Wzór Umowy (KONTRAKT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór Umowy (KONTRAKT)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU: 1- ZAŁĄCZNIK DO KONTRAKTU 2 KOSZTORYSY OFERTOWE 3 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA 4 PLAN PŁATNOŚCI WZÓR 5 LISTA DOKUMNETACJI POWYKONAWCZEJ WZÓR

2 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 2 CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (W TYM ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO) Wykonanie robót budowlanych w systemie Generalnego Wykonawstwa na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice związanych z kompleksową realizacją: a) rozbudowy i przebudowy międzynarodowego terminalu pasażerskiego wraz z przyłączami zewnętrznej infrastruktury technicznej oraz kładką komunikującą terminal z parkingiem wielopoziomowym i przystankiem kolejki; b) budowy i przebudowy wewnętrznego układu Kontrakt Nr :... Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach, pod adresem: Balice, ul. kpt. M. Medweckiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą kapitał zakładowy w kwocie ,00 zł, opłacony w całości, posiadającą numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP , zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: 1.., 2.. ; a firmą:......, z siedzibą KRS. NIP:..., zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentują: 1.., 2.. ; zwanymi w Kontrakcie łącznie Stronami. Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako:

3 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 3 Wykonanie robót budowlanych w systemie Generalnego Wykonawstwa na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice związanych z kompleksową realizacją: a) rozbudowy i przebudowy międzynarodowego terminalu pasażerskiego wraz z przyłączami zewnętrznej infrastruktury technicznej oraz kładką komunikującą terminal z parkingiem wielopoziomowym i przystankiem kolejki; b) budowy i przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego. zostały wykonane przez Wykonawcę oraz że wybrał Ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym ustala się, co następuje: 1. Realizacja Robót będących przedmiotem Kontraktu będzie przeprowadzona zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjnobudowlanych projektowanych przez Zamawiającego, Warunki Ogólne, Wydanie 1999, wydane przez FIDIC/ Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, P.O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12- Chailly, Switzerland, czwarte wydanie angielskopolskie niezmienione Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 3. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: (a) niniejszy Akt Umowy wraz z Załącznikiem do Kontraktu; (b) Warunki Szczególne Kontraktu; (c) Warunki Ogólne Kontraktu; (d) Pytania i odpowiedzi oraz zmiany i modyfikacje do treści SIWZ; (e) SIWZ wraz z załącznikami; (f) Oferta; (g)wszystkie inne dokumenty powstałe w trakcie realizacji i uznane przez obie Strony za część Kontraktu. 4. Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejności. 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 6. Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad i uszkodzeń przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy Cenę Kontraktową, która wynosi: -... PLN (słownie złotych:...), - w tym podatek VAT w kwocie... PLN (słownie złotych:...). 7. Pełne koszty bankowe związane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granicę Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie obciążą Wykonawcę. 8. Zapłata dokonana zostanie w polskich złotych na konto bankowe Wykonawcy

4 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 4 wskazane na fakturze. 9. Zmiana postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty możliwa jest jedynie w przypadkach i w sposób określony w Klauzuli 13 Kontraktu. 10. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Akt Umowy. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 11. Kontrakt został sporządzony w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 (trzy) otrzymuje Zamawiający, a 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY: Podpisano i opatrzono pieczęcią WYKONAWCA: Podpisano i opatrzono pieczęcią [podpisy osób upoważnionych] [podpisy osób upoważnionych] przez: W charakterze pełnomocnika. Będąc w pełni upoważnionym [podpisy osób upoważnionych] (pieczęć Zamawiającego) (pieczęć Wykonawcy) Data Podpisania: Data Podpisania:

5 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 5 CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjnobudowlanych projektowanych przez Zamawiającego, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. Wydania 1999), dostępne pod adresem: SIDIR ul. Trębacka 4, lok. 429 IV p., budynek KIG Warszawa. internet: stanowiące Warunki Ogólne oraz Warunkami Szczególnymi, które zmieniają lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.

6 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 6 CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące, o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. SPIS TREŚCI KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE INTERPRETACJA PRZEPŁYW INFORMACJI PRAWO I JĘZYK PIERWSZEŃSTWO DOKUMENTÓW AKT UMOWY CESJE PRZECHOWYWANIE I DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW OŚWIADCZENIE WYKONAWCY UŻYWANIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO POUFNE SZCZEGÓŁY SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 22 KLAUZULA 2 ZAMAWIAJĄCY PRAWO DOSTĘPU DO TERENU BUDOWY ZEZWOLENIA, LICENCJE I ZATWIERDZENIA PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ROSZCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO 23 KLAUZULA 3 INŻYNIER OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INŻYNIERA PEŁNOMOCNICTWA WYDANE PRZEZ INŻYNIERA ZMIANA INŻYNIERA USTALENIA 25 KLAUZULA 4 WYKONAWCA OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZABEZPIECZENIE WYKONANIA PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY PODWYKONAWCY CESJA KORZYŚCI Z PODZLECENIA 30

7 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU WSPÓŁPRACA WYTYCZENIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZAPEWNIENIE JAKOŚCI DANE O TERENIE BUDOWY UZNANIE CENY KONTRAKTOWEJ NIEPRZEWIDYWALNE WARUNKI FIZYCZNE PRAWO PRZEJAZDU I ZAPLECZE UNIKANIE ZAKŁÓCEŃ OCHRONA ŚRODOWISKA ELEKTRYCZNOŚĆ, WODA I GAZ SPRZĘT ZAMAWIAJĄCEGO I PRZEDMIOTY UDOSTĘPNIONE BEZPŁATNIE RAPORTY O POSTĘPIE ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY DZIAŁANIA WYKONAWCY NA TERENIE BUDOWY WARUNKI REALIZACJI ROBÓT NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO KRAKÓW BALICE DZIENNIK BUDOWY ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI ISTNIEJĄCE INSTALACJE IDENTYFIKACJA WIZUALNA UE NARADY KIEROWNICTWA 37 KLAUZULA 5 WYZNACZENI PODWYKONAWCY 38 KLAUZULA 5a PROJEKTOWANIE, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE 38 5A.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA PROJEKTOWE DLA PROJEKTOWANIA 38 5A.2 DOKUMENTY WYKONAWCY 39 5A.3 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 41 5A.4 NORMY TECHNICZNE I PRZEPISY 41 5A.5 SZKOLENIA 41 5A.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 42 5A.7 INSTRUKCJE OBSŁUGI I KONSERWACJI ORAZ INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ 43 5A.8 BŁĘDY PROJEKTOWE 43 KLAUZULA 6 KADRA I ROBOTNICY STAWKI WYNAGRODZEŃ I WARUNKI ZATRUDNIENIA ZAPLECZE DLA KADRY I ROBOTNIKÓW ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO KADRA WYKONAWCY PERSONEL WYKONAWCY ZAGRANICZNY PERSONEL I ROBOTNICY 46 KLAUZULA 7 URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO PRÓBKI PRÓBY PRACE ZABEZPIECZAJĄCE I NAPRAWCZE PRAWO WŁASNOŚCI DO URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW 47

8 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU WŁASNOŚĆ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 47 KLAUZULA 8 ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE ROZPOCZĘCIE ROBÓT CZAS NA UKOŃCZENIE PROGRAM PRZEDŁUŻENIE CZASU NA UKOŃCZENIE OPÓŹNIENIA SPOWODOWANE PRZEZ WŁADZE TEMPO WYKONAWSTWA KARY UMOWNE NASTĘPSTWA ZAWIESZENIA ZAPŁATA ZA URZĄDZENIA I MATERIAŁY W PRZYPADKU ZAWIESZENIA WZNOWIENIE ROBÓT UTRATA DOFINANSOWANIA 52 KLAUZULA 9 PRÓBY KOŃCOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 52 KLAUZULA 10 PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZEJĘCIE ROBÓT I ODCINKÓW PRZEJĘCIE CZĘŚCI ROBÓT ZAKŁÓCANIE PRÓB KOŃCOWYCH 53 KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY USUWANIE WAD I USZKODZEŃ KOSZT USUWANIA WAD NIEWYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU USUWANIA WAD USUNIĘCIE ROBÓT WADLIWYCH DOSTĘP DO ROBÓT BADANIE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZYCZYN POWSTANIA WAD ŚWIADECTWO WYKONANIA ZWOLNIENIE TERENU BUDOWY GWARANCJA JAKOŚCI RĘKOJMIA ZA WADY PODSTAWOWE WARUNKI SERWISOWANIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH 55 KLAUZULA 12 OBMIARY OBOWIĄZKOWE OBMIARY ROBÓT METODY OBMIARU WYCENA REZYGNACJA 55 KLAUZULA 13 ZMIANY I KOREKTY PRAWO DO ZMIAN ANALIZA WARTOŚCI PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN ZAPŁATA W WALUTACH KONTRAKTU KWOTY TYMCZASOWE PRACE DNIÓWKOWE 59

9 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU KOREKTY UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY PRAWNE KOREKTY WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KOSZTU 59 KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA I ZAPŁATA CENA KONTRAKTOWA ZALICZKA WNIOSKI O PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI PLAN PŁATNOŚCI URZĄDZENIA I MATERIAŁY PRZEZNACZONE DO ROBÓT WYSTAWIANIE PRZEJŚCIOWYCH ŚWIADECTW PŁATNOŚCI ZAPŁATA OPÓŹNIONA ZAPŁATA WYPŁATA KWOTY ZATRZYMANEJ ROZLICZENIE KOŃCOWE WNIOSEK O OSTATECZNE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI ZWOLNIENIE OD ZOBOWIĄZAŃ WYSTAWIENIE OSTATECZNEGO ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI WYGAŚNIECIE ZOBOWIĄZAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WALUTY PŁATNOŚCI SPŁATA 63 KLAUZULA 15 ROZWIĄZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYPOWIEDZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO ROZWIĄZANIA KONTRAKTU 64 KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBÓT ROZWIĄZANIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ ZAPŁATA PO ROZWIĄZANIU 65 KLAUZULA 17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RYZYKO ZAMAWIAJĄCEGO OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 65 KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIE OGÓLNE WYMAGANIA DLA UBEZPIECZEŃ UBEZPIECZENIE ROBÓT I SPRZĘTU WYKONAWCY UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA OSÓB I OD SZKÓD MAJĄTKOWYCH 75 KLAUZULA 19 SIŁA WYŻSZA ROZWIĄZANIE Z WYBORU, ZAPŁATA I ZWOLNIENIE ZE ZOBOWIĄZAŃ 78 KLAUZULA 20 ROSZCZENIA I SPORY ROSZCZENIA WYKONAWCY POWOŁANIE KOMISJI ROZJEMCZEJ BRAK UZGODNIENIA CO DO SKŁADU KOMISJI ROZJEMCZEJ UZYSKANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMCZEJ ROZSTRZYGNIĘCIE POLUBOWNE ARBITRAŻ NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO DECYZJI KOMISJI ROZJEMCZEJ 78

10 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU WYGAŚNIĘCIE UMOWY Z KOMISJĄ ROZJEMCZĄ 78 KLAUZULA 21 DZIAŁANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJĄCE 79 KLAUZULA 22 KLAUZULE KOŃCOWE 79 Warunki Kontraktu określają prawa i obowiązki Stron. Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. KLAUZULA 1 Postanowienia ogólne 1.1 Definicje Kontrakt Poniższe klauzule skreśla się i zastępuje następująco: Kontrakt oznacza umowę zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Prawem Zamówień Publicznych, w skład której wchodzą następujące dokumenty: Akt Umowy wraz z Załącznikiem do Kontraktu, Warunki Szczególne Kontraktu, Warunki Ogólne Kontraktu, Pytania i odpowiedzi oraz zmiany i modyfikacje do treści SIWZ, SIWZ wraz z załącznikami, Oferta oraz wszelkie inne dokumenty dołączone do Kontraktu List Zatwierdzający nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie List Zatwierdzający należy je zastąpić określeniem Akt Umowy i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy] Formularz Oferty oznacza dokument zatytułowany Formularz Oferty, sporządzony według wzoru zawartego w SIWZ, który po wypełnieniu przez Wykonawcę zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego Specyfikacja oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącą część Dokumentacji Projektowej Dokumentacja Projektowa oznacza dokumentację służącą do opisu Przedmiotu Zamówienia na wykonanie Robót, dla której niezbędne jest posiadanie Pozwolenia na Budowę, zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 2004, Nr 202, poz z późn zm.) oraz służąca do wykonania Robót. W szczególności Dokumentację Projektową stanowi: Projekt Budowlany i projekt wykonawczy w zakresie niezbędnym do przygotowania Oferty i realizacji Robót oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne sporządzone w trakcie wykonywania Robót. Gdziekolwiek w warunkach Kontraktu występuje określenie Rysunki należy je zastąpić określeniem Dokumentacja Projektowa i wszelkie odniesienia do Rysunków w niniejszych Warunkach Kontraktu oznaczać będą odniesienie do Dokumentacji Projektowej Wykazy oznaczają dokumenty wypełnione lub sporządzone przez

11 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 11 Wykonawcę i włączone do Kontraktu. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek czy też cen. Wykazami są również: (a) Tabela scalonych elementów rozliczeniowych; (b) Kosztorysy Ofertowe dla Zadań Inwestycyjnych wymienionych w klauzuli litera (a) i (b) Oferta oznacza zestaw dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, łącznie z wypełnionym Formularzem Oferty i załącznikami do Oferty, włączony do Kontraktu, skierowany do Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie Dokumenty Ofertowe należy je zastąpić określeniem Oferta i wszelkie odniesienia do Dokumentów Ofertowych w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do Oferty Załącznik do Kontraktu oznacza wypełniony formularz tak zatytułowany i dołączony do Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie Załącznik do Oferty należy je zastąpić określeniem Załącznik do Kontraktu i wszelkie odniesienia do Załącznika do Oferty w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do Załącznika do Kontraktu Przedmiar Robót oznacza dokument o takiej nazwie objęty Wykazami. Wprowadza się następujące Definicje: Zmiana do Kontraktu oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem, w szczególności z przepisami Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę według Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] Projekt Budowlany jest to część Dokumentacji Projektowej i oznacza projekt wymagany przez art. 28 Prawa Budowlanego jako warunek otrzymania Pozwolenia na Budowę, opracowany zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz z późn. zm.) Warunki Kontraktu oznacza Akt Umowy wraz z Załącznikiem do Kontraktu, niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu oraz Warunki Ogólne Kontraktu SIWZ oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia sporządzoną zgodnie z art. 36 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, w wyniku rozstrzygnięcia którego został zawarty niniejszy Kontrakt, wraz z wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego Gwarancja Zapłaty oznacza gwarancję zapłaty w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego Tabela scalonych elementów rozliczeniowych oznacza dokument tak zatytułowany, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, wypełniony przez Wykonawcę i stanowiący część Kontraktu Kosztorysy Ofertowe oznaczają kosztorysy ofertowe sporządzone przez Wykonawcę dla Zadań Inwestycyjnych, wymienionych w klauzuli punkt (a) i (b), które Wykonawca dostarczył przed podpisaniem Kontraktu. Kosztorysy Ofertowe zawierają m. in.: (a) pozycje wraz z ilościami przedmiarowanych prac; (b) koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ; (c) wszystkie koszty Wykonawcy związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu Kontraktu; (d) ceny jednostkowe, nośniki cenotwórcze Stawka, Cena Jednostkowa oznacza Stawkę lub Cenę Jednostkową elementu lub Roboty podaną w Kosztorysach Ofertowych. Ceny Jednostkowe określone przez Wykonawcę w Kosztorysach Ofertowych pozostaną niezmienne

12 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 12 przez okres ważności Kontraktu i będą miały zastosowanie w uzasadnionych przypadkach Strony i Osoby W klauzuli wprowadza się następujące zmiany: Zamawiający - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą inwestor. Poniższe klauzule skreśla się i zastępuje następująco: Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy wg Klauzuli 3.4 [Zmiana Inżyniera]. Funkcja Inżyniera obejmuje również występującą w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, a także koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego Personel Wykonawcy oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Terenie Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. Oznacza także kierownika budowy i kierowników robót, wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym Podwykonawca oznacza każdą osobę wymienioną w Ofercie jako podwykonawca lub wyznaczoną jako podwykonawca zgodnie z klauzulą 4.4 [Podwykonawcy] dla wykonania części Robót lub Projektowania oraz prawnych następców każdej z tych osób. Na potrzeby Kontraktu za Podwykonawców uważa się także ewentualnych dalszych podwykonawców Komisja Rozjemcza nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. Wprowadza się następujące Definicje: Komisja Odbioru oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego, w skład którego wchodzą przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy dla dokonania Odbioru Odcinka lub Odbioru Robót Lider oznacza wykonawcę reprezentującego wykonawców wspólnie realizujących przedmiot Kontraktu, zgodnie z pełnomocnictwem i umową Konsorcjum lub umową równoważną Konsorcjum oznacza grupę podmiotów wspólnie ubiegających się o realizację Kontraktu lub wspólnie realizujących przedmiot Kontraktu, które zawarły umowę Konsorcjum lub inną umowę o podobnym charakterze, regulującą wzajemne relacje i współpracę tych podmiotów Doradca Techniczny oznacza podmiot powołany w ramach umowy o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji zawartej między Zamawiającym a bankiem, którego głównym zadaniem jest nadzorowanie realizacji Kontraktu i akceptowanie faktur wystawionych na Zamawiającego przez Wykonawcę, stanowiących podstawę emisji obligacji Daty, próby, okresy i ukończenie Poniższe klauzule skreśla się i zastępuje następująco: Data odniesienia oznacza datę złożenia Oferty przez Wykonawcę Czas na Ukończenie oznacza termin, w którym Roboty lub, zależnie od przypadku, ich Odcinek, należy ukończyć na mocy Klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], ustalony w Załączniku do Kontraktu, wraz ze wszystkimi przedłużeniami na mocy Klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] Okres Rękojmi za Wady oznacza okres zgłaszania wad w Robotach lub Odcinku, zależnie od przypadku, zgodnie z klauzulą 11.1 [Usuwanie wad i

13 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 13 uszkodzeń], ustalony w Załączniku do Kontraktu, zgodnie z klauzulą [Rękojmia za Wady], wraz z ewentualnymi przedłużeniami według Klauzuli 11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad], liczony od daty, z jaką Roboty lub Odcinek zostały ukończone, jak poświadczono w Świadectwie Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. Ilekroć w Warunkach Kontraktu występuje określenie Okres Zgłaszania Wad należy je rozumieć jako Okres Rękojmi za Wady lub Okres Gwarancji Jakości. Wprowadza się następujące Definicje: Okres Gwarancji Jakości oznacza okres zgłaszania wad w Robotach lub Odcinku, zależnie od przypadku, zgodnie z klauzulą 11.1 [Usuwanie wad i uszkodzeń] w ramach Gwarancji Jakości zgodnie z Klauzulą [Gwarancja Jakości] wraz z ewentualnymi przedłużeniami według Klauzuli 11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad], liczony od daty z jaką Roboty, Odcinek lub części Robót zostały ukończone, jak poświadczono w Świadectwie Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] Odbiór oznacza czynności wykonywane przez Komisję Odbioru potwierdzone spisaniem protokołu Odbioru Odcinka lub Odbioru Robót Pieniądze i płatności Poniższe klauzule skreśla się i zastępuje następująco: Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. Ilekroć w Warunkach Kontraktu występuje określenie Zatwierdzona Kwota Kontraktowa należy je rozumieć jako Cena Kontraktowa Cena Kontraktowa oznacza Cenę Kontraktową zaakceptowaną w Kontrakcie za realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad i uszkodzeń, zawierającą należny podatek od towarów i usług VAT Ostateczne Świadectwo Płatności oznacza świadectwo płatności wydane na mocy klauzuli [Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności]. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie Końcowe Świadectwo Płatności należy je zastąpić określeniem Ostateczne Świadectwo Płatności i wszelkie odniesienia do Końcowego Świadectwa Płatności w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do Ostatecznego Świadectwa Płatności Waluta Obca nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu Waluta Miejscowa oznacza złoty polski (zł) Kwota Tymczasowa nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu Kwota Zatrzymana nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. Wprowadza się następujące Definicje: Protokół Konieczności oznacza dokument zatwierdzony przez Zamawiającego, przygotowany wcześniej przez Wykonawcę lub Inżyniera, zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w Kontrakcie bądź wynikających z zapisów Klauzuli Protokół Negocjacji oznacza dokument zatwierdzony przez Zamawiającego, przygotowany wcześniej przez Inżyniera, zawierający Stawki lub Ceny Jednostkowe albo stawki lub ceny jednostkowe uzgodnione z Wykonawcą w oparciu o Klauzulę Plan Płatności oznacza szacunek podziału na części Ceny Kontraktowej, w układzie miesięcznym, o jakie Wykonawca jest uprawniony wnioskować za wykonany zakres Robót zgodnie z klauzulą 14.4 [Plan Płatności] Roboty i Dostawy

14 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 14 Poniższe klauzule skreśla się i zastępuje następująco: Odcinek oznacza część Robót lub etap Robót Roboty oznaczają Roboty Stałe oraz Roboty Tymczasowe, lub którekolwiek z nich według potrzeb. Roboty oznaczają zarówno budowę, jak i roboty budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z art. 3 pkt 1, 6 i 7 Prawa Budowlanego. Wprowadza się następujące Definicje: Projektowanie oznacza zakres przedmiotu Kontraktu polegający na opracowaniu dodatkowych odrębnych projektów technologicznych, warsztatowych lub montażowych, wykonanych przez Wykonawcę we własnym zakresie i na jego koszt (w zakresie wskazanym w Klauzuli 5a [Projektowanie, dokumentacja powykonawcza, instrukcje]) Zadania Inwestycyjne oznaczają przedsięwzięcia, które mają być realizowane przez Wykonawcę w ramach niniejszego Kontraktu, to jest: (a) rozbudowa i przebudowa międzynarodowego terminalu pasażerskiego wraz z przyłączami zewnętrznej infrastruktury technicznej oraz kładką komunikującą terminal z parkingiem wielopoziomowym i przystankiem kolejki; (b) budowy i przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego Inne Definicje W klauzuli wprowadza się następujące zmiany: Dokumenty Wykonawcy w ostatnim zdaniu definicji, po przecinku dodaje się: w tym projekty warsztatowe, technologiczne, montażowe itp. niezbędne do realizacji Kontraktu, Dokumentację Powykonawczą wg wykazu ustalonego przez Zamawiającego oraz decyzję o uzyskaniu przez Wykonawcę (na podstawie upoważnienia od Zamawiającego) na jego koszt ostatecznego pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego (po dokonaniu uprzedniej kontroli przez organa wymienione w art. 56 Prawa Budowlanego na koszt Wykonawcy). Poniższe klauzule skreśla się i zastępuje następująco: Kraj oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe Sprzęt Zamawiającego nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu Prawo oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej Zabezpieczenie Wykonania na końcu definicji dodaje się: i oznacza Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami art. od 147 do 151 Prawa Zamówień Publicznych Teren Budowy oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Wprowadza się następujące Definicje: Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, wraz z późniejszymi zmianami Prawo Zamówień Publicznych oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi Regulamin oznacza dokument pn. Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz doprogowych przez jednostki organizacyjne Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków- Balice Sp. z o.o. na roboty budowlane, dostawy i usługi.

15 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU Prawo Lotnicze oznacza ustawę z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 100, poz. 696 z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi, oraz wszelkie inne obowiązujące regulacje dotyczące funkcjonowania lotnisk i portów lotniczych, w tym w szczególności: (a) Aneks 14 do Konwencji Chicagowskiej Lotniska tom I Projektowanie i eksploatacja lotnisk (Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 4/2011, poz. 4); (b) Aneks 15 do Konwencji Chicagowskiej Służby informacji lotniczej (Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 1/2005, poz. 5); (c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.); (d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.); (e) inne przepisy i regulacje Prawa krajowego i prawa międzynarodowego, które wejdą w życie w okresie realizacji Kontraktu Regulacje wewnętrzne Portu Lotniczego Kraków-Balice oznacza: (a) Instrukcja Operacyjna Lotniska Kraków Balice (INOP EPKK), w szczególności p. 4.8 oraz załączniki nr 5, 7, 8, 18, 20; (b) Zarządzenie Nr 9/2012 Prezesa Zarządu Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie realizacji prac zleconych (budowlanych, serwisowych, konserwacyjnych) wykonywanych przez firmy zewnętrzne na terenach zarządzanych przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o.); (c) Zarządzenie Nr 26/2007 Prezesa Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia na lotnisku Kraków Balice dla osób kierujących pojazdami mechanicznym obowiązku posiadania uprawnień do prowadzenia tych pojazdów w obrębie dróg wewnętrznych, płyty (d) postojowej i pola manewrowego; Zarządzenie Nr 49/2007 Prezesa Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie i stosowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Lotniska Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Krakowie-Balicach Sp. z o.o.; (e) Zarządzenie nr 21/12 Prezesa Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wnoszenia przedmiotów zabronionych do strefy zastrzeżonej i na pokład statku powietrznego; (f) (g) Zarządzenie nr 34/2011 Prezesa Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego z dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń, w tym obowiązkowych dla osób wykonujących obowiązki służbowe albo świadczących pracę na podstawie umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej na terenie MPL oraz innych szkoleń wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego; Zarządzenia nr 50/2010 Prezesa Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytkowania instrukcji przepustowej ; (h) Zarządzenie nr 18/2012 Prezesa Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zmiany aktualnie obowiązującej Instrukcji Przepustkowej wprowadzonej Zarządzeniem nr 50/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r Prawo Budowlane oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku (tj. Dz. U. Nr

16 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU poz z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi Pozwolenie na Budowę oznacza decyzję administracyjną znak WI- II z dn r. wydaną przez Wojewodę Małopolskiego, zezwalającą na rozpoczęcie i wykonanie Robót zgodnie z Prawem Budowlanym Dziennik Budowy oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 z późniejszymi zmianami) Dokumentacja powykonawcza oznacza dokumentację wskazaną w klauzuli 5a.6 [Dokumentacja powykonawcza] Projekt oznacza przedsięwzięcie zatytułowane Port lotniczy w Krakowie Rozbudowa istniejącej infrastruktury lotniskowej, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Zadania Inwestycyjnego wskazanego w Kl (a) oraz przedsięwzięcie zatytułowane Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Portu lotniczego w Krakowie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Zadania Inwestycyjnego wskazanego w Kl (b) oraz kładki znajdującej się w zakresie Zadania Inwestycyjnego wskazanego w Kl (a) Instytucja Koordynująca NSRO/NSS oznacza komórkę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pełniącą podstawową rolę w ustalaniu standardów zarządzania i realizacji wszystkich programów operacyjnych finansowanych z funduszy europejskich w latach , ujętych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO), odpowiadającą za koordynację wdrażania funduszy europejskich w Polsce Nadzór wyższy oznacza działania podjęte przez krajowe oraz europejskie instytucje uczestniczące w systemie wdrażania NSRO, mające na celu monitorowanie poprawności realizacji Kontraktu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Instytucja płatnicza oznacza jedną lub kilka instytucji lub organów krajowych, regionalnych lub lokalnych, wyznaczonych przez państwo członkowskie w celu przygotowania i przedkładania wniosków o płatności oraz otrzymywania płatności z Komisji Europejskiej. W Polsce Instytucją Płatniczą jest Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów Instytucja Wdrażająca oznacza jednostkę publiczną lub prywatną, na którą Instytucja Pośrednicząca deleguje część uprawnień. W ramach priorytetu VI POIiŚ Instytucją Wdrażającą jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych, natomiast w ramach MRPO funkcje te pełni Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Instytucja Pośrednicząca oznacza jednostkę publiczną lub prywatną, na którą Instytucja Zarządzająca deleguje część uprawnień. W ramach priorytetu VI POIiŚ Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Instytucja Zarządzająca oznacza instytucję lub organ publiczny, lub prywatny, wyznaczony przez państwo członkowskie na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, lub też państwo członkowskie, o ile samo sprawuje funkcje zarządzania pomocą, odpowiedzialna za skuteczność i prawidłowość zarządzania i wdrażania programu operacyjnego. W przypadku POIiŚ funkcję tę pełni Minister Rozwoju Regionalnego, natomiast w ramach MRPO Zarząd Województwa Małopolskiego.

17 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU Koszty kwalifikowane oznacza ogół kosztów, które kwalifikują się do refundacji ze środków funduszy europejskich, poniesionych w trakcie realizacji Projektu Kwalifikowalność wydatków oznacza kryteria dotyczące wydatków ponoszonych w trakcie realizacji Projektu, oraz wdrażania i monitorowania Projektu, których spełnienie warunkuje otrzymanie refundacji ich części ze środków funduszy europejskich zgodnie z warunkami Umowy o Dofinansowanie Wniosek o Dofinansowanie oznacza wniosek o dofinansowanie Projektu ze środków przyznawanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) Umowy o Dofinansowanie oznacza umowy o dofinansowanie Projektu ze środków przyznawanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) Okres Kwalifikowania Wydatków oznacza okres, w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane, i w którym realizowany jest Projekt, ustalony w Umowach o Dofinansowanie. Do czasu zawarcia przez Zamawiającego Umowy o Dofinansowanie ramy Okresu Kwalifikowania Wydatków wyznacza data zawarcia Kontraktu oraz data 30 czerwca 2015 roku. 1.2 Interpretacja Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie klauzuli 1.2: W niniejszych Warunkach Kontraktu postanowienia zawierające określenie Koszt plus umiarkowany zysk wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu. 1.3 Przepływ informacji W klauzuli 1.3 wprowadza się następujące zmiany: Na końcu punktu (a) po słowach w Załączniku do Oferty; dodaje się następujący tekst: przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją; Na końcu klauzuli 1.3 dodaje się: Cała korespondencja pomiędzy Inżynierem a Wykonawcą będzie przesyłana niezwłocznie przez nadawcę korespondencji do wiadomości Zamawiającego. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy będą traktowane jako przepływ informacji zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli. Jednakże wpisy do Dziennika Budowy nie mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań niniejszej klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. Dokumenty stosowane podczas realizacji Projektu, wytworzone po podpisaniu Umów o Dofinansowanie, muszą zawierać informację na temat współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wytycznymi określonymi przez właściwe Instytucje Zarządzające. 1.4 Prawo i Język

18 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 18 Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: (a) Kontraktem rządzi Prawo. (b) Językiem Kontraktu jest język polski. (c) Językiem porozumiewania się jest język polski. Jedynym dokumentem stanowiącym część Kontraktu, występującym w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) są Warunki Ogólne. Wiążąca jest polska wersja językowa Warunków Ogólnych Kontraktu. Jednakże w przypadku powstania wątpliwości co do wykładni Warunków Ogólnych Kontraktu na podstawie polskiej wersji językowej, rozstrzygane one będą w oparciu o angielską wersję językową. 1.5 Pierwszeństwo dokumentów Następującą zmianę wprowadza się do klauzuli 1.5: Skreśla się akapit pierwszy i listę dokumentów wymienionych w punktach od (a) do (h) oraz zastępuje następująco: Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy (w szczególności pierwszeństwo Dokumentacji Projektowej określa SIWZ). Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują. W treści akapitu drugiego po tekście Inżynier dodaje się w uzgodnieniu z Zamawiającym. 1.6 Akt Umowy Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony pod warunkiem, że wymagane Zabezpieczenie Wykonania zostało wniesione przez Wykonawcę zgodnie z Klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie wykonania]. 1.7 Cesje Skreśla się klauzulę 1.7 i zastępuje następująco: Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z Kontraktu na jakikolwiek inny podmiot. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. Strony postanawiają, że zgoda Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu muszą podpisać łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum. 1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów Pierwsze i drugie zdanie pierwszego akapitu klauzuli 1.8 skreśla się i zastępuje następująco: Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu. Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący tekst: Wraz z podpisaniem Kontraktu Wykonawca otrzyma niezbędne do rozpoczęcia Robót, będące w posiadaniu Zamawiającego dokumenty, wymagane Prawem Budowlanym oraz notarialnie potwierdzony za zgodność z oryginałem egzemplarz Pozwolenia na Budowę. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie na Terenie Budowy Dziennika Budowy, stanowiącego urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych, który będzie prowadzony w sposób określony w Prawie Budowlanym, zgodnie z Klauzulą 4.26 [Dziennik Budowy]; Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący tekst:

19 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 19 Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Kontrakcie lub jak wymagane jest przez Inżyniera. W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu lub Kosztu. Zmienia się nazwę klauzuli 1.9 [Opóźnienie Dokumentacji Projektowej lub instrukcji] na [Oświadczenie Wykonawcy] i nadaje jej się następującą treść: 1.9 Oświadczenie Wykonawcy Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem Oferty zapoznał się z treścią SIWZ, a w szczególności z treścią Specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowych, załączonych do SIWZ i uzyskał od Zamawiającego wszelkie wymagane wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów SIWZ oraz że zaakceptował je w treści Oferty Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego Skreśla się klauzulę 1.10 i zastępuje następująco: W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą wytworzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy, prawa autorskie majątkowe do projektu Robót oraz pozostałych Dokumentów Wykonawcy i wyników prac Wykonawcy stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami), powstałych w związku z realizacją Kontraktu, na wszystkich wskazanych poniżej polach eksploatacji. Jednocześnie Zamawiający udziela Wykonawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Dokumentów Wykonawcy, w celu należytego wykonania niniejszego Kontraktu. Licencja powyższa udzielana jest na czas obowiązywania niniejszego Kontraktu i obejmuje wskazane poniżej pola eksploatacji, z wyłączeniem wymienionego w punkcie (c) i z ograniczeniem do korzystania z niej wyłącznie celem należytego wykonania Kontraktu. Przeniesienie praw autorskich majątkowych, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, obejmują następujące pola eksploatacji: (a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną na wszelkich nośnikach; (b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami; (c) wprowadzenie do obrotu; (d) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych; (e) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych; (f) wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawo do wielokrotnego łączenia z innymi utworami i wykorzystania na nośnikach audiowizualnych, multimedialnych, w szczególności na kasetach, taśmach video, dyskach, chipach wszystkich formatów, w procesach analogowych i cyfrowych, transmisji na żywo, za pośrednictwem ekranów video, ekranów cyfrowych, plazmowych, telebimów, promieni laserowych, dla publiczności ograniczonej i nieograniczonej; (g) najem; (h) dzierżawa; (i) wszelkie formy eksploatacji audiowizualnej, w tym: wielokrotne nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, analogowo lub cyfrowo; wielokrotne nadanie za pośrednictwem satelity analogowego lub cyfrowego; wielokrotne równoczesne integralne

20 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 20 nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, analogowo lub cyfrowo, przy użyciu jakichkolwiek środków technicznych naziemnych lub satelitarnych, jak i przewodowych lub bezprzewodowych; (j) eksploatację w Internecie, na stronach www, odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych klub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych; (k) eksploatację przy wykorzystaniu multimedialnych platform cyfrowych; (l) wykorzystanie do tworzenia innych utworów, w tym włączenia jako części innych utworów; (m) używanie oznaczeń wszelkich wykorzystanych w ramach Kontraktu towarów i usług, w tym także zarejestrowanych znaków towarowych, usługowych, wzorów zdobniczych, a także innych dopuszczalnych prawem postaci znaków handlowych; (n) używanie wykorzystanych w ramach Kontraktu jakichkolwiek znaków handlowych, logo, nazwy czy jakiegokolwiek innego rodzaju oznaczenia indywidualizującego podmiot lub oferowane przez niego towary lub usługi; (o) wykorzystanie utworów powstałych w ramach Kontraktu we wszelkiego rodzaju działaniach informacyjnych, reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego, niezależnie od postaci, formy i pola eksploatacji; (p) wykorzystanie w całości lub części Dokumentów Wykonawcy oraz dokonywanie w nich zmian, w szczególności dla celów ukończenia, użytkowania, konserwacji, dokonywania zmian, modernizacji, rozbudowy lub napraw Robót, oraz korzystanie ze zmienionych dokumentów Wykonawcy na polach eksploatacji opisanych w punktach (a) do (o) powyżej. Jednocześnie, z chwilą wystawienia przez Zamawiającego odpowiedniego Świadectwa Przejęcia, Wykonawca udzieli Zamawiającemu, w ramach Ceny Kontraktowej, licencji lub sublicencji do wszelkiego oprogramowania, które będzie wchodzić w skład Urządzeń zainstalowanych lub wykonanych w ramach Kontraktu. W ramach tej licencji lub sublicencji Wykonawca upoważni Zamawiającego do użytkowania w/w oprogramowania, na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych, oraz jeśli to będzie konieczne do użytkowania Urządzeń w celu, do którego mają one służyć Zamawiającemu do jego swobodnego konfigurowania lub modyfikowania. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wszelkich dodatkowych informacji, które wynikną z potrzeby w/w konfiguracji lub modyfikacji. Zamawiający będzie miał prawo do korzystania z oprogramowania na polach eksploatacji wymienionych powyżej, a nadto: (a) zainstalowania oprogramowania na dowolnym serwerze, w tym w wersji skompilowanej, w postaci kodu wynikowego; (b) użytkowania oprogramowania na odpowiedniej (do użytkowania Urządzeń w celu, do którego mają one służyć Zamawiającemu) liczbie stacji roboczych; (c) sporządzenia kopii zapasowej oprogramowania dla celów bezpieczeństwa lub archiwalnych, o ile stanowi to niezbędny element użytkowania, z wyłączeniem prawa jednoczesnego użytkowania oprogramowania i kopii zapasowej; (d) udzielania dalszej sublicencji; (e) oprogramowanie winno umożliwiać eksploatację tych Urządzeń w zakresie nieokreślonym powyżej, zgodnie z ich przeznaczeniem. Udzielona przez Wykonawcę licencja lub sublicencja zawiera w sobie koszty wdrożenia oprogramowania w niezbędnym zakresie do jego swobodnego

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 1 ZAŁĄCZNIK DO KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

WZÓR KONTRAKTU BUDOWA TERMINALU KONTENEROWEGO NA OSTROWIE GRABOWSKIM W PORCIE SZCZECIN ETAP I FAZA I

WZÓR KONTRAKTU BUDOWA TERMINALU KONTENEROWEGO NA OSTROWIE GRABOWSKIM W PORCIE SZCZECIN ETAP I FAZA I 2/WK/2013 WZÓR KONTRAKTU BUDOWA TERMINALU KONTENEROWEGO NA OSTROWIE GRABOWSKIM W PORCIE SZCZECIN ETAP I FAZA I Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy

- WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Załącznik nr 2 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Znak: DIP/BDG-II/POPT/ /15 - WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Kontraktu

Załącznik do Kontraktu ZAŁACZNIK DO KONTRAKTU 1 Załącznik nr 1 do Kontraktu Załącznik do Kontraktu Kontrakt: Wykonanie robót budowlanych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice związanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Umowa Nr - wzór

Załącznik Nr 4. Umowa Nr - wzór Umowa Nr - wzór Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI. zawarta w Warszawie dnia...2015 roku pomiędzy:

UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI. zawarta w Warszawie dnia...2015 roku pomiędzy: UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI zawarta w Warszawie dnia...2015 roku pomiędzy: 1) Fundacją Harcerstwa Drugiego Stulecia z siedzibą w Warszawie, adres: 03-475 Warszawa, ul. Tadeusza Borowskiego 2, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

zwanym Zamawiającym, a., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą przy ul. NIP:. zwaną w dalszej części dokumentu Wykonawcą.

zwanym Zamawiającym, a., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą przy ul. NIP:. zwaną w dalszej części dokumentu Wykonawcą. PROJEKT UMOWA O DZIEŁO Nr.. zawarta w dniu...2016 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym przez: 1... -.

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI Załącznik nr 3 do zapytania 2017_CS_0319 Umowa o zachowaniu poufności UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI zawarta w dniu. 2017 r. w Nowej Sarzynie, pomiędzy ( Umowa ): CIECH Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie,

Bardziej szczegółowo

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk Załącznik nr 3 do rozeznania rynku UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/ /2017 /wzór/ zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór umowy. Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór umowy. Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Wzór umowy Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY NR.. na Aktualizację Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap Ia nr POIS.01.01.00-00-186/09 współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Część II SIWZ U M O W A NR zawarta w dniu.. r. w Gdańsku po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) Umowa zlecenia nr Zawarta w Olsztynie, dnia 2014, pomiędzy: Warmińsko- Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 9 do Umowy Operacyjnej UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń ( Umowa Cesji ) została zawarta w [ ], w dniu [ ], pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu.. r. pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu.. r. pomiędzy: CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY Przedmiot zamówienia: Przeglądy budowlane budynków i budowli ZGOK Sp. z o.o. Numer postępowania: ZGOK 9/ZO/2015 UMOWA NR... zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Zakładem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. ... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot Umowy

Umowa nr. ... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot Umowy Umowa nr zawarta w dniu 2017 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25 REGON 291009343 reprezentowaną przez: Tadeusza Sayora, Zastępcę Prezydenta Miasta Kielce,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 zawarta w Warszawie, w dniu..., pomiędzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. zawarta w dniu.. roku w Trzebnicy pomiędzy:

UMOWA Nr. zawarta w dniu.. roku w Trzebnicy pomiędzy: UMOWA Nr. na wykonanie usługi polegającej na ocenie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego z realizacji projektu Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2025, realizowanego

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... 2006 r w Makowie Mazowieckim, pomiędzy: Miastem Makowem Mazowieckim z siedzibą w Makowie Mazowieckim przy ul. Moniuszki 6 NIP: 757-142-03-77, REGON: 550668309

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr CZĘŚĆ:.. Zawarta w Trzcinicy dnia... roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, z siedzibą: 38-207 Trzcinica 79

Bardziej szczegółowo

W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy:

W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA Nr./../KS/13 wzór W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:. -. a Panią/Panem.

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. roku pomiędzy Starostą Braniewskim reprezentowanym przez osobę upoważnioną :

Umowa zawarta w dniu. roku pomiędzy Starostą Braniewskim reprezentowanym przez osobę upoważnioną : Numer ZP.PR.251/1/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa dotycząca wykonania usługi badania rynku Badanie lokalnego rynku pracy: Zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i umiejętności zawodowe w powiecie braniewskim

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Wzór umowy Umowa Nr./IR/2016 zawarta w Bydgoszczy, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy (85-844), NIP:

Bardziej szczegółowo

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R zawarta w Otwocku, dnia.2009 r. pomiędzy firmą:. działającą na podstawie wpisu do w. pod nr zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... NIP.. REGON a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 1 U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 Załącznik nr A P R O J E K T zawarta w dniu... pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn reprezentowanym przez :... -... przy kontrasygnacie :.. - zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie zamówienia publicznego KONTRAKT

Umowa w sprawie zamówienia publicznego KONTRAKT Umowa w sprawie zamówienia publicznego KONTRAKT CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 CZĘŚĆ 4 CZĘŚĆ 5 AKT UMOWY WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU KARTA GWARANCYJNA GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pod nazwą.: Opracowanie dokumentu pt.: "Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w województwie śląskim oraz działania doradcze i konsultacyjne. zawarta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr o pełnienie nadzoru inwestorskiego

UMOWA Nr o pełnienie nadzoru inwestorskiego ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr o pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarta w Gdyni w dniu... 2017 roku pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA Teatr Muzyczny Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 stronainternetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

- reprezentowaną przez:

- reprezentowaną przez: Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn.

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Załącznik Nr 4 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Miechów Zadanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w dniu 2017 roku, pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie, 04-051, ul. Poligonowa 30, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Tom2 - Kontrakt 1. Tom 2 KONTRAKT WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Tom2 - Kontrakt 1. Tom 2 KONTRAKT WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU Tom2 - Kontrakt 1 Tom 2 KONTRAKT Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 AKT UMOWY WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU KARTA

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło nr./2016

Umowa o dzieło nr./2016 Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego Umowa o dzieło nr /2016 zawarta w dniu 2016 roku w Krakowie pomiędzy: spółką Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31-902 Kraków, os

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014. zawarta dnia...

UMOWA NR /2014. zawarta dnia... UMOWA NR /2014 zawarta dnia... pomiędzy: Podmiot leczniczy- nr księgi rejestrowej 000000006661 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Położniczo-Operacyjny im św. Elżbiety Sp. z o.o., adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu UMOWA NR zawarta w dniu. r. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu UMOWA NR zawarta w dniu. r. pomiędzy.. reprezentowanym przez: Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu UMOWA NR zawarta w dniu. r. pomiędzy.. reprezentowanym przez: zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą uprawnionym do

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami.

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami. Umowa nr /2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo