wersja oprogramowania 44.1 czerwiec 2002 poprawki dokumentacji 1.98

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wersja oprogramowania 44.1 czerwiec 2002 poprawki dokumentacji 1.98"

Transkrypt

1

2

3 wersja oprogramowania 44.1 czerwiec 2002 poprawki dokumentacji 1.98

4 Uwagi dotyczą ce formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres Instrukcje opracował: Okładkę zaprojektował: Korektę przeprowadziła: Wojciech Szyfelbein Daniel Zieliń ski Marta Michalska

5 Zasady komunikacji z drukarką 3 Opis złą cza szeregowego drukarki RS232 4 Kody sterują ce 5 Syntaktyka sekwencji sterują cych 8 Obsługa błę d ów 10 [LBERNRQ] odeś lij kod błędu ostatniego rozkazu 12 [LBFSTRQ] odeś lij informacje kasowe 13 [LBSERM] wybór trybu obsługi błęd ó w 15 Konfiguracja drukarki 16 [LBSETCK] ustawienie zegara 17 [LBSETHDR] programowanie nagłó wka / fiskalizacja 19 [LBSETPTU] zmiana stawek PTU 22 Transakcja 25 [LBTRSHDR] począ tek transakcji 27 [LBTRSLN] linia paragonu 29 [LBTREXIT] zatwierdzenie/anulowanie transakcji 33 [LBTRXEND] zatwierdzenie transakcji z formami płatnoś ci 43 [LBTRXEND1] zatwierdzenie transakcji z formami płatnoś ci 46 [LBDSPRABAT] wyś wietlenie wartoś ci transakcji po rabacie przed jej zakoń czeniem 53 [LBFOOTLIN] drukowanie dodatkowych informacji do stopki paragonu 55 [LBTRFORMPLAT] obsługa form płatnoś ci 57 Raporty 59 [LBDAYREP] drukowanie raportu dobowego 60 [LBDAYREP] drukowanie raportu dobowego 60 [LBDBREP] kontrola bazy danych 63 [LBFSKREP] drukowanie raportu okresowego 67 Obsługa zmian kasjerów 75 [LBCSHREP] raport kasy/zmiany 76 [LBCSHREP1] raport kasy/zmiany uwzglę dniają cy formy płatnoś ci 78 [LBCSHSTS] stan kasy 81 [LBDECCSH] wypłata z kasy 82 [LBINCCSH] wpłata do kasy 83 [LBLOGIN] logowanie kasjera 84 [LBLOGOUT] wylogowanie kasjera 86 Inne sekwencje sterują ce 88 [LBDBREPRQ] kontrola bazy danych przez interfejs RS [LBDSP] sterowanie wyś wietlaczem / szufladą 90 [LBIDRQ] odeś lij typ drukarki i wersję oprogramowania 95 [LBNFPRT] drukowanie dodatkowych dokumentów niefiskalych 96 [LBSETNFPRT] wybór drukarki dodatkowego wydruku niefiskalego 148 [LBSENDCK] odeś lij czas RTC 149 [LBSTOCARD] transakcja uznania 150 [LBTRSCARD] pokwitowanie sprzedaży 154 1

6

7 Drukarka INNOVA WINCOR ND77 jest wyposażona w interfejs szeregowy zgodny ze standardem RS232C. Poprzez ten interfejs drukarka komunikuje się z komputerem systemu sprzedaży Komunikacja miedzy komputerem, a drukarką polega na przesyłaniu z urzą dzenia do drukarki specjalnie do tego zaprojektowanych sekwencji i kodów sterują cych. Wykorzystany zbiór sekwencji i kodów sterują cych firmy INNOVA do obsługi drukarki fiskalnej jest w pełni zgodny ze zbiorami sekwencji i kodów najwię kszych w Polsce producentów tychże urzą dzeń. Firma INNOVA zadbała o to, aby obsługa sekwencji przez drukarkę spełniała wymogi Ministerstwa Finansów. Na rysunku 1 przedstawiono poglą dowo sposób podłą czenia drukarki komputera systemu sprzedaży. Rysunek 1. Sposób podłą czenia drukarki do komputera systemu sprzedaż y W tabeli 1przedstawiono konfigurację protokołu interfejsu szeregowego drukarki Tabela 1. Parametry transmisji szeregowej. Parametr Wartoś ć / opis szybkość transmisji 9600 bitów/s ilość bitów stopu 1 kontrola parzystoś ci brak kontrola przepływu XON, XOFF dla komputera i drukarki, XON=17 (11 w zapisie szesnastkowym) XOFF=19(13 w zapisie szesnastkowym) 3

8 Na rysunku 2 pokazano złą cze szeregowe RS232 drukarki umieszczone w spodzie obudowy. W tabeli 2 zawarto opis sygnałó w złą cza. Rysunek 2. Opis sygnałów złą cza interfejsu szeregowego RS232 drukarki. Tabela 2. Opis sygnałów złą cza szeregowego RS232. Numer końców ki Oznaczenie sygnału Rodzaj sygnału 1 FG Masa obudowy 2 TxD wyjś cie Dane nadawane 3 RxD wejś cie Dane odbierane 4 RTS wyjś cie Żą danie nadawania 5 Linia nie wykorzystana 6 DSR wejś cie Żą danie nadawania 7 SG Masa sygnałowa 8-19 Linie niewykorzystane 20 DTR wyjś cie Gotowość odbierania Linie niewykorzystane 25 INIT wejś cie Sygnałzerują cy drukarki Opis sygnału 4

9 Drukarka INNOVA WINCOR ND77 interpretuje pię ć kodów sterują cych, które zostały przedstawione w tabeli 3. Tabela 3. Zestawienie kodów sterują cych drukarki INNOVA WINCOR ND77 Nazwa Wartoś ć Czy moż e wystą pić w Opis kodu szesnastkowa analizowanej sekwencji DLE 10 żą danie wysłania statusu dotyczą cego stanu drukarki Tak BEL 07 wygenerowanie sygnału dźwię kowego Nie CAN 18 przerwanie interpretacji rozkazu Tak ENQ 05 żą danie wysłania statusu stanu realizacji sekwencji Nie GS 1D żą danie wysłania statusu mechanizmu drukują cego Nie Każdy z powyższych kodów możemy przesłać praktycznie w każdej chwili. W dalszych podrozdziałach omówiono znaczenie poszczególnych kodów. Kodu sterują cy DLE Wysłanie kodu sterują cego DLE powoduje odesłanie przez drukarkę jednego bajta. W tabeli 4 przedstawiono format odpowiedzi, a w tabeli 5 znaczenie poszczególnych bitów. Tabela 4. Format odpowiedzi na kod sterują cy DLE ONL PE ERR Tabela 5. Znaczenie bitów w odpowiedzi na kod sterują cy DLE. Nazwa bitu ONL PE ERR Opis 0. drukarka jest w stanie OFF-LINE 1. drukarka jest w stanie ON-LINE 1. drukarka jest w stanie Brak Papieru 1. drukarka jest w stanie Błą d mechanizmu/ sterownika i/lub podniesiona pokrywa Kod sterują cy DLE może być wykorzystany do obsługi sytuacji błędnych. Kod sterują cy BEL Wysłanie kodu sterują cego BEL powoduje wygenerowanie przez drukarkę krótkiego sygnału dźwię kowego. Kod sterują cy CAN Wysłanie kodu sterują cego CAN powoduje że drukarka przerywa głó wną pętle interpretacji sekwencji. Kod sterują cy CAN może być wykorzystany do obsługi sytuacji błędnych. Kod sterują cy ENQ Wysłanie kodu sterują cego ENQ powoduje odesłanie przez drukarkę jednego bajta. W tabeli 6 przedstawiono format odpowiedzi, a w tabeli 7 znaczenie poszczególnych bitów. 5

10 Tabela 6. Format odpowiedzi na kod sterują cy ENQ FSK CMD PAR TRF Tabela 7. Znaczenie bitów w odpowiedzi na kod sterują cy ENQ. Nazwa bitu FSK CMD PAR TRF Opis 0 drukarka jest w trybie szkoleniowym 1 drukarka jest w trybie fiskalnym 0 ostatni rozkaz nie zostałzinterpretowany poprawnie, 1 ostatni rozkaz został zinterpretowany poprawnie; bit ten jest kasowany w momencie odebrania nagłó wka (znaki ESC i P) i kodu sekwencji za wyją tkiem sekwencji [LBFSTRQ]. 0 drukarka nie jest w stanie transakcji 1 drukarka jest w czasie realizacji transakcji (stan po zinterpretowaniu sekwencji [LBTRSHDR]); bit ten jest zerowany po wykonaniu sekwencji koń czą cych transakcję ([LBTREXIT], [LBTRXEND] i [LBTRXEND1]). 0 ostatnia transakcja nie została zaokoń czona poprawnie 1 ostatnia transakcja została zrealizowana poprawnie (po poprawnym zinterpretowaniu sekwencji : [LBTREXIT], [LBTRXEND] i [LBTRXEND1]); bit ten jest zerowany po odebraniu sekwencji nagłó wka kolejnej transakcji ([LBTRSHDR]). Ustawienie tego bitu przez drukarkę jest nie rozłą czne z aktualizacją totalizerów, wydrukiem paragonu Kod sterują cy ENQ może być wykorzystany do obsługi sytuacji błędnych. Kod sterują cy GS Wysłanie kodu sterują cego GS powoduje odesłanie przez drukarkę dwóch bajtów statusu sterownika mechanizmu drukarki. W tabelach 8 i 10 przedstawiono format odpowiedzi, a w tabelach 9 i 11 znaczenie poszczególnych bitów. Tabela 8. Format odpowiedzi na kod sterują cy GS pierwszy bajt ERR CDC SNR SNC SE SI Tabela 9. Znaczenie bitów w odpowiedzi na kod sterują cy GS pierwszy bajt. Nazwa bitu SI SE SNC SNR CDC ERR Opis 0 czujnik wykryłpapier włożony do stacji wydruku dokumentów 1 czujnik nie wykryłpapieru włożonego do stacji wydruku dokumentów 0 czujnik wykryłpapier w stacji wydruku dokumentów po zrealizowanym wydruku (dokument nie zostałwycią gnię ty po wydruku) 1 czujnik nie wykrył papieru włożonego do stacji wydruku dokumentów po zrealizowanym wydruku (dokument zostałwycią gnię ty po wydruku) 0 stacja wydruku dokumentów została wybrana do realizacji wydruku 1 stacja wydruku dokumentów nie została wybrana do realizacji wydruku 0 stacja wydruku dokumentów jest gotowa do pracy 1 stacja wydruku dokumentów nie jest gotowa do pracy 0 na 3 koń cówce szuflady jest stan niski 1 na 3 koń cówce szuflady jest stan wysoki 0 drukarka pracuje prawidłowo 1 drukarka w stanie błędu Tabela 10. Format odpowiedzi na kod sterują cy GS drugi bajt RE JE RCE JNE CS OFF 6

