Tiefbau galabau aquabau sportbau CENNIK 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tiefbau galabau aquabau sportbau CENNIK 2012"

Transkrypt

1 Tiefbau gaabau aquabau sportbau CENNIK 2012 Separatory I REULATORY obowiązuje od

2 Tiefbau gaabau aquabau sportbau AQUAbau AQUAFIX Separatory betonowe 8 Separatory staowe duża przepustowość 20 Separatory staowe mała przepustowość 30 Separatory poietyenowe SERIA 10PE 38 NEUTRALIZATORY 46 Reguatory przepływu 48 zbiorniki zrb 50 2 Cennik 2012 hauraton

3 Wsparcie marketingowe w zakresie sprzedaży materiałów budowanych AURATON posiada iczne materiały wspierające sprzedaż Kataogi techniczne Projektanci mogą skorzystać z naszych kataogów zawierających iczne informacje, które stanowią pomoc przy projektowaniu. Kataogi produktów dzieą się na następujące: TIEFBAU (obszary przemysłowe i infrastruktura), ALABAU (obiekty użyteczności pubicznej i tereny przydomowe), AQUABAU (systemy magazynowania i rozsączania wód opadowych oraz separatory, neutraizatory i reguatory przepływu) i SPORTBAU (obiekty sportowe). Kataog WSKAZÓWKI MONTAŻOWE zawiera szczegółowe instrukcje montażowe i iczne przykłady zabudowy produktów firmy AURATON. Prospekty/stojak na prospekty Wspierając sprzedaż, oferujemy prospekty i uotki, aby mogi Państwo udzieać swoim Kientom ważnych informacji na temat innowacji i bogatego asortymentu produktów firmy AURATON. Z przyjemnością wyposażymy Państwa biuro w stojak na prospekty. hauraton Cennik

4 Tiefbau gaabau aquabau sportbau Pakiet serwisowy da projektantów Firma AURATON nie tyko tworzy innowacyjne produkty, ae równieź pomaga przy tworzeniu specyfikacji technicznych i reaizowaniu Państwa projektów Bo ga ty za kres ofer ty au ra ton ofe ru je sze ro ką ga mę pro duk tów. Do stęp ne są za rów no se pa ra to ry wę go wo do rów (prze pu sto wość od 1 /s do 3500 /s) jak i tłusz czów i skro bi (prze pu stowość od 0,5 /s do 25 /s). au ra ton ofe ru je rów nież neu tra i za to ry kwa sów akumu a to ro wych oraz reguatory przepływu. Zbior ni ki separatorów w za eż no ści od ty pu wy ko na ne są z be to nu, od po wied nio za bez pie czo nej an ty ko ro zyj ne stai ub po i ety e nu. Cer ty fi kat ja ko ści we dług DIN EN ISO 9001:2000 au ra ton, ja ko jed na z pierw szych firm bran ży bu dowa nej, otrzy ma ła już w ro ku 1993 cer ty fi kat ja ko ści zgod ny z nor mą DIN EN ISO Wy mo gi do ty czą ce ja ko ści normy DIN EN ISO 9001:2000 do ty czą nie ty ko pro duk tów, ae ca łe go przed się bior stwa pro duk cyj ne go. Obej mu ją one pro jek to wa nie, kon struk cję, pro duk cję, mon taż oraz ob słu gę kien ta. Obec nie dzię ki sys te mo wi za rzą dza nia ja ko ścią, zgod nemu z nor mą DIN EN ISO 9001:2000, au ra ton ofe ru je swo im kien tom naj wyż szy moż i wy po ziom bez pie czeństwa. Ja kość pro duk tów Pro du ko wa ne przez fir mę au ra ton se pa ra to ry to urzą dze nia za pew nia ją ce mak sy ma nie wy so ki sto pień oczysz cza nia ście ków. Se pa ra to ry AQU afix za pro jek to wa ne zo sta ły w spo sób, któ ry nie ty ko za pew nia ich pra wi dło we funk cjo no wa nie, ae rów nież umoż i wia spraw ne i nie skom pi ko wa ne przepro wa dza nie prac kon ser wa cyj nych i eks po ata cyj nych. O wy bo rze se pa ra to ra AQU afix de cy du ją przede wszyst kim ja kość, funk cjo na ność i nie za wod ność, je go pa ra me try tech nicz ne, ła twość mon ta żu, wa run ki eks poata cji i kon ser wa cji. 4 Cennik 2012 hauraton

5 Nawierzchnia ub wierzchnia warstwa geby Płyta betonowa nośna, zbrojona Właz ZALETY DLA PROJEKTANTÓW najwyższa z możiwych pewność przy projektowaniu dzięki: certyfikatowi jakości DIN EN ISO 9001:2000 dekaracjom zgodności zgodności z obowiązującymi normami PN 858 / PN 1825 indywiduane wsparcie przy projektowaniu pomoc przy doborze specyfikacje projektowe aktuane informacje o produktach w Internecie iczne praktyczne piki do pobrania z Internetu Normy Separatory firmy auraton produkowane są zgodnie z obowiązującymi normami: da separatorów węgowodorów PN 858, da separatorów tłuszczów PN Bibioteka rysunków Na naszej stronie znajdą Państwo rysunki techniczne do wybranego typu zbiornik. Zapraszamy do działu "DO POBRANIA". In dy wi du a ne do radz two Roz wią zy wa nie róż no rod nych pro be mów z za kre su oczysz cza nia wód po wierzch nio wych wy ma ga szcze gó łowej wie dzy oraz do świad cze nia. Na si pra cow ni cy dyspo nu ją ugrun to wa ną wie dzą tech nicz ną co gwa ran tu je Pań stwu pro fe sjo na ne, in dy wi du a ne do radz two. Na si przed sta wi cie e dzia ła ją na te re nie ca łe go kra ju. Słu ży my do radz twem na pa cach bu dów oraz w Pań stwa biu rach. W ta ki spo sób za pew nia my Pań stwu naj ep szą opie kę od mo men tu po wsta nia pro jek tu aż do wbu do wa nia pro duktów. hauraton Cennik

6 Tiefbau gaabau aquabau sportbau WYKAZ PRODUKTÓW AURATON SZYBKI DOBÓR WŁAŚCIWEO SYSTEMU DLA WYMAANEJ PRZEPUSTOWOŚCI SEPARATORY WĘLOWODORÓW RODZAJ NAZWA PRODUKTU ZAKRES PRZEPU- STOWOŚCI L/S OSAIK BY-PASS KOMORA POMP OSAIK O DUŻEJ POJEMNOŚCI BETONOWE AQUAFIX S - V AQUAFIX K AQUAFIX K (prostopadłościan) AQUAFIX SK 4-50 V AQUAFIX K2BP krotny - - STALOWE O DUŻEJ PRZEPUSTOWOŚCI STALOWE O MAŁEJ PRZEPUSTOWOŚCI AQUAFIX SK2BP V 10-krotny - - AQUAFIX SK V AQUAFIX SKL V AQUAFIX SKBP V 5-krotny - - AQUAFIX SK2BP V 10-krotny - - AQUAFIX Sk - V - AQUAFIX Kk 1, AQUAFIX SKk 1,5-20 V AQUAFIX SKmPk 1,5-20 V - V - AQUAFIX SKBPk 3-20 V 5-krotny - - POLIETYLENOWE AQUAFIX 10PE SPE - V AQUAFIX 10PE KPE AQUAFIX 10PE SKPE 1,5-15 V AQUAFIX 10PE SKmPPE 1,5-15 V - V - AQUAFIX 10PE SKBPPE 6-50 V 5-krotny - - SEPARATORY TŁUSZCZÓW I SKROBI RODZAJ NAZWA PRODUKTU ZAKRES PRZEPU- OSAIK SEPARATOR SEPARATOR KRÓCIEC DO POD- STOWOŚCI L/S TŁUSZCZÓW SKROBII ŁĄCZENIA WOZU ASENIZACYJNEO BETONOWE AQUAFIX Sf - V AQUAFIX F V - - AQUAFIX SF 2-20 V V - - STALOWE AQUAFIX Sk - V V - - AQUAFIX Fk V - - AQUAFIX SFk 1-25 V V - - AQUAFIX SFmEk 1-25 V V - V POLIETYLENOWE AQUAFIX 10PE SPE - V AQUAFIX 10PE FPE V - - AQUAFIX 10PE SFPE 2-10 V V - - AQUAFIX 10PE SaPE 1-4 V - V - Neutraizatory kwasów akumuatorowych RODZAJ NAZWA PRODUKTU ZAKRES PRZEPU- OSAIK SEPARATOR SEPARATOR KRÓCIEC DO POD- STOWOŚCI L/S TŁUSZCZÓW SKROBII ŁĄCZENIA WOZU ASENIZACYJNEO POLIETYLENOWE AQUAFIX 10PE NPE Reguatory przepływu ZAKRES WYDAJNOŚCI OD L/S. zbiorniki retencyjne - pojemność od 10 m 3-52 m 3 6 Cennik 2012 hauraton

7 aquabau Separatory aquafix betonowe STALOWE O DUŻEJ PRZEPUSTOWOŚCI STALOWE O MAŁEJ PRZEPUSTOWOŚCI POLIETYLENOWE NEUTRALIZATORY aquafix Reguatory przepływu aquafix ZBIORNIKI retencyjne AQUAFIX ZRB hauraton Cennik

8 Tiefbau gaabau aquabau sportbau AQUAFIX BETONOWE SEPARATORY A Z I A osadnik betonowy - przekrój 2 krąg betonowy 3 płyta pokrywowa 4 konus 5 płyta redukcyjna 8 Cennik 2012 hauraton

9 AQUAFIX BETONOWE SEPARATORY AQUAFIX AQUAFIX S, betonowy osadnik do separatorów węgowodorów Pojemność os. sep. VO VS zewn. DA wewn. DI do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. S 0650 / P 6 435,00 S 0650 / P 8 040,00 S 1000 / P 6 940,00 S 1000 / P ,00 S 1300 / P 7 670,00 S 1300 / P 9 700,00 S 1500 / P 9 210,00 S 1500 / P ,00 S 2000 / P ,00 S 2000 / P ,00 S 2000 / P ,00 S 2000 / P ,00 S 2000 / P ,00 S 2500 / P ,00 S 2500 / P ,00 S 2500 / P ,00 S 2500 / P ,00 S 2500 / P ,00 S 2500 / P ,00 S 3000 / P ,00 S 3000 / P ,00 S 3000 / P ,00 S 3000 / P ,00 S 3000 / P ,00 S 3500 / P ,00 S 3500 / P ,00 S 3500 / P ,00 S 3500 / P ,00 S 4000 / P ,00 S 4000 / P ,00 S 4000 / P ,00 S 4000 / P ,00 Osadniki i separatory betonowe są wyposażone standardowo we włazy w k. D 400. Całkowita wysokość zbiornika nie uwzgędnia wysokości włazu. Właz zwiększa wysokość zbiornika o 100. Firma auraton zastrzega sobie możiwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego. hauraton Cennik

10 Tiefbau gaabau aquabau sportbau AQUAFIX BETONOWE SEPARATORY AQUAFIX S, betonowy osadnik do separatorów węgowodorów Pojemność os. sep. VO VS zewn. DA wewn. DI do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. S 5000 / P ,00 S 5000 / P ,00 S 5000 / P ,00 S 5000 / P ,00 S 5000 / P ,00 S 5000 / P ,00 S 6000 / P ,00 S 6000 / P ,00 S 6000 / P ,00 S 6000 / P ,00 S 6000 / P ,00 S 7500 / P ,00 S 7500 / P ,00 S 7500 / P ,00 S 8000 / P ,00 S 8000 / P ,00 S 8000 / P ,00 S 8000 / P ,00 S 8000 / P ,00 S 8000 / P ,00 S 9000 / P ,00 S 9000 / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 Osadniki i separatory betonowe są wyposażone standardowo we włazy w k. D 400. Całkowita wysokość zbiornika nie uwzgędnia wysokości włazu. Właz zwiększa wysokość zbiornika o 100. Firma auraton zastrzega sobie możiwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego. 10 Cennik 2012 hauraton

11 AQUAFIX BETONOWE SEPARATORY AQUAFIX AQUAFIX S (prostopadłościan), betonowy osadnik do separatorów węgowodorów Pojemność os. sep. VO VS Dł. L Szer. B do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. S / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 S / P ,00 Osadniki i separatory betonowe są wyposażone standardowo we włazy w k. D 400. Całkowita wysokość zbiornika nie uwzgędnia wysokości włazu. Właz zwiększa wysokość zbiornika o 100. Firma auraton zastrzega sobie możiwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego. hauraton Cennik

12 Tiefbau gaabau aquabau sportbau AQUAFIX BETONOWE SEPARATORY AQUAFIX K, betonowy separator koaescencyjny Przepustowość nom. max. /s /s Pojemność os. sep. VO VS zew. DA wew. DI do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. K P ,00 K P ,00 K P ,00 K P ,00 K P ,00 K P ,00 K P ,00 K P ,00 AQUAFIX K (prostopadłościan), betonowy separator koaescencyjny Przepustowość Pojemność Szer. nom. /s max. /s os. VO sep. VS B Dł. L do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. K P ,00 K P ,00 K P ,00 K P ,00 K P ,00 AQUAFIX SK, betonowy separator koaescencyjny z osadnikiem Przepustowość nom. max. /s /s Pojemność os. sep. VO VS zewn. DA wewn. DI do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. SK 04/ P ,00 SK 10/ P ,00 SK 10/ P ,00 SK 15/ P ,00 SK 15/ P ,00 SK 20/ P ,00 SK 30/ P ,00 SK 40/ P ,00 SK 50/ P ,00 Osadniki i separatory betonowe są wyposażone standardowo we włazy w k. D 400. Całkowita wysokość zbiornika nie uwzgędnia wysokości włazu. Właz zwiększa wysokość zbiornika o 100. Firma auraton zastrzega sobie możiwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego. 12 Cennik 2012 hauraton

13 AQUAFIX BETONOWE SEPARATORY AQUAFIX AQUAFIX K2BP, betonowy separator koaescencyjny z by-passem Przepustowość nom. max. /s /s Pojemność os. sep. VO VS zewn. DA wewn. DI do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. K2BP 10/ P ,00 K2BP 15/ P ,00 K2BP 20/ P ,00 K2BP 30/ P ,00 K2BP 40/ P ,00 K2BP 60/ P ,00 K2BP 80/ P ,00 K2BP 90/ P ,00 AQUAFIX K2BP (prostopadłościan), betonowy separator koaescencyjny z by-passem Przepustowość Pojemność Szer. nom. /s max. /s os. VO sep. VS B Dł. L do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. K2BP 100/ P ,00 K2BP 120/ P ,00 AQUAFIX SK2BP, betonowy separator koaescencyjny z osadnikiem i by-passem Przepustowość nom. max. /s /s Pojemność os. sep. VO VS zewn. DA wewn. DI do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. SK2BP 10/ P ,00 SK2BP 15/ P ,00 SK2BP 20/ P ,00 Osadniki i separatory betonowe są wyposażone standardowo we włazy w k. D 400. Całkowita wysokość zbiornika nie uwzgędnia wysokości włazu. Właz zwiększa wysokość zbiornika o 100. Firma auraton zastrzega sobie możiwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego. hauraton Cennik

14 Tiefbau gaabau aquabau sportbau AQUAFIX BETONOWE SEPARATORY AQUAFIX Sf, betonowy osadnik do separatorów tłuszczów Pojemność os. sep. VO VS zewn. DA wewn. DI do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. Sf 0800 / P 6 270,00 Sf 0700 / P 6 270,00 Sf 1400 / P 7 240,00 Sf 2500 / P ,00 Sf 2500 / P ,00 AQUAFIX F, betonowy separator tłuszczów Przepustowość nom. max. /s /s Pojemność os. sep. VO VS zewn. DA wewn. DI do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. F P 8 340,00 F P 8 400,00 F P ,00 F P ,00 F P ,00 AQUAFIX SF, betonowy separator tłuszczów z osadnikiem Przepustowość nom. max. /s /s Pojemność os. sep. VO VS zewn. DA wewn. DI do dna wot. wyot. Z A otworu właz. W Iość otw. właz. szt. najc. eem. kataog. SF 02/ P 7 280,00 SF 02/ P 7 640,00 SF 04/ P 7 970,00 SF 04/ P ,00 SF 07/ P ,00 SF 07/ P ,00 SF 10/ P ,00 SF 10/ P ,00 SF 20/ P ,00 Osadniki i separatory betonowe są wyposażone standardowo we włazy w k. D 400. Całkowita wysokość zbiornika nie uwzgędnia wysokości włazu. Właz zwiększa wysokość zbiornika o 100. Firma auraton zastrzega sobie możiwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego. 14 Cennik 2012 hauraton

15 AQUAFIX BETONOWE SEPARATORY AQUAFIX AQUAFIX wyposażenie dodatkowe do betonowych separatorów Nadbudowy wewn. kataog. krąg betonowy 1000/ ,00 krąg betonowy 1000/ ,00 krąg betonowy 1000/ ,00 krąg betonowy 1200/ ,00 krąg betonowy 1200/ ,00 krąg betonowy 1200/ ,00 krąg betonowy 1500/ ,00 krąg betonowy 1500/ ,00 krąg betonowy 1500/ ,00 krąg betonowy 2000/ ,00 krąg betonowy 2000/ ,00 krąg betonowy 2000/ ,00 krąg betonowy 2500/ ,00 krąg betonowy 2500/ ,00 płyta pokrywowa ,00 płyta pokrywowa ,00 płyta pokrywowa ,00 płyta pokrywowa ,00 płyta pokrywowa ,00 konus 1000/ / ,00 konus 1200/ / ,00 płyta redukcyjna 1200/ / ,00 płyta redukcyjna 1500/ / ,00 płyta redukcyjna 2000/ / ,00 płyta redukcyjna 2500/ / ,00 pierścień podwyższający ,00 pierścień podwyższający ,00 pierścień podwyższający ,00 pierścień podwyższający ,00 Betonowe nadbudowy w zaeżności od rodzaju zabudowy można wykorzystywać również da separatorów staowych i poietyenowych. Uszczeki kataog. uszczeka do średnicy ,00 uszczeka do średnicy ,00 uszczeka do średnicy ,00 uszczeka do średnicy ,00 hauraton Cennik

16 Tiefbau gaabau aquabau sportbau AQUAFIX BETONOWE SEPARATORY AQUAFIX wyposażenie dodatkowe do betonowych separatorów Pęte transportowe kataog. pęte transportowe RD 16 - do zbiorników o średnicy zewn RD 16 75,00 pęte transportowe RD 24 - do zbiorników o średnicy zewn i 1800 RD ,00 pęte transportowe RD 30 - do zbiorników o średnicy zewn i 2740 RD ,00 W przypadku potrzeby pęte transportowe dostarczane są automatycznie. Służą do rozładunku i montażu zbiornika. Pęte podegają możiwości zwrotu. Urządzenia do poboru próbek odpł. zewn. kataog. Bez zasuwy kataog. Z zasuwą studzienka P na zapyt P na zapyt. studzienka P na zapyt P na zapyt. studzienka P na zapyt P na zapyt. studzienka P na zapyt P na zapyt. studzienka P na zapyt P na zapyt. zgłębnik P na zapyt. - - powłoka do studzienki P na zapyt. - - Urządzenia aarmowe kataog. W1 do separatorów węgowodorów (kontrouje grubość warstwy oeju) ,00 W2 do separatorów węgowodorów (kontrouje spiętrzenie cieczy) ,00 W3 do separatorów węgowodorów (kontrouje grubość warstwy oeju i spiętrzenie cieczy) ,00 W3 do separatorów tłuszczów (kontrouje grubość warstwy tłuszczów i spiętrzenie cieczy) ,00 W4 do osadników ,00 Włazy żeiwne kataog. właz A ,00 właz B ,00 właz D ,00 właz D ,00 16 Cennik 2012 hauraton

17 AQUAFIX BETONOWE SEPARATORY WSKAZÓWKI MONTAŻOWE AQUAFIX UWAI OÓLNE Przy odbiorze dostawy naeży sprawdzić czy dostarczone zostały wszystkie eementy. Brakujące części ub ewentuane szkody powstałe w trakcie transportu naeży zgłosić niezwłocznie u dostawcy. Późniejsze zgłoszenia nie zostaną uznane. Przy rozładunku naeży zachować szczegóną ostrożność. Przy wbudowaniu zbiorników naeży przestrzegać wskazówek montażowych zamieszczonych w dostarczanej dokumentacji techniczno rozruchowej oraz pogądowego rysunku montażowego. Oprócz dokumentacji techniczno rozruchowej naeży w przypadku separatorów przestrzegać przepisów wynikających z miejscowych wytycznych dotyczących urządzeń separujących, wytycznych wynikających z Aprobaty Technicznej oraz innych przepisów. W trakcie wszystkich czynności montażowych naeży zwracać szczegóną uwagę na ochronę zbiorników przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku jego uszkodzenia naeży przed zasypaniem dokonać starannej naprawy. Opróżnianie, oczyszczanie oraz wywóz nieczystości przeprowadzać mogą jedynie wyspecjaizowane i uprawnione do tego firmy. Firma auraton oferuje pomoc przy znaezieniu odpowiedniej firmy serwisującej separatory. Separator powinien być tak zokaizowany, aby zapewniony był dogodny dojazd wozów asenizacyjnych oraz możiwe było wykonanie czynności ekspoatacyjnych. Uwaga: warancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania, czyszczenia i serwisowania urządzeń. MONTAŻ SEPARATORÓW BETONOWYC 1. Separator, zabezpieczony przed przepełnieniem, ustawić poza powierzchnią spływu ścieków, ecz w jej pobiżu, w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim zabrudzeniem ub uszkodzeniem. 2. wyrównać i wypoziomować dno wykopu. Wysypać dno wykopu piaskiem ub drobnym żwirem na grubość ok. 10 cm. W przypadku braku warstwy nośnej naeży wyać betonową płytę fundamentową i na nią wysypać warstwę piasku ub żwiru ceem łatwiejszego ustawiania rzędnych. 3. w przypadku ustaania zagłębienia poniżej poziomu terenu wziąć pod uwagę grubość fundamentu oraz warstwy piasku. 4. do posadowienia zbiornika w wykopie wykorzystać naeży pęte transportowe dostarczane razem ze zbiornikiem. 5. przy ustawianiu nadstawek naeży zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie uszczenień. Zaecamy połączenie eementów komina za pomocą zaprawy. 6. w przypadku separatorów koaescencyjnych otwór w płycie pokrywowej musi być ustawiony centranie nad fitrem koaescencyjnym separatora w ceu umożiwienia czyszczenia fitra. Pomocne są w tym umieszczone na zbiorniku i płycie punkty, które po nałożeniu płyty powinny się pokrywać. 7. Naeży zwrócić szczegóną uwagę na poziome osadzenie zbiornika. Nie można pomyić dopływu i odpływu. Odpływ znajduje się zawsze niżej niż dopływ. 8. po sprawdzeniu prawidłowości rzędnych i wypoziomowaniu separator naeży zasypywać warstwami czystego piasku. 9. Zapewnić szczene podłączenie instaacji rurowej. 10. przy posadowieniu separatora w obszarze zieonym (obszar ruchu pieszego) włazy powinny wystawać około 5-10 cm ponad teren, a w przypadku posadowienia pod jezdnią ub chodnikiem krawędzie włazów muszą się icować z nawierzchnią. hauraton Cennik

18 Tiefbau gaabau aquabau sportbau AQUAFIX BETONOWE SEPARATORY WSKAZÓWKI MONTAŻOWE ROZRUC Przed uruchomieniem naeży starannie oczyścić całe urządzenie z kurzu, usunąć resztki zaprawy, ziemi, itp. Pracownicy znajdujący się w środku separatora muszą posiadać obuwie na gumowych podeszwach. Po oczyszczeniu zbiornik naeży napełnić czystą wodą. W przypadku separatorów koaescencyjnych naeży po napełnieniu wodą unieść pływak i sprawdzić czy porusza się swobodnie. órna część pływaka powinna wystawać ponad poziom wody. Naeży również sprawdzić szczeność połączeń i spoin. Założyć pokrywy włazowe. W dostarczonym separatorze oraz instaacjach nie naeży dokonywać żadnych zmian. EKSpoatacja i konserwacja Separatory koaescencyjne: Bezpośrednio do separatora nie naeży wprowadzać oejów mineranych. W myjniach samochodowych, z których ścieki oczyszcza się w separatorze, nie naeży stosować ścieków zawierających detergenty, powodujących powstanie stabinych emusji substancji oejowych. Do separatora można doprowadzać tyko takie ścieki, które nie wpływają negatywnie na jego funkcjonowanie. Emusje oraz rozpuszczaniki (oczyszczacze wapna, oeje wiertarskie i chłodząco-smarujące, węgowodory rozpuszczane w wodzie itp.) nie mogą stykać się z separatorem. Naeży usuwać je jako tzw. odpady o charakterze szczegónym. Do separatora nie wono również doprowadzać wody deszczowej z miejsc, które nie są przewidziane da separatora, a także ścieków domowych. Podczas ekspoatacji nie wono usuwać wkładu koaescencyjnego!!! Da ścieków opadowych i technoogicznych naeży stosować oddziene separatory. Włazy do separatora powinny być umieszczone nad poziomem terenu ub nad punktem wprowadzenia ścieków technoogicznych, aby uniknąć niekontroowanego wypływu oeju spod włazu w sytuacji zadziałania zamknięcia odpływu z separatora. W przypadku opróżniania najpierw naeży zebrać górną warstwę oejów, następnie wodę, o ie to możiwe do 2 osobnych zbiorników. Każdorazowo przy opróżnianiu naeży oczyścić pływak oraz wkład koaescencyjny, a także sprawdzić ich funkcjonowanie. Podczas czyszczenia naeży również sprawdzić stan powłoki wewnętrznej i w razie jej uszkodzenia dokonać starannej naprawy. Po każdym opróżnieniu i oczyszczeniu naeży urządzenie napełnić czystą wodą, przy czym naeży przytrzymać pływak. Kontroę pracy urządzenia naeży wykonywać co miesiąc i po każdorazowym wystąpieniu awaryjnego dopływu. Kontroa dotyczy grubości warstwy oeju i osadu. Separatory tłuszczów i skrobi: Do separatora nie naeży wprowadzać ścieków zawierających fekaia, ścieków opadowych oraz ścieków zawierających oeje i tłuszcze pochodzenia mineranego. Ścieki dopływające do separatora nie powinny zawierać substancji myjących, które mogą powodować korozję separatora. Przed separatorem wskazane jest zamontowanie sita ub innego urządzenia odcedzającego, zatrzymującego duże odpady, które szybko opadają i zagniwają. Separator musi być wentyowany, aby nie dopuścić do powstawania odorów w wyniku procesów gninych. Separatory tłuszczów i skrobi naeży opróżniać i oczyszczać w miarę potrzeb co dwa tygodnie, ecz nie rzadziej niż raz na miesiąc. Oczyszczenie powinno następować częściej w przypadku przekroczenie pojemności zbiornika i przerwania jego prawidłowego funkcjonowania. Prace konserwacyjne obejmują opróżnienie separatora oraz jego wyczyszczenie. Kontroę pracy separatora naeży wykonywać raz w tygodniu. Warstwa oddzieonego tłuszczu nie powinna przekraczać 160. Po każdym opróżnieniu i oczyszczeniu naeży urządzenie napełnić czystą wodą. W przypadku konieczności wejścia do urządzenia naeży użyć przenośnej drabiny. Przed wejściem naeży usunąć/odessać mieszaninę par. W przypadku separatorów koaescencyjnych prace konserwacyjne naeży wykonywać co najmniej 2 razy w roku. Uwaga: Niedopuszczane jest stosowanie środków chemicznych ub bioogicznych w ceu samooczyszczania się separatora. 18 Cennik 2012 hauraton

19 Sytuacja 1. Montaż w obszarze jezdnym, k. D 400. Niewieka głębokość zabudowy. AQUAFIX Nawierzchnia ub wierzchnia warstwa geby Nawierzchnia, zazwyczaj beton Właz k. D 400 Płyta pokrywowa Wypełnienie piaskiem. Wypełniać warstwowo i zagęszczać Fundament, każdorazowo według jakości podłoża beton, piasek ub żwir eba NASZE AKTUALNE WSKAZÓWKI MONTAŻOWE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE Sytuacja 2. Montaż w obszarze jezdnym, k. D 400. Duża głębokość zabudowy. Nawierzchnia ub wierzchnia warstwa geby Nawierzchnia, zazwyczaj beton Właz k. D 400 Płyta pokrywowa Wypełnienie piaskiem. Wypełniać warstwowo i zagęszczać Fundament, każdorazowo według jakości podłoża beton, piasek ub żwir eba hauraton Cennik

20 A A Z Z Tiefbau gaabau aquabau sportbau AQUAFIX STALOWE SEPARATORY O DUŻEJ PRZEPUSTOWOŚCI staowy separator z osadnikiem - przekrój 2 staowy separator z osadnikiem i by passsem - przekrój 3 nadstawka z reguacją wysokości - przekrój 20 Cennik 2012 hauraton

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

Utz na Świecie. Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz.

Utz na Świecie. Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz. Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Utz na Świecie Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz.com Georg Utz AG Augraben 2-4 CH-5620

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne ekologiczne

Systemy solarne ekologiczne soarsystem Systemy soarne z zastosowaniem: koektorów płaskich VFK 145 V koektorów płaskich VFK 145 H koektorów próżniowych VTK 570 i koektorów próżniowych VTK 1140 systemu aurostep Systemy soarne ekoogiczne

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo