REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT Planowanie strategii wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw (zwany dalej Projektem ) stanowi umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 27 listopada 2013 r. nr UDA-POKL /12, zawarta pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej oraz właściwe akty prawne regulujące Program Operacyjny Kapitał Ludzki. a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego. 2. Projekt MAP-iT Planowanie strategii wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności. 3. Projekt MAP-iT Planowanie strategii wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 2 grudnia 2013 r. do 30 września 2015 r. 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. 2. MAP-iT Planowanie strategii wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw jest projektem szkoleniowo-doradczym. 3. Celem Projektu jest wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez wypracowanie i wdrożenie modelu przetrwania kryzysu szybkiego wzrostu. W wyniku przeprowadzonych działań powstanie nowy standard proaktywnego wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw wchodzących w fazę wzrostu. Wyniki te zostaną opublikowane oraz rozpowszechnione w instytucjach wsparcia biznesu czy ośrodkach naukowych. 4. Organizatorem Projektu są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, wpisani do KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , z siedzibą w Warszawie przy ul. Brukselskiej 7, , REGON: , NIP: Projekt skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw posiadający siedzibę w Polsce i działających w branży wysokich technologii, spełniających wymagania określone w 4 niniejszego Regulaminu. 6. Rekrutacja przeprowadzona zostanie zgodnie z zasadą równości płci i równości szans, z zastrzeżeniem, że sprzyjać będzie grupom defaworyzowanym. 7. Wszelkie formularze oraz wzory umów uczestnictwa w Projekcie dostępne są na stronie internetowej: 8. Etapy wsparcia Beneficjentów przewidziane w Projekcie: 1) Analiza i Diagnoza analiza stadium w jakim znajduje się Beneficjent i diagnoza potrzeb szkoleniowych przy pomocy narzędzia on-line. W ramach etapu Analizy i Diagnozy zostanie przygotowany Raport z diagnozy. 2) Szkolenia i Doradztwo realizacja cyklu szkoleń e-learningowych w oparciu o diagnozę oraz doradztwa indywidualnego (wsparcia poszkoleniowego), w ramach którego zostanie wypracowana i wdrożona Strategia Rozwoju. str. 1

2 str. 2 3 Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: 1. Beneficjent Projektu Kandydat, który po złożeniu wymaganych dokumentów został zakwalifikowany przez Organizatora do udziału w Projekcie oraz podpisał Umowę uczestnictwa w Projekcie. 2. Biuro Projektu biuro Organizatora przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok , Warszawa. 3. Dzień udzielenia pomocy de minimis dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy poprzez podpisanie przez Kandydata Umowy uczestnictwa w Projekcie. 4. Innowacja wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Produkty, procesy oraz metody organizacyjne i marketingowe nie muszą być nowością dla rynku, na którym operuje przedsiębiorstwo, ale muszą być nowością przynajmniej dla samego przedsiębiorstwa. Produkty, procesy i metody nie muszą być opracowane przez samo przedsiębiorstwo, mogą być opracowane przez inne przedsiębiorstwo bądź przez jednostkę o innym charakterze (np. instytut naukowobadawczy, ośrodek badawczo-rozwojowy, szkołę wyższą, itp.). 5. Kandydat Przedsiębiorstwo, które zgłosiło chęć udziału w Projekcie. 6. Doradca osoba zatrudniona przez Organizatora lub współpracująca z nim, będąca ekspertem w zakresie budowania Strategii Rozwoju i w zakresie zarządzania projektami z dziedzin wysokich technologii. 7. Organizator Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Brukselskiej Pomoc de minimis oznacza to kategorię udzielonego wsparcia o wartości nie powodującej zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Jego udzielenie nie niesie ze sobą odczuwalnego następstwa w zakresie handlu i konkurencji między państwami członkowskimi. Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Pomoc de minimis nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. 9. Pracownik kobieta lub mężczyzna będący pracownikami Beneficjenta Projektu, gdzie pracownik zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) oznacza: 1) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94, z późn. zm)); 2) osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, 3) właściciela, pełniącego funkcje kierownicze; 4) wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe. 10. Projekt oznacza to projekt MAP-iT Planowanie strategii wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw, realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL /12 zawartą w dniu 27 listopada 2013 r. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju

3 Przedsiębiorczości a Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11. Przedsiębiorstwo Młode Ambitne Przedsiębiorstwo, będące mikroprzedsiębiorstwem w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008) działające w branży wysokich technologii spełniające łącznie kryteria zawarte w 4 Regulaminu. 12. Raport z diagnozy dokument kończący etap Analizy i Diagnozy, który będzie określał stadium w jakim znajduje się Beneficjent, określał jej słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia, a także będzie wskazywał potrzeby szkoleniowe. 13. Strategia Rozwoju dokument wypracowany i wdrożony w ramach etapu Szkoleń i Doradztwa, który będzie zawierał wskazania co do długoterminowych celów przedsiębiorstwa, odpowiadającym kierunkom działania, a także przedstawiał alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów. 14. Uczestnik/Uczestniczka Pracownik reprezentujący Beneficjenta Projektu, który został delegowany przez Beneficjenta do udziału w Projekcie. Uczestnikiem Projektu są właściciele, menedżerowie zarządzający, osoby mających realny wpływ na działalność firmy i trwałość wprowadzanej zmiany. 15. Udział w Projekcie oznacza to udział Uczestnika/Uczestniczki w chociaż jednym z zaplanowanych w ramach Projektu etapie wsparcia. Udział Uczestnika w Projekcie rozpoczyna się od dnia podpisania przez niego deklaracji uczestnictwa. 4 Warunki wstępne udziału w Projekcie 1. Spełnienie przez Kandydata warunków wstępnych jest warunkiem koniecznym, lecz niewystarczającym do uczestnictwa w Projekcie. 2. Warunki wstępne udziału w Projekcie spełnia Przedsiębiorstwo, które: 1) zatrudnia do 9 osób, a jego obroty roczne lub suma bilansowa nie przekracza 2 milionów Euro; 2) nie jest działalnością gospodarczą osób fizycznych (samozatrudnienie), które nie zatrudniają pracowników; 3) istnieje minimum 3 miesiące (liczone od daty rozpoczęcia działalności do dnia rozpoczęcia udziału w Projekcie); 4) powstało po 2009 roku (data rozpoczęcia działalności po 31 grudnia 2009 r.); 5) działa (wiodący przedmiot działalności) w sektorze wysokich technologii, do którego zaliczane są następujące kody PKD 2007 wiodących przedmiotów działalności przedsiębiorstwa: a) 21 produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, b) 26 produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, c) 30.3 produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn, d) 59 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, e) 60 nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, f) 61 telekomunikacja, g) 62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, h) 63 działalność usługowa w zakresie informacji, i) 72 badania naukowe i prace rozwojowe; 6) jest aktywne (działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona); 7) wdraża Innowacje; str. 3

4 8) posiada siedzibę na terenie RP; 9) nie ma przeciwskazań formalnych do korzystania ze wsparcia de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 3. Beneficjenci uczestniczą w Projekcie poprzez swoich Pracowników. 4. Kryteria rekrutacyjne obowiązkowe, jakie musi spełnić delegowany Pracownik, aby przystąpić do Projektu: 1) Wykonuje pracę lub zamieszkuje na terenie RP. 2) Jest osobą mającą rzeczywisty wpływ na działalność firmy i trwałość wprowadzanej zmiany. 5. Do Projektu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zakwalifikowanych zostanie 110 Beneficjentów. W grupie Uczestników znajdzie się minimum 20% kobiet. 6. Udział w wsparciu wiąże się z podpisaniem umowy pomiędzy Beneficjentem a Organizatorem. 7. W momencie podpisywania Umowy uczestnictwa w Projekcie Organizator wystawi Beneficjentowi Projektu zaświadczenie o pomocy de minimis obejmujące kwotę udziału w Projekcie. 8. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu (w tym poprzez nieuczestniczenie w formach wsparcia wskazanych w 2 ustęp 8 Organizator ma prawo rozwiązać Umowę uczestnictwa w Projekcie ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji Beneficjent otrzyma od Organizatora Zaświadczenie korygujące faktycznie otrzymana pomoc de minimis. 9. Projekt składa się z dwóch etapów wsparcia. Do etapu Analiz i Diagnozy zostanie przyjętych 110 Kandydatów spełniających kryteria dostępu, z których 50 zostanie objętych dalszym wsparciem na etapie Szkoleń i Doradztwa. 10. Udzielenie wsparcia będzie możliwe w sytuacji, gdy Organizator będzie mógł je zapewnić. Dotyczy to sytuacji, w której specyficzne oczekiwania Beneficjenta będą wykraczały poza zakres wsparcia proponowany w ramach Projektu lub poza możliwości Doradców. 11. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 12. Informacje uzyskane od Beneficjenta w momencie początkowym oraz końcowym uczestnictwa w Projekcie będą określały wskaźnik skuteczności, efektywności i użyteczności wsparcia udzielonego Beneficjentom w ramach Projektu, co będzie kluczowym materiałem do przygotowania standardu proaktywnego wsparcia Przedsiębiorstw. 5 Wsparcie na etapie Analiza i Diagnoza 1. Wsparcie na etapie Analizy i Diagnozy polega na nieodpłatnym dostarczeniu i udostępnieniu Beneficjentowi przez Organizatora wsparcia o charakterze doradczym polegającym na przeprowadzeniu analizy stadium, w jakim znajduje się firma i diagnozy potrzeb szkoleniowych przy pomocy narzędzia on-line (łączny czas wypełnienia diagnozy wynosi około 120 minut). 2. W ramach etapu Analizy i Diagnozy Organizator zapewnia usługę Doradztwa poprzez dostęp do platformy diagnostycznej (narzędzie informatyczne) czynnej 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, a także login i hasło umożliwiające zalogowanie się. Login i hasło zostaną przydzielone Uczestnikowi po podpisaniu Umowy. 3. Platforma diagnostyczna pozwoli na ocenę Beneficjenta w obszarach problemowych tzw. 4M: 1) Market problem dostosowania oferty rynkowej; 2) Management kryzys przywództwa i potrzeba profesjonalizacji zarządzania; 3) Money dostęp do finansowania; 4) Model skalowanie modelu i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. 4. W następstwie etapu Analizy i Diagnozy zostanie opracowany Raport z diagnozy zawierający ocenę stadium w jakim znajduje się przedsiębiorstwo, określającego słabe i mocne strony firmy oraz szanse i zagrożenia, a także wskazujący potrzeby szkoleniowe. 5. Raport z diagnozy zostanie opracowany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ukończenia przez Uczestnika działań na platformie diagnostycznej z uwzględnieniem zapisów 6. str. 4

5 6. Za pomocą platformy diagnostycznej w ramach wsparcia etapu Analiz i Diagnozy Organizator zapewnia usługi profesjonalnego Doradcy, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie Raport z diagnozy na podstawie danych uzyskanych od Beneficjenta. 7. Wyznaczeni przez Beneficjenta Uczestnicy są zobowiązani do udzielenia zgodnych z prawdą odpowiedzi na wszystkie pytania diagnostyczne w terminie 14 dni kalendarzowych od uzyskania dostępu do platformy diagnostycznej. 8. Beneficjent deleguje Pracowników do uczestnictwa w Projekcie. 9. Uczestnictwo w Projekcie w przypadku zakwalifikowania się Kandydata do Projektu polega na udziale Uczestnika/Uczestniczki w chociaż jednym z zaplanowanych w ramach Projektu etapie wsparcia. 6 Warunki uczestnictwa w etapie Analiza i Diagnoza 1. Do udziału w etapie Analizy i Diagnozy Organizator zakwalifikuje 110 Kandydatów, według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem warunków określonych w Wyznaczeni przez Beneficjenta Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udzielenia zgodnych z prawdą odpowiedzi na wszystkie pytania diagnostyczne w terminie 14 dni od uzyskania dostępu do platformy diagnostycznej. 3. Beneficjent zobowiązany jest do udostępnienia Doradcy niezbędnych dla jego pracy danych umożliwiających mu opracowanie Raportu z diagnozy we współpracy z przedstawicielami Beneficjenta, a także informacji określających wskaźniki skuteczności, efektywności oraz użyteczności wsparcia udzielonego Beneficjentom. 4. Diagnostyka on-line pozwoli na ocenę Beneficjenta w obszarach problemowych tzw. 4M: 1) Market problem dostosowania oferty rynkowej; 2) Management kryzys przywództwa i potrzeba profesjonalizacji zarządzania; 3) Money dostęp do finansowania; 4) Model skalowanie modelu i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. 5. Diagnostyka on-line umożliwi określić stadium w jakim znajduje się Beneficjent i jego potrzeby w zakresie wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz wskaże silne i słabe strony Beneficjenta. 6. Po przeanalizowaniu przez Doradcę Raportów z diagnozy Organizator dokona podziału Beneficjentów Projektu na dwie grupy: 1) 50 zostanie objętych dalszym wsparciem (etap Szkolenia i Doradztwa), 2) 60 stanowiło będzie listę rezerwową. 7. W razie rezygnacji lub problemów formalnych, któregokolwiek z Beneficjentów Projektu skierowanych do dalszego wsparcia, jego miejsce zajmuje kolejny podmiot z listy rezerwowej. O zaproszeniu do uczestnictwa w dalszym etapie Projektu Beneficjentów z listy rezerwowej decyduje Organizator. 8. Warunkiem ukończenia etapu Analizy i Diagnozy jest udzielenie przez wyznaczonego przez Beneficjenta Uczestnika zgodnych z prawdą odpowiedzi na wszystkie pytania diagnostyczne w terminie 14 dni kalendarzowych od uzyskania dostępu do platformy diagnostycznej. 9. Termin może zostać przesunięty o 3 dni kalendarzowe w sytuacji zaistnienia potrzeby doszczegółowienia przez Doradcę danych podanych przez Uczestnika. 10. W sytuacji podanej w ustępie 9. Uczestnik jest zobowiązany do udzielenia zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania Doradcy przygotowującego Raport z diagnozy w terminie 3 dni kalendarzowych od wysłania pytania przez Doradcę za pomocą platformy diagnostycznej. 11. W przypadku braku pisemnego poinformowania Organizatora o niemożności udziału przez Uczestnika w etapie Analizy i Diagnozy, na wniosek Organizatora, Beneficjent zobowiązuje się pokryć, w terminie wyznaczonym przez Organizatora, koszt wsparcia w wysokości określonej w 13 ustęp 2 punkt 1. Termin pokrycia zobowiązania zostanie wyznaczony w wezwaniu do zapłaty skierowanym przez Organizatora do Beneficjenta. str. 5

6 str. 6 7 Wsparcie na etapie Szkoleń i Doradztwa 1. Przedmiotem wsparcia na etapie Szkoleń i Doradztwa jest nieodpłatne dostarczenie i udostępnienie Beneficjentowi przez Organizatora wsparcia o charakterze szkoleniowodoradczym polegającym na przeprowadzeniu: 1) szkolenia w łącznym wymiarze 48 godzin poprzez platformę e-learningową (narzędzie informatyczne) czynną 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, do której Beneficjent otrzyma login i hasło umożliwiające zalogowanie się. 2) usług doradczych w łącznym wymiarze 32 godzin, przeprowadzonych przez profesjonalnego Doradcę. 2. Szkolenia zapewniają dostęp do wiedzy na temat zasad zarządzania firmami szybkiego wzrostu i przedsiębiorstwami typu born global, a także możliwości ich finansowania dla minimum dwóch Uczestników Beneficjenta. 3. Cykl Szkolenia e-learningowego zostanie realizowany zdalnie poprzez platformę e-learningową w tematach modułów wymienionych w Załączniku nr 9 do Umowy, zgodnych z obszarem określonym w Raporcie z diagnozy. 4. Doradztwo będzie realizowane w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania aneksu dotyczącego wsparcia etapu Szkoleń i Doradztwa pomiędzy Organizatorem, a Beneficjentem, jednakże Beneficjent może rozpocząć Doradztwo w momencie zakończenia wszystkich dedykowanych Beneficjentowi Szkoleń. 5. Doradztwo będzie realizowane w czterech etapach: 1) Etap I: polegający na ustaleniu przez Doradcę oraz Beneficjenta szczegółowego harmonogramu prac wraz z przygotowaniem podziału prac, analizą istniejących procedur, analizą zarządzania przedsiębiorstwem Beneficjenta. Produktem prac Etapu I Doradztwa jest szczegółowy harmonogram prac. Prace będą w Etapie I będą przebiegać w formie kontaktu zdalnego za pośrednictwem telefonu lub Internetu. Przewidywany czas trwania usługi Etapu I Doradztwa wynosi 2 godziny. 2) Etap II: Opracowanie Strategii rozwoju o objętości minimum 30, a maksimum 60 stron tekstu znormalizowanego zawierającego co najmniej: a) Wprowadzenie, zawierające informacje na temat kontekstu przygotowania Strategii Rozwoju. b) Opis wykorzystanych metod pracy przez Doradcę, przebiegu spotkań i wypracowanych produktów. c) Zestawienie dokumentów źródłowych, na podstawie których przygotowano Strategię Rozwoju. d) Analizę Beneficjenta zawierającą m.in. informację o sytuacji przedsiębiorstwa względem branży w którym działa, głównego przedmiotu działalności, analizę technologii i innowacji, modelu zarządzania, kadry zarządzającej i zasobów ludzkich, struktury organizacyjnej i przywództwa. Przygotowanie sposobów i ścieżek kontaktów z potencjalnymi inwestorami oraz instytucjami finansowymi. e) Analizę rynku Beneficjenta zawierającą m.in. opis otoczenia konkurencyjnego, relacje z klientami, analizę przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa Beneficjenta. f) Analizę finansową Beneficjenta od momentu jego rejestracji. g) Analizę strategii marketingowej i sprzedażowej. h) Analizę SWOT potencjału innowacyjnego Beneficjenta. i) Opis metodyki, którą posłużył się Doradca, wybierając obszary, wraz z zestawieniem projektów rekomendowanych do realizacji z tych obszarów. j) Strategię Rozwoju zawierającą wskazanie celów krótko-, średnio- i długookresowych. Wytycznie oraz weryfikacja harmonogramu realizacji Strategii Rozwoju.

7 Przewidywany czas trwania usługi Etapu II wynosi 8 godzin. Prace będą przebiegać w formie indywidualnych konsultacji z Beneficjentem w zakresie opracowywania efektywnej Strategii Rozwoju przedsiębiorstwa Beneficjenta. Strategia rozwoju musi zostać przekazana Organizatorowi wraz z akceptacją osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta uczestniczącego w Projekcie na rzecz którego świadczone jest Doradztwo, przed rozpoczęciem Etapu III. 3) Etap III: wdrożenie Strategii Rozwoju przedsiębiorstwa Beneficjenta przygotowanej w Etapie II. Przewidywany czas trwania usługi Etapu III wynosi 20 godzin pracy z Beneficjentem świadczonej osobiście, tzn. praca z użyciem narzędzi komunikacji zdalnej nie jest wliczona w czas trwania usługi Etapu III. 4) Etap IV: opracowanie oceny końcowej Doradztwa wraz z raportem z przygotowania Strategii Rozwoju oraz jej wdrożenia (w celu podsumowania przygotowanej ścieżki wzrostu przedsiębiorstwa). Przewidywany czas trwania usługi Etapu IV wynosi 2 godziny. W Etapie IV prace będą przebiegać w formie kontaktu zdalnego za pośrednictwem telefonu lub Internetu. Ocena końcowa wraz z raportem musi zostać przekazana Organizatorowi wraz z akceptacją osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta uczestniczącego w Projekcie na rzecz którego świadczone jest Doradztwo. 6. Organizator zobowiązuje się aby w trakcie etapu Szkoleń i Doradztwa została opracowana Strategia Rozwoju składającej się z analizy stanu przedsiębiorstwa w zakresie perspektywy rozwoju, oceny predyspozycji zespołu zarządzającego, weryfikacji oraz oceny szans i zagrożeń dla przedsiębiorstwa wynikających z otoczenia makro i mikro, analiza konkurencji oraz opis przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa, weryfikację i ustalenie (po konsultacjach z Beneficjentem) optymalnego modelu biznesowego, weryfikację założeń procesowych i projekcji finansowych, poszukiwanie i analizę ewentualnych benchmarków lub projektów o podobnym charakterze realizowanych na rynkach krajowych i zagranicznych. 7. Na wniosek Beneficjenta, w uzasadnionych przypadkach, Organizator może wskazać nowego Doradcę. Przy prośbie o wymianę Doradcy należy powołać się na ważny interes firmy, który Doradca trwale i uporczywie naruszył. 8. Organizator może wyznaczyć nowego Doradcę również w przypadku trwałej niezdolności Doradcy do świadczenia Doradztwa, na skutek choroby lub innego zdarzenia losowego. 9. W przypadku odwołania przez Beneficjenta uczestnictwa Doradztwie, zgodnie z ustępem 11 i 13, Doradca, za zgodą Organizatora, wyznaczy nowy termin Doradztwa. Trzykrotny brak akceptacji ze strony Beneficjenta dla zaproponowanego terminu Doradztwa, tożsamy jest z rezygnacją Beneficjenta z uczestnictwa w Doradztwie. W takim przypadku Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego wsparcia w wysokości równej otrzymanej pomocy de minimis na etapie Szkoleń i Doradztwa. 10. Po zakończeniu uczestnictwa w Projekcie Organizator zobowiązany jest wystawić Beneficjentowi, zaświadczenia o ukończeniu wsparcia w ramach Projektu oraz, jeśli dotyczy, informację nt. faktycznej wartości pomocy de minimis, na zasadach określonych w Jeśli Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć we wsparciu, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić w formie pisemnej o zaistniałej sytuacji Organizatora, co najmniej 3 dni kalendarzowe przed umówionym terminem realizacji Doradztwa. 12. W przypadku braku pisemnego poinformowania Organizatora o niemożności udziału przez uczestnika w Szkoleniu, na wniosek Organizatora, Beneficjent zobowiązuje się pokryć, w terminie wyznaczonym przez Organizatora, koszt wsparcia w wysokości określonej w 13 ustęp 2 punkt 2. Termin pokrycia zobowiązania zostanie wyznaczony w wezwaniu do zapłaty skierowanym przez Organizatora do Beneficjenta. str. 7

8 13. W przypadku braku pisemnego poinformowania Organizatora o niemożności odbycia Doradztwa w umówionym wcześniej terminie, na co najmniej 3 dni kalendarzowe przed umówionym terminem realizacji Doradztwa, Beneficjent, na wniosek Organizatora, zobowiązuje się pokryć, w terminie wyznaczonym przez Organizatora, koszt niezrealizowanego Doradztwa w wysokości określonej w 13 ustęp 2 punkt 2. Termin pokrycia zobowiązania zostanie wyznaczony w wezwaniu do zapłaty skierowanym przez Organizatora do Beneficjenta. 8 Warunki uczestnictwa w etapie Szkoleń i Doradztwa 1. Do udziału we wsparciu etapu Szkoleń i Doradztwa Organizator zakwalifikuje 50 Przedsiębiorstw, spośród 110 Beneficjentów uczestniczących w etapie Analiz i Diagnozy. 2. Etap szkoleń e-lerningowych i doradztwa indywidualnego będzie składał się z fazy pilotażu (10 Beneficjentów) oraz fazy wdrożenia i upowszechnienia (2 cykle po 20 Beneficjentów). 3. Wsparcie na etapie Szkoleń i Doradztwa w pierwszej kolejności zostanie przyznane Beneficjentom, którzy w roku poprzedzającym przystąpienie do Projektu: 1) rozpoczęli wdrażanie Innowacji produktowej lub procesowej lub 2) osiągnęli wzrost obrotu ponad 250% lub 3) osiągnęli wzrost zatrudnienia ponad 80% lub 4) osiągnęli wzrost sprzedaży eksportowej ponad 20% lub 5) są firmami zarządzanymi zespołowo. 4. Informacja o zakwalifikowaniu się Beneficjenta Projektu do wsparcia etapu Szkoleń i Doradztwa zostanie przesłana do każdego Beneficjenta w formie pisemnej, na adres mailowy wskazany w Umowie. 5. Beneficjent Projektu zakwalifikowany do udziału w drugim etapie Projektu ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w nim najpóźniej na 7 dni roboczych po otrzymaniu od Organizatora informacji o zakwalifikowaniu do etapu Szkoleń i Doradztwa. Beneficjent ma obowiązek poinformować o tym fakcie Organizatora w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej. 6. W terminie 7 dni od otrzymania informacji o objęciu dalszymi działaniami Beneficjent Projektu ma obowiązek powiadomić Organizatora o wszelkich zmianach informacji zawartych w formularzach rekrutacyjnych, które miały miejsce w okresie od podpisania Umowy do otrzymania od Organizatora informacji o zakwalifikowaniu do dalszego etapu Projektu. W szczególności, gdy: 1) obroty roczne firmy lub suma bilansowa przekroczyły 2 miliony Euro; 2) zatrudnienie w firmie wzrosło powyżej 9 osób; 3) zmieniły się PKD przeważającej działalności; 4) Uczestnik/ Uczestniczka przestali być pracownikami Beneficjenta; 5) zmieniła się wysokość osiągniętej przez Beneficjenta pomocy de minimis; 6) Przedsiębiorstwo znalazło się w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.. 7. Beneficjentom Projektu, którzy otrzymali od Organizatora informację o objęciu dalszym wsparciem (etap Szkoleń i Doradztwa) w ciągu 14 dni od daty wysłania przez Organizatora informacji o zakwalifikowaniu Beneficjentów otrzymają od Organizatora aneks do Umowy oraz zaświadczenie o wartości udzielonej pomocy de minimis, uwzględniające udział w drugim etapie Projektu. 8. Celem szkoleń e-learningowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy o zasadach zarządzania firmami szybkiego wzrostu i przedsiębiorstwami typu born global oraz o możliwościach ich finansowania. Szkolenia będą stanowić bazę merytoryczna w procesie doradztwa indywidualnego świadczonego Beneficjentom biorącym udział w Projekcie. str. 8

9 9. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniach e-learningowych i wykonania zadań, testów, ankiet na platformie e-lerningowej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dostępu do niej (wysłanego w formie elektronicznej). 10. Uczestnicy, którzy jako pierwsi ukończą szkolenia e-learningowe, będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowych godzin doradztwa, niewykorzystanych przez innych Uczestników. 11. Wsparcie poszkoleniowe będzie bazowało na Raporcie z diagnozy oraz wiedzy uzyskanej w trakcie szkoleń e-learningowych i będzie składało się z dwóch części: 1) przygotowania w ramach działania Beneficjent wraz z Doradcą ustalą szczegółowy plan prac, a następnie na 3 spotkaniach w siedzibie Beneficjenta wypracują Strategię Rozwoju; 2) wdrożenia Doradca będzie wspierał Beneficjenta we wdrożeniu przygotowanej Strategii Rozwoju. 12. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do odbycia doradztwa i współpracy przy wypracowaniu Strategii Rozwoju w terminie uzgodnionym z Organizatorem oraz Doradcą. 13. Beneficjent zobowiązany jest do udostępnienia Doradcy niezbędnych dla jego pracy danych umożliwiających mu opracowanie we współpracy z przedstawicielami Beneficjenta Strategii Rozwoju. 14. Warunki ukończenia etapu Szkoleń i Doradztwa określone są w aneksie do Umowy. 9 Zasady rekrutacji 1. Za rekrutację do Projektu odpowiedzialny jest Organizator. 2. Rekrutacja rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia naboru o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej Projektu. 3. Rekrutacja trwa do 30 września 2015 r., przy czym Organizator może zakończyć nabór wcześniej, a także wydłużyć czas jego trwania. O wszelkich zmianach Organizator będzie informował na stronie internetowej podanej w Rekrutacja zostanie zakończona w chwili pozyskania przez Organizatora liczby zgłoszeń przekraczającej o 20% limity wymienione w 4 ust Procedura rekrutacji obejmuje etapy prekwalifikacji oraz kwalifikacji formalnej. 6. Celem prekwalifikacji jest wstępna weryfikacja możliwości spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych podlegających szczegółowemu sprawdzeniu w kolejnym etapie. Na tym etapie Organizator udziela Kandydatom informacji o Projekcie i warunkach udziału oraz w razie zainteresowania Kandydata Projektem wspiera go w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych poprzez udzielanie informacji i odpowiadanie na pytania (telefonicznie lub poprzez narzędzia komunikacji zdalnej). 7. Kandydaci do udziału w Projekcie akceptujący zasady jego realizacji określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie zobowiązani są do wypełnienia na stronie internetowej Projektu formularza zgłoszeniowego. 8. Przedstawiciel Organizatora na bieżąco weryfikuje formularz zgłoszeniowy oraz dokumenty przesyłane przez Kandydata w wersji elektronicznej. 9. Po weryfikacji nadesłanego formularza zgłoszeniowego Kandydat jest informowany o spełnieniu lub niespełnieniu kryteriów kwalifikacji. 10. Kandydat jest zobowiązany udzielić przedstawicielom Organizatora wszystkich wymaganych informacji potrzebnych do weryfikacji formalnej jego zgłoszenia. 11. Kryteria potrzebne do kwalifikacji formalnej weryfikowane będą na podstawie informacji przekazanych przez Kandydata w formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie Projektu. 12. Wygenerowane elektronicznie dokumenty będą załącznikami, które Osoba uprawniona do reprezentowania Kandydata potwierdzi przy podpisywaniu Umowy uczestnictwa w Projekcie. 13. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi kserokopię dokumentów potwierdzających dane rejestrowe lub innych dokumentów potwierdzających status Kandydata jako przedsiębiorcy, str. 9

10 w tym informację o osobach reprezentujących. 14. Za prawidłowość przygotowanych dokumentów odpowiedzialny jest Kandydat. 15. W procesie rekrutacji, odpowiedzialność za kontakty z Kandydatem oraz terminowe przesyłanie dokumentacji spoczywa na Kandydacie. 16. Organizator sporządza listę Beneficjentów Projektu w kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem daty wpłynięcia kompletu dokumentów rekrutacyjnych. 17. Pracownicy danego Beneficjenta zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną o tym fakcie poinformowani owo na adres podany w formularzu kontaktowym. 10 Obowiązki formalne Beneficjenta 1. Podstawą do zgłoszenia się do Projektu jest wypełnienie przez Kandydata oraz wysłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie Projektu. 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie do Organizatora oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 3. Na każdym etapie oceny Projektu Organizator może prosić Kandydata, Beneficjenta oraz Uczestników o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 4. Kandydat zobowiązuje się do przekazania podpisanej Umowy uczestnictwa w Projekcie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Organizatora informacji o spełnieniu kryteriów kwalifikacji. 5. Beneficjent Projektu zobowiązuje się dostarczyć do Organizatora w dniu podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie: 1) Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 2) Zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu Uczestnika; 3) Deklarację uczestnictwa w Projekcie. 6. Beneficjent Projektu zobowiązuje się do oddelegowania Pracownika do uczestnictwa w Projekcie, w godzinach i wymiarze umożliwiającym czynny i pełny udział w oferowanych formach wsparcia. 7. Beneficjent Projektu jest zobowiązany do wypełniania kwestionariuszy i ankiet związanych z realizacją Projektu oraz innych dokumentów umożliwiających na podstawie, których można będzie można określić w jaki sposób Beneficjenci uczestniczący w Projekcie poprawili funkcjonowanie. 8. Informacje, które Beneficjent Projektu udostępni, w momencie początkowym oraz końcowym uczestnictwa w Projekcie, Organizatorowi w celu dokonania ewaluacji to dane dotyczące zatrudnienia oraz sytuacji finansowej Beneficjenta. 9. Nadesłane zgłoszenia nie będą zwracane. 11 Dane osobowe 1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 2. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 3. Beneficjent Projektu powierza Organizatorowi w celu realizacji Projektu dane osobowe zawarte w Formularzu zgłoszeniowym do Projektu MAP-iT Planowanie strategii wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw oraz zobowiązuje się bezzwłocznie informować Organizatora o każdej ich zmianie w formie pisemnej bądź za pomocą poczty elektronicznej. 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach programu MAP-iT Planowanie strategii wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw, zgodnie z Ustawą str. 10

11 o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 5. Organizator i Beneficjent zobowiążą swoich pracowników do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 6. Organizator nie decyduje o celach i środkach powierzanych mu danych osobowych. 7. Beneficjent Projektu wyraża zgodę na utworzenie profilu firmowego oraz każdego Pracownika na platformie diagnostycznej umożliwiający kontakt za pomocą narzędzia informatycznego pomiędzy wszystkimi uczestnikami Projektu (networking). Profil, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera firmę Beneficjenta, adres rejestrowy, adres poczty elektronicznej, branżę działalności przedsiębiorstwa oraz imię i nazwisko Pracownika, stanowisko pełnione w firmie, adres poczty elektronicznej. 12 Autorskie prawa majątkowe 1. Autorskie prawa majątkowe do produktów wytworzonych w ramach etapu Analiz i Diagnozy oraz Szkoleń i Doradztwa (Raport z diagnozy oraz Strategia Rozwoju), z chwilą ich wytworzenia przechodzą na Organizatora. Szczegółowe pola eksploatacji określone są w Umowie uczestnictwa w Projekcie. 2. Po zakończeniu przez Beneficjenta uczestnictwa w Projekcie, Organizator zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi sublicencji na korzystanie z Raportu z diagnozy oraz Strategii Rozwoju będącej wynikiem działań w ramach Projektu. 13 Pomoc de minimis 1. Pomoc finansowa udzielona na pokrycie kosztów uczestnictwa Beneficjenta w wymienionym w Umowie wsparciu stanowi pomoc de minimis. 2. Pomoc de minimis wynosi 100% wartości wsparcia udzielanego Beneficjentowi i jej szacunkowa wartość wynosi: 1) na etapie Analizy i Diagnozy 1 458,36 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 36/100); 2) na etapie Szkoleń i Doradztwa ,44 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 44/100). 3. Dniem udzielenia pomocy de minimis jest dzień zawarcia Umowy. 4. W momencie podpisywania Umowy, Organizator wystawi Beneficjentom zaświadczenie o pomocy de minimis obejmujące kwotę udziału w Projekcie. 5. W wyniku zakwalifikowania się Beneficjenta do wsparcia w ramach etapu Szkoleń i Doradztwa Organizator wystawi Beneficjentom korektę zaświadczenia o pomocy de minimis obejmującą łączną kwotę udziału w dwóch etapach. 6. Wysokość pomocy de minimis przyznanej Beneficjentowi może ulec zmianie po weryfikacji ostatecznych kosztów Projektu. W takim przypadku nie wymaga się podpisywania aneksu do niniejszej Umowy, natomiast Organizator zobowiązuje się do wystawienia skorygowanego zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności. 7. Pomoc de minimis nie może być udzielona Beneficjentowi, który łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymał w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu trzech poprzedzających lat kalendarzowych z różnych źródeł i w różnych formach, równowartości w złotych kwoty euro, przeliczanej po średnim kursie NBP z dnia udzielenia pomocy, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego euro. str. 11

12 8. Beneficjent oświadcza, że nie należy do kategorii przedsiębiorstw, którym pomoc publiczna nie może zostać udzielona ani nie zachodzą żadne inne przesłanki uniemożliwiające Beneficjentowi uzyskanie pomocy publicznej. 14 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie powiadomienia i informacje, które Organizator i Beneficjent są zobowiązani sobie przekazywać w związku z zawarciem Umowy uczestnictwa w Projekcie, wymagają formy pisemnej i Strony zobowiązują się do ich doręczania osobiście, za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej na adresy wskazane w Umowie uczestnictwa w Projekcie. 2. Organizator jak i inne osoby działające w jego imieniu zobowiązane zostaną do zachowania poufności informacji dotyczących zgłoszeń Kandydatów. Obowiązek zachowania poufności będzie obowiązywał przez trzy lata od momentu zgłoszenia Kandydata z wyłączeniem przypadków kiedy obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Projektu. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień Organizator poinformuje o tym niezwłocznie Uczestników drogą ową. Uczestnik ma prawo do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy uczestnictwa w Projekcie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania nowego Regulaminu jedynie w przypadku jeśli zmiany w stopniu istotnym wpływają na dalsze uczestnictwo w Projekcie. Wypowiedzenie musi zostać złożone pisemnie na adres Biura Projektu. 5. Termin wypowiedzenia o którym mowa w ust. 4. wynosi 14 dni i liczony jest od dnia doręczenia wypowiedzenia do Pracodawców RP. 6. Aktualny regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator Projektu, a zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Zapoznałem się z niniejszym Regulaminem i akceptuję jego treść.. Czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Przedsiębiorstwa Wersja Regulaminu: 02/2014 str. 12

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Informacje o Projekcie 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT Planowanie strategii

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Zarządzanie bez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i zasady uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie w projekcie Firmy rodzinne II

Regulamin rekrutacji i zasady uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie w projekcie Firmy rodzinne II Regulamin rekrutacji i zasady uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie w projekcie Firmy rodzinne II 1 Przepisy ogólne Warszawa, 26.01.2015 r. 1. Projekt Firmy rodzinne II (zwany dalej Projektem), jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: :: REGULAMIN PROJEKTU

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: ::  REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Eco driving zielona jazda Realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP Projekt nr WND-POKL.08.01.01-18-036/13 Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-18-036/13-00 z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim 1. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE Umowa, którą zawarli w dniu.. Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000121136 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, VII

Bardziej szczegółowo

Przez EKSPORT do SUKCESU

Przez EKSPORT do SUKCESU UMOWA SZKOLENIOWA w ramach projektu pn. Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 zawarta w dniu r. w pomiędzy: Bydgoskim Klastrem Przemysłowym, zarejestrowanym Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000289300,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja. 2. Realizatorem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WEWNĄTRZPROJEKTOWA UMOWA SZKOLENIOWA nr w ramach projektu LIDERZY HANDLU nr WND-POKL.08.01.01-26-065/13 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Vision Consulting Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Plac Wolnica 13

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Ekologia w Twojej Firmie

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Ekologia w Twojej Firmie Regulamin uczestnictwa w projekcie Ekologia w Twojej Firmie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Malinowski & Partners Bogdan Malinowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku 1.Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, kryteria oraz warunki rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie Europejski kierowca zawodowy, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ. SZKOLENIA I DORADZTWO Z TELEINFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH FIRM Z WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU 1. Projekt projekt ECDL start w przyszłość realizowany przez SEKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków 1 Postanowienia ogólne 1. UE Unia Europejska. 2. EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 3. Lider Projektu/Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 1. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt BEST SERVICE, czyli profesjonalna obsługa klienta (nr projektu: WND- POKL.08.01.01-32-061/09),

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm REGULAMIN PROJEKTU Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KOMPETENCJI IT- OTWARTE SZKOLENIA IT DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie środowiskowe elementem strategii przedsiębiorstwa

Zarządzanie środowiskowe elementem strategii przedsiębiorstwa Załącznik nr 6 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji potencjalnych uczestników projektu oraz warunki uczestnictwa w projekcie. 2.

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu , www.ipp.net.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu jest Instytut Projektów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR 2014 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH

WZÓR UMOWA NR 2014 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH Załącznik nr 7 do Regulaminu udziału w projekcie "OZE - Oszczędne Zarządzanie Energią Twojej Firmy" WZÓR UMOWA NR 2014 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH zawarta w, w dniu r. w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH W PROJEKCIE KAPITAŁ DLA MŚP

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH W PROJEKCIE KAPITAŁ DLA MŚP REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH W PROJEKCIE KAPITAŁ DLA MŚP Projekt Kapitał dla MŚP realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku CZĘŚĆ I A. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA Zawarta w Białymstoku dnia. pomiędzy: Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15 101) przy ul. Jurowieckiej 56 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2 Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis z dn. 14.01.2014 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH w ramach Projektu: Wsparcie współpracy firm

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU: System Zarządzania Jakością w mikro i małej firmie woj. świętokrzyskiego.

REGULAMIN PROJEKTU: System Zarządzania Jakością w mikro i małej firmie woj. świętokrzyskiego. Załącznik nr 3 REGULAMIN PROJEKTU: System Zarządzania Jakością w mikro i małej firmie woj. świętokrzyskiego. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia r.

Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia r. Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia 3.01.2011 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! (nr wniosku:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V. - Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.4. - Kompetencje zawodowe i rozwój kadr medycznych Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie chorób układu krążenia ratowników medycznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Technik logistyk jest TEB

Bardziej szczegółowo

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu),

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu), 1 Załącznik nr 6 UMOWA SZKOLENIOWA ZWIĄZANA Z UDZIELENIEM POMOCY DE MINIMIS zawarta w dniu w pomiędzy: Akademią Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 59 reprezentowaną przez:. Prorektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowe Szanse w MOPS realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

I. Informacja o Projekcie

I. Informacja o Projekcie Regulamin rekrutacji uczestników na szkolenia organizowane w ramach projektu pn. PERFEKCJA W KAŻDYM CALU z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR UDA-POKL /12-00 zawarta dnia.. roku w Tarnowie pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA NR UDA-POKL /12-00 zawarta dnia.. roku w Tarnowie pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA NR UDA-POKL.08.01.01-12-206/12-00 zawarta dnia.. roku w Tarnowie pomiędzy: HYBRYDA Katarzyna Wolak, z siedzibą w Tarnowie, ul. Rynek 22, 33-100, numer NIP 873-108-82-90, realizując wymieniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REALIZACJI DORADZTWA Z ZAKRESU TRANSFERU TECHNOLOGII DLA PRZEDSIĘBIORSTW w ramach projektu Partnerstwo dla innowacyjności- kompleksowy program wsparcia współpracy nauki i przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Strona1 REGULAMIN PROJEKTU WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. POKL.05.04.02-00-G80/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego

Regulamin uczestnictwa w projekcie zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. @doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pn.: @doradca zawodowy elektroniczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa Załącznik nr 2. MAP-iT Planowanie strategii wzrostu Ambitnych Przedsiębiorstw Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZAĆ "X" PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nazwa Beneficjenta: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Nazwa projektu: MY z GENERACJI 45+, nr WND-POKL.08.01.01-24-240/10-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane adresowe:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa definicje oraz warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne Zawarta w Koninie w dniu.. pomiędzy:, z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Public relations a adaptacyjność i konkurencyjność MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Public relations a adaptacyjność i konkurencyjność MŚP REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Public relations a adaptacyjność i konkurencyjność MŚP Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady procesu rekrutacji uczestników projektu Public relations a adaptacyjność

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie.

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie. REGULAMIN PROWADZENIA NABORU I UDZIAŁU MSP W PROJEKCIE PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych 1 Regulamin. 1. Regulamin określa sposób i zasady

Bardziej szczegółowo

Dojrzali, kompetentni w pracy

Dojrzali, kompetentni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzali, kompetentni w pracy, realizowanym przez Zakład Doskonalenia (Lider Projektu) w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa i Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Klucz do sukcesu (nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14) Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Projektodawca/realizator: Cityschool s. c. Paweł Kędzierski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt.,,bio-tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt: Moja Firma w Unii Europejskiej III współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W SEMINARIACH REGIONALNYCH PROJEKT: Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP dialog społeczny poprzez mediacje

REGULAMIN UDZIAŁU W SEMINARIACH REGIONALNYCH PROJEKT: Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP dialog społeczny poprzez mediacje REGULAMIN UDZIAŁU W SEMINARIACH REGIONALNYCH PROJEKT: Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP dialog społeczny poprzez mediacje 1 Przepisy ogólne 1. Centrum Wsparcia Przedsiębiorców (zwane

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O PRZYSTĄPIENIU DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MOWES Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolska Zachodnia

UMOWA NR O PRZYSTĄPIENIU DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MOWES Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolska Zachodnia Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania wsparcia dla spółdzielni UMOWA NR O PRZYSTĄPIENIU DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MOWES Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolska Zachodnia Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny zawarta w dniu pomiędzy: Euro-Konsult sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: Naucz się lepiej kierować karierą

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: Naucz się lepiej kierować karierą Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: Naucz się lepiej kierować

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie Wsparcie na starcie program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAŁOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA II systemowy cykl szkoleń Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące Projekt Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Profesjonalny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... DOTYCZĄCA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

UMOWA NR... DOTYCZĄCA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMOWA NR... DOTYCZĄCA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-iT Planowanie strategii wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw wiążąca się z przyjęciem pomocy de minimis Zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA nr...

UMOWA WSPARCIA nr... 1 Projekt Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA WSPARCIA nr... Zawarta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Wykwalifikowany technik farmaceutyczny wiedza ultra forte

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Wykwalifikowany technik farmaceutyczny wiedza ultra forte REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wykwalifikowany technik farmaceutyczny wiedza ultra forte I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Wykwalifikowany technik farmaceutyczny wiedza ultra forte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Projekt "Lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo