PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1"

Transkrypt

1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, na potrzeby jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego na podstawie umowy ramowej. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie udziela wyjaśnień do złożonych w niniejszym postępowaniu pytań. Zapytanie 1: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XIX, pkt. 6. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem przejmowania do własnej sieci i na własny koszt dotychczasowe numery abonenckie. Czy Zamawiający może potwierdzić, iż umowy o świadczenie usług nie są związane z okresami lojalnościowymi i nie są zabezpieczone karami umownymi z tytułu ich wcześniejszego rozwiązania? Zamawiający z uwagi na różne terminy zakończenia umów na usługi telefonii mobilnej u obecnych operatorów, w celu uniknięcia płacenia kar umownych z tytułu ich wcześniejszego zakończenia, przewiduje sukcesywne (po zakończeniu aktualnych umów Zał. nr 6 do SIWZ par. 3 ust. 1 pkt 2) przejmowanie poszczególnych aktywacji do sieci Wykonawcy/ów wyłonionego/nych w ramach niniejszego postepowania. Zapytanie 2: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XIX, pkt. 7. Prosimy o podanie ile dodatkowych numerów z aparatami lub bez aparatów telefonicznych Zamawiający przewiduje dodatkowo domówić w trakcie obowiązywania umowy? Zwracamy uwagę, iż określenie dotyczące zwiększenia ilości zamówienia przez Zamawiającego jest nieprecyzyjne a w rezultacie może spowodować trudności przy prawidłowej kalkulacji dla Zamawiającego. Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie określić liczby dodatkowych aktywacji SIM (z aparatami lub bez aparatów telefonicznych), jakie ewentualnie byłyby przedmiotem zamówienia w trakcie obowiązywania przedmiotowej umowy. Jednocześnie przypominamy, że w Formularzu Ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) wymagamy od składającego ofertę podania cen brutto aparatów telefonicznych będących przedmiotem dostawy, co pozwala oferentowi na właściwe skalkulowanie złożonej oferty. Zapytanie 3: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XIX, pkt. 12, ppkt. 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby naliczanie sekundowe za połączenia telefoniczne dotyczyło połączeń krajowych? Połączenia roamingowe, jako wykonywane w sieciach obcych operatorów są taryfikowanie zgodnie z zasadami taryfikacji stosowanymi przez operatora zagranicznego i Wykonawca nie ma na to wpływu.

2 Zamawiający dokonuje zmianę treści poprzez doprecyzowanie w Rozdz. XIX, pkt. 12, ppkt. 1. SIWZ nadając mu brzmienie: 1) naliczanie sekundowe od początku połączenia dla wszystkich połączeń realizowanych w sieciach krajowych, naliczanie sekundowe od początku połączenia, bez opłaty za inicjację połączenia. I tym samym zamawiający dokonuje takiej zmiany w załączniku Zapytanie 4: Zapytanie dot. Zał. nr1 do SIWZ, tabela nr 1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca w załączniku nr 1 do SIWZ tabela nr 1 podać ma ceny za: krajowe połączenia telefoniczne, za wysłanie krajowych wiadomości SMS i MMS oraz krajową transmisję danych? Zamawiający wyjaśnia, że oferent w załączniku nr 1 do SIWZ, tabela nr 1 jest zobowiązany podać ceny za: a) krajowe połączenia głosowe do krajowych sieci stacjonarnych i mobilnych, b) krajową transmisji SMS i MMS, c) krajową transmisję danych. Zapytanie 5: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 5, ust.6. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby regulowanie należności następowało na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia? Zauważyć należy, iż z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych określenie terminu płatności na 30 dni od daty wpływu faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych (art. 19 ust. 13 pkt 16 ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późno zm.) oraz art. 12 ust. 3d pkt 16 ustawy z dnia r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późno zm.)). Wskazujemy ponadto, że Zamawiającego jako podatnika VAT również dotyczą zapisy ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 oraz art. 86 ust. 11 tej ustawy prawo do obniżania kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu' za okres, w którym przypada okres płatności lub w miesiącu następnym. W tym stanie rzeczy zauważyć należy, iż takie ukształtowanie warunków umowy naraża Wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia powyższych terminów, co w konsekwencji doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków. Podkreślić należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może być wyłącznie uzależnienie terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Zamawiający dokonuje zmianę treści poprzez doprecyzowanie w Zał. nr 6 do SIWZ, par. 5, ust.6 nadając mu brzmienie: 6. Faktury płatne będą przez jednostkę sądownictwa będącą odbiorcą przedmiotu zamówienia wykazanego w Załączniku nr 7 do siwz, w formie przelewu na wskazany na fakturach rachunek bankowy Wykonawcy. Termin zapłaty faktury ustala się na 30 dni od dnia wystawienia faktury, z tym,że obowiązek zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie należności wynikającej z faktury powstanie od 31 dnia liczonego od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Jednocześnie wykreślając poniższą treść z dokumentu: w formie przelewu na wskazany na fakturach rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu tych faktur do siedziby jednostki.

3 I tym samym zamawiający dokonuje takiej zmiany w załączniku. Zapytanie 6: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 5, ust.7. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za dzień zapłaty został uznany dzień wpływu należności na konto Wykonawcy? Za spełnienie świadczenia pieniężnego uważa się postawienie środków pieniężnych do dyspozycji wierzyciela, a w związku z tym, iż jest to zobowiązanie pieniężne to spełnione może być tylko i wyłączanie w chwili uznania rachunku bankowego wykonawcy. W przypadku płatności bezgotówkowej datą spełnienia świadczenia jest dzień, w którym świadczenie zasiliło rachunek bankowy wierzyciela. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ, par. 5, ust. 7. Kwestionowane przez Pytającego postanowienia, obowiązują w wielu umowach w tym także w umowach o zamówienia publiczne, funkcjonują zatem w obrocie między wykonawcami a zamawiającymi i są zgodne z prawem. Zapytanie 7: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 6, ust.1. Zał. nr 6 do SIWZ par 6 'ust 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dostarczone urządzenia były objęte gwarancją producenta na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej, zaś Wykonawca ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej? Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ, par. 6, ust. 1. Zapytanie 8: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 6, ust.4, ppkt.4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje Zał. nr 6 do SIWZ par 6 ust 4 pkt. 4) w taki sposób, aby jedynie zgłoszenia o awarii dokonywane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do były potwierdzane w ciągu 30 minut od zgłoszenia, natomiast zgłoszenia w pozostałych dniach i godzinach były dokonane drogą elektroniczną lub faksową i potwierdzane do godziny w najbliższym dniu roboczym? Zamawiający przychyla się do wniosku dokonuje zmianę treści Zał. nr 6 do SIWZ, par. 6, ust.4, ppkt.4. obecne brzmienie: 4) Czas potwierdzenia zgłoszenia awarii wynosi pół godziny. nadając mu brzmienie: 4) Czas potwierdzenia zgłoszenia awarii wynosi dla zgłoszeń o awarii dokonanych w: a) dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do pół godziny, b) pozostałych dniach i godzinach do godz. 12: 00 w najbliższym dniu roboczym. Zapytanie 9: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 7, ust.1. Zwracamy uwagę na brak zastrzeżonych kar umownych, uprawnień w przedmiocie rozwiązania umowy przez Wykonawcę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy przez Zamawiającego, co narusza podstawową zasadę równości stron, przy jednoczesnym zastrzeżeniu bardzo wysokich kar umownych np.: Za nieusunięcie awarii usługi w terminie - 1% wartości umowy wykonawczej za każde rozpoczęte 15 minut przerwy. Prosimy o dokonanie stosownej modyfikacji oraz ~ złagodzenie wysokości kar umownych.

4 Zamawiający nie wyraża zgody na złagodzenie wysokości kar umownych i jednocześnie informuje, że zgodnie z art ustawy Kodeks cywilny można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Tymczasem zobowiązanie Zamawiającego ma charakter świadczenia pieniężnego, co uniemożliwia wprowadzenie kar umownych. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie, Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. Zapytanie 10: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 7, ust.1. Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację par 7 ust 1 w taki sposób "Jednostka sądownictwa będzie miała prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści,."? Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ, par. 7, ust. 1. Zapytanie 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umów ( jednostkowych) o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla poszczególnych kart SIM, z zastrzeżeniem, że warunki tych umów będzie określać umowa (główna) w sprawie zamówienia? Operator/Wykonawca zgodnie z art. 56 ustawy prawo telekomunikacyjne obowiązany jest zawierać z Abonentem/ Zamawiającym umowy o oświadczenie usług telekomunikacyjnych, zawierające, co najmniej postanowienia określone w tym przepisie. Zamawiający wyjaśnia, że na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zawieranie UOŚUT (umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych) na warunkach określonych w Umowie Ramowej pod warunkiem, że termin zakończenia wszystkich tych umów będzie zgodny z terminem wskazanym 4 ust. 1 niniejszej umowy. Zapytanie 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy w sprawie zamówienia załącznika w postaci regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych wykonawcy, który będzie miał zastosowanie do świadczenia usług przez wykonawcę, w zakresie niesprzecznym z umową? Obowiązek doręczenia takiego regulaminu abonentowi/zamawiającemu przez wykonawcę / operatora wynika z przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne. Zamawiający nie wyraża zgody na proponową zmianę jednocześnie informując, że nie wyklucza stosowania Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, jeżeli nie będą sprzeczne z zawartymi umowami wykonawczymi. Zapytanie 13: Wykonawca zwraca się, zatem z pytaniem, czy w razie wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art ksh (a zatem także informacje o wysokości kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego)? Przepis art ks.h dotyczy pism zamówień handlowych kierowanych przez spółke akcyjna oraz informacji umieszczanych przez spółkę na stronach internetowych. Biorąc pod uwagę powyższe informacja o kapitale zakładowym i kapitale wpłaconym winna być umieszczona w ofercie, W umowie umieszcza się dane wymienione w art. 34 ust.1 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( t.j. Dz.U r. nr 160 poz.1186 )

5 Zapytanie 14: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 5, ust.6. Zgodnie z treścią 5 ust. 6 Umowy" Faktury płatne będą (...) w terminie 30 dni od daty wpływu tych faktur do siedziby jednostki". Zauważyć należy, iż z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych takie określenie terminu płatności nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych (art. 19 ust. 13 pkt 1 lit b. ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późno zm.) oraz art. 12 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późno zm.)). Wskazujemy ponadto, że Zamawiającego, jako podatnika VAT również dotyczą zapisy ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 oraz art. 86 ust. 11 tej ustawy prawo do obniżania kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada okres płatności lub w miesiącu następnym. W tym stanie rzeczy zauważyć należy, iż takie ukształtowanie warunków umowy naraża Wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia powyższych terminów, co w konsekwencji doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków. Podkreślić należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może być wyłącznie uzależnienie terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści 5 ust. 6 Umowy w następujący sposób, by zapłata nastąpiła w terminie 30 dni od daty wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę, z tym, ze Wykonawca zobowiązany jest doręczać Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia? Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć Stronom ryzyka podatkowego wskazanego powyżej. Stanowisko Zamawiającego zostało przedstawione w odpowiedzi do pytania nr 5. Zapytanie 15: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 2, ust Czy Zamawiający dopuszcza, by należność dotyczące świadczenia usług telefonii komórkowej, o których mowa 2 ust. 3.1) Umowy w zakresie opłat abonamentowych była płacona z góry? Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek opłaty abonamentowej w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, co jest odzwierciedlone w załączniku nr 1 do SIWZ, tabeli nr 1, nie zawierającej pozycji cenowej związanej z abonamentem. Zapytanie 16: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 5, ust. 7. Zgodnie z 5 ust. 7 Umowy, za termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Należy zwrócić uwagę, że postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechną zasadą oraz linią orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. uchwała SN z dn. 4 stycznia 1995 r., sygnatura III CZP 164/94), w myśl, których za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika (tu Zamawiającego).W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o zmianę przedmiotowego postanowienia w taki sposób, aby za termin płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy uznać dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Stanowisko Zamawiającego zostało przedstawione w odpowiedzi do pytania nr 6.

6 Zapytanie 17: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 5, ust. 8. W 5 ust. 8 Umowy Zamawiający wprowadził sformułowanie "Wszelkie należności wynikające z umowy wykonawczej objęte są zakazem sprzedaży oraz cesji wierzytelności (w tym również odsetek) i nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez zgody jednostki sądownictwa". Postanowienie to narusza zasadę równowagi kontraktowej stron umowy w sprawie zamówienia publicznego. Skoro, bowiem Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może dokonywać cesji, - co jest sprzeczne z powszechnie przyjętą praktyką rynkową, stosownie, do której Wykonawcy mogą przekazywać przysługujące im wierzytelności podmiotom trzecim bez zgody dłużnika, to analogiczne postanowienia powinny być zastrzeżone na rzecz Wykonawcy. Prosimy, zatem o odpowiedź: Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie 5 ust. 8 Umowy? W przypadku odpowiedzi negatywnej, czy Zamawiający zgadza się na uzupełnienie 5 ust. 8 Umowy postanowieniem: "Powyższy zakaz nie obejmuje jednakże wymagalnych wierzytelności pieniężnych, przeterminowanych o nie mniej niż 60 dni" Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ, par. 5, ust. 8. Zapytanie 18: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 6, ust. 3. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikacje w treści 6 ust. 3 Umowy polegający na skróceniu okresu gwarancji i rękojmi do 12 miesięcy.? Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ, par. 6, ust. 3 dotyczącego okresu gwarancji. Zapytanie 19: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 7. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień 7 Umowy, zgodnie, z którym "Całkowita wysokość kar umownych za zdarzenia, które wystąpiły w danym miesiącu nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za dany miesiąc"? Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ, par. 7, ponieważ powyższa propozycja ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych za zdarzenia, które wystąpiły w danym miesiącu, maksymalnie do sumy opłat należnych Wykonawcy za dany miesiąc, potencjalnie mogłaby zachęcać Wykonawcę do celowego nieświadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego, w celu minimalizacji kar należnych Zamawiającemu. Zapytanie 20: Prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci odstąpienia od umowy oraz kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę jak przykładowo: siła wyższa, przypadek, czy bezprawne działania osób trzecich). Pytanie to ma w swojej podstawie ugruntowaną linię orzeczniczą Sądu Najwyższego, w szczególności wyrażoną w wyroku SN z dnia 20 marca 1968 r. (sygn. akt II CR 419/67) zgodnie, z którym, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie podnosi odpowiedzialności (art. 471 k. c.), kary umownej nie nalicza się.

7 Zamawiający w Załącznika nr 6 do SIWZ, par. 4, ust. 3 wyraźnie stwierdził, że Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy powstałe na skutek siły wyższej. Przedmiotowy zapis nie wyłącza braku odpowiedzialności Wykonawcy za niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynikających z przypadku, czy bezprawnego działania osób trzecich. Zapytanie 21: Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień 7 Umowy o zapis, zgodnie, z którym "Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie przekroczy 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonej w Umowy"? Na wypadek, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 20% kwoty wartości umowy, zwracamy się o rozważenie innej wartości procentowej. Dopiero, bowiem wskazanie maksymalnej wysokości kar pozwala Wykonawcom na oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie go w wycenie, (przy czym zachodzi prawidłowość, że im większe ryzyko kar i wyższy limit, tym konieczność nałożenia wyższego narzutu na cenę pod to ryzyko (ang. llcontingency")). Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ, par. 7, o Ograniczenie całkowitej sumy kar umownych do określonej wartości procentowej łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie. Jeżeli chodzi o ocenę ryzyka związanego z wysokością potencjalnych kar umownych, to Zamawiający dokładnie sprecyzował, z jakimi zdarzeniami są one związane. Oferent na tej postawie nie powinien mieć problemu z oszacowaniem poziomu ryzyka. Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę na fakt, że Zamawiającemu nie zależy na podpisaniu umowy z Wykonawcą, który przez złą obsługę klienta naraża się na płacenie kar umownych tym bardziej, że Zamawiający wyłączył z naliczanie kar umownych zdarzeń powstałych na skutek siły wyższej. Zapytanie 22: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 7. Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie postanowień 7 Umowy, poprzez dodanie ustępu o następującej treści: "Naliczenie przez Zamawiającego kar umownych zostanie poprzedzone przeprowadzeniem stosownego postępowania reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu Umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kary umownej". Zapis taki jest w naszym przekonaniu konieczny biorąc pod uwagę przytoczone powyżej stanowisko Sądu Najwyższego, że kara umowna powinna przysługiwać tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpi z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury w toku, której Strony mają możliwość zaprezentowania swoich stanowisk. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ, par. 7 Zapytanie 23: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 12. Prosimy o informację czy Zamawiający zgadza się na modyfikację 12 Umowy polegającą na zmianie dotychczasowego jego brzmienia na:,, W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późno zm.), ustawy o ochronie danych osobowych oraz Regulamin i cennik Wykonawcy ze zmianami wynikającymi z Umowy." Zamawiający nie zgadza się na proponowaną modyfikację i pozostawia Zał. nr 6 do SIWZ, par. 12. w niezmienionej postaci..

8 Zapytanie 24: Wnosimy o udostępnienie pełnego zestawienia podmiotów biorących udział w postępowaniu, w wersji elektronicznej (dla ułatwienia pracy wszystkim Wykonawcom), które obejmować będzie, oprócz adresów i telefonów kontaktowych, również numery NIP, ilości kart SIM posiadane obecnie przez dany podmiot, nazwę operatora, u którego dane karty SIM się znajdują, oraz datę obowiązywania umowy dla poszczególnych kart SIM. Dane te są niezbędne Wykonawcy dla prawidłowego skalkulowania oferty dla Zamawiającego. Wykonawca przygotowując ofertę dla tego postępowania, musi znać okres trwania dla poszczególnych umów, czyli wiedzieć ile dany SIM będzie aktywny w jego sieci a brak tych danych wydatnie utrudnia złożenie oferty w tym postępowaniu. Zamawiający na etapie niniejszego postępowania nie widzi potrzeby przekazania potencjalnym oferentom powyższych danych. Zapytanie 25: Czy Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej usługi O PLN, jeżeli Wykonawca oferuje jakąś usługę bezpłatnie? Zamawiający nie dopuszcza podania ceny jednostkowej 0,00 PLN. Zapytanie 26: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XII, pkt. 3 oraz Zał. nr 6 do SIWZ, par. 3, ust.1, pkt 1.b) W jaki sposób Zamawiający chce podpisać umowę z Wykonawcami (liczba mnoga)? W jaki sposób kilku Wykonawców ma świadczyć usługi dla jednego podmiotu? W takim wypadku niemożliwe będzie np. Zapewnienie bezpłatnej łączności pomiędzy jednostkami, jeżeli numery te będą działały u różnych operatorów. Wnosimy o wyjaśnienie. Zamawiający zgodnie z art. 100, ust. 3, pkt 2), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w wyniku niniejszego postępowania przetargowego, zawrze umowy ramowe, z co najmniej z trzema wykonawcami, chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złożyło mniej wykonawców. Zapytanie 27: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XII, pkt. 4. Czy lista rankingowa będzie również decydowała o podpisywaniu umów przez poszczególne jednostki? Wyjaśniamy - czy lista ta będzie również decydowała o wynikach postępowań w poszczególnych jednostkach? Zamawiający udzieli zamówienia, którego przedmiot jest objęty umowa ramową, zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zapytanie 28: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XII, pkt. 3. W jaki sposób Wykonawca ma skalkulować ofertę, nie wiedząc ile kart SIM będzie działało w jego sieci w wyniku tego postępowania, oraz na jaki okres będą zawarte umowy? Znając datę końcową umowy, nie można określić okresu trwania umowy nie wiedząc, kiedy dana karta SIM będzie aktywowany. Wnosimy o doprecyzowanie SIWZ. Zamawiający w Zał. nr 6 do SIWZ, par. 4, ust.1 wyznaczył okres obowiązywania niniejszej umowy ramowej od dnia jej podpisania do dnia r. W Rozdz. XIX, pkt. 6 Zamawiający wymaga sukcesywnego przejmowania do sieci Wykonawcy/ów przejmowanych aktywacji SIM obecnie działających w innych sieciach mobilnych.

9 Z uwagi na powyższe, minimalizacja ryzyka Wykonawcy/ów, związana z trudną do określenia na dzień dzisiejszy liczbą potencjalnie przejętych aktywacji SIM przez danego Wykonawcę oraz czasem trwania umów, ograniczonych nieprzekraczalnym terminem ich zakończenia r., może być osiągnięta przez niesubsydiowanie dostawy aparatów telefonicznych przez Wykonawców, co pozostawiamy do ich decyzji. Zapytanie 29: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XIX, pkt. 1. Zamawiający informuje w tym punkcie, iż przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej, natomiast w Załączniku nr 6 informuje, iż umowa dotyczy wskazania Zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie w paragrafie 2 tego załącznika ustęp 1 informuje, iż celem umowy jest ustalenie warunków dla zamówień publicznych, jakie "mogą" zostać udzielone. Co jest przedmiotem tego zamówienia? Dostarczenie usług i terminali, czy też wskazanie Wykonawcy/ów, którzy będą mieli prawo/obowiązek brać udział w postępowaniach ogłaszanych przez poszczególne jednostki? Wnosimy o wyjaśnienie. Stanowisko Zamawiającego zostało przedstawione w odpowiedziach na pytania, nr 26 oraz 27. Zapytanie 30: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XIX, pkt Co Zamawiający rozumie przez wydanie trzech duplikatów kart SIM? W sieci Wykonawcy tylko jedna karta SIM może działać jednocześnie z danym numerem telefonu, więc nie widzimy uzasadnienia do wydawania jednocześnie trzech duplikatów karty SIM do jednego numeru. Wnosimy o wyjaśnienie. Zamawiający wymaga wydania w razie zaistniałej potrzeby (zniszczenia, zgubienia itd.) do trzech duplikatów kart SIM. Zapytanie 31: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XIX, pkt Od daty produkcji terminala w Azji, czas dostarczenia go do Europy to ok. 6 miesięcy. Wymóg nie możliwy do spełnienia (zagwarantowania) przez jakiegokolwiek Wykonawcę, który nie ma wpływu na rotację towaru na magazynach dostawców, zatem nie może być pewien, że dostanie terminal z dostawy najświeższej, a nie np. najstarszej. W jaki sposób Zamawiający zamierza ten wymóg weryfikować? Wnosimy o wykreślenie tego wymogu, jako niemożliwego do zagwarantowania przez jakiegokolwiek operatora. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymagania pkt. 5.4, Rozdz. XIX SIWZ. Zapytanie 32: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XIX, pkt Wnosimy o doprecyzowanie tego zapisu 'poprzez określenie, iż okres gwarancji dla terminali wyniesie 24 miesięcy, dla akcesoriów 12 miesięcy, bateria 6 miesięcy, nośniki pamięci 90 dni (karty pamięci), z wyłączeniem produktów marki Apple (firma Apple nie udziela gwarancji na swoje produkty na terenie Polski) oraz Blackberry (firma RIM udziela gwarancji na okres 12 miesięcy). Takie okresy gwarancji określają producenci tychże terminali, Wykonawca nie może sam wydłużyć tych terminów - gdyż to nie on określa warunki ewentualnych napraw (koszty napraw są po stronie producenta sprzętu, jako gwaranta).

10 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ, Rozdz. XIX, pkt. 5.5 Zapytanie 33: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XIX, pkt. 5.5., Umowy par. 6 ust 1 oraz Umowy par. 6 ust 6 Ponieważ to nie Wykonawca udziela gwarancji, a jedynie przekazuje dokumenty gwarancyjne producenta, czy Zamawiający dopuszcza gwarancję producenta terminali i to, aby proces przebiegał na zasadach producenta i w terminach określonych w karcie gwarancyjnej? Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ, Rozdz. XIX, pkt. 5.5.; Załącznika nr 6 do SIWZ, par. 6 ust. 1 oraz par. 6 ust. 6. Zapytanie 34: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XIX, pkt. 6 oraz Umowy par. 3 ust 1 pkt2. O jakim koszcie przenoszenia numeracji jest tu mowa? Informujemy, iż obecnie procedura przenoszenia numerów jest bezpłatna, wnosimy, zatem o doprecyzowanie, - jaki obecnie status posiadają numery Zamawiającego w sieci obecnego Wykonawcy/ów? Czy' umowy są związane umową lojalnościową, - jeżeli tak to prosimy o podanie daty? Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy umowy z obecnym operatorem nie dobiegły jeszcze do końca, niemożliwe jest ich przeniesienie do sieci nowego Wykonawcy w taki sposób, aby odbyło się to bez kosztowo, tym bardziej, gdy w postępowaniu mogą zostać wyłonienie 3 Wykonawcy, gdzie każdy będzie chciał zachować numery obecnie działające w jego sieci. Niezgodnym z prawem jest postawione wymaganie, aby Zamawiający nie ponosił żadnych kosztów w takim przypadku, co można odczytać, jako przeniesienie zobowiązań z tytułu podpisanej umowy na inny podmiot czyt. nowego Wykonawcę. W związku z tym, jeżeli Zamawiający podpisał umowę z jednym Wykonawcą, a obecnie chce rozwiązać ją przed upływem terminu jej obowiązywania, sam jest zobowiązany do pokrycia wszelkich należności z tej umowy wynikających. Wykonawca stoi na stanowisku, iż pokrywanie kar innego podmiotu wydatnie utrudnia podjęcie udziału w takim przetargu, gdyż koszty takie musiałby ująć w swojej ofercie, czego nie musiałby robić obecny operator. Sytuacja taka stawia w uprzywilejowanej pozycji obecnego operatora danej jednostki, a co za tym idzie, stoi w sprzeczności z zapewnieniem równych warunków dla wszystkich Wykonawców i uczciwej konkurencji, do czego obliguje ustawa PZP. Wnosimy o doprecyzowanie. Stanowisko Zamawiającego zostało przedstawione w odpowiedzi do pytania nr 1. Zapytanie 35: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XIX, pkt. 6. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "szacunkowej"? Zamawiający jest obligowany przepisami ustawy PZP do rzetelnego przygotowania specyfikacji zamówienia - a pojęcie "szacunkowa ilość" nie wskazuje na takie działanie. Dla przykładu różnica 100 szt. w podanej tu ilości, może dla Wykonawcy oznaczać stratę ponad zł z tytułu zakupionego dla Zamawiającego sprzętu. Wnosimy o precyzyjne i rzetelne określenie ilu kart SIM dotyczy to postępowanie, które Zamawiający gwarantuje. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest wstanie oszacować dokładnej liczby aktywacji będących przedmiotem postępowania. Przedstawiona w przedmiotowym punkcie liczba 3500 aktywacji jest liczbą aktywacji aktywnych obecnie. Założenie przez wykonawcę straty na 100 szt. aktywacji w wysokości PLN z tytułu zakupionego dla Zamawiającego sprzętu miałaby może uzasadnienie gdyby zamawiający był jedynym klientem Wykonawcy. Zadaniem Zamawiającego jest dbanie o wydatkowane pieniądze publicznie a nie minimalizowanie ryzyka biznesowego Wykonawcy.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo