Tiefbau galabau aquabau sportbau CENNIK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tiefbau galabau aquabau sportbau CENNIK 2012"

Transkrypt

1 Tiefbau gaabau aquabau sportbau CENNIK 2012 Separatory I REULATORY obowiązuje od

2 Tiefbau gaabau aquabau sportbau AQUAbau AQUAFIX Separatory betonowe 8 Separatory staowe duża przepustowość 20 Separatory staowe mała przepustowość 30 Separatory poietyenowe SERIA 10PE 38 NEUTRALIZATORY 46 Reguatory przepływu 48 zbiorniki zrb 50 2 Cennik 2012 hauraton

3 Wsparcie marketingowe w zakresie sprzedaży materiałów budowanych AURATON posiada iczne materiały wspierające sprzedaż Kataogi techniczne Projektanci mogą skorzystać z naszych kataogów zawierających iczne informacje, które stanowią pomoc przy projektowaniu. Kataogi produktów dzieą się na następujące: TIEFBAU (obszary przemysłowe i infrastruktura), ALABAU (obiekty użyteczności pubicznej i tereny przydomowe), AQUABAU (systemy magazynowania i rozsączania wód opadowych oraz separatory, neutraizatory i reguatory przepływu) i SPORTBAU (obiekty sportowe). Kataog WSKAZÓWKI MONTAŻOWE zawiera szczegółowe instrukcje montażowe i iczne przykłady zabudowy produktów firmy AURATON. Prospekty/stojak na prospekty Wspierając sprzedaż, oferujemy prospekty i uotki, aby mogi Państwo udzieać swoim Kientom ważnych informacji na temat innowacji i bogatego asortymentu produktów firmy AURATON. Z przyjemnością wyposażymy Państwa biuro w stojak na prospekty. hauraton Cennik

4 Tiefbau gaabau aquabau sportbau Pakiet serwisowy da projektantów Firma AURATON nie tyko tworzy innowacyjne produkty, ae równieź pomaga przy tworzeniu specyfikacji technicznych i reaizowaniu Państwa projektów Bo ga ty za kres ofer ty au ra ton ofe ru je sze ro ką ga mę pro duk tów. Do stęp ne są za rów no se pa ra to ry wę go wo do rów (prze pu sto wość od 1 /s do 3500 /s) jak i tłusz czów i skro bi (prze pu stowość od 0,5 /s do 25 /s). au ra ton ofe ru je rów nież neu tra i za to ry kwa sów akumu a to ro wych oraz reguatory przepływu. Zbior ni ki separatorów w za eż no ści od ty pu wy ko na ne są z be to nu, od po wied nio za bez pie czo nej an ty ko ro zyj ne stai ub po i ety e nu. Cer ty fi kat ja ko ści we dług DIN EN ISO 9001:2000 au ra ton, ja ko jed na z pierw szych firm bran ży bu dowa nej, otrzy ma ła już w ro ku 1993 cer ty fi kat ja ko ści zgod ny z nor mą DIN EN ISO Wy mo gi do ty czą ce ja ko ści normy DIN EN ISO 9001:2000 do ty czą nie ty ko pro duk tów, ae ca łe go przed się bior stwa pro duk cyj ne go. Obej mu ją one pro jek to wa nie, kon struk cję, pro duk cję, mon taż oraz ob słu gę kien ta. Obec nie dzię ki sys te mo wi za rzą dza nia ja ko ścią, zgod nemu z nor mą DIN EN ISO 9001:2000, au ra ton ofe ru je swo im kien tom naj wyż szy moż i wy po ziom bez pie czeństwa. Ja kość pro duk tów Pro du ko wa ne przez fir mę au ra ton se pa ra to ry to urzą dze nia za pew nia ją ce mak sy ma nie wy so ki sto pień oczysz cza nia ście ków. Se pa ra to ry AQU afix za pro jek to wa ne zo sta ły w spo sób, któ ry nie ty ko za pew nia ich pra wi dło we funk cjo no wa nie, ae rów nież umoż i wia spraw ne i nie skom pi ko wa ne przepro wa dza nie prac kon ser wa cyj nych i eks po ata cyj nych. O wy bo rze se pa ra to ra AQU afix de cy du ją przede wszyst kim ja kość, funk cjo na ność i nie za wod ność, je go pa ra me try tech nicz ne, ła twość mon ta żu, wa run ki eks poata cji i kon ser wa cji. 4 Cennik 2012 hauraton

5 Nawierzchnia ub wierzchnia warstwa geby Płyta betonowa nośna, zbrojona Właz ZALETY DLA PROJEKTANTÓW najwyższa z możiwych pewność przy projektowaniu dzięki: certyfikatowi jakości DIN EN ISO 9001:2000 dekaracjom zgodności zgodności z obowiązującymi normami PN 858 / PN 1825 indywiduane wsparcie przy projektowaniu pomoc przy doborze specyfikacje projektowe aktuane informacje o produktach w Internecie iczne praktyczne piki do pobrania z Internetu Normy Separatory firmy auraton produkowane są zgodnie z obowiązującymi normami: da separatorów węgowodorów PN 858, da separatorów tłuszczów PN Bibioteka rysunków Na naszej stronie znajdą Państwo rysunki techniczne do wybranego typu zbiornik. Zapraszamy do działu "DO POBRANIA". In dy wi du a ne do radz two Roz wią zy wa nie róż no rod nych pro be mów z za kre su oczysz cza nia wód po wierzch nio wych wy ma ga szcze gó łowej wie dzy oraz do świad cze nia. Na si pra cow ni cy dyspo nu ją ugrun to wa ną wie dzą tech nicz ną co gwa ran tu je Pań stwu pro fe sjo na ne, in dy wi du a ne do radz two. Na si przed sta wi cie e dzia ła ją na te re nie ca łe go kra ju. Słu ży my do radz twem na pa cach bu dów oraz w Pań stwa biu rach. W ta ki spo sób za pew nia my Pań stwu naj ep szą opie kę od mo men tu po wsta nia pro jek tu aż do wbu do wa nia pro duktów. hauraton Cennik

6 Tiefbau gaabau aquabau sportbau WYKAZ PRODUKTÓW AURATON SZYBKI DOBÓR WŁAŚCIWEO SYSTEMU DLA WYMAANEJ PRZEPUSTOWOŚCI SEPARATORY WĘLOWODORÓW RODZAJ NAZWA PRODUKTU ZAKRES PRZEPU- STOWOŚCI L/S OSAIK BY-PASS KOMORA POMP OSAIK O DUŻEJ POJEMNOŚCI BETONOWE AQUAFIX S - V AQUAFIX K AQUAFIX K (prostopadłościan) AQUAFIX SK 4-50 V AQUAFIX K2BP krotny - - STALOWE O DUŻEJ PRZEPUSTOWOŚCI STALOWE O MAŁEJ PRZEPUSTOWOŚCI AQUAFIX SK2BP V 10-krotny - - AQUAFIX SK V AQUAFIX SKL V AQUAFIX SKBP V 5-krotny - - AQUAFIX SK2BP V 10-krotny - - AQUAFIX Sk - V - AQUAFIX Kk 1, AQUAFIX SKk 1,5-20 V AQUAFIX SKmPk 1,5-20 V - V - AQUAFIX SKBPk 3-20 V 5-krotny - - POLIETYLENOWE AQUAFIX 10PE SPE - V AQUAFIX 10PE KPE AQUAFIX 10PE SKPE 1,5-15 V AQUAFIX 10PE SKmPPE 1,5-15 V - V - AQUAFIX 10PE SKBPPE 6-50 V 5-krotny - - SEPARATORY TŁUSZCZÓW I SKROBI RODZAJ NAZWA PRODUKTU ZAKRES PRZEPU- OSAIK SEPARATOR SEPARATOR KRÓCIEC DO POD- STOWOŚCI L/S TŁUSZCZÓW SKROBII ŁĄCZENIA WOZU ASENIZACYJNEO BETONOWE AQUAFIX Sf - V AQUAFIX F V - - AQUAFIX SF 2-20 V V - - STALOWE AQUAFIX Sk - V V - - AQUAFIX Fk V - - AQUAFIX SFk 1-25 V V - - AQUAFIX SFmEk 1-25 V V - V POLIETYLENOWE AQUAFIX 10PE SPE - V AQUAFIX 10PE FPE V - - AQUAFIX 10PE SFPE 2-10 V V - - AQUAFIX 10PE SaPE 1-4 V - V - Neutraizatory kwasów akumuatorowych RODZAJ NAZWA PRODUKTU ZAKRES PRZEPU- OSAIK SEPARATOR SEPARATOR KRÓCIEC DO POD- STOWOŚCI L/S TŁUSZCZÓW SKROBII ŁĄCZENIA WOZU ASENIZACYJNEO POLIETYLENOWE AQUAFIX 10PE NPE Reguatory przepływu ZAKRES WYDAJNOŚCI OD L/S. zbiorniki retencyjne - pojemność od 10 m 3-52 m 3 6 Cennik 2012 hauraton

7 aquabau Separatory aquafix betonowe STALOWE O DUŻEJ PRZEPUSTOWOŚCI STALOWE O MAŁEJ PRZEPUSTOWOŚCI POLIETYLENOWE NEUTRALIZATORY aquafix Reguatory przepływu aquafix ZBIORNIKI retencyjne AQUAFIX ZRB hauraton Cennik

8 Tiefbau gaabau aquabau sportbau AQUAFIX BETONOWE SEPARATORY A Z I A osadnik betonowy - przekrój 2 krąg betonowy 3 płyta pokrywowa 4 konus 5 płyta redukcyjna 8 Cennik 2012 hauraton

9 AQUAFIX BETONOWE SEPARATORY AQUAFIX AQUAFIX S, betonowy osadnik do separatorów węgowodorów Pojemność os. sep. VO VS zewn. DA wewn. DI do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. S 0650 / P 6 435,00 S 0650 / P 8 040,00 S 1000 / P 6 940,00 S 1000 / P ,00 S 1300 / P 7 670,00 S 1300 / P 9 700,00 S 1500 / P 9 210,00 S 1500 / P ,00 S 2000 / P ,00 S 2000 / P ,00 S 2000 / P ,00 S 2000 / P ,00 S 2000 / P ,00 S 2500 / P ,00 S 2500 / P ,00 S 2500 / P ,00 S 2500 / P ,00 S 2500 / P ,00 S 2500 / P ,00 S 3000 / P ,00 S 3000 / P ,00 S 3000 / P ,00 S 3000 / P ,00 S 3000 / P ,00 S 3500 / P ,00 S 3500 / P ,00 S 3500 / P ,00 S 3500 / P ,00 S 4000 / P ,00 S 4000 / P ,00 S 4000 / P ,00 S 4000 / P ,00 Osadniki i separatory betonowe są wyposażone standardowo we włazy w k. D 400. Całkowita wysokość zbiornika nie uwzgędnia wysokości włazu. Właz zwiększa wysokość zbiornika o 100. Firma auraton zastrzega sobie możiwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego. hauraton Cennik

10 Tiefbau gaabau aquabau sportbau AQUAFIX BETONOWE SEPARATORY AQUAFIX S, betonowy osadnik do separatorów węgowodorów Pojemność os. sep. VO VS zewn. DA wewn. DI do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. S 5000 / P ,00 S 5000 / P ,00 S 5000 / P ,00 S 5000 / P ,00 S 5000 / P ,00 S 5000 / P ,00 S 6000 / P ,00 S 6000 / P ,00 S 6000 / P ,00 S 6000 / P ,00 S 6000 / P ,00 S 7500 / P ,00 S 7500 / P ,00 S 7500 / P ,00 S 8000 / P ,00 S 8000 / P ,00 S 8000 / P ,00 S 8000 / P ,00 S 8000 / P ,00 S 8000 / P ,00 S 9000 / P ,00 S 9000 / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 Osadniki i separatory betonowe są wyposażone standardowo we włazy w k. D 400. Całkowita wysokość zbiornika nie uwzgędnia wysokości włazu. Właz zwiększa wysokość zbiornika o 100. Firma auraton zastrzega sobie możiwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego. 10 Cennik 2012 hauraton

11 AQUAFIX BETONOWE SEPARATORY AQUAFIX AQUAFIX S (prostopadłościan), betonowy osadnik do separatorów węgowodorów Pojemność os. sep. VO VS Dł. L Szer. B do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. S / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 Osadniki i separatory betonowe są wyposażone standardowo we włazy w k. D 400. Całkowita wysokość zbiornika nie uwzgędnia wysokości włazu. Właz zwiększa wysokość zbiornika o 100. Firma auraton zastrzega sobie możiwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego. hauraton Cennik

12 Tiefbau gaabau aquabau sportbau AQUAFIX BETONOWE SEPARATORY AQUAFIX K, betonowy separator koaescencyjny Przepustowość nom. max. /s /s Pojemność os. sep. VO VS zew. DA wew. DI do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. K P ,00 K P ,00 K P ,00 K P ,00 K P ,00 K P ,00 K P ,00 K P ,00 AQUAFIX K (prostopadłościan), betonowy separator koaescencyjny Przepustowość Pojemność Szer. nom. /s max. /s os. VO sep. VS B Dł. L do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. K P ,00 K P ,00 K P ,00 K P ,00 K P ,00 AQUAFIX SK, betonowy separator koaescencyjny z osadnikiem Przepustowość nom. max. /s /s Pojemność os. sep. VO VS zewn. DA wewn. DI do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. SK 04/ P ,00 SK 10/ P ,00 SK 10/ P ,00 SK 15/ P ,00 SK 15/ P ,00 SK 20/ P ,00 SK 30/ P ,00 SK 40/ P ,00 SK 50/ P ,00 Osadniki i separatory betonowe są wyposażone standardowo we włazy w k. D 400. Całkowita wysokość zbiornika nie uwzgędnia wysokości włazu. Właz zwiększa wysokość zbiornika o 100. Firma auraton zastrzega sobie możiwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego. 12 Cennik 2012 hauraton

13 AQUAFIX BETONOWE SEPARATORY AQUAFIX AQUAFIX K2BP, betonowy separator koaescencyjny z by-passem Przepustowość nom. max. /s /s Pojemność os. sep. VO VS zewn. DA wewn. DI do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. K2BP 10/ P ,00 K2BP 15/ P ,00 K2BP 20/ P ,00 K2BP 30/ P ,00 K2BP 40/ P ,00 K2BP 60/ P ,00 K2BP 80/ P ,00 K2BP 90/ P ,00 AQUAFIX K2BP (prostopadłościan), betonowy separator koaescencyjny z by-passem Przepustowość Pojemność Szer. nom. /s max. /s os. VO sep. VS B Dł. L do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. K2BP 100/ P ,00 K2BP 120/ P ,00 AQUAFIX SK2BP, betonowy separator koaescencyjny z osadnikiem i by-passem Przepustowość nom. max. /s /s Pojemność os. sep. VO VS zewn. DA wewn. DI do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. SK2BP 10/ P ,00 SK2BP 15/ P ,00 SK2BP 20/ P ,00 Osadniki i separatory betonowe są wyposażone standardowo we włazy w k. D 400. Całkowita wysokość zbiornika nie uwzgędnia wysokości włazu. Właz zwiększa wysokość zbiornika o 100. Firma auraton zastrzega sobie możiwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego. hauraton Cennik

14 Tiefbau gaabau aquabau sportbau AQUAFIX BETONOWE SEPARATORY AQUAFIX Sf, betonowy osadnik do separatorów tłuszczów Pojemność os. sep. VO VS zewn. DA wewn. DI do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. Sf 0800 / P 6 270,00 Sf 0700 / P 6 270,00 Sf 1400 / P 7 240,00 Sf 2500 / P ,00 Sf 2500 / P ,00 AQUAFIX F, betonowy separator tłuszczów Przepustowość nom. max. /s /s Pojemność os. sep. VO VS zewn. DA wewn. DI do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. F P 8 340,00 F P 8 400,00 F P ,00 F P ,00 F P ,00 AQUAFIX SF, betonowy separator tłuszczów z osadnikiem Przepustowość nom. max. /s /s Pojemność os. sep. VO VS zewn. DA wewn. DI do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. SF 02/ P 7 280,00 SF 02/ P 7 640,00 SF 04/ P 7 970,00 SF 04/ P ,00 SF 07/ P ,00 SF 07/ P ,00 SF 10/ P ,00 SF 10/ P ,00 SF 20/ P ,00 Osadniki i separatory betonowe są wyposażone standardowo we włazy w k. D 400. Całkowita wysokość zbiornika nie uwzgędnia wysokości włazu. Właz zwiększa wysokość zbiornika o 100. Firma auraton zastrzega sobie możiwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego. 14 Cennik 2012 hauraton

15 AQUAFIX BETONOWE SEPARATORY AQUAFIX AQUAFIX wyposażenie dodatkowe do betonowych separatorów Nadbudowy wewn. kataog. krąg betonowy 1000/ ,00 krąg betonowy 1000/ ,00 krąg betonowy 1000/ ,00 krąg betonowy 1200/ ,00 krąg betonowy 1200/ ,00 krąg betonowy 1200/ ,00 krąg betonowy 1500/ ,00 krąg betonowy 1500/ ,00 krąg betonowy 1500/ ,00 krąg betonowy 2000/ ,00 krąg betonowy 2000/ ,00 krąg betonowy 2000/ ,00 krąg betonowy 2500/ ,00 krąg betonowy 2500/ ,00 płyta pokrywowa ,00 płyta pokrywowa ,00 płyta pokrywowa ,00 płyta pokrywowa ,00 płyta pokrywowa ,00 konus 1000/ / ,00 konus 1200/ / ,00 płyta redukcyjna 1200/ / ,00 płyta redukcyjna 1500/ / ,00 płyta redukcyjna 2000/ / ,00 płyta redukcyjna 2500/ / ,00 pierścień podwyższający ,00 pierścień podwyższający ,00 pierścień podwyższający ,00 pierścień podwyższający ,00 Betonowe nadbudowy w zaeżności od rodzaju zabudowy można wykorzystywać również da separatorów staowych i poietyenowych. Uszczeki kataog. uszczeka do średnicy ,00 uszczeka do średnicy ,00 uszczeka do średnicy ,00 uszczeka do średnicy ,00 hauraton Cennik

16 Tiefbau gaabau aquabau sportbau AQUAFIX BETONOWE SEPARATORY AQUAFIX wyposażenie dodatkowe do betonowych separatorów Pęte transportowe kataog. pęte transportowe RD 16 - do zbiorników o średnicy zewn RD 16 75,00 pęte transportowe RD 24 - do zbiorników o średnicy zewn i 1800 RD ,00 pęte transportowe RD 30 - do zbiorników o średnicy zewn i 2740 RD ,00 W przypadku potrzeby pęte transportowe dostarczane są automatycznie. Służą do rozładunku i montażu zbiornika. Pęte podegają możiwości zwrotu. Urządzenia do poboru próbek odpł. zewn. kataog. Bez zasuwy kataog. Z zasuwą studzienka P na zapyt P na zapyt. studzienka P na zapyt P na zapyt. studzienka P na zapyt P na zapyt. studzienka P na zapyt P na zapyt. studzienka P na zapyt P na zapyt. zgłębnik P na zapyt. - - powłoka do studzienki P na zapyt. - - Urządzenia aarmowe kataog. W1 do separatorów węgowodorów (kontrouje grubość warstwy oeju) ,00 W2 do separatorów węgowodorów (kontrouje spiętrzenie cieczy) ,00 W3 do separatorów węgowodorów (kontrouje grubość warstwy oeju i spiętrzenie cieczy) ,00 W3 do separatorów tłuszczów (kontrouje grubość warstwy tłuszczów i spiętrzenie cieczy) ,00 W4 do osadników ,00 Włazy żeiwne kataog. właz A ,00 właz B ,00 właz D ,00 właz D ,00 16 Cennik 2012 hauraton

17 AQUAFIX BETONOWE SEPARATORY WSKAZÓWKI MONTAŻOWE AQUAFIX UWAI OÓLNE Przy odbiorze dostawy naeży sprawdzić czy dostarczone zostały wszystkie eementy. Brakujące części ub ewentuane szkody powstałe w trakcie transportu naeży zgłosić niezwłocznie u dostawcy. Późniejsze zgłoszenia nie zostaną uznane. Przy rozładunku naeży zachować szczegóną ostrożność. Przy wbudowaniu zbiorników naeży przestrzegać wskazówek montażowych zamieszczonych w dostarczanej dokumentacji techniczno rozruchowej oraz pogądowego rysunku montażowego. Oprócz dokumentacji techniczno rozruchowej naeży w przypadku separatorów przestrzegać przepisów wynikających z miejscowych wytycznych dotyczących urządzeń separujących, wytycznych wynikających z Aprobaty Technicznej oraz innych przepisów. W trakcie wszystkich czynności montażowych naeży zwracać szczegóną uwagę na ochronę zbiorników przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku jego uszkodzenia naeży przed zasypaniem dokonać starannej naprawy. Opróżnianie, oczyszczanie oraz wywóz nieczystości przeprowadzać mogą jedynie wyspecjaizowane i uprawnione do tego firmy. Firma auraton oferuje pomoc przy znaezieniu odpowiedniej firmy serwisującej separatory. Separator powinien być tak zokaizowany, aby zapewniony był dogodny dojazd wozów asenizacyjnych oraz możiwe było wykonanie czynności ekspoatacyjnych. Uwaga: warancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania, czyszczenia i serwisowania urządzeń. MONTAŻ SEPARATORÓW BETONOWYC 1. Separator, zabezpieczony przed przepełnieniem, ustawić poza powierzchnią spływu ścieków, ecz w jej pobiżu, w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim zabrudzeniem ub uszkodzeniem. 2. wyrównać i wypoziomować dno wykopu. Wysypać dno wykopu piaskiem ub drobnym żwirem na grubość ok. 10 cm. W przypadku braku warstwy nośnej naeży wyać betonową płytę fundamentową i na nią wysypać warstwę piasku ub żwiru ceem łatwiejszego ustawiania rzędnych. 3. w przypadku ustaania zagłębienia poniżej poziomu terenu wziąć pod uwagę grubość fundamentu oraz warstwy piasku. 4. do posadowienia zbiornika w wykopie wykorzystać naeży pęte transportowe dostarczane razem ze zbiornikiem. 5. przy ustawianiu nadstawek naeży zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie uszczenień. Zaecamy połączenie eementów komina za pomocą zaprawy. 6. w przypadku separatorów koaescencyjnych otwór w płycie pokrywowej musi być ustawiony centranie nad fitrem koaescencyjnym separatora w ceu umożiwienia czyszczenia fitra. Pomocne są w tym umieszczone na zbiorniku i płycie punkty, które po nałożeniu płyty powinny się pokrywać. 7. Naeży zwrócić szczegóną uwagę na poziome osadzenie zbiornika. Nie można pomyić dopływu i odpływu. Odpływ znajduje się zawsze niżej niż dopływ. 8. po sprawdzeniu prawidłowości rzędnych i wypoziomowaniu separator naeży zasypywać warstwami czystego piasku. 9. Zapewnić szczene podłączenie instaacji rurowej. 10. przy posadowieniu separatora w obszarze zieonym (obszar ruchu pieszego) włazy powinny wystawać około 5-10 cm ponad teren, a w przypadku posadowienia pod jezdnią ub chodnikiem krawędzie włazów muszą się icować z nawierzchnią. hauraton Cennik

18 Tiefbau gaabau aquabau sportbau AQUAFIX BETONOWE SEPARATORY WSKAZÓWKI MONTAŻOWE ROZRUC Przed uruchomieniem naeży starannie oczyścić całe urządzenie z kurzu, usunąć resztki zaprawy, ziemi, itp. Pracownicy znajdujący się w środku separatora muszą posiadać obuwie na gumowych podeszwach. Po oczyszczeniu zbiornik naeży napełnić czystą wodą. W przypadku separatorów koaescencyjnych naeży po napełnieniu wodą unieść pływak i sprawdzić czy porusza się swobodnie. órna część pływaka powinna wystawać ponad poziom wody. Naeży również sprawdzić szczeność połączeń i spoin. Założyć pokrywy włazowe. W dostarczonym separatorze oraz instaacjach nie naeży dokonywać żadnych zmian. EKSpoatacja i konserwacja Separatory koaescencyjne: Bezpośrednio do separatora nie naeży wprowadzać oejów mineranych. W myjniach samochodowych, z których ścieki oczyszcza się w separatorze, nie naeży stosować ścieków zawierających detergenty, powodujących powstanie stabinych emusji substancji oejowych. Do separatora można doprowadzać tyko takie ścieki, które nie wpływają negatywnie na jego funkcjonowanie. Emusje oraz rozpuszczaniki (oczyszczacze wapna, oeje wiertarskie i chłodząco-smarujące, węgowodory rozpuszczane w wodzie itp.) nie mogą stykać się z separatorem. Naeży usuwać je jako tzw. odpady o charakterze szczegónym. Do separatora nie wono również doprowadzać wody deszczowej z miejsc, które nie są przewidziane da separatora, a także ścieków domowych. Podczas ekspoatacji nie wono usuwać wkładu koaescencyjnego!!! Da ścieków opadowych i technoogicznych naeży stosować oddziene separatory. Włazy do separatora powinny być umieszczone nad poziomem terenu ub nad punktem wprowadzenia ścieków technoogicznych, aby uniknąć niekontroowanego wypływu oeju spod włazu w sytuacji zadziałania zamknięcia odpływu z separatora. W przypadku opróżniania najpierw naeży zebrać górną warstwę oejów, następnie wodę, o ie to możiwe do 2 osobnych zbiorników. Każdorazowo przy opróżnianiu naeży oczyścić pływak oraz wkład koaescencyjny, a także sprawdzić ich funkcjonowanie. Podczas czyszczenia naeży również sprawdzić stan powłoki wewnętrznej i w razie jej uszkodzenia dokonać starannej naprawy. Po każdym opróżnieniu i oczyszczeniu naeży urządzenie napełnić czystą wodą, przy czym naeży przytrzymać pływak. Kontroę pracy urządzenia naeży wykonywać co miesiąc i po każdorazowym wystąpieniu awaryjnego dopływu. Kontroa dotyczy grubości warstwy oeju i osadu. Separatory tłuszczów i skrobi: Do separatora nie naeży wprowadzać ścieków zawierających fekaia, ścieków opadowych oraz ścieków zawierających oeje i tłuszcze pochodzenia mineranego. Ścieki dopływające do separatora nie powinny zawierać substancji myjących, które mogą powodować korozję separatora. Przed separatorem wskazane jest zamontowanie sita ub innego urządzenia odcedzającego, zatrzymującego duże odpady, które szybko opadają i zagniwają. Separator musi być wentyowany, aby nie dopuścić do powstawania odorów w wyniku procesów gninych. Separatory tłuszczów i skrobi naeży opróżniać i oczyszczać w miarę potrzeb co dwa tygodnie, ecz nie rzadziej niż raz na miesiąc. Oczyszczenie powinno następować częściej w przypadku przekroczenie pojemności zbiornika i przerwania jego prawidłowego funkcjonowania. Prace konserwacyjne obejmują opróżnienie separatora oraz jego wyczyszczenie. Kontroę pracy separatora naeży wykonywać raz w tygodniu. Warstwa oddzieonego tłuszczu nie powinna przekraczać 160. Po każdym opróżnieniu i oczyszczeniu naeży urządzenie napełnić czystą wodą. W przypadku konieczności wejścia do urządzenia naeży użyć przenośnej drabiny. Przed wejściem naeży usunąć/odessać mieszaninę par. W przypadku separatorów koaescencyjnych prace konserwacyjne naeży wykonywać co najmniej 2 razy w roku. Uwaga: Niedopuszczane jest stosowanie środków chemicznych ub bioogicznych w ceu samooczyszczania się separatora. 18 Cennik 2012 hauraton

19 Sytuacja 1. Montaż w obszarze jezdnym, k. D 400. Niewieka głębokość zabudowy. AQUAFIX Nawierzchnia ub wierzchnia warstwa geby Nawierzchnia, zazwyczaj beton Właz k. D 400 Płyta pokrywowa Wypełnienie piaskiem. Wypełniać warstwowo i zagęszczać Fundament, każdorazowo według jakości podłoża beton, piasek ub żwir eba NASZE AKTUALNE WSKAZÓWKI MONTAŻOWE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE Sytuacja 2. Montaż w obszarze jezdnym, k. D 400. Duża głębokość zabudowy. Nawierzchnia ub wierzchnia warstwa geby Nawierzchnia, zazwyczaj beton Właz k. D 400 Płyta pokrywowa Wypełnienie piaskiem. Wypełniać warstwowo i zagęszczać Fundament, każdorazowo według jakości podłoża beton, piasek ub żwir eba hauraton Cennik

20 A A Z Z Tiefbau gaabau aquabau sportbau AQUAFIX STALOWE SEPARATORY O DUŻEJ PRZEPUSTOWOŚCI staowy separator z osadnikiem - przekrój 2 staowy separator z osadnikiem i by passsem - przekrój 3 nadstawka z reguacją wysokości - przekrój 20 Cennik 2012 hauraton

galabau aquabau sportbau aquabau Separatory aquafix

galabau aquabau sportbau aquabau Separatory aquafix Tiefbau gaabau aquabau sportbau aquabau Separatory aquafix SERIA 10 PE WYKONANA Z POLIETYLENU Tiefbau gaabau aquabau sportbau AQUAFIX Separatory Separators AQUAFIX Series SERIA 10 PP PE made WYKONANA of

Bardziej szczegółowo

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW AQUAFIX SEPARATORY POLIETYLENOWE

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW AQUAFIX SEPARATORY POLIETYLENOWE TIEFAU GAAAU AQUAAU SPORTAU SEPARATORY WĘGOWODORÓW AQUAFIX SEPARATORY POIETYENOWE SEPARATORY KOAESCENCYJNE O WYSOKIM STOPNIU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW. EKKA MONOITYCZNA KONSTRUKCJA, ŁATWY TRANSPORT I MONTAŻ.

Bardziej szczegółowo

SEPARATORY TŁUSZCZÓW I SKROBI AQUAFIX

SEPARATORY TŁUSZCZÓW I SKROBI AQUAFIX TIEFAU GAAAU AQUAAU SPORTAU SEPARATORY TŁUSZCZÓW I SKROI AQUAFIX SEPARATORY GRAWITACYJNE O WYSOKIM STOPNIU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW. ZAGAIENIE Woda jest jednym z najcenniejszych dóbr naszej ziemi. Wszędzie

Bardziej szczegółowo

BETONOWE ZBIORNIKI RETENCYJNE ZRB STALOWE ZBIORNIKI RETENCYJNE ZRS

BETONOWE ZBIORNIKI RETENCYJNE ZRB STALOWE ZBIORNIKI RETENCYJNE ZRS Aquabau BETONOWE ZBIORNIKI RETENCYJNE ZRB STALOWE ZBIORNIKI RETENCYJNE ZRS Wydanie 01.06.13PL 1 AQUAFIX zbiorniki retencyjne Zagadnienie Zasoby wodne Polski w porównaniu z innymi krajami europejskimi są

Bardziej szczegółowo

420 420 420 420 P33001400 720-1020 721-1020 745-1045 746-1045 P33001401 720-1985 721-1985 745-1855 746-1855 P33001402

420 420 420 420 P33001400 720-1020 721-1020 745-1045 746-1045 P33001401 720-1985 721-1985 745-1855 746-1855 P33001402 Lipumax P-B model podstawowy Polietylenowy separator tłuszczu do zabudowy w gruncie zgodnie z PN-EN 1825 2 i 3 stopień rozbudowy z automatycznym opróżnianiem i oczyszczaniem separatora pokrywa przeciwzapachowa

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO ROTO TANK ul. Mieszka I-go 20 e 75-124 Koszalin tel: (94) 346 34 36 www.rototank.pl info@rototank.pl KOSZALIN 2010 r. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Separatory. www.dyka.pl

Separatory. www.dyka.pl www.dyka.pl 0 0 0 Separatory Węglowodorów Separatory Koalescencyjne Zakres zastosowania Separatory węglowodorów oddzielają wodę oraz lekkie ciecze eralne, znajdują więc zastosowanie najczęściej na stacjach

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

galabau aquabau sportbau Podwójna pojemność przy wykorzystaniu małej przestrzeni pod zabudowę.

galabau aquabau sportbau Podwójna pojemność przy wykorzystaniu małej przestrzeni pod zabudowę. Tiefbau galabau aquabau sportbau DRAINFIX TWIN Podwójna pojemność przy wykorzystaniu małej przestrzeni pod zabudowę. Stosowane na obszarach narożnych na ruch samochodów osobowych. Zagospodarowując wodę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

Książka eksploatacji separatorów cieczy lekkich zgodnie z PN-EN 858-1 firmy Mall Polska Sp. z o.o.

Książka eksploatacji separatorów cieczy lekkich zgodnie z PN-EN 858-1 firmy Mall Polska Sp. z o.o. Książka ekspoatacji separatorów cieczy ekkich zgodnie z PN-EN 858-1 firmy Ma Poska Sp. z o.o. Książka ekspoatacji separatorów cieczy ekkiej zgodnie z PN-EN 858-1; Ma Poska Sp. z o.o.; u. Kościuszki 33;

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

T i e fb au. ga l a b au. s p o r tb au. aq uab au. aquabau. Separatory aquafix

T i e fb au. ga l a b au. s p o r tb au. aq uab au. aquabau. Separatory aquafix T i e fb au ga l a b au aquabau Separatory aquafi aq uab au s p o r tb au T i e fb au ga l a b au aq uab au s p o r tb au PROGRAM AQUAFIX SKUTECZNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW ZAPEWNIAJĄCE ODPROWADZANIE

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa obiektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Gmina Zębowice. Data opracowania specyfikacji: maj 2014 r. I. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

High-Tech Pojemniki systemowe

High-Tech Pojemniki systemowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 High-Tech Pojemniki systemowe 72 EUROTEC EUROTEC 73 Wyposażenie Wpusty mocujące Po jem ni ki EU RO TEC przy da ją się przede wszyst kim w au to ma tycz nej ob słu dze

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE ADRES: ul. Gruszowe Sady - Olsztyn dz. nr 107-2/60, 107-2/62, 107-2/64, 107-2/65, 107-2/70 i 107-3/1 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: Lokalizacja: DO PROJEKTU ZBIORNIK NA ŚCIEKI BYTOWE (SZAMBO) GMINA WALCE, UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE KROMOŁÓW OBRĘB BROŻEC, działka nr 1054/1 k.m.9 1. DANE OGÓLNE Zbiornik bezodpływowy na

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 072 wydanie 11.2013 strona 1/5 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-02-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu

Bardziej szczegółowo

TI E FBAU SP O RTBAU GAL ABAU AQ UA B A U AQUABAU STUDZIENKA WIELOFUNKCYJNA DO SYSTEMU DRAINFIX TWIN WYDANIE PL

TI E FBAU SP O RTBAU GAL ABAU AQ UA B A U AQUABAU STUDZIENKA WIELOFUNKCYJNA DO SYSTEMU DRAINFIX TWIN WYDANIE PL TI E FBAU GAL ABAU AQ UA B A U SP O RTBAU AQUABAU STUDZIENKA WIELOFUNKCYJNA DO SYSTEMU DRAINFIX TWIN WYDANIE 03.06.15PL 1 T I E F B AU GAL ABAU SP O RTBAU AQ UA B A U DRAINFIX TWIN studzienka wielofunkcyjna

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 073 wydanie 11.2013 strona 1/9 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-02-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna 1. Zakres zastosowania Filtr Maxi stosowany jest do mechanicznego oczyszczania dopływającej wody deszczowej w instalacjach wod

Dokumentacja techniczna 1. Zakres zastosowania Filtr Maxi stosowany jest do mechanicznego oczyszczania dopływającej wody deszczowej w instalacjach wod Instrukcja montażu filtra wstępnego Maxi Strony 2 5 Filtr wstępny Maxi DORW3106 14.01.2010 1/6 Dokumentacja techniczna 1. Zakres zastosowania Filtr Maxi stosowany jest do mechanicznego oczyszczania dopływającej

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 073/010711/01 strona 1/6 STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 Opis techniczny ELPLAST+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

8. Wytyczne wykonania obiektów oczyszczalni

8. Wytyczne wykonania obiektów oczyszczalni 8. Wytyczne wykonania obiektów oczyszczalni 8.1 Planowanie przebiegu instalacji Miejsce instalacji winno zostać wybrane w taki sposób, aby umożliwić dojazd pojazdom służb oczyszczania, a także nie powodować

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI WODOMIERZOWE

STUDZIENKI WODOMIERZOWE STUDZIENKI WODOMIERZOWE Przeznaczone są do montażu w terenach o wysokim poziomie wody gruntowej lub w przypadku okresowego ich występowania. Konstrukcja studzienek ma zapewnić szczelność i ochronić zainstalowane

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UśYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

D STUDZIENKI ŚCIEKOWE

D STUDZIENKI ŚCIEKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 STUDZIENKI ŚCIEKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2009 04.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT MATERIAŁÓW KANALIZACYJNYCH I ELEMENTÓW DROGOWYCH

PRODUCENT MATERIAŁÓW KANALIZACYJNYCH I ELEMENTÓW DROGOWYCH PRODUCENT MATERIAŁÓW KANALIZACYJNYCH I ELEMENTÓW DROGOWYCH Studnie betonowe wg DIN 4034 cz. 2 Studnia z płytą redukcyjną zakończona płytą nastudzienną Studnia kaskadowa zakończona płytą i pierścieniem

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH BASENY POLIESTROWE

OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH BASENY POLIESTROWE OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH BASENY POLIESTROWE OPIS TECHNICZNY 1. PRACE ZIEMNE Posadowienie basenu powinno odbywać się na gruncie rodzimym nie usypanym. Podłoże usypane musi być tak zagęszczone by

Bardziej szczegółowo

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC Komory drenażowe OKSY-SC-310 i OKSY-SC-740 PRZEZNACZENIE Komory drenażowe to urządzenia przeznaczone do odwadniania obszarów zurbanizowanych. Mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2009 17.01.2010 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem. Minimalną odległość posadowienia

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI

D KRAWĘŻNIKI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 005.01.00 KRAWĘŻNIKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-10 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Specyfikacje Techniczne 81 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP...2 a.zakres robót objętych ST...2 b.określenia podstawowe...2 c.dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych....2 2. Materiały...3 3.

Bardziej szczegółowo

DRAINFIX BLOC WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

DRAINFIX BLOC WSKAZÓWKI MONTAŻOWE TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU DRAINFIX BLOC WSKAZÓWKI MONTAŻOWE Nasze wskazówki montażowe / przykłady zabudowy są ogólnie znaną propozycją specjalistycznego montażu. Specjalne sposoby zabudowy, pojawiające

Bardziej szczegółowo

t i e fb au ga l a b au s p o r tb au aq ua b au aquabau separatory aquafix

t i e fb au ga l a b au s p o r tb au aq ua b au aquabau separatory aquafix t i e fb au ga l a b au aquabau separatory aquafix aq ua b au s p o r tb au T i e fb au ga l a b au aq ua b au s p o r tb au PROGRAM AQUAFIX SKUTECZNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW ZAPEWNIAJĄCE ODPROWADZANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D a ŚCIEKI ULICZNE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D a ŚCIEKI ULICZNE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.05.06a ŚCIEKI ULICZNE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE Ścieki uliczne z betonowej kostki brukowej D-08.05.06a 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

1. WSTĘP. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 72 ST- 04.02. 1. WSTĘP OBRZEŻA BETONOWE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT S.S.T. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna Zbiorniki podziemne BlackLine II BlackLine II DOSG0005 21.03.2013 1/12 1 Lokalizacja 1.1 Położenie zbiornika względem budynków Wykop, w którym zostanie umieszczony zbiornik nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu przydomowej oczyszczalni ścieków (typ tunelowy) ESPURA H

Instrukcja montażu przydomowej oczyszczalni ścieków (typ tunelowy) ESPURA H Instrukcja montażu przydomowej oczyszczalni ścieków (typ tunelowy) ESPURA H Opis produktu Przydomowe oczyszczalnie ścieków służą do ochrony środowiska, życia oraz zdrowia. Mają na celu ochronę zasobów

Bardziej szczegółowo

Szambo TYP B... 8 1. Zbiornik w układzie podstawowym... 8 Rozwiązania konstrukcyjne... 9

Szambo TYP B... 8 1. Zbiornik w układzie podstawowym... 8 Rozwiązania konstrukcyjne... 9 Strona 1 Spis treści Szambo TYP A:... 3 1. Zbiornik w układzie podstawowym:... 3 2. Zbiornik w układzie podstawowym + nadstawka... 4 3. Zbiornik w układzie dwukomorowym + kręgi... 5 4. Zbiornik w układzie

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5. E. Ścieki z elementów prefabrykowanych 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie. 1 Stora-Drain Odwodnienia liniowe z polimerobetonu. Przechowywanie odwodnień liniowych z elementami ocynkowanymi.

Przechowywanie. 1 Stora-Drain Odwodnienia liniowe z polimerobetonu. Przechowywanie odwodnień liniowych z elementami ocynkowanymi. Przechowywanie Przechowywanie odwodnień liniowych z elementami ocynkowanymi. Oliwienie i pasywowanie rusztów ocynkowanych stanowi zabezpieczenie przed utlenianiem się cynku jedynie na czas transportu.

Bardziej szczegółowo

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach prac związanych z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D -03.01.03 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D -03.01.03 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D -03.01.03 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH Opracowała: Joanna Ilkowska 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, 87-100 Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.05.01.10 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 08.05.01 ŚCIEK Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH D 08.05.01 Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych Materiały przetargowe 113 114 Materiały przetargowe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2160 06.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WYTYCZNE MONTAŻU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WSTĘP Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym produkcji firmy EKO- SYSTEMY Sp. z o. o. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.05.01.10 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP...44 1.1 PRZEDMIOT SST...44 1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST...44 1.3 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST...44 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE...44

Bardziej szczegółowo

EUROLIZER PASS PLUS NG 3/ separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-passem wewnętrznym KARTA KATALOGOWA

EUROLIZER PASS PLUS NG 3/ separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-passem wewnętrznym KARTA KATALOGOWA separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-passem wewnętrznym KARTA KATALOGOWA Tabela dane standardowe Przepływ nominalny 3 l/s Przepływ maksymalny 30 l/s Pojemność całkowita 1000 l Max pojemność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu oczyszczalni ścieków do domków letniskowych(typ drenażowy) ESPURA V

Instrukcja montażu oczyszczalni ścieków do domków letniskowych(typ drenażowy) ESPURA V Instrukcja montażu oczyszczalni ścieków do domków letniskowych(typ drenażowy) ESPURA V Opis produktu Oczyszczalnie ścieków do domków letniskowych służą do ochrony środowiska, życia oraz zdrowia. Mają na

Bardziej szczegółowo

WPUST ULICZNY RAINSPOT INSTRUKCJA MONTAŻU. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

WPUST ULICZNY RAINSPOT INSTRUKCJA MONTAŻU. Budownictwo Motoryzacja Przemysł WPUST ULICZNY RAINSPOT INSTRUKCJA MONTAŻU www.rehau.pl Ważna od listopada 2015 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Budownictwo Motoryzacja Przemysł INSTRUKCJA MONTAŻU WPUSTU ULICZNEGO Wpust uliczny

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zbiorniki: 1 zbiornik bezodpływowy na ścieki 2 zbiornik wody deszczowej. Tubus + ET30-65 DORW / 16

Przykładowe zbiorniki: 1 zbiornik bezodpływowy na ścieki 2 zbiornik wody deszczowej. Tubus + ET30-65 DORW / 16 Instrukcja montażu i instalacji Zbiorniki na wodę deszczową: Torus ET 30, ET 35, ET 65 Zbiorniki bezodpływowe na ścieki: Tubus/Flat 1000L, 1500L, 3000L, 3500L 1 1 1 1 2 2 2 Przykładowe zbiorniki: 1 zbiornik

Bardziej szczegółowo

Usługi Inżynierskie Andrzej Roman Nidzica, Tatary 40

Usługi Inżynierskie Andrzej Roman Nidzica, Tatary 40 Usługi Inżynierskie Andrzej Roman 13-100 Nidzica, Tatary 40 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

SKRZYNEK ULICZNYCH. Nr kat

SKRZYNEK ULICZNYCH. Nr kat Dokumentacja techniczno-ruchowa SKRZYNEK ULICZNYCH Nr kat. 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 Nieprzestrzeganie przez użytkownika wskazówek i przepisów zawartych w niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej

Bardziej szczegółowo

Studnie ESP włazowe i niewłazowe składają się z następujących elementów: podstawy z kinetą, komory, zwieńczenia.

Studnie ESP włazowe i niewłazowe składają się z następujących elementów: podstawy z kinetą, komory, zwieńczenia. SPIS TREŚCI Opis studni... 2 Studnia niewłazowa DN500 z włazem żeliwnym lub wpustem ulicznym kl. B, C, D... 4 Studnia niewłazowa DN600 osadnikowa z włazem żeliwnym kl. B, C, D... 5 Studnia niewłazowa DN600

Bardziej szczegółowo

Gama Aronde. Projektowanie. Montaż modułowy zbiorników polietylenowych. Powiększanie modułowej gamy separatorów

Gama Aronde. Projektowanie. Montaż modułowy zbiorników polietylenowych. Powiększanie modułowej gamy separatorów Inżynieria wodna VI Generacja separatorów Krótkie podsumowanie naszego doświadczenia 25 lat doświadczenia 1991 do 1995 Gama Aronde Projektowanie Montaż modułowy zbiorników polietylenowych Wahadłowe automatyczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

STUDNIA KANALIZACYJNA MONOLITYCZNA SK 600

STUDNIA KANALIZACYJNA MONOLITYCZNA SK 600 Studnie monolityczne mogą być stosowane jako: Studnie kanalizacyjne przeznaczone do kanalizacji grawitacyjnej, Studzienki wykorzystywane do montażu wodomierzy, Studzienki w wykonaniu specjalnym jako studzienki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków. 4. Bilans ścieków dla budynku mieszkalnego dla 4 osób 5.

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu przydomowej oczyszczalni ścieków (typ drenażowy) ESPURA H

Instrukcja montażu przydomowej oczyszczalni ścieków (typ drenażowy) ESPURA H Instrukcja montażu przydomowej oczyszczalni ścieków (typ drenażowy) ESPURA H Opis produktu Przydomowe oczyszczalnie ścieków służą do ochrony środowiska, życia oraz zdrowia. Mają na celu ochronę zasobów

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 Betonowe obrzeża chodnikowe D-0.0.01 D - 0.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAWIERZCHNIA Z PŁYT ŻELBETOWYCH 1 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH

ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH 4 ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH W ofercie naszej firmy znajdziecie Państwo również prefabrykowane elementy studni przeznaczonych do budowy m.in. kanalizacji sanitarnych, deszczowych lub przemysłowych.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kingspan. 68+ oddziałów na całym świecie biur sprzedaży.

Grupa Kingspan. 68+ oddziałów na całym świecie biur sprzedaży. Grupa Kingspan Fakty 68+ oddziałów na całym świecie. 43+ zakładów produkcyjnych. 25+ biur sprzedaży. Ameryka północna Australia i Azja Europa Kingspan Environmental oferuje szeroki wachlarz produktów i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogowe Odwodnienie drogowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Studnia chłonna Igloo DORW / 8

Studnia chłonna Igloo DORW / 8 Instrukcje montażu i instalacji Studnia chłonna typu Igloo S900 Studnia chłonna Igloo DORW3008 18.05.2009 1 / 8 Rys.1 Studnia chłonna Igloo: wersja Standard/ Profi Ważna uwaga: Aby uniknąć błędów przy

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 600 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 600 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 071/201112/02 strona 1/5 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 600 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo