Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór Umowy (KONTRAKT)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU: 1- ZAŁĄCZNIK DO KONTRAKTU 2 KOSZTORYSY OFERTOWE 3 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA 4 PLAN PŁATNOŚCI WZÓR 5 LISTA DOKUMNETACJI POWYKONAWCZEJ WZÓR

2 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 2 CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (W TYM ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO) Wykonanie robót budowlanych w systemie Generalnego Wykonawstwa na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice związanych z kompleksową realizacją: a) rozbudowy i przebudowy międzynarodowego terminalu pasażerskiego wraz z przyłączami zewnętrznej infrastruktury technicznej oraz kładką komunikującą terminal z parkingiem wielopoziomowym i przystankiem kolejki; b) budowy i przebudowy wewnętrznego układu Kontrakt Nr :... Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach, pod adresem: Balice, ul. kpt. M. Medweckiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą kapitał zakładowy w kwocie ,00 zł, opłacony w całości, posiadającą numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP , zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: 1.., 2.. ; a firmą:......, z siedzibą KRS. NIP:..., zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentują: 1.., 2.. ; zwanymi w Kontrakcie łącznie Stronami. Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako:

3 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 3 Wykonanie robót budowlanych w systemie Generalnego Wykonawstwa na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice związanych z kompleksową realizacją: a) rozbudowy i przebudowy międzynarodowego terminalu pasażerskiego wraz z przyłączami zewnętrznej infrastruktury technicznej oraz kładką komunikującą terminal z parkingiem wielopoziomowym i przystankiem kolejki; b) budowy i przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego. zostały wykonane przez Wykonawcę oraz że wybrał Ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym ustala się, co następuje: 1. Realizacja Robót będących przedmiotem Kontraktu będzie przeprowadzona zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjnobudowlanych projektowanych przez Zamawiającego, Warunki Ogólne, Wydanie 1999, wydane przez FIDIC/ Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, P.O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12- Chailly, Switzerland, czwarte wydanie angielskopolskie niezmienione Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 3. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: (a) niniejszy Akt Umowy wraz z Załącznikiem do Kontraktu; (b) Warunki Szczególne Kontraktu; (c) Warunki Ogólne Kontraktu; (d) Pytania i odpowiedzi oraz zmiany i modyfikacje do treści SIWZ; (e) SIWZ wraz z załącznikami; (f) Oferta; (g)wszystkie inne dokumenty powstałe w trakcie realizacji i uznane przez obie Strony za część Kontraktu. 4. Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejności. 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 6. Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad i uszkodzeń przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy Cenę Kontraktową, która wynosi: -... PLN (słownie złotych:...), - w tym podatek VAT w kwocie... PLN (słownie złotych:...). 7. Pełne koszty bankowe związane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granicę Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie obciążą Wykonawcę. 8. Zapłata dokonana zostanie w polskich złotych na konto bankowe Wykonawcy

4 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 4 wskazane na fakturze. 9. Zmiana postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty możliwa jest jedynie w przypadkach i w sposób określony w Klauzuli 13 Kontraktu. 10. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Akt Umowy. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 11. Kontrakt został sporządzony w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 (trzy) otrzymuje Zamawiający, a 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY: Podpisano i opatrzono pieczęcią WYKONAWCA: Podpisano i opatrzono pieczęcią [podpisy osób upoważnionych] [podpisy osób upoważnionych] przez: W charakterze pełnomocnika. Będąc w pełni upoważnionym [podpisy osób upoważnionych] (pieczęć Zamawiającego) (pieczęć Wykonawcy) Data Podpisania: Data Podpisania:

5 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 5 CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjnobudowlanych projektowanych przez Zamawiającego, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. Wydania 1999), dostępne pod adresem: SIDIR ul. Trębacka 4, lok. 429 IV p., budynek KIG Warszawa. internet: stanowiące Warunki Ogólne oraz Warunkami Szczególnymi, które zmieniają lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.

6 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 6 CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące, o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. SPIS TREŚCI KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE INTERPRETACJA PRZEPŁYW INFORMACJI PRAWO I JĘZYK PIERWSZEŃSTWO DOKUMENTÓW AKT UMOWY CESJE PRZECHOWYWANIE I DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW OŚWIADCZENIE WYKONAWCY UŻYWANIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO POUFNE SZCZEGÓŁY SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 22 KLAUZULA 2 ZAMAWIAJĄCY PRAWO DOSTĘPU DO TERENU BUDOWY ZEZWOLENIA, LICENCJE I ZATWIERDZENIA PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ROSZCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO 23 KLAUZULA 3 INŻYNIER OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INŻYNIERA PEŁNOMOCNICTWA WYDANE PRZEZ INŻYNIERA ZMIANA INŻYNIERA USTALENIA 25 KLAUZULA 4 WYKONAWCA OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZABEZPIECZENIE WYKONANIA PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY PODWYKONAWCY CESJA KORZYŚCI Z PODZLECENIA 30

7 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU WSPÓŁPRACA WYTYCZENIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZAPEWNIENIE JAKOŚCI DANE O TERENIE BUDOWY UZNANIE CENY KONTRAKTOWEJ NIEPRZEWIDYWALNE WARUNKI FIZYCZNE PRAWO PRZEJAZDU I ZAPLECZE UNIKANIE ZAKŁÓCEŃ OCHRONA ŚRODOWISKA ELEKTRYCZNOŚĆ, WODA I GAZ SPRZĘT ZAMAWIAJĄCEGO I PRZEDMIOTY UDOSTĘPNIONE BEZPŁATNIE RAPORTY O POSTĘPIE ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY DZIAŁANIA WYKONAWCY NA TERENIE BUDOWY WARUNKI REALIZACJI ROBÓT NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO KRAKÓW BALICE DZIENNIK BUDOWY ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI ISTNIEJĄCE INSTALACJE IDENTYFIKACJA WIZUALNA UE NARADY KIEROWNICTWA 37 KLAUZULA 5 WYZNACZENI PODWYKONAWCY 38 KLAUZULA 5a PROJEKTOWANIE, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE 38 5A.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA PROJEKTOWE DLA PROJEKTOWANIA 38 5A.2 DOKUMENTY WYKONAWCY 39 5A.3 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 41 5A.4 NORMY TECHNICZNE I PRZEPISY 41 5A.5 SZKOLENIA 41 5A.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 42 5A.7 INSTRUKCJE OBSŁUGI I KONSERWACJI ORAZ INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ 43 5A.8 BŁĘDY PROJEKTOWE 43 KLAUZULA 6 KADRA I ROBOTNICY STAWKI WYNAGRODZEŃ I WARUNKI ZATRUDNIENIA ZAPLECZE DLA KADRY I ROBOTNIKÓW ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO KADRA WYKONAWCY PERSONEL WYKONAWCY ZAGRANICZNY PERSONEL I ROBOTNICY 46 KLAUZULA 7 URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO PRÓBKI PRÓBY PRACE ZABEZPIECZAJĄCE I NAPRAWCZE PRAWO WŁASNOŚCI DO URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW 47

8 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU WŁASNOŚĆ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 47 KLAUZULA 8 ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE ROZPOCZĘCIE ROBÓT CZAS NA UKOŃCZENIE PROGRAM PRZEDŁUŻENIE CZASU NA UKOŃCZENIE OPÓŹNIENIA SPOWODOWANE PRZEZ WŁADZE TEMPO WYKONAWSTWA KARY UMOWNE NASTĘPSTWA ZAWIESZENIA ZAPŁATA ZA URZĄDZENIA I MATERIAŁY W PRZYPADKU ZAWIESZENIA WZNOWIENIE ROBÓT UTRATA DOFINANSOWANIA 52 KLAUZULA 9 PRÓBY KOŃCOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 52 KLAUZULA 10 PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZEJĘCIE ROBÓT I ODCINKÓW PRZEJĘCIE CZĘŚCI ROBÓT ZAKŁÓCANIE PRÓB KOŃCOWYCH 53 KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY USUWANIE WAD I USZKODZEŃ KOSZT USUWANIA WAD NIEWYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU USUWANIA WAD USUNIĘCIE ROBÓT WADLIWYCH DOSTĘP DO ROBÓT BADANIE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZYCZYN POWSTANIA WAD ŚWIADECTWO WYKONANIA ZWOLNIENIE TERENU BUDOWY GWARANCJA JAKOŚCI RĘKOJMIA ZA WADY PODSTAWOWE WARUNKI SERWISOWANIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH 55 KLAUZULA 12 OBMIARY OBOWIĄZKOWE OBMIARY ROBÓT METODY OBMIARU WYCENA REZYGNACJA 55 KLAUZULA 13 ZMIANY I KOREKTY PRAWO DO ZMIAN ANALIZA WARTOŚCI PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN ZAPŁATA W WALUTACH KONTRAKTU KWOTY TYMCZASOWE PRACE DNIÓWKOWE 59

9 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU KOREKTY UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY PRAWNE KOREKTY WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KOSZTU 59 KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA I ZAPŁATA CENA KONTRAKTOWA ZALICZKA WNIOSKI O PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI PLAN PŁATNOŚCI URZĄDZENIA I MATERIAŁY PRZEZNACZONE DO ROBÓT WYSTAWIANIE PRZEJŚCIOWYCH ŚWIADECTW PŁATNOŚCI ZAPŁATA OPÓŹNIONA ZAPŁATA WYPŁATA KWOTY ZATRZYMANEJ ROZLICZENIE KOŃCOWE WNIOSEK O OSTATECZNE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI ZWOLNIENIE OD ZOBOWIĄZAŃ WYSTAWIENIE OSTATECZNEGO ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI WYGAŚNIECIE ZOBOWIĄZAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WALUTY PŁATNOŚCI SPŁATA 63 KLAUZULA 15 ROZWIĄZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYPOWIEDZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO ROZWIĄZANIA KONTRAKTU 64 KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBÓT ROZWIĄZANIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ ZAPŁATA PO ROZWIĄZANIU 65 KLAUZULA 17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RYZYKO ZAMAWIAJĄCEGO OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 65 KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIE OGÓLNE WYMAGANIA DLA UBEZPIECZEŃ UBEZPIECZENIE ROBÓT I SPRZĘTU WYKONAWCY UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA OSÓB I OD SZKÓD MAJĄTKOWYCH 75 KLAUZULA 19 SIŁA WYŻSZA ROZWIĄZANIE Z WYBORU, ZAPŁATA I ZWOLNIENIE ZE ZOBOWIĄZAŃ 78 KLAUZULA 20 ROSZCZENIA I SPORY ROSZCZENIA WYKONAWCY POWOŁANIE KOMISJI ROZJEMCZEJ BRAK UZGODNIENIA CO DO SKŁADU KOMISJI ROZJEMCZEJ UZYSKANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMCZEJ ROZSTRZYGNIĘCIE POLUBOWNE ARBITRAŻ NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO DECYZJI KOMISJI ROZJEMCZEJ 78

10 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU WYGAŚNIĘCIE UMOWY Z KOMISJĄ ROZJEMCZĄ 78 KLAUZULA 21 DZIAŁANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJĄCE 79 KLAUZULA 22 KLAUZULE KOŃCOWE 79 Warunki Kontraktu określają prawa i obowiązki Stron. Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. KLAUZULA 1 Postanowienia ogólne 1.1 Definicje Kontrakt Poniższe klauzule skreśla się i zastępuje następująco: Kontrakt oznacza umowę zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Prawem Zamówień Publicznych, w skład której wchodzą następujące dokumenty: Akt Umowy wraz z Załącznikiem do Kontraktu, Warunki Szczególne Kontraktu, Warunki Ogólne Kontraktu, Pytania i odpowiedzi oraz zmiany i modyfikacje do treści SIWZ, SIWZ wraz z załącznikami, Oferta oraz wszelkie inne dokumenty dołączone do Kontraktu List Zatwierdzający nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie List Zatwierdzający należy je zastąpić określeniem Akt Umowy i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy] Formularz Oferty oznacza dokument zatytułowany Formularz Oferty, sporządzony według wzoru zawartego w SIWZ, który po wypełnieniu przez Wykonawcę zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego Specyfikacja oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącą część Dokumentacji Projektowej Dokumentacja Projektowa oznacza dokumentację służącą do opisu Przedmiotu Zamówienia na wykonanie Robót, dla której niezbędne jest posiadanie Pozwolenia na Budowę, zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 2004, Nr 202, poz z późn zm.) oraz służąca do wykonania Robót. W szczególności Dokumentację Projektową stanowi: Projekt Budowlany i projekt wykonawczy w zakresie niezbędnym do przygotowania Oferty i realizacji Robót oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne sporządzone w trakcie wykonywania Robót. Gdziekolwiek w warunkach Kontraktu występuje określenie Rysunki należy je zastąpić określeniem Dokumentacja Projektowa i wszelkie odniesienia do Rysunków w niniejszych Warunkach Kontraktu oznaczać będą odniesienie do Dokumentacji Projektowej Wykazy oznaczają dokumenty wypełnione lub sporządzone przez

11 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 11 Wykonawcę i włączone do Kontraktu. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek czy też cen. Wykazami są również: (a) Tabela scalonych elementów rozliczeniowych; (b) Kosztorysy Ofertowe dla Zadań Inwestycyjnych wymienionych w klauzuli litera (a) i (b) Oferta oznacza zestaw dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, łącznie z wypełnionym Formularzem Oferty i załącznikami do Oferty, włączony do Kontraktu, skierowany do Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie Dokumenty Ofertowe należy je zastąpić określeniem Oferta i wszelkie odniesienia do Dokumentów Ofertowych w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do Oferty Załącznik do Kontraktu oznacza wypełniony formularz tak zatytułowany i dołączony do Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie Załącznik do Oferty należy je zastąpić określeniem Załącznik do Kontraktu i wszelkie odniesienia do Załącznika do Oferty w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do Załącznika do Kontraktu Przedmiar Robót oznacza dokument o takiej nazwie objęty Wykazami. Wprowadza się następujące Definicje: Zmiana do Kontraktu oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem, w szczególności z przepisami Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę według Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] Projekt Budowlany jest to część Dokumentacji Projektowej i oznacza projekt wymagany przez art. 28 Prawa Budowlanego jako warunek otrzymania Pozwolenia na Budowę, opracowany zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz z późn. zm.) Warunki Kontraktu oznacza Akt Umowy wraz z Załącznikiem do Kontraktu, niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu oraz Warunki Ogólne Kontraktu SIWZ oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia sporządzoną zgodnie z art. 36 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, w wyniku rozstrzygnięcia którego został zawarty niniejszy Kontrakt, wraz z wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego Gwarancja Zapłaty oznacza gwarancję zapłaty w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego Tabela scalonych elementów rozliczeniowych oznacza dokument tak zatytułowany, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, wypełniony przez Wykonawcę i stanowiący część Kontraktu Kosztorysy Ofertowe oznaczają kosztorysy ofertowe sporządzone przez Wykonawcę dla Zadań Inwestycyjnych, wymienionych w klauzuli punkt (a) i (b), które Wykonawca dostarczył przed podpisaniem Kontraktu. Kosztorysy Ofertowe zawierają m. in.: (a) pozycje wraz z ilościami przedmiarowanych prac; (b) koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ; (c) wszystkie koszty Wykonawcy związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu Kontraktu; (d) ceny jednostkowe, nośniki cenotwórcze Stawka, Cena Jednostkowa oznacza Stawkę lub Cenę Jednostkową elementu lub Roboty podaną w Kosztorysach Ofertowych. Ceny Jednostkowe określone przez Wykonawcę w Kosztorysach Ofertowych pozostaną niezmienne

12 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 12 przez okres ważności Kontraktu i będą miały zastosowanie w uzasadnionych przypadkach Strony i Osoby W klauzuli wprowadza się następujące zmiany: Zamawiający - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą inwestor. Poniższe klauzule skreśla się i zastępuje następująco: Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy wg Klauzuli 3.4 [Zmiana Inżyniera]. Funkcja Inżyniera obejmuje również występującą w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, a także koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego Personel Wykonawcy oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Terenie Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. Oznacza także kierownika budowy i kierowników robót, wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym Podwykonawca oznacza każdą osobę wymienioną w Ofercie jako podwykonawca lub wyznaczoną jako podwykonawca zgodnie z klauzulą 4.4 [Podwykonawcy] dla wykonania części Robót lub Projektowania oraz prawnych następców każdej z tych osób. Na potrzeby Kontraktu za Podwykonawców uważa się także ewentualnych dalszych podwykonawców Komisja Rozjemcza nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. Wprowadza się następujące Definicje: Komisja Odbioru oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego, w skład którego wchodzą przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy dla dokonania Odbioru Odcinka lub Odbioru Robót Lider oznacza wykonawcę reprezentującego wykonawców wspólnie realizujących przedmiot Kontraktu, zgodnie z pełnomocnictwem i umową Konsorcjum lub umową równoważną Konsorcjum oznacza grupę podmiotów wspólnie ubiegających się o realizację Kontraktu lub wspólnie realizujących przedmiot Kontraktu, które zawarły umowę Konsorcjum lub inną umowę o podobnym charakterze, regulującą wzajemne relacje i współpracę tych podmiotów Doradca Techniczny oznacza podmiot powołany w ramach umowy o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji zawartej między Zamawiającym a bankiem, którego głównym zadaniem jest nadzorowanie realizacji Kontraktu i akceptowanie faktur wystawionych na Zamawiającego przez Wykonawcę, stanowiących podstawę emisji obligacji Daty, próby, okresy i ukończenie Poniższe klauzule skreśla się i zastępuje następująco: Data odniesienia oznacza datę złożenia Oferty przez Wykonawcę Czas na Ukończenie oznacza termin, w którym Roboty lub, zależnie od przypadku, ich Odcinek, należy ukończyć na mocy Klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], ustalony w Załączniku do Kontraktu, wraz ze wszystkimi przedłużeniami na mocy Klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] Okres Rękojmi za Wady oznacza okres zgłaszania wad w Robotach lub Odcinku, zależnie od przypadku, zgodnie z klauzulą 11.1 [Usuwanie wad i

13 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 13 uszkodzeń], ustalony w Załączniku do Kontraktu, zgodnie z klauzulą [Rękojmia za Wady], wraz z ewentualnymi przedłużeniami według Klauzuli 11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad], liczony od daty, z jaką Roboty lub Odcinek zostały ukończone, jak poświadczono w Świadectwie Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. Ilekroć w Warunkach Kontraktu występuje określenie Okres Zgłaszania Wad należy je rozumieć jako Okres Rękojmi za Wady lub Okres Gwarancji Jakości. Wprowadza się następujące Definicje: Okres Gwarancji Jakości oznacza okres zgłaszania wad w Robotach lub Odcinku, zależnie od przypadku, zgodnie z klauzulą 11.1 [Usuwanie wad i uszkodzeń] w ramach Gwarancji Jakości zgodnie z Klauzulą [Gwarancja Jakości] wraz z ewentualnymi przedłużeniami według Klauzuli 11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad], liczony od daty z jaką Roboty, Odcinek lub części Robót zostały ukończone, jak poświadczono w Świadectwie Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] Odbiór oznacza czynności wykonywane przez Komisję Odbioru potwierdzone spisaniem protokołu Odbioru Odcinka lub Odbioru Robót Pieniądze i płatności Poniższe klauzule skreśla się i zastępuje następująco: Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. Ilekroć w Warunkach Kontraktu występuje określenie Zatwierdzona Kwota Kontraktowa należy je rozumieć jako Cena Kontraktowa Cena Kontraktowa oznacza Cenę Kontraktową zaakceptowaną w Kontrakcie za realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad i uszkodzeń, zawierającą należny podatek od towarów i usług VAT Ostateczne Świadectwo Płatności oznacza świadectwo płatności wydane na mocy klauzuli [Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności]. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie Końcowe Świadectwo Płatności należy je zastąpić określeniem Ostateczne Świadectwo Płatności i wszelkie odniesienia do Końcowego Świadectwa Płatności w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do Ostatecznego Świadectwa Płatności Waluta Obca nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu Waluta Miejscowa oznacza złoty polski (zł) Kwota Tymczasowa nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu Kwota Zatrzymana nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. Wprowadza się następujące Definicje: Protokół Konieczności oznacza dokument zatwierdzony przez Zamawiającego, przygotowany wcześniej przez Wykonawcę lub Inżyniera, zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w Kontrakcie bądź wynikających z zapisów Klauzuli Protokół Negocjacji oznacza dokument zatwierdzony przez Zamawiającego, przygotowany wcześniej przez Inżyniera, zawierający Stawki lub Ceny Jednostkowe albo stawki lub ceny jednostkowe uzgodnione z Wykonawcą w oparciu o Klauzulę Plan Płatności oznacza szacunek podziału na części Ceny Kontraktowej, w układzie miesięcznym, o jakie Wykonawca jest uprawniony wnioskować za wykonany zakres Robót zgodnie z klauzulą 14.4 [Plan Płatności] Roboty i Dostawy

14 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 14 Poniższe klauzule skreśla się i zastępuje następująco: Odcinek oznacza część Robót lub etap Robót Roboty oznaczają Roboty Stałe oraz Roboty Tymczasowe, lub którekolwiek z nich według potrzeb. Roboty oznaczają zarówno budowę, jak i roboty budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z art. 3 pkt 1, 6 i 7 Prawa Budowlanego. Wprowadza się następujące Definicje: Projektowanie oznacza zakres przedmiotu Kontraktu polegający na opracowaniu dodatkowych odrębnych projektów technologicznych, warsztatowych lub montażowych, wykonanych przez Wykonawcę we własnym zakresie i na jego koszt (w zakresie wskazanym w Klauzuli 5a [Projektowanie, dokumentacja powykonawcza, instrukcje]) Zadania Inwestycyjne oznaczają przedsięwzięcia, które mają być realizowane przez Wykonawcę w ramach niniejszego Kontraktu, to jest: (a) rozbudowa i przebudowa międzynarodowego terminalu pasażerskiego wraz z przyłączami zewnętrznej infrastruktury technicznej oraz kładką komunikującą terminal z parkingiem wielopoziomowym i przystankiem kolejki; (b) budowy i przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego Inne Definicje W klauzuli wprowadza się następujące zmiany: Dokumenty Wykonawcy w ostatnim zdaniu definicji, po przecinku dodaje się: w tym projekty warsztatowe, technologiczne, montażowe itp. niezbędne do realizacji Kontraktu, Dokumentację Powykonawczą wg wykazu ustalonego przez Zamawiającego oraz decyzję o uzyskaniu przez Wykonawcę (na podstawie upoważnienia od Zamawiającego) na jego koszt ostatecznego pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego (po dokonaniu uprzedniej kontroli przez organa wymienione w art. 56 Prawa Budowlanego na koszt Wykonawcy). Poniższe klauzule skreśla się i zastępuje następująco: Kraj oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe Sprzęt Zamawiającego nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu Prawo oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej Zabezpieczenie Wykonania na końcu definicji dodaje się: i oznacza Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami art. od 147 do 151 Prawa Zamówień Publicznych Teren Budowy oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Wprowadza się następujące Definicje: Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, wraz z późniejszymi zmianami Prawo Zamówień Publicznych oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi Regulamin oznacza dokument pn. Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz doprogowych przez jednostki organizacyjne Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków- Balice Sp. z o.o. na roboty budowlane, dostawy i usługi.

15 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU Prawo Lotnicze oznacza ustawę z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 100, poz. 696 z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi, oraz wszelkie inne obowiązujące regulacje dotyczące funkcjonowania lotnisk i portów lotniczych, w tym w szczególności: (a) Aneks 14 do Konwencji Chicagowskiej Lotniska tom I Projektowanie i eksploatacja lotnisk (Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 4/2011, poz. 4); (b) Aneks 15 do Konwencji Chicagowskiej Służby informacji lotniczej (Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 1/2005, poz. 5); (c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.); (d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.); (e) inne przepisy i regulacje Prawa krajowego i prawa międzynarodowego, które wejdą w życie w okresie realizacji Kontraktu Regulacje wewnętrzne Portu Lotniczego Kraków-Balice oznacza: (a) Instrukcja Operacyjna Lotniska Kraków Balice (INOP EPKK), w szczególności p. 4.8 oraz załączniki nr 5, 7, 8, 18, 20; (b) Zarządzenie Nr 9/2012 Prezesa Zarządu Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie realizacji prac zleconych (budowlanych, serwisowych, konserwacyjnych) wykonywanych przez firmy zewnętrzne na terenach zarządzanych przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o.); (c) Zarządzenie Nr 26/2007 Prezesa Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia na lotnisku Kraków Balice dla osób kierujących pojazdami mechanicznym obowiązku posiadania uprawnień do prowadzenia tych pojazdów w obrębie dróg wewnętrznych, płyty (d) postojowej i pola manewrowego; Zarządzenie Nr 49/2007 Prezesa Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie i stosowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Lotniska Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Krakowie-Balicach Sp. z o.o.; (e) Zarządzenie nr 21/12 Prezesa Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wnoszenia przedmiotów zabronionych do strefy zastrzeżonej i na pokład statku powietrznego; (f) (g) Zarządzenie nr 34/2011 Prezesa Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego z dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń, w tym obowiązkowych dla osób wykonujących obowiązki służbowe albo świadczących pracę na podstawie umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej na terenie MPL oraz innych szkoleń wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego; Zarządzenia nr 50/2010 Prezesa Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytkowania instrukcji przepustowej ; (h) Zarządzenie nr 18/2012 Prezesa Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zmiany aktualnie obowiązującej Instrukcji Przepustkowej wprowadzonej Zarządzeniem nr 50/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r Prawo Budowlane oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku (tj. Dz. U. Nr

16 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU poz z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi Pozwolenie na Budowę oznacza decyzję administracyjną znak WI- II z dn r. wydaną przez Wojewodę Małopolskiego, zezwalającą na rozpoczęcie i wykonanie Robót zgodnie z Prawem Budowlanym Dziennik Budowy oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 z późniejszymi zmianami) Dokumentacja powykonawcza oznacza dokumentację wskazaną w klauzuli 5a.6 [Dokumentacja powykonawcza] Projekt oznacza przedsięwzięcie zatytułowane Port lotniczy w Krakowie Rozbudowa istniejącej infrastruktury lotniskowej, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Zadania Inwestycyjnego wskazanego w Kl (a) oraz przedsięwzięcie zatytułowane Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Portu lotniczego w Krakowie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Zadania Inwestycyjnego wskazanego w Kl (b) oraz kładki znajdującej się w zakresie Zadania Inwestycyjnego wskazanego w Kl (a) Instytucja Koordynująca NSRO/NSS oznacza komórkę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pełniącą podstawową rolę w ustalaniu standardów zarządzania i realizacji wszystkich programów operacyjnych finansowanych z funduszy europejskich w latach , ujętych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO), odpowiadającą za koordynację wdrażania funduszy europejskich w Polsce Nadzór wyższy oznacza działania podjęte przez krajowe oraz europejskie instytucje uczestniczące w systemie wdrażania NSRO, mające na celu monitorowanie poprawności realizacji Kontraktu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Instytucja płatnicza oznacza jedną lub kilka instytucji lub organów krajowych, regionalnych lub lokalnych, wyznaczonych przez państwo członkowskie w celu przygotowania i przedkładania wniosków o płatności oraz otrzymywania płatności z Komisji Europejskiej. W Polsce Instytucją Płatniczą jest Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów Instytucja Wdrażająca oznacza jednostkę publiczną lub prywatną, na którą Instytucja Pośrednicząca deleguje część uprawnień. W ramach priorytetu VI POIiŚ Instytucją Wdrażającą jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych, natomiast w ramach MRPO funkcje te pełni Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Instytucja Pośrednicząca oznacza jednostkę publiczną lub prywatną, na którą Instytucja Zarządzająca deleguje część uprawnień. W ramach priorytetu VI POIiŚ Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Instytucja Zarządzająca oznacza instytucję lub organ publiczny, lub prywatny, wyznaczony przez państwo członkowskie na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, lub też państwo członkowskie, o ile samo sprawuje funkcje zarządzania pomocą, odpowiedzialna za skuteczność i prawidłowość zarządzania i wdrażania programu operacyjnego. W przypadku POIiŚ funkcję tę pełni Minister Rozwoju Regionalnego, natomiast w ramach MRPO Zarząd Województwa Małopolskiego.

17 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU Koszty kwalifikowane oznacza ogół kosztów, które kwalifikują się do refundacji ze środków funduszy europejskich, poniesionych w trakcie realizacji Projektu Kwalifikowalność wydatków oznacza kryteria dotyczące wydatków ponoszonych w trakcie realizacji Projektu, oraz wdrażania i monitorowania Projektu, których spełnienie warunkuje otrzymanie refundacji ich części ze środków funduszy europejskich zgodnie z warunkami Umowy o Dofinansowanie Wniosek o Dofinansowanie oznacza wniosek o dofinansowanie Projektu ze środków przyznawanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) Umowy o Dofinansowanie oznacza umowy o dofinansowanie Projektu ze środków przyznawanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) Okres Kwalifikowania Wydatków oznacza okres, w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane, i w którym realizowany jest Projekt, ustalony w Umowach o Dofinansowanie. Do czasu zawarcia przez Zamawiającego Umowy o Dofinansowanie ramy Okresu Kwalifikowania Wydatków wyznacza data zawarcia Kontraktu oraz data 30 czerwca 2015 roku. 1.2 Interpretacja Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie klauzuli 1.2: W niniejszych Warunkach Kontraktu postanowienia zawierające określenie Koszt plus umiarkowany zysk wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu. 1.3 Przepływ informacji W klauzuli 1.3 wprowadza się następujące zmiany: Na końcu punktu (a) po słowach w Załączniku do Oferty; dodaje się następujący tekst: przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją; Na końcu klauzuli 1.3 dodaje się: Cała korespondencja pomiędzy Inżynierem a Wykonawcą będzie przesyłana niezwłocznie przez nadawcę korespondencji do wiadomości Zamawiającego. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy będą traktowane jako przepływ informacji zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli. Jednakże wpisy do Dziennika Budowy nie mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań niniejszej klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. Dokumenty stosowane podczas realizacji Projektu, wytworzone po podpisaniu Umów o Dofinansowanie, muszą zawierać informację na temat współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wytycznymi określonymi przez właściwe Instytucje Zarządzające. 1.4 Prawo i Język

18 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 18 Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: (a) Kontraktem rządzi Prawo. (b) Językiem Kontraktu jest język polski. (c) Językiem porozumiewania się jest język polski. Jedynym dokumentem stanowiącym część Kontraktu, występującym w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) są Warunki Ogólne. Wiążąca jest polska wersja językowa Warunków Ogólnych Kontraktu. Jednakże w przypadku powstania wątpliwości co do wykładni Warunków Ogólnych Kontraktu na podstawie polskiej wersji językowej, rozstrzygane one będą w oparciu o angielską wersję językową. 1.5 Pierwszeństwo dokumentów Następującą zmianę wprowadza się do klauzuli 1.5: Skreśla się akapit pierwszy i listę dokumentów wymienionych w punktach od (a) do (h) oraz zastępuje następująco: Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy (w szczególności pierwszeństwo Dokumentacji Projektowej określa SIWZ). Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują. W treści akapitu drugiego po tekście Inżynier dodaje się w uzgodnieniu z Zamawiającym. 1.6 Akt Umowy Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony pod warunkiem, że wymagane Zabezpieczenie Wykonania zostało wniesione przez Wykonawcę zgodnie z Klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie wykonania]. 1.7 Cesje Skreśla się klauzulę 1.7 i zastępuje następująco: Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z Kontraktu na jakikolwiek inny podmiot. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. Strony postanawiają, że zgoda Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu muszą podpisać łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum. 1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów Pierwsze i drugie zdanie pierwszego akapitu klauzuli 1.8 skreśla się i zastępuje następująco: Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu. Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący tekst: Wraz z podpisaniem Kontraktu Wykonawca otrzyma niezbędne do rozpoczęcia Robót, będące w posiadaniu Zamawiającego dokumenty, wymagane Prawem Budowlanym oraz notarialnie potwierdzony za zgodność z oryginałem egzemplarz Pozwolenia na Budowę. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie na Terenie Budowy Dziennika Budowy, stanowiącego urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych, który będzie prowadzony w sposób określony w Prawie Budowlanym, zgodnie z Klauzulą 4.26 [Dziennik Budowy]; Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący tekst:

19 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 19 Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Kontrakcie lub jak wymagane jest przez Inżyniera. W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu lub Kosztu. Zmienia się nazwę klauzuli 1.9 [Opóźnienie Dokumentacji Projektowej lub instrukcji] na [Oświadczenie Wykonawcy] i nadaje jej się następującą treść: 1.9 Oświadczenie Wykonawcy Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem Oferty zapoznał się z treścią SIWZ, a w szczególności z treścią Specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowych, załączonych do SIWZ i uzyskał od Zamawiającego wszelkie wymagane wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów SIWZ oraz że zaakceptował je w treści Oferty Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego Skreśla się klauzulę 1.10 i zastępuje następująco: W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą wytworzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy, prawa autorskie majątkowe do projektu Robót oraz pozostałych Dokumentów Wykonawcy i wyników prac Wykonawcy stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami), powstałych w związku z realizacją Kontraktu, na wszystkich wskazanych poniżej polach eksploatacji. Jednocześnie Zamawiający udziela Wykonawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Dokumentów Wykonawcy, w celu należytego wykonania niniejszego Kontraktu. Licencja powyższa udzielana jest na czas obowiązywania niniejszego Kontraktu i obejmuje wskazane poniżej pola eksploatacji, z wyłączeniem wymienionego w punkcie (c) i z ograniczeniem do korzystania z niej wyłącznie celem należytego wykonania Kontraktu. Przeniesienie praw autorskich majątkowych, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, obejmują następujące pola eksploatacji: (a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną na wszelkich nośnikach; (b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami; (c) wprowadzenie do obrotu; (d) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych; (e) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych; (f) wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawo do wielokrotnego łączenia z innymi utworami i wykorzystania na nośnikach audiowizualnych, multimedialnych, w szczególności na kasetach, taśmach video, dyskach, chipach wszystkich formatów, w procesach analogowych i cyfrowych, transmisji na żywo, za pośrednictwem ekranów video, ekranów cyfrowych, plazmowych, telebimów, promieni laserowych, dla publiczności ograniczonej i nieograniczonej; (g) najem; (h) dzierżawa; (i) wszelkie formy eksploatacji audiowizualnej, w tym: wielokrotne nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, analogowo lub cyfrowo; wielokrotne nadanie za pośrednictwem satelity analogowego lub cyfrowego; wielokrotne równoczesne integralne

20 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 20 nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, analogowo lub cyfrowo, przy użyciu jakichkolwiek środków technicznych naziemnych lub satelitarnych, jak i przewodowych lub bezprzewodowych; (j) eksploatację w Internecie, na stronach www, odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych klub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych; (k) eksploatację przy wykorzystaniu multimedialnych platform cyfrowych; (l) wykorzystanie do tworzenia innych utworów, w tym włączenia jako części innych utworów; (m) używanie oznaczeń wszelkich wykorzystanych w ramach Kontraktu towarów i usług, w tym także zarejestrowanych znaków towarowych, usługowych, wzorów zdobniczych, a także innych dopuszczalnych prawem postaci znaków handlowych; (n) używanie wykorzystanych w ramach Kontraktu jakichkolwiek znaków handlowych, logo, nazwy czy jakiegokolwiek innego rodzaju oznaczenia indywidualizującego podmiot lub oferowane przez niego towary lub usługi; (o) wykorzystanie utworów powstałych w ramach Kontraktu we wszelkiego rodzaju działaniach informacyjnych, reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego, niezależnie od postaci, formy i pola eksploatacji; (p) wykorzystanie w całości lub części Dokumentów Wykonawcy oraz dokonywanie w nich zmian, w szczególności dla celów ukończenia, użytkowania, konserwacji, dokonywania zmian, modernizacji, rozbudowy lub napraw Robót, oraz korzystanie ze zmienionych dokumentów Wykonawcy na polach eksploatacji opisanych w punktach (a) do (o) powyżej. Jednocześnie, z chwilą wystawienia przez Zamawiającego odpowiedniego Świadectwa Przejęcia, Wykonawca udzieli Zamawiającemu, w ramach Ceny Kontraktowej, licencji lub sublicencji do wszelkiego oprogramowania, które będzie wchodzić w skład Urządzeń zainstalowanych lub wykonanych w ramach Kontraktu. W ramach tej licencji lub sublicencji Wykonawca upoważni Zamawiającego do użytkowania w/w oprogramowania, na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych, oraz jeśli to będzie konieczne do użytkowania Urządzeń w celu, do którego mają one służyć Zamawiającemu do jego swobodnego konfigurowania lub modyfikowania. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wszelkich dodatkowych informacji, które wynikną z potrzeby w/w konfiguracji lub modyfikacji. Zamawiający będzie miał prawo do korzystania z oprogramowania na polach eksploatacji wymienionych powyżej, a nadto: (a) zainstalowania oprogramowania na dowolnym serwerze, w tym w wersji skompilowanej, w postaci kodu wynikowego; (b) użytkowania oprogramowania na odpowiedniej (do użytkowania Urządzeń w celu, do którego mają one służyć Zamawiającemu) liczbie stacji roboczych; (c) sporządzenia kopii zapasowej oprogramowania dla celów bezpieczeństwa lub archiwalnych, o ile stanowi to niezbędny element użytkowania, z wyłączeniem prawa jednoczesnego użytkowania oprogramowania i kopii zapasowej; (d) udzielania dalszej sublicencji; (e) oprogramowanie winno umożliwiać eksploatację tych Urządzeń w zakresie nieokreślonym powyżej, zgodnie z ich przeznaczeniem. Udzielona przez Wykonawcę licencja lub sublicencja zawiera w sobie koszty wdrożenia oprogramowania w niezbędnym zakresie do jego swobodnego

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo