Podatki. Wszystko pod kontrolą 1. Firma może już korzystnie sprzedać służbowy samochód. W przyszłym roku mniej firm rozliczy się w uproszczony sposób

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatki. Wszystko pod kontrolą 1. Firma może już korzystnie sprzedać służbowy samochód. W przyszłym roku mniej firm rozliczy się w uproszczony sposób"

Transkrypt

1 Nr 10/2014 (123) Podatki Firma może już korzystnie sprzedać służbowy samochód Fiskus zmienił zdanie i pozwala przedsiębiorcom zbywającym firmowe auta płacić VAT tylko od marży. Warunek przy zakupie takiego pojazdu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. To korzystne dla podatników stanowisko potwierdzają ostatnio interpretacje izb skarbowych. Z wcześniejszych interpretacji wynikało, że system VAT marża można stosować jedynie przy sprzedaży samochodów kupionych wcześniej jako towar handlowy (w celu dalszej odsprzedaży). Zmiana wykładni przepisów oznacza, że przy sprzedaży auta używanego w firmie przedsiębiorca zapłaci daninę tylko od różnicy (pomniejszonej o podatek) między kwotami sprzedaży pojazdu a jego kupna. Podstawą takiego opodatkowania jest art. 120 ust. 4 ustawy o VAT. Dotyczy on przedsiębiorców sprzedających towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki nabyte w ramach prowadzonej działalności w celu ich odsprzedaży. Dodatkowy warunek skorzystania z procedury marży jest zapisany w art. 120 ust. 10 ustawy. Wynika z niego, że używany samochód musiał być wcześniej nabyty od określonych podmiotów głównie osób fizycznych i podatników VAT, którzy sprzedali go jako towar używany. Warto też występować o interpretację indywidualną, bo obecne stanowisko organów podatkowych, mimo że korzystne, ciągle nie wynika wprost z ustawy, a tylko z jej prowspólnotowej wykładni. W przyszłym roku mniej firm rozliczy się w uproszczony sposób Na podstawie art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości euro. Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2015 r. wynosić będzie po zaokrągleniu zł, natomiast do końca 2014 r. limit ten wynosi zł. Status małego podatnika uprawnia np. do jednorazowej amortyzacji środków trwałych czy kasowej metody rozliczeń VAT. Dwa limity VAT Dla części firm limit dla małych podatników w VAT wynosi nie 1,2 mln euro, ale 45 tys. euro. Dotyczy on prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, a także będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu). W 2015 r. będą oni mogli korzystać z preferencji przewidzianych dla małych podatników, o ile kwota otrzymanych przez nich prowizji lub innego rodzaju wynagrodzenia (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2014 r. 188 tys. zł. Uproszczona amortyzacja Stosownie do art. 22k ust. 7 updof i art. 16k ust. 7 updop, podatnikom którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mającym status małego podatnika przysługuje prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych), do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. W 2015 r. limit ten wynosić będzie 209 tys. zł. Rozliczenia ryczałtowców Podatnicy mogą opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z prowadzonej działalności pod warunkiem m.in., że w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty euro. Zatem na 2015 r. limit ten wyniesie zł. Co do zasady - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych płatny jest miesięcznie. Podatnicy mogą również wybrać kwartalny sposób jego opłacania, o ile otrzymane w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość euro, co stanowi równowartość zł. Anna Gibas MF: Minister finansów bierze się za najem i dzierżawę Najem i dzierżawa lokali budzi wiele kontrowersji organów skarbowych. Urzędy skarbowe mają problem jak identyfikować dane umowy, i jaką stawkę podatku stosować wobec obywateli. Wiceminister finansów Janusz Cichoń zapewnił, że jego resort przeprowadzi analizę stosowania różnych stawek opodatkowania umów najmu i dzierżawy oraz pouczy urzędy skarbowe, w jakich przypadkach mają stosować podatek ogólny - 19 proc., a w jakich niższy - 8,5-proc. ryczałt. Wynajem lokali stanowi bardzo często dodatkowe źródło dochodu dla obywateli. Jest to umowa odpłatna i rozciągnięta w czasie, a dochód z niej płynący jest dość znaczny. To powoduje, że niektóre urzędy podatkowe uznają, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, pomimo że podatnik podjął decyzję, że będzie działał w ramach najmu prywatnego. Ustawa o podatku dochodowym wymienia jako odrębne źródła przychodów: pozarolniczą działalność gospodarczą oraz najem i dzierżawę. Przychody z najmu i dzierżawy opodatkowane są na zasadach ogólnych, jako oddzielne źródła przychodów. Jeśli osoby fizyczne osiągają tego rodzaju przychody, mogą wybrać opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jeśli te Wszystko pod kontrolą 1

2 umowy nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Warunkami uznania działalności za gospodarczą (pozarolniczą) są: "zarobkowy charakter działalności, prowadzenie jej we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły". Są to "przesłanki generalne", które zawsze wymagają indywidualnego podejścia do poszczególnych przypadków. Warto zwrócić uwagę, że jeżeli najem i dzierżawa są podstawą działalności gospodarczej lub są z nią związane, to zawsze muszą być zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej i rozliczne według stawki 19-proc. Najem - bądź świadomy tego, co podpisujesz! Jeśli w ramach działalności gospodarczej są prowadzone remonty, wyposażanie lokali, ponoszone są koszty związane z ich funkcjonowaniem i obsługą, także obsługa umów i klientów, to ma to znamiona działalności gospodarczej i wtedy trudno sobie wyobrazić, że możemy zgadzać się na 8,5-procentową stawkę ryczałtową. Granica naliczania niższej lub wyższej stawki opodatkowania jest niezwykle cienka. Dlatego resort finansów przeanalizuje ten problem i sprecyzuje, jak stosować regulacje podatkowe dot. najmu i dzierżawy. Resort ma przyjrzeć się takim przypadkom i jeśli uzna, że rzeczywiście mamy do czynienia z brakiem jednolitości podejścia administracji podatkowej, wyda stosowną interpretację. Jeśli MF uzna, że taka interpretacja nie jest konieczna, to wyśle do wszystkich urzędów skarbowych zwykłą informację, jak rozliczać takie umowy i w jakich przypadkach zezwalać na stosowanie niższej stawki podatkowej. Podatnikom nie grozi natomiast likwidacja podatku zryczałtowanego 8,5-proc. Wprowadzenie ryczałtu ma pozytywny skutek dla budżetu państwa, bo Polacy zaczęli ujawniać i rejestrować umowy najmu, a także płacić podatki. Przy wysokich stawkach od tego opodatkowania uciekali. Grażyna Swedura otrzymają - oprócz zwrotu nadpłaconego podatku - również zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi do wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (w całości lub części) podlegających odliczeniu. Kwotę ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko podwyższono o 20 proc. W związku z tym, kwota ulgi wynosi: 92,67 zł miesięcznie (rocznie jest to 1 112,04 zł) na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł) na trzecie dziecko, 225 zł miesięcznie (rocznie zł) na czwarte i każde kolejne dziecko. Rodzina wychowująca dzieci będzie mogła maksymalnie odliczyć w zeznaniu podatkowym następujące kwoty: na jedno dziecko 1 112,04 zł, na dwoje dzieci 2 224,08 zł, na troje dzieci 4 224,12 zł, na czworo dzieci 6 924,12 zł, na pięcioro dzieci 9 624,12 zł. Dla osób wychowujących dwoje i więcej dzieci skorzystanie z ulgi nie jest ograniczone uzyskanym dochodem. Ponadto podatnik otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Z ulgi mogą korzystać tylko podatnicy rozliczający się według skali podatkowej. Zgodnie z projektem, podatnicy będą mogli rozliczyć przyznane ulgi w rozliczeniach podatkowych za 2014 r. Pod koniec sierpnia ówczesny premier Donald Tusk zapowiadał, że rząd chce umożliwić od tego roku każdej rodzinie pełne wykorzystanie ulg na dzieci, niezależnie od wysokości jej dochodu, oraz zwiększenie ulgi na trzecie i kolejne dziecko o 20%. Według jego szacunków, na tej zmianie skorzysta ok. 1,2 mln rodzin. Rząd zwiększył o 20 proc. ulgę podatkową na trzecie i kolejne dziecko Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która umożliwi skorzystanie przez rodziców mniej zarabiających z ulgi podatkowej w PIT, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Zmiany zawarte w projekcie ustawy o PIT przewidują rzeczywistą i wymierną pomoc państwa dla rodzin wychowujących dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych (z trojgiem i więcej dzieci). Celem zmian jest umożliwienie skorzystania przez rodziców mniej zarabiających z ulgi podatkowej. Będą z niej mogli skorzystać ci podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane wg skali podatkowej" - czytamy w komunikacie. Ulga będzie przysługiwała także opiekunowi prawnemu dziecka, rodzicowi zastępczemu oraz osobie, która płaciła alimenty i w ciągu roku podatkowego utrzymywała pełnoletnie dziecko. "Wprowadzone przepisy zrównają sytuację podatników wychowujących dzieci, którzy uzyskują dochody w wysokości umożliwiającej skorzystanie z ulgi, z sytuacją tych podatników, którzy - z uwagi na zbyt niskie dochody i wynikający z tego niski podatek - z tej ulgi nie mogli korzystać" - wskazało CIR. Dodatkowe wsparcie obejmie tylko te osoby, które wcześniej wpłaciły do systemu składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Oznacza to, że osoby uprawnione do ulgi na dzieci Ewa Siemiginowska Rachunek bankowy oraz terminal do kart płatniczych w firmie Rachunek bankowy jest nieodzownym elementem każdego przedsiębiorcy. W zasadzie każdy przedsiębiorca choćby ze względu na wprowadzenie tej formy przyjmowania płatności rachunek zakłada. Nie oznacza to jednak, że istnieje przymus rozliczeń za pomocą rachunku bankowego. Trzeba zatem stwierdzić, że: do określonej wielkości swojej firmy, przedsiębiorca nie jest zobowiązany dokonywać płatności za pomocą rachunku bankowego, nie ma przepisów zobowiązujących przedsiębiorcę, by ten zakładał specjalne konto na firmę; bank może wewnętrznymi regulacjami zastrzec jednak, że dany rodzaj kont jest przypisany do działalności a innych rodzajów kont nie można stosować w firmie ich stosowanie naraziłoby stosującego na wypowiedzenie umowy rachunku bankowego lub odpowiedzialność odszkodowawczą. Kontrahent Prawo zobowiązuje przedsiębiorcę do stosowania rachunku bankowego (również rachunku w SKOK) w każdym wypadku, gdy: 2 Wszystko pod kontrolą

3 stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz (łącznie z tym) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Płatność przyjęta od podmiotu nie będącego przedsiębiorcą nie nakłada takich obwarowań ustawowych. Przedsiębiorca ma pełną dowolność, co do formy płatności, jaką zastrzeże w ofercie skierowanej do innych podmiotów, w tym konsumentów. Może zatem ustalić zarówno termin, jak i formę, w jakiej następować ma płatność (wyjątkiem jest oferta skierowana do konsumenta przy umowach na odległość, w których nie można zastrzegać konieczność zapłaty za towar przed jego wysłaniem lub wykonaniem usługi). Przedsiębiorca ma zatem prawo odmówić przyjęcia zapłaty za realizację świadczenia w formie, która nie jest zgodna z zastrzeżeniem umownym (przedstawionym przez niego wcześniej w ofercie). Jeżeli jednak forma nie zostanie wcześniej umownie wskazana przedsiębiorca nie może dodatkowo ograniczać form płatności (np. zastrzec, że nie przyjmuje płatności gotówką). Przedsiębiorca nie może na konsumenta przy umowie zawieranej na odległość nakładać obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem świadczenia (w formie zaliczki lub pełnej zapłaty za towar). W pozostałych przypadkach istnieje takie prawo. W handlu na odległość korzystanie z rachunku bankowego jest tym bardziej korzystne, że prowadzenie transakcji wyłącznie za pośrednictwem takiego konta pozwala wyeliminować obowiązek zakupu kasy fiskalnej. Zwolnione z obowiązku rejestracji na kasie pozostaje: dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła, przy czym korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów, świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Urzędy Płatności na rzecz organów podatkowych skłaniają do prowadzenia ich za pośrednictwem rachunku bankowego. Przyczyną jest termin, w którym uznaje się płatności podatkowe za termin zapłaty podatku w obrocie bezgotówkowym uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w SKOK lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu. Gdyby podatnik zapomniał dokonać zapłaty podatku w godzinach urzędowania organu zapłaty z rachunku może dokonać do końca dnia. Tak ustalanego terminu płatności nie stosuje się już w przypadku organów ubezpieczeniowych czy też przy płatnościach związanych z prywatnymi transakcjami. W tym przypadku zwolnieniem ze zobowiązania jest termin uznania rachunku bankowego wierzyciela, a nie wykonania transakcji w koncie przedsiębiorcy dokonującego przelewu. Składki ZUS płatnik opłaca w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego. Płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą może opłacać należności z tytułu składek również w formie przekazu pocztowego lub w formie przekazu pieniężnego za pośrednictwem instytucji płatniczej lub biura usług płatniczych. Mikroprzedsiębiorcą jest przede wszystkim prowadzący samodzielnie działalność, czyli osoba, która nie zatrudnia pracowników, ale również przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Podatki opłaca się podobnie jak składki ZUS zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu, natomiast zapłata opłaty skarbowej może nastąpić również przez te podmioty w gotówce. Dodatkowo zapłata podatków (a nie tylko opłaty skarbowej) przez mikroprzedsiębiorców może również nastąpić w gotówce. Terminal do kart płatniczych Zakup terminala płatniczego nie jest obowiązkiem przedsiębiorcy, konsument nie może również wymagać od przedsiębiorcy przyjęcia płatności kartą. Możliwe jest przyjmowanie płatności wyłącznie w gotówce lub wyłącznie przelewem czy kartą. W tym zakresie to przedsiębiorca decyduje, jakie formy są dopuszczalne (wskazuje to w ofercie kierowanej do kontrahenta). Forma i termin płatności może stanowić istotny element oferty a w konsekwencji wpływać na kwestię zawarcia umowy. Zakup terminala wiąże się z płatnościami po stronie przedsiębiorcy z reguły opłatą za montaż, najem urządzenia do realizacji płatności oraz prowizją za każdą realizowaną transakcję. Wydatek na zakup i korzystanie z terminala jest bezpośrednio związany z uzyskiwaniem przychodów i może stanowić u podatnika koszt podatkowy. Monika Żukowska Nowe zgłoszenia identyfikacyjne NIP Wzory formularzy zgłoszeń NIP-2, NIP-7 oraz ZAP-3 zostaną zmodyfikowane i dostosowane m.in. do zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ministerstwo Finansów wprowadzi Wszystko pod kontrolą 3

4 też wzór całkiem nowego zgłoszenia (NIP-8). Nowe rozporządzenie ws. wzorów wejdzie w życie już 1 grudnia 2014 r. Nowe rozporządzenie określi wzory formularzy: zgłoszenia identyfikacyjnego / zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2); zgłoszenia identyfikacyjnego / zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7); zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3); zgłoszenia identyfikacyjnego / zgłoszenia aktualizacyjnego w zakresie danych uzupełniających (NIP-8). Formularze zostaną dostosowane m.in. do możliwości doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (przez internet) oraz zmian w ustawie o KRS. W przypadku NIP-2 zrezygnowano z załączników NIP-2/A oraz NIP-D. Informacje dotyczące np. wspólników będzie można umieszczać (w formularzu elektronicznym) w kolejnych wierszach. Osoby składające NIP-2 w formie papierowej będą mogły dołączać listy z odpowiednimi informacjami. Wzór formularza NIP-8 oparto na wzorze NIP-2. Nowe zgłoszenie będzie uwzględniać tryb pozyskiwania danych podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych), objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym. Jak tłumaczy projektodawca, wprowadzenie NIP-8 jest ściśle związane ze zmianą procedur dotyczących podmiotów objętych wpisem do KRS dany podmiot ma dokonywać zgłoszenia podstawowych danych do sądu rejestrowego. Wraz z postanowieniem o wpisie do KRS podmiot otrzyma NIP i numer indentyfikacyjny REGON. Podmiot, po jego wpisaniu do KRS, będzie zobligowany do dokonania do naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia w zakresie danych uzupełniających niezbędnych do realizacji zadań ustawowych przez administrację podatkową, GUS i ZUS czytamy w uzasadnieniu projektu. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z dnia 13 października 2014 r.) Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 grudnia 2014 r. Renata Łyżwa NBP, obowiązujący w dniu 30 września 2014 r. 30 września 2014 r. średni kurs euro ogłoszony przez NBP wyniósł 4,1755 zł/euro. Oznacza to, że limit przychodów za 2014 r., po osiągnięciu którego wystąpi obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r., wynosi zł. Próg ten jest o zł niższy niż obowiązujący w 2014 r. Pamiętać trzeba, że osoba fizyczna prowadząca działalność indywidualnie oraz będąca wspólnikiem spółki cywilnej osób fizycznych, jawnej osób fizycznych lub partnerskiej, ustalając obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych uwzględnia wyłącznie przychody z działalności indywidualnej. Natomiast spółka cywilna osób fizycznych, jawna osób fizycznych oraz partnerska, ustalając limit do prowadzenia ksiąg powinna uwzględnić przychody osiągane przez spółkę, a nie z działalności indywidualnej jej wspólników. Przychody uwzględniane w limicie do prowadzenia ksiąg Zakres przychodów uwzględnianych w limicie zobowiązującym do prowadzenia ksiąg rachunkowych został zdefiniowany inaczej w ustawie podatkowej, a inaczej w ustawie o rachunkowości. Przepisy podatkowe obejmują większy zakres przychodów niż przepisy bilansowe. Jednostki prowadzące dotychczas podatkową księgę przychodów i rozchodów ustalają limit przychodów na podstawie przepisów podatkowych. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny VAT. Natomiast jednostki prowadzące księgi rachunkowe powinny z ostrożności ustalać wielkość przychodów zarówno na podstawie ustawy o rachunkowości, jak i na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wówczas wskazuje się wyłącznie przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Jeśli na podstawie jednej z nich osiągną kwotę limitu w następnym roku powinny prowadzić księgi rachunkowe. Minimalne stawki podatku od środków transportowych w 2015 r. W przyszłym roku minimalne stawki dla środków o dopuszczalnej masie całkowitej wyższej bądź równej 12 ton, będą kształtowały się na tym samym poziomie jak w roku Maksymalne stawki podatku będą wyższe dla wszystkich pojazdów, które podlegają opodatkowaniu. Stawki podatku od środków transportowych określają rady gminy i miast. Ich wysokość ustalają w oparciu o górny i dolny limit przestawiony przez Resort finansów w obwieszczeniu z 7 sierpnia br. Obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości, czyli równowartość euro. Limit przychodów decydujących o prowadzeniu ksiąg rachunkowych W celu ustalenia limitu przychodów za 2014 r., po przekroczeniu którego podatnicy obowiązani będą w 2015 r. prowadzić księgi rachunkowe, należy wspomnianą kwotę wyrażoną w euro przeliczyć na walutę polską, stosując średni kurs ogłoszony przez Kadry, Płace, ZUS Agnieszka Raszkowska Dodatkowy dzień wolny za święto 1 listopada 2014 r. W tym roku dwa dni ustawowo wolne od pracy wypadają w soboty. Pracodawca musiał oddać dodatkowy dzień wolny za 3 maja 2014 r. Drugim świętem wypadającym w sobotę jest Dzień Wszystkich Świętych czyli 1 listopada. Pracodawca oddaje dodatkowy dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym występuje dane święto. Zmiana wynika z treści wydanego w październiku 2012 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Za sprzeczny z Konstytucją 4 Wszystko pod kontrolą

5 uznał on przepis kodeksu pracy, zgodnie z którym za święto przypadające w dniu wolnym od pracy pracodawcy nie musieli oddawać pracownikom dodatkowego dnia wolnego. Trybunał podzielił wątpliwości dotyczące realizacji zasady równości podmiotów stosunku pracy przez kwestionowany przepis - w jego ocenie bezpodstawnie różnicuje on liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom. Od momentu publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw 8 października 2012 r. pracodawcy muszą oddawać pracownikom wolny dzień, jeśli święto przypadnie w dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. Najczęściej chodzi o sobotę, ponieważ większość pracowników wtedy nie pracuje. Pomimo wprowadzonej zmiany pracodawca nie zawsze będzie zmuszony oddać pracownikom dodatkowy dzień wolny od pracy w sytuacji, w której dzień ustawowo wolny od pracy przypada w sobotę. Jeśli w danym zakładzie pracy dla zachowania pięciodniowego tygodnia pracy ustalony jest inny niż sobota dzień wolny, obowiązek zapewnienia dodatkowego dnia wolnego zależał będzie od tego, czy niezapewnienie go poskutkuje przekroczeniem wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Jeśli tak się stanie, pracodawca będzie musiał przyznać dodatkowy dzień wolny również tym pracownikom, którzy w soboty pracują. W razie niewywiązania się z tego obowiązku pracodawca narażony będzie na konieczność wypłacenia im wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Zmiany wprowadzone wydaniem wyroku Trybunału nie dotkną również pracowników pracujących w systemie weekendowym. Wynika to z charakteru tego systemu czasu pracy, zgodnie bowiem z treścią art. 144 kodeksu pracy pracownicy pracujący w tym systemie wykonują pracę wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W sytuacji, w której dzień ustawowo wolny od pracy przypadnie w sobotę, nie nastąpi bowiem przekroczenie ich wymiaru czasu pracy. Pamiętać jednak należy, że zgodnie z treścią art. 1519a Kodeksu pracy we wszystkie dni świąteczne wolne od pracy, nawet te przypadające w niedziele, obowiązuje zakaz handlu w placówkach handlowych. Oznacza to, że zatrudnieni w takich miejscach pracownicy nie będą mogli w te dni wykonywać pracy. Pracodawca dowolnie wskazuje dzień wolny otrzymany w zamian za święto wypadające w dzień wolny od pracy. Nie musi to być przy tym jeden wspólny dzień dla wszystkich pracowników firmy, dzięki czemu pracodawca nie musi zamykać zakładu pracy i przy tym poświęcać dnia pracy. która nie była oskładkowana. Nowe zasady znacząco zwiększą ryzyko działania firm. Mianowicie w przypadku umowy zlecenia płatnikiem składek jest przedsiębiorca i na nim ciąży obowiązek przesłania składek w odpowiedniej kwocie do ZUS. Po godzinach Główny Urząd Ceł postanowił przeprowadzić ankietę wśród celników na temat łapówkarstwa. Jedno z pytań zadawanych przez komisję brzmiało: "Ile czasu potrzebujesz aby za łapówki kupić BMW?" Celnik na polsko-niemieckiej granicy odpowiada: - Dwa, trzy miesiące. Celnik na polsko-czeskiej granicy: - No, z pół roku. Celnik ze "ściany wschodniej" po dłuższym zastanowieniu: - Dwa, trzy lata. Komisja zadziwiona: - Tak długo? Celnik ze "ściany wschodniej": - Chłopaki, nie przesadzajcie, BMW to w końcu duża firma... **** David Copperfield przekracza polsko-rosyjską granicę bez paszportu. Jednak celnik mając do niego sentyment proponuje: - Jeśli zobaczę oszałamiający numer to puszczę cię bez paszportu. David wyciąga rękę, rozsypuje śnieżnobiały proszek, wymawia zaklęcie, i... W niebo wzbija się gołąbek. Na to celnik: - To ma być sztuczka? To ja ci coś pokażę. Zabiera magika na bocznice kolejową gdzie stoi cysterna. Każe mu sprawdzić jej zawartość - oczywiście w środku jest spirytus. Celnik podchodzi do cysterny przystawia pieczątkę i mówi: - A teraz to jest zielony groszek. **** Julia jak zwykle stała na balkonie. Czekała. Powoli zapadała noc, a jego nie było. Wyglądała go już od kilku dni, skubiąc ze zniecierpliwienia i tak już porwane firanki. Zazwyczaj stawał pod oknem i głośnym okrzykiem obwieszczał swoje przybycie. Tym razem jednak mocno się spóźniał. Kiedy już miała zamknąć okno i udać się na spoczynek, usłyszała jego - wywołujący drżenie serca - mocny, męski głos: - Pani Julio!!! Renta!!! Agnieszka Warchocka Składki od umów-zleceń: ZUS zarobi, pracownik zyska Umowy zlecenia będą oskładkowane od 1 stycznia 2016 r. natomiast dochody członków rad nadzorczych już od stycznia 2015 r. Gdy związki zawodowe się cieszą, eksperci ostrzegają - firmy czeka wielki kłopot. Ustawa poszerza grono podmiotów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnorentowemu o członków rad nadzorczych. Zmiany wprowadzają także obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie będzie można uniknąć oskładkowania, nowela uniemożliwia też zawieranie podwójnych umów, w taki sposób, aby unikać ozusowania. Dotychczas unikanie płacenia składek było możliwe przy zawarciu dwóch umów - jednej na niską kwotę, od której odprowadzana była niska składka i drugiej, z wyższą kwotą, Dowcipy przygotowała Joanna Grześkiewicz PROFUS Kancelarie podatkowe i prawne Siedziba: Legnica, ul. Kościuszki 18/2 tel./fax do Jelenia Góra, ul. Jasna 14 tel , tel./fax Wrocław, ul. Fabryczna 19 tel , fax Wszystko pod kontrolą 5

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz działalność?

Rozpoczynasz działalność? Rozpoczynasz działalność? Zapraszamy do naszego biura z chęcią odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania, podpowiemy jak założyć działalność gospodarczą oraz jaką wybrać formę opodatkowania. Wszystkim którzy

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok

PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok 1. Składki ZUS Społeczne PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok I. Odliczane od dochodu Podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia od dochodu składek ZUS. UWAGA: Składki ZUS podlegają odliczeniu od dochodu.

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo