Informacje dla użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje dla użytkownika"

Transkrypt

1 PL MYTO W NIEMCZECH Informacje dla użytkownika Wydanie zaktualizowane 2009 Na zlecenie

2 S p i s t r e ś c i Wstęp Informacje ogólne Obowiązek wykupu myta Przepisy dotyczące obowiązku wykupu myta Pojazdy podlegające obowiązkowi wykupu myta Pojazdy nieobjęte lub zwolnione z obowiązku wykupu myta Sieć dróg podlegających opłacie Zakresy kompetencji Kompetencje w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (public-private partnership): Republika Federalna Niemiec i Toll Collect Kompetencje w zakresie kontroli i nakładania grzywny: Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG) Kompetencje w zakresie sieci dróg podlegających opłacie: Federalny Instytut Drogownictwa (BASt) Rejestracja Sposoby wykupu myta Wykup automatyczny przy zastosowaniu urządzenia pokładowego Instalacja urządzenia pokładowego Sposób działania urządzenia pokładowego Wykup w systemie ręcznym Wykup ręczny w terminalu stacjonarnym Wykup przez Internet Anulowanie trasy w systemie ręcznym Anulowanie trasy w terminalu stacjonarnym Anulowanie trasy przez Internet Żądanie zwrotu opłaty po upływie okresu ważności dowodu wykupu myta Wysokość myta Sposoby płatności Sposoby płatności dla użytkowników zarejestrowanych Środki płatnicze z gwarancją realizacji płatności Konto użytkownika Sposoby płatności dla użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych Karta paliwowa, kredytowa i karta EC Gotówka Procedura rozliczenia z użytkownikami zarejestrowanymi Regularny wykaz wykupionego myta Specjalny wykaz wykupionego myta Reklamacja wykazu wykupionego myta Kontrola Pytania i odpowiedzi Serwis i kontakt... 38

3 W s t ę p Szanowni Państwo! Położenie Niemiec w sercu Europy sprawiło, że kraj ten stał się centralnym punktem międzynarodowego ruchu TIR-ów. Tysiące samochodów ciężarowych z całej Europy przejeżdża przez Niemcy głównie na autostradach. Ciągły wzrost transportu towarowego stał się przyczyną dużego obciążenia dróg i wymaga inwestycji w zakresie ich utrzymania i rozbudowy. Aby rozłożyć związane z tym koszty odpowiednio na wszystkich użytkowników z Niemiec i innych krajów, niemiecki rząd postanowił wprowadzić myto opłatę drogową pobieraną od samochodów ciężarowych ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (public-private partnership) Toll Collect opracował i zbudował na zlecenie rządu RFN pierwszy na świecie system poboru opłat drogowych, które łączy nawigację satelitarną z nowoczesną technologią telefonii komórkowej. Inaczej niż w przypadku zastosowania winiet, myto pobiera się w zależności od przejechanego odcinka podlegającego opłacie, liczby osi oraz klasy emisji spalin pojazdu. W efekcie każdy użytkownik płaci tylko za faktycznie przejechane kilometry uczciwie i sprawiedliwie. Toll Collect stworzył system, który podczas poboru myta nie powoduje zakłóceń w ruchu samochodowym. W porównaniu do tradycyjnych systemów opłat drogowych innowacyjna technologia nie wymaga ograniczania prędkości, zatrzymywania pojazdów, czy też jazdy na wyznaczonych pasach jezdni. Dzięki temu udało się zapewnić niemieckim i europejskim firmom transportowym nowoczesny i elastyczny sposób wnoszenia opłat drogowych. Niniejsza broszura zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat systemu poboru myta w Niemczech począwszy od rejestracji, poprzez sposoby wykupu, aż po wykaz wykupionego myta. Życzymy szerokiej drogi! Operator systemu Toll Collect GmbH 1

4 1 I n f o r m a c j e o g ó l n e 1 Informacje ogólne System poboru myta Toll Collect oferuje trzy sposoby wykupu myta: wykup automatyczny przy zastosowaniu urządzenia pokładowego zainstalowanego w pojeździe, tzw. On-Board Unit (OBU), wykup ręczny w terminalu stacjonarnym oraz wykup ręczny przez Internet. Centralnym elementem systemu jest automatyczny sposób wykupu myta. Zainstalowane w pojeździe urządzenie pokładowe ustala za pomocą sygnałów satelitarnych (Global Positioning System, GPS) i dodatkowych czujników nawigacyjnych, na których płatnych odcinkach znajduje się TIR. Urządzenie OBU określa o każdej porze lokalizację pojazdu na około odcinkach sieci dróg podlegających opłacie o łącznej długości ponad km (licząc w obu kierunkach). Na podstawie podanych przez użytkownika danych o klasie emisji spalin i liczbie osi pojazdu urządzenie pokładowe nalicza opłatę drogową i przesyła informacje do Centrum Obliczeniowego Toll Collect przy wykorzystaniu telefonii komórkowej. Użytkownik może korzystać także z ręcznych sposobów wykupu myta. Zgłoszenie płatnej trasy jest możliwe w terminalu stacjonarnym lub przez Internet. Wprowadzone informacje zostaną także przesłane do Centrum Obliczeniowego Toll Collect. Warunkiem wykupu myta przy zastosowaniu urządzenia pokładowego i przez Internet jest uprzednia rejestracja użytkownika i jego pojazdów w Toll Collect. Rozliczenie myta z zarejestrowanymi użytkownikami odbywa się przez LogPay (obciążenie rachunku bankowego), AirPlus Road Account, konto użytkownika lub za pośrednictwem karty paliwowej. Możliwość wykupu myta w terminalu stacjonarnym jest dostępna dla wszystkich użytkowników. Niezarejestrowani użytkownicy mogą dokonać płatności gotówką, kartą paliwową, kartą EC lub kartą kredytową. Zarejestrowani użytkownicy mają ponadto możliwość dokonania zapłaty środkiem płatniczym zapisanym na karcie pojazdu. Wszelkie pytania na temat sposobów płatności i całego systemu zarejestrowani użytkownicy mogą kierować drogą telefoniczną do Działu Obsługi Klienta. Telefoniczną obsługę niezarejestrowanych użytkowników umożliwia Call Center Toll Collect. Aby zapewnić przestrzeganie obowiązku wykupu myta, Toll Collect oddał do dyspozycji Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego (BAG) kompleksowy system kontrolny umożliwiający kontrolę automatyczną, stacjonarną i lotną. 2

5 Rozporządzenie dotyczące obejmowania wybranych odcinków dróg federalnych obowiązkiem wykupu myta (Mautstreckenausdehnungsverordnung MautStrAusdehnV) z dnia 8 grudnia 2006 r. (BGBl. I str. 2858). Kontrola polega na sprawdzeniu w Centrum Obliczeniowym Toll Collect, czy kontrolowany pojazd podlegający opłacie został zgłoszony w systemie poboru myta. Wiadukty kontrolne i lotne załogi BAG są wyposażone w niezbędny do tego celu sprzęt techniczny. Jednocześnie przestrzega się przepisów prawnych o ochronie danych osobowych. Podstawy prawne dotyczące poboru myta w zależności od długości przejechanego odcinka: Ustawa dotycząca poboru myta za przejazd na autostradach ciężkimi pojazdami użytkowymi (ABMG) w wersji ogłoszonej dnia 2 grudnia 2004 r. (BGBl. I str. 3122), z ostatnią zmianą na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 sierpnia 2007 r. (BGBl. I str. 1958). Rozporządzenie dotyczące poboru, obowiązku udokumentowania prawidłowo wniesionego myta i zasad zwracania myta (Lkw-Maut-Verordnung Lkw-MautV) z dnia 24 czerwca 2003 r. (BGBl. I str. 1003), z ostatnią zmianą na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 listopada 2008 r. (BGBl. I str. 2226). Rozporządzenie określające wysokość myta za przejazd na autostradach ciężkimi pojazdami użytkowymi (Mauthöheverordnung MautHV) z dnia 24 czerwca 2003 r. (BGBl. I str. 1001), z ostatnią zmianą na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 listopada 2008 r. (BGBl. I str. 2226). 3

6 2 O b o w i ą z e k w y k u p u m y t a 2 Obowiązek wykupu myta Począwszy od 1 stycznia 2005 r. na niemieckich autostradach pobiera się od pojazdów o dmc co najmniej 12 ton myto opłatę drogową uzależnioną od długości przejechanego odcinka. Ponadto z dniem 1 stycznia 2007 r. obowiązkiem wykupu myta objęto wybrane odcinki dróg federalnych. Podstawę prawną stanowią przepisy ustawy ABMG oraz rozporządzenia MautHV, Lkw-MautV i MautStrAusdehnV. 2.1 Przepisy dotyczące obowiązku wykupu myta Pojazdy podlegające obowiązkowi wykupu myta Obowiązek wykupu myta obejmuje wszystkie ciężkie pojazdy użytkowe i zestawy drogowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton, które są przeznaczone wyłącznie do transportu towarów (warunek 1) lub są do tego celu używane (warunek 2). Spełnienie jednego z podanych warunków jest wystarczające do uzasadnienia obowiązku wnoszenia opłat. Obowiązek wykupu myta zgodnie z warunkiem pierwszym istnieje niezależnie od tego, czy w pojeździe rzeczywiście przewozi się towar, transport towarów odbywa się na cele gospodarcze, czy też własne (transport zakładowy) oraz czy dany pojazd jest zwolniony z podatku drogowego. Jeżeli pojazd lub zestaw drogowy jest używany do odpłatnego lub służbowego transportu towarów (transport na cele gospodarcze lub transport zakładowy), obowiązek wykupu myta istnieje zgodnie z warunkiem drugim. Szczegółowe informacje na temat obliczania dopuszczalnej masy całkowitej zestawów drogowych są zamieszczone w 34 ust. 7 ustawy o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego (StVZO). Opłata za przejechane płatne odcinki dotyczy wszystkich użytkowników zobowiązanych do płacenia myta niezależnie od kraju pochodzenia Pojazdy nieobjęte lub zwolnione z obowiązku wykupu myta Pojazdy i zestawy drogowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton nie są objęte obowiązkiem wykupu myta. Pojazdy i zestawy drogowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton, które nie są przeznaczone wyłącznie do transportu towarów, ani też nie są do tego celu używane, nie są objęte obowiązkiem wykupu myta. Zwolnienie z obowiązku wykupu myta zgodnie z 1 ust. 2 ABMG obejmuje ponadto następujące pojazdy i zestawy drogowe o dopuszczal- 4

7 nej masie całkowitej co najmniej 12 ton: 1. autobusy, 2. pojazdy sił zbrojnych, policji, obrony cywilnej i ochrony przed klęskami żywiołowymi, straży pożarnej i innego pogotowia oraz pojazdy federalne, 3. pojazdy używane wyłącznie do remontu i eksploatacji dróg, w tym również do czyszczenia i zimowego utrzymania dróg, 4. pojazdy wykorzystywane wyłącznie do celów działalności jarmarcznej i cyrkowej, 5. pojazdy, które są używane przez organizacje użyteczności publicznej lub organizacje dobroczynne do transportu dóbr humanitarnych w sytuacjach kryzysowych. Zwolnienie jest możliwe tylko wtedy, jeśli pojazd silnikowy umożliwia z zewnątrz jednoznacznie rozpoznanie podanych celów zastosowania (nie dotyczy autobusów i pojazdów, które są używane przez organizacje użyteczności publicznej lub organizacje dobroczynne do transportu dóbr humanitarnych w sytuacjach kryzysowych). Właściciele lub użytkownicy pojazdów i zestawów drogowych nieobjętych lub zwolnionych z obowiązku wykupu myta mogą pod pewnymi warunkami dobrowolnie zarejestrować je w Toll Collect jako pojazdy zwolnione z obowiązku wykupu myta. Rejestracja jest ważna przez dwa lata i w razie potrzeby może być przedłużona na wniosek użytkownika. Szczegółowe informacje oraz odpowiednie formularze są dostępne na stronie internetowej lub w Dziale Obsługi Klienta. Dane na formularzu wymaganym do rejestracji pojazdów zwolnionych z obowiązku wykupu myta należy podać zgodnie z prawdą i kompletnie. Odpowiedzialność za zgodność danych niezbędnych do rejestracji pojazdu zwolnionego z obowiązku wykupu myta ponosi właściciel lub użytkownik pojazdu (zasada własnej deklaracji). Rejestracja nie oznacza zatem, że pojazd został uznany prawnie przez Toll Collect lub Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG) za nieobjęty lub zwolniony z obowiązku wykupu myta. Właściwe organy mają w każdej chwili prawo sprawdzić prawidłowość podanych informacji. Warunki zobacz 1 ust. 1 i 2 ABMG Sieć dróg podlegających opłacie Obowiązek wykupu myta dotyczy zasadniczo wszystkich autostrad federalnych łącznie ze stacjami paliw i zajazdami i rozpoczyna się w chwili wjazdu na autostradę. Zgodnie z niemieckimi przepisami za autostrady federalne (BAB) uważa się wszystkie federalne drogi główne uznane formalnie za autostrady. Z dniem 1 stycznia 2007 r. obowiązkiem wykupu myta objęto dodatkowo następujące drogi federalne: B 75 położona między autostradami federalnymi A 253 i A 7 (Hamburg), 5

8 2 O b o w i ą z e k w y k u p u m y t a B 4 położona w kierunku północnym od autostrady federalnej A 23 do Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein i Hamburg), B 9 między granicą federalną Niemcy/ Francja i węzłem komunikacyjnym Kandel-Süd, przynależnym do autostrady federalnej A 65 (Rheinland-Pfalz). Zgodnie z 1 ust. 3 nr 1 do 4 ABMG obowiązek płacenia myta nie dotyczy następujących odcinków autostrad federalnych: odcinek autostrady federalnej A 6 od granicy niemiecko-francuskiej do węzła komunikacyjnego Saarbrücken-Fechingen (w obu kierunkach), odcinek autostrady federalnej A 5 od granicy niemiecko-szwajcarskiej i od granicy niemiecko-francuskiej do węzła komunikacyjnego Müllheim/Neuenburg (w obu kierunkach), odcinki autostrad federalnych, objęte poborem myta zgodnie z 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1994 r. o prywatnym finansowaniu budowy głównych dróg komunika- Sieć dróg podlegających opłacie jest zamieszczona na stronie internetowej cyjnych (BGBl. I strona 2243) w aktualnie obowiązującej wersji, odcinki autostrad federalnych z jednym pasem jezdni, które nie są przyłączone bezpośrednio do sieci autostrad federalnych. 2.2 Zakresy kompetencji Kompetencje w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (public-private partnership): Republika Federalna Niemiec i Toll Collect Przepisy prawne precyzują, za jakie pojazdy i na których drogach należy płacić myto, w jaki sposób jest ono pobierane i jak kontrolowane jest przestrzeganie obowiązku wykupu myta. Ponadto ustawa dotycząca poboru myta za przejazd na autostradach przewiduje, że rząd RFN może ustalać stawki opłat w drodze rozporządzenia. Regulacje w zakresie kompetencji i procedur kontroli przestrzegania obowiązku wykupu myta zamieszczono w rozdziale 8 Kontrola. 6

9 Przepisy prawne dotyczące obowiązku wykupu myta określają, w jakich ramach działa Toll Collect jako zleceniobiorca w rozumieniu partnerstwa publiczno-prywatnego. Toll Collect zbudował system poboru myta ze wspomaganiem satelitarnym i zarządza nim w charakterze zaufanego partnera Republiki Federalnej Niemiec. Ponadto Toll Collect przekazano jako osobie prawnej prawa prywatnego następujące funkcje administracji państwowej: dokonywanie ustaleń w zakresie korzystania z dróg podlegających opłacie i kontrolę wnoszenia myta zgodnie z przepisami oraz późniejsze ściąganie myta w konkretnych przypadkach. Toll Collect jako przedsiębiorstwo prawa prywatnego nie decyduje o tym, czy pojazd podlega obowiązkowi wykupu myta, czy też jest zwolniony z tego obowiązku. Decyzja w sprawie obejmowania pojazdów i dróg obowiązkiem wykupu myta oraz definiowania wysokości stawek opłat i klas emisji spalin pojazdów leży w zakresie kompetencji ustawodawcy Kompetencje w zakresie kontroli i nakładania grzywny: Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG) przejechanej trasy okaże się niemożliwe, pobrana zostanie opłata ryczałtowa za 500 kilometrów. Podczas kontroli BAG zapisze dane niezbędne do poboru myta, jak numer rejestracyjny pojazdu i dane na temat stawek opłat. W efekcie rozpocznie się postępowanie o ukaranie grzywną. Maksymalna wysokość grzywny wynosi euro, a w przypadku regularnego naruszania obowiązku wykupu myta od 100 do 400 euro Kompetencje w zakresie sieci dróg podlegających opłacie: Federalny Instytut Drogownictwa (BASt) Sieć dróg podlegających opłacie znajduje się w zakresie kompetencji Federalnego Instytutu Drogownictwa (BASt). Pod odpowiedzialnością BASt wykonano między innymi pomiar odcinków dróg, z których składa się sieć dróg podlegających opłacie. W zakres kompetencji BASt wchodzi także ciągła aktualizacja sieci dróg płatnych (m.in. po zakończeniu budowy nowych odcinków). Aktualna sieć dróg podlegających opłacie jest zamieszczona na stronie internetowej Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG) jest uprawniony do ścigania wykroczeń naruszających obowiązek wykupu myta. W przypadku ustalenia, że za przejazd pojazdem podlegającym opłacie nie wykupiono myta, opłata za przejechany odcinek drogi będzie ściągana w terminie późniejszym. Jeżeli ustalenie rzeczywistej długości 7

10 3 R e j e s t r a c j a 3 Rejestracja Pierwszym etapem umożliwiającym komfortowy pobór myta jest rejestracja podmiotu zobowiązanego do płacenia myta i jego pojazdów w Toll Collect. Zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać z trzech sposobów wykupu myta. Wykup automatyczny przy zastosowaniu urządzenia pokładowego jest najprostszym i najwygodniejszym sposobem wnoszenia opłaty drogowej. Poza tym dopuszcza się możliwość dokonywania wykupów w systemie ręcznym przez Internet i w terminalach stacjonarnych. Zarejestrowani użytkownicy z odpowiednią wypłacalnością finansową mają także do wyboru wszystkie dostępne sposoby płatności. Po dokonaniu rejestracji firma transportowa otrzyma na każdy pojazd kartę pojazdu (kartę chipową), na której zapisane są wszystkie dane niezbędne do poboru myta, jak numer rejestracyjny, kraj rejestracji, klasa emisji spalin, liczba osi oraz dopuszczalna masa całkowita ciągnika. W pamięci tej karty można zapisać także preferowany sposób płatności użytkownika. Karta pojazdu pozostaje własnością Toll Collect także po jej przekazaniu użytkownikowi. Po przeprowadzeniu rejestracji użytkownika z wynikiem pozytywnym użytkownik otrzyma list powitalny zawierający numer użytkownika oraz dwa dodatkowe listy z numerami PIN. Pierwszy list zawiera kod Master-PIN, służący do identyfikacji zarejestrowanego użytkownika. Jest on niezbędny do kontaktów telefonicznych z Działem Obsługi Klienta, do zmiany danych użytkownika oraz służy za tymczasowe hasło podczas pierwszego logowania w systemie wykupu myta przez Internet. Drugi list zawiera PIN floty. Jest on ważny dla całej floty samochodów i ułatwia procedurę wykupu myta w terminalu stacjonarnym przy użyciu karty pojazdu. Zgłoszenie trasy jest możliwe dzięki automatycznemu wczytaniu z karty wszystkich danych na temat samochodu ciężarowego. Kierowca nie musi wprowadzać tych informacji ręcznie. Ponadto karta umożliwia dokonanie zapłaty zdefiniowanym środkiem płatniczym. Formularze wymagane do przeprowadzenia rejestracji są dostępne na stronie internetowej i mogą być wypełnione przez Internet lub odręcznie w formie wydrukowanej. Użytkownik może także zażądać przesłania formularzy telefonicznie za pośrednictwem Call Center (zob. rozdział 10 Serwis i kontakt ). Dokumenty należy podpisać, opatrzyć stemplem firmowym oraz przesłać drogą pocztową do Toll Collect. 8

11 4 S p o s o b y w y k u p u m y t a 4 Sposoby wykupu myta opłacie. Wykup przez Internet jest możliwy maksymalnie na trzy dni przed rozpoczęciem jazdy. Wykup myta jest wymagany wyłącznie na drogach podlegających opłacie. Na tej zasadzie opiera się funkcjonowanie systemu poboru myta opracowanego przez Toll Collect. Operator systemu umożliwia użytkownikom trzy sposoby wykupu myta: wykup automatyczny przy zastosowaniu urządzenia pokładowego (On-Board Unit, OBU), wykup ręczny w terminalu stacjonarnym oraz wykup ręczny przez Internet. Wykup automatyczny za pomocą urządzenia OBU jest najprostszym i najwygodniejszym sposobem wnoszenia myta. Ale też inne sposoby wykupu myta niosą ze sobą korzyści. Wykup myta w terminalu stacjonarnym zaleca się zwłaszcza użytkownikom, którzy rzadko korzystają z dróg podlegających 4.1 Wykup automatyczny przy zastosowaniu urządzenia pokładowego Centralnym elementem systemu za wspomaganiem satelitarnym jest automatyczny wykup myta za pomocą urządzenia pokładowego, tzw. On-Board Unit (OBU). Po dokonaniu rejestracji każdy użytkownik może zlecić montaż urządzenia pokładowego w pojeździe. Przy wykorzystaniu sygnałów satelitarnych GPS i innych czujników nawigacyjnych urządzenie OBU rozpoznaje przejechane odcinki dróg płatnych i nalicza należne myto na podstawie skonfigurowanych danych pojazdu oraz stawek opłat. Informacje na temat myta przesyła się w zaszyfrowanej formie do Centrum Obliczeniowego Toll Collect przy wykorzystaniu telefonii komórkowej. Centrum Obliczeniowe System automatyczny Satelita przesyła dane dotyczące położenia (Global Positioning System, GPS) Urządzenie pokładowe Cel Użytkownik 1. Montaż urządzenia pokładowego 2. Wprowadzenie danych pojazdu 3. Rozpoznawanie odcinków dróg przy wykorzystaniu GPS 4. Urządzenie pokładowe rozpoznaje odcinki dróg płatnych 5. Kontrola (stacjonarna i lotna) 6. Urządzenie pokładowe nalicza myto 8. Toll Collect rozlicza kwoty z tytułu myta z użytkownikiem 7. Informacja o kwocie jest przesyłana przy wykorzystaniu telefonii komórkowej do Centrum Obliczeniowego Toll Collect 9

12 4 S p o s o b y w y k u p u m y t a sporządza wówczas rozliczenie (zob. rozdział 6 Sposoby płatności ). System zapewnia przejrzystość wykaz wykupionego myta i szczegółowy wykaz jazd (możliwość wyboru podczas rejestracji) umożliwia każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi szczegółową kontrolę wniesionego myta Instalacja urządzenia pokładowego Termin montażu urządzenia pokładowego użytkownik uzgadnia z autoryzowanym partnerem serwisowym Toll Collect. Wybrane warsztaty z przeszkolonymi pracownikami znajdują się na całym obszarze Niemiec i w innych krajach Europy. Lista serwisów jest zamieszczona na stronie internetowej de. Udostępnione urządzenie OBU jest bezpłatne i pozostaje własnością Toll Collect także po jego zamontowaniu w pojeździe. Koszty montażu oraz własne wydatki związane z montażem ponosi użytkownik. Czas trwania montażu w pojeździe nie przekracza z reguły czterech godzin. W przypadku nowego pojazdu czas instalacji może być krótszy, jeśli pojazd został wyposażony fabrycznie na życzenie klienta w zestaw kabli i antenę wymaganą do instalacji urządzenia OBU. Oprócz montażu urządzenia pokładowego instalacja obejmuje następujące czynności: personalizacja urządzenia OBU w warsztacie partnera serwisowego (wgranie z karty pojazdu danych na temat pojazdu i użytkownika), przeprowadzenie przewodu antenowego i instalacja anteny, podłączenie do tachografu, Udostępnione urządzenie pokładowe jest bezpłatne i pozostaje własnością Toll Collect GmbH także po jego zamontowaniu w pojeździe. podłączenie do sieci zasilającej, montaż urządzenia OBU, jazda próbna i zapoznanie użytkownika z obsługą urządzenia, potwierdzenie przez użytkownika i partnera serwisowego prawidłowego wykonania montażu urządzenia OBU na certyfikacie montażu. Obecnie zarejestrowani użytkownicy mają możliwość wyboru między dwoma modelami urządzeń OBU (jeśli są dostępne). Urządzenie w wersji odkrytej: Urządzenie OBU jest montowane na tablicy rozdzielczej. W urządzeniu znajduje się moduł DSRC*, który służy do przesyłania danych na temat urządzenia OBU do wiaduktów kontrolnych, pojazdów BAG i słupków wspomagających. Transfer danych odbywa się za pomocą podczerwieni. W przyszłości system będzie wykorzystywał także mikrofale, tak aby umożliwić współdziałanie (interoperabilność) z innymi systemami poboru opłat drogowych. * Skrót DSRC pochodzi od Dedicated Short Range Communication (wydzielona łączność małego zasięgu). 10

13 Użytkownik ponosi między innymi następujące wydatki: Urządzenie w wersji zabudowanej: Urządzenie OBU jest montowane w kieszeni DIN pojazdu, podobnie jak radio samochodowe. Podczas instalacji na szybie przedniej umieszcza się dodatkowo moduł DSRC. Oba typy urządzeń wymagają montażu anteny kombinowanej na dachu pojazdu. Antena umożliwia odbiór sygnału GPS oraz transfer danych do Centrum Obliczeniowego Toll Collect przy wykorzystaniu telefonii komórkowej. Personalizacja polega na wgraniu do urządzenia pokładowego niezmiennych specyficznych danych o pojeździe, m.in. klasy emisji spalin. W urządzeniu pokładowym zostaną zapisane numer rejestracyjny i kraj rejestracji pojazdu. W rezultacie nastąpi jednoznaczne przypisanie pojazdu do urządzenia pokładowego. W razie potrzeby numer rejestracyjny można w przyszłości zmienić w warsztacie partnera serwisowego. Po zakończeniu montażu nastąpi przekazanie urządzenia pokładowego użytkownikowi. Partner serwisowy Toll Collect zapozna użytkownika z obsługą urządzenia i przekaże mu instrukcję obsługi. Na koniec partner serwisowy przedstawi użytkownikowi do podpisu certyfikat montażu wymagany do potwierdzenia odbioru. koszty montażu urządzenia pokładowego, koszty demontażu w przypadku wyrejestrowania lub sprzedaży pojazdu, a także zakończenia stosunku umownego z Toll Collect, koszty związane ze zmianą numeru rejestracyjnego (w razie potrzeby) oraz zmianą danych pojazdu niezbędnych do poboru myta, dojazd oraz czas postoju u partnera serwisowego podczas wykonywania wyżej wymienionych czynności. Uruchomienie szerokiej sieci partnerów serwisowych oraz możliwość wykonania montażu urządzenia OBU w maksymalnie 4 godziny pozwala na utrzymanie kosztów montażu na jak najniższym poziomie Sposób działania urządzenia pokładowego Urządzenie OBU uruchamia się automatycznie po włączeniu zapłonu. Przed każdą jazdą kierowca jest zobowiązany sprawdzić i ewentualnie skorygować wprowadzone dane (m.in. liczbę osi pojazdu). Ustawienia z ostatniej jazdy pozostają z reguły w pamięci urządzenia. Aktualizacje oprogramowania powodują przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia pokładowego. Po włączeniu zapłonu oraz sprawdzeniu i potwierdzeniu przez kierowcę danych przyciskiem OK w pojeździe włączy się automatyczny system naliczania myta. Szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcjach obsługi urządzeń OBU. 11

14 ci stacjonarnej Deutsche Telekom; koszty połączeń eratora lub sieciach telefonii komórkowej mogą być utę w sieci stacjonarnej Deutsche Telekom; koszty nnego operatora lub sieciach telefonii komórkowej Na zlecenie 4 S p o s o b y w y k u p u m y t a Podczas automatycznego naliczania myta urządzenie pokładowe odbiera dzięki sygnałom GPS nieprzerwanie dane nawigacyjne. W efekcie urządzenie OBU rozpoznaje położenie pojazdu i śledzi systematycznie ustaloną pozycję na mapach zapisanych w urządzeniu. Dodatkowo zastosowane czujniki wspomagają nawigację w urządzeniu pokładowym i tym samym zwiększają dokładność określania pozycji. Tak zwana nawigacja obliczeniowa sprawdza za pomocą żyroskopu i sygnału z tachografu ruchy i kierunek pojazdu. Proces nawigacji obliczeniowej jest niezależny od nawigacji GPS. Wartości uzyskane podczas nawigacji satelitarnej i obliczeniowej są wzajemnie porównywane. Długości odcinków dróg podlegających opłacie są ustalone przez BASt oraz zapisane w urządzeniu pokładowym. Na podstawie danych o odcinkach dróg i stawek opłat oraz wprowadzonych i zapisanych danych o pojeździe urządzenie OBU nalicza należne myto i przesyła zgromadzone informacje w zaszyfrowanej formie do Centrum Obliczeniowego Toll Collect przy wykorzystaniu telefonii komórkowej. Transfer danych odbywa się każdorazowo po nali- System Toll Collect funkcjonuje dzięki dodatkowym czujnikom nawigacyjnym także w przypadku tymczasowej awarii lub zakłóceń sygnału GPS. Zastosowanie cyfrowego szyfru zapewnia bezpieczeństwo podczas każdego wykupu myta. czeniu określonej kwoty opłaty lub po upływie zdefiniowanego czasu. Jeżeli urządzenie jest w tym czasie wyłączone, przesłanie danych nastąpi po ponownym uruchomieniu urządzenia. Wyłączenie przez kierowcę zapłonu w pojeździe spowoduje także wyłączenie urządzenia pokładowego. Na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu Centrum Obliczeniowe Toll Collect przyporządkowuje do każdego użytkownika należne kwoty opłaty i przesyła firmie transportowej regularnie obecnie raz w miesiącu wykaz wykupionego myta. 4.2 Wykup w systemie ręcznym Obok systemu automatycznego przy zastosowaniu urządzenia pokładowego dopuszcza się możliwość ręcznego wykupu myta w terminalu stacjonarnym i przez Internet. ność 628* 28** Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 092, V 2.0, PL Stan 08/2008 PL Broszura na temat bezawaryjnej jazdy Nieprzerwane połączenie 1. Urządzenie pokładowe (OBU) Bezawaryjny kontakt Awaria urządzenia OBU lub modułu DSRC może doprowadzić do zatrzymania kierowcy przez Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (Bundesamt für urządzenia Güterverkehr, BAG) podczas OBU lub modułu kontroli. Prosimy zatem przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących prawidłowego zastosowania urządzenia OBU. Prosimy nie demontować i nie dokonywać samodzielnie DSRC zmian w obrębie instalacji może urządzenia pokładowego. doprowadzić Wykonywanie tych czynności jest zastrzeżone tylko dla au- do zatrzymanitoryzowanych partnerów serwisowych Toll Collect. 1 Prosimy nie podłączać do urządzenia OBU żadnych dodatkowych urządzeń. użytkownika Mogą one doprowadzić do zakłóceń lub awarii urządzenia pokładowego. 2 przez BAG podczas Rozdzielanie sygnału tachografu, wykorzystywanego do automatycznego systemu poboru myta, może doprowadzić do zakłóceń lub awarii urządzenia pokładowego. kontroli. Informacje na temat prawidłowego zastosowania urządzenia OBU 1 2 zamieszczono w broszurze Nieprzerwane połączenie dostępnej na stronie internetowej Wykup ręczny w terminalu stacjonarnym Ręczny wykup myta w terminalu stacjonarnym jest dostępny dla zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników. Terminale z napisem Toll Collect znajdują się w Niemczech i na terenach przygranicznych krajów ościennych w pobliżu węzłów komu- 12

15 Im Auftrag des Gratisexemplar Free copy Exemplaire gratuit Egzemplarz bezpłatny nikacyjnych, na placach postoju dla TIR-ów, w zajazdach i na stacjach paliw. Procedura wykupu myta jest we wszystkich terminalach stacjonarnych identyczna bez względu na to, czy terminal znajduje się w obrębie pomieszczenia z kasą (indoor terminal), czy też jest ustawiony pod gołym niebem (outdoor terminal). Pulpit użytkownika terminalu stacjonarnego posiada logiczną strukturę. Obsługa jest prosta dla każdego kierowcy. Wykup myta jest możliwy w języku niemieckim, angielskim, francuskim i polskim. Ewentualne pytania kierowca może kierować do Call Center Toll Collect poprzez naciśnięcie przycisku realizującego połączenie telefoniczne. Podczas rozmowy informacje udzielane są osobiście w języku niemieckim, angielskim, francuskim lub polskim. Procedura wykupu myta w terminalu jest podobna do zakupu biletu w automacie. Obsługa jest możliwa za pomocą ekranu dotykowego i klawiatury PIN wymaganej do użycia karty płatniczej. Kierowca wprowadza wszystkie niezbędne dane pojazdu, termin i miejsce rozpoczęcia jazdy oraz miejsce przeznaczenia. Terminal stacjonarny oblicza wówczas opłatę drogową za najkrótszą trasę w sieci dróg podlegających opłacie. Kierowca może ją zaakceptować lub wybrać alternatywną trasę, wprowadzając maksymalnie cztery punkty tranzytowe, przez które ma prowadzić trasa. Zmiany są możliwe poprzez naciśnięcie przycisku Zmiana przebiegu trasy i dokonanie wyboru na mapie. Jako punkty tranzytowe zaleca się podać na przykład najważniejsze skrzyżowania autostrad, począwszy od miejsca rozpoczęcia jazdy. Atlas myta z lokalizacją wszystkich terminali stacjonarnych jest dostępny w Toll Collect i we wszystkich punktach poboru myta. Stosowny wykaz jest zamieszczony także na stronie internetowej Po zaakceptowaniu trasy kierowca wskazuje wybrany środek płatniczy. System poboru myta automatycznie oblicza maksymalny czas jazdy. Obliczenie odbywa się na podstawie informacji na temat terminu rozpoczęcia jazdy, długości trasy oraz z uwzględnieniem krótkich przerw, korków drogowych i pozostałych zakłóceń. Korytarz czasowy jest obliczony w taki sposób, aby uniemożliwić wielokrotny przejazd na podstawie jednego wykupu myta. Podczas zgłaszania trasy kierowca jest zobowiązany stosować się do przepisów prawa dotyczących maksymalnego czasu pracy kierowcy. Rozpoczęcie jazdy powinno nastąpić możliwie na początku okresu ważności dowodu wykupu myta. Na koniec kierowca pojazdu otrzymuje dowód wykupu myta. Dowód zawiera informacje na temat: Mautatlas Toll Atlas Atlas du Péage Atlas Myta Aktualisierte Auflage danych o pojeździe, przebiegu zgłoszonej trasy, długości trasy, kwoty opłaty, numeru wykupu myta oraz okresu ważności. W przypadku wykupu myta przy użyciu gotówki w obrębie pomieszczenia z kasą terminal wydaje dwa pokwitowania dowód 13

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców Rozdział I Zakres stosowania, definicje oraz zmiana Regulaminu 1 Bank oferuje Klientom następujące typy Kart: a) Karta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki: 1) wydawania przez MultiBank kart kredytowych (zwanych dalej kartami), 2)

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 72/2012 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 10 października 2012 roku Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Warszawa, czerwiec 2014 r. Opracowanie: Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) 1. Zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo