Lp. PYTANIE ODPOWIEDŹ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lp. PYTANIE ODPOWIEDŹ"

Transkrypt

1 Pytania i odpowiedzi. Konkurs na wdrożenie usługi systemowej w zakresie świadczenia usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców, relizowanego na podstawie wniosku o dofinansowanie na realizację projektu systemowego PARP Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU finansowanego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Lp. PYTANIE ODPOWIEDŹ 1. Zgodnie z zapisami Wytycznymi dla Wnioskodawców [...] zespół konsultantów tworzą co najmniej 3 osoby, w którego skład wchodzi: a)jeden biegły rewident [...] lub b) jeden doradca podatkowy [...] lub c) jeden radca prawny (adwokat)[...] oraz d) dwóch specjalistów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 5 usług doradczych na rzecz przedsiębiorców w co najmniej jednym z następujących obszarów: 1) zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, 2) sprzedaż i marketing, 3) IT / telekomunikacja, 4) księgowość, 5) podatki przedsiębiorstwa, 6) aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zrealizowanych w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia. Pytanie brzmi : Czy w związku z tym zatrudnienie 2 osób (dwóch specjalistów - punkt d)) na podstawie umowy o pracę oraz 1 osoby (biegłego rewidenta albo doradcę podatkowego lub radcę prawnego) na podstawie umowy zlecenie bądź umowy o dzieło, spełnia kryteria Wytycznych? Czy konieczne jest zatrudnienie również na umowę o pracę na pełny etat jednego z doradców z punktów a) do c)? Zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na świadczenie usług systemowych oraz 2 ust. 20 Umowy o udzielenie wsparcia Wnioskodawca zapewnia świadczenie usług doradczych w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców przez co najmniej 3 osobowy zespół konsultantów. Podmiot Wsparcia zapewni wykonywane osobiście świadczenie usług systemowych przez minimum 3 zatrudnionych przez Wnioskodawcę Konsultantów na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej, którzy przejdą szkolenie online dotyczące realizacji usług KSU, zapewnione przez PARP. Zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie, Wnioskodawca zapewnia, że osoby wskazane powyżej są zatrudnione/ zostaną zatrudnione najpóźniej w dniu podpisania Umowy o udzielenie wsparcia, przez Wnioskodawcę na podstawie umów o pracę lub innych umów cywilno-prawnych (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie), których przedmiotem jest wykonywane osobiście świadczenie usług systemowych w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa w imieniu bądź we współpracy z Wnioskodawcą.

2 2. Zgodnie z regulaminem konkursu: 8)Wnioskodawca dysponuje zespołem Konsultantów, który składa się z minimum 3 osób, a w jego skład wchodzi co najmniej: a) jeden biegły rewident (który posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 5 usług w zakresie audytu lub doradztwa finansowego lub rachunkowego, zrealizowanych w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia) lub b) jeden doradca podatkowy (który posiada doświadczenie w realizacji, co najmniej 5 usług w zakresie doradztwa podatkowego na rzecz przedsiębiorców, zrealizowanych w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia) lub c) jeden radca prawny (adwokat) lub prawnik posiadający, co najmniej 3-letnią praktykę w świadczeniu usług optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa (który posiada doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch usług w zakresie doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców, zrealizowanych w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia) oraz d) dwóch specjalistów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu usług doradczych na rzecz przedsiębiorców w co najmniej jednym z obszarów: zarządzania finansami przedsiębiorstwa, sprzedaży i marketingu, IT / telekomunikacji, księgowości, podatków przedsiębiorstwa, aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, zrealizowanych w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia; 9) Wnioskodawca zapewnia, że usługi systemowe w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa będą w ramach Projektu świadczone przez Konsultantów, o których mowa w punkcie 8, przy czym a) dopuszcza się, że usługi będą świadczone przez nowozatrudnionych, dodatkowych Konsultantów o równoważnym wykształceniu i doświadczeniu pod warunkiem ich zaakceptowania przez PARP; b) dopuszcza się, że jedna osoba może pełnić rolę więcej niż jednego Konsultanta z zastrzeżeniem, że każda pojedyncza usługa musi być realizowana przez minimum jednego Konsultanta (jedna osoba). Zgodnie z Regulaminem konkursu: Wnioskodawca dysponuje zespołem Konsultantów, który składa się z minimum 3 osób, zatem możliwe jest aby Wnioskodawca zwiększył liczbę konsultantów ponad wymaganych trzech pod warunkiem jednak, że zgodnie ze Standardem świadczenia usługi w skład Zespołu Konsultantów wchodzi co najmniej: jeden biegły rewident lub jeden doradca podatkowy lub jeden radca prawny oraz 2 specjalistów. Czy liczba konsultantów w pozycji od a) do d) może zostać zwiększona np.: na dwóch doradców podatkowych, czterech specjalistów? Czy w trakcie realizacji projektu będzie można zwiększyć skład podstawowy konsultantów w pkt. 8 a-d, np.: W złożonym wniosku podanych jest 3 konsultantów( doradca podatkowy, prawnik, specjalista), a w trakcie realizacji projektu zwiększamy ich liczbę do 5 konsultantów o np.: dwóch biegłego rewidenta, adwokata? 3. Czy konsultanci podani w pkt.8 a-d mogą być w trakcie realizacji projektu wymieniani na nowych z równoważnym wykształceniem lub inna opcja wymiana np.: biegłego rewidenta na prawnika? W nawiązaniu do 16 pkt 4 ppkt 4 Umowy o udzielenie wsparcia, potwierdzam, że na etapie realizacji projektu istnieje możliwość zmiany konsultantów świadczących usługi systemowe KSU pod warunkiem, że nowy specjalista spełnia wymagania konieczne, określone w Wytycznych dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy i jego kandydatura zostanie na piśmie zatwierdzona przez PARP. 4. Czy składając wniosek o dofinansowanie można podać więcej niż 5 konsultantów w pkt. 8 a-d, a w trakcie realizacji projektu zmniejszyć ich liczbę? Jest możliwe podanie na etapie składania wniosków o udzielenie wsparcia więcej niż 5 konsultantów, jednak nie jest możliwe w trakcie realizacji projektu zmniejszenie ich liczby. Na etapie oceny Wniosku o udzielenie wsparcia Wnioskodawcy mogą otrzymać dodatkowe punkty za spełnienie kryterium 4) i 5) kryteriów merytorycznych fakultatywnych, które dotyczą składu przedstawionych we wniosku Konsultantów. W trakcie realizacji projektu, zgodnie z zapisem pkt 2.8 ppkt 3 Wytycznych, jest możliwe świadczenie usług przez nowozatrudnionych, dodatkowych Konsultantów o równoważnym wykształceniu i doświadczeniu pod warunkiem zaakceptowania ich przez PARP. 5. Doświadczenie w realizacji co najmniej 10 usług doradczych (potwierdzone referencjami) na rzecz przedsiębiorstw w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w minimum dwóch obszarach (każda usługa może dotyczyć jednego obszaru): doradztwo finansowe lub doradztwo rachunkowe lub doradztwo podatkowe lub doradztwo prawne. W tym co najmniej 5 z tych usług na rzecz mikro- lub małych przedsiębiorców. Czy usługi świadczone dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, ze względu na realizację projektu POKL 6.2, kwalifikują się jako doradztwo podatkowe i prawne. W ramach takiego doradztwa młody przedsiębiorca, uzyskuje wiedzę jaka formę opodatkowania wybrać, jaką formę prowadzenia działalności wybrać, konsultowane są również umowy handlowe. Wskazane usługi doradcze w ramach projektu PO KL 6.2 są świadczone dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy dopiero po wyświadczeniu usług doradczych staną się przedsiębiorcami, a nie dla przedsiębiorców. Kryterium nr 12) kryteriów merytorycznych obligatoryjnych dotyczące doświadczenia wskazuje wprost na doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorców. W związku z powyższym wskazane usługi nie kwalifikują się jako doradztwo podatkowe i prawne w odniesieniu do tego kryterium.

3 6. Czy w zespole musi być jeden biegły rewident lub doradca podatkowy lub Radca prawny (adwokat) prawnik posiadający, co najmniej 3-letnią praktykę w świadczeniu usług optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa (który posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 5 usług w zakresie doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców, zrealizowanych w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia)? Tak, zgodnie z wymaganiami konkursu oraz standardem świadczenia usług Ośrodek KSU świadczący Usługę Szybkiej Optymalizacji będzie spełniał wymagania w zakresie potencjału organizacyjno-osobowego i zapewni świadczenie Usługi Szybkiej Optymalizacji, dysponując zespołem Konsultantów, który składa się z minimum 3 osób, a w jego skład wchodzi co najmniej: jeden biegły rewident (który posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 5 usług w zakresie audytu lub doradztwa finansowego lub rachunkowego, zrealizowanych w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia) lub jeden doradca podatkowy (który posiada doświadczenie w realizacji, co najmniej 5 usług w zakresie doradztwa podatkowego na rzecz przedsiębiorców, zrealizowanych w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia) lub jeden radca prawny (adwokat) lub prawnik posiadający, co najmniej 3-letnią praktykę w świadczeniu usług optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa (który posiada doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch usług w zakresie doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców, zrealizowanych w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia) oraz dwóch specjalistów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu usług doradczych na rzecz przedsiębiorców w co najmniej jednym z obszarów: zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, sprzedaż i marketing, IT / telekomunikacja, księgowość, podatki przedsiębiorstwa, aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zrealizowanych w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia Co oznacza, że Wnioskodawca musi mieć potwierdzony wdrożony system doskonalenia kompetencji konsultantów; zawierający w szczególności informacje nt.: stosowanych rozwiązań dotyczących badania potrzeb szkoleniowych i doskonalenia/rozwoju kompetencji konsultantów/specjalistów oraz częstotliwości ich prowadzenia. Czy przejście kwalifikacji i znajdowanie się na liście KSU, potwierdza posiadanie wdrożonego i zweryfikowanego standardu w zakresie świadczenia usług doradczych oraz szkoleniowych, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w Rozporządzeniu KSU; Jeżeli nie to jak powinno to wyglądać? Potwierdzeniem wdrożonego systemu doskonalenia kompetencji konsultantów, może być stworzony w formie ogólnodostępnej dla pracowników u Wnioskodawcy dokument zatwierdzony przez osobę reprezentującą Wnioskodawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy. Dokument ten w postaci np. wewnętrznej procedury, zarządzenia, etc. powinien zawierać informacje i potwierdzać realizację stosowanych rozwiązań, dotyczących badania potrzeb szkoleniowych i doskonalenia/rozwoju kompetencji konsultantów/specjalistów oraz częstotliwości ich prowadzenia. Powyższy dokument powinien być aktualny i obowiązujący na moment złożenia wniosku o udzielenie wsparcia oraz w trakcie trwania projektu. Jeśli Wnioskodawca został zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług w zakresie świadczenia usług doradczych oraz szkoleniowych tym samym potwierdza wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych oraz szkoleniowych i spełnia wymagania świadczenia usług, o których mowa w rozporządzeniu KSU. W przypadku zarejestrowania Wnioskodawcy tylko w zakresie usług doradczych wymagane jest dodatkowo posiadanie wdrożonego i zweryfikowanego standardu w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, spełniającego wymagania świadczenia usług o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie KSU dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. Nr. 112 poz. 656). 9. Czy Specjaliści zatrudnieni do świadczenia usług, powinni przejść specjalną weryfikację i zdać egzaminy, czy Wystarczy że wnioskodawca jest w KSU. Na etapie składania Wniosku o udzielenie wsparcia przez Wnioskodawcę nie są wymagane specjalne weryfikacje i egzaminy sprawdzające doświadczenie i wiedzę zatrudnionych do świadczenia usług Specjalistów. Zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców pkt II ppkt 2.8 Wnioskodawca zapewnia, że osoby wskazane w punkcie 2 przed przystąpieniem do świadczenie usług systemowych w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa ukończą szkolenie dotyczące realizacji usług systemowych KSU udostępnione przez Agencję w wersji on-line w Systemie Informatycznym KSU na etapie podpisania Umowy o udzielenie wsparcia. Zatem na etapie składania wniosku o udzielenie wsparcia Wnioskodawca zapewnia, że Konsultanci przed przystąpieniem do świadczenia usług ukończą szkolenie online udostępnione przez PARP. 10. pkt III 2. e) - W punkcie chyba omyłkowo zapisano, że tylko konsultanci wskazani w pkt. 2 d) mają posiadać doświadczenie łącznie w 6 obszarach, gdyż punktowane jest doświadczenie wszystkich konsultantów - wskazanych w punkcie 2 od a) do d) we wszystkich 6 obszarach. Proszę o wyjaśnienie lub sprostowanie zapisów podpunktu e) Zgodnie z kryterium 4) kryteriów merytorycznych fakultatywnych Wnioskodawca może otrzymać dodatkowe punkty w przypadku, gdy Konsultanci wskazani we Wniosku o udzielenie wsparcia posiadają łącznie doświadczenie w świadczeniu usług w każdym z 6 obszarów Kryterium dotyczy zatem wszystkich konsultantów wskazanych przez Wnioskodawcę we wniosku. W nawiązaniu do powyższego zapis w pkt. 2 e) odnoszący się tylko do pkt 2 d) jest omyłką pisarską, ponieważ odnosi się do całego pkt 2.

4 Wnioskodawca wykazuje doświadczenie w pkt 3. Wniosku o udzielenie wsparcia, w którym w części opisowej szczegółowo opisuje każdą wyświadczoną usługę (w tym przedstawia informacje dotyczące zakresu/ów usługi, odpłatności, wielkości przedsiębiorstwa dla którego wyświadczono usługę), która powinna być brana pod uwagę zarówno na ocenie pkt III 3 od 2) do 5) - Czy w tym miejscu należy wykazać doświadczenie wnioskodawcy w świadczeniu usług, których koszt został pokryty przez przedsiębiorcę w co merytorycznej w zakresie kryteriów obligatoryjnych i fakultatywnych. Podpunkty od 2-5 są 11. najmniej w 10%, czy też również usługi nieodpłatne? Zapisy ani Wniosku, ani instrukcji nie wskazują, aby wpisywać tam tylko usługi odpłatne, a ma to wpływ na punktację. doszczegółowieniem i oceniane są na etapie oceny merytorycznej w zakresie kryteriów Proszę o wyjaśnienie lub sprostowanie zapisów wniosku. fakultatywnych 1)-2). Zatem w tym miejscu powinny być uwzględnione usługi, których koszt świadczenia został pokryty przez przedsiębiorcę korzystającego z usługi w wysokości minimum 10%. Jednocześnie dane w części opisowej pkt. 3 powinny być spójne z danymi wskazanymi w ppkt. 1-6 pkt pkt. IV 8. - Jeżeli planuję wykonać 40 usług zawierających etap I i II, to we wskaźnikach wykażę 40 usług doradczych w ramach etapu I i 40 usług doradczych w ramach etapu II, a co należy wykazać we wskaźnikach w tabelce poniżej w wierszu razem (ostatni wiersz na str. 13), gdzie podano sumę A1 + A2? Moim zdaniem, nielogiczne będzie wykazanie 80 usług, ale proszę o Państwa stanowisko, aby wypełnić poprawny formalnie wniosek. pkt IV ostatni wiersz tabeli na stronie 14 - Co powinno się ująć w pozycji "Razem wartość usług wyświadczonych u Klienta" w sytuacji, kiedy wszystkie wydatki w ramach projektu mają dotyczyć usług świadczonych dla klienta i nie planuje się wydatków, które stanowiłyby pomoc de minimis dla Wnioskodawcy? Czy wykazać należy w tej pozycji: - całą wartość projektu - 100% wszystkich wydatków, w tym wkład własny klienta, - wnioskowaną kwotę wsparcia - tj. maks. 70% całkowitej wartości projektu? We Wniosku o udzielenie wsparcia pkt IV ppkt 8 pozycja Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektów, kolumna Liczba klientów (przedsiębiorców) korzystająca z usługi zamiast Suma = A1 + A2 powinno znaleźć się A1. Jest to logiczne odniesienie a aktualny wpis w rubrykę jest omyłką pisarską. W punkcie IV ppkt 9 Planowane wydatki (netto) w ramach projektu w pozycji "Razem wartość usług wyświadczonych u Klienta w sytuacji, kiedy wszystkie wydatki w ramach projektu mają dotyczyć usług świadczonych dla klienta i nie planuje się wydatków, które stanowiłyby pomoc de minimis dla Wnioskodawcy należy w tej pozycji wskazać wnioskowaną kwotę wsparcia - tj. maks. 70% całkowitej wartości projektu. 14 Bardzo proszę również o podanie aktualnej interpretacji co do zapisów punktu pkt 2) ppkt b) Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z sierpnia 2012r., dot. nie stosowania zasady konkurencyjności do zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel projektu, z którym Beneficjent w okresie co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu współpracował w sposób ciągły lub powtarzalny. Jak należy rozumieć okres co najmniej jednego roku? Zgodnie z informacją zawartą w zestawie pytań i odpowiedzi w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL z kwietnia 2012 r. dotyczącą wyłączenia personelu współpracującego w sposób ciągły lub powtarzalny w okresie co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu z zasady konkurencyjności informujemy, że: Powyższe wyłączenie ma zastosowanie do przypadków takich relacji zawodowych między beneficjentem a personelem, w których występuje element powiązania przynależności personelu do stałego grona współpracowników beneficjenta. Zapis mówi bowiem o personelu współpracującym. W związku z powyższym, za personel współpracujący z beneficjentem w sposób ciągły lub powtarzalny w okresie co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu uważa się personel związany z beneficjentem w sposób sformalizowany np. w formie pisemnej umowy o współpracy. Personel taki jest lub może być uwzględniony w Bazie trenerów, ekspertów, wykonawców, itp., którą prowadzi beneficjent. Ponadto, dany wykonawca powinien faktycznie realizować zamówienia na rzecz beneficjenta w sposób ciągły lub powtarzalny w okresie co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, tj. w okresie 12 miesięcy wstecz od ww. daty. Współpracy w sposób ciągły lub niepowtarzalny nie należy mylić z sytuacjami, w których jeden podmiot (niepowiązany w sposób sformalizowany z beneficjentem) otrzymuje w określonym czasie do realizacji więcej niż 1 zamówienie ad hoc. 15 Wystąpiłem do PARP o rejestrację w KSU w zakresie usług doradczych w związku z planami aplikowania o środki w konkursie Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców W wytycznych i załączniku nr 2 do umowy jest zapis, że uprawnionym do świadczenia usług jest podmiot posiadający wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym spełniających wymagania świadczenia usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656) Z kolei w wytycznych jest następujący zapis: 2.8 Wymagania dotyczące Wnioskodawców oraz konsultantów realizujących usługi 1. Wsparcie może otrzymać podmiot, który jest zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług dla MSP w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym lub otrzymał od PARP pismo informujące o pozytywnym wyniku oceny jego wniosku o rejestrację w KSU oraz spełnia łącznie następujące warunki: 1) działa na rzecz rozwoju gospodarczego oraz posiada: a) wdrożony i zweryfikowany Standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz szkoleniowych, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w Rozporządzeniu KSU, który sugeruje, że potencjalny wnioskodawca powinien mieć również zweryfikowany standard usług o charakterze szkoleniowym. Czy tak zatem jest czy wystarczy rejestracja w KSU i Standard w zakresie świadczenia usług doradczych? Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej, wsparcie może otrzymać podmiot, który jest zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług dla MSP w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym lub otrzymał od PARP pismo informujące o pozytywnym wyniku oceny jego wniosku o rejestrację w KSU. W przypadku zarejestrowania Wnioskodawcy tylko w zakresie usług doradczych wymagane jest dodatkowo posiadanie wdrożonego i zweryfikowanego standardu w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, spełniającego wymagania świadczenia usług, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie KSU dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. Nr. 112 poz. 656). W związku z powyższym, rejestracja w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym jest wystarczająca, jednakże oprócz spełniania standardu usług doradczych o charakterze ogólnym Wnioskodawca musi spełniać również standard usług szkoleniowych.

5 16 Proszę o odpowiedź na pytanie dot. pkt. 5 pkt. B.C.1. Kryteriów fakultatywnych Regulaminu oceny wniosków: Czy punkty fakultatywne za 4 i więcej Konsultantów można otrzymać za Konsultantów wskazanych w części III. 2. a-c) wniosku, czy również za specjalistów wskazanych w części III 2. d) wniosku? Czy wszystkie osoby wskazane w części III. 2. wniosku (w tym specjaliści) są rozumiane jako konsultanci? Odpowiadając na zadane przez Panią pytanie informuję, że w ramach kryterium 5) kryteriów merytorycznych fakultatywnych (pkt. 5 pkt. B.C.1. karty oceny merytorycznej) Wnioskodawca może otrzymać dodatkowe punkty jedynie za Konsultantów, o których mowa kryterium 8) a-c) kryteriów merytorycznych fakultatywnych, czyli wskazanych przez Wnioskodawcę w części III. 2 a-c) wniosku o udzielenie wsparcia. Wszystkie osoby wskazane w części III. 2. wniosku (w tym specjaliści) są konsultantami, jednakże w ramach ww. kryterium punkty można uzyskać za Konsultantów, o których mowa kryterium 8) a-c). 17 Zapisy dotyczące działania na rzecz rozwoju gospodarczego w przypadku spółek powinny znajdować się w umowie spółki lub innym dokumencie określającym przedmiot i cel działania spółki. Dokument ten powinien zawierać zapisy mówiące o tym, że Wnioskodawca W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwo konkursu na świadczenie usług systemowych KSU w zakresie optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstw mikro- i działa na rzecz rozwoju gospodarczego. Wnioskodawca w pkt. II 2. 4) wskazuje dokument, z małych przedsiębiorców miałbym pytanie odnośnie spełnienia warunku formalnego, czyli podmiot ubiegający się o dotację, ma działać na rzecz rozwoju gospodarczego. W którego wynika, że działa na rzecz rozwoju gospodarczego. Oświadczenie Wnioskodawcy jaki sposób jest to weryfikowane, co i w jakich dokumentach o tym może świadczyć. Spółka, którą reprezentuje, świadczy usługi na rzecz rozwoju gospodarczego udzielając będzie weryfikowane w trakcie audytu jakościowego, który zostanie przeprowadzony po m.in. porad prawnych, podatkowych, w zakresie rachunkowości itd. Czy taka informacja (wynikająca z zapisów w Statucie, w pkd) będzie wystarczająca? W załączeniu zawarciu umowy o udzielenie wsparcia. przesyłam jeszcze krs, w którym jest określony przedmiot działalności z prośbą potwierdzenia, czy takie informacje będą wystarczające. Zapisy dotyczące świadczenia usług m. in. porad prawnych, podatkowych, w zakresie Czy ewentualnie wystarczającym by było, gdyby zapis o świadczeniu usług na rzecz rozwoju gospodarczego pojawił się w dokumentacji naszego wdrożonego i rachunkowości oraz zapisy systemu jakości prowadzonych usług mogą być niewystarczające, zaakceptowanego przez władze Spółki systemu jakości prowadzonych usług? chyba że dotyczą polityki jakości działalności firmy, w tym prowadzenia działalności związanej z rozwojem gospodarczym, np. mikro i małych przedsiębiorców, którzy wymagają rozwoju. 18 Proszę o odpowiedź na pytanie dot. możliwości uzyskania punktów fakultatywnych za liczbę usług doradczych dla przedsiębiorców wyświadczonych przez Wnioskodawcę w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia, które swym zakresem obejmowały jednocześnie 4 spośród następujących zakresów: doradztwo finansowe lub doradztwo rachunkowe lub doradztwo podatkowe lub doradztwo prawne. W którym punkcie wniosku należy wskazać doświadczenie Wnioskodawcy w tym zakresie aby uzyskać takie punkty, skoro we wszystkich punktach III. 3. Wniosku jest zapis, że należy tam wskazać usługi doradztwa z poszczególnych zakresów odrębnie, a wyraźnie wskazano, że każda usługa może dotyczyć tylko jednego obszaru? Aby uzyskać punkty fakultatywne w ramach kryterium 3) kryteriów merytorycznych fakultatywnych Wnioskodawca powinien opisać usługi obejmujące swym zakresem 4 spośród następujących zakresów: doradztwo finansowe lub doradztwo rachunkowe lub doradztwo podatkowe lub doradztwo prawne w części opisowej punktu III.3 wniosku o udzielenie wsparcia. 19 Proszę o informację, jak należy wyszczególnić branże przy określaniu grup docelowych projektu, czy według klasyfikacji PKD, czy kodów klasyfikacyjnych działów według kryteriów rodzajów działalności gospodarczej? W opisie grup docelowych projektu, wystarczy wskazać nazwy branż lub ich kody według klasyfikacji PKD. 20 Proszę o informację czy otrzymana dotacja z Działania jest dopłatą do ceny i czy stanowi tym samym obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz. U nr 54 poz. 535)? PARP nie jest instytucją właściwą do wydawania interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług. O interpretację w tym zakresie Wnioskodawca powinien zwrócić się do właściwej Izby Skarbowej w celu uzyskania indywidualnej interpretacji. 21 Proszę o odpowiedź na pytanie dot. pkt III. 2. f) wniosku. Czy w punkcie tym należy wykazać doświadczenie osób: Specjalistów, wskazanych w punkcie III. 2. d) wniosku, czy można tam również wskazać Konsultantów ujętych w punktach III. 2. a)-c)? W pkt. III. 2. f) wniosku o udzielenie wsparcia oprócz Specjalistów wskazanych w punkcie III. 2. d) można również wskazać Konsultantów ujętych w punktach III. 2. a)-c). 22 Proszę o odpowiedź na pytanie dot. udokumentowania doświadczenia Wnioskodawcy. Czy doświadczenie z zakresu usług doradczych z zakresu zarządzania finansowego można zakwalifikować jako doświadczenie z zakresu doradztwa finansowego? Czy referencje w tym zakresie będą spełniać wymagania załącznika nr 1 do wniosku? Nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy doświadczenie Wnioskodawcy dotyczące usług doradczych z zakresu zarządzania finansowego można zakwalifikować jako doświadczenie z zakresu doradztwa finansowego bez znajomości bardziej szczegółowego przedmiotu tych usług.

6 23 Do punktu 2g i punktu 9 wniosku w przypadku, kiedy Wnioskodawca współpracuje z konsultantem zatrudnionym w innym podmiocie gospodarczym, to czy zawarta umowa z tym podmiotem gospodarczym i wskazanie w niej, że do jej realizacji zostanie przydzielona konkretna osoba tzn. nasz konsultant spełnia wymagania określone w punkcie 2g wniosku. Czy wynagrodzenie konsultanta ale wykazane w fakturze VAT będzie można zaliczyć do wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w świadczenie usług dla wyliczenia proporcji 70% na wynagrodzenia konsultantów i 30% na pozostałe koszty o której mowa w punkcie 9 wniosku? Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej, Wnioskodawca ma zapewnić, że osoby wskazane w punktach III.2.a-d są lub zostaną zatrudnione najpóźniej w dniu podpisania Umowy o udzielenie wsparcia przez Ośrodek KSU na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie), której przedmiotem jest wykonywane osobiście świadczenie usług systemowych w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa w imieniu bądź we współpracy z Wnioskodawcą. W związku z powyższym, podpisanie umowy z innym podmiotem gospodarczym i wskazanie w niej konkretnej osoby do realizacji usług, nie spełnia kryterium zawartego w punkcie III.2.g wniosku o udzielenie wsparcia, ponieważ stroną umowy będzie inny podmiot gospodarczy, który zatrudnia konsultanta, a nie konkretny konsultant. W opisanej przez Pana sytuacji wynagrodzenie konsultanta wskazane na fakturze VAT wystawionej przez podmiot gospodarczy nie mogłoby zostać uwzględnione w wynagrodzeniach osób bezpośrednio zaangażowanych w świadczenie usług, gdyż konsultant taki nie może świadczyć usług dla Wnioskodawcy w ramach projektu. Inna sytuacja będzie w przypadku, gdy konsultant jako osoba samozatrudniona, posiadająca umowę z Ośrodkiem KSU wystawi fakturę VAT za zrealizowane przez siebie usługi wtedy jego wynagrodzenie powinno być uwzględnione w wynagrodzeniach osób bezpośrednio zaangażowanych w świadczenie usług Uprzejmie prosimy o odpowiedź, na następujące pytania: a) Czy firma B kontynuująca działalność firmy A, składając wniosek w konkursie o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorstw, może korzystać z wcześniejszego doświadczenia i dorobku firmy A (referencje klientów, wykonanie odpowiedniej ilości usług, itp.) b) W jakim zakresie firma B, przy składaniu wniosku, może uwzględnić doświadczenie firmy A z lat ? Jakie dokumenty, potwierdzające przejęcie przez firmę B zorganizowanej działalności prowadzonej wcześniej przez firmę A należy złożyć oraz jakie certyfikaty i uprawnienia dołączyć do wniosku? 2. Opis rzeczywistych zależności i relacji pomiędzy firmami A i B : 2.1 W roku 2012 firma B nabyła udziały firmy A w zamian za aport, którym była zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmująca Biuro Audytu, w tym m.in.: a) Prawa i obowiązki wynikające z umów o badanie sprawozdań finansowych, umów w oparciu o które prowadzona jest sprzedaż usług oferowanych w ramach działalności gospodarczej oraz praw z pozostałych umów związanych z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa, b) Prawo ochronne znak towarowy, c) Inne prawa własności przemysłowej, w tym domeny internetowe, d) Wszystkie dokumenty związane z powadzeniem działalności w zakresie audytu, włącznie z dokumentacją dotyczącą tajemnicy przedsiębiorstwa, danymi klientów, cennikami, know-how, planami biznesowymi i wszelkimi innymi informacjami, które mogłyby zostać uznane jako istotne dla prowadzonej działalności przedsiębiorstwa, dokumentację pracowniczą i dokumentację rewizyjną, e) Pracowników zatrudnionych w Biurze Audytu w firmie A 2.2 Firma B nie tylko przejęła standard jakości ISO 9001:2008, ale również, na podstawie audytu w październiku 2012 r. uzyskała certyfikat ISO 9001:2008, Nr cert. FS Firma B w marcu 2013 roku uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Nr 84/SZJ/PARP/2013 poświadczający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym 2.4 Firma A na podstawie umowy z PARP, realizowała w 2011 r. usługę pilotażową dot. doradztwa w zakresie optymalizacji kosztów działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw, 2.5 Firma B kontynuuje działalność firmy A w zakresie świadczenia usług audytowych. Zarząd i pracownicy firmy B to są te same osoby, które zarządzały i pracowały w firmie A. Proszę interpretację zapisu punktu 9 (Planowane wydatki (netto) w ramach projektu) wniosku o udzielenie wsparcia, w zakresie kategorii Razem całkowita wartość projektu. Mianowicie jak należy ująć w tej kategorii wydatki (np. na organizację biura projektu) które nie są pokryte poprzez wartość usług wyświadczonych u Klienta oraz stanowią pomoc de minimis dla Wnioskodawcy? Jaki jest poziom wsparcia dla wydatków nie mających pokrycia w wartość usług wyświadczonych u Klienta? Z Państwa pytania wynika, że Wnioskodawca (firma B) nabył udziały firmy A w zamian za aport w postaci części przedsiębiorstwa. Jednocześnie stan faktyczny został opisany bardzo ogólnie, tj. nie opisano dokładnie jakie czynności prawne były dokonywane przez spółki określone w zapytaniu, co nie pozwala dokonać oceny prawnej tych zdarzeń. Nie jest zatem możliwe zajęcie stanowiska w sprawnie przedstawionej przez Wnioskodawcę. Ponadto opis stanu faktycznego przedstawiony w zapytaniu jest niejasny. Jeżeli bowiem firma B objęła udziały w spółce A w zamian za część jej przedsiębiorstwa, to oznacza, że majątek firmy B przeszedł na spółkę A. Dalsze twierdzenia Wnioskodawcy dokładnie odwrotnie przedstawiają sytuację. Nabycie udziałów w spółce z o.o. nie skutkuje nabyciem jakichkolwiek praw do majątku spółki z o.o., jak też do niemajątkowych elementów przedsiębiorstwa przedmiotem tych praw jest spółka z o.o. Zwracamy uwagę, że 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. poz. 1064) określa wymagania dla podmiotów wnioskujących o wsparcie. Zgodnie z rozporządzeniem, wymagania powinien spełniać podmiot ubiegający się o wsparcie, co powinno być odzwierciedlone we wniosku o udzielenie wsparcia. Podmiot ubiegający się o wsparcie nie może powoływać się na potencjał innych podmiotów, w tym powiązanych z nim osobowo. Potencjał powinien być wykazany w zakresie i formie określonych w ogłoszeniu o konkursie. Jednocześnie informuję, że spełnienie oświadczeń wnioskodawców złożonych na etapie konkursu będzie weryfikowane przez audyt jakościowy po podpisaniu umowy o udzielenie wsparcia. W punkcie 9 wniosku o udzielenie wsparcia należy określić całkowitą wartość usług, która wynika z iloczynu liczby usług Etapu I i Etapu II oraz wartości tych usług, nie przekraczającej maksymalnej średniej wartości, określonej w dokumentacji konkursowej. Koszt usług składa się z części dofinansowanej przez PARP (70% kosztów usługi, w ramach których finansowane są wydatki związane z bezpośrednim świadczeniem usług i pozostałe, mieszczące się w katalogu kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu) i 30% kosztów usługi, ponoszonych przez klienta. W związku z taką konstrukcją kosztów usługi, całkowita wartość projektu stanowi 100% wszystkich wydatków łącznie z wkładem własnym klienta, natomiast wnioskowana kwota wsparcia może stanowić maksymalnie 70% całkowitej wartości projektu. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej, co najmniej 85% całkowitej kwoty wnioskowanego wsparcia mają stanowić koszty usług wyświadczonych u klienta. Ten zapis oznacza, że wartość wydatków nie związanych z bezpośrednim świadczeniem usług u klientów może stanowić maksymalnie 15% całkowitej kwoty wnioskowanego wsparcia.

7 26 Czy Wnioskodawca może wspierać się doświadczeniem Konsultantów w zakresie świadczenia usług doradczych? Zarówno doświadczenie Wnioskodawcy, jak i doświadczenie konsultantów podlega ocenie merytorycznej, dlatego doświadczenie konsultantów, którzy mają być zaangażowani do realizacji projektu nie może być traktowane jako doświadczenie Wnioskodawcy. 27 Czy w pkt. 3 należy wpisać wszystkie usługi realizowane przez Wnioskodawcę i spełniające kryteria podając nazwę klienta, okres realizacji, wartość i zakres? Czy wystarczy je opisać ogólnie i liczbowo wskazać w pkt. III.3.2) Wnioskodawca wykazuje doświadczenie w pkt 3. Wniosku o udzielenie wsparcia, w którym w części opisowej szczegółowo opisuje każdą wyświadczoną usługę (w tym przedstawia informacje dotyczące zakresu/ów usługi, odpłatności, wielkości przedsiębiorstwa dla którego wyświadczono usługę), która powinna być brana pod uwagę zarówno na ocenie merytorycznej w zakresie kryteriów obligatoryjnych i fakultatywnych. Opis usług powinien być na tyle szczegółowy, by jednoznacznie potwierdzać spełnianie kryteriów. 28 Proszę o zdefiniowanie pojęć wymienionych w Regulaminie oceny wniosków o udzielenie wsparcia zakres oraz obszar, które zostały wskazane w w Załączniku nr 4 Arkusz oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia na świadczenie usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców (Kryteria fakultatywne, pkt. B.2)? Zakres oraz obszar, które zostały wskazane w Załączniku nr 4 Arkusz oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia na świadczenie usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców (Kryteria fakultatywne, pkt. B.2) są definiowane tak samo i odnoszą się do: doradztwa finansowego lub doradztwa rachunkowego lub doradztwa podatkowego lub doradztwa prawnego. 29 Czy kryterium pn. Liczba usług doradczych dla przedsiębiorców wyświadczonych przez Wnioskodawcę w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia, które swym zakresem obejmowały jednocześnie 4 spośród następujących zakresów: doradztwo finansowe lub doradztwo rachunkowe lub doradztwo podatkowe lub doradztwo prawne, oznacza, że spełnię je wnioskodawca, który zrealizował usługę doradczą, która dotyczyła: wszystkich z tych zakresów wspólnie w ramach jednej usługi? 30 Czy audyt wykonany na rzecz klienta można zaliczyć jako usługę doradztwa? Czy w przypadku umowy długoterminowej w tamach której czynności powtarzają się cyklicznie (np. co miesiąc) jako usługę należy traktować całą umowę czy każdy z 31 etapów (rozliczeń częściowych)? Przykład: Umowa podpisana na rok (12 miesięcy), faktury VAT są wystawiane za każdy miesiąc. Mam pytanie odnośnie wniosku o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn: Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji finansami przedsiębiorstwa dla mikro i małych przedsiębiorców. 32 Chodzi mi o część II punkt 4 wniosku w którym należy wskazać Dokumenty, z których wynika, że działa na rzecz rozwoju gospodarczego jak mam rozumieć ten punkt i co należy w tym miejscu wskazać? Kryterium fakultatywne, opisane przez Panią jest spełnione, gdy Wnioskodawca realizował usługi, które jednocześnie obejmowały doradztwo finansowe, doradztwo rachunkowe, doradztwo podatkowe i doradztwo prawne (w ramach jednej usługi zrealizowano wszystkie zakresy). Audyt wykonany na rzecz klienta nie jest traktowany jako usługa doradcza, chyba że Wnioskodawca wykaże w ramach usługi audytu występowanie elementów doradztwa. W przypadku umowy długoterminowej jako usługę należy traktować całą umowę, bez względu na cykl jej rozliczania. Zgodnie z 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi Agencja może udzielić wsparcia na świadczenie usług systemowych podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego oraz posiadającemu: 1) wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych lub finansowych, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz 2) odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny. Podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego to podmiot, który przez swoją działalność wpływa korzystnie na rozwój gospodarki. Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie w ramach konkursu powinien zatem wykazać, że działa na rzecz rozwoju gospodarczego wykazując w pkt. II 2. 4) wniosku o udzielenie wsparcia odpowiednie dokumenty, których zapisy potwierdzają taką działalność. Zapisy dotyczące działania na rzecz rozwoju gospodarczego powinny znajdować się w dokumentach założycielskich lub innych dokumentach określających przedmiot i cel działania firmy. Oświadczenie Wnioskodawcy będzie weryfikowane w trakcie audytu jakościowego, który zostanie przeprowadzony po zawarciu umowy o udzielenie wsparcia. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w pytaniach i odpowiedziach w pkt. 10. Zapisy punktu Czy Punkt e) wyklucza się z punktem d)? Jeśli wskażemy 2 konsultantów, jeden będzie specjalistą w co najmniej jednym obszarze, a drugi np. w dwóch obszarach, to razem III.2.e we wniosku o udzielenie wsparcia rzeczywiście są omyłką pisarską zapis powinien 33 będą specjalistami tylko w trzech obszarach, a nie w sześciu, jak określa punkt e). Proszę wskazać, czy punkt e) jest poprawnie opisany, czy w punkcie e) nie powinno być brzmieć Konsultanci wskazani w pkt. 2 a) d). zapisu: Konsultanci wskazani w pkt. 2 a) - d)? Tym bardziej, że punkt d) mówi o specjalistach, nie konsultantach.

8 Prosimy doprecyzować, ile obszarów usług ma wskazać Konsultant, który dla jednego Klienta świadczył de facto i usługę z obszaru księgowości i usługę podatków przedsiębiorstwa, co zostało potwierdzone jedną umową z Klientem? Jeden obszar, czy dwa? I jednocześnie odwrotna sytuacja, jeśli wykonywał różne usługi dla tego 34 samego Klienta w różnym czasie (np. badanie sprawozdania finansowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradztwo finansowe), co zostało potwierdzone różnymi umowami z tym samym Klientem, to liczymy kilka obszarów? W punkcie III.2.f w przypadku, gdy jedna usługa została wyświadczona przez Konsultanta w dwóch obszarach to należy zaznaczyć dwa obszary, ale wpisać 1 usługę, jeśli kilka usług różniących się znacząco zakresami dla tego samego klienta to należy zaznaczyć te obszary i odpowiednio liczbę tych usług. Prosimy o potwierdzenie, czy wykazanie się doświadczeniem 10 usług, w tym: 5 usług dla mikro i małych przedsiębiorstw w jednym obszarze, a pozostałych 5 usług dla 35 innych przedsiębiorstw w np. dwóch obszarach jest prawidłowym spełnieniem wymagań tego punktu? Czy doświadczenie Wnioskodawcy w ramach przetestowania i wdrożenia usługi pilotażowej doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw realizowanej na podstawie wniosku o dofinansowanie na realizację projektu systemowego PARP Wsparcie i rozwój 36 instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci, finansowanego w ramach Poddziałania POKL na lata jest doświadczeniem w rozumieniu tego punktu wniosku? Tak, ponieważ w punkcie III.3 ocenia się łącznie 10 usług w dwóch obszarach (potwierdzonych referencjami), z czego każda usługa może dotyczyć jednego zakresu z 4 wymienionych (tj. doradztwo finansowe, doradztwo rachunkowe, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne), a dodatkowo co najmniej 5 z wymienionych usług było realizowanych na rzecz mikro- lub małych przedsiębiorców bez względu na ich zakres. Doświadczenie w realizacji usługi pilotażowej doradztwa w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, realizowanej w ramach projektu systemowego PARP Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci Poddziałanie PO KL, może być wskazane w punkcie III.3 1) wniosku o udzielenie wsparcia. Czy Spółka spełniająca wymogi wielkości przedsiębiorstwa (mikro lub małe) zgodnie z Art. 104 lub 105 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i jednocześnie 37 wchodząca w skład Grupy Kapitałowej (ale mająca własny Zarząd, prowadząca osobne księgi rachunkowe) może stanowić doświadczenie Wnioskodawcy w świadczeniu usług optymalizacji zarządzania finansami na rzecz mikro i małych przedsiębiorstw? Ile punktów przysługuje za realizację tego doświadczenia? Przedsiębiorstwa, którym świadczono usługi wskazane w punkcie III.3 1) wniosku o udzielenie wsparcia, muszą spełniać kryteria mikro- i małych przedsiębiorstw, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (roczny obrót lub całkowity bilans, liczba zatrudnionych pracowników, niezależność kapitałowa i osobowa z innymi przedsiębiorstwami itd.). Opisana przez Panią spółka nie spełnia tego kryterium. Doświadczenie wskazane w pkt. III.3 1) wniosku o udzielenie wsparcia nie jest dodatkowo punktowane. 38 Czy Fundację, Stowarzyszenie traktujemy jako przedsiębiorcę? Jeśli fundacja lub stowarzyszenie są zarejestrowane zarówno w rejestrze stowarzyszeń, jak i przedsiębiorców wtedy są traktowane jako przedsiębiorstwo. Jeśli są zarejestrowane tylko w rejestrze stowarzyszeń nie są przedsiębiorstwami. Jeśli wskażemy liczbę w świadczeniu usług za cały 2010 rok, to nie spełnimy jednocześnie wymogu realizacji usług w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku.(gdyby wniosek Okres 3 lat liczony jest do dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia. Dane za rok był złożony 30 lipca 2013 roku, to usługi z 2010 roku powinny być brane po uwagę tylko te, które realizowano po r.). Liczbę z jakiego okresu 2010 r. należy powinny dotyczyć tylko tych miesięcy, które będą wchodziły w okres 3 lat liczonych do dnia wpisać w tabeli? Cały rok 2010, czy tylko część? złożenia wniosku. W punkcie 2) mówi się o liczbie Klientów, a w punkcie 3) (i dalej 4 i 5) o Liczbie usług doradczych? Dlaczego jest to zróżnicowane raz Klienci, raz usługi, a w pkt 1) 40 przedsiębiorcy? Liczba usług jest tożsama z liczbą klientów. Jeśli jednak jeden klient skorzystał z kilku usług, to we wniosku o udzielenie wsparcia należy wskazać wszystkie te usługi w punktach dotyczących poszczególnych usług (np. jeden klient skorzystał z usługi w zakresie doradztwa rachunkowego i doradztwa prawnego należy go uwzględnić w punkcie III.3 3) i IIII.3 5). 41 Czy w trakcie projektu można zmieniać firmy będące małymi i mikro przedsiębioracami? Opis grupy docelowej powinien zawierać charakterystykę przedsiębiorstw, do których będzie kierowane wsparcie, szacunkową liczbę tych podmiotów, ich wielkość, branże w jakich działają, uzasadnienie ich wyboru. Na postawione przez Panią pytanie nie można odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ nie jest jasne jakie zmiany miałyby być wprowadzone w trakcie realizacji projektu. 42 Czy ten wiersz jest potrzebny, skoro w Etapie II mogą być tylko te audyty, które przeszły Etap I? Czemu ma służyć to sumowanie? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w pytaniach i odpowiedziach w pkt. 12. Wiersz Razem dotyczy wszystkich klientów, którzy skorzystają z usługi i jest równoznaczna z liczbą klientów Etapu I. We Wniosku o udzielenie wsparcia pkt IV ppkt 8 kolumna Liczba klientów (przedsiębiorców) korzystająca z usługi zamiast Suma = A1 + A2 powinno znaleźć się A1. Jest to logiczne odniesienie a aktualny wpis w rubrykę jest omyłką pisarską.

9 Oświadczenie osób fizycznych, których dane zostały wskazane we Wniosku. Czy takie oświadczenie wypełniają tylko Konsultanci, czy wszystkie osoby biorące udział w projekcie (także księgowa, koordynator projektu, sekretarz projektu itp.? Czy dopuszczalne są oświadczenia osobne dla każdej osoby (wówczas będzie kilka oświadczeń)? 43 Czy też podpisy muszą być złożone w tabeli, jaka jest umieszczona w oświadczeniu (wówczas będzie jedno zbiorcze oświadczenie, co utrudnia zdobywanie podpisów)? Oświadczenie będące załącznikiem nr 3 do wniosku o udzielenie wsparcia, podpisują te osoby, które zostały wskazane we wniosku jako konsultanci lub specjaliści. Podpisy powinny być złożone na wzorze wskazanym w dokumentacji konkursowej. Prosimy o wyjaśnienie, czy podział 70% do 30% dotyczy: a) całego budżetu na projekt, tj. kwoty wsparcia z PARP przyznanej Wnioskodawcy (70%) oraz tej, którą wpłaca 44 Klient (30%), b) czy dotyczy tylko kwoty przyznanej Wnioskodawcy (70%)? W tym przypadku jak rozliczać kwotę wpłaconą przez Klienta? Podział 70% do 30% dotyczy budżetu na cały projekt, tj. 100% kwoty wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. Czy wynagrodzenie koordynatora projektu, sekretarza projektu, księgowej jest pokrywane z 70% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia czy z 30% kwoty przeznaczonej 45 na pozostałe koszty? 46 Czy jest to pomyłka pisarska i powinno być 16 i więcej usług? Prosimy o potwierdzenie, czy dobrze rozumiemy: Konsultanci wskazani przez Wnioskodawcę we Wniosku o udzielenie wsparcia posiadają łącznie doświadczenie w 47 świadczeniu usług we wszystkich 6. obszarach? Wynagrodzenie koordynatora projektu, sekretarza projektu, księgowej powinno być pokrywane z 30% kosztów, nie przeznaczonych na wynagrodzenia z tej części budżetu mogą być finansowani tylko konsultanci świadczący usługi. W załączniku nr 2 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia rzeczywiście pojawiła się omyłka pisarska właściwa liczba usług, za którą Wnioskodawca może otrzymać 6 punktów, to 16 i więcej usług. Zgodnie ze wskazanym przez Panią kryterium, oceniane będzie, czy konsultanci wskazani przez Wnioskodawcę we wniosku o udzielenie wsparcia posiadają łącznie doświadczenie w świadczeniu usług w każdym z 6 obszarów, co oznacza, że punktowane będzie doświadczenie w realizacji usług we wszystkich 6 obszarach. Czy może być tak, że 5 usług zrealizowanych na rzecz małych i mikro przedsiębiorstw zostało zrealizowanych w jednym obszarze, a pozostałe usługi w innym obszarze? 48 Czy Fundację traktujemy jako przedsiębiorstwo? Odpowiedzi na pytanie udzielono w pkt. 35 i 38. Czy należy dołączyć jako załączniki formularze CV Konsultantów? Jeśli tak, to wg jakiego standardu powinien być przygotowany formularz cv? Czy wystarczy tylko 49 opisanie kompetencji/doświadczeń we wniosku? Na etapie składania wniosku o udzielenie wsparcia nie jest wymagane składanie CV konsultantów. Jaka informacja ma potwierdzić, posiadane przez konsultanta uprawnienia, w szczególności jeśli konsultant / specjalista jest radcą prawnym? Nie chodzi nam o świadczone 50 usługi, lecz o uprawnienia do pełnienia funkcji radcy prawnego. Potwierdzeniem uprawnień do pełnienia funkcji radcy prawnego jest obecność konsultanta na liście Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Lp. PYTANIE ODPOWIEDŹ

Lp. PYTANIE ODPOWIEDŹ Pytania i odpowiedzi. Konkurs na wdrożenie usługi systemowej w zakresie świadczenia usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pytania i odpowiedzi. II edycja konkursu na realizację Projektu pn.: Przetestowanie i wdrożenie usługi

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

W oparciu o zastosowanie zasady konkurencyjności zapraszam do złożenia oferty cenowej zgodnie z Zaproszeniem.

W oparciu o zastosowanie zasady konkurencyjności zapraszam do złożenia oferty cenowej zgodnie z Zaproszeniem. Z A T W I E R D Z A M Kielce, dnia 18.12.2013 r.... (podpis) ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na Świadczenie przez doradcę z zakresu IT

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego. w Poddziałaniu 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego. w Poddziałaniu 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w Poddziałaniu 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 1. Czy można złożyć

Bardziej szczegółowo

Nabór partnera w do projektu systemowego Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych

Nabór partnera w do projektu systemowego Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych Załącznik nr 4 do Regulaminu Komisji Oceny Zgłoszeń KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Nabór partnera w do projektu systemowego Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2010-4-20. Numer aktu 428. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2010-4-20. Numer aktu 428. Kadencja Kadencja 2002-2006 Uchwała Nr 428/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 336/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów ZAŁĄCZNIK 1 Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów Lp. Wyszczególnienie I. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI POMOCY PUBLICZNEJ 1. Czy wniosek spełnia efekt zachęty? TAK/NIE/

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS Załącznik do uchwały Zarządu Fundacji UAM nr Z/2016/12/20/2 z dnia 20.12.2016 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS W RAMACH DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO przez fundację

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na uzyskanie grantu edycja 2015

Wsparcie na uzyskanie grantu edycja 2015 Wsparcie na uzyskanie grantu edycja 2015 Pytanie 1: Czy instytut badawczy wpisany do rejestru przedsiębiorstw jest również uprawniony do pozyskania środków w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu?

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Średniomiesięcznie oczekuje się od konsultantów realizacji min. dwóch 21 godzinnych usług doradczych.

Zapytanie ofertowe. Średniomiesięcznie oczekuje się od konsultantów realizacji min. dwóch 21 godzinnych usług doradczych. Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 11 wew. 140 Faks: 22 838 02 61 www.fund.org.pl, magdalena.weremczuk@fund.org.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Arcus SA zaprasza do składania ofert na usługę z zakresu zarządzania w ramach projektu szkoleniowodoradczego Doskonalenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pytania i odpowiedzi. II edycja konkursu na realizację Projektu pn.: Przetestowanie i wdrożenie usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

TRYB ZAMÓWIENIA: Zasada konkurencyjności. Sposób upublicznienia zamówienia i ścieżka wyboru wykonawcy:

TRYB ZAMÓWIENIA: Zasada konkurencyjności. Sposób upublicznienia zamówienia i ścieżka wyboru wykonawcy: ZAPYTANIE nr 4 z dnia 16.11.2012r. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie szkolenia Księgowość i rozliczanie projektów unijnych w ramach projektu MY W ZETO kompleksowy program szkoleń dla pracowników ZETO

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej]

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej] ZAŁĄCZNIK C Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA OFERTY

INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA OFERTY INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA OFERTY na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalności pożytku publicznego. Ofertę należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1/5

REGULAMIN KONKURSU 1/5 REGULAMIN KONKURSU otwartego konkursu na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, do projektu w ramach konkursu nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty w Programie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 16.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie warsztatów

Bardziej szczegółowo

Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie:

Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z wykonania zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z

Bardziej szczegółowo

Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Usługa informacyjna jako usługa systemowa Usługa informacyjna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE mające na celu wyłonienie Wykonawcy audytu Projektu pt. Gotowi do pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA Załącznik nr X do Umowy STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament

Bardziej szczegółowo

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor Jawor, dnia 24 luty 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Standard usługi informacyjnej opieka nad klientem Załącznik nr.. do aneksu nr do Umowy nr PK/2.2.1/2012/../ Załącznik nr 2b do umowy o udzielnie wsparcia Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I wypełnia Wnioskodawca

CZĘŚĆ I wypełnia Wnioskodawca Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy dn. 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Zasady ogólne wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki: 1. Wniosek należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Nie należy zmieniać formatu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy według zadań do Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 PO IG

Harmonogram rzeczowo-finansowy według zadań do Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 PO IG Harmonogram rzeczowo-finansowy według zadań do Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 PO IG Struktura budżetu zadania realizowanego w ramach Projektu 2 3 Arkusz zadania - pola wypełniane przez

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 OŚ PRIORYTETOWA I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy DZIAŁANIE: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje PODDZIAŁANIE:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Spis treści Instrukcja wypełniania arkusza rozliczenia częściowego/końcowego

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZ

ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZ ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJACEJ DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013. I WSTĘP W świetle ustaleń dokonanych

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis Instrukcja wypełniania nowego Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą (załącznik do Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA. za rok obrotowy od dnia 13 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA. za rok obrotowy od dnia 13 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA za rok obrotowy od dnia 13 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku Wprowadzenie Reprezentując PREMIUM AUDYT sp. z o.o. (Spółka, Jednostka), zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.

Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU KOŃCOWEGO W CZĘŚCI B Lp. Opis 1 DANE WYKONAWCY PROJEKTU Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. UWAGA: Należy pamiętać, iż w przypadku

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Załącznik nr XI Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru nr RPPD IZ /16

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru nr RPPD IZ /16 Białystok, dn. 02.08.2016 r. Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/16 1. W jaki sposób należy zgłaszać pracowników biura LGD na szkolenia w ramach projektu na koszty bieżące

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Kierownika dwóch projektów POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Kierownika dwóch projektów POKL ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Kierownika dwóch projektów POKL 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Związek Pracodawców Business Centre Club Adres: Plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa 00-136 Fax 22 58 26

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BROKERA INNOWACJI W RAMACH PROJEKTU BON NA INNOWACJE WSPARCIE LUBUSKICH PRZEDSIĘBIORSTW MŚP W ZAKRESIE BADAŃ, ROZWOJU I WDROŻEŃ

REGULAMIN BROKERA INNOWACJI W RAMACH PROJEKTU BON NA INNOWACJE WSPARCIE LUBUSKICH PRZEDSIĘBIORSTW MŚP W ZAKRESIE BADAŃ, ROZWOJU I WDROŻEŃ REGULAMIN BROKERA INNOWACJI W RAMACH PROJEKTU BON NA INNOWACJE WSPARCIE LUBUSKICH PRZEDSIĘBIORSTW MŚP W ZAKRESIE BADAŃ, ROZWOJU I WDROŻEŃ realizowanego przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne, 01 sierpień 2013 r. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 13. Rozdział/ Podrozdział/ punkt/ strona. Nazwa dokumentu. Data wprowadzenia. Lp r. W celu skorygowania

Strona 1 z 13. Rozdział/ Podrozdział/ punkt/ strona. Nazwa dokumentu. Data wprowadzenia. Lp r. W celu skorygowania REJESTR ZMIAN DO: Regulaminu konkursu w ramach, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie Działanie 1.1 Projekty badawczo rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3c do umowy o udzielenie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. z dnia 25 października 2012 r. Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. z dnia 25 października 2012 r. Zaproszenie do składania ofert OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 25 października 2012 r. dokonywane w związku z realizacją projektu pn.: Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA. za rok obrotowy od dnia 17 grudnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA. za rok obrotowy od dnia 17 grudnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA za rok obrotowy od dnia 17 grudnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku Wprowadzenie Reprezentując PRO AUDYT sp. z o.o.(spółka, Jednostka), zgodnie z art. 88 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do projektu

Zapytanie ofertowe do projektu . Zapytanie ofertowe do projektu Data dodania: 28.11.2014 / Autor: Mateusz Kania Kategoria: Zapytania ofertowe Gotówka na start, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Czy do obrotu (potencjał Wnioskodawcy) należy podać kwotę dochodu brutto czy netto?

Czy do obrotu (potencjał Wnioskodawcy) należy podać kwotę dochodu brutto czy netto? Czy do obrotu (potencjał Wnioskodawcy) należy podać kwotę dochodu brutto czy netto? Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu jednoznacznie wskazuje co należy uwzględnić określając obrót

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA (adres) ORGANIZATOR: Ul. Składowa 7B/2 64-800 Chodzież Wypełnia Beneficjent w momencie wpływu formularza do Biura Projektu Data i godzina wpływu Numer formularza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wytyczne dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.parp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.parp.gov.pl 1 z 5 2015-07-21 19:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.parp.gov.pl Warszawa: Przeprowadzenie audytów podmiotów ubiegających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku Instrukcja wypełniania wniosku Szanowni Państwo, Przed wypełnieniem wniosku, prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią, a także z pozostałymi dokumentami dotyczącymi Systemu Akredytacji i Standardów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY . Nr wniosku:. dn..2018 r. Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

VAT w projektach szkoleniowych. Wpisany przez Joanna Członkowska, Justyna Taborska

VAT w projektach szkoleniowych. Wpisany przez Joanna Członkowska, Justyna Taborska Czy projektodawcy, który jest podatnikiem VAT i wykonuje w ramach swojej bieżącej działalności czynności opodatkowane przysługuje prawo odliczenia VAT naliczonego przy opodatkowanych zakupach stanowiących

Bardziej szczegółowo

1. Ile wniosków maksymalnie może złożyć jeden Wnioskodawca w przedmiotowym konkursie.

1. Ile wniosków maksymalnie może złożyć jeden Wnioskodawca w przedmiotowym konkursie. 10 listopada 2015 r. Interpretacje Instytucji Zarządzającej dotyczące konkursu nr RPPD.02.03.00-IZ.00-20-001/15 w ramach działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE Gdańsk dn. 29.03.2006 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE 1 Zakres projektu 1. Szkolenia są realizowane w ramach projektu pt. Nowoczesne zarządzanie nr umowy SPORZL 2.3a 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1.

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. z dnia 11 kwietnia 2014 r. Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. z dnia 11 kwietnia 2014 r. Zaproszenie do składania ofert OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 11 kwietnia 2014 r. dokonywane w związku z realizacją projektu pn.: Start w Biznes!" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2010 1 z 5 Szanowni Państwo, Prezentujemy trzeci

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA nr...

UMOWA WSPARCIA nr... 1 Projekt Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA WSPARCIA nr... Zawarta

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Załącznik do Zarządzenia Nr 29 Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 maja 2014 r. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych

Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych Katowice, 14 lipca 2016 r. OCZEKIWANIA - POTRZEBY- BARIERY potencjalnych UP Zbyt ogólne opisy dotyczące: oczekiwań:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie Europejski kierowca zawodowy, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres pracodawcy: Imię i nazwisko pracodawcy:... Telefon Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej:

1. Nazwa i adres pracodawcy: Imię i nazwisko pracodawcy:... Telefon Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: Miejski Urząd Pracy w Płocku... (pieczątka zakładu pracy) Płock, dnia.. Prezydent Miasta Płocka Miejski Urząd Pracy w Płocku W N I O S E K o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO/WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA W GENERATORZE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO/WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA W GENERATORZE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO/WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA W GENERATORZE W RAMACH PROJEKTU REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY USŁUGI ROZWOJOWE DLA MŚP Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego: 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie budynków,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016 roku

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016 roku za rok obrotowy od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016 roku Warszawa, 24 listopada 2016 roku www.msca.pl PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. SPIS TREŚCI 1. Forma prawna i struktura własnościowa... 4 2. Przynależność

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WK-P na lata z dnia 1 września 2016 r. Kryteria szczegółowe wyboru projektu

Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WK-P na lata z dnia 1 września 2016 r. Kryteria szczegółowe wyboru projektu Kryteria szczegółowe wyboru projektu Działanie: 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie Poddziałanie: 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych Oś priorytetowa: 8 Aktywni na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 2.2.1 Modele biznesowe MŚP Konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16 Łódź, 17.03.2016r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD. 02.02.01-IP.02-10-006/16

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Celem realizacji usługi audytu jest potwierdzenie, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia oraz zawartą umową oraz, że

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo