PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12."

Transkrypt

1 PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Rzeszów 2003

2 SPIS TRE+CI 1 RODZAJE STRATEGII WCHODZENIA NA RYNKI ZAGRANICZNE Eksport po2redni Eksport bezpo2redni Licencjonowanie Produkcja na zamówienie Wspólne przedsi5wzi5cie (Joint Venture) Filia zagraniczna 14 2 WYBRANE ASPEKTY DOST<PU DO RYNKÓW ZAGRANICZNYCH, ISTOTNE DLA POLSKIEGO EKSPORTERA System celny Kraje Unii Europejskiej Kraje Europy Wschodniej Rynek ameryka)ski Standaryzacja, normy, certyfikaty jako2ci Znak CE Mi-dzynarodowe normy ISO serii System HACCP Finansowanie eksportu i formy patno2ci Formy patno5ci w handlu zagranicznym Oferta KUKE S.A Formuy Incoterms Ryzyko kursowe i gwarancje stosowane w handlu mi-dzynarodowym Dokumentacja eksportowa Oferta i list handlowy Faktura, przewóz i ubezpieczenie 46 3 INFORMACJE O WYBRANYCH RYNKACH EUROPEJSKICH Republika Federalna Niemiec Struktura polityczno-administracyjna i ludno58 RFN Polsko-niemieckie stosunki handlowe Wa:niejsze przeszkody i bariery bariery dost-pie polskich towarów towarów usug do rynku niemieckiego Wielka Brytania Ustrój polityczny, podzia administracyjny i ludno58 Wielkiej Brytanii Polsko-brytyjska wymiana handlowa Dost-p do brytyjskiego rynku polskich towarów i usug Nabywanie i najem nieruchomo5ci w Wielkiej Brytanii Francja Struktura administracyjna i ludno58 Francji 63 2

3 3.3.2 Struktura i dynamika wymiany handlowej Polski z Francj= Bariery w dost-pie do rynku francuskiego dla polskiego eksportu Kraje Europy Wschodniej Rosja jako gówny odbiorca polskich towarów i usug w5ród krajów Europy Wschodniej Polsko-ukrai)ska wymiana handlowa w latach Wspópraca polsko-litewska w zakresie eksportu Rynek amerykadski Struktura administracyjna i ludno58 Stanów Zjednoczonych Struktura polskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych w latach Warunki dost-pu polskich towarów i usug do rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki 79 4 ZAEFCZNIKI Kierunki eksportu województwa podkarpackiego w latach (w USD) Struktura rodzajowa podkarpackiego eksportu w 1999 roku (w ty2. USD) Polski eksport do wybranych krajów wg sekcji towarowych Adresy instytucji i urz5dów istotnych dla polskiego eksportera Niemcy Wielka Brytania Francja Kraje Europy Wschodniej Stany Zjednoczone Ameryki KLUCZOWE SEOWA EKSPORTERA W J<ZYKU ANGIELSKIM LITERATURA

4 1 Rodzaje strategii wchodzenia na rynki zagraniczne 1.1 Eksport poredni Decyzje strategiczne przedsi-biorstw na rynku zagranicznym dotycz= mi-dzy innymi wyboru formy dziaalno5ci. Przedsi-biorstwo ma do wyboru jedn= z nast-puj=cych form: eksport po5redni lub bezpo5redni, sprzeda: licencji, utworzenie joint venture z partnerem zagranicznym, stworzenie filii zagranicznej b=db otworzenie zagranic= wasnego zakadu produkcyjnego. Jedn= ze strategii wej5cia na rynki zagraniczne jest eksport po2redni. Ta forma eksportu polega na sprzeda:y produktów zagranic- przez po5rednika krajowego, który zakupuje produkty w kraju w celu ich dalszej odsprzeda:y. Najcz-5ciej rol- po5redników eksportowych peni= przedsi-biorstwa handlu zagranicznego, zajmuj=ce si- zawodowo hurtowym handlem zagranicznym. Przedsi-biorstwa takie najcz-5ciej zbieraj= zamówienia zagraniczne, a nast-pnie próbuj= ulokowa8 produkcj- w kraju. Eksport po5redni mo:na równie: realizowa8 przez innych producentów eksporterów. Tabela 1.1 przedstawia zalety i wady eksportu po5redniego. 4

5 Tabela 1.1 Wady i zalety eksportu po2redniego ZALETY 1. Niskie koszty wej5cia na rynki zagraniczne 2. Trudno5ci wej5cia na rynek pokonuje po5rednik 3. Niskie wymagania kadrowe dla firm rozpoczynaj=cych eksport 4. Niskie ryzyko finansowe 5. Firma nie ponosi kosztów inwestycji marketingowych 6. Brak konieczno5ci powoywania wyodr-bnionej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za eksport WADY 1. Saba opacalno58 transakcji (dugi a)cuch po5redników krajowych i zagranicznych) 2. Firma nie zdobywa do5wiadczenia zagranicznego 3. Firma nie poznaje rynków zagranicznych 4. Pena zale:no58 od po5rednika Eksport po5redni to odpowiednia forma wej5cia na rynki zagraniczne dla maych i 5rednich firm, które nie maj= odpowiednich zasobów na finansowanie wi-kszych przedsi-wzi-8, a tym samym na ponoszenie wi-kszego ryzyka. Jest to dobra strategia rozpoczynania dziaalno5ci eksportowej, jednak w miar- upywu czasu uwydatniaj= si- jej negatywne strony, które uzasadniaj= odej5cie od eksportu po5redniego. 1.2 Eksport bezporedni Eksport bezpo2redni z kraju polega na dokonywaniu eksportu poprzez wasn=, wyspecjalizowan= komórk- eksportow=. Zadaniem tej komórki jest badanie i penetracja rynków zagranicznych, nawi=zywanie kontaktów, oferowanie, kontraktowanie, prowadzenie negocjacji, itp. Komórka wykonuje swoje zadania z kraju, jednak od czasu do czasu niezb-dne s= wyjazdy zagraniczne w celu negocjowania i podpisywania kontraktów. Kluczem do sukcesu eksportowego obok dobrego produktu jest wydzielenie w strukturze firmy sprawnej komórki odpowiedzialnej za eksport. W wi-kszych firmach tworzone s= zespoy projektowe zarz=dzaj=ce przedsi-wzi-ciami eksportowymi. Mae firmy musz= si- zadowoli8 cz-sto jedn= osob= odpowiedzialn= za cao58 handlu zagranicznego. Do5wiadczenie i wysokie umiej-tno5ci marketingowe s= w tym przypadku podstaw= do sprawnego 5

6 przeprowadzenia kontraktu eksportowego. Poni:sza tabela przedstawia wady i zalety eksportu bezpo5redniego z kraju. Tabela 1.2 Wady i zalety eksportu bezpo2redniego z kraju ZALETY 1. Firma sprawuje pen= kontrol- nad poszczególnymi etapami eksportu 2. Firma kontaktuje si- bezpo5rednio z odbiorcami zagranicznymi aczkolwiek nie zawsze z ostatecznymi 3. Firma zdobywa do5wiadczenie i poznaje rynki zagraniczne 4. Wzrost poziomu kwalifikacji i wymaga) wobec pracowników handlowych 5. Firma silniej przestawia si- na standardy zagraniczne WADY 1. Wi-ksze ryzyko niepowodze) i strat 2. Wi-ksze koszty organizacyjne i operacyjne (wywiady, promocja, itp.) handlu zagranicznego 3. Trudno5ci w pozyskaniu odpowiednich pracowników 4. Poznawanie rynków zagranicznych na wasnych b-dach Przedstawione wady i zalety eksportu bezpo5redniego wskazuj= na fakt, i: eksport ten pozwala na znacznie wi-ksze korzystanie z wymiany mi-dzynarodowej, chocia: ryzyko z tym zwi=zane jest znacznie wi-ksze. W przypadku tej formy eksportu firma jest bezpo5rednio zaanga:owana w rynki zagraniczne i ma wi-ksz= ni: w przypadku eksportu po5redniego mo:liwo58 kontroli prowadzonej dziaalno5ci i jej wyników. Wyró:nia si- nast-puj=ce rodzaje eksportu bezpo5redniego: a.) eksport bezpo5redni z kraju realizowany przez agenta zagranicznego b.) eksport bezpo5redni z kraju przez wasne biuro przedstawicielskie zagranic= c.) eksport bezpo5redni przez wasn= si- dystrybucji. Jedn= z bezpo5rednich form wej5cia na rynki zagraniczne jest eksport dokonywany przez komórk- eksportow= na rzecz agenta zagranicznego. Firmy zagraniczne, które peni= rol- agentów mog= nosi8 ró:ne nazwy, np. Export Management Company (USA), Trading Houses (Kanada i Wielka Brytania). Najcz-5ciej dziaaj= one na zlecenie albo eksportera albo importera. Zasadne jest zwrócenie si- do agentów zagranicznych z ofert= sprzeda:y wówczas, gdy firma nie zamierza g-biej wej58 w sie8 dystrybucyjn= danego rynku zagranicznego. Wówczas producent krajowy zwraca si- do agentów zagranicznych z propozycj= ulokowania okre5lonej produkcji po proponowanych cenach na danym rynku. Po5rednik zawrze 6

7 kontrakt tylko wtedy, je5li znajdzie nabywc- (ostatecznego nabywc- lub kolejnego dystrybutora). Jest to dobra strategia w pocz=tkowym etapie rozwoju eksportu. Inna formua, to penienie roli agenta sprzeda:y przez zakontraktowanego przedstawiciela zagranicznego. Ta formua jest jednak bli:sza przedstawicielstwu zagranicznemu firmy, które b-dzie omawiane w dalszej cz-5ci pracy. 7

8 Poni:ej przedstawiono wady i zalety tej strategii wej5cia na rynek zagraniczny. Tabela 1.3 Wady i zalety eksportu bezpo2redniego z kraju realizowanego przez agenta zagranicznego ZALETY 1. Niskie koszty wej5cia na rynki zagraniczne 2. Trudno5ci wej5cia pokonuje agent 3. Stosunkowo niskie wymagania kadrowe dla firm rozpoczynaj=cych eksport 4. Firma nie ponosi kosztów inwestycji marketingowych 5. W niektórych przypadkach agenci s= w stanie wynegocjowa8 lepsze ceny ni: eksporter WADY 1. Ryzyko nieuczciwo5ci agenta 2. Saba opacalno58 transakcji (dugi a)cuch po5redników krajowych i zagranicznych) 3. Firma w maym stopniu zdobywa do5wiadczenie zagraniczne 4. Du:a zale:no58 od agenta Anga:uj=c agenta warto sprawdzi8 czy spenia on pewne warunki niezb-dne do wa5ciwego wykonywania swojego zadania: znajomo58 miejscowych zwyczajów i j-zyka, posiadanie kontaktów z lokalnymi firmami, do5wiadczenie zawodowe oraz znajomo58 strategii firmy i produktu. Przyst-puj=c do wyboru agenta nale:y szczególnie ostro:nie podchodzi8 do udzielania wy=czno5ci na danym rynku. Mo:e si- bowiem okaza8, :e wybrany przez nas agent oka:e si- nieodpowiednim. Umow- o wy=czno5ci warto podpisa8 dopiero po kilkumiesi-cznym okresie wspópracy z wybranym przedstawicielem i ustaleniu jego rzeczywistego zainteresowania wspóprac= z nasz= firm=, a tak:e poznaniu jego skuteczno5ci. Eksport bezpo2redni przez wasne biuro przedstawicielskie zagranici polega na powoaniu na miejscu, zagranic= przedstawiciela handlowego eksportera, który peni rol- akwizytora kontaktów, negocjuje warunki dostaw oraz prowadzi rozpoznanie rynkowe. Istnieje kilka wariantów powoywania biur przedstawicielskich: 8

9 1. Przedstawicielem mo:e by8 pracownik firmy wysany zagranic-, który organizuje biuro przedstawicielskie. Wariant ten wymaga jednak pokonania szeregu trudno5ci formalnych zwi=zanych z pobytem cudzoziemca za granic=. 2. Eksporter zatrudnia osob- miejscow= (z obywatelstwem kraju docelowego) i osoba ta jest formalnie pracownikiem eksportera. Pomaga to unikn=8 szeregu trudno5ci formalnych, jednak problemem mog= by8 ró:nice kulturowe w zakresie mentalno5ci osób z firmy eksportera i przedstawiciela zagranicznego. Problemem mo:e okaza8 si- równie: kontrola. 3. Eksporter zatrudnia jako przedstawiciela firm- zagraniczn= specjalizuj=c= siw okre5lonej dziaalno5ci. Wa:ne jest, :eby firma przedstawiciel nie bya przedstawicielem innych konkurencyjnych firm. Wariant ten jest bardziej ryzykowny ni: dwa poprzednie, jednak znacz=co redukuje koszty eksportowe. 4. Eksporter zakada na miejscu zagranic= przedsi-biorstwo, najcz-5ciej spókz o.o. lub akcyjn=, która jest w peni kapitaowo kontrolowana przez niego. Spóka ta zatrudnia miejscowych pracowników, którymi cz-sto zarz=dza przedstawiciel eksportera z kraju. Wariant ten powoduje wi-ksze koszty organizacyjne, jednak daje wi-ksz= kontrol- eksporterowi. Formalnie spóka jest po5rednikiem. Rozwi=zanie posiada istotny walor podatkowy, poniewa: pozwala na transfer zysków za pomoc= odpowiednich poziomów cen. Poni:sza tabela przedstawia wady i zalety eksportu bezpo5redniego prowadzonego przez wasne biuro przedstawicielskie. Tabela 1.4 Wady i zalety eksportu bezpo2redniego prowadzonego przez wasne biuro przedstawicielskie zagranici ZALETY 1. Fizyczna obecno58 na rynku zagranicznym 2. Bezpo5rednie i cz-ste kontakty z klientami 3. Mo:liwo58 ci=gego reagowania na sygnay i potrzeby rynku 4. Szansa na dost-p do nowych rynków z tytuu np. mniejszych barier celnych Zaufanie pomi-dzy klientami i firm= poprzez fakt staej obecno5ci na rynku zagranicznym. WADY 1. Konieczno58 staej i skutecznej kontroli przedstawiciela zagranicznego (zwaszcza jego lojalno5ci i skuteczno5ci) 2. Trudno5ci w formuowaniu zada) ilo5ciowych dla przedstawiciela w okresie pocz=tkowym 9

10 Eksport bezpo5redni prowadzony przez wasne biura przedstawicielskie daje potencjalnie lepsze szanse zarówno dla osi=gni-cia du:ego wolumenu sprzeda:y, jak i stosunkowo dobrych mar: zysku. W przypadku polskich eksporterów jest jednak wci=: rzadko5ci=. Wi=:e si- to gównie z ograniczonymi zasobami finansowymi wi-kszo5ci eksporterów. Eksport bezpo2redni realizowany przez wasni siej dystrybucji jest rozwini-ciem eksportu bezpo5redniego przez wasne biura przedstawicielskie zagranic=. Kiedy bowiem wielko58 obrotów wzrasta, opacalnym staje si- wyj5cie poza granice biura przedstawicielskiego i budowa sieci dystrybucji. Budowa sieci dystrybucji polega na tym, :e dystrybutorzy zostaj= powi=zani z eksporterem systemem umów okre5laj=cych wszystkie zasadnicze elementy funkcjonowania sieci sprzeda:y. Umowy te maj= charakter stay lub s= zawierane na pewien okres. Budowa sieci dystrybucji umo:liwia lepszy kontakt z klientami, pozwala na sta= obecno58 towaru w pobli:u klientów oraz umo:liwia szybsze reagowanie na potrzeby klientów. Budowa sieci dystrybucji jest jednak kosztowna gdy: konieczne jest poniesienie znacznych kosztów pacowych, biurowych, operacyjnych i logistycznych. Podstawowe metody budowy wasnej sieci dystrybucji zagranic= to: 1. Zatrudnianie miejscowych (regionalnych) przedstawicieli handlowych odpowiedzialnych za kontakty i sprzeda: na danym terenie. 2. Podpisanie umów z firmami dziaaj=cymi w podobnej bran:y o penienie roli regionalnego dystrybutora. Firmy te peni= rol- hurtowni regionalnych. 3. Podpisanie umów patronackich z firmami oferuj=cymi dany asortyment, przewiduj=cych mo:liwo5ci korzystania z naszej promocji sprzeda:y, urz=dze) reklamowych, itp. w zamian za oferowanie naszych produktów w sposób uprzywilejowany. 4. Pozyskiwanie miejscowych hurtowni, po5redników, detalistów w sposób nie przewiduj=cy pisemnych umów oraz bez zastrze:e) co do wy=czno5ci i priorytetowego traktowania. Eksport bezpo5redni przez wasn= sie8 dystrybucji umo:liwia bezpo5rednie dotarcie do ostatecznego klienta. Kontakty z elementami sieci maj= charakter 10

11 ustabilizowany i podlegaj= okresowym ocenom. Tabela 1.5 obrazuje wady i zalety eksportu bezpo5redniego realizowanego poprzez wasn= sie8 dystrybucji. Tabela 1.5 Wady i zalety eksportu bezpo2redniego realizowanego poprzez wasni siej dystrybucji ZALETY 1. Pena kontrola nad procesem sprzeda:y 2. Bardzo dobry kontakt z ostatecznym klientem 3. Osi=gni-cie du:ej identyfikacji marki producenta i produktów 4. Potencjalnie najwi-ksza wydajno58 sprzeda:owa 5. Zapewnienie sobie staej obecno5ci na rynku WADY 1. Stosunkowo du:e koszty uruchomienia i utrzymania wasnej sieci dystrybucji 2. Czasochonno58 budowy sieci 3. Konieczno58 staej kontroli i administracji sieci= oraz rekonstrukcji sieci 4. Du:e problemy organizacyjne, prawne i ekonomiczne zwi=zane z funkcjonowaniem sieci 1.3 Licencjonowanie Licencjonowanie polega na udost-pnieniu kontrahentowi zagranicznemu tzw. warto5ci niematerialnych i prawnych takich jak: chronione patentem rozwi=zania techniczne, technologiczne lub organizacyjne, know-how, marki handlowej czy te: nazwy firmy. Udost-pnienie wspomnianych warto5ci odbywa si- w zamian za opatlicencyjn=, zwan= royalties. Opaty te wynosz= okoo 5% przychodów netto ze sprzeda:y. Transferowi warto5ci towarzyszy cz-sto pomoc techniczna, doradztwo oraz szkolenie zapewnione przez licencjodawc-. Umowy licencyjne trwaj= od pi-ciu do dziesi-ciu lat. Specyficzn= form= licencjonowania jest franchising, który obejmuje transfer prawa do stosowania cao5ciowego programu marketingowego obejmuj=cego: sposób wykonania produktu, jego znak handlowy, logo firmy, sposób prowadzenia interesu. Franchisor zezwala drugiej stronie - franchisee na produkcj-, 5wiadczenie usug, u:ywanie znaku firmowego w zamian za pewn= opat-, ustalon= jako procent od sprzeda:y lub w zamian za kupowanie u franchisora surowców czy produktów za okre5lon= cen-. W USA ponad 50 ty5. firm funkcjonuje w ramach umów franchisingowych. Przedstawiona poni:ej tabela przedstawia wady i zalety tej formy penetracji rynków zagranicznych. 11

