PROTOKÓŁ NR V/2013 z zebrania z mieszkańcami Osiedla Robotniczego z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR V/2013 z zebrania z mieszkańcami Osiedla Robotniczego z dnia 24 kwietnia 2013 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR V/2013 z zebrania z mieszkańcami Osiedla Robotniczego z dnia 24 kwietnia 2013 r. R. Bisaga Przewodniczący ZOR powitał zebranych. W I terminie brak wymaganego kworum. II termin ustalono na godz W II terminie w zebraniu uczestniczy 21 mieszkańców. W zebraniu uczestniczył również Pan J. Lackner Dyrektor Wydziału Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy. p. Lackner wyjaśnił, że reprezentuje Skarb Państwa, a ich zadaniem jest uregulowanie stanu prawnego budynków przy ul. Garbary 2 (trwają prace związane ze scaleniem w jedną działkę) oraz Robotniczej 3, 4, 5, 9 i 9A. Niebawem powinna nastąpić zamiana nieruchomości z Syndykiem i Starostwo przejmie te budynki na własność. Zwrócił się do mieszkańców w/w budynków czy wyrażają wolę nabycia tych lokali. Zasada jest taka, że jeśli wszyscy najemcy wyrażą zgodę to będą mogli wykupić mieszkania na własność za 10% jego wartości. Jeśli chociażby jeden z najemców nie wyrazi takiej chęci, wówczas pozostali najemcy chętni do wykupu, będą mogli je nabyć za 30 % wartości mieszkania, oszacowanego przez rzeczoznawcę majątkowego. p. Hanuszewski od kiedy najemcy będą mogli wykupywać mieszkania? Aktualnie umowy najmu mają podpisane z poprzednim syndykiem. Do kogo należy składać wnioski o wykup mieszkań? p. Lackner obecnie regulowany jest stan prawny tych nieruchomości. Starostwo musi otrzymać pozwolenie od Wojewody Kujawsko Pomorskiego, do tego należy przeprowadzić inwentaryzacje, przeglądy oraz oszacowanie wartości mieszkań przez rzeczoznawcę. Wymaga to jeszcze pewnego okresu czasu. Umowy zawarte z poprzednim syndykiem nie mają żadnej mocy prawnej, stąd syndyk nie ma żadnych roszczeń. Skarb Państwa ma możliwość dochodzenia roszczeń za zwrot pieniędzy, za okres 3 lat płacenia czynszu bezpośrednio syndykowi przez najemców tych lokali. Wnioski o wykup będzie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego. Jednak w pierwszej kolejności należy przenieść umowy najemców na rzecz Starostwa Powiatowego. Do tego czasu najemcy powinni płacić czynsz jeszcze syndykowi.

2 p. Z. Głos dlaczego najemcy jednego budynku mieliby zrzucać się i wykupywać mieszkanie zadłużonego najemcy? p. Lackner nawet jeśli każdy z mieszkańców miałby się dołożyć i wykupić mieszkanie zadłużonego najemcy, dzięki czemu możliwe będzie wykupienie mieszkania za 10% jego wartości, a nie za 30%, to i tak będzie się mieszkańcom opłacało dołożyć niż wykupić mieszkanie za 30% jego wartości. Po wykupie tych mieszkań, Starostwo i tak będzie egzekwowało zadłużenia, i jeśli właściciel nadal nie będzie opłacał czynszu to kierowane będą wnioski do sądu o eksmisję. Wpierw Starostwo musi przeprowadzić niezbędne inwentaryzacje w budynkach, i na jej podstawie można będzie zawrzeć umowy najmu ze Starostwem, potem wykup mieszkań na podstawie umowy notarialnej. p. Hanuszewski Czy najemcy mieszkający w tych budynkach od urodzenia będą mieli pewność, że otrzymają umowy najmu od Starostwa? Czy będzie możliwość wykupu dodatkowego gruntu przez osoby fizyczne? p. Lackner umowy te będą uznawane przez Starostwo, pod warunkiem, że nie ma na nich zadłużenia. W pozostałych blokach, w których umowy najmu zawarte są z Gminą, to Starostwo przejmie od Gminy te umowy, żeby mieszkańcy mogli wykupywać lokale od Starostwa, z możliwością skorzystania z korzystniejszych bonifikat. Dotyczy to górnych bloków, budynku Robotnicza 3 oraz budynku Garbary 2. T. Substyk Burmistrz MiG Gmina może sprzedawać lokale gminne, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej gdzie ustalono odpowiednio bonifikaty: w 2012 r. wykup za 20% wartości mieszkania, w 2013 r. za 40 % wartości mieszkania, w 2014 r. za 60% wartości mieszkania. p. Lackner Starostwo sprzeda mieszkania z korzystnymi bonifikatami, jednak nie będzie zajmowało się wspólnotami, dlatego też te mieszkania, których nie kupi dany najemca, Starostwo sprzeda Gminie. Bonifikata dotyczyć będzie zarówno lokalu mieszkalnego jak i gruntu, które zostaną wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego.

3 Mieszkanka OR Czy osoby, którym Gmina rozłożyła spłatę zadłużenia na kilka lat też będą miały prawo wykupu? B. Białkowska odpowiedziała, że prowadzone będą indywidualne rozmowy z zadłużonymi lokatorami. p. Kalota kiedy z budynku Robotnicza 5 zostanie zdjęty z dachu eternit? T. Substyk czekamy na programy dofinansowujące likwidację eternitu. B. Białkowska wspólnota mieszkaniowa, która utworzy się w danym budynku po wykupie mieszkań na własność, będzie wykonywała niezbędne remonty z funduszy, jakie zgromadzą na własnym koncie. G. Walska Czy najemcy, którzy wykupią mieszkania, będą musieli wszyscy, po równo dołożyć się do naprawy np. cieknącego dachu? B. Białkowska tak, koszt naprawy będzie pochodził z konta wspólnoty mieszkaniowej, a naprawę dachu zleci zarządca wspólnoty. W przypadku kilku właścicieli mieszkań, tworzących wspólnotę, zgodnie z ustawą kieruje nią zarządca. Wspólnota mieszkaniowa ustala 2 rodzaje zaliczki. Jedną na eksploatację, która wynosi 1,30 zł/m 2, z niej wykonywane są drobne remonty oraz drugi rodzaj zaliczki to jest fundusz remontowy, który nie podlega zwrotowi. W taki sposób funkcjonują wspólnoty, zgodnie z ustawą o własności lokali. Mieszkaniec - Czy zatem dla właścicieli, który z utworzą wspólnotę mieszkaniową nie będzie dopłat ze strony Gminy? B. Białkowska dodatek mieszkaniowy wypłacany przez Gminę jest uzależniony od wysokości dochodów. Są jednak plany ustawowe, aby odebrać dodatek mieszkaniowy lokatorom, będących we wspólnotach mieszkaniowych. Mieszkaniec OR Czy umowy najmu zawarte z poprzednim syndykiem są ważne? p. Lackner odpowiedział, że są ważne. Dodał, że Starostwo przejmując te budynki wykona niezbędne remonty, ale tylko te zagrażające życiu. Przeprowadzi także inwentaryzację budynku. Nie należy jednak liczyć na

4 to, że Starostwo przeprowadzi inne remonty. Obowiązek ten będzie należał do wspólnoty, która zostanie utworzona, po wykupie mieszkań przez obecnych najemców. Jeśli najemcy sami wykonywali remonty w mieszkaniach i jeśli okażą stosowne dokumenty potwierdzające wykonanie tych remontów, zostaną one uznane. J. Kalota ile i do kogo mieszkańcy będą teraz wnosili opłaty za czynsz? p. Lackner do Gminy już nie, tylko na konto wspólnoty, dodał, że opłaty czynszowe powinny być mniejsze po wykupie mieszkań. R. Bisaga Przewodniczący ZOR przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Robotniczego za 2012 rok, stanowiący zał. nr 3 do niniejszego protokołu. Inwestycje i budżet w 2013 roku: T. Substyk Burmistrz MiG - Gmina ma zagwarantowane dofinansowanie na budowę tunelu w wysokości 21 mln zł. Mamy szanse otrzymać je po złożeniu wraz z innymi beneficjentami projektu Studium Wykonalności, co pozwoli z kolei na wydzielenie Gminy od pozostałych pod względem finansowym z możliwością samodzielnego podpisania przez Gminę umowy na dofinansowanie. Aktualnie Gmina zaciąga kredyty i opłaca faktury Wykonawcy ze środków własnych budżetu Gminy. Przewidywany termin zakończenia prac budowy tunelu oraz ronda wraz z układem komunikacyjnym koniec sierpnia br. W miesiącu wrześniu br. będą trwały odbiory prac przez PKP. W miesiącu październiku br. planujemy otworzyć ruch kołowy pod tunelem. Gmina podpisała umowy z firmami chcącymi działać na terenie II etapu Parku Przemysłowego. Technikum Mechatroniczne nawiązało kontakt z firmami działającymi na terenie Parkiem Przemysłowym i niebawem zostanie zawarte porozumienie dotyczące możliwości odbywania praktyk przez uczniów techników w w/w firmach. Na terenie miasta rozpoczęto budowę sieci szerokopasmowej, która pozwoli spiąć ze sobą wszystkie jednostki podległe urzędowi i ułatwi przepływ informacji drogą elektroniczną, w przyszłości wprowadzenie e urzędu, a w przyszłości dzięki istniejącej sieci będzie możliwość założenia monitoringu w mieście. W br. wybudowane zostaną 2 budynki socjalne przy ul. Toruńskiej dofinansowanie z funduszu dopłat.

5 Niebawem rozpoczną się prace związane z rekultywacją terenów po byłej Nasycalni. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 25 mln zł. Teren zostanie poddany działaniu specjalnie wyhodowanej do tych celów soleckiej bakterii oczyszczanie technologią bioremediacji. Ziemia z tego terenu nie będzie wywieziona, a oczyszczana na miejscu. W ostatnim czasie obserwujemy wzmożoną ilość sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym. Młodzież gimnazjalna, poprzez ankiety wypowiedziała się na temat zażywania narkotyków. Z uzyskanych danych wynika, że wielu z nich miało z nimi kontakt. Ostatnio policja zatrzymała 5 dilerów. W planach była likwidacja komisariatu policji i utworzenia posterunku. W konsekwencji komisariat został, w ciągu dnia dyżur pełni osoba cywilna, natomiast w godzinach popołudniowych i nocnych mieszkańcy mogą zgłaszać interwencje pod nr 997 lub 112. Pani B. Białkowska omówiła tematy związane z: Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawsk na lata (+): Gmina przystępuje do opracowania nowej Strategii Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata (+). Zadania, które zostaną ujęte w w/w dokumencie będą miały szanse otrzymać dofinansowanie z zew. źródeł finansowych. Gmina przygotowuje propozycje zadań do Strategii Miasta i Gminy Solec Kujawski. Z dniem 18 kwietnia br. Burmistrz Miasta i Gminy powołał zespół opracowujący nową Strategię. Do końca maja br. mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje i informacje do nowej strategii. Także w szkołach zostały ogłoszone konkursy, gdzie dzieci mają możliwość wypisania i wyrysowania propozycji rozwoju naszej Gminy. Następnie odbywać się będą czynne warsztaty w miesiącu czerwcu i lipcu br. (12 warsztatów). Następnie od połowy października br. do połowy grudnia br. odbędą się konsultacje społeczne (każdy z mieszkańców będzie miał prawo wnieść uwagi do w/w dokumentu). Następnie dokument zostanie przedstawiony pod głosowanie Radzie Miejskiej.

6 T. Substyk dodała, że opracowana została również Strategia Województwa Kujawsko Pomorskiego, w której wpisano także zadania dot. naszej Gminy m.in.: - terminal multimodalny rodzaj portu przeładunkowego rzecznego, - zapora na Wiśle, - przeprawa promowa przez Wisłę - budowa mariny. Są to plany na dalsza przyszłość, jednak dzięki temu że zostały ujęte w w/w Strategii mają szansę na dofinansowanie ze środków zew. Przekształceniem MGPZ: Z 1 lipca 2013 r. Gmina planuje przekształcenie Miejsko Gminnej Przychodni Zdrowia w spółkę z.o.o ze 100 % udziałem Gminy. Reorganizacja przychodni, również kadrowa ma wpłynąć na poprawę jakości świadczonych usług, poprawa systemu rejestracji. Dyrektor, pracownicy przychodni, rada społeczna oraz rada miejska pozytywnie zaakceptowała propozycję przekształcenia. Dzięki przekształceniu w spółkę, przychodnia będzie miała możliwość wypracowania, odpłatnie, dodatkowych usług. Dodała, że fundacja Zdrowie dla Ciebie, która w ramach kontraktu z NFZ świadczy usługi związane z bezpłatną, całodobową ambulatoryjną i wyjazdową opieką lekarską i pielęgniarską również dla naszych mieszkańców w drodze przetargu, który został rozstrzygnięty na koniec 2013 roku otrzymała tylko jeden punkt na świadczenie usług tj. znajdujący się na ul. Ogrody w Bydgoszczy. Od 1 stycznia 2013 roku fundacja "Zdrowie dla Ciebie, a ściślej mówiąc jej punkty m.in. przy ul. Królowej Jadwigi, nie mają już umowy z NFZ na nocną i świąteczną opiekę medyczną. Dlatego też fundacja odwołała się od decyzji NFZ. Czekamy na wyjaśnienie tej sprawy. Jeśli odwołanie zostanie pozytywnie rozpatrzone, wówczas wrócimy do rozmowy o ewentualnej możliwości utworzenia punktu pomocy ambulatoryjnej w naszym mieście. Ustawą śmieciową : Z dniem 1 lipca br. wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami. Do 15 marca br. każdy mieszkaniec miał obowiązek złożyć deklarację śmieciową, za mieszkańców bloków wypełnili je i złożyli Zarządcy Wspólnot. Do 1 lipca br. Gmina w drodze przetargu ma

7 obowiązek wyboru firmy, która będzie świadczyć usługi związane z wywozem odpadów. Zachęciła do segregacji odpadów, gdyż w przeciwnych wypadku niesegregujący będą podwójnie obciążeni opłatami za wywóz. Przygotowywane zostaną ulotki informacyjne na temat nowych zasad gospodarowania odpadami, ponadto zamieściliśmy informacje w Soleckich Wiadomościach z Ratusza oraz na soleckiej stronie internetowej BIP. Póki co pozostawiono bez zmian stawkę 9,50 zł od osoby na miesiąc, jednak nie wiemy czy stawka ta nie ulegnie zmianie po przetargu na wybór firmy odbierającej odpady. W przypadku odpadów niesegregowanych stawka ta będzie wynosić 19 zł. Nowelizacja ustawy ma na celu wyeliminowanie dzikich wysypisk w lasach. Mieszkańcom nie będzie się opłacało ich wywozić, ponieważ każdy zostanie objęty jednym, wspólnym podatkiem śmieciowym. W przypadku budynku Garbary 2, deklarację powinien złożyć poprzedni syndyk, jednak złoży go Gmina. Dodała, że kto z mieszkańców miał wcześniej podpisane umowy na wywóz odpadów z inną firmą niż ZGK, to należy taką umowę wypowiedzieć, natomiast w przypadku ZGK nie ma potrzeby wypowiadania umów, ponieważ prezes zakładu podjął decyzję, że od 1 lipca umowy na wywóz śmieci po prostu przestaną obowiązywać, a zakład nie będzie naliczał opłat i wystawiał faktur. Dyskusja: p. G. Walska wystosowała propozycje przede wszystkim do większych firm z terenu naszej Gminy na zawarcie porozumienia z przychodnią i wykupienia tzw. pakietów dla pracowników na opiekę medyczną i różnego rodzaju świadczenia medyczne typu rezonans, masaże itp. Pracownik po okazaniu karty pacjenta mógłby skorzystać z darmowych usług w wybranych miastach. B. Białkowska to kwestia do przeanalizowania i do zaproponowania po przekształceniu przychodni. Przychodnia jest gotowa prowadzić dodatkowe usługi odpłatanie po godzinach pracy przychodni czy też np. usługi opiekuńcze. Z. Głos kiedy zostanie naprawione wejście do klatki w budynku Robotnicza 4, jest nierówno, dziury i wyrwy.

8 Wyraziła niezadowolenie z niedopłaty za wodę jakie miała do zapłaty za 2011 rok. Prośba o podanie przyczyny takie stanu rzeczy, skoro zawsze miała nadpłatę. B. Białkowska mamy na to odłożoną kostkę brukową pochodząca z odzysku. Wykonano już remont przy budynku Robotnicza 3 teraz kolej na budynek Robotnicza 4. Wyjaśniła ponadto, że w budynku na Powstańców 9 został założony wodomierz przed wodomierzem głównym budynku Robotnicza 4. Trzeba teraz odczekać, a gmina będzie przez pół roku sprawdzać faktyczny stan zużycia wody. R. Bisaga kiedy mieszkańcy mogą liczyć na wycięcie 3 topól i akacji? Czy po 1 lipca br., na osiedlu zostaną postawione pojemniki na odpady segregowane? Obecnie postawiono te pojemniki w jednym miejscu, a mieszkańcy nie tylko z osiedla robotniczego ale także przyjezdni wrzucają także odpady komunalne. B. Białkowska w tej sprawie należy złożyć stosowny wniosek do gminy, a wnioskodawca powinna być Starostwo. Prośba o skontaktowanie się w tej sprawie z p. I. Skrzypińską Kierownikiem Ref. Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Jeśli wszyscy zostaną objęci jednym wspólnym podatkiem śmieciowym nie będzie się mieszkańcom opłacało podrzucanie śmieci do lasów, czy też do innych pojemników. G. Walska jakie Gmina ma przyjęte zasady dot. odśnieżania? Cały tydzień leżał śnieg na chodniku w ul. Garbary i nikt nie pofatygował się by odśnieżyć. Osobiście interweniowała do Wydziału Utrzymania Miasta i rozmawiała z p. Faleńczykiem, który sprawę zignorował. Dodatkowo powiedział, że do odśnieżania chodników jest inny pług aniżeli do dróg gruntowych. W rzeczywistości zauważyła, że nie jest to prawdą. Po raz kolejny odśnieżono ul. Garbary tylko do wysokości firmy Roszak, a zakręcając pozostawiono zaspę, nieprzejezdną do dalej położonych posesji. T. Substyk porozmawiamy w tej sprawie z p. Z. Faleńczykiem. Dodała, że tegoroczna zima bardzo uszczupliła budżet Gminy. Akcja zima kosztowała Gminę 600 tys. zł. Wiele Gminy w ogóle zrezygnowało z odśnieżania, a odśnieżało tylko drogi główne. Na Gminy nakłada się coraz więcej zadań, na które brakuje środków finansowych. R. Bisaga naprzeciwko budynku Powstańców 9 mruga lampa uliczna, także na Garbarach nie ma oświetlenia. Za późno zapalają się lampy uliczne.

9 B. Białkowska uwagi przekażemy do zakładu energetycznego. G. Walska w związku z informacjami o zamknięciu za rok pierwszego z mostów w Toruniu, należy zadać pytanie kiedy nasze miasto może liczyć na uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę, co odciążyło by ruch kołowy. T. Substyk Gmina ma opracowaną koncepcję budowy przeprawy promowej, którą zaprezentowała Marszałkowi Województwa Kujawsko Pomorskiego. Posiadamy opracowane badania geologiczne Wisły, pomiar natężenia ruchu komunikacyjnego. Marszałkowi koncepcja bardzo się spodobała. Zadanie to zostało zapisane w Strategii Województwa Kujawsko Pomorskiego. Liczymy na sfinansowanie przeprawy promowej przez Marszałka. Solec Kujawski oraz Zła Wieś Wielka partycypowałaby tylko w części kosztów budowy. Z pozyskanych informacji od Marszałka wiadomo, że wystąpili w tej sprawie do Zarządu Dróg Wodnych o uzyskanie pozwolenia na budowę przyczółków. Może uda się zrealizować tę inwestycję do 2015 rok. G. Walska co dalej z planem zagospodarowania przestrzennego dla ul Garbary? Wie, że Gmina wystąpiła o skomunalizowanie terenów? T. Substyk plan czeka w kolejce do uchwalenia. Dodała, że w związku z budową bezkolizyjnych przejazdów kolejowych (budowa wiaduktu kolejowego) nie ma odwrotu i musi powstać droga wzdłuż torów kolejowych, aby zapewnić dojazd do gruntów leżących w pobliżu linii kolejowej. J. Kalota prośba do policjantów o częstsze kontrole garaży, gdzie zwykle w godzinach rannych i wieczornych podjeżdżają duże samochody i następuje przepompowywanie paliwa do beczek. P. Grzegorzewski dzielnicowy Komisariatu Policji przyjął wiadomość, podjada i sprawdzą. G. Walska Czy w związku z zaistniałym stanem alarmowym na Wiśle, Gmina podjęła jakiekolwiek działania zabezpieczające przez podtopieniami budynków mieszkalnych lub związane z czyszczeniem rowów? T. Substyk Gmina posiada 2 czynne zastawki na ul. Bydgoskiej i ul. Toruńskiej (zostały wymienione w maju 2011 r., a w marcu br. została założona zasuwa w ul. Ogrodowej. Ponadto mamy zabezpieczonych 20 tys. worków z piaskiem. Rowy są sukcesywnie

10 czyszczone przez osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych oraz przez spółkę wodną. Gmina wystąpiła do Starosty oraz do Marszałka Województwa o sfinansowanie budowy wału wzdłuż Wisły. Póki co, nie mamy odpowiedzi. Dodała, że nawet stan alarmowy nie wymaga ewakuacji mieszkańców. G. Walska Czy w br. ruszy szybka kolej? Zgłosiła także problem ujeżdżających kładami. T. Substyk zakończenie II etapu projektu BiT City przesunięto na 2015 rok. W ramach II etapu planowane jest poszerzenie i zadaszenie peronów, budowa parkingów, budowa Punktu Obsługi Pasażerów, wyjście spod tunelu na peron wyspowy, zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca wjazd na peron. D. Jonak zgłosiła problem dewastacji klatek schodowych (malowanie ścian, picie alkoholu, hałas). Z. Głos zgłosiła potrzebę większej liczby koszy ulicznych wzdłuż osiedla, zwłaszcza na rogu przy ul. Powstańców. Zebranie zakończono o godz Przewodniczący Zarządu Osiedla Robotniczego Roman Bisaga Protokołowała: Katarzyna Ciudzińska

11

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką Nr 20 grudzień 2014 Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Niech Bóg będzie z Wami, niech obdarzy Was zdrowiem i szczęściem, tymi

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI

KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI W tym roku bardzo wcześnie zakończyliśmy poprzedni sezon grzewczy (już w kwietniu), także wrzesień jest na razie dosyć łaskawy. Termin włączenic centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ FUNKCJONOWANIA Spis treści Wstęp... 1 I. Podstawowe zagadnienia i definicje.... 1 II. Podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej....

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Każdy mieszkaniec za to płaci

Każdy mieszkaniec za to płaci e-mail do redakcji: ssm@poczta.fm 2 257/2015 GAZETA BEZPŁATNA Na stronach: Nie lada problem... Przede wszystkim klatki W Radzie Nadzorczej zasiadają Zimowe klimaty Każdy mieszkaniec za to płaci 2 MOJA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora Wstęp Obywatelski niezbędnik seniora Znajomość prawa zwłaszcza wtedy, gdy mamy podejmować jakieś ważne życiowe decyzje jest bardzo przydatna i zawsze okazuje się korzystną. Tymczasem dotarcie do aktualnych

Bardziej szczegółowo

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA www.radziemice.gmina.pl e-mail: kwartalnikradziemicki@wp.pl NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Międzynarodowy Dzień Dzień Dziecka Dziecka obchodzony obchodzony

Bardziej szczegółowo

Miały rodzić bez bólu, NFZ się sprzeciwił

Miały rodzić bez bólu, NFZ się sprzeciwił > >Nieuczciwe "Dla mnie to posunięcie wyrok polityczny" ludzi, którzy - mówi boją się wójt prawyborów Konopisk.>>str >>str. 3 Nr 35 18 PIĄTEK Piątek 1216 WRZEŚNIA2014 maja CENA: 2 zł (w tym 8% VAT) ISSN

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

wiadomości samorządowe Wesołego Alleluja

wiadomości samorządowe Wesołego Alleluja Lista wszystkich bezpłatnych programów profilaktycznych > > > strona 2 Straż miejska interweniowała w ubiegłym roku 7 tys. razy > > > strona 3 www.chorzow.eu www.facebook.com/umchorzow Wydawnictwo bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo