Regulamin naboru i wynajmu powierzchni - - procedura podjęcia działalności na terenie Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin naboru i wynajmu powierzchni - - procedura podjęcia działalności na terenie Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT)"

Transkrypt

1 Regulamin naboru i wynajmu powierzchni - - procedura podjęcia działalności na terenie Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Beneficjent podmiot korzystający ze wsparcia SPNT na podstawie zawartej Umowy. 2. Innowacja marketingowa to zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa. 3. Innowacja organizacyjna - jest wprowadzaniem nowej metody organizacji w biznesowych praktykach przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub też w relacjach zewnętrznych. Innowacje organizacyjne usprawniają sposób organizowania sprzedaży, dystrybucję towarów czy procesy produkcyjne. 4. Innowacja procesowa (technologiczna) - to zmiana w stosowanych przez przedsiębiorstwo metodach wytwarzania/metodach świadczenia usług, a także w sposobach docierania z produktem do odbiorców. Metody te mogą polegać na dokonywaniu zmian w urządzeniach lub w organizacji produkcji, mogą też stanowić połączenie tych dwóch rodzajów zmian lub być wynikiem wykorzystania nowej wiedzy. Mogą mieć one na celu produkcje lub dostarczenie nowych lub udoskonalonych produktów, które nie mogłyby być wytworzone czy też dostarczone przy pomocy metod konwencjonalnych. Celem tych metod może być także zwiększenie efektywności produkcji lub dostarczenia istniejących produktów. 5. Innowacja produktowa (dotycząca wyrobów produktów) to wprowadzanie na rynek doskonalszych produktów lub ulepszonych usług. Innowacją nie można nazwać zwykłego ulepszenia. Innowacja musi objąć znaczące ulepszenia parametrów technicznych, komponentów i materiałów oraz funkcjonalności. Innowacja produktowa może polegać na rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt. Produkt nowy pod względem technologicznym jest to produkt, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od uprzednio wytwarzanych. Innowacje tego typu mogą wiązać się z całkowicie nowymi technologiami, opierać się na połączeniu istniejących technologii w nowych zastosowaniach lub też na wykorzystaniu nowej wiedzy. 6. Kandydat podmiot ubiegający się o podjęcie działalności na terenie SPNT i korzystania z oferowanego wsparcia. 7. Komisja Rekomendacyjna powołany przez Operatora organ kolegialny odpowiedzialny za proces rekrutacji i selekcji kandydatów do SPNT. 8. Koncesjodawca Gmina Sosnowiec, Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20, [NIP: ], [REGON: ]. 1

2 9. Operator podmiot odpowiedzialny za zarządzanie SPNT na podstawie Umowy Koncesji nr WRF Operatorem SPNT jest Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu. 10. Rada Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego zwana dalej Radą Parku powołany przez Prezydenta Miasta Sosnowiec organ kolegialny nadzorujący merytorycznie realizację założeń SPNT. 11. Regulamin Sosnowieckiego Parku Nauko-Technologicznego zwany dalej Regulaminem SPNT dokument określający zasady i warunki świadczenia przez SPNT wsparcia na rzecz przedsiębiorstw, instytucji wsparcia przedsiębiorczości, placówek naukowych i badawczych oraz szkolno edukacyjnych. 12. Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zwany dalej SPNT - wyodrębniona organizacyjnie, budżetowo i lokalowo jednostka, która zapewnia podmiotom, prowadzącym działalność gospodarczą, badawczorozwojową lub naukową korzystne warunki dla prowadzenia firmy w celu opracowania, transferu i wdrożenia nowej technologii lub innowacji. 13. Spółka - Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna, z siedzibą w Sosnowiec, ul. Teatralna 9, [NIP: ], [REGON: ], [KRS: , Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS]. 14. Umowa dokument regulujący wraz z Regulaminem SPNT stosunki pomiędzy Beneficjentem a SPNT. 15. Wniosek aplikacyjny wniosek o przyjęcie do SPNT, w którym podmiot opisuje prowadzoną działalność gospodarczą, badawczo-rozwojową lub naukową oraz przedsięwzięcie gospodarcze, które chce realizować w ramach SPNT, a także podaje swoje dane Niniejszy Regulamin naboru i wynajmu powierzchni - procedura podjęcia działalności na terenie Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, zwany dalej Regulaminem naboru i wynajmu, określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania naboru do SPNT. 2. Jeśli prowadzenie działalności gospodarczej lub badawczej wymaga spełnienia dodatkowych obowiązków lub uzyskania dodatkowych pozwoleń na jej prowadzenie, podmiot chcący prowadzić taką działalność na terenie SPNT, jeszcze przed jej rozpoczęciem, zobowiązany jest uzyskać takie zezwolenia lub spełnić warunki określone w odrębnych przepisach prawa. 3. Podmiot, o którym mowa w 2 pkt. 2 zobowiązany jest przed rozpoczęciem swojej działalności do poinformowania na piśmie Operatora, o jej charakterze oraz przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do jej prowadzenia na terenie SPNT. Rozdział II WSZCZĘCIE PROCEDURY NABORU 3 1. Nabór do SPNT przeprowadza się zgodnie z ustaloną w niniejszym Regulaminie procedurą. 2. Procedura, o której mowa w 3 pkt 1 składa się z następujących etapów: a) decyzji w sprawie rozpoczęcia naboru do SPNT, b) poinformowania Gminy Sosnowiec o rozpoczęciu naboru do SPNT, c) powołania Komisji Rekomendacyjnej, 2

3 d) przyjmowania dokumentów aplikacyjnych, e) wstępnej selekcji kandydatów, f) merytorycznej selekcji kandydatów, dokonywanej przez Komisję Rekomendacyjną, g) wyłonienia kandydatów, h) akceptacji kandydatów przez Zarząd Spółki, i) podpisania umowy Decyzję o rozpoczęciu procedury naboru podejmuje Operator po uprzednim zatwierdzeniu niniejszego Regulaminu i kryteriów oceny kandydatów przez Radę Parku. 2. Kryteria oceny kandydatów do Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego stanowią załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu. 3. Wymagane dokumenty aplikacyjne: a) wniosek aplikacyjny, b) dokumenty kandydata tj. odpis z KRS lub wydruk z CEIDG, statut lub umowa spółki, REGON, NIP, c) oświadczenie wyrażające zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu SPNT, d) oświadczenia o niekaralności osób reprezentujących kandydata, e) oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek i podatków, f) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis, i) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w ramach SPNT w sektorach wykluczonych ze wsparcia de minimis, g) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, h) inne dokumenty wpływające na ocenę kandydata. 4. Wniosek, o którym mowa w 4 pkt. 3, ppkt a powinien zawierać: a) motywy przystąpienia Kandydata do SPNT, b) opis działalności podmiotu, c) opis działań, które będą realizowane na terenie SPNT. 5. Wzór wniosku aplikacyjnego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 6. Wzór oświadczenia wyrażającego zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu SPNT stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 7. Wzór oświadczeń o niekaralności osób reprezentujących kandydata stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 8. Wzór oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek i podatków stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 9. Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 10. Wzór oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w ramach SPNT w sektorach wykluczonych ze wsparcia de minimis stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 11. Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. 12. Kopie dokumentów, będące załącznikami, winny być opatrzone przez kandydata adnotacją potwierdzam za zgodność z oryginałem oraz zawierać czytelny podpis osób reprezentujących kandydata i datę Podmioty, do których skierowana jest oferta SPNT: a) Przedsiębiorstwa o dużym potencjale wzrostu działające na rynku, prowadzące działalność innowacyjną lub planujące prowadzenie takiej działalności, a które w szczególności: - należą do sektora MMŚP, 3

4 - współpracują z jednostkami naukowymi, - planują wdrożenie innowacji lub wdrożenie nowych produktów z wykorzystaniem nowych technologii, - przyczyniają się bezpośrednio lub pośrednio do rozwoju Miasta Sosnowiec, Zagłębia Dąbrowskiego lub SPNT. b) Instytucje wsparcia przedsiębiorczości, placówki naukowe i badawcze oraz szkolno edukacyjne. 2. Usługi najmu powierzchni SPNT, z wyłączeniem zespołu konferencyjno-szkoleniowego, nie mogą być świadczone wobec podmiotów, które są reprezentowane przez osoby: a) które zostały prawomocnie skazane za przestępstwo objęte regulacją rozdziału XXII, XXVIII, XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego lub przestępstwo karnoskarbowe, b) wobec których orzeczono prawomocnie środek karny, o którym mowa w art Kodeksu karnego, c) które w prowadzonej działalności gospodarczej dopuściły się czynów nieuczciwej konkurencji. 3. Wsparcie SPNT w postaci preferencyjnych stawek czynszu najmu powierzchni SPNT, zaliczane jest do pomocy de minimis i nie może być świadczone wobec podmiotów, które: a) w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą podmiot się ubiega w ramach SPNT, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, b) będą prowadzić działalność gospodarczą w ramach SPNT w sektorach wykluczonych ze wsparcia de minimis zgodnie z Rozporządzeniem komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis Informację o rozpoczęciu naboru Operator podaje do publicznej wiadomości. Ogłoszenie umieszcza się: a) na stronie internetowej SPNT: b) stronie internetowej Operatora: c) na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPNT, d) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Operatora. 2. Operator w dniu ogłoszenia naboru udostępni kandydatom na stronie www SPNT (jako pliki do pobrania): a) Wniosek aplikacyjny, b) Wzory wymaganych oświadczeń, o których mowa w 4 pkt 3, ppkty c-g, c) Regulamin naboru i wynajmu, d) Regulamin SPNT Po wszczęciu procedury naboru Operator powołuje Komisję Rekomendacyjną, której zadaniem jest przeprowadzenie merytorycznej selekcji kandydatów oraz wyłonienie kandydatów spełniających w najwyższym stopniu wymagania SPNT, o których mowa w Komisja Rekomendacyjna składa się z min. 3 osób, powołanych przez Zarząd Spółki. 3. Członkowie Komisji Rekomendacyjnej posiadają niezbędne doświadczenie w szczególności w zakresie działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości, transferu wiedzy, innowacyjności, rekrutacji i selekcji. 4. Komisji Rekomendacyjnej Przewodniczy Wiceprezes Zarządu Spółki. 5. W posiedzeniach Komisji Rekomendacyjnej może uczestniczyć obserwator z Urzędu Miasta Sosnowiec. 4

5 Rozdział III PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH ORAZ SELEKCJA KANDYDATÓW 8 1. Głównym zakresem działalności SPNT jest świadczenie usług: a) najmu powierzchni SPNT, b) wynajmu sal zespołu konferencyjno-szkoleniowego, c) szkoleniowo-doradczych. 2. Stawka czynszu najmu powierzchni SPNT, o której mowa w 8, pkt 1, ppkt a, ustalana jest indywidualnie, a jej wysokość określa każdorazowo umowa najmu, przy czym jej wysokość nie może przekraczać wysokości stawki czynszu ustalonej i zatwierdzonej dla SPNT przez Gminę Sosnowiec. 3. Stawka czynszu najmu powierzchni, o której mowa w 8, pkt 1, ppkt a, jest progresywna, co oznacza jej wzrost od ceny uwzględniającej maksymalną ulgę do ceny określonej przez Zarząd Spółki po okresie zniżki, wynoszącym maksymalnie 5 lat. 4. Maksymalna wysokość ulgi stawki czynszu najmu wynosi: 40% w okresie od 1 do 6 miesiąca najmu, 30% w okresie od 7 do 12 miesiąca najmu, 25% w okresie od 13 do 24 miesiąca najmu, 20% w okresie od 25 do 36 miesiąca najmu, 15% w okresie od 37 do 48 miesiąca najmu, 10% w okresie od 49 do 60 miesiąca najmu. 5. Ulga, o której mowa w 8 pkt 4 może być wykorzystana przez Beneficjenta maksymalnie do wysokości przysługującego mu limitu pomocy de minimis przez okres maksymalnie 5 lat od momentu zawarcia umowy najmu powierzchni SPNT. 6. Poczynając od stycznia 2013r. Operator jest uprawniony do zmiany ceny określonej przez Zarząd Spółki o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez prezesa GUS za rok ubiegły. Uprawnienie to przysługuje Operatorowi raz w roku kalendarzowym. 7. W ramach stawek czynszu najmu, o których mowa w 8, pkt 1, ppkt a, Operator zapewnia Beneficjentowi usługi podstawowe: najem powierzchni, usługi recepcyjne, korzystanie z centrali telefonicznej, ochronę mienia, dostęp do miejsc parkingowych (1 miejsce na 200m 2 wynajmowanej powierzchni), udostępnianie zakładki przedsiębiorstwa na stronie www. 8. Usługi o których mowa w 8, pkt 1, ppkt b i c mogą być świadczone zarówno dla Beneficjentów, jak również podmiotów zewnętrznych. 9. Stawki usług, o których mowa w 8, pkt 1, ppkt b i c, ustalane są indywidualnie, a ich wysokość określa każdorazowo umowa, przy czym wysokość usług, o których mowa w 8, pkt 1, ppkt b nie może przekraczać wysokości stawek ustalonych i zatwierdzonych dla SPNT przez Gminę Sosnowiec. 10. Podmiot zainteresowany podjęciem działalności gospodarczej na terenie SPNT zapoznaje się z zasadami współpracy z Operatorem SPNT oraz warunkami najmu pomieszczeń poprzez stronę internetową lub bezpośrednio w siedzibie SPNT. 11. Podmiot zainteresowany podjęciem działalności na terenie SPNT powinien: a) pobrać wzory dokumentów, o których mowa w 4 pkt 5-11 w siedzibie SPNT lub ze strony internetowej, b) złożyć dokumenty aplikacyjne, o których mowa w 4 pkt 3, bezpośrednio w siedzibie SPNT lub za pośrednictwem poczty na adres SPNT: ul. Wojska Polskiego 8, Sosnowiec Operator dokonuje wstępnej oceny wniosku aplikacyjnego oraz pozostałych dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydata. 5

6 2. Prawidłowo wypełniony wniosek wraz załączonymi do niego dokumentami po uzyskaniu pozytywnej oceny wstępnej przez Operatora kierowany jest do Komisji Rekomendacyjnej. 3. Komisja Rekomendacyjna niezwłocznie ale w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania od Operatora dokumentów aplikacyjnych wraz ze wstępną oceną danego podmiotu w oparciu o analizę merytoryczną, przedsięwzięcia gospodarczego, naukowego lub badawczego oraz weryfikacji jego potencjału gospodarczego i innowacyjnego, zgodnie z Kartą oceny wniosku aplikacyjnego do Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, podejmuje decyzję o podjęciu współpracy na warunkach określonych we wniosku lub o odrzuceniu aplikacji. 4. Z przeprowadzonego naboru Komisja Rekomendacyjna sporządza protokół. 5. Na podstawie protokołu, o którym mowa w 9 pkt 4 Zarząd Spółki podejmuje decyzję o przyjęciu danego kandydata do SPNT lub odmowie. 6. O przyjęciu do SPNT kandydat zawiadamiany jest telefonicznie oraz pisemnie przez pracownika Operatora SPNT, który rozpoczyna czynności związane z podpisaniem umowy. 7. W przypadku pozytywnej oceny danego podmiotu przez Komisję Rekomendacyjną, Operator SPNT w porozumieniu z danym podmiotem ustala m.in.: a) lokalizację potencjalnej działalności podmiotu na terenie SPNT, tj. wielkości, usytuowanie oraz wyposażenie pomieszczeń, w których będzie prowadzona działalność gospodarcza, naukowa lub badawczo-rozwojowa, b) dodatkowe warunki korzystania z zasobów i infrastruktury SPNT. 8. Po przeprowadzeniu powyżej określonej procedury i uzgodnieniu wszystkich warunków współpracy Operator SPNT zobowiązany jest do zawarcia z danym podmiotem umowy najmu pomieszczeń na określonych warunkach. 9. W przypadku braku wolnych powierzchni SPNT kandydaci otrzymują informację, że jeżeli podmiot wyłoniony w drodze naboru nie przyjmie propozycji podpisania umowy lub zostaną zwolnione powierzchnie SPNT, możliwe jest przyjęcie do SPNT kolejnego kandydata spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole. 10. Wzór Karty oceny wniosku aplikacyjnego do Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury rekrutacyjnej dołącza się do jego akt. 2. Dokumenty aplikacyjne innych kandydatów stanowią załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Rozdział IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art.384 k.c. 2. Niniejszy Regulamin został przygotowany przez Operatora w porozumieniu z Koncesjodawcą oraz zatwierdzony przez Radę Parku. 3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu dla swojej ważności wymagają uzgodnienia z Koncesjodawcą i zatwierdzenia przez Radę Parku. O zmianach niniejszego Regulaminu Operator zawiadomi Beneficjentów, co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie. Powiadomienie dla swej skuteczności może nastąpić w jednej z następujących form: pismo ogólne, bezpośrednia informacja na piśmie, informacja drogą 6

7 elektroniczną. Dodatkowo informacja taka zostanie opublikowana przez Operatora na stronie internetowej Parku 4. Treść oraz interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Operatora. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia pozostałych regulaminów SPNT, zarządzenia wewnętrzne Operatora oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 12 Regulamin naboru i wynajmu obowiązuje od dnia 17 października 2012r. na podstawie Uchwały Zarządu Spółki 215a z dnia 17 października 2012r. 7

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo