VII Kongres E-marketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VII Kongres E-marketing"

Transkrypt

1 Najwiêkszy doroczny kongres dla ca³ej bran y czerwca 2006 Hotel Jan III Sobieski Warszawa VII Kongres E-marketing sprawdzone rozwi¹zania najskuteczniejsze kampanie on-line case studies m.in.: Grupa ywiec Machina House PLL LOT Polsat Allegro Microsoft EuroFlorist Wakacje.pl Gedeon Richter Big Star Fujitsu Siemens Zozole Wiêcej informacji: najnowsze badania Internetu dla marketingu i sprzeda y mierzalnoœæ dzia³añ e-marketingowych, ROI nowe mo liwoœci e-marketingu: e-wideo marketing wirusowy jako wsparcie sprzeda y i marki e-narzêdzia zwiêkszania lojalnoœci e-reklama zgodna z prawem: zakazy i ograniczenia SEM, reklama wyszukiwarkowa w dzia³aniach marketingowych dyskusja panelowa: potencja³ marketingowy web2.0 INFORMEDIA POLSKA Dzia³ ECU Marketing ul. B. Joselewicza 21, Kraków tel.: (012) faks: (012) Sponsor: Patroni medialni: Patronat bran owy:

2 E-marketing, czerwca Czwartek, 22 czerwca :30 Rejestracja i przywitanie 10:00 SZANSE ROZWOJU DLA E-MARKETINGU W DOBIE BROADBANDU (³¹cza szerokopasmowe) trendy Olgierd Cygan (IAB Polska) czy w³aœnie nadchodzi zmierzch klasycznych dzia³añ interaktywnych? nowe dzia³ania marketingowe co nas czeka w najbli szej przysz³oœci ile kosztuje broadband i kogo na to staæ nowe mo liwoœci biznesowe w dobie web2.0 10:45 11:15 11:35 SILNA MARKA W SIECI case study Krzysztof Rut (Grupa ywiec) sposoby utrzymywania dobrego wizerunku marki tak e w sieci marka w najnowszych mediach JAK ZDOBYÆ 50 TYS. U YTKOWNIKÓW BEZ KAMPANII MARKETINGOWEJ case study Machina Micha³ Lisiecki (Platforma Mediowa Point Group), Marek Piotrowski (FFCreation.com) akcja bojkotu witryny i wydawcy jak znaleÿæ wyjœcie z kryzysu metody zyskania wsparcia spo³ecznoœci internautów ocena sytuacji kryzysowej zwyciêstwo czy pora ka 12:05 MARKETING WIRUSOWY KREATYWNE WSPARCIE OSOBOWOŒCI MARKI I SPRZEDA Y case study Marcin Gieracz (Artman) jak niskim kosztem dotrzeæ do miliona klientów planowanie i realizacja w praktyce na przyk³adzie strony internetowej nie dla wszystkich marek: zagro enia i wady zastosowañ marketingu wirusowego 12:35 JAK SIÊ WYRÓ NIÆ SPOŒRÓD KONKURENCJI case study Rados³aw Dutkowski (PLL LOT) poœrednie i bezpoœrednie sposoby wspierania sprzeda y internetowej jak przekonaæ klientów do korzystania z zaawansowanych elektronicznych narzêdzi sprzeda y wykorzystanie profili i cech u ytkowników w celu zwiêkszania sprzeda y 14:05 E-MARKETINGOWE WSPARCIE MARKI ORAZ PRODUKTU JAKO NARZÊDZIE KSZTA TUJ CE ZMIANÊ WIZERUNKU case study Polsat Marek Friedman, Andrzej Horoch (Biuro Reklamy Telewizji Polsat) sposoby skutecznego dotarcia do liderów opinii spójnoœæ reprezentacji czyli branding antenowy a wizerunek marki w Internecie proces twórczy: inspiracje kreacji, wybór komunikatu i jego formy podania case study programów: Chcê byæ piêkna, Kochaj mnie kochaj!, Kuba Wojewódzki 14:35 15:05 15:25 15:55 METODY ZWIÊKSZANIA ZAPOTRZEBOWANIA ZAKUPOWEGO KLIENTÓW case study Allegro.pl Artur Brzêczkowski (QXL Poland) formaty i techniki zwiêkszania sprzeda y profile u ytkowników i ich tendencje zakupowe narzêdzia e-marketingu wspomagaj¹ce zapotrzebowanie zakupowe DZIA ANIA INTERAKTYWNE PRZY WPROWADZENIU NOWEJ KATEGORII PRODUKTOWEJ NA RYNEK case study Microsoft Media Center Katarzyna Wiœniewska (Microsoft), Marcin Gaworski (Zentropy Partners) strategia wprowadzenia nowej kategorii produktowej na rynek interaktywne narzêdzia dotarcia do klienta: targetowanie po sytemie operacyjnym, najnowsze formy reklamowe (m.in. XHTML, streaming Video, sponsoringi tematyczne) dedykowany serwis nastawiony na brand experience, interaktywn¹ edukacjê z elementami konkursu oraz streaming KREACJA NOWEGO WIZERUNKU MARKI W DOBIE ERY E-WIDEO case study Big Star Jacek Magnuszewski, Maciej Karasiñski (Big Star) e-video jako wzbogacenie przekazu marketingowego efektywne narzêdzie PR: trendy rozwoju e-marketingu :25 POTENCJA MARKETINGOWY WEB2.0 dyskusja panelowa Olgierd Cygan (IAB Polska), Artur Brzêczkowski (QXL Poland, Allegro.pl) Bart³omiej Zarêbski (Onet.pl) Flickr, Del.icious, i inne serwisy nowej generacji wytyczaj¹ trendy rozwoju Internetu. Czy jednak wiemy jak zaaplikowaæ web2.0 do naszych w³asnych przedsiêwziêæ on-line? 13:05 Lunch 17:00 Zakoñczenie

3 2006, Hotel Jan III Sobieski, Warszawa Pi¹tek, 23 czerwca :45 10:00 10:45 11:15 11:35 12:05 Przywitanie E-COMMERCE 2006 OCENA I PROGNOZY najnowsze badania Internetu dla marketingu i sprzeda y Andrzej Zawadzki (Gemius) kto, co i dlaczego kupuje w sieci profile zakupowe trendy zakupowe i lojalnoœciowe Polaków rozwój rynku e-commerce na najbli sze miesi¹ce UMACNIANIE ZWI ZKU Z M ODYM KONSUMENTEM POPRZEZ INTERNET budowanie lojalnoœci marki Marek Kmiecik (Mieszko) serwis produktowy vs. korporacyjny dostosowanie narzêdzi e-marketingowych do m³odego konsumenta aktywizacja m³odego internauty, formy budowania lojalnoœci serwis jako Ÿród³o nie tylko zabawy ale i informacji JAK WYGRAÆ Z KONKURENCJ I ZACHOWAÆ LOJALNOŒÆ KLIENTÓW case study EuroFlorist Andrzej Œwiderski (EuroFlorist Polska) wykorzystanie e-commerce do wzrostu sprzeda y przygotowanie i wdro enie odpowiedniej strategii zarz¹dzanie systemem czyli recepta na sukces praktyczne porady POZYCJONOWANIE W WYSZUKIWARKACH INTERNETOWYCH JAKO NAJTAÑSZA I NAJSKUTECZNIEJSZA FORMA REKLAMY case study Wakacje.pl Micha³ Kaczorowski (Wakacje.pl) mechanizmy zarz¹dzania reklam¹ na przyk³adzie Google AdWords wspó³czynnik konwersji analiza na przyk³adzie wakacje.pl mierzalnoœæ efektów pozycjonowania 12:35 NARZÊDZIA BUDOWANIA ŒWIADOMOŒCI case study Micha³ Maci¹ ek (Gedeon Richter) rola i techniki internetowych dzia³añ buduj¹cych œwiadomoœæ metod antykoncepcji budowanie lojalnoœci u ytkowników do serwisu interakcje pomiêdzy u ytkownikami, a twórcami serwisu relacja i lojalnoœæ 9:45 Przywitanie 10:00 11:25 13:05 14:05 15:05 SESJA RÓWNOLEG A REKLAMA W INTERNECIE Co jest zgodne z prawem Xawery Konarski (Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki) omówienie poszczególnych form reklamy on-line specyfika prowadzenia reklamy przy pomocy wyszukiwarek zasady prowadzenia kampanii ingowych obowi¹zki zwi¹zane z przetwarzaniem danych osobowych czy i jak mo na korzystaæ z hurtowni danych zakazy i ograniczenia reklamy niektórych towarów i us³ug 11:40 INTERNET A PODATKI Magdalena Z¹bczyk (PricewaterhouseCoopers) podatek dochodowy od osób prawnych czy strona www zawsze ma charakter reklamy Internet jako medium czy reklama w Internecie mo e byæ niepubliczna podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowanie nagród przekazywanych w dzia³aniach promocyjnych prowadzonych w Internecie Internet jako œrodek masowego przekazu zwolnienie z opodatkowania nagrody wydawane w ramach programów lojalnoœciowych Lunch MIERZALNOŒÆ DZIA AÑ E-MARKETINGOWYCH oczekujemy na potwierdzenie prelegenta u ytkowanie stron www oraz zarz¹dzanie danymi o klientach w celu zwiêkszenia ROI oraz doœwiadczeñ u ytkowników 14:35 SKUTECZNY PROGRAM MOTYWACYJNY case study Cyberbonusa Fujitsu Siemens Computers Katarzyna Ostrowska (Fujitsu Siemens Computers) Katarzyna Czajkowska-Wiêcaszek (Webtel) wszystko on-line nowoczesne kana³y komunikacji zarówno po stronie uczestników, jak i obs³ugi intensywna komunikacja integracja kilku kana³ów ³atwo mierzalne efekty wygodny system badania i raportowania SEM W PRAKTYCE Czyli do czego, kiedy i jak wykorzystywaæ wyszukiwarki Bart³omiej Zarêbski (Onet.pl) SEM czyli dajê siê znaleÿæ w sieci moja strona w wyszukiwaniu organicznym i p³atnym mo liwoœci i ograniczenia maksymalny efekt za minimalne pieni¹dze zbli yæ siê do idea³u w pogoni za ROI 13:05 Lunch 15:35 Zakoñczenie i wrêczenie certyfikatów

4 TRENDY E-MARKETINGU 2006 roœnie rola e-marketingu w budowaniu lojalnoœci klientów Internet to œwietne narzêdzie do budowania marki i jej wizerunku e-marketing pozwala zdobyæ informacje o klientach i dostosowaæ ofertê do ich wymagañ idea web2.0 to nowe wyzwanie dla firm, które chc¹ zwiêkszyæ sprzeda swoich produktów przez Interenet oraz zbudowaæ lojaln¹ spo³ecznoœæ wkraczamy w erê e-wideo, poka emy jak i za ile robi¹ to firmy polskie i zagraniczne UDZIA W KONGRESIE TO MO LIWOŒÆ WYS UCHANIA OPINII SPECJALISTÓW Z FIRM PIERWSZEJ LIGI O: trendach e-marketingowych w oparciu o najnowsze badania Internetu sposobach mierzalnoœci efektów dzia³añ e-marketigowych tym, jak budowaæ lojalnoœæ klientów do seriwsu nowych technologiach dostêpnych na rynku (reklama e-wideo, web2.0) i co one oznaczaj¹ dla marketingu i sprzeda y skutecznoœci prawid³owego pozycjonowania siê w wyszukiwarkach umiejêtnoœci komunikowania siê z klientami na wielu poziomach efektywnym zarz¹dzaniu wizerunkiem marki; e-pr, marketing wirusowy aspektach prawno-podatkowych marketingu w sieci ECU Marketing to wiod¹cy organizator seminariów, kongresów i konferencji w dziedzinach: marketingu, komunikacji, CRM, sprzeda y i e-commerce. Istnieje na polskim rynku od 1998 roku, gdzie z powodzeniem ³¹czy polsk¹ i europejsk¹ wiedzê marketingow¹. Z powodzeniem informuje o najnowszych trendach marketingu i komunikacji oraz œwiatowych osi¹gniêciach w tych dziedzinach. Od 2004 roku ECU Marketing jest czêœci¹ Informedia Group (UK) z siedzib¹ w Londynie oraz oddzia³ami w Europie, Azji i Pó³nocnej Afryce. Si³a Informedia Group to po³¹czenie miêdzynarodowego doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku i jego know-how. Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró nych sektorach i jest organizatorem ca³ej gamy presti owych konferencji w wielu bran ach, wœród których s¹: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka, finanse & bankowoœæ, IT, retailing, paliwa & gaz, nieruchomoœci oraz FMCG. Informedia Group jest czêœci¹ Expomedia Group plc, grupy medialnej B2B specjalizuj¹cej siê w organizowaniu wysokiej klasy wystaw, targów, konferencji, zarz¹dzaj¹cej centrami targowymi na ca³ym œwiecie oraz wydaj¹cej specjalistyczne publikacje. Expomedia Group plc od 2001 r. jest spó³k¹ notowan¹ na londyñskiej gie³dzie papierów wartoœciowych. Expomedia wspó³pracuje z wieloma miêdzynarodowymi organizacjami i partnerami medialnymi, w tym m.in. z: Telegraaf Media Group, Montgomery International, dmg world media, Gruner+Jahr, Gazprom Media oraz Axel Springer. KTO POWINIEN WZI Æ UDZIA W KONGRESIE: dyrektorzy marketingu i sprzeda y web i IT managerowie, odpowiedzialni za rozwój marketingu internetowego brand, product managerowie przedstawiciele agencji reklamowych dostawcy us³ug IT, zwi¹zani z marketingiem i korzystaj¹cy z Internetu, pragn¹cy poszerzyæ swoj¹ wiedzê na ten temat, by oferowaæ klientom lepsze us³ugi Ka dy uczestnik otrzyma imienny certyfikat, poœwiadczaj¹cy udzia³ w kongresie Moskwa Warszawa Mumbai Malaga Kolonia Katowice Casablanca Londyn New Delhi Amsterdam Hamburg Budapeszt Belgrad Zagrzeb Kraków Madryt Pary

5 ZAPROSZENI PRELEGENCI Micha³ Lisiecki Za³o yciel i Prezes Zarz¹du Platformy Mediowej Point Group Obecnie kieruje struktur¹ PMPG, która konsekwentnie rozwija swoj¹ dzia³alnoœæ w obszarze mediów, reklamy i nowych technologii. Odpowiada za strategiê i rozwój spó³ek Platformy Mediowej, posiada doœwiadczenie w budowaniu nowych przedsiêwziêæ. Wspó³twórca m.in. firm Telecom- Media, OnePlayFrame, Gretix, AdMobile. Olgierd Cygan Prezes IAB Polska, CEO / Managing Partner Digital One (EURO RSCG) Prowadzeniem dzia³añ marketingowych w Internecie zajmuje siê od 1996 roku. Jego doœwiadczenia poza koordynacj¹ projektów i konsultingiem marketingowym m.in. dla DaimlerChrysler, Hasbro, MTV, MultiBank, PepsiCo, Procter & Gamble, Renault, Schering AG, obejmuj¹ tak e dzia³alnoœæ edukacyjn¹ i publikacje. Artur Brzêczkowski Sales and Marketing Manager QXL Poland (Allegro.pl) Z serwisem Allegro zwi¹zany praktycznie od pocz¹tku jego istnienia. Jest odpowiedzialny za kontakty i umowy z kluczowymi partnerami serwisu aukcyjnego (m.in. Onet, WP, Interia, Gazeta, IDG i Radio ZET), promocjê, reklamê i PR. Magdalena Z¹bczyk Konsultant Zespo³u Produktów Konsumpcyjnych, Handlu i Dystrybucji, Dzia³ Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCoopers Specjalizuje siê w podatkowym traktowaniu wydatków promocyjno-reklamowych. Wspó³pracuje przy realizacji kompleksowych projektów w zakresie optymalizacji podatkowej oraz zarz¹dzania ryzykiem podatkowym w dzia³alnoœci marketingowej podmiotów gospodarczych. Marek Piotrowski Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy agencji interaktywnej FFCreation.com Odpowiedzialny za wizjê, misjê i wizerunek FFCreation. Do klientów firmy nale ¹ min: Nike, Sony, Nestle, Axa, Machina, Era, Samsung, Inteligo, Danone. FFCreation wprowadza³a w nowych mediach markê Heyah, dla której stworzy³a portal i klub lojalnoœciowy Heyah Klub. Bart³omiej Zarêbski Dyrektor Produktu Marketingowego Onet.pl Zaczyna³ jako specjalista ds. e-commerce, obecnie odpowiada za produkty reklamowe ich przygotowanie, wdro enie do sprzeda y, obs³ugê po sprzeda y. Andrzej Œwiderski Marketing Manager EuroFlorist Polska Nadzoruje wdra anie rozwi¹zañ e-commerce i CRM. Odpowiedzialny za komunikacjê firmy w Internecie oraz planowanie kampanii on-line. Katarzyna Ostrowska SME Channel Development Manager Fujitsu Siemens Computers Jest odpowiedzialna miêdzy innymi za program motywacyjny Cyberbonus, PR firmy w prasie bran owej oraz marketing produktowy. Wspiera kana³ sprzeda y wspó³pracuj¹c z dystrybutorami i partnerami handlowymi firmy. Jacek Magnuszewski Commercial Manager Big Star Od samego pocz¹tku obecnoœci Big Star Jeans na rynku, bierze aktywny udzia³ w budowaniu pozycji marki, zarówno poprzez dzia³ania marketingowe, jak i poprzez rozwój sieci sprzeda y. Maciej Karasiñski Specjalista ds. Marketingu Big Star Wspó³twórca strategii marketingowej firmy. Koordynator takich funkcji jak: dzia³ania marketingowe w sieci www, planowanie kampanii outdoorowych, realizacja eventów specjalnych. Partycypowa³ równie w strategii rozwoju i taktycznym nadzorze nad sieci¹ sprzeda y. Andrzej Horoch Kierownik ds. komunikacji marketingowej biura reklamy Telewizji Polsat Koordynuje komunikacjê poza-atnenow¹ i odpowiada za jej kreacjê. Od strony artystycznej nadzorowa³ prace nad now¹ opraw¹ antenow¹. W kampanii rebreandingowej odpowiada³ za kreatywn¹ koncepcjê komunikacji zewnêtrznej, promocjê i wizerunek Polsatu. Krzysztof Rut Dyrektor ds. korporacyjnych Grupy ywiec Odpowiada za komunikacjê wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ oraz kszta³towanie wizerunku Grupy ywiec. Pracowa³ na stanowisku kierownika ds. komunikacji wewnêtrznej w Elbrewery Co.Ltd., a tak e w agencji PR/PA Burson- Marsteller. Rados³aw Dutkowski Kierownik Dzia³u Sprzeda y Elektronicznej PLL LOT Odpowiedzialny za portal informacyjny, sprzeda biletów lotnicznych LOT, oraz rozwój us³ug œwiadczonych pasa erom w kanale Internet. Marcin Gieracz Kierownik ds. projektów marketingowych Artman (marka House) Kreuje i realizuje akcje crossowe dla polskich i miêdzynarodowych marek ju od 7 lat. Wspó³pracuje m.in. z: Heyah, Multikino, Braun i Unilever. Od 2004 roku odpowiada za projekty marketingowe marki House. Marcin Gaworski Managing Director Zentropy Partners (McCann Worldgroup) Prelegent wielu konferencji o tematyce e-marketingu. Pasjonuje siê tworzeniem strategii marek w œwiecie cyfrowym wykorzystuj¹c doœwiadczenie zdobyte przy projektach dla: Plus GSM, General Motors, MasterCard, Microsoft, Nestle, L'Oreal, Lufthansa, Merlin.pl. Artur Zawadzki Wiceprezes Zarz¹du, Dyrektor Dzia³ów Sprzeda y i Realizacji Badañ Gemius Prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu: wykorzystania wyników badañ w sprzeda y powierzchni reklamowej w Internecie, badañ kampanii reklamowych, w tym efektu brandingowego kampanii, jak równie funkcjonalnoœci stron internetowych. Xawery Konarski Adwokat, Wspólnik Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Bra³ udzia³ w charakterze eksperta w pracach legislacyjnych nad ustawami z zakresu prawa nowych technologii. Autor artyku³ów naukowych z zakresu prawa sieci teleinformatycznych, w tym dwóch ksi¹ ek: Internet i prawo w praktyce (2002) oraz Komentarz do ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ (2004). Micha³ Maci¹ ek Marketing Manager Gedeon Richter Poprzednio pe³ni³ funkcje product managera i szefa dzia³u sprzeda y. Obecnie jest odpowiedzialny za ca³okszta³t dzia³añ marketingowych zwi¹zanych z promocj¹ leków Rx i OTC firmy na rynku polskim. Katarzyna Czajkowska-Wiêcaszek Marketing Manager Webtel Interactive Solutions Odpowiedzialna miêdzy innymi za koncepcjê oraz komunikacjê z uczestnikami w prowadzonych przez firmê programach motywacyjnych i lojalnoœciowych. Marek Kmiecik Dyrektor Marketingu Mieszko Odpowiedzialny za stworzenie i wprowadzenie na rynek marki Zozole lidera wœród cukierków dla dzieci.posiada ponad 10-letnie doœwiadczenie w bran y s³odyczy. Micha³ Kaczorowski Prezes Wspó³tworzy³ i uruchomi³ portal turystyczny pierwsz¹ w Polsce witrynê internetow¹ sprzedaj¹c¹ oferty turystyczne. Od pocz¹tku jego istnienia jest odpowiedzialny za rozwój technologiczny portalu. Katarzyna Wiœniewska Marketing & Communication Manager Microsoft 11 lat doœwiadczenia w marketingu bran y IT m.in. w takich firmach jak Hewlett-Packard czy Autodesk. Zawodowo i prywatnie fascynuje siê tematem wp³ywu nowoczesnych technologii na jakoœæ ycia i komunikacji miêdzyludzkiej. Marek Friedman Dyrektor marketingu biura reklamy Telewizji Polsat Z ramienia biura reklamy koordynuje dzia³ania marketingowe. Bezpoœrednio odpowiada za promocjê antenow¹ oraz planowanie i zakup mediów.

6 formularz zg³oszeniowy W przypadku wiêkszej liczby zg³oszeñ prosimy o powielenie formularza zg³oszeniowego Imiê i nazwisko: Stanowisko: Firma: Ulica: Wyœlij dziœ na numer faksu (12) VII Kongres E-marketing Kod: Miasto: Telefon: Fax: czerwca 2006 Hotel Jan III Sobieski Pl. A. Zawiszy 1, Warszawa TAK, chcê wzi¹æ udzia³ w kongresie E-marketing, czerwca 2006 NIE, nie chcê wzi¹æ udzia³u, ale proszê o przes³anie informacji o nadchodz¹cych wydarzeniach Proszê o wystawienie faktury VAT W przypadku koniecznoœci wystawienia faktury VAT proszê podpisaæ niniejsze oœwiadczenie: Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia (Dz. Ust. 39/93 poz. 176) firma pe³na nazwa firmy: z siedzib¹: przy ul. oœwiadcza, e jest p³atnikiem podatku od towarów i us³ug VAT i posiada numer NIP ECU Marketing jest czêœci¹ Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, ul. Pr¹dzyñskiego 12/14, wpisanej do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS Upowa niamy firmê Informedia Polska Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Równoczeœnie oœwiadczamy, e zapoznaliœmy siê z warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej umowy. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Informedia Polska sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (dalej Informedia), informuje, e jest administratorem danych osobowych. Wyra amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia³alnoœci prowadzonej przez Informedia, œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak e w celu promocji ofert klientów Informedia. Wyra amy równie zgodê na otrzymywanie drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych Informedia oraz klientów Informedia. Wyra aj¹cemu zgodê na przetwarzanie danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak e prawo ich poprawiania. podpis i piecz¹tka Warunki uczestnictwa: 01. Koszt uczestnictwa jednej osoby w kongresie 00. wynosi z³ netto 02. Cena obejmuje prelekcje, materia³y, lunch 03. Po otrzymaniu zg³oszenia, przeœlemy Pañstwu 00. potwierdzenie udzia³u i fakturê pro forma. 04. Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie 14 dni 00. od daty wys³ania zg³oszenia, ale nie póÿniej 00. ni przed rozpoczêciem wydarzenia. 05. Wp³aty nale y dokonaæ na konto: 00. DZ BANK POLSKA S.A. Pl. Pi³sudskiego Warszawa Rezygnacjê z udzia³u nale y przesy³aæ listem 00. poleconym na adres organizatora. 07. W przypadku rezygnacji do 16 czerwca 00. obci¹ ymy Pañstwa op³at¹ administracyjn¹ 00. w wysokoœci 300 PLN + 22% VAT. 08. W przypadku rezygnacji po 16 czerwca 00. pobierane jest 100% op³aty za udzia³. 09. Nieodwo³anie zg³oszenia i niewziêcie udzia³u 00. powoduje obci¹ enie pe³nymi kosztami udzia³u. 10. Niedokonanie wp³aty nie jest jednoznaczne 00. z rezygnacj¹ z udzia³u. 11. Zamiast zg³oszonej osoby mo e wzi¹æ udzia³ 00. inny pracownik firmy. 12. Organizator zastrzega sobie prawo 00. do zmian w programie. INFORMEDIA POLSKA, Dzia³ ECU Marketing ul. B. Joselewicza 21, Kraków, tel.: (012) , faks: (012) , Wiêcej informacji:

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

ENERGIA I KREATYWNOSC

ENERGIA I KREATYWNOSC ENERGIA I KREATYWNOSC ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY HERON TO KREATYWNOŒÆ, ODPOWIEDZIALNOŒÆ ORAZ DBA OŒÆ O JAKOŒ US UG I SATYSFAKCJÊ KLIENTÓW, KTÓRYCH ZADOWOLENIE MOTYWUJE NAS DO SOLIDNEJ PRACY. DOK ADAMY WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Marketing Online. O nas w kilku słowach. Copyright 2014 Marketing Online

Marketing Online. O nas w kilku słowach. Copyright 2014 Marketing Online Marketing Online O nas w kilku słowach Marketing Online Firma Marketing Online działa na rynku od roku 2001 i zajmuje się opracowywaniem i realizacją marketingowych strategii reklamy online. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 2013 Fundacja Rozwoju Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Na kolejnych stronach przedstawimy propozycję warsztatów skierowanych do pracowników branży AGRO.

Na kolejnych stronach przedstawimy propozycję warsztatów skierowanych do pracowników branży AGRO. [Wpisz tekst] Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Na kolejnych stronach przedstawimy propozycję warsztatów skierowanych do pracowników branży AGRO. FLOW AGRO to firma stworzona po to, by wprowadzić

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online PMR Online Rynek Budowlany Online Aktualnoœci rynkowe Wykonawcy Materia³y budowlane Inwestycje publiczne Nieruchomoœci Planowane budowy Dane rynkowe Podsumowania na temat bie ¹cych

Bardziej szczegółowo

Dla Dyrektorów Szkół Podnoszenie jakości pracy szkoły

Dla Dyrektorów Szkół Podnoszenie jakości pracy szkoły 22 03.2013 Warszawa Ogólnopolska Konferencja Dla Dyrektorów Szkół Podnoszenie jakości pracy szkoły Pod patronatem czasopisma Doradca Dyrektora Szkoły W czasie kongresu zostaną szczegółowo omówione 4 obszary

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online Rynek Budowlany Online oferuje dostæp do najswiezszych wiadomosci dotyczacych rynku budowlanego w Polsce. W serwisie znajduja sie informacje na temat wykonawców, dostawców, materialów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne zarządzanie marką

Innowacyjne zarządzanie marką Innowacyjne zarządzanie marką Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7330 Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł Cena netto za godzinę 22,73 zł Cena brutto za godzinę 22,73 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Chcemy Wam opowiedzieć o.

Chcemy Wam opowiedzieć o. Chcemy Wam opowiedzieć o. Naszej agencji Naszych wybranych projektach Naszych Klientach Naszej ofercie Kontakcie do nas Nasza agencja Good One PR jest agencją Public Rela ons należącą do Good One Group.

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARKETINGU CYFROWEGO SZKOLENIE DEDYKOWANE

AKADEMIA MARKETINGU CYFROWEGO SZKOLENIE DEDYKOWANE AKADEMIA MARKETINGU CYFROWEGO SZKOLENIE DEDYKOWANE brand managerom i product managerom dyrektorom marketingu Poznasz trendy marketingu cyfrowego zwiększające efektywność Dowiesz się czym jest efekt ROPO

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym Wyj¹tkowa debata! Kluczowi eksperci! W konferencji udzia³ bior¹: Wojciech Dziomdziora Kancelaria Cottyn - Lecoutre Eugeniusz Gaca KIGEiT Wojciech Ha³ka Instytut ¹cznoœci Tadeusz Jarmuziewicz Sejm RP Zbigniew

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

Moduł SEM/SEO. Generowanie ruchu narzędzia marketingu on-line, kampanie SEO/SEM Jak skutecznie promować firmę w sieci?

Moduł SEM/SEO. Generowanie ruchu narzędzia marketingu on-line, kampanie SEO/SEM Jak skutecznie promować firmę w sieci? Generowanie ruchu narzędzia marketingu on-line, kampanie SEO/SEM Jak skutecznie promować firmę w sieci? Trenerzy: Adam Dyba/Piotr Poznański Terminy: 21 i 22 marca 11 i 12 kwietnia 22 i 23 kwietnia Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka 1. Postanowienia ogólne. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH. 21 22 maja 2015 r.

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH. 21 22 maja 2015 r. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W SZCZECINIE KONFERENCJA I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH 21 22 maja 2015 r. HOTEL WOLIN Ul. NOWOMYŚLIWSKA 76 72-500 MIĘDZYZDROJE ZAPROSZENIE PROGRAM

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2126B-74/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Onet.pl kompletny program dla efektywnej komunikacji marketingowej w internecie. Prezentacja handlowa Nowy cennik stycze 2009

Onet.pl kompletny program dla efektywnej komunikacji marketingowej w internecie. Prezentacja handlowa Nowy cennik stycze 2009 Onet.pl kompletny program dla efektywnej komunikacji marketingowej w internecie. Prezentacja handlowa Nowy cennik stycze 2009 Obecny poziom rozwoju rynku i reklamy internetowej wymaga redefinicji postrzegania

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI PAKIET SPOLECZNOSCIOWY WSTEP PRODUKTY CLICK COMMUNITY FACEBOOK - INFORMACJE CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI PAKIET SPOLECZNOSCIOWY WSTEP PRODUKTY CLICK COMMUNITY FACEBOOK - INFORMACJE CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI WSTEP PRODUKTY CLICK COMMUNITY FACEBOOK - INFORMACJE CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Znowu zainwestowa³eœ w beskuteczn¹ reklamê sporo pieniêdzy? SKOÑCZ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 lutego 2011 r. w LEGNICY w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona, ul. Sejmowa 5A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

- Organizacja typu non-profit - Założona w roku 1969 przez kierowników projektów - Ponad milion członków i posiadaczy certyfikatów - 280 chapterów w

- Organizacja typu non-profit - Założona w roku 1969 przez kierowników projektów - Ponad milion członków i posiadaczy certyfikatów - 280 chapterów w O F E R T A S P O N S O R S K A PMI Poland Chapter Oddział Łódź P R O J E C T M A N A G E M E N T I N S T I T U T E - Organizacja typu non-profit - Założona w roku 1969 przez kierowników projektów - Ponad

Bardziej szczegółowo

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 Agenda: Prowadz¹ca konferencjê: Katarzyna Nakielska-Pawluk, NPK Nauka-Praca-Kariera W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 przybycia. (rejestracja

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: ZASADY I REGUŁY KSIĘGOWOŚCI PROJEKTOWEJ W PROJEKTACH UNIJNYCH DLA NIEFINANSISTÓW

Temat szkolenia: ZASADY I REGUŁY KSIĘGOWOŚCI PROJEKTOWEJ W PROJEKTACH UNIJNYCH DLA NIEFINANSISTÓW ECB Firma Doradczo - Consultingowa Biuro: 05-825 Grodzisk Maz. ul. Okrężna 7 tel., (022) 724 78 32 0 604 264 524 fax (0-22) 724 14 77 www.ecbconsulting.pl e-mail: biuro@ecbconsulting.pl NIP: 534-207-07-04

Bardziej szczegółowo

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IABC/Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Komunikacji w Biznesie Polska Przez następujące określenia użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

09-11.12.2015 SEROCK, HOTEL NARVIL

09-11.12.2015 SEROCK, HOTEL NARVIL KONFERENCJA TOP 09-11 SEROCK, HOTEL NARVIL REGULAMIN UCZESTNICTWA PARTNER STRATEGICZNY ORGANIZATOR WI CE TERMINY 11 r. termin nadsy³ania zg³oszeñ UWAGA Warunkiem uczestnictwa jest przes³anie wype³nionego

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

3 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 pojawi³a siê nazwa firmy, produktów, bran y, konkurentów, nazwisko

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

/ dane osobowe / Data i miejsce Urodzenia: 07.05.1990 r. Lublin

/ dane osobowe / Data i miejsce Urodzenia: 07.05.1990 r. Lublin / dane osobowe / Data i miejsce Urodzenia: 07.05.1990 r. Lublin Miejsce Zamieszkania: ul. Markowska 22/40 03-742 Warszawa STAN CYWILNY: Panna E-Mail: / wykształcenie / Wyższa Szkoła Promocji i Reklamy

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk

Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk Formularz zgłoszeniowy Umowa Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona

Bardziej szczegółowo

ROMANA PIETRUK. Ekspert: Szanowni Państwo

ROMANA PIETRUK. Ekspert: Szanowni Państwo Szanowni Państwo Jednym z wielu obowiązków w zakresie prowadzenia podmiotów gospodarczych jest przestrzeganie formalno-prawnych wytycznych dotyczących archiwizowania i dbałości o bezpieczeństwo oraz ochronę

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin konkursu "Bosman związany z regionem" - konkurs plastyczny 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą " Bosman związany z regionem", zwanego dalej "konkursem", jest Carlsberg

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy do Państwa ciągłej dyspozycji, przekonani, że połączenie naszych umiejętności oraz Państwa potrzeb pozwoli znaleźć optymalne rozwiązanie.

Jesteśmy do Państwa ciągłej dyspozycji, przekonani, że połączenie naszych umiejętności oraz Państwa potrzeb pozwoli znaleźć optymalne rozwiązanie. o nas oferta Klienci realizacje wsparcie marketingowe jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych grup działania Jesteśmy do Państwa ciągłej dyspozycji, przekonani, że połączenie naszych umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

MAGDALENA POPIK PORTFOLIO. magdalena.popik@gmail.com +48 790 00 40 32

MAGDALENA POPIK PORTFOLIO. magdalena.popik@gmail.com +48 790 00 40 32 MAGDALENA POPIK PORTFOLIO magdalena.popik@gmail.com +48 790 00 40 32 FACEBOOK.COM/RAIFFEISENPOLBANK TWITTER.COM/RAIFFEISENP budowa i nadzór nad prowadzeniem oficjalnych profili banku Stworzenie procesu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO Marketing bezpośredni. Koncepcja, zarządzanie, instrumenty. Autor: Mariusz Trojanowski Wstęp CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO 1. Istota i reguły marketingu bezpośredniego 1.1. Mity

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Internetowej Obsługi Klienta (ebok). Rejestrując się, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu

Bardziej szczegółowo

Magda Puchała Marcin Sugak Jerzy Zimowski. e-marketing / marketing elektroniczny /

Magda Puchała Marcin Sugak Jerzy Zimowski. e-marketing / marketing elektroniczny / Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych emarketing e-marketing / marketing elektroniczny / Wykorzystywanie Internetu w celu promocji produktów lub usług firmy; marketing on-line. e-marketing

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK www.dlaadministracji.pl Oferta szkolenia zamkniętego dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK www.dlaadministracji.pl Szanowni Państwo! Zapraszam

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: 1 S t r o n a 1 O portalu: Portal Laboratoria.net to pierwszy i największy tego typu branżowy portal w Polsce. Już od roku 2004 serwis zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami z zakresu nauki, technologii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie dotrzeć do Klienta? Model atrybucji w e-commerce. Na przykładzie case study Neckermann

Jak skutecznie dotrzeć do Klienta? Model atrybucji w e-commerce. Na przykładzie case study Neckermann Jak skutecznie dotrzeć do Klienta? Model atrybucji w e-commerce Na przykładzie case study Neckermann Slide 1 www.optimisemedia.com 2015 Optimise Media. All rights reserved. Neckermann Udany urlop Należymy

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolenia trenerskiego Train-the Trainer

Oferta szkolenia trenerskiego Train-the Trainer Oferta szkolenia trenerskiego Train-the Trainer O IAB Polska Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: funkcjonuje od 2000 roku zrzesza około 200 najważniejszych firm polskiego rynku internetowego:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

eduarch 2015 kreatywny marketing dla profesjonalistów

eduarch 2015 kreatywny marketing dla profesjonalistów eduarch 2015 kreatywny marketing dla profesjonalistów : - jesteśmy zespołem kreującym i realizujący projekty szeroko rozumianego event marketingu (szkolenia, konferencje, seminaria, warsztaty, performance

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. SPRZEDAŻ, NEGOCJACJE, WINDYKACJA, REKLAMACJE Kim jesteśmy? Trenerzy rada programowa Tematy szkoleń Najciekawsze projekty opisy Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w marketingu Jak będą nas kusić producenci w nieodległej przyszłości? dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 28 września 2015 Zmiany w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do prasowania Tefal ( Promocja ) oraz fundatorem nagród jest spółka Groupe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Ja i McDonald s

REGULAMIN KONKURSU Ja i McDonald s REGULAMIN KONKURSU Ja i McDonald s 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzania konkursu pod nazwą Ja i McDonald s (Konkurs). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

S T U D I O R E K L A M Y

S T U D I O R E K L A M Y JAKOŒÆ ORAZ STAWIAMY NA KREATYWNOŒÆ OFEROWANYCH US UG! KONTAKT Us³ugi reklamowe Druk ulotki, foldery, wizytówki, etykiety Projektowanie graficzne wizualizacje, obróbka graficzna zdjêæ, loga, inne Gad ety

Bardziej szczegółowo

SOCIAL MEDIA MARKETING

SOCIAL MEDIA MARKETING SZKOLENIE DEDYKOWANE BROSZURA INFORMACYJNA SOCIAL MEDIA MARKETING Dowiedz się, jak wykorzystać media społecznościowe, by uzyskać konkretne efekty biznesowe i komunikacyjne. Poznasz taktyki i narzędzia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak wypracować strategię rozwoju OSiR

Jak wypracować strategię rozwoju OSiR TERMIN: 16-17 WRZEŚNIA 2010 MIEJSCE KONFERENCJI: LUBLIN Hotel Unia ORGANIZATOR: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI BYSTRZYCA W LUBLINIE TEMAT GŁÓWNY KONFERENCJI: Jak wypracować strategię rozwoju OSiR Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Program lojalnościowy Bellesa-Med.

Program lojalnościowy Bellesa-Med. Program lojalnościowy Bellesa-Med. Regulamin programu lojalnościowego Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest: Bellesa-Med. Sp. z o.o., ul. Napoleona 20, 05-230 Kobyłka 2. Program

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 03:20:33 Numer KRS: 0000041303

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 03:20:33 Numer KRS: 0000041303 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.03.2016 godz. 03:20:33 Numer KRS: 0000041303 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu,

Bardziej szczegółowo

Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej:

Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej: Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej: w przypadku karty podatkowej przedsiębiorca ma do wyboru zawieszenie działalności gospodarczej lub zgłoszenie przerwy w prowadzeniu działalności.

Bardziej szczegółowo

MARKETING INTERNETOWY WPROWADZENIE

MARKETING INTERNETOWY WPROWADZENIE SZKOLENIE DEDYKOWANE BROSZURA INFORMACYJNA MARKETING INTERNETOWY WPROWADZENIE Poznasz potęgę marketingu internetowego i jego miejsce wśród innych obszarów komunikacji marketingowej. Dowiesz się kim są

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE KAMPANII DIGITAL

PLANOWANIE KAMPANII DIGITAL SZKOLENIE DEDYKOWANE BROSZURA INFORMACYJNA PLANOWANIE KAMPANII DIGITAL Naucz się tworzyć skuteczne i angażujące kampanie w internecie! Dowiedz się, jak planować skuteczne i angażujące kampanie w internecie.

Bardziej szczegółowo

Przykład. Wartość zamówionych przez Ciebie produktów 200 zł - 30 % rabat podstawowy = 140 zł Oszczędzasz 60 zł

Przykład. Wartość zamówionych przez Ciebie produktów 200 zł - 30 % rabat podstawowy = 140 zł Oszczędzasz 60 zł Wytwórnia Kosmetyków Mariza jest polską, rodzinną firmą, produkującą kosmetyki od ponad 25 lat. Nasze kosmetyki to produkty tworzone z pasją, przygotowane na bazie najlepszych surowców, w oparciu o najnowsze

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015 WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index PRCH Marketing Club 26 marca 2015 AGENDA 1. Badanie ankietowe roli marketingu cyfrowego w działaniach marketingowych

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo