Informacje dla użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje dla użytkownika"

Transkrypt

1 PL MYTO W NIEMCZECH Informacje dla użytkownika Wydanie zaktualizowane 2009 Na zlecenie

2 S p i s t r e ś c i Wstęp Informacje ogólne Obowiązek wykupu myta Przepisy dotyczące obowiązku wykupu myta Pojazdy podlegające obowiązkowi wykupu myta Pojazdy nieobjęte lub zwolnione z obowiązku wykupu myta Sieć dróg podlegających opłacie Zakresy kompetencji Kompetencje w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (public-private partnership): Republika Federalna Niemiec i Toll Collect Kompetencje w zakresie kontroli i nakładania grzywny: Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG) Kompetencje w zakresie sieci dróg podlegających opłacie: Federalny Instytut Drogownictwa (BASt) Rejestracja Sposoby wykupu myta Wykup automatyczny przy zastosowaniu urządzenia pokładowego Instalacja urządzenia pokładowego Sposób działania urządzenia pokładowego Wykup w systemie ręcznym Wykup ręczny w terminalu stacjonarnym Wykup przez Internet Anulowanie trasy w systemie ręcznym Anulowanie trasy w terminalu stacjonarnym Anulowanie trasy przez Internet Żądanie zwrotu opłaty po upływie okresu ważności dowodu wykupu myta Wysokość myta Sposoby płatności Sposoby płatności dla użytkowników zarejestrowanych Środki płatnicze z gwarancją realizacji płatności Konto użytkownika Sposoby płatności dla użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych Karta paliwowa, kredytowa i karta EC Gotówka Procedura rozliczenia z użytkownikami zarejestrowanymi Regularny wykaz wykupionego myta Specjalny wykaz wykupionego myta Reklamacja wykazu wykupionego myta Kontrola Pytania i odpowiedzi Serwis i kontakt... 38

3 W s t ę p Szanowni Państwo! Położenie Niemiec w sercu Europy sprawiło, że kraj ten stał się centralnym punktem międzynarodowego ruchu TIR-ów. Tysiące samochodów ciężarowych z całej Europy przejeżdża przez Niemcy głównie na autostradach. Ciągły wzrost transportu towarowego stał się przyczyną dużego obciążenia dróg i wymaga inwestycji w zakresie ich utrzymania i rozbudowy. Aby rozłożyć związane z tym koszty odpowiednio na wszystkich użytkowników z Niemiec i innych krajów, niemiecki rząd postanowił wprowadzić myto opłatę drogową pobieraną od samochodów ciężarowych ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (public-private partnership) Toll Collect opracował i zbudował na zlecenie rządu RFN pierwszy na świecie system poboru opłat drogowych, które łączy nawigację satelitarną z nowoczesną technologią telefonii komórkowej. Inaczej niż w przypadku zastosowania winiet, myto pobiera się w zależności od przejechanego odcinka podlegającego opłacie, liczby osi oraz klasy emisji spalin pojazdu. W efekcie każdy użytkownik płaci tylko za faktycznie przejechane kilometry uczciwie i sprawiedliwie. Toll Collect stworzył system, który podczas poboru myta nie powoduje zakłóceń w ruchu samochodowym. W porównaniu do tradycyjnych systemów opłat drogowych innowacyjna technologia nie wymaga ograniczania prędkości, zatrzymywania pojazdów, czy też jazdy na wyznaczonych pasach jezdni. Dzięki temu udało się zapewnić niemieckim i europejskim firmom transportowym nowoczesny i elastyczny sposób wnoszenia opłat drogowych. Niniejsza broszura zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat systemu poboru myta w Niemczech począwszy od rejestracji, poprzez sposoby wykupu, aż po wykaz wykupionego myta. Życzymy szerokiej drogi! Operator systemu Toll Collect GmbH 1

4 1 I n f o r m a c j e o g ó l n e 1 Informacje ogólne System poboru myta Toll Collect oferuje trzy sposoby wykupu myta: wykup automatyczny przy zastosowaniu urządzenia pokładowego zainstalowanego w pojeździe, tzw. On-Board Unit (OBU), wykup ręczny w terminalu stacjonarnym oraz wykup ręczny przez Internet. Centralnym elementem systemu jest automatyczny sposób wykupu myta. Zainstalowane w pojeździe urządzenie pokładowe ustala za pomocą sygnałów satelitarnych (Global Positioning System, GPS) i dodatkowych czujników nawigacyjnych, na których płatnych odcinkach znajduje się TIR. Urządzenie OBU określa o każdej porze lokalizację pojazdu na około odcinkach sieci dróg podlegających opłacie o łącznej długości ponad km (licząc w obu kierunkach). Na podstawie podanych przez użytkownika danych o klasie emisji spalin i liczbie osi pojazdu urządzenie pokładowe nalicza opłatę drogową i przesyła informacje do Centrum Obliczeniowego Toll Collect przy wykorzystaniu telefonii komórkowej. Użytkownik może korzystać także z ręcznych sposobów wykupu myta. Zgłoszenie płatnej trasy jest możliwe w terminalu stacjonarnym lub przez Internet. Wprowadzone informacje zostaną także przesłane do Centrum Obliczeniowego Toll Collect. Warunkiem wykupu myta przy zastosowaniu urządzenia pokładowego i przez Internet jest uprzednia rejestracja użytkownika i jego pojazdów w Toll Collect. Rozliczenie myta z zarejestrowanymi użytkownikami odbywa się przez LogPay (obciążenie rachunku bankowego), AirPlus Road Account, konto użytkownika lub za pośrednictwem karty paliwowej. Możliwość wykupu myta w terminalu stacjonarnym jest dostępna dla wszystkich użytkowników. Niezarejestrowani użytkownicy mogą dokonać płatności gotówką, kartą paliwową, kartą EC lub kartą kredytową. Zarejestrowani użytkownicy mają ponadto możliwość dokonania zapłaty środkiem płatniczym zapisanym na karcie pojazdu. Wszelkie pytania na temat sposobów płatności i całego systemu zarejestrowani użytkownicy mogą kierować drogą telefoniczną do Działu Obsługi Klienta. Telefoniczną obsługę niezarejestrowanych użytkowników umożliwia Call Center Toll Collect. Aby zapewnić przestrzeganie obowiązku wykupu myta, Toll Collect oddał do dyspozycji Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego (BAG) kompleksowy system kontrolny umożliwiający kontrolę automatyczną, stacjonarną i lotną. 2

5 Rozporządzenie dotyczące obejmowania wybranych odcinków dróg federalnych obowiązkiem wykupu myta (Mautstreckenausdehnungsverordnung MautStrAusdehnV) z dnia 8 grudnia 2006 r. (BGBl. I str. 2858). Kontrola polega na sprawdzeniu w Centrum Obliczeniowym Toll Collect, czy kontrolowany pojazd podlegający opłacie został zgłoszony w systemie poboru myta. Wiadukty kontrolne i lotne załogi BAG są wyposażone w niezbędny do tego celu sprzęt techniczny. Jednocześnie przestrzega się przepisów prawnych o ochronie danych osobowych. Podstawy prawne dotyczące poboru myta w zależności od długości przejechanego odcinka: Ustawa dotycząca poboru myta za przejazd na autostradach ciężkimi pojazdami użytkowymi (ABMG) w wersji ogłoszonej dnia 2 grudnia 2004 r. (BGBl. I str. 3122), z ostatnią zmianą na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 sierpnia 2007 r. (BGBl. I str. 1958). Rozporządzenie dotyczące poboru, obowiązku udokumentowania prawidłowo wniesionego myta i zasad zwracania myta (Lkw-Maut-Verordnung Lkw-MautV) z dnia 24 czerwca 2003 r. (BGBl. I str. 1003), z ostatnią zmianą na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 listopada 2008 r. (BGBl. I str. 2226). Rozporządzenie określające wysokość myta za przejazd na autostradach ciężkimi pojazdami użytkowymi (Mauthöheverordnung MautHV) z dnia 24 czerwca 2003 r. (BGBl. I str. 1001), z ostatnią zmianą na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 listopada 2008 r. (BGBl. I str. 2226). 3

6 2 O b o w i ą z e k w y k u p u m y t a 2 Obowiązek wykupu myta Począwszy od 1 stycznia 2005 r. na niemieckich autostradach pobiera się od pojazdów o dmc co najmniej 12 ton myto opłatę drogową uzależnioną od długości przejechanego odcinka. Ponadto z dniem 1 stycznia 2007 r. obowiązkiem wykupu myta objęto wybrane odcinki dróg federalnych. Podstawę prawną stanowią przepisy ustawy ABMG oraz rozporządzenia MautHV, Lkw-MautV i MautStrAusdehnV. 2.1 Przepisy dotyczące obowiązku wykupu myta Pojazdy podlegające obowiązkowi wykupu myta Obowiązek wykupu myta obejmuje wszystkie ciężkie pojazdy użytkowe i zestawy drogowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton, które są przeznaczone wyłącznie do transportu towarów (warunek 1) lub są do tego celu używane (warunek 2). Spełnienie jednego z podanych warunków jest wystarczające do uzasadnienia obowiązku wnoszenia opłat. Obowiązek wykupu myta zgodnie z warunkiem pierwszym istnieje niezależnie od tego, czy w pojeździe rzeczywiście przewozi się towar, transport towarów odbywa się na cele gospodarcze, czy też własne (transport zakładowy) oraz czy dany pojazd jest zwolniony z podatku drogowego. Jeżeli pojazd lub zestaw drogowy jest używany do odpłatnego lub służbowego transportu towarów (transport na cele gospodarcze lub transport zakładowy), obowiązek wykupu myta istnieje zgodnie z warunkiem drugim. Szczegółowe informacje na temat obliczania dopuszczalnej masy całkowitej zestawów drogowych są zamieszczone w 34 ust. 7 ustawy o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego (StVZO). Opłata za przejechane płatne odcinki dotyczy wszystkich użytkowników zobowiązanych do płacenia myta niezależnie od kraju pochodzenia Pojazdy nieobjęte lub zwolnione z obowiązku wykupu myta Pojazdy i zestawy drogowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton nie są objęte obowiązkiem wykupu myta. Pojazdy i zestawy drogowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton, które nie są przeznaczone wyłącznie do transportu towarów, ani też nie są do tego celu używane, nie są objęte obowiązkiem wykupu myta. Zwolnienie z obowiązku wykupu myta zgodnie z 1 ust. 2 ABMG obejmuje ponadto następujące pojazdy i zestawy drogowe o dopuszczal- 4

7 nej masie całkowitej co najmniej 12 ton: 1. autobusy, 2. pojazdy sił zbrojnych, policji, obrony cywilnej i ochrony przed klęskami żywiołowymi, straży pożarnej i innego pogotowia oraz pojazdy federalne, 3. pojazdy używane wyłącznie do remontu i eksploatacji dróg, w tym również do czyszczenia i zimowego utrzymania dróg, 4. pojazdy wykorzystywane wyłącznie do celów działalności jarmarcznej i cyrkowej, 5. pojazdy, które są używane przez organizacje użyteczności publicznej lub organizacje dobroczynne do transportu dóbr humanitarnych w sytuacjach kryzysowych. Zwolnienie jest możliwe tylko wtedy, jeśli pojazd silnikowy umożliwia z zewnątrz jednoznacznie rozpoznanie podanych celów zastosowania (nie dotyczy autobusów i pojazdów, które są używane przez organizacje użyteczności publicznej lub organizacje dobroczynne do transportu dóbr humanitarnych w sytuacjach kryzysowych). Właściciele lub użytkownicy pojazdów i zestawów drogowych nieobjętych lub zwolnionych z obowiązku wykupu myta mogą pod pewnymi warunkami dobrowolnie zarejestrować je w Toll Collect jako pojazdy zwolnione z obowiązku wykupu myta. Rejestracja jest ważna przez dwa lata i w razie potrzeby może być przedłużona na wniosek użytkownika. Szczegółowe informacje oraz odpowiednie formularze są dostępne na stronie internetowej lub w Dziale Obsługi Klienta. Dane na formularzu wymaganym do rejestracji pojazdów zwolnionych z obowiązku wykupu myta należy podać zgodnie z prawdą i kompletnie. Odpowiedzialność za zgodność danych niezbędnych do rejestracji pojazdu zwolnionego z obowiązku wykupu myta ponosi właściciel lub użytkownik pojazdu (zasada własnej deklaracji). Rejestracja nie oznacza zatem, że pojazd został uznany prawnie przez Toll Collect lub Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG) za nieobjęty lub zwolniony z obowiązku wykupu myta. Właściwe organy mają w każdej chwili prawo sprawdzić prawidłowość podanych informacji. Warunki zobacz 1 ust. 1 i 2 ABMG Sieć dróg podlegających opłacie Obowiązek wykupu myta dotyczy zasadniczo wszystkich autostrad federalnych łącznie ze stacjami paliw i zajazdami i rozpoczyna się w chwili wjazdu na autostradę. Zgodnie z niemieckimi przepisami za autostrady federalne (BAB) uważa się wszystkie federalne drogi główne uznane formalnie za autostrady. Z dniem 1 stycznia 2007 r. obowiązkiem wykupu myta objęto dodatkowo następujące drogi federalne: B 75 położona między autostradami federalnymi A 253 i A 7 (Hamburg), 5

8 2 O b o w i ą z e k w y k u p u m y t a B 4 położona w kierunku północnym od autostrady federalnej A 23 do Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein i Hamburg), B 9 między granicą federalną Niemcy/ Francja i węzłem komunikacyjnym Kandel-Süd, przynależnym do autostrady federalnej A 65 (Rheinland-Pfalz). Zgodnie z 1 ust. 3 nr 1 do 4 ABMG obowiązek płacenia myta nie dotyczy następujących odcinków autostrad federalnych: odcinek autostrady federalnej A 6 od granicy niemiecko-francuskiej do węzła komunikacyjnego Saarbrücken-Fechingen (w obu kierunkach), odcinek autostrady federalnej A 5 od granicy niemiecko-szwajcarskiej i od granicy niemiecko-francuskiej do węzła komunikacyjnego Müllheim/Neuenburg (w obu kierunkach), odcinki autostrad federalnych, objęte poborem myta zgodnie z 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1994 r. o prywatnym finansowaniu budowy głównych dróg komunika- Sieć dróg podlegających opłacie jest zamieszczona na stronie internetowej cyjnych (BGBl. I strona 2243) w aktualnie obowiązującej wersji, odcinki autostrad federalnych z jednym pasem jezdni, które nie są przyłączone bezpośrednio do sieci autostrad federalnych. 2.2 Zakresy kompetencji Kompetencje w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (public-private partnership): Republika Federalna Niemiec i Toll Collect Przepisy prawne precyzują, za jakie pojazdy i na których drogach należy płacić myto, w jaki sposób jest ono pobierane i jak kontrolowane jest przestrzeganie obowiązku wykupu myta. Ponadto ustawa dotycząca poboru myta za przejazd na autostradach przewiduje, że rząd RFN może ustalać stawki opłat w drodze rozporządzenia. Regulacje w zakresie kompetencji i procedur kontroli przestrzegania obowiązku wykupu myta zamieszczono w rozdziale 8 Kontrola. 6

9 Przepisy prawne dotyczące obowiązku wykupu myta określają, w jakich ramach działa Toll Collect jako zleceniobiorca w rozumieniu partnerstwa publiczno-prywatnego. Toll Collect zbudował system poboru myta ze wspomaganiem satelitarnym i zarządza nim w charakterze zaufanego partnera Republiki Federalnej Niemiec. Ponadto Toll Collect przekazano jako osobie prawnej prawa prywatnego następujące funkcje administracji państwowej: dokonywanie ustaleń w zakresie korzystania z dróg podlegających opłacie i kontrolę wnoszenia myta zgodnie z przepisami oraz późniejsze ściąganie myta w konkretnych przypadkach. Toll Collect jako przedsiębiorstwo prawa prywatnego nie decyduje o tym, czy pojazd podlega obowiązkowi wykupu myta, czy też jest zwolniony z tego obowiązku. Decyzja w sprawie obejmowania pojazdów i dróg obowiązkiem wykupu myta oraz definiowania wysokości stawek opłat i klas emisji spalin pojazdów leży w zakresie kompetencji ustawodawcy Kompetencje w zakresie kontroli i nakładania grzywny: Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG) przejechanej trasy okaże się niemożliwe, pobrana zostanie opłata ryczałtowa za 500 kilometrów. Podczas kontroli BAG zapisze dane niezbędne do poboru myta, jak numer rejestracyjny pojazdu i dane na temat stawek opłat. W efekcie rozpocznie się postępowanie o ukaranie grzywną. Maksymalna wysokość grzywny wynosi euro, a w przypadku regularnego naruszania obowiązku wykupu myta od 100 do 400 euro Kompetencje w zakresie sieci dróg podlegających opłacie: Federalny Instytut Drogownictwa (BASt) Sieć dróg podlegających opłacie znajduje się w zakresie kompetencji Federalnego Instytutu Drogownictwa (BASt). Pod odpowiedzialnością BASt wykonano między innymi pomiar odcinków dróg, z których składa się sieć dróg podlegających opłacie. W zakres kompetencji BASt wchodzi także ciągła aktualizacja sieci dróg płatnych (m.in. po zakończeniu budowy nowych odcinków). Aktualna sieć dróg podlegających opłacie jest zamieszczona na stronie internetowej Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG) jest uprawniony do ścigania wykroczeń naruszających obowiązek wykupu myta. W przypadku ustalenia, że za przejazd pojazdem podlegającym opłacie nie wykupiono myta, opłata za przejechany odcinek drogi będzie ściągana w terminie późniejszym. Jeżeli ustalenie rzeczywistej długości 7

10 3 R e j e s t r a c j a 3 Rejestracja Pierwszym etapem umożliwiającym komfortowy pobór myta jest rejestracja podmiotu zobowiązanego do płacenia myta i jego pojazdów w Toll Collect. Zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać z trzech sposobów wykupu myta. Wykup automatyczny przy zastosowaniu urządzenia pokładowego jest najprostszym i najwygodniejszym sposobem wnoszenia opłaty drogowej. Poza tym dopuszcza się możliwość dokonywania wykupów w systemie ręcznym przez Internet i w terminalach stacjonarnych. Zarejestrowani użytkownicy z odpowiednią wypłacalnością finansową mają także do wyboru wszystkie dostępne sposoby płatności. Po dokonaniu rejestracji firma transportowa otrzyma na każdy pojazd kartę pojazdu (kartę chipową), na której zapisane są wszystkie dane niezbędne do poboru myta, jak numer rejestracyjny, kraj rejestracji, klasa emisji spalin, liczba osi oraz dopuszczalna masa całkowita ciągnika. W pamięci tej karty można zapisać także preferowany sposób płatności użytkownika. Karta pojazdu pozostaje własnością Toll Collect także po jej przekazaniu użytkownikowi. Po przeprowadzeniu rejestracji użytkownika z wynikiem pozytywnym użytkownik otrzyma list powitalny zawierający numer użytkownika oraz dwa dodatkowe listy z numerami PIN. Pierwszy list zawiera kod Master-PIN, służący do identyfikacji zarejestrowanego użytkownika. Jest on niezbędny do kontaktów telefonicznych z Działem Obsługi Klienta, do zmiany danych użytkownika oraz służy za tymczasowe hasło podczas pierwszego logowania w systemie wykupu myta przez Internet. Drugi list zawiera PIN floty. Jest on ważny dla całej floty samochodów i ułatwia procedurę wykupu myta w terminalu stacjonarnym przy użyciu karty pojazdu. Zgłoszenie trasy jest możliwe dzięki automatycznemu wczytaniu z karty wszystkich danych na temat samochodu ciężarowego. Kierowca nie musi wprowadzać tych informacji ręcznie. Ponadto karta umożliwia dokonanie zapłaty zdefiniowanym środkiem płatniczym. Formularze wymagane do przeprowadzenia rejestracji są dostępne na stronie internetowej i mogą być wypełnione przez Internet lub odręcznie w formie wydrukowanej. Użytkownik może także zażądać przesłania formularzy telefonicznie za pośrednictwem Call Center (zob. rozdział 10 Serwis i kontakt ). Dokumenty należy podpisać, opatrzyć stemplem firmowym oraz przesłać drogą pocztową do Toll Collect. 8

11 4 S p o s o b y w y k u p u m y t a 4 Sposoby wykupu myta opłacie. Wykup przez Internet jest możliwy maksymalnie na trzy dni przed rozpoczęciem jazdy. Wykup myta jest wymagany wyłącznie na drogach podlegających opłacie. Na tej zasadzie opiera się funkcjonowanie systemu poboru myta opracowanego przez Toll Collect. Operator systemu umożliwia użytkownikom trzy sposoby wykupu myta: wykup automatyczny przy zastosowaniu urządzenia pokładowego (On-Board Unit, OBU), wykup ręczny w terminalu stacjonarnym oraz wykup ręczny przez Internet. Wykup automatyczny za pomocą urządzenia OBU jest najprostszym i najwygodniejszym sposobem wnoszenia myta. Ale też inne sposoby wykupu myta niosą ze sobą korzyści. Wykup myta w terminalu stacjonarnym zaleca się zwłaszcza użytkownikom, którzy rzadko korzystają z dróg podlegających 4.1 Wykup automatyczny przy zastosowaniu urządzenia pokładowego Centralnym elementem systemu za wspomaganiem satelitarnym jest automatyczny wykup myta za pomocą urządzenia pokładowego, tzw. On-Board Unit (OBU). Po dokonaniu rejestracji każdy użytkownik może zlecić montaż urządzenia pokładowego w pojeździe. Przy wykorzystaniu sygnałów satelitarnych GPS i innych czujników nawigacyjnych urządzenie OBU rozpoznaje przejechane odcinki dróg płatnych i nalicza należne myto na podstawie skonfigurowanych danych pojazdu oraz stawek opłat. Informacje na temat myta przesyła się w zaszyfrowanej formie do Centrum Obliczeniowego Toll Collect przy wykorzystaniu telefonii komórkowej. Centrum Obliczeniowe System automatyczny Satelita przesyła dane dotyczące położenia (Global Positioning System, GPS) Urządzenie pokładowe Cel Użytkownik 1. Montaż urządzenia pokładowego 2. Wprowadzenie danych pojazdu 3. Rozpoznawanie odcinków dróg przy wykorzystaniu GPS 4. Urządzenie pokładowe rozpoznaje odcinki dróg płatnych 5. Kontrola (stacjonarna i lotna) 6. Urządzenie pokładowe nalicza myto 8. Toll Collect rozlicza kwoty z tytułu myta z użytkownikiem 7. Informacja o kwocie jest przesyłana przy wykorzystaniu telefonii komórkowej do Centrum Obliczeniowego Toll Collect 9

12 4 S p o s o b y w y k u p u m y t a sporządza wówczas rozliczenie (zob. rozdział 6 Sposoby płatności ). System zapewnia przejrzystość wykaz wykupionego myta i szczegółowy wykaz jazd (możliwość wyboru podczas rejestracji) umożliwia każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi szczegółową kontrolę wniesionego myta Instalacja urządzenia pokładowego Termin montażu urządzenia pokładowego użytkownik uzgadnia z autoryzowanym partnerem serwisowym Toll Collect. Wybrane warsztaty z przeszkolonymi pracownikami znajdują się na całym obszarze Niemiec i w innych krajach Europy. Lista serwisów jest zamieszczona na stronie internetowej de. Udostępnione urządzenie OBU jest bezpłatne i pozostaje własnością Toll Collect także po jego zamontowaniu w pojeździe. Koszty montażu oraz własne wydatki związane z montażem ponosi użytkownik. Czas trwania montażu w pojeździe nie przekracza z reguły czterech godzin. W przypadku nowego pojazdu czas instalacji może być krótszy, jeśli pojazd został wyposażony fabrycznie na życzenie klienta w zestaw kabli i antenę wymaganą do instalacji urządzenia OBU. Oprócz montażu urządzenia pokładowego instalacja obejmuje następujące czynności: personalizacja urządzenia OBU w warsztacie partnera serwisowego (wgranie z karty pojazdu danych na temat pojazdu i użytkownika), przeprowadzenie przewodu antenowego i instalacja anteny, podłączenie do tachografu, Udostępnione urządzenie pokładowe jest bezpłatne i pozostaje własnością Toll Collect GmbH także po jego zamontowaniu w pojeździe. podłączenie do sieci zasilającej, montaż urządzenia OBU, jazda próbna i zapoznanie użytkownika z obsługą urządzenia, potwierdzenie przez użytkownika i partnera serwisowego prawidłowego wykonania montażu urządzenia OBU na certyfikacie montażu. Obecnie zarejestrowani użytkownicy mają możliwość wyboru między dwoma modelami urządzeń OBU (jeśli są dostępne). Urządzenie w wersji odkrytej: Urządzenie OBU jest montowane na tablicy rozdzielczej. W urządzeniu znajduje się moduł DSRC*, który służy do przesyłania danych na temat urządzenia OBU do wiaduktów kontrolnych, pojazdów BAG i słupków wspomagających. Transfer danych odbywa się za pomocą podczerwieni. W przyszłości system będzie wykorzystywał także mikrofale, tak aby umożliwić współdziałanie (interoperabilność) z innymi systemami poboru opłat drogowych. * Skrót DSRC pochodzi od Dedicated Short Range Communication (wydzielona łączność małego zasięgu). 10

13 Użytkownik ponosi między innymi następujące wydatki: Urządzenie w wersji zabudowanej: Urządzenie OBU jest montowane w kieszeni DIN pojazdu, podobnie jak radio samochodowe. Podczas instalacji na szybie przedniej umieszcza się dodatkowo moduł DSRC. Oba typy urządzeń wymagają montażu anteny kombinowanej na dachu pojazdu. Antena umożliwia odbiór sygnału GPS oraz transfer danych do Centrum Obliczeniowego Toll Collect przy wykorzystaniu telefonii komórkowej. Personalizacja polega na wgraniu do urządzenia pokładowego niezmiennych specyficznych danych o pojeździe, m.in. klasy emisji spalin. W urządzeniu pokładowym zostaną zapisane numer rejestracyjny i kraj rejestracji pojazdu. W rezultacie nastąpi jednoznaczne przypisanie pojazdu do urządzenia pokładowego. W razie potrzeby numer rejestracyjny można w przyszłości zmienić w warsztacie partnera serwisowego. Po zakończeniu montażu nastąpi przekazanie urządzenia pokładowego użytkownikowi. Partner serwisowy Toll Collect zapozna użytkownika z obsługą urządzenia i przekaże mu instrukcję obsługi. Na koniec partner serwisowy przedstawi użytkownikowi do podpisu certyfikat montażu wymagany do potwierdzenia odbioru. koszty montażu urządzenia pokładowego, koszty demontażu w przypadku wyrejestrowania lub sprzedaży pojazdu, a także zakończenia stosunku umownego z Toll Collect, koszty związane ze zmianą numeru rejestracyjnego (w razie potrzeby) oraz zmianą danych pojazdu niezbędnych do poboru myta, dojazd oraz czas postoju u partnera serwisowego podczas wykonywania wyżej wymienionych czynności. Uruchomienie szerokiej sieci partnerów serwisowych oraz możliwość wykonania montażu urządzenia OBU w maksymalnie 4 godziny pozwala na utrzymanie kosztów montażu na jak najniższym poziomie Sposób działania urządzenia pokładowego Urządzenie OBU uruchamia się automatycznie po włączeniu zapłonu. Przed każdą jazdą kierowca jest zobowiązany sprawdzić i ewentualnie skorygować wprowadzone dane (m.in. liczbę osi pojazdu). Ustawienia z ostatniej jazdy pozostają z reguły w pamięci urządzenia. Aktualizacje oprogramowania powodują przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia pokładowego. Po włączeniu zapłonu oraz sprawdzeniu i potwierdzeniu przez kierowcę danych przyciskiem OK w pojeździe włączy się automatyczny system naliczania myta. Szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcjach obsługi urządzeń OBU. 11

14 ci stacjonarnej Deutsche Telekom; koszty połączeń eratora lub sieciach telefonii komórkowej mogą być utę w sieci stacjonarnej Deutsche Telekom; koszty nnego operatora lub sieciach telefonii komórkowej Na zlecenie 4 S p o s o b y w y k u p u m y t a Podczas automatycznego naliczania myta urządzenie pokładowe odbiera dzięki sygnałom GPS nieprzerwanie dane nawigacyjne. W efekcie urządzenie OBU rozpoznaje położenie pojazdu i śledzi systematycznie ustaloną pozycję na mapach zapisanych w urządzeniu. Dodatkowo zastosowane czujniki wspomagają nawigację w urządzeniu pokładowym i tym samym zwiększają dokładność określania pozycji. Tak zwana nawigacja obliczeniowa sprawdza za pomocą żyroskopu i sygnału z tachografu ruchy i kierunek pojazdu. Proces nawigacji obliczeniowej jest niezależny od nawigacji GPS. Wartości uzyskane podczas nawigacji satelitarnej i obliczeniowej są wzajemnie porównywane. Długości odcinków dróg podlegających opłacie są ustalone przez BASt oraz zapisane w urządzeniu pokładowym. Na podstawie danych o odcinkach dróg i stawek opłat oraz wprowadzonych i zapisanych danych o pojeździe urządzenie OBU nalicza należne myto i przesyła zgromadzone informacje w zaszyfrowanej formie do Centrum Obliczeniowego Toll Collect przy wykorzystaniu telefonii komórkowej. Transfer danych odbywa się każdorazowo po nali- System Toll Collect funkcjonuje dzięki dodatkowym czujnikom nawigacyjnym także w przypadku tymczasowej awarii lub zakłóceń sygnału GPS. Zastosowanie cyfrowego szyfru zapewnia bezpieczeństwo podczas każdego wykupu myta. czeniu określonej kwoty opłaty lub po upływie zdefiniowanego czasu. Jeżeli urządzenie jest w tym czasie wyłączone, przesłanie danych nastąpi po ponownym uruchomieniu urządzenia. Wyłączenie przez kierowcę zapłonu w pojeździe spowoduje także wyłączenie urządzenia pokładowego. Na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu Centrum Obliczeniowe Toll Collect przyporządkowuje do każdego użytkownika należne kwoty opłaty i przesyła firmie transportowej regularnie obecnie raz w miesiącu wykaz wykupionego myta. 4.2 Wykup w systemie ręcznym Obok systemu automatycznego przy zastosowaniu urządzenia pokładowego dopuszcza się możliwość ręcznego wykupu myta w terminalu stacjonarnym i przez Internet. ność 628* 28** Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 092, V 2.0, PL Stan 08/2008 PL Broszura na temat bezawaryjnej jazdy Nieprzerwane połączenie 1. Urządzenie pokładowe (OBU) Bezawaryjny kontakt Awaria urządzenia OBU lub modułu DSRC może doprowadzić do zatrzymania kierowcy przez Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (Bundesamt für urządzenia Güterverkehr, BAG) podczas OBU lub modułu kontroli. Prosimy zatem przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących prawidłowego zastosowania urządzenia OBU. Prosimy nie demontować i nie dokonywać samodzielnie DSRC zmian w obrębie instalacji może urządzenia pokładowego. doprowadzić Wykonywanie tych czynności jest zastrzeżone tylko dla au- do zatrzymanitoryzowanych partnerów serwisowych Toll Collect. 1 Prosimy nie podłączać do urządzenia OBU żadnych dodatkowych urządzeń. użytkownika Mogą one doprowadzić do zakłóceń lub awarii urządzenia pokładowego. 2 przez BAG podczas Rozdzielanie sygnału tachografu, wykorzystywanego do automatycznego systemu poboru myta, może doprowadzić do zakłóceń lub awarii urządzenia pokładowego. kontroli. Informacje na temat prawidłowego zastosowania urządzenia OBU 1 2 zamieszczono w broszurze Nieprzerwane połączenie dostępnej na stronie internetowej Wykup ręczny w terminalu stacjonarnym Ręczny wykup myta w terminalu stacjonarnym jest dostępny dla zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników. Terminale z napisem Toll Collect znajdują się w Niemczech i na terenach przygranicznych krajów ościennych w pobliżu węzłów komu- 12

15 Im Auftrag des Gratisexemplar Free copy Exemplaire gratuit Egzemplarz bezpłatny nikacyjnych, na placach postoju dla TIR-ów, w zajazdach i na stacjach paliw. Procedura wykupu myta jest we wszystkich terminalach stacjonarnych identyczna bez względu na to, czy terminal znajduje się w obrębie pomieszczenia z kasą (indoor terminal), czy też jest ustawiony pod gołym niebem (outdoor terminal). Pulpit użytkownika terminalu stacjonarnego posiada logiczną strukturę. Obsługa jest prosta dla każdego kierowcy. Wykup myta jest możliwy w języku niemieckim, angielskim, francuskim i polskim. Ewentualne pytania kierowca może kierować do Call Center Toll Collect poprzez naciśnięcie przycisku realizującego połączenie telefoniczne. Podczas rozmowy informacje udzielane są osobiście w języku niemieckim, angielskim, francuskim lub polskim. Procedura wykupu myta w terminalu jest podobna do zakupu biletu w automacie. Obsługa jest możliwa za pomocą ekranu dotykowego i klawiatury PIN wymaganej do użycia karty płatniczej. Kierowca wprowadza wszystkie niezbędne dane pojazdu, termin i miejsce rozpoczęcia jazdy oraz miejsce przeznaczenia. Terminal stacjonarny oblicza wówczas opłatę drogową za najkrótszą trasę w sieci dróg podlegających opłacie. Kierowca może ją zaakceptować lub wybrać alternatywną trasę, wprowadzając maksymalnie cztery punkty tranzytowe, przez które ma prowadzić trasa. Zmiany są możliwe poprzez naciśnięcie przycisku Zmiana przebiegu trasy i dokonanie wyboru na mapie. Jako punkty tranzytowe zaleca się podać na przykład najważniejsze skrzyżowania autostrad, począwszy od miejsca rozpoczęcia jazdy. Atlas myta z lokalizacją wszystkich terminali stacjonarnych jest dostępny w Toll Collect i we wszystkich punktach poboru myta. Stosowny wykaz jest zamieszczony także na stronie internetowej Po zaakceptowaniu trasy kierowca wskazuje wybrany środek płatniczy. System poboru myta automatycznie oblicza maksymalny czas jazdy. Obliczenie odbywa się na podstawie informacji na temat terminu rozpoczęcia jazdy, długości trasy oraz z uwzględnieniem krótkich przerw, korków drogowych i pozostałych zakłóceń. Korytarz czasowy jest obliczony w taki sposób, aby uniemożliwić wielokrotny przejazd na podstawie jednego wykupu myta. Podczas zgłaszania trasy kierowca jest zobowiązany stosować się do przepisów prawa dotyczących maksymalnego czasu pracy kierowcy. Rozpoczęcie jazdy powinno nastąpić możliwie na początku okresu ważności dowodu wykupu myta. Na koniec kierowca pojazdu otrzymuje dowód wykupu myta. Dowód zawiera informacje na temat: Mautatlas Toll Atlas Atlas du Péage Atlas Myta Aktualisierte Auflage danych o pojeździe, przebiegu zgłoszonej trasy, długości trasy, kwoty opłaty, numeru wykupu myta oraz okresu ważności. W przypadku wykupu myta przy użyciu gotówki w obrębie pomieszczenia z kasą terminal wydaje dwa pokwitowania dowód 13

INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU

INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU Zarejestrowane przejazdy można anulować za pomocą terminali stacjonarnych oraz w internetowym portalu systemu poboru myta (IEBS). W niniejszym informatorze podano wskazówki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ANULOWANIE WYKUPU

INFORMATOR ANULOWANIE WYKUPU INFORMATOR ANULOWANIE WYKUPU W terminalach poboru opłat drogowych oraz w internetowym systemie dokonywania opłat drogowych (IEBS) można anulować zaksięgowane już trasy. Ten przewodnik powinien być przy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW PL MYTO DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH W NIEMCZECH INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW Wydanie zaktualizowane 2014 Na zlecenie www.toll-collect.de SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1 Informacje ogólne... 2 2 Obowiązek wykupu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA

INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA Internetowy portal systemu wykupu myta (IEBS) umożliwia rejestrację i anulowanie przejazdu płatnym odcinkiem drogi. Do portalu IEBS można dostać się korzystając

Bardziej szczegółowo

Rejestracja użytkownika

Rejestracja użytkownika Formularz w Państwa języku służy jedynie jako pomoc w wypełnieniu dokumentu. Prosimy wypełnić koniecznie niemiecki formularz! Dziękujemy! Rejestracja użytkownika Formularz należy wypełnić w całości, czytelnie,

Bardziej szczegółowo

Dwa kraje, jeden system poboru opłat drogowych w Niemczech i Austrii za pomocą urządzeń pokładowych

Dwa kraje, jeden system poboru opłat drogowych w Niemczech i Austrii za pomocą urządzeń pokładowych PL wa kraje, jeden system poboru opłat drogowych w Niemczech i ustrii za pomocą urządzeń pokładowych www.toll-collect.de Pobór opłat drogowych w ustrii i Niemczech za pomocą urządzenia pokładowego (OBU)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR INTERNETOWY SYSTEM DOKONYWANIA OPLAT DROGOWYCH

INFORMATOR INTERNETOWY SYSTEM DOKONYWANIA OPLAT DROGOWYCH INFORMATOR INTERNETOWY SYSTEM DOKONYWANIA OPLAT DROGOWYCH Internetowy system dokonywania oplat drogowych (IEBS) umożliwia dokonanie i anulowanie opłaty za przejazd płatnym odcinkiem drogi. Do portalu IEBS

Bardziej szczegółowo

NOWE ZADANIA SPRAWDZONY PARTNER. Urządzenie pokładowe od Toll Collect.

NOWE ZADANIA SPRAWDZONY PARTNER. Urządzenie pokładowe od Toll Collect. Urządzenie pokładowe od Toll Collect. Wszystkie informacje na stronie internetowej www.toll-collect.de Dowiedz się teraz Zamontuj urządzenie pokładowe I w drogę NOWE ZADANIA SPRAWDZONY PARTNER Adresy i

Bardziej szczegółowo

Adresy i osoby do kontaktu: Toll Collect GmbH Serwis klienta Postfach Berlin Niemcy

Adresy i osoby do kontaktu: Toll Collect GmbH Serwis klienta Postfach Berlin Niemcy Adresy i osoby do kontaktu: Toll Collect GmbH Serwis klienta Postfach 11 03 29 10833 Berlin Niemcy service@toll-collect.de Źródła informacji: www.toll-collect.de www.mauttabelle.de www.bmvi.de www.bag.bund.de

Bardziej szczegółowo

Poboru oplat drogowych w Niemczech i Austrii DWA KRAJE, JEDEN SYSTEM.

Poboru oplat drogowych w Niemczech i Austrii DWA KRAJE, JEDEN SYSTEM. PL Poboru oplat drogowych w Niemczech i ustrii W KRJE, JEEN SYSTEM www.toll-collect.de Pobór opłat drogowych w ustrii i Niemczech za pomocą urządzenia pokładowego (OBU) Toll Collect Rozwiązania techniczne

Bardziej szczegółowo

System HU-GO 2015-10-27 12:20:11

System HU-GO 2015-10-27 12:20:11 System HU-GO 2015-10-27 12:20:11 2 Od 1 lipca 2013 r. został wprowadzony na Węgrzech elektroniczny system pobierania proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej (UD), który będzie obowiązywał

Bardziej szczegółowo

TOLL COLLECT SYSTEM POBORU OPŁAT DROGOWYCH DZIAŁAJĄCY NA TERENIE NIEMIEC SYSTEM OF ROAD TOLL COLLECTION FUNCTIONING ON THE TERRITORY OF GERMANY

TOLL COLLECT SYSTEM POBORU OPŁAT DROGOWYCH DZIAŁAJĄCY NA TERENIE NIEMIEC SYSTEM OF ROAD TOLL COLLECTION FUNCTIONING ON THE TERRITORY OF GERMANY ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: TRANSPORT z. 72 Nr kol. 1860 Łukasz KIWIOR, Piotr CZECH, Jacek BARCIK TOLL COLLECT SYSTEM POBORU OPŁAT DROGOWYCH DZIAŁAJĄCY NA TERENIE NIEMIEC Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność europejskich systemów KSOD w ujęciu przewoźników drogowych

Interoperacyjność europejskich systemów KSOD w ujęciu przewoźników drogowych Interoperacyjność europejskich systemów KSOD w ujęciu przewoźników drogowych Tadeusz Wilk Dyrektor Departamentu Transportu ZMPD Warszawa dn. 23 czerwca 2010 roku 1 Rodzaje systemów elektronicznych w Europie

Bardziej szczegółowo

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje CZĘŚĆ III: NAJWAśNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 1. Podstawowe akty prawne stosowane w transporcie drogowym... 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Z jakich elementów składa się lista przejazdów DKV TIS PL?

Z jakich elementów składa się lista przejazdów DKV TIS PL? Z jakich elementów składa się lista przejazdów DKV TIS PL? Lista przejazdów TIS PL Francja Lista przejazdów nr 00000 do faktury nr 14/000000000/001 usługodawcy DKV Euro Service GmbH + Co. KG Numer klienta:

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro przegląd elementów terminalu rea t3 Widok z góry Spód terminalu (zamknięty) Spód terminalu (otwarty) Pokrywa drukarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji epay

Instrukcja obsługi aplikacji epay Instrukcja obsługi aplikacji epay Teleserwis PayTel Comp SA, Teleserwis PayTel ul. Działkowa 115a 02-234 Warszawa telefon: 58 660 10 66 faks: 58 660 10 67 email: teleserwis@paytel.pl Dział Obsługi Kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Ogóle warunki handlowe. Toll Collect GmbH

Ogóle warunki handlowe. Toll Collect GmbH Ogóle warunki handlowe firmy Toll Collect GmbH w zakresie użytkowania płatnych dróg szybkiego ruchu w systemie automatycznym i manualnym Spis treści wersja 1.01 / stan na 07.05.2003 A. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKIEGO PŁATNEGO PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PRZY Al. PIŁSUDSKIEGO 60 W JASTRZĘBIU-ZDROJU.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKIEGO PŁATNEGO PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PRZY Al. PIŁSUDSKIEGO 60 W JASTRZĘBIU-ZDROJU. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.IV.0050.101.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20.03.2013r. REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKIEGO PŁATNEGO PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PRZY Al. PIŁSUDSKIEGO 60

Bardziej szczegółowo

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń www.autosoftware.com.pl w w w. d i g i t r a c k. p l System pozycjonowania pojazdów i urządzeń występujący pod nazwą handlową

Bardziej szczegółowo

PROSTY PRZEWODNIK PO NISSANCONNECT EV SZYBKIE WPROWADZENIE

PROSTY PRZEWODNIK PO NISSANCONNECT EV SZYBKIE WPROWADZENIE PROSTY PRZEWODNIK PO NISSANCONNECT EV SZYBKIE WPROWADZENIE Wykorzystaj pełnię potencjału swojego samochodu elektrycznego Nissan, używając aplikacji NissanConnect EV. Wykonaj kilka prostych kroków, aby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 1406 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat

Bardziej szczegółowo

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj!

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! gratis Tygodnik Poradnik Rolniczy przez 3 miesiące oszczędzaj pieniądze za przekaz pocztowy zyskaj czas i wygodę pomożemy Ci ze wszelkimi

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu Eurowinieta. Objaśnienia dotyczące zamawiania

Instrukcja obsługi portalu Eurowinieta. Objaśnienia dotyczące zamawiania Instrukcja obsługi portalu Eurowinieta Jest to instrukcja obsługi, która objaśni ci proces zakupu eurowiniety na portalu Eurowinieta. Jej zadaniem nie jest interpretowanie ani objaśnienie ustawowych postanowień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi jednostki pokładowej

Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku www.emyto.sk 1. Zawartość opakowania nleitung zur edienung des Fahrzeuggeräts OU/ Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Proszę

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW W większości krajów europejskich obowiązują winiety lub opłaty za przejazd autostradami i drogami szybkiego ruchu. Stawki zależą od masy i rodzaju pojazdu, okresu pobytu na

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oborniki Śląskie dnia, 10.06.2009r Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Współpraca z firmą Expedia. Zarządzanie rezerwacjami Expedia Collect Wirtualna karta Expedia Virtual Card

Współpraca z firmą Expedia. Zarządzanie rezerwacjami Expedia Collect Wirtualna karta Expedia Virtual Card Współpraca z firmą Expedia Zarządzanie rezerwacjami Expedia Collect Wirtualna karta Expedia Virtual Card Spis treści Proces rezerwacji Expedia Collect 3 Wirtualna karta Expedia Virtual Card 4 Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

Strategie realizacji roszczeń

Strategie realizacji roszczeń Strategie realizacji roszczeń I. Uzyskanie informacji o dokładnych zasobach/położeniu dłużnika - nie istnieje ogólne roszczenie o uzyskanie informacji lub obowiązek jej udzielenia II. Przesłanki egzekucji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu Eurowinieta. Objaśnienia dotyczące zamawiania

Instrukcja obsługi portalu Eurowinieta. Objaśnienia dotyczące zamawiania Instrukcja obsługi portalu Eurowinieta Jest to instrukcja obsługi, która objaśni ci proces zakupu eurowiniety na portalu Eurowinieta. Jej zadaniem nie jest interpretowanie ani objaśnienie ustawowych postanowień

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

Version 3.7 B.C.DG. Urządzenie pokładowe. Instrukcja obsługi

Version 3.7 B.C.DG. Urządzenie pokładowe. Instrukcja obsługi Version 3.7 B.C.DG PL Urządzenie pokładowe Instrukcja obsługi Informacje o limitach ciężaru pojazdów podlegających obowiązkowi wykupu myta podanych w tej wersji instrukcji obsługi Według zapowiedzi Federalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE OGÓLNE

II. INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Regulamin Karty Komunikacji Miejskiej zawiera podstawowe informacje o Karcie oraz zasadach jej uzyskania, użytkowania, doładowania i kontroli. Karta Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 6237 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 6237 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 6237 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. 38200-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 7230000- Usługi

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl Auto Email System Auto Email System jest produktem, którego głównym zadaniem jest monitoring / lokalizacja pojazdów.

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

Aby Twoje transakcje zawsze przebiegały sprawnie i bezpiecznie. Terminale Ingenico ict / iwl Skrócona instrukcja obsługi dla Klientów Elavon

Aby Twoje transakcje zawsze przebiegały sprawnie i bezpiecznie. Terminale Ingenico ict / iwl Skrócona instrukcja obsługi dla Klientów Elavon Aby Twoje transakcje zawsze przebiegały sprawnie i bezpiecznie Terminale Ingenico ict / iwl Skrócona instrukcja obsługi dla Klientów Elavon Z niniejszej instrukcji obsługi terminali Ingenico dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

gabriel.nowacki@its.waw.pl

gabriel.nowacki@its.waw.pl gabriel.nowacki@its.waw.pl 1. Charakterystyka EETS. 2. Struktura funkcjonalna KSAPO. 3. Testy KSAPO. 4. Podsumowanie. Multimedia, nawigacja satelitarna (GPS, (GPS, GALILEO), łączność łączność (GSM, (GSM,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM (viaauto)

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM (viaauto) OGÓLNE WARUNKI UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM (viaauto) 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do Umowy z Użytkownikiem Konta w Trybie Przedpłaconym (dalej:

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

OBU EASY INSTRUKCJA OBSŁUGI

OBU EASY INSTRUKCJA OBSŁUGI OBU EASY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 PRZYCISK ZASILANIA PORT USB DIODA NIEBIESKA Dioda świecąca w sposób ciągły: akumulator w trakcie ładowania Brak sygnalizacji diody: Brak ładowania baterii Dioda pulsuje: poziom

Bardziej szczegółowo

Nowe normy w Strefie Małej Emisji w Londynie już obowiązują

Nowe normy w Strefie Małej Emisji w Londynie już obowiązują ZAKAZ PUBLIKACJI DO GODZINY 00:01 WE WTOREK, 3 STYCZNIA PN-xxx xx grudnia 2011 r. Nowe normy w Strefie Małej Emisji w Londynie już obowiązują Nowe normy emisji obowiązywać będą od 3 stycznia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW ZA POŚREDNICTWEM Zintegrowanego Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów (ZISSB) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW ZA POŚREDNICTWEM Zintegrowanego Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów (ZISSB) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW ZA POŚREDNICTWEM Zintegrowanego Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów (ZISSB) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin sprzedaży Biletów i Karnetów za pośrednictwem Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Państwa mobilność jest naszą siłą napędową. MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych

Państwa mobilność jest naszą siłą napędową. MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych Państwa mobilność jest naszą siłą napędową MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych ... MercedesServiceCard umożliwi Państwu kontynuowanie podróży! Specjały kulinarne z Francji, ogniwa słoneczne z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

Ty dzwonisz my płacimy

Ty dzwonisz my płacimy dalej zakończ Jak poruszać się po prezentacji? Dzwoniąc na numer poruszasz się po serwisie za pomocą klawiszy na klawiaturze swojego telefonu stacjonarnego Nawigacja w prezentacji odbywa się dokładnie

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Rybnik, 31.03.2015 r. 44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl DZP.1120.0002.2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Aktywacja karty Certum

Krok 2 Aktywacja karty Certum Krok 2 Aktywacja karty Certum wersja 1.6 Spis treści KROK 2 - AKTYWACJA KARTY CERTUM... 3 2.1. OPIS PROCESU... 3 2.2. SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA... 5 2.3. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI... 7 KROK 2 - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU PORTA-MEDYK SP. z o.o. w Szczecinie ul. Dubois 27

REGULAMIN PARKINGU PORTA-MEDYK SP. z o.o. w Szczecinie ul. Dubois 27 REGULAMIN PARKINGU PORTA-MEDYK SP. z o.o. w Szczecinie ul. Dubois 27 1 1. Regulamin parkingu określa szczegółowe warunki korzystania z miejsc postojowych. 2. Teren parkingu stanowi własność Porta Medyk

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat styczeń 2015. Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat styczeń 2015. Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat styczeń 2015 Witamy w systemie viatoll_ 1 ROZSZERZENIA SIECI DRÓG PŁATNYCH w 2014 łącznie 264 km 2917 km dróg płatnych w całej Polsce: 809 km dróg

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k.

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k. Bezprzewodowy Router WiFi zainstalowany w samochodzie umożliwia podłączenie do sieci WiFi do 10 urządzeń (np. laptop, tablet, smartfon) i korzystanie z dostępu do internetu. Aby korzytać z internetu nie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NISSANCONNECT EV

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NISSANCONNECT EV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NISSANCONNECT EV Wykorzystaj pełnię potencjału swojego samochodu elektrycznego Nissan, używając aplikacji NissanConnect EV. Wykonaj kilka prostych kroków, aby zarządzać samochodem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost Instrukcja nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro MiniPaczka InPost Sprzedaż z dostawą Allegro InPost 1. Należy zalogować się do swojego konta w serwisie Allegro

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość pakietu GB jaki otrzymuje Abonent w miesiącu włączenia usługi zależy od jego stażu w Orange na kartę, zgodnie z poniższą tabelą.

1. Wielkość pakietu GB jaki otrzymuje Abonent w miesiącu włączenia usługi zależy od jego stażu w Orange na kartę, zgodnie z poniższą tabelą. PREP/PDF02/1217 Regulamin Usługi cykliczna usługa Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich oraz GB obowiązuje od dnia 31 lipca 2017r regulamin uwzględnia zmiany z dnia 14.12.2017r. Cykliczna usługa Rozmowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

przewodnik po płatnościach internetowych dla użytkowników kart płatniczych wydanych przez Euro Bank S.A.

przewodnik po płatnościach internetowych dla użytkowników kart płatniczych wydanych przez Euro Bank S.A. przewodnik po płatnościach internetowych dla użytkowników kart płatniczych wydanych przez Euro Bank S.A. 1 płatności internetowe szybkie i bezpieczne Transakcje w Internecie to sposób na szybkie i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin usługi BILIX (zwany dalej Regulaminem ) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 2332 UCHWAŁA NR XLIX.519.2014 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 03/2016. Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 03/2016. Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 03/2016 Witamy w systemie viatoll_ 1 SIEĆ DRÓG W RAMACH SYSTEMU viatoll 3145 km dróg płatnych: 809 km dróg krajowych 1255 km dróg ekspresowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika

przewodnik użytkownika karta kredytowa Visa Classic przewodnik użytkownika sam zarządzaj swoimi płatnościami 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 07/2016. Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 07/2016. Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 07/2016 Witamy w systemie viatoll_ 1 SIEĆ DRÓG W RAMACH SYSTEMU viatoll 3145 km dróg płatnych: 809 km dróg krajowych 1255 km dróg ekspresowych

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 02/2016. Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 02/2016. Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 02/2016 Witamy w systemie viatoll_ 1 SIEĆ DRÓG W RAMACH SYSTEMU viatoll 3145 km dróg płatnych: 809 km dróg krajowych 1255 km dróg ekspresowych

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY Krajowy Depozyt organizuje i koordynuje proces wypłaty dywidendy dla każdego Emitenta, będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA MOBILNA mskok Usługa Tele-skok: 801 803 800 lub +48 (58) 782 59 00 opłata zgodna z taryfą operatora SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 SŁOWNIK POJĘĆ... 2 3 APLIKACJA MOBILNA mskok...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie sklepu do OnetPasaż

Przyłączanie sklepu do OnetPasaż Przyłączanie sklepu do OnetPasaż Aby przyłączyć sklep do OnetPasaż proszę wybrać przycisk Przyłącz swój sklep znajdujący się na stronie http://pasaz.onet.pl/wspolpraca/. Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat kwiecień Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat kwiecień Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat kwiecień 2014 Witamy w systemie viatoll_ 1 SIEĆ DRÓG PŁATNYCH SYSTEMU viatoll 2653 km dróg płatnych w całej Polsce: 797 km dróg krajowych 983 km

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo