORKABOUT PRO S nad klawiszem sterowania strza³kami. Klawisz zwiêkszania g³oœnoœci jest oznaczony symbolem ze znakiem plus, klawisz zmniejszania g³oœnoœci jest oznaczony symbolem ze znakiem minus. W modelu WORKABOUT PRO C: Wcisn¹æ dwukrotnie klawisz <BLUE> w celu jego aktywacji i zablokowania. Nale y kolejne wciskaæ klawisz zwiêkszania g³oœnoœci <A> lub klawisz zmniejszania g³oœnoœci <B> do momentu, a uzyska siê po ¹dany poziom. Wcisn¹æ ponownie klawisz <BLUE> aby go dezaktywowaæ. W modelu WORKABOUT PRO S: Wcisn¹æ dwukrotnie klawisz <FN/BLUE> w celu jego aktywacji. Nale y wciskaæ klawisz zwiêkszania g³oœnoœci strza³ka <RIGHT> lub klawisz zmniejszania g³oœnoœci strza³ka<left> do momentu, a uzyska siê po ¹dany poziom. Wcisn¹æ ponownie klawisz <FN/BLUE>, aby go dezaktywowaæ. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 17

20 3.Nawigacja w systemie Windows Mobile W komputerze WORKABOUT PRO odpowiednikiem wybrania i klikniêcia mysz¹ w komputerze PC jest dotkniêcie piórkiem odpowiedniego miejsca na wyœwietlaczu dotykowym Poruszanie siê po wyœwietlaczu dotykowym Ka dy komputer WORKABOUT PRO wyposa ony jest w wyœwietlacz dotykowy i s³u ¹ce do dotykania go specjalne piórko. Aby unikn¹æ uszkodzenia ekranu, nale y u ywaæ wy³¹cznie piórka dostarczanego z komputerem nigdy nie nale y u ywaæ œrubokrêta lub innych ostrych przedmiotów. Aby wybraæ ikonê, otworzyæ plik lub folder, uruchomiæ aplet, nale y: Dotkn¹æ piórkiem odpowiedni¹ ikonê. Uwaga: Jeœli ekran nie reaguje w³aœciwie na dotykanie piórkiem, nale y zapoznaæ siê z rozdzia³em Regulacja (kalibrowanie) wyœwietlacza dotykowego na stronie Poruszanie siê po ekranie aplikacji Today (Dzisiaj) Przycisk Start Aktualna data Informacje o u ytkowniku Powiadomienie o nades³anej poczcie Zadania do wykonania Kalendarz zaplanowane spotkania Po³¹czenia Regulacja g³oœnoœci Zegar Pasek nawigacji Pasek zadañ Klawiatura programowa 18 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

21 3.2.1 Pasek nawigacji Przycisk Start Regulacja g³oœnoœci Po³¹czenia Data i czas, pojemnoœæ akumulatora, zaplanowane spotkania Uwaga: Po do³¹czeniu urz¹dzenia zewnêtrznego do portu Tether lub LIF komputera WORKABOUT PRO, na krótko pojawia siê ikona na pasku nawigacji informuj¹ca, e komputer ustanowi³ po³¹czenie. Dotkniêcie poszczególnych ikon na pasku nawigacji wywo³uje nastêpuj¹ce skutki: Przycisk Start Wyœwietlenie menu Start. Po³¹czenia Podaje skróty do zak³adek Po³¹czenia w oknie dialogowym Settings (Ustawienia). Pokazane zostan¹ ikony do ustawieñ dla Bluetooth, sieci, karty sieciowej i po³¹czenia internetowego. Regulacja g³oœnoœci Pokazany zostanie suwak do regulacji g³oœnoœci g³oœnika oraz przyciski w³¹czenia lub wy³¹czenia g³oœnika. Zegar Wyœwietlenie aktualnej daty i czasu. Informacja o sposobie zasilania komputera z w³asnego akumulatora lub z sieci zewnêtrznej. Wybranie Zegara pokazuje równie listê zaplanowanych spotkañ. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 19

22 3.3 Aktualna data, czas oraz alarm Na ekranie aplikacji Dzisiaj nale y wybraæ aktualn¹ datê, aby wyœwietliæ dialog do ustawiania zegara i alarmu. Rozwijalne menu ze strza³kami pozwala na ustawienie czasu GMT oraz wskazywanej aktualnie daty i czasu w aplikacji Dzisiaj. Uwaga: Aby zostaæ powiadomionym o nadchodz¹cym spotkaniu, nale y wybraæ zak³adkê Alarm i w odpowiednim jej okienku zaznaczyæ w³¹czenie alarmu, a nastêpnie ustawiæ datê i godzinê powiadomienia alarmem o spotkaniu. 3.4 Dane o w³aœcicielu Na ekranie aplikacji Dzisiaj nale y wybraæ opcjê W³aœciciel. Po pojawieniu siê jej okna dialogowego mo na wprowadziæ w odpowiednich polach informacje o w³aœcicielu. Uwaga: Informacje mo na wprowadzaæ z klawiatury komputera WORKABOUT albo z programowej klawiatury wyœwietlonej na ekranie, po wybraniu jej przy pomocy ikony znajduj¹cej siê w prawym dolnym rogu wyœwietlacza na pasku zadañ. 20 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

23 3.5 Powiadamianie o nades³anej poczcie. Jeœli zostanie przes³ana jakakolwiek wiadomoœæ pocztowa, informacja o tym zostanie pokazana obok wykazu otrzymanych wiadomoœci w ekranie Dzisiaj. Informacje o synchronizacji poczt elektronicznej mo na znaleÿæ w rozdziale Przesy³anie wiadomoœci - skrzynka poczty przychodz¹cej Instrukcji u ytkowania komputera rêcznego WORKABOUT PRO z systemem Windows Mobile 2003 SE (PN ). 3.6 Powiadamianie o zadaniach do wykonania Na ekranie aplikacji Dzisiaj wybraæ ikonê Powiadamianie o zadaniach do wykonania celem pokazania ekranu tej opcji Wybraæ niniejsze pole i wprowadziæ opis zadania przy pomocy klawiatury programowej lub klawiatury komputera. Aby dodaæ to zadanie do listy Aktywnych zadañ ekranu dzisiaj nale y dotkn¹æ jakiegokolwiek punktu wolnej czêœci ekranu lub wcisn¹æ klawisz <ENTER>. Aby oznaczyæ zadanie jako zakoñczone, nale y go wybraæ w ekranie aplikacji Dzisiaj, a nastêpnie odznaczyæ w przewidzianym na to polu w linii tego zadania. Odznaczenie informuje o wykonaniu zadania, które nie bêdzie siê ju pojawia³o w liœcie Aktywnych zadañ ekranu aplikacji Dzisiaj. Uwaga: W celu edycji zadania, nale y je najpierw wybraæ w tym ekranie a nastêpnie wybraæ opcje Szczegó³y zadania (Task Details). Nastêpnie nale y wybraæ menu Edycja (Edit menu ) i dokonaæ zmian lub dodaæ nowe informacje dotycz¹ce tego zadania. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 21

24 3.7 U ywanie kalendarza W ekranie aplikacji Dzisiaj wybraæ ikonê Kalendarza, aby wyœwietliæ listê ustalonych spotkañ. Aby wprowadziæ nowe zapis do kalendarza, wybraæ menu Nowe na pasku zadañ aplikacji. W celu zmiany formatu informacji w kalendarzu nale y wybraæ jedna z tych ikon ikonê Dzisiaj, aby zobaczyæ plan danego dnia, ikonê Dzieñ, aby otrzymaæ harmonogram godzinowy, ikonê Tydzieñ, aby zobaczyæ plan ca³ego tygodnia oraz ikony Miesi¹c lub Rok, aby zobaczyæ plan d³ugoterminowy. Dzisiaj Dzieñ Tydzieñ Rok Miesi¹c Uwaga: Szczegó³y dotycz¹ce synchronizacji Kalendarza z komputerem PC mo na znaleÿæ w rozdziale Opcja Active Sync w Instrukcji u ytkowania komputera rêcznego WORKABOUT PRO z systemem Windows Mobile 2003 SE Dodawanie spotkañ Po wybraniu menu Nowe w ekranie aplikacji Kalendarz poka e siê ekran opcji Szczegó³y spotkania. Do wpisanie szczegó³ów spotkania w odpowiednie pola mo na u yæ klawiatury programowej lub klawiatury komputera. 22 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

25 3.8 Menu Start W celu pokazania menu nale y wybraæ przycisk Start w górnym lewym rogu paska nawigacji Przycisk Start Pasek nawigacji 7 programów wybranych przez u ytkownika 5 ostatnio najczêœciej u ywanych aplikacji Komendy systemowe Windows Mobile Nale y z tego menu wybraæ aplikacjê, z któr¹ chce siê pracowaæ Personalizacja menu Start Aplikacje, które powinny ukazywaæ siê w menu Start, nale y odznaczyæ w polach znajduj¹cych siê przy tych aplikacjach. Uwaga: Nale y pamiêtaæ, e u ytkownik mo e wybraæ najwy ej 7 aplikacji, które mog¹ pojawiæ siê w menu Start Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 23

26 3.9 Zarz¹dzanie plikami i folderami Nale y wybraæ Start a nastêpnie Eksplorator plików (File Explorer). Jeœli ta opcja nie jest widoczna w menu Start, nale y wybraæ Start, potem Programy i ikonê Eksplorator plików (File Explorer). Folder przechowuj¹cy automatycznie dokumenty Wybraæ katalog, aby go otworzyæ Menu ze specyficznymi poleceniami do aplikacji Wewnêtrzna pamiêæ plików Karta pamiêci Pliki z sieci Tworzenie nowego folderu Wybraæ Start, File explorer (Eksplorator plików). Wybraæ polecenie Edit (Edycja) w pasku menu. Nadaæ nazwê folderowi przy pomocy klawiatury komputera lub klawiatury programowej Zmiana nazwy pliku Dotkn¹æ i przytrzymaæ piórkiem plik, którego nazwa ma byæ zmieniona. Pojawi siê pierœcieñ z kropek a po nim menu rozwijalne. Wybraæ Rename (Zmieñ). Nazwa pliku zostanie podœwietlona. Teraz nale y wpisaæ now¹ nazwê. 24 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

27 3.9.3 Kopiowanie pliku Dotkn¹æ i przytrzymaæ piórkiem plik, którego ma byæ skopiowany. Pojawi siê pierœcieñ z kropek, a po nim menu rozwijalne. Wybraæ Copy (Kopiuj) w menu rozwijalnym. Ustawiæ piórko w miejscu, do którego nale y skopiowaæ plik. Dotkn¹æ i przytrzymaæ piórko w wolnym polu z dala od innych ikon a poka e siê menu rozwijalne. Wybraæ Paste (Wklej) aby skopiowaæ plik do nowej lokalizacji Kasowanie pliku Dotkn¹æ i przytrzymaæ piórkiem plik lub folder, które maj¹ byæ skasowane, a poka e siê menu rozwijalne. Wybraæ Delete (Kasuj) z tego menu w celu usuniêcia pliku U ywanie menu W systemie Windows Mobile 2003 SE ró ne dostêpne menu pokazywane s¹ w dolnej czêœci ekranu danej aplikacji Paski menu Aby wykonaæ polecenie dostêpne w pasku menu, nale y: Wybraæ menu, aby pokazaæ zwi¹zane z nim polecenia, Wybraæ polecenie, które ma byæ wykonane Menu rozwijalne W wielu ekranach i aplikacjach dostêpne s¹ rozwijalne menu, umo liwiaj¹ce szybki dostêp do grup ró nych poleceñ. W celu pokazania menu rozwijalnego nale y: Delikatnie nacisn¹æ i przytrzymaæ piórko na ekranie. Na ekranie poka e siê pierœcieñ z kropek, a nastêpnie menu rozwijalne. Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 25

28 Wybraæ polecenie, które ma byæ wykonane Programy (aplikacje) Przyciœnij Start, Aplikacje aby pokazaæ aplikacje zainstalowane w komputerze. Wybraæ ikonê aplikacji, która ma byæ wykonywana. Aby zminimalizowaæ ekran aplikacji, nale y dotkn¹æ X w prawym górnym rogu ekranu. Nale y pamiêtaæ, e czynnoœæ ta minimalizuje widoczny ekran a nie zamyka aplikacji. 26 Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania

29 Zamykanie aplikacji Wybraæ Start, Ustawienia. Wybraæ System a nastêpnie ikonê Memory (Pamiêæ) otworzy siê ekran Pamiêæ. Wybraæ opcjê Running Program (Aplikacje uruchomione) aby zobaczyæ ich listê. Wybraæ tê aplikacjê, która ma byæ zamkniêta, a nastêpnie przycisk Stop (Stop). Wybraæ Stop All (Zatrzymaj wszystkie), aby zamkn¹æ wszystkie aktywne aplikacje. Wybraæ Activate (Aktywuj), aby uaktywniæ aplikacjê Ustawienia Wybraæ Start, Settings(Ustawienia), aby pokazaæ dostêpne opcje ustawieñ w komputerze. Wybraæ odpowiedni¹ zak³adkê w ustawieniach, które maj¹ byæ zmienione. Wybraæ ikonê odpowiadaj¹c¹ ustawieniom, które maj¹ byæ zmienione Psion Teklogix WORKABOUT PRO - Windows Mobile 2003 SE - Skrócona Instrukcja U ytkowania 27

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2.

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2. Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650 9311951 Wydanie 2. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialnoci± owiadczamy, e produkt RH-53 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start 9216663 Wydanie 1. PL DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-10 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0 Modu³ internetowy Nokia CS-19 3 1 4 2 5 6 7 Wydanie 2.0 8 9 10 11 12 13 14 15 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-14 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02 MLX LASKOMEX Instalacja i uruchomienie interfejsu ISD-02 SPIS TREŒCI ISD-02 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji...2 2. Przeznaczenie zestawu ISD-02...2 3. Sk³ad zestawu ISD-02...3 Interfejs ISD-02...3

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo