Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie. Chrzanów, dnia 31 grudnia 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie. Chrzanów, dnia 31 grudnia 2014"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych, jednocześnie wypełniając zalecania rekomendacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie przyjął nowe regulacje określające funkcjonowanie kart debetowych oraz rachunków bankowych, które obowiązywać będą od 1 lutego 2015 roku. Wprowadzone zmiany dotyczą : 1. wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana kartą VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku. Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku BPS zgodnie z obowiązującą Taryfą w Banku BPS; 2. wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobu potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa pod nazwą Verified by Visa; MasterCard pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia; Od 1 lutego 2015 r. limit transakcji internetowych zostanie wyzerowany dla wszystkich wydanych kart debetowych. Aby odblokować płatności w Internecie, należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych za pośrednictwem Infolinii Banku BPS lub bezpośrednio w placówce Banku oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl). W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. Aby zarejestrować się w portalu kartowym, należy: 1) wejść na stronę internetową portalu kartowego 2) podać numer PESEL dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego; 3) wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym. Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności: aktywować zabezpieczenie 3D Secure, zmieniać kod PIN, zastrzegać kartę. O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco. Z uwagi na fakt uregulowania warunków funkcjonowania kart debetowych oraz usługi bankowości internetowej SystemBs24 w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych od przestanie obowiązywać Regulamin wydawania i obsługi karty płatniczej Visa Classic Debetowa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie oraz Regulamin świadczenia usług bankowości internetowej System Bs24 dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie. W załączeniu przekazujemy Państwu nową treść Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w wersji obowiązującej od r. Regulamin dostępny jest również w placówkach sprzedażowych Banku. Posiadacz rachunku ma prawo, przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Zgłoszenie sprzeciwu bez dokonania wypowiedzenia Umowy, skutkuje wygaśnięciem Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Nie złożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia o zgłoszeniu sprzeciwu lub wypowiedzenia Umowy oznaczać będzie akceptację zmian wprowadzonych w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych. Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań : 1) w zakresie odblokowania płatności w Internecie lub ustalenia wysokości limitu transakcji internetowych lub dotyczących zmian Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych lub Regulaminu kart debetowych w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie chętnie pomogą nasi pracownicy w każdej z naszych placówek, 2) w zakresie odblokowania płatności w Internecie lub ustalenia wysokości limitu transakcji internetowych chętnie pomogą oprócz naszych pracowników konsultanci na Infolinii Banku BPS pod numerem lub Chrzanów, dnia 31 grudnia 2014 Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie

2 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej Regulaminem obowiązujący w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie z siedzibą: Chrzanów, Aleja Henryka 22, spółdzielnią, zarejestrowanym pod nr w KRS Rejestrze Przedsiębiorców, akta w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP zwanym dalej Bankiem, określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków bankowych;. 2. Regulamin określa zasady: 1) otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych; 2) korzystania z kanałów bankowości elektronicznej; 3) wydawania i obsługi kart debetowych, wydawanych do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych; 4) realizacji przekazów w obrocie dewizowym. 2 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) antena zbliżeniowa elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliżeniową, komunikujące się z czytnikiem zbliżeniowym, pozwalające na dokonywanie transakcji zbliżeniowej; 2) autoryzacja - wyrażenie przez Posiadacza rachunku zgody na wykonanie transakcji płatniczej; 3) Bank - Bank Spółdzielczy w Chrzanowie; 4) Bank beneficjenta/odbiorcy - bank, który dokonuje rozliczenia przekazu z beneficjentem/odbiorcą; 5) Bank BPS Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank BPS S.A) bank biorący udział w realizacji transakcji płatniczych; 6) Bank pośredniczący - bank, z którego usług korzysta bank zleceniodawcy kierując przekaz do banku beneficjenta; 7) Bank zleceniodawcy - bank krajowy lub zagraniczny, który przyjmuje od Zleceniodawcy dyspozycję i dokonuje wystawienia przekazu; 8) bankomat - urządzenie umożliwiające Użytkownikowi karty wypłatę gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych czynności przy użyciu karty; 9) Beneficjent/Odbiorca - Posiadacz rachunku będący zamierzonym odbiorcą środków stanowiących przedmiot transakcji płatniczej; 10) blokada karty (zastrzeżenie karty) unieważnienie karty przez Bank zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową lub Regulaminem; 11) Centrum kart jednostka organizacyjna Banku BZ WBK dokonująca w imieniu Banku autoryzacji, zastrzeżeń i rozliczeń transakcji dokonanych przy użyciu kart debetowych wydawanych przez Bank; 12) Certyfikat Rezydencji Podatkowej zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej w kraju zamieszkania Posiadacza rachunku; 13) CVV2/CVC2 trzycyfrowy numer umieszczony na rewersie karty, używany do autoryzacji transakcji podczas dokonywania płatności bez fizycznego użycia karty, w szczególności do realizowania zamówień składanych listownie, telefonicznie lub transakcji dokonywanych przez Internet; 14) czasowa blokada karty czynność dokonywana na wniosek Banku/ Posiadacza rachunku /Użytkownika karty, polegająca odpowiednio na czasowym wstrzymaniu możliwości dokonywania transakcji autoryzowanych; 15) czytnik zbliżeniowy elektroniczne narzędzie stanowiące integralną część terminala POS służące do przeprowadzania transakcji zbliżeniowych, odczytujące dane z anteny zbliżeniowej; 16) dostępne środki saldo rachunku (do którego zostały wydane karty) powiększone o ewentualne środki z tytułu przyznanych kredytów, do wysokości których Użytkownik karty w ramach dostępnych limitów może dokonywać transakcji; 17) data waluty- moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano rachunek; 18) data waluty spot standardowy termin rozliczenia transakcji przypadający na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia, pod warunkiem, iż zostało ono złożone zgodnie z obowiązującym w Banku terminarzem rozliczeń; 19) debet w ROR/ dopuszczalny debet przyznane przez Bank prawo do wydawania przez Posiadacza rachunku dyspozycji obciążeniowych nie znajdujących pokrycia w saldzie ROR powodujących powstanie dopuszczalnego salda debetowego; 20) duplikat karty kolejny egzemplarz karty debetowej z takim samym numerem i datą ważności, jak w karcie dotychczas użytkowanej; 21) Dyspozycja każda dyspozycja otwarcia rachunku bankowego jeżeli wymagają tego zapisy Regulaminu dotyczące poszczególnych rachunków bankowych; 22) dzień roboczy - dzień, w którym Bank zleceniodawcy lub beneficjenta prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji płatniczej; 23) Hasło 3D Secure przesyłane w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Użytkownika karty numer telefonu komórkowego jednorazowe hasło służące do identyfikacji Posiadacza rachunku / Użytkownika karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure; 24) Hasło SMS hasło jednorazowe wysyłane przez Bank na podany przez klienta we Wniosku nr telefonu komórkowego i wykorzystywane do autoryzacji transakcji w Systemie Bs24; 25) IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego - standard numeracji kont bankowych utworzony przez Europejski Komitet Standardów IBAN składa się z dwuliterowego ISO kodu kraju, po którym

3 następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne), i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku; 26) Identyfikator Użytkownika numer identyfikacyjny przypisany każdemu Użytkownikowi korzystającemu z Systemu Bs24; 27) Instrukcja użytkownika instrukcja dotycząca zasad korzystania z Systemu Bs24 pod nazwą Dokumentacja użytkownika systemu ebanknet umieszczona na stronie internetowej Banku https://24.bschrzanow.pl 28) Infolinia Infolinia Banku serwis telefoniczny dla Użytkownika karty w Banku BPS S.A., obsługa kart: , zastrzeżenia kart: lub ogólnopolski system zastrzegania kart ; czynny 7 dni w tygodniu, całą dobę; 29) informacja o transakcjach informacja podawana na wyciągu z rachunku po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, zawierająca wszystkie transakcje rozliczone przez Bank w danym miesiącu kalendarzowym wraz z należnymi Bankowi opłatami i prowizjami; 30) karta debetowa/karta międzynarodowa karta płatnicza VISA, zarówno główna jak i dodatkowa, wydawana przez Bank; 31) karta spersonalizowana karta z nadrukowanym na awersie imieniem i nazwiskiem Użytkownika karty; 32) karta zbliżeniowa karta wyposażona w antenę zbliżeniową umożliwiającą transakcje zbliżeniowe; 33) Karta wzorów podpisów dokument wskazujący osoby uprawnione do dysponowania rachunkiem bankowym wraz z ich wzorami podpisów; 34) Kod identyfikacyjny / kod PIN / Numer PIN - (Personal Identification Number) stanowiący poufny numer lub inne oznaczenie, które łącznie z danymi zawartymi na Karcie stanowią unikatowy identyfikator służący do elektronicznej identyfikacji Posiadacza/Użytkownika karty, przypisany do danej Karty i znany tylko Posiadaczowi/ Użytkownikowi karty; 35) kod Swift/ BIC kod (ang.: Swift code/ BIC code)- przypisany każdemu bankowi, uczestnikowi systemu S.W.I.F.T, skrót literowy publikowany w międzynarodowym wykazie banków BIC Directory ; 36) Komunikat komunikat informacyjny Banku dla Posiadaczy rachunków, podawany do wiadomości w Banku oraz na stronie internetowej Banku Komunikat zawiera wskazane w poszczególnych regulaminach warunki prowadzenia rachunków bankowych; 37) koszty BEN - opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa Beneficjent; 38) koszty OUR -opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa Zleceniodawca; 39) koszty SHA - opcja kosztowa, wg której opłaty banku pośredniczącego i banku Beneficjenta pokrywa Beneficjent, a Banku zleceniodawcy- Zleceniodawca; 40) kraj Rzeczpospolita Polska; 41) Książeczka książeczka oszczędnościowa wydana do rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie (a vista); 42) kurs walutowy - kurs wymiany, ogłaszany przez Bank BPS S.A., stosowany do przeliczania walut, dostępny w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku BPS S.A.. Kurs walutowy może ulegać zmianie w ciągu dnia operacyjnego. Zmiany wartości kursu walutowego nie wymagają uprzedniego zawiadomienia Posiadacza rachunku; 43) limity transakcyjne kwota, do wysokość, której Użytkownik karty może dokonywać transakcji gotówkowych lub bezgotówkowych w ciągu jednego dnia. Wysokość limitu ustalona jest osobno dla każdej z wymienionych transakcji; 44) lokata każdy rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej oferowanej przez Bank przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych przez określony w Umowie lokaty czas i na określonych w niej warunkach; 45) Małoletni osoba fizyczna będąca rezydentem, która nie ukończyła 13 roku życia; 46) niedopuszczalne saldo debetowe saldo ujemne ROR wykazane na koniec dnia operacyjnego spowodowane wypłatą kwot przewyższających stan wolnych środków; 47) nierezydent osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania w kraju, w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo dewizowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 826 z późn. zm); 48) NRB - Numer Rachunku Bankowego - polski standard określający sposób numeracji rachunków bankowych będący unikatowym identyfikatorem; 49) odwołanie polecenia zapłaty - dyspozycja Posiadacza rachunku wstrzymująca obciążenie rachunku wskazanym, przyszłym poleceniem zapłaty, składana w Banku przed terminem realizacji; 50) organizacja płatnicza międzynarodowa organizacja zajmująca się rozliczaniem transakcji dokonywanych przy użyciu kart wydanych w ramach danej organizacji; informacja o organizacjach płatniczych, w ramach których Bank wydaje karty, dostępna jest na stronie internetowej Banku oraz na Infolinii Banku; 51) osoba Małoletnia osoba fizyczna będąca rezydentem, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 18 lat; 52) Pakiet zestaw produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach jednej miesięcznej opłaty; 53) Pełnomocnik osoba fizyczna o pełnych zdolnościach do czynności prawnych, upoważniona przez Posiadacza rachunku do dysponowania rachunkiem; 54) PKZP Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa; 55) placówka sprzedażowa Banku / jednostka Banku oddział lub inna placówka Banku; 56) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego Beneficjenta / Odbiorcy; 57) Polecenie zapłaty - usługa płatnicza polegająca na obciążeniu określoną kwotą rachunku Posiadacza na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której Posiadacz rachunku udzielił Odbiorcy; Strona 3 z 30

4 58) portal kartowy system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Posiadaczowi rachunku/użytkownikowi karty do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej; 59) Posiadacz karty osoba fizyczna, będąca Posiadaczem lub Współposiadaczem rachunku bankowego, która na podstawie Umowy uprawniona jest do korzystania z karty, a w przypadku kart spersonalizowanych osoba, której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty i która złożyła podpis na rewersie karty; 60) Posiadacz rachunku / Płatnik osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku należy rozumieć każdego ze Współposiadaczy oraz RR, SKO, PKZP; 61) Przedstawiciel ustawowy - Przedstawiciel ustawowy osoby Małoletniej lub Małoletniego; 62) przekaz w obrocie dewizowym (Przekaz) transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA; 63) Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego Beneficjenta oraz Zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank Zleceniodawcy i Bank Beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku BPS S.A. 64) Przelew regulowany - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EURO; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego Beneficjenta oraz Zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA ; 65) przepisy dewizowe ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 826 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi opublikowanymi na jej podstawie oraz analogiczne przepisy prawa obowiązujące w krajach członkowskich UE; 66) rachunek bankowy / rachunek płatniczy rachunek służący do wykonywania transakcji płatniczych oferowany i prowadzony przez Bank dla osób fizycznych; 67) rachunek walutowy - rachunek oszczędnościowy w walucie obcej. Wykaz walut określony jest w Tabeli oprocentowania i podawany do wiadomości w Banku oraz na stronie internetowej Banku; 68) rachunek oszczędnościowy rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie a vista w złotych; 69) RR / Rada Rodziców osoby fizyczne będące członkami Rady Rodziców; 70) rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo dewizowe; 71) ROR Junior rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR Junior, prowadzony dla osoby Małoletniej; 72) ROR Komplex rachunek oszczędnościoworozliczeniowy obejmujący pakiet usług; 73) ROR Student - rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy ROR Student prowadzony dla osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych, uczącej się, posiadającej status studenta lub ucznia, z którą Bank zawarł Umowę, a w przypadku rachunku wspólnego z każdym ze współposiadaczy; 74) saldo rachunku - stan środków pieniężnych na rachunku wykazywany na koniec dnia operacyjnego; 75) SEPA (Single Euro Payments Area)- jednolity obszar płatności w EUR; koncepcja, która spełnia rolę zintegrowanego rynku usług płatniczych; 76) siła wyższa zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia ( przy czym w zasadzie chodzi o niemożliwości zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku co jego następstwom); 77) SKO - Szkolna Kasa Oszczędności; 78) System Bs24 system bankowości internetowej umożliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp do oferowanych przez Bank innych produktów za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej; 79) środki dostępu do Systemu Bs24 identyfikator Użytkownika i hasła dostarczane w postaci wydruku lub w postaci informacji SMS, umożliwiające uwierzytelnianie Użytkownika i autoryzację transakcji płatniczych i innych dyspozycji w Systemie Bs24; 80) SMS (short message service) informacja tekstowa wysyłana pod numer abonenta sieci telefonii komórkowej lub stacjonarnej; 81) strona internetowa Banku strona na której dostępne są min. aktualne wersje Tabeli oprocentowania, Taryfy opłat i prowizji; 82) Tabela kursowa- tabela, w której publikowane są ustalone przez Bank BPS S.A. kursy kupna/sprzedaży waluty krajowej (PLN) w stosunku do walut obcych, mające zastosowanie w obrocie dewizowym w Banku. Zmiany Tabeli wchodzą w życie począwszy od godziny wskazanej w jej treści; 83) Tabela oprocentowania obowiązująca w Banku Tabela oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych, Tabela oprocentowania depozytów dla Rad Rodziców, Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych, Szkolnych Kas Oszczędności; Strona 4 z 30

5 84) Taryfa / Taryfa opłat i prowizji - obowiązująca w Banku Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe dla Rad Rodziców, Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych, ; 85) Terminal POS (Point of Sale) urządzenie elektroniczne instalowane w placówkach handlowo-usługowych, wykorzystywane do kontaktu z Bankiem - za pośrednictwem centrum autoryzacyjnego - w przypadku, gdy Posiadacz rachunku/użytkownik karty za nabywany towar lub usługę płaci kartą; 86) transakcja płatnicza zainicjowana przez Posiadacza rachunku lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych w tym: 1) transakcja bezgotówkowa (stykowa) - płatność za nabywane towary i usługi przy fizycznym użyciu karty w placówce handlowo-usługowej, jak również transakcja na odległość dokonywana bez fizycznego użycia karty, w szczególności zrealizowana za pośrednictwem Internetu, telefonu lub poczty; 2) transakcja gotówkowa wypłata gotówki w ramach usługi cash back, w bankomatach, bankach lub w innych uprawnionych jednostkach, oznaczonych logiem organizacji płatniczej umieszczonym na karcie; 3) transakcja zbliżeniowa (bezstykowa) transakcja bezgotówkowa dokonywana przy użyciu karty wyposażonej w antenę zbliżeniową w placówce usługowo-handlowej zaopatrzonej w terminal POS wyposażony w czytnik zbliżeniowy; polega na realizacji płatności poprzez zbliżenie karty do czytnika zbliżeniowego bez konieczności potwierdzania transakcji przez Użytkownika karty za pomocą kodu PIN lub poprzez złożenie podpisu na wydruku z terminala; 4) transakcja internetowa transakcja bezgotówkowa dokonana na odległość w Internecie; 87) Umowa rachunku umowa o prowadzenie rachunku bankowego lub Umowa o Pakiet; 88) Umowa lokat umowa każdego rodzaju terminowej lokaty oszczędnościowej będącej w ofercie Banku; 89) Umowa o kartę umowa o kartę debetową; 90) Umowa Bs24 umowa o usługę Bs24; 91) Unikatowy identyfikator- kombinacja liter, liczb lub symboli określona przez Bank i przekazana Posiadaczowi rachunku w celu jednoznacznej identyfikacji Posiadacza rachunku lub jego rachunku bankowego; 92) usługa cash back usługa na terminalu POS polegająca na wypłacie gotówki z kasy sklepu przy okazji płatności kartą za towary i usługi; usługa ta jest dostępna tylko na terenie Polski; 93) Użytkownik Posiadacz rachunku i/lub wskazany przez Posiadacza rachunku Pełnomocnik, który otrzymuje dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku za pomocą Systemu Bs24; 94) Użytkownik karty osoba fizyczna, upoważniona przez Posiadacza rachunku do dokonywania w jego imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku operacji kartą w zakresie określonym w Umowie rachunku; 95) waluta obca waluta nie będąca w kraju prawnym środkiem płatniczym; 96) waluta wymienialna waluta obca określona, jako wymienialna przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 97) wpłatomat urządzenie umożliwiające Użytkownikowi karty debetowej wpłatę gotówki na własnych rachunek (tzw. wpłata własna) lub dodatkowo dokonywanie innych czynności przy użyciu karty; 98) zabezpieczenie 3D Secure/ 3D Secure sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa pod nazwą Verified by Visa; MasterCard pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia; 99) zadłużenie wymagalne - wierzytelności Banku niespłacona przez Posiadacza rachunku w terminach określonych w Regulaminie i Umowie; 100) zgoda zgoda Posiadacza rachunku na obciążenie jego rachunku bankowego w umownych terminach, stanowiąca podstawę dla Odbiorcy do wystawiania poleceń zapłaty z tytułu określonych zobowiązań; 101) Zleceniodawca / Płatnik osoba fizyczna, zlecająca dokonanie transakcji płatniczej; 102) Zlecenie płatnicze oświadczenie zleceniodawcy zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej, złożone w ustalonej z Bankiem formie; 103) zwrot polecenia zapłaty zwrot na rachunek Posiadacza rachunku środków, z tytułu zrealizowanego polecenia zapłaty na podstawie dyspozycji złożonej przez Posiadacza rachunku w Banku; 3 1. W ramach niniejszego Regulaminu Bank otwiera i prowadzi następujące rachunki bankowe: 1) oszczędnościowo-rozliczeniowe przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 2) terminowych lokat oszczędnościowych przeznaczonych do gromadzenia środków pieniężnych na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie lokat; 3) oszczędnościowe płatne na każde żądanie a vista przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych i niewykorzystywane do prowadzenia rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z zastrzeżeniem Rachunki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) prowadzone są w PLN. 3. Rachunki, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3) mogą być prowadzone w złotych oraz w walutach wymienialnych. Wykaz walut określa Tabela oprocentowania. 4. Bank otwiera rachunki, które mogą być prowadzone, jako rachunki indywidualne lub wspólne, dla osób fizycznych rezydentów i nierezydentów oraz Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych (PKZP) Strona 5 z 30

6 i Szkolnych Kas Oszczędności (SKO). 5. Bank otwiera i prowadzi rachunki także dla osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 6. Aktualna oferta rachunków dostępna jest w Taryfie opłat i prowizji oraz podawana jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku Rozdział 2. Otwarcie rachunku bankowego 4 1. Otwarcie rachunku bankowego następuję po zawarciu Umowy przez strony. 2. Osoba występująca o zawarcie Umowy rachunku zobowiązana jest do okazania: 1) dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu; 2) paszportu zagranicznego lub innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania poza krajem w przypadku nierezydentów; 3) tymczasowego dowodu tożsamości, paszportu lub legitymacji szkolnej w przypadku osoby Małoletniej lub aktu urodzenia w przypadku Małoletniego; 4) w przypadku rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego ROR dokumentu potwierdzającego uzyskiwanie dochodów ze stałego źródła lub deklaracji zasilania rachunku ROR wpłatami własnymi; 5) aktualne zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające, że osoba jest Studentem lub Uczniem. lub innych dokumentów niezbędnych do otwarcia rachunku bankowego wskazanych w Wraz z zawarciem Umowy rachunku osoba składa podpis który, stanowi wzór podpisu Posiadacza rachunku. 4. W przypadku rachunków prowadzonych na rzecz SKO, PKZP i RR podpisy składane są przez uprawnione osoby na Karcie wzorów podpisów. 5. Podpisy muszą być złożone w obecności pracownika Banku. Rozdział 3. Pełnomocnictwa 5 1. Posiadacz rachunku bankowego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym innej osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Pełnomocnikiem Posiadacza rachunku bankowego może być osoba fizyczna będąca rezydentem bądź nierezydentem. Pełnomocnik realizuje transakcje płatnicze zgodnie z udzielonym mu pełnomocnictwem. Nierezydent ustanowiony Pełnomocnikiem do rachunku rezydenta lub rezydent ustanowiony Pełnomocnikiem do rachunku nierezydenta może zlecać wypłaty na swoją rzecz lub na rzecz osób trzecich. 3. W przypadku rachunku wspólnego, pełnomocnictwo ustanawiane jest na podstawie dyspozycji wszystkich Współposiadaczy łącznie. 4. Pełnomocnikiem do rachunku bankowego osoby małoletniej może być ustanowiony wyłącznie Przedstawiciel ustawowy, który wyraził zgodę na zawarcie umowy rachunku bankowego 5. Obecność Pełnomocnika przy udzielaniu pełnomocnictwa nie jest wymagana Pełnomocnictwo może być udzielone jedynie w formie pisemnej. 2. Pełnomocnictwo udzielane jest przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w Banku oraz potwierdzone własnoręcznym podpisem Posiadacza rachunku, złożonym w obecności pracownika Banku. 3. Pełnomocnictwo może być stałe (udzielone na czas nieokreślony) lub jednorazowe (udzielone do wykonywania jednorazowej czynności). 4. Pełnomocnictwo staje się skuteczne wobec Banku z chwilą złożenia wzoru podpisu przez Pełnomocnika w Banku. 5. Do dysponowania rachunkiem nie może być jednocześnie ustanowionych więcej niż dwóch Pełnomocników Pełnomocnictwo może być udzielone jako: 1) pełnomocnictwo ogólne w ramach którego Pełnomocnik ma prawo do działania w takim zakresie jak Posiadacz rachunku, włącznie z zamknięciem rachunku bankowego, o ile tak stanowi treść pełnomocnictwa; 2) pełnomocnictwo rodzajowe w ramach którego Pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem bankowym wyłącznie w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku. 2. Pełnomocnictwo nie może obejmować: 1) wydania dyspozycji zapisu na wypadek śmierci Posiadacza rachunku; 2) udzielania dalszych pełnomocnictw; 3) składania wniosków o kredyt odnawialny w rachunku ROR; 4) składania wniosków o debet w ROR; 5) zawierania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku Aneksu do Umowy rachunku dotyczącego debetu w ROR, Umowy kredytu odnawialnego w ROR, lub kredytu dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych ROR; 6) składania wniosków o wydawanie kart debetowych do rachunku chyba, że w treści pełnomocnictwa Posiadacz rachunku postanowi inaczej, 7) cesji praw z rachunku Pełnomocnictwo może być w każdej chwili zmienione lub odwołane przez Posiadacza rachunku na podstawie pisemnej dyspozycji. 2. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku wspólnym może być zmienione wyłącznie na podstawie dyspozycji wszystkich Współposiadaczy natomiast odwołane na podstawie dyspozycji przynajmniej jednego ze Współposiadaczy. 3. Odwołanie pełnomocnictwa lub zmiana zakresu pełnomocnictwa stają się skuteczne z chwilą złożenia w jednostce Banku prowadzącej rachunek bankowy, dyspozycji odwołującej lub zmieniającej zakres pełnomocnictwa lub wpływu pisemnego odwołania Strona 6 z 30

7 pełnomocnictwa. 9 Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: 1) śmierci Posiadacza rachunku lub Pełnomocnika; 2) upływu terminu, na jakie zostało udzielone; 3) odwołania pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku; 4) likwidacji rachunku. Rozdział 4. Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy ROR, ROR-Komplex Rachunek ROR otwierany jest przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych: 1) rezydentów - na rzecz jednej osoby albo jako wspólny dla dwóch osób, 2) nierezydentów na rzecz jednej osoby albo jako wspólny dla dwóch osób. 2. ROR służy do: 1) przechowywania środków pieniężnych; 2) przeprowadzania rozliczeń pieniężnych; 3) korzystania z kart; 4) otwierania oszczędnościowych lokat terminowych dla posiadaczy ROR; 5) korzystania z debetu w ROR; 6) zaciągania kredytów dla posiadaczy ROR lub kredytów odnawialnych w ROR. 3. Osoba fizyczna może być równocześnie posiadaczem tylko jednego ROR własnego oraz współposiadaczem tylko jednego ROR wspólnego. 4. ROR może być otwarty i prowadzony dla osób posiadających podobne rachunki w innych bankach. 5. Na ROR nierezydentów wpłaty przyjmowane są na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa. 6. W uzasadnionych przypadkach Prezes, Wiceprezes lub Dyrektor Oddziału lub inny upoważniony pracownik Banku może wyrazić zgodę na otwarcie ROR ustalając indywidualne warunki otwarcia rachunku. 7. Bank może ustalić minimalną wysokość wpływu na ROR oraz maksymalną wysokość dopuszczalnego salda debetowego. Informacje te podane są w Komunikacie. 8. Środki zgromadzone na ROR nie podlegają cesji. Rozdział 5. Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy ROR Junior Bank otwiera i prowadzi ROR Junior wyłącznie dla osób Małoletnich w wieku od 13 do 18 lat lub częściowo ubezwłasnowolnionych. 2. Otwarcie ROR Junior następuje poprzez zawarcie Umowy pomiędzy Bankiem, osobą Małoletnią oraz jej Przedstawicielem ustawowym. 3. Warunkiem koniecznym otwarcia konta ROR Junior jest: 1) złożenie wniosku o otwarcie ROR Junior przez Przedstawiciela ustawowego osoby Małoletniej, 2) złożeniem podpisów na wszystkich dokumentach związanych z otwarciem rachunku przez osobę Małoletnią oraz jej Przedstawiciela ustawowego. 4. Do rachunku może być złożony wniosek o System Bs24 oraz o kartę. 5. Posiadacz rachunku może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego Przedstawiciel ustawowy. 6. Osoba małoletnia, która ukończyła 16 rok życia, może samodzielnie zawrzeć Umowę oraz dysponować środkami bez żadnych ograniczeń wyłącznie w przypadku, kiedy otrzymuje wynagrodzenie za wykonywaną pracę (stypendium, umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o pracę, staż absolwencki, nauka zawodu) pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego źródło wynagrodzenia oraz podpisania przez jej Przedstawiciela ustawowego Oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Rozdział 6. Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy ROR Student Rachunki ROR Student przeznaczone są dla osób będących rezydentami lub nierezydentami o pełnej zdolności do czynności prawnych, które nie ukończyły 26 roku życia i uczą się w: 1) szkołach wyższych, 2) szkołach posiadających status wyższych uczelni, 3) szkołach policealnych, 4) szkołach średnich i dzięki temu posiadają status Ucznia lub Studenta. 2. Dokumentami koniecznymi do założenia rachunku są : 1) dokument stwierdzający tożsamość, 2) aktualna legitymacja szkolna lub studencka, lub 3) aktualne zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające, że osoba jest Studentem lub Uczniem. 3. Do 15 listopada każdego roku Student lub Uczeń winien przedstawiać dokument potwierdzający fakt posiadania dalej statusu Ucznia lub Studenta. 4. Do rachunku ROR Student może być złożony wniosek o kartę oraz wniosek o usługę Bs Rachunek ROR Student może być prowadzony na rzecz jednej osoby lub jako rachunek wspólny współmałżonków o ile oboje uczą się lub studiują i co najmniej jedno z nich nie ukończyło 26 lat. 6. Debet w ROR, a także kredyt odnawialny w ROR mogą być przyznane na czas określony czyli na czas Umowy rachunku, a więc nie później niż do ukończenia 26 roku życia Posiadacza rachunku. 7. Bank na życzenie Posiadacza rachunku, który ukończył 26 rok życia może w miejsce rachunku ROR Student otworzyć dla niego rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy ROR na zasadach ogólnych. 13 Bank może odmówić wydania kart, udzielenia debetu w ROR lub kredytu odnawialnego w ROR. Oddział 1. Debet w ROR Pełnoletni Posiadacz rachunku może po upływie trzech miesięcy od otwarcia rachunku ROR, na który wpływają regularnie środki pieniężne, wystąpić z wnioskiem o debet w ROR. Debet w ROR wspólnym może być udzielony wyłącznie na podstawie wspólnego wniosku obu Współposiadaczy rachunku. 2. W przypadku przeniesienia rachunku ROR z innego banku Posiadaczowi rachunku zalicza się okres dokonywania wpłat na rachunek ROR w innym banku po Strona 7 z 30

8 przedstawieniu historii tego rachunku ROR za okres co najmniej sześciu miesięcy. W takim przypadku debet może zostać przyznany po pierwszym wpływie na rachunek ROR. Kwotę debetu w ROR ustala Bank prowadzący rachunek ROR w porozumieniu z Posiadaczem rachunku z uwzględnieniem jego sytuacji finansowej oraz przestrzegania przez niego zasad Regulaminu. Kwota debetu w ROR nie może przekroczyć średniego wpływu na ROR wyliczanego na podstawie stałych wpływów z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę wniosku oraz maksymalnej kwoty dopuszczalnego debetu określonej przez Zarząd Banku. Maksymalną wysokość dopuszczalnego debetu określa Komunikat Banku. 3. Bank stawia do dyspozycji Posiadacza rachunku debet w ROR z chwilą podpisania aneksu do Umowy rachunku ROR. 4. Debet w ROR przyznawany jest na czas nieokreślony lub określony do dnia zakończenia umowy o pracę jeżeli Posiadacz zatrudniony jest na czas określony, z możliwością wypowiedzenia w każdym czasie w przypadku: braku regularnych wpływów na ROR, przekroczenia kwoty debetu w ROR i nie spłacenia zadłużenia w ciągu 14 dni od dnia przekroczenia, pogorszenia się sytuacji finansowej Posiadacza rachunku, jakiegokolwiek zajęcia środków na ROR z tytułu prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz na wniosek Posiadacza rachunku. 5. W przypadku zmiany wysokości średniego wpływu na ROR Posiadacz rachunku może wystąpić o zmianę kwoty debetu w ROR. W przypadku stwierdzenia obniżenia się wysokości średniego wpływu na ROR Bank prowadzący ROR może odpowiednio obniżyć kwotę debetu w ROR powiadamiając o tym Posiadacza rachunku w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru na ostatni znany Bankowi adres do korespondencji. 6. Bank nalicza odsetki od środków wykorzystanych w ramach przyznanego debetu w ROR w wysokości stopy procentowej określonej w Uchwale Zarządu Banku. Odsetki podlegają spłacie w miesięcznych okresach obrachunkowych. 7. Wykorzystany debet w ROR powinien być spłacony nie później niż po upływie 31 dni od daty wystąpienia. W następnym dniu po spłacie należności Posiadacz rachunku może ponownie wystawiać dyspozycje obciążeniowe do wysokości debetu w ROR. Debet w ROR nie spłacony w tym terminie staje się zadłużeniem wymagalnym. 8. W przypadku nieuregulowania w ciągu 31 dni od daty wystąpienia debetu w ROR, zadłużenie w całości staje się wymagalne. W tym przypadku Bank zawiesza możliwość korzystania z debetu w ROR. Ponowne przyznanie debetu w ROR jest możliwe po kolejnych 3-ch miesiącach funkcjonowania ROR zgodnie z niniejszym Regulaminem. 9. Wystawianie dyspozycji nie mających pokrycia w wolnych środkach lub nie spłacenie zadłużenia wymagalnego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, może spowodować wypowiedzenie Umowy o debet w ROR oraz podjęcie czynności windykacyjnych. Koszty postępowania windykacyjnego obciążają Posiadacza rachunku. 10. Postanowienia 14 ust od 1. do 9. nie dotyczą Pakietu. Oddział 2. Kredyty dla Posiadaczy ROR 15 Zasady oraz warunki udzielania i spłaty kredytów dla Posiadaczy ROR zawarte są w Regulaminie udzielania kredytów odnawialnych w ROR oraz w Regulaminie udzielania kredytów gotówkowych dla Posiadaczy ROR. 16 Posiadacz rachunku nie może jednocześnie korzystać z kredytu odnawialnego w ROR lub przyznanego debetu w ROR. Na okres korzystania z kredytu odnawialnego zawiesza się przyznany debet w ROR. Oddział 3. Niedopuszczalne saldo debetowe Ujemne saldo środków na rachunku ROR wykazane na koniec dnia operacyjnego spowodowane wypłatą kwot przewyższających stan wolnych środków stanowi niedopuszczalne saldo debetowe. 2. W przypadku wystąpienia niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku ROR, kwota niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku ROR staje się zadłużeniem wymagalnym od dnia jego wystąpienia. 3. Zadłużenie wymagalne podlega oprocentowaniu według stawki oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego w wysokości równej czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). 4. O powstaniu niedopuszczalnego salda debetowego Bank zawiadamia Posiadacza rachunku listownie na ostatni znany Bankowi adres do korespondencji z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty. 5. W przypadku nie spłacenia zadłużenia wymagalnego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, Bank jest uprawniony do podjęcia postępowania windykacyjnego. Rozdział 7. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej Rachunek lokaty przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych na warunkach określonych w Umowie lub potwierdzeniu otwarcia lokaty (dyspozycji lub na książeczce oszczędnościowej). 2. Bank może ustalić minimalną kwotę lokaty, której wysokość określona jest w Komunikacie. 3. Otwarcie rachunku lokaty odbywa się w momencie wpływu środków na ten rachunek chyba, że w Umowie/ potwierdzeniu otwarcia lokaty strony ustalą inaczej. 4. Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty, dla lokat zawieranych w placówce Banku, podpisywane jest przez Posiadacza rachunku lub Pełnomocnika. Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty dla lokat zawieranych w systemie bankowości elektronicznej podpisywane jest zgodnie ze sposobem autoryzacji dyspozycji Użytkownika w systemie bankowości elektronicznej Lokata może mieć charakter: 1) nieodnawialny, co oznacza, że jest deponowana na jeden okres umowny; Strona 8 z 30

9 2) odnawialny, co oznacza, że po upływie okresu umownego, z zastrzeżeniem ust. 2, lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres umowny, na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego. 2. Posiadacz rachunku może najpóźniej w pierwszym dniu roboczym przypadającym po ostatnim dniu okresu umownego złożyć w Banku dyspozycję zamknięcia rachunku lokaty, co jest jednoznaczne z brakiem jej odnowienia na kolejny okres umowny. 3. Za początek kolejnego okresu umownego przyjmuje się następny dzień kalendarzowy po upływie danego okresu umownego. 4. Gdy dzień dostępności środków w przypadku wypłaty przypada w dniu niebędącym dniem roboczym, to dzień dostępności środków przesuwa się na pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu, przy czym zasady tej nie stosuje się w przypadku lokat z możliwością odnawiania na kolejny taki sam okres umowny. 5. W przypadku wycofania lokaty z oferty Banku, Bank nie przedłuży jej na kolejny okres umowny, informując o tym Posiadacza rachunku w sposób określony w 136 ust. 2 i Posiadacz rachunku ma prawo złożyć dyspozycję wypłaty środków z rachunku lokaty przed upływem okresu umownego, co oznacza wypowiedzenie Umowy w zakresie rachunku lokaty ze skutkiem natychmiastowym Wypłata środków następuje na rachunek wskazany w Umowie lokaty / potwierdzeniu otwarcia lokaty, po otrzymaniu dyspozycji Posiadacza rachunku, o ile postanowienia Umowy lokaty nie stanowią inaczej. 2. W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na rachunku lokaty Bank nie dokonuje częściowych wypłat. 3. Wpłata na rachunek lokaty w walucie obcej oraz wypłata z tego rachunku może być dokonywana tylko w walutach określonych w Tabeli oprocentowania. 4. przypadku dokonywania wpłat lub wypłat środków w walucie innej niż waluta lokaty, Bank dokonuje przeliczenia według kursów kupna / sprzedaży pieniędzy (dla operacji gotówkowych) lub kursów kupna / sprzedaży dewiz (dla operacji bezgotówkowych) Banku obowiązujących w momencie dokonania wpłaty lub wypłaty środków. 22 Przeniesienie lokaty w czasie obowiązywania okresu umownego, z zachowaniem terminu, kwoty i waluty lokaty na rzecz innej osoby, jak również na lokatę wspólną lub z lokaty wspólnej na indywidualną, celem jej dalszego prowadzenia, nie powoduje naruszenia warunków prowadzenia lokaty. 23 W przypadku lokaty nieodnawialnej środki pieniężne niepodjęte po upływie okresu umownego zostają przeksięgowane na rachunek nieoprocentowany. Rozdział 8. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie a vista oraz Ekstrakonto Bank otwiera rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie a vista dla: 1) osób fizycznych będących rezydentami lub nierezydentami o pełnych zdolnościach do czynności prawnych, 2) Małoletnich, osób Małoletnich lub ubezwłasnowolnionych będących rezydentami, z zastrzeżeniem Bank może ustalić minimalną wysokość pierwszej wpłaty na rachunek oszczędnościowy, o którym mowa w 3, ust. 1. pkt 3 w wysokości określonej w Komunikacie. 3. Na rachunek mogą być wnoszone wpłaty gotówkowe lub bezgotówkowe z innych rachunków Posiadacza rachunku prowadzonych przez Bank z zastrzeżeniem Posiadacz rachunku może po dokonaniu pierwszej wpłaty środków dokonywać wpłat uzupełniających na rachunek oszczędnościowy w czasie trwania Umowy rachunku oszczędnościowego. 5. W przypadku rachunku oszczędnościowego Ekstrakonto jedna (pierwsza) dyspozycja z rachunku w miesiącu kalendarzowym zwolniona jest z opłaty za wypłatę środków. 6. Wypłaty z rachunku oszczędnościowego mogą być dokonywane z uwzględnieniem minimalnej kwoty jaka powinna pozostać na rachunku oszczędnościowym w wysokości podanej w Komunikacie Banku. 7. Szczegółowe zasady otwierania i obsługi rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie a vista zawarte są w Rozdziale 23 niniejszego Regulaminu. Rozdział 9. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie a vista walutowy Bank otwiera rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie a vista (rachunki oszczędnościowe) walutowe dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych będących rezydentami lub nierezydentami. 2. Bank nie otwiera rachunków oszczędnościowych walutowych dla Małoletnich, osób Małoletnich lub ubezwłasnowolnionych. 3. Potwierdzeniem otwarcia rachunku oszczędnościowego walutowego jest Dyspozycja, która określa walutę i oprocentowanie rachunku oraz stanowi integralną część Umowy rachunku. 4. Na życzenie Posiadacza rachunku Bank wystawia Potwierdzenie otwarcia rachunku oszczędnościowego a vista płatnego na każde żądanie w walutach wymienialnych dla osób fizycznych zawierające pełny numer rachunku bankowego (IBAN), kod Swift (BIC) oraz dane Posiadacza rachunku Dopuszcza się możliwość otwarcia rachunku oszczędnościowego walutowego bez dokonania pierwszej wpłaty. 2. Brak wpływu środków na rachunek oszczędnościowy walutowy w okresie 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy rachunku, skutkuje rozwiązaniem Umowy rachunku. 3. W przypadku otwarcia rachunku oszczędnościowego walutowego bez wniesienia wpłaty, Bank pobiera z góry opłatę określoną w Taryfie opłat i prowizji. Strona 9 z 30

10 Rozdział 10. Rachunek dla PKZP, SKO, RR Rachunek przeznaczony dla PKZP, SKO oraz RR prowadzony jest jako rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie a vista i służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. 2. Rachunek może być wykorzystywany do celów zgodnych z przepisami prawa dotyczącymi zasad tworzenia i działania Pracowniczych Kas Zapomogowo- Pożyczkowych, Szkolnych Kas Oszczędnościowych. 3. W przypadku otwierania rachunku oszczędnościowego przez SKO, RR lub PKZP, wnioskujący zobowiązani są do przedłożenia w zależności od rodzaju jednostki : 1) statutu szkoły/placówki; 2) regulaminu Rady Rodziców, 3) protokół komisji skrutacyjnej; 4) pełnomocnictwa dla konkretnych osób do reprezentowania w czynnościach prawnych i składania oświadczeń w jej imieniu; 5) zawiadomienia o nadaniu numeru NIP, jeżeli posiada status podatnika; 6) uchwałę prezydium w sprawie założenia rachunku bankowego, a także 7) ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość osób składających wniosek o otwarcie rachunku. 4. Otwarcie rachunku bankowego następuje po podpisaniu Umowy rachunku, złożeniu wzorów podpisów na Karcie wzorów podpisów stanowiącej integralną część Umowy. 5. Z chwilą zawarcia Umowy rachunku współposiadacze stają się wierzycielami solidarnymi Banku oraz odpowiadają solidarnie za wszelkie zobowiązania powstałe wobec Banku wynikające z Umowy rachunku. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 powinny być skopiowane, potwierdzone za zgodność z oryginałem i pozostawione w dokumentacji rachunku. W aktualnej ofercie Banku rachunki RR oraz PKZP prowadzone są zgodnie z regulacjami dla klientów instytucjonalnych. Rozdział 11. Rachunek wspólny Rachunek wspólny może być prowadzony maksymalnie dla dwóch osób fizycznych za wyjątkiem rachunków SKO, PKZP oraz RR w tym przypadku dopuszczalna jest większa ilość współposiadaczy. 2. Każdy rachunek bankowy wspólny może być prowadzony dla osób fizycznych o jednakowym statusie dewizowym. 3. Bank nie prowadzi rachunków bankowych wspólnych dla Małoletnich, osób Małoletnich lub ubezwłasnowolnionych Przyjmuje się, że udziały środków wnoszonych na rachunek przez współposiadaczy są równe, niezależnie od faktycznego wkładu każdego ze Współposiadaczy. 2. Współposiadacze odpowiadają solidarnie wobec Banku za wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez każdego ze Współposiadaczy w ramach Umowy rachunku W ramach rachunku bankowego wspólnego każdy ze współposiadaczy może: 1) dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych; 2) w każdym czasie wypowiedzieć Umowę rachunku ze skutkiem dla drugiego Współposiadacza chyba, że Umowa rachunku stanowi inaczej. 2. Bank nie przyjmuje zastrzeżeń złożonych przez jednego ze współposiadaczy dotyczących niehonorowania dyspozycji / zleceń współposiadacza chyba, że Umowa rachunku stanowi inaczej lub zostanie przedstawione prawomocne postanowienie sądu o zabezpieczeniu wypłat z rachunku bankowego wspólnego. Rozdział 12. Wypłata po śmierci Posiadacza rachunku Posiadacz rachunku może na wypadek swojej śmierci zadysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci) na rzecz wskazanych przez siebie osób: małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa do wysokości określonej w ustawie Prawo bankowe. 2. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci powinna być złożona przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w jednostce Banku prowadzącej rachunek. 3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być odwołana lub zmieniona przez Posiadacza rachunku w dowolnym czasie. 4. W przypadku przeniesienia rachunku bankowego, dyspozycja wkładem na wypadek śmierci dotycząca środków na przenoszonym rachunku bankowym obowiązuje w jednostce Banku przejmującej jego prowadzenie. 5. Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit określony w ustawie Prawo bankowe, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. 6. Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie można złożyć do rachunków wspólnych Bank zobowiązany jest dokonać po śmierci Posiadacza rachunku wypłat, z uwzględnieniem następującej kolejności, z tytułu: 1) zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku; 2) zwrotu kwoty równej wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci Posiadacza rachunku, wskazanej we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie, skierowanym do Banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat; 3) realizacji dyspozycji zapisu bankowego na wypadek śmierci Posiadacza rachunku. 2. Wypłat kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, które nie wchodzą do spadku po zmarłym Posiadaczu rachunku, nie dotyczą rachunków wspólnych. 33 Wypłata z tytułu kosztów pogrzebu, realizacji zapisu na wypadek śmierci oraz częściowej realizacji spadkobrania dokonywana z lokat w trakcie trwania okresu umownego powoduje: Strona 10 z 30

11 1) rozwiązanie Umowy rachunku; 2) naliczenie odsetek w wysokości właściwej dla likwidowanych lokat zgodnie z zapisami w niniejszym Regulaminie; 3) przeksięgowanie środków pozostałych po realizacji wyżej wymienionych tytułów wraz z naliczonymi odsetkami na rachunek wskazany w umowie, a w przypadku braku takiego rachunku na rachunek nieoprocentowany Bank dokonuje wypłaty kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku do rąk osoby, która przedstawi oryginały rachunków stwierdzających wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Posiadacza rachunku oraz odpis aktu zgonu Posiadacza rachunku. 2. Wydatki, o których mowa w ust.1, Bank pokrywa ze środków znajdujących się na rachunku zmarłego Posiadacza rachunku, w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w środowisku zmarłego Bank dokonuje realizacji dyspozycji na wypadek śmierci na podstawie przedstawionego odpisu aktu zgonu Posiadacza rachunku, dokumentów stwierdzających tożsamość osób wskazanych w dyspozycji oraz ich oświadczenia, że nie otrzymały lub w jakiej kwocie otrzymały wypłatę z tytułu innej dyspozycji Posiadacza rachunku na wypadek śmierci, w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie lub innym banku. 2. W celu realizacji wypłaty środków na rzecz spadkobierców Bank wymaga przedstawienia dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców, prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia prawa do spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego oraz prawomocnego postanowienia sądu o podziale spadku lub umowy notarialnej o dziale spadku lub umowy o dziale spadku lub zgodnego pisemnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale środków na rachunku bankowym. 3. Bank po dokonaniu wypłaty, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, obowiązany jest przekazać informację o dokonanych wypłatach i wysokości, w terminie 14 dni od dnia wypłaty, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela (spadkobiercy). 36 W przypadku: 1) śmierci jednego ze Współposiadaczy rachunku wspólnego do czasu przedłożenia w Banku prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, środki zgromadzone na rachunku, znajdują się w dyspozycji pozostałych Współposiadaczy; 2) śmierci wszystkich Współposiadaczy rachunku wspólnego środki pieniężne zgromadzone na rachunku stawiane są do dyspozycji spadkobierców każdego ze Współposiadaczy w częściach ustalonych w dokumentach dotyczących stwierdzenia nabycia i działu spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, o których mowa w 35 ust. 2. Rozdział 13. Rachunek Małoletniego i osoby Małoletniej Małoletni do czasu ukończenia 13 roku życia nie może samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, ani te dokonywać żadnych czynności prawnych lub czynności faktycznych związanych z posiadanym rachunkiem. 2. Czynności powyższe w imieniu osoby Małoletniej w ramach zwykłego zarządu wykonuje Przedstawiciel ustawowy. 3. Umowę o prowadzenie rachunku na rzecz Małoletniego, który nie ukończył 13-tego roku życia, podpisać może wyłącznie jej Przedstawiciel ustawowy. 4. Przedstawicielami ustawowymi Małoletniego oraz osoby Małoletniej są: 1) rodzice (każdy samodzielnie), którym przysługuje władza rodzicielska; 2) opiekun wyznaczony przez sąd, w przypadku gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, jeżeli rodzice nie są znani lub jeżeli nie żyją; 3) kurator ustanowiony przez sąd, jeżeli żaden z rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska nie może reprezentować dziecka Rachunek bankowy dla osoby Małoletniej, która ukończyła 13 lat jest otwierany i prowadzony, jako rachunek indywidualny. 2. Umowę rachunku bankowego zawiera osoba Małoletnia - Posiadacz rachunku. Przedstawiciel ustawowy składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy przez osobę Małoletnią - Posiadacza rachunku. 3. Wypowiedzenie Umowy przez osobę Małoletniego Posiadacza rachunku wymaga zgody Przedstawiciela ustawowego. 4. Wprowadzenie zmian do Umowy lub Regulaminu wymaga zgody Przedstawiciela ustawowego. 5. Posiadacz rachunku, który ukończył 13 lat a nie ukończył 18 lat, może samodzielnie dysponować zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi w granicach zwykłego zarządu, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie Przedstawiciel ustawowy. 6. Dysponowanie środkami pieniężnymi w zakresie przekraczającym zwykły zarząd, wymaga zgody sądu opiekuńczego. 39 Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się: 1) dyspozycje w sprawie otwarcia rachunku bankowego; 2) dyspozycje w sprawie zmiany waluty rachunku bankowego lub przeniesienia środków pieniężnych na inny rachunek bankowy Małoletniego lub osoby Małoletniej, nie powodujące naruszenia warunków Umowy rachunku; 3) dyspozycje wpłat na rachunek bankowy; 4) dyspozycje wypłat z rachunku bankowego w celu zaspokojenia potrzeb Małoletniego lub osoby Małoletniej zgodnych z jego wiekiem nie przekraczających w okresach miesięcznych kwoty równej Strona 11 z 30

12 przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, określonych dla minionego roku kalendarzowego. Wysokość tej kwoty publikowana jest przez Prezesa GUS Dysponowanie rachunkiem bankowym Małoletniego lub osoby Małoletniej z przekroczeniem granic zwykłego zarządu wymaga zgody sądu opiekuńczego. 2. Rozwiązanie Umowy rachunku lub likwidacja rachunku bankowego Małoletniego lub osoby Małoletniej są czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu Małoletniego lub osoby Małoletniej i wymaga zgody sądu opiekuńczego. 3. W przypadku, gdy Małoletniego lub osobę Małoletnią reprezentuje opiekun bądź kurator sądowy każda wypłata środków bez względu na kwotę wymaga zgody sadu opiekuńczego Postanowienia niniejszego rozdziału mają odpowiednie zastosowanie do rachunków prowadzonych na rzecz osób ubezwłasnowolnionych, przy czym: 1) rachunki osób całkowicie ubezwłasnowolnionych prowadzone są na zasadach obowiązujących dla Małoletnich, którzy nie ukończyli 13 roku życia; 2) rachunki osób częściowo ubezwłasnowolnionych prowadzone są na zasadach obowiązujących dla osób Małoletnich, które ukończyły 13 rok życia. 2. Bank otwiera rachunek bankowy dla ubezwłasnowolnionego po okazaniu prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu i zakresie ubezwłasnowolnienia oraz ustanowieniu opiekuna lub kuratora. 3. Zmiana zakresu ubezwłasnowolnienia lub jego uchylenie, wymaga udokumentowania stosownym, prawomocnym orzeczeniem sądu Po osiągnięciu pełnoletniości przez osobę Małoletnią, rachunek może być prowadzony na ogólnych zasadach dotyczących rachunków bankowych prowadzonych w Banku po złożeniu stosownej dyspozycji przez Posiadacza rachunku. 2. Posiadacz rachunku po uzyskaniu pełnoletniości powinien niezwłocznie zgłosić się do Banku i przedłożyć dokument tożsamości. Rozdział 14. Oprocentowanie środków na rachunku bankowym Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym podlegają oprocentowaniu według stawki określanej w Tabeli oprocentowania w stosunku rocznym, za wyjątkiem blokad na egzekucję wierzytelności pieniężnych, które nie podlegają oprocentowaniu. 2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane są od daty wpływu bądź wpłaty na rachunek do dnia poprzedzającego datę wypłaty z rachunku bankowego włącznie. 3. Jako podstawę do obliczeń należnych odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku. 4. Od środków wpłaconych i wypłaconych w tym samym dniu Bank nie nalicza odsetek. 5. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym dopisywane są do kapitału w złotych w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału kalendarzowego. 6. Odsetki od lokat terminowych, automatycznie odnowionych, stawiane są do dyspozycji Posiadacza rachunku w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego i mogą być podjęte w dowolnym terminie, nie później jednak niż do końca okresu umownego następującego po okresie umownym, za który zostały naliczone. Niepodjęte odsetki podlegają kapitalizacji. 7. Wypłata środków z rachunku lokaty terminowej w trakcie trwania okresu umownego powoduje naliczenie odsetek w wysokości połowy oprocentowania dla rachunków bankowych oszczędnościowych płatnych na każde żądanie potwierdzonych książeczką oszczędnościową w złotych za okres utrzymania lokaty, chyba że indywidualne postanowienia stanowią inaczej. 8. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym Ekstrakonto, SKO oraz walutowym dopisywane są do kapitału w walucie rachunku w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału kalendarzowego. 9. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na pozostałych rachunkach oszczędnościowych oferowanych przez Bank dopisywane są do kapitału w walucie rachunku w okresach dwunastomiesięcznych na koniec każdego roku kalendarzowego. 10. Aktualna wysokość oprocentowania dostępna jest w Banku i na stronie internetowej Banku 11. Od kwot odsetek należnych od środków na rachunkach bankowych Posiadacza rachunku Bank pobiera i odprowadza podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 12. Stosowanie stawek opodatkowania odsetek wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem dostarczenia przez Posiadacza rachunku Certyfikatu Rezydencji Podatkowej Bank może zmienić wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w czasie trwania Umowy rachunku, bez konieczności wypowiadania jej w tej części w przypadku wystąpienia czynników określonych w Umowie rachunku. 2. W przypadku zmian wysokości oprocentowania odsetki naliczane są: 1) na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym i oszczędnościowym do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania; 2) na rachunku lokaty terminowej: a) oprocentowanej według zmiennej stopy do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania, Strona 12 z 30

13 b) oprocentowanej według stałej stopy wysokość oprocentowania ustalona w chwili otwarcia lokaty obowiązuje przez cały okres umowy, przy czym lokaty odnowione na kolejny taki sam okres umowny podlegają oprocentowaniu według stopy obowiązującej w Banku w dniu odnowienia. Rozdział 15. Dysponowanie środkami na rachunku Posiadacz rachunku uprawniony jest w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz regulaminów do poszczególnych rodzajów rachunków bankowych oferowanych przez Bank i Umowy, do swobodnego dysponowania środkami znajdującymi się na jego rachunku bankowym. 2. Wpłaty na rachunki rezydentów i nierezydentów w złotych nie podlegają ograniczeniom. 3. Ograniczenie dysponowania środkami pieniężnymi może wynikać wyłącznie z przepisów prawa lub Umowy rachunku. 4. Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości wolnych środków Posiadacz rachunku może złożyć dyspozycje zleceń płatniczych na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach w trybie i na zasadach określonych w Umowie oraz w komunikacie dotyczącym godzin granicznych realizacji przelewów. 2. Komuniakat dotyczący Godzin granicznych realizacji przelewów dostępny jest w placówkach sprzedażowych Banku oraz na stronie internetowej Banku Bank odmawia realizacji zlecenia płatniczego z rachunku w przypadku gdy: 1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania zlecenia płatniczego lub na pokrycie należnej Bankowi prowizji; 2) Posiadacz rachunku nie podał w zleceniu płatniczym niezbędnych danych do jego realizacji lub dane są sprzeczne bądź niepełne; 3) Bank Odbiorcy: a) znajduje się na terenie kraju objętego embargiem lub sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe lub inne państwa; b) objęty jest sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe; 4) wykonanie zlecenia płatniczego będzie pozostawało w sprzeczności z przepisami prawa, porozumieniami międzynarodowymi lub umowami międzybankowymi; 5) otrzymał zakaz dokonywania wypłat z rachunku bankowego wydany przez prokuratora, sąd, organ egzekucyjny lub inną instytucję do tego uprawnioną; 6) zlecenie nie zostało prawidłowo autoryzowane; 7) instrument płatniczy, przy użyciu którego zlecenie płatnicze jest składane, został zablokowany lub zastrzeżony. 2. Posiadacz rachunku otrzymuje informację o odmowie wykonania zlecenia płatniczego, jej przyczynie oraz o sposobie korekty błędów: 1) dla zleceń składanych w ramach kanałów bankowości elektronicznej w formie informacji przekazanej do danego kanału bankowości elektronicznej; 2) dla zleceń składanych w formie papierowej w formie telefonicznej informacji z Banku, w którym było składane zlecenie lub mailowo, jeśli Posiadacz rachunku udostępni Bankowi swój adres mailowy, bądź w formie pisma. 3. W przypadku odmowy wykonania zlecenia płatniczego Posiadacz rachunku ma możliwość sprostowania zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne złożenie poprawnego zlecenia płatniczego. 4. Bank odmawia wykonania dyspozycji wypłaty gotówkowej z rachunków bankowych realizowanych w Banku w przypadku: 1) zakazu dokonywania wypłat z rachunku bankowego wydanego przez prokuratora, sąd lub organ egzekucyjny, 2) braku dokumentu tożsamości wymaganego przy dokonaniu wypłaty, 3) wydania dyspozycji naruszającej przepisy obowiązującego prawa, 4) braku pokrycia w środkach zgromadzonych na rachunku bankowym, 5) braku zgodności złożonego podpisu ze wzorem złożonym na Karcie wzorów podpisów, 6) nie przedłożenia książeczki w przypadku rachunku oszczędnościowego prowadzonego na podstawie książeczki oszczędnościowej. 48 Bez dyspozycji Posiadacza rachunku realizowane są przez Bank w ciężar rachunku płatności z tytułu: 1) egzekucji z rachunku; 2) potrącenia wymagalnych wierzytelności Banku; 3) potrącenia wierzytelności Banku, gdy przysługuje mu prawo ściągnięcia swych wierzytelności przed nadejściem terminu płatności; 4) pobrania należnych Bankowi odsetek, prowizji i opłat wynikających z Umowy rachunku; 5) prowizji i opłat naliczanych przez banki zagraniczne od zleceń płatniczych; 6) sprostowania błędu powstałego w wyniku nieprawidłowo zaksięgowanej transakcji płatniczej Bank odpowiada za wykonanie dyspozycji składanych przez Posiadacza rachunku lub jego Pełnomocnika zgodnie z ich treścią. 2. W razie nieprawidłowego wykonania dyspozycji Bank ponosi odpowiedzialność za niezachowanie należytej staranności według ogólnych zasad określonych Ustawą o usługach płatniczych i przepisami Kodeksu cywilnego. 3. W przypadku rachunków osoby Małoletniej Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie transakcji płatniczej przekraczającej zwykły zarząd, pod warunkiem wykonania transakcji zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku. Strona 13 z 30

14 Rozdział 16. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych Bank realizuje zlecenia płatnicze z rachunków bankowych na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w Banku. 2. Każde zlecenie płatnicze składane w Banku wymaga potwierdzenia podpisem zgodnym z wzorem podpisu osoby uprawnionej do dysponowania środkami na rachunku bankowym złożonym w obecności pracownika Banku. 3. Możliwe jest przyjmowanie przez Bank od Użytkownika dyspozycji za pomocą Systemu Bs Zlecenia wystawione nieczytelnie lub ze śladami poprawek nie będą realizowane Bank realizując zlecenia płatnicze przyjmuje autoryzację transakcji odpowiednio: 1) w przypadku zleceń w formie papierowej własnoręcznym podpisem Posiadacza rachunku lub Pełnomocnika, złożonym zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i Regulaminie; 2) w przypadku zleceń w formie elektronicznej elektronicznym podpisem złożonym w trybie i na zasadach określonych dla danego kanału bankowości internetowej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 2. W odniesieniu do Poleceń zapłaty, autoryzacja dokonywana jest poprzez jednokrotne wyrażenie zgody przez Posiadacza rachunku na obciążanie jego rachunku w tym trybie. 3. W odniesieniu do poleceń przelewu składanych w formie Zleceń stałych autoryzacja dokonywana jest poprzez jednokrotne wyrażenie zgody przez Posiadacza rachunku na realizację dyspozycji objętych Zleceniem stałym. 52 Bank przeprowadza rozliczenia pieniężne w złotych i w walutach wymienialnych, w formie gotówkowej i bezgotówkowej. 53 Rozliczenia gotówkowe dokonywane są: 1) poprzez wpłatę gotówki na wskazany rachunek; na formularzach polecenia przelewu / wpłaty gotówkowej lub zgłoszenie ustne przez Posiadacza rachunku lub dowolną osobę znającą numer rachunku bankowego w standardzie NRB (Unikatowy identyfikator) i podającą jednocześnie imię i nazwisko Posiadacza rachunku co jest potwierdzane podpisem osoby wpłacającej na wydruku komputerowym; 2) poprzez wypłatę gotówki ze wskazanego rachunku za pomocą zgłoszenia ustnego Posiadacza rachunku lub Pełnomocnika podającego numer rachunku bankowego oraz po okazaniu dokumentu tożsamości; 3) w drodze realizacji czeku gotówkowego; 4) przy użyciu karty debetowej; 5) na podstawie innego dokumentu bankowego. 54 Rozliczenia bezgotówkowe dokonywane są: 1) w obrocie krajowym w złotych: a) na podstawie polecenia przelewu, b) na podstawie polecenia zapłaty, c) w drodze realizacji czeku rozrachunkowego; d) poprzez obciążenie rachunku przez Bank wewnętrzną notą memoriałową z tytułu pobranych prowizji i opłat, e) przy użyciu karty debetowej, f) w innej formie, na zasadach obowiązujących w Banku; 2) w obrocie dewizowym - w krajowych i zagranicznych środkach płatniczych oraz krajowym w walutach wymienialnych: a) w drodze realizacji Przekazu w obrocie dewizowym, b) w drodze realizacji czeku w obrocie dewizowym, c) przy użyciu karty debetowej, d) w innej formie na zasadach obowiązujących wbanku Wpłaty na rachunki bankowe w walucie wymienialnej oraz wypłaty z tych rachunków mogą być dokonywane: 1) w PLN, 2) w walucie rachunku, 3) w innej walucie wymienialnej, w której prowadzone są rachunki zgodnie z ofertą Banku, przy czym w przypadku dokonywania wpłat lub wypłat środków pieniężnych w walucie innej niż waluta rachunku, przeliczenia walut dokonuje się przy zastosowaniu kursów Banku BPS S.A. obowiązujących w Banku w momencie dokonywania wpłaty lub wypłaty. 2. Kwoty wypłat z rachunków walutowych nie mające pokrycia w banknotach Bank wypłaca w PLN po odpowiednim kursie walut NBP obowiązującym w dniu wypłaty. 3. Wpłata gotówkowa na rachunek Posiadacza rachunku lub Odbiorcy dokonana w Banku w walucie rachunku udostępniana jest niezwłocznie po otrzymaniu środków, nie później niż w tym samym dniu roboczym Za podstawę identyfikacji przy wykonaniu transakcji płatniczych z wykorzystaniem rachunku bankowego przyjmuje się numer rachunku w standardzie NRB lub IBAN w przypadku rozliczeń walutowych będące unikatowym identyfikatorem. 2. Zlecenie płatnicze uznaje się za wykonane na rzecz właściwego odbiorcy jeżeli zostało wykonane zgodnie z unikatowym identyfikatorem bez względu na dostarczone przez Posiadacza rachunku inne informacje dodatkowe. 3. Za datę realizacji zleceń płatniczych przyjmuje się datę wpływu / wpłaty środków lub wpływu dyspozycji obciążeniowej / wypłaty gotówkowej do Banku prowadzącego rachunek bankowy. 4. Potwierdzeniem realizacji przez Bank zleceń płatniczych jest opis transakcji na wydruku wyciągu bankowego. Rozdział 17. Karty debetowe Karta jest własnością Banku. 2. Karta debetowa jest wydawana do rachunków bankowych zgodnie z aktualnie obowiązującą ofertą Banku, dostępną w Taryfie, placówkach sprzedażowych Banku oraz na stronie internetowej Banku Strona 14 z 30

15 3. Karta debetowa, umożliwia dostęp do środków na rachunkach bankowych poprzez dokonywanie transakcji. 4. Karta wydawana jest Posiadaczowi rachunku lub osobie fizycznej upoważnionej przez Posiadacza rachunku do dokonywania operacji kartą debetową w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku, z wyłączeniem osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych. 5. Do jednego rachunku mogą być wydane maksymalnie 3 karty, przy czym jednemu Użytkownikowi karty wydawany jest jeden typ karty, 6. W przypadku gdy posiadaczem rachunku jest osoba, która ukończyła 13 lat (osoba Małoletnia) za zobowiązania Posiadacza rachunku wobec Banku z tytułu użytkowania karty wydanej do rachunku odpowiada jego Przedstawiciel ustawowy podpisując Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji będące załącznikiem do Umowy rachunku. Oddział 1. Wydawanie karty debetowej Posiadacz rachunku może ubiegać się o wydanie karty dla siebie i innych osób, które upoważni do swojego rachunku bankowego. 2. Warunkiem wydania karty jest posiadanie rachunku bankowego w Banku oraz podpisanie przez strony Umowy rachunku. W przypadku, gdy Posiadaczem rachunku jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, Umowę podpisuje również jej Przedstawiciel ustawowy. 3. W przypadku braku przeciwwskazań do wydania karty i po podpisaniu Umowy o kartę przez strony, Bank wydaje kartę. 4. Karta debetowa wydawana jest na wniosek Posiadacza rachunku, który jest złożony osobiście w placówce sprzedażowej Banku prowadzącej rachunek bankowy i podpisany w obecności pracownika Banku zgodnie z kartą wzorów podpisów. Na wniosku o kartę dodatkową podpis składa również przyszły Użytkownik karty w przypadku, gdy nie jest on Posiadaczem rachunku, stanowiący wzór podpisu obowiązujący w Banku; Najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku o wydanie karty lub Użytkownikowi karty, któremu Bank postanowił wydać kartę, otrzymuje kod identyfikacyjny PIN, przesyła kod PIN pocztą na wskazany we wniosku adres korespondencyjny. Otrzymanie kodu PIN upoważnia Użytkownika karty do odbioru karty w placówce sprzedażowej Banku, która przyjęła wniosek. 2. W przypadku nie otrzymania koperty zawierającej kod PIN w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub stwierdzenia uszkodzeń koperty zawierającej kod PIN umożliwiających odczytanie tego numeru przez inne osoby lub gdy kod PIN jest nieczytelny, Użytkownik karty powinien niezwłocznie powiadomić placówkę sprzedażową Banku prowadzącą rachunek, która wystąpi o wygenerowanie nowego kodu identyfikacyjnego PIN do karty. 3. Użytkownik karty odbiera kartę osobiście, podpisując ją w obecności pracownika Banku. Podpis musi być zgodny ze wzorem podpisu złożonym w Banku. Podpis złożony na karcie jest wzorem dla wszystkich placówek handlowo-usługowych akceptujących karty, umożliwiającym autoryzacje transakcji przy użyciu karty. 4. W przypadku złożenia na karcie podpisu, który nie mieści się na pasku lub różni się od wzoru podpisu złożonego w Banku, procedura wydania karty zostanie powtórzona, a jej kosztami obciążony zostanie Posiadacz rachunku zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą. 5. Bank wydaje kartę jako nieaktywną w środowisku elektronicznym. Kartę można aktywować wybierając jedną z poniższych metod: 1) dokonanie transakcji lub innej operacji w bankomacie z użyciem poprawnego kodu PIN; 2) za pośrednictwem telefonu dzwoniąc na Infolinię Banku pod numer ; 6. Okres ważności karty spersonalizowanej wynosi 36 miesięcy, podany jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu wskazanego na karcie miesiąca. 7. Wznowioną kartę Użytkownik karty odbiera osobiście w placówce sprzedażowej Banku. 8. Po wznowieniu karty numer karty i kodu PIN nie ulega zmianie. 9. Po odebraniu wznowionej karty Użytkownik karty jest zobowiązany do: 1) podpisania karty zgodnie z wzorem podpisu złożonym w wniosku; 2) zniszczenia karty poprzednio używanej poprzez uszkodzenie lub przecięcie paska magnetycznego i mikroprocesora. 10. Wznowiona karta jest nieaktywna. W celu aktywowania karty wznowionej należy wybrać jedną z metod opisanych w ust W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia karty Użytkownik karty może zwrócić się do placówki sprzedażowej Banku prowadzącej rachunek z wnioskiem o wydanie duplikatu karty. Warunkiem wydania duplikatu przez Bank jest zwrot karty uszkodzonej lub podpisanie oświadczenia o niemożności zwrócenia karty. 2. Duplikat karty odbierany jest w placówce sprzedażowej Banku prowadzącej rachunek w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożony został stosowny wniosek o wydanie duplikatu karty. 3. Zmiana danych personalnych Użytkownika karty zawartych na karcie wymaga wydania duplikatu karty lub nowej karty z zastrzeżeniem ust. 1 zdanie drugie. 4. Poinformowanie Banku przez Użytkownika karty o zmianach określonych w ust. 3 na co najmniej 45 dni kalendarzowych przed końcem okresu ważności karty powoduje, że karta wznowiona będzie zawierała nowe dane Rezygnacja z użytkowania karty w okresie jej ważności możliwa jest w sytuacji, gdy Posiadacz rachunku: 1) wypowie Umowę zgodnie z postanowieniami w niej zawartymi, lub 2) zgłosi ten fakt w placówce sprzedażowej Banku prowadzącej rachunek i zwróci kartę do placówki sprzedażowej Banku lub zniszczy kartę w sposób uniemożliwiający jej dalsze użytkowanie, Strona 15 z 30

16 w przypadku gdy na podstawie Umowy o kartę została wydana większa liczba kart, a rezygnacja nie dotyczy wszystkich kart. W przypadku nie zgłoszenia do Banku rezygnacji z karty, ewentualne opłaty za kartę będą naliczane zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą. 2. W przypadku rezygnacji z użytkowania karty w okresie jej ważności, Użytkownik karty nie będący Posiadaczem rachunku powinien poinformować o tym fakcie Posiadacza rachunku, który następnie powinien poinformować placówkę sprzedażową Banku zgodnie z ust. 1 pkt Niezłożenie przez Posiadacza rachunku rezygnacji z używania karty w terminie 45 dni przed upływem okresu ważności karty, powoduje automatyczne wydanie karty wznowionej, tj. następnej karty na kolejny okres. W przypadku, gdy Posiadaczem rachunku jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest również pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego. 4. Bank poinformuje pisemnie Posiadacza rachunku na ostatni podany adres do korespondencji o zamiarze nieprzedłużenia Umowy o kartę, na co najmniej 60 dni kalendarzowych przed upływem okresu ważności karty, podanego na awersie karty. Oddział 2. Użytkowanie karty debetowej Karty może używać: 1) Posiadacz rachunku; 2) Użytkownik karty uprawniony do korzystania ze środków na rachunku Posiadacza rachunku jedynie przy użyciu karty wydanej na jego imię i nazwisko. 2. Wniosek o wydanie karty, wznowienie i odblokowanie karty składany jest przez Posiadacza rachunku, o ile Umowa o kartę nie stanowi inaczej. Składanie reklamacji związanych z użytkowaniem karty oraz informacje o zmianie danych osobowych Użytkownika karty zastrzeżone jest dla Posiadacz rachunku. 3. Użytkownik karty jest zobowiązany do: 1) przechowywania karty i ochrony kodu PIN z zachowaniem należytej staranności, w sposób zabezpieczający przed ich utratą oraz nieprzechowywania karty razem z kodem PIN, ani w żadnej innej formie umożliwiającej skorzystanie z kodu PIN osobom nieupoważnionym; 2) nieudostępnianie karty i kodu PIN osobom trzecim; 3) używania numeru CVV2/CVC2 w sposób zabezpieczający przed jego przejęciem i poznaniem przez osoby nieuprawnione; 4) korzystania z karty zgodnie z niniejszym Regulaminem Do każdej nowej karty generowany jest kod PIN. 2. Kod PIN jest znany wyłącznie Użytkownikowi karty. 3. Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu PIN przy dokonywaniu transakcji spowoduje odmowę transakcji i czasowe zablokowanie karty. Kartę można odblokować tego samego dnia kontaktując się z Infolinią Banku lub następnego dnia po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN Karty debetowe są międzynarodowymi kartami płatniczymi umożliwiającymi Użytkownikowi karty dokonywanie w kraju i za granicą transakcji: 1) płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta (VISA lub MasterCard), w tym dokonywania transakcji zbliżeniowych; 2) wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta (VISA lub MasterCard); 3) wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich oznaczonym logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta (VISA lub MasterCard); 4) płatności dokonywanych na odległość, bez fizycznego użycia karty, np. poprzez Internet, pocztę, telefon; 5) awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą, w trybie określonym w 70 ust Karta umożliwia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wypłatę gotówki w ramach usługi cash back u akceptantów świadczących taką usługę. 3. Karta umożliwia sprawdzenie salda dostępnych środków na rachunku bankowym oraz zmianę kodu PIN w bankomatach świadczących taką usługę Użytkownik karty debetowej może dokonywać transakcji przy użyciu karty do wysokości dostępnych środków na rachunku, w ramach limitu, jeżeli taki został przez strony lub przez Posiadacza rachunku wskazany, w ramach dziennych maksymalnych limitów transakcyjnych, ustalonych przez Bank i określonych w Umowie. 2. Posiadacz rachunku może zdefiniować dla każdej karty własne dzienne limity transakcyjne, niższe od limitów transakcyjnych określonych przez Bank w Umowie i może je w każdej chwili zmieniać poprzez złożenie odrębnej dyspozycji w Banku, jak również wyzerować wybrane limity transakcyjne, jeśli nie będzie korzystał z danego typu transakcji lub ze względów bezpieczeństwa. 3. Za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku posługiwania się kartą debetową wydaną: 1) Posiadaczowi rachunku odpowiada on sam; 2) Posiadaczowi rachunku o ograniczonej zdolności do czynności prawnych odpowiada jej przedstawiciel ustawowy; 3) osobie fizycznej upoważnionej przez Posiadacza rachunku odpowiada Posiadacz rachunku. 4. Karty debetowej nie wolno używać niezgodnie z prawem, w szczególności do realizacji płatności za zabronione towary i usługi Karty z funkcją zbliżeniową są wyposażone w antenę zbliżeniową, która znajduje się w prawym, górnym rogu na awersie karty debetowej. 2. Wysokość jednorazowego limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Strona 16 z 30

17 Polski określona jest w Umowie rachunku. 3. Informacje o zmianie wysokości limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych można uzyskać w placówkach sprzedażowych Banku, na Infolinii Banku oraz na stronie internetowej Banku 4. Dokonywanie transakcji zbliżeniowych jest możliwe dla karty, która posiada taką funkcjonalność. 5. Transakcja zbliżeniowa przekraczająca limit kwotowy może wymagać podania kodu PIN lub zostanie zrealizowana, jako typowa transakcja bezgotówkowa dokonywana w terminalu POS, z zastrzeżeniem ust Niezależnie od wysokości kwoty transakcji zbliżeniowej może zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji jako typowej transakcji bezgotówkowej dokonywanej w terminalu POS, mimo, iż zostały spełnione wszelkie warunki do zrealizowania transakcji zbliżeniowej. 7. W przypadku przekroczenia dziennego limitu transakcji zbliżeniowych, kolejna transakcja zbliżeniowa w danym dniu nie będzie zrealizowana. W tym przypadku płatność będzie mogła być zrealizowana jako zwykła transakcja bezgotówkowa dokonywana w terminalu POS. 8. Posiadacz rachunku / Użytkownik karty może w każdym czasie wyłączyć funkcję płatności zbliżeniowych za pośrednictwem Infolinii Banku lub w placówce Banku Wszystkie transakcje gotówkowe z użyciem karty (w bankomacie lub poprzez usługę cash back) są autoryzowane. 2. Wszelkie dyspozycje wykonania transakcji z użyciem karty będą autoryzowane przez Użytkownika karty poprzez jeden z poniższych sposobów: 1) złożenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji u niektórych akceptantów oraz w niektórych placówkach sprzedażowych banków; 2) wprowadzenie kodu PIN u akceptantów, w bankomatach oraz w placówkach sprzedażowych banków; 3) podanie numeru karty oraz daty jej ważności i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 w przypadku płatności dokonywanych na odległość, np. poprzez Internet, pocztę, telefon oraz dodatkowo Hasła 3D Secure w sytuacji udostępniania przez akceptanta zabezpieczenia 3D Secure; 4) zbliżenie karty do czytnika zbliżeniowego, dla transakcji zbliżeniowych, jeśli akceptant nie wymaga potwierdzenia transakcji poprzez wprowadzenie kodu PIN lub złożenie na dowodzie dokonania transakcji podpisu, zgodnego z podpisem na karcie. 3. Hasło 3D Secure generowane jest indywidualnie dla każdej transakcji internetowej. Trzykrotne błędne wprowadzenie Hasła 3 D Secure spowoduje zablokowanie wykonania transakcji internetowej. Posiadacz rachunku / Użytkownik karty może odblokować wykonywanie transakcji internetowych tego samego dnia za pośrednictwem Infolinii Banku bądź w placówce Banku. W przeciwnym wypadku wykonywanie transakcji internetowych zostanie automatycznie odblokowane następnego dnia. 4. Urządzenia, na które Posiadacz rachunku / Użytkownik karty będzie otrzymywał Hasła 3D Secure powinny być zabezpieczone hasłem dostępu znanym tylko Posiadaczowi rachunku / Użytkownikowi karty. 5. Podczas realizacji transakcji przy użyciu karty może zaistnieć konieczność okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość Użytkownika karty. Nieokazanie dokumentu może być powodem odmowy realizacji transakcji. 6. Przy pobieraniu gotówki z bankomatu należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie urządzenia. 7. W ramach usługi cash back można jednorazowo wypłacić do określonego przez organizacje płatnicze limitu (300 zł dla kart VISA oraz dla kart MasterCard). Kwota limitu w usłudze cash back ustalana jest przez organizacje płatnicze. Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie transakcji bezgotówkowej nie jest możliwa sama wypłata gotówki Utrata prawa użytkowania karty następuje w przypadku: 1) upływu terminu ważności karty; 2) zniszczenia lub uszkodzenia karty; 3) śmierci Użytkownika karty; 4) blokady karty; 5) czasowej blokady karty; 6) wymiany karty na nową; 7) rozwiązania Umowy o kartę przez jedną ze stron. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, karta musi zostać zwrócona do Banku lub zniszczona w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w ust. 1 pkt 3 i Utrata prawa użytkowania karty nie zwalnia Posiadacza rachunku z obowiązku uregulowania wszelkich należności z tytułu transakcji dokonanych przy jej użyciu również przez Użytkownika karty oraz należnych Bankowi opłat i prowizji związanych z używaniem karty Karta zablokowana, nie może być ponownie użyta. 2. Bank ma prawo do blokady karty: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty, wymienionych w ust. 3-5; 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji. 3. Bank może zablokować kartę w przypadku naruszenia przez Użytkownika karty zasad określonych w Regulaminie lub w Umowie. 4. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika karty w związku z używaniem karty, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty. 5. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez osoby trzecie w związku z użyciem karty, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty. 6. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przy użyciu karty utraconej, Bank zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw tego rodzaju. 7. Bank informuje telefonicznie Użytkownika karty przed jej Strona 17 z 30

18 zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu karty byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 8. Karta może być czasowo zablokowana przez Bank bądź na wniosek Użytkownika karty. 9. Czasowa blokada karty przez Bank jest dokonywana w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia karty, celowego wprowadzenia w błąd Banku przez Posiadacza rachunku poprzez podawanie nieprawdziwych informacji we wniosku o wydanie karty lub w innych dokumentach związanych z obsługą karty oraz zgłoszenia reklamacji i trwa do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego lub reklamacyjnego. 10. W przypadku gdy, wniosek o czasową blokadę karty składany jest przez Użytkownika karty, powinien on pamiętać o odblokowaniu karty poprzez złożenie pisemnej dyspozycji osobiście w placówce sprzedażowej Banku w wyznaczonym w ust. 11 terminie. 11. Jeżeli w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku przez Użytkownika karty o czasowe zablokowanie karty, Użytkownik karty nie zgłosi żądania odblokowania karty, karta automatycznie przechodzi w stan blokady stałej, czyli zastrzeżenie karty W miejsce karty utraconej i zablokowanej Bank, na wniosek Posiadacza rachunku, wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i kodem PIN. 2. Karta, która wcześniej została zastrzeżona, nie może być ponownie użyta. 3. W przypadku utraty lub zgubienia karty za granicą, po zgłoszeniu tego faktu pod numerem telefonu podanym w Umowie i na rewersie karty, Użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym banku uczestniczącym w systemie, w którym wydana była karta (VISA lub MasterCard). Oddział 3. Rozliczanie transakcji kart debetowych Transakcje dokonywane przy użyciu karty w Polsce przeliczane są w złotych polskich, a transakcje dokonywane za granicą w walucie danego kraju. 2. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane z logo organizacji płatniczej MasterCard poza granicami Polski, przeliczane są na euro według kursu obowiązującego w organizacji płatniczej, w której wydana jest karta w dniu rozliczenia transakcji, a następnie są przeliczane na złote polskie po kursie sprzedaży pieniądza obowiązującym w Banku BPS. S.A. w dniu rozliczenia transakcji. Obciążenie rachunku jest dokonywane w złotych polskich. Aktualne podstawowe kursy walut obowiązujące w Banku wraz z podaniem daty i godziny, od której obowiązują, są dostępne w placówkach sprzedażowych Banku oraz na stronie internetowej Banku. 3. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane kartami z logo organizacji płatniczej Visa w innej walucie niż waluta rachunku bankowego, przeliczane są na walutę rachunku bankowego według kursu obowiązującego w organizacji płatniczej w dniu rozliczenia transakcji i powiększone są o prowizję Banku BPS za przewalutowanie zgodnie z obowiązującą Taryfą w Banku BPS, a następnie informacja o tej kwocie przekazywana jest do Banku w celu rozliczenia. Kursy, po których transakcje przeliczane są przez Visa na walutę rachunku bankowego, dostępne są na stronie internetowej organizacji Visa Europe. 4. Transakcje dokonywane kartą rozliczane są na rachunku bankowym najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu przez Bank z organizacji płatniczej informacji o rozliczeniu danej transakcji. 5. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do utrzymywania na rachunku bankowym środków pieniężnych w wysokości zapewniającej pokrycie kwot transakcji dokonanych wszystkimi kartami wydanymi w ramach tego rachunku, a także stosownych opłat i prowizji, wynikających z Taryfy. 6. W przypadku dokonania transakcji powodujących przekroczenie limitu dostępnych środków na rachunku, Bank stosuje odpowiednio przepisy zawarte w umowie rachunku. 7. Bank nie udziela akceptacji w przypadku próby dokonania transakcji: 1) której kwota przekracza wartość dostępnych środków lub wartość limitu transakcyjnego; 2) przy użyciu karty zastrzeżonej lub czasowo zablokowanej; 3) kartą, której kod PIN jest zablokowany; 4) kartą, do której utracono prawo użytkowania. Oddział 4. Ochrona karty Utratę, kradzież, przywłaszczenie lub nieuprawnione użycie karty, jak również nieuprawniony do niej dostęp Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jeden z niżej podanych sposobów: 1) telefonicznie poprzez Infolinię Banku pod numerem ; 2) osobiście w placówce sprzedażowej Banku; 3) za pośrednictwem portalu kartowego, 4) za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem W celu zarejestrowania powyższego zawiadomienia, Użytkownik karty powinien podać przyjmującemu zgłoszenie wszystkie niezbędne dane pozwalające na identyfikację karty. 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.1, jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty. 4. Po zastrzeżeniu karty nie ma możliwości dalszego korzystania z karty. 5. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, na pisemny wniosek Posiadacza rachunku, Bank wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i kodem PIN. Rozdział 18. Kanały bankowości elektronicznej Oddział 1. Postanowienia ogólne 73 W ramach kanałów bankowości elektronicznej Bank udostępnia Posiadaczowi rachunku System Bs24. Strona 18 z 30

19 74 1. Bank może zablokować dostęp do kanałów bankowości elektronicznej w przypadku: 2) uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem; 3) podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika w związku z używaniem kanałów bankowości elektronicznych. 2. Bank informuje telefonicznie Użytkownika o zablokowaniu kanałów bankowości elektronicznej przed ich zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe niezwłocznie po ich zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu kanałów bankowości elektronicznej byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. Oddział 2. System Bs System Bs24 przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych przez Bank zgodnie z ofertą i postanowieniami Regulaminu. 2. Bank udostępnia Użytkownikom za pomocą Systemu Bs24 między innymi: 1) informacje o stanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach; 2) polecenia przelewu w obrocie krajowym w złotych; 3) polecenia wypłaty w obrocie dewizowym; 4) lokaty terminowe; 5) listę przelewów predefiniowanych. 3. Aktywacja Systemu Bs24 następuje dla każdego Posiadacza, Współposiadacza, Pełnomocnika oddzielnie. 4. Z Systemu Bs24 mogą korzystać osoby Małoletnie w granicach limitu określonego przez Przedstawiciela ustawowego. 5. Opis i zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bs24 opublikowany jest na stronie internetowej Banku. 6. Bank może rozszerzyć zakres czynności i operacji możliwych do wykonania przez Użytkowników za pośrednictwem Systemu Bs24, o czym informuje poprzez zamieszczoną informacje na stronie internetowej Banku widoczną po zalogowaniu do Systemu Bs24. Użytkownik poprzez skorzystanie z nowego produktu / usługi akceptuje powyższe zmiany i upoważnia Bank do pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe z tytułu rozszerzonego ich zakresu. Rozszerzenie zakresu czynności i operacji nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Oddział 3. Złożenie Wniosku i zawarcie Umowy o usługę Bs Klient zainteresowany korzystaniem z usługi Bs24 składa Wniosek o udostępnienie Systemu Bs24 (Wniosek) w placówce sprzedażowej Banku prowadzącej jego rachunek. 2. We Wniosku Klient podaje : 1) numery rachunków bankowych, które będą obsługiwane przez Klienta i Użytkowników za pomocą Systemu Bs24, 2) imienną listę Użytkowników (będących współposiadaczem lub posiadających pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem) uprawnionych do korzystania z Systemu Bs Podstawą zawarcia Umowy o usługę Bs24 jest dostarczenie prawidłowo wypełnionego Wniosku oraz podjęcie pozytywnej decyzji przez Bank. 4. W przypadku Rachunku wspólnego Bank udostępnienia System Bs24 maksymalnie dla 3 osób Bank podejmuje decyzję o udostępnieniu Systemu Bs24, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku. 2. Bank może odmówić udostępnienia Systemu, o czym poinformuje Posiadacza rachunku składającego Wniosek w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku wskazując przyczynę Zawarcie Umowy o usługę Bs24 następuje z chwilą podpisania Umowy o usługę Bs24 przez Posiadacza rachunku oraz Bank. 2. Podpisanie Umowy o usługę Bs24 przez Posiadacza rachunku następuje w obecności pracownika Banku. 3. Po podpisaniu Umowy o usługę Bs24 lub Umowy o Pakiet, nie później niż następnego dnia roboczego, za wyjątkiem soboty i niedzieli, następuje aktywacja Systemu Bs24 oraz udostępnienie rachunków zgodnie z Wnioskiem. 4. Po podpisaniu Umowy o usługę Bs24 lub Umowy o Pakiet Bank wydaje Użytkownikom środki dostępu do Systemu Bs Istnieje możliwość udostępnienia Systemu Bs24 tylko i wyłącznie do podglądu informacji oraz sald zgodnie z Wnioskiem W przypadku zmiany danych, takich jak zmiana Użytkowników lub zmiana uprawnień Użytkowników, Posiadacz rachunku składa w Banku zaktualizowany Wniosek. 2. W przypadku otwarcia nowych rachunków dla klienta Banku dostęp do rachunków w Systemie Bs24 następuje automatycznie następnego dnia roboczego tylko w zakresie podglądu operacji. W przypadku konieczności wykonywania przelewów z nowego rachunku Klient składa w Banku zaktualizowany Wniosek. Niniejszy punkt nie ma zastosowania do rachunków lokat terminowych założonych za pomocą Systemu Bs24. Oddział 4. Dysponowanie środkami na rachunku w Systemie Bs Użytkownik uprawniony jest w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów poszczególnych rodzajów rachunków bankowych oferowanych przez Bank, Umowy o Pakiet lub Umowy rachunku i Umowy o usługę Bs24, do swobodnego dysponowania środkami znajdującymi się na jego rachunku bankowym. 2. Ograniczenie dysponowania środkami pieniężnymi może wynikać wyłącznie z przepisów prawa lub Umowy rachunku / Umowy o Pakiet. 3. Użytkownik może dysponować środkami za pomocą Strona 19 z 30

20 Systemu Bs24, wyłącznie do wysokości dostępnych środków. 4. Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że wszystkie składane dyspozycje dotyczące posiadanego Rachunku są prawidłowe i zgodne z jego intencją Użytkownik zobowiązany jest zapewnić odpowiednie saldo środków na Rachunku pozwalające na zrealizowanie złożonej dyspozycji oraz pokrycie należnych Bankowi prowizji i opłat. Bank może odmówić wykonania dyspozycji Posiadacza w przypadku, gdy jej kwota wraz z należnymi Bankowi prowizjami i opłatami przekracza kwotę dostępnych środków. 2. Dyspozycje poleceń wypłaty w obrocie dewizowym mogą być zlecane przez Użytkownika Systemu Bs24 i realizowane przez System Bs Jeżeli podane przez Użytkownika parametry dyspozycji powodują, że nie może być ona zrealizowana, dyspozycja ta zostanie odrzucona a Użytkownik będzie o tym niezwłocznie powiadomiony za pośrednictwem Systemu Bs24 przez pracownika Banku. Dotyczy to w szczególności przypadków gdy: 1) kwota zlecenia przelewu lub zakładanej lokaty terminowej przekracza bieżące saldo na rachunku bankowym w chwili realizacji zlecenia, 2) brak środków do wykonania polecenia wypłaty w obrocie dewizowym oraz opłacenia prowizji i opłat Banku zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą, 3) podany został nieprawidłowy numer rachunku Beneficjenta, 4) dyspozycja jest niekompletna. 4. Użytkownik składający dyspozycję ponosi odpowiedzialność za zgodność składanych dyspozycji z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 5. Użytkownik, powinien sprawdzić prawidłowość składanej dyspozycji, w szczególności prawidłowość numerów rachunków bankowych oraz kwoty dyspozycji. 6. W przypadku, gdy rezydent dokonuje rozliczenia z nierezydentem w walucie polskiej na terenie kraju lub realizuje polecenie wypłaty w obrocie dewizowym, transakcje te stanowią obrót dewizowy i muszą być zgodne z przepisami ustawy Prawo dewizowe oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 7. Użytkownicy autoryzują dyspozycje za pomocą wydanych im środków dostępu do Systemu Bs24 zgodnie z warunkami Umowy o usługę Bs24 lub Umowy o Pakiet. Autoryzacja odbywa się poprzez: 1) podanie hasła jednorazowego w przypadku transakcji płatniczych i innych dyspozycji, które wymagają autoryzowania; 2) jednorazowe wyrażenie zgody za pomocą hasła jednorazowego w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych w formie zleceń stałych; 3) jednorazowe wyrażenie zgody za pomocą hasła jednorazowego w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych z użyciem szablonu lub na rzecz kontrahentów, którzy oznaczeniu zostali, jako niewymagający każdorazowych autoryzacji. 8. Wszystkie dyspozycje złożone przez Użytkowników dokonywane są w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku. 9. Wszystkie dyspozycje złożone przez Użytkowników są zabezpieczone przez Bank w sposób trwały i mogą stanowić potwierdzenie dla Posiadacza rachunku. 10. Szczegółowe warunki przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, realizacji przekazów w obrocie dewizowym, stałych zleceń oraz poleceń zapłaty określa Regulamin oraz Umowa rachunku / Umowa o Pakiet Wszelkie dyspozycje Użytkownika składane za pośrednictwem Systemu Bs24 realizowane są tylko w dni robocze, w godzinach określonych w Umowie o usługę Bs24 lub Umowie o Pakiet. 2. Użytkownik może dysponować swoim kontem 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, na warunkach określonych w Umowie o usługę Bs24 lub Umowie o Pakiet z zastrzeżeniem ust Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzenia, za powiadomieniem Użytkowników przerw w funkcjonowaniu Systemu Bs24 niezbędnych do wykonania czynności związanych z prawidłowym jego funkcjonowaniem, w tym konserwacją, ulepszeniem lub zabezpieczeniem. 4. Złożone przez Użytkownika dyspozycje mogą zostać odwołane tylko przed ich wykonaniem. 83 W przypadku operacji na rachunkach bankowych dokonywanych w innej walucie niż waluta rachunku stosuje się kursy kupna / sprzedaży dewiz, zgodnie z zasadami stosowania kursów walut Banku w oparciu o Tabelę kursową obowiązującą w momencie dokonania transakcji. Oddział 5. Zakładanie lokat w Systemie Bs Posiadacz rachunku będący osobą fizyczną może za pośrednictwem Systemu Bs24 zakładać udostępnione w tym kanale lokaty terminowe określając wysokość kwoty oraz okres utrzymania lokaty. 2. Bank otwiera i prowadzi lokaty terminowe na podstawie zawartej przez Posiadacza Umowy o usługę bankowości internetowej System Bs Środki zgromadzone na rachunkach lokat terminowych oprocentowane są według zmiennej lub stałej, właściwej dla rodzaju lokaty stopy procentowej w stosunku rocznym. Aktualne oprocentowanie określa Tabela oprocentowania, a wysokość oprocentowania obowiązuje od dnia założenia lokaty w Systemie Bs Do lokat terminowych założonych w Systemie Bs24 nie wydaje się książeczek oszczędnościowych ani odrębnych umów. Informacja na wyciągu stanowi potwierdzenia założenia lokaty. 5. Likwidacja lokat terminowych założonych w Systemie Bs24 przed upływem okresu zadeklarowania może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Systemu Bs Do lokat terminowych założonych w Systemie Bs24 mają zastosowanie postanowienia odpowiednich regulaminów właściwych dla rodzaju lokaty z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, które wydawane są Posiadaczowi przed podpisaniem Umowy oraz są dostępne na stronie internetowej Banku po zalogowaniu do Systemu Bs24. Strona 20 z 30

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim I. RACHUNKI W PLN: Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie 100,00 PLN dotyczy Szkolnych Kas

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 73 /15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 13.11.2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie informujemy, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych Bank podjął decyzję o: wyzerowaniu

Jednocześnie informujemy, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych Bank podjął decyzję o: wyzerowaniu Zgierz, dnia 28 listopada 2014 roku Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2015 r. Bank Spółdzielczy w Zgierzu wprowadza zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Chojnowie

Bank Spółdzielczy w Chojnowie Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 112/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 31.12.2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Strona 2 z 13.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Strona 2 z 13. Rozdział 1. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik do uchwały z dnia 31-05-2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Augustowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Augustowie Zał nr. 3 douchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Augustowie nr. 86/2014 z dnia 29.12.2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Augustowie

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Banku Spółdzielczym w Zgierzu z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych przez Bank Spółdzielczy w Łochowie dla osób fizycznych

I. w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych przez Bank Spółdzielczy w Łochowie dla osób fizycznych Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2015 r. zostanie zmieniony Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łochowie rachunków bankowych w złotych dla osób fizycznych.

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 14 kwietnia 2017 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01luty 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 20/15 z dnia 30.01.2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Lubawie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Lubawie Bank Spółdzielczy w Lubawie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Lubawie ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 23/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 17.09.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

I. w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Łochowie

I. w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Łochowie Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2015 r. zostanie zmieniony Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Łochowie. Potrzeba wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 65/2012 Zarządu PBS z dnia 24.09.2012

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 65/2012 Zarządu PBS z dnia 24.09.2012 Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 65/2012 Zarządu PBS z dnia 24.09.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDIELCZY W KSIĘŻPOLU RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDIELCZY W KSIĘŻPOLU RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDIELCZY W KSIĘŻPOLU RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 1/2015 Zarządu Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Warszawskim Banku Spółdzielczym

REGULAMIN OBSŁUGI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Warszawskim Banku Spółdzielczym Załącznik do Uchwały Zarządu nr 157/2016 z dnia 09.11.2016 r REGULAMIN OBSŁUGI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Warszawskim Banku Spółdzielczym Warszawa, Grudzień 2016 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH Załącznik do Uchwały 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrozach z dnia 16 grudnia 2014 roku REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bank Spółdzielczy w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Banku Spółdzielczym w Zgierzu z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Banku Spółdzielczym w Zgierzu z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH NADWIŚLAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SOLCU-ZDROJU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie z dnia 27 stycznia 2015 roku. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu rachunków bankowych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu rachunków bankowych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu rachunków bankowych dla osób fizycznych Lubań, 2014 r. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 47/3/2013 Zarządu PBS z dnia 20.11.2013 r.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 47/3/2013 Zarządu PBS z dnia 20.11.2013 r. Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 47/3/2013 Zarządu PBS z dnia 20.11.2013 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju Załącznik do Uchwały Nr 96/2012 Zarządu Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju z dnia 13 września 2012r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo