GOSPODARKA LOKALNA DOMENA STRATEGICZNA: Uzasadnienie wyboru domeny:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GOSPODARKA LOKALNA DOMENA STRATEGICZNA: Uzasadnienie wyboru domeny:"

Transkrypt

1 DOMENA STRATEGICZNA: GOSPODARKA LOKALNA Uzasadnienie wyboru domeny: Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią jedną z zasadniczych gałęzi w skali całej gospodarki. Od ich funkcjonowania uzależniona jest w dużej mierze kondycja rynku pracy tak w skali krajowej, jak i lokalnej. Przy czym funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w skali lokalnej (gminy i powiatu) ma zdecydowanie większe znaczenie dla rozwoju rynku pracy niż w skali ogólnokrajowej. Bardzo często przedsiębiorstwa takie stanowią o sile rozwoju ekonomicznego gminy i powiatu i są często jednym z najważniejszych źródeł utrzymania mieszkańców. Jednakże sam fakt istnienia małych i średnich przedsiębiorstw nie jest warunkiem wystarczającym do określenia siły ekonomicznej j.s.t. Poziom rozwoju gospodarczego j.s.t. uzależniać można od kondycji przedsiębiorstw działających na danym terenie, stadium ich rozwoju, zdolności do tworzenia miejsc pracy, struktury branż i poziomu ich konkurencyjności na rynku wewnętrznym (gminy, powiatu) i rynkach zewnętrznych (regionalnym, krajowym, europejskim, światowym). Różnorodnością wpływu wymienionych powyżej czynników można w większym lub mniejszym stopniu sterować. Charakter tego sterowania będzie wpływać na wzrost lub spadek liczby przedsiębiorstw działających na terenie gminy, powiatu. Jednym z czynników, który w najmniejszym stopniu daje się sterować, jest skłonność przedsiębiorstw do inwestowania w określonym miejscu. Owa skłonność uzależniona jest bowiem od wielu elementów składowych, z których jednym z najważniejszych jest istnienie (lub też nie) odpowiednich warunków do podejmowania inwestycji. System zachęt może w zdecydowany sposób przyczynić się do wzrostu chęci inwestowania w określonym obszarze na danym terytorium. Nic tak nie działa na rozwój przedsiębiorczości, jak stabilne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, zintegrowany system wsparcia dla przedsiębiorstw oraz dostępność do potencjałów i zasobów koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej. Do tego katalogu warunków dodać należy dostępność do informacji oraz promowanie wśród przedsiębiorców możliwości inwestowania w konkretnej j.s.t. Polska jest krajem o zbyt dużym odsetku mieszkańców pracujących w rolnictwie. Dlatego też przekształcenie tej gałęzi gospodarki ma duże znaczenie dla rozwoju naszego kraju, czy poszczególnych regionów. Ważnymi sposobami zmierzającymi do zmiany tej niekorzystnej struktury na szczeblu powiatu, czy gminy jest z jednej strony wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie warunków do rozwoju istniejących podmiotów gospodarczych, a z drugiej umożliwianie profesjonalizacji działań w rolnictwie. Szczególnie ważną rolę w tym zakresie odgrywają przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego. Rozwój tych podmiotów, z których w powiecie sanockim najważniejsze to Zakłady Mięsne i Spółdzielnia Mleczarska, pozwala na zapewnienie zbytu dla rolnictwa i jednocześnie zachęca rolników do łączenia się w grupy producenckie, daje miejsca pracy, przynosi dochody mieszkańcom, a także pobudza do dalszych przemian. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec grudnia 2002 roku działalność na terenie powiatu sanockiego prowadziło 6093 jednostek gospodarczych.

2 Wymiernym wskaźnikiem obrazującym rozwój gospodarczy poszczególnych samorządów powiatowych jest wskaźnik ilości zarejestrowanych firm w przeliczeniu na 1000 mieszkańców danej jednostki. W 2002 r. wskaźnik ten osiągnął dla powiatu poziom jedynie 64 firm na 1000 swoich obywateli, podczas gdy średnia wartość dla województwa podkarpackiego wynosi 66, a wskaźnik ogólnopolski 91. Analizując formy prawne firm z terenu powiatu sanockiego zdecydowaną większość stanowią podmioty, będące własnością osób fizycznych (79,1% ogółu), przy średniej regionalnej rzędu 79,9%. Podmioty będące własnością kapitału zagranicznego stanowią tylko 0,3% wszystkich firm z terenu powiatu (średnia regionalna wynosi 0,4%), co w liczbach bezwzględnych oznacza 16 podmiotów gospodarczych. Stosunkowo duży udział posiadają na terenie powiatu sanockiego podmioty będące własnością samorządu terytorialnego 3,7% wszystkich firm (średnia regionalna 3,5%). Wśród gmin powiatu sanockiego dominuje branża Handel i naprawy, która we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego (oprócz gminy Tyrawa Wołoska) osiąga najwyższe odsetki. We wszystkich porównywanych powiatach zdecydowanie dominują firmy małe, zatrudniające 9 i mniej osób. W powiecie sanockim funkcjonuje podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, w której potencjalni inwestorzy mogą liczyć na zwolnienia podatkowe. W powiecie funkcjonują liczne organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości (Inkubator Przedsiębiorczości, Regionalna Izba Gospodarcza, Centrum Wspierania Biznesu, Cech Rzemiosł Różnych). Wyżej wymienione atuty nie rozwiązują jednak wielu trosk obecnych i potencjalnych przedsiębiorców. Do głównych problemów lokalnej przedsiębiorczości należy zaliczyć brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych, niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturę komunalną oraz niewysoką chłonność lokalnego rynku zbytu. Dodatkowymi barierami mogą są też zła sytuacja gospodarcza największych zakładów przemysłowych powiatu o oraz ucieczka młodych wykształconych mieszkańców w poszukiwaniu lepszej pracy. Narastające wymagania w zakresie funkcjonowania na wolnym rynku powodują, iż powiat napotyka duże trudności w pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych. Ponadto powiat nie posiada spójnego programu promocji walorów gospodarczych. Akcje promocyjne przeprowadzane przez pojedyncze firmy, czy gminy przynoszą znacznie mniejsze efekty, niż mogłaby dać skoordynowana polityka promocyjna. Jej szczególnie istotną częścią powinno stać się zbudowanie marki produktów regionu opartych na wysokiej jakości i czystości środowiska naturalnego powiatu sanockiego. Poza tym dla sprawnego rozwoju przedsiębiorstw regionu niezbędne jest powstanie systemu kompleksowego wsparcia dla lokalnych firm. Powiązanie domeny strategicznej z dokumentami wyższego szczebla Cele strategiczne oraz operacyjne zawarte w domenie strategicznej Gospodarka lokalna znajdują swoje uzasadnienie w dokumentach wyższego rzędu, takich jak: Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata oraz Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata Zadania z dziedziny gospodarstw rolnych i przetwórstwa rolno-spożywczego są zgodne z Sektorowym Programem Operacyjnym Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata Na podstawie tych dokumentów operacyjnych rozdysponowane są lub będą środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. FRDL - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie 2

3 Przedstawiony kierunek rozwoju i związane z nim zadania (działania) nawiązują do następujących celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego: Priorytet rozwoju: Obszary wiejskie Cel strategiczny nr 2 Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych Kierunek działania 2. Unowocześnienie produkcji poprzez: modernizację gospodarstw rolnych, postęp biologiczny, sprawną strukturę dystrybucji, zaopatrzenia, przetwórstwa, usług Priorytet rozwoju: Przedsiębiorczość Cel strategiczny nr 1 Efektywne i optymalne wykorzystanie potencjału gospodarczego, naukowo-technicznego, kapitału ludzkiego i finansowego regionu Kierunek działania 1. Restrukturyzacja gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw funkcjonujących w tradycyjnych dla regionu sektorach przemysłu, rozwój nowych podmiotów gospodarczych, w tym na bazie przekształconych podmiotów publicznych Cel strategiczny nr 2 Stworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia napływu inwestycji Kierunek działania 1. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozbudowę odpowiedniej infrastruktury technicznej, przygotowanie ofert inwestycyjnych oraz ukształtowanie korzystnego klimatu dla inwestorów Kierunek działania 2. Pozyskiwanie nowych rynków zbytu dla podmiotów gospodarczych z terenu województwa poprzez szeroko rozumianą promocję gospodarczą regionu na rynkach krajowych i zagranicznych oraz podniesienie konkurencyjności ich oferty Cele i działania tworzące kierunek rozwoju Gospodarka lokalna wpisują się w następujące priorytety i działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata (zgodnie z Uzupełnieniem ZPORR, MGPiPS, kwiecień 2004): Priorytet 2. Działanie 2.3. Działanie 2.5. Priorytet 3. Działanie 3.1. Działanie 3.4. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Promocja przedsiębiorczości Rozwój lokalny Obszary wiejskie Mikroprzedsiębiorstwa FRDL - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie 3

4 Cele i działania tworzące kierunek rozwoju Gospodarka lokalna wpisują się w następujące priorytety i działania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata (zgodnie z Uzupełnieniem SPO WKP, MGiP, 26 lipca 2004 r.): Priorytet 1. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Działanie 1.2. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Działanie 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Priorytet 2. Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez doradztwo Działanie 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Działanie 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Cele i działania tworzące kierunek rozwoju Gospodarka lokalna wpisują się w następujące priorytety i działania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, lata (zgodnie z Uzupełnieniem SPO ROL, MRiRW, 9 sierpnia 2004 r.): Priorytet 1. Działanie 1.3. Działanie 1.4. Działanie 1.5. Priorytet 2. Działanie 2.4. Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym Szkolenia Doradztwo Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań i alternatywnych źródeł dochodów FRDL - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie 4

5 I. CEL STRATEGICZNY: WSPIERANIE ROZWOJU LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW I PRZYCIĄGANIE NOWYCH INWESTORÓW W ramach powyższego celu strategicznego wyznaczone zostały następujące cele operacyjne: I.1. I.2. I.3. Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia organizacyjnego i merytorycznego dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości Efektywna promocja walorów gospodarczych powiatu Aktywizacja i promocja terenów inwestycyjnych w powiecie I.1. Cel operacyjny: Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia organizacyjnego i merytorycznego dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości Zadania: I.1.1. Stworzenie internetowego portalu gospodarczego dla lokalnych przedsiębiorców. Potencjalny zakres portalu: - pierwszy kontakt zarówno w Urzędach Gmin, Starostwie Powiatowym, jak i w innych instytucjach (osoba, wydział, nr pokoju, nr telefonu i faxu, ), - wolne tereny inwestycyjne na terenie powiatu, - wolne powierzchnie użytkowe, - usługi świadczone przez lokalne organizacje okołobiznesowe (linki do poszczególnych organizacji), - potencjalni partnerzy gospodarczy działający na terenie powiatu sanockiego, - instytucje finansowe na terenie powiatu; - istniejące ulgi i zachęty podatkowe, - informacje o dostępnym rynku pracy, - linki do lokalnych firm; 2006 I.1.2. Opracowanie i wydanie poradnika dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą dotyczącego zasad prowadzenia firmy; 2006 sponsorzy, fundusze zewnętrzne FRDL - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie 5

6 I.1.3. Tworzenie i doskonalenie baz danych dla przedsiębiorców (dotyczących np. potencjalnych możliwości eksportowych i kooperacyjnych, regulacji obowiązujących na jednolitym rynku europejskim) i ich zamieszczanie w portalu gospodarczym; 2006 I.1.4. Organizacja konferencji, seminariów dla przedstawicieli firm powiatu i instytucji otoczenia biznesu; działania cykliczne sponsorzy, fundusze zewnętrzne I.1.5. Rozwój doradztwa dla osób podejmujących działalność gospodarczą oraz małych i średnich przedsiębiorstw - współpraca z lokalnymi oraz regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;, Powiatowy Urząd Pracy I.1.6. Stworzenie niekomercyjnego funduszu wspierającego finansowo rozwój istniejących i nowych firm (Fundusz Pożyczkowy, Fundusz Poręczeń Kredytowych);, Urząd Marszałkowski, Bank Gospodarstwa Krajowego 2007 fundusze prywatne, fundusze rządowe, I.2. Cel operacyjny: Efektywna promocja walorów gospodarczych powiatu Zadania: I.2.1. Udział w przedsięwzięciach o charakterze targowo-wystawienniczym (targi i wystawy gospodarcze, komunalne, inwestycyjne) i działania o charakterze wydawniczym (materiały informacyjne o powiecie i jego gospodarce); FRDL - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie 6

7 Okres działania cykliczne Źródła finansowania sponsorzy, fundusze zewnętrzne I.2.2. Stworzenie systemu promocji produktów charakterystycznych dla powiatu sanockiego na rynkach zagranicznych i krajowym; sponsorzy, fundusze zewnętrzne I.2.3. Zbudowanie marki produktów regionu opartej na wysokiej jakości i czystości środowiska naturalnego; sponsorzy, fundusze zewnętrzne I.2.4. Promocja możliwości wykorzystania surowców naturalnych powiatu (kruszywo naturalne) w celach przemysłowych; sponsorzy, fundusze zewnętrzne I.2.5. Ufundowanie corocznej nagrody dla Najlepszego Przedsiębiorcy Powiatu ; Starosta Powiatu Sanockiego 2006 sponsorzy I.3. Cel operacyjny: Aktywizacja i promocja terenów inwestycyjnych w powiecie Zadania: I.3.1. Sporządzenie dokładnej inwentaryzacji wolnych terenów i obiektów inwestycyjnych w skali całego powiatu; FRDL - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie 7

8 , właściciele terenów inwestycyjnych 2005 budżet powiatu I.3.2. Prowadzenie działań służących pozyskiwaniu nowych terenów pod inwestycje w powiecie wykup, scalanie i zamiana gruntów;, właściciele terenów inwestycyjnych I.3.3. Opracowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej powiatu w formie drukowanej (kolorowa broszura) i elektronicznej (w portalu gospodarczym powiatu); 2006 budżet powiatu I.3.4. Wykorzystywanie (rewitalizacja) obiektów po-przemysłowych w powiecie na działalność gospodarczą, kulturalną lub edukacyjną;, właściciele terenów inwestycyjnych od 2006 I.3.5. Koordynacja polityki gmin powiatu w zakresie rozbudowy systemu zachęt dla inwestorów; - I.3.6. Współpraca władz powiatu z władzami Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO- PARK MIELEC w promocji Obszaru Przemysłowego w Sanoku; władze SSE EURO-PARK MIELEC, miasto Sanok, organizacje gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy budżet powiatu FRDL - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie 8

9 II. CEL STRATEGICZNY: AKTYWIZACJA TERENÓW WIEJSKICH POWIATU SANOCKIEGO W ramach powyższego celu strategicznego wyznaczone zostały następujące cele operacyjne: II.1. Dostosowanie produkcji rolnej do uwarunkowań środowiskowych regionu i standardów europejskich II.2. Tworzenie warunków do rozwoju lokalnych zakładów przetwórczych II.3. Stymulowanie rozwoju szerokiej sfery usług specjalistycznych i rzemiosła, funkcjonujących w otoczeniu rolnictwa II.1. Cel operacyjny: Dostosowanie produkcji rolnej do uwarunkowań środowiskowych regionu i standardów europejskich Zadania: II.1.1. Organizacja bezpłatnego doradztwa specjalistycznego i szkoleń z zakresu organizowaniem produkcji i zarządzania gospodarstwem rolnym; biznesu, Izba Rolnicza działania cykliczne II.1.2. Opracowywanie i rozpowszechnianie na szczeblu powiatu Sanockiego Informatora Rolniczego; biznesu, Izba Rolnicza od 2005 II.1.3. Tworzenie warunków do rozwoju hodowli bydła, owiec, kóz i koni; przy współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego rolnicze, związki hodowców zwierząt, instytucje otoczenia biznesu, Izba Rolnicza FRDL - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie 9

10 II.1.4. Tworzenie warunków do wykorzystania nie użytkowanych łąk i pastwisk na cele produkcji rolnej; przy współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego biznesu, Izba Rolnicza II.1.5. Tworzenie warunków do powstawania hodowlanych stawów rybnych; Gminy z terenu powiatu, organizacje rolnicze, związki hodowców ryb, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, instytucje otoczenia biznesu, Izba Rolnicza II.1.6. Promocja produkcji wierzby energetycznej wśród mieszkańców wsi; biznesu, Izba Rolnicza II.1.7. Wsparcie merytoryczne rolników w unowocześnianiu zaplecza technicznego w gospodarstwie rolnym (budynki gospodarcze, sprzęt i maszyny rolnicze) pomoc w wypełnianiu wniosków aplikacyjnych do sektorowego programu dla rolników (SPO- ROL); przy współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego rolnicze, Izba Rolnicza, instytucje otoczenia biznesu, ARiMR II.1.8. Pomoc rolnikom w uzyskiwaniu kredytów i pożyczek na rozwój gospodarstw ekologicznych i owocowo-warzywnych (np. uprawa truskawek, malin, porzeczek, borówek, pieczarek, warzyw) dostarczanie informacji i pomoc w wypełnianiu wniosków grantowych; przy współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego gminy z terenu powiatu, grupy producentów rolnych, organizacje rolnicze, Izba Rolnicza, instytucje otoczenia biznesu, ARiMR FRDL - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie 10

11 II.1.9. Koordynacja przepływu informacji handlowej w celu zacieśniania współpracy producentów i odbiorców żywności (giełdy, hurtownie, pensjonaty, hotele, zakłady przetwórstwa rolnego, hipermarkety); biznesu II.2. Cel operacyjny: Tworzenie warunków do rozwoju lokalnych zakładów przetwórczych Zadania: II.2.1. Prowadzenie działań wspierających powstawanie grup producenckich wytwarzających olej rzepakowy i słonecznikowy oraz inne produkty rolne organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów; gminy z terenu powiatu, grupy producentów rolnych, organizacje biznesu II.2.2. Upowszechnienie i poprawa systemów kontroli jakości produktów w lokalnych zakładach przetwórczych pomoc we wdrażaniu norm jakości HACCP; gminy z terenu powiatu, lokalne zakłady przetwórcze, organizacje rolnicze, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, instytucje otoczenia biznesu II.2.3. Wspieranie promocji produktów lokalnych przetwórni rolno-spożywczych; gminy z terenu powiatu, lokalne zakłady przetwórcze, organizacje rolnicze, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, instytucje otoczenia biznesu II.2.4. Koordynacja działań mających na celu współpracę pomiędzy firmami przetwórczymi działającymi w podobnej branży kojarzenie partnerów handlowych; gminy z terenu powiatu, lokalne zakłady przetwórcze, organizacje rolnicze, FRDL - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie 11

12 Ośrodek Doradztwa Rolniczego, instytucje otoczenia biznesu II.3. Cel operacyjny: Stymulowanie rozwoju szerokiej sfery usług specjalistycznych i rzemiosła, funkcjonujących w otoczeniu rolnictwa Zadania: II.3.1. Wspieranie osób rozpoczynających działalność usługową i rzemieślniczą na obszarach wiejskich powiatu; gminy z terenu powiatu, lokalne zakłady usługowe i rzemieślnicze, organizacje biznesu, Powiatowy Urząd Pracy II.3.2. Wspieranie powstawania zaplecza przechowalniczego dla towarów rolnospożywczych; gminy z terenu powiatu, lokalne zakłady usługowe i rzemieślnicze, organizacje biznesu, Powiatowy Urząd Pracy FRDL - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie 12

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości,

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości, ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH NA TERENIE WIEJSKIM UNIA EUROPEJSKA POLSKA PODREGION LEGNICKI OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE 1 Wprowadzenie Jedną z podstaw

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 do RSI WK-P 2014-2020 Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza. Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Kalisz Ostrów Wielkopolski 2014

Diagnoza. Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Kalisz Ostrów Wielkopolski 2014 Diagnoza Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej Diagnoza służąca określeniu powiązań i wynikających z nich wyzwań służących określeniu obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo