Kulturowe uwarunkowania strategii produktu na rynku międzynarodowym. Aleksandra Nizielska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kulturowe uwarunkowania strategii produktu na rynku międzynarodowym. Aleksandra Nizielska"

Transkrypt

1 Kulturowe uwarunkowania strategii produktu na rynku międzynarodowym Aleksandra Nizielska Katowice, czerwiec 2010

2 Kulturowe uwarunkowania strategii produktu na rynku międzynarodowym Procesy globalizacji i integracji gospodarki światowej to obecnie istotne czynniki determinujące zmiany w otoczeniu makroekonomicznym i mikroekonomicznym przedsiębiorstwa. Cechą charakterystyczną otoczenia makroekonomicznego firm stała się wielokulturowość wynikająca z intensyfikacji procesów integrowania się gospodarek, procesów deregulacji i liberalizacji, ograniczania barier w przepływie towarów i usług oraz nasilenia się procesów migracji w skali międzynarodowej. Jednocześnie coraz więcej podmiotów zinternacjonalizowało (w zakresie sprzedaży, produkcji, własności) prowadzoną przez siebie działalność w wyniku czego otoczenie mikroekonomiczne przedsiębiorstw przybrało również wielokulturowy charakter. Brak zrozumienia różnic kulturowych w odniesieniu m.in. do sposobów postrzegania, wartości jakimi kierują się konsumenci oraz sposobów zaspokajania potrzeb prowadzi często do ograniczeń w sferze wykorzystania potencjału rynkowego istniejącego w różnych kulturach, i w konsekwencji prowadzić może do nieskuteczności stosowanych strategii marketingowych, w tym strategii produktu. Znaczenie kultury w działalności marketingowej eksponowane jest w większości podręczników z zakresu marketingu międzynarodowego, które prezentują przykłady ilustrujące rezultaty braku uwzględnienia różnic kulturowych w działalności przedsiębiorstw, które dokonały umiędzynarodowienia swojej działalności 1. Podmioty gospodarcze funkcjonujące w ramach wielokulturowego otoczenia powinny więc identyfikować i analizować różnice kulturowe, aby w ten sposób gromadzić informacje niezbędne do podjęcia decyzji o projekcie produktu wprowadzanego na rynek międzynarodowy. Umożliwi to określenie możliwego stopnia standaryzacji bądź adaptacji strategii produktu. Termin kultura został po raz pierwszy zdefiniowany przez E.B. Tylora, który twierdzi że jest to złożona całość, która obejmuje wiedzę, wiarę, sztukę, morale, prawo, zwyczaje oraz inne zdolności i nawyki nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa 2. Podobnie twierdzi A. Kłoskowska, której zdaniem kultura to względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi przebiegające według wspólnych dla zbiorowości społecznej wzorów wykształconych i przyswajanych w toku interakcji oraz zawierająca wytwory takich zachowań 3. 1 Zob. D.H. Hennesey, J. P. Jeannet, Global Marketing Strategies, Hougton Mifflin Company, Boston 1995, ss ; S. Hollensen, Global Marketing. A market - responsive approach, Prentice Hall, 1998, ss ; J. C. Usunier, Marketing Across Cultures, Prentice Hall, London 1996; R. R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2000; W. Grzegorczyk, Marketing na rynkach zagranicznych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998, ss ; A. K. Koźmiński, Zarządzanie międzynarodowe. PWE, 1999; F. Trompenaars, C. Hampden-Turner, Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna Kraków 2002; A. Sznajder Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, PWN, Warszawa 1995, s E.B. Tylor, Primitive Culture, John Murray, London 1871; cyt. Za: M. Bartosik Purgat, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2006, s A. Kłoskowska, Kultura masowa, PWN, Warszawa 1980, s.40.

3 G. Hofstede definiuje z kolei kulturę jako kolektywne zaprogramowanie umysłu, które odróżnia członków jednej grupy lub kategorii ludzi od drugiej. 4 Można wyróżnić trzy poziomy ludzkiego zaprogramowania umysłu: naturę ludzką, która jest uniwersalna i dziedziczona, kulturę, która jest specyficzna dla grupy i nabyta, osobowość, która jest specyficzna dla jednostki, częściowo dziedziczona a częściowo nabyta. Istotne wydaje się określenie czynników, składających się na otoczenie kulturowe firmy. Składają się na nie 5 : wartości, postawy, wierzenia, normy zachowań, styl życia i upodobania, kultura danego kraju bądź regionu, kultura globalna, rola religii, etyka, poziom moralności, nastawienie do produktów zagranicznych, rola kobiet, postawy wobec pracy, język, sposób komunikowania się i prowadzenia negocjacji, czas pracy, urlopy, zwyczaje związane z wypoczynkiem, poziom wykształcenia i edukacji, podział na klasy, grupy społeczne, dystans psychiczny do innych krajów (społeczeństw, kultur), świadomość narodowa, typowe cechy i struktura rodziny, znaczenie gestów (język ciała) symbolika barw, liczb i kształtów, mity, tabu kulturowe, itp. W badaniach wpływu kultury na proces projektowania produktu na rynku międzynarodowym najważniejsza jest analiza poziomu przynależności do określonej kultury narodowej 6. Poszczególne kultury narodowe są bowiem reprezentowane przez nabywców produktów i usług. Z punktu widzenia projektowania produktu na rynku międzynarodowym istotne znaczenie mają uwarunkowane kulturowo relacje z przedsiębiorstwem a jego klientami zarówno indywidualnymi jak i instytucjonalnymi. Pamiętać bowiem należy, iż to wzorce i zwyczaje kulturowe oraz normy i wartości 4 G. Hofstede, Kultury i organizacje, Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000, s Por. A. Nizielska, Strategie marketingowe korporacji transnarodowych, Wydaw. AE Katowice, Katowice 2005, s Por. K. Karcz, Kultura jako uwarunkowanie procesu komunikacji, w: Komunikacja międzykulturowa w integrującej się Europie aspekty metodyczne, wyniki badań, praca zbiorowa pod red. K. Karcz, Warszawa 2004, s G. Hofstede, Kultury i organizacje, op. cit. s. 46. G. Hofstede wymienia również pozostałe warstwy kultury, jakimi są: poziom przynależności do kultury związanej z określoną grupą etniczną (regionalną), językową lub religijną w obrębie określonej i wyodrębnionej grupy narodowej, poziom kultury wynikającej z przynależności do określonej grupy społeczno zawodowej lub/ i pokoleniowej, poziom kultury organizacyjnej związanej z rolą i stanowiskiem w miejscu pracy.

4 w największym stopniu wpływają na zachowania nabywcze konsumentów. Przedsiębiorstwa tworząc strategie marketingowe, w tym strategię produktu, powinny określić kulturową przynależność potencjalnych nabywców z danego kraju oraz zaznajomić się z charakterystyką i przejawami ich kultury. Kulturę narodową możemy definiować jako to zbiór kultur osobistych (wartości, norm, preferencji, języka, osobowości, postaw) wszystkich członków (jednostek) społeczeństwa 7. Bardzo szeroką definicję kultury narodowej przedstawiają Ph. R. Cateora oraz P.N. Ghauri. Uważają oni, że kultura narodowa zawiera każdą część życia ludzkiego: materialną, umysłową i duchową. Dzielą ją na sześć części, tj. na: kulturę materialną (technika, gospodarka), instytucje społeczne (organizacje społeczne, struktury polityczne), edukację (stopień analfabetyzmu), systemy wierzeń (religie, przesądy), estetykę (sztuka, folklor, muzyka, dramat, taniec) oraz język 8. Wyróżnia się cechy kultury narodowej, należą do nich: przekazywanie kultury narodowej z pokolenia na pokolenie, nabywanie cech ponadindywidualnych i anonimowych, traktowanie kultury jako atrybutu rodzaju ludzkiego, traktowanie kultury jako złożonej całości, traktowanie kultury jako dynamicznie stabilnej 9. W literaturze można spotkać się z wieloma typologiami kultur narodowych. G. Hofstede wymienia następujące wymiary: dystans do władzy (od małego do dużego), indywidualizm i kolektywizm, męskość i kobiecość, silne i słabe unikanie niepewności 10. F. Trompennars i Ch. Hampden Turner dokonali podziału kultur narodowych na: uniwersalistyczne i partykularystyczne, indywidualistyczne i kolektywistyzcne, emocjonalne i powściągliwe, wycinkowe i całościowe, kultury w których znaczenie ma status osiągnięty i przypisany, kultury różniące się sposobem pojmowania czasu i otoczenia 11. W koncepcji GLOBE ujęto 9 wymiarów: jakość wykonania, orientacja przyszłościowa, unikanie niepewności, dystans władzy, kolektywizm rodzinny, kolektywizm instytucjonalny, równość płci, asertywność, orientacja humanistyczna 12. S. Schwarz wymienia natomiast wartości osobiste (jednostkowe), jakimi są władza, osiągnięcia, hedonizm, poszukiwanie doznań, podmiotowość, uniwersalizm, dobroć, konformizm, tradycja oraz bezpieczeństwo, a także wartości na poziomie kulturowym, do których zaliczył zakorzenienie (porządek społeczny, szacunek dla tradycji, posłuszeństwo), hierarchię (władza, skromność), mistrzostwo (ambicja, śmiałość), autonomia afektywna (przyjemność, życie ekscytujące), autonomię intelektualną (szerokie horyzonty, ciekawość), egalitaryzm (sprawiedliwość, równość), harmonię (jedność z naturą, pokój światowy) 13. R. Gesteland dzieli z kolei kultury na: protransakcyjne i propartnerskie, niskiego i wysokiego 7 M.B. Purgat, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, op. cit.s Ph. R. Cateora, P.N. Ghauri, International Marketing. European Edition, McGraw-Hill Publ., London 2000, ss Szerzej na ten temat: M.B. Purgat, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, op. cit. s G. Hofstede, Kultury i organizacje, Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000, s F. Trompenaars, Ch. Hampden Turner, Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, op. cit. s R.J. House, P.J. Hanges, M. Javidan, P. Dorfman, P.W. Gupta, (red), Culture, leadership, and organizations. The GLOBE study of 62 societes. Thousands Oaks: Sage, S. H. Schwarz, Universalizm values and the inclusiveness of our moral universe, Journal of Cross Cultural Psychology, 38 (6), s

5 kontekstu, ceremonialne i nieceremonialne, monochromiczne i polichromiczne oraz ekspresyjne i powściągliwe 14. W literaturze dotyczącej marketingu międzynarodowego szeroko omawiane jest zjawisko tzw. efektu kraju pochodzenia produktu. Jest to wizerunek, jaki nabywca wiąże z pochodzeniem wyrobu z danego kraju. Składają się na niego obraz, reputacja i stereotypy, które przedsiębiorcy oraz nabywcy przywiązują do danego kraju. Różne produkty kojarzą się z różnymi krajami, a poszczególne kraje kojarzą się konsumentom z konkretnymi specjalnościami 15. Wpływ efektu kraju pochodzenia za zachowania nabywców może przebiegać dwukierunkowo: pozytywnie subiektywna ocena kraju pochodzenia może wzmacniać postrzeganie produktu jako właściwi wybór ; negatywnie subiektywna ocena kraju pochodzenia może powstrzymywać klienta przed zakupem produktu kojarzonego z tym krajem 16. Drugim istotnym zjawiskiem jest etnocentryzm konsumencki. Należy zaznaczyć, ze etnocentryzm jest wynikiem świadomego wyboru konsumenta. Konsumenci etnocentryczni dostrzegają taką cechę produktu jak kraj jego pochodzenia, aktywnie poszukują informacji pozwalających im rozróżnić, czy produkt jest wytwarzany w kraju, czy też pochodzi z importu. Konsumenci etnocentryczni pozostają w przekonaniu, że kupując produkty zagraniczne szkodzą gospodarce swego kraju, lub że produkty krajowe są lepsze od zagranicznych. Proces wyboru produktu nie stanowi dla nich jedynie kwestii ekonomicznej, lecz stanowi również kwestię moralną. Konsumenci etnocentryczni obawiają się zagrożenia gospodarczego ze strony produktów zagranicznych, związanego m.in. ze zmniejszeniem popytu na produkty krajowe, a co za tym idzie bezrobociem, zmniejszeniem podatków, spadkiem stopy życiowej oraz mniejszym bezpieczeństwem socjalnym rodziny 17. Postawy etnocentryczne w skrajnych przypadkach mające charakter niemal ksenofobiczny, są zazwyczaj silnie osadzone w kulturze narodowej i powszechnych w danym kraju stereotypach 18. Ich siła zmniejsza się na ogół wraz ze wzrostem dochodu i poziomu wykształcenia, zwiększaniem się możliwości podróżowania za granicę, itp. Wprowadzając produkty na rynki zagraniczne należy wziąć również pod uwagę zjawisko dystansu psychicznego i kulturowego. Zdaniem N. Papadopoulos i D. Jansen dystans psychiczny to poczucie niepewności w odniesieniu do rynków zagranicznych i postrzegana trudność w poszukiwaniu informacji o nich, a dystans kulturowy to z kolei postrzegane przez menedżerów różnice między kulturą własnego kraju a kulturą kraju docelowego. W tym ujęciu pojęcie dystansu psychicznego 14 R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000, s Np. francuskie wino i ser, szwajcarskie zegarki i czekolada, japoński sprzęt elektroniczny, włoskie ubrania, niemieckie samochody. Przykładami produktów, które mają kojarzyć się nabywcom z typowo polskimi są wody mineralne: Kropla Beskidu, Nałęczowianka czy Żywiec Zdrój. Są one w istocie produkowane przez koncerny międzynarodowe takie jak Coca Cola, Nestle i Danone. Por. A. Proszowska, Efekt kraju pochodzenia produktu a rynkowe decyzje konsumentów, w: Tożsamość i wizerunek marketingu, red. Naukowa R. Niestrój, PWE, Warszawa Por. J.C. Usunier, Marketing across cultures, Prentice Hall 2000, s Por. A. Grzesiuk, Marketing międzynarodowy, CeDEWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007, s. 77; A. Figiel. Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa 2004, S. Makarski, Pochodzenie produktu a decyzje nabywcze konsumentów, w: Współczesny marketing. Trendy, działania, red. naukowa G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s D. Pickton, A. Broderick, Integrated Marketing Communications, Prentice Hall, Harlow 2001, s Przeciwieństwem ksenofobii (niechęci do obcych, np. produktów), jest ksenofilia przeświadczenie, ze w kulturze kraju trzeciego wszystko jest lepsze (g. Hofstede, op.cit.s. 307).

6 odnosi się do percepcji; jest on uwarunkowany kulturowo, ale subiektywny. Dystans kulturowy ma naturę bardziej obiektywną jest stwierdzeniem istnienia różnic językowych, edukacyjnych, społeczno politycznych, które ogólnie można określić jako szeroko rozumiane różnice kulturowe 19. Ogólnie biorąc, im mniejszy dystans kulturowy, tym bardziej pozytywne postawy wobec określonego środowiska zagranicznego. Istotne jest, że dystans kulturowy może być zdecydowanie odmienny od geograficznej odległości między rynkami 20. Należy pamiętać również o tym, że w wielu krajach, zwłaszcza wysoko rozwiniętych obserwuje się w ostatnich dekadach tendencje świadczące o homogenizacji zachowań kulturowych. Przykładem takiego rynku jest rynek młodych konsumentów. Mówi się o postępującej dyfuzji kultury, której sprzyja internacjonalizacja mediów, komunikacji masowej czy procesów rozprzestrzeniania się mody (odzież, muzyka), rozwój Internetu, rozwój międzynarodowej turystyki, upowszechnienie się znajomości języka angielskiego, międzynarodowe tendencje na rzecz dbania o zdrowie, sprawność fizyczną czy czystość środowiska 21. Wymienione procesy ułatwiają wielu przedsiębiorstwom standaryzację działań marketingowych na rynku międzynarodowym. A. Żbikowska zwraca uwagę na wyroby, które odpowiadają na wyzwania zmieniającej się kultury 22. Są nimi: wysoko przetworzone produkty spożywcze i gotowe do spożycia posiłki nawiązujące do zmian w strukturze rodziny oraz do zmniejszającej się liczby kobiet, które są pełnoetatowymi gospodyniami domowymi; perfumy, które mogą być stosowane zarówno przez mężczyzn jak i kobiety, co odzwierciedla nowe spojrzenie na rolę płci (przykładowo perfumy K. Kleina); kosmetyki wyprodukowane z naturalnych składników, nie testowane na zwierzętach, które nawiązują do obaw konsumentów o środowisko i prawa zwierząt. Jak już wspomniano projektując produkty na rynki międzynarodowe należy podjąć podstawową decyzję o standaryzacji bądź adaptacji strategii produktu. To, co stanowi istotną cechę danego wyrobu na jednym rynku, nie musi stanowić jej na innym. Wartości oczekiwane przez nabywcę przy zakupie tego samego wyrobu na różnych rynkach mogą być odmienne 23. Jedną z determinant strategii standaryzacji bądź adaptacji strategii produktu są czynniki kulturowe. Uogólniając można powiedzieć, że im większe podobieństwo kulturowe krajów, tym większy może być poziom standaryzacji, a im większe zróżnicowanie kulturowe krajów, tym większy musi być poziom adaptacji strategii produktu. Poziom standaryzacji zależy również o kategorii produktów. Martin van Mesdag wyróżnia produkty typu culture bound oraz culture free 24. Produkty culture free nie mają silnego związku z kulturami 19 G. Alabaum, J. Strandskov, E. Duerr, International Marketing and Export Management, Prentice Hall, Harlow 2002, s E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s E. Duliniec, op. cit. s A. Żbikowska, Produkt w marketingu międzynarodowym a otoczenie kulturowe, Marketing i Rynek nr 10/ Przykładowo na rynku samochodów wyniki prowadzonych badań wskazują, że najbardziej pożądaną cechą samochodu przy jego zakupie jest jego prezencja, ale na kolejnych miejscach znajdują się czynniki mające odmienne znaczenie dla reprezentantów poszczególnych krajów. Dla Amerykanów bardzo ważna jest wygoda i łatwość w prowadzeniu dla Japończyków parametry techniczne, które znalazły się dopiero na 5-tej pozycji w preferencjach Europejczyków 24 Por. K. Mazurek Łopacińska, Globalizacja i kultura jako uwarunkowania marketingowej strategii produktu, red. Naukowa J. Kall, B. Sojkin, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006.

7 narodowymi. Są to produkty stosunkowo od niedawna występujące na rynku, można w największym stopniu standaryzować w skali międzynarodowej ich cechy fizyczne. Zalicza się do nich głównie produkty wysokiej techniki (high tech). Brak ich związków z kulturą narodową) oraz z czynnikami o charakterze emocjonalnym (np. związek z rodziną, kontaktami międzyludzkimi, normami zachowań społecznych, tradycjami czy geograficznym rejonem zamieszkania) 25. Zwykle zaspokajają one identyczne potrzeby nabywców należących do tych samych segmentów na rynkach zagranicznych. Do tej grupy zalicza się większość trwałych dóbr multisektorowych, np. komputery, sprzęt AGD i RTV, fotograficzny, elektronikę użytkową, samochody itp. 26. Produkty multisektorowe tworzy grupa komplementarnych produktów i/lub usług zintegrowanych w określoną całość, które są wytwarzane przez przedsiębiorstwa fukcjonujące w różnych sektorach. Produkt multisektorowy zaspokaja określone wiązki potrzeb konsumentów (złożone zarówno z potrzeb podstawowych jak i potrzeb wyższego rzędu związanych z samorealizacją) 27. Warto jednak pamiętać, że na zakupy trwałych produktów high tech mogą również oddziaływać czynniki kulturowe 28. Ponadto konsumenci w krajach słabiej rozwiniętych są zainteresowani nabywaniem produktów multisektorowych, gdyż w ten sposób manifestują przynależność do społeczeństwa globalnego. Duże możliwości standaryzacji występują w przypadku produktów tzw. wysokiej wartości emocjonalnej (high touch), takimi jak luksusowe perfumy, luksusowa odzież czy biżuteria. Najmniejsze możliwości standaryzacji są możliwe w przypadku dóbr, które są mocno związane z kulturą własnego narodu. Zaliczane są do grupy culture bound, są silnie związane z kulturą danego narodu i ze względu na swą długotrwałą obecność w kulturze danej społeczności trudniej poddają się globalizacji i standaryzacji. Do tej grupy zalicza się żywność i napoje, produkty związane z urządzeniem mieszkania (meble, artykuły dekoracyjne, wyposażenie wnętrz). Zaspokajają one ważne osobiste potrzeby konsumenta i mają zasadnicze znaczenie dla wyrażenia jego tożsamości kulturowej 29. Można zaobserwować, że obecnie sukcesy na rynku międzynarodowym odnoszą ci producenci dóbr, którzy oferują nabywcom produkty innowacyjne nie tylko pod względem technologii, ale dodatkowo wyposażone w warstwę high touch (np. indywidualne podejście sprzedawcy do klienta i jego 25 Produkty te okreslane są mianem culture- free, wywodzą się najczęściej z relatywnie młodych sektorów i odpowiadają wymogom segmentów globalnych czy transnarodowych. 26 Przykładem produktu multisektorowego jest iphone. Jest on połączenie trzech produktów: telefonu, ipoda i przeglądarki internetowej. Produkt został bardzo dobrze przyjęty wśród konsumentów, jego sprzedaż w 2007 roku osiągnęła 10 mln sztuk. Magazyn Time ogłosił iphone a wynalazkiem roku 2007 roku. Produkt ten musi nie tylko odpowiadać potrzebom klientów, ale również spełniać liczne normy techniczne, prawne i ochrony środowiska. Liczne przykłady projektów produktów oraz zasady projektowania można znaleźć w pozycji: R. Morris, Projektowanie produktu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 oraz K. Best, Design Management. Zarządzanie strategią, procesem projektowym i wdrażaniem nowego produktu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa J. Wiechoczek, Kształtowanie marketingowej strategii produktów multisektorowych w środowisku międzykulturowym, w: Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, op.cit.s Na przykład koncern Ford wprowadził do sprzedaży w Japonii model Ka wyłącznie w wersji z mechaniczną skrzynią biegów, co wpłynęło na jego porażkę na tym rynku. 29 Należy podkreślić, ze jedna z najważniejszych funkcji tożsamości wyraża się tym, że kształtuje ona hierarchię wartości, a w konsekwencji wpływa na postępowanie jednostki, w tym także na zachowania rynkowe i podejmowane decyzje zakupu.

8 empatia, doradztwo i pomoc przy załatwianiu formalności kredytowych, przeszkolenie nabywcy). Jest to związane z faktem, ze obecnie niewielu oferentów może wyróżnić swoją ofertę pod względem technologii, gdyż wszyscy dysponują podobnymi rozwiązaniami w tym zakresie. Zatem jedyną możliwość odróżnienia oferty od konkurencji daje poszerzenie produktu o warstwę high touch czyli określoną wartość emocjonalną, która ma stanowić wysoce spersonalizowane świadczenia na rzecz klientów. Wpływ zmiennych kulturowych na projektowanie produktu na rynkach międzynarodowych szeroko opisuje M. Bartosik Purgat. Jej zdaniem podstawowym elementem kultury, od którego w znacznym stopniu zależy różnicowanie cech produktów na rynkach zagranicznych są religia oraz język. Podaje ona jednak głównie przykłady wpływu zmiennych kulturowych na podaż artykułów codziennego użytku, takich jak np. żywność 30. Zmienne kulturowe mają również wpływ na kształtowanie cech fizycznych produktów materialnych 31. Czynniki kulturowe determinują w dużym stopniu strategię marki na rynku międzynarodowym. W każdej społeczności istnieje bowiem określona kultura materialna czy duchowa, w której ludzie mają swoje potrzeby, oraz występuje jakaś forma sztuki, piękna i smaku. Strategia standaryzacji marki w większym lub mniejszym stopniu może spotkać się z sukcesem nawet na zróżnicowanych kulturowo (językowo) rynkach lokalnych, w sytuacji gdy 32 : nazwa marki kojarzona jest podobnie w wielu językach, np. Velvet (w języku angielskim znaczy aksamit, a także cichy, koci, w języku polskim kojarzy się z delikatnością), nazwami marek są nazwiska znanych na całym świecie i faktycznie istniejących osób, np. Lipton, Heinz, Campbell, Goodyear, Boeing, Porsche, Pierre Cardin, Estee Lauder, Calvin Clein, Eris, Batycki, Kler, występuje konieczność ujednolicenia nazwy na konkretnym obszarze geograficznym, np. wprowadzenie przez P&G europejskiego proszku o nazwie Ariel, wprowadzenie marki M&M przez Procter & Gamble, wprowadzenie marki Twix (zamiast używanej na rynku niemieckim marki Reider). Pomimo wielu zalet, jakie związane są ze standaryzacją, w niektórych przypadkach konieczne jest adaptacja marki do wymogów rynku lokalnego. Jednym z czynników kulturowych, wpływających na ten rodzaj strategii na rynku międzynarodowym jest język. Zróżnicowanie języków ma szczególny wpływ na główny element marki, który stanowi jej nazwa. Ważne jest brzmienie marki. Powinno być 30 M. Bartosik Purgat, Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym, Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 98. Przykładowo wspomina ona o judaizmie i przepisach Tory dotyczących zasad spożywania posiłków (zasada koszerności potraw) oraz o zakazie spożywania napojów alkoholowych w krajach muzułmańskich. 31 Ciekawostkę może stanowić przykład podawany przez A. Grzesiuk. Specjalne dżinsy dla muzułmanów produkuje firma Udine we włoskim regionie Fruli. Są to spodnie z poszerzonymi nogawkami, dzięki którym łatwiej jest uklęknąć. Są one zszyte wyłącznie zieloną nitką, ponieważ kolor zielony jest ulubionym kolorem wyznawców islamu. Nie mogą być one obniżone w talii, poszarpane, ani sprane. Ich kolejna cecha to specjalnie powiększone kieszenie, które mogą pomieścić wszystkie przedmioty potrzebne do modlitwy. Dżinsy uszyte z myślą o muzułmanach będą miały wyłącznie męski krój. Por. A. Grzesiuk, Marketing międzynarodowy, op. cit. s E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004, s. 207.

9 ono takie, aby nabywcy na różnych rynkach mogli je łatwo wymówić i aby nie nasuwała ona niewłaściwych skojarzeń 33. Zastosowanie marki globalnej jest możliwe, gdy potrzeby jakie zaspokaja produkt na różnych rynkach są uniwersalne, oferowane korzyści związane z marką i produktem są postrzegane jako identyczne (lub w bardzo zbliżony sposób) w różnych krajach lub obszarach kulturowych, a ponadto samo brzemienie marki nie ma lokalnych negatywnych konotacji. Korzyści ze stosowania marki globalnej sprowadzają się głównie do większej skuteczności międzynarodowych działań marketingowych. Dzięki zmasowanym oraz jednorodnym wysiłkom promocyjnym powstaje silny międzynarodowy wizerunek marki, łatwiej jest wypracować globalny prestiż marki i firmy, a jednocześnie osiąga się korzyści skali. Marka może składać się nie tylko z części werbalnej (nazwa) ale także z części niewerbalnej (symbolu, logo). Nadużycie symboli mających szczególne znaczenie dla przedstawicieli poszczególnych religii podczas projektowania marki mogłoby spowodować niepowodzenie produktu na rynku 34. Jednym z ważniejszych elementów produktu, szczególnie tego oferowanego nabywcom indywidualnym, jest jego opakowanie. Podczas przygotowywania strategii opakowań na rynek międzynarodowy należy wziąć pod uwagę uwarunkowania kulturowe krajów, z których pochodzą nabywcy. Aktywnymi elementami opakowania, które mogą być dostosowywane do wymogów rynku są: kolor, grafika (rysunki, zdjęcia, logotypy, piktogramy), napisy, wielkość i kształt opakowania, materiał, z którego opakowanie jest zrobione. Używając grafiki możemy wskazywać na kraj pochodzenia produktu. Jest to szczególnie korzystne wtedy, gdy skojarzenia z danym krajem są pozytywne. Przy projektowaniu opakowania na określony rynek zagraniczny powinny być wzięte pod uwagę zakazy i nakazy charakterystyczne dla dominującej na nim religii. Na ilustracjach opakowań należy unikać rysunków, które mogłyby wywoływać negatywne skojarzenia, a tym samym przyczynić się do braku powodzenia produktu na rynku. Drugim czynnikiem kulturowym wpływającym na tworzenie opakowań produktów jest język. Przy projektowaniu napisów na opakowaniach należy pamiętać o zasadzie maksimum informacji przy jak najkrótszym tekście. Dobrze jest, aby wszystkie informacje zamieszczane na opakowaniach produktów były podawane w języku kraju, do którego są dostarczane. Słowa użyte w informacjach na 33 Warto zwrócić uwagę na przykłady adaptacji marki w przemyśle samochodowym. Toyota Belta to pierwotna nazwa Toyoty Yaris, występującej w Ameryce Północnej i Południowej, na Jamajce i w krajach Europy Środkowo Wschodniej. Samochód ten w Malezji, Tajlandii i Filipinach można nabyć pod nazwą Toyota Vios. Marka Mitsubishi Pajero została zmodyfikowana na Mitsubishi Montero w Hiszpanii, Indiach oraz Ameryce Płn. i Płd., w Wielkiej Brytanii samochód ten jest sprzedawany pod marką Mitsubishi Shogun. Znany Volksvahen Passat w Chinach sprzedawany jest jako Volksvagen Magotan, a Citroen C4 jako Citroen C Triomphe. Innym przykładem jest firma Maxwell Hause, która na rynku niemieckim oferuje kawę pod marką Maxwell Kaffee, na rynku francuskim Legal, a w Hiszpanii Monky. 34 Każda religia posiada symbole, które uważa się za święte. Na przykład w hinduizmie ważnym znakiem jest AUM przedstawiający triadę głównych bogów hinduistycznych Brahmy, Winszu i Śiwy, w islamie ogromną rolę odgrywa zawiły detal, w buddyźmie najbardziej czczonym symbolem jest kwiat lotosu. Symbole, które mają szczególne znaczenie dla Żydów to gwiazda sześcioramienna oraz menora. Symbolami chrześcijaństwa są natomiast krzyż i ryba. Nadużycie tych znaków podczas projektowania marki mogłoby spowodować niepowodzenie produktu na rynku, na którym dominuje określona religia

10 opakowaniach nie powinny wywoływać negatywnych skojarzeń na określonych rynkach zagranicznych. Podobnie jak w przypadku projektowania marki należy we właściwy sposób dobierać symbole, które dotyczą takich elementów jak: kolory, kształty, liczby. Kolor opakowania w dużym stopniu determinuje ludzką akceptację lub odrzucenie produktu. Warto jednak pamiętać, że znaczenie kolorów nie jest takie samo we wszystkich kulturach 35. W projektowaniu opakowań dużą rolę odgrywają także wartości uznawane przez dane społeczeństwo bądź zwyczaje w nim panujące. Do najczęściej wymienianych wartości wśród różnych kultur narodowych zaliczyć można: bezpieczeństwo, stosunek do środowiska naturalnego i zdrowia oraz zwyczaje konsumpcyjne. Mają one odzwierciedlenie w takich elementach opakowania jak: skład produktów, data przydatności do spożycia, oznaczenia o kaloryczności, materiał opakowania. W niektórych krajach preferuje się opakowania z surowców naturalnych. Projektując produkty na potrzeby rynku międzynarodowego należy zwrócić uwagę również na informacje, które mają zostać przekazane potencjalnym odbiorcom. Pamiętać należy, że występujące bariery w komunikacji wśród podmiotów funkcjonujących w wielokulturowym otoczeniu będą utrudniały właściwy odbiór informacji przekazywanych przez firmę nabywcom produktów. Na utrudnienia w prawidłowym zrozumieniu przekazywanych informacji na temat produktu mają m.in. wpływ 36 : różnice językowe używanie żargonu, gwary i idiomów stanowi barierę w komunikacji międzykulturowej i może być to przyczyną nieporozumień. W różnych kulturach wypowiedź powinna się charakteryzować określonymi cechami znaczenie kontekstu w porozumiewaniu się znaczenie religii, świąt narodowych i religijnych, anegdoty, pojęcie humoru w danej kulturze; różnice w komunikacji parawerbalnej (intonacja, tempo i głośność wypowiedzi, dźwięki oddzielające słowa) i niewerbalnej (dystans przestrzenny, dotyk, kontakt wzrokowy, gestykulacja i mimika); stereotypy czyli konstrukcje myślowe zawierajace uproszczony i często zabarwiony uczuciowo obraz rzeczywistości, przyjęty przez jednostkę w wyniku jej osobistych doświadczeń oraz procesów socjalizacji, podobny w treści do konstrukcji uznawanych przez członków grupy, do której należy jednostka, uprzedzenia czyli trzymanie się z góry przyjętych wyobrażeń na temat jednostki lub grupy nawet w sytuacji, gdy otrzymywane informacje nie są zgodne z tymi wyobrażeniami, różne nastawienie do środków przekazu osób reprezentujących różne kultury, 35 Przykładowo kolor biały w większości krajów europejskich oznacza czystość, młodość i niewinność, natomiast w krajach buddyjskich i hinduskich biel jest znakiem żałoby. Zielony kolor, uznawany powszechnie za kolor nadziei, młodzieńczości lub natury często wykorzystywany jest w opakowaniach promujących ochronę środowiska i zdrową żywność. Kolor ten jest jednak w Azji utożsamiany z niebezpieczeństwem dżungli, a Szwajcarii z czymś niechcianym bądź niedojrzałym. Podczas gdy żółty kolor w wielu kulturach utożsamiany jest ze słońcem, światłem i życiem, we Francji barwa ta uznawana jest za symbol niewierności a w Polsce za symbol zazdrości 36 H. Mruk, R. Nestorowicz, Komunikacja międzykulturowa, [w:] Komunikowanie się w biznesie, red. naukowa H. Mruk, Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s Komunikacja międzykulturowa w integrującej się Europie aspekty metodyczne, wyniki badań, praca zbiorowa pod redakcją naukową K. Karcz, Katowice 2004, s. 41.

11 etnocentryzm czyli skłonność do wydawania negatywnych sądów o obcej kulturze przy odwoływaniu się do standardów obowiązujących w kulturze rodzimej. Podsumowując można powiedzieć, że do cech współczesności zaliczyć należy wielokulturowość oraz wielość systemów wartości i wynikających z nich kryteriów ocen. Wiedza o tych zjawiskach ułatwia prowadzenie działań z projektowania produktu na potrzeby rynku międzynarodowego. Jest to szczególnie istotne w kontekście efektu kraju pochodzenia i etnocentryzmu konsumenckiego. Badania dotyczące tych kategorii wykazują, że są one zmienne w czasie i wykazują różne nasilenie w zależności od kraju, cech konsumentów, a także kategorii produktu.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI marketing instytucji naukowych i badawczych ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej 387 dr Paweł Dziekański Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Informacja jako dobro ekonomiczne będące

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim

Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Raport z badań Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Raport z badań www.kreatywni.arp.gda.pl Opracowanie przygotowane

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie opracowanie powstało w ramach projektu TURYSTYKA SZANSĄ NA DYNAMICZNY ROZWÓJ PODKARPACKIEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w marketingu sportowym

Nowe trendy w marketingu sportowym ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 3 (52) 2010 Bolesław Iwan Nowe trendy w marketingu sportowym New trends in sport marketing Sponsoring jest jednym z najszybciej rozwijających

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej

Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej Sebastian Kamil Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2009 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Autor:

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 3

Zeszyty naukowe nr 3 Zeszyty naukowe nr 3 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2005 Krystyna Przybylska Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej Złożoność internacjonalizacji przedsiębiorstwa powoduje,

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw dr Maria Gagacka Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Innowacyjność stanowi główną siłę rozwoju gospodarczego i społecznego.

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce.

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Monika Mizielińska-Chmielewska Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Praca doktorska na Kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo