REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT"

Transkrypt

1 REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ) udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach pakietów i opcji. II. Programy telewizyjne, wchodzące w skład pakietów i opcji, są transmitowane drogą satelitarną i mogą być odbierane przez Abonenta jedynie tą drogą, a ich odkodowanie możliwe jest jedynie przy użyciu specjalnego terminalu cyfrowego z kartą abonencką. III. Dystrybucję sprzętu umożliwiającego odkodowanie programów, wchodzących w skład pakietów i opcji, transmitowanych przez Operatora CYFRY+ powierzono autoryzowanym dystrybutorom lub autoryzowanym punktom sprzedaży Operatora CYFRY+ ( Autoryzowany Dystrybutor ). W związku z powyższym wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Umowy o Abonament ( Umowa ) zawartej przez Autoryzowanego Dystrybutora są prawami i obowiązkami Operatora CYFRY+. Artykuł 1. DEFINICJE Sprzęt - Terminal z wyposażeniem (Karta, przewody, pilot) udostępniony Abonentowi na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie. Karta - Karta elektroniczna, która po jej należytym zainstalowaniu, wyłącznie w wynajmowanych na podstawie Umowy terminalach lub w terminalach opisanych w art. 11 Regulaminu, umożliwia odbiór Programów wchodzących w skład wybranego przez Abonenta w Umowie Pakietu i Opcji. Terminal SD Terminal bez funkcji umożliwiającej odbiór programów HDTV. Terminal HD Terminal z funkcją umożliwiającą odbiór programów HDTV, na zasadach określonych w ofercie Operatora CYFRY+. Terminal HD PVR Terminal z funkcją umożliwiającą odbiór programów HDTV i nagrywanie na dysku twardym programów oraz korzystanie z usług Operatora CYFRY+, na zasadach określonych w ofercie Operatora CYFRY+. Programy - Programy telewizyjne wchodzące w skład danego Pakietu lub Opcji. Pakiet - Grupa Programów opisanych w Załącznikach nr 2-10 D do Umowy. Opcja Którakolwiek z opcji opisanych w Regulaminie tj. Opcja Dodatkowa lub Opcja Premium. Zasady (w tym wysokość opłat) korzystania z Opcji mogą określać postanowienia odrębnego regulaminu, jeżeli przewiduje to aktualna oferta Operatora CYFRY+. Opcja Dodatkowa - Programy wchodzące w skład danej opcji, wymienione w Załączniku nr 11 do Umowy. Opcja Premium Programy wchodzące w skład Opcji Premium CANAL+, Opcji Premium CANAL+ HD, Opcji Premium HBO, Opcji Premium HBO HD lub Opcji Premium MULTIPREMIUM HD opisane w Załączniku nr 12 do Umowy. Opłata Abonamentowa Opłata za odbiór Programów wchodzących w skład Pakietu i Opcji; na opłatę tę składają się, Raty Miesięczne, Opłata Aktywacyjna, Pakietowa Opłata Aktywacyjna, określone w Załącznikach do Umowy oraz opłaty uiszczane za odbiór programów w ramach Opcji Dodatkowej HBO on Demand oraz Opcji Dodatkowej CYFRA+ VOD. - Opłata Abonamentowa za odbieranie Programów zgodnie z Umową za okres korzystania z nich od daty zawarcia Umowy do ostatniego dnia miesiąca, w którym została zawarta Umowa. Opłata Aktywacyjna Opłata uiszczana przy zawarciu Umowy określona w Załączniku nr 1 do Umowy. 1

2 Pakietowa Opłata Aktywacyjna Opłata uiszczana w związku ze zmianą Pakietu w trybie opisanym w art. 9 Regulaminu - określona w Załączniku nr 1 do Umowy. Cennik - Aktualny Cennik określający wysokość odszkodowań przewidzianych niniejszym Regulaminem, dostępny u Autoryzowanego Dystrybutora, okresowo weryfikowany przez Operatora CYFRY+. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Umowy. Artykuł 2. STRONY UMOWY, OBOWIĄZKI OPERATORA CYFRY+ 1. Umowa zawierana jest przez Autoryzowanego Dystrybutora lub innego upoważnionego przedstawiciela Operatora CYFRY+ z jednej strony, działającego w imieniu i na rzecz Operatora CYFRY+ oraz, z drugiej strony, przez Abonenta, tj. osobę zamierzającą korzystać z wybranego w Umowie Pakietu oraz wybranej Opcji dla osobistego użytku. 2. Operator CYFRY+ zobowiązuje się do rozprowadzania do Abonenta Programów wchodzących w skład wybranego w Umowie Pakietu oraz wybranej Opcji, z zastrzeżeniem art. 7 Regulaminu. 3. Umowa dotycząca danej, określonej w Umowie, Opcji Dodatkowej może być przy uwzględnieniu zawarta wyłącznie: (a) razem z Umową na odbiór Pakietu, przy czym w wypadku Pakietu Start Umowa może być zawarta wyłącznie na odbiór jednej wybranej Opcji Dodatkowej z wyłączeniem Opcji Dodatkowych HD opisanych w art. 14 a Umowy, (b) przez Abonenta, posiadającego już Umowę na odbiór Pakietu, przy czym w wypadku Pakietu Start Umowa może być zawarta wyłącznie na odbiór jednej wybranej Opcji Dodatkowej z wyłączeniem Opcji Dodatkowych HD opisanych w art. 14 a Umowy. 4. Umowa dotycząca danej, określonej w Umowie, Opcji Premium może być zawarta wyłącznie na zasadach określonych w Załączniku nr 12 do Umowy. 5. W wypadku Abonenta posiadającego Umowę na odbiór Pakietu Start wnioski na zawarcie Umowy na odbiór więcej niż jednej Opcji Dodatkowej nie będą rozpatrywane przez Operatora CYFRY+. Również wnioski Abonentów składane w trybie opisanym w art. 9 Regulaminu o zmianę posiadanego Pakietu na Pakiet Start łącznie z więcej niż jedną Opcją Dodatkową nie będą rozpatrywane przez Operatora CYFRY+. Zawarcie drugiej i następnej Umowy przez tego samego Abonenta wymaga zgody Operatora CYFRY+. Artykuł 3. NAJEM SPRZĘTU; OBOWIĄZKI AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA 1. Operator CYFRY+ wynajmuje Abonentowi Sprzęt umożliwiający - po jego należytym zainstalowaniu oraz pod warunkiem posiadania przez Abonenta instalacji i urządzeń odbiorczych umożliwiających współdziałanie ze Sprzętem - odkodowanie i odbiór Programów wchodzących w skład wybranego w Umowie Pakietu oraz wybranej Opcji. Za najem Sprzętu Abonent zobowiązuje się płacić Operatorowi CYFRY+ umówiony Czynsz. 2. Obowiązki Autoryzowanego Dystrybutora wynikające z Umowy będą wykonywane przez któregokolwiek z Autoryzowanych Dystrybutorów, przy czym wymiana lub naprawa Sprzętu, opisana poniżej, wykonywane będą przez wybranych Autoryzowanych Dystrybutorów, których lista dostępna jest na stronach 1. Autoryzowany Dystrybutor zapewnia Abonentowi wymianę wynajmowanego na podstawie Umowy Sprzętu lub jego części oraz pośredniczy w wykonywanej przez Operatora CYFRY+ naprawie Sprzętu lub jego części na następujących zasadach: (a) nieodpłatnie - w przypadku ujawnienia się w trakcie instalacji lub w okresie eksploatacji ukrytych wad technicznych Sprzętu wynikających z przyczyn tkwiących w nim w chwili wydania Sprzętu Abonentowi; 2

3 (b) odpłatnie - w przypadku innych uszkodzeń niż wada określona w punkcie (a). Jeżeli uszkodzenie Sprzętu można usunąć w drodze naprawy Abonent pokrywa koszt tej naprawy. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia, którego nie można usunąć w drodze naprawy, Abonent pokrywa pełną wartość Sprzętu określoną w Cenniku. 2. Wymiana lub naprawa Sprzętu nastąpi po dostarczeniu przez Abonenta wadliwego, uszkodzonego lub zniszczonego Sprzętu do Autoryzowanego Dystrybutora. Artykuł 4. OBOWIĄZKI ABONENTA 1. Opłata Abonamentowa i Czynsz Najmu. 1. Abonent zobowiązuje się uiszczać Operatorowi CYFRY+ terminowo Opłatę Abonamentową za odbieranie Programów wchodzących w skład wybranego w Umowie Pakietu oraz wybranej Opcji ( Opłata Abonamentowa ) oraz Czynsz Najmu za najem Sprzętu. 2. Na Opłatę Abonamentową składają się:, Raty Miesięczne, Opłata Aktywacyjna, Pakietowa Opłata Aktywacyjna oraz opłaty uiszczane za odbiór programów w ramach Opcji Dodatkowej HBO on Demand oraz Opcji Dodatkowej CYFRA+ VOD, określone w Załącznikach do Umowy, z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej. i Czynsz Najmu w pełnej wysokości określonej w Załącznikach do Umowy, z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej, należne są Operatorowi CYFRY+ za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy obowiązywania Umowy. 3. Przy zawarciu Umowy każdy Abonent uiszcza Opłatę Aktywacyjną oraz Kaucję Gwarancyjną, o której mowa w art. 5 1 Regulaminu, o ile aktualna oferta Operatora CYFRY+ nie stanowi inaczej. Opłata Aktywacyjna nie podlega zwrotowi. 4. W wypadku Raty Miesięcznej i Czynszu Najmu płatnych miesięcznie Abonent uiszcza Raty Miesięczne oraz Czynsz Najmu do 15 dnia miesiąca lub w terminie wskazanym na Formularzu Zapłaty. Abonamentową Opłatę Uzupełniającą i Czynsz Najmu za pierwszy rozpoczęty miesiąc Najmu Sprzętu, Abonent uiszcza w terminie płatności pierwszej Raty Miesięcznej. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Operatora CYFRY+. 5. Operator CYFRY+ zastrzega sobie prawo do podwyższania Rat Miesięcznych, Czynszu Najmu oraz Pakietowej Opłaty Aktywacyjnej. W takim wypadku Abonent ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o opisanym powyżej podwyższeniu Rat Miesięcznych, Czynszu Najmu oraz Pakietowej Opłaty Aktywacyjnej, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego obowiązywania dotychczasowych stawek Rat Miesięcznych, Czynszu Najmu oraz Pakietowej Opłaty Aktywacyjnej. W wypadku braku oświadczenia Abonenta o odstąpieniu od Umowy według powyższych zasad obowiązywać go będą nowe stawki Rat Miesięcznych, Czynszu Najmu oraz Pakietowej Opłaty Aktywacyjnej. Odstąpienie przez Abonenta od Umowy nie uchyla jego odpowiedzialności za Sprzęt, obowiązku zapłaty ustalonych Opłat Abonamentowych za okres obowiązywania Umowy, jak również ustalonych zasad odpowiedzialności i rozliczenia Anteny Satelitarnej otrzymanej przez Abonenta do bezpłatnego używania w ramach akcji promocyjnych na podstawie art. 10 lub Aneksu do Umowy. Podwyżka nie będzie dotyczyć Opłaty Abonamentowej ani Czynszu Najmu uiszczonych gotówką z góry (za cały Okres Minimalny lub inne okresy Umowy), w ramach akcji promocyjnych. Powyższe zasady mają odpowiednio zastosowanie w przypadku podwyższenia Rat Miesięcznych za Opcję, przy uwzględnieniu postanowień art. 8 5 Regulaminu. 6. Operator CYFRY+ wystawi fakturę VAT Abonentowi nieprowadzącemu działalności gospodarczej na jego pisemne żądanie, w terminie 7 dni od daty wykonania usługi, pod warunkiem przekazania przez niego wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. 3

4 7. Abonent upoważnia Operatora CYFRY+ do wystawiania mu faktur VAT bez jego podpisu, w przypadku zaistnienia konieczności wystawienia takiej faktury, zgodnie z Umową. 8. Przy zawarciu Umowy Abonent wybiera jeden z poniższych sposobów płatności: - miesięcznie przy użyciu Formularza Zapłaty, - miesięcznie przy użyciu Karty Płatniczej, o ile taką możliwość przewiduje aktualna oferta Operatora CYFRY+, - Gotówką z Góry (za cały Okres Minimalny lub inne okresy Umowy), w ramach akcji promocyjnych, o ile taką możliwość przewiduje aktualna oferta Operatora CYFRY+, - miesięcznie przy użyciu Polecenia Zapłaty, o ile taką możliwość przewiduje aktualna oferta Operatora CYFRY+, - inną formę zapłaty, o ile taką możliwość przewiduje aktualnie obowiązująca oferta Operatora CYFRY+. 9. W trakcie obowiązywania Umowy Abonent może zmienić sposób płatności należności wynikających z Umowy - wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku o zmianę sposobu płatności - na inną formę zapłaty (taką jak Polecenie Zapłaty lub Karta Płatnicza) i po uzyskaniu pisemnej zgody Operatora CYFRY+. Brak Formularza Zapłaty nie zwalnia Abonenta od terminowego uiszczania Opłaty Abonamentowej. Uiszczane przez Abonenta należności wynikające z Umowy w pierwszej kolejności zaliczane będą na pokrycie wymagalnych kwot Opłaty Abonamentowej oraz Czynszu Najmu, a następnie po ich pokryciu zaliczane na poczet przewidzianych w Umowie kar umownych/odszkodowań. 10 (Wykreślono) 2. Korzystanie ze Sprzętu przez Abonenta. 1. Używanie Sprzętu (w tym Karty) dopuszczalne jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Abonent zobowiązany jest do używania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób określony w Umowie. W szczególności Abonent nie jest uprawniony do otwierania Sprzętu usuwania plomby gwarancyjnej oraz usuwania, niszczenia bądź zmiany oznaczeń z numerem seryjnym Sprzętu. 3. Abonent odpowiedzialny jest za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Sprzętu, jak również za wszelkie inne szkody w Sprzęcie lub dotyczące Sprzętu powstałe w okresie od wydania Sprzętu Abonentowi do jego zwrotu, poza szkodami wynikłymi: (1) ze zużycia Sprzętu będącego następstwem prawidłowego jego używania lub (2) z ukrytych wad technicznych Sprzętu opisanych w art. 3 2 pkt. 1 (a) Regulaminu. 4. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Sprzętu/wyposażenia Sprzętu, Abonent w dalszym ciągu zobowiązany będzie do zapłaty Raty Miesięcznej i Czynszu Najmu za cały okres Umowy po utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu Sprzętu/wyposażenia Sprzętu. Abonent jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru od Autoryzowanego Dystrybutora Sprzętu/wyposażenia Sprzętu zastępującego utracony, zniszczony lub uszkodzony Sprzęt/wyposażenie Sprzętu. 5. Wydanie Abonentowi Sprzętu/wyposażenia Sprzętu zastępującego Sprzęt/wyposażenie Sprzętu utracony, uszkodzony lub zniszczony nastąpi, po zapłaceniu przez Abonenta przy odbiorze Sprzętu/wyposażenia Sprzętu odszkodowania w wysokości określonej w Cenniku do rąk Autoryzowanego Dystrybutora. Kolejna trzecia utrata, zniszczenie lub uszkodzenie Sprzętu (w tym Karty) w okresie 12 miesięcy licząc wstecz od daty zgłoszenia utraty, zniszczenia lub uszkodzenia tego Sprzętu(w tym Karty) stanowi nienależytą dbałość o Sprzęt przez Abonenta w rozumieniu art. 8 1 Regulaminu uprawniającą Operatora CYFRY+ do wypowiedzenia Umowy w terminie i trybie przewidzianym w tym artykule. 6. Abonent zobowiązuje się do nieudostępniania Sprzętu osobom trzecim (poza osobami wspólnie zamieszkującymi z Abonentem) w żaden sposób, a w szczególności poprzez 4

5 podnajmowanie go lub oddawanie do bezpłatnego używania, jak też do nieudostępniania tym osobom programów (sygnału) odbieranych przy pomocy Sprzętu. 7. Abonent, w terminie jednego miesiąca od daty wygaśnięcia/rozwiązania Umowy, zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu (w tym Karty) Autoryzowanemu Dystrybutorowi, a w przypadku jego utraty, do poinformowania Operatora CYFRY+ w ww. terminie o tym fakcie. W przypadku opóźnienia w wykonaniu powyższego obowiązku, Abonent uiści na rzecz Operatora CYFRY+ karę umowną w wysokości 300 (trzystu) złotych. Zapłata ww. kary umownej nie zwalnia Abonenta od obowiązku zwrotu Sprzętu. W przypadku niedokonania zwrotu Sprzętu, pomimo wystosowania przez Operatora CYFRY+, po upływie miesięcznego terminu, o którym mowa powyżej, dodatkowego wezwania do zwrotu Sprzętu, Abonent jest zobowiązany, na podstawie żądania Operatora CYFRY+ (w formie noty) do zapłaty Operatorowi CYFRY+ odszkodowania w wysokości określonej w Cenniku. Ponadto Abonent pokryje koszty poniesione przez Operatora CYFRY+ w związku z koniecznością odbioru przezeń Sprzętu z miejsca, w którym będzie się on znajdował po upływie miesiąca od wygaśnięcia/rozwiązania Umowy. 8. Jeśli w chwili zwrotu Sprzętu/wyposażenia Sprzętu Autoryzowany Dystrybutor stwierdzi, iż Sprzęt/wyposażenie Sprzętu znajduje się w stanie niekompletnym lub w stanie pogorszonym (nie będącym następstwem zwykłego użytkowania), Abonent będzie zobowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody (zapłaty odszkodowania) na podstawie noty wystawionej przez Operatora CYFRY+. 9. Abonent przyjmuje do wiadomości, że nie jest właścicielem Sprzętu i nie jest uprawniony do jakiegokolwiek nim rozporządzania. 10. Abonent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż do 60% przestrzeni dysku twardego znajdującego się w Terminalu HD PVR jest technicznie zarezerwowana do wyłącznego użytku Operatora CYFRY+ w celu świadczenia dodatkowych usług dla Abonenta. 11. Abonent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż z uwagi na istniejące prawne ograniczenia, niektóre filmy i programy z oferty Operatora CYFRY+ nagrane przez Abonenta na twardym dysku w Terminalu HD PVR mogą zostać w określonym tymi ograniczeniami czasie wykasowane z tego twardego dysku przez Operatora CYFRY+. Artykuł 5. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ 1. Operator CYFRY+ ustanawia formę zabezpieczenia roszczeń w stosunku do Abonenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przezeń obowiązków określonych w Umowie w postaci kaucji gwarancyjnej, tj. sumy pieniężnej w kwocie określonej w Załączniku nr 1 do Umowy, pobranej przez Dystrybutora przy zawarciu Umowy ( Kaucja Gwarancyjna ). 2. Kaucja Gwarancyjna stanowi zabezpieczenie ustanowione na rzecz Operatora CYFRY+ wszelkich roszczeń związanych z Umową, a w szczególności: (a) o zapłatę Opłaty Abonamentowej; (b) o zwrot kosztów poniesionych w związku z dochodzeniem roszczeń przeciwko Abonentowi płynących z Umowy; (c) o zapłatę kosztów naprawy Sprzętu lub wartości Sprzętu wymienionego albo wydanego w miejsce Sprzętu utraconego; (d) o zapłatę kosztów odebrania Sprzętu od Abonenta oraz kary umownej opisanej w art. 4 2 pkt. 7 Regulaminu; (e) o zwrot kosztów poniesionych w związku z dochodzeniem roszczeń przeciwko Abonentowi związanych z najmem Sprzętu. 3. Wszelkie zabezpieczone roszczenia mogą być zaspokojone przez ich potrącenie z Kaucji Gwarancyjnej aż do jej całkowitego wyczerpania. 5

6 4. Po wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy, w terminie do 30 dni od daty zwrotu Sprzętu przez Abonenta Autoryzowanemu Dystrybutorowi lub Operatorowi CYFRY+, Operator CYFRY+ dokona rozliczenia (z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w 2) i zwrotu zabezpieczenia w postaci Kaucji Gwarancyjnej. Abonent przyjmuje do wiadomości, że Kaucja Gwarancyjna nie podlega oprocentowaniu. 5. Abonent przyjmuje do wiadomości, iż Operator CYFRY+ ma prawo dochodzenia wymagalnych należności wynikających z Umowy i powierzania ich dochodzenia wybranej przez siebie firmie windykacyjnej. 6. Abonent przyjmuje do wiadomości, że Operatorowi CYFRY+ przysługuje prawo przekazania informacji dotyczących Abonenta niedokonującego terminowo płatności wynikających z Umowy do właściwego biura informacji gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. Artykuł 6. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY 1. Umowę zawiera się na łączny okres będący sumą 12 kolejnych pełnych miesięcy (lub innego okresu wynikającego z oferty promocyjnej) oraz dni, które upłynęły od daty zawarcia Umowy do ostatniego dnia miesiąca, w którym Umowa została zawarta, w przypadku gdy dzień zawarcia Umowy nie jest pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego ( Okres Minimalny ). W wypadku, gdy w Okresie Minimalnym, na który została zawarta umowa, Abonent nie zawiadomi Operatora CYFRY+ na piśmie, listem poleconym, że nie zamierza kontynuować Umowy, wówczas Umowę zawartą na Okres Minimalny uważa się za zawartą na czas nieokreślony. W wypadku zawiadomienia o powyższym w ostatnim miesiącu Okresu Minimalnego - Umowa ulega rozwiązaniu na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po ostatnim miesiącu Okresu Minimalnego. 2. Po upływie Okresu Minimalnego, Umowę przedłużoną na czas nieokreślony każda ze stron może wypowiedzieć za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy jest skuteczne, jeżeli zostanie dokonane w formie pisemnej i doręczone drugiej stronie listem poleconym. 3. W wypadku danej Opcji Umowę zawiera się na okres odpowiadający długości Umowy dla wybranego jednocześnie danego Pakietu. W wypadku zmiany zgodnie z Umową Pakietu na inny Pakiet, w którego skład wchodzą programy zawarte w danej Opcji, Umowa w części dotyczącej tej Opcji ulega rozwiązaniu z chwilą dokonania tej zmiany. Postanowienia 2 i 4 niniejszego artykułu mają zastosowanie również do Opcji. W ramach prowadzonych przez Operatora CYFRY+ akcji promocyjnych i ich regulaminów, mogą być ustalane inne zasady dotyczące korzystania z Opcji. Powyższa zasada opisana w niniejszym paragrafie nie dotyczy Opcji Dodatkowej CYFRA+ VOD. 4. Opisane powyżej zasady, dotyczące czasu obowiązywania Umowy, jej przedłużenia i wypowiadania mogą być odmiennie uregulowane na warunkach promocyjnych. W takich wypadkach Abonent otrzyma zasady/regulamin akcji promocyjnej. Wszelkie oświadczenia Abonenta opisane w 1 i 2 niniejszego artykułu muszą być podpisane własnoręcznie przez Abonenta pod rygorem braku skutków prawnych takiego oświadczenia. Artykuł 7. PROGRAMY 1. Operator CYFRY+ z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych może wprowadzić zmiany liczby i rodzaju programów wchodzących w skład poszczególnych Pakietów wymienionych w Załącznikach do Umowy. Wyżej wymienione zmiany wynikające z faktu zaistnienia okoliczności leżących poza kontrolą Operatora CYFRY+, uznawane za siłę wyższą, zastąpienia danego Programu Programem o porównywalnej tematyce, rezygnacji z danego Programu z uwagi na jego niską oglądalność, zaprzestania nadawania Programu z przyczyn obciążających jego nadawcę lub z przyczyn 6

7 wywołanych decyzją właściwego organu władzy państwowej, orzeczeniem sądu lub innego właściwego organu - uprawniają Abonenta do rozwiązania Umowy w drodze pisemnego oświadczenia w terminie 3 miesięcy kalendarzowych od daty wprowadzenia takich zmian/zmiany ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to dotarło do Operatora CYFRY+, o ile takie zmiany/zmiana nie zostały wprowadzone do Regulaminu/Umowy w trybie art Regulaminu. 2. Krótkotrwałe przerwy w możliwości odbioru Programów przez Abonenta, nie trwające dłużej niż 12 godzin, nie stanowią naruszenia warunków Umowy. Jeżeli przerwy w odbiorze przez Abonenta Programów lub pogorszenie jakości sygnału są spowodowane przyczynami obciążającymi Operatora CYFRY+, trwają nieprzerwanie dłużej niż 12 godzin lub łącznie 12 godzin w danym miesiącu kalendarzowym oraz zostaną zgłoszone przez Abonenta w postępowaniu reklamacyjnym - wówczas Opłata Abonamentowa w postaci Raty Miesięcznej za miesiąc, w którym nastąpiły te zdarzenia zostanie obniżona o 1/30 wysokości Raty Miesięcznej, za każdy kolejny dzień przerwy lub pogorszenia sygnału z Programami. Obniżka ta zostanie uwzględniona w najbliższym możliwym rozliczeniu Operatora CYFRY+ z Abonentem, poprzez potrącenie z bieżącymi należnościami Operatora CYFRY+ z tytułu Umowy. 3. Operator CYFRY+ nie odpowiada za niedostateczną jakość lub brak odbioru spowodowane złą jakością urządzeń odbiorczych Abonenta. 4. W przypadku braku wyraźnej zgody udzielonej przez Operatora CYFRY+, zabronione jest publiczne rozpowszechnianie, rozprowadzanie, kopiowanie oraz dystrybucja, w całości lub w części, Programów odkodowanych za pomocą Sprzętu, jak również wszelka inna ingerencja w treść lub formę utworów nadawanych w ramach Programów. Niedozwolone jest również i stanowi naruszenie warunków Umowy takie działanie, które umożliwia odbiór Programów przez osoby nieuprawnione. Artykuł 8. ROZWIĄZANIE UMOWY 1. W przypadku istotnego naruszenia przez stronę jej obowiązków określonych w Umowie lub przepisów prawa mających do niej zastosowanie, druga strona może Umowę rozwiązać w drodze pisemnego oświadczenia. W szczególności, za istotne naruszenie Umowy uznaje się opóźnienie w płatności wszelkich opłat wynikających z Umowy, przekraczające dwa miesiące kalendarzowe, nienależytą dbałość o Sprzęt lub używanie go do celów innych niż określone w Umowie, przerwę o której mowa w art. 7 2 Regulaminu, trwającą w sposób ciągły przez 7 kolejnych dni od daty zgłoszenia tego faktu przez Abonenta w postępowaniu reklamacyjnym, niezrealizowanie wymiany wadliwego Sprzętu, opisanego w art. 3 2 pkt. 1 (a) Regulaminu w terminie 7 dni roboczych od daty jego dostarczenia przez Abonenta do Autoryzowanego Dystrybutora. Opłata Abonamentowa i Czynsz Najmu należne za okres do dnia odstąpienia od Umowy, stanowią wynagrodzenia za usługi wyświadczone do dnia odstąpienia od Umowy, wobec czego świadczenia zapłacone nie podlegają zwrotowi, a niezapłacone powinny zostać niezwłocznie zapłacone. 2. Operator CYFRY+ uprawniony jest do rozwiązania Umowy, jeżeli z przyczyn technicznych jej wykonanie okazałoby się niemożliwe. 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy winno zawierać opis naruszenia. W przypadku braku takiego opisu oświadczenie będzie uznane za wypowiedzenie, o którym mowa w art. 6 2 Regulaminu. 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym oświadczenie doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. 5. Jakakolwiek zmiana w zakresie danej Opcji nie stanowi zmiany Umowy przy uwzględnieniu poniższych postanowień. W takim wypadku Abonent będzie uprawniony do 7

8 rozwiązania Umowy w zakresie dotyczącym danej Opcji wyłącznie w następujących przypadkach: - w trybie art Regulaminu w przypadku zmiany zawartości danej Opcji przy uwzględnieniu pozostałych postanowień Regulaminu lub - w trybie art. 4 1 pkt. 5 Regulaminu w przypadku podwyższenia opłaty za jej odbiór przy uwzględnieniu pozostałych postanowień Regulaminu. 6. Umowa w zakresie danej Opcji może być wypowiedziana przez Abonenta w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym złożono to wypowiedzenie. 7. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się przy uwzględnieniu art Regulaminu. Wszelkie pisemne oświadczenia Abonenta opisane w niniejszym artykule muszą być podpisane własnoręcznie przez Abonenta pod rygorem braku skutków prawnych takiego oświadczenia. Artykuł 9. ZMIANY PAKIETÓW 1. W trakcie Umowy Abonent, który nie ma wymagalnych długów wynikających z Umowy, może zażądać jeden raz w miesiącu kalendarzowym zmiany Pakietu wybranego w Umowie lub wybranego w myśl postanowienia 1 lub 2 niniejszego artykułu na Pakiet, za który jest wyższa od Raty Miesięcznej za poprzednio odbierany Pakiet, na następujących zasadach: 1. Abonent składa wniosek o zmianę Pakietu telefonicznie pod aktualnym numerem telefonu Centrum Telefonicznego Abonentów Operatora CYFRY+ lub w drodze elektronicznej lub pisemnej. Operator CYFRY+ rozpocznie dostarczanie do Abonenta nowo wybranego Pakietu najpóźniej począwszy od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zgłoszono wniosek o zmianę Pakietu. 2. Abonent, który w wyniku zmiany Pakietu odbiera Pakiet, za który jest wyższa od Raty Miesięcznej za poprzednio odbierany Pakiet, będzie zobowiązany do zapłaty: (a) kwoty różnicy ( Różnica ) pomiędzy kwotą Raty Miesięcznej należnej za nowo wybrany Pakiet i kwotą Raty Miesięcznej należnej za dotychczas odbierany Pakiet, za okres od pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto dostarczanie do Abonenta nowego Pakietu w terminie zapłaty kolejnej Raty Miesięcznej, (b) Pakietowej Opłaty Aktywacyjnej, której wysokość określona jest w Załączniku nr 1 do Umowy 2. W trakcie Umowy Abonent, który nie ma wymagalnych długów wynikających z Umowy może zażądać jeden raz w miesiącu kalendarzowym zmiany Pakietu wybranego w Umowie lub wybranego w myśl postanowienia 2 lub 1 niniejszego artykułu na Pakiet, za który jest niższa od Raty Miesięcznej za poprzednio odbierany Pakiet, na następujących zasadach: 1. Abonent składa wniosek o zmianę Pakietu telefonicznie pod aktualnym numerem telefonu Centrum Telefonicznego Abonentów Operatora CYFRY+ lub w drodze elektronicznej lub pisemnej. Operator CYFRY+ rozpocznie dostarczanie do Abonenta nowo wybranego Pakietu, najpóźniej począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgłoszono ten wniosek. 2. Abonent, który dokonał zmiany Pakietu na Pakiet, za który jest niższa od Raty Miesięcznej za poprzednio odbierany Pakiet, jest zobowiązany do zapłaty: (a) za miesiąc, w którym dokonana została powyższa zmiana, Raty Miesięcznej w dotychczasowej wysokości; wysokość Raty Miesięcznej wg stawek za nowo wybrany Pakiet będzie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powyższa zmiana została dokonana, 8

9 (b) Pakietowej Opłaty Aktywacyjnej, której wysokość określona jest w Załączniku nr 1 do Umowy. 3. Abonent może jeden raz w miesiącu kalendarzowym obowiązywania Umowy, dokonać zmiany wybranego przez siebie w Umowie Pakietu na inny Pakiet oferowany w takiej samej wysokości Raty Miesięcznej. W takim wypadku Abonent jest zobowiązany do zapłaty Pakietowej Opłaty Aktywacyjnej, której wysokość określona jest w Załączniku nr 1 do Umowy. 4. Abonenci będą mieli prawo do składania za pomocą środków elektronicznych wniosków związanych ze zmianą Pakietu, formy płatności itd. w wypadku wprowadzenia takiej możliwości przez Operatora CYFRY+. 5. Abonent może dokonać zmiany w zakresie Opcji (rezygnacja z Opcji, wybór dodatkowej Opcji) wyłącznie pod warunkiem, iż nie posiada wymagalnego zadłużenia wynikającego z Umowy. Abonent składa wniosek o zmianę w zakresie Opcji telefonicznie pod aktualnym numerem telefonu Centrum Telefonicznego Abonentów Operatora CYFRY+ lub w drodze elektronicznej lub pisemnej. Abonent może dokonać zmiany w zakresie danej Opcji jeden raz w miesiącu kalendarzowym obowiązywania Umowy. Wynikający z wyżej opisanej zmiany obowiązek zapłaty lub brak obowiązku zapłaty Raty Miesięcznej za Opcję będzie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powyższa zmiana Opcji została dokonana. 6. Abonent może dokonać zmiany Pakietu na zasadach opisanych w 1 2 i 3 niniejszego artykułu jeden raz w miesiącu kalendarzowym obowiązywania Umowy. Abonent ma prawo do zgłoszenia wniosku o zmianę Pakietu i/lub Opcji nie wcześniej niż 1 miesiąc kalendarzowy przed wnioskowaną datą takiej zmiany. 7. (Wykreślono) Artykuł 10. SPRZĘT DODATKOWY 1. W ramach akcji promocyjnej Abonent może otrzymać - oprócz Sprzętu określonego w Umowie i Regulaminie - dodatkowy zestaw sprzętu konieczny do odbioru telewizji satelitarnej, na który składają się: antena satelitarna (czasza) i konwerter. Zestaw ten jest dalej zwany Anteną Satelitarną. Zasady powyższych akcji promocyjnych będą uregulowane w drodze odrębnego Aneksu do Umowy. Artykuł 11. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY UŻYCIU WŁASNEGO TERMINALU ABONENTA 1. Abonent posiadający własny terminal ( Terminal Abonenta ), nie stanowiący własności Operatora CYFRY+, ma prawo do zawarcia Umowy na warunkach opisanych w niniejszym artykule. 2. Operator CYFRY+ udostępni Abonentowi Kartę według aktualnych zasad zawartych w ofercie Operatora CYFRY+ w Załączniku nr 1 do Umowy w czasie trwania Umowy. Karta działa prawidłowo wyłącznie w terminalach, których aktualna lista znajduje się u każdego Autoryzowanego Dystrybutora, umożliwiając odbiór Programów wchodzących w skład wybranego w Umowie Pakietu oraz wybranej Opcji. Abonent zobowiązuje się używać Karty w sposób określony w Umowie oraz odpowiadający właściwościom Karty i jej przeznaczeniu. Do Karty stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Sprzętu, nie stosuje się natomiast postanowień dotyczących Czynszu Najmu. 3. Operator CYFRY+ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Terminalu Abonenta. Operator CYFRY+ nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub wadliwy odbiór przez Abonenta Programów wchodzących w skład wybranego w Umowie Pakietu oraz Opcji, z przyczyn wynikających z właściwości użytkowanego przez Abonenta Terminalu Abonenta oraz systemów antenowych. 9

10 4. Operator CYFRY+ nie jest zobowiązany do wymiany lub naprawy Terminalu Abonenta. 5. W trakcie Umowy Abonent, który nie ma wymagalnych długów wynikających z Umowy, może żądać jeden raz na 12 miesięcy obowiązywania Umowy zmiany zasad świadczenia usług przez Operatora CYFRY+ w zakresie Sprzętu i Karty. 6. Żądanie zmiany zasad świadczenia usług, o którym mowa w 5 niniejszego artykułu, może polegać na: (a) udostępnieniu Abonentowi, używającemu wyłącznie Karty, pozostałych elementów Sprzętu przez Operatora CYFRY+, przy uwzględnieniu faktu posiadania Karty przez Abonenta. Sprzęt będzie oddawany Abonentowi w najem na zasadach stosowanych w tym czasie przez Operatora CYFRY+ w zawieranych z Abonentami umowach o abonament. (b) umożliwieniu Abonentowi, używającemu Sprzęt na zasadach określonych w Umowie, używania Terminalu Abonenta przy użyciu Karty, na zasadach określonych w niniejszym artykule, pod warunkiem wcześniejszego zwrotu Operatorowi CYFRY+ terminalu wchodzącego w skład Sprzętu. 7. W wypadku opisanym w 6 (a) powyżej, Abonent zgłasza się po odbiór Sprzętu do Autoryzowanego Dystrybutora. Wydanie Sprzętu Abonentowi zostanie potwierdzone podpisaniem przez Abonenta i Autoryzowanego Dystrybutora stosownego dokumentu. Dokument ten będzie zawierał dane Abonenta, numery fabryczne Sprzętu oraz datę wydania Sprzętu Abonentowi. 8. Począwszy od dnia wydania Abonentowi Sprzętu, Abonent będzie zobowiązany do uiszczania obowiązującego Czynszu Najmu za wynajem Sprzętu, przy czym: (a) Abonent, który wybrał w Formularzu Umowy sposób płatności miesięcznie Formularzem Zapłaty, otrzyma nowy Formularz Zapłaty obejmujący kwotę Czynszu Najmu. Abonent taki będzie zobowiązany do zapłaty kwoty Czynszu Najmu w pełnej wysokości za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie Terminalu Abonentowi, a następnych kwot Czynszu Najmu w terminie zapłaty kolejnych Rat Miesięcznych. (b) Od Abonenta, który dokonuje płatności miesięcznie kartą płatniczą, należna kwota Czynszu Najmu będzie pobrana w terminie zapłaty kolejnej Raty Miesięcznej. (c) Od Abonenta, który dokonuje płatności miesięcznie Poleceniem Zapłaty, należna kwota Czynszu Najmu będzie pobrana w terminie zapłaty kolejnej Raty Miesięcznej. Artykuł 12. ADRESY 1. Strony zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania siebie o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, zawartych w Formularzu Umowy. 2. Jeżeli niniejszy Regulamin wymaga doręczenia pisma, stronę uznaje się za powiadomioną, jeżeli druga strona wyśle pismo na adres wskazany w Formularzu Umowy, jako adres (siedziba) danej strony lub na adres (siedzibę) zaktualizowany zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym artykule. W przypadku zmiany adresu (siedziby) strona, której to dotyczy jest zobowiązana powiadomić o tym fakcie drugą stronę listownie. 3. Jeżeli strona nie wykona obowiązku powiadomienia o zmianie swojego adresu, pismo skierowane na adres podany w Umowie będzie uznane za skutecznie doręczone tej stronie. W takim przypadku strona, która nie wykonała obowiązku powiadomienia, nie będzie mogła powoływać się na brak doręczenia pisma. Artykuł 13. ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Operator CYFRY+ ma prawo zawieszenia świadczenia usług objętych Umową w wypadku opóźnienia Abonenta w płatności całości lub części należności wynikających z Umowy przez okres równy lub przekraczający 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym upłynął termin zapłaty tych należności. Przed zawieszeniem świadczenia usług Operator CYFRY+ wezwie Abonenta w formie pisemnej do zapłaty ww. zaległych należności 10

11 wynikających z Umowy. W takim wypadku Abonentowi nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Operatora CYFRY+. 2. Wznowienie świadczenia usług objętych Umową po ich zawieszeniu, zgodnie z 1 niniejszego artykułu, może nastąpić wyłącznie po uregulowaniu przez Abonenta zaległych należności wynikających z Umowy. 3. Za okres zawieszenia Abonent uiszczać będzie ustalony w Umowie Czynsz Najmu. 4. W przypadku gdy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym Operator CYFRY+ zgodnie z art Regulaminu zawiesił usługi objęte Umową Abonent nie ureguluje całości zaległych należności wynikających z Umowy - Umowa ulega samoczynnie rozwiązaniu ostatniego dnia tego miesiąca kalendarzowego, bez konieczności składania Abonentowi w tej mierze oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przez Operatora CYFRY+. Artykuł 14. REKLAMACJE 1. Abonent ma prawo zgłoszenia swoich uwag i zastrzeżeń (reklamacji) dotyczących niewłaściwego jego zdaniem realizowania Umowy w drodze telefonicznej (Centrum Telefoniczne Abonentów) lub pisemnej w formie listów (Dział Obsługi Abonentów). 2. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie 12 miesięcy, licząc od miesiąca wykonania (niewykonania) kwestionowanej usługi, z wyłączeniem reklamacji związanych z dostępnością do Opcji Dodatkowej HBO on Demand oraz do Opcji Dodatkowej CYFRA+ VOD, które można zgłaszać w terminie 7 dni od daty wykonania (niewykonania) usługi. 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko Abonenta (nazwę w przypadku osoby prawnej), numer Abonenta, opisany przedmiot reklamacji. Zgłoszenie reklamacji przez Abonenta nie zwalnia go od obowiązku uiszczenia wymagalnych na podstawie Umowy należności. 4. W terminie 30 dni od daty zgłoszenia przez Abonenta reklamacji Dział Obsługi Abonentów przedstawi Abonentowi listownie (w przypadku zgłoszenia przez Abonenta takiego żądania) lub telefonicznie swoje stanowisko w sprawie przyczyn nieuwzględnienia reklamacji, zaś w przypadku jej uwzględnienia przedstawi Abonentowi sposób i zasady jej uwzględnienia. Rozmowy telefoniczne opisane w niniejszym artykule są nagrywane zgodnie z art Regulaminu. Operator CYFRY+ prześle Abonentowi na jego żądanie pisemny stenogram tych rozmów lub nośnik z utrwalonym przebiegiem rozmów telefonicznych w powyższym zakresie. Artykuł 14 a. OPCJE DODATKOWE HD 1. (Wykreślono) 2. Opcja Dodatkowa National Geographic Channel HD 1. Opcja Dodatkowa National Geographic Channel HD umożliwia odbiór programu National Geographic Channel HD. 2. Opcja Dodatkowa National Geographic Channel HD nie jest dostępna dla Abonentów odbierających Pakiet Start 3. (Wykreślono) 4. Opcja Dodatkowa EUROSPORT HD 1. Opcja Dodatkowa EUROSPORT HD umożliwia odbiór programu EUROSPORT HD. 2. Opcja Dodatkowa EUROSPORT HD nie jest dostępna dla Abonentów odbierających Pakiet Start 5. (Wykreślono) 6. Opcja Dodatkowa MTVN HD 1. Opcja Dodatkowa MTVN HD umożliwia odbiór programu MTVN HD. 11

12 2. Opcja Dodatkowa MTVN HD nie jest dostępna dla Abonentów odbierających Pakiet Start 7. Opcja Dodatkowa 2 x Eurosport HD, Opcja Dodatkowa Animal Planet HD, Opcja Dodatkowa National Geographic Wild HD, Opcja Dodatkowa BBC HD. 1. (wykreślono) 2. (wykreślono) 3. Opcja Dodatkowa 2 x Eurosport HD umożliwia odbiór programów Eurosport HD i Eurosport 2 HD 4. Opcja Dodatkowa Animal Planet HD umożliwia odbiór programu Animal Planet HD. Opcja Dodatkowa National Geographic Wild HD umożliwia odbiór programu National Geographic Wild HD, Opcja Dodatkowa BBC HD umożliwia odbiór BBC HD, 5. Opcje Dodatkowe: Animal Planet HD, National Geographic Wild HD, BBC HD oraz 2 x EUROSPORT HD nie są dostępne dla Abonentów odbierających Pakiet Start. 8. Prawidłowy odbiór Opcji Dodatkowej National Geographic Channel HD, Opcji Dodatkowej EUROSPORT HD, Opcji Dodatkowej MTVNHD, Opcji Dodatkowej Animal Planet HD, Opcji Dodatkowej 2 x Eurosport HD, Opcji Dodatkowej BBC HD, Opcji Dodatkowej National Geographic Wild HD, oraz programu TVP HD, FoxLife HD FilmBox HD oraz Cinemax HD w standardzie HDTV jest możliwy przy użyciu odpowiedniego Sprzętu wynajmowanego przez Abonenta zgodnie z Umową i Regulaminem, właściwego do odbioru w tym standardzie. W wypadku najmu Sprzętu zawierającego terminal z funkcją umożliwiającą odbiór programów w standardzie HDTV Abonent uiszcza Czynsz Najmu Sprzętu w wysokości określonej w Załączniku nr 1 pkt. XVIII lub XIX do Umowy. 9. Odbiór Opcji Dodatkowej National Geographic Channel HD, Opcji Dodatkowej EUROSPORT HD, Opcji Dodatkowej MTVNHD, Opcji Dodatkowej Animal Planet HD, Opcji Dodatkowej 2 x Eurosport HD, Opcji Dodatkowej BBC HD, Opcji Dodatkowej National Geographic Wild HD, oraz programu TVP HD, FoxLife HD, FilmBox HD oraz Cinemax HD w standardzie HDTV jest możliwy również przy użyciu własnego Sprzętu Abonenta zawierającego terminal z funkcją umożliwiającą odbiór programów w standardzie HDTV - przy czym w takim wypadku stosuje się postanowienia art. 11 niniejszego Regulaminu 10. (Wykreślono) Artykuł 14 b. OPCJE DODATKOWE HBO on Demand ORAZ CYFRA+ VOD 1. Opcja Dodatkowa HBO on Demand 1. Opcja Dodatkowa HBO on Demand to usługa wideo na żądanie (wideo na życzenie), określana również jako S-VOD (Subscription Video on Demand), świadczona z wykorzystaniem satelitarnej transmisji danych, polegająca na umożliwieniu Abonentowi płatnego dostępu do zestawu, zawierającego aktualizowane cyklicznie filmy i inne formy audiowizualne udostępniane przez Operatora CYFRY+. Zasady korzystania z Opcji Dodatkowej HBO on Demand określone są w Regulaminie HBO on Demand stanowiącym Załącznik nr 14 do Umowy. 2. Opcja Dodatkowa CYFRA+ VOD 1. Opcja Dodatkowa CYFRA+ VOD to usługa wideo na żądanie (wideo na życzenie), określana również jako VOD (Video on Demand), świadczona z wykorzystaniem satelitarnej transmisji danych, polegająca na umożliwieniu Abonentowi płatnego dostępu do aktualizowanych cyklicznie filmów i innych form audiowizualnych udostępnianych przez Operatora CYFRY+. Zasady korzystania z Opcji Dodatkowej CYFRA+ VOD określone są w Regulaminie CYFRA+ VOD, stanowiącym Załącznik nr 15 do Umowy. 12

13 Artykuł 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Abonent za zgodą Operatora CYFRY+ wyrażoną na piśmie ma prawo do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią. 2. Wprowadzenie przez Operatora CYFRY+ nowego, dodatkowego Programu, nowego Pakietu lub Opcji, jak też obniżenie należności wynikających z Umowy, w tym Opłaty Abonamentowej i/lub Czynszu Najmu nie stanowi zmiany Umowy lub Regulaminu uprawniającej Abonenta do wcześniejszego, niż to wynika z treści Umowy i Regulaminu, rozwiązania Umowy. 3. W wypadku zawarcia z danym Abonentem Umowy o Abonament stanowiącej jednocześnie umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa lub umowę zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) dodatkowe uprawnienia Abonenta oraz obowiązki Operatora CYFRY+ wynikające z tych przepisów zostaną uregulowane w formie aneksu do Umowy. 4. Abonent wyraża zgodę na nagrywanie wszystkich rozmów telefonicznych prowadzonych przez niego z Centrum Telefonicznym Abonentów Operatora CYFRY+. 5. O zachowaniu przewidzianych Regulaminem terminów do składania oświadczeń woli przez Abonenta lub Operatora CYFRY+ decydować będzie data stempla pocztowego przesyłki zawierającej takie oświadczenie. 6. (Wykreślono) 7. Regulamin oraz Załączniki nr 1-15 do Umowy w niniejszej wersji obowiązują od dnia 5 września 2010 roku. 8. Zmiany Regulaminu/Umowy wydane w czasie trwania Umowy będą wiązały Abonenta, jeżeli ich treść zostanie mu doręczona, a Abonent nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Abonentowi. W wypadku wypowiedzenia Umowy w powyższym trybie Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem obowiązywania Regulaminu w brzmieniu przed dokonanymi zmianami. Niezależnie od doręczenia Regulaminu Abonentowi, Regulamin oraz wszelkie zmiany do Regulaminu dostępne będą w siedzibie Operatora CYFRY+ oraz u Autoryzowanych Dystrybutorów. ZAŁĄCZNIK NR 1 OPŁATY NALEŻNE NA PODSTAWIE UMOWY O ABONAMENT I. PAKIET PRESTIŻ HD+ Opłata Miesięczna 1. Opłata Abonamentowa 168,90 zł 135 zł 101 zł 68 zł 7 zł II. (wykreślony) III. PAKIET OPTIMUM Opłata Miesięczna 13

14 1. Opłata Abonamentowa 63,90 zł 51 zł 38 zł 26 zł 3 zł IV. (wykreślony) V. (wykreślony) VI. PAKIET KOMPAKT Opłata Miesięczna 1. Opłata Abonamentowa 42,90 zł 34 zł 26 zł 17 zł 2 zł VII. (wykreślony) VIII. (wykreślony) IX. PAKIET START Opłata Miesięczna 1. Opłata Abonamentowa 19,90 zł 16 zł 12 zł 8 zł 1 zł X. PAKIET OPTIMUM HD+ Opłata Miesięczna 1. Opłata Abonamentowa 114,90 zł 92 zł 69 zł 14

15 46 zł 5 zł XI. PAKIET OPTIMUM HD Opłata Miesięczna 1. Opłata Abonamentowa 84,90 zł 68 zł 51 zł 34 zł 3 zł XII. PAKIET KOMPAKT HD+ Opłata Miesięczna 1. Opłata Abonamentowa 89,90 zł 72 zł 54 zł 36 zł 4 zł XIII. PAKIET KOMPAKT HD Opłata Miesięczna 1. Opłata Abonamentowa 54,90 zł 44 zł 33 zł 22 zł 2 zł XIV. Standardowa Opłata Aktywacyjna 99 zł XV. Kaucja Gwarancyjna XVI. Pakietowa Opłata Aktywacyjna 199 zł 59 zł XVII. W wypadku najmu Sprzętu w postaci Terminalu SD - Czynsz Najmu Sprzętu wynosi 10 złotych miesięcznie. 15

16 XVIII. W wypadku najmu Sprzętu w postaci Terminalu HD - Czynsz Najmu Sprzętu wynosi 15 złotych miesięcznie. XIX. W wypadku najmu Sprzętu w postaci Terminalu HD PVR - Czynsz Najmu Sprzętu wynosi 20 złotych miesięcznie. Wszystkie opłaty zawierają wynikający z przepisów prawa podatek od towarów i usług (VAT). ZAŁĄCZNIK NR 2 programy wchodzące w skład PAKIETU PRESTIŻ HD+ 1. Programy wchodzące w skład Pakietu Prestiż HD+ : Polskie: TVP1, TVP2, TVP HD TVP Info, TV4, TVP Polonia, TVP Kultura, TVN, TVN 7, Puls, Tele 5, Polonia 1, polskie stacje radiowe Dokumentalne: Planete, National Geographic Channel, National Geographic Channel HD, National Geographic Wild, National Geographic Wild HD, Discovery Channel, Animal Planet, Animal Planet HD, Discovery World, Discovery Science, Discovery Travel&Living, History Channel, religia.tv Sportowe: CANAL+ SPORT, CANAL+ SPORT2, CANAL+ SPORT HD, Eurosport, Eurosport HD, Eurosport2, Eurosport2 HD, Extreme Sports Channel, ESPN Sport Classic, Orange Sport, Orange Sport Info, TVP Sport Filmowe: CANAL+, CANAL+ FILM, CANAL+ FILM HD, HBO, HBO2, HBO Comedy, HBO HD, Hallmark, Ale Kino!, TCM, Fox Life, Fox Life HD, Comedy Central, Movies 24, FilmBox, FilmBox Extra, FilmBox HD, Filmbox Family, Cinemax HD, Zone Romantica, Kino Polska, AXN, AXN Crime, AXN Sci-fi, Cinemax, Cinemax2, Universal Channel, Sci-fi Channel,,, BBC HD Rozrywka: Zone Club, Zone Reality, 4fun.tv, ITV, Mango24, TVN Turbo, Domo, TVN Style, Kuchnia.TV, Fashion TV, TV 5 Monde, KBS World, ID Investigation Discovery, Travel Channel, Crime & Investigation Network Dla dzieci: ZigZap/HYPER, Disney XD, Cartoon Network, MiniMini, Disney Channel Wiadomości: CNN, BBC World, CNBC, TVN24, TVN Warszawa, TVN Meteo, Telewizja Biznes, France 24, Edusat, Al Jazzera International, Superstacja, TVN CNBC Biznes, TVS, Muzyczne: MTV Polska, MTVN HD, MTV Rocks, VH1, Trace, Mezzo ZAŁĄCZNIK NR 3 (Wykreślony) ZAŁĄCZNIK NR 4 (Wykreślony) ZAŁĄCZNIK NR 5 programy wchodzące w skład PAKIETU OPTIMUM 16

17 Polskie: TVP1, TVP2, TVP Info, TV4, TVP Polonia, TVP Kultura, TVN, TVN 7, Puls, Tele 5, Polonia 1, polskie stacje radiowe Dokumentalne: Planete, National Geographic Channel, National Geographic Wild, Discovery Channel, Animal Planet, Discovery World, Discovery Travel&Living, Discovery Science, History Channel, religia.tv Sportowe: Eurosport, Eurosport2, Extreme Sports Channel, ESPN Sport Classic, TVP Sport, Orange Sport Info Filmowe: Hallmark, Ale Kino!, Zone Romantica, TCM, Fox Life, Comedy Central, Movies 24, AXN, AXN Sci-Fi, AXN Crime, Kino Polska, FilmBox, Universal Channel, Sci-fi Channel Rozrywka: Zone Club, Zone Reality, 4fun.tv, ITV, Mango24, TVN Turbo, TVN Style, Domo, Kuchnia.TV, Fashion TV, TV 5 Monde, KBS World, ID Investigation Discovery, Travel Channel, Crime & Investigation Network Dla dzieci: ZigZap/HYPER, Disney XD, Cartoon Network, MiniMini, Disney Channel, Wiadomości: CNN, BBC World, CNBC, TVN24, TVN Warszawa, TVN Meteo, Telewizja Biznes, France 24, Edusat, Al Jazzera International, Superstacja, TVN CNBC Biznes, TVS, Muzyczne: MTV Polska, MTV Rocks, VH1, Trace ZAŁĄCZNIK NR 6 (wykreślony) ZAŁĄCZNIK NR 7 (wykreślony) ZAŁĄCZNIK NR 8 programy wchodzące w skład PAKIETU KOMPAKT Polskie: TVP1, TVP2, TVP Info, TV4, TVP Polonia, TVP Kultura, TVN, TVN 7, Puls, Tele 5, Polonia 1, polskie stacje radiowe Dokumentalne: Planete, Discovery Channel, National Geographic Channel, Discovery Science, Discovery Travel&Living, religia.tv Sportowe: Eurosport, Extreme Sports Channel, Orange Sport Info Filmowe: Hallmark, Ale Kino!, Comedy Central, Movies 24, Zone Romantica, AXN, Kino Polska, Universal Channel Rozrywka: Zone Club, Zone Reality, 4fun.tv, ITV, Mango24, TVN Turbo, TVN Style, Domo, Kuchnia.TV, Fashion TV, TV 5 Monde, KBS World,, ID Investigation Discovery, Travel Channel Dla dzieci: ZigZap/HYPER, MiniMini Wiadomości: CNN, BBC World, CNBC, TVN24, TVN Warszawa, TVN Meteo, Telewizja 17

18 Biznes, France 24, Edusat, Al Jazzera International, Superstacja, TVN CNBC Biznes, TVS, Muzyczne: MTV Polska, Trace ZAŁĄCZNIK NR 9 (wykreślony) ZAŁĄCZNIK NR 10 programy wchodzące w skład PAKIETU START Polskie: TVP1, TVP2, TVP Info, TV4, TVP Polonia, TVP Kultura, TVN, TVN 7, Puls, Tele 5, Polonia 1, polskie stacje radiowe Filmowe: Ale Kino! Dokumentalne: Planete, religia.tv Rozrywka: 4fun.tv, ITV, Mango24, Fashion TV, TV 5 Monde, Kuchnia.TV, Domo Dla dzieci: MiniMini, Zigzap/Hyper Wiadomości: BBC World, CNBC, TVN Warszawa, Telewizja Biznes, France 24, Edusat, Al Jazzera International, TVS, Muzyczne: Trace ZAŁĄCZNIK NR 10 A programy wchodzące w skład PAKIETU OPTIMUM HD Polskie: TVP1, TVP2, TVP HD, TVP Info, TV4, TVP Polonia, TVP Kultura, TVN, TVN 7, Puls, Tele 5, Polonia 1, polskie stacje radiowe Dokumentalne: Planete, National Geographic Channel, National Geographic Channel HD, National Geographic Wild, National Geographic Wild HD, Discovery Channel, Animal Planet, Animal Planet HD, Discovery World, Discovery Travel&Living, Discovery Science, History Channel, religia.tv Sportowe: Eurosport, Eurosport HD, Eurosport2, Eurosport2 HD, Extreme Sports Channel, ESPN Sport Classic, TVP Sport, Orange Sport Info Filmowe: Hallmark, Ale Kino!, Zone Romantica, TCM, Fox Life, FoxLife HD, Comedy Central, Movies 24, AXN, AXN Sci-Fi, AXN Crime, Kino Polska, FilmBox, Universal Channel, Sci-fi Channel, BBC HD Rozrywka: Zone Club, Zone Reality, 4fun.tv, ITV, Mango24, TVN Turbo, TVN Style, Domo, Kuchnia.TV, Fashion TV, TV 5 Monde, KBS World, ID Investigation Discovery, Travel Channel, Crime & Investigation Network Dla dzieci: ZigZap/HYPER, Disney XD, Cartoon Network, MiniMini, Disney Channel, 18

19 Wiadomości: CNN, BBC World, CNBC, TVN24, TVN Warszawa, TVN Meteo, Telewizja Biznes, France 24, Edusat, Al Jazzera International, Superstacja, TVN CNBC Biznes, TVS, Muzyczne: MTV Polska, MTVN HD, MTV Rocks, VH1, Trace ZAŁĄCZNIK NR 10 B programy wchodzące w skład PAKIETU OPTIMUM HD+ Polskie: TVP1, TVP2, TVP HD, TVP Info, TV4, TVP Polonia, TVP Kultura, TVN, TVN 7, Puls, Tele 5, Polonia 1, polskie stacje radiowe Dokumentalne: Planete, National Geographic Channel, National Geographic Channel HD, National Geographic Wild, National Geographic Wild HD, Discovery Channel, Animal Planet, Animal Planet HD, Discovery World, Discovery Travel&Living, Discovery Science, History Channel, religia.tv Sportowe: CANAL+ SPORT, CANAL+ SPORT2, CANAL+ SPORT HD, Eurosport, Eurosport HD, Eurosport2, Eurosport2 HD, Extreme Sports Channel, ESPN Sport Classic, TVP Sport, Orange Sport Info Filmowe: CANAL+, CANAL+ FILM, CANAL+ FILM HD, Hallmark, Ale Kino!, Zone Romantica, TCM, Fox Life, FoxLife HD, Comedy Central, Movies 24, AXN, AXN Sci-Fi, AXN Crime, Kino Polska, FilmBox, Universal Channel, Sci-fi Channel, BBC HD Rozrywka: Zone Club, Zone Reality, 4fun.tv, ITV, Mango24, TVN Turbo, TVN Style, Domo, Kuchnia.TV, Fashion TV, TV 5 Monde, KBS World, ID Investigation Discovery, Travel Channel, Crime & Investigation Network Dla dzieci: ZigZap/HYPER, Disney XD, Cartoon Network, MiniMini, Disney Channel, Wiadomości: CNN, BBC World, CNBC, TVN24, TVN Warszawa, TVN Meteo, Telewizja Biznes, France 24, Edusat, Al Jazzera International, Superstacja, TVN CNBC Biznes, TVS, Muzyczne: MTV Polska, MTVN HD, MTV Rocks, VH1, Trace ZAŁĄCZNIK NR 10 C programy wchodzące w skład PAKIETU KOMPAKT HD Polskie: TVP1, TVP2, TVP HD, TVP Info, TV4, TVP Polonia, TVP Kultura, TVN, TVN 7, Puls, Tele 5, Polonia 1, polskie stacje radiowe Dokumentalne: Planete, Discovery Channel, National Geographic Channel, National Geographic Channel HD, Discovery Science, Discovery Travel&Living, religia.tv Sportowe: Eurosport, Eurosport HD, Extreme Sports Channel, Orange Sport Info 19

20 Filmowe: Hallmark, Ale Kino!, Comedy Central, Movies 24, Zone Romantica, AXN, Kino Polska, Universal Channel Rozrywka: Zone Club, Zone Reality, 4fun.tv, ITV, Mango24, TVN Turbo, TVN Style, Domo, Kuchnia.TV, Fashion TV, TV 5 Monde, KBS World,, ID Investigation Discovery, Travel Channel Dla dzieci: ZigZap/HYPER, MiniMini Wiadomości: CNN, BBC World, CNBC, TVN24, TVN Warszawa, TVN Meteo, Telewizja Biznes, France 24, Edusat, Al Jazzera International, Superstacja, TVN CNBC Biznes, TVS, Muzyczne: MTV Polska, MTVN HD, Trace ZAŁĄCZNIK NR 10 D programy wchodzące w skład PAKIETU KOMPAKT HD+ Polskie: TVP1, TVP2, TVP HD, TVP Info, TV4, TVP Polonia, TVP Kultura, TVN, TVN 7, Puls, Tele 5, Polonia 1, polskie stacje radiowe Dokumentalne: Planete, Discovery Channel, National Geographic Channel, National Geographic Channel HD, Discovery Science, Discovery Travel&Living, religia.tv Sportowe: CANAL+ SPORT, CANAL+ SPORT2, CANAL+ SPORT HD, Eurosport, Eurosport HD, Extreme Sports Channel, Orange Sport Info Filmowe: CANAL+, CANAL+ FILM, CANAL+ FILM HD, Hallmark, Ale Kino!, Comedy Central, Movies 24, Zone Romantica, AXN, Kino Polska, Universal Channel Rozrywka: Zone Club, Zone Reality, 4fun.tv, ITV, Mango24, TVN Turbo, TVN Style, Domo, Kuchnia.TV, Fashion TV, TV 5 Monde, KBS World,, ID Investigation Discovery, Travel Channel Dla dzieci: ZigZap/HYPER, MiniMini Wiadomości: CNN, BBC World, CNBC, TVN24, TVN Warszawa, TVN Meteo, Telewizja Biznes, France 24, Edusat, Al Jazzera International, Superstacja, TVN CNBC Biznes, TVS, Muzyczne: MTV Polska, MTVN HD, Trace UWAGA: - Program Hallmark od dnia r. uzyskuje nowa nazwę 13th STREET Universal zaś program Discovery Travel&Living od dnia r. uzyskuje nową nazwę TLC. W Załącznikach nr 2,5, 10 A oraz 10 B do Umowy dotyczących Pakietów: Optimum, Optimum HD, Optimum HD+ oraz Pakietu Prestiż HD+ w pozycji Filmowe z dniem r. - dodaje się program o nazwie Comedy Central Family. 20

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c.

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ŚwidMAN s.c. z siedzibą w Świdniku 1. Postanowienia ogólne 1.ŚwidMAN Spółka Cywilna z siedzibą w Świdniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Sławomir Cisło PHU PC-et,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez IT COMPUTERS  Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Postanowienia ogólne. Rozdział I Warunki świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA. Operator Epoka sp zoo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA. Operator Epoka sp zoo REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA Operator Epoka sp zoo Usługi : 1) Telefonia, Internet, telewizja kablowa TIT 2) Usługi radio-dostępowe telefonia i Internet 3)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo