Zarządzanie Projektami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie Projektami"

Transkrypt

1 Zarządzanie Projektami Zawartość oferty: I. WSTĘP II. METODY KSZTAŁCENIA III. WARUNKI REKRUTACJI IV. PROGRAM V. KADRA DYDAKTYCZNA VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ VII. CENA VIII. AKTUALNY HARMONOGRAM IX. INFORMACJE DODATKOWE X. KOORDYNATORZY PROGRAMU

2 I. WSTĘP to kompleksowy program kształcenia, którego celem jest aktywne i praktyczne zapoznanie uczestników ze współczesnymi metodami i trendami w zarządzaniu projektami. Program dostarcza słuchaczom kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności związane z: prowadzeniem projektów o różnej skali i specyfice, zarówno przy wykorzystaniu metodyk klasycznych, jak i zwinnych, zarządzaniem różnymi aspektami projektu, takimi jak: zarządzanie zakresem, harmonogramowanie, budżetowanie, zarządzanie ryzykiem projektowym, zarządzanie zamówieniami/podwykonawcami, zarządzaniem zespołem projektowym i rozwojem kompetencji menedżerskich. Studia przygotowują do egzaminu certyfikacyjnego PMI *: PMP lub CAPM (w zależności od doświadczenia uczestnika) oraz certyfikacji PSM I (Professional SCRUM Master I). Program jest dedykowany: menedżerom/kierownikom projektów, pracownikom biur zarządzania projektami (PMO), osobom zarządzającym organizacją projektową, członkom zespołów projektowych, pracownikom organizacji projektowych (m.in. w firmach IT i telekomunikacyjnych, inwestycyjno-budowlanych, doradczo-szkoleniowych, agencjach reklamowych), pracownikom firm i organizacji, w których istotna część działalności realizowana jest poprzez projekty, wszystkim tym, którzy chcą nabyć profesjonalną i praktyczną wiedzę dotyczącą zarządzania projektami oraz zdobyć uznane międzynarodowe certyfikaty. Absolwenci studiów otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania / Polish Open University w zakresie Zarządzania Projektami. II. METODY KSZTAŁCENIA Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów w małych grupach (max. 15 osób). * PMI, PMP, CAPM są zastrzeżonymi znakami Project Management Institute, Inc.

3 Przewiduje się również zajęcia w formie wideokonferencji oraz zajęcia interaktywne z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Podczas zajęć wykorzystujemy metodę kształcenia POU opartą o metody aktywizujące. Są to przede wszystkim: miniwykłady, ćwiczenia grupowe, ćwiczenia indywidualne, studia przypadków, dyskusje, debaty, badania własne. Warsztaty, przebiegające w inspirującej atmosferze, koncentrują się na pracy zespołowej, wykorzystując wsparcie i wyzwania, które stwarza grupa. Dużo uwagi poświęcamy również rozwojowi umiejętności uniwersalnych oraz profesjonalnych. III. WARUNKI REKRUTACJI Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w POU jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, minimum na poziomie licencjata lub inżyniera. Aby zapisać się na studia podyplomowe należy: zarejestrować się na studia on-line poprzez stronę /zp, złożyć w dziekanacie (przesłać pocztą lub przynieść osobiście) komplet wymaganych dokumentów, tj.: odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni, 1 zdjęcie w formie papierowej, dokonać opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za studia (przelewem lub kartą w dziekanacie uczelni w Warszawie lub Krakowie). Rekrutacja na studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami na najbliższą edycję kwiecień 2013 grudzień 2013 trwa do 2 kwietnia 2013r. Do tego czasu należy złożyć wszystkie dokumenty rekrutacyjne i dokonać opłaty za studia. IV. PROGRAM Na program studiów składa się 156 godzin warsztatów w formie zjazdów oraz zajęć interaktywnych z wykorzystaniem platformy e-learningowej POU.

4 Moduł zgodnie ze standardami PMI (PMP Prep) Zwinne Metodyki Zarządzania Projektami Zarządzanie Ludźmi lub Zarządzanie Procesami w Organizacji Rozwój Kompetencji Menedżerskich Praca Dyplomowa Opis wybranych modułów: Zarządzanie projektami Punkty ECTS Forma zaliczenia S S+E S S+Z S+E S S+E Wprowadzenie Inicjowanie projektu Szczegółowe planowanie projektu Zarządzanie ryzykiem projektowym Metody i narzędzia przydatne w zarządzaniu projektami Realizacja projektu oraz monitorowanie i kontrola Zamknięcie i ewaluacja projektu Biuro programów i projektów (PMO-Project Management Office) - miejsce w strukturze organizacyjnej i zadania Wprowadzenie do standardu PMI/PMBOK * Wprowadzenie do metodyki PRINCE 2 Zarządzanie projektem metodą Łańcucha Krytycznego (Critical Chain Mathod) * PMBOK jest zastrzeżonym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc. Zarządzanie projektami zgodnie ze standardami PMI (PMP Prep) Zajęcia przeznaczone dla osób przygotowujących się do certyfikacji PMP (Project Management Professional) lub CAPM (Certified Associate In Project Management). Moduł ma na celu wdrożenie uczestników w stosowanie najbardziej uznanego na świecie standardu zarządzania projektami Project Management Institute, opisanego w podręczniku Project Management Body of Knowledge Guide (PMBOK Guide).

5 Zajęcia realizowane we współpracy z firmą PM Development Center Sp. z o.o., posiadającą umowę licencyjną z Project Management Institute Inc., która umożliwia zgodne z prawem, bezpośrednie odwołanie się w szkoleniach do standardu PMBOK Guide. Wprowadzenie do zarządzania projektami zgodnie ze standardem PMI (PMBOK Guide). Grupy procesów i obszary wiedzy o zarządzaniu projektami według PMBOK Guide. Przegląd głównych procesów, narzędzi i technik zarządzania projektami Kod etyki i zachowań profesjonalnych PMI (Code of Ethics and Professional Conduct) Wymagania certyfikacyjne: PMP (Project Management Professional), CAPM (Certified Associate in Project Management) Egzamin certyfikacyjny - zasady i strategie zdawania oraz przykładowe testy Uwaga! Ze względu na fakt, że oficjalnym językiem egzaminu PMP jest angielski, część materiałów do zajęć, ćwiczeń, a także testów będzie realizowana w języku angielskim. Zwinne Metodyki Zarządzania Projektami (przez pryzmat metody SCRUM) Program zajęć wprowadza słuchacza w zagadnienie zwinności w realizacji projektów związanych z wytwarzaniem oprogramowania przez pryzmat najpopularniejszej z metod zwinnych metody Scrum. Na przykładach rzeczywistych projektów różnej skali, uczestnicy poznają nowoczesne, zaawansowane techniki planowania, monitorowania i analizy postępów prac projektowych. Dyskutowane będzie również zagadnienie empiryzmu i samoorganizacji nieodłącznie związane z nurtem zwinnym. Ponadto, kierownicy projektów mający doświadczenie z klasycznymi metodami, opartymi na modelach PMI, Prince2 czy IPMA, zobaczą jak znane im narzędzia, takie jak Earned Value albo WorkBreakdownStructure (WBS) mogą być dostosowane do potrzeb projektów zwinnych. Zajęcia przygotowują do certyfikacji PSM I (Professional Scrum Master I). Fundamentalny problem. Potrzeba zarządzania adaptacyjnego Kryzys wytwarzania oprogramowania Manifest Agile Empiryczna kontrola procesu

6 Samoorganizacja Scrum. Przegląd podstawowych elementów Role. Nowe obowiązki, nowe oczekiwania Wydarzenia Planowanie w ujęciu zwinnym. Horyzonty planowania, poziomy szczegółowości Zarządzanie napędzane wartością (Value Driven Development) Monitorowanie postępów prac Zwinność zespołów, zwinność firm (enterprise agile). Problemy dużej skali wieloprojektowość, wielozespołowość, rozproszoność Raport z frontu. Stan aktualny, uwagi dotyczące wdrażania metod zwinnych Zarządzanie Ludźmi Moduł ma na celu wyposażenie uczestników zajęć w wiedzę i umiejętności z zakresu motywowania pracowników, budowania i organizowania pracy zespołów, oceny wpływu stresu i konfliktów na ludzi w organizacji, kultury organizacyjnej oraz zarządzania różnorodnością. Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi Cele zarządzania zasobami ludzkimi Wybrane modele w obszarze ZZL (model Michigan, Model Harvardzki) Typ i osobowość pracownika a rozwiązania w zakresie ZZL Istota motywowania w procesie zarządzania nowoczesną organizacją Współczesne teorie motywowania wykorzystywane w procesie zarządzania ludźmi Wybrane narzędzia motywowania Definicja i cechy zespołu Budowanie i funkcjonowanie zespołu - role zespołowe Zarządzanie zespołami pracowniczymi Czynniki zagrażające pracy zespołowej Zarządzanie zespołem w sytuacji konfliktowej źródła i rodzaje konfliktów Metody rozwiązywania konfliktów Różnice kulturowe w zarządzaniu konfliktem Wybrane modele kultury organizacyjnej Kultura organizacyjna a zarządzanie różnorodnością Zarządzanie zróżnicowanymi grupami pracowników i zarządzanie pokoleniami Korzyści i bariery zarządzania różnorodnością Kultura organizacyjna i zarządzanie różnorodnością a zjawisko stresu za-

7 wodowego Polityka równych szans jako wyzwanie we współczesnym zarządzaniu ludźmi Zarządzanie Procesami w Organizacji Obecnie jednym z głównych wyzwań dotyczących współczesnych organizacji jest szybka adaptacja do zmieniającego się otoczenia. Organizacja zarządzana procesowo wychodzi naprzeciw tym problemom. Moduł uczy przeprowadzania krytycznej analizy i oceny zarządzania procesami we współczesnej organizacji. Obejmuje to również ocenę kluczowych aspektów funkcjonowania organizacji w różnych relacjach biznesowych. Głównym celem modułu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności na temat tworzenia własnych, oryginalnych rozwiązań w zakresie analizy różnych organizacji, a zwłaszcza umiejętności zarządzania procesami. Geneza koncepcji procesowego zarządzania organizacją Najważniejsze trendy zmian w obszarze zarządzania procesami Organizacja wertykalna versus organizacja horyzontalna Najnowsze wyzwania w dziedzinie zarządzania Identyfikacja procesów podstawowych i wspomagających w organizacji - analiza modelu łańcucha wartości Analiza głównych koncepcji zarządzania (Lean Management System, Just in Time, Kanban, Kaizen, Push i Pull, Six Sigma) Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie procesami Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Warunki powodzenia TQM Rekonstrukcja procesów (reengineering) Warunki powodzenia reengineeringu Mapy procesów ( mapowanie procesów ) Analiza modelu zarządzania procesowego Główne problemy procesowego zarządzania organizacją Rola przywództwa w zarządzaniu procesami (w tym rola właściciela procesu) Transformacja organizacji zarządzanej funkcjonalnie na organizację procesową Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu procesami

8 Rozwój Kompetencji Menedżerskich Podstawy psychologii zachowań i emocji Podstawy psychologii stosowanej Przydatność wiedzy psychologicznej i socjologicznej w zarządzaniu Wybrane aspekty socjologii Zarządzanie sobą w czasie Asertywność i Wywieranie wpływu Zarządzanie zespołem Przywództwo V. KADRA DYDAKTYCZNA Zajęcia prowadzone są przez praktyków zarządzania projektami, o doświadczeniu i wiedzy potwierdzonej międzynarodowymi certyfikatami (PMP, PRINCE2 Practitioner, Professional SCRUM Master, Professional SCRUM Product Owner ) oraz wykładowców POU: Dr Ryszard Kołodziej Doświadczony konsultant i trener oraz menedżer pracujący w przeszłości w firmach branży informatycznej, medycznej i doradczej. Doświadczenie doradcze i szkoleniowe zdobył w ciągu kilkunastu lat współpracy z firmami różnych branż i organizacjami non-profit, specjalizując się w zarządzaniu strategicznym i zarządzaniu projektami. Posiada certyfikaty PMP oraz PRINCE2 Practitioner. Aktualnie prezes zarządu firmy PM Development Center Sp. z o.o. oraz Dyrektor zarządzający Oddziału Krakowskiego Project Management Institute Poland. Dr Andrzej Chrzanowski Dyrektor Instytutu Zarządzania Operacyjnego i Systemów Informacyjnych. Od 1994 r. wykładowca Polish Open University. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym oraz w budowaniu wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT. Autor wielu prac z tej dziedziny, w tym dwóch książek.

9 Dr Agnieszka Knap-Stefaniuk Doktor nauk ekonomicznych Kolegium Ekonomiczno--Społecznego SGH. Dziekan Oddziału Małopolskiego Polish Open University. Prowadziła szkolenia i projekty konsultingowe m.in. dla takich firm jak: Lexmark, Galeria-Ogród, Biprocemwap. Prowadziła wykłady na wielu kongresach, m.in.: Ogólnopolskim Kongresie Personelu i Zarządzania, Ogólnopolskim Kongresie Pierwsze Kadry Rzeczpospolitej. Ma na swoim koncie wiele publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, kultury organizacyjnej, rozwiązywania konfliktów. Specjalizuje się w strategii i polityce przedsiębiorstw, systemach zarządzania i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dr Marcin Urbaniak Paweł Torój Doktor nauk humanistycznych Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent studium menedżerskiego o profilu psychologiczno-socjologicznym. Specjalizuje się w metodologii nauk społecznych, etyce biznesu i zarządzania oraz w analizie pojęcia kultury pod kątem współczesnych procesów, zjawisk i zmian cywilizacyjnych. Aktywny członek ogólnopolskich towarzystw naukowych, uczestnik konferencji, autor prelekcji, artykułów i monografii z pogranicza culture studies, antropologii filozoficznej oraz etyki. Założyciel i Prezes Zarządu firmy szkoleniowej Invictus sp. z o.o. (od 1998 roku). Posiada certyfikat PMP (Project Management Professional) amerykańskiego Instytutu Zarządzania Projektami (PMI). Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS) oraz władzach Oddziału Krakowskiego PMI Poland (Wicedyrektor ds. programów i wydarzeń). Oprócz zarządzania firmą jest doświadczonym trenerem i konsultantem. Jest autorem wielu programów szkoleniowych z obszarów zarządzania oraz podnoszenia efektywności zespołów. Od kilku lat ściśle specjalizuje się w tematyce zarządzania projektami.

10 Tomasz Włodarek Entuzjasta i pionier wykorzystania zwinnych (agile) metod w wytwarzaniu oprogramowania w Polsce, specjalizujący się w doradztwie i szkoleniach z zakresu produkcji oprogramowania, w szczególności wdrażaniu i dostosowywaniu zwinnych metod do potrzeb projektów dużej skali (enterprise) oraz formowaniu i coachingu zespołów projektowych, coachingu i mentoringu osób kluczowych i kadry menedżerskiej wszystkich szczebli w tym zakresie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje ponad 15 lat pracy w projektach związanych z produkcją oprogramowania na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych w firmach Optimus Nexus ( , Gdańsk), Motorola ( , Kraków) i Sabre Holdings ( , Kraków). VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ Studia można rozpocząć 2 razy w roku. Najbliższa edycja rusza już w kwietniu.ostateczny termin składania zgłoszeń na edycję rozpoczynającą się w kwietniu to 2 kwietnia 2013r. Zajęcia odbywają się w grupach max. 15-osobowych. Warsztaty odbywają się w siedzibie POU w Warszawie, Krakowie lub we Wrocławiu. O/Mazowiecki POU ul. Domaniewska 37 A Warszawa O/Małopolski POU ul. Głowackiego Kraków O/Dolnośląski ul. Nowowiejska Wrocław VII. CENA W roku akademickim 2012/2013 opłata za studia podyplomowe Zarządzanie Projektami wynosi 6900 PLN. Opłata może być wnoszona w całości, bądź w dwóch ratach. Opłata za studia wraz z opłatą rejestracyjną 190 PLN wnoszona jest przy rejestracji na studia. UWAGA! Kandydaci rejestrujący się na studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami rozpoczynające się w kwietniu 2013 r. są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej!

11 W przypadku wnoszenia opłaty za studia w ratach: I rata w wysokości 4000 PLN wnoszona jest przy rejestracji na studia II rata w wysokości 2900 PLN do dnia 10 maja 2013 r. Cena obejmuje: udział w warsztatach materiały szkoleniowe VIII. AKTUALNY HARMONOGRAM Aktualny harmonogram zajęć jest dostępny na /zp IX. INFORMACJE DODATKOWE Dodatkowe informacje na temat studiów można znaleźć na stronach internetowych: /zp X. KOORDYNATORZY PROGRAMU Koordynator Merytoryczny Studiów dr Ryszard Kołodziej, MBA, PMP, P2P Koordynator Akademicki Studiów Agnieszka Jaworska tel:

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Kraków, dn. 08.04.2013r. Spis treści Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA D....

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia. EMCEA Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 11/134, 02-495 Warszawa biuro@emcea.pl, Tel.: +48 22 535 34 70, Fax: +48 22 535 34 71

Szkolenia. EMCEA Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 11/134, 02-495 Warszawa biuro@emcea.pl, Tel.: +48 22 535 34 70, Fax: +48 22 535 34 71 Szkolenia Agile Project Management Foundation Agile Project Management Practitioner Certified Agile Essentials Certified Agile Tester Certified Agile Test Driven Developer Facilitation Management 3.0 EMCEA

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje

Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje Szkolenia z zarządzania projektami i procesami wzbogacone o gry szkoleniowe i symulacje Wersja PL Pełny zakres wiedzy dotyczący egzaminu IPMA C i D! Zawartość odpowiadająca kilkuset stronom podręcznika

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość w zarządzaniu projektami jak podejść do tematu? Czy teoria może być praktyczna? Maciej Bodych ISSN 2353-3137.

Dojrzałość w zarządzaniu projektami jak podejść do tematu? Czy teoria może być praktyczna? Maciej Bodych ISSN 2353-3137. Publikacja wydawana przez Project Management Institute www.pmi.org.pl marzec 2015 nr 8 ISSN 2353-3137 s. 6 7 Sponsorzy - niedoceniana rola Grzegorz Szałajko s. 16 19 Megaprojects should focus on sustainability

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA IT. Katowice, 5 października 2013 r. hotel Novotel Centrum

KONFERENCJA IT. Katowice, 5 października 2013 r. hotel Novotel Centrum KONFERENCJA IT Katowice, 5 października 2013 r. hotel Novotel Centrum PARTNERZY PARTNERZY MERYTORYCZNI PARTNERZY PARTNERZY NASI PRELEGENCI MACIEJ KUREK Specjalista ds. PR marki 2BE.PL, Grupa Adweb. Absolwent

Bardziej szczegółowo