Założenia realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania PO KL przez Powiatowe Urzędy Pracy woj. podlaskiego w 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Założenia realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania PO KL przez Powiatowe Urzędy Pracy woj. podlaskiego w 2012 roku"

Transkrypt

1 Założenia realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania PO KL przez Powiatowe Urzędy Pracy woj. podlaskiego w 2012 roku

2 Zmiany w dokumentach programowych Program Operacyjny KapitałLudzki (obowiązuje od 5 grudnia 2011r.) Z dniem 1 stycznia 2012r. weszły w życie znowelizowane: Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2

3 Zmiany w dokumentach programowych Zasady systemu sprawozdawczości PO KL monitorowanie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach załącznika nr 2 do wniosku Beneficjenta o płatność (nowy formularz załącznika nr 2 obowiązuje dla wniosków składanych od 1 lutego 2012r.) modyfikacja wskaźników w załączniku nr 2 do wniosku o płatność oraz w Podręczniku wskaźników PO KL w wyniku zmian wprowadzonych w PO KL i SzOP PO KL [usunięcie wskaźnika Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach projektu w okresie pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (15-24 lata) oraz zmiana wskaźnika Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej na Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje ] 3

4 Zmiany w dokumentach programowych Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL zmiana załącznika Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS Zasady finansowania PO KL Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL 4

5 Zmiany w dokumentach programowych wprowadzono zapisy dotyczące zawieszenia projektów systemowych w przypadku braku alokacji na Poddziałanie 6.1.3, doprecyzowano zasady stosowania reguły proporcjonalności oraz metodologię postępowania w przypadku uznania części wydatków za niekwalifikowalne z związku z zastosowaniem ww. reguły, wprowadzono obowiązek uwzględnienia przy podziale środków Funduszu Pracy na powiaty przez wojewódzkie urzędy pracy spełnienia kryteriów dostępu, w szczególności kryterium efektywności zatrudnieniowej, doprecyzowano zapisy dotyczące sposobu postępowania w przypadku umorzenia przez Starostę należności uczestnikowi projektu (w tabeli 7 Korekty finansowe całośćwydatku niekwalifikowalnego, bez względu na to, w jakiej części podlega on umorzeniu), 5

6 Zmiany w dokumentach programowych zmieniono regulacje dotyczące obowiązkowego badania ewaluacyjnego projektu systemowego (tylko raz w ciągu realizacji projektu), umożliwiono wykazywanie w ramach projektu systemowego wydatków w ramach cross-financingu (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL), zmiana w zakresie sporządzenia rocznego bilansu realizacji projektu systemowego (po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową, uwzględniającym spełnienie reguły proporcjonalności) 6

7 Zmiany w dokumentach programowych Weryfikacja spełnienia reguły y proporcjonalności ci po zakończeniu każdego roku budżetowego zatwierdzenie wniosku o płatność za ostatni okres rozliczeniowy jest skuteczne pod warunkiem przekazania przez PUP ostatecznych informacji za dany rok budżetowy dotyczących wykonania wszystkich wskaźników, w tym w szczególności wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w przypadku stwierdzenia, że reguła proporcjonalności nie została spełniona dokonanie korekty zatwierdzonych wydatków w końcowym wniosku o płatnośćoraz poinformowanie o tym fakcie Beneficjenta 7

8 Zmiany w dokumentach programowych Weryfikacja spełnienia reguły y proporcjonalności ci wydatki niekwalifikowalne w związku z niespełnieniem reguły proporcjonalności stanowią korektę finansową: a) w przypadku wydatków niekwalifikowalnych odnoszących się do niespełnienia kryteriów dostępu, w tym do niezrealizowania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej kwota ta nie podlega zwrotowi, b) w przypadku wydatków niekwalifikowalnych odnoszących się do niespełnienia celu projektu wyrażonego wskaźnikami pomiaru celu głównego i celów szczegółowych wskazanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie kwota ta podlega zwrotowi na rachunek dysponenta FP 8

9 Generator Wniosków w Aplikacyjnych wersja 7.5 wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2012r. nowej wersji GWA: aktualizacja słowników Działań i Poddziałań zgodnie z nową wersją SzOP PO KL aktualizacja słowników wskaźników pomiaru celów zgodnie z nowelizacjązasad systemu sprawozdawczości PO KL Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL (wersja z dnia 1 stycznia 2012r.) 9

10 Kryteria wyboru projektów Ocena formalna 1) Ogólne kryteria formalne 2) Kryteria dostępu Ocena merytoryczna 3) Kryteria horyzontalne 4) Kryteria merytoryczne 10

11 Kryteria wyboru projektów Ocena formalna 1) Ogólne kryteria formalne Czy wniosek został złożony we właściwej instytucji? Czy wniosek został wypełniony w języku polskim? Czy wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującąinstrukcjąwypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym w szczególności: czy wniosek został złożony w 2 egzemplarzach papierowych (oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) albo 2 oryginały oraz w wersji elektronicznej? czy wniosek został sporządzony przy użyciu aplikacji GWA w wersji 7.5? 11

12 Ocena formalna Kryteria wyboru projektów czy wersja elektroniczna wniosku została wygenerowana przez aplikację GWA 7.5 oraz zapisana w formacie pliku XML na płycie CD lub DVD? czy sumy kontrolne wersji papierowej i elektronicznej są tożsame? czy wydruk zawiera wszystkie strony oraz czy wszystkie strony mają tę samą sumę kontrolną? czy wniosek został podpisany przez osoby upoważnione i opieczętowany - pieczęć imienna i instytucjonalna - w części V Wniosku? Czy wniosek złożono w terminie wskazanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku? 12

13 Ocena formalna Kryteria wyboru projektów Czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych? Czy realizację danego typu projektu w trybie systemowym przewidziano w odpowiednim Planie działania? Czy okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL? 13

14 Kryteria wyboru projektów 2) Kryteria dostępu (obowiązuj zujące w 2012r.) 2.1) Udziałosób niepełnosprawnych w grupie docelowej projektu jest nie mniejszy niżodsetek osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych w danym PUP na dzień r. (należy wskazać w punkcie 3.2 wniosku Grupy docelowe) Uzasadnienie: Wdrożenie projektów spełniających powyższe kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo trudne. Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. właściwie określonego wskaźnika pomiaru celu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we wniosku o dofinansowanie, jako minimum wskaźnika pomiaru celu odnoszącego siędo struktury grupy docelowej (określenie udziału osób niepełnosprawnych). 14

15 Kryteria wyboru projektów 2) Kryteria dostępu cd. 2.2) Udziałosób poniżej 25 roku życia w grupie docelowej projektu jest nie mniejszy niż odsetek osób poniżej 25 roku życia w ogólnej liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych w danym PUP na dzień r. (należy wskazać- j.w.) Uzasadnienie: Wdrożenie projektów spełniających powyższe kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo trudne. Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. właściwie określonego wskaźnika pomiaru celu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we wniosku o dofinansowanie, jako minimum wskaźnika pomiaru celu odnoszącego siędo struktury grupy docelowej (określenie udziału osób poniżej 25 roku życia). 15

16 Kryteria wyboru projektów 2) Kryteria dostępu cd. 2.3) Udziałosób powyżej 50 roku życia w grupie docelowej projektu jest nie mniejszy niżodsetek osób powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych w danym PUP na dzień r. (należy wskazać j.w.) Uzasadnienie: Wdrożenie projektów spełniających powyższe kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo trudne. Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. właściwie określonego wskaźnika pomiaru celu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we wniosku o dofinansowanie, jako minimum wskaźnika pomiaru celu odnoszącego się struktury grupy docelowej (określenie udziału osób powyżej 50 roku życia). 16

17 Kryteria wyboru projektów 2) Kryteria dostępu cd. 2.4) Udział osób długotrwale bezrobotnych w grupie docelowej projektu jest nie mniejszy niż odsetek osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych w danym PUP na dzień r. (należy wskazać j.w.) Uzasadnienie: Wdrożenie projektów spełniających powyższe kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo trudne. Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. właściwie określonego wskaźnika pomiaru celu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we wniosku o dofinansowanie, jako minimumwskaźnika pomiaru celu odnoszącego siędo struktury grupy docelowej (określenie udziału osób długotrwale bezrobotnych). 17

18 Kryteria wyboru projektów 2) Kryteria dostępu cd. 2.5) Każdy uczestnik projektu zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania (należy wskazać- j.w.) Uzasadnienie: Wdrożenie projektów spełniających powyższe kryterium pozwoli na zapewnienie indywidualnego podejścia do każdego uczestnika projektu. Indywidualizacja wsparcia powinna przyczynić się do zwiększenia efektywności realizacji działań projektowych. Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. właściwie określonego wskaźnika pomiaru celu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we wniosku o dofinansowanie, jako minimum wskaźnika pomiaru celu odnoszącego się do formy wsparcia (określenie liczby osób objętych IPD). 18

19 Kryteria wyboru projektów 2) Kryteria dostępu cd. 2.6) Co najmniej 45% uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie w 2012r., podejmie zatrudnienie (należy wskazaćw punkcie wniosku o dofinansowanie w polu Wskaźnik pomiaru celu dla celu głównego projektu) Uzasadnienie: Kryterium służy zwiększeniu efektywności działańrealizowanych w ramach projektu oraz przyczyni się do utworzenia trwałych miejsc pracy. Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. właściwie określonego wskaźnika pomiaru celu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we wniosku o dofinansowanie, jako minimum wskaźnika pomiaru celu odnoszącego się do efektu zatrudnieniowego. 19

20 3) Kryteria horyzontalne Kryteria wyboru projektów Ocena merytoryczna Czy projekt jest zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i innym właściwym prawodawstwem krajowym? Czy projekt jest zgodny z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej? Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)? Czy projekt jest zgodny z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju)? Czy projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL? Czy koszty w ramach cross-financingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania? 20

21 Kryteria wyboru projektów Ocena merytoryczna cross-financing 1) W ramach projektów PO KL (w tym projektów systemowych) możliwe jest kwalifikowanie wydatków objętych wsparciem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zasadzie cross-financingu 2) Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań w ramach PO KL 3) Cross-financing w projektach systemowych powiatowych urzędów pracy może być rozliczany w ramach zadania Obsługa projektu (Zadanie Obsługa projektu obejmować może m.in.: koszty otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego, koszty komunikowania się z pracodawcami i bezrobotnymi, koszty pomocy prawnej z tytułu realizacji zamówień publicznych, koszty zakupu lub amortyzacji sprzętu i wyposażenia, koszty zakupu materiałów biurowych na potrzeby projektu) 21

22 Kryteria wyboru projektów 4) Kryteria merytoryczne 4.1) Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu Czy Projektodawca wskazał problem, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz przedstawił opis sytuacji problemowej? Czy Projektodawca wskazał cel główny i cele szczegółowe projektu w kontekście wskazanego problemu? Czy wskaźniki pomiaru celów są adekwatne i mają odpowiednią wartość oraz czy wskazano źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwość pomiaru? 22

23 4.2) Grupy docelowe Kryteria wyboru projektów Czy Projektodawca opisał grupę docelową z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, wykształcenie, płeć)? Czy Projektodawca uzasadnił wybór grupy docelowej? Czy Projektodawca opisał sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu (z uwzględnieniem zasady równości szans w tym równości płci)? Czy Projektodawca opisał potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz wskazał wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym? 23

24 4.3) Zadania Kryteria wyboru projektów Czy dobór zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów szczegółowych projektu jest trafny, a harmonogram zadań racjonalny? Czy Projektodawca poprawnie opisał produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań? 4.4) Oddziaływanie projektu Czy Projektodawca opisał sposób, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL? Czy Projektodawca wskazał zamierzoną do osiągnięcia wartość dodaną projektu? 24

25 Kryteria wyboru projektów 4.5) Potencjał i doświadczenie Projektodawcy nie dotyczy 4.6) Sposób zarządzania projektem nie dotyczy 5) Budżet projektu Czy wydatki są niezbędne do realizacji projektu i osiągania jego celów? Czy wydatki są racjonalne i efektywne, tj. zgodne ze stawkami rynkowymi? Czy wydatki spełniają zasady kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL? Czy budżet projektu zostałprawidłowo sporządzony? 25

26 Kryteria wyboru projektów Uwaga: Wydatki ze środków publicznych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla uczestników projektu nie mogą przekroczyć 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu finansowanych ze środków publicznych w okresie jednego roku budżetowego. IZ PO KL podjęła decyzję, że wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy dla uczestnika projektu należy traktować jako wsparcie udzielone osobom bezrobotnym ( FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL czyli zestawienie pytań i odpowiedzi w związku z wypełnianiem Formularza PEFS 2007 wersja 3.0) W przypadku wsparcia w formie prac interwencyjnych, w budżecie projektu należy wskazać szacowaną wysokość środków prywatnych w ramach wkładu własnego. 26

27 Wniosek o dofinansowanie GWA wersja

28 Punkt 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu 28

29 Cel głównyg Cele projektu Zwiększenie szans na zatrudnienie osób b bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w. Cele szczegółowe 1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób b bezrobotnych zgodnie z wymogami lokalnego rynku pracy 2. Zdobycie doświadczenia zawodowego przez osoby bezrobotne 3. Promocja przedsiębiorczo biorczości ci wśród w d osób b bezrobotnych 29

30 Wskaźniki pomiaru -dla celu głównego g Zwiększenie szans na zatrudnienie osób b bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w. : - Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie - Liczba uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie w 2012r. podejmą zatrudnienie (aby spełnione zostało Kryterium dostępu nr 6 należy wskazać liczbę osób, która stanowić będzie co najmniej 45% liczby osób, które zakończą udział w projekcie w 2012r. ) 30

31 Wskaźniki pomiaru -dla celów w szczegółowych 1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób b bezrobotnych zgodnie z wymogami lokalnego rynku pracy - Liczba osób, które ukończyły szkolenia 2. Zdobycie doświadczenia zawodowego przez osoby bezrobotne - Liczba osób, które odbyły staże - Liczba osób, które odbyły przygotowanie zawodowe dorosłych -Liczba osób, które zostały zatrudnione w ramach prac interwencyjnych 3. Promocja przedsiębiorczo biorczości ci wśród w d osób b bezrobotnych -Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej -Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 31

32 Źródło o weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwo stotliwość pomiaru 1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych zgodnie z wymogami lokalnego rynku pracy: Liczba certyfikatów, zaświadczeń, dyplomów ukończenia szkolenia 2. Zdobycie doświadczenia zawodowego przez osoby bezrobotne: Liczba zaświadczeń o odbyciu stażu Liczba zdanych egzaminów kwalifikacyjnych, czeladniczych lub egzaminów sprawdzających 3. Promocja przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych: Liczba podpisanych umów o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba podpisanych umów o refundacjęz FP kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 32

33 Punkt 3.2 Grupy docelowe 33

34 Charakterystyka grupy docelowej W celu spełnienia kryteriów dostępu, jako minimum należy wskazać właściwie określone wskaźniki pomiaru celu Dodatkowe wskaźniki pomiaru celu głównego odnoszące siędo struktury grupy docelowej: 1) Udział osób niepełnosprawnych w grupie docelowej projektu jest nie mniejszy niż odsetek osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych w danym PUP na dzień r. 2) Udziałosób poniżej 25 roku życia w grupie docelowej projektu jest nie mniejszy niż odsetek osób poniżej 25 roku życia w ogólnej liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych w danym PUP na dzień r. 34

35 Charakterystyka grupy docelowej Dodatkowe wskaźniki pomiaru celu głównego odnoszące się do struktury grupy docelowej - cd.: 3)Udziałosób powyżej 50 roku życia w grupie docelowej projektu jest nie mniejszy niż odsetek osób powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych w danym PUP na dzień r. 4)Udziałosób długotrwale bezrobotnych w grupie docelowej projektu jest nie mniejszy niżodsetek osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych w danym PUP na dzień r. 5)Każdy uczestnik projektu zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania 35

36 Charakterystyka grupy docelowej Ponadto w opisie grupy docelowej należy uwzględnić podział na: -osoby, które kontynuują udział z poprzedniego roku budżetowego w projekcie systemowym -osoby nowe, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu w danym roku budżetowym 36

37 Charakterystyka grupy docelowej Liczba osób, które zakończą udział w projekcie w 2012r. (Ogółem/K/M), w tym: a) Liczba osób w wieku lata b) Liczba osób w wieku lata zamieszkujących tereny wiejskie c) Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - w tym liczba osób niepełnosprawnych, - w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych, - w tym liczba osób zamieszkujących tereny wiejskie, d) Liczba osób w wieku lata e) Liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania 37

38 Punkt 3.3 Zadania 38

39 Nazwa zadania Zadania Nazewnictwo zadań winno zostać zachowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dołączonym do umowy ramowej na pierwszy rok budżetowy W przypadku, gdy PUP nie planuje realizacji danej formy wsparcia w kolejnych latach we wniosku o dofinansowanie (w budżecie projektu) jako koszt należy wpisać 0 Zadania nowe należy dopisywaćkolejno pod zadaniami jużistniejącymi W przypadku zadań Ewaluacja, Promocja projektu i Obsługa projektu sugerowane wskazanie wszystkich celów szczegółowych Szczegółowy opis zadania i produktów, które będąb wytworzone w ramach jego realizacji Należy m.in. wskazać produkty wytworzone w wyniku realizacji planowanych zadań, jak również określić odpowiednie wskaźniki mierzące stopień osiągnięcia wskazanych produktów (Podręcznik wskaźników PO KL Mapa wskaźników monitorowania projektów PO KL) 39

40 Zadania W odniesieniu do poszczególnych form wsparcia odpowiednio: 1. Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach projektu w wyniku realizacji: szkoleń staży przygotowania zawodowego dorosłych prac interwencyjnych wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 2. Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej/liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje 3. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach projektu 40

41 Punkt 3.4 Ryzyko nieosiągni gnięcia założeńprojektu Obowiązek wypełniania pkt. 3.4 dotyczy tylko projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł, przy czym nie dotyczyto projektów systemowych powiatowych urzędów pracy 41

42 Punkt 3.5 Oddziaływanie projektu 42

43 Punkt 3.5 Oddziaływanie projektu W kolumnie Oczekiwany efekt realizacji PO KL należy wybrać z listy rozwijanej (słownika), której treść zgodna jest z zapisami SzOP PO KL, oczekiwane efekty realizacji PO KL w danym Priorytecie PO KL Nie można przyjąć ąćinnego sposobu wypełnienia wskazanej kolumny niż: - wybór efektu realizacji danego Priorytetu PO KL z listy rozwijanej albo - wpisanie celu szczegółowego określonego dla danego Priorytetu zgodnie z jego brzmieniem w PO KL albo - wpisanie celu określonego dla danego Działania PO KL zgodnie z jego brzmieniem w SzOP PO KL 43

44 Punkt 3.6 i 3.7 Punkt 3.6 i 3.7 nie dotyczy projektów systemowych powiatowych urzędów pracy 44

45 Szczegółowy budżet projektu 45

46 Szczegółowy budżet projektu 46

47 IV Budżet projektu 47

48 Budżet projektu W projekcie systemowym Powiatowego Urzędu Pracy: Współpraca ponadnarodowa nie dotyczy Zarządzanie projektem nie dotyczy Koszty pośrednie nie dotyczy Cross-financing zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Uzasadnienie kosztów jedynie w przypadku ujęcia w budżecie projektu wydatków objętych cross-financingiem oraz w kontekście niezbędności ich poniesienia dla realizacji konkretnych zadańw ramach projektu w tym kwoty ryczałtowe nie dotyczy w tym koszty personelu nie dotyczy w tym wkład niepieniężny nie dotyczy 48

49 Limity liczby znaków w we wniosku o dofinansowanie Rodzaj projektu projekty dotyczące oddolnych inicjatyw lokalnych na terenach wiejskich przewidziane do realizacji w ramach Działania 9.5 projekty standardowe, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi poniżej 2 mln zł projekty standardowe, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł projekty standardowe przewidziane do realizacji w partnerstwie i projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w ramach Działań/Poddziałań PO KL, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi poniżej 2 mln zł projekty standardowe przewidziane do realizacji w partnerstwie i projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w ramach Działań/Poddziałań PO KL, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł projekty innowacyjne (niezależnie od wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania) Limit liczby znaków tylko na pkt 3.4 wniosku Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu na pkt 3.4 wniosku Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu na pkt 3.4 wniosku Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu 49

50 Dostępno pność Generatora Wniosków w Aplikacyjnych w wersji

51 Dziękuję za uwagę Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 51

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Projekty systemowe PUP w 2013r. Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010. Toruń, 24 marca 2010 r.

Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010. Toruń, 24 marca 2010 r. Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010 Toruń, 24 marca 2010 r. 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu (Beneficjenci) W ramach

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNO- MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP

KARTA OCENY FORMALNO- MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP ZAŁĄCZNIK nr 7. Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP KARTA OCENY FORMALNO- MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP Załącznik nr 7 - do INFORMACJI O NABORZE Wzór karty oceny formalno-merytorycznejj wniosku o dofinansowanie projektu PUP współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Karta oceny

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe PUP w ramach PO KL w 2012 roku.

Projekty systemowe PUP w ramach PO KL w 2012 roku. Projekty systemowe PUP w ramach PO KL w 2012 roku. Gdańsk 2012.02.27 Wnioski z badania Ocena jakości projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL Dla uczestników największe znaczenie

Bardziej szczegółowo

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY Kraków, 23 marca 2011 r. Zmiany dokumentów Od stycznia 2011 roku nastąpiły znaczące zmiany kluczowych dokumentów potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy -kontynuacja w 2014 roku- 17 styczeń 2014 r.

Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy -kontynuacja w 2014 roku- 17 styczeń 2014 r. Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy -kontynuacja w 2014 roku- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

1 Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszej dokumentacji w przypadku

1 Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszej dokumentacji w przypadku Załącznik do Uchwały nr269/18/iv/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 02 2011 roku w sprawie Dokumentacja 1 naboru na 2011r. projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP Załącznik 4 Ramowe plany działań ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2017 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) Załącznik nr 5.1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Departament Administracji Publicznej MSWiA NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy. w ramach. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy. w ramach. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Akceptacja:.. Podsekretarz Stanu SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Załącznik nr 5.2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 8 czerwca 2015 r.

załącznik do uchwały nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 8 czerwca 2015 r. Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy PI 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia IV. Kryteria wyboru projektów Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

II OCENA MERYTORYCZNA. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

II OCENA MERYTORYCZNA. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 II OCENA MERYTORYCZNA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Procedura konkursowa Procedura konkursowa-konkurs zamknięty Ogłoszenie konkursu, Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 1 CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 2 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL 3 4 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL Wyszukiwarka dotacji, Dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

I. OCENA FORMALNA. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

I. OCENA FORMALNA. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Propozycje kryteriów wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 I. OCENA FORMALNA WSZYSTKIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata Załącznik nr IV - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 201-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca)

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) Ogłoszenie o konkursie Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU KONKURSOWEGO. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU KONKURSOWEGO. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Karta Oceny Merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO Załącznik nr 8 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-009/17 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Zasady naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych na rok 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Kielce, 1 marca 2011 r. Anna Frańczak Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Św. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Nie dotyczy Instytucja

Bardziej szczegółowo

- Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL wersja obowiązująca od dn r.

- Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL wersja obowiązująca od dn r. Dokumenty programowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja obowiązująca od 5 grudnia 2011 r. (po przeglądzie śródokresowym) - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja z 15

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL. Generator Wniosków Aplikacyjnych

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL. Generator Wniosków Aplikacyjnych Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL Generator Wniosków Aplikacyjnych Agnieszka Kuźniar-Pelc Wydział Rozwoju Kadr Regionu GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH www.efs.gov.pl/wniosek www.wup-rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez ośrodki pomocy społecznej

Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez ośrodki pomocy społecznej Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez ośrodki pomocy społecznej Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu

Dokumentacja naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Dokumentacja naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL)

WARSZAWA. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2011R. Gabriela Sempruch 1 z 49 Założenia zmian we wniosku o dofinanansowanie 1

Bardziej szczegółowo

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Suma kontrolna KOM Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Zasady naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na rok 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wskaźników w ramach Poddziałania PO WER. Katowice, 6 lipca 2015 roku (aktualizacja treści: r.)

Monitorowanie wskaźników w ramach Poddziałania PO WER. Katowice, 6 lipca 2015 roku (aktualizacja treści: r.) Monitorowanie wskaźników w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER Katowice, 6 lipca 2015 roku (aktualizacja treści: 16. 07. 2015 r.) Definicje wskaźników EFS wskaźniki produktu dotyczą realizowanych działań

Bardziej szczegółowo

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania Aktywizacja społeczno-zawodowa

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania Aktywizacja społeczno-zawodowa System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa Konkurs numer: RPPM.06.01.02-IZ.00-22-001/16 Wejherowo, 31.05.2016r. Regionalny Program Operacyjny ZŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki data miejsce Data wprowadzenia i obowiązywania zmian: 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady

Bardziej szczegółowo

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 17.02.2011 Nowa rzeczywistość PO KL w 2011 r. 1. Nowy wzór

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru wniosków o dofinansowanie projektu

Dokumentacja naboru wniosków o dofinansowanie projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Dokumentacja naboru wniosków o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 94/2016 KM RPO WO z dnia 14 października 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 94/2016 KM RPO WO z dnia 14 października 2016 r. KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE DLA DZIAŁANIA 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje zmianę formularza wniosku w programie Kapitał Ludzki. Jeśli uradowani

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o dofinansowanie na przykładzie oceny wniosków z pierwszych naborów ZIT. Katowice, 22 czerwca 2017 r.

Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o dofinansowanie na przykładzie oceny wniosków z pierwszych naborów ZIT. Katowice, 22 czerwca 2017 r. Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o dofinansowanie na przykładzie oceny wniosków z pierwszych naborów ZIT Katowice, 22 czerwca 2017 r. Potencjał i doświadczenie partnera zbyt ogólny opis dotyczący:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Zał. 8.1.2 do Dokumentacji Konkursowej w ramach Działania 6.2 PO KL Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypełniany jest poprzez

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO WER

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO WER WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO WER 2014-2020 z dniem 10 marca 2015 roku ogłasza nabór wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/15 W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

Logika projektowa oraz najczęściej popełniane błędy we wnioskach aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Logika projektowa oraz najczęściej popełniane błędy we wnioskach aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Logika projektowa oraz najczęściej popełniane błędy we wnioskach aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - EFS Projekt jako odpowiedź na

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Informacja dotycząca naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016 Załącznik do Uchwały nr 44/206 Komitetu Monitorującego Lubelskiego na lata 204-2020 z dnia 22 kwietnia 206 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9. AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w 1 Rozliczanie projektów pozakonkursowych w ramach PO WER 2014 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Spotkanie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy Łódź, 26 czerwca 2015 r. Najważniejsze aspekty

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy Załącznik do Uchwały nr 26/207 Komitetu Monitorującego na lata 204-2020 z dnia 20 lutego 207 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Miłosz Bałdowski Gdańsk, 24 marzec 2016 r.

Prowadzący: Miłosz Bałdowski Gdańsk, 24 marzec 2016 r. Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Prowadzący: Miłosz

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu: Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP IP /16

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP IP /16 Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-006/16 nr i nazwa osi priorytetowej 8 OŚ PRIORYTETOWA RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych urzędów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dodatkowy nabór w 2014 r.

Projekt systemowy Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dodatkowy nabór w 2014 r. Projekt systemowy Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dodatkowy nabór w 2014 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 5.4.5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 lutego 2008 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 2. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH...2

Bardziej szczegółowo

Semiarium tematyczne IV WNIOSEK APLIKACYJNY GWP

Semiarium tematyczne IV WNIOSEK APLIKACYJNY GWP Semiarium tematyczne IV WNIOSEK APLIKACYJNY GWP 25 LISTOPAD 2009 JELENIA GÓRA VII PROMACJA INTEGRACSPOŁECZNEJ 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1 lub 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL Spotkanie dla Wnioskodawców

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL Spotkanie dla Wnioskodawców Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Spotkanie dla Wnioskodawców W ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu.

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. WIĘCEJ SZANS W PRZEMYSKIM WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Termin składania wniosków

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Załącznik do Uchwały Nr 52/1913/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czym jest pomoc publiczna udzielana w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych Załącznik nr 14.3 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych I OCENA

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie

Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego winien zostać przygotowany za pomocą aktualnej wersji 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dostęp

Bardziej szczegółowo