Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI"

Transkrypt

1

2 Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI 1. Uchwała Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Marketing europejski załącznik A 2. Kandydat na kierownika studiów: dr Marta Jas-Koziarkiewicz, tel Informacja zawierająca nazwę studiów, cel, język wykładowy, tryb, zakres tematyczny, czas trwania i łączną ilość godzin oraz sposób oceniania wyników nauczania i sposób oceny zajęć przez słuchaczy. Studia podyplomowe Marketing europejski (European Marketing) Studia w zakresie marketingu europejskiego stwarzają możliwość zapoznania się i wykorzystania wiedzy związanej z aspektami ekonomicznymi, prawnymi, społecznymi i kulturowymi prowadzenia działalności marketingowej. W warunkach integracji Polski z rynkiem europejskim kompetencje zdobyte na tych studiach podyplomowych mają charakter utylitarny i perspektywiczny. Dają wiedzę o tym, jak prowadzić badania rynku, w jaki sposób wykorzystywać poszczególne instrumenty marketingowego oddziaływania na konsumentów i konkurentów. Uczą konstruować kampanie promocyjne oraz współpracować z agencjami reklamowymi i agencjami PR. Studia Marketing europejski wyposażają także w konieczną na współczesnym rynku pracy umiejętność pracy zespołowej. W programie studiów połączono treści teoretyczne i praktyczne. Język wykładowy: język polski Tryb: studia niestacjonarne - zaoczne Zakres tematyczny: zagadnienia związane z marketingiem europejskim tj.: Jednolity Rynek Europejski, Marketing i konsument w prawie Unii Europejskiej, Wstęp do badań marketingowych, Podstawy euromarketingu, Warsztaty marketingu europejskiego, Promocja i reklama na rynku europejskim, Marka Europa, zarządzanie marką, Produkt na rynku europejskim, Eurokonsument, E-marketing w Europie, Negocjacje, Trendy w marketingu europejskim, Lobbing a marketing w Europie, Marketing Unii Europejskiej, Creative Writing. Czas trwania: 2 semestry Łączna liczba godzin: 181 Sposób oceniania wyników nauczania: przedmioty kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę. Sposób oceny zajęć przez słuchaczy: ankieta ewaluacyjna. 4. Szczegółowe warunki rekrutacji na studia. Kandydaci będą przyjmowani na studia bez postępowania kwalifikacyjnego - do wyczerpania limitu miejsc - po spełnieniu wymogów formalnych, tj. złożeniu kompletu dokumentów w wymaganym terminie. 1

3 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: a) podanie o przyjęcie na studia; b) życiorys/kwestionariusz osobowy; c) kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną; d) odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; e) jedno zdjęcie kolorowe odpowiadające standardom zdjęcia do dowodu osobistego, tzn. fotografia lewego półprofilu z odsłoniętym uchem; f) zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia. 5. Wymagania stawiane kandydatom na studia. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich) lub w szczególnych przypadkach - dyplomem ukończenia studiów licencjackich (studiów I stopnia). Osoby posiadające wykształcenie zawodowe lub tytuł licencjata mogą podjąć studia wyłącznie za zgodą Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków i dziedzin kształcenia. W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 6. Sylwetka absolwenta i efekty kształcenia. Absolwent studiów podyplomowych Marketing europejski powinien posiadać wiedzę na temat: zasad funkcjonowania i metod zarządzania organizacjami na rynkach europejskich; prowadzenia badań europejskich; postaw konsumentów i motywów ich postępowania; wykorzystania poszczególnych instrumentów marketingowych w skali europejskiej. W trakcie studiów absolwent uzyska lub pogłębi wiedzę na temat: zasad funkcjonowania i komunikacji w międzykulturowym środowisku europejskim, uwarunkowań kulturowych prowadzenia działalności biznesowej, zasad prowadzenia polityki cenowej i dystrybucji (na rynkach europejskich), specyfiki rynku reklamy i budowania kampanii promocyjnych na rynkach europejskich, marketingu internetowego oraz najnowszych trendów i możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedmioty realizowane w toku studiów Marketing europejski pozwolą absolwentowi na: prowadzenie rozmów handlowych i negocjacyjnych, przygotowanie i realizację kampanii promocyjnej firmy, podejmowanie współpracy z agencjami reklamowymi, agencjami public relations i badań rynku, kształtowanie przewagi konkurencyjnej własnej organizacji/ przedsiębiorstwa w zakresie marketingu europejskiego, a także organizację pracy zespołów wielokulturowych. 2

4 Po ukończeniu studiów Marketing europejski absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie między innymi: na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach i organizacjach działających na rynkach europejskich, działach marketingu dużych i średnich firm działających w środowisku europejskim, w agencjach public relations, agencjach reklamowych i marketingowych, w agencjach zajmujących się badaniem rynku, doradztwem i innymi usługami w zakresie marketingu europejskiego, w samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej nastawionej na wymianę zagraniczną, instytucjach i agendach Unii Europejskiej, administracji rządowej i samorządowej, mediach, instytucjach kulturalnych podejmujących działania z zakresu euromarketingu. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. 7. Program studiów (załącznik B), uwzględniający przedmioty nauczania na poszczególnych semestrach, ich wymiar i rozkład, warunki ich zaliczenia oraz uzyskania świadectwa ukończenia studiów. Kryteria zaliczenia: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uzyskują studenci, którzy uzyskali pozytywne zaliczenia wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów. 8. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: październik Imienny wykaz pracowników wybranych do realizacji programu: prof. dr hab. Janusz Adamowski profesor zwyczajny (belwederski), Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa WDiNP UW w latach , Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w kadencji , Kierownik Zakładu Systemów Medialnych, członek Komisji Organizacji i Rozwoju Senatu UW, członek Komitetu Nauk Politycznych PAN, członek Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN. Zajęcia dydaktyczne: Zagraniczne systemy medialne, Międzynarodowy obieg informacji. Zainteresowania badawcze: funkcjonowanie instytucji i systemów mediów masowych Polski, Federacji Rosyjskiej oraz b. republik związkowych ZSRR, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady. Publikacje: Wybrane zagraniczne systemy informacji masowej cz. I i II, Środki masowej informacji Kanady, Rosyjskie media i dziennikarstwo czasów przełomu ( ), Media w państwie współczesnym, Narodziny czwartej władzy. Geneza i rozwój brytyjskiego systemu medialnego. prof. dr hab. Artur Nowak-Far - profesor Szkoły Głównej Handlowej (2003), dr hab. nauk prawnych, dr nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Europeistyki WDiNP UW od października 2010 roku. Zainteresowania badawcze: Unia Gospodarcza i Pieniężna w Europie, bankowość centralna w UE, organizacja i zarządzanie administracją publiczną w UE, prawo techniczne UE. Publikacje: Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Pakt Stabilności i Wzrostu: funkcje, działanie i przyszłość, Finanse Unii Europejskiej: aspekty instytucjonalne i prawne. dr hab. Marcin Gawrycki - absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP (2000), Centro de Estudios Latinoamericanos (1999) i Studium Bezpieczeństwa Narodowego 3

5 (2000), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2004), stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2004), doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: stosunki międzynarodowe (2008). Zainteresowania badawcze: historia stosunków międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej, polityka zagraniczna Kuby, historia Kolumbii, polityka USA wobec państw Ameryki Łacińskiej, guerrilla latynoamerykańska, cyberterroryzm, bezpieczeństwo informacyjne. Zajęcia dydaktyczne: Geografia polityczna i gospodarcza świata, Historia i cywilizacja Ameryki Łacińskiej, Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej, Polityka zagraniczna wybranych państw Ameryki Łacińskiej, Unia Europejska - Azja, Afryka, Ameryka Łacińska, Informatyka. Najważniejsze publikacje: Między wojną a pokojem - narodowe i międzynarodowe koncepcje rozwiązania konfliktu zbrojnego w Kolumbii, Unia Europejska - Ameryka Łacińska i Karaiby: trudne partnerstwo dwóch regionów, Kuba i rewolucja w Ameryce Łacińskiej. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz - politolog, medioznawca, od roku akademickiego 2009/2010 pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Europeistyki WDiNP UW, wcześniej - Instytutu Dziennikarstwa UW (od 1981 roku). W pracy naukowo-badawczej zajmuje się: współczesnymi systemami medialnymi, polityką medialną, polityką informacyjną, relacjami media a terroryzm. Członek Rady Programowej czasopisma Media-Kultura-Społeczeństwo, tutor Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności im. Lane a Kirklanda, kierownik Zespołu Badawczego przygotowującego antyterrorystyczną strategię informacyjną dla administracji państwowej RP w ramach projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autorka m.in.: prac o zagranicznych systemach medialnych i polityce medialnej, w tym książek: Prasa niemiecka, Informacja masowa w polityce zagranicznej Niemiec, Duńskie media i Polityka medialna Unii Europejskiej. dr Bartłomiej Biskup - absolwent Instytutu Nauk Politycznych WDiNP UW(2000), doktor nauk humanistycznych (2007), obecnie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki INP. Zajęcia dydaktyczne: Strategie kampanii wyborczych, Praktyczne aspekty kreowania wizerunku publicznego, Public relations, Metody reklamy i promocji. Najważniejsze publikacje: Polacy niegłosujący - zawiedzeni, zmęczeni, czy niezainteresowani?, w: G. Meyer, S. Sulowski, W. Łukowski (red.), Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech, Narzędzia kampanii wyborczych w warunkach transformacji, w: Studia politologiczne, Prawybory w systemie kreacji przywódców politycznych (doświadczenia polskie), w: Studia politologiczne. dr Leszek Graniszewski - pracownik Instytutu Nauk Politycznych WDiNP UW od 1994 roku, obecnie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Instytucji Europejskich. Zainteresowania badawcze: funkcjonowanie systemu politycznego w Polsce, partnerzy społeczni, lobbing, grupy interesu w Unii Europejskiej. Najważniejsze publikacje: System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w przekroju, Państwa Świata: praca zbiorowa, Grupy interesu w Unii Europejskiej. dr Marta Jas-Koziarkiewicz - adiunkt w Katedrze Europeistyki WDiNP UW, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2008) - praca doktorska zdobyła II nagrodę 4

6 w Ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Piotra Dobrowolskiego za najlepsze prace doktorskie podejmujące problematykę niemcoznawczą, a w 2009 roku została opublikowana ( Podróże po mniejszym niebie. Dotowane pisma mniejszości niemieckiej w Polsce jako prasa środowiskowa po 1989 roku ). Stypendystka Universität Saarbrücken. Od marca 2009 roku członek Zespołu Badawczego przygotowującego antyterrorystyczną strategię informacyjną dla administracji państwowej RP w ramach projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zainteresowania naukowe: funkcjonowanie mediów w społeczeństwie demokratycznym; działalność mediów środowiskowych, w tym mniejszości narodowych i etnicznych, polityka informacyjna i medialna Unii Europejskiej. dr Grzegorz Kapuściński adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa WDiNP UW. Zainteresowania badawcze: teoria komunikacji społecznej, komunikowanie międzykulturowe, semiotyczne podejście do komunikowania, komunikowanie w systemie politycznym, semiotyka dóbr konsumpcyjnych i reklamy, kultura konsumpcyjna, symbol w przekazie reklamowym, komunikowanie niewerbalne. Prowadzone zajęcia dydaktyczne: Marketing i reklama, Reklama i marketing polityczny i społeczny, Telewizja jako medium komunikacyjne. Najważniejsze publikacje: Summa kamienna, summa z dykty, w: Kultura Współczesna, Janusowe oblicze globalizacji, w: Studia Medioznawcze, Herb w rycerskim rodzie, w: R. Żukowski Rycerstwo Polskie X-XV w.. dr Ewa Maria Marciniak adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych WDiNP UW, w latach kierownik Magisterskiego Dziennego Studium Nauk Politycznych, obecnie Wicedyrektor Instytutu Nauk Politycznych ds. dydaktycznych. Zainteresowania badawcze: kompetencje polityczne, komunikowanie interpersonalne, komunikowanie polityczne i marketingowe, socjalizacja polityczna, polityczne public relations. Dydaktyka: Psychologia Społeczna, Zarządzanie i Komunikowania Społeczne. Publikacje: Etyka i polityka (red.), Kompetencje przywódcy politycznego, w: Studia Politologiczne, Między Maską a Twarzą. Polityka jako sztuka kreowania wizerunku, w: Metafory polityki, Polityka jako sztuka unieważniania, w: Metafory polityki, Wokół pojęcia kompetencje polityczne, w: Rocznik Nauk Politycznych. dr Monika Poboży - adiunkt w Katedrze Europeistyki WDiNP, politolog, prawnik, stypendystka Universite Libre de Bruxelles i Uniwersytetu w Konstancji, od 2010 roku Kierownik studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia. Zainteresowania badawcze: podstawy ustrojowe Unii Europejskiej, polityczny wymiar Unii Europejskiej, europejskie prawo wspólnotowe. Dydaktyka: Integracja europejska, Prawo europejskie. Najważniejsze publikacje: Procedura reformy traktatowej, w: K.A. Wojtaszczyk (red. nauk.), Prawno-ustrojowy wymiar ratyfikacji traktatów wspólnotowych, Republika Federalna Niemiec w sprawie reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej, w: S.Sulowski (red.), Polska i Republika Federalna Niemiec w procesie integracji europejskiej, J. Kamiński, M. Poboży, Prawo wspólnotowe. dr Jacek Wasilewski - adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa WDiNP UW oraz pracownik Instytutu Kultury i Komunikowania SWPS w Warszawie, specjalista komunikacji społecznej, trener wystąpień publicznych, autor kampanii reklamowych oraz kampanii edukacyjnych, 5

7 dokumentalista i scenarzysta programów telewizyjnych. Zainteresowania badawcze: komunikacja społeczna, retoryka i język mediów. Najważniejsze publikacje: Retoryka dominacji (2006), Prowadzeni słowami - retoryka motywacji w komunikacji publicznej (2008). dr Łukasz Zamęcki adiunkt w Katedrze Europeistyki WDiNP UW, członek indywidualny International Political Sciences Students Association, członek redakcji pisma Społeczeństwo i Polityka, uczestnik projektu Małe państwa Europy, ekspert Rady Europy w procesie przygotowywania European Portfolio for youth leaders and youth Wolkers. Dydaktyka: Polska w procesie integracji europejskiej, Warsztaty europejskie, Prowadzenie działalności gospodarczej w UE, Finanse publiczne w UE. Publikacje nt. integracji Polski z UE, najnowszej historii Polski, polityki surowcowej i bezpieczeństwa surowcowego, teorii polityki oraz publikacje dla licealistów z zakresu wiedzy o społeczeństwie. 10. Kosztorys studiów sporządzony dla minimalnej liczby słuchaczy warunkującej samofinansowanie się studiów załącznik C 11. Przewidywana liczba słuchaczy/limit przyjęć: 40 Kosztorys przygotowany dla minimalnej liczby słuchaczy warunkującej samofinansowanie się studiów. ZAŁĄCZNIK A Uchwała Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 6

8 ZAŁĄCZNIK B Program studiów Semestr I Lp. nazwa przedmiotu osoba prowadząca 1. Jednolity Rynek Europejski Prof. dr hab. Artur Nowak-Far typ (forma) zajęć czas trwania sposób zaliczenia wykład 14 egz. 2. Podstawy euromarketingu Dr Marta Jas-Koziarkiewicz wykład 15 egz. 3. Marketing i konsument w prawie Unii Europejskiej Dr Monika Poboży wykład 12 zal./oc 4. Wstęp do badań marketingowych Dr Ewa Maria Marciniak wykład 10 zal./oc 5. Analiza rynków mediów w Europie Prof. dr hab. Janusz Adamowski wykład 10 zal./oc. 6. Lobbing a marketing w Europie Dr Leszek Graniszewski wykład 8 zal./oc. 7. Negocjacje Dr Marta Jas-Koziarkiewicz konwers. 12 zal./oc. 8. Warsztaty marketingu europejskiego Dr Jacek Wasilewski konwers. 12 zal./oc. Liczba godzin 93 Opis przedmiotów: Jednolity Rynek Europejski - rynek europejski a procesy integracji gospodarczej, etapy integracji, teoria integracji gospodarczej (efekt kreacji handlu, efekt przesunięcia handlu, mobilność czynników produkcji), Unia Gospodarczo-Walutowa: podstawy teoretyczne, korzyści i koszty, etapy kształtowania Jednolitego Rynku Europejskiego, podstawy traktatowe Jednolitego Rynku Europejskiego, zasady funkcjonowania Jednolitego Rynku Europejskiego: swoboda przepływu towarów, swoboda przepływu usług, swoboda przepływu kapitału, swoboda przepływu osób, ocena funkcjonowania wspólnego rynku, wybrane obszary działania UE w ramach rynku europejskiego, Wspólna Polityka Handlowa, Wspólna Polityka Rolna, Unia Gospodarczo-Walutowa jako dopełnienie wspólnego rynku: geneza, etapy tworzenia, kryteria konwergencji, korzyści i koszty Unii Gospodarczo-Walutowej, polityka regionalna. Podstawy euromarketingu - problematyka marketingu na rynku europejskim, charakterystyka działań marketingowych, omówienie pojęć: produkt, dystrybucja, cena i promocja. Tematy szczegółowe: 7

9 Analiza i definicja pojęć: marketing europejski, orientacja marketingowa przedsiębiorstwa, działania marketingowe, marketing na rynku europejskim; standaryzacja i adaptacja. Charakterystyka uwarunkowań działań marketingowych na rynku europejskim. Wybór strategii marketingowej, wybór strategii wejścia na rynek państw UE, segmentacja istota i kryteria. Produkt definicje, strategie produktu, cykl życia produktu, kształtowanie produktu i asortymentu, adaptacja czy standaryzacja produktu. Marka produktu. Kanały dystrybucji - typy, uczestnicy; intensywność dystrybucji i jej ograniczenia; tworzenie systemów dystrybucji. Cena jako instrument marketingowy; podmioty i podstawy ustalania cen; zmiany, różnicowanie i kształtowanie struktury cen; szary marketing; wpływ euro na decyzje cenowe. Aktywizacja sprzedaży; komunikowanie w marketingu, zakłócenia komunikacyjne w przekazach; uwarunkowania działań promocyjnych, reklama jako instrument aktywizacji sprzedaży. Marketing i konsument w prawie Unii Europejskiej - europejski system ochrony konkurencji i konsumenta w Europie (postanowienia TWE) i prawo antymonopolowe (praktyki objęte zakazem, pozycja dominująca - definicje i formy ograniczania), przeciwdziałanie tendencjom monopolizacyjnym, polityka konkurencyjna a swobody gospodarcze, środki służące ochronie przed nadmierną koncentracją, organy ochrony konkurencji, wartości chronione w prawie europejskim (wolność i uczciwość konkurencji, interesy konsumentów), podstawowe pojęcia obowiązujące w Europie, nieuczciwy marketing, prawne zasady zawierania umów, pozycja konsumenta i jego prawa, pozycja, zbiorowe interesy konsumentów, prawa oraz obowiązki przedsiębiorcy, umowy konsumenckie, współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony konkurencji, casusy - analiza orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Wstęp do badań marketingowych - przedmiot pomoże absolwentom zmniejszyć ryzyko podjęcia błędnych decyzji w przyszłej pracy zawodowej, uczy jak zwiększać szanse na sukces identyfikując potrzeby i oczekiwania konsumenta, tak by oferta firmy mogła te potrzeby i życzenia zaspokoić; pojęcie i funkcje badań marketingowych, założenia procesu badawczego, metody badań marketingowych, źródła informacji w badaniach marketingowych (wtórne i pierwotne), rodzaje badań marketingowych: ilościowe (sondaże, ankiety, wywiady), jakościowe (obserwacja, eksperyment, testy projekcyjne, portret profilowanie konsumentów, badania fokusowe, badania postaw, badania zrozumiałości przekazów komunikatów). Metody: analiza SWOT, analiza PEST, model 5-ciu sił Portera, analiza TOWS, analiza 8 P. Analiza udziałów rynkowych, ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, system informacji marketingowych a badania marketingowe, zasady organizacji badań marketingowych, metody gromadzenia i analizy danych. Analiza rynków mediów w Europie mechanizmy rządzące działalnością środków przekazu w państwach europejskich, główne instytucje medialne (gazety, czasopisma, stacje radiowe 8

10 i telewizyjne oraz agencje informacyjne), ocena roli i wpływu mediów masowych na system polityczny i społeczno-gospodarczy państw europejskich, uwarunkowania podejmowanych działań marketingowych ze względu na zróżnicowanie systemów medialnych w państwach europejskich. Lobbing a marketing w Europie - prezentacja lobbingu w Unii Europejskiej oraz procesu europeizacji grup interesu; omówienie struktur i charakterystyka najważniejszych grup interesu w Europie. Tematy szczegółowe: Zjawisko lobbingu - geneza, znaczenie i charakterystyka. Lobbing a inne formy komunikacji masowej. Omówienie modeli lobbingu. Zróżnicowanie regionalne i państwowe. Lobbing w Unii Europejskiej - grupy interesu, relacje z instytucjami Unii Europejskiej, lobbing a proces demokratyzacji. Proces instytucjonalizacji lobbingu w Unii Europejskiej. Regulacje prawne - prawo pierwotne i wtórne, normy etyczne. Typologie i rodzaje lobbingu: gospodarczy, polityczny, ofensywny, defensywny, bezpośredni i pośredni. Negocjacje - podstawowe zasady negocjacji oraz przygotowanie do samodzielnego uczestnictwa w negocjacjach; teoretyczna wiedza wykorzystywana w trakcie gier i symulacji, których stopień trudności wzrasta w toku zajęć. Tematy szczegółowe: Istota i specyfika negocjacji (podejście historyczne, prawne, ekonomiczne i psychologiczne), teoria gier. Cechy dobrego negocjatora. Negocjacje w komunikowaniu i dialogu międzykulturowym i narodowym. Uwarunkowania kulturowe i psychologiczne negocjacji. Charakterystyka styli negocjacyjnych, wyróżniki kulturowe. Początek negocjacji, negocjacje właściwe (eskalacja, obrona, inicjatywa, manipulacja, mediacja, impas, finalizacja). Taktyki wykorzystywane w procesie negocjacji. Symulacje negocjacji. Warsztaty marketingu europejskiego - praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w trakcie przedmiotów teoretycznych, studium przypadków, przygotowanie i przeprowadzenie własnych badań marketingowych. 9

11 Semestr II Lp. nazwa przedmiotu osoba prowadząca typ (forma) zajęć czas trwania sposób zaliczenia Marka Europa, zarządzanie marką Produkt na rynku europejskim Dr Bartłomiej Biskup wykład 12 egz. Dr Ewa Maria Marciniak wykład 12 egz. 3. Eurokonsument Dr Łukasz Zamęcki konwers. 10 zal./oc. 4. E-marketing w Europie Dr hab. Marcin Gawrycki konwers. 8 zal./oc. 5. Trendy w marketingu europejskim Dr hab. Ewa Stasiak- Jazukiewicz konwers. 10 zal./oc Promocja i reklama na rynku europejskim Marketing Unii Europejskiej Dr Grzegorz Kapuściński konwers. 12 zal./oc. Dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz wykład 10 zal./oc. 8. Creative Writing Dr Grzegorz Kapuściński konwers. 14 zal./oc. Liczba godzin 88 Opis przedmiotów: Marka Europa, zarządzanie marką - wiedza teoretyczna z zakresu cywilizacji europejskiej, tożsamość europejska, odrębność, wizerunki konkurencyjne, autowizerunek i wizerunek zewnętrzny; stereotypy, autostereotypy; pojęcie marki, rodzaje marek, rola i funkcje marki w społeczeństwie konsumpcyjnym pojęcie brand equity (jak mierzyć wartość marki); funkcje marki dla producenta/dla konsumenta w Unii; zasady wyboru strategii marki w Unii; zarządzanie marką na eurorynku, globalizacja marki; problematyka repozycjonowania marki i jej koszt. Produkt na rynku europejskim - kształtowanie produktu i asortymentu, wprowadzanie produktów na rynku europejskim, strategie pozycjonowania produktów na eurorynku, dywersyfikacja asortymentu, mapy percepcji, standaryzacja i adaptacja strategii produktu, wybór strategii pozycjonowania produktu i jej wdrożenie, analiza casusów. Eurokonsument - uwarunkowania społeczno-kulturowe segmentacji na rynku europejskim - tendencje demograficzne i konsumpcyjne (grupy kulturowe w Europie), kryteria społecznoekonomiczne, etnocentryzm konsumentów, homogenizacja i heterogenizacja konsumpcji, konsumpcja postmodernistyczna, efekt naśladownictwa i demonstracji w skali międzynarodowej, efekt Veblena, dekonsumpcja, eurosegmenty nabywców ( withdrawal, 10

12 dremers, euroambisions, greenest, euromilitans, euronotables ), zmiany zachowań konsumentów. E-marketing w Europie - problematyka e-marketingu na rynku europejskim; charakterystyka specyfiki działań marketingowych w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem działań promocyjnych. Tematy szczegółowe: Charakterystyka środowiska, wykorzystanie technologii internetowych, innowacyjność narzędzi. Definicja e-marketingu i możliwości, jakie on oferuje. Informacje na temat użytkowania Internetu. Zachowania konsumenta w Internecie. Klienci Internetowi - charakterystyka. Polski konsument w Internecie. Dynamika rynku. Uwarunkowania i ograniczenia e-zakupów. Nowe narzędzia marketingowe. Możliwości i ograniczenia posługiwania się społecznościami internetowymi. Działania promocyjne z wykorzystanie Internetu: przedsiębiorstwa, organizacje międzynarodowe, Unia Europejska, strategie promocyjne, promocja on-line a tradycyjne formy promocji. Branding. Kreowanie wizerunku z wykorzystaniem Internetu. Prezentacja udanej i nieudanej kampanii wizerunkowej w Internecie. Specyfika reklamy internetowej, formy reklamy internetowej. Wykorzystanie Internetu w marketingu Unii Europejskiej. Skuteczność reklamy internetowej i postawy wobec niej polskich konsumentów. Public relations on-line - charakterystyka, możliwości i ocena skuteczności. Prezentacja projektów słuchaczy stanowiących ocenę poszczególnych działań marketingowych podejmowanych przez instytucje Unii Europejskiej. Trendy w marketingu europejskim Europa miejscem narodzin marketingu mobilnego - cechy marketingu mobilnego (spersonalizowany przekaz, precyzyjne dotarcie do grupy docelowej, interakcyjność, skuteczność, możliwość precyzyjnego monitorowania kampanii); narzędzia (SMS, MMS. WAP); ograniczenia stosowania (powstanie IAB - Interactive Advertizing Bureau, oraz MMA- Mobile Marketing Association). Marketing narracyjny. Marketing szeptany. Marketing multikulturalny - case study. Event Marketing - case study. Re-marketing - case study. Niekonwencjonalne techniki marketingu partyzanckiego (guerrilla marketing). Sound bait. Promocja i reklama na rynku europejskim - omówienie podstawowych pojęć, metod i ocena efektywności działań promocyjnych. Promocja jako element marketing-mix, planowanie 11

13 i zintegrowanie działań promocyjnych, tworzenie planu promocji, dostosowanie działań promocyjnych do grup docelowych, reklama - forma komunikacji marketingowej, style reklamy, wykorzystanie marketingu bezpośredniego, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista, system identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa. Marketing Unii Europejskiej prezentacja działań instytucji unijnych na wspólnym rynku (zwłaszcza Komisji Europejskiej) przykład działań marketingowych, strategia dotarcia do obywateli państw członkowskich, public relations instytucji i organów Unii Europejskiej. Tematy szczegółowe: Zagadnienia wprowadzające: podstawowe różnice między marketingiem produktu, usług a idei; geneza podjęcia promocji idei integracji europejskiej. Podmioty uprawiające marketing UE - podział na podmioty krajowe i unijne; omówienie obszaru i zakresu działań podejmowanych przez polskie podmioty: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Fundację im. Roberta Schumana oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Omówienie obszaru i zakresu działań marketingowych podejmowanych przez podmioty unijne: Komisję Europejską; Parlament Europejski; Komitet Ekonomiczno- Społeczny; Komitet Regionów. Narzędzia marketingu wewnętrznego UE - współpraca między państwami a Komisją Europejską w postaci sieci ośrodków informacyjnych (ośrodków dokumentacji europejskiej, bibliotek depozytowych, ośrodków euro-info, europejskich punktów informacyjnych, wiejskich ośrodków informacji i promocji - Carrefours, miejskich for do spraw rozwoju zrównoważonego, europejskich ośrodków informacji konsumenckiej - Euroguichet i najmłodszych - ośrodków informacji o Europie w Paryżu, Lizbonie i Berlinie). Marketing kulturalny - omówienie wewnętrznych i zewnętrznych narzędzi promocji europejskiej twórczości kulturalnej; marketing społeczny - omówienie wewnętrznych narzędzi promocji działań przeciw wykluczeniom społecznym; marketing młodzieżowy - omówienie wewnętrznych narzędzi promocji idei integracji europejskiej wśród młodzieży. Film europejski jako produkt działalność Unii Europejskiej w zakresie kształtowania wizerunku produktu, wsparcie finansowe i promocyjne, rezultaty podjętych działań. Creative Writing przedmiot prowadzony w języku polskim. Public relations jako instrument marketingu, public relations wewnętrzny i zewnętrzny, rola public relations w budowaniu tożsamości, kształtowanie umiejętności kreowania wizerunku firmy, media relations - nawiązywania kontaktów z mediami (zasady kształtowania kontaktów z dziennikarzami), autoprezentacja, kształtowanie zdolność do szybkich wypowiedzi, komentarzy oraz pisania przemówień, kształcenie umiejętności autorskich, umiejętność przygotowywania konferencji prasowych. 12

14 ZAŁĄCZNIK C Kosztorys studiów Stawka z bonifikatą: 3800 zł (1900 zł/semestr) Stawka bez bonifikaty lub w ratach: 4000 zł (2000 zł/semestr) 13

15

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Temat lekcji Środki dydaktyczne. Lekcja - podręcznik organizacyjna - zeszyt 2. Ja, czyli kto? 6 (w tym: tekst źródłowy, s. 9) - encyklopedie 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I. Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu o: 1. Statut Gimnazjum Publicznego im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu. 2. Program do wiedzy o

Bardziej szczegółowo