Strategia marketingu turystycznego miasta Sopotu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia marketingu turystycznego miasta Sopotu"

Transkrypt

1 Strategia marketingu turystycznego miasta Sopotu Sopot 2005

2

3

4 Materia opracowali: Agnieszka Butkiewicz, Leszek Nowak/Grupa A5 Totem Wspó twórcami dokumentu sà tak e cz onkowie Komisji powo anej przez Prezydenta Miasta Sopotu. W sk ad Komisji, poza Prezydentem i jego zast pcami, weszli: przedstawiciele Rady Miasta (w tym komisji: Kultury, Turystyki i Sportu oraz Finansów), Urz du Miasta Sopotu (w tym: Biura Informacji i Promocji Miasta, wydzia ów Strategii Rozwoju Miasta, Kultury, Sportu i Turystyki, Finansowego oraz Referatu Integracji Europejskiej) oraz jednostek organizacyjnych UM Sopotu, takich jak: Paƒstwowa Galeria Sztuki, Muzeum Sopotu, Ba tycka Agencja Artystyczna BART, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski OÊrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie, Zak ad Komunalny Zarzàd Dróg i Zieleni w Sopocie, Zak ad Wodno-Kanalizacyjny, Hipodrom, Samatorium LeÊnik, a tak e Zarzàd i cz onkowie Stowarzyszenia Turystycznego Sopot oraz przedstawiciele szeroko poj tej bran y turystycznej, w tym gestorzy sopockich atracji, takich jak Aquapark czy molo (Kàpielisko Morskie Sopot), oferentów us ug sanatoryjno-uzdrowiskowych (LeÊnik, Helios, Zak ad Balneologiczny), hotelarze i gastronomicy z terenu miasta oraz przedstawiciele klubów sportowych, takich jak: Sopocki Klub eglarski, Sopocki Klub Lekkoatletyczny, Trefl S. A., przedstawiciele Centrum Kszta cenia Ustawicznego oraz wolontariusze. Redakcja i korekta tekstu: Katarzyna Kucz-Chmielecka, Pawe Or owski. Zdj cia na ok adce: archiwum Urz du Miasta Sopotu, Tomasz Degórski, Ma gorzata Martyƒska, Czes aw Piechnik, Pawe Wyszomirski. Na stronach wewn trznych ok adki zamieszczone zosta y wybrane elementy Systemu Wizualnego marki miasta Sopotu.

5 Spis treêci Spis rysunków i tabel Wprowadzenie 1. Misja, priorytety rozwoju, cele strategiczne i kierunki dzia aƒ 1.1 OkreÊlenie priorytetów oraz wynikajàcych z nich celów strategicznych Intensyfikacja i doskonalenie dotychczasowych dzia aƒ w obszarze marketingu turystycznego oraz rozwijanie nowych kierunków Wzrost konkurencyjnoêci oferty turystycznej Sopotu poprzez stworzenie markowych produktów turystycznych i systemu ich dystrybucji Wyeksponowanie walorów miasta i poprawa jego wizerunku Kszta cenie i doskonalenie kadr turystycznych Rozwój infrastruktury i us ug turystycznych oraz wyd u enie sezonu Inicjowanie wspó pracy na rzecz rozwoju turystycznego Sopotu 2. Zdefiniowanie strategicznych rynków docelowych dla turystyki miasta Sopotu 2.1 Identyfikacja rynków strategicznych 2.2 Wybór grup docelowych 3. Strategia marketingu turystycznego miasta Sopotu 3.1 Identyfikacja i rozwój g ównych produktów turystycznych miasta Sopotu ze szczególnym uwzgl dnieniem grup docelowych Typologia produktów turystycznych Sopotu Produkty turystyczne Sopotu w kontekêcie programu budowy marki i wizerunku miasta. Koncepcja markowych produktów turystycznych 3.2 Oferta cenowa a konkurencyjnoêç produktów turystycznych miasta Sopotu 3.3 Strategia dystrybucji oferty produktów turystycznych Sopotu 3.4 Linia promocyjna produktów turystycznych miasta Sopotu Weryfikacja narz dzi promocyjnych Promocja internetowa produktów turystycznych i miasta Sopotu Public i media relations w promocji Sopotu 3.5 Rozwój i podniesienie poziomu kadr turystycznych w Sopocie 4. System kontroli wdra ania strategii 5. Proponowane mo liwoêci realizacji i finansowania zadaƒ wynikajàcych z celów strategicznych 6. Ocena realizacji strategii i jej wp ywu na rozwój Sopotu 7. Proponowane opracowania i badania wskazane dla pe nej realizacji strategii 8. Za àczniki

6 Spis rysunków i tabel Rysunek 1-1: Marketing miasta Sopotu Rysunek 1-2: Produkt turystyczny miasta Sopotu Rysunek 1-3: Atrakcje i wizerunek Rysunek 1-4: Kadry turystyczne miasta Sopotu Rysunek 1-5: Infrastruktura turystyczna i ruch turystyczny Rysunek 1-6: Wspó praca w obszarze turystyki w Sopocie Rysunek 3-1: Dystrybucja oferty produktu turystycznego Sopotu Tabela 2-1: Rynki turystyczne dla Sopotu (g ówne strategiczne i poboczne) Tabela 2-2: Segmenty rynku turystycznego w Sopocie Tabela 3-1: Typologia produktów turystycznych Sopotu Tabela 8-1: Markowe produkty turystyczne turystyki aktywnej i specjalistycznej, obszar SPORT Tabela 8-2: Markowe produkty turystyczne turystyki zdrowotno-wypoczynkowej i uzdrowiskowej, obszar ZDROWIE Tabela 8-3: Markowe produkty turystyczne turystyki miejskiej i kulturowej, obszar SZTUKA Tabela 8-4: Markowe produkty turystyczne turystyki biznesowej i konferencyjno-szkoleniowej Tabela 8-5: Markowe produkty turystyczne z kategorii Kombinacji Sopockich Sopot 2005

7 Wprowadzenie Miasto Sopot posiada du y potencja turystyczny, którego w aêciwe wykorzystanie wymaga d ugofalowego i przemyêlanego planowania. Powinno to pozwoliç na rozwini cie i wzmocnienie znaczenia mocnych stron i pojawiajàcych si w otoczeniu szans, przy jednoczesnej redukcji s abych stron i zagro eƒ okreêlonych w audycie turystycznym Sopotu. Niniejsze opracowanie stanowi drugà cz Êç dokumentu Strategia marketingu turystycznego Miasta Sopotu. Ma ono charakter w aêciwej strategii: precyzuje si tu priorytety rozwojowe, cele strategiczne i kierunki dzia aƒ. Podaje si tak e przyk ady proponowanych dzia aƒ operacyjnych. Co prawda wykracza to poza przyj tà klasycznà konwencj strategii, ale mo e wydawaç si konieczne ze wzgl du na paralel z tworzonym równoczeênie programem budowy marki. Podczas opracowania strategii wizerunkowej zosta y zatwierdzone cechy marki Sopot, sport, zdrowie, sztuka, które sà podstawà znaku promocyjnego miasta. Zgodnie z przyj tym kierunkiem zapisanym w Planie Strategicznym Miasta Sopotu rozwój turystyki powinien generalnie zapewniç wzrost ruchu turystycznego, szczególnie poza sezonem oraz jego roz o enie w ciàgu roku, jak równie zapewniç: zajmowanie przez miasto znaczàcej pozycji w turystycznych destynacjach zarówno w kraju, jak i za granicà, efektywne podniesienie konkurencyjnoêci oferty turystycznej Sopotu, ugruntowanie pozycji Sopotu jako nowoczesnego nadmorskiego kurortu o bogatej tradycji i unikatowych walorach, postrzeganie Sopotu jako wysoce atrakcyjnego miejsca wypoczynku i pracy z bardzo dobrze rozwini tà ofertà turystycznà, kojarzenie miasta z pi knem, sztukà, zdrowiem i aktywnym wypoczynkiem, uto samianie Sopotu z wysokà jakoêcià us ug i produktów turystycznych, zwi kszenie dochodów bud etowych miasta z turystyki i jego zrównowa ony rozwój. Trzeba zdaç sobie spraw, e zaproponowana Strategia to ramy dla dalszych dzia aƒ. Wytyczne, co trzeba i mo na zrobiç. Nie zawiera jednak gotowych i szczegó owych rozwiàzaƒ. Wyjàtkiem sà propozycje programów operacyjnych zbie ne z programem budowy marki, stanowiàce uzupe nienie w aêciwej strategii. Dokument wieƒczy ocena potencjalnego wp ywu jego powstania i realizacji na rozwój turystyczny Sopotu oraz wskazanie opracowaƒ niezb dnych dla monitorowania wdra ania i efektywnoêci podejmowanych dzia aƒ. Wszystko to powinno zapewniç optymalizacj dzia aƒ. Wprowadzenie 7

8 1. Misja, priorytety rozwoju cele strategiczne i kierunki dzia aƒ Punktem wyjêcia do sformu owania misji sà strategiczne opracowania dotyczàce turystyki w Sopocie. Sà to: Plan Strategiczny Miasta Sopotu, Sopot jako miejscowoêç uzdrowiskowa a strategia rozwoju, Strategia rozwoju turystyki w województwie pomorskim na lata , Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie pomorskim oraz Strategia rozwoju województwa pomorskiego. Bioràc pod uwag charakter Sopotu ustalono, e w misji nale y podkreêliç rang miasta, jego uzdrowiskowy charakter i zawrzeç przes anie skierowane do turystów. Sformu- owano wi c nast pujàcà syntetycznà misj : Misjà turystycznà Sopotu jest stworzenie turystom wymarzonych, ca orocznych warunków wypoczynku i rekreacji przy jednoczesnym wyeksponowaniu roli kurortu i traktowaniu turystyki jako czynnika warunkujàcego zrównowa ony rozwój miasta. Zaproponowana misja jest celem ogólnym, w którym nie precyzuje si kierunków rozwoju, a jedynie wskazuje mo liwoêci. 1.1 OkreÊlenie priorytetów oraz wynikajàcych z nich celów strategicznych Tworzenie Strategii marketingu turystycznego b dzie realizowane poprzez okreêlenie priorytetów rozwoju oraz celów strategicznych. Ich realizacja powinna prowadziç w d u szym czasie do: Êwiadomego i efektywnego planowania dzia aƒ marketingowych, nadawania markowego charakteru istniejàcym produktom turystycznym, opartym na ca orocznej ofercie wypoczynku, modernizacji oraz rozwoju infrastruktury, szczególnie stanowiàcej zaplecze dla turystyki uzdrowiskowej i konferencyjno-biznesowej oraz stworzenie oferty produktów ca orocznych dla tego segmentu rynku, wykreowania wizerunku Sopotu jako t tniàcego yciem, nowoczesnego, atrakcyjnego przez ca y rok kurortu oraz zwi kszenia atrakcyjnoêci i konkurencyjnoêci oferty turystycznej miasta, wyd u enia sezonu turystycznego i wzrostu stopnia wykorzystania bazy turystycznej poza sezonem, wspó dzia ania podmiotów bran y turystycznej, organizacji i samorzàdu w celu doskonalenia jakoêci oferty i kadr turystycznych, wi kszego korzystania z zewn trznych êróde finansowania. 8 Sopot 2005

9 1.1.1 Intensyfikacja i doskonalenie dotychczasowych dzia aƒ w obszarze marketingu turystycznego oraz rozwijanie nowych kierunków Rysunek 1-1: Marketing miasta Sopotu PRIORYTET: Intensyfikacja i doskonalenie dotychczasowych działań w obszarze marketingu turystycznego oraz rozwijanie nowych kierunków CEL STRATEGICZNY: Rozwój marketingu turystycznego i marketingu miasta wraz z atrakcjami turystycznymi KIERUNKI DZIAŁAŃ Stworzenie marketingowego systemu wsparcia dla sektora turystycznego Sopotu i wszelkich podejmowanych działań, w tym: podnoszenie konkurencyjności oferty turystycznej, opracowanie systemu badań marketingowych do monitorowania ruchu turystycznego i popytu, stworzenie systemu komunikacji pomiędzy podmiotami turystycznymi, stworzenie i wdrożenie programu umożliwiającego monitoring ruchu turystycznego, stworzenie systemu informacji i rezerwacji. Programowanie i doskonalenie dotychczasowych działań marketingowych w celu podniesienia atrakcyjności oferty turystycznej i stymulacji popytu, w tym: ocena i weryfikacja stosowanych narzędzi marketingowych pod względem skuteczności, opracowanie systemu monitoringu działań marketingowych, opracowanie planu marketingowego z włączeniem dotychczasowych działań. Rozwijanie nowych kierunków działań marketingowych w nowych obszarach i poszukiwanie atrakcyjnych nisz, w tym: koncentracja na promocji internetowej i internecie, jako głównym narzędziu komunikacji, poszukiwanie prestiżowych partnerów do współpracy marketingowej, koncentracja na nowych niszach rynkowych, kształtowanie polityki cenowej. CELE I DZIAŁANIA OPERACYJNE Zorganizowanie w Sopocie profesjonalnego systemu komunikowania się UM-STS-baza w celu lepszego porozumienia i poprawy jakości obsługi turysty. Stworzenie systemu oddziaływania na turystę, dzięki któremu możliwe będzie oszacowanie wielkości i wahań ruchu turystycznego oraz zmniejszenie zjawiska tzw. szarej strefy. Opracowanie i wdrożenie internetowego systemu rezerwacji i informacji on line we współpracy z podmiotami bazy. Stworzenie systemu wewnętrznego marketingu w Sopocie. Stworzenie cyklicznego forum turystyki przyjazdowej do Sopotu. Precyzyjna segmentacja rynku turystycznego i określenie poziomu popytu dla poszczególnych segmentów. Kompleksowe i systematyczne badania wielkości ruchu turystycznego, w tym potrzeb i satysfakcji turystów. Przygotowanie kompleksowego planu promocji z uwzględnieniem wskazanych narzędzi. Koncentracja na marketingu wewnętrznym. Rozbudowa i uatrakcyjnienie serwisu www oraz komunikacji internetowej. Udział w targach, promocja w mediach oraz promocja uzupełniająca razem ze strategicznym partnerem. Opracowanie oferty produktowej i jej promocja z myślą o subsegmentach i nowych niszach. Tworzenie specjalnych pakietów ofertowych o zróżnicowanych cenach dla różnych grup docelowych. Źródło: Opracowanie własne 1. Misja, priorytety rozwoju cele strategiczne i kierunki dzia aƒ 9

10 1.1.2 Wzrost konkurencyjnoêci oferty turystycznej Sopotu poprzez stworzenie markowych produktów turystycznych i systemu ich dystrybucji Rysunek 1-2: Produkt turystyczny miasta Sopotu PRIORYTET: Wzrost konkurencyjności oferty turystycznej Sopotu poprzez stworzenie markowych produktów turystycznych i systemu ich dystrybucji CELE STRATEGICZNE Nadawanie sopockim produktom turystycznym markowego charakteru oraz tworzenie nowych oryginalnych produktów turystycznych zgodnie z wyznaczonymi kierunkami działań. Podnoszenie konkurencyjności na rynku sopockich produktów turystycznych. KIERUNKI DZIAŁAŃ Promocja i dystrybucja produktów turystycznych. Pozycjonowanie i promocja markowych produktów turystycznych wyróżniających Sopot. Włączenie markowych produktów turystycznych w strategię marki oraz wszelkie działania marketingowe. Poprawa jakości produktu i usług turystycznych. Nadawanie markowego charakteru wybranym, uznanym za wysoce atrakcyjne, produktom. Kreowanie nowych oryginalnych sopockich produktów. Zrównoważenie ruchu turystycznego poprzez wydłużenie sezonu dzięki uatrakcyjnieniu oferty produktowej. Stworzenie oferty produktowej oraz jej promocja. Stworzenie programów lojalnościowych. Stworzenie kanałów dystrybucji. CELE I DZIAŁANIA OPERACYJNE Opracowanie grupy markowych produktów turystycznych i nadanie priorytetowego znaczenia produktom całorocznym i pozasezonowym oraz tym, z kategorii sport, zdrowie, sztuka. Akcentowanie wyjątkowości i prestiżu oraz różnorodności oferty. Wyróżnianie Sopotu poprzez markowe, niepowtarzalne produkty turystyczne. Źródło: Opracowanie własne Podnoszenie konkurencyjności następujących produktów: Sopot na weekend Piękno & zdrowie w Sopocie Sopot kulturalnie Sopot aktywnie Konferencje i szkolenia w Sopocie Sopot wypoczynkowy Koncentracja w tworzeniu nowych produktów na trzech grupach: turystyce aktywnej, uzdrowiskowej, zdrowotnej i kulturowej (zgodnie z przyjętymi kierunkami), i wyodrębnienie z nich produktów i subproduktów markowych. Kreowanie i rozwijanie grupy produktów markowych z kategorii spa wellness (spa & bike, bursztynowe spa). Stworzenie grupy produktów posezonowych i rozwój infrastruktury, w celu podnoszenia atrakcyjności wypoczynku przed sezonem i po jego zakończeniu. Opracowanie programu marketingu produktu turystycznego na wybranych rynkach. Opracowanie i wprowadzenie na rynek podstawowych oraz złożonych produktów zaawansowanych opartych na prostych produktach strategicznych. Rozszerzenie informacji o produktach oraz miejscach i kanałach ich dystrybucji. Poprawa stopnia dostępności produktów na rynku turystycznym. Doskonalenie konkurencyjności cenowej sopockiej oferty. 10 Sopot 2005

11 1.1.3 Wyeksponowanie walorów miasta i poprawa jego wizerunku Rysunek 1-3: Atrakcje i wizerunek PRIORYTET: Wyeksponowanie walorów miasta i poprawa jego wizerunku CELE STRATEGICZNE Budowanie atrakcyjnego wizerunku Sopotu w oparciu o powstającą strategię marki, markowe produkty turystyczne i sztandarowe atrakcje i niepowtarzalne walory turystyczne miasta. Doskonalenie istniejących atrakcji oraz możliwości uzdrowiskowych i turystycznych Sopotu. Tworzenie i rozwój nowych atrakcji z grupy kombinacji sopockich oraz sport, zdrowie, sztuka. KIERUNKI DZIAŁAŃ Wykorzystanie walorów i atrakcji turystycznych Sopotu jako elementu wizerunkowego dla programu budowy marki. Wykorzystanie niepowtarzalnych walorów i atrakcji jako podstaw nadawania markowego charakteru produktom. Wyeksponowanie walorów wypoczynkowych, klimatycznych i kuracyjnych zgodnie z istniejącymi trendami im popytem. Podnoszenie atrakcyjności Sopotu poprzez doskonalenie i ekspozycję istniejących wypromowanych już atrakcji. Wyeksponowanie funkcji uzdrowiskowej Sopotu. Eksponowanie walorów i atrakcji turystycznych z kategorii sport, zdrowie, sztuka. Budowa nowych atrakcji turystycznych dla produktów strategicznych. Tworzenie nowych atrakcji dla produktów z grupy kombinacji sopockich. CELE I DZIAŁANIA OPERACYJNE Włączenie walorów i atrakcji turystycznych w proces kreowania i nadawania markowego charakteru produktom turystycznym. Promowanie walorów i atrakcji jako istotnych elementów kształtujących pożądany. (aktywno-wypoczynkowy i kulturalny) wizerunek Sopotu. Włączenie atrakcji we wszystkie działania marketingowe. Stworzenie w świadomości turystów obrazu Sopotu jako wymarzonego miejsca na relaks, poprawę urody i zdrowia ze względu na niepowtarzalne walory. Podtrzymanie wizerunku Sopotu jako miasta festiwali i innych imprez kulturalnych i muzycznych. Wykorzystanie odbywających się w Sopocie profesjonalnych imprez i zawodów sportowych w eksponowaniu doskonałych walorów sportowych i rekreacyjnych miasta. Poprawa standardu i dostępności najistotniejszych atrakcji (wdrażana już modernizacja mola), urządzenia uzdrowiskowe. Podtrzymywanie promocji tych atrakcji (najdłuższe molo w Europie, Opera Leśna, Hipodrom). Inicjowanie modernizacji i poprawy dostępności pozostałych atrakcji turystycznych Sopotu. Nawiązanie współpracy z producentami zdrowej żywności i ubrań sportowych i stworzenie wspólnej kampanii mającej na celu wzmocnienie wizerunku Sopotu jako ośrodka wellness. Nowe atrakcje dla produktów turystyki aktywnej i wypoczynkowej (obiekty, imprezy). Nowe atrakcje dla turystyki uzdrowiskowej i leczniczej oraz poprawiającej urodę. Nowe atrakcje i imprezy kulturalne. Nowe atrakcje dla produktów markowych z grupy kombinacji sopockich. Źródło: Opracowanie własne 1. Misja, priorytety rozwoju cele strategiczne i kierunki dzia aƒ 11

12 1.1.4 Kszta cenie i doskonalenie kadr turystycznych Rysunek 1-4: Kadry turystyczne miasta Sopotu PRIORYTET: Kształcenie i doskonalenie kadr turystycznych CELE STRATEGICZNE Podniesienie poziomu i jakości kadr turystycznych w Sopocie. Motywowanie i stymulowanie podmiotów branży turystycznej do podnoszenia jakości usług i zadowolenia turystów. Rozwijanie świadomości pro-turystycznej jako warunku koniecznego podniesienia jakości usług turystycznych. KIERUNKI DZIAŁAŃ Szkolenie kadr obsługi ruchu turystycznego w celu podniesienia jakości obsługi turystów. Podniesienia i profilowanie kształcenia kadr. Stworzenie programu szkoleń dla podmiotów i kadr turystycznych Sopotu. Opracowanie systemu monitorowania i oceny pracy kadr turystycznych. Opracowanie systemu motywowania i nagradzania podmiotów w zakresie jakości usług turystycznych. Szkolenie gestorów bazy w zakresie profesjonalnej obsługi turystów. Organizacja spotkań, szkoleń i konferencji o tematyce turystycznej. Kształtowanie świadomości turystycznej wśród mieszkańców Sopotu i rozbudzanie pozytywnego nastawienia do turystów. Motywowanie środowiska i branży okołoturystycznej do dbałości o turystę. CELE I DZIAŁANIA OPERACYJNE Doskonalenie zawodowe kadry turystycznej. Organizacja konkursów wiedzy i rankingów dla kadry turystycznej i obiektów. Współpraca ze szkołami kształcącymi kadry dla turystyki w zakresie określania perspektywicznych profili, oczekiwań rynkowych i popytu. Opracowanie i przeprowadzenie badań efektywności i jakości obsługi ruchu turystycznego w Sopocie. Cykliczne przeprowadzenie badań poziomu podmiotów bazy turystycznej (badania wśród turystów). Organizowanie publicznych plebiscytów dla gestorów, nagradzanie i ogłaszanie wyników na łamach prasy. Promowanie przez UM tylko najlepszych obiektów, które osiągają dobre wyniki i ściśle współpracują w zakresie realizowanych programów. Przeprowadzanie dla gestorów szkoleń w celu ukazania korzyści wynikających z podnoszenia jakości usług. Organizacja wyjazdów studyjnych do miast i regionów partnerskich dla branży. Organizacja spotkań (z mieszkańcami i przedstawicielami różnych środowisk) poświęconych rozwojowi turystyki w Sopocie. Uświadamianie mieszkańcom korzyści płynących z rozwoju turystyki w Sopocie. Organizowanie wśród turystów plebiscytów: Najmilsza obsługa, Najgościnniejszy obiekt. Coroczna organizacja forum turystyki z udziałem środowiska turystycznego. Źródło: Opracowanie własne 12 Sopot 2005

13 1.1.5 Rozwój infrastruktury i us ug turystycznych oraz wyd u enie sezonu Rysunek 1-5: Infrastruktura turystyczna i ruch turystyczny PRIORYTET: Rozwój infrastruktury i usług turystycznych oraz wydłużenie sezonu CELE STRATEGICZNE Rozwój i podnoszenie funkcjonalności i jakości infrastruktury turystycznej oraz uzdrowiskowej Sopotu, jako warunek wzrostu ruchu turystycznego, szczególnie poza sezonem. Stymulowanie poprzez rozwój infrastruktury konkurencyjności produktów turystycznych. KIERUNKI DZIAŁAŃ Podniesienie jakości infrastruktury technicznej i społecznej Sopotu. Modernizacja istniejącej infrastruktury uzdrowiskowej, poprawa jej funkcjonalności i dalsza rozbudowa. Wpływanie poprzez kierunki rozwoju infrastruktury na atrakcyjność markowych produktów turystycznych. CELE I DZIAŁANIA OPERACYJNE Poprawa warunków przemieszczania się na terenie Sopotu. Podniesienie standardu bazy noclegowej i gastronomicznej. Poprawa stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Rozwój sieci informacji oraz szlaków tematycznych Sopotu (np.: szlakiem znanych postaci). Wspieranie rozwoju taniej bazy. Podniesienie standardu bazy sanatoryjno-uzdrowiskowej i dostosowanie jej do wymogów trendu spa & wellness. Tworzenie nowoczesnych obiektów bazy sanatoryjno-uzdrowiskowej, centrów spa i farm piękności. Przeprowadzenie wśród turystów i podmiotów bazy badań na temat preferencji i popytu na określony rodzaj bazy. Promocja terenów przeznaczonych pod inwestycje turystyczne. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb markowych produktów i tworzenie markowej infrastruktury turystycznej dla Sopotu (sieci franchisingowe). Stworzenie w oparciu o infrastrukturę turystyczną Sopotu miejskiej karty rabatowej ze specjalnym systemem premiowania stałych klientów. Źródło: Opracowanie własne 1. Misja, priorytety rozwoju cele strategiczne i kierunki dzia aƒ 13

14 1.1.6 Inicjowanie wspó pracy na rzecz rozwoju turystycznego Sopotu Rysunek 1-6: Wspó praca w obszarze turystyki w Sopocie PRIORYTET: Inicjowanie współpracy na rzecz rozwoju turystycznego Sopotu CELE STRATEGICZNE Rozwój systemu komunikowania się branży, instytucji, samorządów i firm. Współpraca i współdziałanie Urzędu Miasta Sopotu, instytucji, organizacji i firm różnych szczebli i środowisk na rzecz rozwoju turystycznego Sopotu. KIERUNKI DZIAŁAŃ Uspołecznienie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju turystycznego Sopotu. Wzbudzenie w środowisku turystycznym Sopotu potrzeby współdziałania. Rozwój i usprawnienie systemu komunikacji w branży turystycznej. Wyróżnianie i premiowanie aktywnych. Programowanie i rozwijanie turystyki z udziałem wojewódzkich i centralnych urzędów, instytucji państwowych, samorządowych i innych. Programowanie i rozwijanie turystyki z udziałem lokalnych podmiotów gospodarki turystycznej i okołoturystycznej. Współpraca z podmiotami zagranicznymi. CELE I DZIAŁANIA OPERACYJNE Powoływanie doraźnie przez Prezydenta Miasta Sopotu Komisji, która zajmowałaby się oceną ruchu turystycznego, monitorowaniem strategii i jej efektów. Dążenie do osiągnięcia stanu świadomości i kompromisu różnych środowisk w imię zrównoważonego rozwoju turystycznego Sopotu. Działanie na rzecz udoskonalania systemu sprawnego komunikowania się UM z branżą. Wskazywanie podmiotom turystycznym korzyści płynących ze współpracy z miastem poprzez premiowanie tych, którzy współpracują i partycypują w kosztach podejmowanych przedsięwzięć. Włączenie się Sopotu w większym stopniu we wszelkie działania turystyczne na poziomie regionalnym i ogólnopolskim. Włączenie się Sopotu w większym stopniu w działania Polskiej Organizacji Turystycznej (obsługa study i pres tourów, pozyskiwanie dofinansowania do wydawnictw i imprez, konkursy). Współpraca z Departamentem Turystyki Ministerstwa Gospodarki w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków publicznych na przedsięwzięcia turystyczne. Tworzenie branżowych zrzeszeń podmiotów gospodarki turystycznej na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki. Współpraca z zagranicznymi ośrodkami POT i WEH-ami ambasad oraz innymi podmiotami w zakresie informowania i organizacji wspólnych działań promocyjnych za granicą. Źródło: Opracowanie własne 14 Sopot 2005

15 2. Zdefiniowanie strategicznych rynków docelowych dla turystyki miasta Sopotu Przy identyfikacji rynków strategicznych nale y wziàç pod uwag doêwiadczenia sàsiednich miast (Gdaƒska, Gdyni) i do àczaç si ze swojà ofertà do ju istniejàcej bàdê tworzonej, uczestniczàc w imprezach targowych szczególnie zagranicznych wspólnie z sàsiednimi samorzàdami. Dotyczyç powinno to równie dzia aƒ Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 2.1 Identyfikacja rynków strategicznych Analiza rynków docelowych i ich udzia u w turystyce miasta Sopotu zawiera a opis obszarów, które do tej pory by y przedmiotem zainteresowania. Wyodr bniono osiem rynków i dokonano oceny ich atrakcyjnoêci pod kàtem produktów turystycznych. Na podstawie analitycznego wnioskowania strategicznego i okreêlenia obszarów priorytetowych oraz celów strategicznych zaw - ono liczb rynków do trzech, które majà strategiczne znaczenie z punktu widzenia mo liwoêci rozwojowych Sopotu i uwarunkowaƒ zewn trznych. Tutaj rynki strategiczne wyodr bnione zosta y wed ug form uprawiania turystyki. W dalszej cz Êci zostanà one przyporzàdkowane rynkom (segmentom) odbiorców docelowych oferty turystycznej. Najwi kszy potencja zdefiniowany zosta w nast pujàcych obszarach, które sà zgodne z zatwierdzonymi cechami marki Sopot, sport, zdrowie, sztuka, b dàcymi podstawà znaku promocyjnego miasta: turystyka aktywna i specjalistyczna z elementami kombinacji sopockich wszelkie formy turystyki aktywnej uprawianej w oparciu o bliskoêç morza i dobre zaplecze infrastrukturalne; rynek turystyki aktywnej, specjalistycznej i wypoczynkowej uzupe niony zostanie w obszarach produktowych formami turystyki charakterystycznymi dla Sopotu, wynikajàcymi z jego specyfiki, czyli tzw. kombinacjami sopockimi (zosta y one opisane w cz Êci analitycznej jako walory dodatkowe, wynikajàce z po àczenia kilku funkcji turystycznych); turystyka zdrowotno-wypoczynkowa i uzdrowiskowa, oparta z jednej strony na uzdrowiskowych i leczniczych walorach Sopotu i statusie uzdrowiska (specyficzny mikroklimat, wody solankowe, bliskoêç morza), a z drugiej, na rozwijajàcym si intensywnie trendzie spa & wellness (Sopot dzi ki dzia aniom obiektów, które kreujà swój wizerunek poprzez reklam w mediach jako centra spa, zaczyna byç uto samiany z tym trendem); po- àczenie tradycyjnych form turystyki wypoczynkowej z wymienionym trendem stanowi dla tej formy turystyki najwi kszà szans ; turystyka kulturowa i miejska zwiàzana z utrwalaniem si festiwalowego wizerunku Sopotu oraz intensywnie 2. Zdefiniowanie strategicznych rynków docelowych dla turystyki miasta Sopotu 15

16 rozwijajàcym si klubbingiem, stanowi podstawowy potencja dla tego obszaru strategicznego; wa nym elementem uzupe niajàcym sà równie inne wydarzenia kulturalne organizowane w Sopocie; zgodnie z za o eniami Strategii priorytetowe znaczenie majà wydarzenia kulturalne o charakterze ca orocznym, organizowane poza sezonem turystycznym. Wi kszoêç produktów zdefiniowanych dla tych rynków to produkty ca oroczne lub pozasezonowe o kluczowym znaczeniu dla wyd u enia sezonu turystycznego i wzrostu wykorzystania bazy noclegowej. Oprócz wymienionych powy ej rynków strategicznych dla rozwoju turystycznego Sopotu znaczenie b dà mia y nast pujàce obszary: tradycyjna turystyka wypoczynkowa, majàca do tej pory najwi ksze znaczenie dla Sopotu, wyra ajàca si w formule 3xS (Sun, Sea, Sand); w najbli szej przysz oêci b dzie ona traciç stopniowo na znaczeniu; dla tej formy turystyki szansà jest wzbogacenie oferty i po àczenie z innymi obszarami i produktami (turystyki aktywnej i specjalistycznej oraz zdrowotno-wypoczynkowej i uzdrowiskowej), co pozwoliç powinno na zatracenie jej sezonowoêci, a tym samym tak po àdane wyd u enie sezonu turystycznego; poni ej w tabeli opisano turystyk wypoczynkowà w kontekêcie aktywnoêci zwiàzanej z morzem, poniewa sà turyêci, dla których letni wypoczynek obecnie jest nadal atrakcyjny; chodzi o pokazanie tendencji dotyczàcych tego rynku, w porównaniu z innymi obszarami; turystyka weekendowa w rozmaitych kombinacjach produktowych àczàcych wszystkie obszary rynkowe; rynek ten jako szczególnie istotny dla Sopotu (tak wykaza a analiza rynkowo-produktowa) zosta potraktowany oddzielnie; turystyka biznesowa i konferencyjno- -szkoleniowa, do uprawiania której w Sopocie istniejà dobre warunki jak wykaza a analiza tego obszaru stwarza dodatkowo mo liwoêci wyd u enia sezonu turystycznego; turystyka krajoznawcza oparta na uznanych walorach krajoznawczych Pomorza Gdaƒskiego z Sopot destination, jako szansà na wi ksze wykorzystanie bazy noclegowej i wyd u enie sezonu turystycznego. Rozpatrujàc rynki strategiczne wed ug kryterium geograficznego i demograficznego, zale nie od rodzajów turystyki uznanych za priorytetowe, dzia ania skupiç nale y na nast pujàcych grupach: pracujàcy, aktywni mieszkaƒcy du- ych i Êrednich miast, aktywna m odzie szkolna i akademicka, biznesmeni, otoczenie biznesowe, sektor gospodarki, kobiety (m ode i aktywne zawodowo, dojrza e oraz kobiety z dzieçmi), rodziny z dzieçmi, turyêci zagraniczni (oprócz rynku niemieckiego nale a oby rozpoczàç dzia ania na rynkach by ego bloku wschodniego obwód kaliningradzki, Skandynawia dla których Sopot mo e byç bardzo atrakcyjny ze wzgl du na dzielàcy je od nas niewielki dystans). Zdefiniowanie dla Sopotu zagranicznych rynków turystycznych o znaczeniu strategicznym jest istotnà kwestià przy planowaniu dzia aƒ marketingowych. Na obecnym etapie nie jest to jednak mo liwe, z uwagi na brak wiarygodnych i obiektywnych êróde informacji. Wnioski z analizy przeprowadzonej w pierwszej cz Êci dokumentu sugerujà kontynuacj dzia aƒ promocyjnych na rynku niemieckim, brytyjskim oraz rynkach skandynawskich. Wybór odpowiednich rynków zagranicznych wymaga jednak przeprowadzenia dodatkowych ba- 16 Sopot 2005

17 daƒ i analiz. Nale y podkreêliç, e promocja na wybranych rynkach zagranicznych nie powinna byç prowadzona w oderwaniu od dzia aƒ podejmowanych przez Gdaƒsk i Gdyni. Trzeba mieç ÊwiadomoÊç, e g ównym magnesem przyciàgajàcym zagranicznych turystów jest Gdaƒsk. Sopot mo e stanowiç element dodatkowy w ofercie. Dlatego te dzia ania na rynkach zagranicznych powinny byç zsynchronizowane z politykà ca ej Aglomeracji Trójmiejskiej. Dokonujàc wyboru rynków strategicznych wed ug przyj tych kryteriów nale y przeprowadziç analiz, ocen atrakcyjno- Êci i mo liwoêci rozwoju danego rynku z ró nych perspektyw. Rynki turystyczne Sopotu te o znaczeniu strategicznym i uzupe niajàcym z okreêleniem spodziewanego zainteresowania poszczególnych grup docelowych, charakteru rynku i perspektyw jego rozwoju przedstawiono w tabeli. Tabela 2-1: Rynki turystyczne dla Sopotu (g ówne strategiczne i poboczne) Obszarowy strategiczny rynek turystyczny Podsegmenty i grupy produktów Geograficzny zasi g rynku Demograficzny zasi g rynku Charakter rynku i jego atrakcyjnoêç Perspektywy rozwoju rynku popyt poda Turystyka aktywna i specjalistyczna hippika rekreacja rowerowa p ywanie (Aquapark) narciarstwo tenis rekreacja pla owa fitness paralotniarstwo sporty wodne, w tym: windsurfing, kitesurfing wyspecjalizowane segmenty rynku silnie zró nicowany atrakcyjny zarówno dla klientów zamo nych, jak te o przeci tnych dochodach Turystyka zdrowotno wypoczynkowa i uzdrowiskowa zabiegi lecznicze zabiegi rehabilitacyjne odnowa biologiczna relaks zabiegi kosmetyczne silnie zró nicowany dla ograniczonej ilo- Êci grup docelowych atrakcyjny, oferta produktów ca orocznych Turystyka miejska i kulturowa klubbing zwiedzanie Sopotu zakupy bywanie w kawiarniach i restauracjach udzia w wydarzeniach kulturalnych (koncertach, wystawach, targach, spotkaniach) udzia w imprezach sportowych masowy silnie zró nicowany bardzo atrakcyjny dla wielu segmentów rynku oferta produktów ca- orocznych 2. Zdefiniowanie strategicznych rynków docelowych dla turystyki miasta Sopotu 17

18 Obszarowy strategiczny rynek turystyczny Podsegmenty i grupy produktów Geograficzny zasi g rynku Demograficzny zasi g rynku Charakter rynku i jego atrakcyjnoêç Perspektywy rozwoju rynku popyt poda Turystyka wypoczynkowa (morska i nadmorska) egluga promowa, przybrze na wycieczki pe nomorskie wypoczynek na pla y spacery i kàpiele morskie masowy rynek dla klasy Êredniej o ma- ym stopniu zró nicowania i malejàcej stopniowo atrakcyjnoêci turystycznej Turystyka weekendowa produkty ze wszystkich obszarów strategicznych rynków turystycznych z wyjàtkiem turystyki wypoczynkowej (morskiej i nadmorskiej) silnie zró nicowany pod wzgl dem produktowym i rynku docelowego atrakcyjny dynamiczny Turystyka biznesowa i konferencyjno-szkoleniowa spotkania szkolenia konferencje imprezy targowe wypoczynek aktywny odnowa biologiczna luksusowe zakupy korzystanie z oferty kulturalnej dynamicznie rozwijajàcy si, specjalizujàcy i ró nicujàcy obecnie elitarny, nabiera stopniowo masowego charakteru koncentracja na produktach ca orocznych Turystyka krajoznawcza zwiedzanie zabytkowych obiektów, muzeów, wycieczki objazdowe masowy rynek o du- ym stopniu zró nicowania oferty oraz Êredniej atrakcyjnoêci turystycznej Legenda: tendencja wzrostowa, du e perspektywy rozwoju. stagnacja, sta y udzia w rynku. tendencja spadkowa, malejàcy popyt, malejàca poda. èród o: Opracowanie w asne 18 Sopot 2005

19 2.2 Wybór grup docelowych Identyfikacja strategicznych rynków turystycznych umo liwiç powinna trafny wybór docelowych segmentów rynku, do których adresowana b dzie oferta produktowa. W cz Êci analitycznej w oparciu o dost pne dane i badania dokonano podzia u grup docelowych wed ug kryterium geograficznego i demograficznego. Te kryteria sà istotne w wypadku oceny udzia u w rynku i atrakcyjnoêci poszczególnych produktów turystycznych, które b dà rozwijane w Sopocie. Aby móc wybraç spoêród istniejàcych produktów te o najwi kszych mo liwoêciach rozwojowych oraz wyznaczyç nowe kierunki rozwoju produktów nale y przeprowadziç analiz aktywnoêci na okreêlonych rynkach turystycznych w poszczególnych segmentach i podsegmentach z uwzgl dnieniem kryterium miejsca zamieszkania i d ugoêci pobytu. Z przeprowadzonej poni ej analizy wynika, jakie produkty cechuje najwi kszy stopieƒ atrakcyjnoêci, i w które produkty Sopot powinien inwestowaç. Tabela 2-2: Segmenty rynku turystycznego w Sopocie Segmenty i podsegmenty rynku turystycznego miejsca zamieszkania Zainteresowanie turystyczne wed ug kategorii wolnego czasu i rodzaju motywu aktywnoêci tyrurystycznej udzia w danym rynku RYNEK TURYSTYKI AKTYWNEJ I SPECJALISTYCZNEJ TuryÊci wypoczynkowo-aktywni turyêci polscy i zagraniczni (bez mieszkaƒców pomorskiego) krótkookresowa, weekendowa, d ugookresowa rekreacja nadmorska, aktywne sp dzanie czasu, nawiàzywanie nowych kontaktów Mi oênicy sportów wodnych wszystkie geograficzne segmenty rynku krótkookresowa, weekendowa realizacja pasji, rozwój umiej tnoêci Mi oênicy form turystyki specjalistycznej amatorzy wszystkie geograficzne segmenty rynku krótkookresowa, weekendowa, w mniejszym stopniu d ugookresowa realizacja pasji, zainteresowaƒ, kontakt z naturà Grupy sportowe wszystkie geograficzne segmenty rynku (bez mieszkaƒców Trójmiasta) krótkookresowa, weekendowa obozy szkoleniowo-treningowe, integracyjne M odzie akademicka (grupowo i indywidualnie) wszystkie geograficzne segmenty rynku krótkookresowa, weekendowa realizacja pasji, wypoczynek aktywny, nawiàzywanie kontaktów, udzia w imprezach i wydarzeniach, integracja M odzie szkolna kolonie i zielone szko y wszystkie geograficzne segmenty rynku (bez mieszkaƒców pomorskiego) krótkookresowe, weekendowe i d ugookresowa wypoczynek grupowy, motyw poznawczy, integracja Uczestnicy spotkaƒ biznesowych, konferencji, szkoleƒ wszystkie geograficzne segmenty rynku krótkookresowy, weekendowy szkolenie, udzia w konferencjach i spotkaniach biznesowych, zwiedzanie, udzia w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, zakupy 2. Zdefiniowanie strategicznych rynków docelowych dla turystyki miasta Sopotu 19

20 Segmenty i podsegmenty rynku turystycznego miejsca zamieszkania Zainteresowanie turystyczne wed ug kategorii wolnego czasu i rodzaju motywu aktywnoêci tyrurystycznej udzia w danym rynku Rodziny z dzieçmi wszystkie geograficzne segmenty rynku (bez mieszkaƒców pomorskiego pobyty d ugookresowe) wczasy rodzinne, pobyty weekendowe aktywny wypoczynek rodzinny RYNEK TURYSTYKI ZDROWOTNO-WYPOCZYNKOWEJ I UZDROWISKOWEJ Kuracjusze wszystkie geograficzne segmenty rynku (bez mieszkaƒców pomorskiego) d ugookresowy kuracja, rehabilitacja, poprawa stanu zdrowia TuryÊci wypoczynkowo-zdrowotni ekoturyêci wszystkie geograficzne segmenty rynku (bez mieszkaƒców Trójmiasta) krótkookresowy, weekendowy, d ugookresowy wypoczynek i profilaktyka zdrowotna Kobiety sp dzajàce samotnie urlop wszystkie geograficzne segmenty rynku (bez mieszkaƒców Trójmiasta) krótkookresowy, weekendowy, d ugookresowy. poprawa wyglàdu i samopoczucia, odnowa biologiczna, relaks, wypoczynek aktywny, czas tylko dla siebie Mi oênicy zdrowego stylu ycia wszystkie geograficzne segmenty rynku (bez mieszkaƒców Trójmiasta) krótkookresowy, weekendowy, d ugookresowy odnowa biologiczna, poprawa kondycji, aktywny wypoczynek Uczestnicy spotkaƒ biznesowych, konferencji, szkoleƒ wszystkie geograficzne segmenty rynku krótkookresowy, weekendowy szkolenie, udzia w konferencjach i spotkaniach biznesowych, zwiedzanie, udzia w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, zakupy Rodziny z dzieçmi wszystkie geograficzne segmenty rynku (bez mieszkaƒców pomorskiego) wczasy rodzinne, pobyty weekendowe aktywny wypoczynek rodzinny RYNEK TURYSTYKI MIEJSKIEJ I KULTUROWEJ Uczestnicy imprez kulturalnych wszystkie geograficzne segmenty rynku krótkookresowy, weekendowy udzia w wydarzeniach, nawiàzywanie kontaktów, integracja, zwiedzanie Uczestnicy imprez sportowych wszystkie geograficzne segmenty rynku krótkookresowy, weekendowy udzia w imprezach, nawiàzywanie kontaktów, integracja, zwiedzanie turyêci kulturowi wszystkie geograficzne segmenty rynku krótkookresowy, weekendowy zwiedzanie, poznawanie Sopotu i jego historii, odpoczynek poprzez udzia w wydarzeniach kulturalnych (koncertach, wystawach) Mi oênicy klubbingu wszystkie geograficzne segmenty rynku, szczególnie mieszkaƒcy Trójmiasta krótkookresowy, weekendowy udzia w imprezach klubowych, odwiedzanie klubów, kawiarni, barów, nawiàzywanie kontaktów i inne formy wypoczynku aktywnego 1 20 Sopot 2005

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA. Strategia budowania i promocji marki turystycznej Gminy Kościelisko załącznik nr 2: Plan Działań ZADANIA: PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE: TERMIN:

WSPÓŁPRACA. Strategia budowania i promocji marki turystycznej Gminy Kościelisko załącznik nr 2: Plan Działań ZADANIA: PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE: TERMIN: WSPÓŁPRACA Stworzenie katalogu aktywności turystycznych, dostępnych na terenie Gminy, systematyzującego ofertę i budującego wizerunek Gminy, zgodny z wytycznymi Strategii Wykorzystanie gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

1 z 6 2011-10-31 08:31

1 z 6 2011-10-31 08:31 1 z 6 2011-10-31 08:31 Wczasy nad morzem Strona główna ; Targi turystyczne Targi z udziałem NadMorze.pl w latach 2003-2011 r. "GTT 2011" 14. ie Targi Turystyczne 15-17 kwietnia 2011 r. ie Targi Turystyczne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r.

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Turystyka wiejska i jej przyszłość Turystyka wiejska powinna

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/201 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Malnia 17 styczeń 2017 r.

Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Malnia 17 styczeń 2017 r. Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi Malnia 17 styczeń 2017 r. Konsorcja pozwalają na zbudowanie marki Głównym narzędziem w zakresie rozwoju produktów turystyki wypoczynkowej

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego MISJĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA JEST REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

MISJA LGD: Tworzenie i umacnianie partnerstwa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju i promocji obszaru objętego działaniem LGD

MISJA LGD: Tworzenie i umacnianie partnerstwa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju i promocji obszaru objętego działaniem LGD Tabela 10. Drzewo celów i przedsięwzięć LSR dla LGD Zielony Pierścień (modyfikacja) Źródło: Opracowanie własne. WIZJA: Obszar działania LGD Zielony Pierścień najatrakcyjniejszym i najbardziej rozpoznawalnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR NADNOTECKA GRUPA RYBACKA Kryteria wyboru operacji przez NGR określone w LSROR. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich Instrukcja: należy wybrać odpowiedź i zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2126B-74/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: Opracowanie Strategii Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Celem zamówienia jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku I. Postanowienia ogólne - forma prawna 1. Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku (dalej: Malbork Welcome Center) jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Cele ogólne Cele szczegółowe Produkty. informacji. 1. Cel ogólny 1. Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa jakość życia

Cele ogólne Cele szczegółowe Produkty. informacji. 1. Cel ogólny 1. Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa jakość życia Cele ogólne Cele szczegółowe Produkty 1. Cel ogólny 1. Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa jakość życia 1.1 Cel szczegółowy 1.1. Większa integracja społeczności lokalnej. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1. Spotkajmy

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 1) Wprowadzenie 2) Spostrzeżenia 3) Szanse 4) Cele 5) Narzędzia 6) Propozycje 7) 2011, 2012,

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

w odniesieniu do Celu ogólnego 1: Rozwój sektora rybactwa na Pojezierzu Gostynińskim,

w odniesieniu do Celu ogólnego 1: Rozwój sektora rybactwa na Pojezierzu Gostynińskim, 5.3. Rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramach wdrażania LROR W ramach realizacji LSROR wsparcie uzyskają różnorodne operacje, spełniające wymogi określone w PO Zrównoważony rozwój sektora

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Piecz wp ywu (data i godzina) Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Wnioskodawca (nazwa / imi i nazwisko) TAK

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Ogólny opis zawartości informacji dotyczących kierunków kształcenia. CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Technikum jest średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego oraz

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A.

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY Kraków 2006 rok Anna Florczyk Misja DRRP Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez podejmowanie i realizowanie działań mających na

Bardziej szczegółowo

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD Załącznik 7 do procedury wyboru Wzór karty oceny wg lokalnych kryteriów LGD.. Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD CZĘŚĆ I. Informacje o projekcie Nr ewidencyjny wniosku:..... Nr

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 12 grudnia 2015r. 21.06.2013

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz

Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz Tradycyjna kultura ludowa jest to ca okszta t dziedzictwa kulturowego, które przekazywane jest przez pokolenie ust puj ce

Bardziej szczegółowo

Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek Warszawa, 9 listopada 2004 r.

Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek Warszawa, 9 listopada 2004 r. Podkomitet Monitoruj cy ds. Ma ych i rednich Przedsi biorstw Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek jdrozdek@prywatni.pl Warszawa, 9 listopada 2004 r. Przedsi biorstwa MSP to ponad 99,8% polskich przedsi biorstw

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin licencjacki studentów kierunku TURYSTYKA l REKREACJA

Zagadnienia na egzamin licencjacki studentów kierunku TURYSTYKA l REKREACJA Zagadnienia na egzamin licencjacki studentów kierunku TURYSTYKA l REKREACJA 1. Przedstaw zarys dziejów turystyki oraz podaj klasyfikacj zjawisk turystycznych. Wymie czynniki warunkuj ce rozwój turystyki

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT do SPORTU. Mocne strony zależne.

Analiza SWOT do SPORTU. Mocne strony zależne. Analiza SWOT do SPORTU Mocne strony zależne. Partner do wykonania zadania publicznego - chętne organizacje Doświadczenie organizacji wszechstronne umiejętności poszczególnych członków stowarzyszenia, interdyscyplinarne,

Bardziej szczegółowo