Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI"

Transkrypt

1

2 Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI 1. Uchwała Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Marketing europejski załącznik A 2. Kandydat na kierownika studiów: dr Marta Jas-Koziarkiewicz, tel Informacja zawierająca nazwę studiów, cel, język wykładowy, tryb, zakres tematyczny, czas trwania i łączną ilość godzin oraz sposób oceniania wyników nauczania i sposób oceny zajęć przez słuchaczy. Studia podyplomowe Marketing europejski (European Marketing) Studia w zakresie marketingu europejskiego stwarzają możliwość zapoznania się i wykorzystania wiedzy związanej z aspektami ekonomicznymi, prawnymi, społecznymi i kulturowymi prowadzenia działalności marketingowej. W warunkach integracji Polski z rynkiem europejskim kompetencje zdobyte na tych studiach podyplomowych mają charakter utylitarny i perspektywiczny. Dają wiedzę o tym, jak prowadzić badania rynku, w jaki sposób wykorzystywać poszczególne instrumenty marketingowego oddziaływania na konsumentów i konkurentów. Uczą konstruować kampanie promocyjne oraz współpracować z agencjami reklamowymi i agencjami PR. Studia Marketing europejski wyposażają także w konieczną na współczesnym rynku pracy umiejętność pracy zespołowej. W programie studiów połączono treści teoretyczne i praktyczne. Język wykładowy: język polski Tryb: studia niestacjonarne - zaoczne Zakres tematyczny: zagadnienia związane z marketingiem europejskim tj.: Jednolity Rynek Europejski, Marketing i konsument w prawie Unii Europejskiej, Wstęp do badań marketingowych, Podstawy euromarketingu, Warsztaty marketingu europejskiego, Promocja i reklama na rynku europejskim, Marka Europa, zarządzanie marką, Produkt na rynku europejskim, Eurokonsument, E-marketing w Europie, Negocjacje, Trendy w marketingu europejskim, Lobbing a marketing w Europie, Marketing Unii Europejskiej, Creative Writing. Czas trwania: 2 semestry Łączna liczba godzin: 181 Sposób oceniania wyników nauczania: przedmioty kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę. Sposób oceny zajęć przez słuchaczy: ankieta ewaluacyjna. 4. Szczegółowe warunki rekrutacji na studia. Kandydaci będą przyjmowani na studia bez postępowania kwalifikacyjnego - do wyczerpania limitu miejsc - po spełnieniu wymogów formalnych, tj. złożeniu kompletu dokumentów w wymaganym terminie. 1

3 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: a) podanie o przyjęcie na studia; b) życiorys/kwestionariusz osobowy; c) kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną; d) odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; e) jedno zdjęcie kolorowe odpowiadające standardom zdjęcia do dowodu osobistego, tzn. fotografia lewego półprofilu z odsłoniętym uchem; f) zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia. 5. Wymagania stawiane kandydatom na studia. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich) lub w szczególnych przypadkach - dyplomem ukończenia studiów licencjackich (studiów I stopnia). Osoby posiadające wykształcenie zawodowe lub tytuł licencjata mogą podjąć studia wyłącznie za zgodą Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków i dziedzin kształcenia. W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 6. Sylwetka absolwenta i efekty kształcenia. Absolwent studiów podyplomowych Marketing europejski powinien posiadać wiedzę na temat: zasad funkcjonowania i metod zarządzania organizacjami na rynkach europejskich; prowadzenia badań europejskich; postaw konsumentów i motywów ich postępowania; wykorzystania poszczególnych instrumentów marketingowych w skali europejskiej. W trakcie studiów absolwent uzyska lub pogłębi wiedzę na temat: zasad funkcjonowania i komunikacji w międzykulturowym środowisku europejskim, uwarunkowań kulturowych prowadzenia działalności biznesowej, zasad prowadzenia polityki cenowej i dystrybucji (na rynkach europejskich), specyfiki rynku reklamy i budowania kampanii promocyjnych na rynkach europejskich, marketingu internetowego oraz najnowszych trendów i możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedmioty realizowane w toku studiów Marketing europejski pozwolą absolwentowi na: prowadzenie rozmów handlowych i negocjacyjnych, przygotowanie i realizację kampanii promocyjnej firmy, podejmowanie współpracy z agencjami reklamowymi, agencjami public relations i badań rynku, kształtowanie przewagi konkurencyjnej własnej organizacji/ przedsiębiorstwa w zakresie marketingu europejskiego, a także organizację pracy zespołów wielokulturowych. 2

4 Po ukończeniu studiów Marketing europejski absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie między innymi: na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach i organizacjach działających na rynkach europejskich, działach marketingu dużych i średnich firm działających w środowisku europejskim, w agencjach public relations, agencjach reklamowych i marketingowych, w agencjach zajmujących się badaniem rynku, doradztwem i innymi usługami w zakresie marketingu europejskiego, w samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej nastawionej na wymianę zagraniczną, instytucjach i agendach Unii Europejskiej, administracji rządowej i samorządowej, mediach, instytucjach kulturalnych podejmujących działania z zakresu euromarketingu. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. 7. Program studiów (załącznik B), uwzględniający przedmioty nauczania na poszczególnych semestrach, ich wymiar i rozkład, warunki ich zaliczenia oraz uzyskania świadectwa ukończenia studiów. Kryteria zaliczenia: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uzyskują studenci, którzy uzyskali pozytywne zaliczenia wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów. 8. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: październik Imienny wykaz pracowników wybranych do realizacji programu: prof. dr hab. Janusz Adamowski profesor zwyczajny (belwederski), Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa WDiNP UW w latach , Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w kadencji , Kierownik Zakładu Systemów Medialnych, członek Komisji Organizacji i Rozwoju Senatu UW, członek Komitetu Nauk Politycznych PAN, członek Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN. Zajęcia dydaktyczne: Zagraniczne systemy medialne, Międzynarodowy obieg informacji. Zainteresowania badawcze: funkcjonowanie instytucji i systemów mediów masowych Polski, Federacji Rosyjskiej oraz b. republik związkowych ZSRR, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady. Publikacje: Wybrane zagraniczne systemy informacji masowej cz. I i II, Środki masowej informacji Kanady, Rosyjskie media i dziennikarstwo czasów przełomu ( ), Media w państwie współczesnym, Narodziny czwartej władzy. Geneza i rozwój brytyjskiego systemu medialnego. prof. dr hab. Artur Nowak-Far - profesor Szkoły Głównej Handlowej (2003), dr hab. nauk prawnych, dr nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Europeistyki WDiNP UW od października 2010 roku. Zainteresowania badawcze: Unia Gospodarcza i Pieniężna w Europie, bankowość centralna w UE, organizacja i zarządzanie administracją publiczną w UE, prawo techniczne UE. Publikacje: Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Pakt Stabilności i Wzrostu: funkcje, działanie i przyszłość, Finanse Unii Europejskiej: aspekty instytucjonalne i prawne. dr hab. Marcin Gawrycki - absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP (2000), Centro de Estudios Latinoamericanos (1999) i Studium Bezpieczeństwa Narodowego 3

5 (2000), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2004), stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2004), doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: stosunki międzynarodowe (2008). Zainteresowania badawcze: historia stosunków międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej, polityka zagraniczna Kuby, historia Kolumbii, polityka USA wobec państw Ameryki Łacińskiej, guerrilla latynoamerykańska, cyberterroryzm, bezpieczeństwo informacyjne. Zajęcia dydaktyczne: Geografia polityczna i gospodarcza świata, Historia i cywilizacja Ameryki Łacińskiej, Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej, Polityka zagraniczna wybranych państw Ameryki Łacińskiej, Unia Europejska - Azja, Afryka, Ameryka Łacińska, Informatyka. Najważniejsze publikacje: Między wojną a pokojem - narodowe i międzynarodowe koncepcje rozwiązania konfliktu zbrojnego w Kolumbii, Unia Europejska - Ameryka Łacińska i Karaiby: trudne partnerstwo dwóch regionów, Kuba i rewolucja w Ameryce Łacińskiej. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz - politolog, medioznawca, od roku akademickiego 2009/2010 pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Europeistyki WDiNP UW, wcześniej - Instytutu Dziennikarstwa UW (od 1981 roku). W pracy naukowo-badawczej zajmuje się: współczesnymi systemami medialnymi, polityką medialną, polityką informacyjną, relacjami media a terroryzm. Członek Rady Programowej czasopisma Media-Kultura-Społeczeństwo, tutor Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności im. Lane a Kirklanda, kierownik Zespołu Badawczego przygotowującego antyterrorystyczną strategię informacyjną dla administracji państwowej RP w ramach projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autorka m.in.: prac o zagranicznych systemach medialnych i polityce medialnej, w tym książek: Prasa niemiecka, Informacja masowa w polityce zagranicznej Niemiec, Duńskie media i Polityka medialna Unii Europejskiej. dr Bartłomiej Biskup - absolwent Instytutu Nauk Politycznych WDiNP UW(2000), doktor nauk humanistycznych (2007), obecnie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki INP. Zajęcia dydaktyczne: Strategie kampanii wyborczych, Praktyczne aspekty kreowania wizerunku publicznego, Public relations, Metody reklamy i promocji. Najważniejsze publikacje: Polacy niegłosujący - zawiedzeni, zmęczeni, czy niezainteresowani?, w: G. Meyer, S. Sulowski, W. Łukowski (red.), Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech, Narzędzia kampanii wyborczych w warunkach transformacji, w: Studia politologiczne, Prawybory w systemie kreacji przywódców politycznych (doświadczenia polskie), w: Studia politologiczne. dr Leszek Graniszewski - pracownik Instytutu Nauk Politycznych WDiNP UW od 1994 roku, obecnie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Instytucji Europejskich. Zainteresowania badawcze: funkcjonowanie systemu politycznego w Polsce, partnerzy społeczni, lobbing, grupy interesu w Unii Europejskiej. Najważniejsze publikacje: System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w przekroju, Państwa Świata: praca zbiorowa, Grupy interesu w Unii Europejskiej. dr Marta Jas-Koziarkiewicz - adiunkt w Katedrze Europeistyki WDiNP UW, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2008) - praca doktorska zdobyła II nagrodę 4

6 w Ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Piotra Dobrowolskiego za najlepsze prace doktorskie podejmujące problematykę niemcoznawczą, a w 2009 roku została opublikowana ( Podróże po mniejszym niebie. Dotowane pisma mniejszości niemieckiej w Polsce jako prasa środowiskowa po 1989 roku ). Stypendystka Universität Saarbrücken. Od marca 2009 roku członek Zespołu Badawczego przygotowującego antyterrorystyczną strategię informacyjną dla administracji państwowej RP w ramach projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zainteresowania naukowe: funkcjonowanie mediów w społeczeństwie demokratycznym; działalność mediów środowiskowych, w tym mniejszości narodowych i etnicznych, polityka informacyjna i medialna Unii Europejskiej. dr Grzegorz Kapuściński adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa WDiNP UW. Zainteresowania badawcze: teoria komunikacji społecznej, komunikowanie międzykulturowe, semiotyczne podejście do komunikowania, komunikowanie w systemie politycznym, semiotyka dóbr konsumpcyjnych i reklamy, kultura konsumpcyjna, symbol w przekazie reklamowym, komunikowanie niewerbalne. Prowadzone zajęcia dydaktyczne: Marketing i reklama, Reklama i marketing polityczny i społeczny, Telewizja jako medium komunikacyjne. Najważniejsze publikacje: Summa kamienna, summa z dykty, w: Kultura Współczesna, Janusowe oblicze globalizacji, w: Studia Medioznawcze, Herb w rycerskim rodzie, w: R. Żukowski Rycerstwo Polskie X-XV w.. dr Ewa Maria Marciniak adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych WDiNP UW, w latach kierownik Magisterskiego Dziennego Studium Nauk Politycznych, obecnie Wicedyrektor Instytutu Nauk Politycznych ds. dydaktycznych. Zainteresowania badawcze: kompetencje polityczne, komunikowanie interpersonalne, komunikowanie polityczne i marketingowe, socjalizacja polityczna, polityczne public relations. Dydaktyka: Psychologia Społeczna, Zarządzanie i Komunikowania Społeczne. Publikacje: Etyka i polityka (red.), Kompetencje przywódcy politycznego, w: Studia Politologiczne, Między Maską a Twarzą. Polityka jako sztuka kreowania wizerunku, w: Metafory polityki, Polityka jako sztuka unieważniania, w: Metafory polityki, Wokół pojęcia kompetencje polityczne, w: Rocznik Nauk Politycznych. dr Monika Poboży - adiunkt w Katedrze Europeistyki WDiNP, politolog, prawnik, stypendystka Universite Libre de Bruxelles i Uniwersytetu w Konstancji, od 2010 roku Kierownik studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia. Zainteresowania badawcze: podstawy ustrojowe Unii Europejskiej, polityczny wymiar Unii Europejskiej, europejskie prawo wspólnotowe. Dydaktyka: Integracja europejska, Prawo europejskie. Najważniejsze publikacje: Procedura reformy traktatowej, w: K.A. Wojtaszczyk (red. nauk.), Prawno-ustrojowy wymiar ratyfikacji traktatów wspólnotowych, Republika Federalna Niemiec w sprawie reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej, w: S.Sulowski (red.), Polska i Republika Federalna Niemiec w procesie integracji europejskiej, J. Kamiński, M. Poboży, Prawo wspólnotowe. dr Jacek Wasilewski - adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa WDiNP UW oraz pracownik Instytutu Kultury i Komunikowania SWPS w Warszawie, specjalista komunikacji społecznej, trener wystąpień publicznych, autor kampanii reklamowych oraz kampanii edukacyjnych, 5

7 dokumentalista i scenarzysta programów telewizyjnych. Zainteresowania badawcze: komunikacja społeczna, retoryka i język mediów. Najważniejsze publikacje: Retoryka dominacji (2006), Prowadzeni słowami - retoryka motywacji w komunikacji publicznej (2008). dr Łukasz Zamęcki adiunkt w Katedrze Europeistyki WDiNP UW, członek indywidualny International Political Sciences Students Association, członek redakcji pisma Społeczeństwo i Polityka, uczestnik projektu Małe państwa Europy, ekspert Rady Europy w procesie przygotowywania European Portfolio for youth leaders and youth Wolkers. Dydaktyka: Polska w procesie integracji europejskiej, Warsztaty europejskie, Prowadzenie działalności gospodarczej w UE, Finanse publiczne w UE. Publikacje nt. integracji Polski z UE, najnowszej historii Polski, polityki surowcowej i bezpieczeństwa surowcowego, teorii polityki oraz publikacje dla licealistów z zakresu wiedzy o społeczeństwie. 10. Kosztorys studiów sporządzony dla minimalnej liczby słuchaczy warunkującej samofinansowanie się studiów załącznik C 11. Przewidywana liczba słuchaczy/limit przyjęć: 40 Kosztorys przygotowany dla minimalnej liczby słuchaczy warunkującej samofinansowanie się studiów. ZAŁĄCZNIK A Uchwała Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 6

8 ZAŁĄCZNIK B Program studiów Semestr I Lp. nazwa przedmiotu osoba prowadząca 1. Jednolity Rynek Europejski Prof. dr hab. Artur Nowak-Far typ (forma) zajęć czas trwania sposób zaliczenia wykład 14 egz. 2. Podstawy euromarketingu Dr Marta Jas-Koziarkiewicz wykład 15 egz. 3. Marketing i konsument w prawie Unii Europejskiej Dr Monika Poboży wykład 12 zal./oc 4. Wstęp do badań marketingowych Dr Ewa Maria Marciniak wykład 10 zal./oc 5. Analiza rynków mediów w Europie Prof. dr hab. Janusz Adamowski wykład 10 zal./oc. 6. Lobbing a marketing w Europie Dr Leszek Graniszewski wykład 8 zal./oc. 7. Negocjacje Dr Marta Jas-Koziarkiewicz konwers. 12 zal./oc. 8. Warsztaty marketingu europejskiego Dr Jacek Wasilewski konwers. 12 zal./oc. Liczba godzin 93 Opis przedmiotów: Jednolity Rynek Europejski - rynek europejski a procesy integracji gospodarczej, etapy integracji, teoria integracji gospodarczej (efekt kreacji handlu, efekt przesunięcia handlu, mobilność czynników produkcji), Unia Gospodarczo-Walutowa: podstawy teoretyczne, korzyści i koszty, etapy kształtowania Jednolitego Rynku Europejskiego, podstawy traktatowe Jednolitego Rynku Europejskiego, zasady funkcjonowania Jednolitego Rynku Europejskiego: swoboda przepływu towarów, swoboda przepływu usług, swoboda przepływu kapitału, swoboda przepływu osób, ocena funkcjonowania wspólnego rynku, wybrane obszary działania UE w ramach rynku europejskiego, Wspólna Polityka Handlowa, Wspólna Polityka Rolna, Unia Gospodarczo-Walutowa jako dopełnienie wspólnego rynku: geneza, etapy tworzenia, kryteria konwergencji, korzyści i koszty Unii Gospodarczo-Walutowej, polityka regionalna. Podstawy euromarketingu - problematyka marketingu na rynku europejskim, charakterystyka działań marketingowych, omówienie pojęć: produkt, dystrybucja, cena i promocja. Tematy szczegółowe: 7

9 Analiza i definicja pojęć: marketing europejski, orientacja marketingowa przedsiębiorstwa, działania marketingowe, marketing na rynku europejskim; standaryzacja i adaptacja. Charakterystyka uwarunkowań działań marketingowych na rynku europejskim. Wybór strategii marketingowej, wybór strategii wejścia na rynek państw UE, segmentacja istota i kryteria. Produkt definicje, strategie produktu, cykl życia produktu, kształtowanie produktu i asortymentu, adaptacja czy standaryzacja produktu. Marka produktu. Kanały dystrybucji - typy, uczestnicy; intensywność dystrybucji i jej ograniczenia; tworzenie systemów dystrybucji. Cena jako instrument marketingowy; podmioty i podstawy ustalania cen; zmiany, różnicowanie i kształtowanie struktury cen; szary marketing; wpływ euro na decyzje cenowe. Aktywizacja sprzedaży; komunikowanie w marketingu, zakłócenia komunikacyjne w przekazach; uwarunkowania działań promocyjnych, reklama jako instrument aktywizacji sprzedaży. Marketing i konsument w prawie Unii Europejskiej - europejski system ochrony konkurencji i konsumenta w Europie (postanowienia TWE) i prawo antymonopolowe (praktyki objęte zakazem, pozycja dominująca - definicje i formy ograniczania), przeciwdziałanie tendencjom monopolizacyjnym, polityka konkurencyjna a swobody gospodarcze, środki służące ochronie przed nadmierną koncentracją, organy ochrony konkurencji, wartości chronione w prawie europejskim (wolność i uczciwość konkurencji, interesy konsumentów), podstawowe pojęcia obowiązujące w Europie, nieuczciwy marketing, prawne zasady zawierania umów, pozycja konsumenta i jego prawa, pozycja, zbiorowe interesy konsumentów, prawa oraz obowiązki przedsiębiorcy, umowy konsumenckie, współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony konkurencji, casusy - analiza orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Wstęp do badań marketingowych - przedmiot pomoże absolwentom zmniejszyć ryzyko podjęcia błędnych decyzji w przyszłej pracy zawodowej, uczy jak zwiększać szanse na sukces identyfikując potrzeby i oczekiwania konsumenta, tak by oferta firmy mogła te potrzeby i życzenia zaspokoić; pojęcie i funkcje badań marketingowych, założenia procesu badawczego, metody badań marketingowych, źródła informacji w badaniach marketingowych (wtórne i pierwotne), rodzaje badań marketingowych: ilościowe (sondaże, ankiety, wywiady), jakościowe (obserwacja, eksperyment, testy projekcyjne, portret profilowanie konsumentów, badania fokusowe, badania postaw, badania zrozumiałości przekazów komunikatów). Metody: analiza SWOT, analiza PEST, model 5-ciu sił Portera, analiza TOWS, analiza 8 P. Analiza udziałów rynkowych, ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, system informacji marketingowych a badania marketingowe, zasady organizacji badań marketingowych, metody gromadzenia i analizy danych. Analiza rynków mediów w Europie mechanizmy rządzące działalnością środków przekazu w państwach europejskich, główne instytucje medialne (gazety, czasopisma, stacje radiowe 8

10 i telewizyjne oraz agencje informacyjne), ocena roli i wpływu mediów masowych na system polityczny i społeczno-gospodarczy państw europejskich, uwarunkowania podejmowanych działań marketingowych ze względu na zróżnicowanie systemów medialnych w państwach europejskich. Lobbing a marketing w Europie - prezentacja lobbingu w Unii Europejskiej oraz procesu europeizacji grup interesu; omówienie struktur i charakterystyka najważniejszych grup interesu w Europie. Tematy szczegółowe: Zjawisko lobbingu - geneza, znaczenie i charakterystyka. Lobbing a inne formy komunikacji masowej. Omówienie modeli lobbingu. Zróżnicowanie regionalne i państwowe. Lobbing w Unii Europejskiej - grupy interesu, relacje z instytucjami Unii Europejskiej, lobbing a proces demokratyzacji. Proces instytucjonalizacji lobbingu w Unii Europejskiej. Regulacje prawne - prawo pierwotne i wtórne, normy etyczne. Typologie i rodzaje lobbingu: gospodarczy, polityczny, ofensywny, defensywny, bezpośredni i pośredni. Negocjacje - podstawowe zasady negocjacji oraz przygotowanie do samodzielnego uczestnictwa w negocjacjach; teoretyczna wiedza wykorzystywana w trakcie gier i symulacji, których stopień trudności wzrasta w toku zajęć. Tematy szczegółowe: Istota i specyfika negocjacji (podejście historyczne, prawne, ekonomiczne i psychologiczne), teoria gier. Cechy dobrego negocjatora. Negocjacje w komunikowaniu i dialogu międzykulturowym i narodowym. Uwarunkowania kulturowe i psychologiczne negocjacji. Charakterystyka styli negocjacyjnych, wyróżniki kulturowe. Początek negocjacji, negocjacje właściwe (eskalacja, obrona, inicjatywa, manipulacja, mediacja, impas, finalizacja). Taktyki wykorzystywane w procesie negocjacji. Symulacje negocjacji. Warsztaty marketingu europejskiego - praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w trakcie przedmiotów teoretycznych, studium przypadków, przygotowanie i przeprowadzenie własnych badań marketingowych. 9

11 Semestr II Lp. nazwa przedmiotu osoba prowadząca typ (forma) zajęć czas trwania sposób zaliczenia Marka Europa, zarządzanie marką Produkt na rynku europejskim Dr Bartłomiej Biskup wykład 12 egz. Dr Ewa Maria Marciniak wykład 12 egz. 3. Eurokonsument Dr Łukasz Zamęcki konwers. 10 zal./oc. 4. E-marketing w Europie Dr hab. Marcin Gawrycki konwers. 8 zal./oc. 5. Trendy w marketingu europejskim Dr hab. Ewa Stasiak- Jazukiewicz konwers. 10 zal./oc Promocja i reklama na rynku europejskim Marketing Unii Europejskiej Dr Grzegorz Kapuściński konwers. 12 zal./oc. Dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz wykład 10 zal./oc. 8. Creative Writing Dr Grzegorz Kapuściński konwers. 14 zal./oc. Liczba godzin 88 Opis przedmiotów: Marka Europa, zarządzanie marką - wiedza teoretyczna z zakresu cywilizacji europejskiej, tożsamość europejska, odrębność, wizerunki konkurencyjne, autowizerunek i wizerunek zewnętrzny; stereotypy, autostereotypy; pojęcie marki, rodzaje marek, rola i funkcje marki w społeczeństwie konsumpcyjnym pojęcie brand equity (jak mierzyć wartość marki); funkcje marki dla producenta/dla konsumenta w Unii; zasady wyboru strategii marki w Unii; zarządzanie marką na eurorynku, globalizacja marki; problematyka repozycjonowania marki i jej koszt. Produkt na rynku europejskim - kształtowanie produktu i asortymentu, wprowadzanie produktów na rynku europejskim, strategie pozycjonowania produktów na eurorynku, dywersyfikacja asortymentu, mapy percepcji, standaryzacja i adaptacja strategii produktu, wybór strategii pozycjonowania produktu i jej wdrożenie, analiza casusów. Eurokonsument - uwarunkowania społeczno-kulturowe segmentacji na rynku europejskim - tendencje demograficzne i konsumpcyjne (grupy kulturowe w Europie), kryteria społecznoekonomiczne, etnocentryzm konsumentów, homogenizacja i heterogenizacja konsumpcji, konsumpcja postmodernistyczna, efekt naśladownictwa i demonstracji w skali międzynarodowej, efekt Veblena, dekonsumpcja, eurosegmenty nabywców ( withdrawal, 10

12 dremers, euroambisions, greenest, euromilitans, euronotables ), zmiany zachowań konsumentów. E-marketing w Europie - problematyka e-marketingu na rynku europejskim; charakterystyka specyfiki działań marketingowych w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem działań promocyjnych. Tematy szczegółowe: Charakterystyka środowiska, wykorzystanie technologii internetowych, innowacyjność narzędzi. Definicja e-marketingu i możliwości, jakie on oferuje. Informacje na temat użytkowania Internetu. Zachowania konsumenta w Internecie. Klienci Internetowi - charakterystyka. Polski konsument w Internecie. Dynamika rynku. Uwarunkowania i ograniczenia e-zakupów. Nowe narzędzia marketingowe. Możliwości i ograniczenia posługiwania się społecznościami internetowymi. Działania promocyjne z wykorzystanie Internetu: przedsiębiorstwa, organizacje międzynarodowe, Unia Europejska, strategie promocyjne, promocja on-line a tradycyjne formy promocji. Branding. Kreowanie wizerunku z wykorzystaniem Internetu. Prezentacja udanej i nieudanej kampanii wizerunkowej w Internecie. Specyfika reklamy internetowej, formy reklamy internetowej. Wykorzystanie Internetu w marketingu Unii Europejskiej. Skuteczność reklamy internetowej i postawy wobec niej polskich konsumentów. Public relations on-line - charakterystyka, możliwości i ocena skuteczności. Prezentacja projektów słuchaczy stanowiących ocenę poszczególnych działań marketingowych podejmowanych przez instytucje Unii Europejskiej. Trendy w marketingu europejskim Europa miejscem narodzin marketingu mobilnego - cechy marketingu mobilnego (spersonalizowany przekaz, precyzyjne dotarcie do grupy docelowej, interakcyjność, skuteczność, możliwość precyzyjnego monitorowania kampanii); narzędzia (SMS, MMS. WAP); ograniczenia stosowania (powstanie IAB - Interactive Advertizing Bureau, oraz MMA- Mobile Marketing Association). Marketing narracyjny. Marketing szeptany. Marketing multikulturalny - case study. Event Marketing - case study. Re-marketing - case study. Niekonwencjonalne techniki marketingu partyzanckiego (guerrilla marketing). Sound bait. Promocja i reklama na rynku europejskim - omówienie podstawowych pojęć, metod i ocena efektywności działań promocyjnych. Promocja jako element marketing-mix, planowanie 11

13 i zintegrowanie działań promocyjnych, tworzenie planu promocji, dostosowanie działań promocyjnych do grup docelowych, reklama - forma komunikacji marketingowej, style reklamy, wykorzystanie marketingu bezpośredniego, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista, system identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa. Marketing Unii Europejskiej prezentacja działań instytucji unijnych na wspólnym rynku (zwłaszcza Komisji Europejskiej) przykład działań marketingowych, strategia dotarcia do obywateli państw członkowskich, public relations instytucji i organów Unii Europejskiej. Tematy szczegółowe: Zagadnienia wprowadzające: podstawowe różnice między marketingiem produktu, usług a idei; geneza podjęcia promocji idei integracji europejskiej. Podmioty uprawiające marketing UE - podział na podmioty krajowe i unijne; omówienie obszaru i zakresu działań podejmowanych przez polskie podmioty: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Fundację im. Roberta Schumana oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Omówienie obszaru i zakresu działań marketingowych podejmowanych przez podmioty unijne: Komisję Europejską; Parlament Europejski; Komitet Ekonomiczno- Społeczny; Komitet Regionów. Narzędzia marketingu wewnętrznego UE - współpraca między państwami a Komisją Europejską w postaci sieci ośrodków informacyjnych (ośrodków dokumentacji europejskiej, bibliotek depozytowych, ośrodków euro-info, europejskich punktów informacyjnych, wiejskich ośrodków informacji i promocji - Carrefours, miejskich for do spraw rozwoju zrównoważonego, europejskich ośrodków informacji konsumenckiej - Euroguichet i najmłodszych - ośrodków informacji o Europie w Paryżu, Lizbonie i Berlinie). Marketing kulturalny - omówienie wewnętrznych i zewnętrznych narzędzi promocji europejskiej twórczości kulturalnej; marketing społeczny - omówienie wewnętrznych narzędzi promocji działań przeciw wykluczeniom społecznym; marketing młodzieżowy - omówienie wewnętrznych narzędzi promocji idei integracji europejskiej wśród młodzieży. Film europejski jako produkt działalność Unii Europejskiej w zakresie kształtowania wizerunku produktu, wsparcie finansowe i promocyjne, rezultaty podjętych działań. Creative Writing przedmiot prowadzony w języku polskim. Public relations jako instrument marketingu, public relations wewnętrzny i zewnętrzny, rola public relations w budowaniu tożsamości, kształtowanie umiejętności kreowania wizerunku firmy, media relations - nawiązywania kontaktów z mediami (zasady kształtowania kontaktów z dziennikarzami), autoprezentacja, kształtowanie zdolność do szybkich wypowiedzi, komentarzy oraz pisania przemówień, kształcenie umiejętności autorskich, umiejętność przygotowywania konferencji prasowych. 12

14 ZAŁĄCZNIK C Kosztorys studiów Stawka z bonifikatą: 3800 zł (1900 zł/semestr) Stawka bez bonifikaty lub w ratach: 4000 zł (2000 zł/semestr) 13

15

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach:

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: public relations PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia Instytut Nauk Politycznych WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH Minimum programowe dla studentów MISH od r. 2009/10 Studia pierwszego stopnia ROK I Semestr I Wykł. Ćw.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach niestacjonarnych należy zrealizować 1260 godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla MISH (od roku 2012/2013) w formie stacjonarnej. Politologia, studia II stopnia. Specjalność: marketing i doradztwo polityczne

Plan studiów dla MISH (od roku 2012/2013) w formie stacjonarnej. Politologia, studia II stopnia. Specjalność: marketing i doradztwo polityczne Plan studiów dla MISH (od roku 2012/2013) w formie stacjonarnej Politologia, studia II stopnia Specjalność: marketing i doradztwo I rok Semestr I Teoria 5 wykład egzamin 30 I Nurty badań 5 wykład egzamin

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe)

Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe) Przedmioty wynikające ze standardu kształcenia Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe) Przedmioty ogólne Standardy kształcenia według projektu (210 ) Realizacja

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Politologia studia II stopnia (niestacjonarne - zaoczne)

PLAN STUDIÓW Politologia studia II stopnia (niestacjonarne - zaoczne) PLAN STUDIÓW Politologia studia II stopnia (niestacjonarne - zaoczne) Specjalność: ADMINISTRACJA PUBLICZNA ROK I Semestr I Historia instytucji politycznych - - 30 egz. 5 Socjologia polityki - - 30 egz.

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie

Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie 1. Ogólne dane Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 2 lata

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Komunikacja medialna i wizerunkowa. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.

Nazwa kierunku Komunikacja medialna i wizerunkowa. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Nazwa kierunku Komunikacja medialna i wizerunkowa Tryb studiów stacjonarny Profil studiów praktyczny Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Opis kierunku Absolwent kierunku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Specjalność stanowi zbiór 5 przedmiotów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie zarządzania marketingiem

Bardziej szczegółowo

Politologia, studia II stopnia

Politologia, studia II stopnia Plan studiów dla MISH w formie stacjonarnej (od roku 2016/2017) Politologia, studia II stopnia Specjalność: marketing polityczny I rok Semestr I Nazwa przedmiotu Punkty Forma zajęć Forma Liczba Semestr

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji Stacjonarny / niestacjonarny II

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU:

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (communication design, public relations, branding) Studia stacjonarne I stopień (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: Communication design (projektowanie komunikacji)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność:

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna liczba dydaktycznych: 1800 Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja Poznań, dnia 20 sierpnia 2012 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla MISH w formie stacjonarnej (od roku 2015/2016) Politologia, studia I stopnia

Plan studiów dla MISH w formie stacjonarnej (od roku 2015/2016) Politologia, studia I stopnia Plan studiów dla MISH w formie stacjonarnej (od roku 2015/2016) Politologia, studia I stopnia I rok Semestr I Nazwa modułu Punkty Forma zajęć Forma Liczba Semestr ECTS zaliczenia godzin Nauka o polityce

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

w agencjach corporate identity i agencjach reklamowych, zarówno w dziale kreatywnym jak i w doradztwie czy planowaniu strategicznym,

w agencjach corporate identity i agencjach reklamowych, zarówno w dziale kreatywnym jak i w doradztwie czy planowaniu strategicznym, PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopień (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: Communication design (projektowanie komunikacji) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja Poznań, 1.10.2016 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Politologia Nazwa kierunku kształcenia: Politologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab Karol B. Janowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: PUBLIC RELATIONS 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: PUBLIC RELATIONS 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 7 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: PUBLIC RELATIONS 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Informacje o kierunku

Informacje o kierunku Wydział Humanistyczny Kierunek: Studia Podyplomowe DYPLOMACJA SAMORZĄDOWA Typ: studia podyplomowe Informacje o kierunku Szczegółowych informacji na temat studiów udziela: 1. mgr Kamila Szatkowska email:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 1.Studia podyplomowe kierunku: ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO 2.Czas trwania studiów: Dwa

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PUBLICZNEGO

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PUBLICZNEGO PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PUBLICZNEGO 1. Nazwa studiów podyplomowych: Kształtowanie wizerunku publicznego 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 28/08 Senatu UG z dn. 27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Management instytucji publicznych i public relations. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Humanistyczny

Nazwa kierunku Management instytucji publicznych i public relations. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Humanistyczny Nazwa kierunku Management instytucji publicznych i public relations Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Humanistyczny Opis kierunku Celem studiów jest

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DOTYCZĄCY OŚRODKA DYDAKTYCZNEGO W RADOMIU

WNIOSEK DOTYCZĄCY OŚRODKA DYDAKTYCZNEGO W RADOMIU 1 WNIOSEK DOTYCZĄCY OŚRODKA DYDAKTYCZNEGO W RADOMIU 2 Warszawa 2007-04-02 Szanowny Pan Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk Szanowny Panie Rektorze Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla MISH (od roku 2012/2013) w formie stacjonarnej. Politologia, studia I stopnia

Plan studiów dla MISH (od roku 2012/2013) w formie stacjonarnej. Politologia, studia I stopnia Plan studiów dla MISH (od roku 2012/2013) w formie stacjonarnej Politologia, studia I stopnia I rok Semestr I Nazwa modułu Punkty Forma zajęć Forma Liczba Semestr ECTS zaliczenia godzin Nauka o polityce

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Nowoczesna promocja marketingowa na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Nowoczesna promocja marketingowa na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 października 015 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Nowoczesna promocja marketingowa na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 22/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Zarządzanie Poznań, 1.10.2016 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* I ROK STUDIÓW I semestr dydaktycznych 1. Nauka o prawie wykład O zaliczenie na ocenę 30 3 2. Nauka o polityce wykład/ćwiczenia O Egzamin 30/30 5 3. Historia powszechna XX wieku wykład/ćwiczenia O Egzamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 142/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr 142/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r. UCHWAŁA Nr 142/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie nowych specjalności studiów na kierunku zarządzanie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ

PODYPLOMOWYCH STUDIACH ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa PRACOWNIA BADAŃ NAD INTEGRACJĄ EURUROPEJSKĄ OŚRODEK BADAŃ I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ zapraszają do udziału w PODYPLOMOWYCH STUDIACH

Bardziej szczegółowo

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel)

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel) Komunikacja marketingowa. Red.: Maciej Rydel Wstęp I. Komunikacja jako element marketingu (Maciej Rydel) 1. Zasady marketingu partnerskiego (relationship marketing) 2. Kultura firmowa styl firmowy 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: DZIENNIKARSTWO RADIOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu:

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIAKRSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA FORMA STUDIÓW: niestacjonarne SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne POZIOM: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 2017 Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym Organizacja pomocy społecznej S Z K O L E N I E S P E C J A L I Z A C Y J N E Program szkolenia jest zgodny z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) I. Obligatoryjne przedmioty kształcenia ogólnego (zgodnie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

Europeistyka w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej (profil praktyczny) - studia I stopnia, stacjonarne + niestacjonarne-wieczorowe

Europeistyka w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej (profil praktyczny) - studia I stopnia, stacjonarne + niestacjonarne-wieczorowe Europeistyka w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej (profil praktyczny) - studia I stopnia, stacjonarne + niestacjonarne-wieczorowe Semestr 1 Podstawy metodologii nauk z elementami logiki 15 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. Kraków, Spis treści

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. Kraków, Spis treści Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red.. Kraków, 2011 Spis treści Wprowadzenie 11 Część I KOMUNIKOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Rozdział 1. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) FORMA STUDIÓW: niestacjonarne SPECJALNOŚĆ: Communication Design (Projektowanie ) POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWEGO, KIERUNKOWEGO, SPECJALNOŚCIOWE BEZ SPECJALIZACYJNYCH)

KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWEGO, KIERUNKOWEGO, SPECJALNOŚCIOWE BEZ SPECJALIZACYJNYCH) Załącznik nr do Uchwały Nr 08/010 z dnia 1 czerwca 010 r. PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 010 011 011 01 01-01 STUDIA NIESTACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH Minimum programowe dla studentów MISH od r. 2009/10 Studia pierwszego stopnia ROK I Historia stosunków międzynarodowych Geografia polityczna i ekonomiczna świata Wstęp

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE Ć Ć Ć Ć Ć Ć ykłady ydział Nauk Społecznych Politologia Studia I stopnia STUDIA STACJONARNE Specjalność: integracja europejska Czas trwania studiów 6 semestrów od roku akad. 2012/13 A. tym I II 1 Nauka

Bardziej szczegółowo

Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych

Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i foto-poligraficznych'' -

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu:

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIAKRSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA FORMA STUDIÓW: stacjonarne SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne POZIOM: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 1.Studia podyplomowe kierunku Kierowanie jednostką ratowniczą 2.Czas trwania studiów Dwa semestry 3.Termin rozpoczęcia studiów 1 październik

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu i programu nauczania) OPIS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Komunikowanie międzynarodowe

Bardziej szczegółowo