ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1626 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Zeszyt dwudziesty czwarty SUB Gottingen A 3019 Gliwice 2004

2 SPIS TREŚCI I. WYZWANIA OTOCZENIA I ODPOWIEDZI STRATEGICZNE PRZEDSIĘBIORSTW 1. BENDKOWSKIJ. Umiejętności kierownicze a proces kreowania wiedzy w organizacji 9 2. SUŁKOWSKIŁ. Komunikacja marketingowa sfera dylematów moralnych SITKO W., MIESZAJKINA E. Strategia zarządzania poprzez outsourcing MIESZAJKINA E. Wpływ globalizacji na gospodarkę państw postsocjalistycznych BUDZIK R., OKRZESIK P. Rola marketingu w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej GOŁASZEWSKA-KACZAN U. Społeczna odpowiedzialność biznesu w społeczeństwie informacyjnym NASALSKI Z. Wykorzystanie funduszy europejskich wspierających rozwój marketingu w agrobiznesie KORDEL P. Kształtowanie granic zgrupowań organizacji SKOWRON S., DZIWULSKIJ. Przewaga konkurencyjna organizacj i działającej w burzliwym otoczeniu i WĄCHOL J. Etyczny wymiar marketingu w obliczu procesów globalizacji i informatyzacji MAZURKIEWICZ A. Z marketingiem po serendip 87 II. STRATEGIE MARKETINGOWE W INTERNECIE 12. GRZYBOWSKA M. Komunikacja firmy z klientem z wykorzystaniem stron WWW WRÓBEL P. Wpływ Internetu na tworzenie nowoczesnego marketingu przedsiębiorstwa WYRWISZ J. Uwarunkowania skutecznej promocji w Internecie OLKO S. Perspektywa rozwoju platform B2B w świetle wyników badań SKLEPKOWSKA M. Branżowy e-market przemysłu drzewnego 139

3 III. PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W NOWYM ŚRODOWISKU GOSPODARCZYM 17. KOWALSKI W. Character merchandising jako nowa forma reklamy HOROSZ P. Marketing papierów wartościowych przy wykorzystaniu Internetu w świetle przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi ANTONIUK J. Funkcje znaku towarowego w Internecie STEC P. Patentowanie sposobów prowadzenia działalności gospodarczej KUBIAK-CYRUL A. Renoma przedsiębiorcy w świetle prawa cywilnego 179 IV. METODY, TECHNIKI ORAZ WYBRANE ASPEKTY MARKETINGOWE FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONÓW 22. GRZYBOWSKA B. Pozyskiwanie i przepływ informacji wykorzystywanych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego PIWOWAR J. Kreatywny plan marketingowy przedsiębiorstwa BARON-WIATEREK M. Działalność marketingowa na rynku pracy województwa śląskiego GOPKALO L. Turystyka socjalna - nierozpoznany segment rynku turystycznego w Polsce oraz na Ukrainie STRYCHALSKA-RUDZEWICZ A. Sposoby tworzenia nowych produktów i źródła informacji wykorzystywane w procesie innowacji KOSZEMBAR-WIKLIK M. Kreowanie wizerunku uczelni wyższych STAWIARSKA E. Marketing partnerski korporacji transnarodowych a drożność kanałów informacyjnych BIRSKI A. Telemarketing w akwizycji usług doradczych KRUK M. Znaczenie informacji w procesie rozwoju : nowego produktu na rynku przemysłowym : RUDZEWICZ A. Potrzeby informacyjne małych i średnich przedsiębiorstw SADOWSKA M. Informacje o innowacjach oraz sposoby ich pozyskiwania SKÓREK M., WILCZAK A. Opakowanie jako instrument oddziaływania na psychikę klienta.' BIRSKI A. Telemarketing a telepraca - wybrane aspekty kadrowe TABIN K. Marketing usług medycznych w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego STRYCHALSKA-RUDZEWICZ A., PAWŁOWSKA B. Preferencje konsumentów dotyczące wybranych cech jogurtu MENDEL I., KNOP L., KRANNICH M. System HACCP szansą dla polskich producentów i dystrybutorów żywności 303

4 CONTENTS I. CHALLENGES OF THE STRATEGIC ENVIRONMENT AND STRATEGIC RESPONSES OF THE ENTERPRISES 1. BENDKOWSKIJ. Managers and the process of organizational knowledge creation 9 2. SUŁKO WSKIŁ. Marketing communication sphere of morał dilemas SITKO W., MIESZAJKINA E. Strategy of management by outsourcing MIESZAJKINA E. The influence of globalization on the economy of the post socialist countries BUDZIK R., OKRZESIK P. The role of marketing in the presence of Polish EU access GOŁASZEWSKA-KACZAN U. Corporate social responsibility in information society NASALSKI Z. Exploitation of european funds supporting development of marketing in agribusiness KORDEL P. Shaping of boundaries of organizational networks SKOWRON S., DZIWULSKIJ. The competitive advantage of organization working in stormy surroundings WĄCHOL J. Ethical meaning of marketing in the face of globalization and information processes MAZURKIEWICZ A. Serendipity new perspective of the marketing theory 87 II. MARKETING STRATEGIES IN THE INTERNET 12. GRZYBOWSKA M. Communication between a company and its customers by the means of www pages WRÓBEL P. Influence of the internet on creation of moder marketing of the company WYRWISZJ. Conditionsoftheeffective e-promotion OLKO S. The perspective of developement of B2B platforms in the light of findings SKLEPKOWSKA M. Branch e-market of wood industry 139

5 III. SOME FORMAL ASPECTS OF BUSINESS ACTIVITIES IN NEW ECONOMIC ENVIRONMENT 17. KOWALSKI W. Character merchandisind as a new form of advertising HOROSZ P. Marketing of securities with the use of the internet in the light of regulations controlling the public circulation of securities ANTONIUK J. The functions of trademarks in internet STEC P. Patenting business methods KUBIAK-CYRUL A. The protection of commercial reputation in polish civil law 179 IV. METHODS, TECHNIQUES AND CHOSEN MARKETING PROBLEMS OF ENTERPRISES AND REGIONS 22. GRZYBOWSKA B. Gaining and flow of information used in innovative activity of food industry enterprises PIWOWAR J. Creative marketing plan in the firm BARON-WIATEREK M. Marketing on the Silesia employment market GOPKALO L. Social turism undiagnosed segment of turist market in Poland and Ukrainę STRYCHALSKA-RUDZEWICZ A. Ways of products' development and sources of information used in process of innovation KOSZEMBAR-WIKLIK M. The creation of the university image STAWIARSKA E. Relationship marketing in international corporations and information flow BIRSKI A. Telemarketing in canvassing advisory services KRUK M. The role of information in the new product development process on the industrial market RUDZEWICZ A. Informational needs of smali and medium sized companies SADOWSKA M. Information about innovations and their obtaining methods on the grounds of domestic companies studies SKÓREK M WILCZAK A. Package as a tool of influencing customer psyche ' BIRSKI A. Telemarketing and telework selected personnel aspects TABIN K. Marketing of health care services in the information society STRYCHALSKA-RUDZEWICZ A., PAWŁOWSKA B. Consumer's preferences towards chosen features of yoghurt MENDEL I., KNOP L., KRANNICH M. HACCP system an opportunity for Polish food producers and distributors 303

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ INNOWACYJNOŚĆ

BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ INNOWACYJNOŚĆ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Danuta SZWAJCA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw

Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, t. 22, nr 1, CZERWIEC 2013 Anna Czubała* Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw S ł o w a k l u c z o w e: marketing

Bardziej szczegółowo

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I WYKORZYSTANIE KONCEPCJI B. BELLINGERA W OBSZARZE DECYZJI PERSONALNYCH Zbigniew Malara, Grzegorz Janikowski, Rafał Miśko, Magdalena Pawłowska... 11 Rozdział II WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the Department of System Analysis and Finance

Wykaz dorobku opublikowanego w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the Department of System Analysis and Finance dr inż. Henryk Marjak Wykaz dorobku opublikowanego w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the Department of System Analysis and Finance Rok 2014 Marjak H. Ocena działań online

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE OSTROŁĘKA 2008

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE OSTROŁĘKA 2008 ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE 6 OSTROŁĘKA 2008 RADA PROGRAMOWA Andrzej Borowicz, Bogusław Kaczmarek, Wojciech Wiszniewski, Piotr Bórawski, Mariola Grzybowska-Brzezińska,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści Anna Balcerek-Wieszala, Liliana Hawrysz, Bartosz Bartniczak, Tadeusz Borys, Renata Brajer-Marczak, Eugenia Czernyszewicz,

Spis treści Anna Balcerek-Wieszala, Liliana Hawrysz, Bartosz Bartniczak, Tadeusz Borys, Renata Brajer-Marczak, Eugenia Czernyszewicz, Spis treści Wstęp... 9 Anna Balcerek-Wieszala, Liliana Hawrysz, Zaangażowanie organizacyjne istota, pomiar i wdrożenie... 11 Bartosz Bartniczak, Sposoby badania satysfakcji użytkowników Banku Danych Lokalnych...

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo