Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania"

Transkrypt

1 Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim

2 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY) Przedmioty (zajęcia) ogólnouczelniane BHP i ergonomia Język obcy (angielski) Język obcy (niemiecki) Socjologia Psychologia Etyka Technologie informacyjne Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej Wychowanie fizyczne Przedmioty (zajęcia) w zakresie nauk podstawowych Podstawy zarządzania Nauki o organizacji Prawo w gospodarce Matematyka Statystyka opisowa Ekonomia Finanse Zachowania organizacyjne Zarządzanie projektami Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie jakością Informatyka w zarządzaniu Marketing Badania marketingowe Rachunkowość finansowa Finanse przedsiębiorstwa Przedmioty (zajęcia) do wyboru Rachunkowość Introduction to Accounting Analiza finansowa Financial analysis Podstawy nauki o przedsiębiorstwie Zarządzanie przedsiębiorstwem Metodyka badań w naukach o zarządzaniu Wykład seminaryjno-metodologiczny E-firma Marketing w e-biznesie Wprowadzenie do logistyki Zarządzanie logistyczne Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalności zarządzanie organizacjami Metody i techniki zarządzania Zintegrowana komunikacja marketingowa Zarządzanie innowacjami Zarządzanie w sektorze publicznym

3 MSP w gospodarce regionu Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania A. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji zarządzanie przedsiębiorstwem Kompetencje menedżera Zarządzanie zespołami w przedsiębiorstwach międzynarodowych Fuzje i przejęcia w procesach rozwojowych przedsiębiorstw Strategie przedsiębiorstw w czasie kryzysu B. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami Strategie rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP Przedsiębiorstwo rodzinne Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw Przedsiębiorczość i innowacyjność w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem C. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji zarządzanie publiczne Organizacja samorządu terytorialnego w Polsce Infrastruktura techniczna i społeczna Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego Zarządzanie usługami i podmiotami publicznymi D. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Zarządzanie kryzysowe Podstawy zarządzania bezpieczeństwem publicznym Organizacja służb ochrony osób i mienia Zarządzanie antykryzysowe w organizacji Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi Ekonomika i organizacja zasobów ludzkich Metody wyposażania organizacji w personel Procesy rozwoju personelu w organizacji Motywowanie i wynagradzanie personelu Kultura organizacyjna Ocena pracy i zarządzanie wynikami Współczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi Psychologiczne aspekty zarządzania Dysfunkcje i patologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi Tendencje i procesy nowoczesnych rynków pracy Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalności rachunkowość i finanse w zarządzaniu Zarządzanie ryzykiem finansowym Metody oceny zdolności kredytowej Przedsiębiorstwo na rynku finansowym Rachunek kosztów Rachunkowość podatkowa Rachunkowość w postępowaniu upadłościowym A. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Strategiczne decyzje finansowe w przedsiębiorstwie Metody analizy zagrożenia przedsiębiorstwa bankructwem Analiza czynnikowa rentowności i wartości przedsiębiorstwa Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie

4 1.6.B. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach Instytucje finansowe Polityka lokacyjna banków i zakładów ubezpieczeń Instytucje zbiorowego inwestowania Ocena sytuacji finansowej banków i zakładów ubezpieczeń C. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji rachunkowość przedsiębiorstw Metody kalkulacji kosztów Regulacje prawne i wzorcowe rachunkowości Unormowania wewnętrzne w prowadzeniu ksiąg rachunkowych Nowoczesne rachunki kosztów D. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji rachunkowość jednostek sektora publicznego Budżetowanie w jednostkach sektora publicznego Rachunkowość sektora publicznego Ustawa o finansach publicznych w wykonywanie budżetu Rachunkowość bankowa Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalności marketing i zarządzanie logistyczne Metody i techniki zarządzania Zintegrowana komunikacja marketingowa Strategiczne planowanie marketingowe Zarządzanie łańcuchem dostaw Public Relations w organizacjach Bezpieczeństwo informacji A. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji marketing w przedsiębiorstwie Innowacje i przedsiębiorczość Rozwój nowego produktu Zarządzanie międzykulturowe Strategie marketingowe B. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji PR, promocja i reklama Strategie i zarządzanie marką Tworzenie przekazów reklamowych Marketing relacji Marketing społecznościowy C. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji Handel, sprzedaż, dystrybucja Zarządzanie sprzedażą E-commerce Marketing relacji Logistyka w dystrybucji D. Przedmioty (zajęcia) w ramach specjalizacji Zarządzanie Logistyczne Infrastruktura w logistyce Ekonomika transportu E-logistyka Logistyka w dystrybucji Seminarium dyplomowe Praktyki

5 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY) 1.1. Przedmioty (zajęcia) ogólnouczelniane BHP i ergonomia Nazwa przedmiotu (modułu) I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia: BHP i ergonomia Wydział Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Zarządzanie studia I stopnia Kod przedmiotu: O1 Nazwa specjalności: Nie dotyczy Język wykładowy: Rodzaj modułu Przedmiot ogólnouczelniany polski kształcenia: Rok: I Semestr: I ECTS: 1 Data aktualizacji sylabusu: maj 2012 ECTS (bezpośredni udział): ECTS (zajęcia praktyczne): Stacjonarne: 1 Niestacjonarne: 1 Stacjonarne: 0 Niestacjonarne: 0 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz umiejętności: Znajomość zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń wyniesiona z przedmiotu przysposobienie obronne na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne: Wykład z dyskusją i analizą wybranych przypadków Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: Forma zaliczania przedmiotu: Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot: Osoba koordynująca przedmiot: Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne, testy online, foldery zwrotne). Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zaliczenie z oceną na podstawie: aktywności na zajęciach, testu z materiału przekazanego na wykładach Katedra Marketingu Dr Zofia Patora-Wysocka II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy: S t u d i a s t a c j o n a r n e S t u d i a n i e s t a c j o n a r n e Wykład: 15 Wykład: 8 Ćwiczenia: Ćwiczenia: Konwersatorium Konwersatorium Konsultacje przedmiotowe Konsultacje przedmiotowe Egzaminy i zaliczenia w sesji 3 Egzaminy i zaliczenia w sesji 2 Inna forma (jaka): Inna forma (jaka): RAZEM: 18 RAZEM: 10 5

6 Praca własna studenta (PWS): 7 Praca własna studenta (PWS): 15 RAZEM z PWS: 25 RAZEM z PWS: 25 Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności: Forma aktywności: Szacowana liczba godzin potrzebnych na zrealizowanie aktywności: studia stacjonarne studia niestacjonarne 1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim Przygotowanie się do zajęć Przygotowanie esejów 4. Wykonanie projektów 5. Zapoznanie z literaturą podstawową Pisemna praca zaliczeniowa 3 7 III. TREŚCI KSZTAŁCENIA SUMA: Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia): W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Pojęcie, rodzaje i rozwój ergonomii, Podstawy prawne ergonomii i bhp Materialne warunki pracy Wykład Czynniki ergonomiczne w kształtowaniu środowiska pracy Stanowisko komputerowe Praca umysłowa Ochrona pracy Higiena pracy IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia: Kod KEK: Wiedza: Kod wg Metoda (forma) KRK: K_W17 zna podstawowe przepisy prawa, w tym prawa S1A_W07, gospodarczego, regulujące funkcjonowanie organizacji S1A_W10 praca pisemna posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach K_W18 działalności organizacji (np. standardy rachunkowości, S1A_W07 praca pisemna standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy pracy itp.) Kod KEK: Umiejętności: Kod wg Metoda (forma) KRK: K_U14 praca pisemna, ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi obserwacja i ocena normami i standardami w procesach zarządzania (planowania, S1A_U05 wykonania zadania organizowania, motywowania i kontroli) praktycznego ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi praca pisemna, K_U15 przepisami prawa oraz wybranymi standardami systemów obserwacja i ocena S1A_U05 zarządzania w celu uzasadniania konkretnych działań i wykonania zadania rozwiązań praktycznego Kod KEK: Kompetencje społeczne: Kod wg Metoda (forma) 6

7 KRK: * test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna jaka? Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia): Cele Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcjami organizacji pracy. Określenie i zaprezentowanie kryteriów projektowania i stosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych, pozwalających na traktowanie człowieka jako podmiotu w systemie człowiek projekt techniczny. Wiedza - zna podstawy prawne bezpieczeństwa i higieny pracy - zna podstawowe zasady organizacji pracy - zna zasady projektowania stanowiska pracy Umiejętności - wykorzystuje aspekty prawne w organizacji pracy - projektuje stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp - stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne w projektowaniu stanowiska pracy Kompetencje - wykazuje postawę odpowiedzialności społecznej przy projektowaniu i organizacji pracy - prognozuje skutki działalności gospodarczej i wpływu pracy na człowieka V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Literatura podstawowa przedmiotu: - Rączkowski B. (red.), BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk Baraniak B., Metody badania pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Literatura uzupełniająca przedmiotu: Kodeks pracy. Inne materiały dydaktyczne: 7

8 Język obcy (angielski) Nazwa przedmiotu (modułu) I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia: Język obcy (angielski) Nazwa specjalności: nie dotyczy Wydział Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Zarządzanie studia I stopnia Kod przedmiotu: O2.A Język wykładowy: Rodzaj modułu przedmiot ogólnouczelniany polski kształcenia: Rok: I, II, III Semestr: I-VI ECTS: 18 Data aktualizacji sylabusa: maj 2012 ECTS (bezpośredni udział): ECTS (zajęcia praktyczne): Stacjonarne: 16 Niestacjonarne: 6 Stacjonarne:15 Niestacjonarne: 5 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz umiejętności: Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne: Forma zaliczania przedmiotu: Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot: Osoba koordynująca przedmiot: Student rozpoczynający kurs powinien znać język angielski na poziomie B1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia Językowego. Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne, testy online, foldery zwrotne). Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Metody dydaktyczne: Metoda audio-lingualna/ audio-wizualna, Metoda komunikatywno-pragmatyczna i eklektyczna, Praca indywidualna i w grupach, Praca ze słownikiem, Rozumienie znaczenia słów poprzez objaśnianie w języku obcym, Rozumienie znaczenia słów poprzez wyjaśnienie kontekstowe, Samodzielne korzystanie z podręczników gramatycznych, Słuchanie segmentujące, Rozumienie ogólnego sensu tekstu słuchanego i czytanego, Wyszukiwanie konkretnych informacji w tekście słuchanym i czytanym, Uogólnianie i przyporządkowywanie, Wykorzystywanie Internetu, Skimming i scanning Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze na podstawie kolokwiów, sprawdzianów, aktywności na zajęciach. Na zakończenie kursu, po uzyskaniu zaliczenia, ujednolicony egzamin pisemny i ustny wg wymagań programowych Studium Języków Obcych Mgr Dagmara Szonert-Rzepecka II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy: S t u d i a s t a c j o n a r n e S t u d i a s t a c j o n a r n e Wykład: Wykład: Ćwiczenia: 360 Ćwiczenia: 96 Konwersatorium Konwersatorium 8

9 Konsultacje przedmiotowe Konsultacje przedmiotowe Egzaminy i zaliczenia w sesji 21 Egzaminy i zaliczenia w sesji 14 Inna forma (jaka): Inna forma (jaka): RAZEM: 381 RAZEM: 110 Praca własna studenta (PWS): 69 Praca własna studenta (PWS): 340 RAZEM z PWS: 450 RAZEM z PWS: 450 Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności: Forma aktywności: Szacowana liczba godzin potrzebnych na zrealizowanie aktywności: studia stacjonarne studia niestacjonarne 1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim Przygotowanie się do zajęć Przygotowanie esejów 4. Wykonanie projektów Zapoznanie z literaturą podstawową Pisemna praca zaliczeniowa 7. Inne: III. TREŚCI KSZTAŁCENIA SUMA: Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia): C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Ćwiczenia Przedstawienie własnej osoby. Nawiązywanie kontaktów Present Continuous, Present Simple Rodzina i przyjaciele. Dom i mieszkanie Zdania proste i złożone, Spójniki zdaniowe Hobby i czas wolny. Kino, filmy, rozrywka Present Perfect, Present Perfect Progressive Podróże. Zdrowie i samopoczucie Czasowniki modalne (wybrane), Przedimki Media Przysłówki i ich miejsce w zdaniu, Future Simple Życie studenckie Mowa zależna Relacje międzyludzkie Future Continuous Życie zawodowe a) Ubieganie się o pracę: CV list motywacyjny - autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej b) Kultura organizacyjna c) Komunikacja interpersonalna w organizacji d) Zarządzanie: 9

10 - zasobami ludzkimi - czasem - zmianą - informacją e) Sporządzanie dokumentacji i korespondencja raporty, listy oficjalne Stopniowanie przysłówków, Idiomy IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia: Kod wg KEK: Wiedza: Kod KRK: Metoda (forma) [wskazać z pola oznaczonego *] K_W21 ma podstawową wiedzę na temat roli procesów cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu technicznotechnologicznego w procesach przemian społecznych, w tym dotyczących współczesnych organizacji S1A_W08 Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze. Aktywność na zajęciach Kod wg KEK: Umiejętności: Kod KRK: Metoda (forma) K_U20 K_U21 posiada podstawowe umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych oraz krótkich wystąpień ustnych związanych z problematyką zarządzania w języku polskim i języku obcym posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku zarządzanie, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego S1A_U09 S1A_U10 S1A_U11 Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze. Aktywność na zajęciach Kod wg KEK: Kompetencje społeczne: Kod KRK: Metoda (forma) K_K01 K_K04 posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów nie tylko w sprawach zawodowych jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04 S1A_K02, S1A_K03 Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze. Aktywność na zajęciach * test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna jaka? Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia): Cele Nauczenie się konstruowania dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadąża za skomplikowanymi nawet wywodami pod warunkiem, że temat jest w miarę znany. Rozumienie większości wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumienie większości filmów w standardowej odmianie języka. Rozumienie wykładów z jej dziedziny studiów. Odszukiwanie i identyfikowanie głównych tematów prezentacji i debat akademickich. Wiedza Osoba wie jak pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z zainteresowaniami. Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla niego dane wydarzenia i przeżycia. Potrafi wypełnić dokumenty rachunkowe po angielsku. Posługuje się terminologią naukową z dziedziny studiów. Streszcza pisemnie i referuje publikacje, wyniki badań, 10

11 parafrazuje tekst oryginalny. Potrafi napisać streszczenie/ abstrakt własnej prezentacji i artykułu. Umiejętności Osoba potrafi się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafi brać czynny udział w dyskusjach na znane tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów. Potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują i dziedziną studiów. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań. Potrafi wynegocjować usługi bankowe. Potrafi rozmawiać na temat audytu. Zabiera głos w debacie naukowej, przedstawiając własne opinie i poglądy, zadając pytania. Posługuje się terminologią naukową z dziedziny studiów. Streszcza i referuje publikacje, wyniki badań, parafrazuje tekst oryginalny. Kompetencje Czytanie ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Czytanie ze zrozumieniem proste teksty i dokumenty z zakresu bankowości i rachunkowości. Wyszukiwanie przydatnych informacji w tekstach dotyczących jej dziedziny studiów. Odszukiwanie głównej myśl całego tekstu i poszczególnych akapitów. V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Literatura podstawowa przedmiotu: Przewodnik po Business English, Dagmara Szonert-Rzepecka, SWSPiZ, 2005 Move Intermediate, Student Book, Peter Maggs, Macmillan Literatura uzupełniająca przedmiotu: Move Intermediate, Resource Book, Peter Maggs, Macmillan Essential Grammar in Use, Raymond Murphy, CUP English for Academic Purposes, Dagmara Szonert-Rzepecka, SWSPiZ, 2007 Inne materiały dydaktyczne: opracowania własne prowadzących 11

12 Język obcy (niemiecki) Nazwa przedmiotu (modułu) I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia: Język obcy (niemiecki) Nazwa specjalności: nie dotyczy Wydział Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Zarządzanie studia I stopnia Kod przedmiotu: O2.B Język wykładowy: Rodzaj modułu przedmiot ogólnouczelniany polski kształcenia: Rok: I, II, III Semestr: I-VI ECTS: 18 Data aktualizacji sylabusa: maj 2012 ECTS (bezpośredni udział): ECTS (zajęcia praktyczne): Stacjonarne: 16 Niestacjonarne: 6 Stacjonarne: 15 Niestacjonarne: 5 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz umiejętności: Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne: Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: Forma zaliczania przedmiotu: Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot: Osoba koordynująca przedmiot: Student rozpoczynający kurs powinien znać język niemiecki na poziomie B1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia Językowego. Metoda audio-linqualna/audio-wizualna (AL./AV - Methode), Metoda komunikatywno-pragmatyczna i eklektyczna, Rozumienie znaczenia słów poprzez wyjaśnienie kontekstowe, Słuchanie segmentujące, Rozumienie sensu z tekstu słuchanego i czytanego, Szukanie informacji w tekście słuchanym i czytanym, Uogólnianie i przyporządkowanie, Skimming i Scanning Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne, testy online, foldery zwrotne). Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zaliczenia pisemne i ustne. Przedmiot kończy się egz. pisemnym i ustnym według wymagań i założeń programowych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Sprawdziany i kolokwia, aktywność na zajęciach. Studium Języków Obcych Mgr Hanna Jach II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy: S t u d i a s t a c j o n a r n e S t u d i a n i e s t a c j o n a r n e Wykład: Wykład: Ćwiczenia: 360 Ćwiczenia: 96 Konsultacje przedmiotowe: Konsultacje przedmiotowe: Egzaminy i zaliczenia w sesji: 21 Egzaminy i zaliczenia w sesji: 21 12

13 Inna forma (jaka): Inna forma (jaka): RAZEM: 381 RAZEM: 111 Praca własna studenta (PWS): 69 Praca własna studenta (PWS): 340 RAZEM z PWS: 450 RAZEM z PWS: 450 Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności: Forma aktywności: Szacowana liczba godzin potrzebnych na zrealizowanie aktywności: studia stacjonarne studia niestacjonarne 1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim Przygotowanie się do zajęć Przygotowanie esejów 4. Wykonanie projektów Zapoznanie z literaturą podstawową Pisemna praca zaliczeniowa 7. Inne: SUMA: III. TREŚCI KSZTAŁCENIA Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia): Ćwiczenia C1 Moduł zagadnień w zakresie języka ogólnego (wyciąg) 1. Przedstawienie własnej osoby 2. Nawiązywanie kontaktów 3. Rodzina i przyjaciele. Materiał gramatyczny (poziom A1-B1) 4. Dom i mieszkanie 5. Wakacje, urlop i wolny czas. Podróże. 6. Szkoła 7. Praca. Materiał gramatyczny (poziom A2-B1) 8. Kino, filmy, rozrywka 9. Zdrowie i samopoczucie. Materiał gramatyczny (poziom A2-B1) 10. Praca 11. Zycie studenckie 12. Relacje międzyludzkie. Materiał gramatyczny (poziom B1-C1) 13. Służba zdrowia 14. Ubezpieczenia 15. Pogoda i klimat 16. Krainy geograficzne. Materiał gramatyczny (poziom B1 C1) 17. Plany na przyszłość 18. Pieniądze, oszczędzanie/ inwestowanie/ wydawanie, słownictwo dot. pieniędzy 19. Materiał gramatyczny (poziom B1 C1) 20. Środki lokomocji i komunikacja. Materiał gramatyczny (poziom B2 C1) C2 Moduł zagadnień w zakresie języka fachowego (wyciąg) C2.1 Nawiązywanie kontaktów 1. Przedstawienie swojej osoby ( zawód, zainteresowania, spędzanie czasu wolnego) 2. Przedstawienie swojej kariery zawodowej i firmy 3. Zachowania w sytuacjach życia zawodowego 4. Rozmowa telefoniczna na tematy związane z działalnością zawodową i firmową 13

14 C2.2 Firma 1. Rodzaje produkcji 2. Rodzaje firm 3. Struktura firmy 4. Prezentacja firmy C2.3 Miejsce pracy 1. Czynniki decydujące o wyborze zawodu 2. Organizacja firmy 3. Biuro 4. Zakres odpowiedzialności pracownika, hierarchia C2.4 Targi, podróż służbowa 1. Import Export 2. Nawiązywanie kontaktów handlowych 3. Korespondencja handlowa IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia: Kod wg KEK: Wiedza: Kod KRK: Kod KEK: K_U20 K_U21 Umiejętności: posiada podstawowe umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych oraz krótkich wystąpień ustnych związanych z problematyką zarządzania w języku polskim i języku obcym posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku zarządzanie, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Kod wg KRK: S1A_U09 S1A_U10 S1A_U11 Kod wg KEK: Kompetencje społeczne: Kod KRK: K_K01 K_K04 K_K10 posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów nie tylko w sprawach zawodowych jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04 S1A_K02, S1A_K03 S1A_K01, S1A_K06 Metoda (forma) [wskazać z pola oznaczonego *] Metoda (forma) zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze. Aktywność na zajęciach Metoda (forma) obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego badawczych * test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna jaka? Cele kształcenia (przedmiotowe efekty kształcenia): Cele: Opanowanie materiału językowego i przyswojenie słownictwa ogólnego i fachowego (w zakresie ekonomii, podstawowych zagadnień UE, elementów języka fachowego w zależności od kierunku studiów i stopnia zaawansowania) oraz struktur gramatycznych umożliwiających porozumienie w sytuacjach życia codziennego, prowadzenie rozmów i formułowanie dłuższych wypowiedzi na różne tematy według programu o narastającej skali trudności. 14

15 Wiedza: Student uzyskuje podstawową wiedzę w zakresie ustroju, polityki, geografii, historii krajów obszaru języka niemieckiego oraz w zakresie podstaw funkcjonowania przedsiębiorstwa Umiejętności: Student: posiada podstawowe umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych oraz krótkich wystąpień ustnych, w tym związanych z problematyką zarządzania, w języku obcym, posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku zarządzanie, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Kompetencje: Student: posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów w języku obcym, jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi oraz przekazywania swojej wiedzy w języku obcym, jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności językowych. Literatura podstawowa przedmiotu: V. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Grundstufe Wirtschaftsdeutsch für Anfänger, D. Macaire, G.Nicolas Edition Deutsch Klett Unternehmen Deutsch Lehrwerk für Wirtschaftsdeutsch, C. Conlin, Klett Edition Deutsch Unternehmen Deutsch Lehrwerk für Wirtschaftsdeutsch, Christa Wiseman, Klett Edition Deutsch Arbeitsheft Brückenkurs i Hauptkurs, Hueber Verlag Delfin, Hueber Verlag Rosa Maria Dallapiazza, Eduard von Jan, Till Schönherr, Tangram DAF HueberVerlag Literatura uzupełniająca przedmiotu: Geschäftskommunikation, Axel Hering, Magdalena Matussek, Hueber Verlag Gramatyka języka niemieckiego, słowniki, niemiecka prasa, pracowania własne. Inne materiały dydaktyczne: - środki audio-wizualne - teksty drukowane: sprawozdanie, recenzja, recepta, reklama, opowiadanie, wywiad, ankieta, reklamacja, teksty autentyczne, formularze, mapa, atlas - prasa niemieckojęzyczna - case studies (Universität Linz, Führungsverhalten) - wyciągi z artykułów specjalistycznych w zakresie organizacji, zarządzania, rachunkowości - informacje portali internetowych -- opracowania własne - Słowniki - leksykony (Kleines Wirtschafslexikon, Fachbegriffe der Betriebs wirtschaft, Wirtschaftslexikon Kompaktwissen für Schule, Ausbildung, Beruf, Cornelsen Verlag) - Handelsgesetzbuch - materiały do certyfikatów (Zertifikat Deutsch B1,B2, Deutsch für den Beruf, WidaF) 15

16 Socjologia I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) Nazwa przedmiotu (modułu) Socjologia Kod przedmiotu: O3 Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Język wykładowy: Polski Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia: Nazwa specjalności: Rodzaj modułu kształcenia: Wydział Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Zarządzanie studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) Przedmiot ogólnouczelniany Rok: I Semestr: I ECTS: 2 Data aktualizacji sylabusa: maj 2012 ECTS (bezpośredni udział): ECTS (zajęcia praktyczne): Niestacjonarne: 1 Stacjonarne: 2 Niestacjonarne: Stacjonarne: Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz umiejętności: Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne: Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: Forma zaliczania przedmiotu: Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot: Osoba koordynująca przedmiot: Brak Wykład Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne, testy online, foldery zwrotne). Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zaliczenie: Studia stacjonarne i niestacjonarne zaliczenie w formie pisemnej, opracowanie projektu Katedra Socjologii Prof. dr hab. Jolanta Kulpińska II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy: S t u d i a s t a c j o n a r n e S t u d i a n i e s t a c j o n a r n e Wykład: 30 Wykład: 16 Ćwiczenia: Konwersatorium Konsultacje przedmiotowe Ćwiczenia: Konwersatorium Konsultacje przedmiotowe Egzaminy i zaliczenia w sesji 3 Egzaminy i zaliczenia w sesji 2 16

17 Inna forma (jaka): Inna forma (jaka): RAZEM: 33 RAZEM: 18 Praca własna studenta (PWS): 17 Praca własna studenta (PWS): 32 RAZEM z PWS: 50 RAZEM z PWS: 50 Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności: Forma aktywności: Szacowana liczba godzin potrzebnych na zrealizowanie aktywności: studia stacjonarne studia niestacjona rne 1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim Przygotowanie się do zajęć Przygotowanie esejów Wykonanie projektów 5. Zapoznanie z literaturą podstawową Pisemna praca zaliczeniowa 7. Inne: III. TREŚCI KSZTAŁCENIA SUMA: Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia): Wykład W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 Przemiany współczesnego świata od społeczeństw tradycyjnych do ponowoczesności. Rewolucja systemowa wyłanianie się rynku kapitalistycznego. Transformacja kulturowa szok kulturowy, mass media, problemy z tożsamością. Zmiany w osobowości społecznej indywidualizm, samotność. Płeć i tożsamość płciowa. Zmiany w zakresie struktury społecznej zmiana modelów instytucji państwo, rodzina. Zmiany zakresie stratyfikacji społecznej. Społeczno-kulturowe konsekwencje globalizacji. IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia: Wiedza: Kod wg KEK: Student Kod KRK: K_W02 K_W10 K_W21 ma wiedzę elementarną na temat podstawowych rodzajów systemów społecznych i gospodarczych zna podstawowe koncepcje człowieka oraz główne ujęcia teorii motywacji ma podstawową wiedzę na temat roli procesów cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu technicznotechnologicznego w procesach przemian społecznych, w tym dotyczących współczesnych organizacji S1A_W01, S1A_W02 S1A_W05 S1A_W08 Metoda (forma) [wskazać z pola oznaczonego *] Sprawdzian pisemny 17

18 Kod wg KEK: Student Kod KRK: K_U11 K_U19 ma elementarne umiejętności dokonywania oceny wybranych rozwiązań i uczestniczenia w procesach podejmowania typowych decyzji posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy wybranych motywów tych zachowań oraz wpływania na nie w określonym zakresie Kompetencje społeczne: S1A_U07 S1A_U08 Kod wg KEK: Student Kod KRK: K_K01 K_K02 K_K06 posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów nie tylko w sprawach zawodowych jest przygotowany do organizowania i kierowania (na poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim rozumie potrzebę postępowania etycznego w ramach S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04 S1A_K02 S1A_K04 Metoda (forma) Praca pisemna, przygotowanie projektu Metoda (forma) Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych * test wiedzy, ustny sprawdzian wiedzy, praca pisemna, praca pisemna z obroną, prezentacja, zadanie praktyczne lub projektowe, zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk, inna jaka? Cele kształcenia (przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia): Cele Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami współczesnego świata, zjawiskami i procesami towarzyszącymi rozwojowi społecznemu. Wiedza Student ma wiedzę związaną ze specyfiką podstawowych zmian we współczesnym społeczeństwie; ma wiedzę elementarną na temat podstawowych rodzajów systemów społecznych, ma podstawową wiedzę na temat roli procesów społecznych, w tym dotyczących współczesnych organizacji. Umiejętności ma elementarne umiejętności dokonywania oceny wybranych rozwiązań i uczestniczenia w procesach podejmowania typowych decyzji, w tym grupowych, posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy wybranych motywów tych zachowań społecznych oraz wpływania na nie w określonym zakresie; nabędzie umiejętności w zakresie analizy zmian społecznych, ich diagnozowania, wyjaśniania. Kompetencje posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów, jest przygotowany do organizowania i kierowania (na poziomie podstawowym) pracą zespołów ludzkich i organizacji, rozumie potrzebę postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych. Literatura podstawowa przedmiotu: Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa Ritzer G., Mcdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawskie Wyd. Literackie Muza S.A., Warszawa Sennett R., Korozja charakteru, osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Warszawskie Wyd. Literackie Muza S.A., Warszawa Literatura uzupełniająca przedmiotu: Bauman Z. Płynna nowoczesność, Wyd. Literackie Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Scholar Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Rifkin J. Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wyd. Dolnośląskie, Inne materiały dydaktyczne: 18

19 Psychologia I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) Nazwa przedmiotu (modułu) Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Psychologia Wydział Zarządzania Kod przedmiotu: O4 Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia: Zarządzanie studia I stopnia Język wykładowy: Polski Nazwa specjalności: Rodzaj modułu kształcenia: Nie dotyczy kierunkowy obowiązkowy Rok: I Semestr: II ECTS: 3 Data aktualizacji sylabusu: maj 2012 ECTS (bezpośredni udział): ECTS (zajęcia praktyczne): Stacjonarne: 2 Niestacjonarne: 1 Stacjonarne: 0 Niestacjonarne: 0 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz umiejętności: Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne: Formy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: Forma zaliczania przedmiotu: Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot: Osoba koordynująca przedmiot: Brak Wykład Wykorzystywane formy kształcenia na odległość to formy synchroniczne (czaty) oraz asynchroniczne (fora tematyczne, testy online, foldery zwrotne). Cztery pierwsze wykłady/konwersatoria odbywają się w formie kontaktowej (w siedzibie Uczelni). Pozostałe realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Egzamin: test wiedzy Katedra Psychologii Zarządzania i Doradztwa Zawodowego Prof. dr hab. Henryk Skłodowski II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy: S t u d i a s t a c j o n a r n e S t u d i a n i e s t a c j o n a r n e Wykład: 30 Wykład: 16 Ćwiczenia: Ćwiczenia: Konwersatorium Konwersatorium 19

20 Konsultacje przedmiotowe Konsultacje przedmiotowe Egzaminy i zaliczenia w sesji 3 Egzaminy i zaliczenia w sesji 2 Inna forma (jaka): Inna forma (jaka): RAZEM: 33 RAZEM: 18 Praca własna studenta (PWS): 42 Praca własna studenta (PWS): 57 RAZEM z PWS: 75 RAZEM z PWS: 75 Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności: Forma aktywności: Szacowana liczba godzin potrzebnych na zrealizowanie aktywności: studia stacjonarne studia niestacjonarne 1. Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim Przygotowanie się do zajęć Przygotowanie esejów 4. Wykonanie projektów Zapoznanie z literaturą podstawową Pisemna praca zaliczeniowa 7. Inne: III. TREŚCI KSZTAŁCENIA SUMA: Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy poszczególnych bloków kształcenia): Wykład W1 Prezentacja podstawowych kierunków i orientacji metodologicznych psychologii, W2 Procesy poznawcze (wrażenia, spostrzeżenia, wyobrażenia, myślenie, aktywność poznawcza, style poznawcze). W3 Inteligencja (rozwiązywanie problemów, pomiar inteligencji). W4 Procesy uczenia się i pamięci (rodzaje i cechy pamięci, uwarunkowania procesów pamięciowych, teorie zapominania). W5 Procesy emocjonalno-motywacyjne (cechy emocji, prawa, rodzaje, warunki powstania motywu, polimotywacyjność działań ludzkich). W6 Temperamentalne uwarunkowania zachowań. W7 Wybrane zagadnienia psychologii społecznej - relacje międzyludzkie, stereotypy, uprzedzenia, podatność na wpływy i manipulacje. W8 Podstawy psychologii osobowości IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA (OBSZAROWE I KIERUNKOWE) WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, CELE KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia: Kod wg KEK: Wiedza: Kod KRK: Metoda (forma) [wskazać z pola 20

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE 1.1.1 Technologie informacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: O6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KIEROWANIE ZESPOŁAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1.1.1 Kierowanie zespołami w przedsiębiorstwie I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE KIEROWANIE ZESPOŁAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA W LOGISTYCE

INFRASTRUKTURA W LOGISTYCE 1.1.1 Infrastruktura w logistyce I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE INFRASTRUKTURA W LOGISTYCE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS8 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Zaawansowana rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PSYCHOLOGIA. Profil kształcenia: Nazwa specjalności: Rodzaj modułu Ogólnouczelniany Polski

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PSYCHOLOGIA. Profil kształcenia: Nazwa specjalności: Rodzaj modułu Ogólnouczelniany Polski 1.1.1 Psychologia I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PSYCHOLOGIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów i poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 E-commerce I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE E-COMMERCE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA

METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA 1.1.1 Metody i techniki zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Informatyka w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P13 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 1.1.1 Zarządzanie projektami I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P10 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Nauka o organizacji I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NAUKA O ORGANIZACJI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P3 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P16 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 E-logistyka I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE E-LOGISTYKA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TRANSPORTU Ekonomika transportu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

EKONOMIKA TRANSPORTU Ekonomika transportu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Ekonomika transportu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE EKONOMIKA TRANSPORTU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS7 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P12 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY ZARZĄDZANIE PRZEDMIOTÓW. na kierunku WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W BEŁCHATOWIE SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. studia pierwszego stopnia

SYLABUSY ZARZĄDZANIE PRZEDMIOTÓW. na kierunku WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W BEŁCHATOWIE SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. studia pierwszego stopnia Załącznik nr 11 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W BEŁCHATOWIE SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK Z SIEDZIBĄ W ŁODZI SYLABUSY PRZEDMIOTÓW na kierunku ZARZĄDZANIE studia pierwszego stopnia SPIS TREŚCI 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)...

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU Kierunek: FIZJOTERAPIA SYLABUS Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii,

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia logistyka/studia pierwszego stopnia Profil kształcenia / Forma studiów praktyczny/ss i SN Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia

Matryca efektów kształcenia Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTW

WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTW 1.1.1 Współpraca przedsiębiorstw I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZP_PS2 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Język obcy I, II, III, IV, V, VI Wychowanie fizyczne I, II, III, IV Matematyka Mikroekonomia Organizacja i zarządzanie Technologie informacyjne Towaroznawstwo Bezpieczeństwo i higiena pracy Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Cele i założenia modułu. Wymagania wstępne

Cele i założenia modułu. Wymagania wstępne AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH Moduł/Przedmiot: Konwersatorium przygotowujące do

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Etyka w biznesie Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Beata Orłowska-Drzewek Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

JAGIELLOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ

JAGIELLOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ JAGIELLOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ Wspieranie rozwoju akademickiej sprawności językowej Waldemar Martyniuk Monika Stawicka Tydzień Jakości Kształcenia 3 grudnia 2014 r. 1 Jagiellońskie Centrum Językowe

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12 EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU GOSPODARKA TURYSTYCZNA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA GT1_W01

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-TIDT

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Program kształcenia na specjalności Biznes międzynarodowy (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Zarządzanie Plan i programy specjalności Biznes międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PSD-KZL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Język niemiecki I. Instytut Humanistyczny

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Język niemiecki I. Instytut Humanistyczny PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 1. NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS PRZEDMIOTU Język niemiecki I 2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Humanistyczny 3. STUDIA Kierunek stopień tryb język

Bardziej szczegółowo

Język obcy I - opis przedmiotu

Język obcy I - opis przedmiotu Język obcy I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy I Kod przedmiotu 09.0-WZ-LogP-JOI-L-S15_pNadGen0AJHM Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Logistyka miejska

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk.

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk. Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Logistyka Mediów specjalność Logistyka i marketing w mediach dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Rok I semestr I Matematyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka niemieckiego. 2. KIERUNEK: Finanse i rachunkowość

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka niemieckiego. 2. KIERUNEK: Finanse i rachunkowość KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka niemieckiego 2. KIERUNEK: Finanse i rachunkowość 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I i II, semestr

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-028 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-028 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 Z-EKO-028 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Izabela Zawiślińska Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Logistyka. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Logistyka. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język obcy - Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Logistyka 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I i II, semestr 1, 2, 3

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty kultury

Społeczne aspekty kultury Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień drugi studia stacjonarne Forma zajęć: Społeczne aspekty kultury konwersatorium

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA. poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA. poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Do wyboru 3 Instytut INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH 4 5 Kod modułu Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-A-1-514a

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Język obcy - opis przedmiotu

Język obcy - opis przedmiotu Język obcy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy Kod przedmiotu 09.1-WZ-EkoP-JAN4/JNIE4-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów Wydział Humanistyczny pieczęć i podpis dziekana Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Wydział Wychowania Fizycznego

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Wydział Wychowania Fizycznego SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Psychologia społeczna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia Profil kształcenia / Forma studiów Obszar kształcenia Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa logistyka/studia

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo