SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM UL. KAMIENIEC ZAKOPANE (DALEJ ZWANA SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ EURO Postępowanie prowadzone na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, przez EIB SA ul Jęczmienna 21, Toruń, działająca na podstawie udzielonego przez Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu Jednostki, jako Zamawiającego, wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie ubezpieczeń mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych na okres 12 miesięcy rozpoczynający się od dnia roku. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą PZP. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, tzn. mniejsza niż euro. I. ZAMAWIAJĄCY (UBEZPIECZAJĄCY, UBEZPIECZONY) 1. Pełna nazwa: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 2. Dokładny adres siedziby: ul. Kamieniec 10, Zakopane 3. Numer NIP: Numer REGON: Telefon: (18) Faks: (18) Strona 8. e mail: II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w poniższym zakresie, kod CPV : Część I - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala (CPV , , CPV , ): a. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów; b. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; c. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem EIB SA Strona 1 z 10

2 d. Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, e. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, Część II - Ubezpieczenia komunikacyjne (CPV ; ; ): a. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, b. Ubezpieczenie Auto-casco, c. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB SA z siedzibą w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 21, kod pocztowy , wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu ani udostępniane osobom trzecim nieuczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia (okres ubezpieczenia): Dla Cześci I postępowania: od roku do roku; Dla Części II postępowania: 12 miesięcy dla każdego ubezpieczanego pojazdu zgodnie z okresem ubezpieczeń poszczególnych pojazdów. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. w szczególności: jest uprawniony do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie odrębnych przepisów, prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia; b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. jest w stanie zapewnić bieżącą obsługę, szybką reakcję w przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej likwidację oraz że dysponuje odpowiednim zapleczem personalnym w postaci co najmniej jednego likwidatora szkód komunikacyjnych oraz majątkowych (dotyczy części I i II Zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. w szczególności: posiadają, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień roku wskaźnik pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, posiadają, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem EIB SA Strona 2 z 10

3 zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Forma prawna, jaką powinna przyjąć grupa Wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP. 4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków określonych powyżej w ust. 1 a) oraz ust. 1 d) warunki te musi spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie, zaś w odniesieniu do warunków ust. 1 b) oraz ust. 1 c) warunki te muszą spełniać Wykonawcy łącznie. V. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. VI. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W ZAKRESIE WYMAGANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW W celu wykazania spełniania powyższych warunków Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru. a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, złożonym nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu, o którym mowa powyżej, w pkt. a). c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone za zgodność przez Wykonawcę. Wymagane powyżej w pkt. 1 i 2 dokumenty musi załączyć każdy z Wykonawców działających wspólnie 3. Oświadczenie w trybie art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem EIB SA Strona 3 z 10

4 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły spełnia, nie spełnia z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP (Dz.U nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty, zgodnie z pkt. VI SIWZ. VII. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć oświadczenie (Wzór oświadczenie stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienie brak podstaw do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z Wykonawców. VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ, SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną za wyjątkiem oświadczeń i dokumentów określonych w punkcie VI i VII oraz Formularzy Oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, dla których wymagana jest forma pisemna. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej musi ten fakt zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu lub pisemnie. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną oraz faksem, zobowiązana jest na wezwanie drugiej strony przekazującej dokument lub informacje, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W celu przygotowania oferty Zamawiający dostarczy Wykonawcom wszelkich niezbędnych informacji. Niniejsze postanowienia nie uchybiają przepisom o dopuszczalności formy pisemnej prowadzonego postępowania. 2. Wykonawca może zwracać się za pomocą poczty elektronicznej do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących zapisów w SIWZ, a także sposobu przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ. 3. W każdym przypadku dopuszczalna jest forma pisemna porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 4. Zamawiający umieści treść wyjaśnienia na stronie internetowej oraz prześle pocztą elektroniczną wszystkim Wykonawcom, którym indywidualnie doręczono SIWZ, bez wskazywania źródła zapytania. 5. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: Andrzej Domagała broker Tel. (32) , Fax. (32) Aleksandra Konstanty - Broker Tel. (12) , Fax. (12) IX. WADIUM Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem EIB SA Strona 4 z 10

5 X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany ofertą złożoną w przetargu przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. XI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. WYMAGANIA OGÓLNE a) Każdy z Wykonawców składa tylko jedną ofertę i podaje tylko jedną cenę. b) Ofertę złożyć należy na Formularzu Oferty (wzór Formularza Oferty stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ). c) Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę. d) Gdy mowa jest o podpisie Wykonawcy należy przez to rozumieć podpisy złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z wymaganiami ustawowymi lub umocowane (pełnomocnik) do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy, co najmniej w przedmiocie objętym niniejszym postępowaniem. Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie wymagany jest podpis wspólnego pełnomocnika ustanowionego przez wszystkich Wykonawców, stosownie do art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. e) Wszystkie dokumenty (załączniki) powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu klauzuli za zgodność z oryginałem i podpisu osoby uprawnionej lub umocowanej. Za niedopuszczalne uważa się potwierdzenie za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu przez radcę prawnego lub adwokata, jeżeli nie posiada on stosowanego pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę do tej czynności w niniejszym postępowaniu. f) Jeżeli ofertę składa i podpisuje pełnomocnik (również w przypadku Wykonawców działających wspólnie), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie do złożenia oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców działających wspólnie ofertę składa i podpisuje ustanowiony przez wszystkich Wykonawców wspólny pełnomocnik. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/wa umocowujące pełnomocnika, zgodnie z treścią art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, do działania w imieniu każdego z Wykonawców działających wspólnie o ile umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty. Wskazane pełnomocnictwa należy dołączyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. g) Wykonawcy działający wspólnie - pełnomocnictwa: Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców działających wspólnie, obowiązani są oni zgodnie z treścią art. 23 ustawy PZP ustanowić wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do niniejszego pełnomocnictwa stosuje się w szczególności przepisy Rozdziału 2 Działu VI Tytułu IV Księgi I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U nr 16 poz. 93 ze zm.). Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawców). Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji. Ofertę, oświadczenia i klauzule zgodności z oryginałem podpisuje ustanowiony wspólny pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców działających wspólnie. Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia musi załączyć każdy z Wykonawców działających wspólnie. Wykonawcy działający wspólnie składają jedno oświadczenie, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. IV niniejszej SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. IV ust. 3 kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty, przy czym nie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem EIB SA Strona 5 z 10

6 uchybia to możliwości poświadczenia za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika lub wspólnego pełnomocnika, pod warunkiem, że z treści pełnomocnictwa wyraźnie wynika umocowanie do dokonania takiej czynności. Takie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 2. OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych w zakresie w jakim zamówienie zostało podzielone na cześć I i II Zamówienia. 3. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE a) Zamawiający informuje, że w sytuacji której nie można było przewidzieć w chwili rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przetargowego, związanej ze zwiększonym zapotrzebowaniem Zamawiającego na usługi ubezpieczeniowe tego samego rodzaju co w przedmiocie przetargu w okresie trwania umowy, przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67, ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U nr 113 poz. 759 z późn. zm.), b) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu większego zakresu ubezpieczenia niż określona w przedmiotowej SIWZ w sytuacji o której mowa wyżej w punkcie a), w trybie zamówienia uzupełniającego, w którym zastosowane będą stawki cenowe wynikające z formularza oferty przetargowej nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym. 4. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA a) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty). b) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do których wykonawca nie podjął działań, o których mowa w punkcie powyższym, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji, niezależnie od podjęcia przez wykonawcę działań, o których mowa w punkcie powyższym. c) Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ustawy PZP. 5. SPOSÓB OBLICZANIA CENY W ofercie należy podać łączną cenę (za pomocą cyfr oraz słownie) za wykonanie przedmiotu zamówienia uwzględniając wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie na realizację zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Oferty, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 6. FORMA OFERTY a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, napisana czytelnym pismem ręcznym przy użyciu nieścieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie. b) Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być ponumerowane. Powyższy wymóg nie dotyczy załączonych do oferty Ogólnych oraz Szczególnych Warunków Ubezpieczenia lub innych wzorców umownych; c) Wszelkie poprawki w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz sygnowane podpisem Wykonawcy. d) W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem EIB SA Strona 6 z 10

7 ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Powyższy wymóg nie dotyczy załączonych do oferty Ogólnych oraz Szczególnych Warunków Ubezpieczenia lub innych wzorców umownych; e) Pełnomocnictwa osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy powinny być dołączone do oferty w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonej kopii; f) Wzory dokumentów, w tym formularz oferty powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej formie. g) Oferta powinna posiadać format nie większy niż A 4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A 4. h) Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną techniką. Powyższy wymóg nie dotyczy załączonych do oferty Ogólnych oraz Szczególnych Warunków Ubezpieczenia lub innych wzorców umownych. i) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. j) Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie. k) Na kopercie należy umieścić następującą treść: OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM.DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM GODZ. 11:00 l) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 7. ZMIANA LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY a) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. b) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. c) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE. d) Oświadczenia woli o zmianie lub wycofaniu oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę. 8. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ a) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz pkt. VI niniejszej SIWZ. b) Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). c) Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania wskazane w ogłoszeniu oraz w pkt. VII niniejszej SIWZ (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). d) Wypełniony Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. e) Stosowne pełnomocnictwo/pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu udzielone dla osoby/osób podpisującej ofertę i wymagane oświadczenia, o ile osoba/osoby składająca i podpisująca ofertę nie jest ujawniona w wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej umocowanie do złożenia oferty, oświadczeń i podpisania klauzuli zgodności składanych kopii dokumentów z oryginałem f) Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia lub inne wzorce umowne, które będą miały zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń objętych ofertą. Przy czym nie jest wymagane ich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem EIB SA Strona 7 z 10

8 parafowanie. g) Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu, sposobu, warunków i zasad ubezpieczenia należy przedstawić w dodatkowym (-ych) załączniku (-kach) do Formularza oferty, o ile nie można ich wskazać w formularzu ofertowym. h) Oferta nie może zawierać postanowień odbiegających od SIWZ. 9. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT a) Termin składania ofert: godz. 10:45 b) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego, tj. Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, Zakopane c) Termin i miejsce otwarcia ofert: Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia o godz w siedzibie Zamawiającego w tj. Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, Zakopane Sekretariat Dyrektora Szpitala. XII. WALUTA, W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN). XIII. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dla części 01 i 02 Zamówienia) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: Pc Cena (składka ubezpieczeniowa) 100% RAZEM 100% PUNKTACJA OFERTY SPOSÓB WYLICZENIA SUMARYCZNEJ LICZBY PRZYZNANYCH PUNKTÓW 1. W Kryterium Pc oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu i obliczane wg poniższego wzoru Pc = 100 pkt x ( Cn / Co) Gdzie: Pc liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie Cn- najniższa cena zaoferowana w przetargu Co- cena rozpatrywanej oferty XIV. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom określonym w ustawie PZP, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu i określonych w SIWZ. 2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 3. Umowa podpisana będzie na warunkach przyjętej oferty oraz warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem EIB SA Strona 8 z 10

9 wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy. XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują następujące środki prawne: a) Odwołanie, b) Skarga do sądu. W sprawie środków ochrony prawnej dostępnych Wykonawcom, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej, art. 179 i nast. ustawy PZP. XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Brak wymagań. XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Istotne postanowienia znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji (Opis przedmiotu zamówienia - warunki ubezpieczenia) oraz w załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji (wzór umowy). 2. W pozostałych nieuregulowanych treścią umowy kwestiach zastosowanie będą miały proponowane przez Wykonawcę Ogólne (Szczegółowe) Warunki Ubezpieczenia. XIX. UMOWA RAMOWA Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XX. OFERTY WARIANTOWE Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. XXI. AUKCJA ELEKTRONICZNA Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. XXII. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXIII. ZMIANA TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty rozumieją takie zmiany, których wprowadzenie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęłoby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie lub na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Wszelkie inne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty nie mają charakteru zmian istotnych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty (w tym w szczególności zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem EIB SA Strona 9 z 10

10 stron umowy ubezpieczenia), w przypadku gdy wystąpi: a) zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z uwagi na charakter działalności Zamawiającego stosunków umownych, która wpływa na ubezpieczenia zawarte w ramach niniejszej umowy, b) zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. XXIV. Udzielenie zamówienia Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych nie może wiązać się z przystąpieniem do TUW w charakterze członka wraz z następstwami z tego wynikającymi. XXV. ZAŁĄCZNIKI: 1. Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 2. Załącznik nr 2 formularz oferty, 3. Załącznik nr 3 oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 4. Załącznik nr 4 oświadczenie Wykonawcy/ów o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 5. Załącznik nr 5 - wzór umowy 6. Załącznik nr 6 wykaz podwykonawców Szpitala; 7. Załącznik nr 7-wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego 8. Załącznik nr 8- wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego medycznego 9. Załącznik nr 9- wykaz wyposażenia dodatkowego w karetkach 10. Załącznik nr 10- wykaz pojazdów Zakopane, dnia 14 września 2012 roku Zatwierdził: BROKER /-/ Andrzej Domagała Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem EIB SA Strona 10 z 10

11 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO 1. Nazwa zakładu: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 2. Adres siedziby: Zakopane, ul. Kamieniec Lista lokalizacji: ul. Kamieniec 10 w Zakopanem Szpital i Przychodnia Specjalistyczna. ul. Kamieniec 10B w Zakopanem Przychodnia Specjalistyczna, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Administracja Zakładu, mieszkania ul. Kamieniec Dolny 55 w Czarnym Dunajcu Przychodnia Specjalistyczna (budynek dzierżawiony od tamtejszego ZOZu) 4. REGON : NIP: PKD: 8610Z Działalność szpitali 7. Telefon: fax: Nr KRS: Księga rejestrowa zakładu: Rok rozpoczęcia działalności: Organ założycielski: Rada Powiatu Tatrzańskiego 14. Rodzaje wykonywanych usług: Lecznictwo stacjonarne (oddziały zabiegowe i zachowawcze), ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (poradnie specjalistyczne), ratownictwo medyczne (szpitalny oddział ratunkowy, zespoły ratownictwa medycznego), rehabilitacja lecznicza, transport sanitarny oraz diagnostykę i zabiegi (blok operacyjny, gabinety zabiegowe, pracownie diagnostyczne i zabiegowe, inne komórki organizacyjne), hemodynamika. Inne: nocna i świąteczna opieka zdrowotna, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, prowadzenie apteki zakładowej, wykonywanie sterylizacji, wykonywanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 15. Wartość kontraktu z NFZ: Ubiegły rok ,22 Bieżący rok , Przychody z działalności komercyjnej (działalność medyczna): Ubiegły rok ,63 Bieżący rok 2012 I półrocze ,97 Jaka to działalność: badania diagnostyczne odpłatne, świadczenia medyczne dla nieubezpieczonych i spoza UE 17. Przychody z działalności pozamedycznej: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 1 EIB SA

12 Ubiegły rok ,92 Bieżący rok 2012 za I półrocze ,10 Jaka to działalność:. Dzierżawa pomieszczeń, dzierżawa parkingu, usługi xero, sprzedaż obuwia ochronnego jednorazowego użytku 18. Liczba pacjentów: Liczba pacjentów w roku 2011 Lecznictwo otwarte Lecznictwo zamknięte /bez ZOL/ ZOL Aktualna liczba zatrudnionych w Jednostce (lekarze, personel medyczny i nie medyczny) na dzień wynosi 319 osób. 20. Liczba łóżek w Szpitalu: 245 tym liczba łóżek w SOR - 6 Deklarowana Liczba łóżek do kontraktu z NFZ W zakładzie opieki zdrowotnej nie są wykonywane zabiegi chirurgii plastycznej/ estetycznej. 22. W Szpitalu nie są przeprowadzane badania kliniczne (ośrodek badawczy). 23. W Szpitalu nie są przeprowadzane eksperymentalne metody leczenia/rehabilitacji. 24. W Szpitalu nie są wykonywane tzw. zabiegi chirurgii jednego dnia. 25. Lekarze wg specjalizacji: 1. liczba praktykujących lekarzy na podstawie umowy o pracę 2. liczba praktykujących lekarzy na podstawie innych umów 3. liczba lekarzy wykonujących zabiegi Specjalizacja Specjalizacja Alergologia Medycyna ratunkowa Anestezjologia i intensywna Medycyna rodzinna terapia Angiologia Medycyna sądowa Audiologia i foniatria - - Medycyna sportowa Chirurgia dziecięca 1 1 Medycyna transportu Chirurgia klatki piersiowej Mikrobiologia lekarska Chirurgia naczyniowa Nefrologia Chirurgia ogólna Neonatologia Chirurgia onkologiczna Neurochirurgia Chirurgia plastyczna Neurologia Chirurgia szczękowo-twarzowa Neurologia dziecięca Chirurgia płuc Okulistyka Choroby wewnętrzne Onkologia kliniczna Choroby zakaźne Onkologia i hematologia dziecięca Dermatologia i wenerologia Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Diabetologia Otorynolaryngologia Diagnostyka laboratoryjna Patomorfologia Endokrynologia Położnictwo i ginekologia Epidemiologia Pediatria Farmakologia kliniczna Psychiatria 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 2 EIB SA

13 Gastroenterologia Psychiatria dzieci i młodzieży Ortopedia i traumatologia Radiodiagnostyka narządu ruchu Genetyka kliniczna Rehabilitacja medyczna 1 - Geriatria Reumatologia - - Hematologia Seksuologia Immunologia kliniczna Toksykologia kliniczna Kardiochirurgia Transfuzjologia kliniczna Kardiologia Transplantologia kliniczna Kardiologia dziecięca Urologia Medycyna nuklearna Zdrowie publiczne Medycyna paliatywna Medycyna ogólna Medycyna pracy STOMATOLOGIA Ponadto Szpital zatrudnia inny personel medyczny tj.: mgr analityki 7, mgr rehabilitacji -2, mgr fizjoterapii -4, psycholog 2, pielęgniarki 154, położne 22, technicy medyczni- 31, mgr farmacji 1, technik farmacji -1 Dane aktualne: Proszę podać liczbę lekarzy ogólnie : 116 z I stopniem specjalizacji : 18 z II stopniem specjalizacji: 72 bez specjalizacji Oddziały i komórki organizacyjne w ramach Szpitala: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologiczny Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Urologii Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Oddział Pediatryczny Oddział Neonatologiczny Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z zespołami ratownictwa medycznego P szt. 2 i S szt. 1 oraz dyspozytornią Szkoła Rodzenia Blok Operacyjny, Izba Przyjęć Szpitala, Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza Dział Diagnostyki Obrazowej, Dział Fizjoterapii, Laboratorium, Prosektorium, Sterylizatornia Apteka Szpitalna, Poradnie w Zakopanem: Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chirurgii Ogólnej, Rehabilitacyjna, Chorób Naczyń, Dermatologiczna, Neurologiczna, Okulistyczna, Otolaryngologiczna, Ginekologiczno-Położnicza, Kardiologiczna, Zdrowia Psychicznego, Leczenia Uzależnień, Neonatologiczna, Urologiczna, Medycyny Sportowej, Preluksacyjna, Chirurgii Dziecięcej, Leczenia Bólu, Onkologiczna ; Poradnie w Czarnym Dunajcu: Chirurgii Ogólnej, Urologiczna, Kardiologiczna; Szpital posiada następujące pracownie: Endoskopii, Echokardiografii, Elektrokardiografii, Hemodynamiki, Analityki Ogólnej, Bakteriologii, Biochemii, Hematologii, Serologii, Immunochemii, Koagulologii, Bank Krwi, Tomografii Komputerowej, USG, Rentgenodiagnostyki ogólnej, Elektrofizjologii, Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów Stymulatorów Serca; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 3 EIB SA

14 Podstawowa Opieka Zdrowotna : Gabinet lekarza POZ, Gabinet Zabiegowy, Punkt Szczepień, Zespół Transportu Sanitarnego, Ambulatorium Opieki Całodobowej POZ. 27. Szpital posiada SOR. Funkcjonuje jako wydzielona, komórka organizacyjna. Liczba łóżek na OAiIT: 6. liczba porad , liczba leczonych w trybie dziennym Szpital używa własnych środków transportu do przewożenia chorych: Zakres transportu chorych własnymi środkami: karetki transportowe. 29. Na terenie Szpitala świadczone są usługi gastronomiczne, handlowe: sklepy spożywcze (1 sklep kiosk ruchu), bufet (CATERMED), automaty z napojami. Posiłki dla pacjentów przygotowuje podmiot zewnętrzny. Usługi świadczone przez firmę Catermed z Krakowa. 30. Szpital posiada aptekę szpitalną na potrzeby wewnętrzne Szpitala 31. Na terenie Szpitala nie funkcjonuje parking strzeżony. 32. Szpital zleca wykonywanie czynności i zabiegów medycznych/ diagnostycznych podwykonawcom poza lokalizacją Szpitala. Szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 33. Właścicielem budynków Szpitala jest organ założycielski. Budynki są dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności. 34. W bieżącym roku na terenie szpitala nie są planowane roboty budowlane lub montażowe, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 35. Rodzaj i ilość aparatury medycznej używanej w Szpitalu jest utrzymywana w stanie technicznej sprawności przez własne służby i przez firmy specjalistyczne. 36. W Szpitalu realizowane są zadania wynikające z przepisów w zakresie epidemiologii, funkcjonuje także Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych powołane zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Szpitala. Liczba stwierdzonych zakażeń w latach przedstawia się następująco: 2009r.: r.: r.: r.: 8 (do dnia ) Rejestr zakażeń szpitalnych prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz.U. z 2011r. Nr 294, poz. 1741). 37. Szpital nie zatrudnia na wyodrębnionym etacie epidemiologa. 38. Szpital posiada regulamin przechowywania rzeczy powierzonych przez pacjentów na przechowanie. Rzeczy osobiste pacjentów przechowywane są w przeznaczonym do tego celu, zamykanym pomieszczeniu tzw. depozyt chorych, przedmioty wartościowe są dodatkowo zabezpieczone w kasecie pancernej przez Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału Ratunkowego. 39. Ankieta oceny ryzyka zakażeń szpitalnych. ANKIETA OCENY RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH TAK 1 W ZOZ działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych x 2 W ZOZ rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie x wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca x innych x 4 ZOZ zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie x krwiopochodne Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem NIE x 4 EIB SA

15 5 ZOZ posiada centralną sterylizatornię x 6 W ZOZ używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze x 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji x 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne x wydruk komputerowy x testy Bowie-Dicka x testy paskowe x testy zintegrowane x testy biologiczne x 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowana do sterylizacji x 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe x rękawy papierowo foliowe x inne x 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach x kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach x 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie x 14 mycia i dezynfekcji rąk x w czasie pobierania krwi x przy wykonywaniu iniekcji x podczas dezynfekcji x podczas sterylizacji x ze sprzętem endoskopowym x z zużytym sprzętem x jednorazowym ze skażonym mat. x biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane x 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie x 17 ZOZ posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną x automatyczną x sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce x typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) x 40. Budynki zgłoszone do ubezpieczenia nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. 41. Na terenie zakładu w miejscu ubezpieczenia począwszy od 1997 roku nie miała miejsca żadna szkoda powodziowa. 42. Do ubezpieczenia nie jest zgłoszony magazyn wysokiego składowania. 43. Dodatkowe informacje na temat ryzyka powodzi: lokalizacja nie jest położona na terenach zalewowych; lokalizacja od 1997 roku nie była objęta powodzią; lokalizacja w 2010 roku nie była objęta powodzią; W odległości do 2 km znajduje się rzeka, potok; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 5 EIB SA

16 podczas powodzi w 2010 roku w najbliższym otoczeniu lokalizacji do 2 km nie nastąpiły podtopienia; na terenie lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia w 2010 r nie nastąpiło cofnięcie wód ze studzienek wod kan; lokalizacja jest położona na wysokości w odniesieniu do lustra najbliższej rzeki (na postawie danych zawartych w mapach geodezyjnych lub książki obiektu.) 20 m.; 44. Zabezpieczenia p.poż: hydranty wewnętrzne 36 sztuk. Liczba hydrantów wewnętrznych ulega zmianie w związku z prowadzonymi remontami pomieszczeń Szpitala, hydranty zewnętrzne 5 sztuk, gaśnice (rodzaje i ilość) proszkowe 55 sztuk ABC (w tym do gaszenia urządzeń elektrycznych). Liczba gaśnic ulega zmianie w związku z prowadzonymi remontami pomieszczeń Szpitala; czujniki (przybliżona ilość) ok.319 sztuk (typ OH 720, OP 720 i DOR 40) inne zabezpieczenia dla Bloku Operacyjnego i SOR w postaci klap oddymiających sztuk 5, dźwiękowy sygnał ostrzegawczy typ SRZ 19/40V AUDIOTECH. strefy pożarowe zostały wydzielone drogi ewakuacyjne oznaczone zgodnie z przepisami centralki pożarowe - centralka dla Bloku Operacyjnego i SOR typ FC 724-ZA drogi dojazdu, czas w jakim może pojawić się straż ok. 3 minuty 45. Dodatkowe informacje: Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: ok. 0,3 km (ok. 300 metrów) istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku? - Tak. Oznakowano ponadto: - drogi pożarowe, - drogi i wyjścia ewakuacyjne, - lokalizacje sprzętu ppoż. budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami TAK istnieje regulamin ppoż: TAK pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej: TAK W szpitalu są przeprowadzane regularne kontrole z ramienia straży pożarnej: TAK W szpitalu prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego: TAK na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą: jeden zbiornik ppoż. 46. Zabezpieczenia p. kradzieżowe: ogrodzenie terenu: TAK oświetlenie terenu: TAK monitoring: TAK w części budynku Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze tam, gdzie jest to niezbędne (np. w pomieszczeniach z całodobowym dyżurem nie); Patrole w godzinach nocnych, poza tymi godzinami na wezwanie lub w przypadku uruchomienia alarmu; 47. Szczegółowy opis sposobów zabezpieczenia: W budynku głównym szpitala remonty odbywają się w sposób ciągły od 2004 r. Każdy wyremontowany oddział wyposażony jest w gaśnice z aktualnymi atestami, każdego roku legalizowane, wyjścia ewakuacyjne. Na terenie Szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Materiały przeznaczone do remontów były dobierane tak, aby nie zagrażały pacjentom oraz personelowi szpitala. Wykładziny położone na wyremontowanych oddziałach posiadają atesty nie palności. Na terenie Szpitala wydzielono i oznaczono drogę pożarową. Budynek przy ulicy Kamieniec 10B jest zabezpieczony przed pożarem. W całym budynku znajdują się gaśnice z ważnymi atestami. Istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w budynku. Na każdej kondygnacji budynku Szpitala oraz budynku przy ulicy Kamieniec 10B znajdują się hydranty wewnętrzne. Na zewnątrz budynków rozmieszczone są hydranty zewnętrzne wraz z oznaczeniem. W kotłowni parowej, w dwóch domkach Beskid, w garażach, pomieszczeniach kierowców i pozostałych budynkach również znajdują się gaśnice z ważnymi atestami. Łącznie w obiektach przy ul. Kamieniec 10 i Kamieniec 10B są zalegalizowane: 1. gaśnice 55 szt., Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 6 EIB SA

17 2. hydranty wewnętrzne 31 szt., 3. hydranty zewnętrzne 4 szt. W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego na wszystkich klatkach ewakuacyjnych została wymieniona stolarka drzwiowa na atestowaną przeciwpożarową EI60 oraz EI120. Dzięki temu oraz dzięki zastosowaniu dodatkowych przegród wydzielono strefy przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na klatkach ewakuacyjnych zastosowano również systemy oddymiania. Każdego roku dokonywany jest przegląd sprzętu przeciwpożarowego przez wyspecjalizowana firmę. Budynek Szpitala oraz budynek administracyjny posiadają opracowaną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Plan ewakuacyjny. Na każdej kondygnacji budynku Szpitala usytuowano grafikę planu ewakuacyjnego oraz Ogólną Instrukcje Przeciwpożarową, a także Instrukcje dotyczące ewakuacji z zagrożonej strefy. Część budynku Szpitala została wyposażona w sygnalizację przeciwpożarową oraz oddymiającą. Docelowo planowane jest zamontowanie klap oddymiających oraz instalacji przeciwpożarowej w całym budynku Szpitala. W całym budynku Szpitala funkcjonuje oświetlenie awaryjne.w 2010r. przeprowadzono ćwiczenia symulujące ewakuację Szpitala. W akcji udział wzięły wszystkie służby zespolone. 48. Dozór i ochrona mienia: - dozór budynku Szpitala przy ulicy Kamieniec 10 realizowany jest w godzinach nocnych przez firmę ZAK-COP Ochrona Osób i Mienia Władysław Drożdż z Zakopanego. - dozór budynku, w którym mieszczą się administracja, Przychodnia Specjalistyczna i mieszkania, przy ulicy Kamieniec 10b realizowany jest przez firmę ZAK-COP Ochrona Osób i Mienia Władysław Drożdż z Zakopanego. 49. Szkodowość z ubezpieczeń majątkowych: Lata brak szkód z tytułu ryzyk majątkowych; Lata brak szkód z tytułu ryzyk OC; Rok szkoda z OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej, założona rezerwa w wysokości PLN (przyczyna: zakażenie gronkowcem); Lata brak szkód z ryzyk OC. 50. Szkodowość z ubezpieczeń komunikacyjnych stan na 31 lipca 2012 rok rodzaj umowy liczba szkód wypłacone odszkodowanie rezerwa 2009 OC ,00 zł 0 AC ,00 zł 0 NNW 0 - zł OC ,00 zł 0 AC ,00 zł 0 NNW 0 - zł OC 0 - zł 0 AC 0 - zł 0 NNW 0 - zł OC 0 - zł 0 AC 0 - zł 0 NNW 0 - zł 0 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 7 EIB SA

18 51. Opis techniczny budynków należących do Szpitala: Konstrukcja i Data Opis ogólny Lp. Rodzaj obiektu / wartość bydynku Rok rodzaj Konstrukcja Instalacja Rodzaj instalacji ostatniego (kondygnacje) Lokalizacja księgowa brutto budowy pokrycia dachu ścian odgrom. technicznej remontu 1 Hotel pielęgniarek, Przychodnia, Biura - ul. Kamieniec 10B , Budynek trzykondygnacyjny Blacha tytanowocynkowa na deskach, konstrukcji stalowej Ściany murowane Jest Instalacje wodkan, CO, elektryczne 2011 docieplenie budynku i remont dachu 2 3 Budynek główny Szpitala - ul. Kamieniec 10 Budynek gospodarczy ul. Kamieniec , , Blacha tytanowocynkowa na deskach, konstrukcji stalowej Stropodach kryty papą Ściany murowane Ściany murowane Jest Jest Instalacje wodkan, CO, elektryczne, teletechniczne, sieci komputerowe, tlenu medycznego, podtlenku azotu, dwutlenku węgla Instalacje wodkan, CO, elektryczne 2011 docieplenie budynku i remont dachu Stacja zgazowania ciekłego tlenu 2002 Zbiorniki - - Jest Instalacja tlenowa Stacja redukcyjnopomiarowa, gazociąg niskoprężny 1997 Reduktory - - Jest Reduktor ciśnienia gazu ziemnego Dyspozytornia (zaadaptowany budynek portierni) , Stropodach kryty papą Ściany murowane Jest Instalacje wod.- kan, CO, elektryczne, komputerowe 2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 8 EIB SA

19 7 Dyżurka zespołów ratownictwa medycznego (zaadaptowany magazyn materiałów opatrunkowych) , Stropodach kryty papą Ściany murowane Jest Instalacje wod.- kan, CO, elektryczne, komputerowe Kotłownia - budynek gospodarczy - ul. Kamieniec , Blacha tytanowocynkowa na deskach, konstrukcji stalowej Ściany murowane Jest Opis w załączniku 15 B 2011 remont dachu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 9 EIB SA

20 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA CZĘŚĆ 01 UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ W RAMACH CZEŚCI 01 POSTĘPOWANIA 1. OKRES UBEZPIECZENIA Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy i trwa od r. do PŁATNOŚĆ SKŁADKI Składka zostanie opłacona w postaci 4 równych rat płatnych kwartalnie. Pierwsza rata będzie płatna w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. 3. O ile w treści Specyfikacji Zamawiający nie określił limitów na poszczególne ryzyko znaczy to, iż Ubezpieczający nie przewiduje możliwości jego wprowadzenia przez Ubezpieczyciela. 4. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich miejscach prowadzenia działalności (w szczególności miejsca udzielania pomocy) na terenie RP. 5. W przypadku nowych lokalizacji ochrona ubezpieczeniowa działa od momentu przyjęcia lokalizacji do użytku (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy wraz z wartością znajdującego się tam mienia zostaną podane do wiadomości ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku. 6. W związku z możliwymi przekształceniami prawnymi podmiotów leczniczych za zgodną wolą Stron na wniosek Zamawiającego Ubezpieczyciel dokona cesji wszelkich praw wynikających z zawartych umów ubezpieczenia na nowy podmiot z zachowaniem wszystkich warunków określonych w umowie. Warunkiem kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej jest aby podmiot posiadał analogiczny profil działalności jak przed przekształceniem prawnym i nie uległ zmianie. Powyższe postanowienia nie zwalniają Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela od obowiązku zgłaszania Ubezpieczycielowi zmian okoliczności, mających miejsce w SIWZ lub przed zawarciem umowy w innych pismach zgodnie z art.815 Kodeksu Cywilnego. 7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Ubezpieczyciel niezwłocznie powiadomi Ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które wpłynie bezpośrednio do Ubezpieczyciela na podstawie art KC (tzw. zasada actio directa) oraz o każdym odszkodowaniu i/lub zadośćuczynieniu wypłaconym w związku z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności przekaże kopię decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia. 8. CZYNNIK PODATKOWY Suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT. Odszkodowanie płatne będzie z wraz podatkiem VAT, o ile Ubezpieczający nie odlicza podatku VAT. B. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA.Ochroną ubezpieczeniową będą objęte zostaną: środki trwałe (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia), mienie niskocenne, mienie wykorzystywane na podstawie umów cywilnoprawnych (w tym mienie użyczone), 2. ZAKRES UBEZPIECZENIA Ochrona obejmie ryzyka podstawowe (FLEXA) oraz poniższe ryzyka dodatkowe: pożar/ogień (w tym bez widocznego płomienia), dym, sadza, bezpośrednie i pośrednie uderzenia pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch/eksplozja, implozja, wiatr, huragan, tornado itp., o prędkości powyżej 17,5 m/s Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 10 EIB SA

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na usługi p.n.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników IZBY SKARBOWEJ w Zielonej Górze oraz Urzędów Skarbowych (wg wykazu) oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo