Strategia Promocji Marki Zakopane na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020"

Transkrypt

1 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012

2 Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Zadania Strategii Promocji Marki Zakopane... 6 III. Metodologia opracowania Strategii Promocji Marki Zakopane... 7 IV. Analiza zgodności z dokumentami strategicznymi... 9 V. Diagnoza obecnego wizerunku Zakopanego Obecny wizerunek Marki Zakopane Otoczenie konkurencyjne Zakopanego Pozycja konkurencyjna Zakopanego Analiza SWOT VI. Strategia Promocji Marki Zakopane Podejście do tworzenia Strategii Koncepcja Marki Zakopane Rekomendowane kierunki zmian w wizerunku Zakopanego Podstawowe elementy marki Charakterystyka marki Grupy docelowe promocji Idea przewodnia marki Wykorzystanie idei przewodniej w promocji Struktura i założenia Strategii Misja Marki Zakopane Wizja Marki Zakopane w 2020 roku Struktura Strategii Promocji Marki Zakopane

3 8. Opis linii strategicznych i celów operacyjnych Linia strategiczna 1: WSPÓŁPRACA Linia strategiczna 2: WIZERUNEK Linia strategiczna 3: TURYSTYKA Linia strategiczna 4: GOSPODARKA Wdrażanie i monitoring realizacji Strategii Załączniki: Portfel produktów turystycznych Zakopanego (Załącznik nr 1 do Strategii) Plan operacyjny promocji Marki Zakopane (Załącznik nr 2 do Strategii) 3

4 Czy Zakopane potrzebuje strategii promocji? O projekcie 4

5 I. Wprowadzenie Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu Strategii Promocji Marki Zakopane na lata Projekt został zrealizowany przez firmę Ageron Polska w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przez Biuro Promocji Zakopanego. Celem projektu było opracowanie kompleksowej i pełnej Strategii Promocji Marki Zakopane na lata , wraz z planem promocji miasta poprzez wskazanie metod i narzędzi marketingu gospodarczego i terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem promocji turystycznej Zakopanego. Zgodnie z założeniami projektu bardzo istotną rolę w opracowywaniu Strategii odgrywali mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych oraz inne podmioty mające wpływ na rozwój gospodarczy miasta. Z tego względu w ramach projektu przewidziane były działania mające na celu uspołecznienie procesu tworzenia Strategii. W ramach III etapu projektu opracowano dokument strategiczny dla Marki Zakopane pn., który jest podstawowym dokumentem określającym przyszłe działania promocyjne Miasta Zakopane. Integralnymi załącznikami do Strategii Promocji Marki Zakopane na lata są: 1. Portfel produktów i usług turystycznych (załącznik nr 1) 2. Plan operacyjny promocji Marki Zakopane (załącznik nr 2) Dokument strategiczny składa się z sześciu rozdziałów. Po rozdziale wprowadzającym (rozdział I) przedstawiono zadania (rozdział II) oraz metodologię opracowywania Strategii (rozdział III), a także dokonano oceny zgodności zapisów Strategii z dokumentami strategicznymi na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym (rozdział IV). Podstawowe wnioski płynące z analizy obecnego wizerunku Zakopanego przedstawiono w rozdziale pn. Diagnoza obecnego wizerunku Zakopanego. Wskazano podstawowe elementy kojarzone z miastem oraz dokonano oceny pozycji konkurencyjnej Zakopanego (rozdział V). Przeprowadzona diagnoza stanowiła punkt wyjścia do opracowania Strategii Promocji Marki Zakopane (rozdział VI), którą rozpoczyna rozdział prezentujący koncepcję Marki Zakopane, w którym ujęto rekomendacje odnośnie kierunków zmian w wizerunku Zakopanego, będące odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i słabości konkurencyjne miasta, dokonano szczegółowej charakterystyki Marki Zakopane, a także wskazano grupy docelowe Strategii. W dalszej części rozdziału przedstawiono misję i wizję Marki Zakopane oraz strukturę Strategii (układ celów strategicznych i operacyjnych). W ostatnim podrozdziale przedstawiono narzędzia realizacji zapisów Strategii oraz założenia odnośnie wdrażania i monitoringu realizacji Strategii. 5

6 II. Zadania Strategii Promocji Marki Zakopane ma za zadanie wskazanie długookresowych wytycznych strategicznych dla marki, które pozwolą osiągnąć nadrzędny cel, zdefiniowany jako: Poprawa atrakcyjności i konkurencyjności gospodarczej i turystycznej Zakopanego poprzez wytworzenie rozpoznawalnej marketingowo i wizerunkowo Marki Zakopane Tym samym niezbędnym elementem Strategii jest diagnoza obecnego wizerunku marki, zbadanie jej potencjału oraz przeszkód, które stoją na przeszkodzie jego pełnego wykorzystania. Zadaniem Strategii jest również wskazanie obszarów wymagających zmian i konkretnych działań pozwalających osiągnąć założony cel nadrzędny. Każdemu z czterech obszarów strategicznych zdefiniowanych na potrzeby Strategii przypisano cele strategiczne: Cel strategiczny 1: Usprawnienie współpracy i przepływu informacji Cel strategiczny 2: Poprawa wizerunku i rozpoznawalności miasta Cel strategiczny 3: Podniesienie atrakcyjności oferty turystycznej miasta Cel strategiczny 4: Zapewnienie rozwoju gospodarczego miasta Zakłada się, że realizacja powyższych celów pozwoli osiągnąć następujące rezultaty: Podniesienie prestiżu Marki Zakopane Zainteresowanie Zakopanem ludzi ciekawych świata Umocnienie pozycji konkurencyjnej Zakopanego Złagodzenie słabości wizerunkowych Podniesienie tożsamości mieszkańców z miastem Poprawa wizerunku miasta w mediach 6

7 III. Metodologia opracowania Strategii Promocji Marki Zakopane Proces opracowywania Strategii Promocji Marki Zakopane na lata przebiegał w 5 etapach: I. Etap W pierwszej kolejności dokonano analizy zasobów i obecnych produktów turystycznych oraz efektywności turystycznej Zakopanego. W tym celu wykorzystano źródła zastane (analiza desk-research) oraz przeprowadzono badania wizerunkowe: na ogólnopolskiej próbie (sondaż telefoniczny CATI, N=380) oraz badania wśród mieszkańców (CATI, N=149). W etapie tym dokonano również analizy otoczenia konkurencyjnego Zakopanego oraz działań promocyjnych podejmowanych przez głównych konkurentów miasta. II. Etap Bazując na wynikach badań i analiz uzyskanych w ramach etapu I opracowano ogólną koncepcję wyróżniającej się oferty sprzedażowej dla miasta, stworzono wizję i misję, zdefiniowano potencjalne kierunki rozwoju marki oraz stworzono zarys portfela produktów turystycznych mogących wpisywać się w przyjęte kierunki rozwoju. Następnym krokiem było skonsultowanie tych wstępnych koncepcji z zainteresowanymi grupami (konsultacje społeczne w formie spotkań fokusowych z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami samorządu oraz organizacji pozarządowych). Rysunek 1. Schemat realizacji projektu Strategia Promocji Marki Zakopane na lata Etap I analiza zasobów i obecnych produktów turystycznych oraz efektywności turystycznej Zakopanego Etap II opracowanie koncepcji, czyli wyróżniającej się oferty sprzedażowej dla miasta konsultacje społeczne w formie spotkań fokusowych Etap III opracowanie dokumentu strategicznego dla marki Zakopane pn. Strategia Promocji Marki Zakopane na lata " konsultacje społeczne w formie spotkań otwartych Etap IV opracowanie portfela usług i produktów turystycznych (załącznik nr 1) Etap V opracowanie planu promocji marki Zakopane wraz z budżetem i harmonogramem (załącznik nr 2) Źródło: Opracowanie własne III. IV. Etap W ramach III etapu projektu przygotowano dokument strategiczny pn.. Dokument zawiera rozwinięcie wstępnych koncepcji i kierunków opracowanych w poprzednich etapach projektu (zwłaszcza w etapie II). Strategię poddano konsultacjom społecznym (5 otwartych spotkań dla zainteresowanych grup: mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych). Równolegle do etapu III realizowano działania przewidziane dla etapu IV oraz V. Etap: W ramach IV etapu projektu opracowano Portfel produktów i usług turystycznych wpisujący się w przyjęte w dokumencie strategicznym założenia i kierunki rozwoju marki (załącznik nr 1 do Strategii). V. Etap: Ostatnim etapem projektu było opracowanie Planu operacyjnego promocji Marki Zakopane wraz z budżetem i harmonogramem, stanowiącego podstawę do wdrażania Strategii i konkretnych działań (załącznik nr 2 do Strategii). 7

8 Strategia promocji miasta, a dokumenty strategiczne Analiza zgodności 8

9 IV. Analiza zgodności z dokumentami strategicznymi Działania proponowane w ramach Strategii Promocji Marki Zakopane na lata będą prowadzone równolegle z działaniami wynikającymi z innych dokumentów strategicznych przyjętych na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym, dlatego też istotna jest szczegółowa analiza tych dokumentów i przedstawienie uwarunkowań z nich wynikających, tak by zapewnić spójność i komplementarność działań oraz zapobiec powielaniu działań realizowanych przez inne podmioty. Strategia Promocji Marki Zakopane jest zatem nie tylko wynikiem badań prowadzonych na potrzeby strategii, lecz uwzględnia ona również dorobek dokumentów strategicznych związanych z promocją turystyczną, jakimi dysponują władze na różnych szczeblach administracji. W dalszej części rozdziału dokonano krótkiej charakterystyki instytucji, które zajmują się promocją turystyczną na różnych szczeblach (centralnym, regionalnym i lokalnym), wraz ze wskazaniem dokumentów strategicznych, na podstawie których instytucje te realizują działania promocyjne: 1. Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna pełni funkcje rządowej agencji ds. turystyki i jest jedną z ponad 200 działających na świecie narodowych organizacji turystycznych. Celem POT jest wypromowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Działania POT na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej prowadzone są zarówno w kraju jak i zagranicą. Wśród dokumentów strategicznych POT istotnych z perspektywy tworzenia Strategii Promocji Marki Zakopane znajduje się Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata Poniżej omówiona zostanie również kampania produkcyjna POT na trzech rynkach zagranicznych. Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata Aktualizacja dokumentu z 2008 roku Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata została opracowana w celu wskazania najważniejszych kierunków i form działania, które powinny być podejmowane w sektorze turystyki. Dokument ten ma pełnić funkcję podstawowego instrumentu działania branży turystycznej w Polsce, umożliwiającego prowadzenie spójnej i skutecznej polityki promocyjnej. W dokumencie stwierdzono, że polska turystyka jako marka jest obecnie słabo rozpoznawalna. Miasta stanowią produkt, którego sprzedaż i wartość są największe, a więc intensyfikując ich promocję, możemy oczekiwać, że to one pociągną pozostałe produkty. Według wizji zawartej w Marketingowej strategii, Polska będzie miała docelowo atrakcyjny wizerunek, zgodny z rzeczywistością, przyczyniający się do wyboru kraju jako turystycznego miejsca docelowego, wizerunek, który pozytywnie wpływa na rozwój gospodarki turystycznej. Celem strategicznym wszystkich prowadzonych wysiłków powinno być zwiększenie skuteczności i efektywności działań marketingowych poprzez prowadzenie działań w zakresie: poprawy pozycji konkurencyjnej na rynkach zagranicznych i krajowym, zwiększenia atrakcyjności produktów turystycznych przez działania marketingowe, stworzenia sprawnego i efektywnego systemu informacji turystycznej w celu poprawy jakości komunikacji i obsługi turystów, transferu wiedzy. 1 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata Aktualizacja dokumentu z 2008 roku, Polska Organizacja Turystyczna,

10 Dokument zaleca przeprowadzenie kampanii produktowych i informacyjnych mających zachęcić Polaków do turystyki krajowej oraz przygotowanie kampanii wizerunkowej na rynkach zagranicznych skierowanej do obecnych i potencjalnych turystów, touroperatorów i agencji podróży, środowisk opiniotwórczych, polonijnych, dziennikarzy itp., a także zaleca przeprowadzenie kampanii produktowej na rynkach zagranicznych promującej podstawowe i niszowe produkty turystyczne. W Marketingowej strategii wymieniono także instrumenty promocyjne, do których zaliczono m. in.: podróże studyjne dla branży turystycznej oraz dziennikarzy, e- marketing, marketing bezpośredni oraz marketing wirusowy, reklamę ATL i BTL, organizację imprez promocyjnych i targów, PR, przygotowanie wydawnictw itp. Ponadto sporo miejsca poświęcono rozwojowi systemu informacji turystycznej, jest to bowiem jedna z najsłabszych stron sektora turystycznego w Polsce. Na lata zaplanowano działania mające na celu podniesienie konkurencyjności polskiej branży turystycznej poprzez stworzenie zintegrowanej sieci informacji turystycznej, rozwój systemu oznakowania dróg i tras turystycznych oraz rozwój narodowego portalu turystycznego. Kampania POT na rynkach: niemieckim, brytyjskim i francuskim W czerwcu 2011 r., na rok przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej EURO 2012, Polska Organizacja Turystyczna uruchomiła kampanię Poland Travel promującą Polskę na trzech rynkach zagranicznych, które generują największy ruch przyjazdowy do Polski są to rynki: niemiecki, francuski i brytyjski. 2 Ideą przewodnią kampanii są rekomendacje zadowolonego turysty, który już odwiedził Polskę. Na potrzeby kampanii przygotowano kilka sekcji tematycznych, z których trzy doczekały się anglojęzycznych portali internetowych 3 : Poland Travel Active Poland Travel Culture Poland Travel Nature Dwie z nich zawierają informacje i rekomendacje dotyczące Zakopanego (Poland Travel Active) i Tatr (Poland Travel Nature). Turysta zagraniczny znajdzie tam informacje praktyczne, bazę miejsc noclegowych, opisy szlaków górskich oraz rekomendacje ciekawych miejsc w Zakopanem i okolicy. Oferta skierowana jest zarówno do szukających wrażeń i atrakcyjnych pomysłów na spędzenie wolnego czasu, jak również do tych, którzy preferują wypoczynek w ciszy, na łonie natury. W Internecie pojawiły się spoty produktowe z turystami zagranicznymi - bohaterami kampanii. Każdy z nich odwiedza atrakcje z różnych obszarów turystyki. Tatry pojawiają się jednak tylko w jednym z nich, Poland Travel - Nature, gdzie młoda dziewczyna przyjeżdża do Polski, by odpocząć od codziennych obowiązków; w Tatrach zachwyca się pięknymi widokami, owcami na hali i oscypkami wędzonymi przez góralami. Do promocji Polski wybrano reklamę w magazynach, jak również w telewizji. Obecność w mediach uzupełniana jest o reklamę w środkach komunikacji miejskiej oraz o promocję podczas różnego rodzaju imprez. 2 Strategia komunikacji na rynkach: brytyjskim, niemieckim i francuskim, Ageron Polska, na zlecenie POT, Polska Organizacja Turystyczna: 10

11 2. Ministerstwo Sportu i Turystyki W ramach Ministerstwa Sportu i Turystyki działa Departament Turystyki, który odpowiada za programowanie rozwoju i kształtowanie mechanizmów prawnoekonomicznych turystyki oraz sprawuje nadzór nad realizacją zadań z zakresu promocji turystyki na rynku krajowym i zagranicznym. Obwiązującym dokumentem strategicznym Ministerstwa w zakresie rozwoju turystyki w kraju są Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku. Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku 4 są podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety rozwoju turystyki w Polsce. Zgodnie z Kierunkami, nadrzędnym celem w dziedzinie turystyki powinno być tworzenie warunków prawnych, instytucjonalnych, finansowych i kadrowych rozwoju turystyki, sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczemu Polski oraz podniesienie konkurencyjności regionów i kraju, przy jednoczesnym zachowaniu walorów kulturowych i przyrodniczych. Celowi głównemu towarzyszą trzy wiodące cele rozwoju turystyki w kraju: Wzrost znaczenia ekonomicznego turystyki w rozwoju gospodarczym kraju, Wzrost jakości środowiska i życia mieszkańców, Współpraca oraz integracja na rzecz turystyki i jej otoczenia w wymiarze społecznym, przestrzennym i ekonomicznym. W dokumencie wskazano, że podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki powinny realizować zadania w ramach czterech obszarów priorytetowych: Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności, Rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju turystyki, Wsparcie marketingowe, Kształtowanie przestrzeni turystycznej, Do działań najbardziej istotnych z perspektywy tworzenia Strategii Promocji Marki Zakopane uznać należy Wspieranie rozwoju turystyki uzdrowiskowej, medycznej, rehabilitacyjnej oraz turystyki typu wellness. Dziedzina ta daje duże możliwości ze względu na bogate regionalne zasoby środowiskowe, możliwość wprowadzania innowacji, w tym technologicznych, oraz generowanie oferty o wysokiej jakości i dochodowości. Rozwojowi tego typu turystyki sprzyjają zmiany demograficzne zachodzące zarówno w Polsce jak i w Europie (starzenie się społeczeństwa), położenie geograficzne, a także moda na zdrowy styl życia. Kolejnym działaniem jest Wspieranie rozwoju turystyki aktywnej i specjalistycznej oraz tworzenia nowych produktów turystycznych z rozszerzonym pakietem usług ( ), turystyka aktywna i specjalistyczna czerpie bowiem i łączy wiele zasobów innych typów turystyki. Istotna jest również Rozbudowa i rozwój zintegrowanego systemu informacji turystycznej, w ramach której przewiduje się rozwijanie sieci centrów i punktów informacji turystycznej, wprowadzenie systemu oznakowania miast, atrakcji i dróg publicznych, przygotowanie systemu informowania o stanie i wartości środowiska naturalnego oraz 4 Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki,

12 stworzenie systemu cyfrowego obejmującego bazy danych informacji turystycznej (na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym) oraz usprawnienie działania Internetowego Systemu Informacji Turystycznej. Działaniu Wykorzystanie nowoczesnych technologii w rozwoju systemu informacji i rezerwacji turystycznej przyświeca teza, że elektroniczna dostępność do określonego produktu turystycznego jest jednym z kluczowych czynników decydujących o wartości jego marki. Działanie Wspieranie budowy konkurencyjnych produktów turystycznych stanowi natomiast pomost pomiędzy kreowaniem lub rozwijaniem produktu a tworzeniem jego pozycji na rynku. Nakierowane jest ono na wzmocnienie pozycji polskich produktów turystycznych, a ważnym elementem wsparcia będzie ukierunkowana promocja określonych miejsc lub regionów poprzez odbywające się tam wydarzenia kulturalno-sportowe o charakterze międzynarodowym lub ogólnopolskim, które przyczynią się do zwiększenia ruchu turystycznego i wzmocnienia wizerunku Polski w świecie. Działanie Budowa zintegrowanego systemu marketingu turystycznego obejmuje kompleksowy i skoordynowany marketing turystyczny Polski wspierający realizacje regionalnych, ponadregionalnych i transgranicznych projektów promocyjnych, w tym także rozwój regionalnych produktów turystycznych. Działanie Rozwój skutecznych instrumentów marketingu turystycznego polega z kolei na wykorzystaniu obok tradycyjnych instrumentów marketingowych w turystyce również instrumentów wspomagających branżę turystyczną, takich jak udział w międzynarodowych targach turystycznych, warsztatach turystycznych, seminariach i prezentacjach produktów turystycznych oraz rozwój instrumentów informatycznych w marketingu turystycznym. 3. Małopolska Organizacja Turystyczna Od początku 2002 r. w regionie działa Biuro Małopolskiej Organizacji Turystycznej (MOT) będącej organizacją współpracy samorządu terytorialnego i branży turystycznej. Do głównych celów MOT należy m. in.: Kreowanie i promowanie atrakcyjnego wizerunku Krakowa i Regionu na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych, Stwarzanie warunków do powstawania, rozwoju i promocji produktów turystycznych w Małopolsce. Cele te osiągnięte mają zostać przez m. in.: Prowadzenie banku informacji turystycznej oraz regionalnego systemu informacji turystycznej opartego o lokalne punkty informacji, Przygotowanie akcji promocyjnych w zakresie turystyki, udział w imprezach promocyjnych i targach krajowych oraz zagranicznych, Organizowanie wizyt studyjnych dla dziennikarzy i tour operatorów, Opracowanie kalendarzy imprez turystycznych. W zakresie promocji Zakopanego, MOT współpracuje z Urzędem Marszałkowskim przy takich programach jak Małopolska trasa smakoszy oraz Szlak architektury drewnianej (opis na stronie 14). Wśród inicjatyw MOT należy także wymienić projekt Do MałopolSKI, czyli Małopolski Portal Narciarski domalopolski.pl 12

13 Małopolska Strategia Rozwoju Turystyki na lata Małopolska Strategia Rozwoju Turystyki na lata , Część II Małopolska na rynku turystycznym jutro 5 została uchwalona w 2006 r. Dokument zawiera wizję sektora turystycznego w Małopolsce w perspektywie roku 2015, w której to wizji Małopolska należy do jednych z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów w Europie Środkowej i posiada szeroką gamę strategicznych produktów turystycznych opartych o walory kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe regionu. Strategia zawiera sześć priorytetów: 1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury czasu wolnego, 2. Rozwój strategicznych, markowych produktów turystycznych - głównie w obszarze turystyki miejskiej i kulturowej oraz turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej, 3. Rozwój uzupełniających, lokalnych produktów turystycznych oraz działania uzupełniające na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej województwa, 4. Zapewnienie turystom zintegrowanej, łatwo dostępnej informacji turystycznej i jednolita promocja turystyczna województwa, 5. Wzmocnienie przedsiębiorstw, instytucji i kadr dla regionalnej turystyki, 6. Wypracowanie koncepcji systemu transportu publicznego nastawionego na zrównoważoną obsługę ruchu turystycznego na terenie województwa. W ramach priorytetu 2. realizowane będą działania na rzecz wzbogacania istniejących oraz tworzenia nowych elementów oferty turystycznej Małopolski i zwiększenia ich rozpoznawalności na rynkach międzynarodowych. W ramach priorytetu 3. wspierane będzie rozwijanie produktów turystycznych, szczególnie o charakterze lokalnym, opartych na lokalnych zasobach przyrodniczych i antropogenicznych. Priorytet 4. Małopolskiej Strategii zakłada uruchomienie zintegrowanego, wojewódzkiego systemu informacji turystycznej, który ma być połączony z systemem rezerwacji i sprzedaży usług turystycznych i dostępny poprzez systemy międzynarodowe. System ten powinien objąć minimum 6 regionalnych centrów turystycznych Kraków, Tarnów, Oświęcim, Nowy Sącz, Nowy Targ i Zakopane oraz jeden ośrodek informacji internetowej i telefonicznej. Równocześnie z tworzeniem ww. systemu, mają być prowadzone działania na rzecz większej integracji w zakresie promocji turystycznej województwa. Małopolska Strategia zawiera informację o wiodących produktach turystycznych i kierunkach ich rozwoju. W ramach rozwoju turystyki aktywnej i specjalistycznej zaproponowano m. in. inwentaryzację walorów oraz atrakcji turystycznych wzdłuż szlaków pieszych, zwiększenie liczby imprez masowych, rajdów, zlotów, zjazdów itp., wzmocnienie działań promocyjnych w formie wydawnictw, zwiększenie środków finansowych na uzbrojenie i zagospodarowanie tras narciarskich, opracowanie długofalowego programu rozwoju narciarstwa w województwie, poprawienie dostępności komunikacyjnej rejonów górskich, konserwację dróg w okresie zimowym, usprawnienie systemu informacji, promocję i dystrybucję oferty dla osób zainteresowanych sportami i rekreacją w okresie zimy, zmodernizowanie i rozbudowę wyciągów i kolejek w miejscach szczególnie atrakcyjnych dla narciarstwa, zagospodarowanie nowych terenów posiadających sprzyjające warunki do rozwoju narciarstwa, zwiększenie liczby oznakowanych szlaków narciarskich i tras zjazdowych, poszerzenie oferty dla uprawiających snowboard, saneczkarstwo, łyżwiarstwo itp. W wyniku przeglądu propozycji oraz oceny ich zgodności z priorytetami, stworzono listę projektów turystycznych, które będą realizować określone w ww. dokumencie cele. Wśród projektów bezpośrednio dotyczących Zakopanego wymienić należy Wykorzystanie tradycyjnych produktów regionalnych do rozwoju turystyki kulturowej w rejonie tatrzańskim Tatrzańska Marka. 5 Małopolska Strategia Rozwoju Turystyki na lata , Małopolska Organizacja Turystyczna,

14 4. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego również zajmuje się promocją Małopolski i jej podregionów. Do kluczowych dla Strategii Promocji Marki Zakopane dokumentów przyjętych na szczeblu wojewódzkim należą opisane poniżej: Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego Małopolska 2010 oraz Kierunki Rozwoju turystyki dla Województwa Małopolskiego na lata , które stanowią podstawę do prowadzenia spójnej regionalnej kampanii promocyjnej. Jednym z projektów Urzędu, w którym uwzględniono Zakopane, jest Małopolska trasa smakoszy 6, zawierająca propozycje wędrówek po trasach turystycznych regionu Małopolska z przystankami w karczmach regionalnych. Program składa się z 7 oddzielnych tras, z których jedna to Skalne Podhale - wokół Zakopanego. Każdej z tras przypisana jest lista rekomendowanych restauracji i karczm regionalnych z informacją o przedziale cenowym posiłków oraz ofercie lokalu, z naciskiem na dania regionalne i atmosferę. Ponadto Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, we współpracy z MOT, zainicjował w 2001 r. i opracował projekt pt. Szlak architektury drewnianej 7. Program podzielono na cztery bloki tematyczne, a jednym z nich jest Orawa, Podhale, Spisz i Pieniny; Zakopane reprezentują wille w stylu zakopiańskim oraz kaplica w Jaszczurówce. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego Małopolska 2020 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego Małopolska 2020 na lata zawiera cel główny strategii rozwoju regionu, którym jest efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju gospodarczego oraz wzrost spójności społecznej i przestrzennej Małopolski w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim. Realizacji powyższego celu służyć mają działania oparte na siedmiu zasadniczych obszarach polityki rozwoju; dla każdego z tych obszarów sformułowany został cel strategiczny, stanowiący opis pożądanego kierunku zmian i pozycji regionu w perspektywie 2020 r.: Gospodarka wiedzy i aktywności: o Cel strategiczny: Silna pozycja Małopolski jako regionu atrakcyjnego dla inwestycji, opartego na wiedzy, aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców, Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego: o Cel strategiczny: Wysoka atrakcyjność Małopolski w obszarze przemysłów czasu wolnego dzięki wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury, Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej: o Cel strategiczny: Wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna regionu dla konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej, Krakowski obszar metropolitarny i inne subregiony: o Cel strategiczny: Silna pozycja konkurencyjna Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w przestrzeni europejskiej oraz wzrost potencjału ekonomicznego subregionów w wymiarze regionalnym i krajowym, 6 dostęp z dnia: dostęp z dnia: Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego Małopolska 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

15 Rozwój miast i terenów wiejskich: o Cel strategiczny: Aktywne ośrodki usług publicznych i gospodarczych zapewniające szanse na rozwój mieszkańców małych i średnich miast oraz terenów wiejskich, Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne: o Cel strategiczny: Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym, Zarządzanie rozwojem województwa: o Cel strategiczny: Efektywnie zarządzane województwo, którego rozwój oparty jest na współpracy i mobilizowaniu zasobów. Zrównoważony i kompleksowy rozwój małopolskiej turystyki jest niezwykle istotnym elementem rozwoju gospodarczego województwa. Realizacja tego zadania wymaga tworzenia przewagi konkurencyjnej poprzez rozwój i urozmaicenie oferty opartej o gamę małopolskich produktów turystycznych. Dokument podkreśla również konieczność wykorzystania potencjału miejsc o najcenniejszych walorach, mających jednocześnie największy udział w generowaniu dochodów z turystyki. Należy dołożyć wszelkich starań w celu stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju sportu oraz różnych form aktywności ruchowej. Małopolska aspiruje do zdobycia i utrzymania pozycji regionalnej stolicy imprez sportowych, zwłaszcza zimowych, czego konsekwencją będzie m. in. zewnętrzna promocja unikalnych walorów regionu oraz stworzenie zaplecza niezbędnego do goszczenia zawodów krajowych i międzynarodowych. Działania władz skoncentrowane będą na rozwijaniu infrastruktury w celu wsparcia kierunków turystyki wyznaczających przewagę konkurencyjną Małopolski, m. in. turystyki aktywnej, rekreacyjnej i specjalistycznej oraz turystyki uzdrowiskowej i prozdrowotnej, a także turystyki przygranicznej. Strategia zakłada budowę nowych oraz rozbudowę istniejących szlaków kolejowych i drogowych łączących obszary o najniższej dostępności w regionie z Krakowem oraz z sąsiednimi regionami, ze szczególnym uwzględnieniem polsko-słowackiej strefy przygranicznej. Istotnym elementem Strategii w stosunku do Zakopanego jest do poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta poprzez modernizację istniejących linii Nowy Sącz Muszyna (C30/1) granica polsko-słowacka i Piekiełko Nowy Targ Zakopane, które pozwolą na uzyskanie prędkości 120 km/h. Dokument potwierdza, że sam subregion podhalański jest bezpośrednio powiązany z Krakowem; należy wzmocnić funkcje Nowego Targu jako ośrodka integrującego subregion podhalański oraz uzupełnić funkcje Zakopanego. Zgodnie ze Strategią, kreowanie ośrodka rangi subregionalnej na obszarze Podhala nie jest celowe, bowiem mieszkańcy Podhala mają dostęp do wielu usług wyższego rzędu poprzez sukcesywne wzmacnianie więzi z Krakowem. Podjęte działania mają również na celu wzmocnienie funkcji Nowego Targu i Zakopanego jako ponadlokalnych ośrodków usług publicznych (z uwzględnieniem usług wyższego rzędu) oraz rozwój potencjału gospodarczego subregionu podhalańskiego poprzez wzmocnienie funkcji turystycznej, rozwój infrastruktury i usług uzdrowiskowo-leczniczych oraz sportów zimowych, a także poprzez wykorzystanie współpracy transgranicznej ze Słowacją dla rozwoju wspólnej oferty turystycznej oraz rynku pracy. Wśród zadań strategicznych przewidzianych do realizacji, istotne dla Zakopanego są: Budowa Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej, Program rozwoju małopolskich uzdrowisk, Program rozwoju infrastruktury sportów zimowych, w tym Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem, Połączenie kolejowe Krakowa z Sądecczyzną i Podhalem: linia kolejowa Kraków Podłęże Piekiełko wraz z modernizacją linii Nowy Sącz Muszyna granica państwa oraz odgałęzienie linii kolejowej na Nowy Targ i Zakopane, Budowa sieci lotnisk regionalnych. 15

16 Kierunki Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego na lata W Kierunkach Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego na lata przedstawiono wizję, misję i cel nadrzędny sektora turystyki w Małopolsce oraz priorytetowe kierunki działań i zadania związane z rozwojem turystyki. Zakopane wymienia się tu jako obszar rozwoju przede wszystkim turystyki aktywnej, rekreacyjnej i specjalistycznej, a także turystyki miejskiej i kulturowej, ośrodek turystyki biznesowej, w mniejszym stopniu turystyki pielgrzymkowej. Grupą docelową są zidentyfikowani narodowościowo i społeczno-demograficznie turyści, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi o zróżnicowanych potrzebach i zainteresowaniach i wysokiej sile nabywczej. Jako jeden z kierunków polityki wyznaczono zorganizowanie zintegrowanej, łatwo dostępnej informacji turystycznej połączonej z systemem rezerwacji i sprzedaży usług oraz prowadzenie jednolitej kampanii promocyjnej województwa. Zgodnie z dokumentem, system powinien objąć przynajmniej 8 regionalnych centrów informacji turystycznej Kraków, Tarnów, Chrzanów, Olkusz, Wadowice, Oświęcim, Nowy Sącz, Zakopane. Określono dziesięć następujących kierunków rozwoju turystyki w Małopolsce: Rozwój produktu markowego turystyka miejska, kulturowa oraz pielgrzymkowa, Rozwój produktu markowego turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna, Utworzenie produktu markowego małopolska turystyka uzdrowiskowa i zdrowotna, Rozwój produktu markowego turystyka na terenach wiejskich, Rozwój produktu markowego turystyka biznesowa, Wzrost znaczenia produktu markowego turystyka tranzytowa oraz przygraniczna, Rozwój systemu informacji turystycznej, Promocja turystyczna, Rozwój platformy współpracy małopolskiego rynku turystycznego, Rozwój infrastruktury turystycznej, Zawarte w dokumencie założenia dotyczące Zakopanego to m. in. wzmocnienie istniejących i stworzenie nowych produktów turystycznych regionu opartych na kulturze i dziedzictwie kulturowym i historycznym Podtatrza, tworzenie dogodnych warunków dla dalszego rozwoju turystyki pieszej wyżynnej i górskiej, podniesienie jakości usług związanych z turystyką zimową, zwłaszcza z narciarstwem, rozwój oferty turystyki aktywnej, np. spadochroniarstwo, paralotniarstwo, wspinaczka wysokogórska, taternictwo, speleologia, itp. 9 Kierunki Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego na lata , Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

17 5. Starostwo Powiatowe w Zakopanem Starostwo Powiatowe w Zakopanem w ramach zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu podejmuje działania, które wpisują się w promocję powiatu, m.in.: Sprawy dotyczące organizacji imprez masowych, Organizowanie i wspieranie działalności muzealniczej, Wspieranie społecznego ruchu kulturalnego, Wspieranie działań organizacyjnych imprez kulturalnych, krajowych i międzynarodowych, Zadania z zakresu promocji Starostwa Powiatowego, Przygotowywanie materiałów do prasy i mediów. Dokumentem strategicznym dla powiatu tatrzańskiego jest Strategia Rozwoju Powiatu Tatrzańskiego na lata Strategia Rozwoju Powiatu Tatrzańskiego na lata Strategia Rozwoju Powiatu Tatrzańskiego na lata zawiera wizję powiatu w niedalekiej przyszłości: Powiat tatrzański Kurort tatrzański. Skarbnica tradycji i kultury podhalańskiej oraz unikalnej przyrody tatrzańskiej; otwarty na świat nowoczesny kurort, centrum turystyki górskiej i zdrowotnej, sportu i wypoczynku; Powiat gościnny i gospodarny, dbający o godne życie swoich mieszkańców. Za cele strategiczne rozwoju powiatu tatrzańskiego obrano: Konkurencyjną, nowoczesną i zróżnicowaną ofertę turystyczno-klimatyczną, Wysoką jakość i powszechny dostęp do edukacji i kultury, Bezpieczeństwo dla mieszkańców i przyjezdnych, Sprawną ochronę zdrowia i pomoc społeczną, Sprawną, łatwą i różnorodną komunikację w obrębie całego powiatu. Za kluczowe dla rozwoju gospodarczego powiatu dziedziny uznaje się turystykę i sport, a także rozwijanie oferty medycznej (np. usługi uzdrowiskowe), zarówno w Zakopanem, jak i okolicznych gminach. W przypadku turystyki należy skoncentrować się na rozwijaniu produktów turystyki kulturowej, wykorzystujących góralskie dziedzictwo kulturowe - obiekty zabytkowe, kultywowane tradycje i zwyczaje, a także tzw. produkty regionalne oraz rękodzieło i tradycyjną sztukę ludową. W dziedzinie sportu należy rozwijać zaplecze nie tylko dla sportu wyczynowego, ale również dla rekreacyjnego. Chcąc wykorzystać popyt oraz rosnącą konkurencyjność lokalnego sektora medycznego i rehabilitacyjnego, usługi medyczne (zarówno wyspecjalizowane jaki i te typu uzdrowiskowego) staną się nowym strategicznym kierunkiem wspierania rozwoju gospodarczego. 10 Strategia Rozwoju Powiatu Tatrzańskiego na lata , Rada Powiatu Tatrzańskiego,

18 Strategiczne przedsięwzięcia: Rewitalizacja Zespołu Parkowego Pierwszego Zakładu Klimatycznego Dr. Chramca (WPI), Mała infrastruktura rekreacyjno-sportowa: ścieżka zdrowia, trasa biegowa narciarsko-rowerowa (WPI), Amfiteatr pod Gubałówką (WPI-TARPiK), Tatrzański system informacji turystycznej. Strategia zwraca również uwagę na konieczność zwiększenia dostępności samochodowej i kolejowej zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej, poprzez zrównoważone wykorzystanie transportu, w tym środków transportu zbiorowego. Docelowo czas dojazdu samochodem do Zakopanego z Krakowa ma wynosić od 1,5 do 2 godzin, należy również dołożyć starań w celu skrócenia czasu dojazdu do Zakopanego koleją do 2 godzin. Strategiczne przedsięwzięcia: Obwodnica Zakopanego, w tym modernizacja estakady w ciągu ul. Powstańców Śląskich (WPI), Przebudowa i modernizacja Tatrzańskiego systemu komunikacyjnego (WPI), Budowa połączenia drogowego Ciągłówka Zwijacze Harenda (Ciągówka Furmanowa Ząb), Lobbing i wspieranie działań innych podmiotów na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej obszaru powiatu. Strategia podkreśla ponadto, że należy kreować i promować produkty i usługi o wyraźnej lokalnej specyfice, przeznaczone dla klientów o specyficznych i wyrobionych potrzebach, dzięki czemu produkty i usługi z powiatu mają szansę trwale konkurować na rynkach jakością i unikalnością oferty. 6. Urząd Miasta Zakopane W strukturach Urzędu Miasta Zakopane za promocję miasta odpowiada Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego. Wydział ten realizuje zadania z zakresu promocji miasta, m.in.: Wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez kulturalnych i masowych, Opracowywanie i wydawanie rocznych i miesięcznych kalendarzy imprez, Organizowanie obchodów i uroczystości na terenie Miasta, Przygotowywanie materiałów promujących Miasto np. folderów, map, widokówek, albumów oraz ich dystrybucja, Organizowanie imprez promocyjnych, Współpracę z innymi wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta przy realizacji wszelkich form promocji, Współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w przygotowywaniu imprez o charakterze reprezentacyjnym z udziałem przedstawicieli Miasta, Koordynowanie działań w zakresie reklamy turystyki oraz przygotowywania Miasta do sezonu turystycznego, Koordynowanie działań związanych ze współpracą z zagranicą, a szczególnie z miastami bliźniaczymi. Dokumentem strategicznym w zakresie rozwoju miasta jest Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata (projekt). 18

19 Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata (projekt) Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata jest podstawowym dokumentem samorządu lokalnego przedstawiającym wizję rozwoju i wyznaczającym kierunki polityki w dziedzinie gospodarki, polityki społecznej oraz środowiska. Wizja Zakopanego przedstawiona w Strategii Rozwoju to obraz miasta będącego stolicą Tatr i centrum kulturalnym polskich i słowackich Tatr, miasta ludzi wykształconych i otwartych, nowoczesnego centrum turystyki, kultury i sportu, miasta bez problemów komunikacyjnych, czystego, zadbanego, przyjemnego i przyjaznego. Pozycja konkurencyjna gminy i jej profil społeczno-gospodarczy skłaniają do przyjęcia dynamicznej i odważnej strategii rozwoju na najbliższe lata. W celu osiągnięcia zamierzonych celów, działania Gminy zgodnie ze strategią rozwoju - koncentrują się na następujących trzech obszarach strategicznych: Gospodarka, Społeczna równość szans, Przestrzeń i środowisko. Dla każdego z ww. obszarów strategicznych wytyczono nadrzędny i długofalowy cel strategiczny w danej dziedzinie oraz wskazano kierunki polityki Miasta (samorządu), warunkujące sukces w danym obszarze. W perspektywie opracowania Strategii Promocji Marki Zakopane, największe znaczenie ma obszar strategiczny I Gospodarka. Celem strategicznym jest tu Zakopane jako miasto nowoczesne gospodarczo, ze zróżnicowaną bazą ekonomiczną, opartą o co najmniej dwie rynkowe specjalizacje. Obszar strategiczny I Gospodarka - ogólne kierunki polityki: Lobbing i współpraca na rzecz wygodnego i szybkiego dojazdu do Zakopanego, Uporządkowanie systemu komunikacyjnego i transportu publicznego, Wspieranie podstawowej specjalizacji miasta - nowoczesnej, zrównoważonej turystyki przyjazdowej, oferującej markowe produkty wysokiej jakości, Stworzenie podstaw do wypracowania specjalizacji w wysokiej jakości usługach rynkowych w dziedzinie zachowania zdrowia z wykorzystaniem wysokich i średnich technologii, Rozwój usług publicznych w dziedzinie kultury i sportu, Zorganizowanie i koordynacja sprawnego wsparcia dla przedsiębiorstw oraz obsługi inwestorów zainteresowanych strategicznymi dziedzinami rozwoju miasta. Wśród szczegółowych kierunków polityki szczególne znaczenie mają: Wspieranie podstawowej specjalizacji miasta - nowoczesnej, zrównoważonej turystyki przyjazdowej, oferującej markowe produkty wysokiej jakości, Prowadzenie skoordynowanej z branżą i działaniami Powiatu, spójnej informacji i promocji turystycznej przez władze miasta, Organizowanie dużych wizerunkowych imprez kulturalnych i sportowych, Wsparcie budowy centrum kongresowego przez Miasto, 11 Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata , Rada Miasta Zakopane,

20 Wypracowanie i realizowanie jednolitej strategii rozwoju produktu turystycznego Zakopanego wspólnie z branżą, Powiatem i Województwem, Prowadzenie programu kontroli i promocji jakości lokalnych usług turystycznych wspólnie z branżą i Powiatem, Stworzenie podstaw do wypracowania specjalizacji w wysokiej jakości usługach rynkowych w dziedzinie zachowania zdrowia z wykorzystaniem wysokich i średnich technologii, Wypracowanie oferty inwestycyjnej Miasta w dziedzinie rynkowych usług prozdrowotnych, medycznych i rehabilitacyjnych, promowanej na rynkach zewnętrznych (tereny inwestycyjne, obiekty do celowego zagospodarowania), Pozyskanie nowych inwestorów w dziedzinie zachowania zdrowia oraz usług medycznych, zwłaszcza realizujących, obok usług, prace badawcze oraz wykorzystujących wysokie i średnie technologie, Pozyskanie strategicznych inwestycji w dziedzinie usług naukowo-badawczo-rozwojowych medycznych i biotechnologicznych, Podejmowanie i wsparcie działań w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (np. Zakopiańskie Centrum Zdrowia), Prowadzenie bezpłatnej informacji o lokalnych usługach zdrowotnych, powiązanej z informacją turystyczną, Zorganizowanie i koordynacja sprawnego wsparcia dla przedsiębiorstw oraz obsługi inwestorów zainteresowanych strategicznymi dziedzinami rozwoju miasta, Zapewnienie stałych, ogólnodostępnych i wysokiej jakości usług informacyjnych, doradczych i finansowych dla lokalnych firm, Wypracowanie oferty inwestycyjnej i procedury wsparcia dla inwestorów zainteresowanych inwestycjami w strategicznych dla miasta branżach tj. zrównoważona turystyka, sport, kultura, ochrona zdrowia i usługi medyczne. 20

21 Czym obecnie jest Marka Zakopane? Diagnoza 21

22 V. Diagnoza obecnego wizerunku Zakopanego 1. Obecny wizerunek Marki Zakopane Podstawowe wnioski płynące z przeprowadzonej analizy obecnego wizerunku Zakopanego: Wysoka świadomość i rozpoznawalność Marki Zakopane wśród marek polskich miejscowości turystycznych. Rysunek 2. Kiedy myśli Pan/i o Zakopanem, myśli Pan/i o Na rysunku przedstawiono pierwsze spontaniczne skojarzenia z Zakopanem; N=380. Wyrazisty, silnie pozytywny wizerunek miasta wśród mieszkańców Polski. Dwa kluczowe skojarzenia z Zakopanem to góry oraz Krupówki. W dalszej kolejności pojawiają się elementy związane z szeroko rozumianą wyjątkowością kulturową miasta i jego mieszkańców. Rozpoznawalne są konkretne osoby związane obecnie lub historycznie z miastem Adam Małysz, Witkacy, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Karol Szymanowski, papież Jan Paweł II i inni. Stosunkowo negatywny obraz miasta w mediach. Główne tematy poruszane w mediach: zły dojazd, tłok w mieście, spory i konflikty na poziomie lokalnym. Wizerunek miasta pozytywny na poziomie ogólnym, słabszy na poziomie szczegółowym. Lepszy wizerunek miasta posiadają osoby, które nigdy w Zakopanem nie były lub też były w mieście ponad 5 lat temu. Wizerunek miasta odpowiada rzeczywistej sytuacji. Źródło: Badanie ankietowe wśród turystów, styczeń 2012 Zestawienie badań wizerunkowych z analizą zasobów i problemów miasta pokazuje, że wizerunek Zakopanego jest w znacznej mierze odzwierciedla sytuację rzeczywistą. Wynikają z tego dwa wnioski: 1. Nie mamy do czynienia z przekłamaniem wizerunku, wynikającym np. ze stereotypów; 2. Do wprowadzenia zmian postrzegania marki nie wystarczy opracowanie odpowiedniej koncepcji marki i jej promocja konieczne będzie podjęcie szeregu realnych działań, które pozwolą uczynić zmianę wizerunku wiarygodną. 22

23 Krupówki są drugim, zaraz po górach, skojarzeniem z Zakopanem. Wymieniane są również w kontekście atrakcji turystycznych miasta oraz, przy założeniu, że przy Zakopanem nie byłoby gór, to właśnie Krupówki byłyby magnesem przyciągającym ludzi do miasta. Fakt, że Krupówki stały się tak silnym elementem wizerunku Zakopanego ma bez wątpienia wpływ na szeroko rozumiane pozycjonowanie miasta, Krupówki mają bowiem utrwalony medialnie wizerunek miejsca zatłoczonego. Tłumy na tatrzańskich szlakach, zapełnione pensjonaty i zatłoczone Krupówki druga połowa sierpnia to tradycyjnie szczyt sezonu turystycznego w Tatrach [ ]Spory ruch panuje na zakopiańskich Krupówkach. Przez deptak trzeba się wręcz przeciskać. Spacer z wózkiem dziecięcym po Krupówkach w tym tłumie to jak slalom gigant. 12 onet.pl, Rysunek 3. Proszę sobie wyobrazić, że przy Zakopanem nie byłoby gór. Co wtedy przyciągałoby ludzi do tego miasta?; N=380 Rysunek 4. Jakie zna Pan/i atrakcje turystyczne Zakopanego lub o jakich atrakcjach turystycznych Zakopanego Pan/i słyszał/a?; N=380 Źródło: Badanie ankietowe wśród turystów, styczeń 2012 Źródło: Badanie ankietowe wśród turystów, styczeń 2012 Badanie pokazało również, że wiedza respondentów na temat oferty Zakopanego jest stosunkowo duża, jeśli chodzi różnorodność wymienianych atrakcji. Uwagę zwraca natomiast fakt, że wśród atrakcji turystycznych Zakopanego wymieniano niemal wyłącznie atrakcje o charakterze turystycznym i sportowym (por. Rysunek 4), a brakuje atrakcji związanych z kulturą. Kultura, a także atmosfera miasta, folklor, architektura pojawiają się natomiast wśród elementów, które przyciągałyby ludzi do Zakopanego, przy założeniu, że przy Zakopanem nie byłoby Tatr (por. Rysunek 3). Kultura jest zatem silnym elementem wizerunku Zakopanego, jednak nie funkcjonuje w świadomości odbiorców jako atrakcja turystyczna, co świadczy o niesatysfakcjonującym stopniu wykorzystania potencjału kulturowego miasta. Negatywne elementy wizerunku miasta również są bardzo wyraziste. Zdecydowanie dominują tu cechy takie jak zła komunikacja oraz zatłoczenie miasta. Ponadto cechy te są bardzo często eksponowane w mediach, przez co stały się stałym elementem wizerunku miasta nawet wśród ludzi, którzy w Zakopanem nie byli

24 2. Otoczenie konkurencyjne Zakopanego Analiza przeprowadzona w pierwszym etapie projektu wykazała, że bezpośrednimi konkurentami Zakopanego są w pierwszej kolejności miejscowości górskie położone na terenie Polski (między innymi Krynica-Zdrój, Białka Tatrzańska, Wisła, Szczyrk, Szklarska Poręba, Karpacz), a także ośrodki o podobnym charakterze położone na Słowacji. Poszukując potencjalnych źródeł przewagi konkurencyjnej oraz optymalnego pozycjonowania dla Zakopanego warto przyjrzeć się temu jak pozycjonują się jego główni konkurenci. Ich pozycjonowania oraz idące za nimi strategie promocyjne koncentrują się wokół dwóch kategorii korzyści jakie mogą zaoferować: Rysunek 5. Jakie miejscowości turystyczne są bardziej atrakcyjne od Zakopanego?; turyści, którzy wskazali, że istnieją takie miejscowości, N=193 uzdrowiskowe eksponują walory przyrodnicze, zdrowotne oraz spokój i ciszę (np. Ustroń, Szczawnica, Lądek Zdrój) sportowe eksponują możliwości uprawiania aktywnego wypoczynku, przede wszystkim narciarstwa (np. Szklarska Poręba, Wisła, miejscowości słowackie) Bardziej kompleksowy wizerunek stara się kreować Krynica-Zdrój łącząc dwa wymienione wyżej elementy z prestiżem wzmacnianym organizacją Forum Ekonomicznego. Źródło: Badanie ankietowe wśród turystów, styczeń 2012 Analiza otoczenia konkurencyjnego Zakopanego umożliwiła wskazanie niszy dla Zakopanego: podstawowe elementy które stanowią o wyróżnialności miasta na tle konkurencji i są potencjalnie źródłem przewagi konkurencyjnej to bliskość Tatr oraz wyjątkowa kultura. Ponadto Zakopane jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miast nie tylko wśród miast górskich, ale także na terenie całego kraju, co świadczy o silnej marce miasta na turystycznej mapie Polski. Z drugiej jednak strony wartość i konkurencyjność marki obniżają negatywne cechy takie jak: tłok, masowość, hałas. Kierują one Markę Zakopane w stronę produktu masowego i powszechnego. Taki wizerunek miasta jest często widoczny w mediach, co może rzutować na decyzję o wyborze miejsca odpoczynku. Wśród mocnych stron innych polskich miejscowości turystycznych wymienia się najczęściej właśnie ich spokojniejszy, w porównaniu do Zakopanego, charakter. Ponadto konkurenci są postrzegani jako bardziej kompetentni pod względem ważnych cech funkcjonalnych jak dojazd oraz organizacja turystyki, a także tańsi. Zakopane słabiej wypada również na tle konkurencji pod względem oferty narciarskiej. 24

25 3. Pozycja konkurencyjna Zakopanego Podsumowanie przewag i słabości konkurencyjnych Zakopanego: Przewagi konkurencyjne Zakopanego Wysoka świadomość i rozpoznawalność marki Słabości konkurencyjne Zakopanego Zły dojazd Tłum i hałas Ograniczona oferta narciarska Tatry Słaba organizacja turystyki Drogie Kultura i folklor Masowość, komercja, kicz Mieszkańcy - niespójny wizerunek Zidentyfikowane przewagi i słabości konkurencyjne Zakopanego stanowią punkt wyjścia do określenia podstawowych kierunków rozwoju marki. W kolejnym kroku (Rozdział 6.1) dokonamy analizy poszczególnych elementów umacniających i osłabiających wizerunek Zakopanego. Przy analizie przewag konkurencyjnych wskażemy na ile dany element jest wykorzystywany w dotychczasowych działaniach promocyjnych miasta oraz jakie stwarza możliwości rozwoju. Szczególnej uwagi wymagają zidentyfikowane słabości konkurencyjne Zakopanego. Przy każdym elemencie osłabiającym wizerunek miasta wskażemy sposoby rozwiązania problemu i rekomendowane kierunki zmian. W ten sposób wizerunek Zakopanego zostanie rozłożony na czynniki pierwsze, a wskazane, na poziomie szczegółowym, kierunki zmian dadzą podstawę do wyznaczenia ogólnej koncepcji rozwoju Marki Zakopane. 25

26 4. Analiza SWOT Przeprowadzona analiza atrakcyjności turystycznej Zakopanego, oparta o wyniki analiz danych wtórnych oraz danych pierwotnych pozyskanych na drodze badań ankietowych przeprowadzonych wśród obecnych i potencjalnych turystów (mieszkańców Polski) oraz mieszkańców Zakopanego, dały podstawę do opracowania analizy SWOT wizerunku Zakopanego. Na kolejnych stronach przedstawiamy mocne i słabe strony wizerunku Zakopanego oraz wskazujemy szanse i zagrożenia dla rozwoju oferty turystycznej i gospodarczej miasta w następującym układzie tematycznym: 1. Atrakcyjność turystyczna i gospodarcza Zakopanego 2. Działania promocyjne Zakopanego 3. Wizerunek i konkurencyjność Zakopanego na tle innych miejscowości turystycznych 26

27 MOCNE STRONY SŁABE STRONY Bliskość Tatr Rozbudowa bazy noclegowej, wzrost liczby obiektów hotelowych Przedsiębiorczość mieszkańców Zakopanego Wzrost liczby podmiotów gospodarczych w Zakopanem Bliskość Tatrzańskiego Parku Narodowego Duży potencjał produktowy (oferta produktów o różnym stopniu złożoności) Szeroki wachlarz potencjalnych produktów odpowiadający światowym trendom w popycie (turystyka przyrodnicza, turystyka kulturowa, turystyka kulinarna) Bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego Dostęp do unikatowych w skali kraju walorów przyrodniczych, na bazie których kreować można produkty turystyczne Marka gościnności Wysoka atrakcyjność kulinarna, rozpoznawalność produktów regionalnych i tradycyjnych Oferta produktowa adresowana do różnych typów turystów Logotyp stosowany konsekwentnie w działaniach promocyjnych Biura Promocji Zakopanego Nieoficjalne hasło promocyjne Zakopane najbliżej Tatr atrakcyjne dla potencjalnych turystów i zachęcające do przyjazdu (według rankingu haseł promocyjnych miast i regionów 2010, wykonanym przez GfK Polonia na zlecenie Rzeczpospolitej ) Organizacja cyklicznych imprez kulturalno-rozrywkowych zwłaszcza w sezonie turystycznym (lato i zima) Kilka dużych imprez medialnych (zwłaszcza sportowych, np. Puchar Świata w Skokach Narciarskich, Zima z Radiem Zet) Zauważalność medialna ostatnich kampanii promocyjnych ( Weekend za pół ceny i Milka razem dla Tatr ) Oferta imprez kulturalno-rozrywkowych adresowana do różnych grup turystów Atrakcyjność turystyczna i gospodarcza Zakopanego Działania promocyjne Zakopanego Słaby dojazd do Zakopanego, zarówno drogowy, jak i kolejowy Spadek liczby ludności Zakopanego i starzenie się społeczeństwa Zjawisko szarej strefy w branży turystycznej i w handlu Spadek liczby turystów zagranicznych odwiedzających Zakopane Brak wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej Ograniczona, w porównaniu do konkurencji, oferta narciarska miasta Brak statusu uzdrowiska Brak opracowanego portfela markowych produktów turystycznych Brak portalu kumulującego oferowane produkty turystyczne Brak produktu turystycznego opartego na kreatywności Nierównomierny rozkład oferowanych produktów turystycznych w ciągu roku, uboga oferta turystyczna zwłaszcza w okresie wiosennym Mnogość instytucji i podmiotów zajmujących się promocją Zakopanego niezależnie od siebie, często bez porozumienia Brak spójnej i konsekwentnej kampanii promującej produkty turystyczne Brak oficjalnego hasła promocyjnego i nieznajomość nieoficjalnych sloganów wśród mieszkańców Brak wykorzystania w promocji turystycznej obecnych na terenie miasta sieciowych, regionalnych produktów turystycznych (wydarzenia i szlaki etnograficzne) Brak spójnej strony internetowej zawierającej kompleksowe informacje o mieście i wydarzeniach promocyjnych (powielanie treści na stronach Biura Promocji Zakopanego i Urzędu Miasta) Ograniczona oferta imprez kulturalno-rozrywkowych poza sezonem turystycznym (zwłaszcza jesienią) Nieuporządkowana polityka w zakresie organizacji imprez kulturalnych Brak przestronnego, dobrze oznakowanego Centrum Informacji Turystycznej w bliskiej okolicy Krupówek 27

28 Wysoka ocena ogólnego wizerunku miasta wśród turystów Przyciąganie turystów ze Wschodu (Rosja, Ukraina, Białoruś), stosunkowo wysoka rozpoznawalność na Ukrainie Wysoka pozycja Zakopanego (w większości przypadków w pierwszej trójce) w rankingach atrakcyjności polskich miast Pozytywne skojarzenia miasta ze znanymi postaciami, liczne skojarzenia z przedstawicielami kultury Pozytywna ocena nastawienia mieszkańców Zakopanego do turystów Wizerunek i konkurencyjność Zakopanego na tle innych miejscowości turystycznych Negatywny wizerunek Zakopanego w mediach, w szczególności w kontekście dojazdu, tłoku, problemów z komunikacją wewnętrzną, konfliktów wewnętrznych w mieście, nieuczciwych praktyk wobec turystów Odwołania w mediach do niskiej jakości oferty Zakopanego, niezbyt atrakcyjnej dla bogatego turysty Zatracanie artystycznego wizerunku miasta Wizerunek miasta drogiego Słaba rozpoznawalność Zakopanego za granicą (w Europie Zachodniej) Negatywny wizerunek związany ze zbytnim zatłoczeniem miasta Gorszy wizerunek miasta wśród osób, które w ostatnich 5 latach odwiedziły Zakopane Relatywnie słabsza ocena wizerunku miasta wśród osób młodszych oraz wśród mieszkańców województwa małopolskiego Niższa niż wśród turystów ocena miasta wśród mieszkańców Relatywnie słabsza ocena wizerunku miasta przez mieszkańców związanych z branżą turystyczną 28

29 SZANSE ZAGROŻENIA Wzrost zainteresowania Zakopanem ze strony turystów zagranicznych, szczególnie turystów ze Wschodu Zwiększenie popytu na luksusowe i specjalistyczne produkty turystyczne Wzrost świadomości zdrowotnej oraz branie pod uwagę aspektów zdrowotnych przy wyborze destynacji turystycznej (wzrost popytu na produkty z zakresu turystyki spa&wellness, ekoturystyki, turystyki smakoszy ) Pozyskanie inwestorów w dziedzinie zdrowia i usług medycznych Wykorzystanie nowych technologii w promocji produktów turystycznych Wzrost popytu na podróże poznawcze Wykorzystanie turystyki kulturowej oraz kulinarnej do przedłużenia sezonu turystycznego (turystyka kulturowa lato i jesień; turystyka kulinarna wiosna i jesień) Nawiązanie współpracy z regionami sąsiednimi i kreowanie wspólnych, sieciowych produktów turystycznych Rozwój tanich połączeń lotniczych krajowych i zagranicznych do Krakowa i Popradu Stworzenie podstawowej specjalizacji miasta nowoczesnej, zrównoważonej turystyki oferującej produkty wysokiej jakości Obecność Zakopanego w kampanii produktowej POT na rynkach zagranicznych (produkty Poland Travel Active oraz Poland Travel Nature) Zintensyfikowanie kampanii promocyjnej na rynkach zagranicznych (zwłaszcza w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji i na Ukrainie) Rozwijanie współpracy ze Słowacją i kontynuowanie wspólnej strategii promocyjnej (np. w ramach kampanii Wspólne Tatry) Tworzenie stałych ofert rabatowych i promocyjnych na podstawie porozumienia podmiotów z branży turystycznej (sukces akcji Weekend za pół ceny ) Atrakcyjność turystyczna i gospodarcza Zakopanego Rosnąca liczba turystów odwiedzających miejscowości konkurencyjne Rozbudowa oferty turystycznej miejscowości i regionów konkurencyjnych, w szczególności po słowackiej stronie Tatr Poprawa konkurencyjności produktowej innych rynków recepcyjnych głównych konkurentów Zakopanego Brak dialogu i partnerstwa w budowaniu produktów turystycznych, co utrudnić może zarówno przygotowywanie portfela markowych produktów turystycznych, ich promocję jak i budować negatywny wizerunek obszaru Brak dialogu i integracji społecznej, nakierowanie mieszkańców i przedsiębiorców na osiąganie jak najwyższych zysków z turystyki prowadzić może do polaryzacji i atomizacji społeczności lokalnej oraz nieodwracalnych przekształceń w krajobrazie kulturowym i naturalnym Działania promocyjne Zakopanego Wątpliwości mieszkańców i przedsiębiorców odnośnie wspólnych działań promocyjnych miasta z sąsiadującymi miejscowościami Brak dialogu i porozumienia między podmiotami z branży turystycznej i utrudnienia w prowadzeniu wspólnych działań promocyjnych Brak akceptacji mieszkańców i przedsiębiorców dla przyjętej koncepcji Marki Zakopane 29

30 Działania Urzędu Miasta na rzecz stopniowego porządkowania spraw w mieście nielegalnego handlu, nieuczciwych praktyk wobec turystów Kandydatura Miasta do organizacji Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym w 2017 roku Częsta obecność Zakopanego w ogólnokrajowych mediach, umożliwiająca łatwe dotarcie z przygotowanym przekazem informacyjnym do szerokiego grona odbiorców Ograniczone możliwości tworzenia całorocznej oferty turystycznej Wizerunek i konkurencyjność Zakopanego na tle innych miejscowości turystycznych Zwiększenie rozpoznawalności marek miejscowości konkurencyjnych na skutek prowadzonych przez nie działań promocyjnych Umacniająca się pozycja wizerunkowa konkurentów Zakopanego, w szczególności Krynicy-Zdroju Aktywność niektórych konkurentów Zakopanego w podejmowaniu działań w oparciu o opracowane już strategie promocji Postrzeganie przez społeczność lokalną miejscowości sąsiadujących (Białka i Bukowina Tatrzańska) jako największych konkurentów Zakopanego Możliwość pogarszania wizerunku wynikająca z negatywnych doświadczeń turystów powracających z Zakopanego 30

31 Jak ma wyglądać Marka Zakopane w 2020? Jak to osiągnąć? Strategia 31

32 VI. Strategia Promocji Marki Zakopane 5. Podejście do tworzenia Strategii Po części diagnostycznej projektu, proces tworzenia Strategii przebiegał zgodnie z następującym schematem: Koncepcja Marki Zakopane Rozdział 6, w ramach którego opracowano: Rekomendowane kierunki zmian w wizerunku Zakopanego (odpowiedzi na słabości wizerunkowe oraz sposoby wykorzystania przewag konkurencyjnych) Podstawowe elementy marki Charakterystykę marki Ideę przewodnią marki Grupy docelowe promocji Rekomendacje odnośnie Systemu Identyfikacji Wizualnej Zakopanego Wykorzystanie idei przewodniej w promocji Struktura i założenia Strategii Rozdział 7, w ramach którego opracowano: Misję Marki Zakopane Wizję Marki Zakopane w 2020 roku Strukturę Strategii Marki Zakopane Opis linii strategicznych i celów operacyjnych Rozdział 8, w ramach którego rozwinięto koncepcję Strategii. Przygotowując Strategię działania podzielono na cztery główne linie strategiczne odwołujące się do poszczególnych obszarów. W ramach linii strategicznych zdefiniowano cele operacyjne, których osiągniecie zapewnić ma realizacja konkretnych działań przypisanych do poszczególnych celów operacyjnych. Prezentowany dokument strategiczny zawiera głównie opis linii strategicznych oraz przypisanych im celów operacyjnych. Szczegółowy opis działań zawiera Plan operacyjny promocji Marki Zakopane, stanowiący Załącznik nr 2 do Strategii. Wdrażanie i monitoring realizacji Strategii Rozdział 9, w ramach którego przedstawiono podstawowe założenia odnośnie wdrażania Strategii. Integralnymi załącznikami do Strategii Promocji Marki Zakopane na lata są: 1. Portfel produktów i usług turystycznych (załącznik nr 1); 2. Plan operacyjny promocji Marki Zakopane (załącznik nr 2). 32

33 6. Koncepcja Marki Zakopane 6.1. Rekomendowane kierunki zmian w wizerunku Zakopanego Przewagi konkurencyjne Zakopanego Wysoka świadomość i rozpoznawalność marki Dotychczasowy stopień wykorzystania potencjału Średni Rekomendowany kierunek zmian Brak konieczności budowania znajomości marki od podstaw. Konieczność wykorzystania stałego zainteresowania mediów miastem poprzez kreowanie komunikatów zwracających uwagę na najciekawsze elementy oferty Zakopanego. Tatry Wysoki Dalsze eksponowanie atrakcyjności i wyjątkowości Tatr oraz możliwości korzystania z produktów turystycznych opartych na górach. Kultura i folklor Średni Nacisk na organizację i eksponowanie wydarzeń kulturalnych nawiązujących do dziedzictwa kulturowego Zakopanego, ale reprezentujących wysoki poziom; niedopuszczanie do przedstawiania folkloru w kiczowatym wydaniu. Słabości konkurencyjne Zakopanego Sposób rozwiązania problemu Rekomendowany kierunek zmian Zły dojazd Tłum i hałas Ograniczona oferta narciarska Słaba organizacja turystyki Drogie Masowość, komercja, kicz Poprawa infrastruktury dojazdowej + informacja Zmiana postrzegania + bogata oferta Współpraca Zmiany w organizacji Podnoszenie jakości Zmiany w ofercie Dostarczenie rzetelnej informacji nt. utrudnień w ruchu i najdogodniejszych sposobów dotarcia do miasta + stałe dążenie do poprawy infrastruktury dojazdowej Dążenie do wizerunku miasta tętniącego życiem w pozytywnym sensie, obfitującego w ciekawe wydarzenia kulturalne. Współpraca z okolicznymi ośrodkami narciarskimi i pozycjonowanie miasta jako centrum/serca regionu, bazy wypadowej dla turystyki narciarskiej. Wdrożenie portfela produktów turystycznych oraz zapewnienie zintegrowanego i kompleksowego systemu informowania o ofercie miasta. Dążenie do wizerunku miasta charakteryzującego się wysoką jakością oferty, wartego swojej ceny. Stworzenie bogatej, wysokiej jakości oferty kulturalnej, rozpowszechnianie i eksponowanie przykładów ambitnego czerpania z tradycji Podhala. Mieszkańcy - niespójny wizerunek Koordynacja Działania promocyjno-informacyjne skierowane do mieszkańców zachęcające do wpisania się w przyjęty kierunek promocji miasta. 33

34 6.2. Podstawowe elementy marki Zakopane jest postrzegane jako miejsce wyróżniające się na tle innych miejscowości turystycznych w Polsce, ale z drugiej strony oklepane, dość oczywiste, interesujące dla masowego, mniej wymagającego turysty. W pewnym stopniu nastąpiła więc degradacja prestiżu Marki Zakopanego, zwłaszcza, gdy za punkt odniesienia weźmie się wizerunek Zakopanego sprzed wojny artystycznego, prestiżowego, przyciągającego nieszablonowych ludzi, którzy stali się częścią miasta i współtworzyli jego charakter. Zmiany powinny zmierzać do podniesienia prestiżu i aspiracyjności Marki Zakopane. Przyszłe pozycjonowanie Zakopanego musi uwzględniać takie cechy odróżniające miasto od głównych konkurentów jak wielkość (zarówno ogólny bardziej miejski charakter miejscowości jak i liczba odwiedzających turystów) oraz znajomość i utrwalony wizerunek marki. Podstawą do budowania marki powinny być położenie u stóp Tatr oraz kultura. To właśnie połączenie tych dwóch elementów stanowi o wyjątkowości Zakopanego i jest najbardziej wiarygodnym źródłem jego przewagi konkurencyjnej. Ważnym elementem wizerunku Miasta są także ludzie związani z Zakopanem. Związane jest to z historią Zakopanego jako miejsca, w którym żyją wyjątkowi, wręcz hardzi, kreatywni i pełni pasji ludzie. Dotyczy to zarówno Górali, jaki i osób, które pojawiały się na przestrzeni lat w Zakopanem chcąc mieszkać i żyć w pod Giewontem. Za wyborem tych elementów przemawia również fakt, że są one bardzo głęboko zakorzenione w obecnym wizerunku miasta. Stanowią jego największy kapitał, który obecnie nie jest w pełni wykorzystywany. Dlatego rekomendowany kierunek działań to w większym stopniu korekta rozłożenia akcentów w podstawach obecnego wizerunku, zmierzająca do bardziej efektywnego wykorzystania zawartego w nich potencjału, niż diametralne przekonstruowanie fundamentów marki. Tatry Kultura Ludzie Badania przeprowadzone w pierwszym etapie projektu pokazały, że pobliskie miejscowości, a zwłaszcza Białka Tatrzańska, są postrzegane przez mieszkańców Zakopanego jako konkurencja. Wprawdzie turyści głównych konkurentów Zakopanego lokują poza Podhalem (Krynica-Zdrój, Szklarska Poręba, Wisła, Karpacz), niemniej jednak bez wątpienia podhalańskie miejscowości inwestując w infrastrukturę znacząco zwiększyły swoją atrakcyjność oferując większość benefitów jakie turyście daje Zakopane (relatywna bliskość Tatr, kulturowy klimat Podhala), a zarazem posiadając wizerunek miejsc mniej zatłoczonych i jednocześnie dysponujących lepszą ofertą narciarską. Zakopane Podhale Dlatego Zakopane w procesie planowania promocji powinno uwzględnić specyfikę tej sytuacji. Optymalnym w tym kontekście rozwiązaniem wydaje się pozycjonowanie Zakopanego jako serca Podhala miejsca tętniącego życiem, zawierającego esencję kulturowej odrębności i wyjątkowości regionu. Zakopane jako centrum i gospodarz regionu oferuje turyście atrakcje okolicznych miejscowości ułatwiając korzystanie z możliwości jakie oferują. Zakopane napełnia okolicę duchem i swoją energią nadaje tempo. Rozprowadza turystów w zależności od ich potrzeb i oczekiwań. Dysponuje kompleksową ofertą może zaoferować ekstremalne przeżycia sportowe, spokój na łonie przyrody lub możliwość korzystania z bogatej i wyjątkowej oferty kulturalnej miasta. 34

35 6.3. Charakterystyka marki Podstawowe wymiary charakterystyki Marki Zakopane: 1. Pochodzenie marki Marka Zakopane wywodzi się z bogatej tradycji Podhala. Wyjątkowość i odrębność kulturowa Podhala dotycząca mowy, ubioru, obyczajów, muzyki, tańca czy architektury sprawiła, że Zakopane zaczęło przyciągać ludzi nieszablonowych i twórczych, którzy inspirując się miejscem i jego dorobkiem kulturowym wyznaczali trendy kultury i sztuki. Zakopane stało się ośrodkiem kulturalnym, odwiedzanym lub zamieszkanym przez sławne postacie polskiej kultury, które wybitnie przyczyniły się do rozwoju polskiej myśli filozoficznej, sztuki (w tym stylu zakopiańskiego), a w dalszej perspektywie powstania licznych instytucji takich jak galerie czy muzea. Powstały w ten sposób wyjątkowy klimat przedwojennego Zakopanego jest źródłem tożsamości miasta i punktem odniesienia dla przyszłych działań. 2. Korzyści dla odbiorcy Zakopane dzięki swemu położeniu u podnóża Tatr oferuje cały szereg atrakcji związanych z ich eksplorowaniem. Daje ogromne możliwości uprawiania sportów związanych z górami na różnych stopniach zaawansowania (w tym sportów niszowych) oraz wypoczynku na łonie przyrody. Ponadto Zakopane daje możliwość doświadczenia wyjątkowej kultury, wyrastającej z charakteru miejsca, inspirowanej jego tradycją, ale również w sposób twórczy reinterpretowanej. W Zakopanem można doświadczyć tej wyjątkowości na wielu poziomach: architektury, sztuki, wydarzeń kulturalnych, kulinarnym, etc. 3. Element wyróżniający markę Zakopane jest wyjątkowe ze względu na unikalne połączenie wynikające z położenia u podnóża Tatr z kulturowym duchem miasta. 35

36 4. Idealny odbiorca Turyści: Zakopane jest miejscem dla turystów aktywnych w swojej dziedzinie, którzy są ciekawi świata i chcą doświadczać go na różnych poziomach: wypoczynku, sportu, przyrody, kultury, gastronomii, etc. Mieszkańcy: Zakopane jest dobrym miejscem do życia, wspomagającym mieszkańców w ich aktywności i podejmowanych przez nich inicjatywach gospodarczych, społecznych i kulturowych. Biznes: Zakopane jest miejscem prestiżowym, ale również inspirującym swoim wyjątkowym charakterem. Kreatywny duch miasta, dający ogromne możliwości aktywnego spędzania czasu, położenie oraz infrastruktura na odpowiednio wysokim poziomie sprawiają, że Zakopane jest doskonałym miejscem do organizowania konferencji i spotkań biznesowych. 5. Osobowość marki Zakopane to artysta człowiek twórczy, aktywny i dynamiczny. Myśli nieszablonowo, chętnie czerpie inspirację z tradycji, ale jednocześnie ciągle ją rozwija i reinterpretuje. Z drugiej strony jest to artysta dojrzały. Zdobył już popularność, ma ugruntowaną pozycję, jest pewny siebie i wie dokąd zmierza. Ma jednak temperament i twórczą energię, które sprawiają, że mimo ugruntowanej pozycji na rynku, nigdy nie wiemy czym nas zaskoczy. 6. Ambicja marki Zakopane walczy o to, żeby stać się atrakcyjnym kurortem górskim, wyróżniającym się spośród innych miejscowości turystycznych wyjątkową atmosferą i kompleksową ofertą. Ma ambicję stać się sercem Podhala dynamicznym centrum regionu zawierającym jego kulturową esencję, miejscem tętniącym życiem w szerokim tego słowa znaczeniu wydarzeń kulturalnych i atrakcji związanych z turystyką i wypoczynkiem, potrafiącym zaspokoić różnorodne potrzeby odwiedzających. Chce być miejscem inspirującym przyciągającym ludzi aktywnych, oczekujących oferty na wysokim poziomie. 7. Wartości marki Otwartość, gościnność Kreatywność Ambicja Świadomość swoich korzeni i kierunków, do których dąży 36

37 6.4. Grupy docelowe promocji zakłada realizację działań skierowanych do wewnętrznych i zewnętrznych grup docelowych. Ogólny podział grup docelowych Strategii przedstawia się następująco: Wewnętrzne grupy docelowe: Biuro Promocji Zakopanego i przedstawiciele samorządu jako podmioty bezpośrednio odpowiedzialne za realizację Strategii; Organizacje pozarządowe działające na terenie Zakopanego; Mieszkańcy mieszkańcy to kluczowa grupa odbiorców działań promocyjnych miasta. Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy Zakopanego wskazywali na silną potrzebę realizacji działań promocyjnych Zakopanego; Przedsiębiorcy ze względu na bardzo wysoki udział branży turystycznej i okołoturystycznej w ogóle przedsiębiorstw terenie Zakopanego, grupa bezpośrednio zainteresowana działaniami promocyjnymi i w znacznym stopniu uzależniona od ich skuteczności. Zewnętrzne grupy docelowe: Turyści zgodnie z przyjętą segmentacją turystów; Media pośrednicy przekazu wizerunkowego, mający ogromny wpływ na kształtowanie wizerunku marki; Biznes organizatorzy turystyki biznesowej, inwestorzy zewnętrzni, touroperatorzy Instytucje powiatowe, regionalne, krajowe instytucje publiczne zaangażowane w promocję powiatu, regionu i kraju Na liście wewnętrznych grup docelowych umieszczono podmioty oraz grupy osób, które z jednej strony maja wpływ na kształt i postrzeganie marki miasta, z drugiej natomiast są bezpośrednio zainteresowane efektywnością działań promocyjnych, gdyż od ich skuteczności w znacznej mierze zależą ich źródła dochodów. Do zewnętrznych grup docelowych zaliczają się przede wszystkim odbiorcy końcowi, ale również pośrednicy przekazu wizerunkowego. Nie ulega wątpliwości, że w przypadku miejscowości o charakterze typowo turystycznym kluczowe znaczenie mają działania promocyjne skierowane do turystów. Ponadto, aby działania te były skuteczne konieczne jest zaadresowanie ich do najbardziej perspektywicznych grup turystów. Poniższe zestawienia przedstawiają segmentacje turystów wraz ze wskazaniem, które z segmentów mogą być najbardziej cenne z punktu widzenia Zakopanego. 37

38 Tabela 2. Typologie turystów w zależności od motywów podróży turystycznych Typ turysty Motywy podróżowania Poszukiwane produkty Buntownik Wędrowiec Kolekcjoner atrakcji Pielgrzym Twórca Poszukiwacz przygód Poszukiwacz adrenaliny Podglądacz przyrody Szpaner podróż jest najważniejszą wartością, odwiedza wiele miejsc, często tego wcześniej nie planując, lubi się przemieszczać, ceni sobie niezależność, indywidualista, turysta trudny podróż ma wartość poznawczą i edukacyjną, chce poznać odmienne kultury, odwiedza obiekty zabytkowe, zwłaszcza te o kluczowym znaczeniu w rozwoju miejsca czy szczególnie ważne dla jego mieszkańców, jest tolerancyjny, szanuje nie tylko dobra materialne ale także przyrodę konsumpcjonista, największą wartością jest dotarcie do jak największej ilości nowych miejsc, mało zaangażowany, często nietolerancyjny, lubi się bawić poszukuje wartości trwałych, poznanie jest dla niego największą wartością, starannie wybiera odwiedzane miejsca, bardzo wymagający największą wartością jest aktywne poznawanie kultury, szuka miejsc żywych, autentycznych, wymagających zaangażowania się ze strony turysty, lubi zagadki największą wartością są nowe doświadczenia, lubi odkrywać tajemnice, aktywnie działać największą wartością są nowe, silne przeżycia, lubi zabawę i ryzyko największa wartość to zgłębianie wiedzy, cenni obszary cenne przyrodniczo, fascynuje się rzadkimi gatunkami zwierząt, lubi samotność, jest gotów na wiele wyrzeczeń dla nowych odkryć uprawia modne dyscypliny sportów, często tyko w wakacje, lubią imponować i działać w grupie rzadko korzystający z produktów turystycznych szuka unikatowych produktów turystycznych związanych z kulturą poszukuje produktów luksusowych i drogich oczekuje produktów unikatowych, opartych na dziedzictwie współtworzy produkty, szuka produktów pomysłowych chętnie współtworzy produkty, szuka produktów wyjątkowych, zapewniających ciekawe wyzwania poszukuje coraz to nowych, wyjątkowych i pobudzających produktów związanych ze sportami ekstremalnymi szuka produktów kameralnych, świadczonych przez profesjonalistów, opartych na walorach przyrodniczych szuka drogich produktów, związanych z modnymi sportami Źródło: Opracowanie własne 38

39 Tabela 3. Typologie turystów w zależności od statusu gospodarstwa domowego Typ turysty Motywy podróżowania Poszukiwane produkty Młodzież szkolna (grupy zorganizowane) Młodzi turyści: lat Single Pary/małżeństwa bez dzieci Rodziny z dziećmi Puste gniazda Połączenia nauki i zabawy, zwiedzanie zabytków, odwiedzanie obszarów przyrodniczo cennych ale przemieszczanie się głównie najpopularniejszymi szlakami Zdobywanie nowych doświadczeń i przeżyć, odwiedzanie mniej popularnych miejsc, wyjazdy aktywne, poznawanie nowej kultury Szukanie nowych doświadczeń i kontaktów, realizacja swoich pasji, poszukiwanie warunków do odzyskania sił i zabawy Aktywny wypoczynek, poznawanie nowych kultur i miejsc przyrodniczo cennych, korzystanie z wielu usług Odpoczynek na łonie przyrody, korzystanie z atrakcji dla dzieci, częste spacerowanie, korzystanie z bazy sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej (baseny, kina, lodowiska) Wypoczynek z dala od miejsca zamieszkania, zwiedzanie nowych miejsc, poszukiwanie atrakcji i nowych doświadczeń, często zgłębianie wiedzy Produkty tanie, miejsca znane i popularne, kompleksowe: łączące kulturę i przyrodę Produkty wyjątkowe, raczej nie drogie, związane aktywnymi formami spędzania czasu wolnego Produkty związane z kulturą, produkty związane z odnową biologiczną Produkty drogie, czasem luksusowe, wyjątkowe Produkty interaktywne, angażujące dzieci i/lub całe rodziny Produkty kameralne jak i zorganizowane pakiety turystyczne Źródło: Opracowanie własne Strategiczne segmenty turystów, które warto pozyskać do Zakopanego to przede wszystkim twórca oraz poszukiwacz przygód. Turyści należący do tych typów doskonale wpisują się w Markę Zakopanego: miasto może zapewnić nowe doświadczenia i przeżycia, a oni mogą stać się nośnikiem pozytywnego wizerunku miasta. Mało atrakcyjne segmenty to kolekcjoner atrakcji oraz szpaner. Są to turyści mało tolerancyjni, nie rozumiejący genus loci miejsca. Typem turysty wartym wykluczenia w Zakopanem jest natomiast buntownik, który na krótko się zatrzymuje w odwiedzanych miejscach, rzadko korzysta z produktów i atrakcji turystycznych. twórca, poszukiwacz przygód wędrowiec, poszukiwacz adrenaliny podglądacz przyrody kolekcjoner atrakcji, szpaner Jeśli zaś chodzi o segmenty turystów wydzielone przez status gospodarstwa domowego, wszystkie buntownik omówione typy turystów warte są pozyskania do miasta. Należy dostosować ofertę do różnych typów. Zróżnicowanie turystów odwiedzających miasto może zwiększyć ruch turystyczny w mniej popularnych sezonach. Szczególnie należy dopracować ofertę dla rodzin z dziećmi, gdyż typ ten wymaga specjalistycznej infrastruktury, atrakcji i produktów turystycznych. Ponadto pozostałe typy można łatwiej zakwalifikować do turystów kulturowych (np. puste gniazda) lub kwalifikowanych (np. młodzi turyści), rodziny z dziećmi natomiast szukają wyjazdów wypoczynkowych, ale nie tylko biernych ale także takich, które aktywizują wszystkich członków rodziny. 39

40 6.5. Idea przewodnia marki Idea przewodnia to centralny punkt dla kreatywności. To jedno zdanie, które musi podkreślać kluczowe elementy tożsamości marki, stanowiąc przy tym podstawę dla wszelkich działań związanych z jej rozwojem. Stanowi punkt spotkań uzgodniony punkt wyjścia dla działań, które będą miały służyć wdrażaniu marki. Idea przewodnia będzie stanowić podstawę dla briefów przygotowywanych dla agencji reklamowych, czy dla nowo dołączających osób do zespołu zarządzającego marką. Idea przewodnia będzie służyła jako czynnik wyróżniający Markę Zakopane, będący cennym aktywem. Promocja Marki Zakopane niewątpliwie powinna skupiać się na dotychczasowych, już istniejących przewagach konkurencyjnych miasta, a jednocześnie pokazywać je w odświeżonej, wzmocnionej i bardziej interesującej formie. Dlatego też w koncepcji pozycjonowania wykorzystane będą już obecne mocne strony Zakopanego, przy czym wymagają one uwypuklenia i przedstawienia w bardziej atrakcyjnej, emocjonalnej formie. W proponowanym pierwszym atrybucie idei przewodniej Marki Zakopane chcemy odwołać się do wyjątkowości miasta na tle innych górskich miejscowości turystycznych (polskich i zagranicznych), wynikającej z połączenia wyjątkowej przyrody z kulturą: unikalne połączenie wartości przyrodniczych z kulturowym duchem miasta Wyjątkowość miasta, płynąca z unikalnego połączenia przyrody z kulturą nie komunikuje jednak w sposób wystarczający korzyści, jakie potencjalnemu odbiorcy ma przynieść obcowanie z Zakopanem. Z tego względu do idei przewodniej włączony zostaje drugi atrybut, który zachęca do wykorzystywania i inspirowania się Zakopanem na maksymalnym, najwyższym poziomie. Odniesieniem do ambicji, aktywności i jakości, a jednocześnie literalnym odniesieniem do wysokich gór/szczytów jest określenie: Mierz wysoko! Po połączeniu obu atrybutów uzyskujemy ideę przewodnią Marki Zakopane określoną następująco: Wyjątkowa atmosfera miasta wynikająca z unikalnego połączenia wartości przyrodniczych z kulturowym duchem miasta, która inspiruje do tego, by mierzyć wysoko Dlaczego uważamy, że takie rozwiązanie będzie działać? (Reasons to Believe RTB): 1. Wyjątkowe połączenie przyrody i kultury konkurencja nie dysponuje takim połączeniem 2. Literalne odniesienie do wysokich gór/szczytów (jedynych tego typu w Polsce), a z drugiej strony do jakości, ambicji, aktywności 3. Inspiracja odniesienie do przeszłości i artystów, którzy inspirowali się Zakopanem 4. Odpowiada na zdiagnozowane słabości wizerunkowe Zakopanego (osłabiony prestiż, masowość, słaba organizacja) i zachęca do mierzenia wysoko, zarówno odbiorców wewnętrznych (mieszkańców, przedsiębiorców), jak i zewnętrznych (turystów) 40

41 6.6. Wykorzystanie idei przewodniej w promocji Promocja Marki Zakopane będzie wymagać realizacji działań komunikacyjnych oraz koncentracji projektów marketingowych wokół przyjętej idei przewodniej. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że idea przewodnia nie stanowi gotowego hasła promocyjnego, które należałoby stosować w kampaniach wizerunkowych. W ramach opracowywania kampanii promocyjnych możliwe jest budowane na podstawie idei przewodniej opartych na niej uszczegółowionych przekazów marketingowych i haseł reklamowych. Ważne jest natomiast, by opracowana idea przewodnia była spójną podstawą budowania przekazu marketingowego miasta. Konstrukcja komunikatów werbalnych na potrzeby promocji Marki Zakopane powinna bazować na takich słowach jak: EKSPRESJA INSPIRACJA - ODKRYWANIE Rekomendujemy również, by ideę przewodnią marki rozwijać nie tylko na poziomie ogólnego wizerunku miasta, lecz także w odniesieniu do konkretnych produktów turystycznych. W ten sposób przekaz promocyjny będzie kierowany do konkretnych grup odbiorców i tym samym będzie miał większe szanse na utrwalenie w ich świadomości wiarygodnego komunikatu. Odniesienie idei przewodniej Marki Zakopane do przykładowych produktów turystycznych: Aktywny wypoczynek najwyższe i jedyne w swoim rodzaju góry w Polsce dają nieograniczone możliwości uprawiania turystyki aktywnej w formie tradycyjnej (wędrówki piesze, narciarstwo), jak i niszowej, (ski-alpinizm, wspinaczka, snow polo, narciarstwo na Kasprowym Wierchu). Niezależnie od zainteresowań odbiorcy, Zakopane daje możliwość poszukiwania inspiracji w tym, co wyjątkowe. Daje odbiorcy możliwość uprawiania sportów związanych z górami na różnych stopniach zaawansowania, także na tym najwyższym poziomie po sam szczyt. Wakacje rodzinne nie muszą opierać się wyłącznie na standardowych rozrywkach. Zakopane, dzięki swojej kompleksowej ofercie, potrafi zainspirować do urozmaicenia wyjazdu wakacyjnego. Przykładowym produktem mogą być warsztaty kreatywne dla rodzin inspirowane kulturą i folklorem podhalańskim pozwalają poznać niezwykłą tradycję, a zarazem stanowią bardziej ambitne i niestandardowe formy spędzania czasu. Turystyka kulturowa Zakopane to miasto tętniące życiem, w którym organizowanych jest wiele wydarzeń kulturalnych (design, malarstwo, muzyka, teatr, literatura). To miasto skupiające i przyciągające artystów, którzy mierzą wysoko, prezentując wysoki poziom. Korzystanie z oferty kulturowej miasta inspiruje. Turystyka biznesowa Zakopane to miejsce, w którym powstają ambitne (najlepsze) pomysły, dlatego warto tu zorganizować konferencję, spotkanie biznesowe, wyjazd motywacyjny. Zakopane może stać się miejscem spotkań ludzi kreatywnych, np. przedstawicieli branży marketingowej, reklamowej, etc. System Identyfikacji Wizualnej przygotowany na potrzeby promocji Marki Zakopane powinien odzwierciedlać przyjętą ideę przewodnią promocji. Logo Marki Zakopane powinno kojarzyć się z przyjętym kierunkiem promocji odzwierciedlać prestiż i aspiracyjność Marki Zakopane. Wizualna sfera miasta powinna oddawać otwarty, twórczy i awangardowy charakter miejsca. Jednocześnie rekomendujemy, by szata wizualna miasta obejmowała nie tylko markę parasolową Zakopane, lecz także stwarzała możliwości promocji pod spójną szatą graficzną marek produktowych (np. produktów wiodących: Etno Zakopane, Kreatywne Zakopane i Awangardowe Zakopane, zgodnie z przyjętymi w Portfelu produktów i usług turystycznych), jak i wszelkich innych produktów turystycznych oferowanych przez Zakopane. 41

42 7. Struktura i założenia Strategii 7.1. Misja Marki Zakopane Zakopane walczy o to, żeby stać się symbolem udanego wypoczynku w górach, całorocznym kurortem o szerokiej i zróżnicowanej ofercie i rozwijającym się z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Ma ambicję stać się dynamicznym centrum regionu zawierającym jego kulturową esencję, miejscem tętniącym życiem w szerokim tego słowa znaczeniu wydarzeń kulturalnych i atrakcji związanych z turystyką i wypoczynkiem, potrafiącym zaspokoić różnorodne potrzeby odwiedzających. Chce być miejscem inspirującym, przyciągającym ludzi aktywnych, oczekujących oferty na wysokim poziomie Wizja Marki Zakopane w 2020 roku Zakopane to miejsce o wyjątkowej atmosferze, które w pełni wykorzystuje swój potencjał płynący z położenia u stóp Tatr w połączeniu z bogatym dziedzictwem kulturowym regionu. Przyciąga ludzi aktywnych i ciekawych świata i potrafi zaspokoić różnorodne potrzeby kulturalne, sportowe, wypoczynkowe i biznesowe. Zakopane to serce Podhala miejsce tętniące życiem, pełne energii i jednocześnie charakteryzujące się wysoką jakością i dobrą organizacją oferty. 42

43 7.3. Struktura Strategii Promocji Marki Zakopane Realizację Strategii Promocji Marki Zakopane na lata zaplanowano w formie czterech linii strategicznych. Linie te odpowiadają na zidentyfikowane w ramach diagnozy problemy i założenia do promocji miasta, realizując cel nadrzędny Strategii, jakim jest: Poprawa atrakcyjności i konkurencyjności gospodarczej i turystycznej Zakopanego poprzez wytworzenie rozpoznawalnej marketingowo i wizerunkowo Marki Zakopane Każdej linii strategicznej przyporządkowano cel strategiczny, a w ramach każdego celu strategicznego opracowano cele operacyjne, którym przypisano konkretne działania, wraz z ramami czasowymi i budżetowymi realizacji tych działań. Dwie pierwsze linie strategiczne mają charakter horyzontalny stanowią podstawę dla skutecznej promocji miasta, realizując odpowiednio cel związany z poprawą współpracy podmiotów w zakresie działań promocyjnych oraz cel związany z poprawą wizerunku Zakopanego. Kolejne dwie linie strategiczne mają charakter obszarowy dotyczą dwóch obszarów wymagających specyficznych działań promocyjnych podniesienia oferty turystycznej i gospodarczej miasta. Linie i cele strategiczne: 1. Linia Strategiczna WSPÓŁPRACA Cel strategiczny: Usprawnienie współpracy i przepływu informacji 2. Linia Strategiczna WIZERUNEK Cel strategiczny: Poprawa wizerunku i rozpoznawalności miasta 3. Linia Strategiczna TURYSTYKA Cel strategiczny: Podniesienie atrakcyjności oferty turystycznej miasta 4. Linia Strategiczna GOSPODARKA Cel strategiczny: Zapewnienie rozwoju gospodarczego miasta Układ celów strategicznych i operacyjnych zaprezentowano w formie czytelnego schematu, co zapewni przejrzystość planu i umożliwi sprawne poruszanie się po obszarach Strategii. 43

44 CELE OPERACYJNE Rysunek 6. Struktura Strategii Promocji Marki Zakopane (linie i cele strategiczne oraz cele operacyjne) LINIE HORYZONTALNE LINIE OBSZAROWE LINIA STRATEGICZNA 1. WSPÓŁPRACA 2. WIZERUNEK 3. TURYSTYKA 4. GOSPODARKA CEL STRATEGICZNY Cel strategiczny: Usprawnienie współpracy i przepływu informacji Cel strategiczny: Poprawa wizerunku i rozpoznawalności miasta Cel strategiczny: Podniesienie atrakcyjności oferty turystycznej miasta Cel strategiczny: Zapewnienie rozwoju gospodarczego miasta 1.1. Wsparcie dla współpracy podmiotów systemu promocji miasta 2.1. Poprawa dostępności i jakości informacji o mieście 3.1. Rozwój i wdrożenie portfela produktów i usług turystycznych 4.1. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw zakopiańskich 1.2. Usystematyzowanie współpracy z okolicznymi miejscowościami 2.2. Podniesienie poziomu identyfikacji wewnętrznych grup docelowych z Marką Zakopane 3.2. Poprawa jakości infrastruktury turystycznej 4.2. Rozwój oferty inwestycyjnej miasta 1.3. Usystematyzowanie współpracy na poziomie instytucjonalnym 2.3. Wzmocnienie wizerunku Zakopanego wśród turystów krajowych 3.3. Poprawa jakości obsługi turystycznej 2.4. Poprawa rozpoznawalności Zakopanego wśród turystów zagranicznych Źródło: Opracowanie własne 44

45 8. Opis linii strategicznych i celów operacyjnych 1. WSPÓŁPRACA Cel strategiczny: Usprawnienie współpracy i przepływu informacji 1.1. Wsparcie dla współpracy podmiotów systemu promocji miasta 1.2. Usystematyzowanie współpracy z okolicznymi miejscowościami 1.3. Usystematyzowanie współpracy na poziomie instytucjonalnym Linia strategiczna 1: WSPÓŁPRACA Cel strategiczny: Usprawnienie współpracy i przepływu informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w promocję miasta Argumentacja: Na etapie diagnostycznym projektu wykazano, że brak współpracy i koordynacji działań między różnymi podmiotami zaangażowanymi w działania promocyjne jest istotną przeszkodą dla skutecznej promocji Marki Zakopane. W mieście realizowanych jest wiele działań promocyjnych, jednak w niewielkim stopniu wynikają one ze spójnej koncepcji promocyjnej przyjętej na poziomie miasta. Biuro Promocji Zakopanego organizuje co roku wiele imprez promocyjnych (np. festiwali), jednak informacja o tych imprezach dociera najczęściej tylko do turysty przebywającego w mieście, ograniczony jest przy tym przekaz informacyjny kierowany do zewnątrz. Jednocześnie w mieście działa wiele stowarzyszeń, które również realizują liczne działania, które mogłyby być przedmiotem zainteresowania ze strony turystów, przy czym informacja o tych wydarzeniach najczęściej nie dociera do odbiorcy końcowego. Tym samym skuteczność miasta w zakresie przyciągania turystów poprzez organizowane w mieście wydarzenia, szczególnie te o charakterze kulturalnym, jest ograniczona. Zakopane dysponuje zatem dużym potencjałem promocyjnym, a uporządkowanie kwestii współpracy pomiędzy podmiotami systemu promocji miasta jest warunkiem koniecznym dla podjęcia dalszych działań zmierzających do poprawy wizerunku marki. W ramach promocji wizerunkowej miasta kluczowym elementem jest poprawa przepływu informacji, zarówno w zakresie informacji o opracowanych założeniach Strategii oraz cyklicznej informacji o postępach w jej realizacji, jak i informacji niezbędnej do realizacji Strategii oraz koordynacji działań, która musi w tym celu przepływać sprawnie pomiędzy poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi w promocję miasta. Biuro Promocji Zakopanego sprawuje funkcję koordynatowa działań (lidera) w zakresie kompleksowej promocji miasta, jednak niezbędna jest jego współpraca z podmiotami pośredniczącymi, mającymi bliższy, bezpośredni kontakt z turystami. Stąd też potrzeba wzmocnienia i usystematyzowania współpracy BPZ z podmiotami systemu promocji miasta, tj.: organizacjami pozarządowymi, podmiotami branży hoteli i restauracji, branży okołoturystycznej, a także z mieszkańcami. Z drugiej strony istotne jest również usystematyzowanie współpracy z podmiotami niebezpośrednio zaangażowanymi w promocję miasta na poziomie regionalnym (np. MOT, UMWM), jak i krajowym (np. POT), a także okolicznymi miejscowościami turystycznymi. 45

46 Cel operacyjny 1.1. Wsparcie dla współpracy podmiotów systemu promocji miasta Wsparcie dla współpracy podmiotów systemu promocji miasta zakłada przede wszystkim stworzenie bazy kontaktów (w głównej mierze mailowych) podmiotów systemu promocji miasta i wykorzystywanie tych kontaktów do wymiany informacji o aktualnych wydarzeniach promocyjnych organizowanych w mieście oraz planowanych kierunkach promocji miasta. Do podmiotów systemy promocji miasta zaliczać się będą przede wszystkim: Biuro Promocji Zakopanego (jako lider i koordynator działań promocyjnych), organizacje pozarządowe, podmioty branży hoteli i restauracji, branży okołoturystycznej (m.in. transport, obiekty sportowo-rekreacyjne, handel), a także mieszkańcy Zakopanego. Kluczowym działaniem w ramach tego celu operacyjnego będzie stworzenie narzędzi i procedur pozwalających sprawnie rozpowszechniać informacje, a także uzyskiwać informację zwrotną od podmiotów włączonych do systemu. Rysunek 7. Piramida współpracy podmiotów systemu promocji miasta Źródło: Opracowanie własne Piramida współpracy (por. Rysunek 7) przedstawia rekomendowany model współpracy podmiotów systemu promocji miasta. Biuro Promocji Zakopanego będzie oferować podmiotom bezpośrednio związanym z obsługą turystów (podmiotom branży turystycznej, a także mieszkańcom i organizacjom pozarządowym) gotowe narzędzia promocji (np. newsletter z kalendarzem imprez, mapy Zakopanego i inne materiały promocyjne, możliwość przyłączenia się do działań promocyjnych organizowanych z inicjatywy BPZ), a w zamian będzie oczekiwać informacji zwrotnej rekomendacji odnośnie poprawy podejmowanych w ramach realizacji Strategii działań, oceny efektywności podejmowanych działań, a także inicjatyw i pomysłów na dalsze działania podnoszące atrakcyjność miasta. Działania do realizacji w ramach celu operacyjnego: Działanie Prezentacja Strategii Promocji Marki Zakopane podmiotom systemu promocji miasta (wydarzenie Promujmy wspólnie Markę Zakopane ) Działanie Nawiązanie współpracy z podmiotami systemu promocji miasta (inicjatywa BPZ) Działanie Wypracowanie i wdrożenie narzędzia komunikacji Działanie Stała komunikacja i koordynacja współpracy pomiędzy podmiotami Oczekiwane rezultaty: Stała wymiana informacji pomiędzy podmiotami systemu promocji miasta Dostęp do aktualnej informacji o wydarzeniach organizowanych w mieście oraz planowanych działaniach promocyjnych Możliwość koordynacji działań promocyjnych podejmowanych przez różne podmioty systemu promocji miasta Wzmocnienie przekazu promocyjnego miasta (efekt synergii działań promocyjnych podejmowanych przez różne podmioty) 46

47 Cel operacyjny 1.2. Usystematyzowanie współpracy z okolicznymi miejscowościami turystycznymi Diagnoza potencjału Zakopanego, przeprowadzona na I etapie projektu, wskazała ograniczoną ofertę narciarską jako jedną z istotnych słabości miasta (zarówno na poziomie stricte praktycznym, jak i wizerunkowym). Dlatego rekomenduje się usystematyzowanie współpracy z okolicznymi miejscowościami posiadającymi odpowiednie warunki oraz zaplecze infrastrukturalne do rozwoju tego rodzaju turystyki. Działania takie powinny uwzględniać dążenie do pozycjonowania Zakopanego jako kulturowego serca Podhala w praktyce oznaczałoby to przybliżenie oferty narciarskiej okolicznych miejscowości turystom przebywającym w Zakopanem. Również wszelkie inicjatywy takie jak wspólny skipass (choćby na wybranych wyciągach), wspólna karta miejska na komunikację będą sprzyjały postrzeganiu całego regionu jako miejsca dobrze zorganizowanego i potrafiącego zaoferować spójną i zintegrowaną ofertę. Jednocześnie działania zwiększające mobilność turystów na terenie Podhala przyniosłyby korzyści okolicznym miejscowościom poza sezonem narciarskim turyści przebywający w Zakopanem mieliby zapewniony dostęp do informacji o atrakcjach miejscowości sąsiadujących. Tym samym Zakopane, pełniąc rolę centrum Podhala, rozprowadzałoby turystów po całym regionie, w zależności od ich zainteresowań i potrzeb. Dążenie do wypracowania spójnej i zintegrowanej oferty Podhala powinno być zatem priorytetem zarówno dla samego Zakopanego, jak i dla okolicznych miejscowości. Istotne jest również usystematyzowanie współpracy z miejscowościami słowackimi, które podobnie dysponują lepiej rozwiniętą, niż Zakopane, ofertą narciarską. I choć usprawnienie mobilności turystów pomiędzy Zakopanem, a Słowacją będzie trudniejsze, niż w przypadku miejscowości podhalańskich, to należy dążyć do wzmocnienia wizerunku Tatr jako atrakcyjnego regionu górskiego o bogatej ofercie rekreacyjnej i kulturowej, co w dłuższej perspektywie przełoży się na zwiększenie rozpoznawalności regionu wśród turystów zagranicznych. Działania do realizacji w ramach celu operacyjnego: Działanie Wypracowanie modelu współpracy z okolicznymi miejscowościami (podhalańskimi oraz słowackimi) Działanie Realizacja działań promocyjnych wspólnie z okolicznymi miejscowościami (etap 1) Działanie Realizacja działań promocyjnych wspólnie z okolicznymi miejscowościami (etap 2) Oczekiwane rezultaty: Wypracowanie spójnej i zintegrowanej oferty turystycznej regionu Umocnienie wizerunku Zakopanego jako kulturowego centrum Podhala i regionu Tatr Zwiększenie mobilności turystów pomiędzy miejscowościami podhalańskimi Podniesienie rozpoznawalności regionu Tatr wśród turystów zagranicznych 47

48 Cel operacyjny 1.3. Usystematyzowanie współpracy na poziomie instytucjonalnym Dla efektywnego wizerunkowo i finansowo wdrażania Strategii kluczowe jest również uwzględnienie w niej koordynacji działań lokalnych z działaniami na szczeblu powiatowym, regionalnym i krajowym. Działania podejmowane w ramach tego celu operacyjnego mają doprowadzić do ujednolicenia i uspójnienia promocji miasta i regionu przez instytucje różnego szczebla: instytucje powiatowe, regionalne (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolska Organizacja Turystyczna), instytucje na poziomie centralnym odpowiedzialne za promocję kraju (np. Polska Organizacja Turystyczna). Cel ten może zostać osiągnięty m.in. poprzez stały monitoring działań promocyjnych podejmowanych przez inne instytucje zaangażowane w promocję powiatu, regionu i kraju, dzięki czemu możliwe będzie wpisywanie produktów turystycznych miasta w produkty na poziomie regionalnym lub krajowym (np. aktualna kampania promocyjna POT na rynkach zagranicznych poprzez promocję produktów Polska Active i Polska Nature 13 ), a także lobbowanie na rzecz lepszej promocji Tatr i Zakopanego na poziomie produktów powiatowych, regionalnych i krajowych. Współpraca na poziomie instytucjonalnym dawałaby również podstawy do prowadzenia monitoringu trentów promocyjnych i trendów w turystyce przyjazdowej na poziomie regionu i kraju, co umożliwiłoby dostosowywanie narzędzi promocji wykorzystywanych przez Zakopane do obwiązujących trendów. Działania do realizacji w ramach celu operacyjnego: Działanie Dążenie do wpisywania produktów turystycznych lokalnych w produkty na poziomie regionalnym i centralnym Działanie Dążenie do lepszej ekspozycji produktów lokalnych na poziomie produktów regionalnych i krajowych Działanie Monitoring trendów promocyjnych i trendów w turystyce przyjazdowej na poziomie regionu i kraju Oczekiwane rezultaty: Stały dostęp do aktualnej informacji o planowanych działaniach promocyjnych na poziomie powiatu, regionu i kraju Koordynacja działań promocyjnych organizowanych przez różne podmioty (w szczególności na poziomie miasta i powiatu) uniknięcie sytuacji, w której wydarzenia są organizowane w różnych miejscach w tym samym czasie Wzmocnienie przekazu promocyjnego miasta (efekt synergii działań promocyjnych podejmowanych przez różne podmioty) Możliwość dostosowania narzędzi promocyjnych wykorzystywanych przez Zakopane do obowiązujących trendów 13 Por. opis kampanii POT na rynkach: niemieckim, brytyjskim i francuskim, Rozdział IV. 48

49 2. WIZERUNEK Cel strategiczny: Poprawa wizerunku i rozpoznawalności miasta 2.1. Poprawa dostępności i jakości informacji o mieście 2.2. Podniesienie poziomu identyfikacji wewnętrznych grup docelowych z Marką Zakopane 2.3. Wzmocnienie wizerunku Zakopanego wśród turystów krajowych 2.4. Poprawa rozpoznawalności Zakopanego wśród turystów zagranicznych Linia strategiczna 2: WIZERUNEK Cel strategiczny: Podniesienie wartości marki Argumentacja: Badania wizerunkowe oraz analiza zasobów turystycznych i gospodarczych Zakopanego doprowadziły do wniosku, że Zakopane nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału zasoby jakie posiada nie przekładają się na wizerunek, można powiedzieć, że w ostatnich latach nastąpiła degradacja wartości Marki Zakopane (zwłaszcza jeśli za punkt odniesienia przyjmiemy lata świetności Zakopanego okres międzywojenny). Stąd niezbędne jest podjęcie szeregu działań prowadzących do podniesienia wartości marki i zwiększenia stopnia wykorzystania jej potencjału. Zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju wizerunku Zakopanego, zmiany powinny zmierzać do podniesienia prestiżu i aspiracyjności Marki Zakopane, a podstawą do budowania marki powinny być położenie u stóp Tatr oraz kultura. To właśnie połączenie tych dwóch elementów stanowi o wyjątkowości Zakopanego i jest najbardziej wiarygodnym źródłem jego przewagi konkurencyjnej. W ramach drugiej linii strategicznej planowana jest poprawa dostępności i jakości informacji o mieście oraz uzupełnienie wizerunku regionu bazującego na opracowanej idei przewodniej o identyfikację wizualną. W ramach wdrażania Strategii szczególną uwagę należy poświęcić wdrożeniu do wewnątrz, któremu odpowiada Cel operacyjny 2.2., związany z zapewnieniem akceptacji przyjętej Strategii przez mieszkańców kraju, szczególnie przez branżę turystyczną, ponieważ to właśnie te grupy docelowe będą w bezpośrednim kontakcie z turystami na terenie Zakopanego. Kolejne obszary wdrożeniowe, którym odpowiadają Cele operacyjne 2.3. i 2.4 obejmują działania promocyjne miasta skierowane do zewnątrz, tj. do zewnętrznych grup docelowych, przy czym działania promocyjne na szerszą skalę powinny być zainicjowane dopiero w momencie, gdy zostaną zrealizowane działania zaproponowane w ramach dwóch pierwszych celów operacyjnych z tej linii, a także działania z pierwszej i trzeciej linii strategicznej. 49

50 Cel operacyjny 2.1. Poprawa dostępności i jakości informacji o mieście Dostępność i jakość informacji o mieście odgrywają istotną rolę w kształtowaniu wizerunku miast o charakterze typowo turystycznym, do jakich należy Zakopane. Jako, że Internet wysuwa się obecnie na czołową pozycję wśród źródeł informacji w procesie poszukiwań i wyboru potencjalnych destynacji podróży 14, bardzo istotnym działaniem będzie zaprojektowanie i stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego portalu miasta. Jedną z kluczowych funkcjonalności portalu będzie newsletter zawierający spójną i przystępnie przedstawioną listę wydarzeń zaplanowanych na dany okres (kalendarz imprez). Przewiduje się również poprawienie jakości i użyteczności tradycyjnych form materiałów informacyjno-promocyjnych, tak by maksymalnie spełniały swoją funkcję i eksponowały walory miasta i możliwości jakie oferuje. Działania do realizacji w ramach celu operacyjnego: Działanie Zebranie i uporządkowanie informacji o infrastrukturze turystycznej miasta Działanie Stworzenie i rozwój spójnego Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Zakopane Działanie Stworzenie i rozwój portalu o mieście Działanie Newsletter z informacjami o bieżących wydarzeniach w mieście Działanie Poprawa jakości i użyteczności materiałów informacyjno-promocyjnych Oczekiwane rezultaty: Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji na temat infrastruktury turystycznej miasta (noclegowej, gastronomicznej, obiektów rekreacyjnych i kulturowych) Zminimalizowanie liczby przypadków, w których turysta zostaje oszukany przez osoby oferujące noclegi w nieistniejących obiektach Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji o wydarzeniach organizowanych w mieście Dostęp do wysokiej jakości materiałów informacyjno-promocyjnych 14 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata Aktualizacja dokumentu z 2008 roku, Polska Organizacja Turystyczna, 2011, s

51 Cel operacyjny 2.2. Podniesienie poziomu identyfikacji wewnętrznych grup docelowych z Marką Zakopane Kolejna grupa działań będzie zorientowana na podniesienie poziomu identyfikacji wewnętrznych grup docelowych z Marką Zakopane, czyli promocję Marki wśród podmiotów systemu promocji miasta. Działania te zmierzać mają do systematycznego informowania interesariuszy wewnętrznych o przyjętych założeniach i planach dotyczących promocji miasta, a następnie zachęcenie ich do aktywnego włączenia się w te działania. Pozwoli to uzyskać efekt synergii działań podejmowanych przez poszczególne podmioty (zarówno prywatne jak i instytucjonalne). Zaangażowanie społeczności lokalnych i biznesowych w proces tworzenia marki jest jednym z kluczowych elementów wdrożenia Strategii. Działania do realizacji w ramach celu operacyjnego: Działanie Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca Strategii w lokalnych i regionalnych mediach Działanie Angażowanie podmiotów we wspólne działania promocyjne Działanie Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez wewnętrzne grupy docelowe (np. sponsoring, patronaty) Oczekiwane rezultaty działań przewidzianych do realizacji tego celu operacyjnego: Zrozumienie idei przewodniej marki i jej celów i akceptacja przyjętego kierunku promocji miasta Zwiększenie świadomości odnośnie konieczności współpracy na rzecz promocji marki Możliwość przygotowania kompleksowej oferty miasta np. na potrzeby wizyt studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy/touroperatorów Wzmocnienie przekazu promocyjnego miasta (efekt synergii działań promocyjnych podejmowanych przez różne podmioty) 51

52 Cel operacyjny 2.3. Wzmocnienie wizerunku Zakopanego wśród turystów krajowych Badania wizerunkowe wskazały na konieczność podjęcia działań zmierzających do korekty wizerunku miasta wśród turystów krajowych. Świadomość marki jest bardzo wysoka, powszechnie znane są również główne atrybuty marki. Wizerunek miasta jest pozytywny na poziomie ogólnym, niemniej jednak na poziomie szczegółowym widoczne są elementy osłabiające atrakcyjność miasta, przede wszystkim pod względem cech funkcjonalnych. Elementy wizerunku takie jak hałas, tłum, problemy komunikacyjne oraz wizerunek miasta drogiego obniżają wartość marki. Zgodnie z rekomendowanymi kierunkami zmian w wizerunku Zakopanego, wiele ze słabości wizerunkowych będzie można przełamać dzięki realizacji serii działań informacyjno-promocyjnych. Jednocześnie wśród mocnych stron wizerunku wzmocnienia wymaga element kulturowy. Dlatego oprócz niezbędnych zmian o charakterze infrastrukturalnym i organizacyjnym niezbędne są działania promocyjne, które z jednej strony będą odpowiadały na zdiagnozowane słabości wizerunkowe, z drugiej natomiast eksponujące najcenniejsze zasoby marki. W tym przypadku priorytetem powinno być podniesienie świadomości na temat kulturowej oferty miasta. Działania promocyjne skierowane do turystów krajowych powinny być realizowane w dwóch etapach. W pierwszym etapie należy wprowadzić zmiany organizacyjne (w szczególności te dotyczące obsługi i oferty dla turysty o których mowa w I i III linii strategicznej). Do tego czasu należy promować konkretne wydarzenia i imprezy organizowane w Zakopanem (np. festiwale). W kolejnym etapie, po wprowadzeniu niezbędnych zmian organizacyjnych, będzie można przejść do kampanii promocyjnej na szerszą skalę (re-launch marki), przy czym na każdym etapie, promocja powinna dążyć do prezentacji konkretnego pomysłu na wyjazd (promocja produktowa), np.: Festiwalowy weekend w Zakopanem Rodzinne wakacje w Zakopanem Działania do realizacji w ramach celu operacyjnego: Działanie Stałe działania PR skierowane do krajowych mediów Działanie Aktywność miasta w sieciach społecznościowych Działanie Promocja miasta z wykorzystaniem Ambasadorów Działanie Konkursy dla turystów Działanie Imprezy uliczne w dużych miastach w Polsce Działanie Promocja niekonwencjonalna Działanie Działania promujące produkty turystyczne w mediach zgodnie z przyjętą koncepcją Portfela produktów i usług turystycznych Oczekiwane rezultaty: Wzrost przyjazdów turystów krajowych do Zakopanego Zwiększenie zainteresowania miastem wśród docelowych profili turystów Utrzymanie wysokiej świadomości i rozpoznawalności Marki Zakopane Podniesienie stopnia wykorzystania potencjału płynącego z podstawowych atrybutów marki Eliminacja słabości wizerunkowych Zakopanego 52

53 Cel operacyjny 2.4. Poprawa rozpoznawalności Zakopanego wśród turystów zagranicznych Kolejna grupa działań skupionych wokół poprawy wizerunku marki miasta będzie zorientowana na poprawę rozpoznawalności Zakopanego wśród turystów zagranicznych. W tym przypadku sytuacja będzie różniła się od promocji kierowanej do odbiorców krajowych głównie ze względu na niską znajomość Zakopanego za granicą. Pozytywną stroną takiego stanu rzeczy jest fakt, że obcokrajowcy nie znają również słabości wizerunkowych Zakopanego (które często są przeszkodą dla turystów krajowych), co daje możliwość swobodnego kreowania przekazu (bez konieczności odpowiedzi na zdiagnozowane słabości wizerunkowe). W związku z powyższym działania w ramach tego celu operacyjnego będą miały głównie charakter promocji ogólnowizerunkowej eksponującej największe atuty Zakopanego i całego regionu. W przekazie promocyjnym należy podkreślać klimat i atmosferę Zakopanego oraz góralszczyznę jako wyróżnik miejsca. Zgodnie z założeniami bieżącej kampanii Polskiej Organizacji Turystycznej na rynkach zagranicznych, rekomendacje zadowolonego turysty, który już odwiedził Polskę są najlepszym nośnikiem przekazu promocyjnego. 15 W związku z tym, oczekiwanym rezultatem działań promocyjnych Zakopanego powinno być zwiększenie zainteresowania Zakopanem wśród turystów zagranicznych przebywających w Polsce. Z drugiej strony należy dążyć do zwiększenia zainteresowania Zakopanem wśród turystów, którzy nigdy nie byli w Polsce, przy czym należy mieć na uwadze, że koszty kampanii promocyjnej na rynkach zagranicznych, która umożliwiałaby bezpośrednie dotarcie do końcowego odbiorcy, są wysokie. Dlatego też rekomendujemy działania promocyjne skierowane do pośredników przekazu promocyjnego zagranicznych dziennikarzy i touroperatorów. Wybór rynków zagranicznych powinien być w dużej mierze uzależniony od dostępności komunikacyjnej Zakopanego wobec tych rynków. Biorąc pod uwagę komunikację samochodową, potencjalnymi rynkami docelowymi promocji są niewątpliwie Niemcy, Czechy i Słowacja (ze względu na bliskość geograficzną), a także kraje wschodnie Rosja, Ukraina (ze względu na rosnącą popularność Zakopanego wśród turystów z tych krajów). W przypadku pozostałych rynków zagranicznych, wybór kierunków promocji powinien być uzależniony od dostępności lotniczej Zakopanego (w szczególności częstotliwości połączeń realizowanych przez tanie linie lotnicze), która opiera się na trzech lotniskach znajdujących się w odległości do 200 km od Zakopanego Kraków-Balice (112 km), Katowice-Pyrzowice (200 km) i Poprad-Tatry (70 km). Na podstawie przeprowadzonej analizy połączeń lotniczych 16 wśród docelowych rynków zagranicznych należy rekomendować przede wszystkim kraje zachodnioeuropejskie, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Hiszpanii oraz Szwecji, które łączą w sobie bogatą ofertę lotów z relatywnie niską ceną. Wartym rozważenia są także kraje Beneluksu. 15 Strategia komunikacji na rynkach: brytyjskim, niemieckim i francuskim, Ageron Polska, na zlecenie POT, Badanie dostępności Zakopanego drogą lotniczą oparto na ofercie usług lotniczych, dostępnej na stronach internetowych wybranych przewoźników (dostęp w dniu r.). Założono modelowy przelot o wyznaczonych cechach (cena, częstotliwość połączeń). Przykładowa oferta obejmuje jeden bezpośredni bilet w dwie strony dla osoby dorosłej w czasie letniego sezonu turystycznego ( r.). 53

54 Działania do realizacji w ramach celu operacyjnego: Działanie Kampania promocyjna w Krakowie Visit Zakopane! Działanie Promocja produktu uzupełniającego Zakopane Erasmus Week Działanie Promocja produktu sieciowego Zakopane. Trasa papieska Działanie Kampania promocyjna w sieciach społecznościowych Działanie Udział w międzynarodowych targach turystycznych Działanie Kampania promująca zakopiańskie festiwale w miastach organizujących podobne festiwale w Europie Działanie Wizyty studyjne dla touroperatorów z wybranych rynków Działanie Wizyty studyjne dla dziennikarzy z wybranych rynków Oczekiwane rezultaty: Wzrost przyjazdów turystów zagranicznych do Zakopanego Zwiększenie rozpoznawalności Zakopanego na rynkach zagranicznych Wzrost sieci powiązań z zagranicznymi dziennikarzami zwiększenie obecności Zakopanego w zagranicznych mediach Wzrost sieci powiązań z zagranicznymi touroperatorami zapewnienie obecności Zakopanego w ofertach turystycznych zagranicznych touroperatorów Wzrost zainteresowania Zakopanem ze strony turystów kulturowych i kwalifikowanych 54

55 3. TURYSTYKA Cel strategiczny: Podniesienie atrakcyjności oferty turystycznej miasta 3.1. Rozwój i wdrożenie portfela produktów i usług turystycznych 3.2. Poprawa jakości infrastruktury turystycznej 3.3. Poprawa jakości obsługi turystycznej Linia strategiczna 3: TURYSTYKA Cel strategiczny: Podniesienie atrakcyjności oferty turystycznej miasta Argumentacja: Działania rekomendowane do realizacji w ramach dwóch pierwszych linii strategicznych, tj. WSPÓŁPRACA i WIZERUNEK mają charakter horyzontalny, tj. odnoszą się do poprawy atrakcyjności miasta, zarówno pod względem turystycznym, jak i gospodarczym. Trzecia linia strategiczna TURYSTYKA ma charakter obszarowy, co oznacza, że działania w ramach tej linii są przede wszystkim ukierunkowane na podnoszenie atrakcyjności turystycznej miasta. Diagnoza efektywności turystycznej Zakopanego umożliwiła wskazanie następujących słabości miasta: 1. Niezadowalający poziom wykorzystania wielu atrakcji i produktów turystycznych; 2. Silna koncentracja przestrzenna ruchu turystycznego; 3. Niski poziom aktywności turystów. Zadaniem Strategii Promocji Marki Zakopane jest odpowiedź na zidentyfikowane słabości, m.in. poprzez: prezentację dziedzictwa Zakopanego w sposób uporządkowany i dostosowany do potrzeb turystów; promocję znanych postaci, artystów, mieszkańców, zabytków, tradycji oraz kuchni; wykorzystanie lokalnych wyróżników miasta; stworzenie oferty dla turystów kulturowych jak również stworzenie pakietu dla rodzin z dziećmi, którzy szukają możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego (aktywizacja turystów); skuteczniejszą promocję szlaku aniżeli pojedynczych obiektów i miejsc - większe możliwości w zakresie zintegrowanej komunikacji marketingowej, zwiększony efekt wizerunkowy, wykorzystanie najnowszych rozwiązań i trendów w turystyce. Działania przewidziane do realizacji w ramach trzeciej linii strategicznej wpisują się w kierunki rozwoju polityki gospodarczej miasta ujęte w projekcie Strategii rozwoju miasta Zakopane na lata , przede wszystkim w obszarze strategicznym Gospodarka, w ramach kierunków mających na celu podnoszenie jakości infrastruktury turystycznej miasta, tj: I.3: Wspieranie podstawowej specjalizacji miasta rozumianej jako nowoczesna, zrównoważona turystyka przyjazdowa, oferująca markowe produkty wysokiej jakości oraz I.5: Rozwój usług publicznych w dziedzinie kultury i sportu. Mówiąc o podnoszeniu atrakcyjności oferty turystycznej miasta należy podkreślić również dążenie do zachowania naturalnych walorów miasta na odpowiednio wysokim poziomie, czemu mają służyć działania proekologiczne wpisane w trzeci obszar strategiczny Przestrzeń i środowisko, w którym zakłada się, że Zakopane jest miastem o uporządkowanej przestrzeni i zadbanych zabytkach, estetycznym, czystym i przyjaznym ekologicznie Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata , Rada Miasta Zakopane,

56 Cel operacyjny 3.1. Rozwój i wdrożenie portfela produktów i usług turystycznych Kierunki rozwoju produktów i usług turystycznych, zestawienie produktów wiodących oraz uzupełniających opracowano na bazie przeprowadzonych we wcześniejszych etapach badań, analiz i konsultacji społecznych. Opracowując Portfel produktów i usług turystycznych uwzględniono obecny potencjał produktowy miasta, najnowsze trendy w turystyce oraz opinie i propozycje przedstawicieli różnych grup społecznych biorących udział w konsultacjach społecznych. Produkty turystyczne wynikają z opracowanej strategii i realizują jej cele oraz wpisują się w założenia Marki Zakopane. Zdecydowano, że oferta promocyjna Zakopanego powinna dostarczać turyście unikatowych i niepowtarzalnych doświadczeń. Wszystkie produkty turystyczne miasta powinny zatem łączyć w sobie dobrą zabawę, nowe przeżycia oraz możliwość zdobywania nowej wiedzy. Rdzeniem megaproduktu Zakopanego (czyli produktu całego miasta) jest zatem: rozrywka, przeżycie i edukacja. Zakłada się, że część produktów turystycznych powinna także angażować w ich realizację społeczność lokalną (turystyka 4E 18 ). Na podstawie analizy potencjału turystycznego Zakopanego oraz nowych trendów w turystyce wskazano trzy wiodące rodzaje turystyki, które należy rozwijać. Wybrane wiodące rodzaje turystyki, które zawierają rdzeń produktowy miasta czyli podstawową potrzebę realizowaną w procesie podróży, to: turystyka kulturowa, turystyka biznesowa oraz turystyka kwalifikowana. Cechują się one dużą atrakcyjnością oraz konkurencyjnością, co potwierdziły wcześniejsze etapy badań. Wskazano także cztery uzupełniające rodzaje turystyki, warte dalszego rozwijania i promocji. Są to turystyka wypoczynkowa (wypoczynek w górach), turystyka pielgrzymkowa (odwiedzanie miejsc związanych z kultem świętych), turystyka przyrodnicza (ekoturystyka i geoturystyka), turystyka zdrowotna (turystyka spa&wellness). Koncepcja turystycznego produktu mix Zakopanego zakłada rozwój produktów turystycznych z zakresu rekomendowanych wiodących oraz uzupełniających rodzajów turystyki, wpisujących się w ideę marki miasta. Produkty te powinny przyciągać do Zakopanego wskazane w Strategii grupy docelowe. Zaproponowane wiodące produkty turystyczne mają charakter wyróżników podkreślających unikatowość oferty miasta. Pełnią ponadto funkcję spoiwa pomiędzy innymi produktami turystycznymi, dzięki czemu mogą być stale rozwijane i dostosowane do zmieniających się potrzeb turystów. Schemat koncepcji turystycznego produktu mix Zakopanego przedstawia Rysunek 8. Działania do realizacji w ramach celu operacyjnego: Działanie Koncepcja organizacyjna produktów wiodących i ich wdrożenie Działanie Koncepcja organizacyjna produktów sieciowych i ich wdrożenie Działanie Koncepcja organizacyjna produktów uzupełniających i ich wdrożenie Działanie Umieszczenie produktów turystycznych Zakopanego na portalu miasta Działanie Produkcja materiałów promujących produkty turystyczne Zakopanego 18 Model podróży 4E (ang. entertainment, excitement, education, engagement rozrywka, ekscytacja, nauka, zaangażowanie) będący zmianą w stosunku do poprzedniego modelu 3S (ang. sun, sea, sand słońce, morze, plaża) 56

57 Oczekiwane rezultaty: zwiększenie konkurencyjności oferty turystycznej miasta, głównie poprzez rozwój turystyki kulturowej, kwalifikowanej oraz biznesowej optymalizacja ruchu turystycznego dywersyfikacja przestrzenna ruchu turystycznego, wydzielenie nowych miejsc/stref turystycznych zaproponowanie nowych rozwiązań wykorzystania obecnych walorów, atrakcji i produktów turystycznych produkty wiodące, produkty sieciowe, oferty pakietowe wypromowanie tras tematycznych jako osi rozwoju turystyki kulturowej w Zakopanem oraz promujących pojedyncze produkty turystyczne (obiekty, miejsca) wypromowanie tras przygodowych umożliwiających aktywne i uczestniczące poznawanie Zakopanego questing i gry miejskie zharmonizowany rozwój infrastruktury turystycznej zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz zachowaniem dziedzictwa kulturowego miejsca aktywizacja społeczności lokalnej (mieszkańców, zarządców atrakcji i produktów turystycznych, osoby zajmujące się promocją) Konstrukcja portfela produktów i usług turystycznych (por. Rysunek 8): Produkty wiodące: Etno Zakopane Kreatywne Zakopane Awangardowe Zakopane Produkty sieciowe: Międzywojenne Zakopane Zakopane. Trasa Papieska Zakopane. Szlak kulinarny Szlak stylu zakopiańskiego Zakopane na niepogodę Produkty uzupełniające Żywe muzeum Kultury Podhalańskiej Pożegnanie zimy zakończenie sezonu zimowego w Zakopanem Zakopiańskie Targi Odzieży Sportowej i Sprzętu Turystycznego Zakopane Erasmus Week Eco Zakopane 57

58 Rysunek 8. Koncepcja turystycznego produktu mix Zakopanego Kreatywne Zakopane turysta biznesowy Etno Zakopane turysta kulturowy Rozrywka Przeżycie Edukacja Awangardowe Zakopane turysta kwalifikowany Produkty wiodące Trasy tematyczne Trasy przygodowe Produkty sieciowe Wydarzenia kulturalne i folklorystyczne Wydarzenia sportowe Wydarzenia biznesowe Wycieczki, wyprawy Imprezy dla par / singli Imprezy dla dzieci / rodzin Imprezy dla grup zorganizowanych Imprezy dla turystów biznesowych Hotele Schroniska Pensjonaty Zabytki Muzea, galerie Teatry Restauracje Produkty regionalne Produkty tradycyjne Pamiątki regionalne Materiały informacyjne Karczmy Bacówki Ośrodki sportowe Złożone punktowe Proste Produkty uzupełniające Źródło: Opracowanie własne: Portfel produktów turystycznych Zakopanego (Załącznik nr 1 do Strategii) 58

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r.

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Turystyka wiejska i jej przyszłość Turystyka wiejska powinna

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 ZAŁOśENIA SCHEMAT, marzec 2011 WIZJA TARNOWA 2020 miasto komfortu i rozwoju, pomnaŝające bogactwa 2 OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY atrakcyjny inwestycyjnie, innowacyjny,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE 2 Spis treści 1. Wstęp do Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025...3 2. Metodyka prac...5 3. Uwagi końcowe...6 3 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Opracowanie dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym i operacyjnym oraz dokumentów wdrożeniowych dla podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa - w ramach projektu Razem Blisko

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011 Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie 2020 Piekary Śląskie, listopad 2011 Struktura zaktualizowanej strategii Założenia do aktualizacji. Diagnoza strategiczna miasta pozytywne wyróżniki miasta, procesy

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Ważną dziedziną turystyki kulturowej jest turystyka kulinarna. Wykorzystanie polskiej regionalnej kuchni w turystyce i stworzenie z niej atrakcji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Podsumowanie 2015 r. Plany na 2016 r. Warszawa, 14 grudnia 2015 r. OCENA STANU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ NA ŚWIECIE I W EUROPIE Od kilku lat światowy

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO MGR RADOSŁAW DZIUBA KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET ŁÓDZKI CEL STRATEGII EUROPA 2020 Inteligentny, zielony

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI LOKALNEJ

MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI LOKALNEJ II Festiwal Promocji Warmii i Mazur 29-30 marca 2012 Elbląg, Ratusz Staromiejski Magdalena Roehrig, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazury Południowe MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do

Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do 1 2 3 Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do podniesienia ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI

IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki WAŁCZ 15-16 grudnia 2011 ZBIGNIEW FRĄCZYK TURYSTYFIKACJA FAKTEM ŚWIAT: zatrudnienie 235 mln osób PKB ~

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Zakopane - zapis przebiegu i efektów I. warsztatu konsultacyjnego

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Zakopane - zapis przebiegu i efektów I. warsztatu konsultacyjnego Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Zakopane - zapis przebiegu i efektów I. warsztatu konsultacyjnego - zrealizowanego w trakcie pierwszych konsultacji do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej.

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna 9 maja 2013 roku Projekty systemowe Polskiej

Bardziej szczegółowo

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Elżbieta Kantor Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 1 Działania

Bardziej szczegółowo

Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Malnia 17 styczeń 2017 r.

Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Malnia 17 styczeń 2017 r. Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi Malnia 17 styczeń 2017 r. Konsorcja pozwalają na zbudowanie marki Głównym narzędziem w zakresie rozwoju produktów turystyki wypoczynkowej

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Odnowa i rozwój wsi pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA dr Marek Chrzanowski

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA dr Marek Chrzanowski STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA 2015-2020 dr Marek Chrzanowski PROCES OPRACOWANIA STRATEGII Analiza danych źródłowych CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Spotkania warsztatowe Zespołu Ankieta przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

Miejsce spotkania: Sala Portretowa, Urząd Miasta Krakowa, W spotkaniu uczestniczyli: wg załączonej listy.

Miejsce spotkania: Sala Portretowa, Urząd Miasta Krakowa, W spotkaniu uczestniczyli: wg załączonej listy. Protokół ze spotkania Zespołu obszaru strategicznego Kraków metropolitalny. w ramach prac nad dokumentem Strategii Rozwoju Krakowa w dniu 28.10.2013 r. Miejsce spotkania: Sala Portretowa, Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Marketing miejsc: marka wizerunek tożsamość. Dr Sylwia Dudek-Mańkowska

Marketing miejsc: marka wizerunek tożsamość. Dr Sylwia Dudek-Mańkowska Marketing miejsc: marka wizerunek tożsamość Dr Sylwia Dudek-Mańkowska Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Organizacja pro/seminarium:

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Trendy w turystyce wiejskiej wynikające z Programu Rozwoju Turystyki na Obszarach Wiejskich w Polsce

Trendy w turystyce wiejskiej wynikające z Programu Rozwoju Turystyki na Obszarach Wiejskich w Polsce Trendy w turystyce wiejskiej wynikające z Programu Rozwoju Turystyki na Obszarach Wiejskich w Polsce W najbliższej dziesięciolatce turystyka wiejska powinna być: ważnym elementem koncepcji wielofunkcyjności

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 1) Wprowadzenie 2) Spostrzeżenia 3) Szanse 4) Cele 5) Narzędzia 6) Propozycje 7) 2011, 2012,

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

SUBREGION PODHALAŃSKI

SUBREGION PODHALAŃSKI Konferencja Subregionalna Nowy Targ, 2 kwietnia 2012 SUBREGION PODHALAŃSKI Konkluzje wynikające z badań fokusowych (Podstawowe informacje) Miejsce i termin odbytej dyskusji: Nowy Targ 21 marca br. Cel

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu Województwa Dolnośląskiego Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Plan prezentacji 1. Obszary

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego Jagoda Sokołowska Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA-LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA-LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA-LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY dr Agata Bornikowska, dr Mirosław Barcicki, dr Ewa Ferensztajn-Galardos

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE SPORTU PRZEZ SAMORZĄDY. Toruń, 16 października 2017 r.

FINANSOWANIE SPORTU PRZEZ SAMORZĄDY. Toruń, 16 października 2017 r. FINANSOWANIE SPORTU PRZEZ SAMORZĄDY Toruń, 16 października 2017 r. DANE FINANSOWE DANE FINANSOWE ŁĄCZNE WYDATKI NA SPORT 3 387 712 964,85 zł Łączne wydatki na sport w miastach wojewódzkich w latach: 2015-2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Etap 1: Analiza aktualnego i oczekiwanego stanu marki Analiza i diagnoza czynników strategicznych miasta Rzeszowa w oparciu o Strategię Marki Rzeszów na lata 2009

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Gabriela Zenkner-Kłujszo Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego RIS Warmia

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZDROWIE DLA POMORZAN 2005-2013 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Referat Zdrowia Publicznego Departament Zdrowia UMWP Sopot 8 listopad 2011 Przygotowała dr Jolanta Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Poleska Dolina Bugu Grudzień 2015 Rozdział IV Analiza SWOT Analiza

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku I. Postanowienia ogólne - forma prawna 1. Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku (dalej: Malbork Welcome Center) jest jednostką

Bardziej szczegółowo