Biznes a ekologia. Postawy wobec ochrony środowiska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biznes a ekologia. Postawy wobec ochrony środowiska"

Transkrypt

1 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Biznes a ekologia. Postawy wobec ochrony środowiska maj

2 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Informacje. o projekcie

3 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Termin realizacji: kwiecień-maj III fala realizowana przez GfK Polonia, dane porównawcze z fal I i II zostały dostarczone przez Klienta. Dane zostały poddane procedurze ważenia. Liczebności w raporcie podawane są w postaci nieważonej. Informacje o badaniu Cel: Badanie postaw wobec ochrony środowiska Metodologia: wywiad telefoniczny czas wywiadu: średnio min. Próba: losowo-kwotowa n=; Kwoty nałożone na oraz branżę, w której działa firma Respondent: właściciele i osoby zarządzające firmą

4 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj.Podsumowanie wyników

5 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Badanie stanowi kontynuację i rozwinięcie projektu realizowanego w i r. Część pytań z poprzednich edycji badania została powtórzona w celu monitorowania ocen i śledzenia trendów. Tło projektu Akcesja Polski do Unii Europejskiej wymusiła przystosowanie polskiego prawa ochrony środowiska do wymogów unijnych. W zależności od profilu działalności firmy podlega ona obecnie w większym lub mniejszym stopniu wymogom przepisów ekologicznych. Normy prawne stanowią jednak tylko jeden z elementów wpływających na działania firmy podejmowane w związku z ochroną środowiska. Ważnymi czynnikami jest także przyjmowany przez firmę system wartości oraz bodźce ekonomiczne zachęcające do czynienia z działań korzystnych dla środowiska naturalnego elementu strategii biznesowej. Bodźce te mogą mieć charakter czysto finansowy, to znaczy przynosić bezpośrednie zyski związane np. oszczędnością zasobów, zwolnieniami podatkowymi, lub też oddziaływać pośrednio poprzez budowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród interesariuszy. W dobie gospodarki hiperkonkurencyjnej wartości reprezentowane przez firmę stanowić mogą cenną przewagę konkurencyjną, otwierać dostęp do atrakcyjnych rynków oraz stanowić wartość dodaną marki czy produktu lojalizującą klientów oraz pracowników firmy. W niniejszym raporcie dane odnośnie działań ekologicznych podejmowanych przez firmę oraz opinie osób zarządzających na temat kwestii związanych z ochroną środowiska prezentowane są w podziale według wielkości firmy definiowanej jako liczba zatrudnionych oraz w podziale wedle głównej branży, w której działa firma. Wielkość firmy stanowi w wielu przypadkach kryterium silnie różnicujące działania przedsiębiorstw oraz przekonania top managementu. Wielkość firmy koreluje bowiem z szeregiem czynników, które determinują stopień związania firmy przez przepisy prawa w zakresie ekologii oraz sposób odnoszenia się firmy do norm prawnych i etycznych. Wśród tych czynników wymienić należy: skalę i zasięg działalności gospodarczej, możliwości finansowe, występowanie lub brak a) kultury korporacyjnej w zarządzaniu; b) skodyfikowanego systemu wartości firmy oraz ustalonej misji firmy. Dane prezentowane w podziale branżowym niejednokrotnie mogą nie podlegać łatwej interpretacji. Trzeba mieć jednak na względzie, iż branże zdefiniowane zostały szeroko i w ramach jednej kategorii analitycznej znaleźć się mogą firmy o bardzo różnej specyfice działalności, a zatem w różnym stopniu podlegające przepisom ochrony środowiska.

6 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Podejmowanie działań proekologicznych W edycji badania zrealizowanej w r. 8% zarządzających wyraziło przekonanie, że kryzys gospodarczy doprowadzi do ograniczenia działań proekologicznych ich firmy. W r. odsetek firm podejmujących działalność ekologiczną istotnie zmalał (z 8% na %), a obecna fala badania świadczyć może o ustabilizowaniu trendu spadkowego (%). Analizując czynniki wpływające na podejmowanie działań ekologicznych, znajdujemy potwierdzenie prawidłowości stwierdzonych w latach ubiegłych. Częstość angażowania się w działalność ekologiczną najwyraźniej różnicowana jest przez: - Wielkość firmy: Firmy duże (8%) i średnie (8%) angażują się w działania proekologiczne wyraźnie częściej niż firmy małe (%). Interpretując tę różnicę warto mieć na uwadze, że przedsiębiorstwa o większym zatrudnieniu z racji skali prowadzonej działalności częściej podlegają przepisom ochrony środowiska. Ponad połowa (8%) respondentów zarządzających dużymi firmami określiła wpływ regulacji prawnych w tej dziedzinie na działalność firmy jako duży lub bardzo duży (analogiczne deklaracje złożyło % top managerów z firm średnich i tylko % z firm małych). - Stopień związania przepisami prawa: 8% firm określających ten stopień jako duży lub bardzo duży prowadzi działalność proekologiczną dla porównania: analogiczny odsetek wśród firm, które prawodawstwo ekologiczne dotyczy w małym stopniu lub w ogóle, wyniósł %. -Subiektywną ocena zarządzających co do stopnia wpływu działalności firmy na środowisko naturalne: Firmy, których wpływ na otoczenie jest duży lub bardzo duży, aż w % podejmują działania na rzecz ochrony środowiska, podczas gdy firmy, których przedstawiciele twierdzą, że takie oddziaływanie w ogóle nie występuje w % przypadków. -Przekonania na temat roli społecznej firmy: Wśród firm, których przedstawiciele zgadzali się z poglądem, że rola firmy w ochronie środowiska naturalnego kończy się na płaceniu podatków, % było zaangażowanych w działania na rzecz ochrony środowiska. Analogiczny odsetek w firmach, których zarządzający nie zgadzali się z taką opinią, wyniósł 8%.

7 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Rodzaj działalności proekologicznej Choć w porównaniu z rokiem ubiegłym odsetek firm podejmujących działania na rzecz ochrony środowiska nie zmienił się, na podstawie deklaracji badanych można stwierdzić, że zwiększył się zakres zaangażowania w działalność proekologiczną. Wzrosła bowiem średnia liczba wskazywanych obszarów, w których firma uwzględnia czynniki środowiskowe. Podstawowa działalność zarobkowa jako obszar, w którym firma uwzględnia działania ekologiczne, wskazywany był podobnie często przez firmy małe, średnie oraz duże (8-%). Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę holistyczne, bardziej kompleksowe myślenie o kwestiach ekologicznych (np. uwzględnianie ich w strategii przedsiębiorstwa, w działaniach z zakresu CSR czy PR), okaże się, że jest to domena większych firm szczególnie tych zatrudniających powyżej pracowników. W większości przypadków działania firm koncentrują się na redukcji niekorzystnego wpływu na środowisko stwarzanego przez prowadzoną przez siebie działalność. Projekty wewnętrzne realizuje 8% firm. Jednocześnie jednak ponad % firm prowadzi działania proekologiczne ukierunkowane na zewnętrz. Z punktu widzenia rachunku ekonomicznego działania proekologiczne podzielić można na typy: przynoszące korzyści podejmującej je firmie (np. związane z oszczędnością surowców, energii itp.) oraz nieopłacalne finansowo. W bieżącej fali badania mniej więcej połowa firm zadeklarowała, że realizuje oba typy projektów jest to istotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym (%). Można to uznać za kolejny wskaźnik zwiększania zakresu zaangażowania w działalność na rzecz ochrony środowiska.

8 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Powody podejmowania działań ekologicznych Wedle deklaracji badanych motywacją do podejmowania działań związanych z ochroną środowiska, tak samo często jest presja zewnętrzna (głównie przepisy prawa) co wartości realizowane przez firmę (po % wskazań). Jeszcze w ubiegłym roku wymogi prawno-rynkowe wyraźnie przeważały nad wartościami pod względem częstości wskazań (% vs %). Wydaje się jednak, iż jest za wcześnie, aby stwierdzić, że obserwujemy wśród firm internalizację wartości ekologicznych. 8 Motywacja do podejmowania działań proekologicznych to przede wszystkim splot wymogów prawnych i rynkowych oraz wartości realizowanych przez firmę. To, które z tych powodów będą przeważać, zależy od sytuacji firmy, wyznaczanej przez jej wielkość, czy też stopień podlegania przepisom ochrony środowiska. Przedsiębiorstwa średnie i duże wciąż częściej motywowane są przez presję zewnętrzną niż realizowane wartości. Oczywiście takie firmy w większym stopniu podlegają regulacjom prawnym. W przedsiębiorstwach, w których wpływ prawa na działalność firmy jest duży lub bardzo duży, presja zewnętrzna jako przyczyna podejmowanych działań proekologicznych wskazywana jest przez % managerów istotnie częściej niż w przypadku firm, których przepisy dotyczą w mniejszym stopniu (mniej więcej %). Analizując dane z trzech ostatnich lat zauważyć można, że coraz mniej firm dużych podejmuje działania ekologiczne ze względów ekonomicznych/biznesowych. Jednocześnie jednak nie oznacza to, że firmy te częściej podejmują działania nieopłacalne ich odsetek w latach - utrzymywał się bowiem na porównywalnym poziomie, a w ostatnim pomiarze lekko spadł. Podejmowanie działań proekologicznych dla lepszej reputacji/wizerunku firmy nie ma dla zarządzających pierwszoplanowego znaczenia. Czynnik ten jest spontanicznie wymieniany jako motyw działań tylko przez % firm. Z drugiej jednak strony % zarządzających (w firmach podejmujących działania na rzecz środowiska) pytanych wprost o czynniki ważne dla budowania wizerunku wymieniło strategie uwzględniającą zrównoważony rozwój, % - wdrażanie norm z serii takich jak ISO i EMAS, a % - wdrażanie narzędzi oceny cyklu życia.

9 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Korzyści i bariery w działalności proekologicznej Perspektywa ekonomiczna jest bez wątpienia silnie zakorzeniona w sposobie myślenia zarządzających o ochronie środowiska. W wypowiedziach badanych zarówno jako korzyści, jak i bariery dla działalności ekologicznej na pierwszy plan wysuwały się czynniki ekonomiczne. W porównaniu z poprzednią falą badania wzrósł odsetek badanych deklarujących, że ich firma nie odnosi korzyści z podejmowanych działań proekologicznych (z % do %). Trzy najczęściej wymieniane korzyści pozostały jednak bez zmian są to: oszczędności kosztowe, lepszy wizerunek firmy oraz zgodność z przepisami prawa. Koszty (%) oraz brak korzyści finansowych (%) to najczęściej wymieniane bariery dla prowadzenia działalności ekologicznej. W wypowiedziach badanych przewija się również wątek utrudnień natury administracyjno-prawnej (przepisy prawa -%, brak wsparcia władz %, biurokracja -%). Warto zauważyć, że choć czynniki finansowe wciąż znajdują się na pierwszych miejscach w rankingu utrudnień dla działań proekologicznych, to w porównaniu z poprzednim pomiarem, odsetek ich wskazań zmalał we wszystkich kategoriach wielkości firm. W przypadku firm dużych i średnich na drugie miejsce w hierarchii awansowały wręcz przeszkody natury prawnej. Być może jest to znak wychodzenia przez firmy z kryzysu i przenoszenia się punktu ciężkości z ograniczeń finansowych na inne czynniki. Częstość wskazań poszczególnych barier dla działań na rzecz ochrony środowiska różni się, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, czy firma w chwili obecnej podejmuje już taką działalność. Przede wszystkim należy zwrócić tutaj uwagę, że firmy obecnie zaangażowane w działania na rzecz środowiska są bardziej świadome przeszkód dla działalności ekologicznej niż firmy niezaangażowane. Znajduje to wyraz w liczbie wskazywanych problemów.

10 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Współpraca na rzecz ochrony środowiska W porównaniu z poprzednią edycją badania obserwujemy spadek zainteresowania nawiązaniem dialogu z innymi podmiotami na tematy związane z ochroną środowiska. Niemal we wszystkich przypadkach istotnie wzrósł odsetek firm zupełnie niezainteresowanych współpracą (wyjątek: dialog z innymi firmami, gdzie odsetek ten jest porównywalny z poprzednim pomiarem). Spadek zainteresowania dialogiem zauważalny jest wśród firm małych i dużych. W bieżącej edycji badania najmniej atrakcyjnym partnerem do współpracy okazały się instytucje rządowe, z którymi dialog chciałoby podjąć % firm (suma ocen i na -punktowej skali). Odsetek zainteresowanych rozmowami z pozostałymi podmiotami (organizacjami pozarządowymi, innymi firmami oraz środowiskiem naukowym) był jednak niewiele wyższy (- %). Skłonność podejmowania dialogu z każdą z zaproponowanych organizacji rośnie wraz z wielkością firmy wyjątek stanowią NGO, w przypadku których poziom zainteresowania współpracą jest porównywalny we wszystkich kategoriach wielkości zatrudnienia. Negatywny stosunek do kwestii podejmowania dialogu o sprawach ekologii rzadziej prezentowany był przez firmy obecnie zaangażowane w działania na rzecz ochrony środowiska. Wśród nich odsetek deklarujących, że w ogóle nie są zainteresowane dialogiem jest istotnie niższy niż w pozostałych firmach. Wcześniejsze doświadczenia współpracy z organizacjami pozarządowymi również pozytywnie wpływają na chęć podjęcia dialogu w przyszłości. Ponownie jak w r. niemal % zarządzających nie wie, jakimi działaniami organizacje ekologiczne mogłyby wspomóc działalność ich firmy na rzecz ochrony środowiska. Może to z jednej strony wynikać z braku potrzeby pomocy, z drugiej z braku odpowiednich doświadczeń lub wiedzy o zakresie działań podejmowanych przez organizacje ekologiczne. W takim przypadku warto byłoby dotrzeć do firm z informacją na temat form wsparcia oferowanych przez organizacje ekologiczne. Tym bardziej, że w bieżącym pomiarze firmy wskazywały mniej obszarów, w których NGO mogłyby być im pomocne, a odsetek firm, które deklarują, że żadna pomoc nie byłaby im potrzebna, istotnie wzrósł (z % do %).

11 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj.Główne wyniki

12 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Wpływ działalności firmy na środowisko naturalne P. Jak ocenia Pan/Pani wpływ działalności prowadzonej przez Państwa firmę na środowisko naturalne? Czy określiłby/określiłaby Pan/Pani ten wpływ jako: 8 bardzo duży duży przeciętny mały bardzo mały brak wpływu trudno powiedzieć n= n= n= n= - osób - osób + osób n= n= n= n= n= produkcja budownictwo handel usługi transport/telekom.

13 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska P. Czy firma podejmuje działania związane z ochroną środowiska? tak nie n= n= n= odmowa 8 8 n= - osób - osób + osób n= n= 8 n= n= n= 8 produkcja budownictwo handel usługi transport/telekom.

14 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Przyczyny podejmowania działań związanych z ochroną środowiska wg wielkości zatrudnienia Podstawa: firmy deklarujące podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska. P. Z jakich powodów firma podejmuje działania związane z ochroną środowiska ( najważniejsze)? firma świadoma wagi ochrony środowiska zgodność z przepisami prawa chęć/konieczność ochrony środowiska oszczędności kosztowe lepsza reputacja firmy dostosowanie do trendów branżowych osobiste przekonania prezesa/właściciela lepsze relacje z lokalną społecznością lepsze relacje z pracownikami budowanie przewagi konkurencyjnej globalna kultura korporacji lepsza pozycja wobec instytucji rządowych presja ze strony partnerów biznesowych lepszy dostęp do nowych rynków ograniczanie ryzyka biznesowego wyższa wartość dla akcjonariuszy inne trudno powiedzieć Możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. n= - osób n= - osób n= + osób n=

15 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Przyczyny podejmowania działań związanych z ochroną środowiska wg branży Podstawa: firmy deklarujące podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska. P. Z jakich powodów firma podejmuje działania związane z ochroną środowiska ( najważniejsze)? firma świadoma wagi ochrony środowiska zgodność z przepisami prawa chęć/konieczność ochrony środowiska oszczędności kosztowe lepsza reputacja firmy 8 dostosowanie do trendów branżowych osobiste przekonania prezesa/właściciela lepsze relacje z lokalną społecznością 8 lepsze relacje z pracownikami budowanie przewagi konkurencyjnej globalna kultura korporacji lepsza pozycja wobec instytucji rządowych presja ze strony partnerów biznesowych lepszy dostęp do nowych rynków ograniczanie ryzyka biznesowego wyższa wartość dla akcjonariuszy inne 8 trudno powiedzieć Możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. n= produkcja n=8 budownictwo n= handel n= usługi n=8 transport/telekom. n=8

16 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Grupy przyczyn podejmowania działań związanych z ochroną środowiska Oszczędności kosztowe Budowanie przewagi konkurencyjnej Lepsze relacje z lokalną społecznością Wyższa wartość dla akcjonariuszy Powody biznesowe/ ekonomiczne Lepsze relacje z pracownikami Budowanie lepszych relacji Lepszy dostęp do nowych rynków Ograniczanie ryzyka biznesowego Lepsza pozycja wobec instytucji rządowych Zgodność z przepisami prawa Firma jest świadoma wagi ochrony środowiska, więc chce się w nią angażować Dostosowanie do trendów branżowych Presja zewnętrzna Osobiste przekonania prezesa lub właściciela Wartości firmy Presja ze strony partnerów biznesowych Globalna kultura korporacji Chęć/konieczność ochrony środowiska, zmniejszania zanieczyszczeń Lepsza reputacja firmy Inne powody Trudno powiedzieć

17 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Przyczyny podejmowania działań związanych z ochroną środowiska grupy powodów wg wielkości zatrudnienia Podstawa: firmy deklarujące podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska. P. Z jakich powodów firma podejmuje działania związane z ochroną środowiska ( najważniejsze)? presja zewnętrzna wartości firmy 8 powody biznesowe/ekonomiczne chęć/konieczność ochrony środowiska budowanie lepszych relacji lepsza reputacja firmy inne trudno powiedzieć Możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. n= - osób n= - osób n= + osób n=

18 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Przyczyny podejmowania działań związanych z ochroną środowiska grupy powodów wg branży Podstawa: firmy deklarujące podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska. P. Z jakich powodów firma podejmuje działania związane z ochroną środowiska ( najważniejsze)? 8 presja zewnętrzna 8 wartości firmy powody biznesowe/ekonomiczne 8 chęć/konieczność ochrony środowiska budowanie lepszych relacji 8 lepsza reputacja firmy 8 inne 8 trudno powiedzieć Możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. n= produkcja n=8 budownictwo n= handel n= usługi n=8 transport/telekom. n=8

19 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Działalność ekologiczna firmy wg wielkości zatrudnienia Podstawa: firmy deklarujące podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska. P. W jakich obszarach swojego funkcjonowania Państwa firma uwzględnia działania na rzecz ochrony środowiska? podstawowa działalność zarobkowa firmy działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu/csr strategia firmy PR / budowa wizerunku firmy administracja/ funkcjonowanie biura 8 8 transport 8 inne trudno powiedzieć Możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. n= - osób n= - osób n= + osób n=

20 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Działalność ekologiczna firmy wg branży Podstawa: firmy deklarujące podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska. P. W jakich obszarach swojego funkcjonowania Państwa firma uwzględnia działania na rzecz ochrony środowiska? podstawowa działalność zarobkowa firmy 8 działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu/csr 8 strategia firmy PR / budowa wizerunku firmy administracja/ funkcjonowanie biura 8 8 transport inne trudno powiedzieć Możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. n= produkcja n=8 budownictwo n= handel n= usługi n=8 transport/telekom. n=8

21 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Działania proekologiczne w funkcjonowaniu biura wg wielkości zatrudnienia Podstawa: firmy deklarujące podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska w obszarze administracji/funkcjonowaniem biura. P. Powiedział(a) Pan(i), że podejmują Państwo działania proekologiczne obejmujące funkcjonowanie biura. Jakie konkretnie działania w tym zakresie Państwo podejmują? segregacja odpadów biurowych segregacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego /materiałów eksploatacyjnych oszczędność papieru, digitalizacja dokumentów działania na rzecz oszczędności wody lub energii w biurze 8 zmiana ogrzewania na bardziej ekologiczne zakup przyjaznych środowisku materiałów biurowych 8 zakup przyjaznego środowisku wyposażenia biurowego inne działania nie wiem Możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. n= - osób n= - osób n=8 + osób n=

22 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Działania proekologiczne w funkcjonowaniu biura wg branży Podstawa: firmy deklarujące podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska w obszarze administracji/funkcjonowaniem biura. P. Powiedział(a) Pan(i), że podejmują Państwo działania proekologiczne obejmujące funkcjonowanie biura. Jakie konkretnie działania w tym zakresie Państwo podejmują? segregacja odpadów biurowych segregacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego /materiałów eksploatacyjnych 8 oszczędność papieru, digitalizacja dokumentów 8 działania na rzecz oszczędności wody lub energii w biurze zmiana ogrzewania na bardziej ekologiczne zakup przyjaznych środowisku materiałów biurowych niska podstawa procentowania zakup przyjaznego środowisku wyposażenia biurowego inne działania nie wiem Możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. n= produkcja n= budownictwo n= handel n= usługi n= transport/telekom. n=

23 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Podejmowane działania związane z ochroną środowiska projekty wewnętrzne vs zewnętrzne Podstawa: firmy deklarujące podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska. P. Jakiego typu projekty ekologiczne realizuje firma? 8 wewnętrzne zewnętrzne oba typy odmowa n= n= n= 8 8 n=8 n= n= - osób - osób + osób wewnętrzne= związane z działalnością firmy, mające ograniczyć jej niekorzystny wpływ na środowisko. zewnętrzne= niezwiązane bezpośrednio z działalnością firmy. n= n=8 n=8 produkcja budownictwo handel usługi transport/telekom.

24 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Podejmowane działania związane z ochroną środowiska projekty opłacalne vs nieopłacalne Podstawa: firmy deklarujące podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska. P. Biorąc pod uwagę koszty związane z działaniem na rzecz ochrony środowiska, proszę powiedzieć, jakiego typu działania podejmuje firma? opłacalne nieopłacalne oba typy odmowa n= n= n= n= - osób - osób + osób opłacalne= przynoszące zarówno korzyści finansowe, jak i środowiskowe. nieopłacalne= korzystne dla środowiska, ale nieopłacalne dla firmy z punktu widzenia rachunku ekonomicznego. n=8 n= n= n=8 n=8 8 produkcja budownictwo handel usługi transport/telekom.

25 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Korzyści z działań ekologicznych Podstawa: firmy deklarujące podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska. P. Czy w Pana/Pani opinii Państwa firma odnosi wymierne korzyści w wyniku podejmowanych działań ekologicznych? zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć n= n= n= n= - osób - osób + osób n=8 n= n= n=8 n=8 produkcja budownictwo handel usługi transport/telekom. 8

26 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Korzyści z działań ekologicznych wg wielkości zatrudnienia Podstawa: firmy deklarujące, że odnoszą korzyści z działań związanych z ochroną środowiska. P. Jakie korzyści z podejmowanych działań ekologicznych odnosi Pańska firma? oszczędności kosztowe 8 lepszy wizerunek/reputacja firmy zgodność z przepisami prawa osiągnięcie celów ekologicznych lepsze relacje z pracownikami/ motywacja pracowników poprawa wyników sprzedaży wzrost przewagi konkurencyjnej realizacja wartości firmy inne 8 trudno powiedzieć Możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. n=8 - osób n= - osób n=8 + osób n=

27 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Korzyści z działań ekologicznych wg branży Podstawa: firmy deklarujące, że odnoszą korzyści z działań związanych z ochroną środowiska. P. Jakie korzyści z podejmowanych działań ekologicznych odnosi Pańska firma? oszczędności kosztowe 8 8 lepszy wizerunek/reputacja firmy 8 zgodność z przepisami prawa 8 osiągnięcie celów ekologicznych lepsze relacje z pracownikami/ motywacja pracowników 8 poprawa wyników sprzedaży wzrost przewagi konkurencyjnej realizacja wartości firmy inne 8 trudno powiedzieć Możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. n=8 produkcja n= budownictwo n= handel n= usługi n= transport/telekom. n=

28 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Działania ekologiczne ważne dla budowania wizerunku wg wielkości zatrudnienia P. Które z następujących działań uważa Pan(i) za ważne z punktu widzenia budowania wizerunku firmy? 8 posiadanie strategii uwzględniającej aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe w rozwoju przedsiębiorstwa 8 8 posiadanie znormalizowanych systemów zarządzania, takich jak serie ISO i EMAS 8 wdrażanie narzędzi oceny cyklu życia (LCA) takich jak: eco footprint, carbon footprint, ekoprojektowanie, optymalizacja opakowań żadne z powyższych Możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. n= - osób n= - osób n= + osób n=

29 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Działania ekologiczne ważne dla budowania wizerunku wg branży P. Które z następujących działań uważa Pan(i) za ważne z punktu widzenia budowania wizerunku firmy? posiadanie strategii uwzględniającej aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe w rozwoju przedsiębiorstwa 8 posiadanie znormalizowanych systemów zarządzania, takich jak serie ISO i EMAS 8 wdrażanie narzędzi oceny cyklu życia (LCA) takich jak: eco footprint, carbon footprint, ekoprojektowanie, optymalizacja opakowań żadne z powyższych Możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. n= produkcja n= budownictwo n= handel n= usługi n= transport/telekom. n=

30 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Opinie na temat roli społecznej firmy P. Czy zgadza się Pan/Pani, czy też nie z następującą opinią: Rola społeczna firmy powinna ograniczać się do regulowania podatków. To finansowane z nich instytucje, a nie firma, powinny zająć się ograniczaniem negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko? zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam trudno powiedzieć 8 n= n= n= n= - osób - osób + osób n= n= 8 n= n= n= 8 8 produkcja budownictwo handel usługi transport/telekom.

31 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Kwestie związane z ekologią jako element przewagi konkurencyjnej firmy P. Czy według Pana/Pani elementy związane z proekologicznym podejściem firmy mogą obecnie stanowić istotny element przewagi konkurencyjnej? zdecydowanie tak raczej tak raczej nie n= n= n= zdecydowanie nie trudno powiedzieć n= osób - osób + osób n= n= n= n= n= 8 8 produkcja budownictwo handel usługi transport/telekom.

32 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Wpływ regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska na działalność firmy P. Proszę ocenić, w jakim stopniu regulacje prawne związane z ochroną środowiska mają wpływ na działalność Pańskiej firmy. w bardzo dużym w dużym w przeciętnym w małym w bardzo małym brak wpływu trudno powiedzieć n= n= n= n= - osób - osób + osób n= n= n= n= n= 8 produkcja budownictwo handel usługi transport/telekom.

33 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Ocena przepisów prawa ochrony środowiska w Polsce P8. Jak ocenia Pan/Pani przepisy prawa ochrony środowiska w Polsce? zbyt restrykcyjne odpowiednie zbyt łagodne n= n= n= trudno powiedzieć n= - osób - osób + osób n= n= n= n= n= 8 8 produkcja budownictwo handel usługi transport/telekom.

34 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Utrudnienia w podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska wg wielkości zatrudnienia P. Proszę powiedzieć, co utrudnia Pańskiej firmie podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska? ( najważniejsze) koszty związane z podejmowaniem działań ekologicznych brak korzyści finansowych z podejmowania działań ekologicznych przepisy prawa brak wsparcia ze strony władz trudności z wdrożeniem działań ekologicznych biurokracja, skomplikowane procedury brak wiedzy na tematy związane z ekologią, o możliwych działaniach brak woli podejmowania działań ekologicznych ze strony zarządzających brak wsparcia ze strony organizacji ekologicznych brak barier inne nie wiem, trudno powiedzieć Możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. 8 n= - osób n= - osób n= + osób n=

35 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Utrudnienia w podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska wg branży P. Proszę powiedzieć, co utrudnia Pańskiej firmie podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska? ( najważniejsze) koszty związane z podejmowaniem działań ekologicznych brak korzyści finansowych z podejmowania działań ekologicznych 8 przepisy prawa brak wsparcia ze strony władz trudności z wdrożeniem działań ekologicznych biurokracja, skomplikowane procedury brak wiedzy na tematy związane z ekologią, o możliwych działaniach brak woli podejmowania działań ekologicznych ze strony zarządzających brak wsparcia ze strony organizacji ekologicznych brak barier inne nie wiem, trudno powiedzieć 8 8 Możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. n= produkcja n= budownictwo n= handel n= usługi n= transport/telekom. n=

36 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Podejmowanie dialogu z organizacją ekologiczną Pa. Czy w ciągu ostatnich lat firma podjęła dialog z jakąś organizacją ekologiczną w związku z działalnością firmy? 8 tak n= n= n= nie 8 odmowa 8 n= - osób - osób + osób n= n= n= n= n= produkcja budownictwo handel usługi transport/telekom.

37 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Ubieganie się o dofinansowania na działania związane z ochroną środowiska Pb. Czy w ciągu ostatnich lat Pana/Pani firma ubiegała się o środki unijne lub inne dofinansowanie na działania związane z ochroną środowiska? tak n= n= n= nie 8 8 odmowa 8 n= 8 - osób - osób + osób n= n= n= n= n= produkcja budownictwo handel usługi transport/telekom.

38 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Korzystanie z dofinansowania na działania związane z ochroną środowiska Pc. Czy w ciągu ostatnich lat Pana/Pani firma korzystała ze środków unijnych lub innego dofinansowania na działania związane z ochroną środowiska? 8 tak n= n= n= nie 8 odmowa n= 8 - osób - osób + osób n= n= n= n= n= produkcja budownictwo handel usługi transport/telekom.

39 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Dialog na tematy związane z ochroną środowiska Pa. W jakim stopniu Pańska firma byłaby zainteresowana podjęciem dialogu na tematy związane z ochroną środowiska z INSTYTUCJAMI RZĄDOWYMI?. - w ogóle niezainteresowana - bardzo zainteresowana trudno powiedzieć 8 n= n= n= 8 n= - osób - osób + osób n= n= n= n= n= produkcja budownictwo handel usługi transport/telekom.

40 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Dialog na tematy związane z ochroną środowiska Pb. W jakim stopniu Pańska firma byłaby zainteresowana podjęciem dialogu na tematy związane z ochroną środowiska z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI? - w ogóle niezainteresowana - bardzo zainteresowana trudno powiedzieć 8 n= n= 8 n= n= - osób - osób + osób n= n= n= n= n= produkcja budownictwo handel usługi transport/telekom.

41 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Dialog na tematy związane z ochroną środowiska Pc. W jakim stopniu Pańska firma byłaby zainteresowana podjęciem dialogu na tematy związane z ochroną środowiska z INNYMI FIRMAMI? - w ogóle niezainteresowana - bardzo zainteresowana trudno powiedzieć 8 n= n= n= n= - osób - osób + osób n= n= n= n= n= produkcja budownictwo handel usługi transport/telekom.

42 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Dialog na tematy związane z ochroną środowiska Pd. W jakim stopniu Pańska firma byłaby zainteresowana podjęciem dialogu na tematy związane z ochroną środowiska ze ŚRODOWISKIEM NAUKOWYM? - w ogóle niezainteresowana - bardzo zainteresowana trudno powiedzieć 8 n= n= n= 8 n= - osób - osób + osób n= n= n= n= n= 8 8 produkcja budownictwo handel usługi transport/telekom.

43 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Wsparcie ze strony pozarządowych organizacji ekologicznych wg wielkości zatrudnienia P. Proszę powiedzieć, jaki rodzaj wsparcia ze strony pozarządowych organizacji ekologicznych jest lub byłby najbardziej pomocny dla Państwa firmy? dostarczanie informacji/wiedzy w tematach związanych z ochroną środowiska pomoc w dostępie do funduszy na cele ekologiczne wsparcie finansowe doradztwo/konsulting 8 pomoc w kwestiach prawnych organizowanie konferencji / warsztatów 8 pomoc w nawiązywaniu współpracy z innymi firmami pomoc w nawiązywaniu współpracy z instytucjami rządowymi żaden inne nie wiem, trudno powiedzieć Możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. n= - osób n= - osób n= + osób n=

44 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Wsparcie ze strony pozarządowych organizacji ekologicznych wg branży P. Proszę powiedzieć, jaki rodzaj wsparcia ze strony pozarządowych organizacji ekologicznych jest lub byłby najbardziej pomocny dla Państwa firmy? dostarczanie informacji/wiedzy w tematach związanych z ochroną środowiska pomoc w dostępie do funduszy na cele ekologiczne wsparcie finansowe doradztwo/konsulting pomoc w kwestiach prawnych organizowanie konferencji / warsztatów pomoc w nawiązywaniu współpracy z innymi firmami pomoc w nawiązywaniu współpracy z instytucjami rządowymi żaden inne nie wiem, trudno powiedzieć Możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. n= produkcja n= budownictwo n= handel n= usługi n= transport/telekom. n=

45 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj.Dane metryczkowe

46 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Forma własności firmy M. Jaka jest forma prawna firmy? przedsiębiorstwo państwowe 8 8 spółdzielnia spółka akcyjna spółka z o.o. spółka cywilna spółka jawna zakład prywatny bez formy prawnej inna n=

47 GfK Custom Research Badanie Biznes a ekologia Maj Struktura własności firmy M. Które stwierdzenie opisuje strukturę własności w Pańskiej firmie? firma z przewagą kapitału państwowego firma z przewagą polskiego kapitału prywatnego firma z przewagą kapitału zagranicznego oddział firmy zagranicznej w Polsce 8 odmowa 8 n=

Biznes a ekologia. Postawy wobec ochrony środowiska. maj 2012

Biznes a ekologia. Postawy wobec ochrony środowiska. maj 2012 Biznes a ekologia. Postawy wobec ochrony środowiska maj Informacje. o projekcie Informacje o badaniu Cel: Badanie postaw wobec ochrony środowiska Metodologia: wywiad telefoniczny czas wywiadu: średnio

Bardziej szczegółowo

Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu

Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu prezentacja wyników badań Szczecin 23 listopada 2011 Projekt CSR wspólna sprawa dofinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego i jakościowego zrealizowanego w ramach projektu Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu Związku Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Informacja o realizacji projektu Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Dywity, wrzesień 2016 rok. Strona1 Wprowadzenie - opis zrealizowanego projektu Projekt pn.:

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Audyt finansowy badanie ican Research

Audyt finansowy badanie ican Research badanie ican Research Audyt finansowy 2013 Zmiana charakteru audytu z pasywnego na aktywnodoradczy, podniesienie jakości współpracy i poprawa wizerunku to kierunki, w których powinien podążać współczesny

Bardziej szczegółowo

Raport dla przedstawicieli mediów

Raport dla przedstawicieli mediów Raport dla przedstawicieli mediów Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu raport prezentujący wyniki kolejnego badania zrealizowanego przez Instytut Keralla Research na zlecenie Carefleet S.A., dotyczący

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Przyczyny podejmowania działań prośrodowiskowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce

Przyczyny podejmowania działań prośrodowiskowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce Przyczyny podejmowania działań prośrodowiskowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce Wstęp Raport poniższy prezentuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Fundację Partnerstwo dla

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Dokument ten jest przeznaczony dla grup roboczych podczas warsztatów dotyczących projektu. TEMAT A. Identyfikacja i określanie priorytetów grup interesu danej branży

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y D O K U M E N T Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H Faktura elektroniczna dla MŚP: przydatna

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Zachowania proekologiczne oraz działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wśród małopolskich przedsiębiorców

Zachowania proekologiczne oraz działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wśród małopolskich przedsiębiorców Zachowania proekologiczne oraz działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wśród małopolskich przedsiębiorców Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji ze współpracy z serwisem Otodom.pl

Badanie satysfakcji ze współpracy z serwisem Otodom.pl Badanie satysfakcji ze współpracy z serwisem Otodom.pl Sopot, Spis treści Otodom, 2 informacje o projekcie ocena serwisów korzystanie z serwisów satysfakcja i lojalność skuteczność serwisów metryczka INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Spadły nastroje w firmach

Spadły nastroje w firmach Badanie Keralla Research 3 kw. 2014 Nastroje i koniunktura w MŚP - Informacja prasowa Spadły nastroje w firmach W tym kwartale spadły nastroje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach - wynika z najnowszego

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r.

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r. 2011 Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry Warszawa, grudzień 2011 r. Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie

Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 33. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

MAŁE FIRMY O LEASINGU

MAŁE FIRMY O LEASINGU MAŁE FIRMY O LEASINGU prezentacja w ramach konferencji prasowej Związku Polskiego Leasingu Leasing wspiera inwestycje MMŚP Warszawa 31.07.2017 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Strona1 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Kraków, 2015 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Autorzy: Olaf Flak, Grzegorz Głód www.konkurencyjniprzetrwaja.pl 1. Charakterystyka próby badawczej W przeprowadzonym Barometrze Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Raport z badań CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Warszawa, lipiec 2014 roku Metodologia Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Spis treści Informacje o badaniu Znajomość

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Floty stawiają na mądrą mobilność

Floty stawiają na mądrą mobilność Floty stawiają na mądrą mobilność Największe znaczenie dla przyszłości i rozwoju branży CFM w Polsce w najbliższych latach będą miały rozwiązania, które pomogą w optymalizacji kosztów i wesprą mobilność

Bardziej szczegółowo

II edycja badania Panel Polskich Przedsiębiorstw. Ankieta wskaźnikowa.

II edycja badania Panel Polskich Przedsiębiorstw. Ankieta wskaźnikowa. P1. (AKTYWNOŚĆ) Proszę zaznaczyć, jaki jest obecny stan aktywności Państwa firmy? 1. podmiot aktywny 2. podmiot nieaktywny Pytanie P1a zadane, jeśli w P1 wybrano odpowiedź 1. P1a. (AKTYWNOŚĆ1) Państwa

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy EPRD Sp. z o.o.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy EPRD Sp. z o.o. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy EPRD Sp. z o.o. Prezentacja strategii opracowanej w ramach projektu pt.: Przygotowanie i wdrożenie kompleksowej strategii w przedsiębiorstwie EPRD.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty środowiskowe

Certyfikaty środowiskowe Certyfikaty środowiskowe jako praktyczna realizacja zasad zrównoważonego rozwoju Gdynia, 23.05.2013 Agenda 1. O Fundacji Partnerstwo dla Środowiska 2. Program Czysty Biznes 3. Zielone Biuro 4. Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Wolontariat seniorów w województwie mazowieckim

Wolontariat seniorów w województwie mazowieckim Opracowano w projekcie Aktywni seniorzy aktywni wolontariusze dofinansowanym w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 w województwie mazowieckim Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wolontariat pracowniczy jako sposób na budowanie postaw partycypacyjnych w biznesie. Opracowała: Agnieszka Buczyńska

Wolontariat pracowniczy jako sposób na budowanie postaw partycypacyjnych w biznesie. Opracowała: Agnieszka Buczyńska Wolontariat pracowniczy jako sposób na budowanie postaw partycypacyjnych w biznesie Opracowała: Agnieszka Buczyńska CSR CO TO TAKIEGO? Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne,

Bardziej szczegółowo

MONITOR OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO FALA 3. Raport z badania ilościowego przygotowany na zlecenie

MONITOR OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO FALA 3. Raport z badania ilościowego przygotowany na zlecenie MONITOR OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO FALA 3 Raport z badania ilościowego przygotowany na zlecenie Informacje o badaniu METODA Badanie przeprowadzono techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview), na panelu

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rynek suplementów diety w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek suplementów diety w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Baza danych firm obecnych na rynku suplementów diety w Polsce 2015: Producenci i dystrybutorzy Sprawdź w raporcie Jakie

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce, II połowa Prognozy rozwoju na lata

Sektor budowlany w Polsce, II połowa Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1700 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość polskiego sektora budowlanego? Ile wart będzie ten rynek w 2016? Ile pozwoleń na budowę

Bardziej szczegółowo

Proekologia strategią przyszłości MŚP UDA-POKL.02.01.01-00-361/13

Proekologia strategią przyszłości MŚP UDA-POKL.02.01.01-00-361/13 Proekologia strategią przyszłości MŚP UDA-POKL.02.01.01-00-361/13 Czy wiesz, że? 42,3% MŚP w Polsce nie podejmuje żadnych działań prośrodowiskowych a świadomość ekologiczna konsumentów od kilku lat systematycznie

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011 2011 Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II Warszawa, grudzień 2011 Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań

Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej Prezentacja wyników badań Informacja o wynikach badań Prezentowane wyniki pochodzą z badań ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

Budownictwo kolejowe w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Budownictwo kolejowe w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q1 Format: pdf Cena od: 1700 Sprawdź w raporcie Jaka część funduszy unijnych na lata 2014-2020 jest do dyspozycji PKP PLK? Ile wyniesie wartość sektora kolejowego

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce mgr Monika Wilewska CSR a dobre praktyki W odniesieniu do CSR trudno mówić o kanonie zasad czy regulacjach z

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014.

Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014. Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014. Piotr Popowski Partner. Lider Grupy Performance Improvement w Dziale Rynków Finansowych EY.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów

Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów wrzesień 2012 Metodologia Metodologia badania CELE BADANIA 1. Ocena zadowolenia klientów z Firmy Zewnętrzny Dział Personalny 2. Ocena współpracy z Firmą Zewnętrzny Dział Personalny

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca potrzeb przedsiębiorców prowadzących biznes w Świętochłowicach

Ankieta dotycząca potrzeb przedsiębiorców prowadzących biznes w Świętochłowicach Ankieta dotycząca potrzeb przedsiębiorców prowadzących biznes w Świętochłowicach Szanowni Państwo! Urząd Miejski w Świętochłowicach zaprasza do udziału w badaniu, którego celem jest rozpoznanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

Bardziej szczegółowo

komputerowa symulacja zarządzania projektem ekologicznym z perspektywy wpływu na finanse przedsiębiorstwa

komputerowa symulacja zarządzania projektem ekologicznym z perspektywy wpływu na finanse przedsiębiorstwa FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW W ZIELONYM PRZEDSIĘBIORSTWIE, komputerowa symulacja zarządzania projektem ekologicznym z perspektywy wpływu na finanse przedsiębiorstwa W trakcie szkolenia każdy z uczestników

Bardziej szczegółowo

Analiza badań Instytutu Doradztwa Sp. z o.o. na potrzeby konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS

Analiza badań Instytutu Doradztwa Sp. z o.o. na potrzeby konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS W dniach 21-3.1.213 r. Instytut Doradztwa Sp. z o.o. przeprowadził analizę rynkową MMSP z branży budowlanej z obszaru RP. Badania miały formę diagnozy potrzeb firm budowlanych i identyfikacji kierunków

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w BOŚ Banku

Dobre praktyki w BOŚ Banku 7 grudnia 2012 r. Bank Ochrony Środowiska Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Dobre praktyki w BOŚ Banku Zielone Biuro Zielone standardy w biznesie, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska,

Bardziej szczegółowo

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek Wiceprezes Zarządu Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. jest wiodącym w regionie Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Ogólne informacje na temat badania 30 50 Krajów Pytań Liczba klientów 24 000 11 000 500 EMEIA W 2014 roku firma doradcza EY przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych

Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych Raport z badania ankietowego Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych Strona 1 z 19 Spis treści 1. WYNIKI OSTATNIEGO CYKLU BADANIA LUTY 2016... 3 2. WYNIKI ZBIORCZE Z CZTERECH CYKLÓW BADANIA

Bardziej szczegółowo