PROTOKÓŁ NR V/2013 z zebrania z mieszkańcami Osiedla Robotniczego z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR V/2013 z zebrania z mieszkańcami Osiedla Robotniczego z dnia 24 kwietnia 2013 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR V/2013 z zebrania z mieszkańcami Osiedla Robotniczego z dnia 24 kwietnia 2013 r. R. Bisaga Przewodniczący ZOR powitał zebranych. W I terminie brak wymaganego kworum. II termin ustalono na godz W II terminie w zebraniu uczestniczy 21 mieszkańców. W zebraniu uczestniczył również Pan J. Lackner Dyrektor Wydziału Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy. p. Lackner wyjaśnił, że reprezentuje Skarb Państwa, a ich zadaniem jest uregulowanie stanu prawnego budynków przy ul. Garbary 2 (trwają prace związane ze scaleniem w jedną działkę) oraz Robotniczej 3, 4, 5, 9 i 9A. Niebawem powinna nastąpić zamiana nieruchomości z Syndykiem i Starostwo przejmie te budynki na własność. Zwrócił się do mieszkańców w/w budynków czy wyrażają wolę nabycia tych lokali. Zasada jest taka, że jeśli wszyscy najemcy wyrażą zgodę to będą mogli wykupić mieszkania na własność za 10% jego wartości. Jeśli chociażby jeden z najemców nie wyrazi takiej chęci, wówczas pozostali najemcy chętni do wykupu, będą mogli je nabyć za 30 % wartości mieszkania, oszacowanego przez rzeczoznawcę majątkowego. p. Hanuszewski od kiedy najemcy będą mogli wykupywać mieszkania? Aktualnie umowy najmu mają podpisane z poprzednim syndykiem. Do kogo należy składać wnioski o wykup mieszkań? p. Lackner obecnie regulowany jest stan prawny tych nieruchomości. Starostwo musi otrzymać pozwolenie od Wojewody Kujawsko Pomorskiego, do tego należy przeprowadzić inwentaryzacje, przeglądy oraz oszacowanie wartości mieszkań przez rzeczoznawcę. Wymaga to jeszcze pewnego okresu czasu. Umowy zawarte z poprzednim syndykiem nie mają żadnej mocy prawnej, stąd syndyk nie ma żadnych roszczeń. Skarb Państwa ma możliwość dochodzenia roszczeń za zwrot pieniędzy, za okres 3 lat płacenia czynszu bezpośrednio syndykowi przez najemców tych lokali. Wnioski o wykup będzie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego. Jednak w pierwszej kolejności należy przenieść umowy najemców na rzecz Starostwa Powiatowego. Do tego czasu najemcy powinni płacić czynsz jeszcze syndykowi.

2 p. Z. Głos dlaczego najemcy jednego budynku mieliby zrzucać się i wykupywać mieszkanie zadłużonego najemcy? p. Lackner nawet jeśli każdy z mieszkańców miałby się dołożyć i wykupić mieszkanie zadłużonego najemcy, dzięki czemu możliwe będzie wykupienie mieszkania za 10% jego wartości, a nie za 30%, to i tak będzie się mieszkańcom opłacało dołożyć niż wykupić mieszkanie za 30% jego wartości. Po wykupie tych mieszkań, Starostwo i tak będzie egzekwowało zadłużenia, i jeśli właściciel nadal nie będzie opłacał czynszu to kierowane będą wnioski do sądu o eksmisję. Wpierw Starostwo musi przeprowadzić niezbędne inwentaryzacje w budynkach, i na jej podstawie można będzie zawrzeć umowy najmu ze Starostwem, potem wykup mieszkań na podstawie umowy notarialnej. p. Hanuszewski Czy najemcy mieszkający w tych budynkach od urodzenia będą mieli pewność, że otrzymają umowy najmu od Starostwa? Czy będzie możliwość wykupu dodatkowego gruntu przez osoby fizyczne? p. Lackner umowy te będą uznawane przez Starostwo, pod warunkiem, że nie ma na nich zadłużenia. W pozostałych blokach, w których umowy najmu zawarte są z Gminą, to Starostwo przejmie od Gminy te umowy, żeby mieszkańcy mogli wykupywać lokale od Starostwa, z możliwością skorzystania z korzystniejszych bonifikat. Dotyczy to górnych bloków, budynku Robotnicza 3 oraz budynku Garbary 2. T. Substyk Burmistrz MiG Gmina może sprzedawać lokale gminne, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej gdzie ustalono odpowiednio bonifikaty: w 2012 r. wykup za 20% wartości mieszkania, w 2013 r. za 40 % wartości mieszkania, w 2014 r. za 60% wartości mieszkania. p. Lackner Starostwo sprzeda mieszkania z korzystnymi bonifikatami, jednak nie będzie zajmowało się wspólnotami, dlatego też te mieszkania, których nie kupi dany najemca, Starostwo sprzeda Gminie. Bonifikata dotyczyć będzie zarówno lokalu mieszkalnego jak i gruntu, które zostaną wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego.

3 Mieszkanka OR Czy osoby, którym Gmina rozłożyła spłatę zadłużenia na kilka lat też będą miały prawo wykupu? B. Białkowska odpowiedziała, że prowadzone będą indywidualne rozmowy z zadłużonymi lokatorami. p. Kalota kiedy z budynku Robotnicza 5 zostanie zdjęty z dachu eternit? T. Substyk czekamy na programy dofinansowujące likwidację eternitu. B. Białkowska wspólnota mieszkaniowa, która utworzy się w danym budynku po wykupie mieszkań na własność, będzie wykonywała niezbędne remonty z funduszy, jakie zgromadzą na własnym koncie. G. Walska Czy najemcy, którzy wykupią mieszkania, będą musieli wszyscy, po równo dołożyć się do naprawy np. cieknącego dachu? B. Białkowska tak, koszt naprawy będzie pochodził z konta wspólnoty mieszkaniowej, a naprawę dachu zleci zarządca wspólnoty. W przypadku kilku właścicieli mieszkań, tworzących wspólnotę, zgodnie z ustawą kieruje nią zarządca. Wspólnota mieszkaniowa ustala 2 rodzaje zaliczki. Jedną na eksploatację, która wynosi 1,30 zł/m 2, z niej wykonywane są drobne remonty oraz drugi rodzaj zaliczki to jest fundusz remontowy, który nie podlega zwrotowi. W taki sposób funkcjonują wspólnoty, zgodnie z ustawą o własności lokali. Mieszkaniec - Czy zatem dla właścicieli, który z utworzą wspólnotę mieszkaniową nie będzie dopłat ze strony Gminy? B. Białkowska dodatek mieszkaniowy wypłacany przez Gminę jest uzależniony od wysokości dochodów. Są jednak plany ustawowe, aby odebrać dodatek mieszkaniowy lokatorom, będących we wspólnotach mieszkaniowych. Mieszkaniec OR Czy umowy najmu zawarte z poprzednim syndykiem są ważne? p. Lackner odpowiedział, że są ważne. Dodał, że Starostwo przejmując te budynki wykona niezbędne remonty, ale tylko te zagrażające życiu. Przeprowadzi także inwentaryzację budynku. Nie należy jednak liczyć na

4 to, że Starostwo przeprowadzi inne remonty. Obowiązek ten będzie należał do wspólnoty, która zostanie utworzona, po wykupie mieszkań przez obecnych najemców. Jeśli najemcy sami wykonywali remonty w mieszkaniach i jeśli okażą stosowne dokumenty potwierdzające wykonanie tych remontów, zostaną one uznane. J. Kalota ile i do kogo mieszkańcy będą teraz wnosili opłaty za czynsz? p. Lackner do Gminy już nie, tylko na konto wspólnoty, dodał, że opłaty czynszowe powinny być mniejsze po wykupie mieszkań. R. Bisaga Przewodniczący ZOR przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Robotniczego za 2012 rok, stanowiący zał. nr 3 do niniejszego protokołu. Inwestycje i budżet w 2013 roku: T. Substyk Burmistrz MiG - Gmina ma zagwarantowane dofinansowanie na budowę tunelu w wysokości 21 mln zł. Mamy szanse otrzymać je po złożeniu wraz z innymi beneficjentami projektu Studium Wykonalności, co pozwoli z kolei na wydzielenie Gminy od pozostałych pod względem finansowym z możliwością samodzielnego podpisania przez Gminę umowy na dofinansowanie. Aktualnie Gmina zaciąga kredyty i opłaca faktury Wykonawcy ze środków własnych budżetu Gminy. Przewidywany termin zakończenia prac budowy tunelu oraz ronda wraz z układem komunikacyjnym koniec sierpnia br. W miesiącu wrześniu br. będą trwały odbiory prac przez PKP. W miesiącu październiku br. planujemy otworzyć ruch kołowy pod tunelem. Gmina podpisała umowy z firmami chcącymi działać na terenie II etapu Parku Przemysłowego. Technikum Mechatroniczne nawiązało kontakt z firmami działającymi na terenie Parkiem Przemysłowym i niebawem zostanie zawarte porozumienie dotyczące możliwości odbywania praktyk przez uczniów techników w w/w firmach. Na terenie miasta rozpoczęto budowę sieci szerokopasmowej, która pozwoli spiąć ze sobą wszystkie jednostki podległe urzędowi i ułatwi przepływ informacji drogą elektroniczną, w przyszłości wprowadzenie e urzędu, a w przyszłości dzięki istniejącej sieci będzie możliwość założenia monitoringu w mieście. W br. wybudowane zostaną 2 budynki socjalne przy ul. Toruńskiej dofinansowanie z funduszu dopłat.

5 Niebawem rozpoczną się prace związane z rekultywacją terenów po byłej Nasycalni. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 25 mln zł. Teren zostanie poddany działaniu specjalnie wyhodowanej do tych celów soleckiej bakterii oczyszczanie technologią bioremediacji. Ziemia z tego terenu nie będzie wywieziona, a oczyszczana na miejscu. W ostatnim czasie obserwujemy wzmożoną ilość sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym. Młodzież gimnazjalna, poprzez ankiety wypowiedziała się na temat zażywania narkotyków. Z uzyskanych danych wynika, że wielu z nich miało z nimi kontakt. Ostatnio policja zatrzymała 5 dilerów. W planach była likwidacja komisariatu policji i utworzenia posterunku. W konsekwencji komisariat został, w ciągu dnia dyżur pełni osoba cywilna, natomiast w godzinach popołudniowych i nocnych mieszkańcy mogą zgłaszać interwencje pod nr 997 lub 112. Pani B. Białkowska omówiła tematy związane z: Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawsk na lata (+): Gmina przystępuje do opracowania nowej Strategii Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata (+). Zadania, które zostaną ujęte w w/w dokumencie będą miały szanse otrzymać dofinansowanie z zew. źródeł finansowych. Gmina przygotowuje propozycje zadań do Strategii Miasta i Gminy Solec Kujawski. Z dniem 18 kwietnia br. Burmistrz Miasta i Gminy powołał zespół opracowujący nową Strategię. Do końca maja br. mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje i informacje do nowej strategii. Także w szkołach zostały ogłoszone konkursy, gdzie dzieci mają możliwość wypisania i wyrysowania propozycji rozwoju naszej Gminy. Następnie odbywać się będą czynne warsztaty w miesiącu czerwcu i lipcu br. (12 warsztatów). Następnie od połowy października br. do połowy grudnia br. odbędą się konsultacje społeczne (każdy z mieszkańców będzie miał prawo wnieść uwagi do w/w dokumentu). Następnie dokument zostanie przedstawiony pod głosowanie Radzie Miejskiej.

6 T. Substyk dodała, że opracowana została również Strategia Województwa Kujawsko Pomorskiego, w której wpisano także zadania dot. naszej Gminy m.in.: - terminal multimodalny rodzaj portu przeładunkowego rzecznego, - zapora na Wiśle, - przeprawa promowa przez Wisłę - budowa mariny. Są to plany na dalsza przyszłość, jednak dzięki temu że zostały ujęte w w/w Strategii mają szansę na dofinansowanie ze środków zew. Przekształceniem MGPZ: Z 1 lipca 2013 r. Gmina planuje przekształcenie Miejsko Gminnej Przychodni Zdrowia w spółkę z.o.o ze 100 % udziałem Gminy. Reorganizacja przychodni, również kadrowa ma wpłynąć na poprawę jakości świadczonych usług, poprawa systemu rejestracji. Dyrektor, pracownicy przychodni, rada społeczna oraz rada miejska pozytywnie zaakceptowała propozycję przekształcenia. Dzięki przekształceniu w spółkę, przychodnia będzie miała możliwość wypracowania, odpłatnie, dodatkowych usług. Dodała, że fundacja Zdrowie dla Ciebie, która w ramach kontraktu z NFZ świadczy usługi związane z bezpłatną, całodobową ambulatoryjną i wyjazdową opieką lekarską i pielęgniarską również dla naszych mieszkańców w drodze przetargu, który został rozstrzygnięty na koniec 2013 roku otrzymała tylko jeden punkt na świadczenie usług tj. znajdujący się na ul. Ogrody w Bydgoszczy. Od 1 stycznia 2013 roku fundacja "Zdrowie dla Ciebie, a ściślej mówiąc jej punkty m.in. przy ul. Królowej Jadwigi, nie mają już umowy z NFZ na nocną i świąteczną opiekę medyczną. Dlatego też fundacja odwołała się od decyzji NFZ. Czekamy na wyjaśnienie tej sprawy. Jeśli odwołanie zostanie pozytywnie rozpatrzone, wówczas wrócimy do rozmowy o ewentualnej możliwości utworzenia punktu pomocy ambulatoryjnej w naszym mieście. Ustawą śmieciową : Z dniem 1 lipca br. wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami. Do 15 marca br. każdy mieszkaniec miał obowiązek złożyć deklarację śmieciową, za mieszkańców bloków wypełnili je i złożyli Zarządcy Wspólnot. Do 1 lipca br. Gmina w drodze przetargu ma

7 obowiązek wyboru firmy, która będzie świadczyć usługi związane z wywozem odpadów. Zachęciła do segregacji odpadów, gdyż w przeciwnych wypadku niesegregujący będą podwójnie obciążeni opłatami za wywóz. Przygotowywane zostaną ulotki informacyjne na temat nowych zasad gospodarowania odpadami, ponadto zamieściliśmy informacje w Soleckich Wiadomościach z Ratusza oraz na soleckiej stronie internetowej BIP. Póki co pozostawiono bez zmian stawkę 9,50 zł od osoby na miesiąc, jednak nie wiemy czy stawka ta nie ulegnie zmianie po przetargu na wybór firmy odbierającej odpady. W przypadku odpadów niesegregowanych stawka ta będzie wynosić 19 zł. Nowelizacja ustawy ma na celu wyeliminowanie dzikich wysypisk w lasach. Mieszkańcom nie będzie się opłacało ich wywozić, ponieważ każdy zostanie objęty jednym, wspólnym podatkiem śmieciowym. W przypadku budynku Garbary 2, deklarację powinien złożyć poprzedni syndyk, jednak złoży go Gmina. Dodała, że kto z mieszkańców miał wcześniej podpisane umowy na wywóz odpadów z inną firmą niż ZGK, to należy taką umowę wypowiedzieć, natomiast w przypadku ZGK nie ma potrzeby wypowiadania umów, ponieważ prezes zakładu podjął decyzję, że od 1 lipca umowy na wywóz śmieci po prostu przestaną obowiązywać, a zakład nie będzie naliczał opłat i wystawiał faktur. Dyskusja: p. G. Walska wystosowała propozycje przede wszystkim do większych firm z terenu naszej Gminy na zawarcie porozumienia z przychodnią i wykupienia tzw. pakietów dla pracowników na opiekę medyczną i różnego rodzaju świadczenia medyczne typu rezonans, masaże itp. Pracownik po okazaniu karty pacjenta mógłby skorzystać z darmowych usług w wybranych miastach. B. Białkowska to kwestia do przeanalizowania i do zaproponowania po przekształceniu przychodni. Przychodnia jest gotowa prowadzić dodatkowe usługi odpłatanie po godzinach pracy przychodni czy też np. usługi opiekuńcze. Z. Głos kiedy zostanie naprawione wejście do klatki w budynku Robotnicza 4, jest nierówno, dziury i wyrwy.

8 Wyraziła niezadowolenie z niedopłaty za wodę jakie miała do zapłaty za 2011 rok. Prośba o podanie przyczyny takie stanu rzeczy, skoro zawsze miała nadpłatę. B. Białkowska mamy na to odłożoną kostkę brukową pochodząca z odzysku. Wykonano już remont przy budynku Robotnicza 3 teraz kolej na budynek Robotnicza 4. Wyjaśniła ponadto, że w budynku na Powstańców 9 został założony wodomierz przed wodomierzem głównym budynku Robotnicza 4. Trzeba teraz odczekać, a gmina będzie przez pół roku sprawdzać faktyczny stan zużycia wody. R. Bisaga kiedy mieszkańcy mogą liczyć na wycięcie 3 topól i akacji? Czy po 1 lipca br., na osiedlu zostaną postawione pojemniki na odpady segregowane? Obecnie postawiono te pojemniki w jednym miejscu, a mieszkańcy nie tylko z osiedla robotniczego ale także przyjezdni wrzucają także odpady komunalne. B. Białkowska w tej sprawie należy złożyć stosowny wniosek do gminy, a wnioskodawca powinna być Starostwo. Prośba o skontaktowanie się w tej sprawie z p. I. Skrzypińską Kierownikiem Ref. Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Jeśli wszyscy zostaną objęci jednym wspólnym podatkiem śmieciowym nie będzie się mieszkańcom opłacało podrzucanie śmieci do lasów, czy też do innych pojemników. G. Walska jakie Gmina ma przyjęte zasady dot. odśnieżania? Cały tydzień leżał śnieg na chodniku w ul. Garbary i nikt nie pofatygował się by odśnieżyć. Osobiście interweniowała do Wydziału Utrzymania Miasta i rozmawiała z p. Faleńczykiem, który sprawę zignorował. Dodatkowo powiedział, że do odśnieżania chodników jest inny pług aniżeli do dróg gruntowych. W rzeczywistości zauważyła, że nie jest to prawdą. Po raz kolejny odśnieżono ul. Garbary tylko do wysokości firmy Roszak, a zakręcając pozostawiono zaspę, nieprzejezdną do dalej położonych posesji. T. Substyk porozmawiamy w tej sprawie z p. Z. Faleńczykiem. Dodała, że tegoroczna zima bardzo uszczupliła budżet Gminy. Akcja zima kosztowała Gminę 600 tys. zł. Wiele Gminy w ogóle zrezygnowało z odśnieżania, a odśnieżało tylko drogi główne. Na Gminy nakłada się coraz więcej zadań, na które brakuje środków finansowych. R. Bisaga naprzeciwko budynku Powstańców 9 mruga lampa uliczna, także na Garbarach nie ma oświetlenia. Za późno zapalają się lampy uliczne.

9 B. Białkowska uwagi przekażemy do zakładu energetycznego. G. Walska w związku z informacjami o zamknięciu za rok pierwszego z mostów w Toruniu, należy zadać pytanie kiedy nasze miasto może liczyć na uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę, co odciążyło by ruch kołowy. T. Substyk Gmina ma opracowaną koncepcję budowy przeprawy promowej, którą zaprezentowała Marszałkowi Województwa Kujawsko Pomorskiego. Posiadamy opracowane badania geologiczne Wisły, pomiar natężenia ruchu komunikacyjnego. Marszałkowi koncepcja bardzo się spodobała. Zadanie to zostało zapisane w Strategii Województwa Kujawsko Pomorskiego. Liczymy na sfinansowanie przeprawy promowej przez Marszałka. Solec Kujawski oraz Zła Wieś Wielka partycypowałaby tylko w części kosztów budowy. Z pozyskanych informacji od Marszałka wiadomo, że wystąpili w tej sprawie do Zarządu Dróg Wodnych o uzyskanie pozwolenia na budowę przyczółków. Może uda się zrealizować tę inwestycję do 2015 rok. G. Walska co dalej z planem zagospodarowania przestrzennego dla ul Garbary? Wie, że Gmina wystąpiła o skomunalizowanie terenów? T. Substyk plan czeka w kolejce do uchwalenia. Dodała, że w związku z budową bezkolizyjnych przejazdów kolejowych (budowa wiaduktu kolejowego) nie ma odwrotu i musi powstać droga wzdłuż torów kolejowych, aby zapewnić dojazd do gruntów leżących w pobliżu linii kolejowej. J. Kalota prośba do policjantów o częstsze kontrole garaży, gdzie zwykle w godzinach rannych i wieczornych podjeżdżają duże samochody i następuje przepompowywanie paliwa do beczek. P. Grzegorzewski dzielnicowy Komisariatu Policji przyjął wiadomość, podjada i sprawdzą. G. Walska Czy w związku z zaistniałym stanem alarmowym na Wiśle, Gmina podjęła jakiekolwiek działania zabezpieczające przez podtopieniami budynków mieszkalnych lub związane z czyszczeniem rowów? T. Substyk Gmina posiada 2 czynne zastawki na ul. Bydgoskiej i ul. Toruńskiej (zostały wymienione w maju 2011 r., a w marcu br. została założona zasuwa w ul. Ogrodowej. Ponadto mamy zabezpieczonych 20 tys. worków z piaskiem. Rowy są sukcesywnie

10 czyszczone przez osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych oraz przez spółkę wodną. Gmina wystąpiła do Starosty oraz do Marszałka Województwa o sfinansowanie budowy wału wzdłuż Wisły. Póki co, nie mamy odpowiedzi. Dodała, że nawet stan alarmowy nie wymaga ewakuacji mieszkańców. G. Walska Czy w br. ruszy szybka kolej? Zgłosiła także problem ujeżdżających kładami. T. Substyk zakończenie II etapu projektu BiT City przesunięto na 2015 rok. W ramach II etapu planowane jest poszerzenie i zadaszenie peronów, budowa parkingów, budowa Punktu Obsługi Pasażerów, wyjście spod tunelu na peron wyspowy, zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca wjazd na peron. D. Jonak zgłosiła problem dewastacji klatek schodowych (malowanie ścian, picie alkoholu, hałas). Z. Głos zgłosiła potrzebę większej liczby koszy ulicznych wzdłuż osiedla, zwłaszcza na rogu przy ul. Powstańców. Zebranie zakończono o godz Przewodniczący Zarządu Osiedla Robotniczego Roman Bisaga Protokołowała: Katarzyna Ciudzińska

11

PROTOKÓŁ NR V/13 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Przyłubie 10 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR V/13 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Przyłubie 10 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR V/13 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Przyłubie 10 kwietnia 2013 r. J. Ostrowski Sołtys Sołectwa Przyłubie powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania kworum jest

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/13 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska 30 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR VI/13 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska 30 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR VI/13 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska 30 kwietnia 2013 r. D. Chojnacki Sołtys Soł. Otorowo - Makowiska powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/13 z zebrania z mieszkańcami Osiedla Staromiejskiego 11 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR VI/13 z zebrania z mieszkańcami Osiedla Staromiejskiego 11 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR VI/13 z zebrania z mieszkańcami Osiedla Staromiejskiego 11 kwietnia 2013 r. A.Saternus w I terminie brak wymaganego kworum. II termin spotkania zaplanowano na godz. 17.15. A.Saternus powitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ V/2013 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Chrośna z dnia 18 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ V/2013 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Chrośna z dnia 18 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ V/2013 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Chrośna z dnia 18 kwietnia 2013 r. J. Kołodziejski Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej powitał władze Gminy oraz mieszkańców. W I terminie brak wymaganego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r. PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r. p. J. Ostrowski Sołtys Sołectwa Przyłubie powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/15 z zebrania sprawozdawczo wyborczego Osiedla Robotniczego 17 Marca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR I/15 z zebrania sprawozdawczo wyborczego Osiedla Robotniczego 17 Marca 2015 r. PROTOKÓŁ NR I/15 z zebrania sprawozdawczo wyborczego Osiedla Robotniczego 17 Marca 2015 r. R. Bisaga Przewodniczący Zarządu Osiedla Robotniczego powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 roku zmieniającej uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania GWD-gospodarka mieszkaniowa w Działdowie, w dniach 6.12-7.12.2012 r.

Sprawozdanie ze spotkania GWD-gospodarka mieszkaniowa w Działdowie, w dniach 6.12-7.12.2012 r. Poznań, dnia 12.12.2012 r. Sprawozdanie ze spotkania GWD-gospodarka mieszkaniowa w Działdowie, w dniach 6.12-7.12.2012 r. 1. VI spotkanie GWD w zakresie komunalnej gospodarki mieszkaniowej odbyło się w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ VI/2013 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Chrośna z dnia 02 października 2013 r.

PROTOKÓŁ VI/2013 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Chrośna z dnia 02 października 2013 r. PROTOKÓŁ VI/2013 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Chrośna z dnia 02 października 2013 r. H. Król Przewodnicząca Rady Sołeckiej powitała władze Gminy oraz mieszkańców. W I terminie brak wymaganego kworum.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013 UCHWAŁA RADY MIEJKSIEJ W ZŁOTYM STOKU NR XXIV/159/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR... RADY MIASTA MALBORKA z dnia...

U C H W A Ł A NR... RADY MIASTA MALBORKA z dnia... U C H W A Ł A NR... RADY MIASTA MALBORKA z dnia... w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne oraz zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokali mieszkalnych przysługującego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ III/2016 Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO Z MIESZKAŃCAMI OSIEDLA TORUŃSKIEGO 16 LISTOPADA 2016 ROKU

PROTOKÓŁ III/2016 Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO Z MIESZKAŃCAMI OSIEDLA TORUŃSKIEGO 16 LISTOPADA 2016 ROKU PROTOKÓŁ III/2016 Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO Z MIESZKAŃCAMI OSIEDLA TORUŃSKIEGO 16 LISTOPADA 2016 ROKU A.Karłowski Przewodniczący ZOT - otworzył zebranie z mieszkańcami. W I terminie brak kworum. II termin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VII/14 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Kujawska 18 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ NR VII/14 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Kujawska 18 marca 2014 r. PROTOKÓŁ NR VII/14 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Kujawska 18 marca 2014 r. T. Głowski Przewodniczący Rady Sołeckiej powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania kworum brak.

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE

GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE Załącznik do uchwały Nr XVI/04/2004 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 7 marca 2004 r. P R O G R A M GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2004 2008 2 PROGRAM GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /.../2015 Rady Miasta Ustka z dnia... grudnia 2015r.

Uchwała Nr... /.../2015 Rady Miasta Ustka z dnia... grudnia 2015r. Uchwała Nr... /.../2015 Rady Miasta Ustka z dnia... grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ustka. Na podstawie: art. 18 ust. 1 i 2, pkt

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XX/216/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA 2012 2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwalony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świebodzin na lata 2013-2017.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2016-2021

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

BR Protokół Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Lista obecności stanowi załącznik do protokołu

BR Protokół Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Lista obecności stanowi załącznik do protokołu BR.0012.4.1.2016 Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbyło się 26.01.2016 roku w Ratuszu Miejskim w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Mariusz Budny - Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY KARTA USŁUG Urząd Miejski w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów tel. (76) 81 88 285, 81 88 677, fax. (76) 81 87 515 e-mail: HTUurzad.miejski@chojnow.eu UTH www.chojnow.eu bip.chojnow.net.pl Godziny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu.

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. INFORMACJE PODSTAWOWE Kraków, 20. 10. 2014r. 1) Pyt.: Kogo dotyczy wykup

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 [Wpisz tekst] ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU Świecie październik

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew.

Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew. PROJEKT Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew. Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 70/IX/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 maja 2003r.

Uchwała Nr 70/IX/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 maja 2003r. - 1 - Uchwała Nr 70/IX/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 maja 2003r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali oraz budynków mieszkalnych lub użytkowych i opłat za użytkowanie wieczyste. Na

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Marki na lata 2004-2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

1 Uchwala się Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Marki na lata 2004-2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała Nr XV/119/2004 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2004 roku w sprawie Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Marki na lata 2004-2008 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/111/12 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 3 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XV/111/12 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 3 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XV/111/12 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Będzino na lata 2012 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/14 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska 26 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/14 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska 26 marca 2014 r. PROTOKÓŁ NR VIII/14 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Otorowo - Makowiska 26 marca 2014 r. D. Chojnacki Sołtys Sołectwa Otorowo Makowiska powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie

Bardziej szczegółowo

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu.

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. INFORMACJE PODSTAWOWE 1) Pyt.: Kogo dotyczy wykup Odp.: Sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłoczew na lata 2015 2019. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Pszczyna. System zbiórki odpadów w Pszczynie

Pszczyna. System zbiórki odpadów w Pszczynie Pszczyna System zbiórki odpadów w Pszczynie Pszczyna Pszczyna województwo śląskie, powiat pszczyński gmina miejsko-wiejska 50 457 mieszkańców powierzchnia 174 km2 (17 409 ha) budżet gminy 133 908 303,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Podegrodzie na lata 2013-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2009 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VII/14 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Przyłubie 06 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ NR VII/14 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Przyłubie 06 marca 2014 r. PROTOKÓŁ NR VII/14 z zebrania z mieszkańcami Sołectwa Przyłubie 06 marca 2014 r. J. Ostrowski Sołtys Sołectwa Przyłubie powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania kworum brak.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania

Bardziej szczegółowo

Referat Gospodarki Mieszkaniowej

Referat Gospodarki Mieszkaniowej Referat Gospodarki Mieszkaniowej W zakresie Gospodarki Mieszkaniowej: W zakresie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego: 1. rejestr wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XIV.183.2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Na podstawie ar.18 ust.2 pkt 9 lit.a i pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sztumskiego Na podstawie art. 12 pkt 11, art.

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIACYCH GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY MIKOŁÓW

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIACYCH GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY MIKOŁÓW ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIACYCH GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY MIKOŁÓW Spis treści 1. Zasady wynajmowania lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, a w tym: a) określenie dochodu

Bardziej szczegółowo

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu 110 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Kujawska 20 października 2011 r.

PROTOKÓŁ NR II/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Kujawska 20 października 2011 r. PROTOKÓŁ NR II/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Kujawska 20 października 2011 r. A.Ciesiółka Przewodniczący Rady Sołeckiej powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż mieszkań komunalnych

Sprzedaż mieszkań komunalnych Sprzedaż mieszkań komunalnych Warunki i zasady sprzedaży mieszkań komunalnych reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska.

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Uchwała Nr.../12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2012 roku Druk Nr 26/18 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 18 września 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../07 Druk Nr 17/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia roku

Uchwała Nr.../07 Druk Nr 17/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia roku Uchwała Nr.../07 Druk Nr 17/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2007 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupsk. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2014 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/12 z zebrania Sołectwa Przyłubie 25 października 2012 r.

PROTOKÓŁ NR IV/12 z zebrania Sołectwa Przyłubie 25 października 2012 r. PROTOKÓŁ NR IV/12 z zebrania Sołectwa Przyłubie 25 października 2012 r. p. J. Ostrowski Sołtys Sołectwa Przyłubie powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania kworum jest uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku

Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku zmieniająca załącznik do Uchwały Nr 70/XXXVI/2009 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia szczegółowej procedury sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę nieruchomości oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. 1574 UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Juchy na lata 2010-2014. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE NR RADY GMINY CHOJNÓW. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE NR RADY GMINY CHOJNÓW. z dnia 24 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz. 1996 OBWIESZCZENIE NR 01.2015 RADY GMINY CHOJNÓW z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do uchwały nr VI/107/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. Zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujące

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie BYDGOSZCZ (052) (052)

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie BYDGOSZCZ (052) (052) Bydgoszcz, dnia -07-2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/07/140 LBY 41003/2/07 Sz. Pan Leszek Duszyński Burmistrz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/315/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/315/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 28 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/315/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW. z dnia 27 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku. W głosowaniu jawnym do realizacji przyjętych zostało 34 wnioski. Zgodnie z protokołem komisji wnioskowej do realizacji przyjęto

Bardziej szczegółowo

Niższe niż zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy targowisk wynikają ze zmniejszenia czynszu dzierżawnego dla targowiska przy ul. Rostockiej w okresie

Niższe niż zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy targowisk wynikają ze zmniejszenia czynszu dzierżawnego dla targowiska przy ul. Rostockiej w okresie 1.1.3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY Wyszczególnienie Wpływy z czynszów 6 389 7 987 125,0 Dochody z tytułu czynszów dzierżawnych. Czynsze za mieszkania w leśniczówkach na terenie lasów komunalnych. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji.

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji. PROTOKÓŁ Nr 2/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 4 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 4 marca 2014 r. Projekt do pkt 5 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 4 marca 04 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sierakowice na lata 04 08 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r. ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r. Kalkulacja czynszu dla budynku mieszkalno - użytkowego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE. z dnia 19 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE. z dnia 19 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2564 UCHWAŁA NR XIX.130.2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2010 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2009 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 2014 oraz zaspokajania potrzeb

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 26 listopada 2001 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 26 listopada 2001 r. Wielk.02.6.235 UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Pępowo (Poznań, dnia 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 917/GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 17 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 917/GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 17 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 917/GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie i ogłoszenie wykazu

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach Rozdział I

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach Rozdział I Załącznik do uchwały Nr VIII/56/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011 roku. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach 2011-2015.

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kraków, dnia sierpnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 P/07/113 LKR-41011-1/07 Pan Janusz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR./J.~.f.:?/.!..;!J PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia... Zl.Nit?."ri?.$.!!\i?..ff.Q.1'.8v.

ZARZĄDZENIE NR./J.~.f.:?/.!..;!J PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia... Zl.Nit?.ri?.$.!!\i?..ff.Q.1'.8v. ZARZĄDZENIE NR./J.~.f.:?/.!..;!J PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia... Zl.Nit?."ri?.$.!!\i?..ff.Q.1'.8v. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. nr XXIII/241/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. nr XXIII/241/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY NR XXIII/241/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2009 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXXVII/256/2014. Rady Miejskiej w Młynarach. z dnia 27 marca 2014 r.

U c h w a ł a Nr XXXVII/256/2014. Rady Miejskiej w Młynarach. z dnia 27 marca 2014 r. U c h w a ł a Nr XXXVII/256/2014 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Młynary na lata 2014-2018.

Bardziej szczegółowo