Raport końcowy. Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport końcowy. Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu"

Transkrypt

1 Raport końcowy Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu dr hab. Lech Nieżurawski dr Marcin Kuzel dr Piotr Szymański Anna Pomianowska-Kardaś Adam Mroczkowski Zuzanna Nowakowska 1

2 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wprowadzenie... 7 Opis przedmiotu... 7 Główne założenia i cele... 7 Zespół, termin i okoliczności realizacji badania... 8 Kryteria i pytania badawcze... 8 Opis metodyki Dobór próby - przedsiębiorstwa Dobór próby - jednostki B+R i instytucje otocznia biznesu Źródła informacji Wyniki empiryczne Analiza wyników i interpretacja Podsumowanie Wnioski Aneksy

3 Streszczenie Przedmiotem zrealizowanego badania stała się analiza powiązań i kształtowania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do celów szczegółowych projektu zaliczono: 1. dostarczenie informacji o stanie współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki, 2. opis wzajemnej relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi a sferą B+R, 3. wskazanie na najistotniejsze problemy towarzyszące współpracy jednostek sfery B+R z przedsiębiorcami, 4. opracowanie mapy obszarów współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a sferą B+R, 5. wypracowanie wniosków oraz wstępnych propozycji działań w analizowanym zakresie. Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego przez zespół pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt badawczy zrealizowano w okresie od 1 września 2009 roku do 3 listopada 2009 roku. Projekt badawczy był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Badaniami objęte zostały: 1. około 400 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw nastawionych na działalność innowacyjną i funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (w tej cześci wykorzystano metodę ankiety internetowej wspomaganej telefonicznie), 2. grupa 41 ekspertów reprezentujących 29 jednostek tj., wśród których znalazły się: uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne, jednostki badawczo-rozwojowe, fundacje naukowe, przemysłowe instytuty badawcze, centra transferu technologii, parki technologiczne, parki przemysłowe, agencje rozwoju regionalnego, a także stowarzyszenia przedsiębiorców oraz izby przemysłowe, handlowe i przemysłowo-handlowe z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w tej części zastosowano metodę wywiadu bezpośredniego).. Baza danych tych przedsiębiorstw, a także lista ośrodków badawczo-rozwojowych i naukowobadawczych oraz instytucji otoczenia biznesu, została opracowana na podstawie Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (w przypadku przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego właściwym organem rejestracyjnym jest przy tym Urząd Statystyczny w Bydgoszczy) oraz publikacji zawierających informacje teleadresowe o firmach w regionie tj. Panoramy Firm i Polskich Książek Telefonicznych (bazy zostały zakupione na potrzeby badania). W przypadku jednostek B+R wykorzystano także wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przeprowadzenie badań wśród wskazanych powyżej grup respondentów umożliwiło określenie charakteru powiązań oraz głównych obszarów współpracy i wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczo-rozwojowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami 3

4 otoczenia biznesu. Wskazany został zakres i charakter zapotrzebowania na informacje ze strony B+R oraz tendencje zmian w oparciu o analizę wyników badania. Podstawowym efektem przeprowadzonego badania jest ocena sytuacji z zakresu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczo-rozwojowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, a także propozycje do dalszych działań. Wyniki zrealizowanego badania stanowić mogą podstawę dla budowy platformy współdziałania pomiędzy podmiotami tworzącymi potencjał innowacyjny regionu. Zrealizowany projekt badawczy zgodnie z przyjętymi założeniami w głównej mierze obejmował przedsiębiorstwa nastawione na działalność innowacyjną. W wyniku realizacji projektu badawczego ustalono, że większość badanych przedsiębiorstw nastawionych jest na działalność innowacyjną (72 %). Najczęściej deklarowanym rodzajem innowacji są produktowe (35%), ale pozostałe, czyli procesowe, organizacyjne, marketingowe również były stosunkowo często wskazywane. Należy wnioskować, że przedsiębiorstwa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego są zainteresowane działalnością proinnowacyjną, a w przypadku znacznej ich części mówić można o innowacyjności, rozumianej jako skłonność oraz zdolność do tworzenia i wdrażania zmian. Część przedsiębiorstw z Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspiera swoją działalność na polu poszukiwania i implementacji nowych rozwiązań kontaktami ze sferą nauki. 32% respondentów deklarowało, że współpracowało do tej pory lub obecnie współpracuje z ośrodkami badawczorozwojowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu. Pozostałe 68% respondentów zrezygnowało lub nigdy nie podjęło takiej działalności, w większości uznając, iż po prostu nie miało takiej potrzeby (37% respondentów). Należy wnioskować, iż skala współpracy prowadzonej pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczo-rozwojowymi i naukowobadawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu z Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie jest zadowalająca z punktu widzenia liczby utworzonych i utrzymywanych kontaktów. Przedsiębiorstwa, które prowadzą współpracę z ośrodkami badawczo-rozwojowymi i naukowobadawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu koncentrują swoje wysiłki na tworzeniu powiązań głównie z publicznymi uczelniami wyższymi 13% badanych przedsiębiorstw deklarowało współpracę właśnie z tymi jednostkami. Z drugiej strony, zlokalizowane na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jednostki B+R najczęściej prowadzą współpracę z 20 i więcej przedsiębiorstwami (53 %), co uprawnia do stwierdzenia, że współpraca ta ma szeroki charakter (choć nie jest wystarczająca, głównie ze względu na trwałość i częstość kontaktów, a także na fakt, że jednostek B+R jest w Województwie względnie mało). Jednostki B+R prowadzą współpracę z różnymi typami przedsiębiorstw: około 20% jednostek B+R podejmuje współpracę z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność produkcyjno-rolniczą, 57% produkcyjno przemysłową, 29% handlową, 56% usługową oraz 51% produkcyjno handlową oraz 44% produkcyjno usługową, najrzadziej współpracują z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność handlowo usługową (22 %). Badane przedsiębiorstwa wskazały przy tym, że kontakty z partnerami ze sfery nauki i otoczenia biznesu należy w większości przypadków określić jako sporadyczne. Zawarta i podtrzymywana współpraca chociaż często ograniczana do sporadycznych kontaktów prowadzi do uzyskiwania pozytywnych efektów. I choć nie zawsze kontakty te mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju 4

5 przedsiębiorstw, to wskazać należy, że 37% badanych przedsiębiorstw określiło ich wagę jako dużą, 51% jako średnią i tylko 13% jako małą. Ograniczona współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczo-rozwojowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu w Województwie Kujawsko-Pomorskim to nie kwestia pojawiających się problemów, ale raczej brak tradycji współdziałania, przywiązanie do niezależności, ewentualnie samodzielności przedsiębiorców, brak zaufania czy niedostrzeganie możliwych korzyści. Powodem może być także stosunkowo niewielka liczba jednostek badawczorozwojowych zlokalizowanych na terenie województwa. Wydaje się, że struktura regionalnych ośrodków badawczo-rozwojowych i naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu (ze wskazaniem na dominację uczelni wyższych) w dużym stopniu determinuje charakter i obszary współpracy prowadzonej z przedsiębiorstwami. Najczęściej współpraca taka dotyczy doradztwa (wskazania 63% respondentów), organizowania kursów i szkoleń (56% respondentów), sporządzania opinii i ekspertyz (54% respondentów). Znacznie rzadziej wskazywano na zakupy technologii, dokumentacji technicznej, uzyskiwania certyfikatów czy pomocy przy wdrożeniach. Ze względu na duże znaczenie uczelni przy kształtowaniu obszarów współpracy z przedsiębiorstwami za ważny element podejmowanych działań należy uznać również organizowanie staży i praktyk studenckich. Trudno jest oceniać zakres i możliwości współpracy przedsiębiorstw z największymi uczelniami regionu przez pryzmat całej jednostki, gdyż oferty poszczególnych wydziałów mają diametralnie różny charakter. Przy ocenie trzeba zatem brać takie zróżnicowanie pod uwagę, wskazując, że zupełnie inny charakter może mieć współpraca z przedsiębiorstwami tych części jednostek naukowych, które z definicji skoncentrowane są na prowadzeniu badań podstawowych niż tych, które mają możliwości i mogą prowadzić badania przemysłowe (prace stosowane i rozwojowe). Oferowaniu tych ostatnich często towarzyszą problemy proceduralne i formalno-prawne w znacznym stopniu utrudniające, a czasem nawet uniemożliwiające, współpracę ze sferą biznesu. Część z tych ograniczeń ma charakter ogólny i związana jest z regulacjami prawnymi, ale znaczna część wynika ze skomplikowania wewnętrznych procedur uczelni, a w wielu przypadkach po prostu braku odpowiednich procedur, co znacznie utrudnia a często skutecznie zniechęca do podejmowania współpracy z przedsiębiorstwami przez naukowców. W tym względzie postulować należałoby ograniczenie utrudnień i barier formalnych, do minimum sprowadzając kwestie biurokratyczne i ustalając przejrzyste zasady angażowania się uczelni i naukowców we współpracę z przedsiębiorstwami, bazujące na trwałych i przejrzystych systemach motywacyjnych (powiązanych z systemami wynagrodzeń). Wskazać należy, że niektóre uczelnie podjęły już próby określenia takich zasad, choć na razie trudno jest oceniać trafność i funkcjonowanie wprowadzanych rozwiązań. Współpraca ze sferą nauki może i przynosi korzyści tym przedsiębiorcom, którzy się w taką współpracę angażują. Z pewnością powinna być ona zatem przedmiotem zainteresowania zarówno ze strony podmiotów gospodarczych oraz jednostek sfery nauki i otoczenia biznesu, jak również lokalnych władz, których zadaniem jest kształtowanie warunków przyjaznych rozwijaniu współpracy w regionie. W dużej mierze do rozwiązania pozostaje kwestia przepływu informacji, a także tworzenia ofert czy baz potencjalnych partnerów spośród ośrodków badawczo-rozwojowych i naukowobadawczych oraz instytucji otoczenia biznesu. Wydaje się, że kwestia ta może być z powodzeniem rozwiązana przez działania władz lokalnych, które powinny być zainteresowane wspieraniem tworzenia warunków i atmosfery współpracy pomiędzy podmiotami regionu. 5

6 W kontekście tworzenia trwałych relacji współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki należałoby postulować wykorzystanie wzorców bardziej doświadczonych regionów, w tym regionów Unii Europejskiej. Tworzenie bardziej efektywnych platform współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i jednostkami administracji rządowej i samorządowej powinno stać się jednym z podstawowych elementów kształtowania polityki współpracy regionalnej. Warto mechanizmy te opierać na dobrych wzorcach i praktykach, prezentując je na spotkaniach z przedsiębiorcami i przedstawicielami nauki. W perspektywie planów przedsiębiorstw Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczących współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu wskazać należy, że postawa przedsiębiorstw jest dość zachowawcza. Aż 60% respondentów wskazało, że pozostanie na aktualnym poziomie współpracy. Z kolei 25% chce powiększyć dotychczasowy obszar współpracy, a 14% zwiększyć liczbę partnerów. Optymistyczny jest fakt, że żadne z przedsiębiorstw nie zamierza ograniczyć współpracy, a także, że postawa jednostek sfery nauki i otoczenia biznesu jest bardziej aktywna. Zdecydowana większość z badanych jednostek zamierza rozszerzyć zakres prowadzonej współpracy, próbując dotrzeć do większej liczby potencjalnych partnerów biznesowych (56% respondentów). Wydaje się, że zasadne byłoby wspieranie regionalnych ośrodków badawczo-rozwojowych i naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu w tym zakresie, gdyż jak wcześniej wspomniano jednym z zasadniczych i jednocześnie możliwych do rozwiązania w stosunkowo łatwy sposób problemów jest dostępność informacji o ofercie jednostek. Zakładając, iż działania takie zostaną zainicjowane w niedalekiej przyszłości perspektywy intensyfikacji współpracy prowadzonej pomiędzy sferą nauki, instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorstwami można oceniać umiarkowanie pozytywnie. 6

7 Wprowadzenie Opis przedmiotu Przedmiotem zrealizowanego badania stała się analiza powiązań i kształtowania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to szczególnie ważny obszar rozważań z punktu widzenia możliwości dynamizowania rozwoju gospodarczego regionu. W tym celu potrzebne jest sprzyjanie procesowi tworzenia innowacyjnego środowiska przedsiębiorczości na bazie powstawania skupisk wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw i jednostek okołobiznesowych z silnym wsparciem ośrodków naukowych i badawczych, działających na obszarze województwa. Szczególnie istotnego znaczenia nabiera przy tym kwestia przepływu informacji oraz transferu rozwiązań technicznych, technologicznych, wiedzy i umiejętności pomiędzy jednostkami partnerskimi, a w efekcie podnoszenia ich innowacyjności i konkurencyjności. Wspomaganie tworzenia kontaktów i zacieśniania współpracy na styku sfery nauki i gospodarki jest jednym z bardziej istotnych celów polityki przemysłowej i regionalnej nowoczesnych gospodarek. Punktem wyjścia musi być rozpoznanie stanu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, ocena wzajemnych relacji i powiązań, a także wzajemnych oczekiwań. Potrzebna jest wiedza na temat częstości, intensywności, trwałości i zakresu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczymi i naukowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu. Z pewnością potrzebne jest także zidentyfikowanie problemów towarzyszących tej współpracy i ocena kompletności oferty instytucji regionalnych w stosunku do oczekiwań przedsiębiorców. Ważnym elementem będzie również zebranie opinii na temat pożądanych działań i kierunków zmian potrzebnych dla intensyfikacji prowadzonej współpracy w sposób, który umożliwiłby wsparcie rozwoju gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zebraniu informacji w zarysowanych powyżej obszarach i rozpoznaniu potencjalnie najważniejszych z przedstawionych kwestii zostały podporządkowane cele zrealizowanego projektu badawczego. Główne założenia i cele Głównym celem projektu badawczego stała się analiza i ocena powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na cele szczegółowe składają się: 1. dostarczenie informacji o stanie współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki, 2. opis wzajemnej relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi a sferą B+R, 3. wskazanie na najistotniejsze problemy towarzyszące współpracy jednostek sfery B+R z przedsiębiorcami, 4. opracowanie mapy obszarów współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a sferą B+R, 5. wypracowanie wniosków oraz wstępnych propozycji działań w analizowanym zakresie. 7

8 Badaniami objęte zostały: 1. około 400 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw nastawionych na działalność innowacyjną i funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 2. grupa ekspertów reprezentujących jednostki tj.: uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne, jednostki badawczo-rozwojowe, fundacje naukowe, przemysłowe instytuty badawcze, centra transferu technologii, parki technologiczne, parki przemysłowe, agencje rozwoju regionalnego, a także stowarzyszenia przedsiębiorców oraz izby przemysłowe, handlowe i przemysłowohandlowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Przeprowadzenie badań wśród wskazanych powyżej grup respondentów umożliwiło określenie charakteru powiązań oraz głównych obszarów współpracy i wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczo-rozwojowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu. Wskazany został zakres i charakter zapotrzebowania na informacje ze strony B+R oraz tendencje zmian w oparciu o analizę wyników badania. Podstawowym efektem przeprowadzonego badania jest ocena sytuacji z zakresu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczo-rozwojowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, a także propozycje do dalszych działań. Wyniki zrealizowanego badania stanowić mogą podstawę dla budowy platformy współdziałania pomiędzy podmiotami tworzącymi potencjał innowacyjny regionu. Zespół, termin i okoliczności realizacji badania Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego przez zespół pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy w składzie: prof. WSG, dr hab. Lech Nieżurawski (kierownik projektu), dr Marcin Kuzel, dr Piotr Szymański, mgr Anna Pomianowska-Kardaś, mgr Adam Mroczkowski, lic. Zuzanna Nowakowska. Projekt badawczy zrealizowano w okresie od 1 września 2009 roku do 3 listopada 2009 roku. Projekt badawczy był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kryteria i pytania badawcze Obszar 1. Charakter powiązań pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami otoczenia biznesu a jednostkami gospodarczymi Pytania badawcze dla przedsiębiorstw: a) Czy przedsiębiorstwo współpracuje z jednostkami B+R? b) Jeżeli nie, to dlaczego? c) Jeżeli tak, to z jakimi? d) Jak częste są to kontakty (jednorazowe, sporadyczne, częste)? e) Jakie znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa ma współpraca z B+R? 8

9 f) Jakie problemy towarzyszą współpracy z B+R? g) Czy przedsiębiorstwo współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu? h) Jeżeli tak, to z jakimi i z jaką intensywnością? Pytania badawcze dla B+R: a) Jaka jest intensywność współpracy między jednostkami B+R a przedsiębiorstwami (jednorazowe, sporadyczne, częste)? b) Z jakimi przedsiębiorstwami prowadzą one współpracę (wielkość, rodzaj prowadzonej działalności, lokalizacja)? c) Jakie problemy towarzyszą współpracy jednostek B+R z przedsiębiorstwami? Obszar 2. Zakres i charakter zapotrzebowania na informacje ze strony B+R Pytania badawcze dla przedsiębiorstw: a) Czy oferta B+R jest adekwatna do potrzeb przedsiębiorstwa? b) Jeżeli nie, to dlaczego? c) Czego przedsiębiorstwo oczekuje od B+R? d) Jakie są przeszkody w realizacji oczekiwań? Pytania badawcze dla B+R: a) Czy oferta B+R jest adekwatna do potrzeb przedsiębiorstwa? b) Jeżeli nie, to dlaczego? c) Czego przedsiębiorstwo oczekuje od B+R? d) Jakie są przeszkody w realizacji oczekiwań? Obszar 3. Główne obszary współpracy i wymiany informacji Pytania badawcze dla przedsiębiorstw: a) Czego dotyczy współpraca z B+R (zakup technologii, zakup dokumentacji technicznej, doradztwo, pomoc przy wdrożeniach, wnioski o wykonanie opinii i ekspertyz, udział w kursach i szkoleniach, uzyskiwanie certyfikatów)? Pytania badawcze dla B+R: a) Czego dotyczy współpraca z przedsiębiorstwami (sprzedaż technologii, sprzedaż dokumentacji technicznej, doradztwo, pomoc przy wdrożeniach, wykonywanie opinii i ekspertyz, organizowanie kursów i szkoleń, wydawanie certyfikatów)? Obszar 4. Tendencje zmian w oparciu o analizę wyników badań Pytania badawcze dla przedsiębiorstw: a) Czy przedsiębiorstwo planuję podjęcie współpracy z B+R? b) Czy przedsiębiorstwo planuje zintensyfikować współpracę z B+R? Pytania badawcze dla B+R: a) Jakie są perspektywy prowadzenia współpracy i jej efektów z przedsiębiorstwami? 9

10 Opis metodyki W realizacji projektu zastosowano zróżnicowane metody i techniki badawcze: badanie małych średnich i dużych przedsiębiorstw Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety internetowej (metoda ankiety internetowej wspomagana telefonicznie), badanie jednostek B+R oraz instytucji otoczenia biznesu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu bezpośredniego (metoda wywiadu bezpośredniego). Pierwsza grupa respondentów została przebadana za pomocą specjalnie na ten cel przygotowanej ankiety internetowej. Ankieterzy kontaktowali się z przedstawicielami wytypowanych firm telefonicznie i prosili o uczestnictwo w badaniach. Po wyrażeniu zainteresowania na wskazany adres wysyłano adres strony WWW, na której znajdował się kwestionariusz ankiety internetowej. Dalszy udział w badaniu polegał na wypełnieniu kwestionariusza on-line. W ostatnim etapie badań dla zwiększenia skuteczności kwestionariusz był wypełniany podczas rozmowy telefoniczne z przedsiębiorcami. Wyniki badań zostały zakodowane i wprowadzone do pakietu statystycznego SPSS, a następnie poddane przetwarzaniu i analizie statystycznej. Druga grupa respondentów zaproszona została do badania w ramach wywiadu bezpośredniego z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu. Wybrana grupa przedstawicieli jednostek badawczorozwojowych, naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu została zaproszona na spotkania z organizatorami badań, podczas których został im przedstawiony cel i zakres badania, określony problem badawczy oraz zadane pytania. W tej części badania celem było nie tylko zebranie informacji na temat aspektów funkcjonowania reprezentowanych przez przedstawicieli instytucji, ale także zebranie ich indywidualnych opinii na temat możliwych kierunków i sposobów rozwijania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowobadawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu w kontekście rozwoju gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego. Informacje uzyskane od przedstawicieli instytucji mają zatem charakter opinii ekspertów. Wyniki badań zostały zakodowane i wprowadzone do pakietu statystycznego SPSS, a następnie poddane przetwarzaniu i analizie statystycznej. Zgromadzone w trakcie realizacji badań informacje mają charakter poufny, zostały należycie zarchiwizowane i przetwarzane zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych i kodeksem etyki badacza ESOMAR. Respondentom została zapewniona anonimowość, a wszelkie analizy i wskaźniki zaprezentowane w raporcie końcowym mają postać zagregowaną, co ma na celu ochronę prywatności i uniemożliwienie identyfikacji indywidualnych podmiotów czy poszczególnych respondentów. Badania zostały zrealizowane przez zespół doświadczonych i przeszkolonych ankieterów. 10

11 Dobór próby - przedsiębiorstwa Przez populację przedsiębiorstw rozumiemy małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Baza danych tych przedsiębiorstw została opracowana na podstawie Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (w przypadku przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego właściwym organem rejestracyjnym jest przy tym Urząd Statystyczny w Bydgoszczy) oraz publikacji zawierających informacje teleadresowe o firmach w regionie tj. Panoramy Firm i Polskich Książek Telefonicznych (bazy zostały zakupione na potrzeby badania). Liczebność populacji przedsiębiorstw jest znaczna, dlatego do ustalenia liczebności próby wykorzystano formułę: n= z 2 α 4d 2 gdzie: z α wartość odczytana z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego dla poziomu ufności 1 α, d dokładność oszacowania. Przyjęto najczęściej stosowany poziom ufności 1 α = Wtedy z α = Dokładność oszacowania przyjęto na poziomie d=0.05. Oznacza to, że dopuszczamy odchylenie przy szacowaniu frakcji na poziomie ±0.05. W takim przypadku liczebność próby wyniesie n=384. Do udziału w badaniach zaproszono przedsiębiorstwa, które nastawione są na działalność innowacyjną. Ponieważ nie istnieje ogólnie dostępna baza firm innowacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego doboru przedsiębiorstw dokonano na podstawie nazwy przedsiębiorstwa a później w trakcie badań zapytano wprost o innowacyjny charakter prowadzonej działalności. Dobór próby - jednostki B+R i instytucje otocznia biznesu Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy), wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz informacji z Panoramy Firm i Polskich Książek Telefonicznych sporządzono pełną listę ośrodków badawczo-rozwojowych i naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu, wśród których znalazły się: uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne, jednostki badawczo-rozwojowe, fundacje naukowe, przemysłowe instytuty badawcze, centra transferu technologii, parki technologiczne, parki przemysłowe, agencje rozwoju regionalnego, a także stowarzyszenia przedsiębiorców oraz izby przemysłowe, handlowe i przemysłowo-handlowe z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Lista ta zawierała pierwotnie zestawienie 44 jednostek. W trakcie weryfikacji danych teleadresowych okazało się, że kilka z tych instytucji już nie istnieje bądź zawiesiło działalność. W związku z tym baza wyjściowa nieznacznie się zmniejszyła. Do udziału w badaniu zaproszono wszystkie zidentyfikowane podmioty, jednak nie wszystkie z nich zdecydowały się angażować w projekt. Zamiarem zespołu badawczego stało się pozyskanie informacji 11

12 i zaangażowanie ekspertów reprezentujących przede wszystkim największe (te największe były w badaniu reprezentowane przez kilku ekspertów) i najważniejsze instytucje w regionie. Cel ten został zrealizowany. W efekcie udział w badaniu wzięli przedstawiciele takich instytucji, jak: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy, Toruńska Szkoła Wyższa, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Bydgoszczy, Instytut Procesów Informacyjnych w Toruniu, Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici w Toruniu, Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (przy UMK) w Toruniu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, Bydgoski Klaster Przemysłowy, Bydgoski Park Przemysłowy, Toruński Park Technologiczny, Grudziądzki Park Przemysłowy, Vistula Park Urząd Gminy w Świeciu, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Biuro Terenowe w Toruniu, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyki w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Klub Eksportera w Bydgoszczy, Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, Izba Gospodarcza w Grudziądzu, Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa w Bydgoszczy. Przedstawicielami w/w instytucji były osoby piastujące stanowiska kierownicze (często te najwyższe) lub osoby przez nie wskazane, a także eksperci wybrani według kryterium obszaru prowadzonych prac naukowo-badawczych, posiadający bogate doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami. Ogółem w tej części badania udział wzięło 41 ekspertów reprezentujących 29 różnych instytucji z różnych obszarów działalności. 12

13 Źródła informacji Podstawowym źródłem informacji zawartym w raporcie są wyniki zrealizowanego projektu badawczego oparte na danych pierwotnych uzyskanych w drodze przeprowadzenia dwóch, wzajemnie uzupełniających się, części badania tj. badania przedsiębiorstw i przedstawicieli ośrodków badawczorozwojowych i naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na etapie konceptualizacji badania i przygotowywania narzędzi badawczych wykorzystano także szereg publikacji z bogatej literatury przedmiotu, raportów, opracowań statystycznych i specjalistycznych, w tym m.in. następujące pozycje dotyczące problematyki regionalnej: 1. Bedyńska S., Brzezicka A. (red.), Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych, Wydawnictwo Academica, Warszawa Górniak J., Wachnicki J., Pierwsze kroki w analizie danych. SPSS for Windows, SPSS Polska, Kraków Haffer M, Haffer R. (red.), Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw, Wydawnictwo UMK, Toruń Haffer M, Haffer R., Analiza innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydawnictwo UTP, Bydgoszcz Haffer M. (red.), Innowacyjność i potrzeby proinnowacyjne przedsiębiorstw regionu kujawskopomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń Karaszewski W. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Województwie Kujawsko- Pomorskim (stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń Kosiedowski W. (red.), Konkurencyjność gospodarcza regionu w warunkach nowego ustroju terytorialno-administracyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń Malarska A., Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, SPSS Polska, Kraków Piotrowska-Trybull M., Instytucje otoczenia biznesu i ich wpływ na konkurencyjność regionu, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek Popławski W., Sudolska A., Zastempowski M., Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, TNOiK, Toruń Sudolska A., Wpływ instrumentów wspierania biznesu na innowacyjność przedsiębiorstw Województwa Kujawsko-Pomorskiego, [w:] J. Otto, R. Stanisławski (red.), Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. Wspieranie rozwoju MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim, Wydawnictwo PŁ, Łódź Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 roku, Bydgoszcz Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalna strategia innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Bydgoszcz

14 Wyniki empiryczne Analiza statystyczna, zebranych podczas badań danych statystycznych, została przeprowadzona za pomocą pakietu statystycznego SPSS 17. W analizie wykorzystane zostały podstawowe statystyki, takie jak częstości wskazań. Wyniki analiz, które zaprezentowano w raporcie w postaci wykresów w każdym przypadku zostały zinterpretowane. Analiza wyników i interpretacja Nastawienie przedsiębiorstw na działania innowacyjne W pierwszej kolejności przeanalizujemy nastawienie proinnowacyjne badanych przedsiębiorstw. Rysunek 1 Nastawienie na działalnośd innowacyjną W badanej próbie zdecydowanie przeważają (72 %) przedsiębiorstwa deklarujące nastawienie na działalność proinnowacyjną. Przy doborze próby nie udało się wyeliminować przedsiębiorstw, których działalność nie jest nastawiona na innowacje. Rodzaje deklarowanych innowacji W celu sprawdzenia zrozumienia pojęcia innowacyjności zapytano przedsiębiorców o rodzaj innowacji, które wprowadzili albo zamierzają wprowadzić. 14

15 Rysunek 2 Deklarowane innowacje Brak wprowadzonych i planowanych do wprowadzenia innowacji zadeklarowało 27% badanych przedsiębiorstw, co daje wynik prawie identyczny jak wcześniej. Można wnioskować, że przedsiębiorcy uczciwie ocenili czy są innowacyjni. Rodzaje innowacji wdrażanych przez przedsiębiorstwa W kolejnej części przedstawimy opis rodzajów innowacji wdrożonych albo planowanych do wdrożenia przez przedsiębiorstwa. Rysunek 3 Deklarowane innowacje Około 35 % badanych przedsiębiorstw deklaruje, że wdrożyło albo zamierza wdrożyć innowacje produktowe. 15

16 Kolejny rodzaj to innowacje procesowe. Rysunek 4 Deklarowane innowacje Spośród badanych przedsiębiorstw 26 % zadeklarowało, że wdrożyło lub planuje w najbliższym czasie wdrożyć innowacje procesowe. Następny rodzaj to innowacje organizacyjne. Rysunek 5 Deklarowane innowacje Spośród badanych przedsiębiorstw 21 % twierdzi, że wdrożyło lub planuje w najbliższym czasie wdrożyć innowacje organizacyjne. 16

17 Ostatni rodzaj to innowacje marketingowe. Rysunek 6 Deklarowane innowacje Spośród badanych przedsiębiorstw 23 % zadeklarowało, że wdrożyło lub planuje w najbliższym czasie wdrożyć innowacje marketingowe. Wśród rodzajów innowacji wdrożonych lub planowanych do wdrożenia dominują produktowe (35 %). Pozostałe rodzaje innowacji zostały wybrane w około % przez przedsiębiorców. Poziom współpracy jednostek B+R z przedsiębiorstwami Jednostki B+R współpracują z przedsiębiorstwami różnej wielkości. Rysunek 7 Liczba przedsiębiorstw z którymi prowadzona jest współpraca 17

18 Jednostki badawczo-rozwojowe prowadzą współpracę w 53 % z 20 i więcej przedsiębiorstwami. Około 42 % jednostek prowadzi współpracę z 10 lub mniej przedsiębiorstwami. 1. Charakter powiązań między jednostkami B+R a jednostkami gospodarczymi i instytucjami otoczenia biznesu. Analiza przedsiębiorstw a) Współpraca z jednostkami B+R W pierwszej kolejności zbadano deklarowany poziom współpracy z jednostkami B+R. Rysunek 8 Deklarowana współpraca Około 32 % badanych przedsiębiorstw wskazało, że wcześniej lub obecnie współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami otoczenia biznesu. b) Powody braku współpracy Przedsiębiorstwa, które nie prowadzą współpracy zapytano o przyczyny takiego stanu rzeczy. 18

19 Pierwszym czynnikiem, który poddano analizie było rozczarowanie współpracą. Rysunek 9 Rozczarowanie współpracą Znikoma (1%) liczba przedsiębiorców podała rozczarowanie jako przyczynę braku współpracy. Drugi czynnik, który rozważano to brak potrzeb takiej współpracy. Rysunek 10 Brak potrzeb współpracy Jako przyczynę nie podejmowania współpracy z jednostkami B+R około 37 % badanych przedsiębiorstw podało brak potrzeby współpracy. 19

20 Prowadzący badania zapytali również o brak znajomości jednostek B+R jako powód braku współpracy. Rysunek 11 Znajomości jednostek B+R Zaledwie 1 % badanych wskazał jako przyczynę braku współpracy nieznajomość jednostek B+R. W kolejnym pytaniu badano, czy powodem nie podejmowania współpracy jest brak jednostek B+R w najbliższym otoczeniu. Rysunek 12 Brak jednostek B+R w najbliższym otoczeniu Znów około 2% nie wskazało jako przyczyny braku współpracy brak jednostek w najbliższym otoczeniu. 20

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU Michał Majcherek - Kierownik Projektu Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Badania prowadzone

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Analiza badań Instytutu Doradztwa Sp. z o.o. na potrzeby konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS

Analiza badań Instytutu Doradztwa Sp. z o.o. na potrzeby konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS W dniach 21-3.1.213 r. Instytut Doradztwa Sp. z o.o. przeprowadził analizę rynkową MMSP z branży budowlanej z obszaru RP. Badania miały formę diagnozy potrzeb firm budowlanych i identyfikacji kierunków

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Raportu. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. z badania

Streszczenie Raportu. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. z badania Streszczenie Raportu dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z badania Ocena poziomu świadomości i postaw wobec innowacyjności wśród grup docelowych planowanej kampanii promocyjnej wykonanego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Karina Grygiel Konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw

Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw Działalność wynalazcza w Małopolsce Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Rola instytucji otoczenia biznesu w Wielkopolsce w kontekście przepływu wiedzy

Rola instytucji otoczenia biznesu w Wielkopolsce w kontekście przepływu wiedzy Rola instytucji otoczenia biznesu w Wielkopolsce w kontekście przepływu wiedzy Katarzyna Ragin-Skorecka Agnieszka Grzelczak Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska 29 lipca 2011 Cel badań

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu świadczenia usług brokerskich, realizowanych w ramach zadań projektu systemowego pn. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda Marianna Król Kraków, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poniższych czynności:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poniższych czynności: Toruń, 16 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na opracowaniu Planu rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza www.ris.mazovia.pl Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25.

I. 1) NAZWA I ADRES: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25. Toruń: Przeprowadzenie badania przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu z województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby projektu Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SME Internationalisation Exchange. Programy współpracy międzynarodowej- Informacja o konkursach, przegląd dobrych praktyk 6 kwietnia 2017, Toruń

SME Internationalisation Exchange. Programy współpracy międzynarodowej- Informacja o konkursach, przegląd dobrych praktyk 6 kwietnia 2017, Toruń SME Internationalisation Exchange Programy współpracy międzynarodowej- Informacja o konkursach, przegląd dobrych praktyk 6 kwietnia 2017, Toruń O projekcie SIE Projekt dofinansowany ze źródeł programu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Załącznik do Uchwały nr 66/XVI//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r.

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r. Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Katowice, 20 września 2005 r. Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Wyobrażenia tworzą

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

ROLA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WIELKOPOLSCE W KONTEKŚCIE PRZEPŁYWU WIEDZY. Agnieszka GRZELCZAK Katarzyna RAGIN-SKORECKA

ROLA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WIELKOPOLSCE W KONTEKŚCIE PRZEPŁYWU WIEDZY. Agnieszka GRZELCZAK Katarzyna RAGIN-SKORECKA ROLA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WIELKOPOLSCE W KONTEKŚCIE PRZEPŁYWU WIEDZY Agnieszka GRZELCZAK Katarzyna RAGIN-SKORECKA Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Projekt jest współfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy (2010-2013) / Program wsparcia dla przedsięwzięć badawczych (2013-2015) w województwie kujawsko-pomorskim

Program pilotażowy (2010-2013) / Program wsparcia dla przedsięwzięć badawczych (2013-2015) w województwie kujawsko-pomorskim Program pilotażowy (2010-2013) / Program wsparcia dla przedsięwzięć badawczych (2013-2015) w województwie kujawsko-pomorskim Finansowanie projektów innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

RAPORT CAŁOŚCIOWY Z POGŁĘBIONEJ ANALIZY I DIAGNOZY W RAMACH PROJEKTU INLAB CZ. I

RAPORT CAŁOŚCIOWY Z POGŁĘBIONEJ ANALIZY I DIAGNOZY W RAMACH PROJEKTU INLAB CZ. I RAPORT CAŁOŚCIOWY Z POGŁĘBIONEJ ANALIZY I DIAGNOZY W RAMACH PROJEKTU INLAB CZ. I ANALIZA DANYCH ZASTANYCH Autor: Radosław Ratajczak str. 1 Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE... 2 1. Zebrane dokumenty, raporty

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY Klaster MedSilesia to: potencjał technologii, wyrobów, urządzeń medycznych, wszystkie kluczowe jednostki naukowe i uczelnie ze Śląska, najważniejsze innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Utworzenie Klastra Kolejowego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Utworzenie Klastra Kolejowego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Utworzenie Klastra Kolejowego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 1. Specyfika Małopolski WYZWANIA: mało zróŝnicowana oferta usługowa proinnowacyjnych IOB niewystarczający

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE TORUŃ, 04.08.2017 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu Fundusz Badań i Wdrożeń Voucher Badawczy realizowanego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 2010 Aneta Wilmańska zastępca prezesa PARP Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i prognoza sytuacji w zakresie wspierania innowacyjności oraz funkcjonowania sieci gospodarczych.

Ocena stanu i prognoza sytuacji w zakresie wspierania innowacyjności oraz funkcjonowania sieci gospodarczych. Ocena stanu i prognoza sytuacji w zakresie wspierania innowacyjności oraz funkcjonowania sieci gospodarczych. Iwona Wesołek, Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa

Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa 28 czerwca 2011 r. Gabriela Zenkner-Kłujszo Biuro Przedsiębiorczości Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regionalny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych

INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych Warszawa, 10 czerwca 2015 r. Szansa na wysokie zyski, wyższe niż przy innych formach oszczędzania, możliwość korzystania z zalet rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Tutaj do pobrania wersja raportu w formacie pdf Badania przeprowadzone przez Ipsos-Demoskop w dniach 28 czerwca - 16 lipca 2001 r. na zlecenie Polskiej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jakub Rawski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW

WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW Fundusz Badań i Wdrożeń Voucher Badawczy (Poddziałanie 1.2.1 RPO WKP) Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach Projektu Fundusz Badań i Wdrożeń

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. wyniki badań jakościowych

BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. wyniki badań jakościowych BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO wyniki badań jakościowych CEL BADANIA Określenie poziomu i struktury innowacji w województwie lubuskim i ich wpływu na zmiany profilu

Bardziej szczegółowo