ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL"

Transkrypt

1 ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja kart zbli eniowych, jako innowacji produktowej w bankowo ci detalicznej, w kontek cie korzy ci, jakie niesie dla u ytkowników oraz w powi zaniu z ich potrzebami. W artykule została wyja niona istota kart zbli- eniowych, jako formy płatno ci mobilnych, ich zalety i wady, formuła działania z uwzgl dnieniem relacji partnerskich w tym obszarze. Zdiagnozowano potrzeby i oczekiwania klientów docelowych oraz ich obawy wobec tej nowoczesnej formy płatno ci. Identyfikacji poddany został te potencjał rynku, na tle popularno ci płatno ci bezgotówkowych w ród klientów detalicznych. Badania wykorzystuj ce ródła wtórne pozwoliły ustali, e wzrost zainteresowania kartami zbli eniowymi jest w du ej mierze mo liwy dzi ki pokonaniu oporów i obaw, tkwi cych w wiadomo ci cz ci klientów. Słowa kluczowe: płatno ci mobilne, karty zbli eniowe, innowacje bankowe, potrzeby klientów 1. Wprowadzenie Zmieniaj ce si potrzeby nabywców, którzy coraz cz ciej szukaj wygodnych i prostych form korzystania z produktów bankowych spowodowały, i coraz wi cej banków na polskim rynku rozwija ofert kart zbli eniowych, jako nowoczesnej formy płatno ci. Karty te wykorzystuj nowoczesne technologie, co pozwala na dostarczenie nabywcom poszukiwanych korzy ci oraz przyczynia si do zaspokojenia potrzeb indywidualnych klientów banków. Jednak rozwój tego typu płatno ci mobilnych jest uzale niony m.in. od wzrostu liczby punktów obsługuj cych karty bezstykowe. Jednocze nie, z uwagi na znaczny stopie innowacyjno ci tych produktów, jest te silnie uwarunkowany stopniem akceptacji ze strony odbiorców. Zwłaszcza, e płatno ci bezgotówkowe, wci nie s preferowane przy realizacji zakupów, przez znaczn cz społecze stwa. Ze wzgl du na znaczenie tej problematyki istotne jest jej przybli enie. Celem artykułu jest identyfikacja kart zbli eniowych, jako innowacji produktowej w bankowo ci detalicznej, w kontek cie korzy ci dla u ytkowników oraz ich potrzeb. W artykule przyj to zało enie, e warunkiem pełnego rozwój tej formy płatno ci jest, oprócz post puj cego wzrostu liczby punktów akceptuj cych t technologi, tak e wzrost wiadomo korzy ci, jakie daje ta innowacja, co pozwoli klientom pokona opory przed płatno ciami bezgotówkowymi. Dla weryfikacji tej hipotezy wykorzystano metod dokumentacyjn, opart na krytycznej analizie ródeł wtórnych, pochodz cych z badanego sektora z ostatnich kilku lat.

2 248 Rozwój kart zbli eniowych w kontek cie potrzeb klientów banków detalicznych 2. Karty zbli eniowe jako forma płatno ci mobilnych formuła działania oraz zalety i wady Karty zbli eniowe lub okre lane inaczej bezstykowymi to rodzaj kart płatniczych, które opieraj si na innowacyjnych rozwi zaniach przy ich obsłudze, wzgl dem klasycznego pieni dza plastikowego. Karty takie działaj dzi ki chipowi, który jest umieszczony w sztucznym tworzywie. Za jego pomoc, w technologii radiowej, nast puje komunikacja z czytnikiem. Dla bezpiecze stwa wła ciciela karty, poł czenie jest odpowiednio szyfrowane. Punkty akceptuj ce płatno ci zbli eniowe s oznaczone specjalnymi symbolami i zaopatrzone w odpowiednie czytniki. Klient płac c za pomoc takiej karty nie musi podawa jej sprzedawcy, który zwykle umieszcza kart w terminalu, ani te wprowadza numeru PIN (do okre lonej kwoty). Aby płatno została zrealizowana sprzedawca uruchamia czytnik zbli eniowy (wprowadzaj c kwot na terminalu lub akceptacj rachunku z kasy fiskalnej), a klient przybli a kart do terminala na odległo ok.2 5 cm na krótki czas (kilka sekund). Po przeprowadzeniu transakcji urz dzenie informuje sygnałem d wi kowym o pobraniu nale no ci. Ta innowacja daje u ytkownikom alternatyw dla płatno ci gotówkowych przy dokonywaniu tzw. mikropłatno ci. Pojawiaj si one przy okazji codziennych, drobnych zakupów, np. biletów komunikacji miejskiej, prasy, kawy, jedzenia typu fast food, benzyny. Zakupy takie wymagaj zwykle niewielkich opłat, cho s realizowane cz sto. Przy kartach zbli eniowych nie ma limitu ilo ciowego dokonywania płatno ci, a ustalony jest tylko limit warto ci transakcji zbli eniowych, dla których nie trzeba potwierdza płatno ci numerem PIN. W Europie limit wynosi zwykle 20 Euro, w Polsce 50 zł, w Wielkiej Brytanii jest to 10 funtów, a w Stanach Zjednoczonych 25 dolarów. Odst p czasu pomi dzy jedn a drug transakcj zbli eniow nie ma znaczenia. Karta jest gotowa do u ycia zaraz po pozytywnym zako czeniu jednej transakcji 1. Przy kwotach wy szych klient musi potwierdzi płatno kodem PIN lub podpisem na potwierdzeniu transakcji rodzaj zabezpieczenia przy regulowaniu wy szych kwot, jest uzale niony od rodzaju karty. Ze wzgl du na bezpiecze stwo zwykle ka dy bank ustala indywidualne limity transakcji zbli eniowych, po przekroczeniu których konieczne jest przeprowadzenie standardowej transakcji. W ród zalet kart zbli eniowych niew tpliwie mo na wymieni oszcz dno czasu. Korzystaj c z nich klient nie musi szuka drobnych pieni dzy, ani numeru PIN. Nie trzeba te czeka na autoryzacj karty oraz wydruk paragonu i potwierdzenia z terminalu z centrum rozliczeniowym, bo płatno ci dokonywane s najcz ciej w trybie off-line. Istotn korzy ci jest te wygoda. Klient nie musi mie przy sobie gotówki, podawa numeru PIN, ani podpisywa paragonu przy niskich kwotach (do 50 zł). Ponadto karty bezstykowe maj wspiera rozwój tzw. mikropłatno ci, czyli takich, przy których płaci si niewielkie sumy, podczas gdy zwyczajn kart mo na zwykle płaci dopiero powy ej 10 a nawet 20 zł. Wynika to z faktu, e transakcje o niskiej warto ci s nieopłacalne dla sklepów, z uwagi na wysoko opłat za poł czenia telefoniczne i opłat interchange, które obni aj znacznie mar sprzedawcy. Plusem karty jest te jej łatwa obsługa płatno jest dokonana po zbli eniu karty do czytnika. Nowoczesna technologia zbli eniowa powinna tak e zapewnia klientom bezpiecze stwo. Chip, w który wyposa ona jest karta, działa tylko w niewielkiej odległo ci od czytnika co uniemo liwia przechwycenie informacji przez osoby postronne (np. za pomoc czytnika fal radiowych) czy dokonanie przypadkowej transakcji, gdy karta jest w portfelu. Ponadto podczas płat- 1

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, no ci zbli eniowej karta cały czas pozostaje w r kach u ytkownika, gdy nie musi by przekazywana sprzedawcy. Ogranicza to ryzyko tzw. skimmingu czyli nieuprawnionego skopiowania danych z karty. Dla zwi kszenia bezpiecze stwa płatno ci o wi kszej warto ci s dodatkowo zabezpieczane. Pomimo korzy ci, karty te nios te z sob pewne zagro enia. Głównie dotycz one kwestii bezpiecze stwa. Zało eniem tej innowacji jest ułatwianie dokonywania drobnych transakcji, które nie powinny by atrakcyjne dla złodziei. Jednak trzeba pami ta, e przy zgubieniu karty, kto niepowołany mo e bez problemu u y jej kilkakrotnie w dopuszczalnym przedziale płatno ci, dopóki wła ciciel nie zastrze e karty. Bior c pod uwag, e nie zawsze nast puje to od razu, straty finansowe mog by znaczne, a składane reklamacje, banki nie zawsze rozpatruj korzystnie dla wła ciciela karty 2. Pewnym rozwi zaniem dla osób, które boj si tego typu strat, jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. Teoretycznie jest te mo liwe technicznie sczytanie informacji zawartych na karcie, jak równie przeprowadzenie płatno ci bez zgody wła ciciela karty. Trzeba pami ta, e w lad za post pem technologicznym, rozwijaj si te umiej tno ci osób ze wiata przest pczego, szukaj cych sposobów na obej cie zabezpiecze wprowadzanych przez banki. Przywołuje si te argument, e kart bezstykow mo na odczyta z odległo ci wi kszej ni kilka centymetrów, co teoretycznie daje mo liwo stworzenia systemu bramek, które ledz c posiadacza karty, pokazuj zachowania konsumentów, dostarczaj c cennych informacji dla firm, czy wr cz daj c mo liwo kontroli obywateli 3. Znacznym mankamentem przy wykorzystywaniu kart zbli eniowych jest obecnie wci relatywnie mała ilo punktów handlowych i usługowych, gdzie s one akceptowane. W odpowiednie terminale zaopatrzone s zwłaszcza wielkomiejskie sieci handlowe. Ich ilo, pocz tkowo ograniczona, sukcesywnie i dynamicznie si zwi ksza (wi cej na ten temat w pkt. 5). W ród podmiotów, gdzie mo na ju korzysta z tej technologii wymienia si obecnie: sie Empik, saloniki prasowe Kolporter, restauracje coffeeheaven, McDonalds, Smyk, perfumerie Douglas, sklepy sieci Venezia i Kakadu, sieci kin Cinema City i Mulikino, ksi garnie Matras, stacje paliw Shell, sklepy komputerowe Sferis. Zdecydowanie rzadziej mo na je spotka w osiedlowych sklepikach, gdzie klienci cz ciej kupuj mniejsze ilo ci produktów codziennego zakupu, np. nabiał, pieczywo, pras. Wyj tkiem s sklepy abka, które jako jedne z pierwszych przyj ły t nowoczesn technologi, daj c tym samym mo liwo wyboru sposobu płatno ci. Kolejne podmioty z tej bran y, które wprowadziły mo liwo u ycia kart zbli eniowych to Fresh Market, delikatesy MiniEuropa, BOMI, a tak- e Euro-apteka. Płatno ci takie s stopniowo uruchamiane przez Eurest i Sodexo, które prowadz m.in. sieci placówek gastronomicznych. Od marca 2011r. mo na płaci za pomoc takich kart tak- e w sklepach w całej Polsce nale cych do sieci Ultimate Fashion m.in. Aldo, Esprit, Mexx, Mango, New Look, Hugo Boss, River Island, Wallis. Do akceptacji zbli eniowych kart przygotowuj si drogerie Rossmann, supermarkety Carrefour oraz delikatesy Piotr i Paweł. Ponadto t form płatno ci mo na posługiwa si tak e na niektórych stadionach sportowych Ekstraklasy (np. klubów GKS Bełchatów, Lechia Gda sk, MKS Odra Wodzisław, Polonia Bytom, Polonia Warszawa czy Ruch Chorzów) oraz imprezach muzycznych. W 2010 r. karty w technologii Master- 2 Według prawa, w razie u ycia karty przez nieuprawnion osob wła ciciel odpowiada za transakcje o równowarto ci 150 euro, czyli ok. 600 zł. 3

4 250 Rozwój kart zbli eniowych w kontek cie potrzeb klientów banków detalicznych Card PayPass były tak e oficjalnym rodkiem płatniczym podczas 7 festiwali muzycznych i filmowych, np. Selector Festival, Heineken Open er, Coke Live Music, Off Festival, Smooth Festival, Era Nowe Horyzonty. W trakcie ich trwania dokonano setek tysi cy transakcji. Karta zbli eniowa nie musi słu y wył cznie do płacenia. Zastosowany w karcie mikroprocesor pozwala ł czy funkcj płatnicz z innymi. Przykładem mo e by Citibank, który wprowadził do oferty kart poł czon z warszawskim biletem miejskim. Bank Zachodni WBK wydaje z kolei karty szkolne, które oprócz funkcji płacenia pozwalaj na kontrol osób wchodz cych i wychodz cych ze szkoły 4. Technologia bezstykowa jest od kilku lat wykorzystywana przez dwie organizacje płatnicze MasterCard PayPass, który ma karty nieco bardziej elastyczne ni rozwi zania drugiego podmiotu Visy PayWave. Karty te, oprócz technologii zbli eniowej, posiadaj mikroprocesor w standardzie EMV oraz pasek magnetyczny S to zarówno zwykłe karty debetowe, jak i te kredytowe, a tak e karty przedpłacone, czyli takie które ładuje si okre lon kwot gotówki. Funkcjonuje ona nie tylko w przypadku kart płatniczych, ale tak e innych urz dzeniach wyposa onych w chip, np. telefony komórkowe, zegarki, breloczki do kluczy. W ramach płatno ci mobilnych nowym dynamicznie rozwijaj cym si nurtem jest technologia NFC (Near Field Communition), czyli płatno ci telefonem komórkowym, gdzie karta SIM jest równocze nie kart płatnicz. W maju 2010r. operator sieci Era, bank Inelligo i MasterCard, rozpocz ły w Polsce czteromiesi czny program pilota owy dla tego typu płatno ci. Jego uczestnicy otrzymali telefony Samsung Avila, wyposa one wła nie w technologi, która pozwala dokonywa transakcji zbli eniowych. Podobn akcj przeprowadził operator sieci Orange we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK i organizacj MasterCard Korzystanie z płatno ci bezgotówkowych w Polsce Jak wynika z raportu firmy McKinsey Payment Profit Pool Model z 2005 r., w przypadku gospodarstw domowych w Polsce, a 98% płatno ci zwi zanych z ich funkcjonowaniem (m.in. opłaty, codzienne zakupy itp.) była dokonywanych w gotówce. Był to najgorszy wska nik z grupy dziewi ciu krajów europejskich. Przed Polsk znalazły si Hiszpania i Włochy (93%), a najni szy wska nik miały w tej statystyce Wielka Brytania (72%) i Francja (70%) 6. W porównaniu z krajami Unii Europejskiej w Polsce nadal za pomoc kart płatniczych dokonywanych jest stosunkowo niewiele transakcji (wska nik nie uwzgl dnia operacji podj cia gotówki). W 2009 r. liczba transakcji bezgotówkowych na 1 mieszka ca wyniosła w Polsce 18,5, dla porównania redniej dla UE wynosi 62,98, a dla strefy Euro 58,13. Jednak mimo tak wyra nej dysproporcji mi dzy Polsk a redni dla Unii Europejskiej nale y stwierdzi, e poziom liczby transakcji kartami w Polsce szybko wzrasta. Dla porównania w 2006 r. w Polsce przeci tny mieszkaniec dokonywał tylko 9,3 płatno ci kartami płatniczymi; w 2007 r. 12,1 płatno ci; w roku ,1; a w 2009 r. ju 18,5 płatno ci. Oznacza to wzrost o 99% wzgl dem 2006 roku. wiadczy to o tym, i Polacy coraz ch tniej u ywaj kart płatniczych pomimo wci rozwijaj cej si sieci terminali POS i relatywnie ni szej liczby kart w portfelach. Odzwierciedlaj to dane 4 6.html ( ;) Gazeta Bankowa, nr 30 z 2008 r.

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, w krajach unijnych liczba kart płatniczych przypadaj ca na 1 mieszka ca była rednio o 66,7% wy sza ni w Polsce (wg danych za 2009 r.). O tym, e jeste my na pocz tku intensyfikacji stopnia wykorzystania bezgotówkowych instrumentów płatniczych w naszym kraju wiadczy fakt, e na jednego Polaka w 2009 r. przypadało tylko 54 takich transakcji, podczas gdy rednia UE wynosi 164 transakcje, a rednia dla Strefy Euro 176 transakcji 7. Badania opinii publicznej przeprowadzone na zlecenie NBP, przez SMG KRC we wrze niu 2007 r., wskazuj, e wci dominuj c form dokonywania zapłaty w naszym kraju jest gotówka. W zale no ci od rodzaju punktu handlowo-usługowego odsetek wskaza dla niej wahał si w przedziale od 67,2% (w sklepach RTV/AGD) do 97,8% (w mniejszych sklepach spo ywczych). Na drugim miejscu znalazły si karty płatnicze (karta debetowa, kredytowa i obci eniowa), które klienci najcz ciej wykorzystuj przy zapłacie w supermarketach (30,2%), na stacjach benzynowych (28,5%) oraz w sklepach RTV i AGD (19,5%). Płatno telefonem komórkowym pojawiła si jako znikomy odsetek wskaza przy płatno ciach w małych sklepach spo ywczych (0,1%) oraz w supermarketach (0,2%) 8. Kart bankow klienci wci u ywaj zwykle do wypłacania gotówki z bankomatu. Badania ankietowe D.Maison, wykonane na zlecenie NBP, pokazuj, e takie wykorzystanie kart zadeklarowali prawie wszyscy posiadacze aktywnych kart (98%) 9. Drugie w kolejno ci jest płacenie kart za zakupy lub usługi (86% osób) 10. Cz ste u ywanie kart płatniczych do płacenia zadeklarowało 54% posiadaczy aktywnych kart, co stanowi około 30% populacji Polaków. Pomimo powszechno ci wydawania kart posiadaczom kont, to s one wci relatywnie rzadko u ywane. W ród u ytkowników kart tylko 36% osób deklaruje, e cz ciej płaci kart ni gotówk, a w tym tylko 10%, e zdarza im si to zdecydowanie cz ciej, co wiadczy o tym, e wci tradycyjne formy regulowania płatno ci s bardziej popularne. Do cz stszego korzystania z kart płatniczych osoby posiadaj ce konto skłoniłyby przede wszystkim korzystniejsze warunki cenowe przy płaceniu kart (76%) oraz wi ksza dost pno miejsc, gdzie mo na płaci kart (68%). Pewne znaczenie ma tak e mo liwo płacenia kart ka dej kwoty, bez minimalnych limitów (53%). Wyst puje te zale no mi dzy korzystaniem z karty a sytuacj w jakiej dokonuje si zakupu oraz wysoko ci płaconej kwoty. A 95% badanych płaci kartami, realizuj c wi ksze zakupy w du ych sklepach. Przy zakupie dóbr trwałego u ytku kart u ywało 79% ankietowanych, przy zakupie ubra i paliwa na stacjach benzynowych odpowiednio 72% i 70% osób. W przypadku małych sklepów oraz korzystania z usług cz sto u ywania karty jest wyra nie mniejsza. Według bada 48% nigdy nie płaci kart, co mo e by zdeterminowane z jednej strony ni szymi kwotami rachunków, jak i brakiem mo liwo ci płacenia bezgotówkowego. Wyra n granic mi dzy płatno ciami gotówkowymi i bezgotówkowymi jest kwota 50zł. Poni ej tej warto ci u ycie karty zadeklarowało tylko 26%. Dla porównania przy płatno ci za kwoty w przedziale 50zł a 100zł kart u ywa 61% badanych, a dla kwot mi dzy zł a 7 Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2009 rok, NBP, Warszawa stycze 2011, s.15 i 19-20, Polasik M., Maciejewski K., Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na wiecie, czerwiec 2008 r., s Maison D.: Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego, Raport przygotowany dla NBP, Warszawa, 15 marca 2010, s Warto nadmieni, e a 55% badanych uwa a, e płacenie kart jest wygodniejsze ni płacenie gotówk, jednocze nie prawie tyle samo (51%) s dzi, e wypłacanie pieni dzy z bankomatu jest niebezpieczne.

6 252 Rozwój kart zbli eniowych w kontek cie potrzeb klientów banków detalicznych 78%. Przy tych tendencjach w zachowaniach klientów, wła nie karty zbli eniowe mog by dobr odpowiedzi na ich potrzeby, wypełniaj c powstaj c luk Oczekiwania i obawy klientów banków detalicznych wobec bezgotówkowych form płatno ci U ytkownicy klasycznych kart, korzystaj cy z płatno ci bezgotówkowych, doceniaj zwykle mo liwo dokonywania wi kszych zakupów, bez konieczno ci posiadania przy sobie znacznej gotówki, oraz wygod wynikaj c z mo liwo ci dokonywania nieplanowanych zakupów. Ta druga potrzeba w powi zaniu z oczekiwaniem szybko ci dokonania transakcji staj szczególnie istotne dla osób korzystaj cych z kart zbli eniowych. To, e technologia zbli eniowa gwarantuje szybko i wygod transakcji w ró norodnych, codziennych sytuacjach, potwierdzaj badania. W 2005 r., na zlecenie Smart Card Alliance, przeprowadzono pomiary szybko ci dokonywania płatno ci z zastosowaniem ró nych metod. Ich wyniki pokazuj, e najdłu ej trwała rednia płatno gotówk 33,7 sekundy, transakcja kart płatnicz z podpisem zaj ła 26,7 sekundy, a płatno bezstykow kart mikroprocesorow 12,5 sekundy. Zbli one badania przeprowadził MasterCard w Polsce w 2008 r. Uzyskano podobne wyniki, chocia płatno gotówk była w Polsce szybsza od płatno ci tradycyjn kart płatnicz. Płatno normaln kart płatnicz zajmowała 26 sekund, gotówk 19 sekund, kart zbli eniow PayPass przy weryfikacji PINu około 18 sekund, a transakcja t sam kart bez sprawdzenia PINu zaledwie 5 sekund 12. Produkty wykorzystuj ce technologi zbli eniow karty, ale tak e naklejki na telefon czy brelok, z uwagi na ich cechy funkcjonalne i korzy ci jakie nios dla u ytkownika, s bardzo atrakcyjne zwłaszcza dla amatorów nowinek, zwolenników nowo ci. Z tego wzgl du pierwszymi klientami, w ród których ro nie zainteresowanie t form płatno ci, s zwłaszcza ludzie młodzi, interesuj cy si nowo ciami technologicznymi, otwarci na wiat i nie obawiaj cy si nowatorskich rozwi za. Korzystanie z tej technologii dobrze odpowiada ich potrzebom, tempu funkcjonowania oraz mobilnemu, cz sto multimedialnemu stylowi ycia. Osoby, które nie korzystaj z obrotu bezgotówkowego w ogóle lub korzystaj z niego tylko w niewielkim stopniu (posiadacze konta) podobnie postrzegaj cechy gotówki i kart. Dostrzegaj oni zwykle zalety gotówki w postaci, daj cego poczucie bezpiecze stwa, braku ogranicze płatno- ci (mo na płaci wsz dzie), mo liwo ci realnej kontroli nad wydatkami (np. wydzielanie limitów), przyjemno ci fizycznego posiadania gotówki, zwi zanego z tzw. kultem gotówki oraz szybko ci płacenia. Z kolei główne wady karty, to z jednej strony bariery obiektywne, w postaci ograniczenia miejsc i kwot płacenia, ale z drugiej bariery psychologiczne, subiektywne, w postaci odczuwania braku kontroli nad wydatkami i mo liwo ci popadni cia w długi czy obaw wyst pienia problemów z transakcj (np. odrzucenie karty, co mo e wywoła uczucie wstydu). U niektórych negatywny wyd wi k maj tak e cechy, dostrzegane z powodu niezrozumienia formuły płatno ci z u yciem karty brak anonimowo ci i opłaty zwi zane z transakcjami. 11 Osoby, które jeszcze nie posiadaj konta wskazywały podobne argumenty, cho ich waga była mniejsza (ka dy z nich przekonuje mniejszy odsetek osób ni w przypadku posiadaczy kont). Wymieniali oni przede wszystkim: korzystniejsze warunki cenowe przy tej formie płatno ci (45%), mo liwo płacenia kart w wi kszej liczbie miejsc (33%), mo liwo płacenia kart ka dej kwoty, bez minimalnych limitów (32%). 12 Obrót bezgotówkowy- zalety i korzy ci wynikaj ce z jego upowszechnienia, Raport NBP, Warszawa 2008, S

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, Badania jako ciowe przeprowadzone na zlecenie NBP przez D.Maison, pokazuj, e istniej trzy grupy barier zwi zane z intensyfikacj korzystania z płatno ci bezgotówkowych 13. Cz z nich mo e przekłada si na stopie akceptacji kart zbli eniowych. Niew tpliwymi barierami s czynniki obiektywne, np. brak stałych dochodów (osoby bezrobotne), ograniczony dost p do kanałów bezgotówkowych (wynikaj cy z miejsca zamieszkania). Jednak wiele z tych przeszkód wynika z cech subiektywnych, wewn trznych. Zaliczy tu mo na konserwatyzm, brak zrozumienia dla nowych rozwi za, co jest cz sto zwi zane z ni szym wykształceniem i starszym wiekiem. Wa n barier dla klientów jest dostrzeganie problemu z kontrol wydatków przy korzystaniu z tego typu płatno ci, brak wiedzy o mechanizmach działania takich płatno ci, w tym szereg fałszywych przekona w tym wzgl dzie oraz l k przed wykonywaniem transakcji kart. Wła nie l k przed procesem wykonywania transakcji kart w sklepie jest znaczn barier dla korzystania z płatno ci bezgotówkowych. Dotyczy on zwłaszcza obawy, e co le si zrobi (poda nieodpowiedni kod, zapomni si numer PIN) albo, e sprzedawca/ kasjer pomyli si lub oszuka (wpisze zł kwot, dwukrotne pobierze jedn nale no ). Istotne s te obawy towarzysz ce awariom systemu, gdy nie działa system płatno ci w sklepie oraz te zwi zane z ryzykiem kradzie y wirtualnej z karty. Dochodzi do tego jeszcze obawa przed za enowaniem, gdy mo e si okaza, e nie dysponuje si na koncie wystarczaj c ilo ci rodków. Mo e to dotyczy tak osób młodych, o niskiej płynno ci finansowej, jak i osób w innych przedziałach wiekowych, z ni szymi zarobkami. Badani cz sto podawali tak e takie powody, jak brak mo liwo ci płacenia kart w ró nych miejscach czy wymagana minimalna kwota płatno ci kart w niektórych punktach. 5. Wielko rynku kart zbli eniowych i jego potencjał Płatno ci zbli eniowe funkcjonuj na wiecie od 2002 r. W Polsce pojawiły si w grudniu 2007 r., jako wspólna inicjatywa Banku Zachodniego WBK i organizacji MasterCard. W drugiej połowie 2008 r. na polski rynek weszła równie Visa. Na pocz tku technologi t wdra ały głównie banki innowacyjne, ale z czasem wyra nie zaznaczyła si aktywno tak e innych podmiotów tego sektora. W 2008 r. kilka banków zdecydowało si wyda karty obsługuj ce PayPass i Pay- Wave, a liczba punktów je akceptuj cych przekroczyła 6 tys. Do ko ca 2010 r. forma płatno ci zbli eniowych była oferowana ju w 17 bankach, a od momentu ich wdro enia w PKO BP i Banku Pekao S.A. to rozwi zanie zaczyna by rynkowym standardem. W tej chwili karty wyposa one w t technologi wydaj banki: Pekao SA, BZ WBK, ING Bank l ski, Alior Bank, mbank, Multibank, Citi Handlowy, Deutsche Bank, InvestBank, Millennium, Polbank, Inteligo, Raiffeisen Bank, GETIN Bank, BNP Paribas Fortis, GBW, a kolejne pracuj nad ich wdro eniem. Cz z nich oferuje karty w bardziej innowacyjnej formie, ni tradycyjny plastik. Klienci mog liczy na naklejki (BZ WBK, Citi Handlowy, ING Bank l ski i Polbank), breloki (mbank), czy nawet zegarki (BZ WBK). Jest to bardzo pojemny rynek, o czym wiadcz dynamicznie zmieniaj ce si dane na temat liczby posiadanych przez Polaków kart zbli eniowych. Wg danych Open Finance w styczniu 2011r. było to ok. 2,35 mln kart 14. Na pocz tku marca, to samo ródło wskazywało na ok. 3,2 mln, 13 Maison D., Analiza barier dotycz cych korzystania z obrotu bezgotówkowego oraz wskazanie działa ograniczaj cych te bariery, Raport dla NBP, Warszawa wrzesie 2010, s.14,

8 254 Rozwój kart zbli eniowych w kontek cie potrzeb klientów banków detalicznych (czyli 10% wszystkich kart na polskim rynku). Przykładowo PKO BP tylko w lutym 2011r. wydał ich ponad 400 tys. 15. Dynamiczne wprowadzanie tego rozwi zania przez banki napotyka na pewn barier w postaci wi stosunkowo niewielkiej liczby punktów, które akceptuj karty zbli eniowe. Według szacunków z połowy 2010r. w Polsce mo na nimi było zapłaci w 10 tys. punktów handlowousługowych. Dla porównania zwykłymi kartami mo na płaci w prawie 200 tys. sklepach, restauracjach 16. Jednak w tym obszarze notuje si bardzo du e przyspieszenie. Tylko w pierwszych dwóch miesi cach 2011 r. liczba sklepów akceptuj cych płatno ci zbli eniowe wzrosła o 2 tys. (do 14 tys.). Ponadto szacuje si, e do ko ca tego roku liczba punktów akceptuj cych karty zbli eniowe wzro nie do 40 tys. Do ko ca roku 2015 terminale do płatno ci kart, w tym tak e zbli eniow, pojawi si w 200 tys. punktów handlowych w Polsce. Dane te wiadcz o tym, e pokonanie tej przeszkody jest wzgl dnie łatwe. Podmioty gospodarcze nie ponosz adnych dodatkowych kosztów przy rozpocz ciu akceptacji kart zbli eniowych. Wdro enie tego rozwi zania polega tylko na podł czeniu do terminala płatniczego tzw. czytnika bezstykowego, do którego jest zbli ana karta w momencie realizacji transakcji. Ciekawym przedsi wzi ciem jest tak e wyposa anie w technologi zbli eniow automatów samoobsługowych. Maszyny tego typu (tzw. vendingowe), akceptuj ce formuł MasterCard PayPass, pojawiły si ju w Polsce w warszawskich Złotych Tarasach. Mo na tam kupi Pepsi, 7up lub Mirind, płac c za napój kart zbli eniow, zegarkiem czy komórk 17. Prezentuj c potencjał rynku warto przytoczy wyniki bada po wi conych płatno ciom mobilnym (opartym na technologii zbli eniowej, stosowanej zarówno w kartach, jak i w telefonach komórkowych). Warto tego typu płatno ci w Polsce pocz wszy od 2008 r., gdy zanotowano poziomi 800 mln zł, dynamicznie ro nie (w 2009 r. ju 1225 mln zł). Prognozy zapowiadaj post puj cy dalej, bardzo silny wzrost, a do warto ci rz du 7125 mln zł w 2013 r. 18 Jak wynika z raportu opublikowanego przez MasterCard Europe na koniec czwartego kwartału 2010 r. na całym wiecie w obiegu było ponad 88 milionów kart i urz dze PayPass akceptowanych w ponad punktów sprzeda y 19. Ta liczba ma w pewnym stopniu znaczenie dla upowszechnienia si tej formy płatno ci, gdy klienci mog korzysta z niej tak e w czasie zagranicznych podró y. Jednocze nie nale y zaznaczy, e liczba polskich banków wydawców kart PayPass jest najwi ksza w Europie 20. Z kolei liczba zbli eniowych kart Visa wydanych w Polsce przekroczyła w 2010r. dwa miliony. S one wydawane przez dziewi banków, a kilkana cie kolejnych przygotowuje si do rozpocz cia oferowania ich klientom w 2011 r. Kartami Visa paywave mo na płaci w całym kraju w ponad 12 tys. terminali wyposa onych w czytniki zbli eniowe. W ci gu najbli szych 5 lat liczba 15 ( ). 16 Szpecht P., Czy warto korzysta z kart paypass?, Komputer wiat, ( ). 18 Prezentacja na II spotkanie Grupy ds. Płatno ci Mobilnych ( ), s.26 [za] Analiza Deloitte na podstawie Bankier.pl, raportu KPMG Mobile Payments in Central and Eastern Europe i raportu Gartner Mobile Payment, ( ). 20 wskazuj%b1c_ na_zwiekszaj%b1ce_sie_zapotrzebowanie_konsumentow na_platno%b6ci_elektroniczne.

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, urz dze, gdzie b dzie mo liwa płatno kartami bezstykowami a tak e telefonami komórkowymi z aplikacj płatno ci zbli eniowych, ma osi gn liczb ok. 200 tys. Realizacja tych planów b dzie wspierana przez program rozwoju sieci akceptacji Kart Visa zapłacisz wsz dzie. Jest on finansowany przez polskie banki wydawców kart Visa, które przeznaczyły ok. 200 mln złotych na dofinansowanie działa agentów rozliczeniowych instaluj cych terminale płatnicze 21. Stworzenie na polskim rynku odpowiednio du ej sieci akceptacji tego typu kart zajmie kilka lat. Istotn barier, która wymaga obecnie pokonania jest fakt, e Visa i MasterCard silnie ze sob rywalizuj na tym polu, co wyra a si m.in. w tym, i wiele punktów akceptuje albo tylko karty Visa paywave, albo MasterCard PayPass. Dla klientów, którzy przy tradycyjnych płatno ciach kart, mogli zwykle korzysta z usług obu organizacji, w zale no ci od karty któr posiadali w portfelu, mo e to by znaczne utrudnienie, zniech caj ce do nowej technologii. Du ym wsparciem dla rozwoju tej formy płatno ci mog by tak e zało enia przyj te w projekcie Strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata , opracowanym przez NBP, ZBP oraz Koalicj na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatno ci. Dostrzega si w nim, e wa nym segmentem rynku kart płatniczych s wła nie karty zbli eniowe przeznaczone do transakcji niskokwotowych, które mogłyby z czasem skutecznie konkurowa z gotówk Podsumowanie Zdaniem KPMG, spodziewany do 2012 roku, 5 6 krotny wzrost rynku płatno ci mobilnych w Europie Wschodniej i Centralnej spowoduje, e w niedługim czasie główne podmioty działaj ce w tej bran y, wypracuj rozwi zania pobudzaj ce masowy rozwój dost pu do tego typu usług i technologii, które oferuj najwi ksze udogodnienia dla konsumentów 23. Karty wyposa one w technologi zbli eniow maj du szans przyczyni si do upowszechnienia płatno ci bezgotówkowych. Oznacza to, e oprócz wielu korzy ci dla samych u ytkowników, jest to te istotny krok w kierunku zmniejszenia gotówki w obiegu. Bior c pod uwag fakt, e zakres stosowania obrotu bezgotówkowego jest jednym ze wska ników poziomu rozwoju gospodarczego kraju, a kraje wysoko rozwini te s jednocze nie liderami na rynku kart płatniczych (ich obywatele dokonuj najwi cej transakcji instrumentami bezgotówkowymi), nie dziwi fakt, e w Polsce dostrze ono potrzeb rozwoju oferty banków w tym obszarze produktowym. Wa nymi działaniami, które powinny pomóc w popularyzacji transakcji zbli eniowych, to z jednej strony zwi kszanie ilo ci punktów, gdzie s one honorowane, a z drugiej prowadzenie odpowiedniej kampanii informacyjnej, czytelnie pokazuj cej korzy ci, jakie one daj. Nie bez znaczenia jest te zwi kszenie intensywno ci stosowania tych produktów przez klientów, co mo na osi gn poprzez odpowiedni polityk promocyjn banków. 21 ( ). 22 W projekcie warto bazowa wska nika liczby aktywnych u ytkowników mobilnych instrumentów płatniczych wynosi , podczas, gdy zakładana warto wska nika w roku docelowym to Za: Działanie nr 6: Standaryzowanie i promowanie bankowo ci elektronicznej, dokonywania płatno ci za zakupy w Internecie oraz innowacyjnych instrumentów płatniczych w ramach: Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata (projekt), NBP, ZBP, Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatnosci, Warszawa luty 2009, s Prezentacja na II spotkanie Grupy ds. Płatno ci Mobilnych, , s.26 raporty/103-patnoci-mobile-w-europie-wschodniej-i-centralnej-mobile-payments-in-central-and-eastern-europe.html.

10 256 Rozwój kart zbli eniowych w kontek cie potrzeb klientów banków detalicznych Bibliografia [1] Gazeta Bankowa, nr 30 z 2008 r. [2] Maison D., Analiza barier dotycz cych korzystania z obrotu bezgotówkowego oraz wskazanie działa ograniczaj cych te bariery, Raport dla NBP, Warszawa wrzesie 2010, s [3] Maison D., Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego, Raport przygotowany dla NBP, Warszawa, 15 marca 2010, s [4] Obrót bezgotówkowy- zalety i korzy ci wynikaj ce z jego upowszechnienia, Raport NBP, Warszawa 2008, s [5] Polasik M., Maciejewski K., Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na wiecie, czerwiec 2008 r., s [6] Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2009 rok, NBP, Warszawa stycze 2011, s.15, 19 20, 33 [7] Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata (projekt), NBP, ZBP, Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatnosci, Warszawa luty 2009, s [8] Szpecht P., Czy warto korzysta z kart paypass?, Komputer wiat, [9] [10] [11] ( ). [12] html (z ). [13] ( ). [14] [15] d_klientow_inteligo, html ( ;). [16] [17] PayPass,1,48,1.html ( ). [18] [19] _rok_2010 wskazuj%b1c_na_zwiekszaj%b1ce_sie_zapotrzebowanie_konsumentow na _platno%b6ci_elektroniczne. [20] Prezentacja na II spotkanie Grupy ds. Płatno ci Mobilnych ( ), s. 26.

11 257 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 50, 2011 DEVELOPMENT OF PROXIMITY CARD AGAINST THE BACKGROUND THE NEEDS OF CLIENTS OF RETAIL BANKS Summary This article aims to identify contactless cards, as a product innovation in retail banking in the context of users benefits and their needs. The article explained the essence of proximity cards as a form of mobile payments, and their advantages and disadvantages, including the formulation of partnerships in this area. There have been identifying the needs and expectations of target customers and their concerns about this form of payment. Also identified the potential of market, compared to the popularity of cashless payment among the retail customers. Studies based on secondary sources showed that the growth of interest in proximity cards is possible, thanks to overcome the resistance and fears inherent in the minds of customers. Keywords: mobile payments, proximity cards, innovation, banking, customer needs Katedra Polityki Rynkowej i Zarz dzania Marketingowego Wydział Zarz dzania Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. Bogucicka 14, Katowice

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty p atnicze wycena kosztów i korzy ci

Instrumenty p atnicze wycena kosztów i korzy ci Problemy Zarz dzania, vol. 9, nr 4 (34), t. 2: 165 182 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Instrumenty p atnicze wycena ów i korzy ci Jakub Górka W artykule przedstawiono autorski podzia i metod pomiaru

Bardziej szczegółowo

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Magdalena Miko ajek-gocejna dr Dorota Podedworna-Tarnowska Szko a G ówna Handlowa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI?

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? WST P Rysem charakterystycznym współczesnej gospodarki jest

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE JAKO INSTRUMENTY FINANSOWANIA JERZY ŻYŻY SKI

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE JAKO INSTRUMENTY FINANSOWANIA JERZY ŻYŻY SKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE JAKO INSTRUMENTY FINANSOWANIA JERZY ŻYŻY SKI Streszczenie Autor omawia podstawowe systemy opieki zdrowotnej w wybranych krajach, pokazuj c rol instytucji ubezpieczeniowych. Omawia

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo