Raport końcowy. Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport końcowy. Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu"

Transkrypt

1 Raport końcowy Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu dr hab. Lech Nieżurawski dr Marcin Kuzel dr Piotr Szymański Anna Pomianowska-Kardaś Adam Mroczkowski Zuzanna Nowakowska 1

2 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wprowadzenie... 7 Opis przedmiotu... 7 Główne założenia i cele... 7 Zespół, termin i okoliczności realizacji badania... 8 Kryteria i pytania badawcze... 8 Opis metodyki Dobór próby - przedsiębiorstwa Dobór próby - jednostki B+R i instytucje otocznia biznesu Źródła informacji Wyniki empiryczne Analiza wyników i interpretacja Podsumowanie Wnioski Aneksy

3 Streszczenie Przedmiotem zrealizowanego badania stała się analiza powiązań i kształtowania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do celów szczegółowych projektu zaliczono: 1. dostarczenie informacji o stanie współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki, 2. opis wzajemnej relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi a sferą B+R, 3. wskazanie na najistotniejsze problemy towarzyszące współpracy jednostek sfery B+R z przedsiębiorcami, 4. opracowanie mapy obszarów współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a sferą B+R, 5. wypracowanie wniosków oraz wstępnych propozycji działań w analizowanym zakresie. Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego przez zespół pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt badawczy zrealizowano w okresie od 1 września 2009 roku do 3 listopada 2009 roku. Projekt badawczy był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Badaniami objęte zostały: 1. około 400 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw nastawionych na działalność innowacyjną i funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (w tej cześci wykorzystano metodę ankiety internetowej wspomaganej telefonicznie), 2. grupa 41 ekspertów reprezentujących 29 jednostek tj., wśród których znalazły się: uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne, jednostki badawczo-rozwojowe, fundacje naukowe, przemysłowe instytuty badawcze, centra transferu technologii, parki technologiczne, parki przemysłowe, agencje rozwoju regionalnego, a także stowarzyszenia przedsiębiorców oraz izby przemysłowe, handlowe i przemysłowo-handlowe z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w tej części zastosowano metodę wywiadu bezpośredniego).. Baza danych tych przedsiębiorstw, a także lista ośrodków badawczo-rozwojowych i naukowobadawczych oraz instytucji otoczenia biznesu, została opracowana na podstawie Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (w przypadku przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego właściwym organem rejestracyjnym jest przy tym Urząd Statystyczny w Bydgoszczy) oraz publikacji zawierających informacje teleadresowe o firmach w regionie tj. Panoramy Firm i Polskich Książek Telefonicznych (bazy zostały zakupione na potrzeby badania). W przypadku jednostek B+R wykorzystano także wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przeprowadzenie badań wśród wskazanych powyżej grup respondentów umożliwiło określenie charakteru powiązań oraz głównych obszarów współpracy i wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczo-rozwojowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami 3

4 otoczenia biznesu. Wskazany został zakres i charakter zapotrzebowania na informacje ze strony B+R oraz tendencje zmian w oparciu o analizę wyników badania. Podstawowym efektem przeprowadzonego badania jest ocena sytuacji z zakresu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczo-rozwojowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, a także propozycje do dalszych działań. Wyniki zrealizowanego badania stanowić mogą podstawę dla budowy platformy współdziałania pomiędzy podmiotami tworzącymi potencjał innowacyjny regionu. Zrealizowany projekt badawczy zgodnie z przyjętymi założeniami w głównej mierze obejmował przedsiębiorstwa nastawione na działalność innowacyjną. W wyniku realizacji projektu badawczego ustalono, że większość badanych przedsiębiorstw nastawionych jest na działalność innowacyjną (72 %). Najczęściej deklarowanym rodzajem innowacji są produktowe (35%), ale pozostałe, czyli procesowe, organizacyjne, marketingowe również były stosunkowo często wskazywane. Należy wnioskować, że przedsiębiorstwa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego są zainteresowane działalnością proinnowacyjną, a w przypadku znacznej ich części mówić można o innowacyjności, rozumianej jako skłonność oraz zdolność do tworzenia i wdrażania zmian. Część przedsiębiorstw z Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspiera swoją działalność na polu poszukiwania i implementacji nowych rozwiązań kontaktami ze sferą nauki. 32% respondentów deklarowało, że współpracowało do tej pory lub obecnie współpracuje z ośrodkami badawczorozwojowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu. Pozostałe 68% respondentów zrezygnowało lub nigdy nie podjęło takiej działalności, w większości uznając, iż po prostu nie miało takiej potrzeby (37% respondentów). Należy wnioskować, iż skala współpracy prowadzonej pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczo-rozwojowymi i naukowobadawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu z Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie jest zadowalająca z punktu widzenia liczby utworzonych i utrzymywanych kontaktów. Przedsiębiorstwa, które prowadzą współpracę z ośrodkami badawczo-rozwojowymi i naukowobadawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu koncentrują swoje wysiłki na tworzeniu powiązań głównie z publicznymi uczelniami wyższymi 13% badanych przedsiębiorstw deklarowało współpracę właśnie z tymi jednostkami. Z drugiej strony, zlokalizowane na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jednostki B+R najczęściej prowadzą współpracę z 20 i więcej przedsiębiorstwami (53 %), co uprawnia do stwierdzenia, że współpraca ta ma szeroki charakter (choć nie jest wystarczająca, głównie ze względu na trwałość i częstość kontaktów, a także na fakt, że jednostek B+R jest w Województwie względnie mało). Jednostki B+R prowadzą współpracę z różnymi typami przedsiębiorstw: około 20% jednostek B+R podejmuje współpracę z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność produkcyjno-rolniczą, 57% produkcyjno przemysłową, 29% handlową, 56% usługową oraz 51% produkcyjno handlową oraz 44% produkcyjno usługową, najrzadziej współpracują z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność handlowo usługową (22 %). Badane przedsiębiorstwa wskazały przy tym, że kontakty z partnerami ze sfery nauki i otoczenia biznesu należy w większości przypadków określić jako sporadyczne. Zawarta i podtrzymywana współpraca chociaż często ograniczana do sporadycznych kontaktów prowadzi do uzyskiwania pozytywnych efektów. I choć nie zawsze kontakty te mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju 4

5 przedsiębiorstw, to wskazać należy, że 37% badanych przedsiębiorstw określiło ich wagę jako dużą, 51% jako średnią i tylko 13% jako małą. Ograniczona współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczo-rozwojowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu w Województwie Kujawsko-Pomorskim to nie kwestia pojawiających się problemów, ale raczej brak tradycji współdziałania, przywiązanie do niezależności, ewentualnie samodzielności przedsiębiorców, brak zaufania czy niedostrzeganie możliwych korzyści. Powodem może być także stosunkowo niewielka liczba jednostek badawczorozwojowych zlokalizowanych na terenie województwa. Wydaje się, że struktura regionalnych ośrodków badawczo-rozwojowych i naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu (ze wskazaniem na dominację uczelni wyższych) w dużym stopniu determinuje charakter i obszary współpracy prowadzonej z przedsiębiorstwami. Najczęściej współpraca taka dotyczy doradztwa (wskazania 63% respondentów), organizowania kursów i szkoleń (56% respondentów), sporządzania opinii i ekspertyz (54% respondentów). Znacznie rzadziej wskazywano na zakupy technologii, dokumentacji technicznej, uzyskiwania certyfikatów czy pomocy przy wdrożeniach. Ze względu na duże znaczenie uczelni przy kształtowaniu obszarów współpracy z przedsiębiorstwami za ważny element podejmowanych działań należy uznać również organizowanie staży i praktyk studenckich. Trudno jest oceniać zakres i możliwości współpracy przedsiębiorstw z największymi uczelniami regionu przez pryzmat całej jednostki, gdyż oferty poszczególnych wydziałów mają diametralnie różny charakter. Przy ocenie trzeba zatem brać takie zróżnicowanie pod uwagę, wskazując, że zupełnie inny charakter może mieć współpraca z przedsiębiorstwami tych części jednostek naukowych, które z definicji skoncentrowane są na prowadzeniu badań podstawowych niż tych, które mają możliwości i mogą prowadzić badania przemysłowe (prace stosowane i rozwojowe). Oferowaniu tych ostatnich często towarzyszą problemy proceduralne i formalno-prawne w znacznym stopniu utrudniające, a czasem nawet uniemożliwiające, współpracę ze sferą biznesu. Część z tych ograniczeń ma charakter ogólny i związana jest z regulacjami prawnymi, ale znaczna część wynika ze skomplikowania wewnętrznych procedur uczelni, a w wielu przypadkach po prostu braku odpowiednich procedur, co znacznie utrudnia a często skutecznie zniechęca do podejmowania współpracy z przedsiębiorstwami przez naukowców. W tym względzie postulować należałoby ograniczenie utrudnień i barier formalnych, do minimum sprowadzając kwestie biurokratyczne i ustalając przejrzyste zasady angażowania się uczelni i naukowców we współpracę z przedsiębiorstwami, bazujące na trwałych i przejrzystych systemach motywacyjnych (powiązanych z systemami wynagrodzeń). Wskazać należy, że niektóre uczelnie podjęły już próby określenia takich zasad, choć na razie trudno jest oceniać trafność i funkcjonowanie wprowadzanych rozwiązań. Współpraca ze sferą nauki może i przynosi korzyści tym przedsiębiorcom, którzy się w taką współpracę angażują. Z pewnością powinna być ona zatem przedmiotem zainteresowania zarówno ze strony podmiotów gospodarczych oraz jednostek sfery nauki i otoczenia biznesu, jak również lokalnych władz, których zadaniem jest kształtowanie warunków przyjaznych rozwijaniu współpracy w regionie. W dużej mierze do rozwiązania pozostaje kwestia przepływu informacji, a także tworzenia ofert czy baz potencjalnych partnerów spośród ośrodków badawczo-rozwojowych i naukowobadawczych oraz instytucji otoczenia biznesu. Wydaje się, że kwestia ta może być z powodzeniem rozwiązana przez działania władz lokalnych, które powinny być zainteresowane wspieraniem tworzenia warunków i atmosfery współpracy pomiędzy podmiotami regionu. 5

6 W kontekście tworzenia trwałych relacji współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki należałoby postulować wykorzystanie wzorców bardziej doświadczonych regionów, w tym regionów Unii Europejskiej. Tworzenie bardziej efektywnych platform współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i jednostkami administracji rządowej i samorządowej powinno stać się jednym z podstawowych elementów kształtowania polityki współpracy regionalnej. Warto mechanizmy te opierać na dobrych wzorcach i praktykach, prezentując je na spotkaniach z przedsiębiorcami i przedstawicielami nauki. W perspektywie planów przedsiębiorstw Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczących współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu wskazać należy, że postawa przedsiębiorstw jest dość zachowawcza. Aż 60% respondentów wskazało, że pozostanie na aktualnym poziomie współpracy. Z kolei 25% chce powiększyć dotychczasowy obszar współpracy, a 14% zwiększyć liczbę partnerów. Optymistyczny jest fakt, że żadne z przedsiębiorstw nie zamierza ograniczyć współpracy, a także, że postawa jednostek sfery nauki i otoczenia biznesu jest bardziej aktywna. Zdecydowana większość z badanych jednostek zamierza rozszerzyć zakres prowadzonej współpracy, próbując dotrzeć do większej liczby potencjalnych partnerów biznesowych (56% respondentów). Wydaje się, że zasadne byłoby wspieranie regionalnych ośrodków badawczo-rozwojowych i naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu w tym zakresie, gdyż jak wcześniej wspomniano jednym z zasadniczych i jednocześnie możliwych do rozwiązania w stosunkowo łatwy sposób problemów jest dostępność informacji o ofercie jednostek. Zakładając, iż działania takie zostaną zainicjowane w niedalekiej przyszłości perspektywy intensyfikacji współpracy prowadzonej pomiędzy sferą nauki, instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorstwami można oceniać umiarkowanie pozytywnie. 6

7 Wprowadzenie Opis przedmiotu Przedmiotem zrealizowanego badania stała się analiza powiązań i kształtowania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to szczególnie ważny obszar rozważań z punktu widzenia możliwości dynamizowania rozwoju gospodarczego regionu. W tym celu potrzebne jest sprzyjanie procesowi tworzenia innowacyjnego środowiska przedsiębiorczości na bazie powstawania skupisk wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw i jednostek okołobiznesowych z silnym wsparciem ośrodków naukowych i badawczych, działających na obszarze województwa. Szczególnie istotnego znaczenia nabiera przy tym kwestia przepływu informacji oraz transferu rozwiązań technicznych, technologicznych, wiedzy i umiejętności pomiędzy jednostkami partnerskimi, a w efekcie podnoszenia ich innowacyjności i konkurencyjności. Wspomaganie tworzenia kontaktów i zacieśniania współpracy na styku sfery nauki i gospodarki jest jednym z bardziej istotnych celów polityki przemysłowej i regionalnej nowoczesnych gospodarek. Punktem wyjścia musi być rozpoznanie stanu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, ocena wzajemnych relacji i powiązań, a także wzajemnych oczekiwań. Potrzebna jest wiedza na temat częstości, intensywności, trwałości i zakresu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczymi i naukowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu. Z pewnością potrzebne jest także zidentyfikowanie problemów towarzyszących tej współpracy i ocena kompletności oferty instytucji regionalnych w stosunku do oczekiwań przedsiębiorców. Ważnym elementem będzie również zebranie opinii na temat pożądanych działań i kierunków zmian potrzebnych dla intensyfikacji prowadzonej współpracy w sposób, który umożliwiłby wsparcie rozwoju gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zebraniu informacji w zarysowanych powyżej obszarach i rozpoznaniu potencjalnie najważniejszych z przedstawionych kwestii zostały podporządkowane cele zrealizowanego projektu badawczego. Główne założenia i cele Głównym celem projektu badawczego stała się analiza i ocena powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na cele szczegółowe składają się: 1. dostarczenie informacji o stanie współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki, 2. opis wzajemnej relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi a sferą B+R, 3. wskazanie na najistotniejsze problemy towarzyszące współpracy jednostek sfery B+R z przedsiębiorcami, 4. opracowanie mapy obszarów współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a sferą B+R, 5. wypracowanie wniosków oraz wstępnych propozycji działań w analizowanym zakresie. 7

8 Badaniami objęte zostały: 1. około 400 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw nastawionych na działalność innowacyjną i funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 2. grupa ekspertów reprezentujących jednostki tj.: uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne, jednostki badawczo-rozwojowe, fundacje naukowe, przemysłowe instytuty badawcze, centra transferu technologii, parki technologiczne, parki przemysłowe, agencje rozwoju regionalnego, a także stowarzyszenia przedsiębiorców oraz izby przemysłowe, handlowe i przemysłowohandlowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Przeprowadzenie badań wśród wskazanych powyżej grup respondentów umożliwiło określenie charakteru powiązań oraz głównych obszarów współpracy i wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczo-rozwojowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu. Wskazany został zakres i charakter zapotrzebowania na informacje ze strony B+R oraz tendencje zmian w oparciu o analizę wyników badania. Podstawowym efektem przeprowadzonego badania jest ocena sytuacji z zakresu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczo-rozwojowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, a także propozycje do dalszych działań. Wyniki zrealizowanego badania stanowić mogą podstawę dla budowy platformy współdziałania pomiędzy podmiotami tworzącymi potencjał innowacyjny regionu. Zespół, termin i okoliczności realizacji badania Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego przez zespół pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy w składzie: prof. WSG, dr hab. Lech Nieżurawski (kierownik projektu), dr Marcin Kuzel, dr Piotr Szymański, mgr Anna Pomianowska-Kardaś, mgr Adam Mroczkowski, lic. Zuzanna Nowakowska. Projekt badawczy zrealizowano w okresie od 1 września 2009 roku do 3 listopada 2009 roku. Projekt badawczy był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kryteria i pytania badawcze Obszar 1. Charakter powiązań pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami otoczenia biznesu a jednostkami gospodarczymi Pytania badawcze dla przedsiębiorstw: a) Czy przedsiębiorstwo współpracuje z jednostkami B+R? b) Jeżeli nie, to dlaczego? c) Jeżeli tak, to z jakimi? d) Jak częste są to kontakty (jednorazowe, sporadyczne, częste)? e) Jakie znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa ma współpraca z B+R? 8

9 f) Jakie problemy towarzyszą współpracy z B+R? g) Czy przedsiębiorstwo współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu? h) Jeżeli tak, to z jakimi i z jaką intensywnością? Pytania badawcze dla B+R: a) Jaka jest intensywność współpracy między jednostkami B+R a przedsiębiorstwami (jednorazowe, sporadyczne, częste)? b) Z jakimi przedsiębiorstwami prowadzą one współpracę (wielkość, rodzaj prowadzonej działalności, lokalizacja)? c) Jakie problemy towarzyszą współpracy jednostek B+R z przedsiębiorstwami? Obszar 2. Zakres i charakter zapotrzebowania na informacje ze strony B+R Pytania badawcze dla przedsiębiorstw: a) Czy oferta B+R jest adekwatna do potrzeb przedsiębiorstwa? b) Jeżeli nie, to dlaczego? c) Czego przedsiębiorstwo oczekuje od B+R? d) Jakie są przeszkody w realizacji oczekiwań? Pytania badawcze dla B+R: a) Czy oferta B+R jest adekwatna do potrzeb przedsiębiorstwa? b) Jeżeli nie, to dlaczego? c) Czego przedsiębiorstwo oczekuje od B+R? d) Jakie są przeszkody w realizacji oczekiwań? Obszar 3. Główne obszary współpracy i wymiany informacji Pytania badawcze dla przedsiębiorstw: a) Czego dotyczy współpraca z B+R (zakup technologii, zakup dokumentacji technicznej, doradztwo, pomoc przy wdrożeniach, wnioski o wykonanie opinii i ekspertyz, udział w kursach i szkoleniach, uzyskiwanie certyfikatów)? Pytania badawcze dla B+R: a) Czego dotyczy współpraca z przedsiębiorstwami (sprzedaż technologii, sprzedaż dokumentacji technicznej, doradztwo, pomoc przy wdrożeniach, wykonywanie opinii i ekspertyz, organizowanie kursów i szkoleń, wydawanie certyfikatów)? Obszar 4. Tendencje zmian w oparciu o analizę wyników badań Pytania badawcze dla przedsiębiorstw: a) Czy przedsiębiorstwo planuję podjęcie współpracy z B+R? b) Czy przedsiębiorstwo planuje zintensyfikować współpracę z B+R? Pytania badawcze dla B+R: a) Jakie są perspektywy prowadzenia współpracy i jej efektów z przedsiębiorstwami? 9

10 Opis metodyki W realizacji projektu zastosowano zróżnicowane metody i techniki badawcze: badanie małych średnich i dużych przedsiębiorstw Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety internetowej (metoda ankiety internetowej wspomagana telefonicznie), badanie jednostek B+R oraz instytucji otoczenia biznesu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu bezpośredniego (metoda wywiadu bezpośredniego). Pierwsza grupa respondentów została przebadana za pomocą specjalnie na ten cel przygotowanej ankiety internetowej. Ankieterzy kontaktowali się z przedstawicielami wytypowanych firm telefonicznie i prosili o uczestnictwo w badaniach. Po wyrażeniu zainteresowania na wskazany adres wysyłano adres strony WWW, na której znajdował się kwestionariusz ankiety internetowej. Dalszy udział w badaniu polegał na wypełnieniu kwestionariusza on-line. W ostatnim etapie badań dla zwiększenia skuteczności kwestionariusz był wypełniany podczas rozmowy telefoniczne z przedsiębiorcami. Wyniki badań zostały zakodowane i wprowadzone do pakietu statystycznego SPSS, a następnie poddane przetwarzaniu i analizie statystycznej. Druga grupa respondentów zaproszona została do badania w ramach wywiadu bezpośredniego z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu. Wybrana grupa przedstawicieli jednostek badawczorozwojowych, naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu została zaproszona na spotkania z organizatorami badań, podczas których został im przedstawiony cel i zakres badania, określony problem badawczy oraz zadane pytania. W tej części badania celem było nie tylko zebranie informacji na temat aspektów funkcjonowania reprezentowanych przez przedstawicieli instytucji, ale także zebranie ich indywidualnych opinii na temat możliwych kierunków i sposobów rozwijania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowobadawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu w kontekście rozwoju gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego. Informacje uzyskane od przedstawicieli instytucji mają zatem charakter opinii ekspertów. Wyniki badań zostały zakodowane i wprowadzone do pakietu statystycznego SPSS, a następnie poddane przetwarzaniu i analizie statystycznej. Zgromadzone w trakcie realizacji badań informacje mają charakter poufny, zostały należycie zarchiwizowane i przetwarzane zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych i kodeksem etyki badacza ESOMAR. Respondentom została zapewniona anonimowość, a wszelkie analizy i wskaźniki zaprezentowane w raporcie końcowym mają postać zagregowaną, co ma na celu ochronę prywatności i uniemożliwienie identyfikacji indywidualnych podmiotów czy poszczególnych respondentów. Badania zostały zrealizowane przez zespół doświadczonych i przeszkolonych ankieterów. 10

11 Dobór próby - przedsiębiorstwa Przez populację przedsiębiorstw rozumiemy małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Baza danych tych przedsiębiorstw została opracowana na podstawie Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (w przypadku przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego właściwym organem rejestracyjnym jest przy tym Urząd Statystyczny w Bydgoszczy) oraz publikacji zawierających informacje teleadresowe o firmach w regionie tj. Panoramy Firm i Polskich Książek Telefonicznych (bazy zostały zakupione na potrzeby badania). Liczebność populacji przedsiębiorstw jest znaczna, dlatego do ustalenia liczebności próby wykorzystano formułę: n= z 2 α 4d 2 gdzie: z α wartość odczytana z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego dla poziomu ufności 1 α, d dokładność oszacowania. Przyjęto najczęściej stosowany poziom ufności 1 α = Wtedy z α = Dokładność oszacowania przyjęto na poziomie d=0.05. Oznacza to, że dopuszczamy odchylenie przy szacowaniu frakcji na poziomie ±0.05. W takim przypadku liczebność próby wyniesie n=384. Do udziału w badaniach zaproszono przedsiębiorstwa, które nastawione są na działalność innowacyjną. Ponieważ nie istnieje ogólnie dostępna baza firm innowacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego doboru przedsiębiorstw dokonano na podstawie nazwy przedsiębiorstwa a później w trakcie badań zapytano wprost o innowacyjny charakter prowadzonej działalności. Dobór próby - jednostki B+R i instytucje otocznia biznesu Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy), wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz informacji z Panoramy Firm i Polskich Książek Telefonicznych sporządzono pełną listę ośrodków badawczo-rozwojowych i naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu, wśród których znalazły się: uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne, jednostki badawczo-rozwojowe, fundacje naukowe, przemysłowe instytuty badawcze, centra transferu technologii, parki technologiczne, parki przemysłowe, agencje rozwoju regionalnego, a także stowarzyszenia przedsiębiorców oraz izby przemysłowe, handlowe i przemysłowo-handlowe z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Lista ta zawierała pierwotnie zestawienie 44 jednostek. W trakcie weryfikacji danych teleadresowych okazało się, że kilka z tych instytucji już nie istnieje bądź zawiesiło działalność. W związku z tym baza wyjściowa nieznacznie się zmniejszyła. Do udziału w badaniu zaproszono wszystkie zidentyfikowane podmioty, jednak nie wszystkie z nich zdecydowały się angażować w projekt. Zamiarem zespołu badawczego stało się pozyskanie informacji 11

12 i zaangażowanie ekspertów reprezentujących przede wszystkim największe (te największe były w badaniu reprezentowane przez kilku ekspertów) i najważniejsze instytucje w regionie. Cel ten został zrealizowany. W efekcie udział w badaniu wzięli przedstawiciele takich instytucji, jak: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy, Toruńska Szkoła Wyższa, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Bydgoszczy, Instytut Procesów Informacyjnych w Toruniu, Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici w Toruniu, Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (przy UMK) w Toruniu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, Bydgoski Klaster Przemysłowy, Bydgoski Park Przemysłowy, Toruński Park Technologiczny, Grudziądzki Park Przemysłowy, Vistula Park Urząd Gminy w Świeciu, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Biuro Terenowe w Toruniu, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyki w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Klub Eksportera w Bydgoszczy, Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, Izba Gospodarcza w Grudziądzu, Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa w Bydgoszczy. Przedstawicielami w/w instytucji były osoby piastujące stanowiska kierownicze (często te najwyższe) lub osoby przez nie wskazane, a także eksperci wybrani według kryterium obszaru prowadzonych prac naukowo-badawczych, posiadający bogate doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami. Ogółem w tej części badania udział wzięło 41 ekspertów reprezentujących 29 różnych instytucji z różnych obszarów działalności. 12

13 Źródła informacji Podstawowym źródłem informacji zawartym w raporcie są wyniki zrealizowanego projektu badawczego oparte na danych pierwotnych uzyskanych w drodze przeprowadzenia dwóch, wzajemnie uzupełniających się, części badania tj. badania przedsiębiorstw i przedstawicieli ośrodków badawczorozwojowych i naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na etapie konceptualizacji badania i przygotowywania narzędzi badawczych wykorzystano także szereg publikacji z bogatej literatury przedmiotu, raportów, opracowań statystycznych i specjalistycznych, w tym m.in. następujące pozycje dotyczące problematyki regionalnej: 1. Bedyńska S., Brzezicka A. (red.), Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych, Wydawnictwo Academica, Warszawa Górniak J., Wachnicki J., Pierwsze kroki w analizie danych. SPSS for Windows, SPSS Polska, Kraków Haffer M, Haffer R. (red.), Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw, Wydawnictwo UMK, Toruń Haffer M, Haffer R., Analiza innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydawnictwo UTP, Bydgoszcz Haffer M. (red.), Innowacyjność i potrzeby proinnowacyjne przedsiębiorstw regionu kujawskopomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń Karaszewski W. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Województwie Kujawsko- Pomorskim (stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń Kosiedowski W. (red.), Konkurencyjność gospodarcza regionu w warunkach nowego ustroju terytorialno-administracyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń Malarska A., Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, SPSS Polska, Kraków Piotrowska-Trybull M., Instytucje otoczenia biznesu i ich wpływ na konkurencyjność regionu, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek Popławski W., Sudolska A., Zastempowski M., Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, TNOiK, Toruń Sudolska A., Wpływ instrumentów wspierania biznesu na innowacyjność przedsiębiorstw Województwa Kujawsko-Pomorskiego, [w:] J. Otto, R. Stanisławski (red.), Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. Wspieranie rozwoju MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim, Wydawnictwo PŁ, Łódź Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 roku, Bydgoszcz Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalna strategia innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Bydgoszcz

14 Wyniki empiryczne Analiza statystyczna, zebranych podczas badań danych statystycznych, została przeprowadzona za pomocą pakietu statystycznego SPSS 17. W analizie wykorzystane zostały podstawowe statystyki, takie jak częstości wskazań. Wyniki analiz, które zaprezentowano w raporcie w postaci wykresów w każdym przypadku zostały zinterpretowane. Analiza wyników i interpretacja Nastawienie przedsiębiorstw na działania innowacyjne W pierwszej kolejności przeanalizujemy nastawienie proinnowacyjne badanych przedsiębiorstw. Rysunek 1 Nastawienie na działalnośd innowacyjną W badanej próbie zdecydowanie przeważają (72 %) przedsiębiorstwa deklarujące nastawienie na działalność proinnowacyjną. Przy doborze próby nie udało się wyeliminować przedsiębiorstw, których działalność nie jest nastawiona na innowacje. Rodzaje deklarowanych innowacji W celu sprawdzenia zrozumienia pojęcia innowacyjności zapytano przedsiębiorców o rodzaj innowacji, które wprowadzili albo zamierzają wprowadzić. 14

15 Rysunek 2 Deklarowane innowacje Brak wprowadzonych i planowanych do wprowadzenia innowacji zadeklarowało 27% badanych przedsiębiorstw, co daje wynik prawie identyczny jak wcześniej. Można wnioskować, że przedsiębiorcy uczciwie ocenili czy są innowacyjni. Rodzaje innowacji wdrażanych przez przedsiębiorstwa W kolejnej części przedstawimy opis rodzajów innowacji wdrożonych albo planowanych do wdrożenia przez przedsiębiorstwa. Rysunek 3 Deklarowane innowacje Około 35 % badanych przedsiębiorstw deklaruje, że wdrożyło albo zamierza wdrożyć innowacje produktowe. 15

16 Kolejny rodzaj to innowacje procesowe. Rysunek 4 Deklarowane innowacje Spośród badanych przedsiębiorstw 26 % zadeklarowało, że wdrożyło lub planuje w najbliższym czasie wdrożyć innowacje procesowe. Następny rodzaj to innowacje organizacyjne. Rysunek 5 Deklarowane innowacje Spośród badanych przedsiębiorstw 21 % twierdzi, że wdrożyło lub planuje w najbliższym czasie wdrożyć innowacje organizacyjne. 16

17 Ostatni rodzaj to innowacje marketingowe. Rysunek 6 Deklarowane innowacje Spośród badanych przedsiębiorstw 23 % zadeklarowało, że wdrożyło lub planuje w najbliższym czasie wdrożyć innowacje marketingowe. Wśród rodzajów innowacji wdrożonych lub planowanych do wdrożenia dominują produktowe (35 %). Pozostałe rodzaje innowacji zostały wybrane w około % przez przedsiębiorców. Poziom współpracy jednostek B+R z przedsiębiorstwami Jednostki B+R współpracują z przedsiębiorstwami różnej wielkości. Rysunek 7 Liczba przedsiębiorstw z którymi prowadzona jest współpraca 17

18 Jednostki badawczo-rozwojowe prowadzą współpracę w 53 % z 20 i więcej przedsiębiorstwami. Około 42 % jednostek prowadzi współpracę z 10 lub mniej przedsiębiorstwami. 1. Charakter powiązań między jednostkami B+R a jednostkami gospodarczymi i instytucjami otoczenia biznesu. Analiza przedsiębiorstw a) Współpraca z jednostkami B+R W pierwszej kolejności zbadano deklarowany poziom współpracy z jednostkami B+R. Rysunek 8 Deklarowana współpraca Około 32 % badanych przedsiębiorstw wskazało, że wcześniej lub obecnie współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami otoczenia biznesu. b) Powody braku współpracy Przedsiębiorstwa, które nie prowadzą współpracy zapytano o przyczyny takiego stanu rzeczy. 18

19 Pierwszym czynnikiem, który poddano analizie było rozczarowanie współpracą. Rysunek 9 Rozczarowanie współpracą Znikoma (1%) liczba przedsiębiorców podała rozczarowanie jako przyczynę braku współpracy. Drugi czynnik, który rozważano to brak potrzeb takiej współpracy. Rysunek 10 Brak potrzeb współpracy Jako przyczynę nie podejmowania współpracy z jednostkami B+R około 37 % badanych przedsiębiorstw podało brak potrzeby współpracy. 19

20 Prowadzący badania zapytali również o brak znajomości jednostek B+R jako powód braku współpracy. Rysunek 11 Znajomości jednostek B+R Zaledwie 1 % badanych wskazał jako przyczynę braku współpracy nieznajomość jednostek B+R. W kolejnym pytaniu badano, czy powodem nie podejmowania współpracy jest brak jednostek B+R w najbliższym otoczeniu. Rysunek 12 Brak jednostek B+R w najbliższym otoczeniu Znów około 2% nie wskazało jako przyczyny braku współpracy brak jednostek w najbliższym otoczeniu. 20

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 do RSI WK-P 2014-2020 Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) Diagnoza problemów w funkcjonowaniu, rozwoju i warunków sukcesu współpracy 3 sektorów życia społeczno gospodarczego na terenie gmin północnego obszaru WJM, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo