PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis"

Transkrypt

1 Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Radca prawny Audytor wiodący Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach Agnieszka Dąbek Sebastian Korzeniowski Katarzyna Dyrda Beata Bagińska data, podpis data, podpis data, podpis data, podpis SPIS TREŚCI: Dział I. Wstęp... 3 Rozdział 1. Przedmowa... 3 Rozdział 2. Prezentacja urzędu... 3 Rozdział 3. Zakres Przewodnika Jakości... 5 Rozdział 4. Cel Przewodnika Jakości... 6 Rozdział 5. Terminologia... 6 Rozdział 6. Polityka Jakości... 8 Rozdział 7. Główne cele jakości... 9 Rozdział 8. Zarządzanie zasobami Rozdział 9. Odpowiedzialność Dział II. Procesy systemu zarządzania jakością Rozdział 1. Rejestrowanie podatników, płatników Rozdział 2. Wymiar podatku Rozdział 3. Pobór podatków i dystrybucja Rozdział 4. Kontrola podatkowa Rozdział 5. Egzekucja administracyjna Rozdział 6. Sprawy karne skarbowe Rozdział 7. Udzielanie informacji Rozdział 8. Zarządzanie działaniami i pomiarami Rozdział 9. Zarządzanie kapitałem ludzkim Rozdział 10. Zarządzanie budżetem i majątkiem Rozdział 11. Zarządzanie technologiami informatycznymi i ochrona danych Rozdział 12. Zarządzanie dokumentami i wewnętrzną wymianą informacji Rozdział 13. Zarządzanie środowiskiem pracy Dział III. Załączniki Załącznik nr 1. Schemat organizacyjny Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach Załącznik nr 2. Wykaz procesów obowiązujących w urzędzie Załącznik nr 3. Wykaz obowiązujących instrukcji systemu zarządzania jakością Załącznik nr 4. Karty i diagramy procesów (do użytku wewnętrznego) Załącznik nr 5. Rejestr zmian PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 1 z 32

2 ROZDZIELNIK: Lp. Egzemplarz Adresat 1. Oryginał Kierownik Samodzielnego Referatu Organizacji i Logistyki 2. Kopia użytkowa wersja elektroniczna Pracownicy realizujący zadania na wszystkich stanowiskach pracy PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 2 z 32

3 Dział I. Wstęp Rozdział 1. Przedmowa Mając świadomość stałego wzrostu oczekiwań i wymagań Klientów oraz zmieniających się standardów zarządzania administracją publiczną, w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzone są w sposób ciągły działania mające na celu wdrożenie i stałe doskonalenie systemu zarządzania jakością, budowanie właściwych relacji z Klientem oraz stworzenie nowoczesnej instytucji administracji publicznej. W stale zmieniającej się rzeczywistości służby skarbowe muszą prezentować przejrzysty obraz swoich celów oraz ciągle adaptować swoje procedury do zmieniających się potrzeb Klientów, aby w sposób jak najbardziej skuteczny wykorzystać posiadane zasoby i maksymalnie zmniejszyć koszt i dotkliwość ciężarów oraz świadczeń publicznych. Rozdział 2. Prezentacja urzędu Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach Urząd Skarbowy w Katowicach został utworzony w dniu 1 stycznia 1983r. jako organ administracji państwowej podległy Ministrowi Finansów na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1982r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. z 1982r. Nr 45, poz. 289 ze zm.). Jednostką nadrzędną urzędu powołaną na mocy tej samej ustawy jest Izba Skarbowa w Katowicach. Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1993r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych (Dz.U. Nr 113, poz.497) z dniem 1 stycznia 1994r. powołano Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach obejmujący zasięgiem działania część zachodnią miasta oraz Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach obejmujący część wschodnią miasta. Terytorialne zasięgi działania Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach oraz Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach dzieli granica wyznaczona ulicami T. Kościuszki i W. Korfantego. Ulice graniczne łącznie z ulicami: Pocztową, Św. Jana i Rynkiem objęte są terytorialnym zasięgiem działania Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach - za wyjątkiem podatników wymienionych w art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych, którzy na mocy ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlegają pod PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 3 z 32

4 właściwość utworzonych z dniem 1 stycznia 2004r. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Cechą wyróżniającą Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach jest fakt, iż dla województwa śląskiego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach jest organem właściwym miejscowo dla podatników osób fizycznych mających miejsce zamieszkania bądź siedzibę za granicą. Organizację urzędu określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach. Szczegółową strukturę organizacyjną urzędu przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Przewodnika Jakości. Urząd posiada wykształconą, dobrze przygotowaną kadrę, zdolną sprostać wszelkim oczekiwaniom stawianym nowoczesnej administracji skarbowej. Pracownicy mają świadomość, że jakość stosunków pomiędzy Klientem a administracją skarbową stanowi fundament dla sprawnie funkcjonującego państwa. Z tej świadomości wynika duże zaangażowanie całej załogi, która podejmuje działania mające na celu stworzenie przyjaznej i profesjonalnej obsługi Klienta. Urząd wdraża system zarządzania jakością, który będzie realizowany na trzech poziomach: 1) poprawa wydajności poszczególnych komórek organizacyjnych poprzez zwiększenie wiedzy pracowników; 2) poprawa standardów operacyjnych; 3) poprawa przepływu informacji w ramach i pomiędzy komórkami urzędu. Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach zlokalizowany jest w centrum miasta przy ulicy Żwirki i Wigury 17. Siedziba urzędu jest wyraźnie i czytelnie oznaczona. Urząd wyposażono w zewnętrzne tablice informujące o godzinach urzędowania, oznaczono wejście oraz podano informację o istniejącym urządzeniu umożliwiającym transport dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dodatkowo dla osób głuchoniemych przewidziano możliwość udzielania wsparcia w komunikowaniu się przy pomocy przeszkolonych w posługiwaniu się językiem migowym pracowników urzędu, a dla obcokrajowców posługujących się językiem angielskim, niemieckim i francuskim - przez wyznaczonych pracowników władających tymi językami. Informacje związane z działalnością urzędu publikowane są również na stronie internetowej urzędu. Dla potrzeb Klientów, w holu budynku na parterze zamieszczono czytelną tablicę informacyjną przedstawiającą wykaz poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ich rozmieszczenie w urzędzie. Dodatkowo na każdym piętrze urzędu wywieszono informację dot. rozmieszczenia znajdujących się komórek organizacyjnych oraz ogólne informacje o zakresie spraw, które są realizowane w poszczególnych pokojach. Dojazd na wyższe kondygnacje budynku zapewniają trzy dźwigi osobowe. Wszystkie pomieszczenia w urzędzie zostały odpowiednio oznaczone numerem pokoju oraz PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 4 z 32

5 tabliczkami informacyjnymi z imionami, nazwiskami i stanowiskami osób w nich urzędujących. Pracownicy urzędu noszą identyfikatory z imieniem, nazwiskiem, pełną nazwą zajmowanego stanowiska oraz symbolem komórki organizacyjnej. Obsługa Klientów odbywa się głównie w Sali Obsługi Podatnika (na parterze), w której znajdują się czytelnie oznaczone stanowiska kancelaryjne, zaświadczeń, kasowe i likwidatora oraz informacyjne, przy których Klienci mogą uzyskać podstawowe informacje w zakresie dotyczącym poszczególnych podatków oraz rejestracji. W Sali Obsługi Podatnika znajduje się również terminal dotykowy, w którym zawarte zostały informacje dot. funkcjonowania tut. urzędu (organizacja pracy, numery kont, godziny urzędowania, rozmieszczenie pokoi) oraz informacje z zakresu prawa podatkowego. W Sali Obsługi Podatnika oraz na każdym piętrze znajdują się tablice oraz gabloty, w których zamieszczane są informacje o sprawach istotnych dla Klientów (tj. komunikaty, terminy, wzory wypełnionych formularzy, itp.). Dodatkowo w Sali Obsługi Podatnika wystawione zostały podajniki z broszurami informacyjnymi, kartami informacyjnymi oraz druki. Natomiast przed Salą Obsługi Podatnika wystawione zostały dla Klientów formularze i deklaracje. Kontakty Klienta z urzędem ograniczone są do niezbędnego minimum. Preferowany jest telefoniczny lub korespondencyjny sposób załatwiania spraw. Rozdział 3. Zakres Przewodnika Jakości Niniejszy Przewodnik Jakości został opracowany na podstawie podręcznika System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej opracowanego w ramach projektu Podnoszenie poziomu jakości funkcjonowania jednostek administracji podatkowej. Przewodnik Jakości jest dokumentem opisującym zastosowane w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach działania na rzecz jakości, tj. wdrożenie systemu zarządzania jakością poprzez zidentyfikowanie i uruchomienie procesów zapewniających efektywne podejście do zarządzania urzędem. Przewodnik Jakości zawiera: 1) opis systemu zarządzania jakością w urzędzie; 2) wykaz udokumentowanych instrukcji ustanowionych dla systemu zarządzania jakością; 3) opis procesów organizacyjnych mających przebieg w urzędzie oraz powiązań między nimi. Struktura niniejszego Przewodnika Jakości uwzględnia tzw. podejście procesowe do zarządzania jakością. Za źródło identyfikacji procesów przyjęto: PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 5 z 32

6 1) obowiązek realizacji zadań statutowych urzędu określonych w ustawie o urzędach i izbach skarbowych w zarządzeniu Ministra Finansów w sprawie organizacji izb i urzędów skarbowych oraz innych przepisach prawa zewnętrznego; 2) konieczność realizacji różnego rodzaju strategii i wytycznych obowiązujących w resorcie finansów, w tym przyjętych kierunków zmian w administracji podatkowej. Rozdział 4. Cel Przewodnika Jakości Celem opracowania niniejszego Przewodnika Jakości jest: 1) dostarczenie odbiorcy kompleksowej informacji na temat systemu zarządzania jakością w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach; 2) wykazanie zdolności urzędu do świadczenia usług na najwyższym poziomie jakościowym, zgodnie z literą prawa; 3) przedstawienie zobowiązania urzędu do stałego badania poziomu satysfakcji jego Klientów, wykonywania analiz rezultatów tego badania i planowania stąd wynikających kierunków oraz metod doskonalenia organizacji. Rozdział 5. Terminologia Ilekroć w Przewodniku Jakości jest mowa o: 1. audycie jakości rozumie się przez to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu; 2. audytorze rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach do uruchomienia i przeprowadzenia procesu audytu jakości; 3. dokumencie rozumie się przez to informację i jej nośnik; 4. doskonaleniu jakości rozumie się przez to część zarządzania jakością ukierunkowaną na zapewnienie, iż wymagania dotyczące jakości będą spełnione; 5. dostawcy rozumie się przez to organizację lub osobę, która dostarcza wyrób; 6. działaniach korygujących rozumie się przez to działania eliminujące przyczyny niezgodności w celu zapobiegania ich powtórnemu wystąpieniu, dostosowane do skutków, jakie powodują napotkane niezgodności; 7. działaniach zapobiegawczych rozumie się przez to działania eliminujące przyczyny potencjalnych niezgodności w celu zapobiegania ich wystąpieniu, dostosowane do skutków potencjalnych problemów; PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 6 z 32

7 8. efektywności procesu rozumie się przez to relację między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami; 9. jakości rozumie się przez to stopień, w jakim zbiór właściwości spełnia wymagania; 10. kierownictwie urzędu rozumie się przez to Naczelnika urzędu oraz Zastępcę Naczelnika urzędu; 11. Kliencie rozumie się przez to podatników, płatników i inkasentów, następców prawnych, osoby trzecie, zobowiązanych, wierzycieli, Radę Ministrów, inne organy administracji publicznej, społeczność lokalną oraz wszystkich obywateli; 12. kontroli rozumie się przez to inspekcję, ocenianie zgodności przez obserwację i orzecznictwo w połączeniu odpowiednio z pomiarami, przeprowadzeniem badań lub stosowaniem sprawdzianów; 13. monitorowaniu rozumie się przez to ciągłe nadzorowanie i weryfikację jakości, dokonywane przez Klienta lub w jego imieniu, w celu zagwarantowania, że organizacja spełnia wyspecyfikowane wymagania. Pozwala zapobiegać pogarszaniu się charakterystyk lub procesów z upływem czasu; 14. niezgodności rozumie się przez to wystąpienie co najmniej jednego z niżej określonych przypadków: a) rozbieżność ze stanem faktycznym, b) niespełnienie co najmniej jednego wymagania określonego: -w przepisach prawa zewnętrznego, -w przepisach prawa wewnętrznego, -w Wymaganiach systemu zarządzania jakością; 15. Pełnomocniku ds. zarządzania jakością rozumie się przez to Pełnomocnika Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach ds. zarządzania jakością; 16. podejściu procesowym do zarządzania rozumie się przez to podejście, w którym zaprojektowano działania, aby osiągnąć określone cele; 17. polityce jakości rozumie się przez to ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji dotyczące jakości, formalnie wyrażone przez kierownictwo urzędu; 18. procedurze rozumie się przez to ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu; 19. procesie rozumie się przez to zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia; 20. Przewodniku Jakości rozumie się przez to dokument, w którym określono system zarządzania jakością w urzędzie; PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 7 z 32

8 21. skuteczności procesu rozumie się przez to zdolność do osiągania pożądanych wyników; 22. strukturze organizacyjnej rozumie się przez to przypisanie odpowiedzialności, uprawnień i powiązań między ludźmi; 23. systemie zarządzania jakością rozumie się przez to system kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości, przy pomocy ustanowionej polityki i celów oraz osiągania tych celów; 24. urzędzie rozumie się przez to Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach; 25. wadzie rozumie się przez to niespełnienie wymagania odnoszące się do zamierzonego lub wyspecyfikowanego użytkowania; 26. właścicielu procesu rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za zaprojektowanie, ulepszenie i realizację procesów, ich koordynację i integrację wewnątrz urzędu. Wśród jej obowiązków znajdują się następujące: zrozumienie procesu, ukierunkowanie procesu, informowanie o danym procesie klientów wewnętrznych i zewnętrznych, śledzenie i pomiar procesu, porównanie procesu, spojrzenie na proces w kontekście wizji, sporządzenie sprawozdania nt. procesu. Realizując te kroki, osoba odpowiedzialna za proces otrzymuje szansę jego stałego doskonalenia; 27. wymaganiu rozumie się przez to potrzebę lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe. Rozdział 6. Polityka Jakości Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych - art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa. Jakość w administracji podatkowej to stałe zwiększanie wartości świadczonych usług podatkowych w celu zbliżenia ich do oczekiwań stron zainteresowanych. Zarówno kierownictwo, jak i pracownicy tut. urzędu zdając sobie sprawę z roli urzędu skarbowego jako jednostki administracji rządowej znają i realizują politykę jakości administracji podatkowej określoną przez Ministerstwo Finansów. Polityka jakości administracji podatkowej: Pracownicy administracji podatkowej mając na uwadze, że interes publiczny wymaga działań praworządnych, skutecznych i zdecydowanych, z poszanowaniem godności innych oraz z poczuciem godności własnej, realizują politykę jakości rozumianą jako: PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 8 z 32

9 1) stałe zapewnianie rzetelnej, sprawnej i przyjaznej obsługi podatników, prowadzącej do kształtowania pozytywnego wizerunku administracji podatkowej oraz pogłębiania zaufania obywateli do organów podatkowych; 2) rozwijanie świadomości prawnopodatkowej podatników, zapewniające tym samym zwiększenie dobrowolności wypełniania przez nich obowiązków podatkowych; 3) systematyczne rozwijanie relacji partnerskich ze stronami zainteresowanymi, prowadzące do zwiększania efektywności i skuteczności realizacji zadań statutowych; 4) wykonywanie założonych dochodów budżetowych, umożliwiające realizowanie celów ekonomicznych, społecznych i administracyjnych Państwa; 5) celowe, rzetelne, gospodarne i legalne prowadzenie gospodarki finansowej jednostek administracji podatkowej; 6) ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji podatkowej, pozwalające na realizację zadań określonych przepisami prawa oraz spełnienie oczekiwań zainteresowanych stron; 7) nieustanne modernizowanie stanowisk pracy poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, adekwatnych do potrzeb oraz możliwości finansowych; 8) doskonalenie przyjętego systemu organizacyjnego w oparciu o Jednolity system zarządzania jakością w administracji podatkowej opracowany zgodnie z międzynarodowymi standardami zarządzania, takimi jak: rodzina norm ISO 9000, Wspólna Metoda Oceny CAF i Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością EFQM. Prace nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach zainicjowane zostały mocą zarządzenia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach Nr 8 z dnia r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania jakością, w którym został również określony harmonogram wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością. Proces wdrażania system zarządzania jakością w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach, został podzielony na dziesięć etapów, począwszy od stycznia 2009r. Jednym z pierwszych zrealizowanych w ramach wdrożenia działań było przeprowadzenie analizy stanu faktycznego, a w jej efekcie opracowanie raportu z audytu zerowego, stanowiącego punkt wyjścia do kolejnych działań prowadzących do wdrożenia systemu zarządzania jakością w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach. Rozdział 7. Główne cele jakości 1. Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach uznaje za priorytetowe następujące główne cele jakości administracji podatkowej, określone przez Ministerstwo Finansów: PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 9 z 32

10 1) zapewnienie wpływu dochodów do budżetu państwa; 2) poprawa efektywności i profesjonalnego działania administracji podatkowej oraz jakości obsługi Klienta; 3) doprowadzenie do zwiększenia poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych; 4) racjonalizowanie kosztów funkcjonowania administracji podatkowej. 2. Główne cele jakości administracji podatkowej realizowane są z następujących perspektyw: 1) Perspektywy finansowej: a) osiąganie założonych dochodów w budżecie państwa i budżetach samorządów terytorialnych mierzone realizacją dochodów podatkowych, efektywnością kontroli podatkowych, efektywnością egzekucji administracyjnej; b) optymalizacja kosztów funkcjonowania jednostek administracji podatkowej, których miarą jest kwota dochodów budżetowych przypadająca na jednostkę kosztów ponoszonych na administrację podatkową. 2) Perspektywy Klienta: a) optymalizacja prowadzenia postępowań podatkowych i kontrolnych mierzona efektywnością kontroli podatkowych oraz liczbą naruszeń procedury postępowań podatkowych; b) podniesienie jakości orzecznictwa podatkowego mierzone ilością wadliwych decyzji podatkowych liczbie decyzji wydanych ogółem; c) zwiększenie zadowolenia podatników z obsługi i dostępu do informacji mierzone wynikami badań ankietowych i liczbą zasadnych skarg na funkcjonowanie urzędu. 3) Perspektywy procesów wewnętrznych: a) doskonalenie procesu komunikacji zewnętrznej mierzone liczbą pozytywnych komunikatów medialnych w ich ogólnej liczbie oraz ilością informacji opublikowanych na własnej stronie internetowej; b) budowanie partnerstwa w obrębie administracji podatkowej mierzone liczbą zgłoszonych i zatwierdzonych rozwiązań do bazy dobrych praktyk. 4) Perspektywy rozwoju zasobów: a) doskonalenie procesu zarządzania zasobami ludzkimi mierzone podnoszeniem kwalifikacji pracowników poprzez uzyskiwanie dodatkowej wiedzy, umiejętności i uprawnień; b) ulepszanie stanowisk pracy mierzone poziomem nowoczesności sprzętu komputerowego oraz funkcjonalnością programów komputerowych. PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 10 z 32

11 Rozdział 8. Zarządzanie zasobami W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach zostały określone i są dostarczane niezbędne zasoby do wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz zwiększenia zadowolenia Klientów i innych stron zainteresowanych działalnością urzędu poprzez spełnienie ich wymagań. Identyfikowane, planowane i dostarczane zasoby: 1) zasoby materialne, takie jak środki techniczne i materialne do realizacji usług urzędu, wyposażenie do realizacji procesów, wyposażenie do monitorowania i pomiarów oraz infrastruktura wspomagająca realizację usług, działań i procesów w urzędzie; 2) usługi pomocnicze do utrzymania wyposażenia i infrastruktury; 3) zasoby niematerialne, takie jak opracowanie dokumentacji, oprogramowania, itp.; 4) zasoby i mechanizmy służące do aktywizacji i ciągłego doskonalenia: a) struktury organizacyjnej, b) zarządzania informacjami, c) podnoszenia kwalifikacji personelu; 5) środki finansowe niezbędne do dostarczenia ww. zasobów; 6) niezbędne przyszłe zasoby. Zasoby ludzkie Prace związane z jakością realizacji usług urzędu oraz czynności administracyjnych i technicznych, wykonywane są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach posiadają zgodne z wymaganiami przepisów prawnych oraz odpowiednie do wykonywanych zadań kwalifikacje, wiedzę fachową oraz umiejętności i doświadczenie. Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia oraz osiągania optymalnych efektów działalności tut. urzędu pracownicy rozwijają swoją wiedzę zawodową i doskonalą umiejętności uczestnicząc w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. Infrastruktura Infrastruktura urzędu zapewnia realizację świadczonych usług, wykonywanie działań i procesów określonych wymaganiami systemu zarządzania jakością oraz przepisami prawa. Infrastruktura obejmuje budynek, wyposażone w oprzyrządowania biurowe i teleinformatyczne pomieszczenia biurowe, archiwum, bibliotekę akt do przechowywania dokumentacji, jak również środki transportu. Elementy infrastruktury są ewidencjonowane i nadzorowane. PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 11 z 32

12 Środowisko pracy Środowisko pracy sprzyja osiągnięciu zgodności usług z wymaganiami przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa pracy. Siedziba Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach zlokalizowana jest w budynku dostosowanym do wykonywania prac biurowych. Wymagania w zakresie zarządzania środowiskiem pracy zostały określone przez akty prawa zewnętrznego oraz dokumenty prawa wewnętrznego. W związku z powyższym do realizacji zadań statutowych zapewniono pracownikom pomieszczenia biurowe o odpowiedniej wielkości wraz z niezbędnym wyposażeniem biurowym zapewniającym odpowiednie warunki pracy oraz odpowiedni poziom obsługi Klienta. Kierownictwo urzędu planuje i zarządza środowiskiem pracy w celu uzyskania zgodności świadczonych usług z wymaganiami Klientów oraz zapewnienia właściwych warunków pracy zgodnych z przepisami dot. zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozdział 9. Odpowiedzialność Dla zagwarantowania pełnego nadzoru i możliwości spełnienia potrzeb i oczekiwań Klientów oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości realizowanych usług zostały określone i udokumentowane odpowiedzialności i uprawnienia pracowników Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach. Naczelnik urzędu jest odpowiedzialny za: 1) procesy realizowane w urzędzie; 2) zabezpieczenie środków niezbędnych do funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością; 3) ustanowienie, skuteczne wdrożenie oraz dokonywanie przeglądu polityki jakości oraz systemu zarządzania jakością; 4) zatwierdzanie dokumentów systemu zarządzania jakością; 5) ustanowienie i monitorowanie celów systemu zarządzania jakością. Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością jest odpowiedzialny za: 1) nadzór nad realizacją przyjętej polityki jakości; 2) nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania jakością na etapie jej opracowywania, weryfikacji, aktualizacji; 3) nadzór nad procesami związanymi z systemem zarządzania jakością, ustanowieniem, wdrożeniem oraz utrzymywaniem; PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 12 z 32

13 4) zarządzanie wewnętrznymi audytami jakości poprzez nadzorowanie zespołu audytorów, planowanie audytów i nadzór nad ich realizacją; 5) organizację przeglądów systemu zarządzania jakością, ich dokumentowanie oraz nadzór nad realizacją ustaleń wynikających z przeglądów; 6) upowszechnienie w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań Klienta; 7) przedstawianie Naczelnikowi urzędu sprawozdań z realizacji zadań związanych z systemem zarządzania jakością w urzędzie; 8) inicjowanie, koordynowanie oraz nadzór nad wdrożeniem i oceną skuteczności działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących; 9) powiadamianie kierownictwa urzędu o działalności niezgodnej z systemem zarządzania jakością; 10) planowanie, nadzorowanie oraz prowadzenie szkoleń z zakresu systemu zarządzania jakością. Trener jakości odpowiada za: 1) prowadzenie działań związanych z rozpowszechnianiem informacji na temat wdrażanego w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach systemu zarządzania jakością oraz merytoryczne przygotowanie pracowników urzędu do prawidłowego wdrażania systemu zarządzania jakością w urzędzie (prowadzenie szkoleń). Właściciel procesu odpowiada za: 1) określenie standardów w zakresie wykonywanych czynności w ramach procesu; 2) nadzór merytoryczny pracowników realizujących proces i zadania; 3) identyfikację, opis i doskonalenie procesu; 4) zdefiniowanie mierników procesów; 5) dokonanie pomiarów i aktualizację mierników w ramach określonego procesu; 6) zbieranie propozycji usprawnień procesu; 7) przygotowanie materiałów dotyczących procesu na posiedzenie kierownictwa w celu przeprowadzenia przeglądu systemu zarządzania jakością; 8) inicjowanie działań doskonalących (korygujących i zapobiegawczych) dotyczących nadzorowanego procesu; 9) prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie realizowanego procesu. Użytkownicy (pracownicy) urzędu odpowiadają za: 1) realizację postanowień (procedur) systemu zarządzania jakością; 2) opracowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością w ramach pełnionych funkcji; PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 13 z 32

14 3) uczestnictwo w przebiegu audytów wewnętrznych systemu zarządzania jakością; 4) dostarczenie materiałów w ramach pełnionej funkcji na posiedzenie kierownictwa w celu przeprowadzenia przeglądu systemu zarządzania jakością; 5) inicjowanie działań doskonalących (korygujących i zapobiegawczych) w zakresie realizowanych funkcji. Audytorzy wewnętrzni systemu zarządzania jakością odpowiadają za: 1) przygotowanie wewnętrznych audytów jakości w ramach systemu zarządzania jakością; 2) przeprowadzanie wewnętrznych audytów jakości; 3) sporządzanie raportów z przeprowadzonych audytów jakości; 4) zbieranie propozycji usprawnień mających na celu wzrost efektywności działań podejmowanych w zakresie systemu zarządzania jakością; 5) inicjowanie działań doskonalących (korygujących i zapobiegawczych) w ramach systemu zarządzania jakością. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień w ramach systemu zarządzania jakością znajduje się w dokumentach i pismach związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemu zarządzania jakością w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach. Dział II. Procesy systemu zarządzania jakością Istota wdrażanego w administracji podatkowej systemu zarządzania jakością polega na zidentyfikowaniu realizowanych w urzędzie procesów, ustaleniu występujących między nimi relacji, a następnie opracowaniu skutecznego i efektywnego systemu ich zarządzania. Za źródło identyfikacji procesów realizowanych w urzędzie przyjęto obowiązek realizacji zadań statutowych określonych w ustawie o urzędach i izbach skarbowych, postanowienia innych ustaw oraz strategie i wytyczne obowiązujące w resorcie finansów. Poprzez realizację procesów Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach dąży do świadczenia usług na najwyższym poziomie, budowania właściwych relacji z Klientem oraz zaufania do całego systemu podatkowego. W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach zdefiniowane zostały procesy, które podzielono na procesy podstawowe i procesy pomocnicze oraz pogrupowano w makroprocesy. Do makroprocesów podstawowych zaliczono procesy związane z realizacją usług, tj. działalnością statutową urzędu. PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 14 z 32

15 Natomiast do grupy procesów pomocniczych zaliczono procesy zarządzania, które mają na celu monitorowanie funkcjonowania całego urzędu oraz procesy wspierające, które mają na celu wspomagać procesy podstawowe. W ramach systemu zarządzania jakością zidentyfikowano następujące makroprocesy: Podstawowe: 1) Rejestrowanie podatników, płatników; 2) Wymiar podatku; 3) Pobór podatków i dystrybucja; 4) Kontrola podatkowa; 5) Egzekucja administracyjna; 6) Sprawy karne skarbowe; 7) Udzielanie informacji. Pomocnicze: 1) Zarządzanie działaniami i pomiary; 2) Zarządzanie kapitałem ludzkim; 3) Zarządzanie budżetem i majątkiem; 4) Zarządzanie technologiami informatycznymi i ochroną danych; 5) Zarządzanie dokumentami i wewnętrzną wymiana informacji; 6) Zarządzanie środowiskiem pracy. Dla każdego procesu ustalono osobę odpowiedzialną za jego nadzór, skuteczność i doskonalenie danego procesu. Osoby te monitorują na bieżąco i oceniają okresowo skuteczność nadzorowanych procesów. Przebieg procesów obrazują diagramy oraz karty procesów określające w szczególności: 1) symbol i nazwę procesu, 2) cel procesu, 3) zakres przedmiotowy, 4) zakres podmiotowy, 5) właściciela procesu, 6) dane wejściowe i wyjściowe, 7) sposoby monitorowania procesu, 8) procesy związane, 9) dokumenty prawa zewnętrznego i wewnętrznego opisujące proces. Karty i diagramy procesów stanowią załącznik nr 3 do Przewodnika Jakości. PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 15 z 32

16 W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach określono powiązania między procesami systemu zarządzania jakością, które przedstawia poniższy schemat. LEGENDA: - procesy podstawowe ZD Zarządzanie działaniami i pomiary RD Rejestrowanie podatników i płatników WP Wymiar podatku - procesy pomocnicze w tym: - proces KW komunik. wewn. RP Pobór podatków i dystrybucja KP Kontrola podatkowa ZL Zarządzanie kapitałem ludzkim ZM Zarządzanie budżetem i majątkiem EG Egzekucja administracyjna KS Sprawy karne skarbowe ZI Zarządzanie technologiami inf. i ochroną danych ZP Zarządzanie środowiskiem pracy IP Udzielanie informacji ZK Zarządzanie dokumentami i wymianą inform. KZ Komunikacja zewnętrzna K L I E N T Z E W N Ę T R Z N Y Rysunek nr 1. Schemat wzajemnych powiązań między procesami systemu zarządzania jakością. Rozdział 1. Rejestrowanie podatników, płatników W ramach makroprocesu są realizowane zadania statutowe urzędu dotyczące identyfikacji podatników oraz ich rejestracji na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach polegają przede wszystkim na prowadzeniu ewidencji podatników i płatników, gromadzeniu i przechowywaniu danych rejestracyjnych. W tym celu urząd ewidencjonuje obowiązki podatkowe podatników i płatników, wprowadza dane z dokumentacji stanowiącej podstawę nadania NIP do CRP KEP, prowadzi postępowania podatkowe w sprawie nadania numerów NIP, przyjmuje zgłoszenia identyfikacyjne i aktualizacyjne, zgłoszenia rejestracyjne i aktualizacyjne w zakresie podatku od towarów i usług (w tym także w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych). Ponadto PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 16 z 32

17 Naczelnik Urzędu wydaje potwierdzenia nadania NIP, potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego i potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT-UE. W ramach makroprocesu wyróżnia się procesy: 1) RD.01 Prowadzenie rejestru podatników i płatników; 2) RD.02 Prowadzenie rejestru podatników podatku od towarów i usług; 3) RD.03 Prowadzenie rejestru podatników VAT UE. Rozdział 2. Wymiar podatku Celem makroprocesu jest realizacja zadań statutowych dotyczących wymiaru podatków oraz innych należności, dla których właściwym rzeczowo jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach. Przyjęta w systemie prawa podatkowego zasada samoobliczenia podatku zobowiązuje organy podatkowe do przyjmowania składanych przez podatników deklaracji podatkowych. Wysokość podatku zadeklarowanego przez podatników jest weryfikowana wg ściśle określonych ustawowo zasad. Ustalone kryteria pozwalają na wytypowanie deklaracji, co do których istnieje zasadność skonfrontowania zawartych w nich danych z przedkładanymi przez podatników dokumentami źródłowymi w drodze prowadzenia czynności sprawdzających. Brak zgody ze strony podatnika na dokonanie korekty deklaracji lub wystąpienie przesłanek ustawowych w wyniku analizy posiadanych dokumentów, oświadczeń i dowodów prowadzi do konieczności wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego. W postępowaniu podatkowym każdorazowo dochodzi do ustalenia przesłanek zabezpieczenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego poprzez jej konfrontację z sytuacją finansową podatnika. Poprzez precyzyjne ustalenie stanu faktycznego sprawy w drodze prowadzenia postępowania dowodowego dochodzi do wydania decyzji w przedmiocie ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Indywidualna sytuacja ekonomiczna podatnika może stanowić podstawę do rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych lub ich umorzenia. W przypadku braku realizacji tych zobowiązań prowadzi do podjęcia postępowania egzekucyjnego oraz orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. W ramach makroprocesu wyróżnia się procesy: 1) WP.01 Przetwarzanie danych zawartych w deklaracjach podatkowych; 2) WP.02 Prowadzenie czynności sprawdzających; 3) WP.03 Postępowanie w sprawie ustalania lub określania zobowiązań podatkowych i innych niepodatkowych należności budżetowych; PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 17 z 32

18 4) WP.04 Postępowanie w sprawie odwołań i zażaleń; 5) WP.05 Postępowanie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej II instancji; 6) WP.06 Prowadzenie rejestru kas rejestrujących; 7) WP.07 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych; 8) WP.08 Orzekanie o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich; 9) WP.09 Orzekanie o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców; 10) WP.10 Ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego lub nadpłaty spadkodawcy, który był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych; 11) WP.11 Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności; 12) WP.12 Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych. Rozdział 3. Pobór podatków i dystrybucja Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach realizując zadania statutowe dotyczące gromadzenia wpływów budżetowych i ich dystrybucji do budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego i innych uprawnionych podmiotów, podejmuje wszelkie, niezbędne działania zapewniające prawidłowy przebieg tego makroprocesu. Działania te związane są z prowadzeniem ewidencji należności budżetowych, dokonywaniem czynności sprawdzających dotyczących wpłat, zwrotu podatków oraz nadpłat, jak również wydawaniem postanowień o dokonanych wpłatach czy przeksięgowaniach. Prowadzone są czynności mające na celu prawidłowe przekazywanie wpływów budżetowych uprawnionym organom, w terminach i kwotach ustalonych odpowiednimi przepisami. Aby zapewnić prawidłową i terminową realizację tego makroprocesu, systematycznie, na podstawie ewidencji, sporządzanych sprawozdań, prowadzona jest analiza zobowiązań podatkowych. Na tej podstawie wystawiane są upomnienia, tytuły wykonawcze oraz podejmowane wszelkie, niezbędne czynności zapobiegające przedawnieniu zobowiązań podatkowych. W ramach makroprocesu wyróżnia się procesy: 1) RP.01 Ewidencjonowanie zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych; 2) RP.02 Ewidencjonowanie wpływów budżetowych; 3) RP.03 Dystrybucja dochodów budżetowych; 4) RP.04 Monitorowanie realizacji zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 18 z 32

19 Rozdział 4. Kontrola podatkowa Kontrola podatkowa jest jednym z podstawowych makroprocesów realizowanych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach, a głównym jej celem jest sprawdzenie czy kontrolowane jednostki, którymi mogą być: podatnicy, płatnicy, inkasenci, następcy prawni, w sposób prawidłowy wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Wszczęcie kontroli jest następstwem weryfikacji i analizy informacji, które wpływają do tutejszego urzędu i są gromadzone w bazach danych. Informacjami takimi są, m.in.: deklaracje i zeznania podatkowe, doniesienia, informacje o zakupie nieruchomości, informacje o przeprowadzonych transakcjach. Kontrolę wszczyna się przede wszystkim w tych podmiotach, co do których istnieje podejrzenie, że działają niezgodnie z przepisami prawa. Jej wynikiem jest protokół kontroli zawierający ocenę prawną sprawy. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa nastąpić może złożenie przez podatnika deklaracji korygującej, wszczęcie postępowania podatkowego przez organ podatkowy lub sporządzenie przez pracownika organu podatkowego zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego. W ramach makroprocesu w urzędzie wyróżnia się procesy: 1) KP.01 Planowanie kontroli podatkowej; 2) KP.02 Przeprowadzanie kontroli podatkowej. Głównymi zadaniami kontroli podatkowej przeprowadzonej przez Urząd wobec Klientów są: 1) zwiększenie dyscypliny podatników i płatników w wypełnianiu obowiązków podatkowych; 2) zmniejszanie ryzyka utrzymywania się i upowszechniania się tzw. "szarej strefy"; 3) wyeliminowanie nieprawidłowego stosowania przepisów podatkowych; 4) zapobieganie działaniom nieuczciwej konkurencji jednostek unikających płacenia należnych podatków; 5) reagowanie na informacje zewnętrzne w sprawie rażących naruszeń przepisów. Czynności kontrolne przeprowadzane przez urząd zmierzają do zebrania pełnego materiału dowodowego, w sposób rzetelny, niebudzący wątpliwości, w możliwie najkrótszym czasie oraz z zachowaniem praw Klienta. W trakcie kontroli, osoby kontrolujące reprezentują urząd wobec Klientów: 1) w sposób wzbudzający zaufanie; 2) oferując pomoc w rozwiązywaniu problemów ze stosowaniem obowiązujących przepisów; 3) działając prewencyjnie w celu zapobiegania naruszania obowiązujących przepisów prawa podatkowego; 4) respektując prawa każdej kontrolowanej jednostki, przysługujące jej zgodnie z przepisami. PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 19 z 32

20 Rozdział 5. Egzekucja administracyjna Makroproces ma na celu realizację zadań statutowych związanych z egzekucją administracyjną należności pieniężnych. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach, jako administracyjny organ egzekucyjny, jest uprawniony na mocy przepisów ustawowych do prowadzenia egzekucji w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym (uiszczenia należności pieniężnej). Celem postępowania egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania przez zobowiązanego jego obowiązków poprzez stosowanie środków egzekucyjnych oraz prowadzenie postępowań zabezpieczających. Celem wdrożenia postępowania zabezpieczającego lub środków egzekucyjnych jest także doprowadzenie do przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Do zadań statutowych wykonywanych przez Naczelnika Urzędu należy również likwidacja mienia przechodzącego na własność Skarbu Państwa, w szczególności poprzez jego sprzedaż i odprowadzenie środków na rachunek budżetu państwa. Organ egzekucyjny podejmuje szereg czynności zarówno procesowych rozstrzygających kwestie proceduralne wynikłe w toku postępowania, jak i czynności egzekucyjnych będących czynnościami faktycznymi. W ramach makroprocesu wyróżnia się procesy: 1) EG.01 Zabezpieczanie należności pieniężnych; 2) EG.02 Postępowanie likwidacyjne; 3) EG.03 Prowadzenie postępowania egzekucyjnego lub czynności egzekucyjnych; 4) EG 04 Postępowanie w sprawie zażaleń. Rozdział 6. Sprawy karne skarbowe Makroproces obejmuje realizację zadań statutowych urzędu w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe poprzez korzystanie w pełnym zakresie z instytucji i rozwiązań przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym. Głównym celem makroprocesu jest ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych poprzez prowadzenie postępowań karnych skarbowych i karanie sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych. W ramach makroprocesu wyróżnia się procesy: 1) KS.01 Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe; 2) KS.02 Stosowanie instytucji czynnego żalu ; 3) KS.03 Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych skarbowych. PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 20 z 32

21 Rozdział 7. Udzielanie informacji Celem makroprocesu jest realizacja zadań statutowych dotyczących udzielania i udostępniania właściwym podmiotom informacji gromadzonych w urzędzie na skutek realizacji przez organ jego zadań statutowych. Udostępniane zasoby stanowią istotny element dla funkcjonowania wnioskodawców. Przepisy prawne zawierają bardzo szeroki krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania sprawozdań, zaświadczeń, potwierdzeń i innych informacji. Informacje te są udostępniane zarówno na wniosek, jak i z urzędu. Istotnym zadaniem realizowanym przez tut. urząd jest prowadzenie kampanii informacyjnych w celu podniesienia świadomości prawnopodatkowej obywateli a tym samym dążenia do całkowitego wyeliminowania błędów popełnianych przez podatników w trakcie procesu samoobliczania podatku. Przykładowymi elementami aktywnej polityki informacyjnej są: szkolenie podatników, aktywne uczestnictwo we wszelkich przedsięwzięciach edukacyjnych, publikacje zamieszczane w prasie o zasięgu lokalnym, uczestnictwo w audycjach telewizyjnych i radiowych, systematyczne aktualizowanie strony internetowej, informowanie podatników o najważniejszych zmianach poprzez przesyłanie pocztą elektroniczną, udostępnianie informacji w siedzibie urzędu. W ramach makroprocesu wyróżnia się procesy: 1) IP.01 Wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń; 2) IP.02 Udzielanie informacji organom uprawnionym; 3) IP.03 Udostępnianie informacji publicznej; 4) IP.04 Przeprowadzanie kampanii informacyjnych; 5) IP.05 Analiza oświadczeń majątkowych. Rozdział 8. Zarządzanie działaniami i pomiarami Celem niniejszego makroprocesu jest zapewnienie sprawnego działania urzędu oraz kierowanie jednostką w zakresie realizacji zadań dotyczących zarządzania poprzez określenie zasad organizacji pracy, ustalenie zakresu sprawowanej kontroli funkcjonalnej, wyznaczanie celów operacyjnych służących zapewnieniu realizacji przyjętej polityki, zapewnienie planowego, systematycznego i niezależnego badania efektywności zarządzania oraz jego doskonalenie, a także monitorowanie informacji dotyczących percepcji Klienta, co do tego, czy spełniane są jego oczekiwania. W ramach makroprocesu wyróżnia się procesy: 1) ZD.01 Przeprowadzanie przeglądu zarządzania i ustalanie celów operacyjnych; 2) ZD.02 Nadzorowanie dokumentacji prawnej; 3) ZD.03 Opisywanie stanowiska pracy; PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 21 z 32

22 4) ZD.04 Wartościowanie stanowiska pracy; 5) ZD.05 Nadzór nad usługą niezgodną; 6) ZD.06 Przeprowadzanie badań ankietowych; 7) ZD.07 Załatwianie skarg i wniosków; 8) ZD.08 Przeprowadzanie wewnętrznego audytu jakości; 9) ZD.09 Przeprowadzanie działań zapobiegawczych/korekcyjnych, korygujących; 10) ZD.10 Przeprowadzanie samooceny urzędu. Rozdział 9. Zarządzanie kapitałem ludzkim Zarządzanie kapitałem ludzkim to zbiór działań związanych z ludźmi ukierunkowanych na osiąganie celów urzędu i zaspokojenie potrzeb pracowników. Kapitał ludzki jest nieodłącznie związany z człowiekiem, jego umiejętnościami, wiedzą, doświadczeniem i działaniem. Podstawowym celem makroprocesu jest efektywne zarządzanie kadrą pracowniczą urzędu dla uzyskania pożądanego poziomu jej aktywności zawodowej i zaangażowania w wykonywaną pracę. Realizacja zadań w tym procesie odbywa się poprzez nabór kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami kadrowymi urzędu, przyjęcie zasad, według których będzie przebiegać kontrola dyscypliny czasu pracy oraz zapoznanie z nimi pracowników w celu zwiększenia motywacji do przestrzegania ustalonych zasad określających organizację pracy. Stosowanie systemu ocen pracowniczych umożliwia prowadzenie właściwej polityki personalnej oraz podniesienie jakości i efektywności pracy poprzez zwiększenie motywacji pracownika, podejmowanie przez przełożonego racjonalnych decyzji personalnych i kadrowych oraz ustalanie planu szkoleń. W ramach makroprocesu wyróżnia się następujące procesy: 1) ZL.01 Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników; 2) ZL.02 Udzielanie urlopów pracowniczych; 3) ZL.03 Przyznawanie świadczeń w ramach ZFŚS; 4) ZL.04 Nabór kandydatów do pracy; 5) ZL.05 Przeprowadzenie służby przygotowawczej; 6) ZL.06 Ustalanie wynagrodzeń przyznawanie nagród i premii; 7) ZL.07 Szkolenie pracowników; 8) ZL.08 Ocenianie pracowników/urzędników służby cywilnej; 9) ZL.09 Awansowanie pracowników. PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 22 z 32

23 Rozdział 10. Zarządzanie budżetem i majątkiem Celem makroprocesu jest określenie zasad gospodarki finansowej i majątkowej urzędu. Podstawą gospodarki finansowej urzędu jest budżet, czyli roczny plan gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań określonych w statucie urzędu. Ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu państwa wykonywane jest zgodnie z harmonogramem realizacji budżetu opracowanym przez Ministra Finansów. Wydatkowanie środków publicznych ustalane jest w limitach kwotowych uwzględnionych w planie finansowym zgodnie z przeznaczeniem i z zachowaniem zasad celowości, oszczędności oraz racjonalności z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Prowadzenie działalności zabezpieczone jest przekazaniem do dyspozycji urzędu majątku trwałego (aktywa trwałe) i majątku obrotowego (aktywa obrotowe), dla którego określone są zasady wyceny majątku, urządzenia do ewidencji oraz kontrola składników majątku umożliwiająca jego weryfikację, ocenę gospodarczej przydatności oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarowaniu. Potwierdzeniem gospodarności majątkiem jest przeprowadzenie inwentaryzacji, której celem jest ustalanie rzeczywistego stanu składników aktywów i pasywów urzędu poprzez weryfikację zgodności danych księgowych ze stanem rzeczywistym. W ramach makroprocesu wyróżnia się procesy: 1) ZM.01 Planowanie dochodów i wydatków budżetowych; 2) ZM.02 Gromadzenie dochodów budżetowych i ich dystrybucja; 3) ZM.03 Wydatkowanie środków budżetowych; 4) ZM.04 Realizacja zakupów; 5) ZM.05 Przyjęcie mienia do użytkowania; 6) ZM.06 Likwidacja mienia; 7) ZM.07 Inwentaryzacja aktywów i pasywów. Rozdział 11. Zarządzanie technologiami informatycznymi i ochrona danych Nieodzowną częścią pracy urzędu jest przetwarzanie informacji w większości stanowiąca prawnie chronioną własność Klienta. Informacje te przetwarzane są w celu realizacji statutowych zadań organu administracji podatkowej. Charakter przetwarzanych danych wymaga zastosowania w urzędzie nowoczesnych technologii informatycznych. Powyższy makroproces ma na celu zapewnienie poufności, integralności oraz ciągłości dostępu do informacji przetwarzanej w urzędzie. Ogół działań realizowanych, w tym obszarze koncentruje się na zarządzaniu zasobami takimi jak: informacja (bazy danych, dokumentacja systemowa, podręczniki użytkownika, materiały szkoleniowe, plany działania awaryjnego), zbiory oprogramowania (oprogramowanie systemowe i użytkowe), sprzęt techniczny PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 23 z 32

24 (sprzęt komputerowy, urządzenia komunikacyjne, nośniki cyfrowe, instalacje teledacyjne i zasilające, urządzenia klimatyzacyjne). W ramach makroprocesu wyróżnia się procesy: 1) ZI.01 Zarządzanie uprawnieniami w systemie informatycznym; 2) ZI.02 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy; 3) ZI.03 Przegląd systemu informatycznego; 4) ZI.04 Obsługa zgłoszeń awarii elementów systemu informatycznego; 5) ZI.05 Tworzenie kopii bezpieczeństwa; 6) ZI.06 Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony informacji; 7) ZI.07 Dopuszczanie osób do przetwarzania danych osobowych; 8) ZI.08 Przetwarzanie dokumentów niejawnych wpływających do urzędu; 9) ZI.09 Przetwarzanie dokumentów niejawnych wytworzonych w urzędzie, 10) ZI.10 Prowadzenie postępowań sprawdzających w zakresie dostępu do informacji niejawnych; 11) ZI.11 Kontrola stanu zabezpieczenia informacji. Rozdział 12. Zarządzanie dokumentami i wewnętrzną wymianą informacji Celem makroprocesu jest zapewnienie bezpiecznego gromadzenia dokumentów w urzędzie oraz zapewnienie sprawnej wymiany informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu, która ma służyć efektywnej realizacji zadań statutowych urzędu. Do realizacji makroprocesu służą działania związane z jednoznaczną identyfikacją dokumentów w urzędzie na każdym etapie ich przetwarzania oraz działania zapewniające efektywne wewnętrzne kanały komunikacyjne. W ramach makroprocesu wyróżnia się procesy: 1) ZK.01 Obieg dokumentów w urzędzie; 2) ZK.02 Archiwizacja dokumentów Rozdział 13. Zarządzanie środowiskiem pracy Celem makroprocesu jest zapewnienie realizacji zadań związanych z organizacją i utrzymaniem właściwych warunków pracy w urzędzie. Realizacja procesu polega na przeprowadzaniu okresowych przeglądów infrastruktury technicznej oraz ocenie ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy. Służą temu również działania związane z prowadzeniem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz przestrzeganiem przepisów prawa w tym zakresie. Ponadto makroproces obejmuje prowadzenie okresowych badań pracowników PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 24 z 32

25 związanych z profilaktyką ochrony zdrowia oraz prowadzenie postępowań w zakresie wypadków przy pracy. W ramach makroprocesu wyróżnia się procesy: 1) ZP.01 Profilaktyka zdrowotna; 2) ZP.02 Szkolenia bhp i p.poż.; 3) ZP.03 Postępowanie podczas wypadku przy pracy; 4) ZP.04 Przeprowadzanie przeglądów infrastruktury technicznej; 5) ZP.05 Ocena ryzyka zawodowego. Dział III. Załączniki Załącznik nr 1. Schemat organizacyjny Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach. Załącznik nr 2. Wykaz procesów obowiązujących w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach. Załącznik nr 3. Wykaz obowiązujących instrukcji systemu zarządzania jakością. Załącznik nr 4. Karty i diagramy procesów (do użytku wewnętrznego). Załącznik nr 5. Rejestr zmian. PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 25 z 32

26 Załącznik nr 1. Schemat organizacyjny Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach PJ/1 Przewodnik Jakości - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 26 z 32

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Opracował: Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził:

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Opracował: Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Urząd Skarbowy w Chorzowie, ul.armii Krajowej 5, 41-506 Chorzów, http://www.sl.mofnet.gov.pl/us/chorzow.htm PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ-001/1 obowiązuje od: 28.05.2014r KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA Opracował:

Bardziej szczegółowo

PJ-03 PRZEWODNIK JAKOŚCI

PJ-03 PRZEWODNIK JAKOŚCI PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH PJ-03 PRZEWODNIK JAKOŚCI obowiązuje od 01.10.2012 Opracował: Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Kierownik sam. referatu stanowisko Zbigniew Wolny imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Opracował: Sprawdził: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny stanowisko. w/z ZB. M. Podworski

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Opracował: Sprawdził: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny stanowisko. w/z ZB. M. Podworski DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, UL. GEN. ST. MACZKA 73 PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ-001/1 obowiązuje od 29.01.2014 r. KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Opracował: Sprawdził: Zaakceptował: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Jakości. Opracował: Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził:

Przewodnik Jakości. Opracował: Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Urząd Skarbowy w Tychach, Aleja Niepodległości 60 Przewodnik Jakości PJ/2 obowiązuje od 01. 07. 2013 Opracował: Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Kopia użytkowa wersja elektroniczna Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim Ul. Głowackiego 4, Wodzisław Śląski PJ/1 PRZEWODNIK JAKOŚCI

Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim Ul. Głowackiego 4, Wodzisław Śląski PJ/1 PRZEWODNIK JAKOŚCI Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim Ul. Głowackiego 4, 44-300 Wodzisław Śląski PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od 09.11.2012 KOPIA INFORMACYJNA WERSJA ELEKTRONICZNA Zatwierdził: Naczelnik Urzędu Skarbowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca Prawny

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca Prawny Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2013 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu z dnia 26 kwietnia 2013 r. URZĄD SKARBOWY w ZABRZU, 41-800 Zabrze, ul. Bytomska 2, PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/2 obowiązuje od 26.04.2013.

Bardziej szczegółowo

Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził:

Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. świrki i Wigury 17, 40-063 Katowice, http://www.sl.mofnet.gov.pl/us/katowice1.htm REGULAMIN ORGANIZACYJNY - ZMIANY ZARZĄDZENIE NR 57/2011 obowiązuje od: 24.11.2011

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu ul. Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań PJ/1 PRZEWODNIK JAKOŚCI. obowiązuje od 31.01.2013 r.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu ul. Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań PJ/1 PRZEWODNIK JAKOŚCI. obowiązuje od 31.01.2013 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu ul. Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od 31.01.2013 r. KOPIA UśYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI: Wstęp.. 3 1. Cel Przewodnika

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w. 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Na podstawie 3 ust. 1 Statutu Urzędu Skarbowego stanowiącego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r.

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. wrzesień 2015 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 59/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKÓW W TOKU WERYFIKACJI PRAWIDŁOWOŚCI ROZLICZEŃ PODATKOWYCH Tarnów,

Bardziej szczegółowo

KOPIA UśYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA

KOPIA UśYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA URZĄD SKARBOWY W BĘDZINIE UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1 PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ- 001/1 Obowiązuje od: 01.01.2013 r. KOPIA UśYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA ZATWIERDZIŁ: Na oryginale podpis: Naczelnik Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie Część A - Realizacja najważniejszych celów w roku 2011 (w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy. A. Środowisko wewnętrzne.

Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy. A. Środowisko wewnętrzne. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18/2016 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 marca 2016 r. Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy Standardy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 178/11 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r.

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r. Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r. W celu wdrożenia Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w OPS w Pruchniku ustalono

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 91/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. 1. Zarządzenie: Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1099/2010 z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r.

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Informatycznego Na podstawie 6 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu za rok Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 0050.67.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.05.2016r. Przedstawione poniżej pytania ankietowe są elementem

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Gminie Krapkowice oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie 10

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r.

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r. Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK..

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 532011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 sierpnia 2011roku KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK.. Lp. Pytanie Tak Nie Nie wiem Uwagi/wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11 lutego 2016 r. Karta Audytu Wewnętrznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

R /11. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R /11. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. R-0300-62/11 Zarządzenie Nr../2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku z dnia... 2011r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego Załącznik do zarządzenia nr 91 Rektora UŚ z dnia 16 września 2016 r. Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego Katowice, wrzesień 2016 rok 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kontroli zarządczej

Instrukcja kontroli zarządczej Instrukcja kontroli zarządczej Instrukcja kontroli zarządczej Załącznik do Pisma Okólnego Nr 19/2011 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 31.01. 2011 r. INSTRUKCJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Starostwo Powiatowe we Włocławku Starostwo Powiatowe Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Wydziały uczestniczące w procesie Etapy realizacji procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Strona 1 z 10 Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Wydział /Referat... KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG

Wydział /Referat... KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG Wydział /Referat... KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG Załącznik do Zarządzenia nr 120.Z.6.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 marca 2017 r. Cel: Formularz samooceny

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece Zarządzenie nr 12/11 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu z dnia 15-09 - 2011 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli zarządczej w Miejskiej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Aneta Preneta Stanowisko ds. Kadr, BHP i stypendiów socjalnych 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku

ZARZĄDZENIE. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie: Regulaminu kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 22 w Rybniku. Działając na podstawie: - Art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Ustawa o kontroli skarbowej Rozdział 1. Przepisy ogólne

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Ustawa o kontroli skarbowej Rozdział 1. Przepisy ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... Ustawa o kontroli skarbowej z dnia 28 września 1991 r. Tekst jednolity z dnia 26 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 214 ze zm.) Rozdział 1. Przepisy ogólne... 3 Art. 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo