PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1"

Transkrypt

1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, na potrzeby jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego na podstawie umowy ramowej. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie udziela wyjaśnień do złożonych w niniejszym postępowaniu pytań. Zapytanie 1: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XIX, pkt. 6. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem przejmowania do własnej sieci i na własny koszt dotychczasowe numery abonenckie. Czy Zamawiający może potwierdzić, iż umowy o świadczenie usług nie są związane z okresami lojalnościowymi i nie są zabezpieczone karami umownymi z tytułu ich wcześniejszego rozwiązania? Zamawiający z uwagi na różne terminy zakończenia umów na usługi telefonii mobilnej u obecnych operatorów, w celu uniknięcia płacenia kar umownych z tytułu ich wcześniejszego zakończenia, przewiduje sukcesywne (po zakończeniu aktualnych umów Zał. nr 6 do SIWZ par. 3 ust. 1 pkt 2) przejmowanie poszczególnych aktywacji do sieci Wykonawcy/ów wyłonionego/nych w ramach niniejszego postepowania. Zapytanie 2: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XIX, pkt. 7. Prosimy o podanie ile dodatkowych numerów z aparatami lub bez aparatów telefonicznych Zamawiający przewiduje dodatkowo domówić w trakcie obowiązywania umowy? Zwracamy uwagę, iż określenie dotyczące zwiększenia ilości zamówienia przez Zamawiającego jest nieprecyzyjne a w rezultacie może spowodować trudności przy prawidłowej kalkulacji dla Zamawiającego. Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie określić liczby dodatkowych aktywacji SIM (z aparatami lub bez aparatów telefonicznych), jakie ewentualnie byłyby przedmiotem zamówienia w trakcie obowiązywania przedmiotowej umowy. Jednocześnie przypominamy, że w Formularzu Ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) wymagamy od składającego ofertę podania cen brutto aparatów telefonicznych będących przedmiotem dostawy, co pozwala oferentowi na właściwe skalkulowanie złożonej oferty. Zapytanie 3: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XIX, pkt. 12, ppkt. 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby naliczanie sekundowe za połączenia telefoniczne dotyczyło połączeń krajowych? Połączenia roamingowe, jako wykonywane w sieciach obcych operatorów są taryfikowanie zgodnie z zasadami taryfikacji stosowanymi przez operatora zagranicznego i Wykonawca nie ma na to wpływu.

2 Zamawiający dokonuje zmianę treści poprzez doprecyzowanie w Rozdz. XIX, pkt. 12, ppkt. 1. SIWZ nadając mu brzmienie: 1) naliczanie sekundowe od początku połączenia dla wszystkich połączeń realizowanych w sieciach krajowych, naliczanie sekundowe od początku połączenia, bez opłaty za inicjację połączenia. I tym samym zamawiający dokonuje takiej zmiany w załączniku Zapytanie 4: Zapytanie dot. Zał. nr1 do SIWZ, tabela nr 1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca w załączniku nr 1 do SIWZ tabela nr 1 podać ma ceny za: krajowe połączenia telefoniczne, za wysłanie krajowych wiadomości SMS i MMS oraz krajową transmisję danych? Zamawiający wyjaśnia, że oferent w załączniku nr 1 do SIWZ, tabela nr 1 jest zobowiązany podać ceny za: a) krajowe połączenia głosowe do krajowych sieci stacjonarnych i mobilnych, b) krajową transmisji SMS i MMS, c) krajową transmisję danych. Zapytanie 5: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 5, ust.6. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby regulowanie należności następowało na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia? Zauważyć należy, iż z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych określenie terminu płatności na 30 dni od daty wpływu faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych (art. 19 ust. 13 pkt 16 ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późno zm.) oraz art. 12 ust. 3d pkt 16 ustawy z dnia r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późno zm.)). Wskazujemy ponadto, że Zamawiającego jako podatnika VAT również dotyczą zapisy ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 oraz art. 86 ust. 11 tej ustawy prawo do obniżania kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu' za okres, w którym przypada okres płatności lub w miesiącu następnym. W tym stanie rzeczy zauważyć należy, iż takie ukształtowanie warunków umowy naraża Wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia powyższych terminów, co w konsekwencji doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków. Podkreślić należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może być wyłącznie uzależnienie terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Zamawiający dokonuje zmianę treści poprzez doprecyzowanie w Zał. nr 6 do SIWZ, par. 5, ust.6 nadając mu brzmienie: 6. Faktury płatne będą przez jednostkę sądownictwa będącą odbiorcą przedmiotu zamówienia wykazanego w Załączniku nr 7 do siwz, w formie przelewu na wskazany na fakturach rachunek bankowy Wykonawcy. Termin zapłaty faktury ustala się na 30 dni od dnia wystawienia faktury, z tym,że obowiązek zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie należności wynikającej z faktury powstanie od 31 dnia liczonego od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Jednocześnie wykreślając poniższą treść z dokumentu: w formie przelewu na wskazany na fakturach rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu tych faktur do siedziby jednostki.

3 I tym samym zamawiający dokonuje takiej zmiany w załączniku. Zapytanie 6: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 5, ust.7. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za dzień zapłaty został uznany dzień wpływu należności na konto Wykonawcy? Za spełnienie świadczenia pieniężnego uważa się postawienie środków pieniężnych do dyspozycji wierzyciela, a w związku z tym, iż jest to zobowiązanie pieniężne to spełnione może być tylko i wyłączanie w chwili uznania rachunku bankowego wykonawcy. W przypadku płatności bezgotówkowej datą spełnienia świadczenia jest dzień, w którym świadczenie zasiliło rachunek bankowy wierzyciela. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ, par. 5, ust. 7. Kwestionowane przez Pytającego postanowienia, obowiązują w wielu umowach w tym także w umowach o zamówienia publiczne, funkcjonują zatem w obrocie między wykonawcami a zamawiającymi i są zgodne z prawem. Zapytanie 7: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 6, ust.1. Zał. nr 6 do SIWZ par 6 'ust 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dostarczone urządzenia były objęte gwarancją producenta na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej, zaś Wykonawca ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej? Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ, par. 6, ust. 1. Zapytanie 8: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 6, ust.4, ppkt.4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje Zał. nr 6 do SIWZ par 6 ust 4 pkt. 4) w taki sposób, aby jedynie zgłoszenia o awarii dokonywane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do były potwierdzane w ciągu 30 minut od zgłoszenia, natomiast zgłoszenia w pozostałych dniach i godzinach były dokonane drogą elektroniczną lub faksową i potwierdzane do godziny w najbliższym dniu roboczym? Zamawiający przychyla się do wniosku dokonuje zmianę treści Zał. nr 6 do SIWZ, par. 6, ust.4, ppkt.4. obecne brzmienie: 4) Czas potwierdzenia zgłoszenia awarii wynosi pół godziny. nadając mu brzmienie: 4) Czas potwierdzenia zgłoszenia awarii wynosi dla zgłoszeń o awarii dokonanych w: a) dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do pół godziny, b) pozostałych dniach i godzinach do godz. 12: 00 w najbliższym dniu roboczym. Zapytanie 9: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 7, ust.1. Zwracamy uwagę na brak zastrzeżonych kar umownych, uprawnień w przedmiocie rozwiązania umowy przez Wykonawcę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy przez Zamawiającego, co narusza podstawową zasadę równości stron, przy jednoczesnym zastrzeżeniu bardzo wysokich kar umownych np.: Za nieusunięcie awarii usługi w terminie - 1% wartości umowy wykonawczej za każde rozpoczęte 15 minut przerwy. Prosimy o dokonanie stosownej modyfikacji oraz ~ złagodzenie wysokości kar umownych.

4 Zamawiający nie wyraża zgody na złagodzenie wysokości kar umownych i jednocześnie informuje, że zgodnie z art ustawy Kodeks cywilny można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Tymczasem zobowiązanie Zamawiającego ma charakter świadczenia pieniężnego, co uniemożliwia wprowadzenie kar umownych. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie, Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. Zapytanie 10: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 7, ust.1. Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację par 7 ust 1 w taki sposób "Jednostka sądownictwa będzie miała prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści,."? Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ, par. 7, ust. 1. Zapytanie 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umów ( jednostkowych) o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla poszczególnych kart SIM, z zastrzeżeniem, że warunki tych umów będzie określać umowa (główna) w sprawie zamówienia? Operator/Wykonawca zgodnie z art. 56 ustawy prawo telekomunikacyjne obowiązany jest zawierać z Abonentem/ Zamawiającym umowy o oświadczenie usług telekomunikacyjnych, zawierające, co najmniej postanowienia określone w tym przepisie. Zamawiający wyjaśnia, że na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zawieranie UOŚUT (umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych) na warunkach określonych w Umowie Ramowej pod warunkiem, że termin zakończenia wszystkich tych umów będzie zgodny z terminem wskazanym 4 ust. 1 niniejszej umowy. Zapytanie 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy w sprawie zamówienia załącznika w postaci regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych wykonawcy, który będzie miał zastosowanie do świadczenia usług przez wykonawcę, w zakresie niesprzecznym z umową? Obowiązek doręczenia takiego regulaminu abonentowi/zamawiającemu przez wykonawcę / operatora wynika z przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne. Zamawiający nie wyraża zgody na proponową zmianę jednocześnie informując, że nie wyklucza stosowania Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, jeżeli nie będą sprzeczne z zawartymi umowami wykonawczymi. Zapytanie 13: Wykonawca zwraca się, zatem z pytaniem, czy w razie wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art ksh (a zatem także informacje o wysokości kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego)? Przepis art ks.h dotyczy pism zamówień handlowych kierowanych przez spółke akcyjna oraz informacji umieszczanych przez spółkę na stronach internetowych. Biorąc pod uwagę powyższe informacja o kapitale zakładowym i kapitale wpłaconym winna być umieszczona w ofercie, W umowie umieszcza się dane wymienione w art. 34 ust.1 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( t.j. Dz.U r. nr 160 poz.1186 )

5 Zapytanie 14: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 5, ust.6. Zgodnie z treścią 5 ust. 6 Umowy" Faktury płatne będą (...) w terminie 30 dni od daty wpływu tych faktur do siedziby jednostki". Zauważyć należy, iż z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych takie określenie terminu płatności nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych (art. 19 ust. 13 pkt 1 lit b. ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późno zm.) oraz art. 12 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późno zm.)). Wskazujemy ponadto, że Zamawiającego, jako podatnika VAT również dotyczą zapisy ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 oraz art. 86 ust. 11 tej ustawy prawo do obniżania kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada okres płatności lub w miesiącu następnym. W tym stanie rzeczy zauważyć należy, iż takie ukształtowanie warunków umowy naraża Wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia powyższych terminów, co w konsekwencji doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków. Podkreślić należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może być wyłącznie uzależnienie terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści 5 ust. 6 Umowy w następujący sposób, by zapłata nastąpiła w terminie 30 dni od daty wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę, z tym, ze Wykonawca zobowiązany jest doręczać Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia? Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć Stronom ryzyka podatkowego wskazanego powyżej. Stanowisko Zamawiającego zostało przedstawione w odpowiedzi do pytania nr 5. Zapytanie 15: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 2, ust Czy Zamawiający dopuszcza, by należność dotyczące świadczenia usług telefonii komórkowej, o których mowa 2 ust. 3.1) Umowy w zakresie opłat abonamentowych była płacona z góry? Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek opłaty abonamentowej w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, co jest odzwierciedlone w załączniku nr 1 do SIWZ, tabeli nr 1, nie zawierającej pozycji cenowej związanej z abonamentem. Zapytanie 16: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 5, ust. 7. Zgodnie z 5 ust. 7 Umowy, za termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Należy zwrócić uwagę, że postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechną zasadą oraz linią orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. uchwała SN z dn. 4 stycznia 1995 r., sygnatura III CZP 164/94), w myśl, których za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika (tu Zamawiającego).W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o zmianę przedmiotowego postanowienia w taki sposób, aby za termin płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy uznać dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Stanowisko Zamawiającego zostało przedstawione w odpowiedzi do pytania nr 6.

6 Zapytanie 17: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 5, ust. 8. W 5 ust. 8 Umowy Zamawiający wprowadził sformułowanie "Wszelkie należności wynikające z umowy wykonawczej objęte są zakazem sprzedaży oraz cesji wierzytelności (w tym również odsetek) i nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez zgody jednostki sądownictwa". Postanowienie to narusza zasadę równowagi kontraktowej stron umowy w sprawie zamówienia publicznego. Skoro, bowiem Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może dokonywać cesji, - co jest sprzeczne z powszechnie przyjętą praktyką rynkową, stosownie, do której Wykonawcy mogą przekazywać przysługujące im wierzytelności podmiotom trzecim bez zgody dłużnika, to analogiczne postanowienia powinny być zastrzeżone na rzecz Wykonawcy. Prosimy, zatem o odpowiedź: Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie 5 ust. 8 Umowy? W przypadku odpowiedzi negatywnej, czy Zamawiający zgadza się na uzupełnienie 5 ust. 8 Umowy postanowieniem: "Powyższy zakaz nie obejmuje jednakże wymagalnych wierzytelności pieniężnych, przeterminowanych o nie mniej niż 60 dni" Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ, par. 5, ust. 8. Zapytanie 18: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 6, ust. 3. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikacje w treści 6 ust. 3 Umowy polegający na skróceniu okresu gwarancji i rękojmi do 12 miesięcy.? Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ, par. 6, ust. 3 dotyczącego okresu gwarancji. Zapytanie 19: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 7. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień 7 Umowy, zgodnie, z którym "Całkowita wysokość kar umownych za zdarzenia, które wystąpiły w danym miesiącu nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za dany miesiąc"? Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ, par. 7, ponieważ powyższa propozycja ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych za zdarzenia, które wystąpiły w danym miesiącu, maksymalnie do sumy opłat należnych Wykonawcy za dany miesiąc, potencjalnie mogłaby zachęcać Wykonawcę do celowego nieświadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego, w celu minimalizacji kar należnych Zamawiającemu. Zapytanie 20: Prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci odstąpienia od umowy oraz kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę jak przykładowo: siła wyższa, przypadek, czy bezprawne działania osób trzecich). Pytanie to ma w swojej podstawie ugruntowaną linię orzeczniczą Sądu Najwyższego, w szczególności wyrażoną w wyroku SN z dnia 20 marca 1968 r. (sygn. akt II CR 419/67) zgodnie, z którym, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie podnosi odpowiedzialności (art. 471 k. c.), kary umownej nie nalicza się.

7 Zamawiający w Załącznika nr 6 do SIWZ, par. 4, ust. 3 wyraźnie stwierdził, że Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy powstałe na skutek siły wyższej. Przedmiotowy zapis nie wyłącza braku odpowiedzialności Wykonawcy za niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynikających z przypadku, czy bezprawnego działania osób trzecich. Zapytanie 21: Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień 7 Umowy o zapis, zgodnie, z którym "Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie przekroczy 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonej w Umowy"? Na wypadek, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 20% kwoty wartości umowy, zwracamy się o rozważenie innej wartości procentowej. Dopiero, bowiem wskazanie maksymalnej wysokości kar pozwala Wykonawcom na oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie go w wycenie, (przy czym zachodzi prawidłowość, że im większe ryzyko kar i wyższy limit, tym konieczność nałożenia wyższego narzutu na cenę pod to ryzyko (ang. llcontingency")). Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ, par. 7, o Ograniczenie całkowitej sumy kar umownych do określonej wartości procentowej łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie. Jeżeli chodzi o ocenę ryzyka związanego z wysokością potencjalnych kar umownych, to Zamawiający dokładnie sprecyzował, z jakimi zdarzeniami są one związane. Oferent na tej postawie nie powinien mieć problemu z oszacowaniem poziomu ryzyka. Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę na fakt, że Zamawiającemu nie zależy na podpisaniu umowy z Wykonawcą, który przez złą obsługę klienta naraża się na płacenie kar umownych tym bardziej, że Zamawiający wyłączył z naliczanie kar umownych zdarzeń powstałych na skutek siły wyższej. Zapytanie 22: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 7. Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie postanowień 7 Umowy, poprzez dodanie ustępu o następującej treści: "Naliczenie przez Zamawiającego kar umownych zostanie poprzedzone przeprowadzeniem stosownego postępowania reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu Umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kary umownej". Zapis taki jest w naszym przekonaniu konieczny biorąc pod uwagę przytoczone powyżej stanowisko Sądu Najwyższego, że kara umowna powinna przysługiwać tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpi z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury w toku, której Strony mają możliwość zaprezentowania swoich stanowisk. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ, par. 7 Zapytanie 23: Zapytanie dot. Zał. nr 6 do SIWZ, par. 12. Prosimy o informację czy Zamawiający zgadza się na modyfikację 12 Umowy polegającą na zmianie dotychczasowego jego brzmienia na:,, W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późno zm.), ustawy o ochronie danych osobowych oraz Regulamin i cennik Wykonawcy ze zmianami wynikającymi z Umowy." Zamawiający nie zgadza się na proponowaną modyfikację i pozostawia Zał. nr 6 do SIWZ, par. 12. w niezmienionej postaci..

8 Zapytanie 24: Wnosimy o udostępnienie pełnego zestawienia podmiotów biorących udział w postępowaniu, w wersji elektronicznej (dla ułatwienia pracy wszystkim Wykonawcom), które obejmować będzie, oprócz adresów i telefonów kontaktowych, również numery NIP, ilości kart SIM posiadane obecnie przez dany podmiot, nazwę operatora, u którego dane karty SIM się znajdują, oraz datę obowiązywania umowy dla poszczególnych kart SIM. Dane te są niezbędne Wykonawcy dla prawidłowego skalkulowania oferty dla Zamawiającego. Wykonawca przygotowując ofertę dla tego postępowania, musi znać okres trwania dla poszczególnych umów, czyli wiedzieć ile dany SIM będzie aktywny w jego sieci a brak tych danych wydatnie utrudnia złożenie oferty w tym postępowaniu. Zamawiający na etapie niniejszego postępowania nie widzi potrzeby przekazania potencjalnym oferentom powyższych danych. Zapytanie 25: Czy Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej usługi O PLN, jeżeli Wykonawca oferuje jakąś usługę bezpłatnie? Zamawiający nie dopuszcza podania ceny jednostkowej 0,00 PLN. Zapytanie 26: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XII, pkt. 3 oraz Zał. nr 6 do SIWZ, par. 3, ust.1, pkt 1.b) W jaki sposób Zamawiający chce podpisać umowę z Wykonawcami (liczba mnoga)? W jaki sposób kilku Wykonawców ma świadczyć usługi dla jednego podmiotu? W takim wypadku niemożliwe będzie np. Zapewnienie bezpłatnej łączności pomiędzy jednostkami, jeżeli numery te będą działały u różnych operatorów. Wnosimy o wyjaśnienie. Zamawiający zgodnie z art. 100, ust. 3, pkt 2), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w wyniku niniejszego postępowania przetargowego, zawrze umowy ramowe, z co najmniej z trzema wykonawcami, chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złożyło mniej wykonawców. Zapytanie 27: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XII, pkt. 4. Czy lista rankingowa będzie również decydowała o podpisywaniu umów przez poszczególne jednostki? Wyjaśniamy - czy lista ta będzie również decydowała o wynikach postępowań w poszczególnych jednostkach? Zamawiający udzieli zamówienia, którego przedmiot jest objęty umowa ramową, zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zapytanie 28: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XII, pkt. 3. W jaki sposób Wykonawca ma skalkulować ofertę, nie wiedząc ile kart SIM będzie działało w jego sieci w wyniku tego postępowania, oraz na jaki okres będą zawarte umowy? Znając datę końcową umowy, nie można określić okresu trwania umowy nie wiedząc, kiedy dana karta SIM będzie aktywowany. Wnosimy o doprecyzowanie SIWZ. Zamawiający w Zał. nr 6 do SIWZ, par. 4, ust.1 wyznaczył okres obowiązywania niniejszej umowy ramowej od dnia jej podpisania do dnia r. W Rozdz. XIX, pkt. 6 Zamawiający wymaga sukcesywnego przejmowania do sieci Wykonawcy/ów przejmowanych aktywacji SIM obecnie działających w innych sieciach mobilnych.

9 Z uwagi na powyższe, minimalizacja ryzyka Wykonawcy/ów, związana z trudną do określenia na dzień dzisiejszy liczbą potencjalnie przejętych aktywacji SIM przez danego Wykonawcę oraz czasem trwania umów, ograniczonych nieprzekraczalnym terminem ich zakończenia r., może być osiągnięta przez niesubsydiowanie dostawy aparatów telefonicznych przez Wykonawców, co pozostawiamy do ich decyzji. Zapytanie 29: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XIX, pkt. 1. Zamawiający informuje w tym punkcie, iż przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej, natomiast w Załączniku nr 6 informuje, iż umowa dotyczy wskazania Zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie w paragrafie 2 tego załącznika ustęp 1 informuje, iż celem umowy jest ustalenie warunków dla zamówień publicznych, jakie "mogą" zostać udzielone. Co jest przedmiotem tego zamówienia? Dostarczenie usług i terminali, czy też wskazanie Wykonawcy/ów, którzy będą mieli prawo/obowiązek brać udział w postępowaniach ogłaszanych przez poszczególne jednostki? Wnosimy o wyjaśnienie. Stanowisko Zamawiającego zostało przedstawione w odpowiedziach na pytania, nr 26 oraz 27. Zapytanie 30: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XIX, pkt Co Zamawiający rozumie przez wydanie trzech duplikatów kart SIM? W sieci Wykonawcy tylko jedna karta SIM może działać jednocześnie z danym numerem telefonu, więc nie widzimy uzasadnienia do wydawania jednocześnie trzech duplikatów karty SIM do jednego numeru. Wnosimy o wyjaśnienie. Zamawiający wymaga wydania w razie zaistniałej potrzeby (zniszczenia, zgubienia itd.) do trzech duplikatów kart SIM. Zapytanie 31: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XIX, pkt Od daty produkcji terminala w Azji, czas dostarczenia go do Europy to ok. 6 miesięcy. Wymóg nie możliwy do spełnienia (zagwarantowania) przez jakiegokolwiek Wykonawcę, który nie ma wpływu na rotację towaru na magazynach dostawców, zatem nie może być pewien, że dostanie terminal z dostawy najświeższej, a nie np. najstarszej. W jaki sposób Zamawiający zamierza ten wymóg weryfikować? Wnosimy o wykreślenie tego wymogu, jako niemożliwego do zagwarantowania przez jakiegokolwiek operatora. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymagania pkt. 5.4, Rozdz. XIX SIWZ. Zapytanie 32: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XIX, pkt Wnosimy o doprecyzowanie tego zapisu 'poprzez określenie, iż okres gwarancji dla terminali wyniesie 24 miesięcy, dla akcesoriów 12 miesięcy, bateria 6 miesięcy, nośniki pamięci 90 dni (karty pamięci), z wyłączeniem produktów marki Apple (firma Apple nie udziela gwarancji na swoje produkty na terenie Polski) oraz Blackberry (firma RIM udziela gwarancji na okres 12 miesięcy). Takie okresy gwarancji określają producenci tychże terminali, Wykonawca nie może sam wydłużyć tych terminów - gdyż to nie on określa warunki ewentualnych napraw (koszty napraw są po stronie producenta sprzętu, jako gwaranta).

10 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ, Rozdz. XIX, pkt. 5.5 Zapytanie 33: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XIX, pkt. 5.5., Umowy par. 6 ust 1 oraz Umowy par. 6 ust 6 Ponieważ to nie Wykonawca udziela gwarancji, a jedynie przekazuje dokumenty gwarancyjne producenta, czy Zamawiający dopuszcza gwarancję producenta terminali i to, aby proces przebiegał na zasadach producenta i w terminach określonych w karcie gwarancyjnej? Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ, Rozdz. XIX, pkt. 5.5.; Załącznika nr 6 do SIWZ, par. 6 ust. 1 oraz par. 6 ust. 6. Zapytanie 34: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XIX, pkt. 6 oraz Umowy par. 3 ust 1 pkt2. O jakim koszcie przenoszenia numeracji jest tu mowa? Informujemy, iż obecnie procedura przenoszenia numerów jest bezpłatna, wnosimy, zatem o doprecyzowanie, - jaki obecnie status posiadają numery Zamawiającego w sieci obecnego Wykonawcy/ów? Czy' umowy są związane umową lojalnościową, - jeżeli tak to prosimy o podanie daty? Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy umowy z obecnym operatorem nie dobiegły jeszcze do końca, niemożliwe jest ich przeniesienie do sieci nowego Wykonawcy w taki sposób, aby odbyło się to bez kosztowo, tym bardziej, gdy w postępowaniu mogą zostać wyłonienie 3 Wykonawcy, gdzie każdy będzie chciał zachować numery obecnie działające w jego sieci. Niezgodnym z prawem jest postawione wymaganie, aby Zamawiający nie ponosił żadnych kosztów w takim przypadku, co można odczytać, jako przeniesienie zobowiązań z tytułu podpisanej umowy na inny podmiot czyt. nowego Wykonawcę. W związku z tym, jeżeli Zamawiający podpisał umowę z jednym Wykonawcą, a obecnie chce rozwiązać ją przed upływem terminu jej obowiązywania, sam jest zobowiązany do pokrycia wszelkich należności z tej umowy wynikających. Wykonawca stoi na stanowisku, iż pokrywanie kar innego podmiotu wydatnie utrudnia podjęcie udziału w takim przetargu, gdyż koszty takie musiałby ująć w swojej ofercie, czego nie musiałby robić obecny operator. Sytuacja taka stawia w uprzywilejowanej pozycji obecnego operatora danej jednostki, a co za tym idzie, stoi w sprzeczności z zapewnieniem równych warunków dla wszystkich Wykonawców i uczciwej konkurencji, do czego obliguje ustawa PZP. Wnosimy o doprecyzowanie. Stanowisko Zamawiającego zostało przedstawione w odpowiedzi do pytania nr 1. Zapytanie 35: Zapytanie dot. SIWZ, Rozdz. XIX, pkt. 6. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "szacunkowej"? Zamawiający jest obligowany przepisami ustawy PZP do rzetelnego przygotowania specyfikacji zamówienia - a pojęcie "szacunkowa ilość" nie wskazuje na takie działanie. Dla przykładu różnica 100 szt. w podanej tu ilości, może dla Wykonawcy oznaczać stratę ponad zł z tytułu zakupionego dla Zamawiającego sprzętu. Wnosimy o precyzyjne i rzetelne określenie ilu kart SIM dotyczy to postępowanie, które Zamawiający gwarantuje. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest wstanie oszacować dokładnej liczby aktywacji będących przedmiotem postępowania. Przedstawiona w przedmiotowym punkcie liczba 3500 aktywacji jest liczbą aktywacji aktywnych obecnie. Założenie przez wykonawcę straty na 100 szt. aktywacji w wysokości PLN z tytułu zakupionego dla Zamawiającego sprzętu miałaby może uzasadnienie gdyby zamawiający był jedynym klientem Wykonawcy. Zadaniem Zamawiającego jest dbanie o wydatkowane pieniądze publicznie a nie minimalizowanie ryzyka biznesowego Wykonawcy.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAI /16

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAI /16 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAI-350-02/16 Dotyczy postępowania konkursowego na Wykonanie łącza światłowodowego oraz świadczenie usług ISDN 30B+D i usług dostępu do Internetu,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 15.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907) zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kraków, 10 kwietnia 2015 r. 2AG-2212-1/15 WYKONAWCY

Kraków, 10 kwietnia 2015 r. 2AG-2212-1/15 WYKONAWCY Kraków, 10 kwietnia 2015 r. 2AG-2212-1/15 WYKONAWCY dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 18.06.2015 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/12/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii stacjonarnej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii stacjonarnej Warszawa, 08.01.2014 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii stacjonarnej (sprawa: KZP/01/2014). Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004

Bardziej szczegółowo

Warszawa r.

Warszawa r. Warszawa 2011-09-01 r. Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pytania dot. przetargu: 1. Zał. nr 5 do SIWZ par 7 ust 3 - Zamawiający wymaga podania w umowie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 1/ŁĄCZ/2011 Gdynia, 28.02.2011 r.

Oznaczenie sprawy: 1/ŁĄCZ/2011 Gdynia, 28.02.2011 r. JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026 ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia 3 Dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup usług telefonii komórkowej. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia do składania ofert

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia do składania ofert Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie Zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 24.09.2013r. DZPi Z 271-261/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej wraz

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki Bydgoszcz 21.07.2016 WI.271.16.2016 Dotyczy zapytania ofertowego: Świadczenie usług telefonicznych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz jednostek organizacyjnych - WI.271.16.2016 Pytanie 1 Umowa Pakiet I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Ustka, ul. Dunina 24, Ustka NIP: Tel. (059) do 46 Fax.: (059) Wykonawcy

Zamawiający: Gmina Ustka, ul. Dunina 24, Ustka NIP: Tel. (059) do 46 Fax.: (059) Wykonawcy IG.271.53.1.2014.MA. Ustka, dnia 07 stycznia 2015 r. Zamawiający: Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka NIP: 839 00 30 153 Tel. (059) 814 60 44 do 46 Fax.: (059) 814 42 57 Wykonawcy Zapytania Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Dot. przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego.

Dot. przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego. Warszawa 03 grudnia 2013 r. Znak sprawy: TELEFON/13 Dot. przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego. Zamawiający -

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147.

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147. Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Nr 17 / 2013 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

1/6. Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania. Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR

1/6. Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania. Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR Odpowiadając na pytania do Zapytania o cenę, na Świadczenia

Bardziej szczegółowo

- przepustowość do abonenta min. 1024 kb/s (128 kb/s) bez limitu ściągnięcia danych

- przepustowość do abonenta min. 1024 kb/s (128 kb/s) bez limitu ściągnięcia danych Kowala d. 10.05.2011 r. Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania: 1. SIWZ pkt III ppkt 2 - przepustowość do abonenta min. 1024 kb/s (128 kb/s) bez limitu ściągnięcia danych - przepustowość od abonenta

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy ZP.341-11/PW/16 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 08.11.2016 r. Istotne postanowienia umowy Zawarta dnia r. w Lublinie, pomiędzy: Województwem Lubelskim ul. Artura Grottgera, 20-029 Lublin,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/31/09 Szczecin, dnia 07.12.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Pcim Pcim 563 Tel Woj. Małopolskie Pcim, ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ (GKiI

Urząd Gminy Pcim Pcim 563 Tel Woj. Małopolskie Pcim, ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ (GKiI Urząd Gminy Pcim 32-432 Pcim 563 Tel. 12 27 48 050 Woj. Małopolskie Pcim, 2012.10.12 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ (GKiI271.17.2012) Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE Al. Zjednoczenia 110 NIP:929 011 25 21 65-120 Zielona Góra REGON:000160821 068 322 91 00, fax 068 322 91 84 Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Zielona

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 tel.: (022) 6848 333; 684 80 24; faks: 6847 310; 6848 017 12 marca 2012r. dot.: zawarcie umów ramowych na kompleksowe

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp., dnia 13 grudnia 2010r. Nr sprawy: 11/ZP/10 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ MSCDN.232-33?2013 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Działając na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

WZP Warszawa, Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

WZP Warszawa, Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu WZP.6151.50.2014 Warszawa, 2014-09-29 2014-13629 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. Odpowiedź: Pytanie 2. Odpowiedź: Pytanie 3. Odpowiedź:

Pytanie 1. Odpowiedź: Pytanie 2. Odpowiedź: Pytanie 3. Odpowiedź: Pytanie 1. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 10 - w związku z tym, że nie wszyscy operatorzy spełniają wymóg posiadania jednego numeru na dwóch kartach, zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu lub

Bardziej szczegółowo

1. Dotyczy : Pkt. II SIWZ ppkt. 1.3 Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie połączeń międzynarodowych?

1. Dotyczy : Pkt. II SIWZ ppkt. 1.3 Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie połączeń międzynarodowych? Pytania i odpowiedzi dot. SIWZ 1. Dotyczy : Pkt. II SIWZ ppkt. 1.3 Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie połączeń międzynarodowych? Tak, zgodnie z zapisami SIWZ na zasadzie obowiązujących u Operatora

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ad. 3. W myśl postanowień zmienionej SIWZ (20110606 zmieniona SIWZ.. pdf) oraz zmienionych DRUKÓW SIWZ (20110606 zmienione DRUKI SIWZ doc).

ad. 3. W myśl postanowień zmienionej SIWZ (20110606 zmieniona SIWZ.. pdf) oraz zmienionych DRUKÓW SIWZ (20110606 zmienione DRUKI SIWZ doc). URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ul. Ząbkowska 41; 03-736 Warszawa; tel. +48 22 492-11-00; fax +48 22 492-11-09 NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 UR.GDG.DGZ.2141.22.2011.SC.01

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych)

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne,

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 5B do Zaproszenia część B zamówienia UMOWA RZP..../2017 zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a

Bardziej szczegółowo

W związku z wpłynięciem pytań do przetargu na ww. zadanie, zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi.

W związku z wpłynięciem pytań do przetargu na ww. zadanie, zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi. OI.271.1.0025.2012 Pawłowice, dn. 13.06.2012r. Odpowiedź nr 1 do przetargu: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb budynków Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz dla oświetlenia ulicznego na terenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ Kraków, dnia 20 maja 2011r. Do wszystkich Wykonawców: Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH/... /2017 zawarta w dniu roku

Wzór umowy. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH/... /2017 zawarta w dniu roku Wzór umowy Załącznik E UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH/... /2017 zawarta w dniu...2017 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - omorskim z siedzibą w Toruniu l. Teatralny 2, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega treść umowy w 3 ust. 7 pkt.c, który otrzymuje brzmienie - blokada połączeń na numery specjalne, infolinie i numery dodatkowo płatne.

Zmianie ulega treść umowy w 3 ust. 7 pkt.c, który otrzymuje brzmienie - blokada połączeń na numery specjalne, infolinie i numery dodatkowo płatne. Poznań, dn. 16.10.2015r EZ/350/86/2015/1165 Wg rozdzielnika Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/86/2015 na: Świadczenie usług telefonicznych telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WARSZAWIE Nr sprawy: A-232-Zp-11/12 Warszawa, 2012-07-18 Wszyscy oferenci dotyczy przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dla telefonii komórkowej UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH/... /2017. zawarta w dniu roku

Wzór umowy dla telefonii komórkowej UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH/... /2017. zawarta w dniu roku Wzór umowy dla telefonii komórkowej Załącznik E Pakietu A (CZĘŚĆ I) pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH/... /2017 zawarta w dniu...2017 roku Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin

SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 12 kwietnia 2011 r. D.ZP-2820/6/11 Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dot. Dostawy energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem)

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, 63-900 Rawicz tel. 0655468500, fax. 0655454266 e-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl Nr spr.: 26/sekret./1/2012 Rawicz, dn. 21.11.2012r. S WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 17.12.2014 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/04/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ POWIATOWY URZĄD PRACY 42-500 Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 17A tel. centrala: (32) 267-30-03, fax: (32) 267-41-53 e-mail: pup@pup.bedzin.pl, Internet: http://www.pup.bedzin.pl Numer postępowania: PUP.1711.1.2015.JP

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA)

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) Załącznik nr 6 do siwz POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) zawarta w dniu...r. w Bytomiu pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 45 w Bytomiu zwaną w treści umowy Zamawiającym, a... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 14.01.2012 r. URN. 271.1.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r.

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r. Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice, NIP: 969 153 74 85, zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia 24.03.2017r zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../2015

U M O W A N R.../2015 16 Załącznik nr A P R O J E K T U M O W A N R.../2015 zawarta w dniu...pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka 41, wpisanym

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy :

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Załącznik nr 3 UMOWA Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 40 659 Katowice ul. Harcerzy Września nr 3 wpisaną

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługa dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe (z ochroną DDoS) oraz łącze zapasowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługa dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe (z ochroną DDoS) oraz łącze zapasowe Do Wykonawców Wrocław, 17.03.2015r. CUI-DOAZ.332.10.2015 CUI/ZP/C/10/2015/23/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługa dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe (z ochroną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Bełchatowie pomiędzy : Zakładem Wodociągów i Kanalizacji WOD.- KAN. Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego przekazujemy następujące wyjaśnienia na poniższe zapytania tj. :

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego przekazujemy następujące wyjaśnienia na poniższe zapytania tj. : Wałbrzych, dnia 10.03.2011r. Wyjaśnienie dot. zapytań od Wykonawców oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wzoru umowy i ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-32/16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2015 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1: Odpowiedź na pytanie nr 1:

Pytanie nr 1: Odpowiedź na pytanie nr 1: Szczecin 2016.07.28 Akademia Sztuki w Szczecinie przy pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin poniżej udziela odpowiedzi na zapytania wykonawcy do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pt:

Bardziej szczegółowo

( w przypadku spółki cywilnej ) .zam. legitymującym się

( w przypadku spółki cywilnej ) .zam. legitymującym się ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 października 2013 r. Znak sprawy: DA-IV-1-272.2.2013 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu/strona UMWW dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Zakup

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 05 grudnia 2013 r. Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Zadanie II Świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE poprzez sieci GSM/UMTS wraz z dostawa modemów

Zadanie II Świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE poprzez sieci GSM/UMTS wraz z dostawa modemów Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty nr WA.2320.12.2015 Zadanie II Świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE poprzez sieci GSM/UMTS wraz z dostawa modemów Istotne postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu Wzór umowy nr... Zawarta w dniu...2016 r. w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział KRS do rejestru

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Stosownie do pkt. 7 zapytania ofertowego Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Wykonawcy. Stosownie do pkt. 7 zapytania ofertowego Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Łódź, dnia 16 września 2015 roku Ld-2251-27-3/15 Wykonawcy dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich zainteresowanych

Do wszystkich zainteresowanych UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85 064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax. 52 360 82 06 NIP 5542647568 REGON 340057695 www.ukw.edu.pl BZP 05/2/2012 Bydgoszcz, 13.02.2012

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego AZP-240/PN-p14/076/2013 strona 1 z 6 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 Dział Zamówień Publicznych tel. +48 81 445 43 92, fax +48 81 445 41 63, e-mail: dzp@kul.pl

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Minikowo, r. Zainteresowani Wykonawcy DA /2016

Minikowo, r. Zainteresowani Wykonawcy DA /2016 Minikowo, 11.04.2016r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-2-947/2016 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo