VII Kongres E-marketing

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VII Kongres E-marketing"

Transkrypt

1 Najwiêkszy doroczny kongres dla ca³ej bran y czerwca 2006 Hotel Jan III Sobieski Warszawa VII Kongres E-marketing sprawdzone rozwi¹zania najskuteczniejsze kampanie on-line case studies m.in.: Grupa ywiec Machina House PLL LOT Polsat Allegro Microsoft EuroFlorist Wakacje.pl Gedeon Richter Big Star Fujitsu Siemens Zozole Wiêcej informacji: najnowsze badania Internetu dla marketingu i sprzeda y mierzalnoœæ dzia³añ e-marketingowych, ROI nowe mo liwoœci e-marketingu: e-wideo marketing wirusowy jako wsparcie sprzeda y i marki e-narzêdzia zwiêkszania lojalnoœci e-reklama zgodna z prawem: zakazy i ograniczenia SEM, reklama wyszukiwarkowa w dzia³aniach marketingowych dyskusja panelowa: potencja³ marketingowy web2.0 INFORMEDIA POLSKA Dzia³ ECU Marketing ul. B. Joselewicza 21, Kraków tel.: (012) faks: (012) Sponsor: Patroni medialni: Patronat bran owy:

2 E-marketing, czerwca Czwartek, 22 czerwca :30 Rejestracja i przywitanie 10:00 SZANSE ROZWOJU DLA E-MARKETINGU W DOBIE BROADBANDU (³¹cza szerokopasmowe) trendy Olgierd Cygan (IAB Polska) czy w³aœnie nadchodzi zmierzch klasycznych dzia³añ interaktywnych? nowe dzia³ania marketingowe co nas czeka w najbli szej przysz³oœci ile kosztuje broadband i kogo na to staæ nowe mo liwoœci biznesowe w dobie web2.0 10:45 11:15 11:35 SILNA MARKA W SIECI case study Krzysztof Rut (Grupa ywiec) sposoby utrzymywania dobrego wizerunku marki tak e w sieci marka w najnowszych mediach JAK ZDOBYÆ 50 TYS. U YTKOWNIKÓW BEZ KAMPANII MARKETINGOWEJ case study Machina Micha³ Lisiecki (Platforma Mediowa Point Group), Marek Piotrowski (FFCreation.com) akcja bojkotu witryny i wydawcy jak znaleÿæ wyjœcie z kryzysu metody zyskania wsparcia spo³ecznoœci internautów ocena sytuacji kryzysowej zwyciêstwo czy pora ka 12:05 MARKETING WIRUSOWY KREATYWNE WSPARCIE OSOBOWOŒCI MARKI I SPRZEDA Y case study Marcin Gieracz (Artman) jak niskim kosztem dotrzeæ do miliona klientów planowanie i realizacja w praktyce na przyk³adzie strony internetowej nie dla wszystkich marek: zagro enia i wady zastosowañ marketingu wirusowego 12:35 JAK SIÊ WYRÓ NIÆ SPOŒRÓD KONKURENCJI case study Rados³aw Dutkowski (PLL LOT) poœrednie i bezpoœrednie sposoby wspierania sprzeda y internetowej jak przekonaæ klientów do korzystania z zaawansowanych elektronicznych narzêdzi sprzeda y wykorzystanie profili i cech u ytkowników w celu zwiêkszania sprzeda y 14:05 E-MARKETINGOWE WSPARCIE MARKI ORAZ PRODUKTU JAKO NARZÊDZIE KSZTA TUJ CE ZMIANÊ WIZERUNKU case study Polsat Marek Friedman, Andrzej Horoch (Biuro Reklamy Telewizji Polsat) sposoby skutecznego dotarcia do liderów opinii spójnoœæ reprezentacji czyli branding antenowy a wizerunek marki w Internecie proces twórczy: inspiracje kreacji, wybór komunikatu i jego formy podania case study programów: Chcê byæ piêkna, Kochaj mnie kochaj!, Kuba Wojewódzki 14:35 15:05 15:25 15:55 METODY ZWIÊKSZANIA ZAPOTRZEBOWANIA ZAKUPOWEGO KLIENTÓW case study Allegro.pl Artur Brzêczkowski (QXL Poland) formaty i techniki zwiêkszania sprzeda y profile u ytkowników i ich tendencje zakupowe narzêdzia e-marketingu wspomagaj¹ce zapotrzebowanie zakupowe DZIA ANIA INTERAKTYWNE PRZY WPROWADZENIU NOWEJ KATEGORII PRODUKTOWEJ NA RYNEK case study Microsoft Media Center Katarzyna Wiœniewska (Microsoft), Marcin Gaworski (Zentropy Partners) strategia wprowadzenia nowej kategorii produktowej na rynek interaktywne narzêdzia dotarcia do klienta: targetowanie po sytemie operacyjnym, najnowsze formy reklamowe (m.in. XHTML, streaming Video, sponsoringi tematyczne) dedykowany serwis nastawiony na brand experience, interaktywn¹ edukacjê z elementami konkursu oraz streaming KREACJA NOWEGO WIZERUNKU MARKI W DOBIE ERY E-WIDEO case study Big Star Jacek Magnuszewski, Maciej Karasiñski (Big Star) e-video jako wzbogacenie przekazu marketingowego efektywne narzêdzie PR: trendy rozwoju e-marketingu :25 POTENCJA MARKETINGOWY WEB2.0 dyskusja panelowa Olgierd Cygan (IAB Polska), Artur Brzêczkowski (QXL Poland, Allegro.pl) Bart³omiej Zarêbski (Onet.pl) Flickr, Del.icious, i inne serwisy nowej generacji wytyczaj¹ trendy rozwoju Internetu. Czy jednak wiemy jak zaaplikowaæ web2.0 do naszych w³asnych przedsiêwziêæ on-line? 13:05 Lunch 17:00 Zakoñczenie

3 2006, Hotel Jan III Sobieski, Warszawa Pi¹tek, 23 czerwca :45 10:00 10:45 11:15 11:35 12:05 Przywitanie E-COMMERCE 2006 OCENA I PROGNOZY najnowsze badania Internetu dla marketingu i sprzeda y Andrzej Zawadzki (Gemius) kto, co i dlaczego kupuje w sieci profile zakupowe trendy zakupowe i lojalnoœciowe Polaków rozwój rynku e-commerce na najbli sze miesi¹ce UMACNIANIE ZWI ZKU Z M ODYM KONSUMENTEM POPRZEZ INTERNET budowanie lojalnoœci marki Marek Kmiecik (Mieszko) serwis produktowy vs. korporacyjny dostosowanie narzêdzi e-marketingowych do m³odego konsumenta aktywizacja m³odego internauty, formy budowania lojalnoœci serwis jako Ÿród³o nie tylko zabawy ale i informacji JAK WYGRAÆ Z KONKURENCJ I ZACHOWAÆ LOJALNOŒÆ KLIENTÓW case study EuroFlorist Andrzej Œwiderski (EuroFlorist Polska) wykorzystanie e-commerce do wzrostu sprzeda y przygotowanie i wdro enie odpowiedniej strategii zarz¹dzanie systemem czyli recepta na sukces praktyczne porady POZYCJONOWANIE W WYSZUKIWARKACH INTERNETOWYCH JAKO NAJTAÑSZA I NAJSKUTECZNIEJSZA FORMA REKLAMY case study Wakacje.pl Micha³ Kaczorowski (Wakacje.pl) mechanizmy zarz¹dzania reklam¹ na przyk³adzie Google AdWords wspó³czynnik konwersji analiza na przyk³adzie wakacje.pl mierzalnoœæ efektów pozycjonowania 12:35 NARZÊDZIA BUDOWANIA ŒWIADOMOŒCI case study Micha³ Maci¹ ek (Gedeon Richter) rola i techniki internetowych dzia³añ buduj¹cych œwiadomoœæ metod antykoncepcji budowanie lojalnoœci u ytkowników do serwisu interakcje pomiêdzy u ytkownikami, a twórcami serwisu relacja i lojalnoœæ 9:45 Przywitanie 10:00 11:25 13:05 14:05 15:05 SESJA RÓWNOLEG A REKLAMA W INTERNECIE Co jest zgodne z prawem Xawery Konarski (Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki) omówienie poszczególnych form reklamy on-line specyfika prowadzenia reklamy przy pomocy wyszukiwarek zasady prowadzenia kampanii ingowych obowi¹zki zwi¹zane z przetwarzaniem danych osobowych czy i jak mo na korzystaæ z hurtowni danych zakazy i ograniczenia reklamy niektórych towarów i us³ug 11:40 INTERNET A PODATKI Magdalena Z¹bczyk (PricewaterhouseCoopers) podatek dochodowy od osób prawnych czy strona www zawsze ma charakter reklamy Internet jako medium czy reklama w Internecie mo e byæ niepubliczna podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowanie nagród przekazywanych w dzia³aniach promocyjnych prowadzonych w Internecie Internet jako œrodek masowego przekazu zwolnienie z opodatkowania nagrody wydawane w ramach programów lojalnoœciowych Lunch MIERZALNOŒÆ DZIA AÑ E-MARKETINGOWYCH oczekujemy na potwierdzenie prelegenta u ytkowanie stron www oraz zarz¹dzanie danymi o klientach w celu zwiêkszenia ROI oraz doœwiadczeñ u ytkowników 14:35 SKUTECZNY PROGRAM MOTYWACYJNY case study Cyberbonusa Fujitsu Siemens Computers Katarzyna Ostrowska (Fujitsu Siemens Computers) Katarzyna Czajkowska-Wiêcaszek (Webtel) wszystko on-line nowoczesne kana³y komunikacji zarówno po stronie uczestników, jak i obs³ugi intensywna komunikacja integracja kilku kana³ów ³atwo mierzalne efekty wygodny system badania i raportowania SEM W PRAKTYCE Czyli do czego, kiedy i jak wykorzystywaæ wyszukiwarki Bart³omiej Zarêbski (Onet.pl) SEM czyli dajê siê znaleÿæ w sieci moja strona w wyszukiwaniu organicznym i p³atnym mo liwoœci i ograniczenia maksymalny efekt za minimalne pieni¹dze zbli yæ siê do idea³u w pogoni za ROI 13:05 Lunch 15:35 Zakoñczenie i wrêczenie certyfikatów

4 TRENDY E-MARKETINGU 2006 roœnie rola e-marketingu w budowaniu lojalnoœci klientów Internet to œwietne narzêdzie do budowania marki i jej wizerunku e-marketing pozwala zdobyæ informacje o klientach i dostosowaæ ofertê do ich wymagañ idea web2.0 to nowe wyzwanie dla firm, które chc¹ zwiêkszyæ sprzeda swoich produktów przez Interenet oraz zbudowaæ lojaln¹ spo³ecznoœæ wkraczamy w erê e-wideo, poka emy jak i za ile robi¹ to firmy polskie i zagraniczne UDZIA W KONGRESIE TO MO LIWOŒÆ WYS UCHANIA OPINII SPECJALISTÓW Z FIRM PIERWSZEJ LIGI O: trendach e-marketingowych w oparciu o najnowsze badania Internetu sposobach mierzalnoœci efektów dzia³añ e-marketigowych tym, jak budowaæ lojalnoœæ klientów do seriwsu nowych technologiach dostêpnych na rynku (reklama e-wideo, web2.0) i co one oznaczaj¹ dla marketingu i sprzeda y skutecznoœci prawid³owego pozycjonowania siê w wyszukiwarkach umiejêtnoœci komunikowania siê z klientami na wielu poziomach efektywnym zarz¹dzaniu wizerunkiem marki; e-pr, marketing wirusowy aspektach prawno-podatkowych marketingu w sieci ECU Marketing to wiod¹cy organizator seminariów, kongresów i konferencji w dziedzinach: marketingu, komunikacji, CRM, sprzeda y i e-commerce. Istnieje na polskim rynku od 1998 roku, gdzie z powodzeniem ³¹czy polsk¹ i europejsk¹ wiedzê marketingow¹. Z powodzeniem informuje o najnowszych trendach marketingu i komunikacji oraz œwiatowych osi¹gniêciach w tych dziedzinach. Od 2004 roku ECU Marketing jest czêœci¹ Informedia Group (UK) z siedzib¹ w Londynie oraz oddzia³ami w Europie, Azji i Pó³nocnej Afryce. Si³a Informedia Group to po³¹czenie miêdzynarodowego doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku i jego know-how. Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró nych sektorach i jest organizatorem ca³ej gamy presti owych konferencji w wielu bran ach, wœród których s¹: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka, finanse & bankowoœæ, IT, retailing, paliwa & gaz, nieruchomoœci oraz FMCG. Informedia Group jest czêœci¹ Expomedia Group plc, grupy medialnej B2B specjalizuj¹cej siê w organizowaniu wysokiej klasy wystaw, targów, konferencji, zarz¹dzaj¹cej centrami targowymi na ca³ym œwiecie oraz wydaj¹cej specjalistyczne publikacje. Expomedia Group plc od 2001 r. jest spó³k¹ notowan¹ na londyñskiej gie³dzie papierów wartoœciowych. Expomedia wspó³pracuje z wieloma miêdzynarodowymi organizacjami i partnerami medialnymi, w tym m.in. z: Telegraaf Media Group, Montgomery International, dmg world media, Gruner+Jahr, Gazprom Media oraz Axel Springer. KTO POWINIEN WZI Æ UDZIA W KONGRESIE: dyrektorzy marketingu i sprzeda y web i IT managerowie, odpowiedzialni za rozwój marketingu internetowego brand, product managerowie przedstawiciele agencji reklamowych dostawcy us³ug IT, zwi¹zani z marketingiem i korzystaj¹cy z Internetu, pragn¹cy poszerzyæ swoj¹ wiedzê na ten temat, by oferowaæ klientom lepsze us³ugi Ka dy uczestnik otrzyma imienny certyfikat, poœwiadczaj¹cy udzia³ w kongresie Moskwa Warszawa Mumbai Malaga Kolonia Katowice Casablanca Londyn New Delhi Amsterdam Hamburg Budapeszt Belgrad Zagrzeb Kraków Madryt Pary

5 ZAPROSZENI PRELEGENCI Micha³ Lisiecki Za³o yciel i Prezes Zarz¹du Platformy Mediowej Point Group Obecnie kieruje struktur¹ PMPG, która konsekwentnie rozwija swoj¹ dzia³alnoœæ w obszarze mediów, reklamy i nowych technologii. Odpowiada za strategiê i rozwój spó³ek Platformy Mediowej, posiada doœwiadczenie w budowaniu nowych przedsiêwziêæ. Wspó³twórca m.in. firm Telecom- Media, OnePlayFrame, Gretix, AdMobile. Olgierd Cygan Prezes IAB Polska, CEO / Managing Partner Digital One (EURO RSCG) Prowadzeniem dzia³añ marketingowych w Internecie zajmuje siê od 1996 roku. Jego doœwiadczenia poza koordynacj¹ projektów i konsultingiem marketingowym m.in. dla DaimlerChrysler, Hasbro, MTV, MultiBank, PepsiCo, Procter & Gamble, Renault, Schering AG, obejmuj¹ tak e dzia³alnoœæ edukacyjn¹ i publikacje. Artur Brzêczkowski Sales and Marketing Manager QXL Poland (Allegro.pl) Z serwisem Allegro zwi¹zany praktycznie od pocz¹tku jego istnienia. Jest odpowiedzialny za kontakty i umowy z kluczowymi partnerami serwisu aukcyjnego (m.in. Onet, WP, Interia, Gazeta, IDG i Radio ZET), promocjê, reklamê i PR. Magdalena Z¹bczyk Konsultant Zespo³u Produktów Konsumpcyjnych, Handlu i Dystrybucji, Dzia³ Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCoopers Specjalizuje siê w podatkowym traktowaniu wydatków promocyjno-reklamowych. Wspó³pracuje przy realizacji kompleksowych projektów w zakresie optymalizacji podatkowej oraz zarz¹dzania ryzykiem podatkowym w dzia³alnoœci marketingowej podmiotów gospodarczych. Marek Piotrowski Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy agencji interaktywnej FFCreation.com Odpowiedzialny za wizjê, misjê i wizerunek FFCreation. Do klientów firmy nale ¹ min: Nike, Sony, Nestle, Axa, Machina, Era, Samsung, Inteligo, Danone. FFCreation wprowadza³a w nowych mediach markê Heyah, dla której stworzy³a portal i klub lojalnoœciowy Heyah Klub. Bart³omiej Zarêbski Dyrektor Produktu Marketingowego Onet.pl Zaczyna³ jako specjalista ds. e-commerce, obecnie odpowiada za produkty reklamowe ich przygotowanie, wdro enie do sprzeda y, obs³ugê po sprzeda y. Andrzej Œwiderski Marketing Manager EuroFlorist Polska Nadzoruje wdra anie rozwi¹zañ e-commerce i CRM. Odpowiedzialny za komunikacjê firmy w Internecie oraz planowanie kampanii on-line. Katarzyna Ostrowska SME Channel Development Manager Fujitsu Siemens Computers Jest odpowiedzialna miêdzy innymi za program motywacyjny Cyberbonus, PR firmy w prasie bran owej oraz marketing produktowy. Wspiera kana³ sprzeda y wspó³pracuj¹c z dystrybutorami i partnerami handlowymi firmy. Jacek Magnuszewski Commercial Manager Big Star Od samego pocz¹tku obecnoœci Big Star Jeans na rynku, bierze aktywny udzia³ w budowaniu pozycji marki, zarówno poprzez dzia³ania marketingowe, jak i poprzez rozwój sieci sprzeda y. Maciej Karasiñski Specjalista ds. Marketingu Big Star Wspó³twórca strategii marketingowej firmy. Koordynator takich funkcji jak: dzia³ania marketingowe w sieci www, planowanie kampanii outdoorowych, realizacja eventów specjalnych. Partycypowa³ równie w strategii rozwoju i taktycznym nadzorze nad sieci¹ sprzeda y. Andrzej Horoch Kierownik ds. komunikacji marketingowej biura reklamy Telewizji Polsat Koordynuje komunikacjê poza-atnenow¹ i odpowiada za jej kreacjê. Od strony artystycznej nadzorowa³ prace nad now¹ opraw¹ antenow¹. W kampanii rebreandingowej odpowiada³ za kreatywn¹ koncepcjê komunikacji zewnêtrznej, promocjê i wizerunek Polsatu. Krzysztof Rut Dyrektor ds. korporacyjnych Grupy ywiec Odpowiada za komunikacjê wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ oraz kszta³towanie wizerunku Grupy ywiec. Pracowa³ na stanowisku kierownika ds. komunikacji wewnêtrznej w Elbrewery Co.Ltd., a tak e w agencji PR/PA Burson- Marsteller. Rados³aw Dutkowski Kierownik Dzia³u Sprzeda y Elektronicznej PLL LOT Odpowiedzialny za portal informacyjny, sprzeda biletów lotnicznych LOT, oraz rozwój us³ug œwiadczonych pasa erom w kanale Internet. Marcin Gieracz Kierownik ds. projektów marketingowych Artman (marka House) Kreuje i realizuje akcje crossowe dla polskich i miêdzynarodowych marek ju od 7 lat. Wspó³pracuje m.in. z: Heyah, Multikino, Braun i Unilever. Od 2004 roku odpowiada za projekty marketingowe marki House. Marcin Gaworski Managing Director Zentropy Partners (McCann Worldgroup) Prelegent wielu konferencji o tematyce e-marketingu. Pasjonuje siê tworzeniem strategii marek w œwiecie cyfrowym wykorzystuj¹c doœwiadczenie zdobyte przy projektach dla: Plus GSM, General Motors, MasterCard, Microsoft, Nestle, L'Oreal, Lufthansa, Merlin.pl. Artur Zawadzki Wiceprezes Zarz¹du, Dyrektor Dzia³ów Sprzeda y i Realizacji Badañ Gemius Prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu: wykorzystania wyników badañ w sprzeda y powierzchni reklamowej w Internecie, badañ kampanii reklamowych, w tym efektu brandingowego kampanii, jak równie funkcjonalnoœci stron internetowych. Xawery Konarski Adwokat, Wspólnik Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Bra³ udzia³ w charakterze eksperta w pracach legislacyjnych nad ustawami z zakresu prawa nowych technologii. Autor artyku³ów naukowych z zakresu prawa sieci teleinformatycznych, w tym dwóch ksi¹ ek: Internet i prawo w praktyce (2002) oraz Komentarz do ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ (2004). Micha³ Maci¹ ek Marketing Manager Gedeon Richter Poprzednio pe³ni³ funkcje product managera i szefa dzia³u sprzeda y. Obecnie jest odpowiedzialny za ca³okszta³t dzia³añ marketingowych zwi¹zanych z promocj¹ leków Rx i OTC firmy na rynku polskim. Katarzyna Czajkowska-Wiêcaszek Marketing Manager Webtel Interactive Solutions Odpowiedzialna miêdzy innymi za koncepcjê oraz komunikacjê z uczestnikami w prowadzonych przez firmê programach motywacyjnych i lojalnoœciowych. Marek Kmiecik Dyrektor Marketingu Mieszko Odpowiedzialny za stworzenie i wprowadzenie na rynek marki Zozole lidera wœród cukierków dla dzieci.posiada ponad 10-letnie doœwiadczenie w bran y s³odyczy. Micha³ Kaczorowski Prezes Wspó³tworzy³ i uruchomi³ portal turystyczny pierwsz¹ w Polsce witrynê internetow¹ sprzedaj¹c¹ oferty turystyczne. Od pocz¹tku jego istnienia jest odpowiedzialny za rozwój technologiczny portalu. Katarzyna Wiœniewska Marketing & Communication Manager Microsoft 11 lat doœwiadczenia w marketingu bran y IT m.in. w takich firmach jak Hewlett-Packard czy Autodesk. Zawodowo i prywatnie fascynuje siê tematem wp³ywu nowoczesnych technologii na jakoœæ ycia i komunikacji miêdzyludzkiej. Marek Friedman Dyrektor marketingu biura reklamy Telewizji Polsat Z ramienia biura reklamy koordynuje dzia³ania marketingowe. Bezpoœrednio odpowiada za promocjê antenow¹ oraz planowanie i zakup mediów.

6 formularz zg³oszeniowy W przypadku wiêkszej liczby zg³oszeñ prosimy o powielenie formularza zg³oszeniowego Imiê i nazwisko: Stanowisko: Firma: Ulica: Wyœlij dziœ na numer faksu (12) VII Kongres E-marketing Kod: Miasto: Telefon: Fax: czerwca 2006 Hotel Jan III Sobieski Pl. A. Zawiszy 1, Warszawa TAK, chcê wzi¹æ udzia³ w kongresie E-marketing, czerwca 2006 NIE, nie chcê wzi¹æ udzia³u, ale proszê o przes³anie informacji o nadchodz¹cych wydarzeniach Proszê o wystawienie faktury VAT W przypadku koniecznoœci wystawienia faktury VAT proszê podpisaæ niniejsze oœwiadczenie: Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia (Dz. Ust. 39/93 poz. 176) firma pe³na nazwa firmy: z siedzib¹: przy ul. oœwiadcza, e jest p³atnikiem podatku od towarów i us³ug VAT i posiada numer NIP ECU Marketing jest czêœci¹ Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, ul. Pr¹dzyñskiego 12/14, wpisanej do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS Upowa niamy firmê Informedia Polska Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Równoczeœnie oœwiadczamy, e zapoznaliœmy siê z warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej umowy. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Informedia Polska sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (dalej Informedia), informuje, e jest administratorem danych osobowych. Wyra amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia³alnoœci prowadzonej przez Informedia, œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak e w celu promocji ofert klientów Informedia. Wyra amy równie zgodê na otrzymywanie drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych Informedia oraz klientów Informedia. Wyra aj¹cemu zgodê na przetwarzanie danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak e prawo ich poprawiania. podpis i piecz¹tka Warunki uczestnictwa: 01. Koszt uczestnictwa jednej osoby w kongresie 00. wynosi z³ netto 02. Cena obejmuje prelekcje, materia³y, lunch 03. Po otrzymaniu zg³oszenia, przeœlemy Pañstwu 00. potwierdzenie udzia³u i fakturê pro forma. 04. Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie 14 dni 00. od daty wys³ania zg³oszenia, ale nie póÿniej 00. ni przed rozpoczêciem wydarzenia. 05. Wp³aty nale y dokonaæ na konto: 00. DZ BANK POLSKA S.A. Pl. Pi³sudskiego Warszawa Rezygnacjê z udzia³u nale y przesy³aæ listem 00. poleconym na adres organizatora. 07. W przypadku rezygnacji do 16 czerwca 00. obci¹ ymy Pañstwa op³at¹ administracyjn¹ 00. w wysokoœci 300 PLN + 22% VAT. 08. W przypadku rezygnacji po 16 czerwca 00. pobierane jest 100% op³aty za udzia³. 09. Nieodwo³anie zg³oszenia i niewziêcie udzia³u 00. powoduje obci¹ enie pe³nymi kosztami udzia³u. 10. Niedokonanie wp³aty nie jest jednoznaczne 00. z rezygnacj¹ z udzia³u. 11. Zamiast zg³oszonej osoby mo e wzi¹æ udzia³ 00. inny pracownik firmy. 12. Organizator zastrzega sobie prawo 00. do zmian w programie. INFORMEDIA POLSKA, Dzia³ ECU Marketing ul. B. Joselewicza 21, Kraków, tel.: (012) , faks: (012) , Wiêcej informacji:

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: Warsztat SEO, Wyst¹pienia merytoryczne ekspertów dotycz¹ce pozycjonowania,

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

e-m@rketing & online strategies for Pharma

e-m@rketing & online strategies for Pharma do 21.10.2011 500 zł taniej! II Konferencja 15-16 listopada 2011 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa e-m@rketing & online strategies for Pharma Skuteczne wsparcie sprzedaży za pomocą nowych mediów Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

AMBERMEDIA Agencja Public Relations US UGI W ZAKRESIE: public relations marketingu bezpoœredniego reklamy organizacji eventów szkoleñ PR 81-347 GDYNIA / ul. Sienkiewicza 31 / tel./fax (058) 341 32 81 /

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI W sektorze IT l Teta przejmie 70% udzia³ów w firmie Pyton Management. Jej produkty [systemy zarz¹dzania wiedz¹]

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEĆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEĆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEĆ O SEO? s E o 16-17 września WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: Warsztat SEO, Wystąpienia merytoryczne ekspertów dotyczące pozycjonowania,

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce

Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Anna Szel¹gowska* Anna Szel¹gowska Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Wstêp Wspó³czesne

Bardziej szczegółowo

60 marketing w praktyce

60 marketing w praktyce 60 Adres: ul. Altowa 5 02-386 Warszawa telefon: (022) 824 06 40 fax: (022) 824 06 45 info@hypermedia.pl www.hypermedia.pl www.rewolucja.com.pl HYPERmedia Sp. z o.o. (członek ISOBAR, globalnej sieci interaktywnej

Bardziej szczegółowo