Obsługa konsumenta w hotelarstwie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa konsumenta w hotelarstwie"

Transkrypt

1 Joanna Duda Sebastian Krzywda Obsługa konsumenta w hotelarstwie PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA 1

2 Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Bożenna Chicińska Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2009 ISBN Wydawnictwo REA s.j Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) , , , Wszystkie prawa zastrzeżone. Zakaz publikowania bez zgody Wydawcy, zarówno całości, jak i fragmentów, bez względu na technikę reprodukcji. 2

3 Spis treści I. Wstęp 5 II. Podział materiału nauczania 6 III. Organizacja pracy nauczyciela 8 IV. Średnia ważona propozycja przedmiotowego systemu oceniania 10 V. Plan wynikowy 13 VI. Komentarze, ćwiczenia i scenariusze lekcyjne do działów programowych Obsługa konsumenta cel i zadania przedmiotu Podstawowe zagadnienia dotyczące gastronomii Wizerunek zawodowy pracownika gastronomii Etyka zawodowa pracownika gastronomii Przygotowania sali konsumenckiej na przyjęcie gości Karty menu Podstawowe techniki obsługi Zasady przyjmowania i realizacji zamówień Techniki i metody serwowania Serwowanie potraw i napojów Rodzaje przyjęć Protokół dyplomatyczny Usługi gastronomiczne świadczone w obiektach hotelarskich 98 VII. Ewaluacja osiągnięć ucznia 104 3

4 4

5 I. WSTĘP Niniejsza pozycja przeznaczona jest dla nauczycieli obsługi konsumenta w technikum hotelarskim. Poradnik został przygotowany na podstawie podręcznika: Obsługa konsumenta w hotelarstwie wyd. REA cz. 1 i cz. 2. Zawiera propozycje realizacji treści programowych zgodnych z nowym programem nauczania. W poradniku umieszczono podział materiału nauczania, plan wynikowy i propozycje materiałów przydatnych do realizacji zagadnień tematycznych. Poradnik zawiera uwagi na temat sposobów prowadzenia zajęć, komentarze do planu wynikowego, propozycje ćwiczeń, które mają na celu wykształcenie u uczniów umiejętności praktycznych, przykładowe scenariusze wybranych lekcji oraz testy. Wszystko to powinno pomóc nauczycielowi uporządkować pracę i wybrać sposób realizacji treści programowych. Ma to szczególne znaczenie dla młodych nauczycieli, którzy rozpoczynają nauczanie przedmiotu: obsługa konsumenta. W planie wynikowym znajdą Państwo: wymagania wstępne, kryterialny wykaz umiejętności, jakie uczeń powinien opanować podczas zajęć, oraz wszystkie zagadnienia umieszczone w programie nauczania. Niektóre z nich zostały przeniesione do innych działów. Na przykład realizacja zagadnień z dietetyki zaproponowana przez autorów programu nauczania w punkcie 5. zatytułowanym: Karty menu została przeniesiona do punktu XIII planu wynikowego i znajduje się pod hasłem: USŁUGI GASTRONOMICZNE ŚWIADCZONE W OBIEKTACH HOTELARSKICH: Wyżywienie konsumenta indywidualnego i grupowego podstawy dietetyki. W poradniku znajdą również Państwo propozycje ćwiczeń zaliczeniowych oraz komentarze do pracy z podręcznikiem. 5

6 II. PODZIAŁ MATERIAŁU NAUCZANIA W technikum hotelarskim zgodnie z programem 341[04]/MEN/ przewidziano realizację zagadnień dotyczących obsługi konsumenta w ramach 5 godzin w cyklu nauczania. Kierując się doświadczeniem, jakie zdobyliśmy podczas nauczania tego przedmiotu, proponujemy następujący podział godzin: Zakres tematyczny Liczba godzin Rozliczenie godzin KLASA II 1. Obsługa konsumenta cel i zadania przedmiotu. 2. Podstawowe zagadnienia dotyczące gastronomii. 3. Wizerunek zawodowy pracownika gastronomii. 4. Etyka zawodowa pracownika gastronomii. 5. Przygotowania sali konsumenckiej na przyjęcie gości. 6. Karty menu. 7. Podstawowe techniki obsługi. 8. Zasady przyjmowania i realizacji zamówień. 9. Techniki i metody serwowania. 10. Godziny do dyspozycji nauczyciela tygodni nauki 4 tygodnie praktyk 38 4 = 34 tygodnie 3 godziny tygodniowo 34 x 3 = 102 godziny RAZEM 102 KLASA III 1. Serwowanie potraw i napojów. 2. Rodzaje przyjęć. 3. Protokół dyplomatyczny. 4. Usługi gastronomiczne świadczone w obiektach hotelarskich. 5. Godziny do dyspozycji nauczyciela tygodni nauki 4 tygodnie praktyk 38 4 = 34 tygodnie 2 godziny tygodniowo 34 x 2 = 68 godzin RAZEM 68 Większość tematów może być realizowana w czasie jednego trzy- lub dwugodzinnego spotkania. Nie zaleca się w związku z tym rozdzielania trzech godzin w klasie II na układ: Niektóre tematy zostały jednak podzielone w taki sposób, że albo omawianie ich rozpoczyna się podczas ostatniej godziny w ramach bloku i są kontynuowane na następnych zajęciach, albo podsumowanie danego tematu proponuje się przenieść na pierwszą godzinę następnego bloku. 6

7 III. ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA Obsługa konsumenta jest w dużej mierze przedmiotem praktycznym, z tego powodu należy prowadzić zajęcia w taki sposób, aby uczniowie mieli możliwość wykonywania ćwiczeń praktycznych. Zdobycie umiejętności koniecznych do wykonywania konkretnego zadania stanowi podstawę zaliczenia przedmiotu. Największe znaczenie dydaktyczne będą zatem miały przeprowadzone przez uczniów symulacje rzeczywistych zdarzeń, zadania związane z wykonaniem i uzupełnianiem dokumentacji potrzebnej do zorganizowania i rozliczenia usług gastronomicznych oraz projekty zawodowe. Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metodami ze szczególnym uwzględnieniem: pokazu z objaśnieniem, tekstu przewodniego, metody projektów i ćwiczeń praktycznych. Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróżnicowane, począwszy od indywidualnej pracy do pracy zespołowej. Stwarzanie warunków sprzyjających przeżywaniu i doświadczaniu konkretnych sytuacji wyrabia oczekiwane w zawodzie postawy. Konieczne wydaje się prezentowanie przez nauczyciela lub profesjonalnych kelnerów i barmanów techniki pracy. Zaleca się zatem doskonalenie umiejętności praktycznych nauczycieli w ramach kursów zawodowych, szkoleń branżowych. Oprócz części praktycznej duże znaczenie ma umiejętność korzystania z literatury fachowej, posługiwanie się językiem zawodowym oraz znajomość zasad i technik pracy w ramach konkretnych usług gastronomicznych. Dlatego nie można zrezygnować z tzw. elementów teoretycznych. Dobrze jest też, aby podczas zajęć wykorzystywać umiejętności i wiedzę zdobytą przez uczniów w czasie praktyki zawodowej. Warto skorelować niektóre elementy z nauczaniem w ramach zajęć praktycznych z zakresu hotelarstwa czy marketingu, organizując projekty międzyprzedmiotowe. Niektóre scenki można zrealizować w porozumieniu z nauczycielem zawodowego języka obcego. Przygotuje to uczniów do praktycznego wykorzystania tego języka. Warsztat pracy nauczyciela warto wzbogacić o f ilmy dydaktyczne. Obecnie na rynku hotelarskim nie pojawiły się nowe propozycje. Te, które do tej pory były dostępne, zostały przygotowane na kasetach VHS przez PZH ponad dziesięć lat temu. Często więc są nieosiągalne dla nauczycieli. Dobrze jest zatem przygotowywać f ilmy w ramach zajęć f ilmowanie odgrywanych scenek, nagrywanie dostępnych telewizyjnych programów dokumentujących pracę w działach gastronomicznych. Można też korzystać z propozycji reklamowych rozdawanych przez f irmy i hotele na targach lub umieszczanych w Internecie. Warto też odwoływać się do f ilmów fabularnych, które zawierają dłuższe sekwencje ukazujące nakrywanie do stołu, obsługę w restauracji lub w pokoju hotelowym oraz organizację imprez. 7

8 Standard wyposażenia pracowni obsługi konsumenta można znaleźć na stronach KOWEZiU Jest to pełny wykaz potrzebnych i zalecanych elementów. Często jednak trudno jest w pełni wyposażyć pracownię. Nie zwalnia to jednak nauczyciela od doposażenia jej w miarę możliwości, tak aby osiągnąć jak najlepsze wyniki nauczania. 8

9 IV. ŚREDNIA WAŻONA PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Średnia ważona jest jednym z możliwych sposobów oceniania ucznia. Zdaje ona egzamin szczególnie wtedy, kiedy powinniśmy ocenić wiele aktywności uczniów o różnym stopniu trudności. Stwarza ona również możliwość przewidywania i planowania oceny przez samego zainteresowanego. Dzięki temu unikamy porównywania ocen przez uczniów oraz tłumaczenia, dlaczego takie same wartości ocen, ale otrzymane za wykonanie innych zadań, skutkują wystawieniem różnych not semestralnych. Dodatkowym atutem tego systemu jest sprawiedliwość, przewidywalność i możliwość obliczenia oceny semestralnej przez samego ucznia. Dzięki temu unikamy dyskusji i podejrzeń o stronniczość czy nierzetelność. Poniżej proponujemy zasady oceniania według wag. Lp. Zadania Waga 1 Waga 2 Waga 3 Waga 4 1. Obsługa imprez szkolnych, X zleconych. 2. Aktywność, przygotowanie X się do zajęć. 3. Kartkówki, krótkie X odpowiedzi. 4. Zadania domowe, ćwiczenia. X X 5. Sprawdziany i testy (wg X X stopnia trudności). 6. Ćwiczenia praktyczne. X 7. Projekty, prace semestralne. Waga 5 X 9

10 Chcąc obliczyć wartość średniej, należy zastosować następujący wzór: Zbiór ocen: Zbiór wag: Średnia ważona: co oznacza: W ten sposób zadania, którym przypisano wyższe wagi, mają proporcjonalnie większy udział w określeniu średniej ważonej niż zadania, którym przypisano niższe wagi. Po obliczeniu średniej wystawiamy oceny. Nasze doświadczenie pokazuje, że sprawdza się zasada wystawiania oceny wyższej, jeżeli cyfry znaczące po przecinku są większe od 50. W praktyce wygląda to następująco: Przedział wag Ocena 5,51 6,00 CELUJĄCY 4,51 5,50 BARDZO DOBRY 3,51 4,50 DOBRY 2,51 3,50 DOSTATECZNY 1,51 2,50 DOPUSZCZAJĄCY 0,00 1,50 NIEDOSTATECZNY Wystawiając oceny na zakończenie roku szkolnego, należy jasno określić, jaki sposób postępowania wybierzemy, gdy ocena za pierwszy semestr będzie różniła się o jedną notę od oceny za semestr drugi. Można przyjąć zasadę, że decydujący wpływ na ocenę ma ten semestr, podczas którego realizowano trudniejsze zadania lub zadania o istotniejszym znaczeniu dla umiejętności zawodowych. Można też zaproponować uczniowi dodatkową pracę o dużym stopniu trudności i określić kryteria uzyskania wysokiej noty za jej wykonanie. Uczeń ma wtedy możliwość zadecydowania, czy podejmie trud uzyskania wyższej oceny na zakończenie roku. Jeżeli oceny semestralne różnią się od siebie o 2, 3 stopnie, to powinno obliczyć się średnią arytmetyczną i zastosować zaokrąglenie w górę lub w dół. 10

11 Przykłady: Semestr I Semestr II Koniec roku dostateczny dobry Dobry po przygotowaniu pracy, z której uczeń uzyska ocenę co najmniej dobrą. bardzo dobry dobry Dobry decyduje semestr II zgodnie ze stopniem trudności lub odwrotnie. dostateczny bardzo dobry Dobry dostateczny celujący Dobry lub bardzo dobry (zaokrąglamy w górę od 4,5 lub powyżej 4,5). Można też zaproponować uczniowi pracę dotyczącą zagadnień z semestru I, z której uczeń uzyska ocenę co najmniej bardzo dobrą. W sytuacjach wątpliwych najlepiej zaproponować uczniom prace dodatkowe. Daje to uczniom możliwość wyboru i świadomość, że to od nich ostatecznie zależy, jaka ocena końcowa znajdzie się na świadectwie. Należy podkreślić, że powinno się umożliwić uczniom uzyskanie przynajmniej po jednej ocenie z każdej wagi w każdym semestrze. Świadczy to o przemyślanym sposobie planowania procesu dydaktycznego i umiejętności wieloaspektowego oceniania. Dodatkowo wspiera szkolną karierę zgodnie z indywidualnymi możliwościami. 11

12 V. PLAN WYNIKOWY Lp. Temat lekcji Treści Procedury osiągania celów Poziom wymagań programowych Liczba Podstawowe Ponadpodstawowe Uczeń powinien: godz. I Obsługa konsumenta cel i zadania przedmiotu 3 1. Obsługa konsumenta wymagania programowe oraz kryteria oceniania. Cel i zakres tematyczny przedmiotu. Wymagania przedmiotowe. Średnia ważona. Regulamin pracowni. Omówienie celów realizowanych podczas zajęć. Zapoznanie się z podręcznikiem oraz wybranymi pozycjami literatury fachowej. Przedstawienie przedmiotowego systemu oceniania. Wyjaśnienie funkcjonowania średniej ważonej. Omówienie regulaminu pracowni. Znać regulamin pracowni. Znać zasady oceniania. Wiedzieć, jak korzystać z podręcznika. Znać podstawowe źródła literatury fachowej. Określić cel i zadania przedmiotu. Korzystać z literatury fachowej. Wskazywać inne źródła wiedzy zawodowej. 3 II Podstawowe zagadnienia dotyczące gastronomii 7 2. Charakterystyka działalności gastronomicznej. Pojęcie gastronomia. Zakłady gastronomiczne: gastronomia otwarta i zamknięta. Rodzaje obsługi gastronomicznej. Przedstawienie pojęcia gastronomia. Omówienie działalności gastronomicznej w kontekście funkcjonowania gastronomii otwartej i zamkniętej. Omówienie usług gastronomicznych w kontekście celów i funkcji gastronomii. Podanie przykładowych usług gastronomii hotelowej. Przedstawienie rodzajów obsługi gastronomicznej. Zdef iniować pojęcie gastronomia. Wskazać cele i funkcje gastronomii otwartej i zamkniętej. Rozróżniać rodzaje usług. Wyjaśniać skróty: BB, HP, FP. Wyjaśnić rodzaje obsługi gastronomicznej. Porównać cele i funkcje gastronomii otwartej i zamkniętej. Scharakteryzować rodzaje usług. Sklasyf ikować zakłady gastronomiczne. Analizować rodzaje obsługi gastronomicznej. 3 12

13 3. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, HACCP w gastronomii hotelowej. Przepisy bezpieczeństwa. Zakres higieny pracy. Ochrona p-poż. Przepisy sanitarno-epidemiologiczne. System HACCP. Omówienie aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Przedstawienie zasad ochrony p-poż.. Omówienie wymagań sanitarnoepidemiologicznych. Przedstawienie funkcjonowania systemu HACCP. Znać podstawowe przepisy związane z higieną pracy i bezpieczeństwem. Zdef iniować system HACCP. Wyjaśnić podstawowe cele funkcjonowania systemu HACCP w gastronomii hotelowej. Analizować akty prawne pod kątem przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy, sanitarno- -epidemiologicznych i p-poż. Ocenić zasadność wprowadzenia zasad systemu HACCP w gastronomii hotelowej Podsumowanie wiadomości Sprawdzian wiadomości z działu I i II. Przeprowadzenie sprawdzianu Wymagania zdef iniowane w dziale I i II. Wymagania zdef iniowane w dziale I i II. 1 III Wizerunek zawodowy pracownika gastronomii 5 5. Psychof izyczne cechy kelnera. Predyspozycje zawodowe: cechy f izyczne,. cechy psychiczne. Wygląd zewnętrzny i strój służbowy. Wyposażenie indywidualne. Omówienie wymagań f izycznych dotyczących kelnera. Omówienie predyspozycji psychicznych wymaganych od kelnera. Przedstawienie wizerunku zewnętrznego kelnera. Omówienie wyposażenia indywidualnego. Wymienić najważniejsze cechy f izyczne i psychiczne kelnera. Rozumieć znaczenie wizerunku zewnętrznego. Wyliczyć elementy wyposażenia indywidualnego kelnera. Analizować zakres obowiązków kelnera. Scharakteryzować psychologiczne aspekty pracy kelnera. Zaproponować strój i wyposażenie indywidualne kelnera w zależności od rodzaju zakładu gastronomicznego. Zadanie domowe: Przygotuj w domu strój kelnera, który zaprezentujesz na sobie na następnych zajęciach. Przemyśl swój wygląd: fryzurę, makijaż, dłonie i przygotuj rzeczy, które pomogą ci osiągnąć zamierzony wygląd. Przemyśl tekst krótkiej prezentacji samego siebie w charakterze kelnera. 2 13

14 6. Miejsce pracy kelnera w zakładzie gastronomicznym i gastronomii hotelowej. Stanowiska pracy w zakładzie gastronomicznym i w gastronomii hotelowej. Zasady higieny osobistej. Wizerunek kelnera zaprezentowany przez ucznia. Omówienie rodzaju stanowisk w zakładzie gastronomicznym i gastronomii hotelowej. Określenie podstawowego zakresu obowiązków pracownika gastronomii w zależności od miejsca pracy. Omówienie zasad higieny osobistej pracownika gastronomii. Ocena zaprezentowanego przez uczniów wizerunku kelnera. Wymienić i zdef iniować stanowiska w zakładzie gastronomicznym i gastronomii hotelowej. Przedstawić w skrócie zasady higieny osobistej obowiązującej kelnera. Zilustrować na własnym przykładzie wizerunek kelnera. Porównać zakres obowiązków kelnera i barmana. Porównać i ocenić wizerunek kelnera zaprezentowany przez siebie i kolegów. Scharakteryzować wpływ kultury osobistej kelnera na jakość świadczonych usług. 3 IV Etyka zawodowa pracownika gastronomii 6 7. Podstawowe zasady etyki. Etyka zawodowa. Pojęcie gościnność. Omówienie zasad etyki zawodowej. Uwaga! Należy wykorzystać wiadomości ucznia na dany temat z przedmiotu organizacja pracy w hotelarstwie /OPH/ zdobyte w klasie I. Przedstawienie pojęcia gościnność. Wykorzystać wiadomości z OPH na temat etyki. Zdef iniować etykę zawodową i gościnność. Wymienić zasady etyki i gościnności. Dowieść potrzeby stosowania zasad etyki i gościnności w zawodzie kelnera Typy gości w zakładzie gastronomicznym. Typy charakterologiczne. Typy gości. Omówienie czterech podstawowych typów charakteriologicznych. Uwaga! Należy wrócić do materiału z klasy I. Przedstawienie podstawowych typów gości. Odgrywanie scenek obrazujących kontakty kelnera z różnymi typami gości. Zdef iniować pojęcia: choleryk, sangwinik, melancholik, f legmatyk. Wymienić podstawowe typy gości. Przewidzieć nietypowe zachowania gości. Zanalizować wpływ typu charakterologicznego gościa na sposób jego zachowania. 4 14

15 9. Podsumowanie zagadnień dotyczących wizerunku zawodowego kelnera i etyki zawodowej. Sprawdzian wiadomości z w/w działów. Przeprowadzenie sprawdzianu. Wymagania zdef iniowane w w/w działach. Wymagania zdef iniowane w w/w działach. 1 V Przygotowania sali konsumenckiej na przyjęcie gości Podstawowe wyposażenie i sprzęt oraz bielizna stołowa Podstawowe wyposażenie i sprzęt w sali konsumenckiej. Rodzaje i zastosowanie bielizny stołowej. Omówienie podstawowego wyposażenia sali konsumenckiej. Scharakteryzowanie rodzajów bielizny stołowej. Wskazanie zastosowania różnych rodzajów bielizny stołowej. Rozróżnić podstawowy sprzęt stosowany na sali konsumenckiej. Zidentyf ikować rodzaje bielizny stołowej. Wyjaśnić sposób postępowania z bielizną stołową. Wybrać kształt stołów i formę ich ustawienia w zależności od liczby gości. Scharakteryzować zastosowanie bielizny stołowej Zakładanie i zdejmowanie obrusów. Technika składania obrusów. Technika rozkładania obrusów. Zdejmowanie obrusów. Zaprezentowanie sposobu składania obrusów czystych. Zaprezentowanie sposobów rozkładania obrusów na sali bez gości i w obecności gości. Zdejmowanie brudnego obrusa. Ćwiczenie w/w czynności. Prawidłowo złożyć obrus czysty. Prawidłowo rozłożyć obrus na sali bez konsumentów. Wyjaśnić sposób ułożenia załamań obrusa kwadratowego i kilku połączonych ze sobą obrusów. Prawidłowo rozłożyć obrus w obecności konsumenta. Rozłożyć obrus lub kilka obrusów na stole okrągłym. 2 15

16 12. Serwety do ust i serwety dekoracyjne. Rodzaje serwet indywidualnego użytku. Formy składania serwet indywidualnego użytku i serwet używanych do dekoracji. 13. Zaliczenie ćwiczeń praktycznych. Składanie obrusa. Rozkładanie obrusa. Zdejmowanie obrusa. Składanie różnych form serwet. Omówienie rodzaju serwet w zależności od wielkości, materiału i zastosowania. Zaprezentowanie 10 form składania serwet. Ćwiczenia w składaniu serwet z wykorzystaniem książek na w/w temat. Ocenienie czynności praktycznych związanych z obrusami i serwetami indywidualnego użytku. Wymienić rodzaje i zastosowanie serwet. Ułożyć samodzielnie 3 podstawowe formy serwet. Zaproponować 2 formy dekoracyjne. Perfekcyjnie złożyć 5 podstawowych form serwet indywidualnego użytku. Samodzielnie układać nowe formy na podstawie propozycji przedstawionych w różnych książkach zawodowych. 3 Ocenianie czynności według w/w kryteriów. Według w/w kryteriów. 1 16

17 14. Sztućce rodzaje i zastosowanie. Krótka historia sztućców. Materiał, z którego mogą być wykonane sztućce i sposoby konserwacji sztućców. Kryteria podziału sztućców. Sposoby zastosowania różnego rodzaju sztućców. Sposoby postępowania ze sztućcami podczas przygotowania sali konsumenckiej. Omówienie krótkiej historii sztućców. Przedstawienie i zanalizowanie rodzaju materiału, z którego wykonane są sztućce. Podanie kryteriów wyboru sztućców do gastronomii hotelowej. Omówienie i pokazanie sposobu konserwacji sztućców oraz wskazanie metod postępowania ze sztućcami podczas prac przygotowawczych. Klasyf ikowanie sztućców używanych w gastronomii. Ćwiczenia w polerowaniu sztućców. Ćwiczenia w rozróżnianiu sztućców. Charakteryzowanie zastosowania różnych sztućców. Wymienić rodzaje materiału, z którego mogą być wykonane sztućce. Wyliczyć czynności związane z zasadami konserwacji sztućców. Polerować sztućce zgodnie z zasadami. Wskazać sposoby postępowania ze sztućcami podczas prac przygotowawczych. Rozróżniać rodzaje sztućców i wyjaśnić sposoby ich zastosowania. Przedstawić znaczenie sztućców na przestrzeni wieków. Porównać rodzaje materiału, z którego wykonane są sztućce i zaproponować sztućce do gastronomii hotelowej. Uzasadnić swój wybór. Perfekcyjnie polerować sztućce i prezentować sposoby postępowania z nimi na sali konsumenckiej. Zaproponować rodzaj sztućców do konkretnych dań i potraw. Ocenić przydatność sztućców do różnych czynności i proponować niekonwencjonalne lub zastępcze sposoby ich wykorzystania. Bezbłędnie stosować prawidłową terminologię. 5 17

18 15. Zaliczenie ćwiczeń praktycznych polerowanie sztućców i sposoby postępowania z nimi na sali konsumenckiej. Jakość polerowania. Znajomość technik postępowania ze sztućcami na sali konsumenckiej. Ocena sposobu postępowania ze sztućcami i jakości polerowania sztućców. Polerować sztućce, zachowując podstawowe zasady postępowania z nimi. Wymienić podstawowe techniki postępowania ze sztućcami na sali konsumenckiej. 16. Szkło klasyf i- kacja, konserwacja i zastosowanie. Kształty i rodzaje szkła. Konserwacja szkła. Sposoby przenoszenia szkła. Przedstawienie różnych rodzajów szkła. Omówienie zastosowania różnych rodzajów szkła. Wskazanie sposobów polerowania szkła. Ćwiczenie polerowania. Omówienie sposobów przenoszenia szkła. Wskazywać podstawowe rodzaje szkła: szklanki do napojów bezalkoholowych, kieliszki do wina białego i czerwonego, kieliszki do koniaku. szkło wieloporcjowe do napojów. Wyjaśniać zastosowanie podstawowych rodzajów szkła. Stosować podstawowe techniki polerowania. Perfekcyjnie polerować różne sztućce oraz oceniać wpływ prac przygotowawczych dotyczących sztućców na jakość świadczonych usług. Porównać różne techniki postępowania ze sztućcami na sali konsumenckiej i przewidywać możliwość ich wykorzystania. Klasyf ikować różne rodzaje szkła. Analizować zastosowanie naczyń szklanych. Zaproponować niekonwencjonalne sposoby zastosowania szkła. Perfekcyjnie polerować szkło. Prezentować sposoby postępowania ze szkłem na sali konsumenckiej. Bezbłędnie używać prawidłowej terminologii

19 17. Zastawa stołowa klasyf ikacja, konserwacja i zastosowanie. Rodzaje i zastosowanie zastawy stołowej. Czyszczenie i dbałość o porcelanę. Pozostałe sprzęty stołowe. Sprzęty stołowe do specjalnych celów. Przedstawienie rodzajów i zastosowania zastawy stołowej. Omówienie zabiegów konserwacyjnych. Zaprezentowanie podstawowej techniki postępowania z zastawą stołową podczas polerowania. Zaprezentowanie i omówienie zastosowania innych sprzętów stołowych i sprzętów specjalnych. Identyf ikować rodzaje zastawy stołowej. Wymieniać zabiegi konserwacyjne. Rozróżniać inny sprzęt stołowy. Wyjaśniać zastosowanie różnych rodzajów zastawy stołowej. Porównać różne rodzaje zastawy stołowej i zanalizować ich zastosowanie. Zaproponować zastosowanie odpowiedniej zastawy do różnych potraw i dań. Przewidzieć możliwości zastosowania innego sprzętu stołowego i sprzętów specjalnych. Bezbłędnie używać prawidłowej terminologii. 3 19

20 18. Zaliczenie ćwiczeń związanych z punktami Test sprawdzający wiedzę. Zaliczenie ćwiczeń praktycznych. Przeprowadzenie testu, który uwzględnia: dobieranie odpowiednich sztućców, form szkła i rodzaju zastawy do konkretnych nazw, nazywanie sztućców, szkła i zastawy stołowej na podstawie rysunków lub zdjęć prezentowanie zabiegów konserwacyjnych dotyczących sztućców, szkła i zastawy stołowej, dobieranie odpowiednich technik postępowania ze sztućcami, szkłem i zastawą stołową na sali konsumenckiej i podczas prac przygotowawczych. Ocenianie jakości polerowania szkła i zastawy stołowej. Ocena jakości wykonania ćwiczenia polegającego na doborze odpowiednich sztućców, szkła i zastawy stołowej do konkretnych potraw i dań. Odpowiedzi w testach ocenia się wg kryteriów WSO. Zgodnie z zasadami przygotowanymi przez nauczyciela oraz z w/w kryteriami w ramach poszczególnych poziomów ocenia się jakość wykonania ćwiczenia praktycznego związanego z polerowaniem. Każdy uczeń przygotowuje na stole odpowiednie sztućce, szkło i zastawę stołową do: przekąski zimnej, zupy, przekąski gorącej, dania głównego, deseru. Uwaga! Należy określić konkretny zestaw i rodzaj napoju dla każdego ucznia indywidualnie, np.: śledź w śmietanie woda, barszcz z uszkami, lasagne z pieczarkami, zrazy zawijane z modrą kapustą wino czerwone, lody waniliowe z malinami wino musujące. Podczas rozmowy z uczniami ocenia się poprawność doboru, sposób uzasadnienia, posługiwanie się terminologią zawodową oraz wiedzę ucznia dotyczącą zastosowania rzadko używanych sprzętów do nietypowych potraw zgodnie z przedstawionymi kryteriami przypisanymi do poszczególnych poziomów /patrz wyżej/. 3 20

21 19. Prace przygotowawcze w obsłudze kelnerskiej. 20. Przygotowanie nakryć w salach konsumenckich. Zestawienie prac przygotowawczych. Prace w przygotowalniach. Prace przygotowawcze w sali restauracyjnej. Rodzaje nakryć. Nakrycie podstawowe. Nakrycie rozszerzone. Nakrycie do określonego menu. Zasady nakrywania sztućców i szkła. Omówienie zasadności i potrzeby stosowania prac przygotowawczych. Przedstawienie rodzaju prac przygotowawczych w zależności od miejsca ich wykonywania. Przedstawienie funkcji pomocnika kelnerskiego oraz stacji serwisowej. Zdef iniować pojęcie prace przygotowawcze. Wymienić miejsca, w których wykonuje się prace przygotowawcze. Wyjaśnić, kiedy przygotowuje się stoły serwisowe. Wyjaśnić funkcje pomocnika kelnerskiego. Omówienie rodzajów nakryć. Przedstawienie zasad stosowania nakrycia podstawowego, nakrycia rozszerzonego i nakrycia do określonego menu oraz sposobów ich przygotowania. Wyjaśnienie zasadności stosowania poszczególnych rodzajów nakryć. Omówienie zasad rozkładania sztućców i szkła w zależności od rodzaju nakrycia. Wymienić rodzaje nakryć. Zdef iniować rodzaje nakryć. Wymienić zasady układania sztućców i szkła. Wskazać wady i zalety stosowania konkretnego rodzaju nakrycia. Narysować i/lub ułożyć nakrycie podstawowe oraz rozszerzone do dwu- i trzyelementowego menu. Dowieść, że prace przygotowawcze wpływają na jakość świadczonych usług. Zaproponować sytuacje, w których należy przygotować odpowiednie stacje serwisowe. Uzasadnić potrzebę stosowania stacji serwisowych w zależności od rodzaju usługi gastronomicznej. Porównać zasadność zastosowania konkretnego rodzaju nakrycia w zależności od pory dnia, sytuacji czy rodzaju zakładu gastronomicznego. Bezbłędnie stosować wszystkie zasady układania sztućców i szkła. Zaproponować menu złożone z trzech, czterech i pięciu potraw. Narysować i/lub ułożyć nakrycie do menu czteroi pięcioelementowego

22 21. Najważniejsze zasady nakrywania i dekorowania stołów. Kolejność czynności podczas nakrywania. Przestrzenne zagospodarowanie stołu. Nakrycie rozszerzone zasady donoszenia sztućców. Rodzaje elementów dekoracyjnych. Zasady dekorowania stołów różnymi elementami w zależności od pory dnia, okazji czy rodzaju zakładu gastronomicznego. Omówienie czynności podczas przygotowywania różnych rodzajów nakryć. Podanie odległości obowiązujących przy komponowaniu różnych nakryć oraz omówienie zasad aranżowania przestrzeni stołu. Wyjaśnienie zasad pracy podczas układania i zasad stosowania nakrycia rozszerzonego. Omówienie zasad aranżacji nakrycia i wpływu harmonii stołu na jakość świadczonych usług. Wymienić kolejność czynności podczas nakrywania. Podać zasady przestrzennego ułożenia poszczególnych elementów w ramach konkretnego rodzaju nakrycia. Podać przykład nakrycia rozszerzonego. Wyjaśnić zasady donoszenia sztućców. Wymienić elementy dekoracyjne. Wyjaśnić zasady układania różnych elementów dekoracyjnych Zaprojektować nakrycie pod menu rozszerzone. Zaplanować sposób obsługi podczas serwowania menu, które wymaga donoszenia sztućców. Narysować nakrycie pod wieloelementowe /5 8/ menu wymagające donoszenia sztućców. Zaplanować aranżację stołu w zależności od okazji. Analizować różne możliwości zastosowania elementów dekoracyjnych. 3 22

23 22. Zaliczenie ćwiczeń związanych z rodzajami nakryć i aranżacją stołów. Praca pisemna sprawdzająca wiedzę. Przygotowanie nakrycia rozszerzonego do określonego menu. Przeprowadzenie sprawdzianu otwartego, podczas którego sprawdzone zostaną podstawowe wiadomości oraz umiejętność rozrysowywania różnych rodzajów nakryć. Ocenienie zaaranżowania stołu do określonego menu i na konkretną okazję. Uwaga: Należy podać wcześniej uczniom podstawowe informacje na temat charakteru nakrycia, aby mógł przygotować sobie elementy dekoracyjne pasujące do konkretnego zadania. Odpowiedzi uzyskane na sprawdzianie ocenia się wg kryteriów WSO. Zgodnie z zasadami przygotowanymi przez nauczyciela oraz z w/w kryteriami w ramach poszczególnych poziomów ocenia się jakość wykonania ćwiczenia praktycznego związanego z przygotowaniem konkretnego nakrycia i dekoracją stołu. Każdy uczeń przygotowuje na stole dwa nakrycia rozszerzone /5- lub 6- elementowe/ do określonego menu i odpowiednio dekoruje stół /zgodnie z podaną wcześniej informacją, z jakiej okazji ma się odbyć przyjęcie/. Podczas rozmowy z uczniami oceniamy: poprawność doboru zastawy, szkła, sztućców, poprawności ułożenia poszczególnych elementów, zagospodarowanie przestrzeni, poprawność uzasadnienia sposobu obsługi dotyczy donoszenia sztućców, stosowanie terminologii zawodowej, dobór elementów dekoracyjnych samodzielność ich wykonania, wiedzę ucznia na temat aranżacji i harmonii stołu. 3 23

24 VI Karty menu Klasyf ikacja, wymogi formalne, rodzaje i funkcje kart menu. Karta menu. Funkcje kart menu. Karta menu a ustawodawstwo polskie. Klasyf ikacja kart menu. Formy kart menu. Propozycje różnych kart menu. Zdef iniowanie pojęcia karta menu. Omówienie funkcji kart menu. Podanie elementów, które powinny znaleźć się w kartach menu zgodnie z ustawodawstwem polskim. Omówienie różnych kryteriów klasyf ikacji. Przedstawienie standardowych typów kart menu. Omówienie i zaprezentowanie różnych form kart menu ze względu na szatę graf iczną, układ oraz atrakcyjność informacji. Rozróżniać znaczenie pojęć karta menu i jadłospisu. Wyjaśnić, co należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu kart menu. Wymienić podstawowe rodzaje kart menu w zależności od asortymentu. Nazwać karty menu stosowane w gastronomii hotelowej. Podać standardowy układ karty menu. Wyjaśnić wybór potraw do karty menu. Sporządzić kartę menu zawierającą wszystkie elementy wymagane prawem polskim na podstawie ćw. 4,po rozdz. 2 podręcznik cz.2 Ocenić zasadność umieszczania w kartach menu wszystkich elementów wymaganych przez ustawodawcę polskiego. Porównać rodzaje kart menu z zastosowaniem różnych kryteriów. Scharakteryzować funkcje kart menu z uwzględnieniem obecnych trendów w gastronomii. Zanalizować wpływ formy, szaty graf icznej, układu i sposobu prezentowania informacji na atrakcyjność i funkcjonalność karty menu. Zaprojektować ciekawą formę kart menu w języku polskim i obcym, która będzie spełniała wszystkie założenia formalne na podstawie ćw. 4, po rozdz. 2 podręcznik cz

Wymagania z pracowni obsługi konsumenta

Wymagania z pracowni obsługi konsumenta Wymagania z pracowni obsługi konsumenta Dział: 8.1. Organizacja pracy i funkcjonowanie usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich Ocena celujący Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9 PROGRAM KURSU Kelner-barman edycja II Część stacjonarna Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9 Dzień 1 piątek (09.09.2011r.) 16:30 17:15 17:15 18:00 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

Gastronomia hotelowa

Gastronomia hotelowa Technik hotelarstwa 1 Marek Halama Gastronomia hotelowa Skrypt do nauki zawodu Technik hotelarstwa 2 Gastronomia hotelowa Skrypt został opracowany zgodnie z obowiązującą od dnia 1 września 2012 r. podstawą

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI

SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI Czas trwania: 6 godzin SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI 1. Wprowadzenie ( przedstawienie prowadzącego i uczestników, przekazanie celu i metodyki szkolenia, zapoznanie

Bardziej szczegółowo

KURS BARMAŃSKI. Szkolenie barmańskie w BarCocktail ma na celu wyprowadzenie na polski rynek doskonale wyszkolonych barmanów.

KURS BARMAŃSKI. Szkolenie barmańskie w BarCocktail ma na celu wyprowadzenie na polski rynek doskonale wyszkolonych barmanów. KURS BARMAŃSKI BarCocktail to profesjonalna kadra szkoleniowa, która swoje umiejętności zawdzięcza wieloletniemu doświadczeniu w Polsce i za granicą. To także laureaci wielu konkursów barmańskich, a przede

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBSŁUGI KONSUMENTA. Opracował: mgr Jakub Pleskacz

ZASADY OBSŁUGI KONSUMENTA. Opracował: mgr Jakub Pleskacz Opracował: mgr Jakub Pleskacz OBSŁUGA KELNERSKA SERVICE; LE SERVICE Obsługa konsumenta obejmuje zakres usług świadczonych przez zakłady gastronomiczne przy podawaniu potraw i napojów. Czynności te określa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11. 2. Podział przestrzenny zakładu gastronomicznego... 26

Spis treści. 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11. 2. Podział przestrzenny zakładu gastronomicznego... 26 Spis treści 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11 1.1. Działalność usługowa zakładów gastronomicznych........ 11 1.2. Podział zakładów gastronomicznych w zależności od zakresu świadczonych

Bardziej szczegółowo

POMOCNIK KELNERSKI. Opracował: mgr Jakub Pleskacz

POMOCNIK KELNERSKI. Opracował: mgr Jakub Pleskacz Opracował: mgr Jakub Pleskacz POMOCNIK Jest podstawowym elementem wyposażenia Sali restauracyjnej w zakładach z obsługą kelnerską. Ustawione w poszczególnych rewirach usprawniają obsługę gości, która musi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA KLASA III TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Kelner 512[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Kelner 512[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Kelner 512[01] Strona 1 z 17 Strona 2 z 17 Strona 3 z 17 Strona 4 z 17 Strona 5 z 17 Strona 6 z 17 Strona 7 z 17 Zadanie egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: KELNER przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I. Hotelarstwo i Gastronomia

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I. Hotelarstwo i Gastronomia Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Hotelarstwo i Gastronomia Semestr: I-VI Moduł

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK Turystyka i Rekreacja SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Hotelarstwo i gastronomia Stacjonarny / niestacjonarny I,II,III,VI/I stopnia Nazwa przedmiotu Metodyka usług

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNUK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH 341[07]

Bardziej szczegółowo

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9 Program kursu Kelner-barman I Edycja Część stacjonarna Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9 Dzień 1 piątek (25.03.2011r.) 16:30 17:15 17:15 18:00 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie projektu: Roman Bryl. Opracowanie typograficzne, projekt makiety środków i okładki: Radosław Pazdrijowski

Prowadzenie projektu: Roman Bryl. Opracowanie typograficzne, projekt makiety środków i okładki: Radosław Pazdrijowski Prowadzenie projektu: Roman Bryl Opracowanie typograficzne, projekt makiety środków i okładki: Radosław Pazdrijowski Redakcja językowa: Bożenna Chicińska Fotografie: Michał Stokowski (aranżacja Renata

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Etyka kelnera - barmana organizacja i techniki pracy optymalizacja ruchów i ergonomia pracy Majas Hanna ul. Grunwaldzka 13; Iława

Etyka kelnera - barmana organizacja i techniki pracy optymalizacja ruchów i ergonomia pracy Majas Hanna ul. Grunwaldzka 13; Iława Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 04.05.2017 16:00-16:45

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Brodach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI Przedmiotowy System Oceniania opracowany został w oparciu o: podstawę programową przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Komentarz kelner 512[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz kelner 512[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 16 Strona 2 z 16 Strona 3 z 16 Strona 4 z 16 Strona 5 z 16 Strona 6 z 16 Strona 7 z 16 W pracach egzaminacyjnych oceniane były: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM Zawód: technik hotelarstwa nr programu nauczania: 422402_P Opracowanie: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

METODY SERWOWANIA DAŃ ZASADNICZYCH. Opracował: mgr Jakub Pleskacz

METODY SERWOWANIA DAŃ ZASADNICZYCH. Opracował: mgr Jakub Pleskacz Opracował: mgr Jakub Pleskacz Przy obsłudze konsumenta należy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów: 1. w jakiej kolejności podawane będą potrawy (konsumenci mogą świadomie zmieniać kolejność potraw),

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY ZESTAW OCENIANIA z przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

PRZEDMIOTOWY ZESTAW OCENIANIA z przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie PRZEDMIOTOWY ZESTAW OCENIANIA z przedmiotów zawodowych ekonomicznych Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie Przedmiotowy zestaw oceniania z przedmiotów zawodowych ekonomicznych został opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie Wstęp: Z uwagi na charakter przedmiotu, do sprawdzania osiągnięć uczniów najbardziej odpowiednie są zadania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych

Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych Nakrywanie Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych NAKRYWANIE STOŁU Wymagania na o c e n ę l.p Temat lekcji Liczb a Godz. 1. Zapoznanie z 2 programem

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA PROFESJONALNA OBSŁUGA KONSUMENTA WERSJA ŚREDNIO- ZAAWANSOWANA

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA PROFESJONALNA OBSŁUGA KONSUMENTA WERSJA ŚREDNIO- ZAAWANSOWANA RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA PROFESJONALNA OBSŁUGA KONSUMENTA WERSJA ŚREDNIO- ZAAWANSOWANA Czas trwania: 3 dni po 8 godzin (24 godziny) Dedykowane dla: szkół gastronomicznych, lokali gastronomicznych, wszystkich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Nr 42 Technikum nr 8 im. Jana Karskiego Zasadnicza szkoła zawodowa nr 37 im. Jana Karskiego CLIV Liceum

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z historii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i społeczeństwa

Przedmiotowe zasady oceniania z historii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i społeczeństwa Przedmiotowe zasady oceniania z historii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i społeczeństwa Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 2TŻ1, 2TŻ2

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 2TŻ1, 2TŻ2 TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 2TŻ1, 2TŻ2 Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami 1 egzaminu zawodowego Powtórzenie wiadomości z klasy I 2 Powtórzenie wiadomości

Bardziej szczegółowo

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM Program praktyki zawodowej do Umowy o praktykę zawodową dla Technikum dla zawodu TECHNIK HOTELARSTWA opracowany na podstawie programu nauczania: 341[04]//MEN/2008.02.07 1. Szczegółowe cele kształcenia.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. Kurs baristyczny (dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno

Zadanie nr 1. Kurs baristyczny (dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZKOLENIA NA TERENIE SZKOŁY Kursy gastronomiczne Zadanie nr 1. Kurs baristyczny (dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Bochni) 1. Liczba uczestników zajęć 3

Bardziej szczegółowo

KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA NORWIDA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA NORWIDA W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z INFORMATYKI KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA NORWIDA W BIAŁEJ PODLASKIEJ I. FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI Na początku roku szkolnego nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: określić zakres świadczonych usług przez gastronomię

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szk. 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Nauczanie przedmiotu Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program praktyk. Lublin, 2012

Program praktyk. Lublin, 2012 Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży gastronomicznej opracowany w ramach projektu Praktyka kluczem do sukcesu Opracował:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 2 Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmioty ekonomiczne Podstawy przedsiębiorczości

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmioty ekonomiczne Podstawy przedsiębiorczości PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmioty ekonomiczne Podstawy przedsiębiorczości Opracowany przez: - Renata Jaworska Przedmiotowy system oceniania został opracowany w oparciu o następujące dokumenty: 1.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć praktycznych

Scenariusz zajęć praktycznych Scenariusz zajęć praktycznych Nauczyciel: Strojewska Krzysztofa Klasa: I Technik organizacji usług gastronomicznych Rok szkolny: 2011/2012 Liczba godzin: 2 godz lekcyjne. 1. Temat lekcji: Kelnerski system

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM I. Zasady obowiązujące w ocenianiu: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami PSO,WSO. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W KLASACH I III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W KLASACH I III GIMNAZJUM Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W KLASACH I III GIMNAZJUM 1. Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowanie: Marek Kiestrzyn Rok szkolny 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE 1. Podstawa prawna -Ustawa z 7 września 1991roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

UKŁADANIE KARTY MENU. Opracował: mgr Jakub Pleskacz

UKŁADANIE KARTY MENU. Opracował: mgr Jakub Pleskacz KARTY MENU Opracował: mgr Jakub Pleskacz KARTA MENU Karta menu to obszerne zestawienie dań ułożonych w grupy, spośród których gość zestawia swój posiłek, wybierając je według swojego uznania, menu zaś

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W GOGOLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W GOGOLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W GOGOLINIE I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania. osiągnięć edukacyjnych uczniów

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania. osiągnięć edukacyjnych uczniów Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Przedmiot Klasa Pracownia obsługi klienta w gastronomii I V T I. Wymagania ogólne 1. Procedury obowiązujące w pracowni obsługi

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Usługi żywieniowe. w hotelarstwie. Bożena Granecka-Wrzosek. Kwalifikacja T.12.2. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA

REFORMA 2012. Usługi żywieniowe. w hotelarstwie. Bożena Granecka-Wrzosek. Kwalifikacja T.12.2. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA REFORMA 2012 Usługi żywieniowe w hotelarstwie Bożena Granecka-Wrzosek Kwalifikacja T.12.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Przedmiotowe zasady oceniania: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Metryczka: Nauczyciel: Wiesław Załubski Rok szkolny: 2016/2017 Podręcznik: Edukacja dla

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W KLASACH I III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W KLASACH I III GIMNAZJUM Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W KLASACH I III GIMNAZJUM 1. Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk

Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 1. Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie I. Kontrakt 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami PSO i WSO. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 3. Ocena jest

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wr. Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w klasie IVa, IV b rok szkolny 2017/2018

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wr. Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w klasie IVa, IV b rok szkolny 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wr. Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w klasie IVa, IV b rok szkolny 2017/2018 Nauczyciel:Elżbieta Szymańska 1.Przedmiotowy System Oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Scharakteryzować szczegółowo pojęcia związane ze sterowaniem i zarządzaniem platformą komputerową w sposób bezpośredni

Scharakteryzować szczegółowo pojęcia związane ze sterowaniem i zarządzaniem platformą komputerową w sposób bezpośredni Dział Budowa, instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: Scharakteryzować pojęcie

Bardziej szczegółowo

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut. Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Kelner 521[01] Zadanie egzaminacyjne Z okazji trzydziestolecia pracy jubilat w imieniu własnym i żony wydaje przyjęcie okolicznościowe

Bardziej szczegółowo

I. Informowanie uczniów o zasadach przedmiotowego systemu oceniania

I. Informowanie uczniów o zasadach przedmiotowego systemu oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV - VIII Przedmiotowy System Ocenia z informatyki i zajęć komputerowych jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na duże różnice w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci. komputerowych. dla klasy3ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci. komputerowych. dla klasy3ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci komputerowych dla klasy3ia Dział Diagnostyka i naprawa lokalnych sieci komputerowych Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs kelner dla uczniów grupy I ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs kelner dla uczniów grupy I ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs kelner dla uczniów grupy I ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników kursu - 12 uczniów. 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godz. lekcyjnych, w tym zajęć praktycznych 40

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTY ZAWODOWE TECHNIK-INFORMATYK

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTY ZAWODOWE TECHNIK-INFORMATYK PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTY ZAWODOWE TECHNIK-INFORMATYK Podstawa prawna : Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Opracował: mgr Sylwester Panek Przedmiotowy System Oceniania opracowany jest zgodnie z Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Nauczyciel: mgr Waldemar Łapkowski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA XCII LO z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI i TECHNIKUM 23 IM. FRYDERYKA SKARBKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA XCII LO z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI i TECHNIKUM 23 IM. FRYDERYKA SKARBKA Nauczyciel: Anna Nowacka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA XCII LO z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI i TECHNIKUM 23 IM. FRYDERYKA SKARBKA Uczeń jest oceniany w oparciu o różnorodne formy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych i informatyki został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W GIMNAZJUM NR 7 im. SYBIRAKÓW W SZCZECINIE OPRACOWANO W OPARCIU O: Statut Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH BIOLOGII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH BIOLOGII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH BIOLOGII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI Ocenianie i klasyfikowanie uczniów: Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Oceny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 43

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 43 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Świlczy Nauczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 3 I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotem oceny są: wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości; wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 ZASADY OCENIANIA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 ZASADY OCENIANIA Układ graficzny CKE 2016 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 ZASADY OCENIANIA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE [TECHNIK HOTELARSTWA]

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE [TECHNIK HOTELARSTWA] PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE [TECHNIK HOTELARSTWA] 2011/2012 mgr Małgorzata Brzozowska Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej

Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej Pracownia Gastronomiczna - Klasa: III K ZSZ Anita Hołowienko Specjalizacja T.6 sporządzanie potraw i napojów Podręcznik: Technologia Gastronomiczna z Towaroznawstwem wyd. REA 2007 Sporządzanie i ekspedycja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 1 Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa.

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa. Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa. Bydgoszcz 1września 2016r EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. I Sposoby informowania o przedmiotowych zasadach oceniania. 1.Informacje na temat PZO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Opracowała Kinga Filipiak Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Klasa I To, I Ai NAUCZYCIEL: IWONA SZUMNIAK rok szkolny 2013/14 1 1. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Informowanie ucznia o poziomie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Przedstawione poniżej kryteria oceniania na zajęciach z Informatyki są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASACH I- III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASACH I- III Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASACH I- III 1. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE WYNIKOWE. Zespół Szkół Technicznych Rzeszów ul. Matuszczaka 7. Zawód: Technik informatyk 312[01]

PLANOWANIE WYNIKOWE. Zespół Szkół Technicznych Rzeszów ul. Matuszczaka 7. Zawód: Technik informatyk 312[01] Zespół Szkół Technicznych Rzeszów ul. Matuszczaka 7 PLANOWANIE WYNIKOWE Zawód: Technik informatyk 312[01] PRZEDMIOT: Urządzenia techniki komputerowej Rzeszów 2010 CZĘŚĆ I Informacje ogólne 1. Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania oraz wymagania na poszczególne oceny dotyczące przedmiotów informatycznych

Zasady oceniania oraz wymagania na poszczególne oceny dotyczące przedmiotów informatycznych ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MALACHINIE Zasady oceniania oraz wymagania na poszczególne oceny dotyczące przedmiotów informatycznych TECHNIK INFORMATYK (Program nauczania. TECHNIK INFORMATYK, Numer

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - TECHNIKI FRYZJERSKIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - TECHNIKI FRYZJERSKIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - TECHNIKI FRYZJERSKIE Nazwa szkoły: Technikum Usług Fryzjerskich nr 3 w Dąbrowie Górniczej Imię i nazwisko: mgr Justyna Łaskawiec Nr programu nauczania:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZO GASTRONOMICZNYCH W WARSZAWIE W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

Przedmiotowy system oceniania z matematyki Przedmiotowy system oceniania z matematyki 1 Uczeń ma prawo znać plan wynikowy z matematyki określający, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania (według poziomów nauczania)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE W KLASACH IV VI I. Główne założenia PO... 2 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 2 III. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Zawód: Technik usług fryzjerskich Z1. HIGIENA Opracowała: mgr Elżbieta itera Dokument zawiera informacje w trzech obszarach: 1. WYMAGANIA EDUKACYJNE 2. FORMY I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla klas I i II

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla klas I i II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla klas I i II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Ocenia z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] 1 2 3 4 W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące elementy: I. Tytuł pracy

Bardziej szczegółowo

Program praktyk. Opracował: Renata Sadurska Anna Łubiarz Krzysztof Jonaszek Grzegorz Gruszecki Adam Mazur

Program praktyk. Opracował: Renata Sadurska Anna Łubiarz Krzysztof Jonaszek Grzegorz Gruszecki Adam Mazur Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży hotelarskiej opracowany w ramach projektu Praktyka kluczem do sukcesu Opracował: Renata

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z PRZEDMIOTÓW < OBSŁUGA KONSUMENTA< USŁUGI ŻYWIENIOWE KLASY 2A, 3A, 3B i 3CH W ROKU SZKOLNYM /2014/2015 mgr-inż. Irena Oleńkiewicz A. PODSTAWOWE ZASADY OCENIANIA. 1.

Bardziej szczegółowo