12 Tabela 1.6 Wady i zalety licencjonowania ZALETY 1. Niskie koszty wej5cia na rynek zagraniczny i mae nakady inwestycyjne 2. Stay dochód wynikaj=cy z umowy licencyjnej 3. Silna obecno58 na rynku zagranicznym poprzez markhandlow= oraz logo firmy 4. Mo:liwo5ci przedu:enia cyklu :ycia produktu 5. Unikni-cie kosztów transportu WADY 1. Utrata penej kontroli nad produkcj= i dystrybucj= 2. Mo:liwo58 nielojalno5ci licencjobiorców 3. Dochody pyn=ce z licencji s= niskie w stosunku do innych form obecno5ci na rynku 4. Licencjonowanie daje sizastosowa8 tylko do wybranych produktów Z przedstawionych informacji mo:na wywnioskowa8, :e licencjonowanie jest stosunkowo rzadko stosowane przez mae i 5rednie przedsi-biorstwa zamierzaj=ce rozpocz=8 prowadzenie dziaalno5ci eksportowej. 1.4 Produkcja na zamówienie Produkcja na zamówienie jest najbardziej popularn= form= wchodzenia na rynki zagraniczne w Polsce. Polega ona na tym, :e kontrahent zagraniczny poszukuje w kraju przedsi-biorstwa produkcyjnego, które podj-oby si- wykonania produktu dokadnie wedug przygotowanej specyfikacji zamówienia. Zadaniem producenta jest wykonanie produktu, cz-sto z dostarczonych materiaów oraz akceptacja warunków cenowych przerobu. Kontrahenci zagraniczni poszukuj= takich producentów, którzy zmie5ciliby si- w 5cisych granicach ceny wskabnikowej. Kontrahent zagraniczny jest odpowiedzialny w takim ukadzie za promocj- i sprzeda: produktu, daj=c mu bardzo cz-sto swoj= mark-. Kontrahenci zagraniczni s= cz-sto dostawcami zagranicznych sieci sprzeda:y i jest im zupenie oboj-tne, w jakim kraju ulokuj= zamówienie przerobowe. Ten rodzaj handlu wi=:e si- z ogromnymi naciskami na obni:k- kosztów. Je:eli producent krajowy jest w stanie sprosta8 produkcji na zamówienie a nast-pnie po jakim5 czasie rozpocz=8 eksport bezpo5redni to mo:e to rokowa8 bardzo du:e zyski. W przeciwnym razie producent krajowy b-dzie w zej sytuacji finansowej. 12

13 Tabela 1.7 zamieszczona poni:ej przedstawia wady i zalety produkcji na zamówienie. Tabela 1.7 Wady i zalety produkcji na zamówienie ZALETY 1. Niskie zaanga:owanie kapitaowe 2. Niskie ryzyko 3. Niezbyt du:e wymagania w zakresie kapitau ludzkiego 4. Pracownicy ucz= si- uzyskiwa8 wymagan= standardami zagranicznymi jako58 WADY 1. Bardzo niska opacalno58 2. Firma nie zdobywa do5wiadczenia zagranicznego i sabo poznaje rynki zagraniczne 3. Kontrakt z rynkami zagranicznymi jest bardzo ograniczony 4. Instrumentalne traktowanie producenta przez zleceniodawc- 5. Utrwalona saba pozycja eksportera w negocjacjach z odbiorc=. 1.5 Wspólne przedsi!wzi!cie (Joint Venture) Joint venture, czyli wspólne przedsi-wzi-cie jest form= aliansu dwu lub wi-cej przedsi-biorstw, które =cz= swoje zasoby w celu realizowania okre5lonego dziaania. Utworzenie wspólnego przedsi-wzi-cia biznesowego w kraju importera to dobry pomys zwaszcza na tych rynkach, gdzie prawo wymaga, aby np. 51% wasno5ci firmy nale:ao do podmiotu krajowego. Nale:y pami-ta8, :e zagraniczny partner wnosi do wspólnego przedsi-wzi-cia znajomo58 rynku i gustu klientów, sie8 sprzeda:y oraz kontakty polityczne. Problematyka wspóczesnych przedsi-wzi-8 jest na tyle skomplikowana, :e mo:na j= traktowa8 jako jedn= z najbardziej zaawansowanych form wchodzenia na rynki zagraniczne, która jest podejmowana wtedy, gdy eksport bezpo5redni jest na tyle du:y, :e warto okre5lone etapy tworzenia warto5ci dodanej produktu przenie58 do kraju importera. Tworzenie wspólnych przedsi-wzi-8 z partnerami zagranicznymi musi by8 zwi=zane z gruntownym ich poznaniem w toku kilkuletniej uprzedniej wspópracy. Poni:ej przedstawiono wady i zalety tej metody wchodzenia na rynki zagraniczne. Tabela

14 Wady i zalety wspólnego przedsi5wzi5cia (Joint Venture) ZALETY 1. Eksporter wykorzystuje znajomo58 lokalnych warunków przez partnera 2. Po=czenie wiedzy partnera i naszej 3. Rozkadanie ryzyka pomi-dzy partnerów 4. Uzupenianie si- partnerów WADY 1. Trudno5ci formalne przy tworzeniu firmy 2. Tajemnice handlowe i techniczne ulegaj= ujawnieniu 3. Partner krajowy mo:e mie8 inne cele ni: zagraniczny 4. Ró:nice, co do szczegóowej strategii 5. Trudno5ci w kontroli wspólnego przedsi-wzi-cia z zagranicy 6. Du:e ryzyko i koszty 1.6 Filia zagraniczna Filia zagraniczna to kosztowna, ryzykowna ale jednocze5nie najbardziej zyskowna forma zdobywania rynków zagranicznych. Filia stanowi przedu:enie dziaa) firmy na zagraniczny rynek. Ta forma wej5cia na rynki zagraniczne charakteryzuje si- du:ym stopniem samodzielno5ci w zakresie dziaa) operacyjnych, w zasadzie przejmuje ona cz-58 faz produkcji od firmy macierzystej eksportera, chocia: jej strategia marketingowa jest podporz=dkowana firmie matce. Dotyczy ona gównie du:ych firm. 14

15 Poni:ej przedstawiono wady i zalety filii zagranicznej z punktu widzenia interesów firmy macierzystej. Tabela 1.9 Wady i zalety filii zagranicznej ZALETY 1. Pena kontrola dziaa) podejmowanych w firmie 2. Matwo58 dost-pu do zasobów lokalnych 3. Unikanie barier celnych 4. Jednolity marketing i jednolita strategia rozwojowa firmy matki i filii 5. Potencjalne najwi-ksze korzy5ci 6. Niskie koszty produkcji wynikaj=ce np. z ta)szej siy roboczej WADY 1. Du:e koszty wej5cia na rynek zagraniczny 2. Trudno5ci administracyjno formalne przy tworzeniu filii 3. Du:e ryzyko wywaszczenia, nacjonalizacji oraz przej-cia w niektórych krajach 4. Wrogie nastawienie ludno5ci do zagranicznej filii w niektórych krajów 5. Tworzenie zdolno5ci produkcyjnych i handlowych od podstaw Na t= form- obecno5ci na rynkach zagranicznych mog= pozwoli8 sobie tylko te firmy, które dysponuj= du:ymi zasobami kapitaowymi. 15

16 2 Wybrane aspekty dost5pu do rynków zagranicznych, istotne dla polskiego eksportera 2.1 System celny Kraje Unii Europejskiej W krajach Unii Europejskiej istnieje swobodny przepyw towarów i usug, co oznacza, :e towary na caym obszarze pa)stw czonkowskich UE mog= siprzemieszcza8 bez jakichkolwiek utrudnie). Nie ma bowiem :adnych kontroli w obrocie mi-dzy pa)stwami czonkowskimi, a jednocze5nie towar wprowadzony legalnie (zgodnie z obowi=zuj=cymi w tym kraju wymogami) do obrotu w jednym pa)stwie UE mo:e by8 sprzedawany na terytorium ka:dego innego. Do czasu wej5cia Polski do Unii Europejskiej, towary eksportowane z Polski do krajów UE s= obj-te opatami celnymi. Nie dotyczy to jednak towarów rolnych. Z dniem 1 stycznia 2001 r. weszo w :ycie, podpisane 27 wrze5nia 2000 roku, porozumienie z UE dotycz=ce wzajemnej liberalizacji obrotów towarami rolnymi mi-dzy Polsk= i UE. W wyniku tego porozumienia trzy czwarte polskiego eksportu do UE odbywa si- ju: na zasadach bezcowych. Bez ca i ogranicze) w postaci kontyngentów odbywa si- wymiana handlowa tzw. towarów niewra:liwych (owoce, warzywa). Na eksport praktycznie wszystkich produktów ogrodniczych b-d=cych przedmiotem zainteresowania eksportowego Polski (m.in. owoce jagodowe, sok jabkowy, warzywa str=czkowe i kapustne - 5wie:e i mro:one, wi5nie, 5liwki, ogórki 5wie:e i konserwowe, grzyby) zostay równie: zniesione ca i w wi-kszo5ci przypadków nie ma ogranicze) kwotowych. Jednak porozumienie to nie obejmuje jednak towarów klasyfikowanych przez UE jako rolne przetworzone (np. jogurty, wyroby czekoladowe, cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby spirytusowe, piwo). W bie:=cym roku liberalizacja obejmie tak:e ryby i przetwory rybne (obni:ki stawek celnych o okoo 30%). Nie wyklucza to jednak 16

17 prowadzenia negocjacji w sprawie dalszej wzajemnej liberalizacji handlu i obj-cia ni= produktów i wyrobów, które nie byy dotychczas negocjowane. Republik5 FederalnI Niemiec mo:na zaliczy8 do krajów o najbardziej liberalnym podej5ciu do wymiany handlowej i obrotu kapitaowego z zagranic=. Pomimo to, istniej= równie: w RFN obszary chronione zarówno przez importem towarowym, jak i penetracj= kapitau zagranicznego. Ochrona przed importem towarowym w Niemczech dotyczy wy=cznie tzw. krajów trzecich, przy czym w ró:nych stopniach, w zale:no5ci od uo:enia stosunków handlowych ze Wspólnot=. Towary pochodz=ce spoza Unii Europejskiej podlegaj= odprawie celnej, tzn. odprawie od wolnego obrotu. W zwi=zku z tym polski eksporter musi ui5ci8 opaty celne okre5lone w taryfie celnej, tj. co, podatek wwozowy, akcyza. Podstaw= wymiaru ca jest warto58 celna towaru, wynikaj=ca z warto5ci transakcyjnej, powi-kszonej o koszty transportu, ubezpieczenia, zaadunku, opat manipulacyjnych, poniesionych do miejsca przeznaczenia na terenie UE. Wi-kszo58 stawek celnych wynikaj=cych ze wspólnej taryfy celnej UE jest stawkami warto5ciowymi. W przypadku towarów rolnych stosuje si- specyficzne ca, które s= wymierzane wg masy wasnej towaru. Dla towarów rolnych wy:ej przetworzonych stosuje si- mieszane ca, skadaj=ce si- ze staej stawki warto5ciowej oraz zmiennej, specyficznej dla danego wyrobu. Na towary wwo:one do Niemiec, pochodz=ce spoza UE nakadany jest podatek wwozowy. Dla towarów pochodzenia rolnego stawka podatku wynosi 7% a dla wi-kszo5ci wyrobów przemysowych 15%. Stawka 7% stosowana jest równie: dla ksi=:ek, gazet, czasopism, przedmiotów sztuki. W Niemczech nie pobiera sipodatku od: wzorów towarowych, próbek, eksponatów targowych i przedmiotów reklamowych. Podatki konsumpcyjne pobierane s= m.in. od paliw, spirytusu, piwa, musuj=cych napojów alkoholowych, tytoniu, kawy. Wysoko58 stawek jest identyczna dla towarów importowanych, jak i wyprodukowanych w kraju. Wwo:one na terytorium Niemiec towary z Polski mog= by8 zgoszone w granicznym urz-dzie celnym do odprawy celnej w procedurze: dopuszczenia do obrotu; odprawy czasowej; 17

18 przetworzenia; skadu celnego; uszlachetniania czynnego; tranzytu, ze skierowaniem do dowolnego, wewn-trznego urz-du celnego w Unii Europejskiej (gdzie nast-pnie wdro:ona zostaje jedna z w/w procedur). Procedura dopuszczenia do obrotu dokonywana na granicy mo:e dotyczy8 tylko towarów przeznaczonych na rynek niemiecki. W przypadku wysyki towaru w ramach Wspólnej Procedury Tranzytu polski eksporter dokonuj=c odprawy celnej wywozowej w wewn-trznym urz-dzie celnym zobowi=zany jest do zo:enia zabezpieczenia kwot wynikaj=cych z dugu celnego, podatków i innych opat, do poboru których upowa:niony jest ka:dy kraj - strona Konwencji WPT. Na granicy przedkadane jest tylko po5wiadczenie przekroczenia granicy. Wniosek celny niezb-dny do odprawy celnej nale:y przedo:y8 w ci=gu 15 dni (transport morski 45 dni) od zgoszenia towaru do odprawy celnej. Do wniosku i zgoszenia celnego nale:y do=czy8 wszystkie niezb-dne dokumenty do odprawy celnej. Pen= informacj- o stawkach celnych dla towarów eksportowanych do Niemiec, ograniczeniach, kontyngentach, polski eksporter mo:e uzyska8 w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysowo-Handlowej, Warszawa, ul. Miodowa 14, tel. (022) , fax (022) W Wielkiej Brytanii dziaa 7 wolnych obszarów celnych (5 na terenie portów morskich: Hull, Liverpool, Sheerness, Southampton i Tilbury oraz 2 na terenie portów lotniczych: Birmingham i Prestwick). Firmy administruj=ce wolne obszary celne na terenie Wielkiej Brytanii dziaaj= w oparciu o przepisy Customs and Excise Management Act Ponadto, szacuje si-, :e na terenie Zjednoczonego Królestwa dziaa ok ró:nego typu skadów wolnocowych, w których oprócz skadowania dopuszcza si- prowadzenie pewnego rodzaju dziaalno5ci gospodarczej, takiej jak np. rozlewanie napoi, przepakowywanie czy sortowanie towarów. Towary pochodz=ce z krajów nie nale:=cych do Unii Europejskej sprowadzane na teren brytyjskich wolnych obszarów celnych (WOT) zwolnione s= z opat celnych i 18

19 podatkowych. Wyj=tek stanowi= jedynie towary obj-te akcyz=, gównie wyroby alkoholowe i tytoniowe, gdzie opata akcyzowa musi by8 uiszczona w momencie wprowadzania towarów do WOC, chyba, :e towary te b-d= przechowywane na terenie tzw. skadów akcyzowych (Excise Warehouses) znajduj=cych si- w obr-bie danego wolnego obszaru celnego. Nale:ne opaty celne i podatkowe uiszcza sijedynie w przypadku wyprowadzenia towaru z WOC i wprowadzenia go na obszar celny Wielkiej Brytanii lub innego kraju UE. Przepisy dotycz=ce procedur celnych w Wielkiej Brytanii wydawane s= przez Urz=d Celny (Customs and Excise HM C&E). Deklaracja celna (tzw. Entry) stanowi dokument, na podstawie którego okre5lane jest co, zwolnienia towaru z ca, ewentualne reklamacje oraz deklaracja ta pozwala na kontrol- towaru wchodz=cego w obszar celny Wlk. Brytanii. Proces skadania deklaracji w wi-kszo5ci kraju mo:e si- odbywa8 drog= elektroniczn=. Nale:y podkre5li8, :e ca obowi=zuj= jedynie na przetworzone towary rolnospo:ywcze oraz te towary, na które Unia Europejska nao:ya ca antydumpingowe (palety drewniane, sznurek rolniczy, pyty wiórowe, nawozy azotowe). W przypadku przetworzonych towarów rolnych oprócz ca i VAT paci si- ró:nego rodzaju opaty dodatkowe takie jak levy, opaty cukrowe itp. wynikaj=ce z realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (CAP). Struktura stawek celnych przedstawia si- nast-puj=co: surowce: 0-4,5%, rzadko przekracza ten poziom, póprodukty: 2-14%, produkty gotowe: 3-20%, produkty rolne, stawki ró:ni= si- w zale:no5ci od produktu. Przy eksporcie do Wlk. Brytanii istnieje mo:liwo58 uzyskania zwolnie) z ca. Odnosi si- to gównie do towarów eksportowanych do Wlk. Brytanii na warunkach tymczasowego przywozu dla wykorzystania ich na obszarze UE. W tej sytuacji jest wymagane zabezpieczenie finansowe w postaci depozytu (zwracane przy reeksporcie towaru) lub gwarancja w odniesieniu do skadów celnych. Zwolnienia celne obejmuj= szeroki zakres produktów, np.: 5rodki transportu kontenery i opakowania 19

20 sprz-t profesjonalny eksponaty wystawiennicze próbki, wzory Kraje Europy Wschodniej Procedury celne zwi=zane z przemieszczeniem przez granic- celn= Federacji Rosyjskiej towarów i 5rodków transportu okre5lone s= w Kodeksie Celnym Federacji Rosyjskiej i innych aktach prawnych. Przepisy te generalnie stanowi=, :e odprawa celna jest dokonywana przez organ celny, na terenie dziaania którego znajduje si- dostawca (w eksporcie) lub odbiorca (w imporcie) towaru, w godzinach urz-dowania organu celnego. Na pro5bzainteresowanej osoby, za zgod= organu celnego, odprawa mo:e by8 przeprowadzona w innym miejscu i poza godzinami urz-dowania organu celnego. W takim przypadku opaty celne nale:y ui5ci8 w dwukrotnej wysoko5ci. Ponadto Pa)stwowy Komitet Celny mo:e zdecydowa8, :e odprawa niektórych grup towarowych mo:e by8 dokonywana przez wyznaczone organy celne. W chwili obecnej przepis ten stosowany jest w odniesieniu do napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, które odprawiane s= przez graniczne akcyzowe posterunki celne, z wyj=tkiem przypadków, gdy patno5ci celne zostay zabezpieczone depozytem lub gwarancj= bankow=, gdy towary przewo:one s= w ramach Konwencji Celnej o mi-dzynarodowym przewozie towarów z 1975 roku i rezolucji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ z 2 lipca r. nr 47, lub gdy towary przewo:one s= kolejami pa)stwowymi. Ponadto dla celów odprawy celnej kamieni i metali szlachetnych zosta utworzony specjalny organ celny w Moskwie. Towary przewo:one w tranzycie winny by8 odprawiane w organie celnym wa5ciwym dla miejsca przekroczenia granicy. Rosyjski system preferencji celnych obejmuje nast-puj=ce grupy krajów: kraje, którym Federacja Rosyjska udzielia Klauzuli Najwy:szego Uprzywilejowania (KNU) na zasadzie wzajemno5ci. Do towarów pochodz=cych z tych krajów stosuje si- stawki celne w wysoko5ci okre5lonej w rosyjskiej taryfie celnej importowej. KNU stosowana jest w stosunku do 127 krajów, w tym do Polski, 20

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie i praca w Holandii

Mieszkanie i praca w Holandii werk.nl/eures uwv.nl Mieszkanie i praca w Holandii Przewodnik dla pracowników z krajów europejskich informujący o ich prawach i obowiązkach oraz o pracy w Holandii UWV Kwiecień 2010 Z niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) UKRAINA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie czwarte rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI mjr dr Robert RECZKOWSKI 1 mjr mgr Andrzej SKIBA 2 BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI Dajcie mi 10 hackerów, a w cigu 90 dni powal ten kraj [USA przyp. autorzy] na kolana. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) FEDERACJA ROSYJSKA Przewodnik dla przedsibiorców wydanie drugie rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1 STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO PLAN MARKETINGOWY STRESZCZENIE MENEDERSKIE I. ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ 1. ANALIZA NABYWCÓW 2. ANALIZA POPYTU 3. ANALIZA PODAY (KONKURENCJI) 4. ANALIZA POZYCJI FIRMY 5. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIE Y, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNO CI

KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIE Y, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNO CI KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIEY, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNOCI Wydnie poprawione, grudzie 2002 KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIEY, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNOCI SPIS TRECI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI

LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Agnieszka Merkisz-Guranowska Politechnika Poznaska LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI Rkopis

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU JAK SKUTECZNIE KORZYSTAĆ Z FUNDUSZY Biuletyn dla małych

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo