INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO w 2011 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO w 2011 R."

Transkrypt

1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBARTOWIE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO w 2011 R. LUBARTÓW, MARZEC 2012 r. 1/ 47

2 INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Z POWIATU LUBARTOWSKIEGO SPIS TREŚCI: str. 1. WSTĘP SEKCJA NADZORU PRZECIWEPIDEMICZNEGO SEKCJA HIGIENY śywności I śywienia SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ SEKCJA HIGIENY DZIECI I MŁODZIEśY SEKCJA HIGIENY PRACY STANOWISKO OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA ZAKOŃCZENIE / 47

3 1. W S T Ę P Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lubartowie, jako organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w powiecie lubartowskim wykonuje swoje zadania na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.), zgodnie z którą Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana do promowania zdrowego stylu Ŝycia, czuwania nad bezpieczeństwem Ŝywności i Ŝywienia oraz zdrowotnym wody, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej. Na terenie powiatu lubartowskiego nasze zadania zmierzają w głównej mierze do zapewnia mieszkającej tu ludności bezpieczeństwa sanitarnego i epidemiologicznego poprzez kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności w obszarach: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, warunków zdrowotnych Ŝywności, Ŝywienia i przedmiotów uŝytku, warunków higieniczno - sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. PoniŜsza informacja została sporządzona zgodnie z art. 12 a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) i przedstawia ocenę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie dotyczącą stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu lubartowskiego sporządzoną m.in. w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonych w nadzorowanych w 2011 roku obiektach. 3/ 47

4 2. SEKCJA NADZORU PRZECIWEPIDEMICZNEGO. Do zadań Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego naleŝy: - prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych, - dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, - nadzór nad stanem sanitarno higienicznym podmiotów leczniczych, - nadzór nad realizacją obowiązkowych szczepień ochronnych. Nadzór epidemiologiczny prowadzony był w oparciu o przepisy prawne tj. ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŝeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 Nr 234, poz z późn. zm.). Nadzór nad podmiotami działalności leczniczej W 2011r. pod nadzorem Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lubartowie było ogółem 159 obiektów, w tym: - niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej ogółem a) podstawowa opieka zdrowotna b) zakłady specjalistyczne c) zakłady opiekuńczo- pielęgniarskie - indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie 46 - indywidualne praktyki lekarzy dentystów 22 - indywidualne specjalistyczne praktyki lekarzy dentystów 14 - domy opieki społecznej 2 - medyczne laboratoria diagnostyczne 3 - stacja dializ 1 - hospicjum 1 - punkty szczepień - punkt krwiodawstwa Wszystkie podmioty lecznicze zorganizowane na terenie powiatu spełniają w podstawowym zakresie obowiązujące wymogi sanitarno- higieniczne, pomimo często występującego problemu niedostatecznych warunków przestrzennych. Stan sanitarno techniczny tych obiektów ocenia się jako dostateczny. Postępowanie administracyjne w 2011 r. w sprawie naruszenia wymagań było prowadzone w 1 obiekcie, wydano decyzję nakazującą m.in. doprowadzenie do czystości ścian, sufitów i podłóg, zapewnienie odpowiedniej ilości dozowników na mydło w płynie, dozowników na środki dezynfekcyjne, zasobników na ręczniki jednorazowego uŝycia i pojemników na zuŝyte ręczniki oraz zapewnienie ciepłej bieŝącej wody w kranach. Decyzja została wykonana w terminie. W 2011 r. poprawa stanu sanitarno-technicznego nastąpiła w 2 placówkach. Są to nowo wybudowane obiekty. Na terenie powiatu lubartowskiego znajdują się 22 podmioty lecznicze Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które spełniają wymagania zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011r. Nr 31, poz.158) / 47

5 Pod nadzorem PSSE w Lubartowie znajduje się: - 46 indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, - 22 indywidualne praktyki lekarzy dentystów, - 14 indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarzy dentystów. Stan sanitarno-techniczny tych gabinetów jest dostateczny, zaopatrzenie w sprzęt medyczny jednorazowego uŝytku jest wystarczające. Końcówki stomatologiczne są poddawane procesom mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Na terenie powiatu lubartowskiego wszystkie placówki słuŝby zdrowia stosują sterylizację narzędzi, sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych urządzeniami sterylizującymi parą wodną pod ciśnieniem (tzw. autoklawy próŝniowe). Gabinety stomatologiczne i gabinety zabiegowe są wyposaŝone we własny sprzęt do sterylizacji lub korzystają z usług innych podmiotów. Ilość środków dezynfekcyjnych we wszystkich placówkach słuŝby zdrowia jest wystarczająca. Wszystkie stanowiska do mycia i dezynfekcji rąk personelu medycznego posiadają umywalki z ciepłą i zimną bieŝącą wodą, a takŝe dozowniki z mydłem płynnym, środkiem antyseptycznym do rąk, zasobnikiem na ręczniki jednorazowego uŝytku oraz pojemnikiem na zuŝyte ręczniki. Środki dezynfekcyjne są dobrane właściwie. Utrzymanie czystości i porządku pomieszczeń w poszczególnych placówkach słuŝby zdrowia nie budzi zastrzeŝeń; zaopatrzenie w środki czystości, sprzęt do sprzątania jest wystarczające. Wszystkie podmioty lecznicze posiadają procedury postępowania z odpadami medycznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2010r. Nr 139, poz.940). We wszystkich placówkach obowiązuje segregacja odpadów w miejscu ich powstawania. Odpady medyczne do czasu ich odbioru z placówki gromadzone są w urządzeniach chłodniczych. W 2011r. w wyniku przeprowadzonych kontroli sanitarnych nie stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyłyby sposobu postępowania z odpadami medycznymi. W 2011 roku przeprowadzono 231 kontroli sanitarnych oraz 93 wywiady epidemiologiczne, punkty szczepień zostały skontrolowane 29 razy, pozostałe podmioty lecznicze razy. Wydano ogółem 17 decyzji administracyjnych i 17 decyzji płatniczych. W 2011r. nie wydawano decyzji zamknięcia i nie nakładano mandatów. Wydano 3 opinie sanitarne na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz.U. z 2008r. Nr136, poz. 857 z późn.zm.) i 6 postanowień na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej ( Dz.U. z 2004r. Nr169, poz.1781, z późn. zm.). Wydano 6 decyzji opiniujących spełnienie warunków pomieszczeń i urządzeń pomiotów leczniczych na podst. art. 100 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654). Wydano 6 decyzji powstrzymania się od wykonywania prac związanych ze stycznością z Ŝywnością oraz 3 decyzje nakazujące obowiązkowe leczenie i hospitalizację. Wydano 1 decyzję administracyjną w związku z uchybieniami sanitarno -technicznymi obiektu oraz 1 decyzję nakazującą zaprzestanie udzielania świadczeń z zakresu stomatologii w związku z nieodpowiednimi wynikami badań mikrobiologicznych w próbkach wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia. Wydano 1 zaświadczenie na podstawie art.17 paragraf 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm) dotyczące spełnienia warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych. Szczepienia ochronne Pod nadzorem PSSE w Lubartowie znajdują się 23 punkty szczepień. Podobnie jak w 2010 roku nie stwierdzono uchybień dotyczących wykonywania szczepień ochronnych, wszystkie placówki zaopatrzone były w odpowiednią ilość sprzętu jednorazowego uŝytku. Podczas kontroli nie stwierdzono niedociągnięć w prowadzeniu dokumentacji szczepień ochronnych. Placówki zaopatrzone są w rejestry rozchodu i przychodu kart uodpornienia oraz procedury higienicznego mycia rąk, dezynfekcji, mycia narzędzi i sprzętu medycznego, 5/ 47

6 postępowania po ekspozycji, sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń, postępowania z odpadami medycznymi oraz postępowania na wypadek awarii urządzeń chłodniczych i dopływu energii elektrycznej. Łańcuch chłodniczy podczas transportu szczepionek oraz przechowywanie szczepionek w punktach szczepień są prawidłowe. W sposób ciągły sprawowany jest nadzór nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych. Wykonane zostały roczne i półroczne analizy poziomu uodpornienia populacji dzieci i młodzieŝy podlegających obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Sytuacja epidemiologiczna chorób przeciwko, którym prowadzone są obowiązkowe szczepienia ochronne na terenie powiatu lubartowskiego jest korzystna. Szczepienia ochronne realizowane są zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, odsetki zaszczepionych są zadowalające. Szczepienia małych dzieci przebiegają bez zakłóceń. Szczepienia dzieci w rocznikach szkolnych są realizowane systematycznie. W przypadkach uchylania się od obowiązku poddawania dzieci szczepieniom ochronnym obowiązek ten jest egzekwowany wobec opiekunów prawnych lub faktycznych w oparciu o przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W takich przypadkach wydano 27 upomnień wzywających osoby sprawujące pieczę nad dziećmi do wykonaniu obowiązku poddania dziecka szczepieniom ochronnym. Nie wszczynano postępowania egzekucyjnego w związku z poddaniem dzieci szczepieniom. Stan zaszczepienia dzieci i młodzieŝy w powiecie lubartowskim za 2011 rok wybrane szczepienia (%) Rok Ŝycia/ r. urodzenia Rodz.szczep. BCG p/wzw POWIAT LUBARTOWSKI 1 rok Ŝycia 2011 r. 2 rok Ŝycia 2010 r. 3 rok Ŝycia 2009 r. B pierw. p/wzw B uzup. DTP, IPV, HiB pierw. BCG p/wzw B uzup. DTP, IPV pierw. 99,11 44,0 47,1 61,0 99,47 98,6 50,5 48,6 50,5 48,6 83,7 95,4 95,4 98,2 DTP, IPV uzup. p/h. inf. pierw. p/h.inf. uzup. MMR podst. DTP, IPV uzup. p/h.inf. uzup. MMR podst. Rok Ŝycia/ r. urodzenia Rodz.szczep. POWIAT LUBARTOWSKI 6 r.ŝ. 2006r. DTPa, OPV I przyp. 7 r. Ŝ. 2005r. DTPa, OPV I przyp. 10 r. Ŝ r. 11 r. Ŝ. 2001r. 14 r. Ŝ r. 15 r. Ŝ r. 19 r. Ŝ MMR podst. MMR przyp. MMR podst. MMR przyp. p/wzw B pierw. p/wzw B uzup. Td p/wzw B pierw. p/wzw B uzup r. 20 r. Ŝ r. Td Td Td 87,2 98,1 62,2 34,7 65,6 33,3-100,0 94,1-99,9 98,7 82,2 92,5 W ramach szczepień zalecanych na terenie powiatu lubartowskiego w 2011r. zaszczepiło się m.in.: - p/grypie osób, - p/neisseria meningitidis - 47 osoby, - p/streptococcus pneumoniae osoby, - p/ biegunce rotawirusowej osób, - p/wzw typu A 9 osób, - p/zakaŝeniom wirusem brodawczaka ludzkiego - 11 osób, - p/ospie wietrznej 39 osób, - p/kleszczowemu zapaleniu mózgu - 22 osoby, 6/ 47

7 Szczepieniom p/wzw typu B w grupach ryzyka poddało się 1304 osoby. Byli to najczęściej uczniowie i studenci szkół i uczelni kształcących się w kierunkach medycznych, osoby wykonujące zawody medyczne, naraŝone na zakaŝenie oraz osoby z bliskiego otoczenia chorych na WZW typu B i C. Zachorowania na wybrane choroby zakaźne Rejestracja chorób zakaźnych i zatruć pokarmowych prowadzona była zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób (ICD 10) oraz definicjami chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego. W zaleŝności od cech epidemiologicznych poszczególnych chorób zakaźnych stosowany był trójstopniowy system kwalifikacji przypadków. Na jego podstawie sporządzano sprawozdania dwutygodniowe, kwartalne i roczne o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakaŝeniach i zatruciach pokarmowych (MZ-56) oraz miesięczne, kwartalne i roczne raporty o zachorowaniach oraz podejrzeniach zachorowań na niektóre choroby zakaźne. Prowadzono analizy porównawcze występujących chorób zakaźnych w odniesieniu do lat poprzednich. Prowadzony był systematyczny nadzór nad grypą ( tygodniowe, kwartalne i roczne meldunki MZ-55). W ramach czynnego nadzoru nad poraŝeniami wiotkimi przesyłane były cotygodniowe meldunki dotyczące zachorowań na OPV. Prowadzono rejestrację zachorowań na gruźlicę oraz nadzór nad osobami z otoczenia chorych na tę chorobę. Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych na terenie powiatu lubartowskiego w 2011 r. przedstawia tabela poniŝej. Nie notowano zachorowań na: dur brzuszny, błonicę, czerwonkę, odrę, poliomyelitis. W jednostkach chorobowych, które stanowią powszechny problem epidemiologiczny, bądź podlegają monitorowaniu wskaźniki zachorowalności są w większości przypadków zbliŝone do współczynników z poprzednich lat. Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w powiecie lubartowskim w latach Jednostka chorobowa wg ICD-10 nazwa symbol Liczba zachorowań wg definicji przypadków 2010 r r. zapadalność Liczba zachorowań wg definicji przypadków zapadalność A02.0 Salmonelloza 23 2, zatrucie pokarmowe Wirusowe zakaŝenia jelitowe- wywołane A , przez rotawirusy Zatrucie pestycydami T , Świnka B , ,31 Ospa wietrzna B , Styczność i naraŝenie na wściekliznę (potrzeba szczepień) Z 20.3/ Z ,65 2 0,21 Borelioza z Lyme A ,65 8 0,87 RóŜyczka B , ,81 Płonica (szkarlatyna) A , ,29 Krztusiec A ,32 7/ 47

8 RóŜa A Choroba meningokokowa A39.0;A39.8 inwazyjna -zap. opon mózg. Choroba meningokokowa A inwazyjna posocznica Choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae inwazyjna zap.op.mózg. Ostre poraŝenia wiotkie u dzieci 0-14 lat Wirusowe zapalenie wątroby typu A Wirusowe zapalenie wątroby typu B Wirusowe zapalenie wątroby typu C B95.3/G04.2; G ,10 2 0,21 B B16, B B17.1;B , ,1 2 0,21 2 0,21 3 0,32 I. Choroby zakaźne wieku dziecięcego. Najczęściej rejestrowaną grupą chorób na terenie powiatu lubartowskiego nadal stanowią choroby zakaźne wieku dziecięcego. Największą liczbę zachorowań zarejestrowano na ospę wietrzną. Współczynnik zapadalności na ospę w 2011r. wzrósł dwukrotnie i wynosił Zachorowało na ospę wietrzną 927 osób, w tym 585 na wsi i 342 w mieście. Zachorowania najczęściej występowały w grupie dzieci najmłodszych wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego, znacznie rzadziej osoby dorosłe. Ospa wietrzna jest to ostra, wirusowa, wysoce zaraźliwa choroba zakaźna. Podatność na zakaŝenie wirusem ospy jest powszechne. Po bezpośrednim kontakcie domowym ryzyko zachorowania wynosi 80-90%. Przechorowanie daje trwałą odporność u osób zdrowych. Przebieg ospy wietrznej moŝe być cięŝki, a wystąpienie powikłań wymaga leczenia szpitalnego. Najczęstszymi powikłaniami są wtórne zakaŝenia bakteryjne zmian skórnych, zapalenie mózgu, móŝdŝku, opon mózgowordzeniowych, zapalenie płuc, mięśnia sercowego, nerek, wątroby i stawów. ZakaŜenie wirusem ospy wietrznej jest szczególnie groźne dla dzieci z obniŝoną odpornością. W Programie Szczepień Ochronnych zostały wprowadzone refundowane szczepienia przeciwko ospie wietrznej w grupach podwyŝszonego ryzyka i obejmują dzieci z tej grupy do 12 roku Ŝycia naraŝonych w sposób szczególny tj. z upośledzeniem odporności, zagroŝonych cięŝkim przebiegiem choroby, z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji, zakaŝonych HIV, przed leczeniem immunosupresyjnym i chemioterapią. Bezpłatnymi szczepieniami objęte są takŝe dzieci z otoczenia osób z wysokim ryzykiem cięŝkiego przebiegu ospy, które dotychczas nie chorowały na ospę wietrzną i nie ukończyły 12 lat. Pozostałym dzieciom i osobom dorosłym, które nie chorowały na ospę wietrzną zaleca się (odpłatnie) szczepienia przeciwko ospie wietrznej. Zachorowalność na róŝyczkę wzrosła, zarejestrowano 44 zachorowania, współczynnik zapadalności wynosił 4,81. RóŜyczka jest to wysypkowa choroba zakaźna wieku dziecięcego z reguły o łagodnym przebiegu. Niebezpieczny jest natomiast zespół róŝyczki wrodzonej, który moŝe wystąpić w wyniku zakaŝenia wirusem róŝyczki kobiety nie 8/ 47

9 uodpornionej, będącej w początkowym okresie ciąŝy. Wirus róŝyczki posiada właściwości teratogenne, przechodząc przez łoŝysko moŝe spowodować liczne uszkodzenia płodu. Głównym celem zwalczania róŝyczki jest zatem zapobieganie róŝyczce wrodzonej. W 2011 roku nastąpił niewielki wzrost zachorowań na świnkę (12 zachorowań), współczynnik zapadalności wyniósł 1,31 i dotyczył dzieci w wieku 3-14 lat. W związku z wprowadzeniem do obowiązkowego kalendarza szczepień ochronnych szczepienia skojarzonego przeciwko odrze, śwince i róŝyczce dla dzieci, naleŝy oczekiwać na przestrzeni lat zmiany epidemiologii tych chorób polegającej na systematycznym zmniejszaniu się liczby zachorowań. W 2011 roku wzrósł nieznacznie wskaźnik zapadalności na płonicę (21 zachorowań) i wyniósł 2,29. Zachorowania wystąpiły na wsi (14 zachorowań) i w mieście (7 zachorowań), dotyczyły dziewcząt i chłopców w wieku od 0-14 lat. Płonica czyli szkarlatyna jest to ostra wysypkowa choroba zakaźna, wywołana przez paciorkowce grupy A. Płonica występuje przewaŝnie u dzieci w czasie ich pierwszych kontaktów z rówieśnikami w przedszkolu i w szkole. Nie ma moŝliwości podnoszenia odporności przeciwko płonicy za pomocą szczepień. II. Zachorowania szerzące się drogą pokarmową. W roku 2011 zarejestrowano 36 zatruć pokarmowych wywołanych pałeczkami Salmonella, zapadalność wzrosła i wynosiła 3,93. Serotypem dominującym były pałeczki Salmonella Enteritidis, które izolowano od 25 osób, co stanowi 69,4 % wszystkich zachorowań na salmonelozę. W 2011r. zarejestrowano 5 ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych, w tym 2 ogniska na przyjęciach komunijnych, 2 ogniska weselne oraz 1 ognisko zbiorowego zatrucia domowego. Podczas dochodzenia epidemiologicznego stwierdzono, Ŝe główną przyczyną zatruć było spoŝywanie potraw z jaj i świeŝego drobiu, podczas przygotowywania których nie przestrzegano zasad higieny, nie poddano dostatecznej obróbce termicznej oraz nie zachowano naleŝytych warunków sanitarnych, higieny sprzętu i rąk przy produkcji potraw. W kaŝdym środowisku, w którym wystąpiło zatrucie, pracownicy PSSE w Lubartowie udzielili instruktaŝu oraz objęli nadzorem chorych. ZakaŜeniem salmonellą uległo 19 osób na wsi i 17 osób w mieście. W 2011 roku zarejestrowano 143 zachorowania wywołane przez rotawirusy. Współczynnik zapadalności wzrósł i wyniósł 15,64. Wszystkie przypadki były hospitalizowane i potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. Zachorowania dotyczyły dzieci w wieku do 7 lat. Biegunka rotawirusowa u małych dzieci ma najczęściej przebieg burzliwy, z wymiotami i gorączką do 39 C. Stolec jest luźny lub wodnisty, niekiedy z domieszką śluzu lub krwi. Biegunka często prowadzi do odwodnienia, zaburzeń równowagi kwasowozasadowej i niedoborów elektrolitowych. Szczyt zachorowań na biegunkę rotawirusową przypada na miesiące zimowe. Rutynową praktyką stosowaną w Polsce jest hospitalizacja chorego dziecka do czasu pełnego wyzdrowienia. Aktualnie zarejestrowane są w Polsce skuteczne i bezpieczne szczepionki przeciwko rotawirusom. Są to szczepienia zalecane, a więc koszty zakupu szczepionki ponoszą rodzice lub opiekunowie dziecka. Najprostszym sposobem zapobiegania zakaŝeniom szpitalnym jest higiena i właściwe mycie rąk, gdyŝ skaŝone ręce personelu są uwaŝane za najwaŝniejszy przekaźnik rotawirusów. W oddziałach szpitalnych waŝna jest izolacja i kohortacja chorych pacjentów. W 2011 roku zarejestrowano 102 zachorowania na biegunki i zapalenia Ŝoładkowo jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu oraz 13 przypadków wirusowych zakaŝeń jelitowych o innej nieokreślonej etiologii. III. Zachorowania na choroby odzwierzęce. Borelioza (choroba z Lyme) to wieloukładowa choroba zakaźna, wywołana przez krętki borrelia burgdorferi. Jest to zakaŝenie odzwierzęce, przenoszone przez kleszcze. 9/ 47

10 W analizowanym okresie zgłoszono 8 przypadków choroby z Lyme, o 2 zachorowania więcej niŝ w 2010 roku. Współczynnik zapadalności wyniósł 0,87. Częściej chorowali męŝczyźni - 7 przypadków, niŝ kobiety 1 przypadek. śadna z tych osób nie była zawodowo związana z lasem. W wywiadzie epidemiologicznym zgłaszano objawy charakterystyczne dla I fazy zachorowania - rumień wędrujący, obrzęk, podwyŝszona temperatura ciała oraz bóle mięśniowo-stawowe. Wszystkie zachorowania były potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. W 2011 roku zarejestrowano 2 przypadki naraŝenia na wściekliznę w wyniku pogryzienia przez psa. Wszystkie osoby objęto szczepieniami ochronnymi. IV. Grypa i infekcje grypopodobne Corocznie w miesiącach zimowych obserwowany jest sezonowy wzrost zachorowań na grypę i inne wirusowe infekcje układu oddechowego o podobnych objawach klinicznych. W 2011r. zarejestrowano 1460 przypadków podejrzeń zachorowania na grypę, z czego 14 osób było skierowanych do szpitala. W 2011 roku na terenie powiatu lubartowskiego nie zarejestrowano przypadków zachorowań na grypę typu AH1N1. V. Gruźlica Prowadzono rejestrację zachorowań na gruźlicę oraz nadzór nad osobami z otoczenia chorych na tę chorobę. W 2011 roku zarejestrowano 23 zachorowania na gruźlicę, w tym 11 przypadków gruźlicy prątkującej. W kaŝdym przypadku osoby, które miały styczność z chorym na gruźlicę w okresie prątkowania zostały objęte nadzorem epidemiologicznym. Wydano 3 decyzje nakazujące obowiązkowe leczenie i hospitalizację w stosunku do osób chorych na gruźlicę, a uchylających się od leczenia. Nawiązywano współpracę z Oddziałem oraz Poradnią Gruźlicy i Chorób Płuc SPZOZ w Lubartowie, Wojewódzką Przychodnią Chorób Płuc i Gruźlicy w Lublinie oraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Lubartowie w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, w tym gruźlicy u osób z kontaktu ze zwierzętami gospodarskimi. VI. Inne jednostki chorobowe. W 2011 roku zarejestrowano 1 przypadek ostrego WZW typu B i 1 przypadek zachorowania na przewlekłe WZW typu B oraz 3 przypadki zachorowań na WZW typu C. Wirusowe zapalenia wątroby na terenie powiatu lubartowskiego nie stanowią problemu epidemiologicznego. Zachorowań jest mniej dzięki szeroko zakrojonej działalności oświatowo-profilaktycznej, systematycznemu podnoszeniu poziomu higieny w placówkach słuŝby zdrowia, a przede wszystkim szczepieniom ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. W 2011 roku nie zarejestrowano zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową (posocznica i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych), zarejestrowano zaś 2 zachorowania na inwazyjną chorobę wywołaną przez Streptococcus pneumoniae przebiegające z zapaleniem opon mózgowo- rdzeniowych. Zarejestrowano 4 zachorowania na zapalenie opon mózgowordzeniowych inne i nie określone. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest to neuroinfekcja spowodowana przekroczeniem bariery krew-płyn mózgowo-rdzeniowy przez róŝne czynniki infekcyjne np. bakterie, wirusy, grzyby, itp. Typowymi objawami klinicznymi jest zespół objawów oponowych z bólami głowy, wymiotami, gorączką, nierzadko utratą przytomności, a w przypadku zajęcia mózgu z towarzyszącymi objawami neurologicznymi. Ze względu na zwykle cieŝki przebieg kliniczny choroby wszystkie przypadki są długotrwale hospitalizowane. Zachorowania na neuroinfekcje kształtują się na podobnym poziomie, jak w ubiegłych latach. Nie zanotowano wzrostu zachorowań. 10/ 47

11 VII. Wnioski Na terenie powiatu lubartowskiego w 2011r. tak, jak w poprzednich latach najczęściej rejestrowaną grupą chorób są choroby wieku rozwojowego oraz nieŝyty Ŝołądkowo-jelitowe o etologii bakteryjnej i wirusowej. W celu zapobiegania wystepowaniu najczęściej notowanych i niebezpiecznych chorób zakaźnych naleŝy nadal dąŝyć do: 1) wprowadzenia powszechnych szczepień ochronnych p/ospie wietrznej, rotawirusom i zakaŝeniom pneumokokowym wśród populacji dziecięcej, 2) wprowadzenia do Programu Szczepień Ochronnych bezpiecznych i efektywnych szczepionek skojarzonych, 3) wprowadzenia szczepień p/meningokokom w grupach wysokiego ryzyka, 4) upowszechniania szczepień p/grypie, 5) szerzenia oświaty zdrowotnej w zakresie zapobiegania zatruciom pokarmowym, 6) upowszechniania badań diagnostycznych w kierunku HCV. 11/ 47

12 3. SEKCJA HIGIENY śywności I śywienia Ocena stanu sanitarnego obiektów Ŝywieniowo - Ŝywnościowych i przedmiotów uŝytku. Zadaniem Sekcji Higieny śywności i śywienia jest sprawowanie nadzoru w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców sektora spoŝywczego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Ŝywności, przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące: warunków produkcji, transportu, przechowywania i wprowadzania do obrotu Ŝywności; warunków Ŝywienia zbiorowego; warunków zdrowotnych produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z Ŝywnością. Realizując swoje zadania w 2011 r. w powiecie lubartowskim Państwowa Inspekcja Sanitarna objęła nadzorem: 748 obiektów Ŝywieniowo Ŝywnościowych, w tym: 419 obiektów obrotu Ŝywnością; 195 zakładów Ŝywienia zbiorowego; 51 obiektów produkujących Ŝywność; 2 wytwórnie materiałów i wyrobów do kontaktu z Ŝywnością; 2 miejsca obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z Ŝywnością. Strukturę nadzorowanych obiektów w latach przedstawiono na niŝej zamieszczonej rycinie Obiekty obrotu Ŝywn. Zakł.Ŝyw.zbiorow. Obiekty prod.ŝywn Wytw./m-sca obr. Przedm.uŜytku / 47

13 Sekcja Higieny śywności i śywienia realizuje swoje zadania w oparciu o następujące podstawy prawne: Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.); Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. W sprawie higieny środków spoŝywczych (Dz. Urz. UE L 136 z dnia r. ); Rozporządzenie (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z Ŝywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. W 2011 roku kontrole przeprowadzano zgodnie z przyjętym harmonogramem kontroli, skontrolowano 522 obiekty. Przeprowadzano takŝe kontrole poza harmonogramem, w kaŝdym przypadku uzyskania informacji o uchybieniach sanitarnych zagraŝających zdrowiu lub Ŝyciu ludzi oraz w związku z realizacją zadań w ramach systemu informowania o produktach niebezpiecznych RASFF i RAPEX. Na podstawie kryteriów ujętych w ujednoliconych i obowiązujących w całym kraju arkuszach oceny stanu sanitarnego oceniono 422 obiekty Ŝywnościowo - Ŝywieniowe oraz 4 wytwórnie i miejsca obrotu materiałami przeznaczonymi do kontaktu z Ŝywnością, z czego nie spełniających wymagań obowiązującego prawa było 8 obiektów, co stanowiło 1,99 % obiektów ocenianych, w tym: na 51 obiektów produkcji Ŝywności, niezgodny był 1 obiekt tj.1,96 %; na 187 obiektów obrotu Ŝywnością, niezgodnych było 5 obiektów tj. 2,67%; na 164 obiekty Ŝywienia zbiorowego, niezgodny był 1 obiekt tj. 0,69%; na 4 wytwórni i miejsc obrotu materiałami przeznaczonymi do kontaktu z Ŝywnością wszystkie były zgodne z wymaganiami. PoniŜsza tabela przedstawia ocenę porównawczą stanu sanitarnego na podstawie arkuszy w latach r. Liczba obiektów ocenianych Liczba obiektów niezgodnych Procent obiektów niezgodnych ,59% 1,96% Jak wynika z powyŝszego zestawienia w 2011r. odsetek obiektów, które nie spełniały wymagań prawa Ŝywnościowego w porównaniu do 2010 r. zmniejszył się o 0,63 %. Poprawa stanu sanitarnego obiektów Ŝywnościowo-Ŝywieniowych wynika z wprowadzania w nich systemów zapewnienia jakości ( GHP, GMP i HACCP). 13/ 47

14 Wybrane grupy obiektów niezgodnych z wymaganiami w 2010 i 2011r. oraz procent poprawy lub pogorszenia stanu sanitarnego przedstawiono w poniŝszej tabeli. Lp. Obiekty % obiektów niezgodnych z wymaganiami 2010r. 2011r. % poprawy (+) lub pogorszenia ( -) 1. automaty do lodów 20% 0,0% +20,0% 2. obiekty ruchome i tymczasowe 5,88% 11,11% -5,23% 3. magazyny hurtowe 0,0% 14,28% -14,28% 4. zakłady Ŝywienia zbiorowego 0,0% 2,35% -2,35% otwarte 5. sklepy spoŝywcze 4,43% 1,85% +2,58% 6. Piekarnie 4,16% 4,16% 0,00% Spośród ocenionych w 2011r, na podstawie arkuszy oceny stanu sanitarnego obiektów, jako niezgodne z wymaganiami były obiekty z następujących grup: piekarnie 1 obiekt; sklepy spoŝywcze 3 obiekty; obiekty ruchome i tymczasowe 1 obiekt zakłady Ŝywienia zbiorowego typu otwartego 2 obiekty; magazyny hurtowe 1 obiekt.. Natomiast w grupach obiektów takich jak: wytwórnie lodów; automaty do lodów; ciastkarnie, przetwórnie owocowo-warzywne, wytwórnie wyrobów cukierniczych, zakłady Ŝywienia zbiorowego typu zamkniętego, wytwórniach i miejscach obrotu materiałów i wyrobów do kontaktu z Ŝywnością, nie stwierdzono zakładów niezgodnych z wymaganiami. W 2011 r. w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadzono 983 kontrole i rekontrole, w tym 96 kontroli interwencyjnych. Najczęściej stwierdzonymi uchybieniami higieniczno - sanitarnymi były: wprowadzanie do obrotu Ŝywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej, niewłaściwe przechowywanie łatwo psujących się środków spoŝywczych, brak czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych i handlowych, brak postępu we wdraŝaniu zasad GHP/GMP oraz systemu zapewnienia jakości HACCP. 14/ 47

15 Celem poprawy stanu sanitarnego stosowano wobec przedsiębiorców nieprzestrzegających wymagań obowiązujących przepisów sankcje karne wynikające z uprawnień Państwowej Inspekcji Sanitarnej i tak w 2011 roku: wydano 147 decyzji administracyjnych, w tym: 7 decyzji unieruchomienia bądź przerwania działalności całego lub części zakładu; 10 decyzji zakazu wprowadzania do obrotu środków spoŝywczych; nałoŝono 70 mandatów karnych na sumę ,00 zł; wydano 12 postanowień o nałoŝeniu grzywien na sumę ,00 zł. Jakość zdrowotna środków spoŝywczych i przedmiotów uŝytku Pobierane próbki środków spoŝywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z Ŝywnością przekazywane były do badań laboratoryjnych do Laboratorium Badań Środowiskowych i śywności w WSSE w Lublinie. W 2011 r. do badań pobrano 208 próbek, w tym: 202 próbki środków spoŝywczych, z czego zakwestionowana była 1 próbka - za zaniŝoną zawartość jodku potasu; 6 próbek materiałów i wyrobów do kontaktu z Ŝywnością, które nie były kwestionowane. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach śywnościowych i Środkach śywienia Zwierząt (RASFF). W 2011 r. w ramach systemu RASFF podjęto działania w stosunku do: 10 powiadomień alarmowych oraz 6 powiadomień informacyjnych. Podjęto działania mające na celu wycofanie 15 partii środków spoŝywczych i wyrobów do kontaktu z Ŝywnością, w których stwierdzono zagroŝenia dla zdrowia. np: przekroczenia dopuszczalnego limitu migracji formaldehydu; przekroczenia limitu migracji ołowiu; przekroczenia dopuszczalnego limitu migracji specyficznej pierwszorzędowych amin aromatycznych; bakterie chorobotwórcze w wyrobach mięsnych i wodzie źródlanej; obecności szkodników oraz śladów pleśni; wysoką zawartości rtęci w grzybach suszonych. Obrót grzybami. W PSSE Lubartów w ramach nadzoru sanitarnego (nieodpłatnie) wydawaniem atestów na grzyby zajmowało się 2 pracowników: grzyboznawca i klasyfikator grzybów. W/w pracownicy oprócz wydawania atestów udzielali informacji osobom zainteresowanym o zasadach sprzedaŝy grzybów i sposobie uzyskiwania atestów oraz udzielali porad i wskazówek dotyczących identyfikacji grzybów. W miejscu oceny grzybów (holl budynku Stacji) umieszczono materiały informacyjne o grzybach dopuszczonych do obrotu, o grzybach niejadalnych w tym grzybach trujących oraz o grzybach chronionych na terenie Polski. W 2011 roku chociaŝ lato nie obfitowało w grzyby łącznie wydano 180 atestów, w tym 164 na grzyby świeŝe i 16 na grzyby suszone. Oceniono 545,5 kg grzybów świeŝych oraz 7 kg grzybów suszonych. W 2011 roku nie pobierano do badań laboratoryjnych próbek grzybów świeŝych lub suszonych. 15/ 47

16 Na terenie działania Stacji w 2011 r. nie zarejestrowano przypadków zatruć grzybami. Zatrucia pokarmowe. W roku 2011 na nadzorowanym terenie zarejestrowano 5 ognisk zbiorowego zatrucia pokarmowego. Dwa ogniska zatrucia wystąpiły na przyjęciach weselnych, dwa na przyjęciach komunijnych i jedno w mieszkaniu prywatnym. W czterech przypadkach prawdopodobną przyczyną zatrucia pokarmowego mogło być spoŝycie skaŝonych pałeczkami Salmonella ciast. Natomiast w przypadku zatrucia w mieszkaniu prywatnym domniemaną przyczyną zatrucia mogło być nieprzestrzeganie zasad higieny podczas przygotowywania posiłków w skład których wchodziły jaja. Nadzór nad obiektami obrotu kosmetykami. W 2011 roku Sekcja Hśś sprawowała nadzór nad 7 zakładami obrotu kosmetykami. Były to: 2 hurtownie oraz 5 sklepów. Ogółem w zakładach obrotu kosmetykami przeprowadzono 9 kontroli sanitarnych, które dotyczyły kosmetyków umieszczonych w systemie RAPEX. Próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych nie pobierano. Podsumowanie Liczba obiektów Ŝywieniowo-Ŝywnościowych na przestrzeni ostatnich lat nie uległa większym zmianom. Stan sanitarny zakładów powoli, ale systematycznie od kilku lat poprawia się. Jest to spowodowane poprawą stanu technicznego zakładów i wdraŝaniem systemów zapewnienia bezpieczeństwa Ŝywności GHP, GMP, HACCP. RóŜny jest sposób rozumienia tych zagadnień przez przedsiębiorców. Łatwiej wdraŝanie przebiega w większych zakładach, trudniej w małych 1 czy 2 osobowych. Celem zapewnienia jak najlepszej ochrony zdrowia konsumentów, w dalszym ciągu będzie kontynuowany nadzór sanitarny w ramach urzędowej kontroli Ŝywności w zakresie: - wdraŝania i skutecznego stosowania systemów kontroli wewnętrznej w obiektach Ŝywności i Ŝywienia; - stosowania prawidłowych procesów mycia i dezynfekcji; - zachowania łańcuch chłodniczego; - zachowania higieny osobistej i higieny miejsca pracy; - prawidłowego znakowania wyrobów. 16/ 47

17 4. SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ W 2011 roku Sekcja Higieny Komunalnej prowadziła : nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi oraz nad stanem sanitarnym urządzeń wodociągowych, nadzór nad jakością wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli, nadzór nad jakością wody w basenie kąpielowym krytym, nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym obiektów uŝyteczności publicznej. Jakość wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawują nadzór sanitarny nad jakością wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). Jakość wody przeznaczonej do spoŝycia powinna odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), które jest zgodne z zaleceniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz. U.L. 330 z ). Badania jakości wody do spoŝycia wykonują laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości badań zatwierdzonym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Woda nadzorowana przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej to woda określona w ustawie dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a więc produkowana i dostarczana odbiorcom przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Podstawą nadzoru nad jakością wody dostarczanej konsumentom jest ocena zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w aspekcie zagroŝeń zdrowotnych, jakie mogą powodować zanieczyszczenia pojawiające się w wodzie. Ludność powiatu lubartowskiego zaopatrywana jest w wodę do spoŝycia z ujęć wód podziemnych. Z ogólnej liczby ludności powiatu lubartowskiego wynoszącej 91,378 tys. osób w 2011 r. 90,090 tys. osób zamieszkałej na terenie powiatu korzysta z wody o kontrolowanej jakości - stanowi to 98,59% ogólnej liczby ludności. Zaopatrzenie ludności w wodę na terenie miast i wsi Monitoring jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi prowadzony był zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.). Z punktów wytypowanych na wodociągach zbiorowego zaopatrzenia pobierane były próbki wody do badań w zakresie monitoringu kontrolnego oraz monitoringu przeglądowego. Produkcją wody na terenie powiatu lubartowskiego w 2011 r. zajmowały się: 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zo. o. w Lubartowie, ul. Parkowa Lubartów. 2. Urząd Gminy w Abramowie, ul. 22 Lipca, Abramów. 3. Urząd Gminy w Firleju, ul. Rynek 1, Firlej. 4. Gmina Jeziorzany, ul. Rynek 22, Jeziorzany. 5. P.W. EKSPORT-IMPORT, ul Harcerska 16, Lublin. 6. Gmina Kamionka, ul. Lubartowska 1, Kamionka. 7. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kocku, ul. J. Krasickiego 27, 17/ 47

18 Kock. 8. Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie, Kol. Skrobów 104, Lubartów. 9. Miejskie Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji Sp. zo. o. w Lublinie, al. J. Piłsudskiego 15, Lublin. 10. Gmina Michów, ul. Rynek I/16, Michów. 11. Gminna Niedźwiada, Niedźwiada. 12.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim, ul. Batalionów Chłopskich 35, Ostrów Lubelski. 13. Gmina Ostrówek, Ostrówek. 14. Gmina Serniki, Serniki. 15. Gmina Uścimów, Uścimów. % ludności korzystającej z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w gminach w 2011 r. przedstawia poniŝsza tabela : Lp. Miasto/Gmina Liczba ludności wg ewidencji gmin Liczba osób korzystających z wod.zbior. zaopatrz. % ludności korzystających z wod.zbior. zaopatrz. 1. Miasto Lubartów Miasto Kock Miasto Ostrów Lub Gmina Abramów Gmina Firlej ,50 6. Gmina Jeziorzany ,21 7. Gmina Kamionka Gmina Kock ,99 9. Gmina Lubartów Gmina Michów , Gmina Niedźwiada Gmina Ostrów Lub , Gmina Ostrówek , Gmina Serniki Gmina Uścimów RAZEM ,59 Liczbę wodociągów zbiorowego zaopatrzenia dostarczających wodę o dobrej i złej jakości oraz liczbę ludności korzystającej z wody o dobrej i złej jakości w 2011 r. przedstawia poniŝsza tabela: Wodociągi o produkcji [ m 3 /d ] Liczba urządzeń Liczba wodociągów dostarczających wodę wodę nie dobrej spełniającą jakości wymagań rozp. MZ Liczba ludności korzystającej z wody dobrej jakości nie spełniającej wymagań rozp. MZ < > Inne podmioty zaopatrujące w wodę / 47

19 Ogółem Liczba ludności powiatu lubartowskiego korzystająca z wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2011 r rok 2011 ogólna liczba ludności korzystająca z wody z wodociagów zbiorowego zaopatrzenia liczba ludności korzystająca z wody dobrej jakości liczba ludności korzystająca z wody nie spełniającej wymagań rozp. MZ Ocena jakości wody przeznaczonej do spoŝycia Gdy jakość wody nie odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.) PPIS w Lubartowie wydawał decyzje administracyjne. ZastrzeŜenia dotyczyły głównie zawartości Ŝelaza, manganu, amonowego jonu i mętności oraz liczby bakterii grupy coli, enterokoków oraz Eschericha coli. Jakość fizykochemiczna W przypadku przekroczeń parametrów fizykochemicznych kaŝdorazowo, indywidualnie oceniane było bezpieczeństwo zdrowotne wody i na tej podstawie PPIS w Lubartowie wydawał decyzje o warunkowej przydatności wody do spoŝycia. Ryzyko zdrowotne ze spoŝyciem takiej wody określa się jako niewielkie. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe zwiększona zawartość Ŝelaza, manganu i amonowego jonu nie stwarza zagroŝenia dla zdrowia ludzi. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie zaproponowała, opartej na przesłankach zdrowotnych, zalecanej dopuszczalnej wartości tych parametrów w wodzie do spoŝycia. Jednak obecność w wodzie tych parametrów, zwłaszcza w wartościach ponadnormatywnych obniŝa wartości uŝytkowe wody i jej walory smakowe oraz podwyŝsza barwę, co moŝe być przedmiotem uzasadnionych skarg odbiorców wody. śelazo i mangan mogą powodować tworzenie się osadów w rurach sieci dystrybucyjnej oraz sprzyjać rozwojowi bakterii Ŝelazowych i manganowych pogarszających smak, zapach i mętność wody oraz powodujących wtórne zanieczyszczenie. Osady w rurach mogą teŝ negatywnie wpływać na sprawność sieci wodociągowej, prace filtrów i wodomierzy. Konsumenci mogą się skarŝyć np. na plamienie pranej bielizny czy urządzeń sanitarnych. Jakość mikrobiologiczna 19/ 47

20 W przypadku parametrów mikrobiologicznych np. bakterii grupy coli będącej wskaźnikiem skuteczności procesu oczyszczania wody PPIS w Lubartowie wydawał decyzje o warunkowej przydatności wody, natomiast w przypadku zanieczyszczenia kałowego wody PPIS w Lubartowie wydawał decyzje o braku przydatności wody poniewaŝ woda dostarczana konsumentom musi być wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych. Pogorszenie jakości wody w zakresie mikrobiologicznym było spowodowane głównie awariami urządzeń, brakiem właściwej dezynfekcji po dokonanej konserwacji, złym stanem technicznym instalacji wewnętrznej, małym rozbiorem wody oraz brakiem regularnego płukania sieci. Działalność kontrolna jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi Na koniec 2011 roku z ogólnej liczby 42 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spoŝycia 5 wodociągów dostarczało wodę nie odpowiadającą wymaganiom zawartym w załączniku nr 3 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.), a są to: 1) wzz Serock: amonowy jon - termin wykonania decyzji do dnia r. 2) wzz Dębica: Fe i mętność - termin wykonania decyzji do dnia r. 3) wzz Leszkowice: amonowy jon - termin wykonania decyzji do dnia r. 4) wzz Rozkopaczew: amonowy jon - termin wykonania decyzji do dnia r. 5) wzz Górka Lubartowska: amonowy jon-termin wykonania decyzji do dnia r. W 2011 roku wydano 16 decyzji dotyczących nadzorowanych wodociągów, w tym: - 2 decyzje stwierdzające brak przydatności wody do spoŝycia przez ludzi, - 1 decyzja na urządzenia wodne, - 1 decyzja umarzająca postępowanie administracyjne, - 12 decyzji o warunkowej przydatności wody do spoŝycia przez ludzi. Decyzje o warunkowej przydatności wody do spoŝycia przez ludzi dotyczyły głównie niewłaściwej pod względem fizyko-chemicznym jakości wody (przekroczenia dopuszczalnych zawartości w wodzie: Ŝelaza, manganu, amonowego jonu oraz mętności) oraz pod względem mikrobiologicznym w zakresie obecności bakterii grupy coli Decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do spoŝycia przez ludzi dotyczyła niewłaściwej pod względem mikrobiologicznym jakości wody (obecność Escherichia coli wzz w Wypnisze, oraz Enterokoków wzz w Rudnie, gm. Michów). W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody kontrolowano równieŝ stan sanitarnohigieniczny obiektów słuŝących do zaopatrzenia ludności w wodę. W roku 2011 objęto nadzorem sanitarnym 47 takich obiektów, w których przeprowadzono 55 kontroli sanitarnych - nieprawidłowości nie stwierdzono. Drobne usterki usuwane były na bieŝąco. Badania pobranych w ramach urzędowej kontroli próbek wody z nadzorowanych przez PSSE Lubartów obiektów wykonują: Oddział Laboratoryjny PSSE Lublin oraz Laboratorium Badań Środowiskowych i śywności WSSE Lublin. Związane to jest z wprowadzonym na terenie województwa lubelskiego Zintegrowanym Systemem Badania Jakości Wody. Informacje o nadzorowanych wodociągach, basenie oraz kąpieliskach wprowadzane są do Bazy Woda EXCEL, a następnie przesyłane pocztą elektroniczną do komputerowej Bazy Danych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, a WSSE Lublin przesyła równieŝ pocztą elektroniczną do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Wnioski z prowadzonego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi Po analizie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody oraz ocenie elementów ryzyka zdrowotnego dla konsumentów związanego ze spoŝyciem wody i wytycznych 20/ 47

21 Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie nie stwierdza istotnych zagroŝeń dla zdrowia mieszkańców powiatu lubartowskiego, która korzysta z wody z w/w wodociągów pod względem wymagań fizykochemicznych oraz pod względem wymagań mikrobiologicznych, uwaŝa jednak, iŝ naleŝy zwrócić uwagę na zmiany zachodzące w wodzie dostarczanej konsumentom. Gwarancją pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, zaspokojenia ich wzrastających wymagań dotyczących jakości wody jest ścisła współpraca przedsiębiorstw wodociągowych z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie prowadzonych analiz i ocen jakości wody, planowania niezbędnych działań nakierowanych na prognozowanie ewentualnych zagroŝeń i przeciwdziałanie im. Pomimo ciągle rosnącej dostępności społeczeństwa do wody wodociągowej, naleŝy pamiętać, iŝ woda jest naszym wspólnym dziedzictwem, które powinniśmy zabezpieczać dla przyszłych pokoleń i którą powinniśmy, ze względu na jej ograniczone zasoby racjonalnie gospodarować. Pewne działania podejmowane przez człowieka w przeszłości i obecnie stanowią powaŝne zagroŝenie dla wody jako zasobu. Wzrost zaludnienia, urbanizacja i wysokie standardy Ŝycia wszystko to przyczynia się zarówno do obniŝenia jakości wody, jak i ograniczeń w dostępności do niej. Wszyscy musimy mieć świadomość, Ŝe woda stanowi podstawę Ŝycia wszystkich organizmów na ziemi, jest surowcem, którego niczym nie moŝna zastąpić. Stan sanitarny kąpielisk Od 1 stycznia 2011 r. weszły w Ŝycie przepisy wprowadzające zmiany w zarządzaniu jakością wody w kąpieliskach, dostosowujące nasze regulacje prawne do Dyrektywy Unii Europejskiej, przepisy te narzuciły organizatorom kąpielisk określone wymogi. Zgodnie z nowymi przepisami osoby zainteresowane prowadzeniem kąpielisk w sezonie letnim 2011 r., miały obowiązek do dnia 31 grudnia 2010 r. przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód na którym planują utworzyć kąpielisko. Do 15 kwietnia 2011 r. projekt tegorocznej uchwały samorząd miał przekazać do zaopiniowania m.in. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu - termin minął i nie zgłosił się nikt. Zapewne związane to było z tym, Ŝe tworzenie kąpielisk oznacza dla zarządcy szereg obwarowań. To na organizatorze kąpieliska spoczywają obowiązki związane m.in. ze sporządzaniem profilów wodnych (który powinien zawierać m.in. opis cech fizycznych, geograficznych i hydrologicznych), uzyskiwaniem pozwoleń wodnoprawnych, obowiązkiem badania wody w ramach kontroli wewnętrznej, a w razie stwierdzenia przekroczeń równieŝ z ustaleniem przyczyn zanieczyszczenia. W 2011 r. na terenie powiatu lubartowskiego nie było kąpielisk. Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 2011 r. zgłoszonych zostało 9 miejsc wykorzystywanych do kąpieli, które nie podlegają tak rygorystycznym przepisom. W sezonie letnim 2011 r. funkcjonowało 8 miejsc wykorzystywanych do kąpieli (1 organizator zrezygnował z prowadzenia). Próbki wody do badań przeprowadzane były w ramach kontroli wewnętrznej przez organizatora. Woda z miejsc wykorzystywanych do kąpieli przez cały czas trwania sezonu kąpielowego w 2011 r. nadawała się do kąpieli. Informacje o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli przez cały sezon letni ukazywały się na stronach internetowych PSSE Lubartów, WSSE Lublin oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, aktualizowane cotygodniowo. Stan sanitarny basenu 21/ 47

22 Kryty basen kąpielowy posiada tylko miasto Lubartów. Jest on zlokalizowany przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. 1-go Maja 66/74. Woda z basenu pobierana jest do badania laboratoryjnego co 2 tygodnie. W próbkach wody pobranej w dniu r. (w punkcie poboru-wpływ) stwierdzono obecność bakterii grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 36±2ºC. W związku z powyŝszym PPIS w Lubartowie poinformował pisemnie Dyrekcję Szkoły Podstawowej Nr 3 Lubartowie o wynikach badanej wody oraz konieczności przeprowadzenia niezbędnych działań naprawczych w celu poprawy jakości wody w basenie kąpielowym. Ponowna analiza pobranej próbki wody nie wykazała obecności w/w bakterii. Pozostałe przeprowadzone analizy mikrobiologiczne wody z basenu wykazywały, Ŝe nadawała się ona do kąpieli. Kontrola i pomiar ph oraz chloru zawartego w wodzie odbywa się automatycznie. Pracownik basenu prowadził dokumentację oznaczonego w wodzie chloru - wpisy 3 x dziennie. Czystość bieŝąca wszystkich pomieszczeń przy basenie była zachowana. Do dezynfekcji uŝywany był domestos, podchloryn sodu, gemex, Randchlor śel, TRIX, Prama Puracid, których była wystarczająca ilość. Od dnia r. do dnia r. basen był nieczynny. W okresie tym prowadzone były niezbędne prace konserwatorsko naprawcze. Obiekty uŝyteczności publicznej liczba obiektów w ewidencji Liczba obiektów zakłady opieki zdrowotnej basen kąpielowy kryty domy pomocy społecznej skanalizowane ustępy publiczne ośrodki szkoleń i terapii zakłady fryzjersko-kosmetyczne i odnowy biolog. obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie targowiska cmentarze gospodarstwa agroturystyczne apteki stacje paliw domy pogrzebowe inne obiekty (kino, stadion, park, magle, parking, pola biwak.) Rodzaj obiektu 22/ 47

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.) wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r. dla gminy Morzeszczyn za 009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 006 r Nr, poz.85 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 Zmiany 2004.04.14 zm. Dz.U.04.51.513 1 2005.05.11 zm. Dz.U.05.69.624 1 2006.03.17 zm. Dz.U.06.36.254 1 2007.05.30 zm. Dz.U.07.95.633 1 2008.07.10 zm. Dz.U.08.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO w 2014 r.

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO w 2014 r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBARTOWIE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO w 2014 r. LUBARTÓW, marzec 2015 r. 1/ 50 INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Aktualne uregulowania prawne w aspekcie nadzoru nad kąpieliskami. Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Główny Inspektorat Sanitarny

Aktualne uregulowania prawne w aspekcie nadzoru nad kąpieliskami. Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Główny Inspektorat Sanitarny Aktualne uregulowania prawne w aspekcie nadzoru nad kąpieliskami Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Główny Inspektorat Sanitarny Zmiana sposobu nadzoru nad kąpieliskami W dniu 4 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

< 100 m³/d m³/d m³/d 1

< 100 m³/d m³/d m³/d 1 Roczna ocena zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i prognoza sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie powiatu świebodzińskiego 1

Bardziej szczegółowo

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości :

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości : W okresie letnim Paostwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego prowadziła wzmożony nadzór nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze łatwo ulegające zepsuciu, szczególnie:

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Woda przeznaczona do spożycia, rozprowadzana przez wodociągową sieć rozdzielczą, produkowana jest przez 386 urządzeń wodociągowych (wg ewidencji z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności I. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH Pod nadzorem granicznej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 905 przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH W roku nadzorem objęto 864 obiekty (w roku - 826 obiektów). W porównaniu do roku nastąpił wzrost liczbowy obiektów. Obiekty objęte nadzorem w latach L p. Rodzaj obiektów Liczba obiektów rok rok 1. Obiekty

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Zaopatrzenie ludności w wodę W 2010 roku Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olecku objęła nadzorem 17 urządzeń służących do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze.

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze. Podsumowanie Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych W roku 2008 zarejestrowano 2951 zachorowań na choroby zakaźne (zap. 1419,35) to jest o 348 przypadków mniej w porównaniu do roku poprzedniego.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

Więcej wiem, mniej choruję

Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Wprowadzenie do metodyki... Oddział

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie śląskim w latach 07-. Analizie poddano zgłoszenia zachorowań na chorobę meningokokową w latach 07- na terenie województwa śląskiego. ZakaŜenia

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych

Program Szczepień Ochronnych Program Szczepień Ochronnych Przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym na osoby lub grupę osób stanowi wiek obowiązanych do poddania się obowiązkowym szczepieniom,

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISK

STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISK STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISK 1. Domy pomocy społecznej. 2. Hotele, motele, pensjonaty. 3. Obiekty wczasowo-turystyczne oraz inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Szczepienia ochronne Nadzór nad podmiotami leczniczymi i chorobami zakaźnymi Nadzór zapobiegawczy Higiena środowiska

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY NA TERENIE POWIATU LUBARTOWSKIEGO za 2014 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY NA TERENIE POWIATU LUBARTOWSKIEGO za 2014 r. wodociągu Lubartów, dnia 22.01.2015 r.,,dostęp do bezpiecznej do picia jest niezbędny dla zdrowia; to podstawowe prawo człowieka i element efektywnej polityki ochrony zdrowia (WHO). OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 29 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego, obejmujących

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r dla gminy TCZEW za 2009 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r Nr 122, poz.851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Teren Miasta Bukowno zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 3 urządzeń

Bardziej szczegółowo

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez:

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez: W dniach 22-26 kwietnia obchodzimy, już po raz IX, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności.

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności. P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S A N O K U, U L. J E Z IE R S K IE G O 39 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z A 2010 R O K P

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 04-04-14 zm. Dz.U.2004.51.513 1 05-05-11 zm. Dz.U.2005.69.624 1 06-03-17 zm. Dz.U.2006.36.254 1 07-05-30 zm. Dz.U.2007.95.633 1 08-10-01 zm. Dz.U.2008.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok.

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok. Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami służącymi do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA WARSZAWA w ramach wewnętrznego systemu zapewniania

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego w 2006 r. nadzorem objęto 14 693 obiektów, w tym 13 642 obiekty żywnościowo-żywieniowe, 16 wytwórni

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010 V. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWYCH W powiecie żagańskim, w ewidencji sekcji higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2011 znajdowało się

Bardziej szczegółowo

DOMOWA PRODUKCJA śywności PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAś

DOMOWA PRODUKCJA śywności PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAś DOMOWA PRODUKCJA śywności PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAś Domowa produkcja kanapek, soki i dŝemy tzw.,,własnej roboty, fantazyjnie opakowane domowe ciasteczka pomysłów na biznes jest wiele. Niestety, produkcja

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 1. Zaopatrzenie zakładu w wodę z wodociągu publicznego a ujęcie własne. Woda z wodociągu publicznego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarno higieniczny powiatu niŝańskiego za rok 2008.

Stan sanitarno higieniczny powiatu niŝańskiego za rok 2008. Stan sanitarno higieniczny powiatu niŝańskiego za rok 2008. Powiat NiŜański leŝy w północnej części województwa podkarpackiego. Zajmuje 786 km 2, co stanowi 3,8% powierzchni tegoŝ województwa. Przy 67

Bardziej szczegółowo

NHK-430-M-26/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r.

NHK-430-M-26/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-M-26/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r. Sz. Pan Jerzy Błoniarz Wójt Gminy Żegocina 32-731 Żegocina Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014 PSSE RACIBÓRZ Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 21 214 CEL OPRACOWANIA: Celem niniejszego opracowania była ocena sytuacji epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

2) Dyrektorze Powiatowej Stacji naleŝy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie.

2) Dyrektorze Powiatowej Stacji naleŝy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie. 1/13 2) Dyrektorze Powiatowej Stacji naleŝy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie. 3. 1. Powiatowa Stacja ma swoją siedzibę w Garwolinie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok GMINA ZEBRZYDOWICE Gmina Zebrzydowice zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez wodociągi publiczne, których woda w określonych rejonach miesza się. Są to następujące wodociągi: Zebrzydowice (woda mieszana

Bardziej szczegółowo

1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych

1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych 1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w powiecie głogowskim należy uznać za korzystną. Obserwowany w roku 2016 wzrost zachorowań na niektóre choroby zakaźne

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 27 stycznia 2011 r. LKA-4113-01-02/2010 D/10/505 Pan Jarosław Rutkiewicz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Wody 22 marzec 2011r.

Światowy Dzień Wody 22 marzec 2011r. Światowy Dzień Wody 22 marzec 2011r. Urządzenia wodociągowe w województwie mazowieckim zaopatrywane są z ujęć wód podziemnych, tylko cztery ujęcia wód powierzchniowych są wykorzystywane do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od do )

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od do ) Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od 01.01.2017 do 15.02.2017) Wiek (ukończone lata) Liczba zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę 1) Ogółem w tym

Bardziej szczegółowo

prewencja indywidualna i zbiorowa

prewencja indywidualna i zbiorowa prewencja indywidualna i zbiorowa zapobieganie społecznym skutkom występowania chorób zakaźnych zwalczanie chorób zakaźnych w drodze szczepień ochronnych uodpornienie osób szczepionych zmniejszenie ryzyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2009. Źródło: www.um.czluchow.pl

RAPORT 2009. Źródło: www.um.czluchow.pl RAPORT 29 Źródło: www.um.czluchow.pl STAN SANITARNY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO chciałbym podziękować za specyficzne podejście, które właśnie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej dobrze się wyraŝa, Ŝe jest jasno

Bardziej szczegółowo

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych Uniknięcie negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie Nadzór organów Inspekcji Weterynaryjnej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykorzystywaną w zakładach produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

A. Dane ogólne 1. Organizator wypoczynku 1. 1) osoba fizyczna. 2) osoba prawna

A. Dane ogólne 1. Organizator wypoczynku 1. 1) osoba fizyczna. 2) osoba prawna Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia..2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 NR ZGŁOSZENIA.. (wypełnia Kuratorium Oświaty) Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieŝy A. Dane

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

Obowiązki organizatora kąpielisk oraz organizatora miejsc do kąpieli w myśl nowelizacji ustawy Prawo Wodne

Obowiązki organizatora kąpielisk oraz organizatora miejsc do kąpieli w myśl nowelizacji ustawy Prawo Wodne Zbigniew Bodziony Prezes Odrzańskiego Ratownictwa Specjalistycznego w Opolu nr, 512. Instruktor Ratownictwa wodnego Obowiązki organizatora kąpielisk oraz organizatora miejsc do kąpieli w myśl nowelizacji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2007. r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego,

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Wakacje na półmetku. Ponadto, w czasie spotkań prelegenci z PSSE uwraŝliwiali na to, iŝ:

Wakacje na półmetku. Ponadto, w czasie spotkań prelegenci z PSSE uwraŝliwiali na to, iŝ: Wakacje na półmetku Minął pierwszy miesiąc wakacji. Jak kaŝdego roku nad zdrowiem i bezpieczeństwem wypoczywających dzieci i młodzieŝy czuwa równieŝ Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Garwolinie

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD-1 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 21/211. 211 21 1 A Cholera 2 A1. Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO

DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iŝ podmioty prowadzące działalność polegającą

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE Na podstawie analizy dokumentacji wybranych pacjentów szczepionych w NZOZ Przychodni Lekarskiej DOM MED w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

Łódź, dn. 18.10.2010 r. ZMIANA SPOSOBU NADZORU NAD KĄPIELISKAMI I MIEJSCAMI WYKORZYSTYWANYMI DO KAPIELI W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW

Łódź, dn. 18.10.2010 r. ZMIANA SPOSOBU NADZORU NAD KĄPIELISKAMI I MIEJSCAMI WYKORZYSTYWANYMI DO KAPIELI W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW Łódź, dn. 18.10.2010 r. ZMIANA SPOSOBU NADZORU NAD KĄPIELISKAMI I MIEJSCAMI WYKORZYSTYWANYMI DO KAPIELI W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW ( WYBRANE ZAGADNIENIA ) Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I NADZÓR NAD KĄPIELISKAMI I MIEJSCAMI WYKORZYSTYWANYMI DO KAPIELI W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW WYBRANE ZAGADNIENIA

ORGANIZACJA I NADZÓR NAD KĄPIELISKAMI I MIEJSCAMI WYKORZYSTYWANYMI DO KAPIELI W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW WYBRANE ZAGADNIENIA ORGANIZACJA I NADZÓR NAD KĄPIELISKAMI I MIEJSCAMI WYKORZYSTYWANYMI DO KAPIELI W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW WYBRANE ZAGADNIENIA Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. Szczepienia okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Małgorzata Stodolak Gorzów Wlkp.,.12.2014 r. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Szczepienia ochronne Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny Szczepienie (profilaktyka czynna) Podanie całego

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie warmińsko-mazurskim w 2010 r. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia wodę reguluje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 Lublin, luty 2014 r. 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Sytuacja

Bardziej szczegółowo