BUDOWANIE ZAUFANIA W HANDLU ELEKTRONICZNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWANIE ZAUFANIA W HANDLU ELEKTRONICZNYM"

Transkrypt

1 dr inż. Paulina Gajewska Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej dr inż. Irena Szewczyk Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej BUDOWANIE ZAUFANIA W HANDLU ELEKTRONICZNYM Streszczenie: Budowanie zaufania w handlu elektronicznym jest w obecnych czasach głównym problemem wielu przedsiębiorców. Na rozwój handlu elektronicznego ogromny wpływ ma globalizacja oraz liberalizacja handlu. Stąd wszelkie ograniczenia z nim związane powinny zostać jak najszybciej wyeliminowane. Prócz wielu zalet, jakie posiada ta nowa forma handlu, istnieją również jej wady, które w znacznym stopniu stanowią duże ograniczenie dla wielu użytkowników sieci. Do najważniejszych zaliczyć należy brak zaufania do e-handlu, które wynika z braku lub niewłaściwego systemu zabezpieczeń. Bezpieczeństwo w sieci jest najważniejszym priorytetem dla zdecydowanej większości osób. Udzielenie gwarancji odnośnie do bezpieczeństwa danej witryny nie tylko w czasie dokonywania zakupów i płatności, ale także w jakimkolwiek udostępnianiu danych osobowych sprawi, że zaufanie klientów do firmy wzrośnie. Słowa kluczowe: e-handel, rynek elektroniczny, zaufanie w handlu elektronicznym Wstęp Rozwój e-handlu zmusza przedsiębiorców do prowadzenia działalności za pośrednictwem Internetu, bowiem coraz więcej klientów kupuje produkty lub dokonuje płatności w ten sposób. Obecnie odległość nie stanowi już dużego problemu, ponieważ dzięki sieci internetowej klient wirtualnie podróżuje po sklepach na całym świecie w poszukiwaniu określonego towaru czy usługi. Podstawą jednak skłonienia klienta do zakupu konkretnego produktu u danego sprzedawcy jest zbudowanie zaufania, które ułatwi kupującemu podjęcie właściwej decyzji. W sprzedaży internetowej klient może polegać tylko na zapewnieniu sprzedawcy, iż dany towar spełnia określone kryteria, bowiem sam nie może tego sprawdzić. Stąd zaufanie jest podstawą do dokonania transakcji. 1. Znaczenie handlu elektronicznego w gospodarce Handel elektroniczny jest formą handlu, który wykorzystuje sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne, w tym Internet. W ostatnich latach obserwowany dynamiczny rozwój e-handlu wiąże się z szerokim wykorzystaniem Internetu w e-biznesie 214. Dla P. Kotlera handel elektroniczny jest terminem ogólnym, stosowanym do określenia procesów kupna i sprzedaży wspomaganych przez urządzenia elektroniczne 215. Podobne zdanie ma również B. Schmid, który za rynek elektroniczny uważa rynek wprowadzony do działania za pomocą infrastruktury 214 A. Małachowski, Środowisko wirtualnego klienta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s B. Gregor, M. Stawiszyński, e-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz Łodź 2002, s

2 telekomunikacyjnej (ang. telematics), wspierającej jednocześnie wszystkie fazy transakcji (gromadzenie informacji, negocjacje, realizację), łącznie z ustaleniem cen na towary i usługi 216. Handel elektroniczny różni się od e-biznesu tym, że ten drugi jest działalnością gospodarczą, której zyski w całości lub części pochodzą z Internetu lub jego działalność opiera się na nowoczesnych technologiach informacyjnych 217. Internet zmienia znaczenie biznesu i obecnie od każdego prowadzącego działalność gospodarczą wymaga się stworzenia strony internetowej czy też sklepu internetowego. Każdy, kto zlekceważy ten wymóg, zostanie skazany na porażkę, bowiem klient, który nie znajdzie informacji w sieci o istnieniu danej firmy, nie skorzysta z jej usług. Realizowane przez klienta operacje internetowe w e-handlu obejmują następujące fazy 218 : poszukiwanie produktu bądź usługi, znalezienie informacji o produktach i usługach oraz przeglądanie ofert, wybór produktu/usługi i złożenie zamówienia, akceptacja zamówienia, wybór i akceptacja formy płatności, wysyłka i odbiór, usługi posprzedażne, dodatkowe informacje dla klienta. Na platformie elektronicznej odbywa się proces prezentacji oferty, jej wyboru, składania i przyjmowania zamówień, zawieranie umów, a także obsługa związana z przetwarzaniem dokumentów. Dostawa produktów/usług może być dokonywana drogą elektroniczną (np. informacja, oprogramowanie, usługi finansowe, bankowe) bądź w sposób tradycyjny (np. sprzęt AGD, RTV). W tym procesie wykorzystuje się również EDI, telewizję kablową i satelitarną (ang. t-commerce), telefonię (ang. m-commerce), karty elektroniczne, Intra- i Extranet 219. Handel elektroniczny nabiera coraz większego znaczenia. Jego szybkiemu rozwojowi sprzyjają następujące czynniki 220 : możliwość wyboru rozwiązań dostosowanych do potrzeb danej firmy, wzrost bezpieczeństwa transakcji, procesy globalizacyjne i liberalizacja handlu. Z tego względu zaczyna on odgrywać coraz większe role. Na skutek czego zmniejsza się znaczenie handlu tradycyjnego. Różnice między handlem tradycyjnym a elektronicznym zostały przedstawione w tabeli nr Tamże, s A. Stosio, Umowy zawierane przez Internet, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, s A. Małachowski, Środowisko wirtualnego klienta, dz.. cyt., s B. Gregor, M. Stawiszyński, e-commerce, dz. cyt., s Tamże, s

3 Tabela 1. Porównanie handlu tradycyjnego z elektronicznym RÓŻNICE WYSZCZEGÓLNIENIE HANDEL TRADYCYJNY HANDEL ELEKTRONICZNY Organizacja koncentracja na produkcie lub łatwa i szybka dywersyfikacja usłudze działalności Dystrybucja wysokie koszty elastyczny system dystrybucji magazynowania (dostawa produktów w skali i utrzymywania zapasów globalnej) w wielu miejscach Strategia cenowa duże różnice cenowe spowodowane ograniczoną dostępnością klientów do informacji cenowych 110 małe różnice cenowe spowodowane konkurencją cenową wymuszoną łatwością zakupów Forma kontaktu bezpośredni kontakt z klientem kontakt pośredni przez Internet Źródło: P. Adamczewski, Internet w praktyce biznesu, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000, s Pojęcie zaufania i jego proces tworzenia Istnieje wiele definicji zaufania ze względu na to, że nie da się tego pojęcia określić jednoznacznie. W literaturze zaufanie interpretowane jest jako 221 : decyzja, czyli zamiar polegania na niej, dzięki której ufający jest zależny od drugiej strony, zachowanie, które wynika z aktu powierzenia czegoś drugiej stronie, dyspozycja, czyli subiektywny stosunek wobec drugiej strony (ocena, przewidywanie). Według W.M. Grudzewskiego zaufanie to przekonanie, na podstawie którego jednostka A w konkretnej sytuacji godzi się na zależność od jednostki B (osoby, przedmiotu, organizacji itd.), mając poczucie względnego bezpieczeństwa, mimo że negatywne konsekwencje są możliwe 222. Odbiciem lustrzanym zaufania jest niepewność, która stanowi negatywne odczucie co do przyszłych zdarzeń. Zakłada ona pewną formę obrony lub rezygnację z działania. Natomiast brak zaufania jest przejawem neutralności, który powstrzymuje przed podjęciem decyzji o zaufaniu lub nieufności. Zwykle to stan początkowy relacji, zanim zostaną zgromadzone dowody wiarygodności drugiej strony 223. Potrzeba zaufania wypływa z 224 : ekonomii zaufania (w trakcie rozwoju gospodarczego spotyka się różne fazy zaufania do produktu, usług czy wzajemnych zależności), kompleksowości (im bardziej kompleksowe otoczenie, tym mniej alternatyw dla zaufania, bowiem konsument nie jest w stanie zrobić czy zrozumieć wszystko), cech telekomunikacji, przede wszystkim Internetu (sieć nasila bezpieczeństwo wzajemnych zależności oraz złożoność i potrzebę koordynacji), 221 W.M. Grudzewski i In., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009, s Tamże, s Tamże, s W. Szpringer, Handel elektroniczny konkurencja czy regulacja?, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000, s. 17.

4 wzajemnych zależności (im więcej podmiotów, pośredników czy faz, tym większy stopień zależności od pozostałych, ponieważ ich kompetencje i zachowania wpływają na wyniki). Znaczenie słowa zaufanie zmienia się wraz z upływem czasu. Kiedyś zaufanie do produktu budziła jego jakość, dogodne warunki dostawy, gwarancja czy usługi serwisowe z nim związane. W latach 70. konsumenci stracili zaufanie do produktów amerykańskich (samochody, sprzęt AGD, RTV) na rzecz firm japońskich, takich jak Sony, Toyota, ponieważ potrafiły one właściwie wykorzystać odpowiednie metody wymyślone w USA np. Total Quality Management. W latach 80. stworzono nowy wymiar zaufania. Wtedy wprowadzono karty płatnicze i bankomaty. Klienci chcieli mieć pewność, że gdziekolwiek na świecie o każdej porze będą mogli wypłacić gotówkę lub zapłacić za produkt czy usługę. Obecnie, gdy każda firma jest w stanie zaoferować doskonałą jakość produktów czy usług, pozostaje problem wzajemnych zależności, czyli umiejętności efektywnej współpracy między podmiotami. Współdziałanie jest warunkiem utrzymania i powiększania udziałów na rynku oraz konkurowania na rynku globalnym. Stąd potrzeba outsourcingu, czyli korzystania z usług firm zewnętrznych w celu poprawy efektywności działania 225. Przyczyny wzrostu znaczenia zaufania w obecnych czasach przedstawiono na rys. 1. Outsourcing Globalizacja Networking Potrzeba przewidywalności Niepewność Specjalizacja ICT ZAUFANIE Wirtualizacja Pracownicy wiedzy Anonimowość Współzależność Wzrost ilości informacji Porażki praktyk biznesowych Wzrost liczby wyborów Rysunek 1. Przyczyny wzrostu znaczenia zaufania Żródło: W.M. Grudzewski i in., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Kraków2009, s Tamże, s

5 Problematyka zaufania nabiera w dzisiejszych czasach szczególnego wymiaru ekonomicznego. Przemawia za tym siła przetargowa współczesnego klienta oraz demokratyzacja informacji. Klienci mają więcej możliwości wyboru, większy dostęp do informacji i zindywidualizowanej formy komunikacji z firmami. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa zaufanie może przynieść wiele korzyści. Bycie pionierem w tej dziedzinie stanowi dodatkowe źródło przewagi konkurencyjnej, ponieważ wiele przedsiębiorstw nie docenia tego aspektu w swojej strategii. Zdaniem S. Covaya zaufanie wpływa na koszty, szybkość i jakość. Zależności te można przedstawić symbolicznie w następujący sposób 226 : Zaufanie Szybkość Jakość Koszty Zaufanie Szybkość Jakość Koszty Z tej zależności wysuwa się wniosek, że dla firmy bardziej korzystne jest pozyskanie zaufania klientów. Dlatego koszty poniesione na budowanie zaufania zwrócą się firmie i przyniosą większe zyski. 3. Zaufanie w handlu elektronicznym Zaufanie konsumenckie w handlu elektronicznym oznacza otwartość klienta na działania sprzedawcy. Opiera się ono na oczekiwaniu, że sprzedawca będzie działał uczciwie, niezależnie od możliwości sprawdzenia i kontrolowania jego postępowania przez klientów. Ten rodzaj zaufania określany jest mianem zaufania online. Opiera się ono na emocjach i doświadczeniu, towarzyszy mu ryzyko, niepewność, zależność klienta od sprzedawcy internetowego czy oportunistyczne zachowania ze strony sprzedawców. Zdaniem P. Kosseckiego wysoki poziom zaufania jest niezbędny do tego, by klient udostępniał swoje dane osobowe w celu dokonania zakupów online bez bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą. W relacjach klient przedsiębiorstwo (C2B) można wyróżnić trzy rodzaje zaufania 227 : wykalkulowane opiera się na etykietach, gwarancjach, testach jakości czy wynikach badań. Źródłem tego zaufania jest społeczne i własne doświadczenie z przeszłości z daną firmą, instytucjonalne opiera się na obowiązujących regulacjach prawnych i działalności organizacji konsumenckich. W tym przypadku kluczową rolę odgrywa marka, która jest gwarancją stałości określonych parametrów. Ponadto niektórzy kupują markowe produkty z powodu aktualnej mody czy prestiżu, osobiste opiera się na pełnym zaufaniu klienta do danej marki. Często jest ono niekontrolowane przez klienta, a niekorzystne sytuacje są uważane przez niego za przypadkowe. Z tego względu klienci przez pewien czas nie dostrzegają niekorzystnych informacji o cenionych produktach i nie biorą ich pod uwagę podczas zakupu. Zaufanie w tych relacjach oznacza wiarę klienta 226 W.M. Grudzewski i inni, Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, dz. cyt., s Tamże, s

6 w to, że firma nie wykorzysta przeciwko niemu swojej przewagi. Czynniki emocjonalne oraz zaufanie osobiste są w tym przypadku niezmiernie ważne. W relacjach przedsiębiorstwo klient (B2C) spotkać można trzy rodzaje ryzyka konsumenckiego 228 : ryzyko funkcjonalne, które oznacza niepewność, czy produkt spełni swoje funkcje i czy producent wywiąże się z wszystkich warunków umowy, zwłaszcza tych związanych z serwisem, ryzyko finansowe, które oznacza niepewność, czy zapłacona kwota jest ostateczna i czy w przyszłości nie trzeba będzie ponieść dodatkowych kosztów, ryzyko niepożądanych skutków, które dotyczy skutków ubocznych związanych z użytkowaniem produktu. Handel elektroniczny pozwala na swobodę dokonywania zakupów, dostęp do produktów z całego świata oraz produktów tańszych. Stąd liczba zawieranych transakcji powinna być wysoka, jednak w rzeczywistości jest inaczej, bowiem dużym ograniczeniem dla rozwoju tego typu handlu jest brak zaufania. Brak osobistego kontaktu ze sprzedającym sprawia, że budowanie zaufania w handlu elektronicznym jest znacznie trudniejsze niż w handlu tradycyjnym. Przykładem działania wspomagającego budowanie zaufania w relacjach B2C jest Euro-Label, europejski znak zaufania w handlu elektronicznym dla konsumentów i sprzedawców. Znak ten na witrynie internetowej oznacza, że kupujący otrzyma solidne i godne zaufania usługi od sprzedawcy istniejącego w rzeczywistości. Ponadto warunki sprzedaży będą zrozumiałe i opisane na witrynie, a produkt będzie dostarczony zgodnie z zamówieniem. W przypadku nieprawidłowości podczas transakcji zostanie zastosowana procedura rozpatrywania skargi, sprzedawca będzie musiał przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych. Aby otrzymać taki znak, sprzedawca musi wdrożyć Europejski Kodeks Postępowania w Handlu Elektronicznym (ang. European Code of Conduct ECC) i przestrzegać wymogów prawnych kraju, w którym prowadzi działalność. Za stosowanie się do tych kryteriów odpowiedzialna jest Organizacja Euro-Label 229. Na rys. 2 przedstawiono znak Euro- Label Instytutu Logistyki i Magazynowania. Rysunek 2. Znak Euro-Label Źródło: Instytut Logistyki i Magazynowania [online]. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008 [dostęp: ]. Dostępny w Internecie =pl 228 Tamże, s Tamże, s

7 4. Cele budowy zaufania Głównymi celami budowy zaufania w handlu elektronicznym są 230 : przekonanie klientów do dokonania zakupów, zwiększenie lojalności klientów, zmniejszenie niepewności oraz ryzyka związanego z transakcją, zwiększenie udziału sklepu internetowego w wydatkach klienta, zwiększenie zadowolenia klientów, zbieranie danych pogłębiających relacje z klientami, pogłębianie relacji z klientami. Wymienione cele można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa dotyczy przekonania klienta do zrobienia zakupów za pośrednictwem Internetu, druga pogłębienia relacji z nim i zdobycie jego lojalności. Aby klient dokonał zakupu, najpierw musi poznać nową technologię, aby zmniejszyć obawy z nią związane. Koszt pozyskania klienta internetowego jest znacznie wyższy niż w handlu tradycyjnym. Klient sieciowy musi pozostać wierny co najmniej 2 3 lata, aby nakłady poniesione na jego pozyskanie zwróciły się. O ile straty na początku są wyższe, to w dalszych latach zyski rosną szybciej. Sklepy internetowe mogą łatwiej zwiększać zakres produktów dla lojalnych klientów, którzy często polecają witrynę nowym klientom. Wartość lojalności w handlu elektronicznym jest dużo wyższa niż w przypadku tradycyjnej sprzedaży. Kluczowym czynnikiem zdobycia lojalnego klienta jest zdobycie jego zaufania Proces budowy zaufania Proces budowy zaufania w handlu elektronicznym jest zjawiskiem złożonym i skomplikowanym. Przed podjęciem decyzji klienta o zakupie danego towaru czy usługi proces budowy zaufania wiąże się przede wszystkim ze sposobem przekazania informacji za pośrednictwem strony internetowej 232. Elementy prawidłowego przekazu spełniają dwa zadania. Po pierwsze chodzi o to, by klient zainteresował się ofertą i był przekonany, że ma do czynienia z partnerem, który budzi zaufanie, a po drugie, dostarcza klientowi wszystkich informacji niezbędnych w procesie podejmowania decyzji dotyczących zakupu. Klient powinien czuć, że ma do czynienia z kompetentnym sprzedawcą. Po zapoznaniu się klienta ze wszystkimi niezbędnymi dla niego informacjami następuje proces transakcyjny. Składa się on z 3 faz, z którymi związane są elementy budowania zaufania 233 : regulowanie płatności, dostarczanie przesyłki, obsługa posprzedażna. 230 P. Kossecki, Budowanie zaufania klientów w handlu elektronicznym, [w]: e-marketing.pl. Strategie marketingu internetowego [online]. Electronic-Marketing [dostęp: ]. Dostępny w Internecie 231 Tamże. 232 Tamże. 233 P. Kossecki, Budowanie zaufania klientów w handlu elektronicznym, dz. cyt., passim. 114

8 W fazie regulowania płatności najważniejszym elementem jest bezpieczeństwo płatności. Jest to najczęściej wymieniana przez użytkowników słaba strona handlu elektronicznego. Należy jednak zauważyć, że działające na rynku polskim elektroniczne centra rozliczeniowe, a także istniejące systemy pieniądza elektronicznego gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa. W fazie dostarczania przesyłki najważniejsza jest terminowa i bezpieczna dostawa. Opóźnienia, pomyłki czy niedociągnięcia powodują, że klient traci zaufanie do danej firmy. Takie pomyłki zostają dłużej w pamięci niż dobra i zgodna z obietnicami obsługa. W niektórych przypadkach (np. oprogramowania, e-booki itp.) możliwe jest przesłanie towaru drogą elektroniczną. Jest to najtańsza, najszybsza i najwygodniejsza forma dostawy. Natomiast w przypadku fizycznej dostawy stosowane są następujące rozwiązania 234 : Zgłoszenie się klienta do wyznaczonego punktu. Ogranicza to koszty dostawy, ale wiąże się z wizytą klienta w sklepie, co może być dla niego niewygodne. Skorzystanie z usług firmy kurierskiej. W przypadku dużej dostawy jest to rozwiązanie optymalne co do kosztów dostawy, jednakże w przypadku małej dostawy wiąże się to z wyższymi opłatami. Przesłanie pocztą. Jest z reguły tańsze niż skorzystanie z kuriera, lecz trwa dłużej. Faza obsługi posprzedażnej klienta obejmuje przede wszystkim 235 : Przyjmowanie zwrotów zakupionego towaru. Zgodnie z prawem istnieje możliwość zwrotu towaru bez konieczności podawania przyczyn w terminie 10 dni od daty wydania przesyłki, w wypadku usług od daty podpisania umowy na ich świadczenie. Klient ponosi jedynie koszty odesłania zamówionego towaru. Wsparcie techniczne klienta. Najważniejszym jego elementem jest szybka reakcja na problemy klienta. Oprócz elektronicznej formy pomocy mogą również istnieć telefoniczne centra obsługi klienta, bowiem nie wszyscy klienci mają dostęp do Internetu lub wolą kontakt słowny. Przyjmowanie reklamacji. Najważniejszym wskaźnikiem jest czas reakcji i wygoda działania. Ważnym elementem wpływającym na budowanie zaufania jest posiadanie odpowiedniego zaplecza serwisowego, możliwość reklamacji czy zwrotu towaru, który nie spełnia potrzeb klienta. Korzystanie z gwarancji udzielonej przez producenta. Zakup towaru posiadającego gwarancję budzi zaufanie klientów. W procesie budowania zaufania ważny jest również kanał informacyjny. Zbudowanie zaufania w relacjach bezpośrednich jest łatwiejsze niż za pośrednictwem komputerów. Pośrednictwo urządzeń informatycznych spowalnia ten proces. Gdy brakuje ekspresji twarzy, gestykulacji czy subtelności głosu, podejmowanie decyzji dotyczącej zaufania jest powolniejsze 236. Ogólnie rzecz biorąc, można wyróżnić sześć etapów budowania zaufania w handlu elektronicznym 237 : 1. Uświadomienie potrzeby i skłonienie do nabycia danego produktu. 234 Tamże. 235 Tamże. 236 W.M. Grudzewski i in., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, dz. cyt. s Tamże, s

9 2. Zbudowanie stabilnego i wiarygodnego wizerunku. 3. Odpowiedni dobór asortymentu. 4. Obecność witryny na portalach obdarzonych zaufaniem klientów. 5. Działania marketingowe przyciągające uwagę e-klienta i budzące wiarygodność. 6. Zadowolenie klienta wywołane transakcją i dostarczeniem towaru. Zdaniem E. Rudawskiej najczęstszymi błędami popełnianymi w kontaktach z klientami są 238 : protekcjonalne podejście do klienta, świadczenie podstawowych usług, unikanie klienta, chłodne i nieprzyjemne traktowanie klienta, mechaniczne i automatyczne wykonywanie czynności w procesie obsługi klienta, okazywanie znudzenia i apatii w stosunku do klienta, brak chęci pomocy i podrzucanie próśb klienta innym. 6. Bezpieczeństwo w handlu elektronicznym 6.1. Systemy szyfrujące Kluczowym zagadnieniem w handlu elektronicznym wpływającym na budowanie zaufania jest zapewnienie właściwego bezpieczeństwa dokonywanych transakcji, tak by klienci instytucjonalni czy indywidualni mogli bez ryzyka przekazywać swoje dane osobowe czy dokonywać płatności. Zapewnienie klientom właściwego poziomu bezpieczeństwa wpływa również na stopień zaufania do danej firmy. Do szyfrowania informacji używa się dwóch rodzajów kryptosystemów 239 : Kryptosystemu klucza tajnego (ang. private key cryptography) lub kryptografii symetrycznej (ang. symmetric cryptography). W systemie tym ten sam klucz zaszyfrowuje i odszyfrowuje wiadomości. Stąd przesyłający wiadomość i jej adresat posługują się tym samym kluczem. Przesyłanie tego samego klucza do kilku odbiorców może być czasem ryzykowne. Kryptosystemu klucza jawnego (ang. public key cryptography) lub kryptografii asymetrycznej (ang. asymmetric cryptography). W systemie tym każdy użytkownik wykorzystuje parę uzupełniających się kluczy: jawnego i tajnego (prywatnego). Klucz jawny może być rozsyłany bez zabezpieczenia i do szyfrowania może używać go każdy, ale tylko jej odbiorca może dokonać deszyfracji przy użyciu swego tajnego klucza. Sprawdzenie autentyczności przesyłanej wiadomości można dokonać za pomocą podpisu cyfrowego (ang. digital signiature) Podpis cyfrowy Podpis elektroniczny jest ogólną nazwą różnych technik potwierdzania autentyczności dokumentu i tożsamości nadawcy stosowanych podczas wysyłania 238 E. Rudawska, Lojalność klientów, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2005, s J. Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s

10 informacji drogą elektroniczną 240. Bezpieczny podpis elektroniczny to podpis, który spełnia następujące warunki 241 : jest przyporządkowany tylko do osoby składającej ten podpis, jest sporządzany za pomocą bezpiecznych urządzeń, które podlegają wyłącznej kontroli osoby składającej podpis, jest powiązany z danymi, do których został dołączony w taki sposób, że późniejsze zmiany są rozpoznawalne. Istnieją dwa rodzaje podpisów elektronicznych: zwykły i bezpieczny. Tylko bezpieczny podpis elektroniczny, zwany kwalifikowanym, który jest weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu, ma moc prawną. Certyfikat kwalifikowany jest wystawiany przez urząd certyfikacyjny, który musi być zatwierdzony przez Główny Urząd Certyfikacyjny, a więc przez Ministra Gospodarki. Podpis elektroniczny wykorzystuje szyfrowanie asymetryczne. Pozwala on chronić treść dokumentu, potwierdzać tożsamość stron czynności prawnej oraz uniemożliwia uchylenie się od skutków prawnych dobrze złożonego oświadczenia woli 242. Zagrożenia i ograniczenia e-podpisu przedstawiono w tabeli nr 2. Tabela 1. Zagrożenia e-podpisu ZAGROŻENIA PODPISU ELEKTRONICZNEGO możliwość wykradzenia prywatnego klucza, co uniemożliwiłoby obronę przed skutkami wynikającymi z nieuprawnionego użycia podpisu, złamanie kodu i rozszyfrowanie wiadomości, wysokie koszty wprowadzenia podpisu na szeroką skalę, posługiwanie się kluczem wymaga podstawowej umiejętności korzystania z komputera, bariera psychologiczna związana z używaniem podpisu elektronicznego zamiast podpisu klasycznego, nieodpowiednie regulacje prawne, które wstrzymują rozwój e-podpisu i wprowadzają ryzyko. Źródło: Z. Kopacz, Rozwój e-podpisu korzyści i ograniczenia. Strategie e-logistyki i zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw. Część II. Gospodarka elektroniczna, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008, s. 148 Początki wprowadzenia e-podpisu w Polsce są bardzo trudne, bowiem zbyt restrykcyjne przepisy i niedostateczna ilość aktów wykonawczych do ustaw ograniczają możliwość rozwoju podpisu elektronicznego. Mimo zagrożeń, ustawa o podpisie elektronicznym oferuje ogromną szansę na rozwój e-gospodarki w Polsce. Ponadto przyczyni się ona do podniesienia poziomu życia obywateli, co ułatwi codzienne kontakty z urzędami oraz uprości sposób potwierdzania tożsamości i kontaktowania niezależnie od miejsca przebywania Z. Kopacz, Rozwój e-podpisu korzyści i ograniczenia, [w:] II Międzynarodowe Forum Młodych Logistyków w Poznaniu, Strategie e-logistyki i zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008, s M. Nalazek i inni, Internet w turystyce, hotelarstwie. Informatyka w hotelarstwie, Biblioteka Hotelarza, Ustawa o podpisie elektronicznym, s Z. Kopacz, Rozwój e-podpisu korzyści i zagrożenia, dz. cyt., s Tamże, s

11 6.3. Zabezpieczenie systemów Od 30 czerwca 2006 r. wszystkie firmy zajmujące się przetwarzaniem, przechowywaniem lub przekazywaniem danych osobowych posiadaczy kart są zmuszone do stosowania wytycznych zawartych w Payment Card Industry Data Security Standard (zwanego Standardem Bezpieczeństwa). W przypadku niedostosowania się do postanowień tego dokumentu firmom będą grozić surowe kary finansowe, a nawet zakaz dokonywania transakcji z wykorzystaniem kart płatniczych 244. Głównymi celami zabezpieczenia systemów są 245 : poufność danych jest ona zagrożona, gdy dostęp do systemu informatycznego firmy posiada nieautoryzowany użytkownik, lub gdy osoba do tego powołana loguje się w systemie w niewłaściwy sposób, integralność danych polega na podejmowaniu działań, które zapobiegają zanieczyszczaniu lub wprowadzaniu niepotrzebnych zmian danych, dostępność danych oznacza zapewnienie osobom do tego uprawnionym stałego dostępu do przechowywanych danych. Realizacja tego celu polega na tworzeniu mechanizmów zabezpieczających system przed skutkami ataków typu DoS oraz kontrolę dostępu do danych poprzez niedopuszczenie do ich przetwarzania osób niepowołanych, niezaprzeczalność danych daje możliwość zawierania umów prawnie wiążących bez konieczności ich drukowania czy podpisywania. Jest to możliwe dzięki mechanizmom potwierdzającym, że otrzymana wiadomość pochodzi od danej osoby i że treść wiadomości nie została zmieniona przez osobę do tego niepowołaną. Aby zabezpieczyć firmę przed włamaniami do systemu, należy zachować pewne środki ostrożności. Do najważniejszych z nich należą 246 : regularna analiza luk i zagrożeń systemu (np. przewidywanie metod przeprowadzenia potencjalnych ataków, poszukiwanie luk systemowych przez wyspecjalizowane do tego agencje rządowe lub prywatne, przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa sieci), wymiana informacji o zagrożeniach i lukach systemu bezpieczeństwa pomiędzy użytkownikami, wdrożenie skutecznej polityki i procedury bezpieczeństwa (normy ISO 9000 i BS 7799), a ponadto identyfikacja rozbieżności między własnymi standardami bezpieczeństwa a poziomem zabezpieczeń wskazanym w branżowych kodeksach dobrych praktyk, analiza bezpieczeństwa systemów komputerowych i uaktualnienie mechanizmów zabezpieczających, stosowanie całodobowego monitoringu (np. kradzież listy klientów bez odpowiedniego monitoringu będzie niewidoczna, ponieważ dane pozostaną nienaruszone), opracowanie planów na wypadek naruszenia systemów bezpieczeństwa i skoordynowanie ich z innymi planami awaryjnymi (udokumentowanie polityki, procedury i planów zarządzania kryzysowego, procedur 244 J. Reuvid, E-biznes bez ryzyka, dz. cyt. s Tamże, s Tamże, s

12 rejestrowania aktywności osób zalogowanych do sieci firmowej na wypadek ataku oraz zasad gromadzenia dowodów i procedur weryfikacji sprawności systemu), edukowanie klientów (np. sugerowanie klientom stosowanie różnych haseł, zwłaszcza tych oczywistych imię, nazwisko, data urodzenia oraz częstą ich zmianę). Największymi potencjalnymi zagrożeniami dla każdego użytkownika indywidualnego i dla każdej organizacji są phising oraz pharming. Phising jest działaniem hakerów polegającym na zdobywaniu danych osobowych, natomiast pharming polega na wykorzystywaniu luk w oprogramowaniu serwera DNS (ang. Domain Name Service) poprzez nadanie fałszywej stronie nazwy należącej do atakowanej domeny i przekierowaniu do niej ruchu z innej witryny 247. Stąd najważniejszymi tendencjami, które obecnie można zaobserwować w dziedzinie bezpieczeństwa w Europie i Stanach Zjednoczonych, jest podejmowanie inicjatyw legislacyjnych oraz wprowadzenie kolejnych zabezpieczeń między innymi dwuelementowego mocnego uwierzytelnienia. Tendencje te przyczynią się do poprawy poziomu bezpieczeństwa w handlu elektronicznym. Należy jednak pamiętać, że najważniejszym elementem systemu zabezpieczeń jest użytkownik. Powinien on zdawać sobie sprawę, że podczas wykonywania operacji internetowych należy postępować ostrożnie i rozważnie 248. Podsumowanie Zaufanie jest pojęciem występującym w każdych relacjach międzyludzkich. Jest ono bowiem podstawą do zbudowania poprawnych stosunków nie tylko między firmą a klientem, ale także w życiu codziennym między ludźmi. Zaufanie w relacjach klient przedsiębiorstwo oznacza, że firma nie wykorzysta swojej przewagi przeciwko klientowi. Obdarzenie firmy zaufaniem przez klienta jest jednym z najważniejszych celów wielu przedsiębiorstw. Niestety, osiągnięcie tego jest bardzo trudnym i skomplikowanym procesem. Celem opracowania był przegląd literatury dotyczącej handlu elektronicznego, budowania zaufania klientów w handlu elektronicznym, zasad tworzenia stron internetowych budujących zaufanie klientów oraz bezpieczeństwa w czasie tych transakcji. Celem budowy zaufania w e-handlu jest przede wszystkim przekonanie klientów do dokonania zakupów, zwiększenie ich lojalności, zmniejszenie ryzyka związanego z transakcją oraz zwiększenie zadowolenia klientów. Aby e-handel zdobył zaufanie klientów, internetowy system sprzedaży powinien zapewniać poufność danych klienta, potwierdzać tożsamość sprzedawcy, zapewniać integralność danych oraz bezpieczną autoryzację płatności transakcji. Zapewnienie klientom właściwego poziomu bezpieczeństwa wpływa na stopień zaufania klientów do firmy. Głównymi celami zabezpieczeń są: poufność, integralność, dostępność oraz niezaprzeczalność danych. Zachowanie właściwych środków ostrożności tj. regularna analiza luk i zagrożeń systemu, wymiana informacji 247 J. Reuvid, E-biznes bez ryzyka, dz. cyt. s Tamże, s

13 o zagrożeniach z innymi użytkownikami czy też wdrożenie skutecznej polityki i procedury bezpieczeństwa zabezpieczy firmę przed włamaniami do systemu. Bibliografia 1. Adamczewski P., Internet w praktyce biznesu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań Gregor B., Stawiszyński M., e-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz Łódź Grudzewski W.M. i in., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Kraków Kopacz Z., Rozwój e-podpisu korzyści i ograniczenia, [w:] II Międzynarodowe Forum Młodych Logistyków w Poznaniu. Strategie e-logistyki i zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw. Część II. Gospodarka elektroniczna, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań Kossecki P., Budowanie zaufania klientów w handlu elektronicznym, [w:] e-marketing.pl. Strategie marketingu internetowego [online]. Electronic-Marketing [dostęp: ]. Dostępny w Internecie 6. Małachowski A., Środowisko klienta wirtualnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław Reuvid J., E-biznes bez ryzyka. Zarządzanie bezpieczeństwem w sieci, Wydawnictwo Helion, Gliwice Rudawska E., Lojalność klientów, Wydawnictwo PWE, Warszawa Stosio A., Umowy zawierane przez Internet, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa Szpringer W., Handel elektroniczny konkurencja czy regulacja?, Wydawnictwo Difin, Warszawa Szpringer W., Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie: od e-commerce do e- businessu, Wydawnictwo Difin, Warszawa Wielki J., Elektroniczny marketing poprzez Internet, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa BUILDING CONFIDENCE IN THE E-COMMERCE Summary: Today, building confidence in e-commerce is the main problem for many entrepreneurs. In order to build trust in e-commerce is primarily the belief of customers to make purchases, increasing their loyalty and increase customer satisfaction. To ensure that customers have the appropriate level of safety affects the confidence of customers to your business. Key words: e-commerce, electronic market, trust in e-commerce 120

Wprowadzenie do PKI. 1. Wstęp. 2. Kryptografia symetryczna. 3. Kryptografia asymetryczna

Wprowadzenie do PKI. 1. Wstęp. 2. Kryptografia symetryczna. 3. Kryptografia asymetryczna 1. Wstęp Wprowadzenie do PKI Infrastruktura klucza publicznego (ang. PKI - Public Key Infrastructure) to termin dzisiaj powszechnie spotykany. Pod tym pojęciem kryje się standard X.509 opracowany przez

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny 1 GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny PRZEBIEG SZKOLENIA 2 wprowadzenie i podstawowe definicje, sektory i relacje e-biznesu, klasyfikacja modeli e-biznesu, e-handel

Bardziej szczegółowo

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Prezentacja do obrony pracy dyplomowej: Wzorcowa polityka bezpieczeństwa informacji dla organizacji zajmującej się testowaniem oprogramowania. Promotor: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych

Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych Zastosowania PKI dla wirtualnych sieci prywatnych Andrzej Chrząszcz NASK Agenda Wstęp Sieci Wirtualne i IPSEC IPSEC i mechanizmy bezpieczeństwa Jak wybrać właściwą strategię? PKI dla VPN Co oferują dostawcy

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Wirtualna tożsamość w realnym świecie w obliczu nowych usług zaufania i identyfikacji elektronicznej 26.09.2013

Wirtualna tożsamość w realnym świecie w obliczu nowych usług zaufania i identyfikacji elektronicznej 26.09.2013 Wirtualna tożsamość w realnym świecie w obliczu nowych usług zaufania i identyfikacji elektronicznej 26.09.2013 Agenda 1. Wprowadzenie do wirtualnej tożsamości 2. Wirtualna tożsamość z perspektywy PKI

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami 19 lutego 2009 roku Misja Banku Pocztowego Uczynienie usług finansowych dostępnych i przystępnych dla

Bardziej szczegółowo

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Wersja 1.5 Historia dokumentu Numer wersji Status Data wydania 1.0 Dokument zatwierdzony przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje produkt, marka 2. Dwojakie spojrzenie na markę; 3. Postawa wobec marki; 4. Tożsamość marki 5. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Whitepaper 26.08.2016 BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Płatności internetowe zdają się być naturalnym sposobem finalizowania transakcji w e-sklepach. Odbierane na ogół

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy sklepdietka.pl, dostępny pod adresem internetowym www.sklepdietka.pl należy do serwisu www.dietek.pl 2. sklepdietka.pl działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016)

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepaeg.pl, prowadzony jest przez firmę CTC

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w e-biznesie dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 21 listopada 2012 r. E-biznes: biznes elektroniczny definiowany jako rodzaj działalności opierającej się na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

usługi informatyczne dla firm

usługi informatyczne dla firm usługi informatyczne dla firm 1 opieka informatyczna wsparcie techniczne, bezpieczeństwo danych, sprzęt komputerowy, integracja systemów kompetencje diagnozowania i napraw dokonują wyłącznie wykwalifikowani

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SIECIAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI

ZARZĄDZANIE SIECIAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI Wykład jest przygotowany dla II semestru kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Studia II stopnia Dr inż. Małgorzata Langer ZARZĄDZANIE SIECIAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI Prezentacja multimedialna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika STOWARZYSZENIE PEMI Przewodnik użytkownika wstęp do podpisu elektronicznego kryptografia asymetryczna Stowarzyszenie PEMI Podpis elektroniczny Mobile Internet 2005 1. Dlaczego podpis elektroniczny? Podpis

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Dr Piotr Drygas MiMomento.pl Internet w biznesie czy biznes w Internecie? Czyli o miejscu Internetu w dzisiejszej firmie.

Bardziej szczegółowo

1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest:

1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest: Regulamin Sklepu Massada The Natural Therapy Poland I. Informacje Ogólne 1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest: Transformulas-Poland Adres:

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 Sylwetka Autora Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 1. W jakiej rzeczywistości przyszło nam świadczyć usługi prawne?... 27 2. Jak wygląda

Bardziej szczegółowo

Wykład 12. Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne

Wykład 12. Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 12 Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne Plan wykładu Przewaga konkurencyjna Łańcuch wartości Wartość organizacji Przewaga konkurencyjna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Domeny.tv jest największym projektem prowadzonym wewnątrz MSERWIS. Serwis istnieje od 2003 roku i jest rozwijany praktycznie codziennie.

PROJEKT. Domeny.tv jest największym projektem prowadzonym wewnątrz MSERWIS. Serwis istnieje od 2003 roku i jest rozwijany praktycznie codziennie. C A S E STUDY PROJEKT Domeny.tv jest największym projektem prowadzonym wewnątrz MSERWIS. Serwis istnieje od 2003 roku i jest rozwijany praktycznie codziennie. Ogrom wyzwań, jaki nas spotyka w ramach pracy

Bardziej szczegółowo

Modele uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu do systemów komputerowych.

Modele uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu do systemów komputerowych. Modele uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu do systemów komputerowych. Uwierzytelnianie, autoryzacja i kontrola dostępu Funkcjonowanie internetu w dużej mierze opiera się na zaufaniu i kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ Księgarnia Internetowa, mająca adres na stronie www.zawacka.pl, prowadzona przez: Fundację Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r.

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Informacje ogólne Szkolenia zewnętrzne przygotowywane

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze. mgr inż. Artur Grygoruk

Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze. mgr inż. Artur Grygoruk Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze mgr inż. Artur Grygoruk Czy wyobrażamy sobie świat bez podpisu? Co podpis wnosi do naszego życia? Cisco Systems 1/15 Podpis elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość ść : Szał Internetu Przyszłość Internetu a zwłaszcza ebiznesu Cechy i rzeczywistość sklepu internetowego Logistyka: teoria a praktyka w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedawcy portalu wszytko.pl GAB-RAT TERMO-SERWIS JACEK RUTKOWSKI Postanowienia ogólne:

Regulamin sprzedawcy portalu wszytko.pl GAB-RAT TERMO-SERWIS JACEK RUTKOWSKI Postanowienia ogólne: Regulamin sprzedawcy portalu wszytko.pl JACEK RUTKOWSKI Postanowienia ogólne: 1. Sprzedawcą jest Przedsiębiorca: JACEK RUTKOWSKI NIP: 5842022298 TEL. 604526600 E-MAIL: GABRAT.TERMOSERWIS@GMAIL.COM właściciel

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Mawey Sp. z o.o. ul. Zwycięska 56/2 53-033 Wrocław Wrocław, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 5 Podpis elektroniczny i certyfikaty

Laboratorium nr 5 Podpis elektroniczny i certyfikaty Laboratorium nr 5 Podpis elektroniczny i certyfikaty Wprowadzenie W roku 2001 Prezydent RP podpisał ustawę o podpisie elektronicznym, w która stanowi że podpis elektroniczny jest równoprawny podpisowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją techniczną. Wykł. 11 Zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie. Zabezpieczenia dokumentacji technicznej.

Zarządzanie dokumentacją techniczną. Wykł. 11 Zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie. Zabezpieczenia dokumentacji technicznej. Zarządzanie dokumentacją techniczną Wykł. 11 Zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie. Zabezpieczenia dokumentacji technicznej. Na dzisiejszym wykładzie: Podstawowe metody zabezpieczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

SET (Secure Electronic Transaction)

SET (Secure Electronic Transaction) SET (Secure Electronic Transaction) Krzysztof Maćkowiak Wprowadzenie SET (Secure Electronic Transaction) [1] to protokół bezpiecznych transakcji elektronicznych. Jest standardem umożliwiający bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Bezpieczeństwo bez kompromisów Bezpieczeństwo bez kompromisów Wersja 1.0 True BusinessID Copyright 2014 SSL24. Właścicielem marki SSL24 jest Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. True BusinessID

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Budowa standardów obsługi klienta - studium przypadku

Budowa standardów obsługi klienta - studium przypadku 2012 Budowa standardów obsługi klienta - studium przypadku Marcin Kapustka Relacje z klientami Zielona Góra, 10 października 2012 Spis treści Opis i założenia projektu SMSCentral.pl dot. klientów docelowych.

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl.

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. Składanie zamówień może się odbywać przez 24 godziny na dobę za pomocą strony

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY z

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY  z REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY WWW.TRANSFORMACJABIZNESU.COM.PL z 15.08.2017 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1626

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1626 Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1626 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH TEST PEŁNY Status obszaru: Jeszcze nie edytowany (otwarty) Opracowano 0 z 55

ŚRODOWISKO KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH TEST PEŁNY Status obszaru: Jeszcze nie edytowany (otwarty) Opracowano 0 z 55 Aby uzyskać szczegółowe instrukcje do opracowania dokumentu należy otworzyć poniższe hiperłącze: 400 - B.V Środowisko komputerowych systemów informatycznych.pdf 1. Czy chcesz przeprowadzić pełny czy skrócony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Ryzyka prawne związane z elektronicznym obiegiem informacji w firmie.

Ryzyka prawne związane z elektronicznym obiegiem informacji w firmie. Ryzyka prawne związane z elektronicznym obiegiem informacji w firmie www.kancelariajakubowski.pl Elektroniczny obieg informacji w ujęciu prawnym Obieg informacji a obieg dokumentów Obowiązek zachowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Aplikacji Asystent dla Klientów Korporacyjnych i Biznesowych Polkomtel Sp. z o.o.

Regulamin korzystania z Aplikacji Asystent dla Klientów Korporacyjnych i Biznesowych Polkomtel Sp. z o.o. Regulamin korzystania z aplikacji Asystent Regulamin korzystania z Aplikacji Asystent dla Klientów Korporacyjnych i Biznesowych Polkomtel Sp. z o.o. 1 1. Aplikacja internetowa o nazwie Asystent oferowana

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LINGEA.PL (obowiązujący od dnia 29 czerwca 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy LINGEA, działający

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. bezpieczeństwo informacji w organizacji

ISO 27001. bezpieczeństwo informacji w organizacji ISO 27001 bezpieczeństwo informacji w organizacji Czym jest INFORMACJA dla organizacji? DANE (uporządkowane, przefiltrowane, oznaczone, pogrupowane ) Składnik aktywów, które stanowią wartość i znaczenie

Bardziej szczegółowo

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Wszystkie prawa zastrzeżone Na celowniku sprzedawcy muszą znaleźć się cele biznesowe klienta, a jego działania muszą koncentrować się wokół tego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy BRIT, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.brit.pl, prowadzony przez firmę NetRom s.c. Zbigniew Kunert, Roman Nahlik,

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT 2012 Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT Krzysztof Tomkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 AGENDA Nowe modele biznesowe Analiza łańcucha wartości Kapitał informacyjny

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa obsługa prawna dla e-biznesu

Kompleksowa obsługa prawna dla e-biznesu Kompleksowa obsługa prawna dla e-biznesu www.legalnyregulamin.pl BEZPŁATNA INFOLINIA: 800 800 355 (czynna pn-pt od 8 do 16) VALVEN Sp. z o.o. ul. Jana Dzierżonia 2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: PL7492096445

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Bezpieczeństwo bez kompromisów Bezpieczeństwo bez kompromisów Wersja 1.0 SSL Web Server Certificate Copyright 2014 SSL24. Właścicielem marki SSL24 jest Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. SSL

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.czerwonaszpilka.pl zwany dalej Sklep (Sprzedawca) działający pod adresem Bdirect Magdalena Szewczuk ul. Łubinowa 1/9 52-210 Wrocław, nip

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo