SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM UL. KAMIENIEC ZAKOPANE (DALEJ ZWANA SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ EURO Postępowanie prowadzone na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, przez EIB SA ul Jęczmienna 21, Toruń, działająca na podstawie udzielonego przez Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu Jednostki, jako Zamawiającego, wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie ubezpieczeń mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych na okres 12 miesięcy rozpoczynający się od dnia roku. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą PZP. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, tzn. mniejsza niż euro. I. ZAMAWIAJĄCY (UBEZPIECZAJĄCY, UBEZPIECZONY) 1. Pełna nazwa: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 2. Dokładny adres siedziby: ul. Kamieniec 10, Zakopane 3. Numer NIP: Numer REGON: Telefon: (18) Faks: (18) Strona 8. e mail: II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w poniższym zakresie, kod CPV : Część I - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala (CPV , , CPV , ): a. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów; b. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; c. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem EIB SA Strona 1 z 10

2 d. Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, e. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, Część II - Ubezpieczenia komunikacyjne (CPV ; ; ): a. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, b. Ubezpieczenie Auto-casco, c. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB SA z siedzibą w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 21, kod pocztowy , wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu ani udostępniane osobom trzecim nieuczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia (okres ubezpieczenia): Dla Cześci I postępowania: od roku do roku; Dla Części II postępowania: 12 miesięcy dla każdego ubezpieczanego pojazdu zgodnie z okresem ubezpieczeń poszczególnych pojazdów. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. w szczególności: jest uprawniony do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie odrębnych przepisów, prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia; b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. jest w stanie zapewnić bieżącą obsługę, szybką reakcję w przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej likwidację oraz że dysponuje odpowiednim zapleczem personalnym w postaci co najmniej jednego likwidatora szkód komunikacyjnych oraz majątkowych (dotyczy części I i II Zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. w szczególności: posiadają, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień roku wskaźnik pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, posiadają, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem EIB SA Strona 2 z 10

3 zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Forma prawna, jaką powinna przyjąć grupa Wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP. 4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków określonych powyżej w ust. 1 a) oraz ust. 1 d) warunki te musi spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie, zaś w odniesieniu do warunków ust. 1 b) oraz ust. 1 c) warunki te muszą spełniać Wykonawcy łącznie. V. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. VI. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W ZAKRESIE WYMAGANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW W celu wykazania spełniania powyższych warunków Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru. a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, złożonym nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu, o którym mowa powyżej, w pkt. a). c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone za zgodność przez Wykonawcę. Wymagane powyżej w pkt. 1 i 2 dokumenty musi załączyć każdy z Wykonawców działających wspólnie 3. Oświadczenie w trybie art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem EIB SA Strona 3 z 10

4 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły spełnia, nie spełnia z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP (Dz.U nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty, zgodnie z pkt. VI SIWZ. VII. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć oświadczenie (Wzór oświadczenie stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienie brak podstaw do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z Wykonawców. VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ, SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną za wyjątkiem oświadczeń i dokumentów określonych w punkcie VI i VII oraz Formularzy Oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, dla których wymagana jest forma pisemna. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej musi ten fakt zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu lub pisemnie. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną oraz faksem, zobowiązana jest na wezwanie drugiej strony przekazującej dokument lub informacje, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W celu przygotowania oferty Zamawiający dostarczy Wykonawcom wszelkich niezbędnych informacji. Niniejsze postanowienia nie uchybiają przepisom o dopuszczalności formy pisemnej prowadzonego postępowania. 2. Wykonawca może zwracać się za pomocą poczty elektronicznej do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących zapisów w SIWZ, a także sposobu przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ. 3. W każdym przypadku dopuszczalna jest forma pisemna porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 4. Zamawiający umieści treść wyjaśnienia na stronie internetowej oraz prześle pocztą elektroniczną wszystkim Wykonawcom, którym indywidualnie doręczono SIWZ, bez wskazywania źródła zapytania. 5. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: Andrzej Domagała broker Tel. (32) , Fax. (32) Aleksandra Konstanty - Broker Tel. (12) , Fax. (12) IX. WADIUM Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem EIB SA Strona 4 z 10

5 X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany ofertą złożoną w przetargu przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. XI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. WYMAGANIA OGÓLNE a) Każdy z Wykonawców składa tylko jedną ofertę i podaje tylko jedną cenę. b) Ofertę złożyć należy na Formularzu Oferty (wzór Formularza Oferty stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ). c) Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę. d) Gdy mowa jest o podpisie Wykonawcy należy przez to rozumieć podpisy złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z wymaganiami ustawowymi lub umocowane (pełnomocnik) do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy, co najmniej w przedmiocie objętym niniejszym postępowaniem. Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie wymagany jest podpis wspólnego pełnomocnika ustanowionego przez wszystkich Wykonawców, stosownie do art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. e) Wszystkie dokumenty (załączniki) powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu klauzuli za zgodność z oryginałem i podpisu osoby uprawnionej lub umocowanej. Za niedopuszczalne uważa się potwierdzenie za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu przez radcę prawnego lub adwokata, jeżeli nie posiada on stosowanego pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę do tej czynności w niniejszym postępowaniu. f) Jeżeli ofertę składa i podpisuje pełnomocnik (również w przypadku Wykonawców działających wspólnie), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie do złożenia oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców działających wspólnie ofertę składa i podpisuje ustanowiony przez wszystkich Wykonawców wspólny pełnomocnik. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/wa umocowujące pełnomocnika, zgodnie z treścią art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, do działania w imieniu każdego z Wykonawców działających wspólnie o ile umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty. Wskazane pełnomocnictwa należy dołączyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. g) Wykonawcy działający wspólnie - pełnomocnictwa: Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców działających wspólnie, obowiązani są oni zgodnie z treścią art. 23 ustawy PZP ustanowić wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do niniejszego pełnomocnictwa stosuje się w szczególności przepisy Rozdziału 2 Działu VI Tytułu IV Księgi I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U nr 16 poz. 93 ze zm.). Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawców). Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji. Ofertę, oświadczenia i klauzule zgodności z oryginałem podpisuje ustanowiony wspólny pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców działających wspólnie. Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia musi załączyć każdy z Wykonawców działających wspólnie. Wykonawcy działający wspólnie składają jedno oświadczenie, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. IV niniejszej SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. IV ust. 3 kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty, przy czym nie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem EIB SA Strona 5 z 10

6 uchybia to możliwości poświadczenia za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika lub wspólnego pełnomocnika, pod warunkiem, że z treści pełnomocnictwa wyraźnie wynika umocowanie do dokonania takiej czynności. Takie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 2. OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych w zakresie w jakim zamówienie zostało podzielone na cześć I i II Zamówienia. 3. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE a) Zamawiający informuje, że w sytuacji której nie można było przewidzieć w chwili rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przetargowego, związanej ze zwiększonym zapotrzebowaniem Zamawiającego na usługi ubezpieczeniowe tego samego rodzaju co w przedmiocie przetargu w okresie trwania umowy, przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67, ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U nr 113 poz. 759 z późn. zm.), b) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu większego zakresu ubezpieczenia niż określona w przedmiotowej SIWZ w sytuacji o której mowa wyżej w punkcie a), w trybie zamówienia uzupełniającego, w którym zastosowane będą stawki cenowe wynikające z formularza oferty przetargowej nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym. 4. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA a) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty). b) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do których wykonawca nie podjął działań, o których mowa w punkcie powyższym, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji, niezależnie od podjęcia przez wykonawcę działań, o których mowa w punkcie powyższym. c) Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ustawy PZP. 5. SPOSÓB OBLICZANIA CENY W ofercie należy podać łączną cenę (za pomocą cyfr oraz słownie) za wykonanie przedmiotu zamówienia uwzględniając wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie na realizację zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Oferty, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 6. FORMA OFERTY a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, napisana czytelnym pismem ręcznym przy użyciu nieścieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie. b) Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być ponumerowane. Powyższy wymóg nie dotyczy załączonych do oferty Ogólnych oraz Szczególnych Warunków Ubezpieczenia lub innych wzorców umownych; c) Wszelkie poprawki w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz sygnowane podpisem Wykonawcy. d) W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem EIB SA Strona 6 z 10

7 ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Powyższy wymóg nie dotyczy załączonych do oferty Ogólnych oraz Szczególnych Warunków Ubezpieczenia lub innych wzorców umownych; e) Pełnomocnictwa osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy powinny być dołączone do oferty w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonej kopii; f) Wzory dokumentów, w tym formularz oferty powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej formie. g) Oferta powinna posiadać format nie większy niż A 4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A 4. h) Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną techniką. Powyższy wymóg nie dotyczy załączonych do oferty Ogólnych oraz Szczególnych Warunków Ubezpieczenia lub innych wzorców umownych. i) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. j) Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie. k) Na kopercie należy umieścić następującą treść: OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM.DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM GODZ. 11:00 l) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 7. ZMIANA LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY a) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. b) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. c) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE. d) Oświadczenia woli o zmianie lub wycofaniu oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę. 8. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ a) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz pkt. VI niniejszej SIWZ. b) Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). c) Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania wskazane w ogłoszeniu oraz w pkt. VII niniejszej SIWZ (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). d) Wypełniony Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. e) Stosowne pełnomocnictwo/pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu udzielone dla osoby/osób podpisującej ofertę i wymagane oświadczenia, o ile osoba/osoby składająca i podpisująca ofertę nie jest ujawniona w wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej umocowanie do złożenia oferty, oświadczeń i podpisania klauzuli zgodności składanych kopii dokumentów z oryginałem f) Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia lub inne wzorce umowne, które będą miały zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń objętych ofertą. Przy czym nie jest wymagane ich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem EIB SA Strona 7 z 10

8 parafowanie. g) Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu, sposobu, warunków i zasad ubezpieczenia należy przedstawić w dodatkowym (-ych) załączniku (-kach) do Formularza oferty, o ile nie można ich wskazać w formularzu ofertowym. h) Oferta nie może zawierać postanowień odbiegających od SIWZ. 9. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT a) Termin składania ofert: godz. 10:45 b) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego, tj. Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, Zakopane c) Termin i miejsce otwarcia ofert: Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia o godz w siedzibie Zamawiającego w tj. Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, Zakopane Sekretariat Dyrektora Szpitala. XII. WALUTA, W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN). XIII. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dla części 01 i 02 Zamówienia) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: Pc Cena (składka ubezpieczeniowa) 100% RAZEM 100% PUNKTACJA OFERTY SPOSÓB WYLICZENIA SUMARYCZNEJ LICZBY PRZYZNANYCH PUNKTÓW 1. W Kryterium Pc oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu i obliczane wg poniższego wzoru Pc = 100 pkt x ( Cn / Co) Gdzie: Pc liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie Cn- najniższa cena zaoferowana w przetargu Co- cena rozpatrywanej oferty XIV. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom określonym w ustawie PZP, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu i określonych w SIWZ. 2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 3. Umowa podpisana będzie na warunkach przyjętej oferty oraz warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem EIB SA Strona 8 z 10

9 wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy. XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują następujące środki prawne: a) Odwołanie, b) Skarga do sądu. W sprawie środków ochrony prawnej dostępnych Wykonawcom, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej, art. 179 i nast. ustawy PZP. XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Brak wymagań. XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Istotne postanowienia znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji (Opis przedmiotu zamówienia - warunki ubezpieczenia) oraz w załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji (wzór umowy). 2. W pozostałych nieuregulowanych treścią umowy kwestiach zastosowanie będą miały proponowane przez Wykonawcę Ogólne (Szczegółowe) Warunki Ubezpieczenia. XIX. UMOWA RAMOWA Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XX. OFERTY WARIANTOWE Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. XXI. AUKCJA ELEKTRONICZNA Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. XXII. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXIII. ZMIANA TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty rozumieją takie zmiany, których wprowadzenie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęłoby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie lub na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Wszelkie inne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty nie mają charakteru zmian istotnych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty (w tym w szczególności zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem EIB SA Strona 9 z 10

10 stron umowy ubezpieczenia), w przypadku gdy wystąpi: a) zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z uwagi na charakter działalności Zamawiającego stosunków umownych, która wpływa na ubezpieczenia zawarte w ramach niniejszej umowy, b) zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. XXIV. Udzielenie zamówienia Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych nie może wiązać się z przystąpieniem do TUW w charakterze członka wraz z następstwami z tego wynikającymi. XXV. ZAŁĄCZNIKI: 1. Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 2. Załącznik nr 2 formularz oferty, 3. Załącznik nr 3 oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 4. Załącznik nr 4 oświadczenie Wykonawcy/ów o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 5. Załącznik nr 5 - wzór umowy 6. Załącznik nr 6 wykaz podwykonawców Szpitala; 7. Załącznik nr 7-wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego 8. Załącznik nr 8- wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego medycznego 9. Załącznik nr 9- wykaz wyposażenia dodatkowego w karetkach 10. Załącznik nr 10- wykaz pojazdów Zakopane, dnia 14 września 2012 roku Zatwierdził: BROKER /-/ Andrzej Domagała Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem EIB SA Strona 10 z 10

11 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO 1. Nazwa zakładu: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 2. Adres siedziby: Zakopane, ul. Kamieniec Lista lokalizacji: ul. Kamieniec 10 w Zakopanem Szpital i Przychodnia Specjalistyczna. ul. Kamieniec 10B w Zakopanem Przychodnia Specjalistyczna, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Administracja Zakładu, mieszkania ul. Kamieniec Dolny 55 w Czarnym Dunajcu Przychodnia Specjalistyczna (budynek dzierżawiony od tamtejszego ZOZu) 4. REGON : NIP: PKD: 8610Z Działalność szpitali 7. Telefon: fax: Nr KRS: Księga rejestrowa zakładu: Rok rozpoczęcia działalności: Organ założycielski: Rada Powiatu Tatrzańskiego 14. Rodzaje wykonywanych usług: Lecznictwo stacjonarne (oddziały zabiegowe i zachowawcze), ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (poradnie specjalistyczne), ratownictwo medyczne (szpitalny oddział ratunkowy, zespoły ratownictwa medycznego), rehabilitacja lecznicza, transport sanitarny oraz diagnostykę i zabiegi (blok operacyjny, gabinety zabiegowe, pracownie diagnostyczne i zabiegowe, inne komórki organizacyjne), hemodynamika. Inne: nocna i świąteczna opieka zdrowotna, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, prowadzenie apteki zakładowej, wykonywanie sterylizacji, wykonywanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 15. Wartość kontraktu z NFZ: Ubiegły rok ,22 Bieżący rok , Przychody z działalności komercyjnej (działalność medyczna): Ubiegły rok ,63 Bieżący rok 2012 I półrocze ,97 Jaka to działalność: badania diagnostyczne odpłatne, świadczenia medyczne dla nieubezpieczonych i spoza UE 17. Przychody z działalności pozamedycznej: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 1 EIB SA

12 Ubiegły rok ,92 Bieżący rok 2012 za I półrocze ,10 Jaka to działalność:. Dzierżawa pomieszczeń, dzierżawa parkingu, usługi xero, sprzedaż obuwia ochronnego jednorazowego użytku 18. Liczba pacjentów: Liczba pacjentów w roku 2011 Lecznictwo otwarte Lecznictwo zamknięte /bez ZOL/ ZOL Aktualna liczba zatrudnionych w Jednostce (lekarze, personel medyczny i nie medyczny) na dzień wynosi 319 osób. 20. Liczba łóżek w Szpitalu: 245 tym liczba łóżek w SOR - 6 Deklarowana Liczba łóżek do kontraktu z NFZ W zakładzie opieki zdrowotnej nie są wykonywane zabiegi chirurgii plastycznej/ estetycznej. 22. W Szpitalu nie są przeprowadzane badania kliniczne (ośrodek badawczy). 23. W Szpitalu nie są przeprowadzane eksperymentalne metody leczenia/rehabilitacji. 24. W Szpitalu nie są wykonywane tzw. zabiegi chirurgii jednego dnia. 25. Lekarze wg specjalizacji: 1. liczba praktykujących lekarzy na podstawie umowy o pracę 2. liczba praktykujących lekarzy na podstawie innych umów 3. liczba lekarzy wykonujących zabiegi Specjalizacja Specjalizacja Alergologia Medycyna ratunkowa Anestezjologia i intensywna Medycyna rodzinna terapia Angiologia Medycyna sądowa Audiologia i foniatria - - Medycyna sportowa Chirurgia dziecięca 1 1 Medycyna transportu Chirurgia klatki piersiowej Mikrobiologia lekarska Chirurgia naczyniowa Nefrologia Chirurgia ogólna Neonatologia Chirurgia onkologiczna Neurochirurgia Chirurgia plastyczna Neurologia Chirurgia szczękowo-twarzowa Neurologia dziecięca Chirurgia płuc Okulistyka Choroby wewnętrzne Onkologia kliniczna Choroby zakaźne Onkologia i hematologia dziecięca Dermatologia i wenerologia Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Diabetologia Otorynolaryngologia Diagnostyka laboratoryjna Patomorfologia Endokrynologia Położnictwo i ginekologia Epidemiologia Pediatria Farmakologia kliniczna Psychiatria 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 2 EIB SA

13 Gastroenterologia Psychiatria dzieci i młodzieży Ortopedia i traumatologia Radiodiagnostyka narządu ruchu Genetyka kliniczna Rehabilitacja medyczna 1 - Geriatria Reumatologia - - Hematologia Seksuologia Immunologia kliniczna Toksykologia kliniczna Kardiochirurgia Transfuzjologia kliniczna Kardiologia Transplantologia kliniczna Kardiologia dziecięca Urologia Medycyna nuklearna Zdrowie publiczne Medycyna paliatywna Medycyna ogólna Medycyna pracy STOMATOLOGIA Ponadto Szpital zatrudnia inny personel medyczny tj.: mgr analityki 7, mgr rehabilitacji -2, mgr fizjoterapii -4, psycholog 2, pielęgniarki 154, położne 22, technicy medyczni- 31, mgr farmacji 1, technik farmacji -1 Dane aktualne: Proszę podać liczbę lekarzy ogólnie : 116 z I stopniem specjalizacji : 18 z II stopniem specjalizacji: 72 bez specjalizacji Oddziały i komórki organizacyjne w ramach Szpitala: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologiczny Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Urologii Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Oddział Pediatryczny Oddział Neonatologiczny Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z zespołami ratownictwa medycznego P szt. 2 i S szt. 1 oraz dyspozytornią Szkoła Rodzenia Blok Operacyjny, Izba Przyjęć Szpitala, Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza Dział Diagnostyki Obrazowej, Dział Fizjoterapii, Laboratorium, Prosektorium, Sterylizatornia Apteka Szpitalna, Poradnie w Zakopanem: Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chirurgii Ogólnej, Rehabilitacyjna, Chorób Naczyń, Dermatologiczna, Neurologiczna, Okulistyczna, Otolaryngologiczna, Ginekologiczno-Położnicza, Kardiologiczna, Zdrowia Psychicznego, Leczenia Uzależnień, Neonatologiczna, Urologiczna, Medycyny Sportowej, Preluksacyjna, Chirurgii Dziecięcej, Leczenia Bólu, Onkologiczna ; Poradnie w Czarnym Dunajcu: Chirurgii Ogólnej, Urologiczna, Kardiologiczna; Szpital posiada następujące pracownie: Endoskopii, Echokardiografii, Elektrokardiografii, Hemodynamiki, Analityki Ogólnej, Bakteriologii, Biochemii, Hematologii, Serologii, Immunochemii, Koagulologii, Bank Krwi, Tomografii Komputerowej, USG, Rentgenodiagnostyki ogólnej, Elektrofizjologii, Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów Stymulatorów Serca; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 3 EIB SA

14 Podstawowa Opieka Zdrowotna : Gabinet lekarza POZ, Gabinet Zabiegowy, Punkt Szczepień, Zespół Transportu Sanitarnego, Ambulatorium Opieki Całodobowej POZ. 27. Szpital posiada SOR. Funkcjonuje jako wydzielona, komórka organizacyjna. Liczba łóżek na OAiIT: 6. liczba porad , liczba leczonych w trybie dziennym Szpital używa własnych środków transportu do przewożenia chorych: Zakres transportu chorych własnymi środkami: karetki transportowe. 29. Na terenie Szpitala świadczone są usługi gastronomiczne, handlowe: sklepy spożywcze (1 sklep kiosk ruchu), bufet (CATERMED), automaty z napojami. Posiłki dla pacjentów przygotowuje podmiot zewnętrzny. Usługi świadczone przez firmę Catermed z Krakowa. 30. Szpital posiada aptekę szpitalną na potrzeby wewnętrzne Szpitala 31. Na terenie Szpitala nie funkcjonuje parking strzeżony. 32. Szpital zleca wykonywanie czynności i zabiegów medycznych/ diagnostycznych podwykonawcom poza lokalizacją Szpitala. Szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 33. Właścicielem budynków Szpitala jest organ założycielski. Budynki są dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności. 34. W bieżącym roku na terenie szpitala nie są planowane roboty budowlane lub montażowe, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 35. Rodzaj i ilość aparatury medycznej używanej w Szpitalu jest utrzymywana w stanie technicznej sprawności przez własne służby i przez firmy specjalistyczne. 36. W Szpitalu realizowane są zadania wynikające z przepisów w zakresie epidemiologii, funkcjonuje także Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych powołane zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Szpitala. Liczba stwierdzonych zakażeń w latach przedstawia się następująco: 2009r.: r.: r.: r.: 8 (do dnia ) Rejestr zakażeń szpitalnych prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz.U. z 2011r. Nr 294, poz. 1741). 37. Szpital nie zatrudnia na wyodrębnionym etacie epidemiologa. 38. Szpital posiada regulamin przechowywania rzeczy powierzonych przez pacjentów na przechowanie. Rzeczy osobiste pacjentów przechowywane są w przeznaczonym do tego celu, zamykanym pomieszczeniu tzw. depozyt chorych, przedmioty wartościowe są dodatkowo zabezpieczone w kasecie pancernej przez Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału Ratunkowego. 39. Ankieta oceny ryzyka zakażeń szpitalnych. ANKIETA OCENY RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH TAK 1 W ZOZ działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych x 2 W ZOZ rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie x wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca x innych x 4 ZOZ zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie x krwiopochodne Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem NIE x 4 EIB SA

15 5 ZOZ posiada centralną sterylizatornię x 6 W ZOZ używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze x 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji x 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne x wydruk komputerowy x testy Bowie-Dicka x testy paskowe x testy zintegrowane x testy biologiczne x 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowana do sterylizacji x 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe x rękawy papierowo foliowe x inne x 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach x kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach x 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie x 14 mycia i dezynfekcji rąk x w czasie pobierania krwi x przy wykonywaniu iniekcji x podczas dezynfekcji x podczas sterylizacji x ze sprzętem endoskopowym x z zużytym sprzętem x jednorazowym ze skażonym mat. x biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane x 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie x 17 ZOZ posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną x automatyczną x sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce x typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) x 40. Budynki zgłoszone do ubezpieczenia nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. 41. Na terenie zakładu w miejscu ubezpieczenia począwszy od 1997 roku nie miała miejsca żadna szkoda powodziowa. 42. Do ubezpieczenia nie jest zgłoszony magazyn wysokiego składowania. 43. Dodatkowe informacje na temat ryzyka powodzi: lokalizacja nie jest położona na terenach zalewowych; lokalizacja od 1997 roku nie była objęta powodzią; lokalizacja w 2010 roku nie była objęta powodzią; W odległości do 2 km znajduje się rzeka, potok; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 5 EIB SA

16 podczas powodzi w 2010 roku w najbliższym otoczeniu lokalizacji do 2 km nie nastąpiły podtopienia; na terenie lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia w 2010 r nie nastąpiło cofnięcie wód ze studzienek wod kan; lokalizacja jest położona na wysokości w odniesieniu do lustra najbliższej rzeki (na postawie danych zawartych w mapach geodezyjnych lub książki obiektu.) 20 m.; 44. Zabezpieczenia p.poż: hydranty wewnętrzne 36 sztuk. Liczba hydrantów wewnętrznych ulega zmianie w związku z prowadzonymi remontami pomieszczeń Szpitala, hydranty zewnętrzne 5 sztuk, gaśnice (rodzaje i ilość) proszkowe 55 sztuk ABC (w tym do gaszenia urządzeń elektrycznych). Liczba gaśnic ulega zmianie w związku z prowadzonymi remontami pomieszczeń Szpitala; czujniki (przybliżona ilość) ok.319 sztuk (typ OH 720, OP 720 i DOR 40) inne zabezpieczenia dla Bloku Operacyjnego i SOR w postaci klap oddymiających sztuk 5, dźwiękowy sygnał ostrzegawczy typ SRZ 19/40V AUDIOTECH. strefy pożarowe zostały wydzielone drogi ewakuacyjne oznaczone zgodnie z przepisami centralki pożarowe - centralka dla Bloku Operacyjnego i SOR typ FC 724-ZA drogi dojazdu, czas w jakim może pojawić się straż ok. 3 minuty 45. Dodatkowe informacje: Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: ok. 0,3 km (ok. 300 metrów) istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku? - Tak. Oznakowano ponadto: - drogi pożarowe, - drogi i wyjścia ewakuacyjne, - lokalizacje sprzętu ppoż. budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami TAK istnieje regulamin ppoż: TAK pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej: TAK W szpitalu są przeprowadzane regularne kontrole z ramienia straży pożarnej: TAK W szpitalu prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego: TAK na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą: jeden zbiornik ppoż. 46. Zabezpieczenia p. kradzieżowe: ogrodzenie terenu: TAK oświetlenie terenu: TAK monitoring: TAK w części budynku Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze tam, gdzie jest to niezbędne (np. w pomieszczeniach z całodobowym dyżurem nie); Patrole w godzinach nocnych, poza tymi godzinami na wezwanie lub w przypadku uruchomienia alarmu; 47. Szczegółowy opis sposobów zabezpieczenia: W budynku głównym szpitala remonty odbywają się w sposób ciągły od 2004 r. Każdy wyremontowany oddział wyposażony jest w gaśnice z aktualnymi atestami, każdego roku legalizowane, wyjścia ewakuacyjne. Na terenie Szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Materiały przeznaczone do remontów były dobierane tak, aby nie zagrażały pacjentom oraz personelowi szpitala. Wykładziny położone na wyremontowanych oddziałach posiadają atesty nie palności. Na terenie Szpitala wydzielono i oznaczono drogę pożarową. Budynek przy ulicy Kamieniec 10B jest zabezpieczony przed pożarem. W całym budynku znajdują się gaśnice z ważnymi atestami. Istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w budynku. Na każdej kondygnacji budynku Szpitala oraz budynku przy ulicy Kamieniec 10B znajdują się hydranty wewnętrzne. Na zewnątrz budynków rozmieszczone są hydranty zewnętrzne wraz z oznaczeniem. W kotłowni parowej, w dwóch domkach Beskid, w garażach, pomieszczeniach kierowców i pozostałych budynkach również znajdują się gaśnice z ważnymi atestami. Łącznie w obiektach przy ul. Kamieniec 10 i Kamieniec 10B są zalegalizowane: 1. gaśnice 55 szt., Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 6 EIB SA

17 2. hydranty wewnętrzne 31 szt., 3. hydranty zewnętrzne 4 szt. W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego na wszystkich klatkach ewakuacyjnych została wymieniona stolarka drzwiowa na atestowaną przeciwpożarową EI60 oraz EI120. Dzięki temu oraz dzięki zastosowaniu dodatkowych przegród wydzielono strefy przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na klatkach ewakuacyjnych zastosowano również systemy oddymiania. Każdego roku dokonywany jest przegląd sprzętu przeciwpożarowego przez wyspecjalizowana firmę. Budynek Szpitala oraz budynek administracyjny posiadają opracowaną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Plan ewakuacyjny. Na każdej kondygnacji budynku Szpitala usytuowano grafikę planu ewakuacyjnego oraz Ogólną Instrukcje Przeciwpożarową, a także Instrukcje dotyczące ewakuacji z zagrożonej strefy. Część budynku Szpitala została wyposażona w sygnalizację przeciwpożarową oraz oddymiającą. Docelowo planowane jest zamontowanie klap oddymiających oraz instalacji przeciwpożarowej w całym budynku Szpitala. W całym budynku Szpitala funkcjonuje oświetlenie awaryjne.w 2010r. przeprowadzono ćwiczenia symulujące ewakuację Szpitala. W akcji udział wzięły wszystkie służby zespolone. 48. Dozór i ochrona mienia: - dozór budynku Szpitala przy ulicy Kamieniec 10 realizowany jest w godzinach nocnych przez firmę ZAK-COP Ochrona Osób i Mienia Władysław Drożdż z Zakopanego. - dozór budynku, w którym mieszczą się administracja, Przychodnia Specjalistyczna i mieszkania, przy ulicy Kamieniec 10b realizowany jest przez firmę ZAK-COP Ochrona Osób i Mienia Władysław Drożdż z Zakopanego. 49. Szkodowość z ubezpieczeń majątkowych: Lata brak szkód z tytułu ryzyk majątkowych; Lata brak szkód z tytułu ryzyk OC; Rok szkoda z OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej, założona rezerwa w wysokości PLN (przyczyna: zakażenie gronkowcem); Lata brak szkód z ryzyk OC. 50. Szkodowość z ubezpieczeń komunikacyjnych stan na 31 lipca 2012 rok rodzaj umowy liczba szkód wypłacone odszkodowanie rezerwa 2009 OC ,00 zł 0 AC ,00 zł 0 NNW 0 - zł OC ,00 zł 0 AC ,00 zł 0 NNW 0 - zł OC 0 - zł 0 AC 0 - zł 0 NNW 0 - zł OC 0 - zł 0 AC 0 - zł 0 NNW 0 - zł 0 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 7 EIB SA

18 51. Opis techniczny budynków należących do Szpitala: Konstrukcja i Data Opis ogólny Lp. Rodzaj obiektu / wartość bydynku Rok rodzaj Konstrukcja Instalacja Rodzaj instalacji ostatniego (kondygnacje) Lokalizacja księgowa brutto budowy pokrycia dachu ścian odgrom. technicznej remontu 1 Hotel pielęgniarek, Przychodnia, Biura - ul. Kamieniec 10B , Budynek trzykondygnacyjny Blacha tytanowocynkowa na deskach, konstrukcji stalowej Ściany murowane Jest Instalacje wodkan, CO, elektryczne 2011 docieplenie budynku i remont dachu 2 3 Budynek główny Szpitala - ul. Kamieniec 10 Budynek gospodarczy ul. Kamieniec , , Blacha tytanowocynkowa na deskach, konstrukcji stalowej Stropodach kryty papą Ściany murowane Ściany murowane Jest Jest Instalacje wodkan, CO, elektryczne, teletechniczne, sieci komputerowe, tlenu medycznego, podtlenku azotu, dwutlenku węgla Instalacje wodkan, CO, elektryczne 2011 docieplenie budynku i remont dachu Stacja zgazowania ciekłego tlenu 2002 Zbiorniki - - Jest Instalacja tlenowa Stacja redukcyjnopomiarowa, gazociąg niskoprężny 1997 Reduktory - - Jest Reduktor ciśnienia gazu ziemnego Dyspozytornia (zaadaptowany budynek portierni) , Stropodach kryty papą Ściany murowane Jest Instalacje wod.- kan, CO, elektryczne, komputerowe 2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 8 EIB SA

19 7 Dyżurka zespołów ratownictwa medycznego (zaadaptowany magazyn materiałów opatrunkowych) , Stropodach kryty papą Ściany murowane Jest Instalacje wod.- kan, CO, elektryczne, komputerowe Kotłownia - budynek gospodarczy - ul. Kamieniec , Blacha tytanowocynkowa na deskach, konstrukcji stalowej Ściany murowane Jest Opis w załączniku 15 B 2011 remont dachu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 9 EIB SA

20 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA CZĘŚĆ 01 UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ W RAMACH CZEŚCI 01 POSTĘPOWANIA 1. OKRES UBEZPIECZENIA Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy i trwa od r. do PŁATNOŚĆ SKŁADKI Składka zostanie opłacona w postaci 4 równych rat płatnych kwartalnie. Pierwsza rata będzie płatna w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. 3. O ile w treści Specyfikacji Zamawiający nie określił limitów na poszczególne ryzyko znaczy to, iż Ubezpieczający nie przewiduje możliwości jego wprowadzenia przez Ubezpieczyciela. 4. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich miejscach prowadzenia działalności (w szczególności miejsca udzielania pomocy) na terenie RP. 5. W przypadku nowych lokalizacji ochrona ubezpieczeniowa działa od momentu przyjęcia lokalizacji do użytku (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy wraz z wartością znajdującego się tam mienia zostaną podane do wiadomości ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku. 6. W związku z możliwymi przekształceniami prawnymi podmiotów leczniczych za zgodną wolą Stron na wniosek Zamawiającego Ubezpieczyciel dokona cesji wszelkich praw wynikających z zawartych umów ubezpieczenia na nowy podmiot z zachowaniem wszystkich warunków określonych w umowie. Warunkiem kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej jest aby podmiot posiadał analogiczny profil działalności jak przed przekształceniem prawnym i nie uległ zmianie. Powyższe postanowienia nie zwalniają Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela od obowiązku zgłaszania Ubezpieczycielowi zmian okoliczności, mających miejsce w SIWZ lub przed zawarciem umowy w innych pismach zgodnie z art.815 Kodeksu Cywilnego. 7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Ubezpieczyciel niezwłocznie powiadomi Ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które wpłynie bezpośrednio do Ubezpieczyciela na podstawie art KC (tzw. zasada actio directa) oraz o każdym odszkodowaniu i/lub zadośćuczynieniu wypłaconym w związku z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności przekaże kopię decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia. 8. CZYNNIK PODATKOWY Suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT. Odszkodowanie płatne będzie z wraz podatkiem VAT, o ile Ubezpieczający nie odlicza podatku VAT. B. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA.Ochroną ubezpieczeniową będą objęte zostaną: środki trwałe (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia), mienie niskocenne, mienie wykorzystywane na podstawie umów cywilnoprawnych (w tym mienie użyczone), 2. ZAKRES UBEZPIECZENIA Ochrona obejmie ryzyka podstawowe (FLEXA) oraz poniższe ryzyka dodatkowe: pożar/ogień (w tym bez widocznego płomienia), dym, sadza, bezpośrednie i pośrednie uderzenia pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch/eksplozja, implozja, wiatr, huragan, tornado itp., o prędkości powyżej 17,5 m/s Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 10 EIB SA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 82/02/04/2013/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie Adres siedziby (dyrekcji): al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Rehabilitacji ul. Modrzewiowa 22 30-244 Kraków ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-2/03/10/2013/PT Tychy, r.

Znak sprawy: PN-2/03/10/2013/PT Tychy, r. Znak sprawy: PN-2/03/10/2013/PT Tychy, 28.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PRZEDSIBIORSTWO KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 96 Zamawiający: Nazwa: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Lwowska 60, 35 301 Rzeszów NIP: 813 15 02-114 REGON: 690697529

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA OKULISTYCZNEGO W KRAKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA OKULISTYCZNEGO W KRAKOWIE Kraków, dnia 17 lutego 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA OKULISTYCZNEGO W KRAKOWIE ZNAK SPRAWY: ZP /5/2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 371/04/12/2012/N/Zwoleń INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu Adres siedziby (dyrekcji):

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PN.:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PN.: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PN.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji oraz członków ich rodzin Znak: A.I.271-22/11 Zatwierdził: Kierownik

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 269/19/10/2012/N/Głogów Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie Adres siedziby: ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów NIP: 693-12-47-303 REGON: 308784 PKD: 85.11Z Adresy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do SIWZ 232/24/10/2013/N/Pilica INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą Adres siedziby (dyrekcji):

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ 74/18/03/2013/N/Jaroszowiec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Adres siedziby (dyrekcji): ul. Kolejowa nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 321/16/11/2012/NO/Pyskowice INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ 04/04/01/2013/N/GDAŃSK INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): ul. Smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

Liczba lekarzy kontraktowych

Liczba lekarzy kontraktowych Strona 1 z 8 Załącznik nr 9 do SIWZ 151/27/06/2013/N/Rabka INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Miejski w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 10 do SIWZ 2/2015/N/Katowice INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 9 do SIWZ 394/07/12/2012/N/Głuchołazy INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach Adres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 9 do SIWZ 309/12/11/2012/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 306/29/11/2013/N/Zakopane INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 66/2014/N/Jaroszowiec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Adres siedziby (dyrekcji): ul. Kolejowa nr 1 A,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 358/10/12/2013/N/Pyskowice INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital w Pyskowicach Sp. z o. o. Adres siedziby (dyrekcji): ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO. z dnia 9 lutego 2017 roku

Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO. z dnia 9 lutego 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 1303 UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie: zmian w Statucie Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 142/14/06/2013/N/Strzyżów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie Adres siedziby (dyrekcji): 38-100 Strzyżów, ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W ŚRODOWISKU I UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W ŚRODOWISKU I UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W ŚRODOWISKU I UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. ul. Stępowskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 6 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 298/2014/N/Jarocin INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin Adresy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Ustroń: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl Słupsk: UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ 166/10/05/2012/N/Jaworze INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Beskidzki Zespół Leczniczo Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu Adres siedziby: ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 7 Załącznik nr 9 do SIWZ ZP- 62/ 2013 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie Adres siedziby (dyrekcji): 48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34 NIP: 753-19-67-997

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Białogard: UBEZPIECZENIE SZPITALA POWIATOWEGO W BIAŁOGARDZIE Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 11 do SIWZ 76/18/03/2013/N/Solec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Solec Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): 00-382 Warszawa, ul. Solec 93 NIP: 525-24-91-419

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr ZP/4/2014 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie Adres siedziby: Os. na Wzgórzach 17 b, 31-723 Kraków NIP: 945-18-45-098

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl 1 z 6 2015-02-18 12:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Oborniki: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 8 Załącznik nr 8 do SIWZ nr 249/2014/N/Zakopane INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 134/06/06/2013/N/Rybnik INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 75/2014/N/Lublin INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Adres siedziby: 20-090 Lublin, ul Jaczewskiego 2 I. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, woj. 1 z 6 2011-03-09 12:21 Oborniki: ZPU/04/11 Przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia I. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO

Opis przedmiotu zamówienia I. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ I. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO 1. Nazwa zakładu: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi 1/6 PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Zakład Energetyczny

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Enea S.A., Departament Handlu Zespół ds. Przetargów Publicznych, 60-201 Poznań, ul. Górecka 1Załącznik nr 7 do SIWZ nr 232/10/09/2012/N/Koszalin INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.eib.com.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.eib.com.pl/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.eib.com.pl/ Puck: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SZPITALA PUCKIEGO SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTCZNY MSWiA ul. B. Prusa 1/3, 05-400 Otwock tel. 22 779 20 61, fax 22 779 46 71 EKD: 8610 Z REGON:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 90/2014/N/Korfantów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Adres siedziby: 48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia 11

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 61/04/03/02013/N/Kup INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 7 do SIWZ 332/02/12/2013/N/Namysłów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna Adres siedziby (dyrekcji): ul. Oleśnicka 4, 46-100

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Gryfice: Ubezpieczenie mienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH Strona 1 z 8 Załącznik nr 7 do SIWZ 120/2014/N/Rabka Zdrój INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Miejski w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. Adres siedziby: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Słoneczna 3 Adresy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 1 Załącznik nr 3 Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 30.09.2010. Ubezpieczony: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Środki trwałe, niskocenne środki trwałe

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Warszawa: Kompleksowe ubezpieczenie Centrum ATTIS w podziale na 3 pakiety Numer ogłoszenia: 428360-2012; data zamieszczenia: 31.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 14 do SIWZ 215/2014/N/Białogard INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp z o.o. ( od 29.09.2014 ) Adres siedziby (dyrekcji): ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 10 do SIWZ nr 32/2015/N/Wrocław INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu Adres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 9 do SIWZ 123/2017/N/Bełchatów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Adres siedziby: ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 25/23/01/2013/N/Więcbork INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: NOVUM - MED. Sp. z o.o. Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Numer sprawy: ZP/11/2014 Załącznik nr 1A do SIWZ INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 11 do SIWZ 353/09/12/2013/N/Sławno INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Powiatowy w Sławnie Adres siedziby: ul. 1 Pułków Ułanów 9, 76-100 Sławno NIP: 499-03-67-137

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 5 do SIWZ do SIWZ nr SPZOZ/PN/83/2011 Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku Adres: Ul. 800-Lecia 26, 38-500 Sanok INFORMACJE DO OCENY RYZYKA ZOZ ma kontrakt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 130/2014/N/Lesko INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku Adres siedziby (dyrekcji): 38-600 Lesko ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ 148/06/04/2012/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Adres siedziby: 31-826 Kraków, os. Złotej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-11-19 09:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Krasnystaw: Kompleksowe Ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla pojazdów stanowiących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 9 Załącznik nr 9 do SIWZ 239/25/10/2013/N/Lublin INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pabianice.pl; www.nowy-bip.um.pabianice.pl Pabianice: Ubezpieczenie mienia oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 9 do SIWZ 186/30/08/2013/N/Bochnia INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. Bł. Marty Wieckiej

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa jednostki: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 Miejsce prowadzenia działalności:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 11 Załącznik nr 8 do SIWZ zp250_107_12 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Lwowska 60,

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ 405/13/12/2012/N/Kościan INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Szpitalna 7, 64-000

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( z w a n a d a l e j S I W Z ) Do postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej określonej art. 133 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO)

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO) Strona 1 z 8 Załącznik nr 10 do SIWZ 26/2015/N/Górno INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie Adres:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 21 Załącznik nr 11 do SIWZ nr 288/14/11/2013/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie Adres siedziby (dyrekcji): 31-121 Kraków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 11 do SIWZ 114/ZA/14 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z. o.o Adres siedziby (dyrekcji): 41-605 Świętochłowice, ul.

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi ubezpieczenia majątku MPEC sp. z o.o. w Białymstoku w oparciu o Regulamin zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 13 do SIWZ Nr 249/14/11/2013/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pabianice.pl Pabianice: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE AUTOBUSÓW PRZEKAZANYCH UMOWĄ UŻYCZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce- Zdroju Adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitallapy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitallapy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitallapy.pl Łapy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ nr P/34/2013 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi Adres siedziby: ul. Wodociągowa 4;

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 16 do SIWZ nr 173/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 155/2014/N/Rzeszów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie Adres siedziby: ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów NIP:

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ 206/20/12/2011/NO/Zgierz Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Marii Skłodowskiej Curie w Zgierzu INFORMACJE DO OCENY RYZYKA ZOZ ma kontrakt z Narodowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo