Informatyka w wiczeniach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyka w wiczeniach"

Transkrypt

1 Informatyka w wiczeniach Program nauczania informatyki dla gimnazjum. Wydanie nowe Boena Kwany Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 1 z 17

2 Spis treci 1. Informacja o programie Załoenia programu Konstrukcja programu Organizacja zaj Szczegółowe cele edukacyjne kształcenia i wychowania Szczegółowe cele kształcenia Szczegółowe cele wychowania Materiał nauczania zwizany ze szczegółowymi celami edukacyjnymi, uwzgldniajcy treci nauczania okrelone w Podstawie programowej kształcenia ogólnego Na dobry pocztek Internet i gromadzenie danych Multimedia Edytory tekstu i grafiki Arkusz kalkulacyjny Algorytmika i modelowanie Zarzdzanie informacj Procedury osigania szczegółowych celów edukacyjnych Opis osigni ucznia i propozycje metod ich oceny Omówienie załoe dydaktycznych i wychowawczych Informatyka w wiczeniach Boena Kwany, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 2 z 17

3 1. Informacja o programie Program niniejszy jest autorsk propozycj nauczania informatyki w gimnazjum. Program jest zgodny z Podstaw programow nauczania informatyki obowizujc w gimnazjum od roku szkolnego 2009/ Załoenia programu Wikszo uczniów ma w domu komputer ze stałym dostpem do Internetu i na co dzie z niego korzysta. Z rozmów z uczniami wynika, e najczstszym sposobem wykorzystania go jest rozrywka, np. gry i nieuporzdkowane korzystanie z zasobów Internetu, a szczególnie z komunikatorów. S jednak te tacy uczniowie, którzy korzystaj z komputera przy opracowywaniu zada domowych, wykorzystuj dostpne encyklopedie multimedialne, kursy jzykowe czy wiadomoci wyszukane w Internecie. Uczniowie gimnazjum to młodzi ludzie, którzy po ukoczeniu tego etapu kształcenia stan przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej. Wybór ten bdzie miał wpływ na wykonywany przez nich w przyszłoci zawód. W dobie globalizacji i informatyzacji społeczestwa zadaniem szkoły jest przygotowanie ucznia do korzystania z komputera w celu rozwizywania problemów oraz uzyskiwania, gromadzenia, porzdkowania i przetwarzania informacji. Kształcenie w gimnazjum powinno sprzyja rozwojowi samodzielnego mylenia oraz uczy odpowiedzialnoci za podejmowane działania zarówno w kwestii bezpiecznego korzystania z oprogramowania, jak równie wykorzystania ogólnodostpnej sieci Internet. Szczególnie na lekcjach informatyki, naley zwróci uwag na wiczenia praktyczne, które sprzyjaj samodzielnemu zdobywaniu wiedzy teoretycznej, take jej utrwalaniu i zdobywaniu nowych umiejtnoci pod kierunkiem nauczyciela. Dobór zada oraz problemów powinien zachca uczniów do samodzielnej pracy, a take rodzi potrzeb uywania narzdzi informatycznych. Wane jest te, aby uczniowie mogli na informatyce wykorzystywa wiadomoci zdobyte na innych przedmiotach i we wczeniejszych etapach edukacyjnych, a take mogli analizowa zjawiska, sytuacje, zadania i problemy z ycia codziennego Konstrukcja programu Podczas konstruowania programu przyjlimy załoenie, e naley uczniów na pocztku nauki zachci do korzystania z komputera w celu zdobywania umiejtnoci prawidłowego posługiwania si jego oprogramowaniem. Treci Podstawy programowej zostały rozwinite w nastpujcej kolejnoci: 1. Na dobry pocztek zapoznanie uczniów z podstawowymi elementami budowy i obsługi komputera, systemem operacyjnym i jego elementami oraz okrelenie, jakie umiejtnoci i wiadomoci uczniowie maj po szkole podstawowej. 2. Internet i gromadzenie danych zapoznanie uczniów z zasadami wyszukiwania informacji w Internecie, jej gromadzenia i wykorzystywania, zasadami etykiety podczas korzystania z komunikatorów oraz poczty elektronicznej. 3. Multimedia wykonywanie prezentacji multimedialnych zawierajcych tekst, grafik i dwik z wykorzystaniem własnych materiałów uczniów, informacji uzyskanych w Internecie, a take materiałów wypracowanych na innych lekcjach. 3 Informatyka w wiczeniach Boena Kwany, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 3 z 17

4 4. Edytory tekstu i grafiki redagowanie tekstów i tworzenie rysunków za pomoc oprogramowania komputerowego oraz tworzenie rozbudowanych dokumentów zawierajcych tekst, grafik, tabele oraz wykresy. 5. Arkusz kalkulacyjny wykorzystanie arkusza do rozwizywania prostych problemów z ycia codziennego, z innych przedmiotów nauczanych w gimnazjum oraz takich zada, dziki którym aplikacja moe by przydatna w opracowywaniu i przetwarzaniu danych. 6. Algorytmika i modelowanie rozwizywanie prostych problemów za pomoc schematów blokowych i zapisywanie algorytmów w jzyku programowania oraz wyszukiwanie i tworzenie prostych modeli, symulowanie zjawisk oraz ich analiza. 7. Zarzdzanie informacj praca z baz danych Organizacja zaj Zajcia z informatyki powinny by tak zorganizowane, aby przy jednym stanowisku komputerowym pracował tylko jeden ucze lub uczennica. Podziału uczniów na grupy powinno si dokona, wykorzystujc dostpne metody badania umiejtnoci uczniów, aby utworzy zgodnie z załoeniami reformy programowej grupy uczniów o podobnym poziomie umiejtnoci. Przestrzeganie tej zasady umoliwia realizacj zada szkoły okrelonych w Podstawie programowej nauczania informatyki. Organizujc zajcia, naley zaplanowa prace domowe dla uczniów. Zadania domowe mona tak sformułowa, aby nie wymagały dostpu do komputera, a słuyły jedynie przygotowaniu i zgromadzeniu materiałów, które ucze bdzie wykorzystywał na lekcjach. Po sprawdzeniu, ilu uczniów ma komputer w domu, mona równie wprowadza zadania projektowe pozwalajce na prac w grupach i prezentacj jej wyników. Zadania naley tak przygotowywa, aby zmotywowa ucznia do poszerzania jego wiedzy i rozwijania umiejtnoci zdobytych dotychczas zarówno w trakcie nauki w szkole, jak i w rodowisku pozaszkolnym. 4 Informatyka w wiczeniach Boena Kwany, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 4 z 17

5 2. Szczegółowe cele edukacyjne kształcenia i wychowania Szczegółowe cele edukacyjne kształcenia i wychowania zostały dostosowane do podstawy programowej nauczania informatyki w gimnazjum opublikowanej w załczniku nr 4 do Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Tre podstawy programowej mona te znale na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej Szczegółowe cele kształcenia 1. Bezpieczne posługiwanie si komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej Ucze: 1) opisuje modułow budow komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak równie budow i działanie urzdze zewntrznych; 2) posługuje si urzdzeniami multimedialnymi, na przykład do nagrywania/odtwarzania obrazu i dwiku; 3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzdziowych do zarzdzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania; 4) wyszukuje i uruchamia programy, porzdkuje i archiwizuje dane i programy; stosuje profilaktyk antywirusow; 5) samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej; 6) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urzdze komputerowych i oprogramowania. 2. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z rónych ródeł; współtworzenie zasobów w sieci Ucze: 1) przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka i komputer; 2) posługujc si odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych; 3) pobiera informacje i dokumenty z rónych ródeł, w tym internetowych, ocenia pod wzgldem treci i formy ich przydatno do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach; 4) umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych. 3. Komunikowanie si za pomoc komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych Ucze: 1) zakłada konto pocztowe w portalu internetowym i konfiguruje je zgodnie ze swoimi potrzebami; 2) bierze udział w dyskusjach na forum; 3) komunikuje si za pomoc technologii informacyjnokomunikacyjnych z członkami grupy, współpracujcej nad projektem; 4) stosuje zasady netykiety w komunikacji w sieci. 4. Opracowywanie, za pomoc komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych Ucze: 1) przy uyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdj, umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje, przekształca formaty plików graficznych; 2) przy uyciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nagłówkiem i stopk, przypisami, grafik, tabelami, itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje dokumenty tekstowe o rónym przeznaczeniu; 3) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwizywania zada rachunkowych z programu nauczania gimnazjum (na przykład 5 Informatyka w wiczeniach Boena Kwany, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 5 z 17

6 z matematyki lub fizyki) i z codziennego ycia (na przykład planowanie wydatków), posługuje si przy tym adresami bezwzgldnymi, wzgldnymi i mieszanymi; 4) stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów; 5) tworzy prost baz danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe operacje bazodanowe; 6) tworzy dokumenty, zawierajce róne obiekty (na przykład tekst, grafik, tabele, wykresy i tym podobne) pobrane z rónych programów i ródeł; 7) tworzy i przedstawia prezentacj z wykorzystaniem rónych elementów multimedialnych, graficznych, tekstowych, filmowych i dwikowych własnych lub pobranych z innych ródeł; 8) tworzy prost stron internetow, zawierajc tekst, grafik, elementy aktywne, linki, korzystajc ewentualnie z odpowiedniego edytora stron, wyjania znaczenie podstawowych polece jzyka HTML. 5. Rozwizywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejcia algorytmicznego Ucze: 1) wyjania pojcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwizywania rónych problemów; 2) formułuje cisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje j i przedstawia rozwizanie w postaci algorytmicznej; 3) stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwizywania prostych problemów algorytmicznych; 4) opisuje sposób znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporzdkowanym i uporzdkowanym, opisuje algorytm porzdkowania zbioru elementów; 5) wykonuje wybrane algorytmy za pomoc komputera. 6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejtnoci z rónych dziedzin Ucze: 1) wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagajce i wzbogacajce nauk rónych przedmiotów; 2) wykorzystuje programy komputerowe, np. arkusz kalkulacyjny, do analizy wyników eksperymentów, programy specjalnego przeznaczenia, programy edukacyjne; 3) posługuje si programami komputerowymi, słucymi do tworzenia modeli zjawisk i ich symulacji, takich jak zjawiska: fizyczne, chemiczne, biologiczne, korzysta z internetowych map; 4) przygotowuje za pomoc odpowiednich programów zestawienia danych i sprawozdania na lekcje rónych przedmiotów. 7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowa; opisywanie innych zastosowa informatyki; ocena zagroe i ogranicze, aspekty społeczne rozwoju i zastosowa informatyki Ucze: 1) opisuje wybrane zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, z uwzgldnieniem swoich zainteresowa, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny; 2) opisuje korzyci i niebezpieczestwa wynikajce z rozwoju informatyki i powszechnego dostpu do informacji, wyjania zagroenia zwizane z uzalenieniem si od komputera; 3) wymienia zagadnienia etyczne i prawne, zwizane z ochron własnoci intelektualnej i ochron danych oraz przejawy przestpczoci komputerowej. 6 Informatyka w wiczeniach Boena Kwany, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 6 z 17

7 2.2. Szczegółowe cele wychowania musi zawiera cele zmierzajce do realizacji podstawy programowej. Wanym elementem pracy z komputerem jest cel wychowawczy. W dobie szybkiego postpu ekonomicznego i przemysłowego a take rozwoju rónego rodzaju metod komunikacji oraz wykorzystywania rónych ródeł informacji naley w szczególny sposób podkreli i wskaza prawidłowe zachowania w czasie pracy z komputerem i z jego zasobami. Zachowania etyczne, zwizane z poszanowaniem własnoci materialnej i intelektualnej, a take wynikajce ze współpracy midzyludzkiej, opartej na yczliwoci, zaufaniu i wzajemnym poszanowaniu, powinny stawa si podstaw pracy uczniów. Osignicie właciwego poziomu wykształcenia wie si take z osigniciem odpowiedniego poziomu wiedzy na temat zasad moralnych i etycznych. Wpajanie prawidłowych zachowa, umacnianie ich wartoci pomoe w realizacji podstawy programowej tak samo, jak realizacja treci nauczania. Wykorzystanie rónych sposobów komunikowania si i pobierania informacji niesie ze sob wiele zagroe. Podczas pracy z uczniami powinno si wskazywa i propagowa dobre wzorce. Właciwe zachowania prawne, etyczne i moralne musz by szczególnie podkrelane i wskazywane jako podstawa ycia, a co za tym idzie pracy w społeczestwie komunikacyjnym. Naley jednoznacznie okreli regulamin pracowni. Egzekwowanie przestrzegania go pomoe uczniom stosowa wypracowane prawidłowe nawyki w innych miejscach i sytuacjach, w których bd korzystali z komputera i oprogramowania. Zbieranie informacji, segregowanie ich i dzielenie si nimi wymaga szczególnego poszanowania dla pracy innych, a take dla jzyka, jakim si operuje w czasie komunikowania si i tworzenia własnej pracy. Umiejtno pracy w grupie i pomoc innym to elementy ycia nie tylko szkolnego. Naley je zatem jak nieustannie kształtowa i pielgnowa. Poszanowanie zdania innych, ich odmiennoci kulturowych, etnicznych, jzykowych i rasowych naley wspiera nie tylko wobec uytkowników sieci komputerowych, ale take przenosi t zasad na ycie codzienne. Wspieranie prawidłowych działa uczniów, ich własnych inicjatyw, rozwijanie poczucia bezpieczestwa, pokazywanie i popularyzowanie wród nich samych takich zachowa to kolejne z celów, jakie powinny towarzyszy wychowaniu podczas nauki. Powysze zagadnienia nie wyczerpuj celów, jakie naley realizowa w procesie wychowawczym. Wykorzystujc podstawowe dokumenty szkoły, naley budowa wspólny program wychowawczy, w którym realizowane bd nie tylko elementy wskazane powyej, ale take wane dla rodowiska szkolnego i dla uczestniczcej w jego yciu jednostki. 7 Informatyka w wiczeniach Boena Kwany, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 7 z 17

8 3. Materiał nauczania zwizany ze szczegółowymi celami edukacyjnymi, uwzgldniajcy treci nauczania okrelone w Podstawie programowej kształcenia ogólnego 3.1. Na dobry pocztek Materiał nauczania Osignicia ucznia Treci kształcenia Podstawy programowej Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym wiecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie zorganizowa swoje stanowisko pracy. Zna zagroenia, jakie niesie ze sob praca przy komputerze. Potrafi wskaza wykorzystanie komputera w yciu codziennym oraz wynikajce z tego korzyci. Rozumie zagroenia zwizane z wykorzystaniem komputera i potrafi poda sposoby przeciwdziałania im. 1.5, 1.6, , 7.1, 7.2, 7.3 System operacyjny i jego podstawowe elementy Organizacja danych zapisanych na dysku Wie, co to jest system operacyjny. Potrafi poda przykłady kilku systemów operacyjnych. Potrafi krótko scharakteryzowa poszczególne systemy operacyjne. Zna podstawowe zasady poruszania si w systemie operacyjnym. Wie, w jakich przypadkach i jak skorzysta z wybranych programów systemowych. Potrafi porusza si po strukturze folderów. Odrónia folder od pliku. Potrafi znale wybrany plik lub folder, wykorzystujc dostpne narzdzie. Potrafi dokona instalacji i deinstalacji programu. Prawo autorskie Zna podstawowe zagadnienia zwizane z ochron własnoci intelektualnej, ochron danych osobowych. Potrafi rozpozna przejawy przestpczoci komputerowej. 1.2, 1.3, 1.4, , 1.3, 1.4, , 2.4, 4.1, 4.6, 4.7, Internet i gromadzenie danych Materiał nauczania Osignicia ucznia Treci kształcenia Podstawy programowej Podstawowe informacje Zna i potrafi rozrónia usługi w sieci. Umie okreli warunki korzystania z Internetu. 1.5, 1.6, 2.1, 3.1, Informatyka w wiczeniach Boena Kwany, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 8 z 17

9 Zagroenia zwizane z powszechnym dostpem do Internetu Zna i rozumie zagroenia zwizane z wykorzystaniem Internetu. Potrafi samodzielnie i bezpiecznie pracowa w sieci globalnej. Przegldarki Potrafi posługiwa si rónymi przegldarkami, konfigurowa je dla własnych potrzeb. Wyszukiwarki i portale internetowe Wyszukiwanie i ocena informacji Rozrónia portale i wyszukiwarki. Zna budow portali oraz wyszukiwarek, zasady organizacji, gromadzenia i wyszukiwania informacji. Potrafi gromadzi, zapisywa informacje. Samodzielnie wyszukuje informacje w sieci za pomoc oprogramowania sieciowego i lokalnego. Potrafi oceni przydatno i wiarygodno zebranego materiału. Poczta elektroniczna Potrafi załoy konto pocztowe w portalu internetowym i skonfigurowa je. Potrafi skonfigurowa program pocztowy, dostosowujc go do własnych potrzeb. Prowadzi korespondencj elektroniczn. Netykieta Stosuje zasady netykiety w korespondencji elektronicznej i przy tworzeniu materiałów w sieci. 1.4, 1.5, 2.3, 7.1, 7.2, , 1.4, 1.5, 1.6, , 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, , 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, , 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.3, 3.1, 3.4, 7.1, 7.2, , 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4, 7.2, Multimedia Materiał nauczania Osignicia ucznia Treci kształcenia Podstawy programowej Prezentacja multimedialna Zna zasady tworzenia prezentacji oraz sposoby prezentowania informacji i je stosuje. Potrafi poda przykłady, w których informacje zostały przedstawione w sposób dynamiczny. Potrafi wykona prezentacj multimedialn, wykorzystujc róne oprogramowanie. Potrafi zaprojektowa i wykona prezentacj multimedialn. Tworzenie prezentacji multimedialnej Potrafi poda przykład programu do tworzenia prezentacji multimedialnych i posługiwa si nim. Potrafi zapisa prezentacj w rónej postaci. Potrafi wstawi do prezentacji dwik, film oraz hiperłcza. Prezentacja wykonanych prac Potrafi przygotowa wystpienie i zaprezentowa swoj prac na forum publicznym. 2.1, , 4.6, 4.7, , Informatyka w wiczeniach Boena Kwany, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 9 z 17

10 3.4. Edytory tekstu i grafiki Materiał nauczania Osignicia ucznia Treci kształcenia Podstawy programowej Edycja tekstu. Zasady poprawnego redagowania tekstu Potrafi wyszuka i uruchomi programy do edycji tekstu. Potrafi skorzysta z systemu pomocy. Zna podstawowe zasady edycji tekstu. Potrafi edytowa polskie znaki diakrytyczne. Potrafi porusza si po tekcie, wykorzystujc klawiatur oraz myszk. Potrafi poprawi błdy w tekcie, wykorzystujc do tego róne narzdzia. Potrafi wykona operacj kopiowania, usuwania i wklejania fragmentu tekstu. Poznane zasady potrafi wykorzysta w innych przedmiotach, posługujc si edytorem tekstu. Formatowanie tekstu i grafiki Potrafi formatowa czcionk oraz akapit wpisanego tekstu lub pobranego z innych ródeł. Potrafi formatowa wielostronicowe dokumenty. Potrafi wstawi do tekstu pobrane z rónych ródeł wykresy lub grafik, wykorzystujc połczenie plików. Potrafi odpowiednio umieci grafik w tekcie. Wie, w jaki sposób dokona formatowania wybranego obiektu. Tabele Potrafi skorzysta z odpowiednich narzdzi, aby utworzy i sformatowa tabel o dowolnej liczbie wierszy i kolumn. Umie edytowa tabel w celu jej modyfikacji. Potrafi wykona proste obliczenia z zastosowaniem formuł. Potrafi sformatowa tekst znajdujcy si w tabeli. Potrafi dokona sortowania tabeli zgodnie z przyjtymi załoeniami. Potrafi wykonywa proste bazodanowe czynnoci z danymi w tabeli. Operacja na obiektach graficznych Wie, jakie programy nazywamy edytorami grafiki. Potrafi wykona rysunek, wykorzystujc dostpne w danym programie podstawowe narzdzia malarskie. Potrafi importowa grafik do innego programu graficznego w celu jej modyfikacji. Przekształca obiekty graficzne, zdjcia i zapisuje w rónych formatach. 1.6, 2.3, , 4.6, , , 4.6, Informatyka w wiczeniach Boena Kwany, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 10 z 17

11 3.5. Arkusz kalkulacyjny Materiał nauczania Osignicia ucznia Treci kształcenia Podstawy programowej Budowa arkusza kalkulacyjnego. Projektowanie i tworzenie tabeli Rozwizywanie prostych zada z wykorzystaniem arkusza Potrafi poda przykłady problemów, w których rozwizaniu jest pomocny arkusz. Potrafi zaprojektowa odpowiednie tabele w arkuszu kalkulacyjnym. Zna pojcie adres komórki i potrafi si nim posługiwa. Zna sposób oznaczania kolumn i wierszy. Potrafi w komórk wpisa lub poprawi zapisane tam dane, formuły lub funkcje. Potrafi porusza si po arkuszu i zaznacza zakresy komórek lub pojedyncze komórki. Potrafi doda lub usun wiersz lub kolumn arkusza. Zna podstawowe typy danych, które mog zosta wpisane do komórek arkusza. Potrafi zastosowa właciwe formaty komórek do odpowiednich danych w nich zapisanych. Zna i rozumie zastosowanie operatorów matematycznych i prostych funkcji. Potrafi tworzy proste formuły, wykorzystujc adresowanie wzgldne i bezwzgldne. Potrafi wprowadzi funkcje do tworzonych formuł. Rozumie i potrafi zastosowa funkcje logiczne JEELI, SUMA, MAX, MIN, REDNIA. Potrafi posortowa tabel zgodnie z załoonymi warunkami. Formatowanie tabeli w arkuszu Potrafi dostosowa szeroko wiersza lub kolumny do długoci danych w zawartych w komórce. Potrafi doda obramowanie do utworzonej tabeli oraz wypełni tło komórek kolorem. Potrafi sformatowa zawarto komórki, uwzgldniajc czcionk oraz sposób wyrównania. Potrafi wykorzysta opcj formatowania warunkowego dla danej komórki. Potrafi w odpowiedni sposób skopiowa i przenie w inne miejsce zawarto pojedynczej komórki lub zakresu komórek , 5.4, Informatyka w wiczeniach Boena Kwany, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 11 z 17

12 Tworzenie i formatowanie wykresów Zna pojcie seria danych i potrafi je zastosowa. Potrafi wybra najlepszy typ wykresu dla zaprezentowania odpowiednich danych. Potrafi na podstawie właciwie zaprojektowanej tabeli wykona wykres. Potrafi dokona modyfikacji utworzonego wykresu. Potrafi poprawnie opisa utworzony wykres. Potrafi utworzy wykres w innym arkuszu tego samego skoroszytu. 4.4, 4.6 Projekt ulotki łczenie elementów arkusza kalkulacyjnego z edytorem tekstu Zna róne sposoby łczenia elementów arkusza kalkulacyjnego z dokumentem tekstowym. Potrafi wklei do dokumentu tekstowego tabel lub wykres wykonany za pomoc arkusza. 4.6, Algorytmika i modelowanie Materiał nauczania Osignicia ucznia Treci kształcenia Podstawy programowej Pojcie algorytmu oraz jego zastosowanie do opisu problemów z rónych dziedzin ycia. Sposoby przedstawiania algorytmów Przełoenie algorytmu na procedury wybranego jzyka programowania Symulacje zjawisk z wykorzystaniem komputera Potrafi wyjani pojcie algorytmu. Potrafi poda przykłady problemów, do rozwizania których nie mona zastosowa pojcia algorytmu. Zna sposoby przedstawienia algorytmu. Potrafi przedstawi rozwizanie prostego problemu, wykorzystujc schemat blokowy. Zna podstawowe procedury wybranego jzyka programowania. Potrafi zapisa w wybranym jzyku programowania prosty algorytm oraz sprawdzi działanie napisanego programu. Potrafi znale i poprawi proste błdy w napisanym przez siebie programie. Potrafi wyszuka i wykorzysta odpowiednie oprogramowanie do nauki innych przedmiotów. Potrafi uzasadni sensowno wykorzystania symulacji komputerowych. Potrafi wykorzystywa znane programy do opisywania modeli i symulacji oraz zjawisk fizycznych, chemicznych. 5.1, , 6.1, Informatyka w wiczeniach Boena Kwany, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 12 z 17

13 3.7. Zarzdzanie informacj Materiał nauczania Osignicia ucznia Treci kształcenia Podstawy programowej Wyszukiwanie i gromadzenie danych Korzystanie z internetowych i lokalnych zbiorów informacji Projekt strony WWW zbioru informacji Wykonanie własnej strony internetowej w XHTML Potrafi wyszuka i zgromadzi informacje potrzebne do przygotowania konkretnego projektu. Potrafi pozyska informacje z internetowych i lokalnych baz danych, takich jak rozkłady komunikacji, encyklopedie, leksykony, mapy internetowe. Potrafi opracowa projekt własnej strony WWW, uwzgldni w nim zebrane materiały, przygotowa elementy graficzne i okreli ródła zgromadzonych materiałów. Potrafi zastosowa do stworzenia kompletnej strony szablon XHTML. Zna podstawowe polecenia jzyka XHTML. 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, , 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, , 1.5, 1.6, 2.1, 2.3, 4.1, 4.2, 4.6, 4.8, 7.1, 7.2, , 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.4, 3.4, 4.2, 4.6, 4.8, 6.1, Informatyka w wiczeniach Boena Kwany, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 13 z 17

14 4. Procedury osigania szczegółowych celów edukacyjnych Nauczyciel, organizujc proces kształcenia, realizuje zawarte w programie nauczania treci kształcenia połczone z okrelonymi celami nauczania. Nauczanie informatyki na poziomie gimnazjum ma za zadanie przygotowa uczniów do ycia w społeczestwie informacyjnym oraz zainteresowa ich wykorzystaniem komputera do rozwizywania napotkanych problemów, oraz zgodnie z prawem wykorzystywa narzdzia informatyki do gromadzenia, przetwarzani i publikowania informacji. To, czy cele nauczania zostan zrealizowane, zaley w duej mierze od metod uywanych przez nauczyciela na lekcjach, od sposobu organizacji zaj i wzajemnych relacji nauczyciel ucze. Nauczyciel moe zorganizowa tak proces kształcenia, aby ucze był stron aktywn, chtnie biorc udział w procesie uczenia si. Rola nauczyciela na zajciach powinna sprowadzi si do roli przewodnika, organizatora zaj, osoby słucej pomoc w trudnych sytuacjach. Samodzielne rozwizywanie problemów, przy wsparciu nauczyciela przyniesie uczniom wiksze zadowolenie. Taki sposób zdobywania wiadomoci i umiejtnoci jest znacznie trwalszy ni przyswajanie narzuconej wiedzy. Prowadzc w ten sposób zajcia, nauczyciel powinien pamita o tym, e: musi by dobrze przygotowany do zaj pod wzgldem merytorycznym i dydaktycznym, wiczenia, które maj wykona uczniowie, rozwizujc dany problem, powinny by dobrane w taki sposób, aby prowadziły do zdobywania odpowiednich wiadomoci i umiejtnoci, dobór problemu powinien by taki, aby kady ucze miał moliwo przynajmniej czciowego jego rozwizania, uczniowie powinni pracowa z podrcznikiem i innymi ródłami informacji, np. z pomoc elektroniczn dołczon do oprogramowania lub encyklopediami multimedialnymi. Do realizacji programu naley dobiera róne formy prowadzenia zaj, aby lekcje nie stały si monotonne. Dobór form zaj powinien w duej mierze zalee od celów, które nauczyciel chce zrealizowa. Uczniowie mog realizowa prace samodzielnie, w zespołach dwuosobowych lub wikszych grupach. Naley w sposób szczególny promowa prac w grupach, tak aby wspólne działania łczyły uczestników rozwizywania zadania, wpływały na budowanie organizacji wewntrznej grupy i uczyły prawidłowej komunikacji midzyludzkiej. Praca w grupach jest atrakcyjna dla uczniów, jednak niesie ze sob pewnie niebezpieczestwa. Moe si zdarzy, e trudno okreli faktyczny wkład pracy poszczególnych członków grupy. Bywaj uczniowie, którzy uchylaj si od wykonywania jakichkolwiek zada, liczc na prac pozostałych członków grupy. Mona zapobiega takim sytuacjom, sprawdzajc na bieco stopie wykonania prac, a take zobowizujc grupy do wybrania osoby odpowiedzialnej za cało prac. Mała liczebno grupy, np. trzy osoby, równie daje moliwo lepszej obserwacji pracy poszczególnych członków grupy. Dobierajc uczniów w grupy, moemy zastosowa dwie strategie. Ucze zdolny moe pracowa z uczniem słabszym lub dobieramy uczniów o podobnych umiejtnociach i wiadomociach. W przypadku pracy zespołu ucze zdolny + ucze słaby istnieje niebezpieczestwo wykonania całej pracy przez ucznia zdolnego i zniechcenia ucznia słabego. W takim przypadku moemy wskaza ucznia zdolniejszego i przygotowa go do roli nauczyciela w stosunku do ucznia słabszego. Jednak do takiej sytuacji nie naley zbyt czsto doprowadza, bo moe si zdarzy, e ucze zdolniejszy straci motywacj do poszerzania swoich wiadomoci i umiejtnoci. 14 Informatyka w wiczeniach Boena Kwany, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 14 z 17

15 Zgodnie z reform programow i now podstaw programow istnieje moliwo tworzenia grup zaawansowanych. W ten sposób mona efektywnie zindywidualizowa proces nauczania. Planujc tworzenie grupy zaawansowanej, trzeba w pierwszej kolejnoci moliwie szybko pozna zespół uczniowski. Jedynym ze sposobów umoliwiajcych szybkie poznanie zespołu uczniowskiego jest przygotowanie szeregu zada i okrelenie sztywnych ram czasowych, w których te zadania powinny zosta wykonane. W ten sposób stwarzamy moliwo pracy zarówno uczniom zdolnym, jak i słabym. Ucze zdolny samodzielnie i w krótszym czasie wykona zaproponowane zadania. Natomiast ucze słabszy bdzie mógł w wikszym stopniu skorzysta z pomocy nauczyciela. Zadania dla uczniów słabszych naley tak dobiera, aby były stosowne do ich wiadomoci, moliwoci percepcji i nie przerastały w znacznym stopniu ich moliwoci. Podczas realizacji procesu kształcenia naley pamita o przygotowywaniu si uczniów do zaj szkolnych. Zadawanie zada domowych polegajcych na przemyleniu problemu lub zgromadzeniu materiałów pozwala na znaczn oszczdno czasu na lekcjach oraz uczy właciwego planowania działa. Naley sprawdza wykonanie zadania domowego starajc si przy omawianiu zwraca uwag na błdy w rozumowani, błdy merytoryczne, a take po uzasadnieniu wskazywa dobre rozwizanie, prawidłowe przygotowanie materiałów itp. 15 Informatyka w wiczeniach Boena Kwany, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 15 z 17

16 5. Opis osigni ucznia i propozycje metod ich oceny Zanim zaczniemy ocenia ucznia, naley zapozna go z kryteriami oceniania. Ucze musi mie pełn wiadomo tego, co bdzie przedmiotem oceny. Naley odej od oceniania intuicyjnego, które ma na celu ogóln ocen wiedzy i umiejtnoci ucznia. Takie ocenianie nie daje moliwoci podania uczniowi konkretnych kryteriów, co powoduje, e ucze nie jest w stanie zorientowa si, jakie umiejtnoci i wiadomoci opanował. Taka sytuacja nie zachca go do dalszej pracy. W przypadku zaj z informatyki naley ocenia umiejtno powizania wiadomoci praktycznych z wiedz teoretyczn. Naley tak formułowa zadania, aby ucze musiał wykaza si wiedz i odpowiednimi umiejtnociami z zakresu przedmiotów poznawanych równolegle na jego etapie edukacyjnym, a take podpiera si przykładami znanymi z ycia codziennego lub poznanymi w szkole we wczeniejszych etapach. Wanym elementem wpływajcym na ocen ucznia powinna by obserwacja jego pracy na lekcjach. Naley premiowa ocenami czstkowymi jego zaangaowanie w wykonanie zadania, pomysły na rozwizanie problemu oraz aktywno na lekcjach. Moemy równie sprawdza wiedz ucznia za pomoc testów, badajc na przykład znajomo poj informatycznych. Zadajc prace domowe, trzeba zwróci uwag na to, aby wszyscy uczniowie mogli sprosta zadaniu, a take mieli moliwo ich wykonania. Oceniajc prace dodatkowe, wykonane przez uczniów poza godzinami zaj, naley pamita o tym, e nie jestemy w stanie zweryfikowa autentycznoci pliku, który został przez ucznia przedstawiony (tzn. stopnia samodzielnoci jego pracy). Wobec tego naley sprawdzi, czy ucze posiada odpowiedni wiedz, która umoliwiła mu wykonanie tej pracy. Oceniajc jakiekolwiek wysiłki ucznia, nie wolno zapomina o tym, e ocena powinna motywowa ucznia do dalszej pracy i wzmaga w nim ch samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejtnoci. 16 Informatyka w wiczeniach Boena Kwany, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 16 z 17

17 6. Omówienie załoe dydaktycznych i wychowawczych Wiedza ogólna powinna by wspierana przez narzdzia pracy, takie jak oprogramowanie i komputer. Na zajciach edukacyjnych z informatyki przy tworzeniu zada i wykorzystywaniu oprogramowania trzeba mie wiadomo koniecznoci oparcia ich w realnym wiecie. Tylko w ten sposób, szukajc analogii, znanych przypadków czy znanych ju zasad lub zdobytych konkretnych umiejtnoci, mona łatwiej wspiera edukacj. Opierajc si na zdobytej wiedzy, czy te rozwizujc problemy z innych przedmiotów, naley szuka najprostszych, najbardziej przejrzystych i najskuteczniejszych metod dochodzenia do oczekiwanych rezultatów. Przekonanie, e narzdzia informatyczne dziki swojej konstrukcji ułatwiaj osignicie celu, rozwizanie zadania, powinno dawa uczniowi wiadomo moliwoci, na które moe take w przyszłoci liczy, korzystajc z technologii informacyjnych. Samo rozwizanie zadania nie powinno i nie moe ogranicza si do nauki obsługi oprogramowania czy sprztu informatycznego. Wyjanianie zasad i ukazywanie innych moliwoci daje szerszy obraz zagadnie, które ucze powinien pozna. Ma on jednoczenie przez poznawanie realnych rozwiza i korzystanie z realnych narzdzi kształtowa swoj wyobrani, opierajc si na wskazywanych przez nauczyciela innych moliwociach obecnie uywanego programu czy sprztu. Postp technologiczny, oprogramowania uytkowego czy systemów operacyjnych nie pozwala na zawanie wiedzy ucznia jedynie do okrelonych funkcji narzdzia, które włanie obsługuje. W okresie gimnazjum nastpuje proces dokonywania wyboru dalszej drogi nauki. W tym czasie zapada decyzja o wyborze pierwszej szkoły, a co za tym idzie, take rozwijania planów długoterminowych. Profilowanie jest procesem wspierajcym ucznia w dokonywaniu wyboru własnej drogi edukacji. Najwaniejszymi aspektami profilowania w gimnazjum jest rozpoznanie mocnych i słabych stron ucznia oraz pomoc w wyborze profilu kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej. Teraz jest włanie czas na dokonywanie wyborów. Jest to okazja do tego, by ucze, poznajc dzisiaj informatyk, widział jej dalszy rozwój, a w nim własny pomysł na ycie. W tym czasie moe zapa decyzja o zwizaniu si z informatyk take w szkole ponadgimnazjalnej. Pomoc w wyborze moe nastpi ju w pierwszej klasie, kiedy ucze trafia na zajcia z informatyki i poznaje inne ni znane mu do tej pory moliwoci wykorzystania komputera. Szkoła podstawowa daje podbudow wiadomoci. Przez stopniowe stawianie trudniejszych zada, pokazywanie analogii rozwiza, modelowanie sytuacji, opracowywanie wyników i budowanie wniosków mona rozwija ch poznawania oraz ciekawo i wykorzysta to do zwizania ucznia z przedmiotem. Podwiadomie ucze korzysta z narzdzi informatycznych w rozwizywaniu codziennych problemów. Ma teraz szans rozwizywa zadania z innych przedmiotów. Poznajc narzdzia informatyczne i ich zastosowanie, moe zacz bardziej wiadomie korzysta z zasobów Internetu, gromadzi i opracowywa dane, a take w efekcie publikowa swoje opracowania. Nauczyciel ma w gimnazjum szczególne zadania: obserwowa prac ucznia i osigane przez niego efekty pod ktem predyspozycji do nauki przedmiotu, pomóc uczniowi w okreleniu mocnych i słabych stron, rozwija indywidualne uzdolnienia i zainteresowania uczniowskie. Dziki systematycznej kontroli efektów nauczania i rytmicznemu ocenianiu ma moliwo wyrobienia w uczniach nawyku pracy skutecznej i systematycznej. 17 Informatyka w wiczeniach Boena Kwany, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 17 z 17

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń Wymagania edukacyjne Informatyka III etap edukacyjny (gimnazjum) Uczeń potrafi I. Bezpiecznie posługiwać się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystywać sieć komputerową; komunikować się za pomocą

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II.

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW... 2 PODRĘCZNIK:... 3 PROGRAM NAUCZANIA:... 3 NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Program nauczania informatyki dla gimnazjum. Wydanie nowe. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Program nauczania informatyki dla gimnazjum. Wydanie nowe. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Program nauczania informatyki dla gimnazjum. Wydanie nowe Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Spis treści 1. Informacja o programie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Informatyka w klasach I -III gimnazjum Formy sprawdzania wiedzy i umiejtnoci uczniów Kady ucze otrzymuje oceny czstkowe za odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany i dodatkow

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny (III etap edukacyjny wg podstawy programowej przedmiotu) CELE KSZTAŁCENIA WYMAGANIA OGÓLNE I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA KL V. dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen

INFORMATYKA KL V. dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen INFORMATYKA KL V OBSZAR ZAGADNIEN DYDAKTYCZNYCH dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen Bezpieczne posługiwanie się komputerem stosuje w sytuacjach typowych podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55 1. Cele kształcenia i wychowania w przedmiocie. I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się, jako priorytetowe na zajęciach komputerowych następujące zadania: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce mgr Tomasz Grbski Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce Temat: Dyskusja nad liczb rozwiza równania liniowego i kwadratowego z wartoci bezwzgldn i parametrem. Czas trwania: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Informatyka w klasach I II liceum Formy sprawdzania wiedzy i umiejtnoci uczniów Kady ucze otrzymuje oceny czstkowe za odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany i dodatkow aktywno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej REGULAMIN organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej Organizatorem konkursu jest I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu, ul. Koszary 15, 22-400

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

KONKURS INFORMATYCZNY GIMNAZJUM

KONKURS INFORMATYCZNY GIMNAZJUM KONKURS INFORMATYCZNY GIMNAZJUM Wymagania konkursowe Wiadomości I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; II. Komunikowanie się za pomocą komputera

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA

INFORMATYKA INFORMATYKA - - 1 - - Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie drugiej NR LEK CJI TEMAT 36 Zajęcia organizacyjne TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ OBLICZENIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum Lp. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum 1. Internet i sieci [17 godz.] 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach. Internet jako sie rozległa

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny (III etap edukacyjny wg podstawy programowej przedmiotu) CELE KSZTAŁCENIA WYMAGANIA OGÓLNE I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia.

Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. Gimnazjum Nr 1 im. Czesława Niemena ul. Szpakowa 2 59-300 Lubin Przedmiotowy System Oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. INFORMATYKA Klasa: pierwsza: Migra -Z nowym bitem druga Migra Z nowym bitem

Bardziej szczegółowo

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania)

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania) Rozkład materiału dla przedmiotu: Informatyka zakres podstawowy realizowanego według podręcznika: E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło, Informatyka to podstawa, WSiP, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V 1 (1) Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 2 (2, 3) Uwaga na wirusy! Bezpieczeństwo w Internecie. Regulamin pracowni komputerowej oraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z INFORMATYKI w klasie II gimnazjum str. 1 1. Algorytmika i programowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Ogólne cele kształcenia na zajęciach komputerowych:

Ogólne cele kształcenia na zajęciach komputerowych: Cele oceniania: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania; 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2009 ROKU opracowanie: mgr Sylwia Zaurska mgr Agata Erdmańska

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest pod patronatem firmy STX Next.

Konkurs organizowany jest pod patronatem firmy STX Next. REGULAMIN I EDYCJI ZESPOŁOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 Konkurs organizowany jest pod patronatem firmy STX Next. USTALENIA PODSTAWOWE Konkurs jest konkursem

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej X X X X 2. Wie, na czym polega bezpieczna

Bardziej szczegółowo

OCENIANIA Z INFORMATYKI

OCENIANIA Z INFORMATYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI ZGODNE Z NOWĄĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Opracowanie: mgr mgr Agata Erdmańska Krzysztof Sadowski wrzesień 2015 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015.

REGULAMIN. konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015. REGULAMIN konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile. Cele konkursu:

Bardziej szczegółowo

Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla gimnazjum Program nauczania wymagania na oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA II

Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla gimnazjum Program nauczania wymagania na oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA II W rozporządzeniu MEN 1 określono, że Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

Informatyka w ćwiczeniach

Informatyka w ćwiczeniach Informatyka w ćwiczeniach Program nauczania informatyki dla gimnazjum. Wydanie nowe BoŜena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Spis treści 1. Informacja o programie.......................................................

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń: Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Temat oziom KOMUTER DLA KAŻDEGO Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BH Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 1 1

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Wymagania na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Algorytmika i programowanie... 2 2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym... 4 3. Bazy

Bardziej szczegółowo

Moduł: Na dobry początek

Moduł: Na dobry początek AUTORZY: PAWEŁ SZCZĘSNY EDYTA SOKOŁOWSKA NAUCZYCIELE INFORMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR W RADOMIU PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU INFORMATYKA DLA GIMNAZJUM 3 GODZINY W CYKLU NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY Wprowadzenie do informatyki

WYMAGANIA NA OCENY Wprowadzenie do informatyki Wprowadzenie do informatyki wie, jak korzysta z rónych ródeł informacji, w tym z podrcznika wie, czym jest informatyka i jakie jest jej miejsce wród innych nauk zna organizacj zaj, zasady oceniania, wymagania

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni - sprawnie obsługuje komputer, dbając o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI dla klasy II Ocenianie ucznia w procesie kształcenia informatycznego powinno w głównej mierze być ukierunkowane na odnalezienie odpowiedzi na pytania, w jakim

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. INFORMATYKA dla gimnazjum

Program nauczania. INFORMATYKA dla gimnazjum Program nauczania INFORMATYKA dla gimnazjum Grażyna Koba 1 Spis treści 1. Podstawa programowa informatyka dla gimnazjum... 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści nauczania oraz założone

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika

Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika Grażyna Koba, Informatyka dla gimnazjum, MIGRA, Wrocław 2014 1 DRUGI ROK NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klasy I gimnazjum rok szkolny 2012/2013 Na ocenę dopuszczającą 1 Na ocenę dostateczną Potrafisz tekst w kolumnach Potrafisz dane i komórki 2 Na ocenę dobrą Rozumiesz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 6 zgodne z programem nauczania Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum. KLASA 3

INFORMATYKA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum. KLASA 3 INFORMATYKA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum. KLASA 3 Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne 1 Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne I rok nauki 1 godzina tygodniowo Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE INFORMATYKA DLA KLAS IV-VIII. II Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych

WYMAGANIA PROGRAMOWE INFORMATYKA DLA KLAS IV-VIII. II Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych WYMAGANIA PROGRAMOWE INFORMATYKA DLA KLAS IV-VIII Klasy IV VI I Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów 1) tworzy i porządkuje w postaci sekwencji (liniowo) lub drzewa (nieliniowo) informacje,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY w RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE i OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Program Informatyka 2000 DKW-4014-56/99 2 godziny tygodniowo Ok. 60 godzin lekcyjnych Lp. Zagadnienie Ilość lekcji Tematy lekcji 1. Technika 5 1. Lekcja komputerowa

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. INFORMATYKA dla gimnazjum

Program nauczania. INFORMATYKA dla gimnazjum Program nauczania INFORMATYKA dla gimnazjum Grażyna Koba 1 Spis treści 1. Podstawa programowa informatyka dla gimnazjum... 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści nauczania oraz założone

Bardziej szczegółowo

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Lekcje z komputerem według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania informatyki w klasie 5a, 5b, 5c i 5d.

Rozkład materiału nauczania informatyki w klasie 5a, 5b, 5c i 5d. Rozkład materiału nauczania informatyki w klasie 5a, 5b, 5c i 5d. Nr Temat lekcji Uwagi o realizacji dz5a dz5b ch5b dz5c ch5c dz5d ch5d Komputerowe środowisko pracy. 1 2 3 4 5 6 Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM Kontrola i ocena osiągnięć ucznia Prace pisemne i praktyczne Sprawdziany pisemne i praktyczne przy komputerze, całolekcyjne obejmujące cały

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP WYMAGAIA EDUKACYJE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP START 16 godz. w godzinnym Cele kształcenia i wychowania: Lp. Treści nauczania Osiągnięcia uczniów TPP 3 godz. w 1 Regulamin pracowni a Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo