PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)"

Transkrypt

1 PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

2 SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami 4 Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania środowiskowego Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji Inne systemy zarządzania 4. Proces certyfikacji 5 Zapytanie / Wniosek o certyfikację / Oferta / Umowa Audyt i certyfikacja początkowa Pierwszy etap audytu Zespół audytujący Ocena dokumentacji Przygotowanie i plan audytu Drugi etap audytu Działania korygujące Ocena wyników audytu i decyzja o certyfikacji Powiadomienie organizacji o decyzji Certyfikat Wykorzystanie znaku DNVGL i certyfikatu Utrzymanie ważności certyfikatu Audyt dla ponownej certyfikacji Audyty specjalne 5. Zawieszenie ważności i wycofanie certyfikatu 10 Zawieszenie ważności certyfikatu Wycofanie certyfikatu 6. Odpowiedzialność DNV GL BA Poland 10 Poufność Zatrudnianie i kwalifikacje audytorów Zasady przechowywania dokumentów Publikacje dotyczące certyfikacji 7. Odpowiedzialność organizacji 11 Nadzorowanie własnego systemu zarządzania Współpraca z audytorami DNV GL BA Poland Zmiany w systemie zarządzania organizacji Komunikowanie się poprzez Skargi na organizację 8. Wprowadzenie zmian do wymagań certyfikacyjnych Czas i koszty procesu certyfikacji Odwołania 12 Odwołania, reklamacje, sprawy sporne 11. Komitet ekspertów 12 Załącznik I Schemat procesu certyfikacji (audyt certyfikacyjny) 13 Załącznik II Schemat procesu utrzymania certyfikacji 14 Załącznik III Przykłady wykorzystania znaku DNV GL 15 Załącznik IV Wydanie certyfikatu 16 DNV GL BA Page 2 of 16 2 P a g e

3 0. PRZEDMOWA DNV GL BA Poland Sp. z o.o. (DNV GL BA) wchodzi w skład DNV GL BA Group. Kapitał zakładowy DNV GL BA podzielony jest między dwóch udziałowców: 99,00% DNV GL BA Group AS 1% DNV GL Group AS DNV GL BA Poland jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą prawu polskiemu i zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Działalność firmy polega na certyfikacji systemów zarządzania przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Nasze usługi certyfikacyjne są dostępne na całym świecie dla wszystkich organizacji, które uznają zasady określone w niniejszym Programie certyfikacji systemów zarządzania, i złożyły wniosek o certyfikację. Zgodnie z przyjętą polityką, DNV GL BA deklaruje niezależność i bezstronność oraz prowadzi certyfikację systemów zarządzania w oparciu o własny system zarządzania i personel o odpowiednich kwalifikacjach. DNV GL BA zobowiązuje się, że nie będzie podzlecać na zewnątrz żadnego pełnego procesu certyfikacji. Wyznaczeni w procesie certyfikacji audytorzy/personel oceniający mają obowiązek wykonywać przydzielone im zadania niezależnie od opinii osób trzecich, wyłącznie w oparciu o posiadaną wiedzę i obowiązujące zasady systemu certyfikacji. Przeprowadzają oni swoje działania zachowując następujące zasady: Równego traktowania wszystkich organizacji, tzn. unikania jakiejkolwiek dyskryminacji narodowości, przedsiębiorstw czy osób Wykluczenia usług konsultacyjnych w zakresie wdrożenia i utrzymania systemów zarządzania zgodnie z normą EN ISO/IEC 17021:2011 Ścisłego oddzielenia audytowania od podejmowania decyzji o certyfikacji systemu zarządzania organizacji Ścisłego przestrzegania poufności informacji Usługi DNV GL BA mają przyczyniać się do dalszego rozpowszechniania myślenia w kategoriach jakości oraz ułatwiać klientom dostosowanie do zmieniających się wymagań rynku. 1. CEL I ZAKRES STOSOWANIA Cel Niniejszy Program certyfikacji systemów zarządzania opisuje procedury stosowane w procesie certyfikacji zgodności systemu zarządzania. Celem tego opisu jest przekazanie zainteresowanym organizacjom informacji na temat istotnych dla nich elementów składających się na proces certyfikacji. Program ten powstał w oparciu o normę EN ISO/IEC 17021:2011 oraz ISO/IEC 27006:2011. Zakres stosowania Niniejszy program stosuje się w certyfikacji systemów zarządzania firm, instytucji, przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych zgodnie z zakresem akredytacji. Nie oferujemy usług certyfikacyjnych nieakredytowanych w obszarze, w którym posiadamy akredytację. DNV GL BA Page 3 of 16 3 P a g e

4 2. TERMINOLOGIA Zastosowane w dokumentacji DNV GL BA pojęcia zostały zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących wydań następujących norm: EN ISO/IEC ISO 9000 ISO ISO/IEC ISO/IEC Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania Systemy zarządzania jakością Podstawy i terminologia Systemy zarządzania środowiskowego. Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających Technika informatyczna Technika bezpieczeństwa Wymagania dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji Ocena zgodności -Terminologia i ogólne zasady W oparciu o wymienione normy, przedstawiono poniżej najważniejsze terminy pomocne w zrozumieniu tekstu: W całym tekście, jeśli jest to możliwe, mowa jest o normach ISO (np. PN-EN ISO ISO). Organizacja (zleceniodawca względnie kontrahent DNV GL BA): Strona odpowiedzialna za wyrób, proces lub usługę i zdolna do zapewnienia, że stosuje system zarządzania. Definicję tę można stosować do spółek kapitałowych i osobowych, wszelkiego rodzaju instytucji i organizacji użyteczności publicznej, związków, stowarzyszeń lub ich części, jak również kombinacji wymienionych. Organizacja może być państwowa lub prywatna. Jednostka certyfikująca (DNV GL BA): Bezstronna trzecia strona audytująca i certyfikująca system zarządzania organizacji na podstawie obowiązujących norm dotyczących systemów zarządzania oraz uzupełniających dokumentów wymaganych w ramach systemu. Dokument certyfikacji (certyfikat): Dokument potwierdzający, że system zarządzania organizacji jest zgodny z określonymi normami dotyczącymi systemów zarządzania oraz z uzupełniającymi dokumentami wymaganymi w ramach systemu. System certyfikacji (Q060 i procedury wewnętrzne): System posiadający własne reguły postępowania i kierownictwo, który służy do dokonania oceny w celu wydania certyfikatu i utrzymania jego ważności w przyszłości. Certyfikacja: Badanie i ocena systemu zarządzania organizacji w celu potwierdzenia zgodności z wybraną normą. Audytor: Osoba mająca kompetencje do przeprowadzania audytu Audyt: Systematyczny, niezależny i udokumentowany proces, którego zadaniem jest uzyskanie dowodów z auditu i ich obiektywna ocena w celu ustalenia, w jakim stopniu spełnione są kryteria auditu. Norma: Normy, przepisy, zasady itp., na których oparty jest proces certyfikacji (w niniejszym tekście nazywane normą). 3. CERTYFIKACJA NA ZGODNOŚĆ Z NORMAMI Systemy zarządzania jakością Certyfikacja systemów zarządzania jakością jest w prowadzona w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2008. W zależności od struktury organizacji oraz oferowanych produktów możliwe jest wyłączenie jednego lub więcej wymagań. Takie wyłączenia są ograniczone do wymagań zawartych w części 7 normy. Systemy zarządzania środowiskowego Certyfikacja systemów zarządzania środowiskowego jest prowadzona w oparciu o wymagania normy ISO 14001:2004. DNV GL BA Page 4 of 16 4 P a g e

5 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest certyfikowana w oparciu o wymagania: BS OHSAS 18001:2007 PN-N-18001:2004 System zarządzania bezpieczeństwem informacji Certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji jest prowadzona w oparciu o wymagania normy ISO/IEC 27001:2005 Inne systemy zarządzania - Żywność: HACCP, ISO Bezpieczeństwo: ISO 28000, TAPA - Energią: ISO Wybierając daną normę, organizacja musi wziąć pod uwagę określone w tej normie wymagania. Wskazówka: DNV GL BA oferuje również, we współpracy z innymi firmami grupy DNV GL BA, certyfikację systemów zarządzania pod zagranicznymi akredytacjami lub certyfikację nieakredytowaną. 4. PROCES CERTYFIKACJI Certyfikacja lub badanie i ocena, prowadzone w celu potwierdzenia zgodności z wybraną normą, zasadniczo składają się z następujących etapów: oceny dokumentacji systemu zarządzania, ocena spełnienia wymagań wybranej normy na miejscu. Proces certyfikacji jest procesem ciągłym, stąd też po audycie certyfikującym (IA), niezbędne jest regularne przeprowadzanie audytów w nadzorze (PA) oraz audytu ponownej certyfikacji (RA). W związku z tym w ciągu trzyletniego umownego okresu certyfikacji odbywa się jeden audyt certyfikacyjny lub audyt ponownej certyfikacji oraz dwa audyty w nadzorze. Załącznik I i załącznik II przedstawiają główne zasady procesu certyfikacji. Kolejne paragrafy zawierają opis niezbędnych elementów składających się na proces audytu certyfikacyjnego, jak również opis działań służących utrzymaniu ważności certyfikatu na przykładzie certyfikacji systemu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO Dla pozostałych systemów zarządzania obejmujących np. środowisko, bezpieczeństwo informacji, żywności czy BHP obowiązują wymagania stosownych norm i/lub innych regulacji. Zapytanie / Wniosek o certyfikację / Oferta / Umowa Odpowiedź na ustne bądź pisemne zapytania dotyczące certyfikacji następuje poprzez przesłanie materiałów informacyjnych lub skierowanie na stronę internetową DNV GL BA. W skład materiałów informacyjnych wchodzą dokumenty opisujące proces certyfikacji oraz wniosek o certyfikację, którego wypełnienie pozwolą zebrać informacje niezbędne do przygotowania oferty. Przed sporządzeniem oferty dokonywany jest przegląd otrzymanego wniosku w celu ustalenia czy uzyskane informacje są wystarczające do przeprowadzenia audytu oraz czy wymagania certyfikacyjne są wyraźnie określone i udokumentowane jak również czy wszystkie różnice w rozumieniu zagadnień pomiędzy DNV GL BA a wnioskującą organizacją zostały wyjaśnione. Dokonywana jest również ocena posiadanych kompetencji i możliwości przeprowadzenia procesu certyfikacji we wnioskowanym zakresie. Do oferty dołączone są Program certyfikacji systemów zarządzania (Q060). Po przyjęciu przez wnioskującego przedstawionej oferty oraz podpisaniu umowy na certyfikację systemu zarządzania podejmowane są następujące działania: pisemne potwierdzenie przyjęcia zlecenia i przydzielenie numeru klienta (baza ConCert), umieszczenie podpisanej umowy w systemie komputerowym wraz z wnioskiem o certyfikację i ofertą (podstawowe dane, terminy), wstępne planowanie procesu (nawiązanie kontaktu, terminy, planowanie składu zespołu audytującego przy uwzględnieniu wybranej normy) Audyt i certyfikacja początkowa Audyt początkowej certyfikacji przeprowadzany jest w dwóch etapach. DNV GL BA Page 5 of 16 5 P a g e

6 Zespół audytujący Jednostka certyfikująca wyznacza audytora wiodącego i, jeśli jest taka potrzeba, członków zespołu audytującego. Zapewnia się, że spełnione będą ogólne kryteria kwalifikowania audytorów. Przynajmniej jeden członek zespołu audytującego posiada doświadczenie w branży, w której działa organizacja audytowana. Organizacja jest na czas powiadamiana o wyznaczeniu audytora wiodącego jako osoby kontaktowej. Pierwszy etap audytu Ocena dokumentacji Najpóźniej 6 tygodni przed audytem początkowej certyfikacji organizacja ma obowiązek przedstawić DNV GL BA do oceny aktualny egzemplarz dokumentacji systemu zarządzania. Przedstawiona do oceny dokumentacja musi spełniać wymagania określone w wybranej normie. Musi ona zawierać informacje niezbędne do prawidłowego zaplanowania audytu. Pierwszy etap audytu przeprowadzany jest w celu: oceny dokumentacji systemu zarządzania klienta oceny statusu klienta i zrozumienia przez niego wymagań normy zebrania niezbędnych informacji dotyczących struktury i zakresu systemu zarządzania, realizowanych procesów oraz związanych aspektów jakościowych, środowiskowych i prawnych działalności klienta oceny czy są planowane i realizowane audyty wewnętrzne i przeglądy zarządzania, gotowości klienta do przystąpienia do drugiego etapu oraz zebrania danych do zaplanowania drugiego etapu audytu Pierwszy etap audytu przeprowadzany jest w lokalizacji klienta (obowiązkowo dla systemu zarządzania środowiskowego). Po zakończeniu pierwszego etapu audytu audytor wiodący przygotowuje raport zawierający ustalenia z audytu ze wskazaniem obszarów, które mogą być zaklasyfikowane jako niezgodności podczas drugiego etapu audytu. Przerwa pomiędzy audytem pierwszego i drugiego etapu nie może być większa niż 6 miesięcy. Przygotowanie i plan audytu We współpracy z organizacją audytor wiodący przygotowuje plan audytu i w odpowiednim terminie informuje pisemnie organizację. Plan audytu zawiera wszystkie wymagane informacje potrzebne organizacji do przygotowania się do audytu. Jeżeli jest to niezbędne, możliwe jest przeprowadzenie przygotowawczego, nieformalnego spotkania w organizacji. Drugi etap audytu Audyt rozpoczyna się spotkaniem otwierającym, w którym bierze udział kierownictwo organizacji i jego przedstawiciel. Celem spotkania otwierającego jest: ustalenie oficjalnych sposobów komunikacji między zespołem audytującym i osobami odpowiedzialnymi w organizacji, osiągnięcie porozumienia w sprawie przebiegu i zakresu procesu certyfikacji, potwierdzenie, że zakres audytu daje audytorom gwarancję zebrania możliwych do oceny wyników, złożenie deklaracji o zachowaniu poufności i niezależności zespołu audytującego. W towarzystwie wyznaczonych przedstawicieli organizacji, audytorzy przeprowadzają audyt w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa. Jeżeli nie pojawiają się szczególne powody zmuszające do zmiany planu audytu, audyt prowadzony jest zgodnie z planem i dodatkowymi ustaleniami poczynionymi w trakcie spotkania otwierającego. Celem audytu drugiego etapu jest zgromadzenie obiektywnych dowodów potwierdzających, że system zarządzania klienta spełnia wymagania stosownej normy(m) oraz dokonanie oceny stopnia wdrożenia i skuteczności systemu zarządzania. Oceny dokonuje się poprzez rozmowy z pracownikami na stanowiskach pracy i poprzez wgląd w dokumenty / zapisy organizacji. Wyniki są zapisywane (protokoły z audytu, karty niezgodności). W zależności od rodzaju i ilości wykrytych niezgodności dzielą się one na: małe niezgodności DNV GL BA Page 6 of 16 6 P a g e

7 Zasadnicze wymagania normy są spełnione, ale jeden lub kilka pojedynczych błędów osłabia skuteczność systemu zarządzania. duże niezgodności Wymagania stawiane systemowi zarządzania są niewystarczająco uregulowane bądź istniejące regulacje są niewystarczająco stosowane. Niezgodność taka może uniemożliwić działanie systemu zarządzania. Liczne małe niezgodności, które łącznie mogą uniemożliwić działanie systemu zarządzania, uważa się za dużą niezgodność, oraz inne sytuacje budzące poważne wątpliwości co do zdolności systemu zarządzania do osiągnięcia zaplanowanych wyników. Po zakończeniu audytu audytor wiodący ustnie informuje organizację o wynikach audytu. Zespół audytujący może wyrazić swoją rekomendację w sprawie udzielenia certyfikacji, ale nie ma uprawnień do wydania ostatecznej decyzji o certyfikacji. Po zakończeniu audytu audytor wiodący przygotowuje pisemny raport z audytu, który zawiera wyniki audytu jak również inne ważne szczegóły. Niezgodności stwierdzone podczas audytu są dołączone do raportu z audytu w formie kart niezgodności. Działania korygujące Jeśli podczas audytu stwierdzono niezgodności w stosunku do wymagań wybranej normy, organizacja musi podjąć działania korygujące i określić terminy usunięcia niezgodności. Planując działania korygujące należy wziąć pod uwagę fakt, że wszystkie niezgodności muszą być usunięte przed wydaniem lub potwierdzeniem ważności certyfikatu. Potwierdzenie usunięcia niezgodności może nastąpić poprzez przedłożenie odpowiednich dowodów, na przykład planów działania, instrukcji i zapisów, lub poprzez dodatkowy audyt. Audytor wiodący ocenia zaproponowane działania korygujące i terminy ich przeprowadzenia. Jeżeli rodzaj i zakres zaproponowanych działań korygujących oraz dostarczone dowody nie pozwalają na ostateczną ocenę, audytor wiodący prosi o przedstawienie dalszych dowodów lub zaleca przeprowadzenie dodatkowego audytu w celu sprawdzenie skuteczności podjętych działań korygujących. Uwaga: W szczególnych przypadkach i pod poniżej wymienionymi warunkami możliwe jest połączenie Etapu I i Etapu II audytu certyfikacyjnego: mała organizacja (poniżej 10 osób) niska złożoność organizacji tj. niski poziom aspektów środowiskowych raz niski poziom ryzyka BHP organizacja miała certyfikowany system zarządzania w sytuacji gdy rozdzielenie etapu I i etapu II spowodowałby nadmierny poziom kosztów podróży W przypadku Systemu Zarządzania Energią: Etap II audytu certyfikacyjnego może się rozpocząć tylko w sytuacji gdy organizacja można przedstawić zapisy działań z 3 miesięcy (zaczynając od przeglądu zarządzania) Podczas spotkania zamykającego powinna brać udział osoba odpowiedzialna za główne funkcje objęte audytem Raport podsumowuje wyniki ze wszystkich wymagań normy Dodatkowa lista dokumentów musi być zapisana jako część raportu. Raport powinien określać kluczowe aspekty dla następnego audytu Etap I i Etap II może być połączony dodatkowo do wyżej wymienionych punktów, jeżeli firma ma wdrożony system zarządzania środowiskowego, który bierze pod uwagę aspekty energetyczne Ocena wyników audytu i decyzja o certyfikacji Ustalenia oraz wnioski z audytu (raporty z audytów, komentarze do podjętych działań korekcyjnych czy planowanych lub zrealizowanych działań korygujących są przekazywane niezależnemu audytorowi, który nie brał udziału w procesie. Audytor ten sprawdza i ocenia, czy otrzymana dokumentacja z audytu jest odpowiednia, czy pozwala prześledzić opisane dowody i podjęte decyzje oraz czy jest zgodna z procedurami DNV GL BA. Audytor wiodący udziela odpowiedzi na pytania pojawiające się w trakcie sprawdzenia i oceny. Niezależny audytor przekazuje wyniki swojej oceny kierownikowi jednostki certyfikującej jako wskazanie odnośnie decyzji o certyfikacji. Kierownik jednostki certyfikującej, w oparciu o przygotowaną dokumentację, podejmuje decyzję w DNV GL BA Page 7 of 16 7 P a g e

8 sprawie wydania certyfikatu. Jeśli choć jedna niezgodność jest otwarta, nie można wydać, ani potwierdzić ważności certyfikatu. Powiadomienie organizacji o decyzji Organizacja otrzymuje od DNV GL BA wyniki ostatecznej oceny audytu wraz z raportem z audytu i z certyfikatem. Pismo zawiera również decyzję dotyczącą wydania / utrzymania / zawieszenia certyfikatu. Jeżeli DNV GL BA stwierdzi, że wyniki oceny nie pozwalają na wydanie certyfikatu, organizacja jest o tym informowana na piśmie wraz z uzasadnieniem decyzji. Organizacja ma prawo odwoływać się od decyzji DNV GL BA. Certyfikat Certyfikat jest ważny trzy lata, licząc od daty wystawienia (daty podjęcia decyzji o udzieleniu certyfikacji), pod warunkiem potwierdzenia jego ważności podczas corocznych audytów w nadzorze. W certyfikacie podana jest nazwa organizacji, jej adres oraz zakres certyfikacji. Jeżeli certyfikacją objęte są również oddziały przedsiębiorstwa, możliwe jest wydanie dla nich dodatkowych certyfikatów. Dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na certyfikacie podana jest informacja o aktualnie obowiązującej wersji deklaracji stosowania. Wykorzystanie znaku DNV GL i certyfikatu Wykorzystanie przez organizację znaku DNV GL i certyfikatu jest uregulowane w dokumencie Wytyczne do stosowania znaku DNVGL. Prosimy zwrócić uwagę na zamieszczone tam wskazówki. Utrzymanie ważności certyfikatu DNV GL BA przyjmuje zasadę ciągłości udzielonej certyfikacji o ile spełniane są określone w umowie o certyfikację warunki. Jednym z warunków utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzanie corocznych audytów w nadzorze. Celem audytu w nadzorze jest potwierdzenie spełnienia wymagań stanowiących kryteria oceny jak również wymagań określonych w umowie o certyfikację. Terminy audytów w nadzorze powinny być planowane w okresie od 9 do 12 miesięcy od daty ostatniego dnia drugiego etapu audytu. W szczególnych przypadkach może zaistnieć konieczność przeprowadzenia audytów kontrolnych w krótszych odstępach czasu. Najpóźniej 6 tygodni przed audytem w nadzorze należy przekazać DNV GL BA aktualną dokumentację. Wszystkie dokonane zmiany powinny być zaznaczone. Nowe wydania lub częściowe zmiany dokumentacji są sprawdzane i oceniane w ramach auditu kontrolnego. Jeżeli w trakcie audytu w nadzorze DNV GL BA stwierdzi, że system zarządzania organizacji nie spełnia wymagań wybranej normy (wykryto niezgodności), organizacja powinna przeprowadzić w ustalonym terminie działania korygujące. DNV GL BA ma obowiązek ocenić i sprawdzić, czy zaproponowane działania korygujące wystarczą do utrzymania ważności certyfikatu. Wyniki przedstawiane są w ostatecznym raporcie z oceny. Jeżeli audyt w nadzorze nie może być zakończony w terminie lub w momencie ostatecznej oceny niektóre niezgodności są w dalszym ciągu otwarte, certyfikat musi zostać zawieszony (patrz rozdział 6). Audyt dla ponownej certyfikacji W odpowiednim terminie, przed utratą ważności certyfikatu, organizacja otrzymuje ofertę na certyfikację na następny okres umowny. Jeżeli organizacja akceptuje ofertę, na podstawie otrzymanego formalnego zlecenia DNV GL BA przeprowadza audyt dla ponownej certyfikacji. Zaleca się tak ustalać termin audytu w taki sposób, aby audyt i ostateczna ocena mogły być dokonane przed utratą ważności certyfikatu. W ten sposób zapewniona jest ciągła ważność certyfikatu. Najpóźniej 6 tygodni przed audytem dla ponownej certyfikacji należy przekazać DNV GL BA aktualną dokumentację. DNV GL BA ocenia dokumentację w trakcie przygotowań do audytu. Przed audytem ponownej certyfikacji należy sprawdzić czy wymagany jest Etap I audytu (dot : ). Działania audytowe mogą wymagać przeprowadzenia etapu I w sytuacji znaczących zmian w systemie zarządzania, u klienta, w kontekście w którym działa system zarządzania np. zmiany legislacyjne. Celem audytu dla ponownej certyfikacji jest potwierdzenie stałej zgodności i skuteczności systemu zarządzania jako całości oraz jego stałej odpowiedniości i przydatności do zakresu certyfikacji. DNV GL BA Page 8 of 16 8 P a g e

9 Audyt dla ponownej certyfikacji powinien uwzględniać wyniki funkcjonowania systemu zarządzania w okresie objętym certyfikacją oraz powinien obejmować przegląd raportów z poprzednich audytów w nadzorze. W przypadku wystąpienia znaczących zmian w systemie zarządzania, w organizacji lub w kontekście w którym działa system zarządzania (np. zmian legislacyjnych) może zaistnieć konieczność przeprowadzenia pierwszego etapu audytu. Po pozytywnym zakończeniu audytu dla ponownej certyfikacji wydawany jest nowy certyfikat, ważny kolejne trzy lata. Aktualizowana jest także umowa (załącznik do umowy). Jeżeli audyt dla ponownej certyfikacji nie może być zakończony w terminie lub w momencie ostatecznej oceny niektóre niezgodności są w dalszym ciągu otwarte, certyfikat nie może być odnowiony. W wyjątkowych wypadkach proces ponownej certyfikacji łącznie z ostateczną decyzją może być zakończony w okresie 6. miesięcy po terminie ważności certyfikatu. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje przeprowadzeniem pełnego audytu certyfikacyjnego. W takim przypadku nie jest możliwe zapewnienie ciągłości ważności certyfikatu. Nowy certyfikat wydawany jest od daty podjęcia decyzji o ponownej certyfikacji (w sytuacji gdzie audyt odbył się po terminie ważności certyfikatu), do daty utraty ważności poprzedniego certyfikatu plus 3 lata. Firma do czasu ponownej certyfikacji nie może używać certyfikatu DNV GL oraz znaku certyfikacji DNV GL w celach marketingowych. Audyty specjalne Rozszerzenie zakresu W celu rozszerzenia zakresu certyfikacji (np. o nowe lokalizacje, nowe procesy wyroby czy usługi) może być konieczne przeprowadzenie audytu rozszerzającego zakres certyfikacji. Po otrzymaniu niezbędnych informacji DNV GL BA przedstawi warunki rozszerzenia zakresu certyfikacji. Audyt rozszerzający może być przeprowadzony w ramach audytu w nadzorze lub jako oddzielny. Audyty z krótkim terminem powiadamiania Audyty z krótkim terminem powiadamiania mogą być przeprowadzone w następujących sytuacjach, po pierwsze w celu potwierdzenie wymagań akredytacyjnych oraz w sytuacjach specjalnych takich jak np. wystąpienia skarg na funkcjonowanie systemu zarządzania, istotnych zmian w organizacji mających wpływ na certyfikację czy w ramach postępowania z klientami zawieszonymi. Audyty z krótkim terminem powiadamiania będą przeprowadzane w oparciu o mającą zastosowanie normę, jakkolwiek nie dotyczy to audytów specjalnych. Audyty przeprowadzane w sytuacjach specjalnych będą przeprowadzane w sposób opisany w niniejszym dokumencie z uwzględnieniem szczegółowych, mających zastosowanie, uwarunkowań o których organizacja zostanie powiadomiona z odpowiednim wyprzedzeniem. Obowiązkiem organizacji jest umożliwienie przeprowadzenia takich audytów. W przeciwnym wypadku DNV GL BA zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wycofania certyfikatu. Audyty związane z przeniesieniem certyfikacji W przypadku przenoszenia akredytowanej certyfikacji pomiędzy jednostkami certyfikującymi a DNV GL BA obowiązuje następująca procedura: przedłożenie przez organizację dokumentów obejmujących ważny certyfikat, raporty z audytu certyfikującego lub ponownej certyfikacji oraz kolejnych audytów w nadzorze oraz wszystkich otwartych niezgodności dokonanie przez DNV GL BA przeglądu dostarczonych dokumentów celem wyjaśnienia ewentualnych problemów zaplanowanie i przeprowadzenie audytu w nadzorze lub ponownej certyfikacji. Jeżeli nie są dostępne raporty z ostatniego audytu certyfikacyjnego, lub ponownej oceny, lub z kolejnych audytów w nadzorze, lub jeżeli audyt w nadzorze jest zaległy, wówczas organizacja jest traktowana jak nowy klient. Podjęcie decyzji o certyfikacji. Szczegółowe wymagania określa dokument IAF MD 2:2007. Audyty połączone/zintegrowane Audyty połączone nie są to audyty zintegrowanego systemu zarządzania, są to audyty, które odbywają się w tym samym czasie. W przypadku audytów zintegrowanych można zastosować redukcję czasu audytu w zależności od poziomu integracji systemu zarządzania klienta oraz zdolności do przeprowadzenia auditu zintegrowanego.szczegółowe wymagania określa dokument MD IAF 11:2013 oraz Instrukcja Wyznaczanie wymaganego czasu audytu zintegrowanego. DNV GL BA Page 9 of 16 9 P a g e

10 5. ZAWIESZENIE WAŻNOŚCI I WYCOFANIE CERTYFIKATU Zawieszenie ważności certyfikatu W przypadku naruszenia przez organizację niniejszych zasad certyfikacji, DNV GL BA może, po gruntownym zbadaniu charakteru sprawy, zawiesić na określony czas certyfikat. Okres zawieszenia nie może być dłuższy niż 90 dni. Może to nastąpić w przypadku, gdy: podczas audytu w nadzorze stwierdzono, że organizacja nie przestrzegała / nie wykonała uzgodnionych działań korygujących; nie jest jednak konieczne natychmiastowe odebranie przyznanego certyfikatu, audyt w nadzorze nie mógł być przeprowadzony we właściwym terminie (max. 2 miesiące po terminie), organizacja jest w trakcie postępowania układowego lub upadłościowego, organizacja nie zaprzestała wykorzystywania w niedozwolony sposób certyfikatu, znaku DNV GL lub znaku jednostki akredytującej, organizacja zalega z płatnościami, organizacja nie przestrzega wymagań określonych w umowie na certyfikację, organizacja złożyła dobrowolny wniosek Decyzja o zawieszeniu certyfikatu przekazywana jest organizacji na piśmie. Organizacja ma prawo odwoływać się od decyzji o zawieszeniu ważności certyfikatu. Zawieszenie ważności certyfikatu jest okresowe i kończy się przywróceniem ważności bądź odebraniem certyfikatu. DNV GL BA przywraca ważność certyfikatu, jeśli organizacja dowiedzie, że w ustalonym czasie usunęła stwierdzone nieprawidłowości. W okresie zawieszenia organizacja nie może używać certyfikatu oraz znaku certyfikacji DNV GL. Zawieszenie nie powinno przekraczać 3 miesięcy. Wycofanie certyfikatu Jeżeli organizacja, mimo żądania DNV GL BA, nie wypełnia swoich obowiązków, np. z powodów wymienionych w paragrafie dotyczącym zawieszenia certyfikatu, DNV GL BA, w związku z naruszeniem warunków umowy, wycofuje organizacji certyfikat. Odebranie certyfikatu może nastąpić również, gdy: audyt w nadzorze dowiódł, że istotne wymagania systemu zarządzania przestały być spełniane i nie mogą być spełnione w niedalekiej przyszłości, organizacja złożyła formalny wniosek o wycofanie certyfikatu, organizacja na dłuższy czas zrezygnowała z danego produktu, procesu lub usługi, organizacja nie wypełnia, związanych z certyfikacją systemu zarządzania, zobowiązań finansowych wobec DNV GL BA, warunki umowy o certyfikację są naruszane w inny sposób. Informacja o odebraniu certyfikatu jest przekazywana organizacji na piśmie. Organizacja ma prawo odwoływać się od decyzji o odebraniu certyfikatu zgodnie z rozdziałem ODPOWIEDZIALNOŚĆ DNV GL BA Poufność DNV GL BA zobowiązuje się, że wszelkie informacje i dokumenty udostępnione przez organizację, będzie traktować jako poufne. Informacje o danym produkcie lub danej organizacji będą przekazywane osobom trzecim wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody organizacji. W przypadku, gdy przekazanie informacji osobom trzecim odbywa się z mocy obowiązującego prawa, w ramach tego prawa organizacja będzie powiadamiana o przekazaniu takich informacji. Zatrudnianie i kwalifikacje audytorów DNV GL BA wybiera do certyfikacji systemów zarządzania audytorów o wymaganych kwalifikacjach i odpowiednim doświadczeniu zawodowym. Dzięki wewnętrznym i zewnętrznym szkoleniom wiedza pracowników jest stale utrzymywana na wymaganym poziomie. Audytorzy i osoby oceniające uczestniczące w danym procesie certyfikacji, nie mogą świadczyć usług konsultacyjnych na rzecz organizacji w zakresie tworzenia, wdrażania utrzymania systemu zarządzania. Dozwolone jest wyjaśnianie wątpliwości dotyczących procesu certyfikacji. DNV GL BA Page 10 of P a g e

11 Członkami zespołu audytującego mogą być audytorzy zewnętrzni i eksperci. Organizacja, w uzasadnionych przypadkach, może sprzeciwić się zatrudnieniu danego audytora bądź eksperta. W takim przypadku DNV GL BA zrezygnuje z wyznaczenia danej osoby. Wszyscy audytorzy i eksperci są zobowiązani umową do zachowania poufności. Zasady przechowywania dokumentów DNV GL BA przechowuje wszystkie materiały, dokumenty i raporty dotyczące certyfikacji przez okres 3. lat licząc od daty zakończenia umowy tj. aktualny cykl plus jeden cykl certyfikacji Publikacje dotyczące certyfikacji DNV GL BA utrzymuje bazę danych organizacji, których systemy zarządzania są certyfikowane przez DNV GL BA. W przypadku odebrania certyfikatu zgodnie z rozdziałem 6, nazwa organizacji jest oznaczana jako nieaktywna. Baza danych jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron. 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI Nadzorowanie własnego systemu zarządzania Certyfikując system zarządzania organizacja zobowiązuje się, poprzez regularne i udokumentowane audyty wewnętrzne, sprawdzać skuteczność swojego systemu zarządzania. W przypadku stwierdzenia, że nie jest przestrzegana wybrana norma lub określone w umowie warunki, organizacja jest zobowiązana samodzielnie podjąć stosowne działania korygujące. Bieżący nadzór DNV GL BA nie zwalnia organizacji z tego obowiązku. W przypadku certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji organizacja jest zobowiązana do udostępniania na życzenie jednostki certyfikującej zapisów wszystkich skarg i działań korygujących podjętych zgodnie z wymaganiami ISO/IEC Współpraca z audytorami DNV GL BA Organizacja zobowiązuje się, że umożliwi DNV GL BA terminowe przeprowadzenie audytów i udzieli audytorom wsparcia koniecznego do przeprowadzenia audytów. Organizacja zapewni audytorom szeroki dostęp do produktów i usług objętych zakresem certyfikacji i umożliwi wgląd, w określonych granicach, do dotyczących ich materiałów. Jeżeli DNV GL BA będzie musiała, w celu utrzymania własnej akredytacji, przeprowadzić audyt,w którym jako obserwatorzy uczestniczyć będą przedstawiciele jednostki akredytującej, organizacja umożliwi przeprowadzenie takiego audytu. Zmiany w systemie zarządzania organizacji Organizacja jest zobowiązana do niezwłocznego informowania DNV GL BA o zmianach w systemie zarządzania lub innych zmianach mających wpływ na zakres certyfikacji, jak na przykład: zmiany organizacyjne (zmiana nazwy, przeniesienie siedziby, zakup lub sprzedaż przedsiębiorstwa bądź jego części, postępowanie układowe lub upadłościowe, jeśli mają one wpływ na uzgodniony zakres certyfikacji, itp.), zmiany głównego profilu działalności, głównych produktów lub głównych usług, znaczące zmiany dokumentacji. DNV GL BA sprawdza zmiany. W zależności od ich rodzaju i zakresu może zaistnieć konieczność przeprowadzenia dodatkowego audytu. Komunikowanie się poprzez DNV GL BA zastrzega sobie prawo do komunikowania się z klientem za pośrednictwem poczty . Obowiązkiem organizacji jest poinformowanie DNV GL BA w przypadku kiedy nie wyraża zgody wykorzystywania poczty do celów komunikacji. Skargi na organizację Wszystkie reklamacje dotyczące systemu zarządzania organizacji i odnoszące się do ważnego certyfikatu powinny być rejestrowane i przekazywane do DNV GL BA. Organizacja powinna poinformować DNV GL BA o podjętych działaniach. Zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi DNV GL BA może rozważyć konieczność przeprowadzenia specjalnego audytu w celu weryfikacji skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania. DNV GL BA Page 11 of P a g e

12 8. WPROWADZENIE ZMIAN DO WYMAGAŃ CERTYFIKACYJNYCH System certyfikacji DNV GL BA oparty jest o normy wymienione w rozdziale 2. Przestrzeganie tych norm warunkuje utrzymanie akredytacji. Jeżeli w wyniku zmiany tych wymagań, konieczne są zmiany w systemie certyfikacji DNV GL BA, wszyscy zainteresowani są niezwłocznie o tym informowani. Możliwe powody to: nowe wydanie / uzupełnienie norm stanowiących podstawę certyfikacji, zmiana zasad akredytacji (np. zmiana częstotliwości audytów w nadzorze, zmiana wytycznych dotyczących czasu pracy audytora). DNV GL BA informuje na piśmie zainteresowane organizacje o treści i terminie wejścia w życie zmian. W zależności od rodzaju i zakresu zmian może zaistnieć konieczność przeprowadzenia dodatkowego audytu. W przypadku akceptacji przez zainteresowaną organizację wprowadzonych zmian, zmiany te stają się częścią składową umowy z dniem wejścia ich w życie. Jeżeli zainteresowana organizacja poinformuje DNV GL BA, że nie jest w stanie lub nie chce przyjąć zmian, rozwiązanie umowy następuje z dniem wejścia w życie tych zmian. 9. CZAS I KOSZTY PROCESU CERTYFIKACJI Czas potrzebny na certyfikację jest określony w oparciu o wymagania zamieszczone w dokumentach: IAF MD1:2007, IAF MD5: 2013, IAF MD 11:2013 oraz ISO/IEC oraz wewnętrzne procedury. DNV GL BA zobowiązuje się w ramach posiadanej akredytacji przestrzegać tych reguł. Koszty procesu certyfikacji i mogące pojawić się koszty dodatkowe są uzgadniane w ofercie. 10. ODWOŁANIA Odwołania, reklamacje, sprawy sporne Organizacja może zaskarżyć decyzję DNV GL BA. DNV GL BA rozpatrzy zgłoszoną skargę w nie dyskryminujący żadnych ze stron sposób. Odwołania, reklamacje i sprawy sporne są rozpatrywane przez niezależny komitet składający się z kierownika jednostki certyfikującej oraz przedstawiciela kierownictwa ds. systemu zarządzania. Jeśli porozumienie w sprawie danej skargi nie może być osiągnięte w ramach powołanego komitetu, skarga ta trafia do komitetu ekspertów. Reklamacje / odwołania rozpatrywane są zgodnie z procedurą Postępowanie z reklamacjami, odwołaniami. Również inne strony mogą odwoływać się od decyzji DNV GL BA podjętych w związku z danym procesem certyfikacji. Otrzymane odwołania, reklamacje, sprawy sporne są dokumentowane i analizowane, jeśli zachodzi taka potrzeba podejmowane są stosowne działania korygujące. 11. KOMITET EKSPERTÓW W myśl postanowień normy EN ISO/IEC powołano komitet ekspertów. Komitet ekspertów reprezentuje, zgodnie z zakresem akredytacji, zainteresowane certyfikacją strony. Komitet posiada określone w normie EN ISO/IEC obowiązki i kompetencje. Sprawy te reguluje instrukcja komitetu ekspertów Q063. Zmiany w niniejszym Programie certyfikacji systemów zarządzania (QO60) wymagają zgody komitetu ekspertów. DNV GL BA Page 12 of P a g e

13 ZAŁĄCZNIK I SCHEMAT PROCESU CERTYFIKACJI (AUDYT CERTYFIKACYJNY) FAZY PROCESU DOKUMENTY DNV GL Zapytanie Rozmowa wstępna (nieobowiązkowa) Kwestionariusz/Oferta/Zamówienie Wniosek/Oferta/Umowa Potwierdzenie przyjęcia zamówienia Audyt wstępny (nieobowiązkowy) Raport z audytu wstępnego Pierwszy etap audytu (Ocena dokumentacji) Raport z audytu pierwszego etapu Plan audytu drugiego etapu Prace po audycie: Przygotowanie audytu Planowanie audytu Drugi etap audytu Protokoły z audytu Karty niezgodności Prace po audycie: przygotowanie raportu, ustalenia oraz wnioski z audytu, decyzja o certyfikacji, rachunek Raport z audytu Ostateczny raport z oceny, Rachunek, Certyfikat Certyfikat = jeżeli konieczny jest dodatkowy audyt / dodatkowa ocena DNV GL BA Page 13 of P a g e

14 Załącznik II Schemat procesu utrzymania certyfikacji Audyt certyfikacyjny Wydanie certyfikatu Audyt w nadzorze Audyt ponownej certfikacji DNV GL BA Page 14 of P a g e

15 Załącznik III Zastosowanie znaku DNV GL Certyfikacja systemu zarządzania jakością Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy DNV GL BA Page 15 of P a g e

16 Załącznik IV Wydanie certyfikatu Numer certyfikatu Data ważności certyfikatu Posiadacz certyfikatu Osoba prawna *) Norma / wydanie Podstawowa działalność, główne produkty i/lub usługi (max. 256 znaków) Data wydania certyfikatu Znak jednostki akredytującej Numer rejestracyjny jednostki akredytującej DNV GL BA Page 16 of P a g e

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Zawieszenie, wycofanie certyfikatu oraz unieważnienie umowy

PROCEDURA Zawieszenie, wycofanie certyfikatu oraz unieważnienie umowy Strona 1/5 1. CEL USTANOWIENIA PROCEDURY Niniejsza procedura podaje kryteria zawieszania i wycofania certyfikatu wydanego przez Bureau Veritas Certification Polska (BVC Polska), jak również unieważnienia

Bardziej szczegółowo

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie (WQMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ zawarta w dniu 2017r. w Grójcu pomiędzy: Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra

Bardziej szczegółowo

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP/OHSAS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa

Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa (jak uzyskać akredytacje obronności i bezpieczeństwa) Podmiotami uczestniczącymi w procesie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Program PCPK-I. Zweryfikował: Halina Maślanka Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Program PCPK-I. Zweryfikował: Halina Maślanka Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Program certyfikacji Jednostki Certyfikującej Wyroby (TRP) Certyfikacja Produktów Kosmetycznych SPIS TREŚCI: 1. O firmie 2. Zakres usługi 3. Ubieganie się o certyfikację 4. Ocena certyfikująca 5. Ocena

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostka: Wytyczne: Sygnatura: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Ogólne wytyczne do uznawania laboratorium jako kwalifikowanego dostawcy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do ISO/IEC 17025 i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Polcargo International Sp. z o.o. Wydanie 2

Polcargo International Sp. z o.o. Wydanie 2 Strona 1/5 1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA Niniejszy dokument określa zasady postępowania w procesie opiniowania sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

ICR Polska Sp. z o.o.

ICR Polska Sp. z o.o. Strona 1 z 5 CEL Celem procedury jest określenie zasad i sposobu postępowania przy przyjmowaniu, ocenie i podejmowaniu decyzji w zakresie skarg i w celu zwiększenia lojalności i zadowolenia klienta oraz

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja procedury:

Aktualizacja procedury: Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Terminy i definicje... 2 3. Odwołanie tryb postępowania... 2 4. Skargi tryb postępowania... 3 5. Spór.4 6. Dokumenty związane... 5 Aktualizacja procedury: W dniu: 22.02.2010

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne weryfikacji EMAS TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Warunki techniczne weryfikacji EMAS TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Warunki techniczne weryfikacji EMAS TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. I. Ogólne warunki techniczne weryfikacji EMAS TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. 1. Zakres, Umowa 1.1 Niniejsze Ogólne warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ. Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety

REGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ. Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety REGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety I. Wprowadzenie 1. Certyfikacja zakładowa przeprowadzana jest przez Europejski Instytut Suplementów i Odżywek (dalej jako:

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 1 Warszawa, 30.11.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 1 z 12 Program Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 2 z 12 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Polityka bezstronności 3. Poufność 4. Informacje dostępne publicznie 5. Przebieg i wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Czy certyfikacja systemów zarządzania może być. odpowiedzialności przedsiębiorstw? 2012-06-15. Certyfikacja systemów zarządzania a CSR

Czy certyfikacja systemów zarządzania może być. odpowiedzialności przedsiębiorstw? 2012-06-15. Certyfikacja systemów zarządzania a CSR Czy certyfikacja systemów zarządzania może być Tytuł poświadczeniem prezentacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw? 1 2012-06-15 Certyfikacja systemów zarządzania a CSR Systemy zarządzania Systemy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Weryfikacja EMAS

INFORMATOR Weryfikacja EMAS INFORMATOR Weryfikacja EMAS WYDANIE: 2-2016 DATA WYDANIA: 14.11.2016 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ISOCERT ISOCERT jest jednostką dostępną dla wszystkich wnioskodawców z obszaru Polski. Nie są stawiane

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością Opis procesu

Zarządzanie Jakością Opis procesu Zarządzanie Jakością Opis procesu Program certyfikacji procesu produkcji produktów kosmetycznych Strona: 1 z 12 Obowiązuje od: 02.06.2015 Opracowała: S. Stokowska Zatwierdzili: D. Świątko, T. Czampiel

Bardziej szczegółowo

2 Cel procedury Celem procedury jest określenie prawidłowego sposobu załatwiania odwołań i skarg oraz spraw spornych.

2 Cel procedury Celem procedury jest określenie prawidłowego sposobu załatwiania odwołań i skarg oraz spraw spornych. 1 Przedmiot procedury Przedmiotem procedury są odwołania, skargi i sprawy sporne wpływające od dostawców /organizacji, osób lub innych stron do Ośrodka Certyfikacji (zwanego dalej Ośrodkiem) związanych

Bardziej szczegółowo

Symbol: PU3. Data: 2013-09-12. Procedura. Strona: 1/5. Wydanie: N2 AUDYT WEWNĘTRZNY PU3 AUDYT WEWNĘTRZNY

Symbol: PU3. Data: 2013-09-12. Procedura. Strona: 1/5. Wydanie: N2 AUDYT WEWNĘTRZNY PU3 AUDYT WEWNĘTRZNY 1/5 2/5 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura obowiązuje wszystkie podstawowe/międzywydziałowe jednostki organizacyjne objęte Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia, w zakresie przygotowania, przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o. Spis treści: 1. Informacje ogólne... 2 2. Podstawy prawne i normatywne certyfikacji... 2 3. Definicje i skróty... 2 3.1 Definicje... 2 3.2 Skróty... 2 4. Odpowiedzialności... 3 5. Opis procesów udzielania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny oceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami normy

Regulamin prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny oceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami normy Regulamin prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny oceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001 Regulamin określa zasady współpracy, prawa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE Obowiązuje od: 04.08.2016r. Strona: 1 z 5 I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1 Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania WYDANIE: 2-2016 DATA WYDANIA: 02.05.2016 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI CERTYFIKACYJNEJ I WYMAGAŃ ISOCERT jest jednostką certyfikującą systemy

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania Procedura: Ocena Systemu I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych prowadzonych w Starostwie. Wynikiem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Program weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych

Program weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych Program weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych Nr zmiany /data zmiany Zmiany w programie Opis zmiany Wprowadzający zmianę podpis 15.03.2014 Aktualizacja aktów prawnych Karina KruszewskaKrawczyk

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA

P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA Strona 1 P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA Egz. nr... Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM: Krzysztof Wcisło Podpis: Imię i Nazwisko ZARZĄDZAJĄCY: Szymon Misiołek Podpis: Uwaga: Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne certyfikacji systemu KZR INiG TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Warunki techniczne certyfikacji systemu KZR INiG TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Warunki techniczne certyfikacji systemu KZR INiG TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. I. Ogólne warunki techniczne certyfikacji systemu KZR INiG TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. 1. Zakres, Umowa 1.1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Wydział Certyfikacji ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa tel. 0 22 556 74 50; fax. 0 22 556 74 20 e-mail wcrsekr@pkn.pl; www.pkn.pl Załącznik 1 do z dnia 29 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.pl/ Kraków: usługa przeprowadzenie audytu certyfikującego dla normy PN-

Bardziej szczegółowo

Warunki certyfikacji

Warunki certyfikacji I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1. Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania ocen zgodności urządzeń ciśnieniowych / zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz certyfikacji przez Jednostkę Notyfikowaną

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001

PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3 Warszawa, 15.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Definicje... 4 3

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZKP

Program Certyfikacji CZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór umowy Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE)

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji poprawiony styczeń 2008 Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC dokument nr 1 luty 2005 REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rada

Bardziej szczegółowo

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania Procedura: Ocena Systemu Zarządzania I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych oraz kontrolnych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

ZS-03 ZASADY POSTĘPOWANIA ZE SKARGAMI I ODWOŁANIAMI

ZS-03 ZASADY POSTĘPOWANIA ZE SKARGAMI I ODWOŁANIAMI ZS-03 ZASADY POSTĘPOWANIA ZE SKARGAMI I ODWOŁANIAMI Wydanie 23 2016-09-072016-06-20 SPIS TREŚCI A. Wprowadzenie... 3 B. Postępowanie ze skargami... 4 C. Postępowanie z odwołaniami... 5 ZS-03_20160907-320160620-2

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ROCZNYCH RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Wydania 5 Warszawa, 29.04.2016 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie...3 2 Wymagania akredytacyjne

Bardziej szczegółowo

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Definicje Akredytacja poświadczenie przez krajową jednostkę akredytującą, że jednostka oceniająca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością

PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr Małgorzata Zarzycka mgr inż. Łukasz Brudny mgr inż. Tomasz Gasztych Dokument jest nadzorowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, tel. (22) 654 16 60, tel. /fax 654 16 80 internet: www.cobrabid-bbc.com.pl; e-mail:bbc@cobrabid-bbc.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF

Dokument obowiązkowy IAF IAF MD 4:2008 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania wspomaganych komputerowo technik auditowania ( CAAT ) w akredytowanej certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE Strona: 1 z 5 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: ełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Data Imię i nazwisko odpis Stanowisko Opracował: 1.1.011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU. Certyfikowana Jakość Suplementu Diety

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU. Certyfikowana Jakość Suplementu Diety REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU Certyfikowana Jakość Suplementu Diety I. Wprowadzenie 1. Znak Certyfikowana Jakość Suplementu Diety jest znakiem przyznawanym w ramach programu Certyfikowanego Standardu

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań

Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań Procedura jakości nr PJ 02 Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań Zmiany w procedurze Nr zmiany /data zmiany Opis zmiany 15.09.2009 Zmiana logo spółki 01.01.2011 Zmiany w pkt. 6.2.2, 6.3.3, 6.3.6 30.11.2011

Bardziej szczegółowo