11 Tabela 11. Znaczenie bitów w odpowiedzi na kod sterują cy GS drugi bajt. Nazwa bitu OFF SC JNE RCE JE RE Opis 0 mechanizm drukarki jest w trybie ONLINE 1 mechanizm drukarki jest w trybie OFFLINE 0 pokrywa zamknię ta 1 pokrywa podniesiona 0 jest dużo papieru na kopie w drukarce 1 jest mało papieru na kopie w drukarce 0 jest dużo papieru na oryginałw drukarce 1 jest mało papieru na oryginałw drukarce 0 jest papier na kopie w drukarce 1 brak papieru na kopie w drukarce 0 jest papier na oryginałw drukarce 1 brak papieru na oryginałw drukarce Kod sterują cy GS może być wykorzystany do obsługi sytuacji błędnych. 7

12 Zestaw sekwencji sterują cych drukarki INNOVA WINCOR ND77 składa się z kilkudziesię ciu sekwencji. Wszystkie sekwencje mają jednolity format: Tabela 12. Opis struktury sekwencji sterują cej ESC P P 1 ; P n-1 ; P n xx <string> cc ESC\ Składowa Opis/przeznaczenie ESC P Prefiks sekwencji. Wszystkie inne znaki/kody za wyją tkiem kodów sterują cych nie poprzedzone prefiksem są ignorowane. P 1 ; P n-1 ; P n Cią g maksymalnie szesnastu parametrów liczbowych. Separatorem tych parametrów jest znak ;. Parametry te mogą przyją ć wartoś ci z zakresu xx Dwuznakowy identyfikator rozkazu xx, przy czym pierwszy znak identyfikatora jest znakiem $, #, a drugi jest małą literą z zakresu a z. <string> Cią g parametrów napisowych lub numerycznych, którego struktura zależy od konkretnego rozkazu. W obrę bie cią gu mogą znaleźć się łań cuchy/napisy i parametry numeryczne. Łań cuchy mogą składać się z dowolnych znaków ASCII z wyłą czeniem kodów kontrolnych, chyba że w opisie sekwencji zaznaczono inaczej. Parametry numeryczne składają ce się z maksymalnie 10 cyfr, zwykle będą to różnego rodzaju kwoty. Format kwot dopuszcza maksymalnie osiem cyfr w czę ści całkowitej i maksymalnie dwie cyfry czę ści ułamkowej. Czę ść całkowita jest oddzielona od ułamkowej znakiem.. Maksymalna kwota ma postać cc Suma kontrolna. Wystę puje ona w wię kszoś ci sekwencji jako zabezpieczenie przed przekłamaniami w transmisji. Sposób jej liczenia przedstawiono w dalszej czę ści tego rozdziału. ESC\ Sufiks sekwencji. Wszystkie znaki/kody za wyją tkiem kodów sterują cych po sufiksie nie poprzedzone prefiksem są ignorowane. Format kwot Dopuszczalna i zalecana jest kompresja zer nieznaczą cych w czę ści całkowitej i ułamkowej, natomiast zerowa czę ść ułamkowa nie musi być w ogóle wysyłana (np. zamiast '5.00' można wysłać '5.0', '5.' a najlepiej po prostu '5'). Terminatorem wartoś ci liczbowej jest z reguły '/' ($2F) (za wyją tkiem parametru <ilość>). Sposób wyznaczania bajta kontrolnego 1. Na począ tku podstawiamy wartość bajta kontrolnego: bajt_kontrolny := 255; 2. Począ wszy od nastę pnego bajta za prefiksem sekwencji obliczamy wartość wyrażenia: bajt_kontrolny := bajt_kontrolny xor dany_bajt; aż do ostatniego bajta sekwencji nie liczą c samego bajta kontrolnego i sufiksu sekwencji. 3. Tak uzyskaną sumę kontrolną wyrażamy w postaci cyfr szesnastkowych i dopisujemy do sekwencji. Oznaczenie xor użyte w procedurze oznacza operator logiczny Exclusive Or czyli: lub wykluczają ce, inaczej zwane "albo". Funkcja ta działa na pojedynczych bitach bajta. Dla bitów o różnych wartoś ciach wynosi 1, a dla takich samych - 0. Jeś li w użytkowanym przez Pań stwa ję zyku programowania brakuje operatora xor, to można go zdefiniować jako funkcję nastę pują co: xor(a,b) := ((not a) and b) or ((not b) and a). Oczywiś cie użycie nawiasów nie jest tu konieczne ze wzglę du na przestrzeganą, chyba we wszystkich ję zykach siłę wią zania poszczególnych funkcji. 8

13 Bajt kontrolny obliczany w ten sposób daje dobre zabezpieczenie przed przekłamaniami transmisji. Realizacja sekwencji z reguły rozpoczyna się dopiero po wczytaniu dwóch ostatnich znaków. Uwagi końcowe Jeżeli w trakcie analizy syntaktyki rozkazu wystą pi błą d to drukarka ignoruje resztę sekwencji aż do znaków ESC\. Wystą pienie w dowolnym miejscu sekwencji kodu ESC powoduje również zignorowanie sekwencji do koń ca, natomiast wystą pienie cią gu ESC P powoduje rozpoczę cie analizy sekwencji od począ tku. Wystą pienie kodu CAN powoduje przerwanie interpretacji i analizy sekwencji, powrót do głó wnej pę tli analizy (w której są interpretowane kody ENQ i BEL oraz rozkazy rozpoczynają ce się prefiksem ESC P ). Kod DLE jest rozpoznawany przez drukarkę w każdym momencie. Dla wyjaś nienia w tabeli 13 podano przykład wysłania kodu i sekwencji sterują cej. Tabela 13. Przykład wyjaś niają cy zasady wysyłanie sekwencji Format stosowany do opisu sekwencji Format drukowalny Format heksadecymalny CAN 10 ESC P 12 $l Towar CR 20 CR A/ 20.05/ 401/ 9B ESC\ P12$lTo war 20 A /20.05/4 01/9B \ 1B C 54 6F F E F F B 5C - znaki niedrukowalne. 9

14 W wyniku odebrania przez drukarkę rozkazu sterują cego lub sekwencji sterują cej mogą wystą pić nastę pują ce sytuacje błędne: nierozpoznany rozkaz jeżeli odebrano prefiks ESC P, ale identyfikator sekwencji xx był niewłaś ciwy; błą d syntaktyki rozkazu (np. błędna lista parametrów P 1 ;... ; P n ) w takiej sytuacji rozkaz jest ignorowany od momentu, gdzie wystą piłbłą d do koń ca sekwencji; błą d wykonania rozkazu (może być np. obliczeniowy lub zwią zany z błędnym działaniem sprzę tu drukarki itd.). Standardowa obsługa błęd ó w (stan po uaktywnieniu/włą czeniu urzą dzenia) powoduje wyś wietlenie na wyś wietlaczu komunikatu: Nr linii Błąd rozkazu: "xx" 2 Kod błędu: kk gdzie: xx jest dwuznakowym identyfikatorem rozkazu kk jest dwucyfrowym kodem błędu W przypadku rozkazu nierozpoznanego kod błędu wynosi 0 (zero). Po wyś wietleniu komunikatu drukarka zatrzymuje dalsze przetwarzanie znaków z bufora wejś ciowego i czeka na naciś nię cie przycisku NIE. Po naciś nię ciu tego przycisku wyś wietlacz jest odś wieżany i zostaje wznowione przetwarzanie. Należy zwrócić uwagę, że w trakcie wyś wietlania komunikatu w buforze mogły znaleźć się kolejne rozkazy, które mogą dawać nastę pne komunikaty. Przykładowo, jeżeli błą d wystą piłna począ tku transakcji (w sekwencji LBTRSHDR) to kolejne sekwencje bę dą też powodować komunikaty o błędach. Wystą pi zatem seria komunikatów. Opisany powyżej sposób obsługi błęd ó w jest najprostszy i ten sposób obsługi błęd ó w jest wystarczają cy w prostych aplikacjach oraz podczas uruchamiania oprogramowania. W bardziej złożonych przypadkach można zrealizować pełną diagnostykę błęd ó w przez aplikację, wykorzystują c kody sterują ce ENQ, DLE, CAN oraz sekwencje LBFSTRQ i LBERNRQ. W tabeli 10 zestawiono podstawowe właś ciwoś ci wspomnianych sekwencji i kodów sterują cych. Tabela 14. Zestawienie kodów i sekwencji sterują cych wykorzystywanych do obsługi błedów. Sekwencja lub kod sterują cy CAN DLE ENQ LBERNRQ LBFSTRQ LBSERM Opis Przerwanie analizy sekwencji Wysłanie statusu dotyczą cego mechanizmu drukarki Wysłanie statusu dotyczą cego drukarki w którym jest bit CMD okreś lają cy status wykonania ostatniej sekwencji Odesłanie ostatniego numeru błędu Pe i kodu sekwencji, która je spowodowała Odesłanie informacji kasowych, a w nich mię dzy innymi numeru błędu Pe Konfiguracja sposobu obsługi błęd ó w Pełną diagnostykę w oparciu o odpowiedzi powyższych sekwencji i kodów sterują cych zaistniałych błęd ó w przedstawiono w tabeli

15 Tabela 15. Diagnostyka sytuacji błę dnych. Wartoś ć bitu CMD (odp. na ENQ) Numer błę du Pe w oparciu o odpowiedź na sekwencje LBERNRQ i LBFSTRQ Opis 1 poprawne wykonanie sekwencji (Pe jest nieistotne) 0 0 rozkaz nie zostałrozpoznany 0 wię kszy od 0 rozkaz został rozpoznany ale w trakcie analizy lub wykonania wystą piłbłą d o kodzie Pe Jeżeli do drukarki prześ lemy kod sterują cy CAN a nastę pnie sekwencje sterują cą LBTREXIR w formacie: ESC P 0 $e <check> ESC\ to spowoduje to powrót drukarki do głó wnej pę tli analizy syntaktyki. Na zakoń czenie zwróć my uwagę, że w trakcie wykonania rozkazu może wystą pić błą d fatalny wykonania (np. błą d zapisu do pamię ci fiskalnej) w takim przypadku dalsze działanie drukarki zostaje zawieszone wraz z wyś wietleniem na wyś wietlaczu komunikatu np.: Nr linii Błąd fatalny testu: 2 ROM RAM RTC DSP FSK Druga linia ma postać zależną od rodzaju błędu. W takiej sytuacji odpowiedź na żą danie statusu ENQ lub LBFSTRQ nie zostanie odesłana (ale drukarka odpowie na żą danie statusu DLE, który działa także w trybie OFF LINE). Podobny przypadek zachodzi w momencie przełą czenia drukarki w tryb OFF LINE w wyniku wystą pienia błędu mechanizmu drukują cego np. braku papieru. Z tego wzglę du w ogólnym przypadku nie można założyć w oprogramowaniu aplikacyjnym, że odpowiedź na żą danie odesłania statusu przyjdzie w ś ciś le okreś lonym czasie. Należy zatem przewidzieć inny niż przekroczenie limitu czasowego mechanizm wyjś cia przez aplikację z powstają cej w ten sposób nieskoń czonej pę tli (np. przerwanie operacji z klawiatury) lub przy pomocy kodu DLE. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że operacja drukowania raportu okresowego (inicjowana przez wysłanie sekwencji sterują cej) może angażować procesor głó wny drukarki na bardzo długi czas. W takiej sytuacji, jeżeli wystą pi błą d sekwencji, to status zostanie odesłany prawie natychmiast, natomiast w przypadku poprawnego wykonania sekwencji aplikacja może oczekiwać na status przez długi czas. 11

16 Zastosowanie / opis sekwencji: Sekwencja ta umożliwia uzyskanie informacji o statusie/numerze błęd u wykonania ostatniej sekwencji bez jego zerowania. Format sekwencji: Opis parametrów: Ps Wartoś ć zwracana: ESC P Ps #n ESC\ - Parametr ten jest ignorowany. Sekwencja zwraca [LBERNRS] numer błędu wykonania ostatnio przesłanej sekwencji. Format odpowiedzi drukarki: ESC P 1 #E Pe ESC\ Opis parametrów odpowiedzi drukarki: Pe Moż liwe błę dy: - Numer błędu wykonania ostatnio przesłanej sekwencji. Jeżeli Pe=0 to wykonanie ostatnio przesłanej sekwencji nie spowodowało żadnych błęd ó w. Wykonanie tej sekwencji nie powoduje raportowania błęd ó w. Uwagi / komentarz: Kod błędu Pe nie jest po wykonaniu tego rozkazu modyfikowany. 12

17 Zastosowanie / opis sekwencji: Sekwencja ta umożliwia uzyskanie informacji istotnych z punktu widzenia zewnę trznej aplikacji sterują cej drukarką takich jak: stan totalizerów, aktualne stawki PTU, ilość gotówki w kasie, numer unikatowy pamię ci fiskalnej, status wykonania ostatniej transakcji, numer błędu wykonania ostatniej sekwencji, tryb pracy drukarki. Format sekwencji: Opis parametrów: Ps Wartoś ć zwracana: ESC P Ps #s ESC\ - Parametr jest ignorowany Sekwencja zwraca [LBFSTRS] informacje kasowe drukarki. Format odpowiedzi drukarki: dla [LBFSTRS]: ESC P 2 #X Pe; Pc; Pt; Px; Ps; Pz; Py; Pm; Pd/ PTU_A/ PTU_B/ PTU_C/ PTU_D/ PTU_E/ PTU_F/ PTU_G/ PAR_NUM/ TOT_A/ TOT_B/ TOT_C/ TOT_D/ TOT_E/ TOT_F/ TOT_G/ CASH/ NNNnnnnnnnn ESC\ Opis parametrów odpowiedzi drukarki: Pe - Numer błędu wykonania ostatnio przesłanej sekwencji. Jeżeli Pe=0 to wykonanie ostatnio przesłanej sekwencji nie spowodowało żadnych błęd ó w. Pc - Tryb pracy. Parametr ten może przyją ć jedną z wartoś ci: 0 drukarka pracuje w trybie szkoleniowym (niefiskalnym), 1 drukarka pracuje w trybie fiskalnym. Pt - Informacja o stanie drukarki. Parametr ten może przyją ć jedną z wartoś ci: 0 drukarka nie jest w czasie realizacji transakcji, 1 drukarka jest w czasie realizacji transakcji. Px - Stan znacznika TRF statusu realizacji ostatniej transakcji: 0 transakcja nie przebiegła prawidłowo lub nie wykonano jeszcze żadnej transakcji, 1 transakcja przebiegła prawidłowo. Pf - Parametr ten przyjmuje zawsze wartość 1. Ps - Parametr ten przyjmuje zawsze wartość 1. Pz Py Pm Pd - Ilość zerowań pamię ci RAM zapisanych w pamię ci fiskalnej. - Numer roku ostatniego zapisu do pamię ci fiskalnej. Parametr może przyjmować wartoś ci z zakresu od 0 do 99. Liczby od 0 do 49 odpowiadają datom z zakresu 2000 do 2049, a liczby od 50 do 99 datom z zakresu 1950 do Numer miesią ca ostatniego zapisu do pamię ci fiskalnej, parametr może przyjmować wartoś ci z zakresu od 1 do Numer dnia w miesią cu ostatniego zapisu do pamię ci fiskalnej, parametr może przyjmować wartoś ci z zakresu od 1 do

18 PTU_A PTU_G - Stawki podatkowe PTU. Parametry te są przesyłane w formacie xx.yy%, gdzie znaki x i y oznaczają dowolne cyfry, zera nieznaczą ce przed przecinkiem są pomijane. PAR_NUM - Ilość wydrukowanych paragonów fiskalnych od ostatniego raportu dobowego. TOT_A TOT_G - Stan totalizerów podatkowych PTU. CASH - Stan gotówki w kasie. NNNnnnnnnnn - Numer unikatowy pamię ci fiskalnej. Moż liwe błę dy: Wykonanie tej sekwencji nie powoduje raportowania błęd ó w. Uwagi / komentarz: 1. Dla stawek podatkowych PTU_A PTU_G wysyłany jest cią g 1 7 stawek przy czym wystą pienie stawki zwolnionej lub nieaktywnej koń czy cią g. Dla przykładu: Jeżeli w drukarce zdefiniowano: PTU_A=22%, PTU_B=7%, PTU_C=0%, PTU_D PTU_F=nieaktywne, PTU_G=zwolniona to zostaną przesłane stawki PTU_A, PTU_B, PTU_C. Jeżeli w drukarce zdefiniowano: PTU_A=22%; PTU_B=7%; PTU_C PTU_D=zwolnione; PTU_D PTU_G=nieaktywne to zostaną przesłane stawki PTU_A, PTU_B. 2. Dla totalizerów TOT_A TOT_F jest wysyłanych 1 6 wartoś ci zgodnie z powyższą regułą przy czym totalizator TOT_G jest wysyłany zawsze. Dla przykładu: Jeżeli w drukarce zdefiniowano: PTU_A=22%, PTU_B=7%, PTU_C=0%, PTU_D PTU_F=nieaktywne, PTU_G=zwolniona to zostaną przesłane totalizery TOT_A, TOT_B, TOT_C, TOT_G. Jeżeli w drukarce zdefiniowano: PTU_A=22%; PTU_B=7%; PTU_C PTU_D=zwolnione; PTU_D PTU_G=nieaktywne to zostaną przesłane stawki TOT_A, TOT_B, TOT_C, TOT_G. 3. Wykonanie sekwencji powoduje wyzerowanie numeru błędu wykonania ostatniej sekwencji. 14

19 Zastosowanie / opis sekwencji: Sekwencja ta umożliwia wybór trybu obsługi sytuacji błędnych. Format sekwencji: Opis parametrów: Ps <check> Moż liwe błę dy: ESC P Ps #e <check> ESC\ - Tryb obsługi sytuacji błędnych. Możliwe są nastę pują ce przypadki: 0 wystą pienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyś wietlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania, aż do naciś nię cia klawisza NIE (stan po uaktywnieniu/włą czeniu urzą dzenia); 1 wystą pienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania. Rodzaj błędu może być testowany przy użyciu sekwencji LBFSTRQ (pole Pe odpowiedzi LBFSTRS) lub sekwencją LBERNRQ; 2 wystą pienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyś wietlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania aż do naciś nię cia klawisza NIE, kod błędu po wykonaniu rozkazu jest automatycznie wysyłany do interfejsu; 3 wystą pienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania, kod błędu po wykonaniu rozkazu jest automatycznie wysyłany do interfejsu. - Bajt kontrolny. Nr błę du 2 błą d bajta kontrolnego 4 błą d parametru Ps Uwagi / komentarz: Opis 1. Automatycznie wysyłana odpowiedź ma format [LBERSTS] : ESC P Pe #Z <xx> ESC\ w której: Pe jest kodem ostatniego błędu, jeżeli przyjmuje on wartość 0 to ostatnia operacja została wykonana poprawnie. <xx> jest dwuznakowym identyfikatorem sekwencji. 2. Po włą czeniu urzą dzenia wybrany jest standardowo tryb pracy z wyś wietlaniem komunikatów o błędach (Ps=0). 3. Przy współpracy z bardziej zaawansowanymi aplikacjami, które wykorzystują dialog z drukarką dla uzyskania potwierdzenia poprawnoś ci wykonania poszczególnych operacji, wskazane jest wysłanie sekwencji LBSERM dla zablokowania wyś wietlania komunikatów o błędach na drukarce. 4. Jako zasadę przyję to, że niezależnie od stanu obsługi błęd ó w wszystkie operacje prowadzą ce do trwałego zapisu danych do pamię ci fiskalnej wymagają potwierdzenia z klawiatury (przy pomocy klawisza TAK ; w takiej sytuacji zachodzi również zatrzymanie przetwarzania). Dotyczy to nastę pują cych operacji: fiskalizacji, raportu dobowego (gdy w sekwencji sterują cej nie podano daty), zmiany stawek PTU. 15

20 Sekwencje zawarte w tym rozdziale przeznaczone są do konfiguracji drukarki. W poniższych tabelach zestawiono sekwencje wg ich przeznaczenia, nazwy i dwuznakowego identyfikatora rozkazu. Tabela 16. Zestawienie sekwencji przeznaczonych do konfiguracji drukarki wg przeznaczenia. Przeznaczenie ustawienie zegara RTC drukarki zmiana stawek PTU programowanie nagłó wka Fiskalizacja Sekwencje LBSETCK LBSETPTU LBSETHDR LBSETHDR Tabela 17. Zestawienie sekwencji przeznaczonych do konfiguracji drukarki wg nazwy sekwencji. Sekwencje Identyfikator Przeznaczenie LBSETCK $c ustawienie zegara RTC drukarki LBSETHDR $f programowanie nagłó wka/fiskalizacja LBSETPTU $p zmiana stawek PTU Tabela 18. Zestawienie sekwencji przeznaczonych do konfiguracji drukarki wg nazwy kodu sekwencji. Identyfikator Sekwencje Przeznaczenie $c LBSETCK ustawienie zegara RTC drukarki $f LBSETHDR programowanie nagłó wka/fiskalizacja $p LBSETPTU zmiana stawek PTU 16

21 Zastosowanie / opis sekwencji: Sekwencja ta przeznaczona jest do ustawiania zegara RTC drukarki fiskalnej. Format sekwencji: Opis parametrów: ESC P Py; Pm; Pd; Ph; Pmn; Ps $c <check> ESC\ Parametry Py, Pm i Pd są polami opisują cymi datę, a Ph, Pmn i Ps są polami opisują cymi godzinę. Py - Numer roku. Parametr może przyjmować wartoś ci z zakresu od 0 do 99. Liczby od 0 do 49 odpowiadają datom z zakresu 2000 do 2049, a liczby od 50 do 99 datom z zakresu 1950 do Pm - Numer miesią ca. Parametr może przyjmować wartoś ci z zakresu od 1 do 12. Pd - Numer dnia w miesią cu. Parametr może przyjmować wartoś ci z zakresu od 1 do 31. Ph - Godzina. Parametr może przyjmować wartoś ci z zakresu od 0 do 23. Pmn - Minuta. Parametr może przyjmować wartoś ci z zakresu od 0 do 59. Ps - Sekunda. Parametr ten jest ignorowany, może on przyjmować wartoś ci z zakresu od 0 do 59. <check> - Bajt kontrolny. Wartoś ć zwracana: Sekwencja nie zwraca żadnych wartoś ci. Moż liwe błę dy: Nr błę du Opis 2 błą d bajta kontrolnego 3 zła ilość parametrów 4 błą d danych 5 błą d wykonania (zapisu) dla zegara RTC 6 błą d odczytu totalizerów 7 data wcześ niejsza od daty ostatniego zapisu w pamię ci fiskalnej (wykonanie niemożliwe!) 8 błą d operacji niezerowe totalizery 10 próba niedozwolonego ustawienia zegara w trybie fiskalnym: wię cej niż o jedną godzinę, drugi raz od ostatniego raportu dobowego Uwagi / komentarz: 1. W trybie fiskalnym zawsze ignorowane są pola dotyczą ce daty. W przypadku przekłamania daty konieczna jest interwencja serwisu. 2. W trybie niefiskalnym sekwencja LBSETCK działa zawsze w pełnym zakresie, a w trybie fiskalnym obowią zują nastę pują ce ograniczenia: - zmiana czasu może wystą pić tylko jeden raz po raporcie dobowym, przy zerowych totalizerach - zmiana czasu nie może być wię ksza niż o jedną godzinę. 17

22 3. Jeżeli zegar RTC wymaga inicjalizacji (przy pierwszym włą czeniu i/lub po jego ewentualnym rozprogramowaniu w wyniku rozładowania baterii) to jest to sygnalizowane przez odpowiedni komunikat na wyś wietlaczu: Błąd zegara RTC, Naciśnij NIE W takiej sytuacji można go ustawić w dowolny stan niezależnie od trybu pracy 4. W przypadku braku inicjalizacji zegara zablokowana jest realizacja sekwencji sterują cych za wyją tkiem: ENQ, DLE, BEL, CAN, LBFSTRQ, LBSERM i LBSETCK. Zablokowane jest również wykonywanie raportów. 5. Niezależnie od trybu można ustawić dowolnie zegar przy zwartej zworze serwisowej (nawet przy niezerowych totalizerach), Format wydruku: Wydruk zmiany czasu Opis wydruku: Nr NAGŁÓWEK 2 NIP XXX-XXX-XX-XX 3 YYYY-MM-DD WWW NNNNNN 4 # niefiskalny # 5 PROGRAMOWANIE ZEGARA 6 Zegar przed zmianą: YYYY-MM-DD HH:MM 7 Zegar po zmianie: YYYY-MM-DD HH:MM 8 # niefiskalny # 9 #<nr_kasy> <kasjer> GG:MM 10 nnnnnnnn Nr Opis 1 Nagłó wek z RAM 2 wyś rodkowany NIP właś ciciela z pamię ci fiskalnej, w trybie szkoleniowym linia ta nie jest drukowana 3 data, dzień tygodnia ( :00 gdy zegar nieokreś lony ) i numer wydruku 4 tekst informacyjny o trybie/typie wydruku # niefiskalny # 5 tytułwydruku 6 odczytana z zegara RTC stara data i godzina 7 odczytana z zegara RTC nowa data i godzina 8 tekst informacyjny o trybie/typie wydruku # niefiskalny # 9 nr kasy, kasjer (KIEROWNIK gdy zegar ust. z klawiatury przez serwis) i godzina zmiany ustawień. 10 numer unikatowy pamię ci fiskalnej bez logo fiskalnego i liter, w trybie szkoleniowym linia ta jest pusta Uwagi do wydruku: W linii 9 drukowany jest czas przed zmianą. 18

23 Zastosowanie / opis sekwencji: Sekwencja ta przeznaczona jest do programowania nagłó wka wydruków albo do fiskalizacji drukarki. Format sekwencji: Opis parametrów: Ps ESC P Ps $f <string> #255 <check> ESC\ - Typ operacji. Może przyją ć jedną z dwóch wartoś ci: 0 wpisanie nagłó wka do pamię ci RAM; 1 fiskalizacja drukarki. <string> - Łań cuch ASCII o maksymalnej długoś ci 217 znaków (patrz uwagi / komentarz nr 1). #255 Terminator parametru <string>. <check> - Bajt kontrolny. Wartoś ć zwracana: Sekwencja nie zwraca żadnych wartoś ci. Moż liwe błę dy: Nr błę du Opis 1 nie zainicjalizowany zegar RTC 2 błą d bajta kontrolnego 4 błą d parametru Ps 8 błą d operacji, niezerowe totalizery 12 błędny nagłó wek (np. za długi lub zawierają cy niedozwolone znaki) 13 próba fiskalizacji zafiskalizowanego urzą dzenia 14 błą d fiskalizacji wystę puje, gdy niespełniony zostałjeden z warunków dotyczą cych formatu NIP (dla Ps=1) Uwagi / komentarz: 1. Parametr <string> może zawierać nagłó wek albo NIP w zależnoś ci od parametru Ps. Dla Ps=0 jest interpretowany jako nagłó wek dla wydruków, w tym przypadku łań cuch może zawierać : kody z zakresu $20 $7F, kody polskich znaków zgodne ze standardem MAZOVIA, kody znaków CR i LF, kody SO i DC4 (podwójna szerokość druku), niektóre kody znaków sterują cych. Każdy z kodów CR i/lub LF jest interpretowany jako separator/terminator nowej linii w nagłó wku. Oznacza to, że jeżeli wystą pią one koło siebie spowoduje to wydrukowanie pustej linii. Może wystą pić maksymalnie 8 separatorów/terminatorów nowej linii (stą d maksymalna ilość linii nagłó wka wynosi 9). Dla Ps=1 <string> jest interpretowany jako NIP. Wymagany format NIP to: NIP xxx xxx xx xx lub NIP xxx xx xx xxx Drukarka nie kontroluje formatu numeru NIP. Sprawdza tylko czy: pierwsze 3 znaki to NIP, po słowie NIP wystę puje (spacja), liczba znaków równa jest 3, liczba cyfr równa jest

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV wersja oprogramowania 02.1 kwiecień 2010 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres wdobraczynski@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Opis ogólny 5

Rozdział 1 - Opis ogólny 5 Redakcja 1.1 Spis treści Rozdział 1 - Opis ogólny 5 1 Charakterystyka kasy 5 2 Zawartość opakowania 6 3 Budowa kasy 7 4 Panel kasjera 9 5 Opis symboli graficznych 9 Rozdział 2 - Obsługa 11 1 Włączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Gastro POS. Instrukcja użytkownika. Wersja 2012.x.FR0X

Gastro POS. Instrukcja użytkownika. Wersja 2012.x.FR0X Gastro POS Instrukcja użytkownika Wersja 2012.x.FR0X SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Mobile HS EJ Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.4 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 BSX PRINTER DLA PROGRAMISTÓW... 4 DLACZEGO WARTO UŻYĆ BSX PRINTER W SWOIM PROJEKCIE?... 4 NA CO POZWALA

Bardziej szczegółowo

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch OPT!MA

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch OPT!MA Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch OPT!MA Copyright 2011 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. WPROWADZENIE... 3 2. WSPÓŁPRACA Z DRUKARKAMI FISKALNYMI...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch ERP Optima

Biuletyn techniczny. Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch ERP Optima Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 29.12.2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 WSPÓŁPRACA Z DRUKARKAMI FISKALNYMI... 4 2.1 DO WERSJI COMARCH ERP OPTIMA 17... 4 2.2 OD WERSJI COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Techniczna instrukcja obsługi terminala VeriFone Vx520

Techniczna instrukcja obsługi terminala VeriFone Vx520 Techniczna instrukcja obsługi terminala VeriFone Vx520 Wersja 2.7 21.11.2014 Strona 1 z 32 Spis treści I Terminal VeriFone Vx520... 3 1. Opis terminala... 3 1.1. Parametry techniczne terminala... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo